Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1911г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на человечеството.
А от числата 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 27, 91 отбягвайте: те не са добри числа за вас тая година. Отбягвайте изобщо и числата, сборът на които образува 13, 16, 17, 18 и 19.
31.8.1914г.
2. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Тази година работим с числата 3, 9, 27 и 81, а те са най-силните числа за работа.
23.1.1915г.
3. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Знаем ли философията на единиците? - Казваме: един кон, една къща и пр., но с първоначално създадената единица, с нея какво е искал да означи Творецът? - Който е създал числата, казал е, че в света има една мярка, която ще служи за определение: само един принцип, който наричаме Бог.
16.11.1916г.
4. Петте разумни девици,  НБ , София
Защо не са били две разумни и осем неразумни, или осем разумни и две неразумни? Значи, има известно отношение между числата.
31.12.1916г.
5. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Тя борави с числата от 1 – 10.
5.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Аз ви занимавам с висша математика, с числата от едно до десет.
18.2.1917г.
6. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
6.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Те могат да се разглеждат като числата 1:3. Като математическо отношение, числата 1:3 представят отношението на диаметъра на окръжността към нейната дължина, т.е.
Изговаряме числата едно, две и т.н.
Отец и Син, това са числата едно и три.
22.4.1917г.
7. Божията воля,  НБ , София
Когато изучава математика, ученикът трябва да разбира математическите отношения между числата и действията, които се изразяват чрез тях.
11.8.1918г.
8. Две жени,  НБ , София
Числата 12 и 18 определят категориите, към които се отнасят болестите на двете жени. Числото 12 е съставено от числата 1 и 2. Като дошла болестта и я държала цели 12 години, тя започнала да събира числата 1+2 и получила тройката – число на равновесие.
8.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Числата 12 и 18 опредѣлятъ категориитѣ, къмъ които се отнасятъ болеститѣ на дветѣ жени. Числото 12 е съставено отъ числата 1 и 2. Като дошла болестьта и я държала цѣли 12 години, тя започнала да събира числата 1+2 и получила тройката — число на равновесие.
25.8.1918г.
9. Скритият квас,  НБ , София
Като съберете числата 2 + 9 = 11, събирате 1 + 1 = 2.
9.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Като съберете числата 2 + 9 = 11, събирате 1 + 1 = 2.
22.9.1918г.
10. Двамата братя,  НБ , София
Като извършваме действието изваждане, от една страна е важно самото действие, а от друга – числата, с които работим. В случая са важни числата 2 и 10.
10.2 Двамата братя ( втори вариант )
Като извършваме действието изваждане, отъ една страна е важно самото действие, а отъ друга — числата, съ които работимъ. Въ случая сѫ важни числата две и десеть.
29.9.1918г.
11. В мое име,  НБ , София
Учениците изучават числата, работят с тях, но смисълът им не знаят. Христос си служи с числата и знае тяхното значение и смисъл.
Без тези знаци не може да се определи какво действие трябва да се извърши между числата.
Числата 2 и 3, 5 и 6, 8 и 9 са щастливи числа. Ако не научите смисъла на числата 2 и 3, не можете да влезете в числата 5 и 6; ако не научите смисъла на 5 и 6, не можете да влезете в числата 8 и 9. Науката за числата показва отношенията, които съществуват между всички одушевени и неодушевени тела.
11.2 Въ мое име ( втори вариант )
Ученицитѣ изучаватъ числата, работятъ съ тѣхъ, но смисълътъ имъ не знаятъ. Христосъ си Служи съ числата и знае тѣхното значение и смисълъ.
Безъ тѣзи знаци не може да се опредѣли, какво действие трѣбва да се извърши между числата.
Числата 2 и 3, 5 и 6, 8 и 9 сѫ щастливи числа. Ако не научите смисъла на числата 2 и 3, не можете да влѣзете въ числата 5 и 6; ако не научите смисъла на 5 и 6, не можете да влѣзете въ числата 8 и 9. Науката за числата показва отношенията, които сѫществуватъ между всички одушевени и неодушевени тѣла.
13.10.1918г.
12. Двата полюса,  НБ , София
Значи, между числата 3, 5 и 8 има известно съотношение.
Какво трябва да прави човек? Да прибави единица към числата 3+8.
12.2 Двата полюса ( втори вариант )
Значи, между числата 3, 5 и 8 има известно съотношение.
Какво трѣбва да прави човѣкъ? — Да прибави единица къмъ числата 3+8.
10.11.1918г.
13. Да наеме работници,  НБ , София
Числата 6 и 9 също са резултат.
От числата 3, 6, 9 и 11 виждаме, че в човешкия живот има благоприятни и неблагоприятни дни.
13.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Числата шесть и деветь сѫщо сѫ резултатъ.
Отъ числата 3, 6, 9 и 11 виждаме, че въ човѣшкия животъ има благоприятни и неблагоприятни дни.
15.12.1918г.
