Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Обаче усъвършенстването, вътрешното самосъзнание, повдигането на душевния живот, чистотата на сърцето, благородството на ума, достойнството на душата, светостта на волята са принадлежание и преимущество само на духовния человек, роден не от разтленно семе на человечески син, но от Бога, от семе свято.
28.8.1907г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Думите в прочетеното от Книгата Господня освети ги означават очисти ги – Светостта и Чистотата са синоними.
28.8.1909г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Чистотата на един дух зависи от неговото влияние.
6.9.1912г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
После, не изпускайте из предвид, че знанието не ползува, а чистотата е, която ползува. Едно важно условие е чистотата и ако сме чисти във всяко отношение, ние ще се ползуваме и тогава именно ще знаем, че сме турили истинската основа на нашия живот.
26.8.1913г.
5. Назидавайте себе си, ИБ , София
Той не й отговорил нищо, но взел, че излял на земята една чаша, пълна с нектар, като й рекъл, ако може да събере от разлелия се нектар, да го върне в чашата и да запази чистотата му.
22.10.1916г.
6. Да я не пия ли?,  НБ , София
Чистотата е необходимо качество за живота.
6.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Гледай втори път да се не опетниш, защото чистотата е необходима за живота.
29.10.1916г.
7. Мъдростта,  НБ , София
Апостол Яков определя каква е Мъдростта, определя едно от нейните качества, един от нейните атрибути, а именно – Чистотата. Следователно, ако в живота си имате препятствия, това показва, че в Мъдростта липсва основният атрибут – Чистотата.
И тъй, ние трябва да положим Чистотата. Чистотата подразбира, че никога в човешката душа не трябва да има желания и страсти.
Яков казва, че първото качество на Мъдростта е Чистотата.
И така, трябва да се помни, че Чистотата в сърцето и в ума е едно качество, един необходим атрибут.
Сега всички, които ме слушате, приложете Чистотата.
16.11.1916г.
8. Петте разумни девици,  НБ , София
8.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Имайте предвид, че небето е място на чистотата, на разума.
31.12.1916г.
9. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Светските хора обичат чистотата.
11.2.1917г.
10. Децата,  НБ , София
Така тълкувам и аз: Ако нямате ума и сърцето, т.е. невинността и чистотата на дете в себе си, вие не може да влезете в Царството Божие, защото условията, при които трябва да растете, изискват вашият ум и вашето сърце да съдържат Божествения живот в себе си.
29.3.1917г.
11. Волята Божия, ИБ , БС , София
Отсега нататък, каквито недоразумения и караници да има между вас, Господ е заповядал: „Вън всяка нечистота!” Бог не е Бог на гнева, а на Вярата, Надеждата, Любовта, Правдата, Чистотата.
8.4.1917г.
12. Яков и Исав,  НБ , София
Ако ризата ви е чиста, пазете я, да не изгуби чистотата си.
29.4.1917г.
13. Чистосърдечните,  НБ , София
С това Христос искал да обърне внимание на чистотата, като важен и необходим елемент в човешкия живот. Законът за чистотата е един от основните закони на Битието. Що е хигиена? Закон на чистотата.
Чистотата е естествено, праволинейно състояние на материята. За да премине от един свят в друг, енергията на чистотата трябва да се трансформира. Който знае тези методи и може да си служи с тях, той се ползува от енергията на чистотата и става чист във всяко отношение.
Като се говори за чистотата, човек естествено се натъква на противоположното понятие „нечистота".
Малкото птиченце чисти, маже, глади перцата си – познава закона на чистотата. И тя познава закона на чистотата. Дълго време трябва майката да го къпе, чисти, облича, докато му предаде урока по чистотата, и то започне да го прилага.
Той разбрал, какво представя чистотата за човешкия живот.
Да придобие човек чистотата на ангелите, това значи, да бъде готов да служи на Бога, да изпълнява Неговата воля.
Като знаете това, стремете се към чистотата, за да видите Бога и да Го познаете.
Всеки може да опита силата на чистотата и да се увери в думите ми.
В този стих Христос обръща внимание на чистотата, като условие за връзка на човешката душа с Бога. Чистотата повдига човека, а нечистотата го понижава.
Чистотата предава устойчивост на характера.
13.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Азъ ще говоря върху чистотата, каква роля тя играе въ живота и ще третирамъ този въпросъ свободно, не тъй както досега сѫ го разглеждали, а ще направя нѣкои отклонения.
Що е хигиена? Законъ за познаване на чистотата.
Христосъ казва: „Блажени чистосърдечнитѣ, защото ще видятъ Бога.“ Чистотата е състояние на материята, едно естествено и праволинейно състояние. Това трансформиране зависи отъ чистотата, прѣзъ която тази сила, тази топлинна енергия ще мине.
Силата и благотворностьта на тѣзи лѫчи зависи отъ чистотата на атмосферата.
Христосъ казва: „Блажени чиститѣ по сърдце.“ Първо нѣщо у човѣка е чистотата.
Хубаво е всичко, но трѣбва да прилагате тези нѣща въ живота, а чистотата ще дойде само при едни велики убѣждения.
Кога ще дойде чистотата? Когато човѣкъ започне да мисли, че не умира.
20.5.1917г.
14. Доброто съкровище,  НБ , София
Като се пречиства материята, вибрациите й се повишават; щом изгуби чистотата си, вибрациите й се понижават.
22.3.1918г.
15. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
А с бели дрехи, това означава светостта, проявление на чистотата.
10.6.1918г.
16. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Изобщо, в света чистотата и светостта надделяват.
28.7.1918г.
17. Събличане и обличане,  НБ , София
Мислете често за белия цвят, за Доброто и за Чистотата, за да се облечете в нова дреха – в дрехата на новия човек.
17.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Мислете често за бѣлия цвѣтъ, за доброто и за чистотата, за да се облѣчете въ нова дреха — въ дрехата на новия човѣкъ.
18.8.1918г.
18. Погледна Петра,  НБ , София
Спасението ви се крие в чистотата на вашето тяло, на вашия ум и на вашето сърце.
18.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Спасението ви се крие въ чистотата на вашето тѣло, на вашия умъ и на вашето сърдце.
25.8.1918г.
19. Скритият квас,  НБ , София
След една година царят посетил пак манастира и останал крайно изненадан от реда и чистотата.
19.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Следъ една година царьтъ посетилъ пакъ монастира и останалъ крайно изненаданъ отъ реда и чистотата.
6.10.1918г.
20. Да се роди,  НБ , София
Новораждането не подразбира сливане водите на две реки, и двете да изгубят чистотата си.
20.2 Да се роди ( втори вариант )
„Ако се не роди нѣкой изново.” Новораждането не подразбира сливане водитѣ на две рѣки, и дветѣ да изгубятъ чистотата си.
7.11.1918г.
21. Който намигва, ИБ , БС , София
Като казва Христос, че чистосърдечните ще видят Бога, Той показва, че Чистотата е едно условие за виждане. Тъй че, Чистотата ще я държите като едно условие за усилване на волята.
8.12.1918г.
22. Разделено царство, НБ , София
Виждаме някой човек, който се стреми към Бога, но се съмняваме в чистотата на неговите подбуждения и казваме: „Причините, които го карат да се стреми към Бога, не са религиозни, не са благородни подбуждения, а някой дявол е влязъл в него“.
15.12.1918г.
23. И рече баща му,  НБ , София
Най-после стигнал до полето, дето го посрещнали земеделци и градинари, които го използвали за поливане на своите ниви и градини, Като изгубил чистотата и големината си, той се възмутил и казал:
23.2 И рече баща му ( втори вариант )
Като изгубилъ чистотата и голѣмината си, той се възмутилъ и казалъ: Чудни сѫ хората! Азъ не съмъ създаденъ за тѣхнитѣ градини и бостани.
16.1.1919г.
24. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
Павел казва, че Чистотата е необходима вътре в Живота.
19.1.1919г.
25. Голямата вяра,  НБ , София
Понеже вярата има отношение към ума, за това силата на вярата зависи от светлината и чистотата на човешкия ум.
9.2.1919г.
26. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Със загубване на чистотата си, човек изгубил всичко, което било написано в сърцето и душата му.
2.3.1919г.
27. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Знаете ли, какво нещо е чистотата? Когато в дома ви влезе чист човек, ако сте готови за Божествения живот, той ще ви донесе най-голямото благословение.
4.5.1919г.
28. Изгряващото слънце,  НБ , София
Христос казва: „Аз дойдох да покажа истинския път на всички, които вярват и имат чистотата на ангелите“.
11.5.1919г.
29. Светило на тялото,  НБ , София
Когато Христос казва, че тялото ти ще бъде светло в зависимост от чистотата на окото ти, Той разбира, че в тебе ще има онзи Божествен живот, който ще ти даде всичката възможност да се развиваш и да не бъдеш дребнав.
8.6.1919г.
30. Гърбавата жена,  НБ , София
Реномето на всеки пансион се определя според храната, обстановката, чистотата и реда, които владеят в него.
20.8.1919г.
31. Правият път, СБ , В.Търново
Христос казва: „Чистите по сърце ще видят Бога.“ Ще рече, без чистота в сърцето не можете да разберете и видите Бога, чистотата е безусловно необходима. Чистотата на сърцето е център на блаженствата.
4.3.1920г.
32. Труд и мъчение,  ИБ , София
С тези неразумни цветя вие си служите като емблема на нещо бяло, на чистотата, на любовта или друго нещо.
4.4.1920г.
33. Зачудиха се,  НБ , София
Като говоря за целувката, имам предвид чистотата в отношенията на хората.
19.8.1920г.
34. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Децата обичат чистотата, нека те се привикнат да не бързат да изядат плода, а като им се даде, първо да го измият с малко топла вода, да го поразгледат и най-после да го изядат.
20.8.1920г.
35. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Тази чистота трябва да бъде жива – тъй както е жива чистотата на онзи извор, който постоянно блика и сам се чисти.
А аз казвам, че вие всички имате възможност да бъдете чисти, защото чистотата не зависи от вас, а от Бога, Който е един извор.
Някой казва: „Аз познавам окултизма.“ Добре, реши ли задачите за самообладанието, за чистотата на сърцето си? Решително и безпогрешно трябва да ги решите. „Да, но аз живея в грешен свят.“ Това за мен не важи – светът може да е грешен, но ти живееш като ученик в школата, затова ти е необходима чистота на сърцето.
Питам ви: решихте ли си задачата за чистотата на вашето сърце, научихте ли се да контролирате ума и сърцето си? Нямате ли тези два елемента, не сте ли решили тези две задачи, ще ви кажат: „Вие още не сте готови; идете да поработите вън, в света, и като бъдете готови, ще дойдете тук.“
Искам да се запознаете с тези Бели Братя и никакъв друг въпрос да не поставяте пред себе си, например, дали вървите добре в света, какъв е Христос, какво представлява чистотата и т.н.
22.8.1920г.
36. Образуване на един клас, КД , В.Търново
Винаги имайте предвид чистотата и самообладанието.
27.3.1921г.
37. Сеятелят,  НБ , София
Чистота и светост, ето истинската проповед. – „Могат ли чистотата и светостта да проповядват?“ – Могат. Наруши ли чистотата и светостта на душата си, човек сам се опорочава.
10.4.1921г.
38. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Разумният живот се заключава в чистотата и здравето.
22.5.1921г.
39. Живата енергия,  НБ , София
Когато придобие чистотата, човек става мощен, силен, нищо не го обезсърчава. Чистотата носи здраве за човешкия ум, за човешкото сърце и за човешката душа. Ето защо първата хигиена, която се налага на човека, е чистотата на ума, на сърцето и на душата.
39.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Когато дойде чистотата у кого и да е, той ще бѫде мощенъ, силенъ, нѣма да има никакво обезсърчаване. Чистотата, това е здраве за човѣшкия умъ; чистотата, това е здраве за човѣшкото сърце; чистотата, това е здраве за човѣшката душа. Първата хигиена е чистотата на ума, на сърцето и на душата.
5.6.1921г.
40. Ангелът отговори,  НБ , София
Те се спазват само при абсолютна чистота. – Какво представя чистотата? – Среда, в която формите се движат с най-малка съпротива.
40.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Чистотата, това е срѣдата, въ която формитѣ трѣбва да се движатъ съ най-малко съпротивление.
19.6.1921г.
41. Дойди след Мене,  НБ , София
41.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Слѣдователно, ако искате да разберете учението на Христа, първото необходимо нѣщо, това е чистотата на сърцето и свѣтлината на ума, за да Го схванете въ неговитѣ основни проявления.
20.11.1921г.
42. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Чистотата е като пред Бога.
1.1.1922г.
43. Сродните души,  НБ , София
И тъй, с жертвата се придобива чистотата, с чистотата се слага основа да видим Бога, а с виждането на Бога започва истинското съзнание, истинското развитие, еволюцията на душата, нейният живот.
Чистотата в нея е основа.
12.3.1922г.
44. Слушайте Него,  НБ , София
Чистотата е необходима за нашата мисъл и желанията ни трябва да бъдат чисти, за да не стане нечисто сърцето.
20.4.1922г.
45. Предназначението на музиката, ООК , София
Светлината ще ви даде знания, чистотата ще ви даде сила и стремеж, а истината в душите ви ще ви даде свобода.
Щом помисли, че Бог е Любов, ще дойде топлината, а когато се яви топлината, заедно с нея ще дойде чистотата.
45.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Светлината ще ви даде знания, чистотата – сила и стремеж, а Истината ще ви направи свободни.
Като придобие топлината, с нея заедно ще дойде и чистотата.
26.4.1922г.
46. Проява на кармическия закон, МОК , София
Чистотата в сърцата ви.
Туй трябва да бъде едно правило, ще го турите в стаята си и всяка вечер ще се питате дали Истината е във вашата душа, светлината – в умовете ви и чистотата в сърцата ви.
Ако чистотата е в сърцата ви, вие ще бъдете силни, ще бъдете еднолични във всяко отношение.
46.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Сега си запишете още няколко правила за Живота, а именно: вложете Истината в душата си, Светлината - в умовете си, Чистотата - в сърцата си.
И тъй, запишете тези правила и всяка вечер, преди да си легнете, запитайте се дали Истината е в душата ви, Светлината - в ума ви, а Чистотата - в сърцето ви. Ако Чистотата е в сърцето ви, вие ще бъдете силни във всяко отношение.
3.5.1922г.
47. Красивото в живота, МОК , София
47.2 Красотата в природата ( втори вариант )
Например благородството, чистотата и нежността придават мекота и яснота на очите.
21.5.1922г.
48. Много плод,  НБ , София
И тогава, казвам, ще дойде правилото: истината в душата ще ви даде свобода, светлината ще дойде в ума ви, а чистотата в сърцето. Истината ще ви даде свобода, светлината ще ви даде знание Божествено, а чистотата ще ви даде сила.
4.6.1922г.
49. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Според мен, чистотата или опорочването ето в какво седи: вие сте един млад учител, аз имам една дъщеря, поверявам я на вас, вие да ѝ преподавате по музика или по каквото да е, нещо да я учите в дома ви.
11.6.1922г.
50. Както е Он чист,  НБ , Витоша
„И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е Он чист.“ Първото нещо – трябва да започнете с чистотата.
18.6.1922г.
51. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Мохамед е учил така, той обичаше чистотата: 5 пъти на ден турчинът трябва да се мие.
После третото нещо: Българинът трябва да обича чистотата на сърцето си и да я желае с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. И неговото лице няма да бъде като сега, ще придобие много правилен профил, правилен нос, ушите му ще се изменят, цялото му лице ще се измени, цялото му тяло, и европейците ще дойдат да видят новия тип на българина, който само при Истината, светлината и чистотата може да има.
20.7.1922г.
52. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Запример, от котката може да научиш чистотата, но същевременно може да научиш тази алчност, тя няма търпение да очисти жертвата си, много нечиста е, от лакомство изяжда мишката с козината. Значи, от котката може да научиш чистотата, да бъдеш пъргав, но може да имаш и обратните качества – да се храниш нечисто.
