Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


3.7.1923 г.

Първото правило

 Младежки събори , София

(Учителят)

Всички трябва да намерите една норма, да имате едно правило за мерене на нещата.

В природата има само едно правило. Да кажем, че вие ще издадете едно списание, раждате го, питам: Туй списание ще върви ли по вашите стъпки, или то ще си тръгне по своя естествен път, по своите стремежи? Например, когато една мома, или един млад момък се жени, жени се, за да изрази своя идеал, който е Божествен, а какво става? След като се ожени, неговият идеал не само че не е Божествен, но става обикновен. Че, ако вие раждате нещо като вас, по-добре е да не го раждате и трябва да се откажете от това раждане. Защото, ако ти си една овца и раждаш агънца, които хората ще колят, ще продават, това нищо няма да ти принесе. Ти трябва да се откажеш от туй раждане. Ще кажеш: "Отсега нататък не искам да раждам така". Нищо повече! Ако си един вълк и раждаш само вълчета, които ще ядат агънца, ще кажеш: "Пак ще се откажа, няма да раждам".

Туй правило ще го приложите във вашия умствен свят, във вашия сърдечен свят и във вашата воля. Защото, трябва да знаете, че всяка една мисъл е жива, тя съществува, и мъчно може да се освободите от вашите мисли, от вашите желания и от вашите действия. Някой окултисти казват, че мисълта е кратковременна. Не, ние виждаме в пространството ваши мисли и желания, които от хиляди години живеят и мислят тъй, както хората. Мислите, желанията - това са живи същества, те населяват особен свят. Трябва да имате една много правилна философия за живота. Сега например, вие сте млади, във вас има една малка изкълченост: вие не говорите искрено, вие не смеете да изнесете истината, вие се боите да изкажете истината, вследствие на това се запъвате. Е, хубаво, какво ще разрешите? Вие разрешавате известни Божествени въпроси, нали? Да кажем, ще разисквате върху творчеството на някой знаменит писател, като Гьоте, Шекспир или Толстой. В какво седи творчеството на Гьоте, или на Шекспира, или, в какво седи творчеството на Толстоя? Или, вие искате да се спрете върху беседите. В какво седи същественото в беседите, знаете ли? Ами че вие ще си създадете известна идея. Законът е такъв: онзи, който иска да изпълни, запример, закона на женитбата, той трябва да се жени с идея. Ако някой е момък и после се ожени, то, като се роди неговия син, синът му да не се жени, той да бъде последен; и момата, която се жени - нейната дъщеря, да не се жени, да бъде последна. Нищо повече! Ама кой човек няма да се жени? - Онзи, който е съвършен. Това е само за съвършените. "Които се сподобят с възкресението, нито се женят, нито за мъж отиват". Женят се само несъвършените хора. Питат: "Да се женим ли, или да се не женим?" Щом сте несъвършени, ще се жените, а щом сте съвършени, вас женитба не ви трябва. Рязко и положително - съвършените хора нямат нужда от женитба! Сега, думата "женитба", няма да я разбирате в нейния буквален смисъл. Всеки, който се жени, трябва да има за цел синът му да бъде съвършен, следователно, той трябва да вложи в него най-възвишените свои идеи; и синът да бъде израз на своя баща. Дъщерята да бъде израз на своята майка, на нейния най-съвършен идеал, Божествен идеал. И тогава ще престане старият начин на превъплотяване. В природата има нов начин, по който душите може да се усъвършенстват. Тъй че, има и друг начин за усъвършенстване, не се самозаблуждавайте, не мислите, че само така може. Има други, по-съвършени методи. Ако тия методи не са приложени досега за нас, то погрешката е наша, не е на природата, ние сме виновни. Този метод е готов, но понеже ние не сме готови да възприемем по-идеален метод, и не може да го разберем, затова хората са останали толкова назад. Преди две хиляди години Христос е учил така: "Ако не се родите изново от дух и вода, не може да видите царството Божие. Роденото от плът, плът е, а роденото от Духа, дух е." Онзи, който има плътски баща и плътска майка, от него духовен човек не може да стане. Ако майката е от плът, бащата не трябва да бъде от плът; ако бащата е от плът, майката не трябва да бъде от плът. Нищо повече! Вие сте чудни. Може ли да съберете две отрицателни величини, и да дадат една положителна? Може ли две празнини да ви дадат една положителна реалност? Две празнини всякога ще дадат празнина, те трябва да се напълнят с нещо.

