Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1914г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Тая година работим с числото 3, 9, 27 и 81, а те са най-силните числа за работа.
22.3.1918г.
2. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Числото 1 е долната основа на лодката, числото 5 е лодката, а числото 3 е котвата, надеждата. В числото 3 е законът на целокупността.
23.7.1918г.
3. Заведеевата майка,  НБ , София
Чакайте, много бързате, още петнайсет пъти трябва да приемате просякинята, да дойдете до числото 30 – число на зрялост, на възмъжаване.
3.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Чакайте, много бързате, още 15 пѫти трѣбва да приемате просякинята, да дойдете до числото 30 — число на зрѣлость, на възмѫжаване.
11.8.1918г.
4. Две жени,  НБ , София
Христос носи числото 3 в себе си.
29.9.1918г.
5. В мое име,  НБ , София
Числото 2 е закон на Обичта, а числото 3 – закон на самопожертване, т.е. закон на равновесие в Природата.
13.10.1918г.
6. Двата полюса,  НБ , София
Сега, да се спрем върху значението на някои числа, за да изтълкуваме числото 38. Тройката в числото 38 показва, че преди три прераждания този болен е бил на земята, но е водил порочен живот и като последствие на неговия лош живот, волята му се е парализирала. Числото 3 е в зависимост от числото 8.
Числото 38 означава големи противоречия. Наистина, като се съберат мъж и жена да живеят заедно, те започват да се карат, да спорят, докато дойде числото 3 – детето, т.е. резултат.
Защо този болен му обърна внимание? Защото числото 3 е символ на Сина, т.е. на Христа, а 8 – на Божествената майка.
Смисълът на Живота се крие в числото 38 – в Сина и в Духа.
Като разглеждате човешкото лице, виждате, че Бог е написал числото 38 на него. Осморката и тройката представляват виждането и слушането, т.е. очите и ушите, или числото 38; носът, единицата е Христос, Който казва на болния да мисли, за да не греши повече.
Изучавайте законите на числото 3 – на Христа, т.е. на вашия ум.
6.2 Двата полюса ( втори вариант )
Сега, да се спремъ върху значението на нѣкои числа, за да изтълкуваме числото 38. Тройката въ числото 38 показва, че преди три прераждания този боленъ е билъ на земята, но водилъ пороченъ животъ и като последствие на неговия лошъ животъ, волята му се парализирала.
Числото 38 означава голѣми противоречия.
Смисълътъ на живота се крие въ числото 38 — въ Сина и въ Духа.
Като разглеждате човѣшкото лице, виждате, че Богъ е написалъ числото 38 на него. Осморката и тройката представятъ виждането и слушането, т. е. очитѣ и ушитѣ, или числото 38; носътъ, единицата е Христосъ, Който казва на болния да мисли, за да не грѣши повече.
10.11.1918г.
7. Да наеме работници,  НБ , София
Щом ги съберете, получавате числото 3 – детето. Числото 3 означава различието между индивидите, 6 – различието между домовете, 9 – различието между народите, а 11 е число на раздорите.
17.4.1919г.
8. Това учение, ИБ , БС , София
Числото 3 показва, че вие, като единица, ще умрете, а ще останат на ваш гръб да живеят децата ви. Майката умира, а децата се подмладяват, т.е. соковете на числото 3 ще влязат във вашите деца.
25.5.1919г.
9. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Ако търсите разни видове плодове, ще ги намерите в определено време през годината – в числото 3.
27.3.1921г.
10. Сеятелят,  НБ , София
Числото 100 означава израстване на семето в човешкото сърце; числото 60 – израстване на семето в умствения свят на човека, а числото 30 – израстване на семето в причинния свят, т.е. в духовното тяло на човека.
17.4.1921г.
11. Огнената пещ,  НБ , София
Числото 35 показва, че човек е обиколил слънцето 35 пъти.
11.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Числото 35 показва, че този човѣкъ е обиколилъ 35 пѫти слънцето.
20.12.1922г.
12. Самоопределение,  МОК , София
Числото 3 наистина е равно на 2 + 1, но само ако двойката и единицата ги разглеждаме като съставни елементи на единицата, но не и като самостоятелни цели числа. Числото 3 съдържа резултатите на числата 2 плюс 1, а не самите двойка и единица.
3.1.1923г.
13. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Събрани заедно, те дават числото 3.
10.6.1923г.