52.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
От котката човек е научил чистотата, но същевременно тя го прави алчен.
19.8.1922г.
53. Новият живот, СБ , В.Търново
Тогава Истината ражда свобода в душата, светлината – знание в ума, а чистотата внася сила в сърцето.
20.8.1922г.
54. Много плод принася, СБ , В.Търново
Сега аз не препоръчвам този морал, а морала на абсолютната чистота – Чистотата на Любовта.
20.8.1922г.
55. Чистота на сърцето, СБ , В.Търново
Най-силната крепост против болести е чистотата. И като ученици на Окултната школа, необходима ви е Чистотата. Учениците на Окултната школа, мъже и жени, без Чистотата нищо не могат да извършат.
Никаква философия не се изисква! Чистотата – това е едно произведение, един продукт, или, мога да кажа, един атрибут на Любовта. Само Любовта носи Чистотата и затуй без Любов не можете да бъдете чисти. Влезе ли вече Любовта, произведе ли Чистотата, вие ще имате най-великия импулс. А онези, които разберат това нещо, след като са иждивили двадесет-тридесет години в пост и молитва, ще проблесне в ума им вътре този лъч и ще кажат: „Туй, което търсим, то е в нас.“ То ще дойде само чрез Чистотата. Всеки автор казва: „Аз ви показвам пътя, а туй, което търсите, ще го намерите в еди-коя си глава, в главата, която означава Чистота – в главата на чистотата, вътре ще го намерите.
И белите, и черните братя знаят това правило и имат едно схващане за чистотата, само че те използват тази чистота в две противоположни направления. Черните братя добиват чистотата и после я опетняват. Те използват чистотата тъй, както ние използваме водата, за да измиваме тиганите. Те събират чистотата тъй, както някой проводник. По причина на тази леност те са забравили туй изкуство – да придобиват чистотата, и сега пречат на другите хора да я добиват. И сега вие тръгнете като тях да обещавате: „Ние пари ще ви дадем.“ Една жена е чиста: дойдете да Ă обещавате туй-онуй, пари, докато използвате чистотата Ă. После, като използвате чистотата Ă, оставяте я. Търговия е това! В Божествения свят Чистотата не се продава! За нищо в света не продавайте вашата Чистота! През тази чистота ще минава Любовта в другите и нека хората се ползват от вашата Любов. Чистотата – това е резултат на Любовта.
Чистотата, за която ви говоря, тя е необикновена чистота, необикновена Чистота на сърцето. И ако вие искате да бъдете красиви, външната ви форма да стане красива, непременно трябва да дойде чистотата във вашето сърце. Красотата е резултат на чистотата.
22.8.1922г.
56. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Ако някой иска да се кръщава, то ще бъде с огън – това ще внесе Чистотата.
Специалните класове аз ги наричам класове на Чистотата.
24.8.1922г.
57. Живот вечен, СБ , В.Търново
Знаете ли, когато гониха Илия, какво каза той на Господа? – „Господи, само аз оставам, и моя живот искат!“ Господ му каза: „В Израил има още седем хиляди, които не са преклонили коляното си пред Ваала, поклонници на Истината, на чистотата.“ – Има! Сега вие сте Илия, когото гонят, защото извади ножове и изби толкова пророци.
25.8.1922г.
58. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Сега вие разглеждате Чистотата като едно специално качество. Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която да живеете. Чистотата да стане условие, при което да можем да живеем! Можем да бъдем всички чисти, можем да живеем в чисти условия. Но Чистотата е една необходимост за сърцата ви.
26.8.1922г.
59. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Свободен ли е човек, той има Сила; има ли знание и Светлина, има Мъдрост; има ли Чистота и Сила в живота, има и Любов, защото силата на физическия живот зависи от Чистотата.
27.8.1922г.
60. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Който е минал през нечистотиите и съблазните на живота и запазил чистотата си, той може да се нарече ученик. Някои искат да бъдат ученици, но да се затворят в замък, да бъдат далеч от изкушенията, за да запазят чистотата си.
Наистина, щом придобиеш любовта, ще придобиеш и чистотата. Дето е Любовта, там е и чистотата.
60.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Ако имате благоприятни условия и сте чисти, това е отлично, но трябва да знаете дали можете в изпитанията да запазите чистотата си.
А стане ли въпрос за Чистотата, казвате: "Не може да бъдем чисти, аз съм женен и не мога да бъда чист".
19.9.1922г.
61. Едно с Бога, КД , В.Търново
Чистотата на детето, което се усмихва на Слънцето; чистотата на цветчето, което люби Слънцето. Цветята живеят в ангелския свят • това е чистотата на кръга, най-съвършения образ на линия.
4.10.1922г.
62. Допирните точки в природата,  МОК , София
Щом направиш най-малкото отклонение, ти изгубваш чистотата си. Чистотата е качество едновременно и на ума, и на сърцето.
Чистотата на Учителя е изпитана. Чистотата на ученика не е изпитана, тя трябва да се изпита. Следователно любовта, знанието, чистотата, милосърдието на ученика трябва да се подложат на изпит.
8.10.1922г.
63. Обичен и скъп, НБ , София
63.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
В котката има една добра черта - чистотата.
12.10.1922г.
64. Практическо приложение на музиката, ООК , София
Без туй чувство чистотата е невъзможна.
15.10.1922г.
65. Ангел Господен говори, НБ , София
Там ще намери той чистотата на живота. Значи, който търси истината и чистотата, ще ги намери на северния полюс.
65.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Там ще намери чистотата на живота. Следователно, който търси истината и чистотата, там ще ги намери. Може ли човек, който няма истина, да бъде чист? Следователно истината е, която внася чистотата.
22.10.1922г.
66. Възлюби го,  НБ , София
Като влезе любовта в едно общество, веднага след нея иде чистотата.
8.11.1922г.
67. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Тя включва страстта, а изключва чистотата.
12.11.1922г.
68. Не знаете, що искате,  НБ , София
В бъдеще, като ви срещна, ще ви питам: Какво учение следвате? Имате ли любов в душата си? Божествена ли е вашата любов? Стоиш ли на речната канара, на която целият космос почива? Имате ли чистотата на ангелите? Вашата любов може ли да ограничава злото? Може ли да забравя всичко, като животинската? Ако любовта ви има тези качества, дайте ми ръката си! Това е любов.
26.11.1922г.
69. Лама савахтани,  НБ , София
Ние взимаме снега като символ на чистотата, на белия цвят. – Ама снегът се топи. – Снегът се топи, но белият цвят не се топи.
Внесете чистотата в себе си, и любовта ще дойде.
29.11.1922г.
70. Единство на съзнанието,  МОК , София
Вложи Чистотата в сърцето си! Любовта ще дойде и истинският Живот ще започне.
И най-после ще си кажете: "Аз трябва да вложа Чистотата в сърцето си.
20.12.1922г.
71. Самоопределение,  МОК , София
Заради чистотата си те са проводници на Божествения Дух.
7.1.1923г.
72. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Сега, обектъ на любовьта какво е? Обектъ на любовьта е чистотата. Обектъ на любовьта е чистотата. Нѣма ли чистотата, нѣма и любовь.
Вие трѣбва да копнѣетѣ за свободата, която подразбира абсолютната Истина, за свѣтлината, която подразбира мѫдростьта и за чистотата, която подразбира любовьта.
Ние трѣбва да обичаме свободата, трѣбва да обичаме свѣтлината, трѣбва да обичаме чистотата.
Ако въ душата на единъ поетъ е проникнала свободата, ако въ ума му е проникнала свѣтлината, и ако въ сърдцето му е проникнала чистотата, той ще създаде нѣщо изящно. Ако и да е материалистъ даже нѣкой поетъ, щомъ въ душата му проникне свободата, въ ума – свѣтлината, а въ сърдцето – чистотата, той ще напише нѣщо свѣтло. Ако нѣкой сѫдия, или свещеникъ, проповѣдникъ, законникъ или какъвто и да е, щомъ въ душата му е проникнала свободата, въ ума – свѣтлината, а въ сърдцето – чистотата, той ще прѣдаде на свѣта най-хубавото.
Богъ живѣе въ любовьта, изяви се въ любовьта, и създаде сърдцето ни, за да може тази любовь да живѣе тамъ, и чистотата да се изразява като единъ резултатъ на любовьта.
На младиятъ човѣкъ казвамъ: „Ще турите всички тия велики добродѣтели, и нѣма да се срамувате отъ добродѣтелите!“ И тогава, всѣки единъ отъ васъ ще ходи въ свободата, въ свѣтлината и въ чистотата.
Ако ти изведнъжъ можешъ да вложишъ свободата, свѣтлината и чистотата, и да служишъ на Бога въ Истина, въ Мѫдрость и въ Любовь, ти въ 8 минути ще можешъ да бѫдешъ на слънцето, при Бога, твоятъ характеръ ще се поляризира, и умътъ ти и всичко. Ще възприемешъ любовьта въ сърдцето си, и чистотата, която изтича отъ тази любовь, ще остави Богъ въ тебе да довърши работата ти, и каквото ти каже, ще Го слушашъ, и въ 8 минути ще ти се издължа.
И онзи, Който се е родилъ, Той носи на хората свобода, носи свѣтлина, носи чистотата, пълна и беззавѣтна.
72.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
И тъй, обект на любовта е животът и чистотата, а мястото й е в човешкото сърце. Докато е била малко дете, не обръщала внимание на чистотата. Питам: Имаш ли чистотата, присъща на любовта? Ако мислите, чувствата и постъпките ти не са чисти, нямаш любов. Чистотата обновява, преражда и подмладява човешкия организъм.
Ние трябва да обичаме свободата, да обичаме светлината, да обичаме и чистотата.
Ако в душата на поета е проникнала свободата, в ума му – светлината и в сърцето – чистотата, той ще твори велики работи. И материалистът, щом в душата му живее свободата, в ума – светлината и в сърцето – чистотата, той ще даде на света велики произведения.
Бог създаде сърцето, за да се изяви чрез него любовта и чистотата Му.
Ако вложиш в себе си свободата, светлината и чистотата и служиш на Бога с любов, мъдрост и истина, в осем минути ще бъдеш на слънцето – при Бога.
14.1.1923г.
73. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Ами ако тази любовь, въ която живѣя, ми внесе чистотата, ако мѫдростьта ми е дала свѣтлина и знания за ума, и ако тази истина ми е внесла свобода въ душата и ме е научила какъ да живѣя, то ако въ това се съмнѣвамъ, какво по-дълбоко има въ свѣта отъ това? По-дълбоки нѣща отъ тия три принципа въ свѣта – нѣма.
21.1.1923г.
74. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Слѣдователно, имаме три института, които работятъ: единиятъ работи за свободата, другиятъ работи за свѣтлината, третиятъ работи за чистотата или за любовьта, и всички се стараятъ да вързватъ и развързватъ.
74.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Значи, съществуват три института: единият работи за свободата, вторият работи за светлината, а третият – за чистотата, т.е. за идването на любовта.
18.2.1923г.
75. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Ами гѫлъбътъ, който се храни само съ зрънца, седи ли по-долу отъ славѣя? Гѫлъбътъ се взима даже за емблема на чистотата.
21.2.1923г.
76. Първата родена мисъл,  МОК , София
За да запазят чистотата си, Божествените мисли трябва да се приемат непосредствено от техния източник.
22.4.1923г.
77. Петимата братя, НБ , София
Той запазил чистотата си с хиляди и милиони години.
22.4.1923г.
78. Правилни отношения, ООК , София
Чистотата трябва, но у вас я няма! Това нещо ви спъва при общата работа, разберете.
25.4.1923г.
79. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Ще отидете при кошер на пчели, да видите чистотата, какъв ред и порядък има в тях.
2.7.1923г.
80. Две думи!,  МС , София
Ние имаме съвсем друга норма за чистотата на един човек.
6.7.1923г.
81. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Затова всякога се препоръчва чистотата.
Лесно може да изучавате искреността, чистотата, истината, свободата, равновесието, великодушието (фиг. 1), но дойде ли до жертвата, веднага ще се спънете.
26.8.1923г.
82. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Като запази чистотата си, природата дава жълта краска на цветето и му казва: „Сега се нуждаеш от интелигентност“.
11.9.1923г.
83. За чистотата, ИБ ,БР , София
Затова трябва да се почне от чистотата.
16.9.1923г.
84. Бъдете разумни!,  НБ , София
Чистотата, това е едно условие за развиване на разума. Когато говоря за чистотата, подразбирам, че разумът може да се развие само под влиянието на тази чистота.
23.9.1923г.
85. Съблазните,  НБ , София
Най-първо ние трябва да възстановим чистотата.
28.10.1923г.
86. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Чистотата, това е едно наследство на човешката душа.
4.11.1923г.
87. Основа на знанието,  МОК , София
Имайте предвид чистотата на пчелата. По отношение на чистотата небето е много взискателно.
11.11.1923г.
88. Който има уши,  НБ , София
И в чистотата и в святостта на нашия живот пак ще трябва да правим тези усилия.
11.11.1923г.
89. Превръщане на цветовете,  МОК , София
И тъй, при всяко вдишване и издишване ще мислите едновременно за белия цвят и за чистотата.
14.11.1923г.
90. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Чистотата пък е само едно състояние на съзнанието.
20.2.1924г.
91. Обектът на съзнанието, ООК , София
Чистотата, чистия живот не може да ги купим отникъде.
6.4.1924г.
92. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
Чистотата не изключва живота, но го осмисля. Всички ще знаете следното правило: онова, което дава ценност на човешката душа, на мъже и на жени, на млади и стари, е чистотата. Следователно чистотата е една необходимост, за да може да се прояви във вас разумната Любов. Вън от чистотата любов и разумност не могат да съществуват. Но почна ли да се съмнявам дали има Бог, дали хората са искрени, чистотата изчезва.
Трябва да знаете, че първото нещо, необходимо за вас, е чистотата. Ако искате да бъдете запазени от болести, чистотата ви е необходима.
Разчитайте на нея само заради чистотата и добродетелите ѝ.
Но трябва да минете през морето, за да придобиете чистотата в живота. Чистотата, това е гражданско право за всяка душа, за всеки един от вас.
13.4.1924г.
93. Още малко,  НБ , София
Те са храната на любовта и на чистотата.
30.4.1924г.
94. Добрите и лошите, ООК , София
Само чистият човек може да познае Чистотата, само той може да познае чистия човек.
14.5.1924г.
95. Четирите проекции, ООК , София
Моето желание е да се върнете към чистотата на музиката, защото има тонове, които, ако се пеят съчетано, означават известен чувствен или мисловен стремеж и т. н.
1.6.1924г.
96. И валя дъждът,  НБ , София
Ще кажете, че мъжът е силен. – Не, има сила по-голяма от силата на мъжа – това е силата на чистотата. Ако жената беше чиста, нямаше да се намери сила, която да устои на чистотата. Колкото и да е порочен мъжът, той отстъпва пред чистотата на жената. Чистотата и светлината са единствените сили, пред които и дяволът отстъпва.
Аз говоря за онази жена, която е придобила любовта и чистотата.
18.6.1924г.
97. Малкото приложение, ООК , София
Казвате: „Бог е Любов.“ Да, но Любовта обича Чистотата.
6.7.1924г.
98. Да възлюбиш, МС , София
Това нарушава чистотата на артериалната кръв, вследствие на което тя става нечиста.
Мнозина се запитват, може ли човек да живее на земята и да не се опетни, да не изгуби чистотата си. Наистина, човек се натъква на известни мисли и чувства, на известни преживявания, които нарушават чистотата на неговото сърце, но той трябва да знае, по какъв начин да се чисти.
Като се говори за любовта, мнозина казват: Възможно ли е при сегашните условия на живота да се прилага любовта, или да се води чист и свят живот? Те задават този въпрос, защото намират, че е невъзможно да прилагат любовта и чистотата в живота си.
7.7.1924г.
99. Новото възпитание, МС , София
За да успявате в живота си, носете в ума си следната мисъл: Природата обича простотата и чистотата.
16.7.1924г.
