Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


14.12.1934 г.

Философия на трептенията

 Младежки окултен клас , София
1 съвпадения, за : "полярността"

„Добрата молитва“

Прочете се резюмето на миналата тема: „Съществените качества на свободата“.

Чете се темата: „Разлика между минерали и растения“.

Пишете върху темата: „Отличителните черти на грамадните животни“.

Ако изучавате малко окултна литература, ще си съставите по-ясно понятие за органическия и неорганическия свят. Учените хора сега вървят по правия път. А може би след хиляди години ще имат правилни схващания, но всичкото е в степента на трептенията. Херметическата философия обяснява така: Животът се появява само при известни трептения. Звукът се проявява при известни трептения. Всичко в света трепти. От трептенията произтичат движенията. Всички неща, които имат трептения, имат свои движения. Степента на движението зависи от количеството на трептенията. Човешкият звук, човешкият глас е трептение. Човешкият звук, човешкият глас се изявява в нашето тяло. Кристалите имат ли звукове? (Това не може да знаем.) Човек, който има съзнание, човек, който изучава природата, знае, че не само растителното царство, но може би и минералите имат един живот, който не влиза в съзнанието на човека, който изучава природата. Това остава за бъдеще като една област за научни изследвания. То представя един затворен, непознат за тях свят. Какъв е животът на ангелите, човек не може да си представи. То е затворен свят за него. Човек може да си помисли, че ангелът е подобен на човека. Един художник ще тури на ангелите птичи крила. В какво отношение птичите крила ще дадат по-голямо свойство на ангелите? Птицата в едно отношение е по-умна, понеже си е създала крила да хвърка във въздуха. Крилата означават една специфична интелигентност.

Сега нас не ни интересува каква е разликата между минерали и растения. Съществува разлика между минералите и растенията според степента на техните вибрации. Именно органическият свят има по-силни вибрации отколкото кристалите. Това са степени. И тогава всички животни се нареждат според степента на своите вибрации. Това, което нас не ни интересува от този закон, е следното: херметическата философия представя трептенията като едно общо явление в природата. Изучаването на трептенията представя един от великите закони − третия херметически закон. Третият херметически закон е закон за трептенията в света. Херметическата философия обяснява всички състояния с трептения. За пример вие имате едно приятно или неприятно състояние в зависимост от трептенията. Вие сте зле разположени, особени трептения имате. Добре сте разположени, количеството на трептенията е друго. Когато човек е зле разположен, има по-слаби трептения. Когато е добре разположен, има по-висши трептения. Но за да може да осъзнаете това, трябва да се знае, че има и друг, четвърти закон − законът на полярността. Положителните и отрицателните сили в природата се намират на полюсите. По-нисшите сили се групират в отрицателния полюс, а пък положителните сили се групират в положителния полюс. Или злото се групира в отрицателния полюс, а доброто се групира в положителния полюс. Следователно имате два полюса. От това гледище умът е единият полюс, а сърцето е другият полюс, волята е направление, резултат от тези два полюса, които действуват. В дадения случай онова, което човек мисли, и онова, което човек чувствува, ще определи какъв ще бъде физическият външен резултат, понеже волята се занимава с резултатите на нещата. Волята ще се появи само когато си намислил, пожелал си нещо и искаш да го придобиеш. За пример искаш да ядеш. Искаш да знаеш, дали твоето ядене е вкусно. Ще почнеш да ядеш. Но това, което може да ви ползува, е, да сменяте едно ваше лошо състояние с едно добро състояние. Представете си, че в музиката имате тона С. Допуснете, че това е основният тон. Аз го наричам С в дадения случай. Изхождам от едно положение − основният тон, отдето започва човешкото съзнание, или основният тон, отдето започва първата човешка мисъл. Мисъл, която отличава мисълта на човека от мисълта на животното. И мислите на животните и те се отличават по своите трептения. Следователно С е вече преходен период. Сега философията на музиката. Казвате С или до е основа, от която човек се е повдигнал над животинското царство. Ако вземете един цилиндър и го турите в движение, най-първо този цилиндър се движи полека, няма да чуете никакъв шум − ако се движи бавно. Но ако постепенно усилите движението, ще чуете най-първо един звук, който ще бъде отначало неопределен и после, като усилвате повече, ще чуете един ясен тон. Това е то вече светът на човека. Първият тон С показва човек, който е излязъл от животинското царство и слуша вече първия тон. Ако влезете в ангелския свят ще видите, че и те имат музика. Пак имате С, но трябва да изминете две октави. Такъв опит правят сега окултистите. Вие може да концентрирате вашето съзнание по закона на светлината. Например виждате обикновената дъга. Дълго може да правите опит, но някой от вас, ако е силен, може да го направи. Може да се концентрирате, но гледайте да не заспите, защото, щом човек почне да се концентрира, има опасност да заспи. И тогава опитът не може да стане. Ще се концентрирате и ще отдалечите всички тези впечатления, които отвличат вниманието. Да допуснем, че гледате дъгата, може да е ясен ден, когато правите опита. Ще си представите, че гледате дъгата и по едно време ще ослепеете, ще потъмнее всичко. Вие ще се намерите в мрак. Може да минат 10−20, 40−50 секунди, а може и от 1 до 3 минути. Колко секунди правят те? (От 60 до 180 секунди.) Повече от 180 секунди не трябва да минат. И веднага ще забележите, че у вас се пробужда една тъмна краска и повече червена краска, но не вече в тази дъга. Много хубава е тази червена краска, много приятна. Вие се намирате вече в другия свят, в света на четвъртото измерение. И след това, като продължавате да се концентрирате, ще видите, че краските ще се наредят по същия ред. Червена, портокалова, жълта, зелена, ясносиня, тъмносиня, морава. И след това пак ще се върнете назад. И пак трябва да е концентрирано съзнанието ви. Става обратният процес. Колко време ще ви вземе да направите такъв един опит? Как предполагате според вашата философия, колко време ще ви вземе? Повече от 30 години в Европа правят опити и още нямат първия сполучлив опит. Не че е невъзможно, но има причини. Защото, ако не можеш да изолираш физическия свят от своето съзнание, всичко това препятства да се прояви туй, за което говоря. Но казвам, че е възможно. Някои от вас, имат пробудено съзнание. Ако вие може да минете от единия свят в другия, тогава мъчнотиите, които сега имате, няма да бъдат големи за вас − ако може да направите това.

