Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Това пък число е числото 10.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Числото 100 е числото на ангелите общение с ангелите и светиите.
18.1.1915г.
3. Разговор за Откровението, ИБ , Бургас
Числото 10 показва царската власт, която е сега в 10 държави.
7.1.1916г.
4. Рождението*,  НБ ,
Числото 1000 има три нули, които показват трите условия, трите етапа, през които ще минете.
7.1.1917г.
5. Растете в благодат!,  НБ , София
Някои казват: „Математиката е много лесна наука до числото 10“.
8.6.1919г.
6. Гърбавата жена,  НБ , София
Числото 10 означава да живееш заедно с Бога и да вършиш Неговата воля.
Числото 10 е рационално, а 5 е ирационално. Той трябва да се съедини с жената, за да станат двамата числото 10, което е рационално число.
15.6.1919г.
7. Учител и Господ,  НБ , София
Втората нула показва, че числото 10 е взето в куб. Ако има четвърта нула, тя показва, че числото 10 е взето в четвърта степен; петата нула показва, че числото е взето в пета степен и т.н.
20.8.1919г.
8. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
– Ами значението на числото 10?
Числото 10 е връзката между първата и втората група.
8.1.1920г.
9. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
9.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Взимам числото 10 като число на Божествения свят.
22.1.1920г.
10. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Напр., учителят ви каже да разложите числото 10.
20.8.1920г.
11. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Сега ще започнете с числото 1000 – пропускът за всички ви ще бъде това число. Ще опитате този пропуск и ще видите през коя врата ще може да дойде числото 1000. Само вие, които присъствате тук, ще знаете числото 1000. Като срещнете някого, ще го запитате: „Ти знаеш ли числото 1000?“ Ако той каже, че го знае, значи е от нашите. И тъй, ние започваме своето организиране с числото 1000.
Числото 1000 показва, че човек трябва да умее да се движи, както водата и въздухът.
27.2.1921г.
12. Любовта,  НБ , София
12.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Това ще бъде така, ако задачата се отнася до числото 10; но, ако от У към X отиват не един, а 10, тогава X ще бъде равен на 70, а У=50.
27.3.1921г.
13. Сеятелят,  НБ , София
Числото 100 означава израстване на семето в човешкото сърце; числото 60 – израстване на семето в умствения свят на човека, а числото 30 – израстване на семето в причинния свят, т.е. в духовното тяло на човека.
Като се съкрати това число на 19, ще се получи числото 10.
13.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Числото 100 показва най-добритѣ условия въ сърцето на човѣка; числото 60 – висшето поле на менталния свѣтъ, а 30 – причинното или чисто духовното тѣло на човѣка.
Като го съкратите, ще получите пакъ числото 10, т.е. сѣмето, като мине прѣзъ тритѣ фази ще влѣзе въ чисто Божествения свѣтъ.
2.5.1922г.
14. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
14.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
Числото 10 е закон на съвършенство.
30.12.1923г.
15. Единицата и вечността,  МОК , София
Старата година казва: „Макар че нищо не ви научих, но аз си заминавам, като ви оставям поне следната Истина: единица с единица не се събира, но с нула се събира и дава числото 10“.
31.8.1924г.
16. Правила на разумния живот, СБ , София
Числото 10 в този смисъл, както Христос говори, не показва само колко е голям дългът, но то показва и един завършен цикъл.
16.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Числото 10, в този смисъл, както Христос говори, не показва само колко е голям дългът, но то показва и един завършен цикъл.
14.12.1924г.
17. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
17.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Като съберем тия числа, ще получим числото 10. Съгласно Питагоровата теория за числата, числата 1, 2, 3 и 4 са най-важните числа, а числото 10 е свещено число.
4.1.1925г.
18. Насока и направление на енергията, МОК , София
18.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Отговор: На числото 10.
7.1.1925г.
19. Проекции, ООК , София
Знаете, че числото 10 означава 10 круши, числото 100 – 100 круши, и т.н. Значи числото 10 показва живата точка и възможностите ѝ, при които тя може да се развие. Какво показва тогава числото 100? – Ако точката най-първо се проектира в една права линия, имаме числото 10; ако тази точка се проектира в плоскост, тогава имаме числото 100.
И тъй, в числото 100 вие имате проекция на плоскост. Числото 10 пък изразява индивидуален живот.
11.1.1925г.