100. Разумният живот, ООК , София
Внимание трябва, изолиране трябва, а Чистотата – това е качество само на Разумния живот.
2.9.1924г.
101. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
Искреност трябва и за чистотата, и в работата.
Бъдещето управление е на чистота - това управление на чистотата е наше, ние го знаем.
8.9.1924г.
102. Най-малкото, КД , София
Казвам, ако имате една вмирисана делва и искате да задържите в нея чиста вода, мислите ли, че тази вода може да си запази чистотата? Само в чистото сърце любовта може да се запази чиста, ако човек иска да разбере Божествената Любов.
22.10.1924г.
103. Възможности и прояви на Любовта, КД , София
А чистотата всякога носи топлина.
26.10.1924г.
104. Раздай всичко!, НБ , София
Чистъ съмъ, казваше той, но чистотата се познава.
104.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Чист съм, казваше той, но чистотата се познава.
5.11.1924г.
105. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
Всички трябва да се стремим към чистотата.
21.12.1924г.
106. Миротворци, НБ , София
По какво се познава чистотата на единъ кристалъ? – Чистотата на единъ кристалъ се познава по това, че той може да прѣчупва свѣтлината.
106.2 Миротворци ( втори вариант )
По какво се познава чистотата на един кристал? – Чистотата на един кристал се познава по това, че той може да пречупва светлината.
15.2.1925г.
107. Високите места и чистият въздух,  МОК , София
Чистотата е необходима и за човешкия ум.
4.3.1925г.
108. Истинско служене, ООК , София
Трябва да се чистите отвътре! Всеки момент трябва да се стремим към Чистотата.
22.3.1925г.
109. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Азъ бихъ желалъ за единъ день поне, или за единъ часъ да почувствувате, какво нѣщо е чистотата, какво нѣщо е да се освободи душата отъ всички свои пороци и съ единъ широкъ замахъ да разпери крилата си да излезе отъ сферата на този земенъ животъ, да се освободи отъ нейнитѣ окови и да погледне съ очитѣ на Онзи, чиято велика Мѫдрость е навсѣкѫдѣ, и съ която той разрѣшава всички въпроси. Чистотата е съ тѣхъ! Тѣ сѫ ония братя, отъ сърдцата на които блика Любовь, радость и животъ.
Най-послѣ ще хванете воина, защото тамъ е красивата дѣвица, т.е. чистотата.
109.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Аз бих желал за един ден поне или за един час да почувствате какво нещо е чистотата, какво нещо е да се освободи душата от всички свои пороци и с един широк замах да разпери крилата си да излезе от сферата на този земен живот, да се освободи от нейните окови и да погледне с очите на Онзи, чиято велика Мъдрост е навсякъде и с която той разрешава всички въпроси. Чистотата е с тях! Те са ония братя, от сърцата на които блика Любов, радост и живот.
Най-после ще хванете война, защото там е красивата девица, т.е. чистотата.
25.3.1925г.
110. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Да, но трябва да знаете, че чистотата в света започва от земята.
Първото нещо, което трябва да остане в ума ви, това е въпросът за чистотата.
28.6.1925г.
111. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Ако отидешъ въ дома на единъ простъ, свѣтски човѣкъ, той ще се отнесе братски, но ако отидешъ въ дома на единъ ученъ човѣкъ, на единъ човѣкъ отъ новото учение, и нарушишъ едно отъ правилата му, че не си изтрилъ обущата си, ще ти каже: Господине, навънъ, моятъ домъ не е домъ за каль! Азъ похвалявамъ този човѣкъ, право е да се грижи за чистотата на дома си, но трѣбва да знае, че има външна каль, има и вѫтрѣшна каль – има външна култура, има и вѫтрѣшна култура.
111.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Ако отидеш в дома на един прост, светски човек, той ще се отнесе братски, но ако отидеш в дома на един учен човек, на един човек от новото учение, и нарушиш едно от правилата му, че не си изтрил обувките си, ще ти каже: Господине, навън, моят дом не е дом за кал! - Аз похвалвам този човек, правилно е да се грижи за чистотата на дома си, но трябва да знае, че има външна кал, има и вътрешна кал – има външна култура, има и вътрешна култура.
6.7.1925г.
112. Вътрешна връзка, МС , София
Всеки диамант, или какъв и да е скъпоценен камък, се определя по своята величина и по чистотата в състава си.
7.7.1925г.
113. Двадесет правила от Учителя към ученика, МС , София
Няма по-хубаво нещо за ученика от чистотата! Ученикът като люби, трябва да придобива чистота. Любовта е сила, която се развива само при чистотата.
13.7.1925г.
114. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Ако човек не може да обича живота, който Бог е вложил в него; ако той не може да оцени своята душа и ако чистотата като същина е непонятна за него, как може той да учи другите? Ако за себе си не можете да постигнете чистотата, как ще я предадете на другите? Хората са чудни, когато искат да знаят много, да станат умни, да станат гениални, да учудят света.
114.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Ако един човек не може да обича живота, който Бог е вложил в него, ако той не може да оценява своята душа и ако чистотата като същина е непонятна за него, как ще учи другите хора? Ако за себе си не можете да постигнете чистота, как ще я предадете на другите? Хората са чудни, когато искат да знаят много, да станат умни, да станат гениални, да учудват света.
24.8.1925г.
115. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
След това ги боядисахте с бяла боя, а белият цвят е хубав, той е символ на чистотата.
25.8.1925г.
116. Учителя каза на ученика, ИБ , В.Търново
Да вземем за пример въпроса за чистотата. Вие имате чистотата като едно специално качество. Чистотата във вас трябва да бъде атмосфера, в която трябва да живеете. Чистия въздух, чистата вода, чистата светлина, това подразбирам аз чистотата. Чистотата да стане у вас условие, при което може да се живее. Чистотата е една необходимост за сърцата ви.
26.8.1925г.
117. Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ , В.Търново
Чистотата – това е най-красивото чувство. Вие нѣкой пѫть се плашите отъ чистотата и святостьта, но тѣ сѫ най-красивата дреха, съ която душата може да се облѣче. Чистотата и святостьта, това сѫ качества, който привличатъ тѣ сѫ качества, който даватъ благородство на душата. И онзи човѣкъ, който носи чистотата и святостьта, той е великъ човѣкъ въ всѣко отношение.
Да добиете чистотата, това е най-лесното нѣщо.
117.2 Чистота и святост ( втори вариант )
Чистотата – това е най-красивото чувство. Вие някой път се плашите от чистотата и светостта, но те са най-красивата дреха, с която душата може да се облече. Чистотата и светостта – това са качества, които привличат, те са качества, които дават благородство на душата. И онзи човек, който носи чистотата и светостта, той е велик човек във всяко отношение.
Да добиете чистотата – това е най-лесното нещо.
27.8.1925г.
118. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ , В.Търново
Ще ви дамъ едно правило: Пази ума си чрѣзъ свѣтлината, душата си – чрѣзъ топлината, а тѣлото си – чрѣзъ чистотата!
Когато свѣтлината почне да се обръща въ тъмнина, топлината – въ студенина и чистотата – въ нечистота, страданията идватъ. Щомъ топлината се намалява, чистотата се увеличава. Законъ е, че чистотата е изразъ на съвършения животъ. Чистотата е външната страна въ изявленията на живота. Само съвършениятъ животъ дава чистотата.
Ще ядешъ толкова, колкото свѣтлината, топлината и чистотата позволяватъ.
Тогава ще спазвате правилото: щомъ нѣкой пѫть се спънете, ще си кажете: свѣтлина ми трѣбва! Щомъ сърдцето ви не може да обича, ще си кажете: топлина ми трѣбва! Щомъ почнете да боледувате, ще си кажете: чистота ми трѣбва! Дойде ли чистотата, човѣкъ ще има всѣкога здраве. Дойде ли чистотата, здраве човѣкъ всѣкога ще има.
118.2 Наряд и упътвания (четвъртък) (Чистотата) ( втори вариант )
Ще ви дам едно правило: Пази ума си чрез светлината, душата си – чрез топлината, а тялото си – чрез чистотата!
Когато светлината почне да се обръща в тъмнина, топлината – в студенина и чистотата – в нечистота, страданията идват. Щом топлината се намалява, чистотата се увеличава. Закон е, че чистотата е израз на съвършения живот. Чистотата е външната страна в изявленията на живота. Само съвършеният живот дава чистотата.
Ще ядеш толкова, колкото светлината, топлината и чистотата позволяват.
Тогава ще спазвате правилото: щом некой път се спънете, ще си кажете: светлина ми требва! Щом сърдцето ви не може да обича, ще си кажете: топлина ми требва! Щом почнете да боледувате, ще си кажете: чистота ми требва! Дойде ли чистотата, човек ще има всякога здраве. Дойде ли чистотата, здраве човек всякога ще има.
Ще ви дам едно правило: пази ума си чрез светлината, душата си – чрез топлината, а тялото си – чрез чистотата! Когато светлината почне да се обръща в тъмнина, топлината – в студенина, и чистотата – в нечистота, страданията идват. Щом топлината се намалява, чистотата се увеличава. Закон е, че чистотата е израз на съвършения живот. Чистотата е външната страна в изявленията на живота. Само съвършеният живот дава чистотата.
Ще ядеш толкова, колкото светлината, топлината и чистотата позволяват.
Тогава ще спазвате правилото: щом някой път се спънете, ще си кажете: „Светлина ми трябва!“ Щом сърцето ви не може да обича, ще си кажете: „Топлина ми трябва!“ Щом почнете да боледувате, ще си кажете: „Чистота ми трябва!“ Дойде ли чистотата, човек ще има всякога здраве. Дойде ли чистотата, здраве човек всякога ще има.
29.8.1925г.
119. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Има много неща, които аз бих ви изнесъл, а именно: как трябва да пазите чистотата си, как да уравновесявате вашия духовен живот, за да не губите равновесие, как да се подмладявате и т.н., но всички тия въпроси са свързани с някои деликатни неща и ако ги изнеса, ще разберете туй, което съвсем не съм мислел да кажа.
29.11.1925г.
120. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Казвам: чистотата трябва да проникне цялото съзнание на човека.
120.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
В съзнанието вътре трябва да се създаде чистотата навсякъде.
20.12.1925г.
121. Добрата земя,  НБ , София
В миналото имало една култура, на която хората тъй се забатачили, както съвременните хора, и Господ им казал: “Само чистотата може да ви избави от тая проказа!” И тогава всички хора решили да станат риби, да минат през водата и така да се изчистят.
23.12.1925г.
122. Три вида служене, ООК , София
Ако не знае да опитва нещата с вкуса си, как ще познава кои са чисти и кои нечисти? Чистотата не се определя само чрез зрението. Чистотата е качество на душата. Значи чистотата се познава чрез разумността.
Вилиците и ножовете служат като спомагателно средство за поддържане на чистотата.
10.1.1926г.
123. Действие и противодействие,  МОК , София
Състави се изречението Духът обича Чистотата. Подчистота тук се разбира чистотата на мисълта.
123.2 Действие и противодействие ( втори вариант )
Едната да започва с „д", другата – с „о" и третата – с „ч" и да ги свърже тези три думи? (Духът обича чистотата.) Сега изпейте ги. Чистотата, разбираме моралната чистота, чистотата в мисълта.
18.2.1926г.
124. Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС , София
Като влезете там, ще ви очакват да бъдете чист, а чистотата е свойство, качество само на безсмъртните души.
7.3.1926г.
125. Домовит човек,  НБ , София
Когато ухото се продължава нагоре, чистотата се увеличава.
14.3.1926г.
126. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
И най-после, не само те, но и цялото общество трябва да бъде жреци на чистотата и на възвишения живот.
4.4.1926г.
127. Дава плод,  НБ , София
Например, що се отнася до чистотата и други неща те са на първо място, но за други неща, те не са умни.
5.4.1926г.
128. Чист и светъл!,  ИБ , София
На вас, младите, ще кажа: - Потребна ви е чистота! Чистотата и святостта не са нещо външно, те са вътрешни качества на човека.
Вие като млади приложете следното правило в живота си: пазете ума си чрез светлината, сърцето и душата си чрез топлината, а тялото си чрез чистотата! Чистотата е израз на съвършения живот.
Жената трябва да носи чистотата. В чистотата седи и красотата. В чистотата се крие още и младостта, постоянството, както и моралният устой на човека. Изгуби ли човек чистотата и светлината си, той не струва нищо. Вие ще проверите тия мои думи в живота си и ще разберете смисъла и цената на чистотата и на светлината.
Чистотата е резултат на едно вътрешно усилие на духа.
Вие, младите, пазете идвала на вашата душа и към него се стремете - чисти и светли! Дойде ли чистотата, човек всякога ще бъде здрав.
128.2 Чистъ и свѣтълъ! ( втори вариант )
На васъ, младитѣ, ще кажа: потрѣбна ви е чистота! Чистотата и святостьта не сѫ нѣщо външно, тѣ сѫ вѫтрешни качества на човѣка.
Вие, като млади, приложете следното правило въ живота си: пазете ума си чрезъ свѣтлината, сърцето и душата си — чрезъ топлината, а тѣлото си — чрезъ чистотата! Чистотата е изразъ на съвършения животъ.
Жената трѣбва да носи чистотата. Въ чистотата седи и красотата. Въ чистотата се крие още и младостьта, постоянството, както и моралниятъ устой на човѣка. Изгуби ли човѣкъ чистотата и свѣтлината си, той не струва нищо. Вие ще провѣрите тия мои думи въ живота си и ще разберете смисъла и цената на чистотата и на свѣтлината.
Чистотата е резултатъ на едно вѫтрешно усилие на духа.
Вие, младитѣ, пазете идеала на вашата душа и къмъ него се стремете — чисти и свѣтли! Дойде ли чистотата, човѣкъ всѣкога ще бѫде здравъ.
9.5.1926г.
129. Ще бъде жив,  НБ , София
Ти не знаеш, какво нещо е чистотата.
16.6.1926г.
130. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
И тъй едно от необходимите качества за ученика е чистотата.
20.6.1926г.
131. В малкото,  НБ , София
Аз взимам ангелът като символ на чистотата, интелигентност и мощност.
23.6.1926г.
132. Среда и условия, ООК , София
Следователно човек може да познае чистотата на водата само тогава, когато тя стане условие за него.
Когато идвате в клас, желателно е всеки да е чисто облечен, с чисти ръце и крака, свещено да пази чистотата на класа, както външно, така и вътрешно, в себе си. Казвам: Колко повече ще трябва вие, като ученици на окултната школа, да спазвате абсолютно правилата на чистотата! Казвате: “Бог не гледа на външните неща, но на вътрешните.” Човек трябва напълно да се освободи от ония влияния, които са внесени в неговите обуща и дрехи.
14.7.1926г.
133. Право мисли!, ООК , София
Свещено трябва да пазите Божието име! Това е първото необходимо условие за запазване чистотата на душата.
13.10.1926г.
134. Свободно движение, ООК , София
Момента, в който човек внесе една нечиста мисъл в ума си и едно нечисто чувство в сърцето си, кръвта му се покварява, т. е. губи чистотата си.
17.10.1926г.
135. Любов и вяра,  МОК , София
135.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Искаш закона на чистотата, реда и порядъка - вземи една пчела, иди при кошера, наблюдавай, тури си ухото, слушай гласа на пчелите, но не ги закачай. Чистотата ще учиш, но при чистотата трябва да знаеш, че чистите хора са много сприхави - там, където вървят, да се не изпречваш на пътя му.
31.10.1926г.
136. Неговата заповед,  НБ , София
И тъй, най-важното нещо за човека е да запази чистотата, девствеността и силата на своето сърце и на своя ум. Някой казва: “Всички възможности за човека се крият в силата на неговата воля.” - Не, силата на волята зависи, от чистотата на сърцето и от силата на ума.
Тези възможности се крият в силата на техния ум и в чистотата на тяхното сърце.