Философията е следната: има смяна на състоянията. Да допуснем, че имате един банкер. Той има състояние на скъперничество. Скъперничеството има два полюса. Отрицателният полюс е скъперничеството, а вторият полюс кой е? Щедростта, нали? Вие може да превърнете скъперничеството в щедрост, защото щедростта притежава повече трептения. Следователно, ако отидете при един скъперник, може да измените неговото състояние. Ти най-първо трябва да си един щедър човек, за да измениш неговото състояние, да го направиш щедър. Щом измениш неговото умствено състояние, той ще стане щедър, ще даде дреха, злато и е готов да направи каквато и да е услуга. Но и обратното може да стане. Ако дойде един скъперник, той може да превърне състоянието на един щедър човек в скъперничество. Този закон е не само за скъперничеството. Например имате омраза. То е състояние. Има и обикновена човешка любов и то е състояние. Вие може да превърнете омразата в любов. Защото това са степени на трептения. Омразата, това е най-малката любов. А пък любовта е най-голямата любов. Под думата човешка любов разбирам най-големите трептения, които човек може да прояви. Като се влюбиш, ти си проявил най-много трептения в степента, на която си дошъл. Човешката любов в сегашната форма е граница на трептенията. В любовта имаш най-силните трептения. По някой път вие искате да ви обичат хората, нали така? Вие правили ли сте опит да смените едно състояние на омраза. Вие считате, че омразата е от едно естество, а любовта е от друго естество. Не, това са полюси. Омразата е отрицателният полюс на живота, а любовта е положителният полюс на живота. Висшият живот, Божественият живот използува еднакво и двете. За него няма разлика, но за хората това е цял въпрос. Имате студено и топло. Всъщност такива работи като студено и топло в природата не съществуват в абсолютен смисъл, това са степени на трептения. Студът има топлина и в топлината има студ. То е до количеството на трептенията. Сега този студ може да го превърнем в топлина. Как ще превръщаме студа в топлина? Това е първото изкуство, което правите. Например вие превръщате температурата в тази стая. Запалвате някакви си въглища, става разместване във въздуха и температурата расте, изменя се в цялата стая. Става малко по-приятно. Значи трябва да внесете нещо ново вътре. С тези въглища може да измените атмосферата. В омразата какво трябва да внесете, за да придобиете любовта? Под думата любов разбирам едно топло състояние. Любовта вие наричате топло състояние. Любовта има две състояния. Има студена и топла любов. Какво трябва да внесете сега? Тук, в стаята, внасяте въглища. А пък какво трябва да внесете в омразата? Най-първо разгледай омразата, ти мразиш човека. Защо го мразиш? Нека разгледаме при какви условия се поражда омразата. (Мразят се лошите качества на човека.) Оставете тази философия. Сега въпросът е да разгледаме научно нещата. Какво е лошото в човека? (Това, което не е в хармония с доброто.) Конкретно, това е схоластическа философия. Няма наука в нея. Представи си, че ти мразиш някого, понеже вие и двамата сте чиновници или учители. Ти искаш да станеш директор, но един друг те изпревари и е взел директорството. Храниш едно горчиво чувство към него. Защо той става директор, а пък ти си обикновен учител. Да допуснем, че и двамата сте поети. Ти пишеш някое съчинение, има някаква си премия, обаче ти считаш, че заслужаваш премията, а пък той я е взел. И в тебе се заражда едно чувство на омраза. Питам: В дадения случай какво трябва да направиш, за да смениш това чувство? Да допуснем сега друго, нещо по-конкретно. Досега не разбирахте толкова, но сега ще ме разберете. Представете си, че вие сте един богат търговец. Имате 500 хиляди лева в банката, а пък дошъл един и ви взел парите насила. Какво ще се зароди във вас, като ви вземе парите? Ще се зароди непременно омраза. Ако имаш сила, ще го хванеш за гръчмула. И ще му дадеш да разбере, че така не се вземат пари. Ще го удариш, ще го търкулиш на земята и ще си вземеш парите. Но представете си, че този човек е въоръжен и казва: „Няма да мърдаш, дай насам парите.“ Но в теб се появява омраза. И всеки ден го срещаш и знаеш, че ти е взел 500 хиляди лева. Ти мислиш за начина, по който да си вземеш парите назад. По кой начин ще си вземеш парите? Кажете ми сега. Аз лесно разрешавам въпроса. Представете си, че този човек го хващат и го осъждат на 20 години за друго някое престъпление. 20 години затвор. Ти отидеш и му кажеш: „Слушай, аз мога да те извадя от затвора, ако ми върнеш 500-те хиляди лева.“ (Такива хора прахосват парите.) Че ги прахосват, прахосват ги, но за да обясня работата. Ние задържаме работите. Един евангелски проповедник доказвал на хората по кой начин китът погълнал Йона и цял час аргументирал, докато най-после доказал. И му казали: „Ти много измъчи Йона, докато го погълна китът.“ Този човек е чакал един час, за да го погълне китът. Йон бил глътнат веднага. А пък този проповедник чакал цял час, докато китът погълне Йона. Тази е разликата.

