Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


2.7.1923 г.

Разцъфтяване на човешката душа

 Младежки събори , София

Отделянето на човешката душа от Бога съставлява един от най-великите моменти на Битието. Туй отделяне, в ангелския свят е известно под името "зазоряване на живота", а в света на хората е едно дихание на Бога. Защото, във всяка една вдишка и издишка на Бога, се зараждат разумните души. При всяка издишка се създават световете, а при всяка вдишка световете се поглъщат вътре, душит влизат в материалния свят. И тъй, при всяка една Божествена издишка, или при излизането на една душа от своя първоизточник, тя излиза под права линия, като един Божествен лъч, влиза в обширния космос, или в обширната вселена на своята еранда, или на своята предназначена работа, която й е дадена да я завърши.

Сега, вие, които сте събрани тук, усещате този вътрешен Божествен импулс, като един неопределен стремеж. Съвременните хора това го наричат "младини". Ама, знаете ли, накъде трябва да бъде посоката на младостта? Тази посока вие ще я намерите в растенията. Съвременните хора са изгубили посоката на младините. Те някой път вървят в ляво, някой път вървят в дясно. "Младини", те не са нито в ляво, нито в дясно. Младини, това е равнодействаща линия. Това е линия, която определя всичките посоки на Битието. Да бъде човек млад, то е равносилно на това – да знае пътя си. Да бъде човек млад, това значи да носи в себе си най-възвишеното, най-благородното. Христос е казал: "Блажени децата, на такива е царството Божие". На младите, на непокварените, на тези, които нито в ляво са отишли, нито в дясно.

Сега, у всинца ви трябва да има онези благородни черти на онзи царски син, наречен Хусенфрах. Един мит има за него. Той се считал за един от най-гордите синове на царството, непристъпен по своя характер, несъобщителен. Един ден той излиза на лов и намира в планината една бедна овчарка, на която разбойниците задигнали цялото стадо, наранили я и я оставили наранена. За пръв път в неговото сърце се пробужда съчувствие. Така изоставена, той превързва раните й, взима я на коня си, и я завежда в своя палат, прислужва й, докато се изцерят всичките й рани, и като оздравя, връща я в планината. Намира разбойниците, взима от тях стадото и го предава на тази млада овчарка, да се занимава със своето старо занятие в планината. Вие ще кажете: "Тази овчарка трябваше да остане при царския син." Не, тя трябваше да опита една от неговите благородни черти; и да се върне в планината, да гледа стадото си, за да опитат и тези овце същите качества на царския син. Мисля, че и вие, в света, сте като този царски син; и ще намерите много овчарки. Аз наричамъ "овчарки" изоставените човешки души, без разлика от кой пол са те. Полът, в този случай, не играе важна роля. Той е само един метод за самоусъвършенстване. И аз бих желал, всички вие, младите, да схванете онази идея, че вие сте живи души, разумни души, които имате да завършите една велика задача в света. И, ако вие не положите във вашето съзнание идеята, че сте души, ако вие се поставите, като умове или сърца, или като мъже или жени, или като момци или моми, вие нищо няма да завършите. Тия методи всички са ги опитвали. Но, ако вие напишете във вашето съзнание: Ние сме живи и разумни души, мисля, че вие ще внесете нещо ново в живота си, ще му дадете една нова насока. Защото, при сегашното развитие на човека, няма по-високо състояние от състоянието на душата. То е едно състояние, което носи в себе си всичките условия, всичките възможности на Божествената Любов. Само в душата, именно, Бог може да се изрази, и да се изяви в своята пълнота. Любовта може само чрез душата да се изрази. Ако вие изразите вашата любов чрез сърдцето, вашата любов ще бъде наполовина; ако вие изразите вашата любов чрез ума, вашата любов ще бъде наполовина. А всичките слабости в света седят само в половинките.

И знаете ли как самата природа примирява тия половинки? Най-първо, как се образува дръжката в една череша, как се образува нейният цвят отпосле? Дръжката, това е единицата, нали? Значи, пътят, който душата е изминала, след като е излязла от своя първоначален източник, и стигнала до края, образува един кръг. Този кръг, чрез диаметъра си, се разделя на две равни части. Така се образува един цвят, на който, като дръжка отдолу служи единицата. При прекарване на другия диаметър, образува се кръста, и цветът, който по-рано е бил във вид на пъпка, сега се разпуква. В него вече се виждат тичинките, които заедно с цвета се отправят към центъра на слънцето, или към Любовта. Сега, като махнете дръжката – единицата, остават двете полушария, които се проектират в своята нова посока. Така се образува числото 3, от което може да съставите един триъгълник. И тъй, този цвят за сега представя човешката душа. Ние можем да кажем, че едва сега човешката душа е почнала да се разпуква. Досега тя е била във вид на пъпка, но сега, за пръв път, тази пъпка е започнала да се разпуква. Това разпукване на тази пъпка е забележително, като един от най-великите моменти в този космос, наречен "разцъфтяване на човешката душа". И всичките възвишени същества в Божествения свят очакват разцъфтяването на човешката душа. Чашката, в която ще се прояви тази душа, ще покаже своята красота, своята хубост и Бог ще вложи вътре в нея своята светлина и своята Любов.