20. Квадратурата на кръга, МОК , София
При закона на кръга имате числото 1000.
20.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
Всяка нула в числото 1000 представлява един свят.
При закона на кръга обаче имате числото 1000.
22.7.1925г.
21. Несъвместими отношения, ООК , София
Ако числото 10.5 от втората категория се увеличава до 12, това показва усилена деятелност на физическия ум, на критическите способности у човека.
Когато в третата категория числото 10 се увеличи на 10.5, тогава имаме човек с чрезмерно развити морални чувства, който спада към слънчевите типове – той има широка душа, по характер е оптимист.
20.12.1925г.
22. Приложение на символите,  МОК , София
22.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Къде мислите според вас средата е най-гъста? Числото 10 е положително число.
3.1.1926г.
23. До скончанието на века,  НБ , София
Аз взимам числото 10.
Аз започвам пак с числото 10.
14.3.1926г.
24. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
Кои са положителни идеи и кои не са? Ако напишете на черната дъска или на хартия числото 10 000 лева, можете ли да докажете, че имате тия пари на разположение? Кое от двете изречения: „Аз повдигам ръката си“ и „Аз повдигам планината“, написани на дъската или на хартия, са реализуеми? Човек може да вдигне ръката си, но не може да вдигне планината.
20.4.1928г.
25. Будният ден,  МОК , София
Числото 10 е едно от добрите числа за човечеството.
30.5.1928г.
26. Придобиване на щастие, ООК , София
За пример, какво знае той за отношението между числата 10 и 2? Защо числото 10 без числото 2 не може да реализира своите стремежи? За изяснение на това отношение ще приведа следната проста аналогия. Представете си, че числото 10 е едно буре с 10 обръча, а числото 2 са двете дъна на това буре.
7.9.1928г.
27. Мъртвата точка,  МОК , София
Като ги съберем, получаваме числото 10.
31.10.1928г.
28. Накъде, ООК , София
Вместо да се ужасявате, че сте изгубили 99 лири, кажете си, че числото 100 се е превърнало в единица.
Той трябва да каже, че числото 100 се е сменило с числото 1, а да не казва, че е изгубил 99 лири. – Защо? – Защото нищо в природата не се губи.
19.12.1928г.
29. Израз на живота, ООК , София
Числото 10 показва пътя, който е изминала единицата, докато дойде до числото две.
28.12.1928г.
30. Пречупване на светлината, МОК , София
30.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
Щом напишем числото 10, ние го наричаме светско число.
27.2.1929г.
31. Отношение между числата, ООК , София
31.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Ако турите числото след нулата, ще се докачи ли? Сега вие казвате, в дадения случай кое число да изберем? Ако имаш да взимаш, избери числото 10.
Казвам, ти си числото 10, имаш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - това са твоите подчинени.
20.3.1929г.
32. Непреривно движение, ООК , София
32.2 Непреривно движение ( втори вариант )
Ние свършихме с числото 10.
17.4.1929г.
33. Трудни задачи, ООК , София
33.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Запример дава ви се числото 10 да го разделите с едно нечетно число.
12.2.1930г.
34. Съчетания на числата, ООК , София
Ако от 13 извадите 3, остава числото 10, което не е опасно.
2.4.1930г.
35. Права мисъл, ООК , София
Сегашните съдии наказват някой престъпник на 10-годишен затвор, а богословите го осъждат на толкова годишен затвор, колкото се получава от числото 10,100.
9.4.1930г.
36. Значение на числата, ООК , София
Единият дава своите 5 пръста, и другият – своите 5, и се образува числото 10 – число на приятелство.
Природата е турила по 10 пръста на ръцете и на краката му, но той и до днес още не знае значение на числото 10. Например, ако човек работи с числото 100 и допусне в ума си една нечиста мисъл, ще се натъкне на някакво нещастие. Всички сили, които са свързани с числото 100, ще се раздвижат.
36.2 Разбиране на числата (Учудване и съжаление) ( втори вариант )
От какво е съставено числото 10? Ако имате отношение на любовта, и любовта има любимо число, една уста има.
После, когато искаш да завържеш приятелство, ти се ръкуваш - то е числото 10. Двама хора, като се хванат с ръцете, по 5, то е числото 10.
Ако кажеш 100 и не знаеш как да го направиш - числото 100 може да предизвика много хубави работи, но в даден случай, когато имаш 100 и имаш една нечиста мисъл, може да предизвикаш нещастие за цяла една година. Всичките тия същества, които имат числото 100, ще дойдат, казват: „Какво има?" Казваш: „Нищо."