В тебе ще се зароди омраза. Някой ще каже от християнско гледище: „Ти забрави парите.“ Не е въпрос да забравиш парите, но аз искам да изменя моята омраза в любов. Какво трябва да вложа в себе си, за да изменя омразата в любов? Ако тези пари стоят в моето съзнание, не мога да изменя състоянието си. Казват: „Обичай го.“ Но да кажем, че не мога да го обичам. Вижте, да ви кажа малко научно. Може да се разреши този въпрос. Представете си, че искате да пренесете огън от една стая в друга. С книга трябва да пренесете. Какво трябва да направите, за да не изгори книгата? (Ще си намокрите книгата.) Това сега са научни работи. Ако заявиш този човек на полицията, то със стражари е много дълга работа. С години парите ще ги търсиш. Имаш сега една присъда. В Индия ловци гонят някоя сърна да я убият. Тя се хвърлила в една лодка. Индусът спасява сърната и казва: „В тази сърна е скрит баща ми. Аз не давам да я убият.“ Ловецът казва: „Тази сърна е моя.“ Завеждат дело пред един английски съдия. И най-после съдията взел сърната за себе си. И който я гонил, и който я спасил, остава без нея. Сега какво ще стане? Някои подозират, че може би той е пуснал сърната, но може и да я заклал. Не се знае какво е направил. Съдията решава да вземе сърната. Някой път в тебе се заражда състояние на омраза. Как да си помогнеш? Иде ти някой път да убиеш някого, да направиш някоя голяма пакост. Как трябва да си помогнеш? По кой начин трябва да си помогнеш? (Ще храним чувство на любов към този, който е взел парите, за да се превърне омразата в любов.) Сега да ви представя въпроса малко по-конкретно. Представете си, че вие сте взели от някой човек 500 хиляди лева, доста голяма сума. Аз съм взел 500 хиляди лева, но той не иска да ме дава под съд, а ме мрази. Той ме мрази. Аз създавам омразата му към мене. Какво трябва да направя, за да премахна неговата омраза? (Ако искаме да превърнем омразата в любов, ще си послужим с топлината или с щедростта.) Но помнете, че щедростта не може да превърне омразата в любов. Ако искаш да повлияеш на другите, трябва непременно да създадеш състояние в себе си на щедрост, не привидно. И тогава може да повлияеш на скържавия човек. Някой път аз съм слушал вашите разисквания. Много се разгорещявате, като че светът вече се свършва. Казвам: На два полюса сте. На положителния полюс много се дава. А на отрицателния полюс се чува. Турците имат една поговорка. Като биели магарето по задницата, казвало: „Тъпан бие в долната махала.“ А пък като го бият по главата, казвало: „Тъпан бие и в нашата махала.“ Горната махала е положителният полюс. Само че, магарето, като го бият в долната махала, ще го бият и в горната махала. Човек в своята философия може по някой път да преживее миналите си състояния, в своята мисъл може да мине състоянието на растение, на животно. Всеки ден може да се изменят състоянията на човека. За пример някой път дойдеш до безразличие в живота. В какво седи безразличието? Защото в омразата човек е поляризиран. Който мрази, той има два полюса. Който мрази, той търси пътя на любовта. Един мрази някого, за да намери пътя на любовта. Питам сега: Как да се смени омразата с любов? Кой е пътят от омразата към любовта? Вие казвате: „Ако мразите някого, трябва да бъдете много щедри към него.“ На нас не ни трябват пари. Само богатият може да бъде скържав. Сиромахът не може да бъде скържав. А пък все трябва да отварям тази каса. По кой начин може да я отварям? Да разчупим касата, закон има. Но трябва сам да си отвори сърцето. И сам да започне да дава. Какво трябва да правим?