Първото правило: пазете чистотата на своето сърце! Второто правило: пазете чистотата на своя ум! Чистотата е капитал за човека. Тогава, за да запазите този капитал, тази своя чистота, спазвайте следното правило: не влагайте своя капитал в чужди банки! Щом става въпрос за запазване на чистотата си, казвам: Не правете никакъв компромис със своята чистота! Докато сте чисти, всички извори на вашия живот ще текат правилно. Деня, в който загубите чистотата си, изворите, каналите на вашия живот ще се задръстят, и вие ще се лишите от силата и здравето си, ще започнете да боледувате, да се дразните, ще изгубите свободата си, ще очаквате на чужда помощ и т.н.
7.11.1926г.
137. Моисей и Христос,  НБ , София
Ще кажете: “Как ще дойде това знание?” - Чрез чистотата.
19.12.1926г.
138. Те свидетелстват,  НБ , София
Защо му е мекотата? - Да придобива чистота? Защо му е чистотата? - Чистотата е носителка на здравето; здравето пък е необходимо за живота.
И ако от чистотата може да произведе живот, той е умен и добър човек.
2.1.1927г.
139. Влизане,  НБ , София
Духът ще донесе абсолютната справедливост; водата ще донесе мекотата и чистотата; чистотата ще донесе здраве, а здравето – светлина.
2.1.1927г.
140. Малката мисия,  МОК , София
Ако искате да бъдете ученици на новото учение, вие трябва да имате смелостта на Павла, смирението на Петра и чистотата и любовта на Йоана.
12.1.1927г.
141. Предназначение, ООК , София
Голямо изкуство е да запази човек чистотата на своята дреха! Той расте и се развива и дрехата му ще расте, обаче може да остане винаги чиста и нова.
20.2.1927г.
142. Праведният,  НБ , София
Братството представлява кръвта – чистотата, възвишеното, благородното в материалния живот.
20.2.1927г.
143. Трите зрънца,  МОК , София
Искате ли да измерите дълбочината и интензивността на извора, свойствата и качествата на неговата вода, застанете на мястото, което представлява духовната част на извора, т. е. неговите дробове; дойдете ли до физическата му проява, ще спрете вниманието си върху неговата дължина, т. е. разстоянието от главата на извора до морето; като измервате дължината му, вие не можете да говорите вече за чистотата на водата - можете ли да съдите за чистотата на извора от водата на реката, произлязла от него? Все има известно уподобяване, но за да определите каква е всъщност разликата между физически, духовен и Божествен живот, вие трябва да държите вътрешна връзка между Бога и своята душа.
Съвременните хора говорят за братство и приятелство, но като дойдат до приложение, не издържат; те се натъкват на ред атавистични чувства, мисли и желания, които нарушават чистотата на братството и приятелството.
13.4.1927г.
144. Една стъпка, ООК , София
Ето защо, за да не заболее някой уд от дихателната система, тя трябва да запази чистотата и броя на вибрациите на своя тон.
24.4.1927г.
145. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
145.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
И затова са препоръчвали старите чистотата и миенето.
15.5.1927г.
146. Светлият кръг,  МОК , София
Няма по-красиво нещо на физическия свят от чистотата; да бъдеш чист на Земята, това значи да живееш в Рая. Чистотата е свързана със здравето; чистият външно и вътрешно човек е абсолютно здрав. За да бъдете здрави и да запазите чистотата си, не увеличавайте тежестта на желанията си - всяко желание има определена тежест и колкото по-ниско е, толкова по-голяма е неговата тежест.
Следователно искате ли да запазите чистотата на сърцето си, не дръжте в ума си две разбирания за живота, за науката, за Природата.
146.2 Светлият кръг ( втори вариант )
При своето самовъзпитание човек трябва да добие чистота! Няма по-хубаво нещо на Земята от чистотата! Да бъдеш изчистен, тук, на Земята, това значи да живееш в рая. Чистотата е нещо, към което трябва да се стремите. Чистотата трябва да изучавате като един закон.
8.6.1927г.
147. Основни мисли, ООК , София
В дадения случай, формата не указва влияние за накърняване чистотата на любовта.
24.8.1927г.
148. Свещеният час, СБ , София
Чистотата е необходимо качество за окултния ученик, затова научете се да си миете ръцете най-малко три пъти на ден: сутрин, на обед и вечер.
31.8.1927г.
149. Малките резултати, ООК , София
Каквото е здравето за физическия свят, такова нещо е чистотата за духовния свят и такова нещо е справедливостта за Божествения свят.
25.9.1927г.
150. Оскърбени,  НБ , София
На тези хора може да се помогне, само когато те сами дойдат до закона на чистотата.
4.12.1927г.
151. Седем кошници,  НБ , София
Главното качество на Водолей е чистотата. Чистотата пък е свързана с водата, чрез която новият живот ще дойде.
По какво се отличава музикантът? – По чистотата и верността на своя тон. По какво се отличава певецът? – По мекотата и чистотата на своя глас.
14.12.1927г.
152. Време и вечност, ООК , София
Това опорочава живота ви, нарушава чистотата на вашата любов.
21.12.1927г.
153. Благото на човека, ООК , София
Мнозина искат да бъдат като ангелите. – Добре е човек да бъде като ангелите, но кой човек на земята може да има силата на ангелите? Кой обикновен човек може да има интелигентността и чистотата на ангелите? – Днес няма такъв човек, но в бъдеще ще има.
8.1.1928г.
154. Жлебът,  НБ , София
Когато някой пожелае да пипне любовта, с това той нарушава чистотата и красотата на любовните отношения.
9.2.1928г.
155. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Златото е емблем на слънцето, на енергията, на здравето, на чистотата.
12.2.1928г.
156. До край,  НБ , София
Чистотата е качество на човека.
29.2.1928г.
157. Първата причина, ООК , София
Талантливостта, гениалността, чистотата, светостта, силата на човека се дължат именно на тази връзка.
14.3.1928г.
158. Живата наука, ООК , София
Едно трябва да знаете: свободата, била външна или вътрешна, е свързана с чистотата – чисти мисли, чувства и действия.
21.3.1928г.
159. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
И тъй, всички ще работите върху себе си, да запазите чистотата на своето тяло, на своето сърце и на своя ум – това е една от задачите ви не само за сегашния, но и за бъдещия ви живот.
28.3.1928г.
160. Полюси на съзнанието, ООК , София
Защо? – Липсвало е нещо в техните молитви, в чистотата на техния живот.
Водата е била чиста, но чашите, в които са я наливали, не са били достатъчно чисти, вследствие на което са намалили чистотата на водата. Любовта сама по себе си е чиста, но съсъдите, в които се сипва, не са еднакво чисти, вследствие на което намаляват чистотата на сипаната в тях любов.
13.5.1928г.
161. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Противоречията, които съществуват в ума на съвременните хора за Любовта, за Мъдростта, за Истината, за Правдата, за Добродетелта за милосърдието и за ред прояви в живота, зависят от чистотата, от степента на яснотата на това огледало.
4.7.1928г.
162. Началото на добродетелта, ООК , София
Щом иска да бъде чист, той може да запази чистотата си.
8.7.1928г.
163. Роден от Бога, МС , София
Чистотата не е само физиологическа потреба на организма, но тя е и необходимост за истинското проявление на живота.
10.7.1928г.
164. Към свобода, МС , София
В каквото положение да видят малките си братя, те не им се сърдят, но казват: ,,Ето, как може да се направи тази работа”! Ако се обърне към тях някой праведен човек, те ще му кажат: ,,За да запазиш и занапред чистотата на своите дрешки, ето, какво трябва да направиш: ще си купиш един хубав гардероб, и щом си свършиш работата, ще ги прибереш”.
1.8.1928г.
165. Правилно хранене, ООК , София
Следователно задачата на ученика не се заключава в това как да се чисти, но той трябва да пази чистотата си.
9.11.1928г.
166. Главният фактор,  МОК , София
В началото си двете реки са били еднакво чисти, но в края втората река изгубила чистотата си, размътила се.
19.12.1928г.
167. Израз на живота, ООК , София
Само онази вода може да изгуби чистотата си, която е на тясно, или край бреговете.
9.1.1929г.
168. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
В пустинята човек може да научи чистотата и после да влезе между хората да им помага.
17.2.1929г.
169. На този камък,  НБ , София
Защо прави това? Защото красивият момък обича чистотата, и тя иска да бъде чиста, за да се хареса. Иначе, изгубя ли чистотата, ще изгубя и любовта си.
6.3.1929г.
170. Първата буква, ООК , София
Следователно, изцапате ли дрехата си с някакви нечистотии, влезте в областта на вярата, т. е. в Божествения кръг, пуснете в него силен електрически ток и ще видите, че в един момент сте придобили чистотата си.
10.4.1929г.
171. Спорни въпроси, ООК , София
Запример, в който дом влезете, ще видите, че всички хора говорят за чистотата, като първо условие на живота. Въпреки това, и до днес още те не са разрешили въпроса за чистотата.
Те покварят чистотата на неговата душа.
Безсмъртието е свързано с чистотата, със свободата и със светлината.
171.2 Спорни въпроси ( втори вариант )
Чистотата първи път учиха рибите. На рибите разрешиха ли въпроса за чистотата? Кардиналният въпрос за рибите беше чистотата. Но рибите разрешиха външно въпроса за чистотата. Ние, когато дойде да разрешим въпроса за чистотата, се повръщаме да видим как са го разрешили външно рибите, и тогава вътрешно да го разрешим.
Трябва да знаете, че от чистотата има един живот, който не подозирате.
19.4.1929г.
172. Живите линии на съзнанието,  МОК , София
Белият цвят е символ и на чистотата.
12.5.1929г.
173. Ще ти въздаде,  НБ , София
Тази е мярката за чистотата.
16.5.1929г.
174. Абсолютна реалност, ООК , София
Дето е любовта, там е знанието, там е животът, там е свободата, там е чистотата.
22.5.1929г.
175. Битие и откровение, ООК , София
Подражавайте на гълъба, но в чистотата му. Чистотата, която има, го прави мощен.
26.5.1929г.
176. Другата събота,  НБ , София
В неговото тяло, в неговия мозък, в неговото сърце и в неговата кръв е влязъл някакъв страничен елемент, който е нарушил чистотата на първичната материя.
12.6.1929г.
177. Стари навици, ООК , София
Всички хора се стремят към чистотата, към красив живот.
14.6.1929г.
178. Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК , София
От външната чистота човек постепенно отива към вътрешната, към чистотата на ума и на сърдцето.
7.7.1929г.
179. Първите стъпки, МС , София
Чистотата е първият признак на Любовта.
179.2 Ден без възли ( втори вариант )
А пък при чистотата има любов.
4.8.1929г.
180. Който слуша моите думи,  НБ , София
Чистотата, това е хигиена на душата. Чистотата, светостта е най-голямата хигиена, до която християнството е могло да достигне.
7.8.1929г.
181. Промени в света, ООК , София
Ето защо, иска ли да бъде свободен, човек трябва да се чисти и къпе, да поддържа чистотата на своя ум и на своето сърце.
14.8.1929г.
182. Пробният камък, ООК , София
Един път само да стане, то разваля вече чистотата на доброто.
16.8.1929г.
183. На планината,  МОК , Рила
Ако нарушавате чистотата й, тя ще ви изпъди с дъжд, сняг, гръмотевици.
Здрава мисъл е тази, която има за основа чистотата.
21.8.1929г.
184. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
И обратно, говорим ли за нечистотата, пред нас изпъква идеята за чистотата.
И тъй, разберете ли значението на чистотата в широк смисъл, вие трябва да я поставите за основа на физическия живот. Идейна чистота се иска от човека! Когато казваме, че човек не трябва да се занимава със слабостите и недъзите на хората и да ги критикува, ние имаме пред вид той да пази свещено чистотата на своя живот, с нищо да не я нарушава, за да не се излага на смърт.
Чистотата има отношение към ония хора, които са усърдни в работата си. Който върви в правия път, той трябва да направи само крачка напред, за да влезе в областта на чистотата.
Започне ли с чистотата, човек е направил вече крачка напред в живота.
За всеки съзнателен човек, чистотата е магическа пръчица. Той става от сън с идеята за чистотата. Нека идеята за чистотата да бъде възлюбената, за която всеки човек е готов да отиде на другия край на света! Нека чистотата да бъде възлюбената на всеки мъж! Нека чистотата бъде възлюбеният на всяка жена! Който я намери,той трябва да се спре пред нейния свещен образ и отдалеч да я изучава и съзерцава.
Истинска, вечна женитба е тази, която свързва човешката душа с чистотата. Който не се е женил за чистотата, той минава за вдовец, независимо това, дали живее на земята или на небето. Каже ли някой, че не иска да се жени за чистотата, той сам се излага на явна смърт. Женитбата на човека с чистотата представя духовна женитба. В духовния свят положението е точно обратното: който се жени за чистотата, той влиза в областта на безсмъртието. Не се ли жени за чистотата, той сам се излага на смърт. Искате ли да продължите живота си, да станете безсмъртни, свържете се с чистотата.
Ако младият, но мързелив момък, възприеме идеята за чистотата само външно, той ще мисли само за докарване, без да работи.
Следователно първото условие за придобиване на Божествения живот е чистотата. Знанието, силата, свободата и светлината на физическия свят зависят от чистотата, в духовния свят – от светостта, а в Божествения свят – от Любовта.
Днес всички присъствахте на трапезата на чистотата, но ще внимавате нито една троха да не падне на земята. Ще кажете, че хората трябва да възприемат вашите идеи и вашето верую. – Какви са вашите идеи? – Да бъдем чисти. – Какво е вашето верую? – Чистотата. Нека посветим този ден на чистотата. Чистотата е първото стъпало от лестницата на вечния живот. Обаче чистотата е родена законно от добри родители.
За да се осъществи идеята за чистотата, трябва да й се дадат благоприятни условия. Няколко души нека вземат това семе и заработят заедно върху идеята за чистотата.
184.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Що е нечистота? – Нечистотата е контраст на чистотата.
Искате ли да бъдете здрави и весели, нека всяко ваше чувство, всяка ваша мисъл и всяко ваше действие да бъдат проникнати от идеята за Чистотата.
Сега, като се разбере значението на Чистотата в най-широк смисъл, тя трябва да се постави като основа на физическия живот. Идейна Чистота се изисква от човека! В това отношение, като казваме, че човек не трябва да се занимава с недъзите на хората и да ги критикува, подразбираме, че той не трябва да нарушава Чистотата на своя живот и да се излага на смърт.
Като говорим за Чистотата, това се отнася за ония хора, които са усърдни в работата върху себе си. Това се отнася за онези, които имат силен стремеж към Чистотата. Останалите няма да разберат това, което им се говори, и ще кажат: „Тази работа е много мъчна.“ За тези, които вървят в правия път, се иска да направят само една крачка напред и да влязат в областта на Чистотата.
След Чистотата иде Светостта. Който е започнал с Чистотата, той е направил вече крачка напред.
Нека Чистотата остане в ума на всички хора като норма, като мярка, с която да си служат във всички случаи на живота. Чистотата е магическата пръчица за всеки съзнателен човек. Нека идеята за Чистотата бъде възлюбената мома, която всеки търси и накрай света. Чистотата да бъде възлюбената на всеки мъж! Намери ли я, отдалече да се спре пред нейния свещен образ и само да я изучава и съзерцава.
Ако става въпрос за женитба, първата идея, която трябва да се има предвид, е човек да се жени за Чистотата. Който не се е женил за Чистотата, той е вдовец. Да се жениш за Чистотата – това е женитба в духовен смисъл на думата. Тъй щото, свързването с Чистотата е условие за поддържане на Живота.
Стремете се и вие да заменяте лошите образи с чисти, картинни образи, за да запазите чистотата на вашето съзнание.
Сега, като се говори за Чистотата, има една опасност: да се спрете само върху едната й страна, само върху външната чистота. Казвам: първото необходимо условие за придобиване на Божествения Живот е Чистотата. Прогресът, светлината, знанието, силата и свободата във физическия свят зависят от Чистотата, а в духовния свят – от Светостта.