Сега, аз мисля, че списанието "Новият живот" ще умре, понеже баща му и майка му, и двамата не бяха напълно духовни. Вие казвате: "Да започнем нещо самобитно". Ами че кое е самобитно? Самобитно е само това, което не умира, самобитно е само това, което е Божествено. Вложихте ли в "Новия живот" реалност, вложихте ли нещо Божествено? Не, вие вложихте ваши идеи. Кажете ми: кое е новото в "Новия живот?" Това не е за упрек, но, посочете на ония пасажи, които са нови, които за пръв път се явяват, кое е новото нещо? В Америка има една зададена задача: дават 25 000 долара на онзи, който каже една нова мисъл. Нова идея, разбирам такава, която не е казана досега. Тази премия още не е дадена никому. Ако кажете една нова идея, която до сега не е казана, 25 000 долара ви очакват. Ами че сега, за да кажете новото учение, новата идея, вие ще трябва да прелистите литературата, да видите, дали тия нови идеи не са казани в миналото. Когато захванете каквато и да е работа, не трябва да имате абсолютно никаква задна цел, да сте прями и откровени, всичко да е ясно, като бял ден. Трябва да имате само един план и никакви задни цели! Белите Братя, в туй отношение, са много строги. Та, сега и вас, младите, ще изпитаме. Ако вие започнете едно списание, ще ви дадем вдъхновение, ще ви дадем теми, материал, списанието ще върви много добре. Не само едно списание може да издавате, вие може да издавате две, три, четири списания, но как? Във всинца ви трябва да залегне тази велика Божествена идея. Може. Та, казвам, според мен, туй списание, което вие мислите да издавате, може да излиза, но, като се съберем на годишното събрание, там ще се решат подробностите по издаването. Помнете, че окултният закон не търпи разединение. Разклонение може да търпи, но разединение не може. Две списания на един дънер преспокойно може да растат, но ако ги насадите едно до друго, и двете ще станат хилави, не ще могат. В тях ще има състезание и нищо няма да излезе. Единство в основата, и разклонение в изпълнението на природния план.

Сега, вие сте най-малко двеста души ученици, всеки един ще има по един занаят, от който, за една година ще спести 300 лв. И тъй, 200 души, по 300 лв. правят 60 000 лв. Вие ще дадете 60 000 лв., и старите ученици от школата, и те са 200 души по 300 лв., значи и те внасят 60 000 лв. За една година ще се съберат всичко 120 000 лв. Работата е свършена. Но, ще се опретнете да турите нещо ново, туй, което до сега не е турено. Може ли да го направите? Ще направим опит. Сега слушайте, тия пари, които са дадени, това са един кредит. На този кредит отгоре може ли да турите нещо, което да го компенсира? Законът е такъв: на всеки кредит отгоре, ще може ли да дадем нещо, което да отговаря? Защото, забележете, в окултната наука, в Бялото Братство, тия пари са живи, те не са мъртви пари. Разбирате ли? Тия пари, които нас ни дават, в тях са вложени чувства, любов. Можем ли да отговорим на тази любов със същото нещо? Не мислите, че тия пари са мъртви. Не, на тях трябва да отговорим по същия начин. Помнете правилото, че Божественият път е най-лесният път за ходене. Няма по-лесен път, не се лъжете. Божественият път, по видимому, е мъчен, но той е най-лесният път. Човешкият път се вижда по-лесен, но той е най-трудният. И аз казвам: вие, които от хиляди години сте претърпели най-големите страдания, и сте извървяли толкова път, това е човешкият път, по който сте вървели. Той е много труден. Отсега пътят ви е нагоре, няма да имате такива мъчнотии. Какви ужасни минути сте прекарали в миналите съществувания на робство! Ако сте изкарали вече туй робство и сте видели ужаса му, нима отсега нататък, когато сте свободни от него, ще се повърнете назад? Няма какво да се спъвате.

Сега, има някои от вас, които са по-близо до истината, т.е. ще работят с по-малко усилия, а някои с повече. Но всички трябва да работите за разработването на вашия ум. Има известни зародиши, които са посадени във вас и вие трябва да им дадете условия да поникнат навреме тия семенца, да израстнат, да се развият във вашите умове и да цъфнат, да завържат и да узреят във вашите сърца. Тия семенца са вложени във вас и върху тях ще работите. Само по този начин умът и сърцето може да богатеят. Само така ще опитаме живите закони на природата. Като четете старите списатели, ще ви дойдат нови идеи. Старото дава място на новите идеи.