14. И рече баща му,  НБ , София
Обаче, нулата играе важна роля в числата. Ще кажете, че нулите в края на числата не са важни. Трябва да се знае какви са числата, цели или десетични.
Не се чудете, когато някой ви говори за своя буквар, друг – за своята читанка, трети – за действията с числата, четвърти – за задачите с едно, две и повече неизвестни.
14.2 И рече баща му ( втори вариант )
Обаче, нулата играе важна роля въ числата. Ще кажете, че нулитѣ въ края на числата не сѫ важни. Трѣбва да се знае, какви сѫ числата, цѣли или десетични.
Не се чудете, когато нѣкой ви говори за своя букварь, другъ — за своята читанка, трети — за действията съ числата, четвърти — за задачитѣ съ едно, две и повече неизвестни.
25.5.1919г.
15. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Хубавите цветя не може да търсите зимно време, защото зимата изразява числото 4, а ще ги търсите в определено време, определен сезон на годината, т.е. в числата 1 и 2.
1.6.1919г.
16. Отхвърленият камък,  НБ , София
Аз разлагам това число тъй, както децата разлагат числата. Числото 25 е съставено от числата 2 и 5, които събрани дават числото 7.
И защо именно числата 2 и 5 имат еднакво отношение към нас? Числото 5 е сбор от произведението 2 по 2 плюс 1.
20.8.1919г.
17. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Като разбирате числата 1, 2, 3 и 4, имате основните закони за разбиране на другите числа. Числото 9 е човекът, който ще обобщи всички неща и затова него ще направите докладчик: той ще опише целия процес на числата от едно до осем и ще даде резюме как е вървяла цялата работа.
От 10 до 100 са числата на ангелите, от 100 до 1000 са числа на човеците. Това е мистически начин за разглеждане на числата; то няма практическо приложение в сегашния ни живот.
19.8.1920г.
18. Новото човечество, СБ , В.Търново
Като съберете числата 1 плюс 4 плюс 4, равно е на 9.
27.2.1921г.
19. Любовта,  НБ , София
Това ще бъде така, ако работим с числата до 10, но ако от У към X отиват не един, а 10, тогава X ще бъде равен на 70, а У – равен на 50.
13.3.1921г.
20. Новият човек,  НБ , София
Числата, с които работите, да бъдат цели, не дробни.
20.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Числата, съ които работите, да сѫ цѣли, а не дробни.
27.3.1921г.
21. Сеятелят,  НБ , София
Като съберете числата 100+60+30=190.
17.4.1921г.
22. Огнената пещ,  НБ , София
Какво разбрахте от тия числа? Редът, в който ви дадох числата, представят джунгур-лунгур-пух.
15.5.1921г.
23. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Какво ще разберете от числата 502, 516, 869, 634, 739 и 604? Ще кажете, че това е забава. И децата се забавляват с писане на числата.
23.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Запримѣръ, ако ви кажа числата 502, 516, 869, 634, 739, 604, какво сте разбрали? Ще кажете: „Това е едно забавление, което и дѣцата често правятъ в училищата, пишатъ тѣзи числа.“
20.11.1921г.
24. Ананий и Сапфира,  НБ , София
И следователно движението е начинът, по който може да се предаде тази енергия, единният принцип в нас, а пък числата, математиката – това е резултатът, с който ние обуславяме нещата, резултат на туй движение.
25.12.1921г.
25. Каквото вържете на земята,  НБ , София
За да направя своята мисъл малко по-ясна, ще ви кажа: вие всички сте учили аритметика, занимавали сте се с делимостта на числата. Всяко число на колко се дели? За пример числата от 1 до 10 на колко се делят? Преди всичко, те се делят на 1 и на себе си. А разглеждали ли сте делимостта на числата от 10 до 100 – от 100 до 1000? Ще кажете: „Какво има от това, ако се дели едно число?“ – Там, дето едно число се дели, то е слабата страна.
8.1.1922г.
26. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Числата от 1 до 10 имат свои съотношения. Трябва да знаем какво означават числата: 1, 2, 3–10.
15.1.1922г.
27. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Като ги завъртваш тъй, числата ще вървят едно след друго.
1.3.1922г.
28. Страх и безстрашие, МОК , София
28.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Ще съберете числата, както ги дадох, после ще ви кажа защо.
16.3.1922г.
29. Първото задължение на учениците, ООК , София
29.2 Задължения на ученика ( втори вариант )
Значи отношението между сегашното и бъдещето знание е както между числата 90:900 или 1:10.
19.4.1922г.
30. Разбор на думи, МОК , София
30.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Питам: може ли човек да тръгне към Бога, или към Истината? Истината е безпространствена, а тръгването - пространствено, следователно може ли човек да тръгне към Бога, или към Истината, във време и пространство? Като ученици на окултна школа вие трябва да се научите да мислите точно, строго определено, както математикът работи строго определено с числата и формулите; всяка употребена дума трябва точно да изразява смисъла, който се включва в нея.
9.5.1922г.