14. Разпятаго търсите, НБ , София
Числото 3 е един велик закон за проявяване на Божията Любов.
Бъдещето е на числото 3.
14.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Следователно числото 3 е един велик закон на проявление на Божията любов.
Е, бъдещето не е на числото 7, бъдещето е на числото 3.
2.7.1923г.
15. Разцъфтяване на човешката душа,  МС , София
Така се образува числото 3, от което може да съставите един триъгълник.
25.11.1923г.
16. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
И тъй, числото 1 е творческа сила, киселина; числото 2 – основа, а числото 3 е резултат. Значи, числото 3 в природата показва завършен процес.
13.1.1924г.
17. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
След това не настъпва веднага радост, но състоянието на равновесие, което означавам с числото 3.
20.4.1924г.
18. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Числото 3 означава енергията, която е извадена от почвата.
11.5.1924г.
19. Млади и стари,  МОК , София
Триъгълника означаваме с числото 3, квадрата – с числото 4.
14.5.1924г.
20. Четирите проекции, ООК , София
Те са възможни някъде: или в числото 1, или в числото 2, или в числото 3, или в числото 4.
18.5.1924г.
21. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Учителя: Да излезе някой от учениците на дъската и да напише четири числа, а именно числата 1, 2, 3, 4 и да отбележи математически, че числото 2 е два пъти по-слабо от едно; числото 3 е три пъти по-слабо от 2 и числото 4 е четири пъти по-слабо от 3.
3.9.1924г.
22. Разумният и неразумният слуга, ООК , София
Числото 3 показва раздвояване на кръга.
От това разпукване се образува числото 3, в центъра на което се намира Животът. Следователно числото 3 показва как се е образувал съвременният човек, тялото му – първата фаза на неговото развитие.
10.9.1924г.
23. Важността на числата, ООК , София
Ако преведете числото 3 в геометрическа форма, какво ще получите? – Триъгълник. Числото 3 произлиза от числата 1 и 2. Числото 3 съществува като норма в Природата. Висшите сили, с които човек борави, започват с числото 3. Неговият ум, неговото сърце, неговата воля представляват числото 3 – резултат на тия сили, които действат в човека. Следователно хората работят с числото 5 – то е число на чувствата, а с числото 3 работи само Бог.
Следователно умът в нас действа в областта на числото 3. Когато се дойде до числото 3, вече се явява законът от вашия ум, от вашето сърце, от вашата воля – започва се проявлението на човека.
23.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Ако прѣведете числото 3 въ геометрическа форма, какво ще получите? — Триѫгълникъ. Числото 3 произлиза отъ числата 1 и 2. Висшитѣ сили, съ които човѣкъ борави започватъ съ числото 3. Неговиятъ умъ, неговото сърце и неговата воля прѣдставляватъ числото 3 резултатъ на тия сили, които дѣйствуватъ въ човѣка. Слѣдователно, хората работятъ съ числото 5, то е число на чувствата, а съ числото 3 работи само Богъ.
Слѣдователно, умътъ въ насъ дѣйствува вече въ областьта на числото 3.
14.12.1924г.
24. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
Ако искате да делите, да разрешите един въпрос чрез деление в живота, вие ще употребите единицата; ако искате да умножавате, вие ще работите със закона на 2-те; ако искате да изваждате, ще употребите третия закон: закон на тройката, или ще работите с числото 3; и най-после, ако искате да събирате, ще употребите закона на числото 4.
24.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Ако искате да делите, т.е. да разрешите един въпрос в живота чрез деление, вие ще употребите единицата; ако искате да умножавате, ще работите със закона на двойката; ако искате да изваждате, ще употребите третия закон, закона на тройката, или ще работите с числото 3; и най-после, когато искате да събирате, ще употребите закона на числото 4.
4.1.1925г.
25. Насока и направление на енергията, МОК , София
25.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Числото 3 на кое съответства?
Числото 3 показва работата, която са извършили тия енергии в даден случай.
25.1.1925г.
26. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Ако пък умножим числото 3 само на себе си, имаме друг закон.
12.4.1925г.
27. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Лицето, с което още имате някакви отношения, ще поставите на върха, горе, в числото 3.
При това числото 3 не е всякога връх на пентаграма.
Числото 3 е домът, отношението на човека към неговите приятели, към неговите близки, но не и към народа или към външните хора.
24.6.1925г.