Днес всички присъствахте на трапезата на Чистотата, но ще внимавате сега нито една троха да не падне на земята. Някой казва: „Нека хората възприемат нашите идеи, нашето верую.“ Питам: какви са вашите идеи? – Чисти бъдете! Какво е вашето верую? – Чистотата! Всеки от вас трябва да се отличава със силен стремеж към чистота. Нека посветим този ден на Чистотата. Ще кажете: „Всичко ли се крие в чистотата?“ – Тя е първото стъпало от лестницата на Вечния Живот.
Значи Чистотата е родена законно, от добри родители.
За да се осъществи идеята за Чистотата, трябва да й се дадат благоприятни условия. Нека няколко души вземат от това семенце и се групират по двама, трима, петима или десетина и да работят върху идеята за Чистотата.
25.8.1929г.
185. По Бога направени, СБ , София
Проявим ли така Любовта, и чистотата ще дойде у нас. Щом дойде чистотата, ние ще имаме нова, положителна наука, с нови правила и методи.
30.8.1929г.
186. Служене, почит и обич, МОК , София
186.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Та казвам, ако вие си поставите за задача и се стремите вашата дихателна система да бъде здрава, имате едно отлично понятие за чистотата на организма.
4.9.1929г.
187. Правилни връзки, ООК , София
Нищо не е в състояние да отнеме чистотата на душата.
Иска ли да служи на Бога, той трябва да има чистотата и знанието на ангелите. — "Как се постига тази чистота?" — Чрез молитва, чрез работа и чрез учене.
Живеете ли в Новото, ще пазите чистотата на сърцето и на ума си. Чистотата е първото условие за правилни отношения между човешката душа и Бога, между човека и разумните същества.
4.10.1929г.
188. Органическо злато,  МОК , София
Първото нещо, което се иска от ученика, е чистотата.
6.10.1929г.
189. Забранихме му,  НБ , София
Чистотата е необходимо качество за всеки човек.
Следователно, положителната, възходяща мисъл на човека е в състояние да помага на малък или голям брой хора – зависи от интензивността и чистотата на мисълта.
11.12.1929г.
190. Обхода и проява, ООК , София
За да не греши, той трябва да има пробен камък, с който да изпитва чистотата на нещата. Златарят изпитва чистотата на златото с известни киселини, а праведният трябва да си служи с Божественото, като пробен камък в своя живот.
18.12.1929г.
191. Наука за езика, ООК , София
Тази наука е свързана с чистотата, с белия цвят. Ето, вън вали вече снегът който показва, че науката за езика е в зависимост от чистотата, от белия цвят.
25.12.1929г.
192. Степени на съзнанието, ООК , София
Чистотата е първото условие за здравето на човека, на всички живи същества.
Чистотата е необходима и в науката.
192.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Чистотата е първото условие за здравето на човека, на всички живи същества.
1.1.1930г.
193. Личност и душа, ООК , София
Например богатство, придобито не на време, става причина човек да изгуби чистотата, добротата, знанието си и др.
Стъпите ли на чисти пътища, вие трябва да поддържате чистотата им.
193.2 Личност и душа ( втори вариант )
Запример богатство, придобито не навреме, става причина човек да изгуби чистотата, добротата, знанието си и др.
Стъпите ли на чисти пътища, вие трябва да поддържате чистотата им.
5.1.1930г.
194. От сърцето излизат,  НБ , София
194.2 От сърцето ( втори вариант )
Излезе ли от своето равновесие, той изгубва чистотата на тоновете си.
10.1.1930г.
195. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
Прибавите ли или отнемете едно трептение, вие нарушавате чистотата на тоновете.
31.1.1930г.
196. Навреме и на място,  МОК , София
Като ученици, които внасяте новото в живота си, първата задача е да пазите чистотата на своя ум и на своето сърце. Същевременно пазете чистотата на тялото си.
196.2 Навреме и на място ( втори вариант )
Като ученици, които внасяте новото в живота си, първата задача е да пазите чистотата на своя ум и на своето сърце. Същевременно пазете чистотата на тялото си.
2.2.1930г.
197. Аз съм,  НБ , София
Кой човек, при изпитанията, в които се е намирал, не се е съблазнил в Бога, а с това отклонил от правия път? Кой цар, след като е бил детрониран, не се е съблазнил в Бога, а с това заедно нарушил чистотата на своя живот? Кой човек, отначало до края на живота си, е останал верен на Бога? Велико и славно нещо е да остане човек верен на своя Създател през всички времена и условия.
197.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Там, отдето е излязъл най-чистият възвишен живот; там, отдето е излязла онази най-възвишена и чиста мъдрост и знание; там, отдето е излязла чистотата и възвишената сила на човека; там, отдето са излезли всички възвишени добродетели, и всичко това, което осмисля живота - това представлява идеята за Бога.
16.2.1930г.
198. Изпитай и виж,  НБ , София
Каква била изненадата й, когато видяла на тетрадката си няколко погрешки! Учителят й бил особено доволен от красивия почерк, от чистотата на работата на своята ученичка, но не могъл да не извади погрешките й.
Той се е отклонил от закона на любовта, от чистотата и светостта.
23.2.1930г.
199. Делата Божии,  НБ , София
Да мисли човек, че животът няма смисъл, това показва, че той е изгубил силата и чистотата си.
Следователно, не говорете за светостта, за чистотата на любовта, защото сами ще се спънете.
Чистотата подразбира здраве.
Разчитайте на чистотата на своята душа. В чистотата, в любовта и във вашите неизменни отношения към Бога се крият методите за подмладяване, възкресение, оживяване, освобождаване и примиряване с Бога.
28.2.1930г.
200. Закони на доброто,  МОК , София
Чистотата на водата зависи от пластовете, през които тя минава. Чистотата на пластовете пък зависи от тяхната изправност към общите сили, които действат в земята.
5.3.1930г.
201. Термометъра на човека, ООК , София
Като знаете това, разчитайте на чистотата на душата си и престанете да говорите за вашите грехове.
7.3.1930г.
202. Идеалният човек,  МОК , София
Какви нови методи предлагат психологията и етиката за възпитанието на човека? Един от методите на новата етика за възпитанието е приложение на чистотата в широк смисъл: чистота на тялото, на ума и на сърцето. Човек трябва да поддържа чистотата на тялото си с често миене, изпотяване, преобличане, чесане на косата и т.н. Като приложи чистотата към тялото си, човек започва да мисли за чистотата на чувствата и на мислите си.
202.2 Идеалният човек ( втори вариант )
Запример чистотата има предвид да се отворят порите на тялото. При това чистотата има предвид и да се освободим от всички ония микроби, които са паразитни. Та от чистотата на тялото минаваме вече към чистотата на чувствата.
И ако ти имаш сребро, всичките отрицателни качества на чистотата се изчистват, в процесите на среброто се изчистват.
9.3.1930г.
203. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Водата е в постоянно движение, благодарение на което запазва чистотата си. Чистотата е качество и на мъжа, и на жената.
16.3.1930г.
204. С благодат и истина,  НБ , София
Обаче, водата губи чистотата си.
Щом стане въпрос за женитба, мнозина казват: Защо да се не жени човек? Защо бяга от щастието си? Питам: Ако девицата се е оженила за своята девственост, т.е. за чистотата, трябва ли да се развенчава? Чистотата е първият й мъж.
26.3.1930г.
205. Съзнателният живот, ООК , София
Каквото да се случи в живота им, те трябва да имат будно съзнание, да пазят чистотата на своята мисъл.
2.4.1930г.
206. Права мисъл, ООК , София
206.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Щом не изпълниш волята Божия, ще почувстваш една болка, ще кажеш: ти не постъпи според чистотата.
4.4.1930г.
207. Огъната плоскост,  МОК , София
207.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Всички тези навици и наследени черти трябва да изхвърлим единично, че да дойдем до чистотата, ако искаме да създадем един характер.
6.4.1930г.
208. И рече Исус,  НБ , София
Чистотата е най-доброто оръжие против страха.
Като го къпе всеки ден, тя трябва да има пред вид чистотата на кожата.
23.4.1930г.
209. Доброто оръжие, ООК , София
Наруши ли човек чистотата на своите мисли, чувства и действия, любовта моментално го напуска.
30.4.1930г.
210. Положително знание, ООК , София
Ако двама души изпеят тона do, непременно ще има известно различие в тембъра, в силата, в чистотата.
Пише ли книга, той ще я пише с чистотата на своята мисъл. Шие ли дреха, той ще я шие с чистотата на своето сърце. Каквато работа вземе, човек трябва да я изработи с чистотата на своя ум и на своето сърце. Който се докосне до тази работа, той ще усети чистотата, която е вложена в нея.
210.2 Положително знание ( втори вариант )
Във всеки даден случай трябва да разбирате температурата на вашата кръв, какъв примес има, каква е чистотата й, после трябва да разбирате какъв цвят е, в каква степен цветът е.
2.5.1930г.
211. Показване,  МОК , София
От поетична гледна точка, кокичето символизира чистотата.
211.2 Демонстрация ( втори вариант )
Откъде иде кокичето, не знаете, но тъй както е в природата, как ще го опишете? („Че е първо пролетно цвете, че е бяло, това символизира чистотата.
14.5.1930г.
212. Добрият ден, ООК , София
Чистотата е Божествено качество.
212.2 Добрият ден ( втори вариант )
Чистотата не е от нас.
21.5.1930г.
213. Стойност на нещата , ООК , София
Ако видите човек, облечен с бели дрехи, вие ще се радвате на чистотата, която го обгръща.
30.5.1930г.
214. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
214.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Следователно при мисълта, както се развива човекът, в природата съществува първо чистотата и разумността, и второ - пълно определена температура - мисля, около двайсет и два градуса - кой е изучавал колко градуса има в кошера? Ще намерите в някое ръководство за пчелника.
Чистотата е отвънка - тя знае само да се гизди, да си чисти дрехите, но в яденето тя е много нечиста.
4.6.1930г.
215. Точност, ООК , София
Сега, като говорим против критиката и одумването, имаме предвид запазване чистотата на човешката мисъл. За да бъде здрав, човек трябва да пази чистотата на ума и на сърцето си. Всяко одумване е мътна вода, която нарушава чистотата на планинския извор.
8.6.1930г.
216. Който влиза,  НБ , София
Те имат врата, през която влизат и излизат, имат външна стража, която пази известен ред и порядък; те спазват необходимата чистота и температура, което показва, че чистотата и редът са най-главните им качества.
20.6.1930г.
217. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
Ако сте сняг, но сте изгубили чистотата си, трябва да ви поставят на огън, да се стопите.
217.2 Преводи в природата (Работа, музика, молитва) ( втори вариант )
Само разумният човек може да знае какво нещо е чистотата, а онзи който е грешник, той няма понятие за това.
27.6.1930г.
218. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
Чистотата се поддържа и по друг начин.
2.7.1930г.
219. Морални правила, ООК , София
Чистотата е необходимо условие за здравето.
14.7.1930г.
220. Чрез Него стана, МС , София
Той обича чистотата, той може да въведе ред и порядък.
6.8.1930г.
221. Задължително право, ООК , СБ , 7-те езера
Дето е любовта, там е животът, там е чистотата. Как познавате живота и чистотата? Животът е вода, извор, който постоянно дава. Трябва ли да доказвате чистотата на извора? Идете при някой извор и вижте, каква е водата му.
26.8.1930г.
222. Божият глас, ООК , София
Чистотата подразбира еднакъв живот и външно, и вътрешно.
Чистотата и нечистотата са вътрешни процеси.
1.9.1930г.
223. Две категории хора, ООК , София
Съвременните хора трябва да се върнат към първичния живот, към чистотата на живота, където всяка форма има свое велико предназначение.
10.9.1930г.
224. Отличителна черта, ООК , София
Човек няма представа за чистотата. Чистотата се проявява отвътре, без никакво разсъждение и въздържание.
21.9.1930г.
225. Абсолютната Истина,  УС , София
Преди да дойдете до чистотата, вие трябва да изключите лъжата от своя път.
1.10.1930г.
226. Права мисъл, ООК , София
Децата чувстват чистотата на целувката.
Стара мисъл е онази, която е изгубила чистотата си.
Всеки ден трябва да увеличавате чистотата на своето сърце.
5.10.1930г.
227. Иде Исус,  НБ , София
Обаче, ако, вместо придобивка, човек губи чистотата, вътрешното си богатство, той не е изпълнил призванието си, както трябва.
5.11.1930г.
228. Четирите полета, ООК , София
Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.
9.11.1930г.
229. Него видя Исус,  НБ , София
Вие не вярвате в чистотата; не вярвате в това, което Бог е вложил във вас.
12.11.1930г.
230. Правилно отношение към числата, ООК , София
И тъй, искате ли да запазите чистотата на ума и на сърцето, не допущайте в себе си лоши мисли нито за мъжа, нито за жената.
26.11.1930г.
231. Точка на равновесие, ООК , София
Красотата на облеклото не се състои в модата, но в чистотата.
17.12.1930г.
232. Умствени прояви, ООК , София
Девицата символизира чистотата, майката - почвата, от която израстват нещата, а жената е формата, която пречупва лъчите на светлината. Следователно за пречупванията на лъчите и за възможностите в живота търсете жената; за резултатите на живота търсете майката, а за резултатите на чистотата търсете девата.
24.12.1930г.
233. Единица време, ООК , София
Запазите ли чистотата на този живот, запазвате и неговата целокупност.
И тъй, една от отличителните черти на ученика е чистотата. Снегът говори за чистотата на човека, а вятърът показва, че човек трябва да мисли право.
26.12.1930г.
234. Любов и милосърдие,  МОК , София
От правилното кръвообръщение зависи чистотата на кръвта.
3.2.1931г.
235. Светлият образ, ООК , София
За тази цел вие се нуждаете от камертон, с който да проверявате чистотата на тоновете.
4.3.1931г.
236. Послушание, ООК , София
Чистотата на живота седи в човешките мисли, чувства и постъпки.
13.3.1931г.
237. Справедливост,  МОК , София
Вие се пресилвате, нарушавате чистотата на своите очи и уши, като ги заставяте да гледат и да чуват непотребни неща, а след това се чудите какво е станало, че сте се уморили, че зрението и слухът ви отслабнали.
27.3.1931г.
238. Знание и прилагане,  МОК , София
Ще кажете, че чистотата се отнася до стария, т.е. човек трябва да поддържа чистотата си в старини.
238.2 Знание и приложение ( втори вариант )
А как ще предадете чистотата в човешкия организъм? Някои от вас казват: Чистота.
29.3.1931г.
239. Истински поклонници,  УС , София
Когато въздухът изгуби чистотата си, той се отразява вредно върху нас. Когато растенията изгубят чистотата си, също се отразяват вредно върху нас. Изобщо, когато предметите изгубят чистотата си, те се отразяват вредно върху целия живот. Без чистотата няма живот. Ако и знанието изгуби чистотата си, и това се отразява зле върху хората.
Нямам право да нарушавам чистотата на водата.
22.4.1931г.
240. Възстановяване, ООК , София
Това не значи, че чистотата е нужна само за момент.
29.4.1931г.
241. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Можете ли да кажете, че вярата ви е чиста, като водата на планинския извор? Можете ли да кажете, че чистотата на вярата ви граничи с абсолютната чистота? Можете ли да кажете, че вярата ви не съдържа гниещи вещества? Каква вяра е тази, която допуска съмнението, колебанието и страха в себе си? Срещате някой вярващ, говори за вярата си, а на другия ден се съмнява в Господа, пита се защо Бог е допуснал да го опетнят, да накърнят достойнството му.
1.5.1931г.
242. Разумно прилагане,  МОК , София
Когато пере дрехите си, водата върши друга работа – тя има предвид чистотата на дрехите.
24.5.1931г.
243. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
Даже и Христовото учение, което е текло преди две хиляди години, днес е изгубило от чистотата си.
5.6.1931г.
244. Трите отношения,  МОК , София
Чистотата е защита на човека от ония невидими, тайни врагове, които внасят най-силните отрови в организма.