Сега идат празнични дни. За да се помогне на хората, хората трябва да станат по-щедри. Имате ли някоя опитност? Как сте постъпили? Някои от вас имали ли сте някоя опитност или не сте мислили за това. Поне за себе си, когато сте били скържави, какво сте правили. Дойде някой при вас и ви иска 5 лева. Ти седиш, казваш: „Много са 5 лева.“ Даваш му 1 лев, а той иска 5 лева. Той казва: „Малко даваш.“ Ти му даваш 2-3 лева. Какво трябва да правиш, за да дадеш 5 лева и да се радваш, да не съжаляваш, че си ги дал. Какво трябва да правиш, за да се освободиш от това скържаво състояние? (Да се поставиш в неговото състояние.) Представете си, че вие сте един професор, искате да изучавате небето. Нямате една съвременна тръба. Значи, за да видите тези звезди, трябва да имате един телескоп. То е едно средство, за да видите далечните звезди. И да си съставите едно понятие. В окултната наука това са пособия, които ни се дават и които може да използуваме. Има една практическа страна в приложението. Можем да се отвлечем.

Интересна е разликата между минералите и растенията. Човек, който иска да продължи живота си, непременно трябва да изучава кристалите и растенията. Онези, които се занимават с възстановяването на дългия живот, трябва да изучават процесите на растенията, за да видят кои растения са дълговековни, кои живеят дълго време. Те знаят повече, отколкото човек знае. И минералите също. Човек трябва да се занимава с тези две царства. Онези, които се занимават с еликсира на живота, винаги са изучавали кристалите и растенията. Има и друго нещо, което са изучавали. Но и това са изучавали; за да може да се добие този, по-устойчивия живот, за да се измени едно състояние.