28. Най-малкото чувство, ООК , София
Питам ви: какво значи числото 2, числото 3, числото 4 и т.н.? Числото 2n показва след колко милиона години ще се създаде човекът от една клетка. Числото 3n показва след колко милиона години едно момче ще се превърне в момиче според съчетанията, по които Природата работи.
1.11.1925г.
29. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Като ги съберете, ще получите числото 3, което ще ви даде цел в живота, ще знаете защо живеете.
22.11.1925г.
30. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Тройката в числото 38 представлява Божественият човек, осморката – Божествената майка, която съдържа всички велики условия на Живота.
22.11.1925г.
31. Тридесет и осем години, НБ , София
Какво има в числото 38? Какво съдържат тия 38 години? – Крие се нещо в тях, крие се една велика добродетел.
17.3.1926г.
32. Редът на числата, ООК , София
Числото 3,628,800 показва възможностите, които съществуват при пермутиране на числата от 1 до 10, написани в техния естествен ред.
Числото 3, за пример, означава законите, на които се подчинява първичният син, т.е.
21.3.1926г.
33. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Щом температурата ти се увеличи на 39 градуса, ако разбираш закона на числото 39, ще събереш числата 3 и 9 и ще получиш числото 12. Числото 3 изразява закона на равновесието.
30.5.1926г.
34. Което дава живот,  НБ , София
Значи, като се турят към числото 326 двадесет и четири нули, ще се определи тежестта на един атом.
22.6.1927г.
35. Отличителни черти, ООК , София
В числото 300, тройката, например, показва число, с което може да се работи на физическия свят.
29.6.1927г.
36. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Претеглете някой човек, разделете теглото му с числото 33 и ще намерите отношението, което показва колко пъти човек е по-тежък от нормалното си тегло.
30.10.1927г.
37. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Това се дължи на числото 35, което действа на физическия свят. Числото 35 дава сбор 3+5=8; то е пасивно число. Обаче числото 27, сумата на което е 9, е активно число, поради което уравновесява силите на числото 35.
1.4.1928г.
38. Славата човеческа,  НБ , София
Например, ако вземете числото 37.5, което представя дължината на глава на човек със среден ръст, то означава нещо. Числото 37.5 е отсечка от крива линия, отсечка от кръга.
13.5.1928г.
39. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Числото 35 милиона показва богатство на съзнанието.
17.10.1928г.
40. Възприемане и предаване, ООК , София
Следователно мъж и жена, събрани на едно място, дават числото 3: 2+1=3. Как ще примирите това противоречие? Как е възможно мъж и жена, събрани на едно място, да дадат числото 3? Това е един метафизически въпрос, който не може лесно да се разреши.
2.1.1929г.
41. Вторият ден, ООК , София
Като съберете цифрите на числото 365, получавате 14 - рационално число, което се дели на 2 и на 7.
27.2.1929г.
42. Отношение между числата, ООК , София
42.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Питам сега, как жената ще оправи мъжа? Ако остане при числото 2, тази работа няма да се оправи, ще минеш в числото 3.
Значи, за да примирите тия две състояния, трябва да влезе числото 3, сол ви трябва. Числото 3 ще дойде на помощ в дадения случай.
Тогава имате числото 30.
17.4.1929г.
43. Трудни задачи, ООК , София
43.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Не може да го разрешите с числото 3. Ако е за равенство, вие това нещо с числото 3 не може да го разрешите. Следователно, да кажем, към числото 3 имате 1, 2, 3. Бащата има отношение към сина - числото 3, тъй както майката има едно отношение.
20.9.1929г.
44. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
44.2 Правата линия ( втори вариант )
Преведете сега какво означава 9 в геометрическа форма. (“9 е квадрат на числото 3.”) Добре. 2х2х2=8.
4.10.1929г.
45. Органическо злато,  МОК , София
45.2 Златото в кръвта (Органическо злато) ( втори вариант )
Щом имате числото 3, това са условията.
18.10.1929г.
46. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
46.2 Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) ( втори вариант )
Та казвам, да идем да му посвирим, да видим какво ще произведе нашето свирене.” Ако числото 3 може да произведе 4, това е крайният предел на твоята гениалност.
И тогава, ако вземете туй разстояние от числото 3 до 1 и 2, то е равно.
Те като ви засвирят, вие трябва да бъдете в числото 3 то е главният съветник, там е разрешението на много важни въпроси. Всички въпроси, които ви занимават, може да ги разрешите при числото 3.
23.10.1929г.