244.2 Първите отношения ( втори вариант )
Следователно, чистотата е необходима! Когато ние говорим за чистота, за морал, ние разбираме ония условия, при които тия малки организми не могат да се развиват. ЧИСТОТАТА Е ПРОТЕКЦИЯ, ЗАЩИТА ПРОТИВ ОНИЯ ВРАГОВЕ, КОИТО ЧОВЕК ИМА.
19.6.1931г.
245. Свиване и разширяване,  МОК , София
За да запази здравословното си състояние, както и чистотата и яснотата на очите си, човек трябва да яде малко и да дъвче храната си добре.
12.7.1931г.
246. Идеалът на човека,  РБ , 7-те езера
За ангелите пък няма по-велико нещо от чистотата – чисти чувства, чисти мисли. Следователно най-важното нещо за човешкия свят са мислите и чувствата; за ангелския свят – чистотата, а за Божествения свят – Любовта.
246.2 Идеалътъ на човѣка. ( втори вариант )
За ангелитѣ пъкъ нѣма по-велико нѣщо отъ чистотата — чисти чувства, чисти мисли. Слѣдователно, най-важното нѣщо за човѣшкия свѣтъ сѫ мислитѣ и чувствата; за ангелския свѣтъ — чистотата, а за Божествения свѣтъ — Любовьта.
14.7.1931г.
247. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Ако биха приложили чистотата в живота си, те щяха да прогресират по-бързо.
21.7.1931г.
248. Отпечатъци, СБ , РБ , 7-те езера
Чистотата е първо и необходимо условие за правилното развитие на човека.
1.8.1931г.
249. Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ , 7-те езера
Това зависи от степента на чистотата.
2.8.1931г.
250. Хигиена на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Кога? – Като се върнат към първичния живот, към живота на чистотата.
6.8.1931г.
251. Тези три неща, СБ , РБ , 7-те езера
Сега, ще слезем долу на бивака, да закусим малко, да увековечим този ден, да стане паметен за нас; след това ще отидем на „Езерото на чистотата“.
7.8.1931г.
252. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Той пази своята чистота, но същевременно пази чистотата и на другите. Ако един човек не пази чистотата на другия, бил той мъж или жена, такъв човек няма никакво верую, никакъв морал.
Само така вие ще запазите чистотата на вашия ум и на вашето сърце.
19.8.1931г.
253. Сила, разумност и добро, СБ , София
Няма по-красиво нещо от девствеността, от Чистотата.
Здравето си остава здраве, силата си остава Сила, чистотата си остава Чистота – никой не може да ограничи Свободата, никой не може да я засегне.
21.8.1931г.
254. Отиване и връщане, СБ , София
Един руски светия бил поставен на голямо изкушение от една красива, но лека мома, също рускиня; един ден тя се хванала на бас със свои другари и другарки, че може да изкуси този светия, за чистотата на когото говорили всички хора от местността, дето той се подвизавал.
2.10.1931г.
255. Живот и отношения, МОК , София
Ако съдът е нечист, и водата ще стане нечиста; ако съдът е чист, водата ще запази чистотата си.
1.11.1931г.
256. Изново,  НБ , София
Чистотата, както физическата, така и духовната, е необходимо условие за бременната жена.
4.11.1931г.
257. Правилният тон, ООК , София
Всичко, което отнема здравето, силата и чистотата на човека, не е целувка.
11.11.1931г.
258. Двоен дял, ООК , София
Истинският живот се основава върху чистотата.
13.11.1931г.
259. Първият предвестник,  МОК , София
За чистотата няма срам.
Чрез срама момата е оценила, какво представя чистотата и целомъдрието.
259.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Какво предполагате е придобила тя за пръв път? Тази срамежливата мома оценява какво нещо е чистотата, целомъдрието.
3.1.1932г.
260. От смърт в живот,  НБ , София
Следователно волът само чистотата може да го спаси.
6.1.1932г.
261. Граници в живота, ООК , София
Майката пази дъщеря си, бащата паси сина си, да не изгубят чистотата си.
13.1.1932г.
262. Законът и Любовта, ООК , София
Ще бъдат ли доволни майката и бащата от чистотата на тези тетрадки? – Няма да бъдат доволни.
20.1.1932г.
263. Раждане и растене, ООК , София
За да убеди слушателите си в чистотата на водата, той сам пил от пречистената вода.
27.1.1932г.
264. Двете отверстия, ООК , София
Кажеш ли, че можеш да любиш, да работиш, да учиш, ти си облечен в дрехата на чистотата. Първичният живот е живот на чистотата.
264.2 Двете отверстия ( втори вариант )
Да любиш, това е живот на чистотата. Да бъдеш добър, това е живот на чистотата.
3.2.1932г.
265. Лица на реалността, ООК , София
Най-малкото нечисто чувство или желание нарушава чистотата на твоя живот. – Защо понякога човек краде? – Гладен е, никой не влиза в положението му.
5.2.1932г.
266. Свещеното място,  МОК , София
Който е запазил чистотата на своето свещено място, е добър.
10.2.1932г.
267. Любовта на безсмъртието, ООК , София
267.2 Любов на безсмъртието ( втори вариант )
Някои светии, за да придобият някоя малка придобивка, в християнската епоха са иждивявали по десет-двайсет години и са имали много малко резултати само да добият чистотата. Двайсет години са се подвизавали, за да се очистят, и след като се очистят - подвизаването двайсет години за добиване на чистотата може да го уподобим на вземане на баня.
9.3.1932г.
268. Ми бемол и фа диез, ООК , София
И тъй, когато дойдем до духовните и до светските песни, важно е чистотата на тоновете. Във всички песни, които съм дал досега, отличителното в тях е чистотата на тоновете.
6.4.1932г.
269. Входни врати, ООК , София
Ако чистотата, любовта и светостта са вътре във вас, вие щяхте да се чувствате богати.
269.2 Входни врати ( втори вариант )
Като се събирате, вие съвсем сте обеднели и като се изказвате за чистотата, вие мислите за един живот вън от вас. Ние като говорим за любовта, за чистотата, за светостта, ние говорим за неща вън от нас.
5.5.1932г.
270. Узрял плод, ИБ , БС , София
Трябва да започнете с правилото най-първо да внесете Чистотата навсякъде – с Чистотата ще започнете на физическия свят.
29.5.1932г.
271. Постоянна благодарност,  УС , София
Казвате, че Бог е допуснал злото и смъртта в живота. – Да, Бог допусна греха, за да оценят хората чистотата.
8.6.1932г.
272. Знание и прилагане, ООК , София
Значи, младият да не губи чистотата си, а старият да не губи знанието си. Чистотата прави човека млад, а знанието го прави мъдър.
Щом сте млади, трябва да пазите чистотата си.
19.6.1932г.
273. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Чистотата на тона зависи от ухото и от ларинкса на човека. – Как е възможно това? – Много просто.
22.6.1932г.
274. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Силата на човека се крие в чистотата на неговите чувства. Чувствата могат да се менят, но винаги да запазват чистотата си.
Достатъчно е лош човек да седне до тебе, за да ти остави своето лошо влияние. - Как става това? Понякога в човека влизат нечистотии, както в чистия извор, и намаляват чистотата му.
Свободата е за човека, чистотата е за ангелите, а святостта - за Бога.
4.8.1932г.
275. С притчи, СБРБ , 7-те езера
Ако не пазите правилата на чистотата, ще ви бият на общо основание.
10.8.1932г.
276. Което остарява, СБРБ , 7-те езера
Които първи нарушиха чистотата на своя образ, те първи трябва да се изчистят.
13.8.1932г.
277. Път на зазоряване, СБРБ , 7-те езера
Тази книга ще запази чистотата си, но никой няма да я търси. Тя ще изгуби чистотата си, но в нея ще се вложи нещо разумно. Ако книгата се стреми да запази чистотата си и на никого не е полезна, това говори за механическо разбиране на чистотата. Други искат да намерят Истината по пътя на чистотата, но и така не я намират. Следователно, мислите ли за чистотата, мислете за Бога.
16.8.1932г.
278. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Ако от дълго седене съдържанието в едно шише изгуби чистотата си, то непременно трябва да се излее навън.
Едно трябва да имате предвид: да не изгубите светостта и чистотата в чувствата си.
29.8.1932г.
279. Три пътя, СБ , София
За децата е чистотата.
279.2 Три пътя ( втори вариант )
За децата е чистотата.
2.9.1932г.
280. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Като се разхождате из Изгрева, бъдете внимателни, поддържайте реда и чистотата.
25.9.1932г.
281. Ново разбиране,  УС , София
Старото разбиране е на егоизма, а новото разбиране – на чистотата.
9.10.1932г.
282. Възведен биде,  НБ , София
282.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Но тогава тя се е замърсила и е изгубила едно от своите качества чистотата.
2.11.1932г.
283. Любов към Бога, ООК , София
Кое е правото? В кой случай това, което си чул, е глас Божи? Мислиш ли, че всичко, което мине през сърцето ти, е все от Бога? Дъждовните капки, които минават през пространството и падат на земята, запазват ли своята чистота? Защо не остават чисти? - „Условията на земята са такива.“ Следователно, докато сте високо в пространството, ще запазите чистотата си; щом слезете в долината, ще се окаляте.
16.11.1932г.
284. Здрава мисъл, ООК , София
Много съм ви говорил за чистотата и сега пак казвам:
2.12.1932г.
285. Зависимост в природата,  МОК , София
Същевременно той я измазал отвън и отвътре, поддържал е чистотата, но следните поколения, които са живели в тази къща, я занемарили.
4.12.1932г.
286. Новото съзнание,  УС , София
Да съзнаваш чистотата, или греховността си, това не може да те спаси.
1.2.1933г.
287. Значение на удовете, ООК , София
Погледнеш ли очите на човека, ще познаеш чистотата на сърцето му и благородството на неговата душа.
Понеже чистотата има отношение към материалния свят, затова човек трябва да бъде чист и по ум, и по сърце, и по воля.
5.2.1933г.
288. Божествен импулс,  УС , София
Така познавам чистотата и на мъжете, и на жените. Чистотата подържа здравето. Ние сме дошли на земята за чистотата.
19.2.1933г.
289. Неговата воля,  УС , София
Ти имаш човешко понятие за чистотата. Прав си, че трябва да бъдеш чист и свет, но чистотата и светостта са качества на Бога.
1.3.1933г.
290. Човешкият нос, ООК , София
290.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Значи ангелът освен, че има чистотата и невинността на детето, плюс и Мъдростта.
26.3.1933г.
291. Кой ще ви даде вашето,  НБ , София
Ако е чист, центърът на чистотата е развит у него. Ако не е чист, центърът на чистотата не е развит у него. Той може да ти говори, че обича чистотата, но други да я пазят.
291.2 Кой ще ви даде вашето ( втори вариант )
Той може да ви говори, че обича чистотата, но други да я пазят.
12.4.1933г.
292. Полза от знанието, ООК , София
Не можеш да оцениш чистотата, докато сам не си чист. Чистотата е здравословно състояние.
292.2 Ползата от знанието ( втори вариант )
Ако ви дадат маркуч, ще се научите да чистите, да оценявате какво нещо е чистотата. Човек не може да се научи да оценява чистотата, докато сам не е чист. Чистотата е едно здравословно състояние.
7.5.1933г.
293. Вяра и Любов,  УС , София
Те гледаха на нея като символ на чистотата. Следователно, само планинските риби са символ на чистотата в Божествения свят.
28.5.1933г.
294. Не се мълви,  НБ , София
Онзи свят ето по какво се различава: по степента на своята интензивност, по степента на своята духовност, която е чистотата, и по степента на своята доброта.
294.2 Не се мълви ( втори вариант )
Ето по какво онзи свят се различава от този - по степента на своята интензивност, по степента на своята духовност, която е чистотата и по степента на своята доброта.
16.6.1933г.
295. Свещеното сърце,  МОК , София
Стремете се да влезете в света на Истината и Любовта, т.е. в света на светлината и чистотата.
295.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Стремете се да влезете в света на истината и любовта, т.е. в света на светлината и чистотата.
5.7.1933г.
296. Непреривност в процесите, ООК , София
Казва: Оцапах се, изгубих чистотата си.
19.7.1933г.
297. Отношение между нещата, ООК , София
Казано е в Писанието: „Само чистите по сърце ще видят Бога.“ Чистотата прави човека силен. Чистотата е външната страна на човешкия дух.
26.7.1933г.
298. Основа на знанието, ООК , София
От чистотата на този проводник зависи, каква ще бъде любовта.
30.7.1933г.
299. Вътрешно послушание,  УС , София
Има много начини, по които чистотата се изявява.
30.7.1933г.
300. Който направи небето и земята,  НБ , София
300.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Ние по отношение на чистотата не сме дошли до уровена на чистота, която имат пчелите.
3.9.1933г.
301. Едно звено, СБ , София
Известни материални примеси, каквито са мислите и чувствата на хората, могат временно само, и то външно, да замъглят чистотата на живота, но същината на живота по никой начин не може да се опетни.
4.10.1933г.
302. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
Сега аз не искам да ви занимавам с това, защото всеки от вас може да държи една лекция за чистотата. Кой от вас не е чист – стаята, прозорците, вратите, не е мел пода от долу? Някой път може да го изметете по-добре от един професор, който говори за чистотата. Аз може да говоря теоретически за чистотата, а вие да може по-добре да чистите къщата.
8.10.1933г.
303. Вечният порядък (Вечният порядък и безпорядъкът в живота),  УС , София
Не вземайте чистотата като едно препятствие за вас. Чистотата не е един процес външен.
5.11.1933г.
304. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
Думата „жена“ няма смисъл, но думата „дева“ или „девица“ или както на гръцки я наричат ангел, служител или същество на светлината, на чистотата.
26.11.1933г.
305. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ , София
Качество на Слънцето е чистотата, а качество на Луната е красотата.
Чистотата и красотата са един израз, една норма. Чистотата е вътрешната страна, а красотата е външната страна на физическия свят. Пример за красотата и чистотата е разумността на човека, това, което е в Божествения свят.
Това е по отношение на двете неща – красотата и чистотата.
Защото богатството е обусловено от красотата и чистотата.
Животът може да функционира физиологически (?) само при две условия. [При условието на красотата], на което Луната е емблема и при чистотата – силата на вътрешния живот, на който Слънцето е емблема.
Казвам: Тайната седи в това да бъдеш облечен в красотата, да бъдеш облечен в чистотата. Мислете една година наред върху красотата и чистотата и няма да сгрешите.
Красотата и чистотата са среброто и златото, Месечината и Слънцето, които имат известно съотношение помежду си.
3.12.1933г.
306. Стани и яж!,  НБ , София
И в Писанието всякога се казва: „Чисти бъдете!“ Чистотата трябва да започне от храната.
6.5.1934г.
307. Да имат живот,  НБ , София
Нямаш разбиране какво нещо е чистотата.
12.8.1934г.
308. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
Какво приятелство е това, ако вие не можете да имате помежду си най-хубави мисли и чувства? Истинският живот седи в чистотата.
19.8.1934г.
309. Часът на Любовта, СБ , София
Сега, като говоря за Чистотата, не смесвайте външната чистота с вътрешната.
22.8.1934г.
310. Търпение, чистота и приложение, ООК , София
Първото нещо, като влезете в Любовта, да влезе чистотата, да бъдете чисти. В Любовта след търпението се изисква и чистота и след чистотата се изисква приложение.
26.8.1934г.
311. Трите изпита (Трите велики закона), УС , София
Той е създаден да носи чистотата в себе си.
5.9.1934г.
312. Изпит на ученика, ООК , София
Любовта е закон на чистотата.
18.11.1934г.
313. Езикът на дъгата,  УС , София
Той разбира, че в пътя на движението си тя е свършила много работа, вследствие на което е изгубила чистотата си.
За да не греши, човек трябва да дойде до дълбока вътрешна опитност в себе си, да различава доброто от злото и да пази чистотата на своя ум и на своето сърце.
25.11.1934г.
314. Който сее и който жъне,  НБ , София
Американците обичат чистотата.
13.2.1935г.
315. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
Чистотата ще бъде отвътре, а не отвън.
8.3.1935г.
