Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.10.1916г.
1. Мъдростта,  НБ , София
Това е първата връзка и всички сполуки в Живота зависят от тази Яснота и Чистота. Яснота и Чистота са синоними. Защото ако нашите очи нямаха яснота и чистота, какво бихме правили, тръгнем ли на дълъг път? Разбира се, че ще срещнем големи препятствия.
19.2.1920г.
2. Силите в Природата, ИБ , БС , София
И вие не декламирайте, а ми кажете една проста истина без никакви приправки – поставете я в нейната яснота, за да изпъкне.
27.2.1921г.
3. Любовта,  НБ , София
Когато у тебе дойде силата на любовта, в ума и мислите ти ще настане яснота.
26.6.1921г.
4. В правда, истина и святост,  НБ , София
Тя е вметната в превода на български, за по-голяма яснота.
4.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Вметната е въ българския преводъ, за по-голѣма яснота.
22.8.1921г.
5. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Е, хубаво, когато сте болни и при вас дойде някой човек, хване ви за ръката и с това хващане вие веднага оздравеете, като умът ви добива също здраве и яснота, питам: на какво се дължи това оздравяване, причинено само от допирането с този човек? То се дължи на Духа, на реалната проява на Духа.
3.5.1922г.
6. Красивото в живота, МОК , София
6.2 Красотата в природата ( втори вариант )
Например благородството, чистотата и нежността придават мекота и яснота на очите. Ако пък в някой човек преобладават личните чувства, те придават на очите му яснота, но тази яснота е лишена от мек елемент - тези очи са груби, неподвижни.
19.11.1922г.
7. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
„Сила жива, кажи ми.“ (Всички пеят 3 пъти.) Представете си, че някой ви запита: „По какво се отличава окултната музика от обикновената?“ – Със своята крайна мекота, яснота, картинност и природни образи. Към туй всички трябва да се стремите – в пеенето ви да има яснота и мекота.
26.11.1922г.
8. Лама савахтани,  НБ , София
Щом се приближиш към тях, те изпъкват в своята яснота.
25.4.1923г.
9. Четирите съзнания,  МОК , София
Сега се стремете към простота, към яснота в своите разбирания.
9.3.1924г.
10. Господи, да прогледам!,  НБ , София
„Господи, да прогледам!“ Не е ли хубаво такова проглеждане? Не дава ли то една нова яснота, нова насока? Не е ли това една нова философия? Някои казват: „Това е невъзможно!“ – Е, това е една тайна наука. „Ами научи ни!“ – Вие ще научите това от великите Учители.
18.5.1924г.
11. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Като излезеш вечер и погледнеш към небето, осеяно със звезди, виждаш, че те са ясни, светли, но не разбираш, какво се крие зад тази яснота.
19.10.1924г.
12. Настанало е царството Божие, НБ , София
Слѣдователно, ако едно учение, може, като този серумъ, да внесе въ вашия умъ, който се гърчи, яснота и прѣснота и го освободи, изпѫди отъ него всички заблуждения, ако може да подобри вашия животъ, питамъ: не е ли изпѫдило онѣзи бѣсове? – Разбира се, че ги е изпѫдило.
12.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
И Христос казва: „Ако аз мога чрез този серум да изпъдя микробите навън, значи настанало е здравето у вас.“ Следователно, ако едно учение, може, като този серум, да внесе във вашия ум, който се гърчи, яснота и пряснота и го освободи, изпъди от него всички заблуждения, ако може да подобри вашия живот, питам: Не е ли изпъдило онези бесове? – Разбира се, че ги е изпъдило.
28.2.1926г.
13. Приех от Отца Си,  НБ , София
В неговите идеи няма яснота.
8.9.1929г.
14. Стотникът,  НБ , София
14.2 Стотникът ( втори вариант )
Всяко друго учение, което огрубява, което отъпява човешката мисъл и тя губи своята яснота - това е една забъркана каша, която няма нищо общо с Божествения свят.
18.10.1929г.
15. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
15.2 Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) ( втори вариант )
Единият свири с такава яснота, преснота, с такава чистота на тоновете, която може да произведе светлина в душата.
8.1.1930г.