Разните науки спадат към разни области. Това ще го знаете. Законът е такъв. Вие не можете да пеете хороводна песен на умряло, и на сватба не можете да свирите погребален маршъ. Има известни науки, които спадат към мажорната гама; има науки, които можем да класифицираме към минорната гама, а има науки, които ще класифицираме към хроматичната гама. Вие, обаче, искате да турите всичките науки или само в мажорната, или само в минорната гама. Според новото класифициране на науките, математиката, запример, към коя област спада - към мажорната или към минорната гама? - Към мажорната, само че съвременната мажорна гама е изгубила своята широта. Музикантите са изгубили основните тонове на мажорната гама и тя е останала хороводна. Мажорната гама съдържа простор, разширение, идея на удивление, а понеже съвременните музиканти не могат да предадат туй удивление, образували са от тази гама малки маршове. Значи, от мажорната гама са останали малки идеи. В минорната гама има дълбочина. Тя е запазила малко своята дълбочина, понеже е била в скръб. Минорната гама е запазила своята чест, а мажорната гама е загубила своята чест.

Съвременната наука, като математиката, запример, тя е станала прозвище. Съвременната математика, съвременната геометрия са дали в ръцете на лоши хора най-лошите средства за разрушение. Съвременната математика, тя е една блудна жена. Съвременната химия, тя е друга блудна жена, тя е дала всички задушливи газове, всички отрови, всичкото зло в света. "А - казват - химията е една хубава наука." Да, тази химия не трябва да трови хората, а трябва да намери начини, как да се лекуват отровите, как да ги изваждаме от човешките сърца, от човешките умове. Това е наука! А сега, когато някой химик намери някой задушлив газ, всичките вестници, всичките литератори ще го хвалят, че еди-кой си учен намерил еди-какъв газ, че щял да отрови цял град. Та, каква полза от това, че щял да отрови цял град? Намерил някой експлозив. Хубаво. Та, ние идем да турим науката на нейното подобаващо място. Ще кажем на науката: "Ти да не блудстваш вече с толкоз мъже, ще бъдеш честна жена. Само един мъж ще имаш. Ти ще употребиш своята сила, своето знание, своята мъдрост само за Бога, само за човечеството, само за доброто." То е наука. Когато съвременните учени хора откажат да се продават за пари, тогава ще се оправи света. Тия, учените хора, които се продават за пари, развалиха света. Днес, много химици, математици, свещеници, може да ги подкупиш с пари. Дайте някому от тях един, два милиона, и той може да продаде своята наука, и може да ви направи, каквото искате изобретение. Е-е, питам ви: При такъв единъ морал, какво общество може да имаме? Сега, вас, като ученици на Бялото Братство, не могат ли да ви подкупят с 200-300 хиляди лева? Утре и до вас ще дойде изкушението. Ще ви дадат 100 000 лева на година, и ще ви кажат: "Не ви трябва да пишете." Ти ще кажеш: "Малка умора имам, искам да си почина, слагам перото малко, за по-благоприятни времена." Защо? Защото 100-200 000 лв. на перото, това е голяма тежест - не можеш да пишеш. А защо някой път турятъ 200 000 лева на перото? За да пише. Тогава то скача, цяла нощ няма да спиш - пишеш. Казвам: трябва да се справите с една социална мъчнотия - подкупа с пари. Вие, младите, трябва да се пазите от този стар бог, парата, най-ужасният бог е той. Той е ужасен Мамон. Знаете ли, каква е главата му? Ако ние искаме да образуваме братство, то е да се освободим от това, да се подкупваме с пари, а с честен труд да изкарваме своята прехрана. Досега, като сме се опетнили, ще гледаме, за в бъдеще, като живеем по честен начин, да се не каляме вече.

