Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
То е числото 9.
20.10.1918г.
2. Дух Господен,  НБ , София
Какво показва числото 99? То е мистично число, означава лош, грешен живот.
2.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Какво показва числото 99? То е мистично число, означава лошъ, грѣшенъ животъ.
20.8.1919г.
3. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Числото 9 е човекът, който ще обобщи всички неща и затова него ще направите докладчик: той ще опише целия процес на числата от едно до осем и ще даде резюме как е вървяла цялата работа.
19.8.1920г.
4. Новото човечество, СБ , В.Търново
Числото 9 е резултат на една еволюция на хората, които имат всички положителни, благородни качества.
25.1.1921г.
5. Кротките, НБ , ИБ ,
Числото 90, казвам, това е една величина отрицателна, т. е. кроткият човек е всякога готов да изплати своите дългове, няма нужда да му пращаш червени листове.
7.2.1923г.
6. Добри навици,  МОК , София
Числото 99 представя завършен процес.
2.3.1924г.
7. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК , София
Числото 9 е синът, 4 е бащата. Тогава числото 94 е за физическия свят, а 49 за духовния свят. Числото 94 е в книжни пари, а 49 е в златни пари. Външността на числото 94 показва, че то е по-голямо от 49. Следователно при числото 94 деветте показва, че това число не може повече да расте, т.е. на физическия свят то може да расте, но само условно.
7.12.1924г.
8. Великата погрешка, МОК , София
8.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Какво означава числото 777? Какво означава числото 888? Ами числото 999? Някой път аз ще се спра по-подробно върху тези числа, но казвам ви, че това са различни идеи, турени във форма на числа.
Числото 9 е целият човек.
25.1.1925г.
9. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Числото 9 е неутрално.
5.7.1925г.
10. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Туряте послѣ при единицата числото 9.
10.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Туряте после при единицата числото 9.
22.7.1925г.
11. Несъвместими отношения, ООК , София
Ако в първата категория числото 9 се увеличава, това показва усилване на егоистичните чувства у човека. Числото 9 може да се увеличи на 10.5, на 11 и т.н. Ако числото 9 се намалява на 8 или на 7, това показва, че личните чувства у човека се намаляват до минимум.
17.1.1926г.
12. Изваждане,  МОК , София
Числото 9 е резултат.
12.2 Изваждането ( втори вариант )
Като дойдете до числото 9, веднага перото, плаща! Ще си плащате. 9 – 4 значи да ликвидирате всичките си сметки, без да ви мръдне окото.
Според астрологията 9 към кои числа спада? Коя планета управлява числото 9? Луната.
17.3.1926г.
13. Редът на числата, ООК , София
Числото 9 показва законите, на които трябва да се подчинява човекът.
22.6.1927г.
14. Отличителни черти, ООК , София
В числото 900, 9-те представя крайният предел, до който могат да стигнат желанията на човека.
21.3.1928г.
15. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Това трябва да бъде задача в живота ви, която да се стремите от тази година нататък да реализирате; щом я реализирате, десетичната дроб 0,00009 ще се превърне в числото 90000.
1.1.1929г.
16. Тихият глас,  ИБ , София
Числото 9 показва различните възможности у човека за добро и зло.
20.3.1929г.
17. Непреривно движение, ООК , София
17.2 Непреривно движение ( втори вариант )
Сега числото 9 в дадения случай е едно завършено число.
Числото 9 е така сложено, че ти си точен, понеже си заставен, тия хора са точни, понеже или корем ги боли, или имат да вземат, или отвън има обстоятелства, които заставят човека, каквото каже, да направи.
Казвам, ти по-далеч от числото 9 не може да идеш.
Казвам сега, този човек с числото 9 е отстъпчив човек, той има свои съображения.
10.11.1929г.
18. Сторете да насядат,  НБ , София
Като тури числото девет пред единицата, образува се числото 91. Числото 91 е закон на любовта, която действува в човека. Числото 90 пък представя един завършен цикъл, който включва всичко в себе си.
Бащата, т.е. единицата седи ту пред дъщеря си, в числото 19, ту зад нея в числото 91 и изпълнява всичко, каквото тя каже.