За следващия път ми кажете по кой начин може да се прояви щедростта в един скъперник. (Да мислим за добрите страни в него.) Съгласен съм. Един младеж отишъл при баба си и тя му дала три молитви, които да чете, когато дойде мечката. Той, като вървял по гората, като видял мечката, се уплашил, прочел първата молитва и мечката не спряла. Прочел втората молитва и третата, мечката пак не спряла. А четвъртата формула била той да се качи на дървото. Представете си, че ви пращам да направите един опит. Искам да направите един такъв опит, да ви дам една задача. В София пращам един беден човек да иска пари от един банкер и тогава пращам вас, с вашата мисъл да може да въздействувате, че той да ви даде без никакви гаранции. Вие да му кажете: „вие сте добър човек, дайте тези пари без никакви гаранции“ и той да ги даде. Той да каже: „Когато можете, върнете ги.“ Вие ще се молите с три молитви, но не става. (Ако има любов, той ще даде.) Въпросът е до вас. Вие искате сега да направите един опит. Един скържав човек − как да изменим неговото състояние? Или да допуснем, че аз съм скържав човек, че имам едно скържаво състояние, как ще се справя с него. Аз зная, че една проява на скържавост всякога ще ми донесе много голяма загуба, защото помнете, че Бог благославя щедрите, туря скържавите хора на голямо изпитание. На тях дава, но ги туря на изпитание. Има един скържав богаташ. Но ще го турят на голямо изпитание, а пък щедрият богаташ дарява и го благославя. На скържавия богаташ му дава, но го туря на изпитание. Вие може да имате знание и да имате изпитание, а пък може да имате изпитание и да бъдете благословени. Единият е в прав път − низходящ, а пък другият е в прав път − възходящ. (Учителя отива при един брат и показва горната предна част на темето.) Тук е центърът на щедростта. (След това показва отстрани на главата зад ушите.) Скържавостта е тука. Когато този център над ушите е развит, човек не дава нищо. Когато и двата центъра са развити, енергиите минават отдолу нагоре. Разстоянието от единия център до другия е почти 90°. Ако този човек го турим в магнетичен сън − най-първо трябва да се тури този, скържавия човек в един магнетичен сън − ще го приспиш и тези енергии, кръвта от тука долу (от този център над ушите), по пътя ще я отбиеш и ще я прекараш горе, да действува в горния център. Няма да стане това за една минута, който е майстор може да направи това за една минута. Може да го уплашиш и да му кажеш: „Скоро!“ Но това е механично. Той ще се уплаши, но центърът на страха е на друго място и, след като си отида аз, той може да каже много работи за мене. Но аз искам да постъпя по един органически начин, че той да е доволен. Като го убедя, че съм му направил добро, като е станал щедър, да каже: „Благодарен съм, че ми се отвори сърцето.“ А не да каже подир мене, че съм разбойник, че съм такъв, онакъв. Всичко да каже. Значи това е работа на опитен окултист. Че вие сте опитни окултисти. По-опитни от вас кои са? Най-първо трябва да изучавате себе си, вътрешните състояния и постепенно да правите смени. В старо време са правени опити по един начин, а сега по друг начин. В старо време само по закона на обобщението са работили, не са се спирали върху научните работи, а върху други работи. На скържавия ще измениш културата. Когато си щедър, културата му ще бъде различна. Ти си щедър, искаш да даваш, но казваш: „Зима иде, дърва трябват, брат имам, сестра имам, деца имам, пари трябват.“ А пък щедрият човек, той е свободен от всички тези посторонни влияния. Те са прави, на място са те някой път. Но човек, който иска да бъде щедър, той е свободен от тези посторонни влияния и ще даде място на щедростта в себе си. Ще пристъпиш към щедростта, след като направиш една смяна от скържавост към щедрост, след това ще превърнеш омразата в любов. Ако ти можеш да превърнеш омразата в любов, ще продължиш живота си. И по причина, че не можем да превърнем омразата в любов, животът ни се съкращава. Омразата винаги съкращава живота. Като мразиш, при резките промени, които сега имаме, трептенията са дисхармонични. Омразата съкращава живота. И ако сменим тези трептения с хармонични, то е средство, за да продължим живота си. И не само това, но като смениш омразата в любов, ще подобриш и здравето си. Омразата е родила много болести. Щом измениш това състояние, непременно ще се прояви като резултат здравето. Аз ще ви представя от мое гледище, само за да обясня работите. Представете си един свят, дето с тия неща разполагат професорите. И като искаш да ти услужи, добре ще му слугуваш. Скържав си, има един професор, който сменя скържавостта с щедрост. Ще му слугуваш една година и той ще ти услужи. След това ще отидеш при друг професор. Неговата специалност е да знае как да сменя състоянието на омраза в любов.*

Ако си направил добро, ще кажеш, че твоята щедрост е била положителна. Когато има правилна обмяна между скържавостта и щедростта, тогава е добре. Щедростта дава, а скържавостта приема. И после скържавостта ти даде. А щедростта трябва да приеме. Трябва да стане обмяна, за да се смени състоянието. Сега въпросът е малко по-сложен, малко по-мъчно става това. Да кажем, че вие сте тъжен.