31. Семената, ИБ , София
При изучаване на математиката трябва да се изучават отношенията на числата.
5.11.1922г.
32. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Обаче, в абсолютната математика числата са съизмерими.
12.11.1922г.
33. Не знаете, що искате,  НБ , София
Например, имате числата 2, 3 и т. н.
Де е истината? Ще дойдете до събиране на числата: 1 +1/1 + 1/1.2 + 1/1.2.3 + 1/1.2.3.4 и т. н.
20.12.1922г.
34. Самоопределение,  МОК , София
Те събират числата 1, 2, 3, 4 и получават числото десет: 1 + 2 + 3 + 4 = 10.
Числата 1, 2, 3, 4 представляват елементи на 10, а числата 9, 8, 7, 6 са производни на първите четири числа. Значи числата 1, 2, 3, 4 са самоопределения на единицата.
Числото 3 съдържа резултатите на числата 2 плюс 1, а не самите двойка и единица.
3.1.1923г.
35. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Числата 1 и 2, написани едно до друго, представляват дванадесетте зодиаци. Тъй щото, когато изучавате числата, вие можете да изучавате всяко число поотделно, а можете да ги изучавате и колективно, в техните общи влияния. За вас е важно да знаете, че числата не са прости, мъртви знаци, но живи величини, т.е. сили, енергии, които действат върху съзнанието на човека.
4.2.1923г.
36. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Нека отговорятъ математицитѣ професори, защо единицата умножена сама на себе си, (се запазва) а събрана съ друга единица се увѣличава? И защо при умножението на числата се получаватъ едни резултати, а при събирането имъ други? Нѣкои ще кажатъ: „Това е много проста работа“.
21.2.1923г.
37. Първата родена мисъл,  МОК , София
При всяка нова десетица ще размишлявате върху значението на числата. Като броите съзнателно до сто, ще дойдете най-после до положение да разберете значението на числата и ще се свържете със силите, които работят в тях.
22.4.1923г.
38. Петимата братя, НБ , София
Ако наредим числата от естествения ред по три в една група, ще имаме: 1, 2, 3 – първа група; 4, 5, 6 – втора група; 7, 8, 9 – трета група.
9.5.1923г.
39. Движение на разумните сили,  МОК , София
Тъй щото, за да намерите съкратената формула на приятелството, трябва да съберете числата 1 + 4.
Числата работят при създаване на приятелство между двама души.
20.6.1923г.
40. Опити,  МОК , София
40.2 Опити ( втори вариант )
Мислено четете числата:
25.11.1923г.
41. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Защо? Числата 5 и 2 са основи, а 7 е киселина. Числото 7 пък включва в себе си числата 2 и 5.
Сега, да вземем числата от 1 до 18. Като съберем отделните цифри на числата след първата линия, получаваме пак горните числа от 1 до 9, а именно:
Числата 4, 5 и 6 са от втората категория: 4 е киселина, 5 – основа, 6 – резултат. Числата 7, 8 и 9 са от третата категория: 7 е киселина, 8 – основа, 9 – резултат. Тогава, числата 3, 6 и 9 спадат към една категория; числата 2, 5 и 8 към друга категория – основи; 1, 4 и 7 към трета категория – киселини. Както виждате, в числата има разнообразие.
28.11.1923г.
42. Волята Божия, ООК , София
Значи имате числата 4, 8 и 3.
13.1.1924г.
43. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – това са радостите на двата противоположни бряга на живота, а 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8' – това са скърбите или нещастията на двата противоположни бряга на живота.
(– Определено ли е времето на тия приливи и отливи?) – Различно е, но обикновено играе между числата 2–10. После имаме числата: 5 – равновесие, 6 – отлив и т.н. Някой път тия приливи и отливи могат да започнат и от числата 6, 7, 8 или 10, но обикновено се започва от числото 2.
2.3.1924г.
44. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК , София
Като съберем числата 8 + 4 = 12. Живата природа всякога помага на разумните същества чрез числата.
Ще направя една малка забележка: в материалния свят вие можете да съчетаете числата 9 и 4, но в духовния свят не можете да ги съчетаете.
16.4.1924г.
45. Любов към Бога, ООК , София
Сега в съвременната математика вие събирате например числата 2 и 3 и казвате: 2 + 3 = 5. Можете ли да съберете числата 2 и 3? Числата 2 и 3 не може да ги съберете. Защо? – Числата – това са идеи. Вие не може да събирате числата. Числата 2, 3 – това са факти, идеи.
Числото две по-голямо ли е от единицата? Числата, както се изучават при сегашните условия, нямат практическо приложение.
20.4.1924г.
46. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
В друга лекция ще говорим за числата. Имате, например, числата 2 + 1 = 3 и 3 + 1 = 4 и т.н. Като се прибавя единица при числата 2 и 3, един и същ резултат ли ще се получи? (– Не, различни резултати.) Така е и в живата природа.
Тъй щото, когато боравим с живата математика, трябва да знаем какво означават символите на числата, които те подразбират, и тогава вече можем да работим в тази област.