Тъй щото, всички вие се намирате пред една от най-великите епохи в света – разцъфтяването на човешката душа. И всички вие трябва да знаете, че сте души, и трябва да цъфнете. Като цъфнете, тогава ще излезе от вас онова благоухание, което ще се разнесе из целия свят. Само по този начин ще дойдат във вашите чашки ония малки бубулечици, мушички и пчелички, защото ще има сокове, с които да се хранят. Щом се разцъфти човешката душа, тогава всички тия ангели, служители на Бога, ще дойдат. Те, от милиони години, от незапомнени времена, чакат разцъфтяването на човешката душа, Божественото у човека, да съберат от нея тия сокове. А с тяхното идване, те ще внесат новата култура, която ние наричаме "култура на Божествената Любов".

И тъй, искам да остане у вас една съществена мисъл: да знаете, че сте една пъпка, в която вашето съзнание трябва да бъде тъй силно съсредоточено, защото това е един от най-важните моменти в живота ви. Няма нищо по-велико от това, след като се разцъфтят душите ви, да видите Божествения свят и възможностите, които лежат скрити в него. Това не е една илюзия, вие ще го опитате. Затова казвам, че всички трябва да бъдете тъй чисти по сърце, тъй чисти по стремеж. Сега и вие, младите, носите греховете на старите, но то е отгоре само. Грехът, това е един прах отгоре, на повърхността на човешката душа. Помнете едно нещо: вие отвътре не сте покварени. Да не ви излъже някой, прах имате само отвънка. Някой може да дойде и да ви каже, че вие сте грешни, може да ви цитира онзи стих, че "в грях ме зачна майка ми", и т.н. Не, човешката душа е зачената в Любов. Тя е зачената на друго място. Вие сте души, а не тела, помнете това! Вие сте души, заченати някога в Божествения Дух, и сега ви се дава възможност да цъфнете, да се разцъфтите, да принесете плод, и плодът ви да бъде благоприятен пред лицето на Бога. Искам тази съществена идея да залегне у вас, като една основа. Не залегне ли, смисълът на живота няма да бъде разбран. Каквато философия и да имате, каквато наука и да заучите, вие няма да се доберете до онази велика истина, която търсите. Един е пътят! Схванете ли така, няма да има у вас различие – накъде сте – на ляво ли сте, или на дясно, нагоре ли, или надолу. Във вас ще има едно единство, ще знаете, че Бог е навсякъде. Щом схванете тъй мисълта, тогава няма да ви е страх, че има ад. Не, дето е душата, там е раят. Душата образува рая. Мястото, отдето се оттегли душата, там се образува ада. И тъй, адът е място на бездушие, а раят – място на душите.

Сега, аз обръщам вниманието ви на времето вънка, да видите какво говорят заради вас. Денят е много хубав, хубаво слънце грее, чисто небе, а това е един много добър признак. Този ден само вие сте в състояние да го развалите, никоя друга сила не е в състояние да го развали. Той е за всички ви, той е ден за всеки едного от вас. Ако вие схващате идеята, че сте души, излезли от Бога, и искате да му служите, животът ви ще бъде такъв. Туй слънце ще грее вътре във вашите умове, във вашата душа, и душата ви ще види Бога. Този велик Божествен Дух ще живее във вас, и вие ще бъдете силни и крепки да извършите всичко, което желаете. Всичко във вселената ще бъде възможно, но само при едно условие: да знаете, че всички сте души, в които Бог живее. Само при тази мисъл, Вие ще почувствате в себе си онази дълбока топлина, онази дълбока връзка, която съществува между всички същества. И тогава, не само земята, но и небето няма да ви бъде чуждо. И по този начин, вашият живот, сега на земята, който съставлява една микроскопическа част от тази целокупност, ще се осмисли само от тази велика идея. Мнозина от вас може би да имате известни наследени недъзи, те са само външни, защото всичките болести и недъзи, са по повърхността или на вашите умове, или на вашите сърца. При този, великият ден, който иде сега в света, вашите недъзи ще изчезнат изведнъж. Когато вие се разтворите за тази Божествена светлина, и влезе тази Божествена топлина, всичките ви минали недъзи, всичко туй ще изчезне, и помен няма да остане от него. И тогава вие ще почувствате в себе си един особен аромат на живота – ще станете тъй силни и мощни, тъй радостни и весели, тъй млади и пъргави, както никога досега не сте били, в никое свое съществуване, в никое свое раждане и прераждане. Туй разцъфтяване ще бъде в онзи момент, когато ще скъсате всички връзки на робството, с което душата е била свързана. Щом ги разкъсате, тогава Божественият Дух ще се всели в душата ви, и ще се образува една връзка между вас и Бога, между човека и Бога.