ТЪГА РАДОСТ

Вие сте тъжен, нямате радост. Тъжите. Какво трябва да правите, за да станете радостен? Вие все казвате: „Нямам приятели, нямам майка, баща, брат, сестра.“ Тъжен сте. Но това не е наука. Причината за тъгата ви не е там. Причината за вашата тъга каква е? Ниски трептения имате, нищо повече. Вие имате една лъжлива идея в ума си. Тази идея ще я изхвърлите. Не че ще я изхвърлите като непотребна, но ще я турите в печката, ще я запалите, ще превърнете енергията на тъгата и ще стане тогава на радост. Представете си, че имате един подут цирей на врата си. Пожълтял е вече, узрял е като ябълка, като круша. Причинява ви болка, вие се мъчите. За да се освободите, какво трябва да направите? Ще трябва да изтече всичката тази маса, да се освободите и може да дойде едно облекчение; значи трябва да се извади нечистото, за да влезе чиста кръв на мястото на цирея. В тъгата има нещо нечисто. Най-първо имате една нечиста мисъл, която трябва да изхвърлите и веднага да турите на нейно място една съответна мисъл. Представете си, че вие сте тъжен ученик, вашите домашни не ви обичат. Майка ви, братята ви не ви обичат. Вие сте отпаднали, защото нямате тяхната любов. Идва един и ви носи чек от баща ви от 10 000 лева с едно любовно писмо. Засиява лицето ви. Питам сега: В такъв свят, в който вие живеете, има ли причина да сте тъжни? Кои са условията, които стават причина, като живеете в такъв свят, да сте тъжни? Щом кореспонденцията се яви, тя идва на сто години веднъж. (Защо радостите идват мъчно, а пък противоречията − бързо?) Това е вашето възпитание. Учителите, които са ви учили, не са ви учили да вземате верни тонове. Човек, ако иска да успява в материалните работи, трябва да вземе вярно тона фа. Да вземете вярно тона фа, това е мярка. Вие не сте правили опити. Скъса ви професорът − не може да вземете фа вярно. Щом издържите изпита, ще видите, че можете да вземете фа вярно. Музиката вземам като един метод за възстановяване на естествените състояния, които природата е турила в нас. Това е най-красивият метод, защото вие трябва да придобиете естественото положение, което трябва да имат вашият ум, сърце и воля. И както сегашните певци пеят, те са чрезмерно нервни. Нервни и честолюбиви. Те не пеят, както трябва. Аз съм срещал много певци. Това не е пеене. Пианото свири едно, а пък той пее друго. Някъде съвпада, а някъде не съвпада. И затова в човека се усеща дисонанс и, след като е пял, вие се усещате уморени. Тази публика и тя не разбира. Много мъчно може да се понрави един певец на публиката. Той като излезе пред публиката, трябва да намери фокуса. И ако намери фокуса, той ще концентрира песента само към него и оттам песента ще отиде към другите. И ако не намери фокуса, ще има подигравки и дюдюкане. Но това са практически работи, материални работи.

Най-първо проучете философията на трептенията. Ти си неразположен духом, по кой начин ще промениш това състояние? Трябва да повишиш трептенията си. Казваш: „По кой начин?“ Ако ви дам два опита, аз зная какъв ще бъде процентът. Ако ви кажа да си направите две касички и, имаш-нямаш, всеки ден да отделяте по един лев в касичките. Ще туриш всеки ден по един лев. Първият случай: Ако ви кажа общо да отделяте по един лев на ден и че на края на годината тази сума ще ви бъде полезна, вие ще туряте. Но ако ви кажа, че тази сума ще бъде за благотворителни работи, пак може да направите опита, но ще се зароди едно противоречие, ще си кажете: „Защо тези пари да не са за мене.“ Да допуснем, че като станете сутрин, искате да пеете. Изпеете един тон най-първо. Пусни един лев. Започни с до. Това е един лев.