14.5.1924г.
47. Четирите проекции, ООК , София
Тия четвъртини означавам с числата 1, 2, 3, 4.
18.5.1924г.
48. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Учителя: Да излезе някой от учениците на дъската и да напише четири числа, а именно числата 1, 2, 3, 4 и да отбележи математически, че числото 2 е два пъти по-слабо от едно; числото 3 е три пъти по-слабо от 2 и числото 4 е четири пъти по-слабо от 3.
25.5.1924г.
49. Малките придобивки в живота,  МОК , София
У неморалните типове има друго съчетание на числата и величините; чертите у тия хора са дисхармонични.
3.9.1924г.
50. Разумният и неразумният слуга, ООК , София
Как пишете вие единицата? С арабска цифра, нали? По същия начин с арабски цифри пишем и числата 2, 3, 4 и т. н.
10.9.1924г.
51. Важността на числата, ООК , София
Ще ви говоря върху важността на числата 3 и 5.
Числото 3 произлиза от числата 1 и 2.
Сега какъв е общият сбор на числата 3 и 5? – Осем. За да разберем какво означава числото осем, трябва да разберем числата две и четири. В сегашната математика числата се разглеждат от друго гледище, разглеждат се като резултати, а не като живи числа.
Числата 3 и 5 са отвлечени понятия, но дойдете ли до цветята, те са вече реални величини, с които може да боравите.
51.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Ще ви говоря върху важностьта на числата 3 и 5.
Числото 3 произлиза отъ числата 1 и 2.
Сега, какъвъ е общиятъ сборъ на числата 3 и 5? — Осемь. За да разберемъ какво означава числото осемь, трѣбва да разберемъ числата двѣ и четири. Въ сегашната математика числата се разглеждатъ отъ друго гледище, разглеждатъ ги като резултати, а не като живи числа.
Числата 3 и 5 сѫ отвлѣчени понятия, но дойдете ли до цвѣтята, тѣ сѫ вече реални величини, съ които може да боравите.
3.12.1924г.
52. Закон на равенството, ООК , София
Как ще примирим този вътрешен резултат? При обикновеното събиране на числата резултатът върви много добре, но при живото събиране резултатът е друг.
7.12.1924г.
53. Великата погрешка, МОК , София
Има известна литература за числата.
53.2 Великата погрешка ( втори вариант )
За числата има известна литература. Вие наблюдавали ли сте при кои числа и в кои дни ви се случват добри неща? Има цяла наука за числата.
14.12.1924г.
54. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
Сега ще се спрем на нещо друго: вземете числата 1, 2, 3, 4. Десет – това е свещено число, съгласно питагоровата теория за числата. 1 и 2 и 3 и 4 = 10.
54.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Сега ще се спрем малко върху числата. Вземете числата 1, 2, 3 и 4. Съгласно Питагоровата теория за числата, числата 1, 2, 3 и 4 са най-важните числа, а числото 10 е свещено число.
28.12.1924г.
55. Които гладуватъ, НБ , София
Учительтъ разправя на ученицитѣ си за числата, говори имъ за 1, 2, 3, 4, 5–10. Какво? – Разбрахме за числата отъ 1–10. Отиде си малкиятъ Драганчо въ кѫщи, пише числата отъ 1–10, майката се радва. Не е ли смѣшно да ви дамъ едно бакърче да съберете морето въ него? Ако тълкувате буквално, какво прѣдставлява събирането на числата 1+2? Това сѫ само отношенията на нѣщата.
55.2 Които гладуват ( втори вариант )
Учителят разправя на учениците си за числата, говори им за 1, 2, 3, 4, 5–10. Какво? – Разбрахме за числата от 1–10. Отиде си малкият Драганчо в къщи, пише числата от 1–10, майката се радва. Не е ли смешно да ви дам едно бакърче да съберете морето в него? Ако тълкувате буквално, какво представлява събирането на числата 1+2? Това са само отношенията на нещата.
4.1.1925г.
56. Насока и направление на енергията, МОК , София
56.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Числата 1, 4, 10 и 13 са все положителни. Та вие може да изберете числата 2 и 12, но трябва да разбирате законите на дванадесетте, защото в това число единицата е положително число и ще се сблъскате с нея.
7.1.1925г.
57. Проекции, ООК , София
Тук съм написал числата едно, десет и сто.
25.1.1925г.
58. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Какво означават тия числа? Числата 2 и 3 означават основа, от която имате един вътрешен резултат – числото 5, т.е. силата.
Сборът от числата 2+5=7. Сборът от числата 3+6=9. Значи числата 6, 36 и 9 са неутрални числа.
1.2.1925г.
59. Азъ Те познахъ, НБ , София
Споредъ вашитѣ изчисления, съ колко може да съкратите туй врѣме? Нали знаете отъ аритметиката, какъ става съкращението на числата? Слѣдователно, вие ще съкратитѣ врѣмето до една секунда.