23.5.1930г.
37. Музика и работа,  МОК , София
37.2 Музика и работа ( втори вариант )
Защо в тази притча Христос взел числата 30, 60 и 100, а не други някои? Като съберем числата 1, 3 и 6, получаваме числото 10, в което се крият всички възможности. Числото 10 съдържа в себе си пътищата, по които минава човешката мисъл - от най-ниска до най-висока степен. Който може да проследи пътя на една мисъл, която започва от най-ниското стъпало и достига до най-високото, той е дошъл до числото 10, до разумния живот - до условията на добрата почва.
1.9.1930г.
38. Две категории хора, ООК , София
Онези, които мислят, че всичко знаят, работят с числото 10; онези, които мислят, че нищо не знаят, работят с неизвестното число хикс.
Сега, да се върнем към ония, които работят с хикса, и тия, които работят с числото 10.
17.10.1930г.
39. Единица мярка,  МОК , София
Прибавете нулата към единицата и ще получите числото 10. Ако искате да станете и учен, ще прибавите втора нула и ще получите числото 100. Искате ли да станете силен, към единицата ще прибавите още една нула – ще получите числото 1000.
19.12.1930г.
40. Езикът на природата,  МОК , София
40.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Казвам, напишете числото 10. Вие казвате, а то е празна работа! Казвам, ти не знаеш как да напишеш числото 10. Ако ти напишеш числото 10 и си един беден човек, и след като напишеш числото 10, ти имаш 10 хиляди в джоба си, тогава това число добива смисъл. Казвам напиши числото 10. Какво ще имате от числото 10? Сега в какво седи магията? Представете си, че аз намирам известен камък и с един чук ударя един път, 2, 3, 4, 5, 6 като го ударя 500 пъти, камъкът се разчупи.
16.1.1931г.
41. Колелото на съзнанието,  МОК , София
Той се радва, радостта му постепенно се увеличава, докато стигне числото 10 в третата четвърт. Човек изпада в най-голямо помрачаване на съзнанието, когато дойде до числото 10, в първата четвърт на кръга.
18.3.1932г.
42. Петък и събота,  МОК , София
42.2 Петък и събота ( втори вариант )
Тези 15 лева, казва той, вие ще ги умножите на числото 10. 10-те на 10, след това той казва, ще ги намалите с числото 2 и пак ще го умножите с числото 20. 15 по 10 – 2 по 20. 13 по 20 и 4 равно на Х.
29.6.1932г.
43. Отец ми живее, ООК , София
43.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
И на друго място има числото 10.
16.4.1933г.
44. Живот вечен,  НБ , София
44.2 Живот вечен ( втори вариант )
Или какво ще разберете, ако ви дадат числото 1020.
28.4.1933г.
45. Председател на фирмата, МОК , София
45.2 Кандидати за председатели на фирма ( втори вариант )
Числото 10 е разложено число. Едното - 1, в числото 10 се явява принцип, към който ти се стремиш.
21.7.1933г.
46. Сигурното място,  МОК , София
Вие можете да вадите от числото 10 различни числа. В реда на природата числото 10 съществува като център.
46.2 Сигурното място ( втори вариант )
Вие можете да вадите от числото 10 различни числа.
В реда на природата числото 10 съществува като център.
22.11.1933г.
47. Търпелив и добър човек, ООК , София
Пише числото 10 или числото 100 и всички имате ясна представа за тия числа. Добре, при какви условия може да ви послужи числото 10? Вземете например, че имате 10 лева или 100 лева, за какво могат да ви послужат тия 10 лева в джоба ви? Питам втори: „Колко имате в джоба си?“ – „Сто лева.“ Питам трети: „Колко имате в джоба си?“ – „Хиляда лева.“ Питам тия трима души, де се хранят. Да допуснем, че числото 10 представлява 10 посадени дървета или 10 коня или 10 братя и сестри.
28.3.1934г.
48. Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК , София
(Учителят посочва чертежа.) Тук има числото 1, а тук числото 10.
4.4.1934г.
49. Условията за растеж, ООК , София
Имате числото 10.
4.5.1934г.
50. Слуга на доброто, МОК , София
За да може да разбираш числото 10, ти трябва да разбираш закона на двойката.
31.8.1934г.