47. Център на живота, ООК , София
Числото 3 е резултат, получен от съединяването на 1 и 2.
В първият случай мисълта беше по-силна от желанието, вследствие на което постъпката, т.е. числото 3, което е резултат от съединяването на 1+2, съдържа качествата на мисълта.
13.11.1929г.
48. Два центъра, ООК , София
Като съберете 1 и 2, получавате числото 3.
13.6.1930г.
49. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
49.2 Образци за самовъзпитание ( втори вариант )
И резултатът е числото 3. Числото 3 иде от 12, тогава в 12 бащата е вложил повече.
13.7.1930г.
50. Връзване и развързване, МС , София
Сборът на цифрите в числото 378 дава 18.
26.9.1930г.
51. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
51.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Затова числото 6 то се нарича число на илюзиите по отношение на числото 3 – триъгълника.
21.11.1930г.
52. Влизане и излизане,  МОК , София
52.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
И това не е ли един закон в природата? Определено ли е постоянно да живееш в замъка? Да, числото 3. ти имаш право да живееш вътре; но така е нагласено, че ти трябва да бутнеш и числото 4.
26.12.1930г.
53. Любов и милосърдие,  МОК , София
Числото 3 съдържа в себе си основните принципи за образуване на числото 4, през което минава развитието на всички същества, от най-долните до най-горните.
53.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Но като стигнеш числото 3 да извадиш жито, като стигнеш числото 4 да извадиш ралата на място, като дойде числото 5, да дойдат музикантите; като дойде числото 6 да дойдат моряците и да те разхождат с лодките; като стигнеш числото 7 да дойдат всичките педагози.
1.3.1931г.
54. Първичната храна,  УС , София
Какво представлява числото 38? Одърът е числото осем. „Дигни одъра си!“ – Това е числото осем.
13.3.1931г.
55. Справедливост,  МОК , София
Числото 3 е закон на волята, която уравновесява силите на ума и на сърцето.
55.2 Справедливи! ( втори вариант )
Възможно е, числото 315 и 500 хиляди лева печалба, прилича си, като че има някое отношение; и ти си тъй уверен, че като теглиш лотарията, ще спечелиш и всичките работи ще се уредят.
В света няма по-висока бележка от числото 3.
15.4.1931г.
56. Специфична работа, ООК , София
Търсите ли щастие, търсете го в бъдещето, в закона на числото 3.
24.4.1931г.
57. Опитности в живота,  МОК , София
57.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Питам тези, които са реализирали 6, 7, 8, 9 кой е реализирал повече? В дадения случай числата 6, 7, 8, 9, се произвеждат от числото 3.
1.5.1931г.
58. Разумно прилагане,  МОК , София
Като цяло число, двойката е непобедима, но като дроб, във вид на 2/3, т.е. във вид на отношението 2:3, двойката вече се влияе от числото 3. Старият човек не съдържа вече силите на числото 3.
58.2 Разумното употребление ( втори вариант )
А пък така поставени 2 с 2⁄3, две може да се повлияе само от числото 3. Какво представлява числото 3? Това е отношение. Но числото 3 в даден случай е онова, което може да предизвика числото 2. Помнете, че ние имаме число, в дадения случай числото 3 не може да остарее.
12.7.1931г.
59. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Числото 300 е крайният предел в живота на човека.
2.10.1931г.
60. Живот и отношения, МОК , София
60.2 Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение ( втори вариант )
Как се е образувало числото 2. (Числото 2 се е образувало от сливането на две единици.) А числото три? (Пак по същия начин.) Когато две противоположни единици се слели, образували числото 2, а когато една противоположна единица се сляла, образува числото 3. – Когато противоположности се сливат, образуват числа.
30.10.1931г.
61. Силови центрове,  МОК , София
Сега, да съберем цифрите, които образуват числото 36.6°.
6.3.1932г.
62. В последното време,  НБ , София
Числото 2 показва, че единицата е разделена на две части; числото 3 показва, че единицата е разделена на три части; 4 показва, че единицата е разделена на четири части; 5 показва, че единицата е разделена на пет части; 10 показва, че едно цяло число има, което е разделено на 10 равни части.
1.4.1932г.
63. Значение на числата,  МОК , София
Ако зададете този въпрос на някой кабалист евреин, той ще ви каже, че щастието на човека зависи от числото 22. – Защо? – Защото числото 22 играе роля в живота на евреина. – Кое число е важно за българина? – Числото 31. За французина числото 30 е важно.