Тия, старите дрехи са се окаляли, но новите дрехи да не окаляме. Старото изведнъж няма да си замине. Аз ще ви кажа защо не може да си замине. Онова дете, което е заченато в утробата на майката, то е свързано с нея и ще се подчинява на всичките закони, които майката налага. Докато е в утробата на майка си, ще прави всичко, каквото каже майката. Там то не диша, майка му диша заради него. Някой път може кръвта на майката да не е толкоз чиста, но то казва: "Съдба, карма." И то ще бъде там, докато се сформира, но, дойде ли деветият месец, излиза. Тогава му отрязват пъпа, то е самостоятелно от майка си. Та, казвам: в новия живот, който иде, вие ще спазите този закон, той е неумолим. Ние не можем да скъсаме изведнъж със старото, но всинца трябва да бъдете готови, та, като дойде момента, когато чуете този глас, със старото всичко изведнъж ще бъде свършено, и изведнъж ще кажете първата дума. Сега, децата, като се родят, заплакват, понеже не знаят първата дума. Вие ще въздъхнете и ще кажете: "Слава Богу, освободихме се от това робство, сега сме свободни от старото." Тогава ще се приготвите за новото учение. Новото, това е отрязване на този пъп. Ще кажете: "Слава Богу, освободихме се." Знаете ли колко дни ви остават, за да се родите? Десет дни ви остават още, да се родите. От всичките дни на стария живот ви остават още десет деня до рождението.

Всички тия социални въпроси, които днес се повдигат, това е аларма, за да ви отклонят от тази велика идея. Вие трябва да погледнете сериозно на морала на всяка наука и само така ще видим, какви престъпления е извършила математиката, ще видим и добрите, и лошите й страни, ще си дадем отчет. Ще видим добрите и лошите страни на геометрията, добрите и лошите страни на физиката, добрите и лошите страни на химията, на богословието. Ще видим и добрите, и лошите страни на всички науки, и ще си дадем отчет. Съдба е това в света! Ти си физик, ще дадеш отчет за своята физика. Тези физици, тези химици, изпълниха ли те Божествената воля? С тази наука, която Бог е вложил, изпълниха ли те своята задача, като учени хора? Всяка наука има своя отговорност. Ще кажете: "Опасна работа е." Да, опасна работа е. Като дойде Бялото Братство, то ще отмери всичко справедливо. Всеки трябва да знае, какво нещо е право. Ти, каквото пишеш, трябва да вложиш душата си, да вложиш своята мисъл, своето сърце, своята воля, да изкажеш истината. Изкажи тази истина просто, с душата си, а не да я забулиш. Напишеш едно стихотворение за едно изворче, за едно цвете, ти трябва да преживееш живота на този извор, живота на това цвете. Не мислете, че тия извори са безжизнени. Те са живи, те страдат. Тия извори, тия цветя са живи, в тях има такъв един морален стремеж, какъвто едва ли долавят съвременните хора.

Сега, запример, искаме да докажем, защо съществува материализма? Има си причини. Как да го оборим? Мен ми трябват само пет минути, да оборя един материалист. Ето как ще го оборя. Той дойде при мене, седне на стола, тук, започне да аргументира, има ли душевен живот, или няма. Махна с ръката си, извадя душата из тялото му, простра го на легло, извадя неговия двойник, питам го: Как е сега, има ли друг живот, или не? Още упорства. Махна с ръка, извадя и астралното му тяло. Той вижда трима. Още се съмнява. Извадя и менталното му тяло, станат четирима. Той се хване за главата, казва: "Аз вярвам вече в Бога." Туря го тогава в менталното му тяло, казвам: вярваш ли? - Вярвам. Помниш ли? - Помня. Туря го в астралното му тяло, казвам: вярваш ли? - Вярвам. Помниш ли? - Помня. Туря го във физическото тяло. Казвам: вярваш ли? - Вярвам. Ще помниш ли? - Ще помня новото учение и ще го проповядвам. Тъй ще му докажем, че сме прави. Всичките ваши аргументи са хубави, но не са съществени. Има и други доказателства: като отидеш при 35-те милиона градуси на Божествената Любов, ще се върнеш и доброволно ще кажеш: "Събличам се от всичките лъжливи мисли и желания, няма нито помен да остане от тях, аз ще работя, като човек, желая да изпълна волята Божия." И тъй, щом срещнеш един материалист, в пет минути ще му докажеш. Как? Твърде лесно. Ама той ще каже: "Ти ме умъртви". Няма нищо, това е първата реторта. Как! Във втората реторта си. Като го прекараш през десет реторти, той ще стане човек млад, значи, освободен от всички заблуждения, човек, който е готов да носи възвишеното, благородното; човекът, който няма да се подкупва с нищо. Първото нещо, като основа в живота си, ще турите този морал: с нищо да не може да се подкупите. Единственото нещо, което може да ви подкупи, да бъде Любовта, Мъдростта и Истината. Тогава, всички ние ще бъдем носители на Божественото.