16. Проява на Любовта, ООК , София
Като възкръсне, човек минава в по-висока фаза на живота, отдето разбира нещата с по-голяма яснота.
26.8.1930г.
17. Божият глас, ООК , София
Той знае, че човек не може всякога да разбира нещата с такава яснота, че да не прави никакви грешки.
19.12.1930г.
18. Езикът на природата,  МОК , София
18.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Младостта се отличава с една черта, яснота има в зрението му.
26.12.1930г.
19. Любов и милосърдие,  МОК , София
19.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Как ще се изнесе неговата яснота?
19.6.1931г.
20. Свиване и разширяване,  МОК , София
20.2 Свиване и разширение ( втори вариант )
Две качества са необходими: яснота и мекота в погледа.
14.10.1931г.
21. Проводници на любовта, ООК , София
Нещата са прости, когато човек има яснота в съзнанието си.
21.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
Не разрешавайте много лесно работите, защото който опростява живота си - за опростяването яснота трябва да има голяма.
4.11.1931г.
22. Правилният тон, ООК , София
Ако всички са в съгласие, между тях има яснота и чистота.
22.2 Правилният тон ( втори вариант )
Обаче ако са в съгласие, между всички има яснота.
25.11.1931г.
23. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
23.2 Разтоварване на съзнанието ( втори вариант )
После да видите тяхната яснота.
2.3.1932г.
24. Физическият и Божествения живот, ООК , София
24.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Тогава лицето придобива един неестествен цвят, очите изгубват своята яснота, носът се претъпява, деформира се.
17.6.1932г.
25. Погледът на Бога,  МОК , София
За това е нужно яснота, разбиране.
28.10.1932г.
26. Постигнати резултати,  МОК , София
Всяка форма в природата се отличава със специфична яснота. В случая, понятието „яснота“има същото значение, каквото разбираме под понятието „ясно време, ясна мисъл, ясно чувство“. – Какво се разбира под „понятие“? – Когато анализира нещата, умът вади свои заключения, наречени понятия.
26.2 Постигнати резултати ( втори вариант )
Сега в природата всичко зависи от една вътрешна яснота. Значи, както времето е ясно и приятно, както една мисъл или едно чувство е ясно, така също се разбира и понятието яснота. Яснота значи понятие.
20.11.1932г.
27. Ти ли си,  НБ , София
Яснота трябва на човека.
27.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Яснота трябва на човека, за да разсъждава правилно.
7.7.1933г.
28. Великата Реалност,  МОК , София
Тя внася яснота в мисълта.
28.2 Великата Реалност ( втори вариант )
Тя внася яснота в мисълта.
7.11.1934г.
29. Самоотричане, ООК , София
Кое е меродавно сега? Ако ти се харесваш, и хората не те харесват и започват да правят известни критики, че гласът ти няма яснота, мекота и израз, кой е правата страна?
27.2.1935г.
30. Развитие на справедливостта, ООК , София
Течението, което иде отгоре, трябва да произведе яснота, яснота на правата мисъл, а течението от изток ще произведе онова състояние да не сте нервни, припряни, да дишате правилно.
4.9.1935г.
31. Отворени книги, СБ , РБ , София
Ако зададете този въпрос на един музикант, той ще ви каже: Истинското пение се заключава в чистота, мекота и яснота на тона.
6.11.1935г.
32. Срещата на Любовта, ООК , София
Тонът трябва да има яснота.
12.1.1936г.
33. Топлината на Любовта, УС , София
33.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Коя мисъл е силна? Кои са отличителните ѝ качества? – Чистота и яснота.
26.2.1937г.
34. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Ако изучавах музика, за да имам яснота на тона, най-първо ще упражнявам първата фаланга на пръстите.
34.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
Първо ще упражнявам първата фаланга на пръстите, за да дам яснота на тона.
12.3.1937г.
35. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
Не, няма никаква погрешка, а на фабриката, която го е направила, толкоз й е стигнал умът – виждам, че така, както технически са направени, лещите нямат нужната яснота.
35.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Виждам, технически както са направени лещите, нямат нужната яснота.
2.5.1937г.
36. Стана невидим,  НБ , София
Ти взимаш такива тонове, които дават яснота на тоновете, но не знаеш още как да ги съчетаеш, да им придадеш известна мекота.