316. Двата университета. Съживяване на царския син,  МОК , София
И чистотата не можеш да научиш, ако не си богат.
Богатството се отнася към търпението и трудолюбието, както сиромашията се отнася към щедростта и чистотата. Придобиеш ли щедростта и чистотата и богатството ще дойде.
316.2 Двата университета (Съживяване на царския син) ( втори вариант )
И чистотата не можеш да научиш, ако не си богат.
Казвам тъй: Богатството се отнася към търпението и трудолюбието, както сиромашията се отнася към щедростта и чистотата (фиг. 3). Придобиеш ли щедростта и чистотата, и богатството ще дойде.
10.3.1935г.
317. И отиде, та се представи,  НБ , София
Аз тълкувам така чистотата. Според мене, чистотата е символ, емблем на справедливостта и на честността.
10.3.1935г.
318. Най-голямото изкуство,  УС , София
Чистотата е вътрешен процес.
31.3.1935г.
319. Придобиване и задържане,  УС , София
Ще приемаш и ще даваш щедро и с чистота. - В какво ще изявите щедростта и чистотата си? - В мисли, в чувства и в постъпки.
След това трябва да приложите щедростта и чистотата си, за да задържите богатството, което сте придобили.
5.4.1935г.
320. Математически отношения ,  МОК , София
Чистотата показва динамическата разлика.
14.4.1935г.
321. Колко е хубава твоята любов!,  НБ , София
Червеният цвят е цвят на живота, а белият – цвят на чистотата. Казвам: Ние трябва да носим чертите на баща си, чертите на живота, чертите на майка си, чертите на чистотата. Майката трябва да предаде на детето си чистотата на ума, а бащата трябва да предаде онзи велик импулс за живот, да оценява великите блага на живота.
28.4.1935г.
322. Един от дванадесетте,  НБ , София
Не е въпросът, че някой ме прегръща или че говори лошо за мене, но ние трябва да пазим чистотата на другите, трябва да пазим и тяхната свобода.
5.5.1935г.
323. Четирите елемента,  УС , София
Мнозина се съмняват в доброто, в чистотата, в правата мисъл и в светлината, затова не вярват, че могат да бъдат приети навсякъде. Няма човек в света, който да не обича доброто, чистотата, правата мисъл и светлината и да не ги търси. Ако някъде не ви приемат, това показва, че не сте развили онова, което е нужно, за да носите в себе си доброто, чистотата, светлината и правата мисъл.
Като оздравеят, те отново слизат на земята, за да проявят добротата и чистотата си, да мислят право и да вървят в правия път.
323.2 Четири неща в ума си ( втори вариант )
Чистотата не знае какво нещо е нечистота.
Има братя, които са само на чистотата.
23.6.1935г.
324. Човек и природа,  УС , София
324.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
Здравето на сърцето ви зависи от чистотата на вашите желания и колкото желанията ви са по–чисти, сърцето ви е по– здраво.
30.6.1935г.
325. Начало и край,  УС , София
В любовта си към тези богове, едни лъгал, втори лъгал, докато изгубил чистотата и светостта си.
7.7.1935г.
326. Към мене,  УС , София
326.2 Обърнете се към мене ( втори вариант )
Има едно вътрешно разбиране за чистотата, едно вътрешно разбиране за прелюбодеянието, както хората едно време са разбирали.
21.7.1935г.
327. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Аз превеждам думата поле с живота на човека. – Това, което носи опасност, е чистотата, планина се казва.
12.8.1935г.
328. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
Ученикът трябва да работи върху чистотата, върху справедливостта, върху обходата, да развива в себе си чувството Любов към Бога.
23.8.1935г.
329. Проява на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Щастието се състои в чистотата на техните мисли, чувства и постъпки. „С какъвто дружиш, такъв ставаш.“ Тази пословица се отнася и до мислите, чувствата и постъпките на хората.
1.9.1935г.
330. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
Те знаят, какво нещо е животът, но умират; те знаят, какво нещо е чистотата, но се цапат.
Някой човек говори на другите за чистота, а сам той не познава чистотата.
Върху чистотата се градят чувствата, здравето, отчасти и щастието на човека. Чистотата е вътрешно качество.
Какво печелите, ако ви представят чистотата, светостта, силата, животът и любовта такива, каквито не са в действителност? Чистотата е първата врата, през която животът влиза; светостта е втората врата; силата е третата врата, а любовта – четвъртата и последна врата, през която животът влиза.
29.9.1935г.
331. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Каква е връзката сега? Казват: Каква полза има от чистотата? Тебе чистотата ти е необходима, понеже от чистота иде животът.
6.10.1935г.
332. Двата порядъка,  УС , София
Степента на любовта определя степента на чистотата.
332.2 Двата порядъка ( втори вариант )
Без чистота не може да се живее и в този, и в онзи свят; чистотата е нужна на всяко време.
Познаването е свързано с любовта, а любовта – с чистотата. Степента на любовта пък определя степента на чистотата.
16.10.1935г.
333. Самопознание и самовъзпитание, ООК , София
Първото нещо: трябва чистота! Чистотата е една предпазна мярка, за да не могат тия същества вътре в нас да повлияят върху нас; защото в края на краищата каквото направят те, ние ще го платим, ние отговаряме.
Друг метод е чистотата. Тогава чистотата е на място.
8.12.1935г.
334. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
334.2 Трите книги ( втори вариант )
Чистотата е качество на Божествения свят.
11.12.1935г.
335. Трите връзки, ООК , София
Казвам: Ако тия хора и отвътре бяха тъй чисти, както отвън, то нямаше повече какво да се желае – ето царството Божие! Външното разбиране на чистотата прилича на следното.
В това седи човек – в чистотата.
18.12.1935г.
336. Добре е, ООК , София
В какво седи културата? Сегашната култура започва с чистотата. Ние трябва да внесем чистотата в духовния и в умствения свят. Почнете от дрехите – да са чисти! После чистотата трябва да я пренесем вътре, чувствата трябва да бъдат чисти.
3.1.1936г.
337. Двата вида пеене,  МОК , София
В смирението сте горделиви, да не би понятието за вас, чистотата, светостта ви да се наруши, да кажат нещо хората. В какво седи чистотата на човека? Като го калят, човек да не се каля. Какво нещо е чистотата? Казвам: Като го калят, да не се каля, то е чистият човек.
5.1.1936г.
338. Онова, което дава живот,  НБ , София
Дойде някой при мене да му докажа чистотата на въздуха.
19.1.1936г.
339. Непроменливи величини, УС , София
339.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
Чистотата прави човека щастлив.
И тъй, който се оплаква от живота си, ще знае, че е мътна река, която е минала дълъг път, поради което изгубила чистотата си.
26.1.1936г.
340. Слуги на Доброто, УС , София
Като видиш тази капчица, като роси, която отразява слънчевите лъчи, ти се радваш на чистотата на тази капка. Ние всякога се радваме на онзи живот, на малките капки в живота, които отразяват чистотата.
340.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
За кой морал? От гледището на Божествения живот, съвременният морал е безморалие, а чистотата им – нечистота. Всеки човек се радва на малките неща в живота, защото те отразяват чистотата и светлината.
12.2.1936г.
341. Тониране, ООК , София
Докато не се научите да чистите ума си, вие не можете да имате ясна представа за чистотата. Чистотата започва от очистване на съзнанието.
5.4.1936г.
342. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Понеже по степента на чистотата си животът не е еднакво чист, то смалява се неговата чистота.
26.4.1936г.
343. Правата мисъл, чувство и говор, УС , София
В банята ще оставим кирта си, а ще придобием чистотата.
Пазете чистотата, която сте придобили в банята. Понеже, ако изгубите чистотата, не може да я добиеш.
343.2 Права мисъл, чувство и говор ( втори вариант )
Който се окъпал веднъж, трябва да пази чистотата си. Като знаете това, не губете чистотата си. Изгубите ли чистотата си, много време трябва да мине, да забогатеете, за да платите таксата на банята.
1.7.1936г.
344. Вяра безгранична и любов безгранична, ООК , София
Как ще се прояви вашата чистота? Къде е критерият за вашите разбирания за чистотата? По сегашния порядък на нещата аз мога да представя въпроса така: имате един баща, нали? Той има няколко дъщери.
6.9.1936г.
345. Слепороденият човек, УС , София
345.2 Сляпороденият ( втори вариант )
Който не се вкисва, не губи чистотата на своите мисли, чувства и постъпки, той е девата на живота.
27.9.1936г.
346. Той създава,  УС , София
Сравнете чистотата на човека и на ангела, да видите какво голямо различие има между тях.
346.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
И чистотата на един ангел.
11.10.1936г.
347. Реалното в Любовта,  УС , София
За тая цел той взел една топка сняг в ръката си, да покаже на брата си, че при чистотата и снегът не се топи.
Значи чистотата трябва да се превърне в святост, святостта – в светлина, а светлината – в движение.
Ако се обличаш с бели дрехи, ще мислиш за чистотата и безкористието.
347.2 Реалните неща в Любовта ( втори вариант )
Нямам нищо против чистотата. Питам, какво може да го ползува студената ти чистота? Тази чистота в какво трябва да се превърне? Чистотата трябва да се превърне в светост.
Като туря аз една бяла дреха, аз имам пред себе си чистотата, безкористието, всичко каквото имам, да го раздам между хората.
13.1.1937г.
348. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Какъв въпрос е разрешавал светията? – За чистотата и святостта.
Ако ти искаш да научиш чистотата, дръж 1–2 котки в къщи.
28.2.1937г.
349. Три необходими неща,  УС , София
Само с чистотата човек може да намери своите майка, баща и брат.
349.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
А белият цвят, че трябва да ходиш в чистотата и да я носиш.
28.3.1937г.
350. Примирителната постъпка,  УС , София
Ти нарушаваш чистотата на тая идея.
4.4.1937г.
351. Степени на любовта,  УС , София
За да запази чистотата си, мисълта трябва да минава направо от Божествения свят в човешкия ум.
2.6.1937г.
352. Правилно приемане, ООК , София
Не, че са невъзможни, но трябва да измените чистотата, трябва да измените мекотата, човек трябва да олекне.
19.7.1937г.
353. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
Когато домакинята чисти къщата си, тя първо изнася всички вещи навън, измазва, изчиства я и после влиза в чиста, наредена къща и се радва на благото, което чистотата носи със себе си.
21.7.1937г.
354. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Чистотата, знанието, светлината, свободата са възможности.
25.7.1937г.
355. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
На човека е даден живот, за да се научи да цени чистотата.
355.2 Основните тонове ( втори вариант )
Бог даде водата на рибите, за да си добиват по-лесно храната и да научат закона на чистотата. Бог даде живота на човека, за да се научи да цени чистотата.
25.7.1937г.
356. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
От калта стените на къщите се изцапват, изгубват чистотата си.
11.8.1937г.
357. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
Планината е единственото място, дето хората могат да научат, какво нещо е чистотата.
5.9.1937г.
358. Силният,  УС , София
И човек като рибата има два живота: живот на духа, т. е. на чистотата, на любовта; живот на плътта, т. е. на жестокостта.
358.2 Силен в света ( втори вариант )
Духът, това е чистотата.
6.10.1937г.
359. Ценностите в живота, ООК , София
Чистотата зависи от човешкото сърце.
10.10.1937г.
360. Да видят,  УС , София
Справедливостта също иде от Бога; чистотата също иде от Бога.
10.11.1937г.
361. Малките опити, ООК , София
Онзи свят е свят на чистотата. А пък чистотата – това са възможностите на човека. Хубавият живот седи в чистотата. А пък хармонията, чистотата, правдивостта, кротостта, въздържанието, те носят онези велики блага.
14.11.1937г.
362. Първата песен,  УС , София
Чистотата е необходимост за всички. Всички възвишени същества живеят в абсолютна чистота. – Как да се освободим от страданията? – Чрез чистотата. Затова е казано: „Само чистите по сърце ще видят Бога.“ Казано е още: „Бъдете чисти!“ – Защо? – Чрез чистотата ще придобиете нужната светлина, за да не се спъвате в живота си.
Желая ви днес да направите първия опит – да започнете с търпението; втори опит – с милосърдието; трети опит – с чистотата. На физическия свят чистотата се изразява с чистата, планинска вода.
21.11.1937г.
363. Разрешение на въпросите,  УС , София
Чистотата е хигиена на живота.
26.11.1937г.
364. Великата работа на водата, въздуха, . топлината и светлината, МОК , София
Помнете: Първото нещо в живота е чистотата. Чистотата е един елемент, който е необходим за постиженията, които човек има. Ако разбираш чистотата то е постижение в живота.
Чистотата е от великите процеси на живота. То е придобиване на чистотата.
3.12.1937г.
365. Начини на мислене, МОК , София
Тогава какво съставлява водата, въздухът, топлината и светлината? Значи чистотата какъв процес е? Какво нещо е чистотата тогава? Под думите, че един предмет е чист какво разбирате? Да кажем, чиста вода или чисто злато, какво разбирате? /Да няма никакъв примес/. Тогава, ако чистотата произтича от водата, ако произтича от въздуха, от топлината, от светлината, резултат ли е чистотата? Може ли да употребим чистотата на качество, ако човек е чист? Ако кажем чисто желязо, чиста мед? Ако кажем чисто злато, то не се окислява, пък чистото желязо се окислява.
10.12.1937г.
366. Измерения, МОК , София
Нали има закон за пазене на чистотата по улиците.
26.12.1937г.
367. Малките неща,  УС , София
И плювалникът е бил чист, но после изгубил чистотата си.
Това изисква законът на чистотата.
Аз говоря за чистотата като закон на любовта.
28.1.1938г.
368. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Когато малко търпиш и на място търпиш, чистотата е на място.
11.2.1938г.
369. Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК , София
От степента на чистотата на кръвта зависи заразата.
16.2.1938г.
370. Божественият глас, ООК , София
Чистотата не може да дойде, ако няма любов.
20.2.1938г.
371. Единствената връзка,  УС , София
Светлината трябва да се отрази в чистотата, за да се отрази Божият образ в нас.
25.2.1938г.
372. Обич и любов,  МОК , София
Само честността и справедливостта, чистотата и безкористието може да внесат хармония между хората.
8.5.1938г.
373. Отворени за доброто,  УС , София
Не, рибата живее във водата, за да научи закона на чистотата и да се справи с плавателния мехур, да слиза на големи дълбочини и да излиза на повърхността на водата.
15.5.1938г.
374. Главните точки,  УС , София
Пази чистотата на душата си. Пази чистотата на своя език.
19.6.1938г.
375. Три фази,  НБ , София
Чистотата е един резултат на любовта.
Трябва да се върне чистотата.
29.6.1938г.
376. Основа на здравето, ООК , София
Да кажем, тук е написано: „Чистотата на мислите, чистотата на чувствата и чистотата на постъпките, чистотата на топлината“.
17.7.1938г.
377. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
Желая ви да придобиете твърдостта и лъчепречупването на диаманта, подвижността и чистотата на водата от планинските извори, чистотата и свежестта на въздуха по високите места и благотворителността на светлината, която слиза от небесните пространства.
4.9.1938г.
378. Тониране,  УС , София
А грехът нарушава чистотата.
21.9.1938г.
379. По закон и по любов, ООК , София
Понеже никой не може да ни даде образа на чистотата. Ако е за чистотата и ангелите може да ни покажат как ние може да бъдем чисти. Единственият, който може да ни предаде какво нещо е чистотата то е само Бог, ако Той изпраща Любовта си.
Има един начин – на чистотата.
25.9.1938г.
380. Добрият език,  УС НБ , София
Но какво се подразбира под „чистота“? Чистотата подразбира да няма нищо нито в сърцето ти, нито в ума ти, нито в душата, нито в духа ти – нищо, което да те смущава.
16.10.1938г.
381. Любов към всичко,  УС , София
Оставете вашето морализиране! Знаете ли какво нещо е чистотата? Че онази вода, която излиза и се окалва, как ще определите [как] влиза в морето? Ти остаряваш.
19.10.1938г.