И тъй, аз искам да ви представя небето като нещо близко, достъпно за вас, да не мислите, че то е място на чужбина. Не, то е за вас. И когато Божественият лъч ви озари, тогава, още първата вечер, като излезете и погледнете небето, всички звезди ще ви проговорят и ще ви кажат по една сладка дума; ще разберете, че и звездите, и те могат да говорят. И всички тия думи ще бъдат тъй съчетани, че ще образуват една нова книга на вашия живот. Вие ще имате тогава всичкия кодекс, всичките правила, всичките закони, всичките методи и начини, по които да живеете. Всичко това ще ви бъде тъй ясно, че когато искате да извършите една работа, всяка звезда, на която погледнете, ще ви се усмихне и ще ви ободри. По този начин няма да има нещо невъзможно. Тогава всичко ще вършите с радост и веселие.

И аз желая, сега, вие да се считате, като ученици на Великото Всемирно Бяло Братство, за което се приготовлявате, и изкушенията да не съставляват мъчнотия, или нещо, което може да ви спъне, а да бъдете герои. Разбирате ли какво значи – герои? – Без страх и без тъмнина, или с Любов и светлина – туй наричам аз герои.

И тъй, аз ви пожелавам, работата, която имате в туй ваше събрание, да е успешна. Вие ще напишете само няколко реда, но гледайте да ги напишете много хубаво. Вие туряте една основа, и гледайте да я турите много добре. Нека има единство, нека има съгласие, и всичко между вас да се върши по Любов. Разбирате ли? Турете за основа: всичко туй, което мислите, всичко туй, което чувствате, всичко туй, което произтича от волята ви, да произтича от онзи велик принцип на Любовта, да се диктува от нея, и да я чувствате. И от тази Любов да се проявяват във вас великите Божествени мисли. Всички да бъдете идейни, да имате такава дълбочина, че всеки, при когото се приближавате, да чувства, че сте носители на нещо ново. Всеки да изтъкне нещо самобитно, което вашата душа очаква с един свещен трепет. Пазете този свещен трепет, няма по-хубаво нещо от него. Когато сърцето ви трепне, когато умът ви трепне, не се плашете. Знаете ли какво нещо е вятърът за онзи цвят, който малко се поклаща от него? Туй поклащане е един от благословените моменти. Някой се плаши от такива трепвания, но когато ви потрепери сърцето, когато ви потрепери ума, това са едни от най-красивите моменти в живота ви.

Гледайте да извършите всичко по закона на Любовта. Както ви казах вчера, гледайте да дадете единъ пример на старите. Ако вие го дадете, вие ще бъдете всякога млади. Не дадете ли вие този пример, тогава ще дойдат други млади, те ще дадат пример, пък вие ще станете стари. Дадете ли този пример, вие ще бъдете завсякога млади. Аз желая вие да сте последното поколение, да прекъснете рода на стария човек. Нали старият човек трябва да умре?

Той е човекът на греха, на заблуждението, на всички произволи и нещастия, които сега съществуват в света, а младият, това е онзи, новият, роден по образ и подобие Божие. И аз казвам: младият човек, това е човекът, който се разцъфтява по образ и подобие Божие. Тази идея ви давам не само за тука, но като се върнете по домовете си, носете тази велика идея. Няма по-велика идея от тази! Кажете: "Ние очакваме онзи велик момент, когато нашата душа ще се разцъфти. Ние ще възприемем Божествената светлина и Божествената топлина, ще дадем новия плод, който ще бъде за изцеление на всички недъзи в съвременното човечество. "

Сега, моето желание е, да имате съдействието, благословението на цялото Всемирно Бяло Братство, да имате благословението на Христа, който е глава на това Братство, да имате и Любовта Божия, която е смисълът на живота. Всичко туй да залегне във вашата душа, за да бъдете носители на новото учение – реализиране на царството Божие, изпълнение на Волята Божия на земята!

Сега, може да изпеете една песен, и да започнете вашата работа.

7,45 ч. – "Сине мой".


Две думи! Първото правило
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между беседите.