Ре е два лева. Ми е три лева. Фа е четири лева. Сол е пет лева. Ла е шест лева. Си е седем лева. Седемте лева, тури ги. Ако се качиш на горната октава, ще се увеличи сумата, ще ги помножиш. Горно до колко ще бъде? 1 по 7 равно на 7. Едно зърно, като го държите в хамбара, не може да го помножите, всякога ще си остане такова. Не може да се увеличава житото в хамбара. Но ако го посеете на нивата, ще се помножи. До 30 пъти в повече. Ако житото го посеете в нивата и от едно даде 60 зърна, ще спечелите, ако го държите после в благоприятни условия в хамбара. Това е аргумент. Един доста силен аргумент, върху който може да работите. Някой път казвате, че имате много неблагоприятни условия. И може да приличате на едно житено зърно в хамбара. И няма да спечелите, ще останете такъв, какъвто сте. Пък може да имате най-благоприятни условия, но ако ги използувате разумно, ще имате печалба. Значи излязъл си от неблагоприятните условия на хамбара. И ще те турят в най-неблагоприятни условия, за да спечелиш. И Христос казва: „Ако житното зърно не падне на земята, остава само.“ Няма по-страшно нещо от самотията, ако човек не иска да остане сам. Следователно, ако човек не иска да остане самотен, той трябва да излезе от най-хубавото състояние. Най-хубавото състояние, това е омразата. Ти, като мразиш, всякога сам оставаш. Онези, които не разбират развитието на литературата, романистите, които не разбират този закон, казват: „Трябва да мразите.“ Ти ще мразиш, колкото искаш, те са най-хубавите условия, но ти си сам и никой не може да те обича. А при любовта ти си посят в земята и след време ще имаш плод: 30, 60, 100. Така се разбира законът. Ти някой път трябва да излезеш из благоприятните условия и да влезеш в любовта, която има разумност. Ако няма да влезеш в любовта, това не е любов. Пък ако останеш в най-добрите условия на живота, тогава оставаш сам, но плод няма. В омразата може да седиш, но сам ще бъдеш, там ще имаш най-голямата скука. Ще кажеш: „Сам съм!“ По никои начин не можеш да излезеш от скуката. Понеже всичко имаш, непременно трябва да влезеш в областта на любовта, а там има скръб. Вие искате да минете от едно състояние на омраза в състояние на любов. Те са несъвместими, те са от едно и също състояние, но от два полюса: от единия полюс нещата изтичат, а от другия полюс се възприемат. Та, като дойде любовта в омразата, тя я обира. И както е казал Христос, като влезе любовта в омразата, тя я обира. Силният хване слабия и го обира. Тогава, като дойде любовта, ще събере богатството и навън го оставя. Той, като остане сам, казва: „Обраха ме.“ Любовта се върне като натоварена камила и отдето мине всичко раздава и пак го наблюдава и го утешава. Казва му: „Нищо, ще забогатееш пак.“ Само че този, кой то мрази, никога не вярва, че любовта го обрала, и никога не може да убедиш онзи, който обича, че любовта му е дала. Постарайте се тези хора да ги убедите, че който ги обича, той ги е обрал. И онзи, който обича, не може да го убедиш никога, че който го обича му, е направил нещо. Кажи на омразата, тя никога няма да повярва, че любовта ù е направила пакост. Защото омразата има за идеал любовта. Като я види, трепери ù сърцето и казва: „Като теб искам да стана.“ Любовта казва: „Ще ти покажа един начин, ако ме слушаш.“

Сега ние влизаме във философски неща, кои то са верни. Има един спор в приложението на законите на обикновения живот, в ограничения живот. При сегашните условия трябва да изучавате, като влезете в обществото между хората, как действува този механичен закон. Аз бих ви казал, има един метод, но не смея, защото вие ще издържите толкоз на обещанието си, колкото пчелата може да издържи на обещанието си, че като ù покажа меда, тя няма да повика другите. Бъдете уверени, че тя всичко ще каже на другите. И всичкия мед ще вдигнат от мястото.

Сега философията седи в следното: Трябва да се запознаете с изменението на трептенията. Силата седи в това, всеки ден да увеличавате трептенията. Имате омраза, да смените омразата. Имате една крива мисъл, да смените кривата мисъл. Щом измените състоянието на кривата мисъл, вие ще измените мисълта. Право мислете. Има един пример, ще ви го приведа. Пътувал Христос с учениците си. Като минали през едно място, вижда едно конско петало − в Римската империя било − и казва на апостол Петър: „Вземи това петало.“ Петър казва: „Не искам с петала да се занимавам.“ Христос се обръща и, без да види Петър, взема петалото със себе си. Минават на едно място и вижда един кон, натоварен с череши. Той дава петалото на коняря и конярят му дава половин кило череши. Христос върви и пуща по една череша по пътя. Апостол Петър се навежда и взема черешите. Докато му пускал череши, той се навеждал повече от 20 − 30 пъти да взема череши. Та казвам: Има един закон − ако вие не искате да вдигнете крака си, природата по един изкуствен начин ще ви накара 20 − 30 пъти да се наведете. Вие имате едно състояние и казвате: „Не мога да направя нищо.“ Може не само веднъж, но 30 пъти може. Ако има една череша, тя привлича. Петалото ще привлече черешите. Има нещо хубаво.

Та първото нещо, Христос казва: „Като станете, гледайте да внесете поне една мисъл да повиши състоянието ви, защото, ако не се повиши състоянието ви, дарбите, които има човек, не може да се проявят. Защото всички дарби, които човек има, се проявяват при красиви състояния.