63.2 Значение на числата ( втори вариант )
Всеки човек, който има числото 31, той е българин.
Който научи числото 3, става ученик, който научи числото четири, става вече професор.
Те и двамата души направиха съчетание с числото 3.
8.5.1932г.
64. Обич и знание,  УС , София
Какво е отношението на 1:1? – Ще се получи числото 3. В случая, в отношението 1:2=3, имаме предвид следното: първата единица е бащата, втората – майката, а числото 3 е детето – резултат.
13.5.1932г.
65. Разумност в природата,  МОК , София
65.2 Разумност в природата ( втори вариант )
А пък числото 3 трябва да бъде крайно послушно, каквото му кажат, да изпълнява.
10.6.1932г.
66. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
66.2 Ново знание ( втори вариант )
Но ако вземете първата категория на числото 9, имате числото 3. По-далече от числото 3 не може да идеш. Намалете числото 3.
Смаляването на числото 3, да измениш неговата форма. Ако туй число вие смалите и ако смалявате числото 3, което съдържа известно количество материя, ако го смалявате, къде ще иде? – След като го смалявате, трябва да знаете закона, по кой начин? – По този начин вие имате един процес чисто механически. Следователно, ти си турил числото 3. Живо число е то, на твоя ум, на твоето сърдце и на твоята воля, това е числото 3. Ти си гладен, три деня не си ял нищо, казваш, какво ме интересува мене числото 3?Числото 3 включва и твоя стомах. Ти гладуваш, понеже не разбираш числото 3.
7.9.1932г.
67. Изключителни условия, ООК , София
Ако те питат защо си облечен толкова ще кажеш, че причината за това е числото 30. На главата си туряш бяла сламена шапка, на краката си бели платнени обувки и казваш: Аз съм модерен човек, с убеждение. – Не си модерен, нито убеждение имаш, но си под влиянието на числото 30. И в първия случай ти беше под влиянието на числото 30, и сега си под влиянието на това число.
23.9.1932г.
68. Великата разумност,  МОК , София
68.2 Разумност ( втори вариант )
Най-първо, ако не се справите с числото 2, към числото 3 не можете да отидете.
5.10.1932г.
69. По този път, ООК , София
Какво ще кажете за числото 35,656? Тройката представя Божествения свят.
69.2 По този път ( втори вариант )
Забележете числото 35 656.
25.11.1932г.
70. Силата на ума,  МОК , София
Тя напуща мястото си и отива в числото 3. Понеже горчивината от точка В не може да се изкачи в числото 3 точка С се спасява. Числото 3 е място на безопасността.
6.1.1933г.
71. Економия на енергиите,  МОК , София
Колко е коренът на това число? – Три. – От числото 3 не може да се извлече квадратен корен. Какво отношение има между корените на числата? И числото 3 може да се извади квадратен корен, но с остатък, не точен. При друга система, може да се извлече точен корен и от числото 3.
71.2 Икономия на силите ( втори вариант )
Но тогава как е произлязло числото 3? Ако няма корен квадратен, пък знаем, че не е първично число.
В търговията, като имаш 3 лева капитал вложени и ако всяко число даде толкоз, колко ще имаш? Колко ще даде числото 3? Значи печалбата показва едно число какво може да даде.
Тогава ние имаме числото 3, което съставя капитал. Нали така? Този капитал като е обърнат 3 пъти, оборот ще направи, дава числото 3.
13.1.1933г.
72. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
72.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
След туй, за да се прекрати с тази борба, излязло друго едно отношение числото 3, което показва, че силите са взели в природата едно направление, диференциране.
31.3.1933г.
73. Закон на доброто,  МОК , София
73.2 Закон на доброто ( втори вариант )
Но като разбираш динамичността им, т.е. това, което можеш да направиш с числото 2 и с числото 3, тогава имаш по-ясно разбиране.
19.4.1933г.
74. Слушайте разумното, ООК , София
Числото 3 е символ на равновесие.
74.2 Слушайте разумното ( втори вариант )
Числото 3 е на равновесие.
28.4.1933г.
75. Председател на фирмата, МОК , София
75.2 Кандидати за председатели на фирма ( втори вариант )
После, като се съберат двете четворки, получава се 8, понеже казва: „Ти си два пъти по-силен от мене.“ [4 + 4 = 8] Пътникът казва на съдбата: „Аз ще дам и моя дял - 4, да станеш числото 12.“ [ 8 + 4 = 12] Знаете ли какво е казала съдбата? Тя е казала: „Аз ще ти дам числото 3 [12=1 + 2 = 3].