59.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Според вашите изчисления, с колко може да съкратите туй време? Нали знаете от аритметиката, как става съкращението на числата? Следователно, вие ще съкратите времето до една секунда.
11.2.1925г.
60. Продължаване на живота, ООК , София
Значи всички противоречия, които произтичат от несъизмеримостта на числата, техният философски смисъл се обяснява в по-висшите светове.
4.3.1925г.
61. Истинско служене, ООК , София
Следователно, когато говорим за числата от 1 до 10, ние не схващаме тъй и смисъла на десетичната система. Не, и най-учените математици не знаят отношенията на числата от 1 до 10. Аз не говоря за външната страна на числата, тъй както сега ги употребяват.
29.3.1925г.
62. Слънчевите трансформатори,  МОК , София
Например какво впечатление ви правят числата 16, 17, 18?
Изобщо числата от 1 до 10 са красиви, а във втората група числа, от 10 до 100, започват малките противоречия.
Отговор: Там мощни, силни числа са тия, които се считат за мъжки, каквито са числата 1, 4, 7, 8 и т.н.
5.4.1925г.
63. Законътъ на внушението,  МОК , София
Отговор: В математиката числата се разглеждат чисто количествено.
Има много положения, от които се разглеждат числата. Питам: коя е единицата мярка в Умствения свят, с която се познава дали известна мисъл или идея е права? Коя е единицата мярка за човешката интелигентност и за човешката разумност? Известно е, че числата в математиката биват рационални и ирационални, т.е. съизмерими и несъизмерими.
Ще ви задам следния въпрос: може ли да се обичат числата?
12.4.1925г.
64. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Числата по върховете показват положителните или отрицателните принципи, които действат в човека за всеки даден момент.
Аз бих желал още тази вечер всеки от вас да определи на коя страна или на кой връх от пентаграма се намира в дадения момент, според както са наредени числата по върховете.
Ще ви дам и друго определение на числата по върховете на пентаграма.
24.6.1925г.
65. Най-малкото чувство, ООК , София
Числата 2n, 3n, 4n, 5n, 6n и т.н. – това са сили, които също тъй работят непреривно в Природата.
1.7.1925г.
66. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Числата 2 и 2 са равни величини.
5.7.1925г.
67. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Вие изреждате числата 1, 2, 3 и т.н. дохождате до 9 и казвате, че 9 е по-голѣмо отъ единицата. Въ тази жива математика числата нито се събиратъ, нито се изваждатъ, нито се умножаватъ, нито се дѣлятъ.
67.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Вие изреждате числата 1, 2, 3 и т.н. дохождате до 9 и казвате, че 9 е по-голямо от единицата. В тази жива математика числата нито се събират, нито се изваждат, нито се умножават, нито се делят.
13.7.1925г.
68. Малкият стрък, ИБ , Мусала
В тази наука числата сами говорят.
68.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Като започнем с тази Божествена наука, ще видим, че в нея числата говорят.
1.11.1925г.
69. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Сега ще си послужа с числата. После ще съберете числата 1 + 2.
Значи, в числата от 1 до 10 имаме три положителни числа и три отрицателни: 1, 4 и 7 са положителни; 2, 5 и 8 са отрицателни. От числата 1 до 9 на бащата се падат три числа – 1, 4 и 7. Майката разбира смисъла само на числата, 2, 5 и 8. Синът разбира смисъла само на числата 3, 6 и 9. И майката не разбира, какво са числата 1, 4 и 7.
6.12.1925г.
70. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
Например каква полза, че знаете да вадите квадратен или кубически корен от числата, ако тези действия нямат никакво приложение в живота? Можете ли да вадите квадратен и кубически корен от злото и от Доброто? Колко е квадратният корен на числото две, на десет и т.н.?
Когато работите с числата, вие се спирате върху това, от колко единици е образувано всяко число.
Вие мислите, че числата вървят по своя естествен ред: 1,2,3,4,5...
18.12.1925г.
71. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Например, ако я разделите на 12, на 13 части, ще имате сумата на числата 1 и 2, 1 и 3 и т.н.
20.12.1925г.
72. Приложение на символите,  МОК , София
Между числата 7 и 12 има известно отношение. Обаче за хиромантиците числата са живи.
Сега да се върнем към числата. По числата могат да се определят развиващите се събития в света.
Ученикът трябва да работи с числата, да прави измервания, наблюдения, изучавания, да види какви сили се крият в тях. Съществуват известни отношения между числата, които отговарят на дължината на носа, на веждите, на ушите на човека и на неговите умствени способности.
72.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Човек от числата може приблизително – на земята абсолютно не може да се изчисли, – може да се направят известни изчисления.
6.1.1926г.
73. Разковничето, ООК , София
Какво означава 2+2-2-2? Числата 2+2 показват, че някой човек е служил на Бога цели 20 години, през което време имал резултат:2+2=4. Животът му може да се изрази сега с числата -2-2=-4.
17.1.1926г.