2.7.1937г.
37. Възпитание на сетивата, МОК , София
Във високите тонове трудно може да се вложат чувствания, там трябва да се тури яснота.
25.8.1937г.
38. Естественият живот, ООК , София
Очите трябва да имат не само яснота и мекота, но и привлекателност.
7.12.1938г.
39. Спокойно сърдце, ООК , София
Думите Христови ще ме интересуват повече, понеже в Неговите думи има повече яснота или по-голямо разбиране; туй, което пророците не разбираха, Христос го разбираше.
18.1.1939г.
40. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
Щом неговите способности са недоразвити, не работят в него чувствата, някаква тъмнина има, няма яснота.
10.11.1939г.
41. Прави и криви линии,  МОК , София
Когато пее човек, трябва да има яснота, ясен трябва да бъде гласът.
23.2.1940г.
42. Разумни основи,  МОК , София
Като мислите, тонът добива друга яснота.
21.4.1940г.
43. Каквото попросите,  НБ , София
Яснота има в тях.
28.2.1941г.
44. Музикални тонове,  МОК , София
Та казвам, онзи тон, който те освобождава от онова мъчение, което е вътре в тебе, онова недоразумение – щом се освободиш, една идея ти стане ясна – туй положение, туй състояние на яснота на идеята, то е „до“ в тебе. „Ре“ в дадения случай ще даде път на тази идея.
21.11.1941г.
45. Същественото,  МОК , София
В сопрана има яснота, нещата са отчетливи, в баса трябва да се тури повече мекота.
6.3.1942г.
46. Динамични движения,  МОК , София
Да дадеш на този тон сила, след туй да му дадеш съдържание и простор или да внесеш яснота на тона, топлота на тона и звучност.
3.4.1942г.
47. Умни, добри и справедливи,  МОК , София
Онова, което придобиете с вкуса ще състави една яснота. Да дадеш яснота – това зависи от третия пръст, а пък стилизацията зависи от малкия пръст.
10.4.1942г.
48. Разумни, справедливи и добри,  МОК , София
С вашата яснота не бихте усетили страданието, като се развали твоето настроение на тях ще се подобри положението, пък и ти не си изгубил много.
30.8.1942г.
49. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Те се отличават и с голяма сила и яснота.
18.11.1942г.
50. Правилно разбиране, ООК , София
Светлината е, която създава в човека яснота.
20.1.1943г.
51. Вратата на Любовта, ООК , София
Между всинца ви каква обхода трябва да има? Един музикант трябва да взема всичките ноти правилно и тонът трябва да бъде ясен и верен в своите трептения, да има яснота, мекота и сила.
28.4.1943г.
52. Трите метода, ООК , София
При един диез има сила, потик, яснота има, определена е мисълта.
2.5.1943г.
53. Движение в природата, НБ , София
Реално е това, което има светлина в себе си; реално е туй, което има топлина в себе си; реално е туй, което има яснота и сила в себе си.
Но виждаме в посланието няколко градуса спада тази яснота, там има теоретически работи, там има наши и ваши.
9.5.1943г.
54. Четирите закона, НБ , София
Всички момчета, които имат хубави гласове, щом се събуди половата деятелност, стават басове и алтът изгубва своята яснота.
19.5.1943г.
55. Възпитателен метод, ООК , София
В сопрана няма мекота, има яснота, но мекота няма. В баса мекота има, а няма яснота. На сопрана липсва мекота, на баса липсва яснота. Сопранът предава яснота на баса, а басът предава мекота на сопрана.
Музикално как трябва да кажеш? Трябва да вложиш две качества на сопрана и на баса – яснота и мекота.
24.10.1943г.
56. Плодовете на Духа,  УС , София
56.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Някъде яснота има. Слушам други, няма яснота в гласа.
22.11.1944г.
57. Божествени подбуди, ИБ , ПС , София
Защото онзи, който даде повече мекота на пеенето, повече яснота, е по-добър певец от онзи, на когото тоновете не са ясни.
57.2 Божествени импулси ( втори вариант )
Който внася повече мекота и яснота в пеенето е по-добър певец от оня, който няма тия качества.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.