382. Посещение на Бога, ООК , София
Чистотата е вратата, през която всички добродетели са минали.
13.11.1938г.
383. Горе на планината, УС , София
Запример вземете мисълта за чистотата – чисто и нечисто.
30.11.1938г.
384. Новата религия, ООК , София
Сега кое е новото? Вие говорите: „Трябва да бъдем чисти.“ Вземете чистотата, тя има своя произход, чисто духовен, Божествен. За да знаеш какво нещо е чистотата, трябва да си бил в Божествения свят, да знаеш какво е на земята. Сега учат хората чистотата. Светските хора започват да изучават чистотата. Вземете онзи бивол, който лятно време седи в локвата, научил ли е какво нещо е чистотата? Или онази свиня, която рови някъде, научила ли е какво нещо е чистотата? Защо? Понеже биволът е построен при лоши условия, че от едно голямо зло да го не хапят мухите, той влезе в локвата и се накаля навсякъде, за да се запази от тия паразити.
Сега казвате често: „В какво седи чистотата?“ Чистотата седи в туй, че човек има 7 милиона пори върху тялото си, следователно, за да бъдеш здрав човек, непременно всичките тези пори, те са прозорци, трябва да бъдат отворени, за да може въздухът спокойно да влиза в тялото през порите, да диша с цялото си тяло.
4.12.1938г.
385. Една свещена идея, УС , София
От чистотата на тялото ще излезне здравето, от чистотата на ума ще излезне светлината и от чистотата на сърцето ще излезне топлината.
1.1.1939г.
386. Малкият брат,  ИБ , София
За да запази чистотата и съвършенството си, човек трябва да прилага в живота си Божията Любов.
13.1.1939г.
387. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
После да има мистически схващания, после да обича чистотата. Що е чистотата? Най-добрите условия, при които човек най-добре може да се развива, това е чистота. Вън от това чистотата като понятие е безпредметна. Като едно условие, за да се добие нещо, тогава чистотата е на място. Трябва да пазим чистотата, понеже ако не пазим чистотата, тогава ще спънем нашето развитие. Щом не пазиш чистотата на своите мисли, на своите чувства и постъпки, веднага ти ще се спънеш.
29.1.1939г.
388. Изпитът на Любовта,  УС , София
Аз даже някой път, който обичам толкоз чистотата, гледам – капна някъде по дрехите си.
19.5.1939г.
389. Беден и богат,  МОК , София
При това зависи и от чистотата на камъка да пречупва слънчевите лъчи.
19.7.1939г.
390. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Бог е вложил в човека мерки, с които сам да определя силата на светлината и на топлината, чистотата на въздуха и на водата и т. н.
2.8.1939г.
391. Умен, добър и силен, СБ , РБ , 7-те езера
391.2 Умен, добър и силен ( втори вариант )
Сега, като тръгнете нагоре към “Езерото на чистотата”, не бързайте.
(Веднага от Молитвения връх отидохме при “Езерото на чистотата”.
6.8.1939г.
392. Светлина, топлина и сила, СБ , РБ , 7-те езера
Какво става с маслото и с водата, които изтичат от пукнатите съдове? Те изгубват чистотата си, в тях влиза нещо отвън, което ги прави мътни.
25.8.1939г.
393. Млади, възрастни и стари, МОК , София
Ако дрехите са чисти, показва, че той знае какво нещо е чистотата.
3.9.1939г.
394. Законът на сегашният човек,  НБ , София
Какво понятие имаш за чистотата и светостта? Какво разбирате под думите: „Чист трябва да бъде човек.“ Или: „Свят трябва да бъде човек.“ В дълбочините на твоя ум, и в най-големите дълбочини, не трябва да има никаква тъмнина, всичко да бъде светло, че дето да минеш, никъде да не се спънеш.
Чистотата носи всички условия за проява на човешката мисъл.
22.9.1939г.
395. Нито близо, нито далече, МОК , СБ , РБ , София
395.2 Близо и далеч ( втори вариант )
Пазете чистотата на ума, на сърцето и на волята си.
17.12.1939г.
396. Идете в Галилея,  НБ , София
Те казват: „Хората станаха причина ние да изгубим силата и чистотата си и днес да страдаме.“ Дяволът все ще намери нещо, с което да ви изкушава.
3.1.1940г.
397. Вътрешният господар, ООК , София
Трябва да имате отлична идея за чистотата.
7.1.1940г.
398. Два момента,  УС , София
Ти ще обичаш една девица, за да научиш, какво нещо е чистотата в нейната първоначална проява.
12.1.1940г.
399. Млад и стар,  МОК , София
Какво ме интересува едно отвлечено добро? Какво ме интересува една отвлечена красота? Какво ме интересува отвлечена чистота? Чистотата не е нещо отвлечено, тя е реална. Чистотата е образ на здравето. Чистотата, като водата, тя се разпространява между хората.
31.1.1940г.
400. Трите връзки, ООК , София
Аз, който обичам толкоз чистотата, някой път погледна и видя петно на дрехите си.
6.3.1940г.
401. Съвършенството, ООК , София
Но какво отношение има чистотата спрямо човека? Най-първо, чистотата в човека има отношение към тялото.
31.3.1940г.
402. Светлина, топлина, сила,  УС , София
Да спазваш чистотата на сърцето и да спазваш чистотата на ума.
29.5.1940г.
403. Двата принципа, ООК , София
Щом тази любов постоянно се намалява, после чистотата се намалява, наричам това „изчезването на любовта“.
31.7.1940г.
404. Източникът на радостта, ООК , София
Една вода, като влезе от главния си извор, след като протече с километри, тя изгубва част от чистотата си.
18.8.1940г.
405. Изучаване и приемане, СБ , РБ , УС , 7-те езера
Щом детето изгуби чистотата си, родителите вече не му се подчиняват, не изпълняват неговите заповеди.
9.10.1940г.
406. Една седмица въ рая, ООК , София
Нѣкои има да развивате чувството на милосърдието, на справедливостьта, на реда, порядъка, на чистотата.
406.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Някои има да развивате чувството на милосърдието, на справедливостта, на реда, на порядъка, на чистотата.
29.12.1940г.
407. Божествена мярка,  УС , София
Любовта ще го научи как да се запознае с истината, с Божественото знание, с Божествената мъдрост, с чистотата.
9.2.1941г.
408. Най-светлият път,  УС , София
За любовта не може да кажем, че е чиста, защото тя е над чистотата.
14.3.1941г.
409. Силното число,  МОК , София
Значи, тъй облечени в красота и чистота, красотата е външен процес, чистотата – вътрешен.
27.8.1941г.
410. Зората на живота, СБ , София
Мухите са инспектори на чистотата.
410.2 Зората на живота ( втори вариант )
Мухите са инспектори на чистотата. Мухите са инспектори на чистотата.
10.9.1941г.
411. Малкият опит, СБ , София
411.2 Малък опит ( втори вариант )
Говоря за чистотата.
17.9.1941г.
412. Четирите положения, СБ , София
Благоприятната атмосфера се дължи понякога на чистотата на мислите, понякога – на чистотата на чувствата.
Позволено е на човека да яде риба, ако придобие чистотата на рибата: не я ли придобие, не му е позволено.
21.9.1941г.
413. Царството Божие, СБ , УС , София
Пазете чистотата на ума и на сърцето си, за да бъдете здрави и добре разположени.
10.10.1941г.
414. Баща, майка и дете,  МОК , София
Ако кажете: „Живот, който е чист и красив.“ Най-първо, тия двете състояния какви са? Чистотата е вътрешно състояние, красотата е външно. Чистотата е вътрешен процес. Щом се наруши чистотата идат болестите. А чистотата е вътрешен процес.
3.12.1941г.
415. Две врати за освобождение, ООК , София
Затуй се проповядва чистотата на мислите, на чувствата и на тялото.
10.12.1941г.
416. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Чистотата постоянно трябва да я носите.
28.12.1941г.
417. На прага е!,  НБ , София
Чисти трябва да бъдем в своите мисли! Чистотата не е физическо състояние, то е чисто духовно, вътрешно, Божествено състояние.
30.1.1942г.
418. Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК , София
Казвам: Чистотата е едно условие за здравето, за мислите, за чувствата, едно външно условие. „Чистите по сърце ще видят Бога.“ Какво означава? Който види Бога, като види Бога, той ще придобие всичко.
6.2.1942г.
419. Организиране,  МОК , София
Тогава какъв е тонът на чистотата? Значи трябва да бъде много ясен, прозрачен и за дълго време да остава, да бъде интензивен и чист.
8.2.1942г.
420. И пак пишеше,  НБ , София
Няма по-красиво нещо от чистотата.
13.2.1942г.
421. Гордост и смирение,  МОК , София
Та чистотата е изложена на капки.
27.3.1942г.
422. Постижения,  МОК , София
Човек, който не взема „сол“ добре, той не може да се справя с чистотата. Онези хора, които обичат чистотата, в тях „сол“ е естествен. Защото сега поставят музиката, като че няма никакво отношение към живота. „Сол“ има отношение към чистотата.
27.5.1942г.
423. Координиране, ООК , София
Разчитайте на чистотата на вашия ум, която Бог ви дал, разчитайте на чистотата на вашето сърце, която Бог ви дал и разчитайте на чистотата на вашата душа, която Бог ви дал.
10.6.1942г.
424. Най-малкото добро, ООК , София
Един процес на чистотата. Когато ние говорим за чистотата, разбираме, че доброто функционира. Чистотата и добродетелта са два процеса, които едновременно вървят. Доброто премахва препятствията в живота, чистотата е, която държи човека в здравословно състояние. Чистотата държи в здравословно състояние неговия ум и сърце.
14.6.1942г.
425. Разумни и незлобиви,  НБ , София
Например, една млада девица търси чистотата, а артистът я прегръща, трябва да играе роля любовна.
17.6.1942г.
426. Чистотата, ООК , София
Чистотата носи топлина. Чистотата без топлина, тя не е в действие. Само когато чистотата има топлина, тя може да се приложи. Чистотата е, която се прилага. Тази чистота е добра дотолкоз, доколкото не вреди и не само да не вреди, но чистотата трябва да внася топлина в нас.
За светлината, която носим в ума си и за чистотата, която носим в сърцето си.
Та, на първо място за нас е чистотата. В чистотата ти няма да знаеш какво нещо е страданието, ще бъдеш винаги радостен и весел. Ще разполагаш с всичките средства за чистотата.
Чистотата е най-хубавото лекарство против всички болести.
Основният тон на живота се добива чрез чистотата, червеният цвят се добива чрез чистотата. Никога не може да добиеш червения цвят без чистотата. Щом не можеш да добиеш червения цвят, през целия живот ще бъдеш болен, лекарите няма да излизат от дома ти, нещастията няма да се отделят, ако нямаш чистотата. Чистотата е проводник на основния тон на червения цвят в света.
Ушите ви да бъдат чутки за чистотата, [очите ви] да бъдат чутки за червения цвят, който носи всичките блага, за Божията любов.
Чистотата е младо число. Търсете едно число, което съответствува на чистотата.
Животът започва от чистотата. Без чистотата животът не може да се прояви.
Чистотата е всякога възможна.
23.6.1942г.
427. Възходящият път, СБ , РБ , 7-те езера
Значи, прахът води към чистота, а чистотата – към Божествения свят.
28.6.1942г.
428. Космичната любов, СБ , РБ , 7-те езера
Дойдете ли до вътрешната любов, първото условие за проявата й е чистотата.
2.7.1942г.
429. Красотата на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Поддържай чистотата на мъдростта.
Красотата на любовта, чистотата на мъдростта и светлината на истината да пребъдват във вас.
12.7.1942г.
430. Трите чаши,  УС , София
Поддържай чистотата на мъдростта.
Красотата на любовта, чистотата на мъдростта и светлината на истината да пребъдват във вас.
29.8.1942г.
431. Любов и обич, СБ , РБ , София
431.2 Вложи в сърцето ( втори вариант )
Колко години го чисти, докато се яви съзнание, че туй дете трябва да обича чистотата.
20.9.1942г.
432. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Обаче, има един бял цвят, който символизира чистотата. В този смисъл, старостта, белият цвят и чистотата са синоними.
11.10.1942г.
433. Отмерени принципи и изявени факти,  НБ , София
Чистотата от какво зависи? Гледам, в къщи хората не са музикални.
29.11.1942г.
434. Връзване и развързване,  НБ , София
Под думата „красив“ човек аз разбирам един чист човек, защото само чистотата носи красота.
29.11.1942г.
435. Като младия син,  УС , София
Той го погледна, понеже обича чистотата, даде му половин лев, даде му една риза и гащи, съблече си дрехите и му ги даде.
4.12.1942г.
436. Правилна мярка,  МОК , София
В човешката хигиена, в чистотата е здравословното състояние. Чистотата е условие, което природата изисква.
13.12.1942г.
437. Усмихвай се,  УС , София
В този свят чистотата е броня.
27.12.1942г.
438. Човешка, ангелска и Божествена любов,  УС , София
Казвате: „Човек трябва да бъде чист.“ Но чистотата е един органически процес.
7.2.1943г.
439. Най-сигурното място,  УС , София
Без чистотата човек не може да приема Божиите блага. Чистотата е контраст на светостта.
21.2.1943г.
440. Приятни на Бога, НБ , София
Ако вие не можете да разберете отношението на красотата към човека, отношението на доброто към човека, на чистотата и на разумността към човека, какво друго ще разберете? Те имат отношение към сегашния живот, към Любовта.
24.2.1943г.
441. Път за свобода, ООК , София
Чистотата е за нас, а светостта е за Бога.
26.2.1943г.
442. Добро и зло,  МОК , София
Чистотата разбира да няма никакъв примес. Чистотата е вътрешната страна на доброто.
16.5.1943г.
443. Добър слуга и господар, НБ , София
Чистотата носи здраве.
23.5.1943г.
444. Два метода,  УС , София
Този човек обича чистотата, всяко нещо изисква да е чисто.
30.6.1943г.
445. Любов и обич, ООК , София
Какво създадоха ония висши същества, които се отделиха? Нарушиха закона на чистотата и светостта, и светлината.
4.7.1943г.
446. Оживяване, НБ , София
Те обичат чистотата.
11.7.1943г.
447. Четирите струни,  УС , София
От този свят трябва да минем към Божествения свят, в света на чистотата.
22.8.1943г.
448. Новото в живота, СБ , РБ , София
448.2 Новото в живота ( втори вариант )
Чистотата е в състояние да закрепи здравето на човека, да запази енергията и да продължи живота му.
10.9.1943г.
449. Хармония в живота, СБ , РБ , София
Така тя ще изгуби чистотата си.
Понеже преди тях не са минали други животни, храната е запазила чистотата си.
10.10.1943г.
450. Вечно подмладяване, НБ , София
В чистотата се крие хигиената на живота. — Можем ли да живеем в чистота? — Може, воля се иска за това.
13.10.1943г.
451. Умен, добър и силен, ООК , София
Първото условие е чистотата.
27.10.1943г.
452. Средство за подобряване, ООК , София
В основата на носа, горе, се намира центърът на формите; до тоя център се намират други центрове: на величината, на тежестта, на реда, на чистотата, на математиката.
452.2 Средство за подобряване ( втори вариант )
До него е центърът на тежестта, после на реда, на чистотата, после на математиката.
Ние имаме един приятел, брата Величко Граблашев, туй чувство за чистотата не е развито.
12.11.1943г.
453. Закон на хармонията, МОК , София
Чистотата на тона се познава по яснотата на цвета.
28.11.1943г.
454. Човешка и Божествена любов,  УС , София
Не смесвайте светостта с чистотата.
3.12.1943г.
455. Най-голямото изкуство, МОК , София
Пази чистотата си.
8.12.1943г.
456. Благата в живота, ООК , София
Казваш: Моята снаха меси хубав хляб. – Дошла ли е тя до абсолютната чистота? Външната чистота е символ на вътрешната – на чистотата на мислите и на чувствата.
Ако окаляш новата си дреха, не съжалявай; опери я и радвай се, че си научил, какво нещо е чистотата.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.