18.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Числото 90, това е един Божествен цикъл, който включва всичко в себе си.
Числото 9 е най-разумната дъщеря в света.
Та, за да дойдеш до това възвишено състояние, трябва да се умножиш сам на себе си три пъти и ще получиш числото 9.
15.11.1929г.
19. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
19.2 Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) ( втори вариант )
Природата вас ви кредитира, и вие сте дошли до числото 9. То е най-красивото число, но минеш ли границите на числото 9, като идеш на десетия път, на единадесетия път природата ще ти даде една лопата или една мотика на рамото и ще те прати да работиш.
Числото 9 го вземат за щастливо число. Значи числото 9 в дадения случай е по-силно в своето съчетание, или неговите вътрешни съчетания са по-силни отколкото окръжающата среда. Ако си взел един билет, който има числото 9, туй 9 работи заради него в подсъзнанието му.
16.2.1930г.
20. Изпитай и виж,  НБ , София
20.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
Вземете числото 666 или числото 999, или 333, или числата 13, или 14, или 15, или 16.
23.3.1930г.
21. Възпитателни методи,  МОК , София
21.2 Възпитание чрез ръцете ( втори вариант )
Ако турим, да кажем, за първия пръст числото 9 като норма, 10 е друга норма.
9.5.1930г.
22. Състояние на материята,  МОК , София
22.2 Четирите състояния на материята. Точност и работа ( втори вариант )
Имате числото 9 - това е един завършен процес.
17.10.1930г.
23. Единица мярка,  МОК , София
Запример, за добрия човек числото 6 означава растене, развитие, а за лошия – смърт; за добрия човек числото 9 означава узрял плод, а за лошия – затвор.
23.2 Линии на човешкото лице. Единицата – доброто ( втори вариант )
Но числото 6 е число на търпението, след време, докато се превърне на числото 9. 9 е вече узрелият плод. Но числото 9 за един лош човек значи затвор.
31.10.1930г.
24. Правилни отношения,  МОК , София
Нулата с единицата заедно образуват числото 9.
23.11.1930г.
25. Двама или трима,  НБ , София
Ябълката пада по причина, че числото 9 е степенувано в осма степен, че числото 8 е степенувано в седма степен.
30.1.1931г.
26. Разумността,  МОК , София
Числото 9 означава разумността.
26.2 Разумното! ( втори вариант )
В този век, в шестата година, в шестия ден и в шестия час влизате в училището, вие ме питате, как ще свърши? Аз ще взема числото 9, то ще определи как ще свършите университета.
Който ти даде числото 9, дръж се за него: и дяволът ако ти го даде, с топката напред ти му кажи, ти дръж топката, а аз ще държа края. Но остави ти да хванеш опашката на числото 9. Затова щом дойдеш до числото 9 ти ще му хванеш опашката, а дяволът, като го хване за главата и той се подчинява, но ако ти хванеш главата, а той опашката, той ще те накара да умреш.
1.3.1931г.
27. Първичната храна,  УС , София
Какво представлява числото 999? То е хиляда без едно. Като дойдеш до числото 999, не отлагай, в него са всички възможности.
26.2.1932г.
28. Човешкото лице,  МОК , София
Като съберете числата, получени като резултат на действията, получавате числото 9.
15.4.1932г.
29. Живите числа,  МОК , София
Обаче числото 999 е едно от най-хармоничните числа.
10.6.1932г.
30. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
30.2 Ново знание ( втори вариант )
Понеже вие сте поставени в триизмерния свят, трябва да обосновете всичката ваша култура на числото 9. Или ако вземете от първата категория, туй е последната категория, последният етап е числото 9. Но ако вземете първата категория на числото 9, имате числото 3.
24.6.1932г.
31. Разумен център,  МОК , София
Един румънски учен правел изчисления от колко атома се състои слънцето и дошъл до числото 9 с 90 нули накрая. Къде е истината? Вие като румънския учен спирате на числото 9 с 90 нули и казвате: Това значи наука – да изчислиш броя на атомите, които съдържа слънцето.
26.6.1932г.