74. Изваждане,  МОК , София
При умножаването на числата 2 x 4 имате едно пасивно число и друго – положително.
Освен по този начин, вие можете да се спрете на числата и от астрологическо гледище, да видите кое число с коя планета е свързано.
74.2 Изваждането ( втори вариант )
Сега какво можете да извадите от това упражнение? Това е една задача, нали? (Най-много се повтаря числото две.) После кое се повтаря след него? Може ли някой да излезне да ги нареди? (Един брат написва числата според това, кое най-много се повтаря.)
Липсват числата 1 и 6.
От числата какво може да извадите? Забелязали ли сте кои числа какво влияние имат в различните дни и часове? В дадения случай трите, тъй както е написано, то е процес на размножение.
20.1.1926г.
75. Четирите действия, ООК , София
Така е, но числата имат отношения помежду си. Какво знаете вие за числата 4 и 5 например? Какво трябва да направите с тези числа? Да ги съберете. Числата 8-6 трябва да се извадят. Числата 9x3 трябва да се умножат и най-после, числото 7 трябва да се раздели на 4.
10.2.1926г.
76. Светлина на мисълта, ООК , София
Разсъжденията върху числата и върху ред още философски въпроси представляват дълъг път, който човек трябва да извърви и по който ще среща много интересни неща за изучаване.
28.2.1926г.
77. Приех от Отца Си,  НБ , София
Във връзка с това, аз казвам, че когато правя своите изчисления, за мене числата от 1 до 20 имат свой вътрешен смисъл.
28.2.1926г.
78. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
След това ще наредим думите според числата, които са пред тях, като започнем от единицата, да видим какво може да излезе от тези думи и числа.
78.2 Страдание, търпение, опитност, знание ( втори вариант )
По реда на числата ще наредим думите.
7.3.1926г.
79. Духовна мекота,  МОК , София
Числата, които бяха написани в темите, се поставят в три реда, като се отбелязва кое число колко пъти се повтаря.
И тъй, общият сбор на числата от първия ред е 33, със сума от цифрите, равна на 6. Общият сбор на числата от втория ред е 16, със сума от цифрите, равна на 7. Общият сбор на числата от третия ред е 28, със сума от цифрите, равна на 10. Значи имаме числата 6 – неутрално число, 7 – творческо число, и 1 – също творческо число. Сумата от числата в първия ред е 33, които цифри дават 6 – неутрално число, резултат. Наистина, сумата на числата от втория ред е 16, т.е. 6 + 1 = 7.
Числото 1, единицата, която е общият сбор на числата от третия ред, е творческо.
79.2 Духовна мекота ( втори вариант )
Положителните идеи се групират с числата заедно.
10.3.1926г.
80. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Какво ще получите, ако съберете числата 1+2? Щом казваме, че единицата не се увеличава, а само се дели, как ще я съберете тогава с числото 2? Възможно ли е да я събирате с разни числа? Вие измервате единицата с някаква определена мярка, например с аршин или с метър.
17.3.1926г.
81. Редът на числата, ООК , София
Сега ще напишем на черната дъска числата от 1 до 10, но така, че да образуват само едно число, а именно: числото 1,234,567,890. Така наредени числата от 1 до 10, това представлява техния естествен ред. Числото 3,628,800 показва възможностите, които съществуват при пермутиране на числата от 1 до 10, написани в техния естествен ред.
Такива пермутации на числата могат да стават и в духовните общества: да предпочитат едного повече пред другиго, да го считат по-духовен от останалите.
Как определяте вие правата постъпка? Права постъпка е, за пример, като пишеш числата, да ги нареждаш в техния естествен ред. Числата, както и идеите в света, имат естествен ред, по който се развиват. Числата представляват живи единици, отношения между живи същества.
Това значи да напише човек последователно числата от 1 до 10.
Какво ще разберете от нея? Докато числата от 1 до 10 не оживяват във вас, вие мъчно ще схващате новите идеи, които идват в света и проникват във вашия ум. – Защо? Защото всяко число, като идея, има определена форма, определено съдържание и точно определен смисъл.
Като напишете числата от 1 до 10 в техния естествен ред, ще имате различни отношения.
Напишете числата от 1 до 10 в техния естествен ред и в продължение на 10 дена, каквато погрешка или каквото добро направите, поставете го на мястото на едно от десетте числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. За пример, ако вземете числата 1234, 2134, 3214 и 4321, еднаква стойност ли имат и четирите? Ако тези числа са пари, кое от тях ще предпочетете? Ако имате да давате, ще изберете най-малкото от тях; ако имате да взимате – най-голямото. Числата от 1 до 10 показват отношенията на Божественото към нас. Тъй щото, когато искате да разрешите някакъв въпрос, ще извикате на помощ числата от 1 до 10, написани в техния естествен ред.
Когато наредите числата от 1 до 10 в техния естествен ред и ги приложите в живота си, вие ще разберете дълбокия смисъл на живота и отношенията между хората.
21.3.1926г.
82. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Щом температурата ти се увеличи на 39 градуса, ако разбираш закона на числото 39, ще събереш числата 3 и 9 и ще получиш числото 12.
28.3.1926г.
83. Добро и свобода,  МОК , София
83.2 Добро и свобода ( втори вариант )
Тогава събираме – два коня могат ли да бъдат равни? В какво отношение може да ги сравните. (Ако кажем "две конски сили".) Следователно имаме градация на числата.
Следователно в числата някой път двете може да се вземе в смисъл на раздвояване, двоеумен, двойствен.
4.4.1926г.
84. Групиране на сили,  МОК , София
От друга страна тя работи с числата седем, четиринадесет, двадесет и едно и т.н. Числата, с които си служим в живота, не са абсолютно точни, заради което те са разделени на по-малки от тях. Тъй щото числата, както и фигурите, с които геометрията си служи, са непълни мерки.
84.2 Трансформиране на енергиите ( втори вариант )
И числата, с които ние си служим, не можем всичко да измерим. Тогава числата не са пълни.
4.4.1926г.
85. Дава плод,  НБ , София
Като съберем числата 3, 6 и 1 получава се 10, един цикъл в живота.
7.4.1926г.
86. Три вида съзнание, ООК , София
И тъй, числата изразяват сили в природата. Числата са още и символи, които съдържат известни подтици в себе си.
18.4.1926г.
87. Качествата на здравия човек,  МОК , София
87.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Кое е заставило хората да делят числата на по-малки от тях? Например трима души трябва да разделят сто лева помежду си.
Както числата в математиката биват цели и дробни, така и мислите биват цели и дробни.
19.5.1926г.
88. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Нека вземем числата 110, 1010 и 10010.
30.5.1926г.
89. Окултни познания,  МОК , София
Числата от едно до десет, с които математиката си служи, представляват нейни важни елементи.
На какво се дължи силата на числата? Силата на всяка единица зависи от свързването и с известна среда.
7.7.1926г.
90. Специалният закон, ООК , София
Сега, ако се напише дробта 1/2, какво представлява тя? Числата едно и две, които са числител и знаменател в дробта 1/2, представляват в дадения случай две живи същества.
17.10.1926г.
91. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Като броите числата от 1 до 10, ще се запитате, как е произлязла тройката, четворката, петорката и т.н. На втората година написват: “Наш Светослав е на две години.” На третата година написват: “Наш Светослав е на три години.” Най-после дохожда десетата година и родителите написват: “Наш Светослав е на десет години.” Какво означават числата от 1 до 10?
24.10.1926г.
92. Ако говоря,  НБ , София
Днес, обаче, сте забравили тази висша математика и се занимавате с извличане квадратен корен от числата, с подигане числа в разни степени и т.н.
7.11.1926г.
93. Придобиване на търпение .,  МОК , София
Ценно е да знае човек, какво влияние имат върху него времето, числата, месеците, дните.
93.2 Придобиване на търпение ( втори вариант )
Ценно е да знае човек какво влияние имат върху него времето, числата, месеците, дните.
17.11.1926г.
94. Устои на съзнанието, ООК , София
С кого ще Го събереш? Числата 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 и т. н. до безконечност представляват части от цялата единица.
21.11.1926г.
95. Освобождаване,  МОК , София
Детето ще събира 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, до 20, а възрастният, ученият ще работи със степените на числата.
24.11.1926г.
96. Любов – колективност, ООК , София
Според вътрешната наука за числата в края на краищата всеки човек ще свърши живота си добре.
5.12.1926г.
97. Пулс,  МОК , София
Обаче, числата не могат да бъдат разумни и неразумни.
Като говорим за числата, ние имаме пред вид живите, органически числа.
97.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
То няма смисъл, числата не може да бъдат разумни. (- Математиците са го нарекли от друго гледище: дали може да се извлече точен корен.) Тогава ние можем [да кажем] друго:
Числата и веждите спадат към ирационалните.
8.12.1926г.
98. Последната постъпка, ООК , София
Както числата имат корен, така и идеите имат свои корени.
15.12.1926г.
99. Неразрешеното, ООК , София
Аз взимам числата от едно до девет като най-важни.
23.1.1927г.
100. Представа за трите свята,  МОК , София
На детето, което е влязло в първо отделение, давате възможност да работи най-много с числата от 1 до 20.
Като ученици на окултна школа, вие трябва да изучавате значението на числата, да можете разумно да се ползувате от тях. За пример, значението на числата едно и две по отделно се различават от значението им в комбинация едно с друго. Тъй щото, числата 12 и 21 имат различно значение, макар че са съставени от едни и същи числа. Така наредени, числата създават различни отношения.
100.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Тъй когато говорим, разбираме числата, които работят вътре.
23.2.1927г.
101. Природните звукове, ООК , София
Без знание не можете ли да живеете добре? И математикът си служи с числа, но питам: не може ли той да смята без числа? Много хора не знаят числата, не могат да ги пишат, но пак смятат. Значи човек може да смята и без да знае числата; той може да говори и без да брои колко пъти е произнесъл всяка буква.