Да ви дам един опит за една седмица: Когото от класа да срещнете, да си кажете най-хубавата дума, един поздрав. Като срещнеш някого, да му кажеш едно изречение, че да го насърчиш. Всеки, когото срещнете, ще му кажете изречението и ще си заминете. За една седмица, като се срещате през деня, да има нещо да си кажете. Ще си кажете и ще си заминете. Всеки един, каквото е казал, да го запише. Може да е от една дума, две думи, десет думи. Нали може да го направите? За някои, които обичате, лесно е да се спрете. Но някой път не обичате някого. Там е сега опитът. Ще се спрете с някой, когото не обичате. (Учителя се обръща към една сестра.) Ти какво ще направиш, като срещнеш някого, когото не обичаш? (Нямам никой, когото да не обичам.) То е хубаво. Ти като срещнеш някого, само веднъж през деня ще му кажеш, втори път, като го срещнеш, ще си вдигнеш ръката. Пък ако искаш, може и да не му казваш, може да се отбиеш някъде. Но ще пишеш в тетрадката, ще бъдеш тъй искрен. Не може да му кажеш тъй. Да бъде човек последователен, то не е насилие. Защото другояче ще се насили. Веднага ще се спрете, ако може да надделеете на себе си. Може да кажеш: „Сега ще му кажа.“ Но тогава ще пишете: „При изключителни условия се намирам.“ Каквото ти е казал, той ще си запише. Всеки може да запише онова, което той е казал. Всеки за своите думи ще държи. Аз ви го давам като свободна тема, един опит. Опит е това. Ще срещнеш някой, ще кажеш: „Чакай, има нещо важно.“ Какво би казал? (Учителя се обръща към една сестра.) Представи си, че ти срещнеш някого, какво ще кажеш? (То е според лицето, което ще срещна. На всички еднакво няма да кажа.) Хайде да видим сега, кой какво ще каже. Аз, ако съм на ваше място, ето какво бих казал. Като срещна някого, ще извадя едно бонбонче, една ябълка, една круша, една мандарина или нещо, което да фрапира. Някой може да носи една кутия локум. Като я извадите, дайте едно локумче. Какво ще кажете? Всички като носите по една кутия локум, всеки когото срещнете, давайте, няма противоречие. Сега вие се плашите, може да не срещнете никого. Аз мога да ви туря в друга форма, дето всички може да го направите. Много лесен е въпросът. То е вече втората фаза. Да кажем, срещате някого, мислено му изпращате една мисъл и си заминавате, без да го спирате. А сега, понеже е на физическото поле, ще го спрете. Ще кажете: „Нещо хубаво да ти кажа.“ Срещнете го и казвате: „Всеки, който добре яде, здрав бива, сбогом! − Който работи, богат става.“ Срещнете друг: „Който учи, учен става.“ Кажете каквото и да е.

Сега къде е мъчнотията според вас? (Няма мъчнотия.) Ако някой счита, че може да го направи, свободен е. По свободен избор. Ще кажете две-три думи, някъде един поздрав. Кажете тъй: „Днешният ден слънцето за тебе изгря. Другояче звездите ще изгреят за тебе.“ Кажи му: „Днес всичко е разцъфнало, израсло, тъй че бъдете щедри.“ В света съществува един закон. Един човек ще помисли нещо, а друг ще го направи. Защото общото е важно. Каквото намислим ние, вече други то правят. Божествените работи са така − каквото намислиш в твоя ум. Може би ти си първият, който даваш един стимул на хората да направят нещо. Може да е една дума, но твоята дума може да произведе един преврат. Ти не знаеш защо и за какво. Целта ти е вярна. Затуй казвам: Важно е да се прилага. Човек като се колебае в себе си, той се неутрализира и тогава мисълта може да стане бездейна. Но щом прилагаш каквото и да е, ако не се раздвоява умът ти, тази мисъл се реализира. Срещаш някого, кажи: „Поет си ти, напиши най-хубавата книга.“ На друг кажи: „Може да станеш голям банкер, да помагаш на бедните студенти.“ Вие сега се чудите какво да кажете. Мислите дали от Писанието или от другаде да вземете някой стих. Турете нещо от себе си.

Сега въпросът остава неразрешен. Поляризиране има на мисловния център. Двойни са центрове те. И в музикалния център има смяна. Някой път центрове те не работят. Ако разбирате законите, тогава ще работите. Някой път се опиташ, опиташ се и не можеш да събудиш музикалното си чувство. Туй, което е в тебе, естествено да се смени. Мнозина от вас имате неща в зародиш, но трябва дълго време да работите, да събудите мисловните центрове.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът!

10 лекция от Учителя, държана на 14 декември 1934 г., София, Изгрев.

-----------------------------------------------

* В оригиналния текст липсва страница. (б. р.)


Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица В Ниневия
Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между беседите.