12.5.1933г.
76. Трима господари,  МОК , София
Ако съберете ревматизма със себе си, ще се получи числото 3.
76.2 Трима господари ( втори вариант )
Ако съберете ревматизма със себе си, ще се получи числото 3.
31.5.1933г.
77. Обходата, ООК , София
77.2 Обхода ( втори вариант )
И числото 3 – синът и той е виноват, и той взел участие.
21.3.1934г.
78. Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК , София
Добре, но тогаз какво е числото 3. И как ще го извади? Как ще го намериш? Ти, с числото 3 как ще си помогнеш? От числото 3 трябва да извадиш 2-те и да остане 1-то.
1.4.1934г.
79. Очите на мъдрия,  НБ , София
Числото 2 не прилича на числото 3 и 3 не прилича на 4.
13.5.1934г.
80. Числото 153,  НБ , София
Защото в света човечеството представлява числото 3.
30.5.1934г.
81. Послушание, ООК , София
Хубаво, какво се достига с числото 3? В числото 1 ти ще си учиш само да пукаш черупките на яйцето, само да чупиш яйцата, нищо повече.
28.11.1934г.
82. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Числото 3 е детето.
18.1.1935г.
83. Обективни и субективни разсъждения,  МОК , София
При какви условия се е явило четири, или числото 3, или 2, или 1? Вие ще ги вземете в тази форма, в която сега съществуват.
1.3.1935г.
84. Голямото и малкото, МОК , София
Срещам един човек и му казвам: Всички твои нещастия в живота зависят от числото 3.
13.11.1935г.
85. Тайната на даването, ООК , София
Да кажем, че напишеш числото 30, или 3, или 6, или 1.
Не какъв номер носиш, но работата, която свършваш! В дадения случай числото 361 – това са условията, за да се свърши тази работа.
Числото 3 представлява една млада двойка...
1.12.1935г.
86. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
Числото 3 е щастието. 3, 3, 3. „Две“-те може да го примириш, като го събереш с 3. Само 3-те е в състояние да задоволи 2-те. „Две“-те има особена симпатия към числото 3.
1.1.1936г.
87. Като добрия син, ООК , София
Числото 3 е щастливо число, 9 е щастливо число и 1 е щастливо число.
4.10.1936г.
88. Свърши се виното,  НБ , София
В третата десетица числото 31 има отношение към тройката и т.н.
2.5.1937г.
89. Стана невидим,  НБ , София
За да има някакво движение, трябва да влезе числото 3.
15.9.1937г.
90. Камъчето под езика, ООК , София
Имате числото 32.
17.9.1937г.
91. Аристократ и демократ, МОК , София
Колко единици имате в числото 2, колко единици имате в числото 3? Добре, някой ще ви каже, че една единица, събрана с две единици, дава три единици. Числото 3 пък има условия да стане кораво, защото твърдите неща са мъжки, а меките са женски.
24.9.1937г.
92. Възможности в живота, МОК , София
Имате, да допуснем числото 16 или числото 32.
5.12.1937г.
93. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
Запример, ако след единицата поставите числото 3, тя ще се увеличи 13 пъти.
17.12.1937г.
94. Възпитание на чувствата, МОК , София
Числото 3 – то е сол.
25.5.1938г.
95. Правият и кривият път, ООК , София
Едно и две, които са в несъгласие, може да ги примирите с числото 3.
11.11.1938г.
96. Добро и зло,  МОК , София
Когато работиш за своето подигане, когато работиш само за себе си, то е числото 3. Числото 3 показва личния живот, числото 4 е общия.
31.12.1938г.
97. Големият брат,  ИБ , София
Числото 39 е образувано от 3 и 9, които са резултати.
И тъй, числото 39 в новата 1939 г. представя двама братя: тройката е братът, който живее в Божествения свят; деветорката е големият брат, който живее на земята и ръководи цялото човечество.
4.1.1939г.
98. Здравословното състояние на човешката душа, ООК , София
Числото 39 е щастливо.
29.1.1939г.
99. Двете слугини,  НБ , София
Значи, това е числото 30, четно число.
26.11.1939г.
100. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Но интересно, кое застави Юда да продаде Христа за тридесет и три сребърника? Числото 33 е подобно на числото 66, което е число на илюзии.