Сега, не искам да ви гледам тъй омърлушени и да казвате: "Дали това е вярно, дали това е истина". Не, вие вървите в този път, дето няма абсолютно никаква лъжа. Една стъпка назад може да ви провали. Поколебаете ли се, загубени сте. Тази мисъл ще имате в ума си, тя ще ви бъде като правило, като максима. Не бързайте, десет деня още имате, докато се родите. Няма да скъсате със старото. Аз ви казвам: със старото няма да скъсате, има още десет дни. Когато искате да скъсате с този свят, ще трябва да има един бял брат при вас, той ще скъса. Когато вие изисквате, той ще ви покаже какви трябва да бъдат отношенията ви към това, старото. Преди да дойде той, по никой начин няма да късате. Работете, приготовлявайте се, но ще чакате. Затуй трябва да бъдете трезви във вашата мисъл. Много трезви ще бъдете, без страх и без тъмнина, със светлина и с любов. Туй трябва да имате предвид. Ние седим пред светлината на Божествения свят и знаем, кое е погрешно, и кое е право. Ние мислим, че съвременната наука е честна. Не, тя има много грехове. Пък и окултизмът, и той има много грехове. В окултизма се родиха черните братя, затуй и окултизмът има своя опасна страна. Като влезете в него, ще изучавате тия неща, няма какво да се плашите. Тъй седи сега великата истина. Този импулс, който имате във вашите души, е Божествен, но, ако не знаем как да посеем Божественото, може да си повредим.

После, в изкуството, художниците също имат много грехове. Колко грехове имат музикантите! Едни от тия благородни изкуства, като музиката, като художеството, колко грехове имат! Свещениците, които са си играли с мистериите, колко лъжи имат! Всичко туй ще се разбули, ще се очисти, и ще имаме една Божествена наука, в която няма абсолютно никаква лъжа. Има ли в една книга вложени и петте добродетели, тогава вие не се бойте. А ние имаме такива книги, в които душата не е взела участие. Някъде е взело участие само сърцето и ума, после у други са взели участие волята и сърцето, някъде сърцето не е взело участие. Възвишеното и благородното у човека трябва да вземе участие! Вие сте млади, искате да пишете. Аз ви давам насока, но трябва да вземете правия път, а този е пътят. Може да пишете всички, може да учите всички, може да свирите, може да рисувате, но това, което правите, да бъде чисто, то е правият път. Сега, вие трябва да намерите една форма, в която ще изразите тия истини. Ние трябва да бъдем като цветята. Като изразим най-строгите истини, като изобличим света, да го турим в такава лека форма, в такъв аромат, че тази истина да бъде привлекателна, да можем да привлечем с нея света.

Сега, аз зная, какво ще ви кажат. Ще ви кажат, че в съвременния свят има и други хора. Кои са тия хора сега? И други, хора има! Ами, ако ти си един от тези хора, тогава? Първото нещо, човек се съмнява, нали? Да кажем, че ти си един музикант. Осъмниш ли се, ти парализирваш своята дарба в себе си. Такъв е Божественият закон. Няма желание, няма мисъл, в каквото и да е направление, да пожелае, или да помисли човек, и да не стане. Не в един живот, но в цялата вечност. Човек има време и условия, всичко, каквото пожелае, всичко, каквото дойде до сърцето, до ума му, всичко туй да го постигне. Туй е великата истина. В цялата вечност имате всичката възможност да опитате всичко, каквото помислете, почувствате и пожелаете. Има такава перспектива на душата. За тази перспектива може да жертвате всичко. Не в един живот, но в целокупността на цялото битие ще ви се дадат възможности да опитате всичко. И туй е красивото в живота, че имаме възможност за постигане всичко онова, за което копнее душата, ума, сърцето и волята. Всичко туй един ден ще може да се реализира. Тогава ще кажем: Разбираме сега, че животът ни има смисъл, има смисъл и цел има, има и радост в живота ни. Тъй щото, тази мисъл трябва да залегне като основа у нас. Тя ще ви повдигне, и тогава няма да се усещате като странници, но ще усещате, че има нещо във вашата душа. И затуй ние работим, а не за настоящето, нито за бъдещето. Сега, това е противоречие, нали? Ние работим за Божественото настояще, а не за човешкото бъдеще. Само по този начин душата ще може да се освободи от робството, което сега прекарва.

"Бог е любов"

"Добрата молитва"

4 юли, 1923 г. Екскурзия за цял ден, за всички млади, братя и сестри, по Витоша.


Разцъфтяване на човешката душа Където е Любовта, там е Бог
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между беседите.