51. Перпендикулярни движения,  МОК , София
Кога употребявате числото 10? Хващате един човек с едната си ръка и с петте или десетте си пръста.
17.10.1934г.
52. Богат и сиромах, ООК , София
Числото 10 за кого е? 100 за кого е, 1000 за кого е. 10 000 за кого е и така нататък. Числото 10 създаде всичките тайни на битието.
26.10.1934г.
53. Правият ъгъл отвътре, МОК , София
Какво трябва да разрешиш? – Ти имаш една хубава задача – числото 10, превърни го в друго число или го намали! Питаш как да се справиш с мъчнотиите. Видиш числото 10 и се уплашиш от него. Страшно е числото 10! Вземи нулата, дай й почетно място, тури я пред единицата, намали единицата 10 пъти и веднага ти ще се издигнеш нагоре. Числото 10 е за мъдреца. Тъй написано числото 10 в света, е за който борави и регулира законите. Представи си, че числото 10, това са 10 килограма.
53.2 Правият ъгъл отвътре ( втори вариант )
Какво трябва да решиш? − Ти имаш една хубава задача − числото 10, превърни го! Питаш как да се справиш с мъчнотиите. Ти виждаш числото 10 и се плашиш от него. Страшно е числото 10! Вземи нулата, дай ù почетно място, тури я пред единицата, намали единицата 10 пъти и веднага ще се издигнеш нагоре.
Числото 10 е за мъдреца. Тъй написано числото 10 в света, е за който борави и регулира законите. Представете си, че числото 10, това са 10 килограма.
1.3.1935г.
54. Голямото и малкото, МОК , София
Както при числото 10числото 10 най-после ще вземе функцията на единицата.
17.7.1935г.
55. Колко е добър Господ, ООК , София
Вземете числото 10.
13.11.1935г.
56. Тайната на даването, ООК , София
Числото 100 съдържа две велики условия. Трябва да умееш да работиш с числото 100, а не само да знаеш да го пишеш.
Колко има преди тебе и колко след тебе, нищо не значи, но числото 10 показва каква работа си извършил. Но тя ви е дадена да я занесете някому! Мислите си: "Не мога ли да изям ябълката и да премълча?" Ако изядете ябълката, ще бъде числото 136, но ако издържите при големите изпитания, вие ще имате числото 10.
1.1.1936г.
57. Като добрия син, ООК , София
Като съберете 1 и 9, получавате числото 10 – това е мярката, от която трябва да се ръководите.
14.2.1936г.
58. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Имате резултат – числото 10.
5.2.1937г.
59. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Да вземем числото 100.
59.2 Естествена хладина и топлина ( втори вариант )
Имате числото 100.
3.3.1937г.
60. Път за освобождение, ООК , София
Вие казвате, че имате числото 10, то в числото 10 цялото ще разделиш на 10 части.
12.5.1937г.
61. Свободният човек, ООК , София
Ти трябва да минеш през 9 степени, докато дойдеш до числото 10. Числото 10, това е Бог.
15.5.1940г.
62. Правилни процеси, ООК , София
След като я увеличи, става числото 10.
17.7.1940г.
63. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
Да вземем за основа числото 10.
19.2.1941г.
64. Слушайте съвета, ООК , София
Имате числото 10, съпоставено съ тия знаци: плюсъ – знака на събирането, на умножението, на изваждането и на дѣлението.
64.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Имате числото 10, съпоставено с тия знаци: плюс – знака на събирането, на умножението, на изваждането и на делението.
26.10.1941г.
65. В начало бе Словото,  НБ , София
Казвам: Един ден като обиколите цялата слънчева система или като влезете в млечния път и го обиколите и докато свършите обиколката, ще минат толкоз години, колкото е числото 10 с 15 нули.
29.5.1942г.
66. Тон и техника,  МОК , София
Двете клончета два пъти ли са по-големи от дървото? Клончетата се разклоняват, дойдат до числото 10. 10 – по-голямо ли е от единицата? Ние вече влизаме в органичния свят.
20.1.1943г.
67. Вратата на Любовта, ООК , София
Вие имате числото 10, казвате, че са 10 души, то е един човек, само един човек.
13.10.1943г.
68. Умен, добър и силен, ООК , София
Еднакво големи числа ли са те, или не са? Ще кажете, че числото 100 е най-малко, после иде числото 1000 и най-после 10,000.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.