27.3.1940г.
101. Трите закона, ООК , София
От числото 5 вие ще вземете и ще приложите на числото 3. Числото 3 много малко може да даде.
7.4.1940г.
102. При къпалнята,  НБ , София
Числото 3 представя Божественият свят, дето имате светлина, която дава смисъл на живота, топлина, която дава растене, и Божествена воля, която освобождава.
26.6.1940г.
103. Бъдете яки!, ООК , София
Ако ти искаш да знаеш как да се справиш с едно тяло, ти трябва да разбираш законите на числото 3.
Дошли сте до числото 3.
30.6.1940г.
104. По-блажен е!,  НБ , София
За семейния числото 3 е добро. Онези, които се женят, ако нямат числото 3, целият им живот ще бъде нещастен.
19.7.1940г.
105. Мъчение, труд, работа,  МОК , София
Да кажем имате числото 1, имате 2 и числото 3.
7.8.1940г.
106. Разбиране на природните закони, ООК , София
Или ви интересува числото 3 или 4.
Но как ще започнеш? Трябва да започнеш с числото 3. Ти не можеш да бъдеш умен и добър човек, ако не разбираш законите на числото 3.
12.3.1941г.
107. Музикални тактове, ООК , София
Едва вече въ числото 3, то е на Юпитеръ, 3 показва достойнство.
Съ числото 3 излизамъ отъ онази, неорганизираната материя, отъ едно безизходно положение. Щомъ влѣза въ числото 3, първитѣ лѫчи на слънцето изгрѣватъ, има какво да работишъ.
107.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Едва вече в числото 3, то е на Юпитер, 3 показва достойнство.
Три потика давам с числото 3 излизам от онази, неорганизираната материя, от едно безизходно положение. Щом вляза в числото 3, първите лъчи на слънцето изгряват, има какво да работиш.
21.9.1941г.
108. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
108.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Аз взимам числото 38 като число на освобождаване.
Да се върнем към числото 38.
17.10.1941г.
109. Основният тон,  МОК , София
Тогава казва учителят: „Турете в действие числото 2, турете в действие числото 3.“ Числото 3 в движение е триъгълникът.
5.12.1941г.
110. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
А пък числото 3 е закон на равновесие.
31.12.1941г.
111. Едно, две, три, ООК , София
Числото 3 хармонизира.
Ако ти не знаеш да пееш една песен на баща си, ако ти не знаеш да пееш една песен на майка си, ако ти не знаеш да пееш една песен на своята мисъл, на своите чувства и постъпки… То е числото 3.
18.2.1942г.
112. Изгрява слънцето, ООК , София
Вземете 2, имате числото 3; имате: 1.2.3.4.5.6.
Казва: „Зная да пиша 3.“ Аз може да зная да пиша 3, но знаеш ли да постъпваш? Ако не знаеш да постъпваш, тогава числото 3 написано ли е?
20.3.1942г.
113. Припомняне,  МОК , София
Числото 3 е свързано с изобилие, всичко има изобилно.
22.3.1942г.
114. Великият път,  УС , София
Числото 3, това е Истината в света, която ти имаш.
29.5.1942г.
115. Тон и техника,  МОК , София
Имате момиченце много хубаво, красиво, то представя числото 3.
7.8.1942г.
116. Добре възприета мисъл,  МОК , София
Конкретният ум е развит, обръща внимание на числото 3 – ще има хубава градина. 2 – ще има хубава баня и 1 – горе ще има хубава библиотека.
9.10.1942г.
117. Минало, настояще и бъдеще,  МОК , София
Спрете се при числото 3, нататък не отивайте.
18.12.1942г.
118. Ориентиране,  МОК , София
По какво се отличава числото 3 от 6? Две качества има в числата: четни и нечетни.
30.4.1943г.
119. Възходящ и низходящ порядък,  МОК , София
Вие имате числото 3, но ако това число е едно живо число – представете си, че тия ученици са от тия типове – този, който има три, е Юпитеров тип.
24.10.1943г.
120. Да оздравееш, НБ , София
Числото 300 е число на Юпитера, царско число – на благородство.
15.12.1943г.
121. Най-мъчната работа, ООК , София
Числото 365 представя децата, числото 52 – младите моми и момци, от 19 – 21 годишна възраст, 12 – възрастните и единицата – старите, т. е. мъдрите хора.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.