32. Добрата воля Божия,  УС , София
Числото 92 е съставено от 9 и 2, а числото 150 – от 1, 5 и 0.
22.9.1932г.
33. Свещен трепет,,  ИБ , София
Да кажем, дойде числото 9, една полица иде, оттук-оттам ти изплащаш; след 4-5 години пак дойде деветата година, девети час, пак се явят хора, изплатят.
6.1.1933г.
34. Економия на енергиите,  МОК , София
Доволен е, че е разрешил една задача. – Какво е решил? – Извлякъл е квадратен корен от числото 9.
34.2 Икономия на силите ( втори вариант )
Другите числа като умножаваме, не можем да получим числото 9.
Тогава имаме числото 9, тогава реалната печалба колко е? Шест.
Колко трябва да спечелиш от нея, за да образуваш числото 9 хиляди? В едно отношение може би за в бъдеще ще се разглеждат тези неща.
27.1.1933г.
35. Времето на доброто,  МОК , София
Например следната задача: Кой е квадратният корен на числото 9? Кой е квадратният корен на числото 9000 и на 9 000 000?
28.4.1933г.
36. Председател на фирмата, МОК , София
Като прибавиш към числото 9 единица, получаваш 10.
36.2 Кандидати за председатели на фирма ( втори вариант )
И затуй, като съберете числата 4 и 5, колко дава? Числото 9. От числото 9 нататък няма къде да отиваш. На числото 9 ако му туриш още една единица 9+1 = 10, Туй число ще се разложи.
9.8.1933г.
37. Работа и почивка, ООК , София
37.2 Почивка ( втори вариант )
Че едно зло в света, може само числото 9 да го изправи.
13.5.1934г.
38. Числото 153,  НБ , София
Ти може да намериш щастието си в числото 9. Единственото щастливо число, според мене, е числото 9.
30.5.1934г.
39. Послушание, ООК , София
После обръщаш този процес: 1 2 3 4 и т.н. – това е възлизане нагоре, качваш се до числото 9, а пък от 9 до 1, това е слизане.
22.2.1935г.
40. Практическа философия , МОК , София
Ако вземете числата 10 и 9, числото 9 е малко по-малко, но ако го турите на мястото на единицата, числото с колко ще се увеличи? Ако турите 2-те на мястото на 1-то, ще имате два пъти по-голямо число.
1.3.1935г.
41. Голямото и малкото, МОК , София
Ако вие извадите 1 от 10, тогава ще имате втория процес, ще имате числото 9. 10 − 11, 10 − 9. Тогава числото 9 колко пъти е по-малко от единицата? Защо, като притурим към 10 единица, става 11, а като извадим единицата, става 9? Как ще си обясните разликата между 11 и 9? Притуряме единицата към десет и изваждаме единицата от десет.
12.2.1937г.
42. Прави и криви линии,  МОК , София
Или, ако числото 9 е накрая, то може да ти помогне.
И на три деветки не можеш да разчиташ – имаш числото 999, равно на 27, равно на 9. Числото 9 показва един завършен цикъл, където вече нямаш условия. Щом си дошъл до числото 9, трябва да ликвидираш – ако си спечелил, спечелил си; ако си изгубил, изгубил си.
12.5.1937г.
43. Свободният човек, ООК , София
Числото 9 е Божествения свят.
3.5.1940г.
44. Теория, реалност и приложение,  МОК , София
Числото 9 представя човешкия порядък. Като дойде числото 9, не отлагай, защото, ако отложиш, ще дойде най-голямо нещастие. Казвате: „Този трен не може ли да спре?“ Числото 9 казва: „Махни се от линията и не философствай, нека мине тренът.
21.2.1943г.
45. Приятни на Бога, НБ , София
Какво число ще се получи, ако умножите числото 999 три пъти само на себе си? Някой не е [ли] правил това изчисление? Ще се получи 364 милиона и 693 хиляди.
24.10.1943г.
46. Да оздравееш, НБ , София
Числото 900 е на Марса.
15.12.1944г.
47. Неделими неща, ИБ , ПС , София
47.2 Неделими неща ( втори вариант )
Вземете, например, числото 999.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.