6.3.1927г.
102. Възпитание и самовъзпитание,  МОК , София
102.2 Мислете за слънцето! ( втори вариант )
Ако напишем числата: 0 – 3 – 6 – 12 – 24 – 48, ако към всяко прибавим по 4: 4 – 7 – 10 – 16 – 28 – 52.
13.3.1927г.
103. Няма тайно,  НБ , София
Според вас, как трябва да се възпитават децата: да се задоволяват техните желания, или не? Възпитателите трябва да знаят значението на числата, защото всяко число представлява живи единици, които могат да помагат, а понякога могат и да противодействат при възпитанието.
23.3.1927г.
104. Малкият повод, ООК , София
Числата от 1 до 10 представляват Божествения свят; от 1 до 100 – ангелския свят; от 1 до 1000 – човешкия свят.
15.5.1927г.
105. Ще ви се даде,  НБ , София
Всеки лъч, който излиза от човека, се означава с числата: едно, две, три, десет, хиляда – до милиони; всеки лъч има свое предназначение.
29.5.1927г.
106. Хармонични положения,  МОК , София
Забележете реда, по който са наредени книгите на Библията: първата книга е Битие - начало на нещата; втората е Изход - излизане; третата е Левит - ръководна книга за онзи, който е излязъл вече и е започнал да ходи; четвъртата книга е Числа - числата подразбират сметка, изчисление, за колко време например човек може да проходи самостоятелно; след Числа иде книгата Второзаконие - приложение на закона, има ли закон, нужно е приложение; после иде книгата Исус Навин - Исус Навин е един от героите, които се учат при Мойсей; като дойдете до книгата Съдии, помислете защо се е създала епохата на съдиите - явяването на съдиите почива на нещо дълбоко; след Съдии иде книгата Рут - влиянието на жената в света; след това вече иде царският период.
8.6.1927г.
107. Основни мисли, ООК , София
Като ученици на окултна школа, вие сте минали и през други училища — отделения, прогимназия, гимназия, висше училище, дето сте изучавали числата и различните действия с тях.
29.6.1927г.
108. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Защо между числата 2 и 4 се туря знакът плюс? За да се покаже, че действието е събиране. Щом съберете числата 2 и 4 на едно място, вие ще дойдете до границата на едно реално число.
Тъй щото, на въпроса защо числата се събират, изваждат, умножават и делят, не може да се даде никакъв отговор.
4.9.1927г.
109. Мнозина казваха,  НБ , София
За пример, съвременната математика, която има външно отношение към числата, познава четири действия: събиране, изваждане, умножение и деление.
16.10.1927г.
110. Значение на линиите,  МОК , София
Според езика на математиката, степените на числата означават измеренията.
13.11.1927г.
111. Така е писано,  НБ , София
И тъй, великата наука за числата е необходима за всички хора, понеже взима участие в съграждането на бъдещите им тела.
Значи, между числата, които определят отделните удове на човешкото тяло, непременно трябва да има известно съотношение.
20.11.1927г.
112. Скритите сили,  МОК , София
В училищата се изучава математика на числата, но без да се прилагат в психическия живот на човека.
30.11.1927г.
113. Вероятности и възможности, ООК , София
Числата на духа са живи: единицата, двойката и всички числа, произлезли от единицата, са живи.
18.12.1927г.
114. Естествена среда,  МОК , София
Думите могат да се степенуват, както и числата. Запример, числата 2, 22, 23 показват фазите, през които човек е минавал.
1.1.1928г.
115. В образ Божи,  НБ , София
Питам: кой математик не се държи като слепец за тояга в числата от 1–10? Той носи тия числа с себе си, те представят за него мерки, без които не може.
Който има прави отношения към Бога, към своя ближен, той разбира смисъла на числата и буквите и може да ги прилага в новия живот.
Като отиде някой болен при една от тези баби, тя измерва пръстите му, написва числата на чиста, бяла хартия, която после изгаря.
11.1.1928г.
116. Нови възгледи и методи, ООК , София
Какво ще разберете от сравнението, което правя между паяжината и човешката мисъл? Ако напиша на дъската цялата азбука или числата от едно до десет какво ще разберете? Какъв смисъл имат тези букви и числа за вас? Те имат смисъл за разумния, но не и за неразумния човек. За онези от вас, които знаете да пишете и да смятате, буквите и числата имат смисъл.
15.1.1928г.
117. Заветът,  НБ , София
Това показва, че числата имат смисъл; те играят важна роля в живота на човека.
18.1.1928г.
118. Малки и големи придобивки, ООК , София
118.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Числата от едно до десет са еднакво свещени.
9.2.1928г.
119. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Ако вземете общите суми 4 и 6 на числата 13 и 123, ще образувате числото 46, което не е особено щастливо. Годината 1912 е съставена от числата 19 и 12.
Ако числата са четни, ще имате едно разрешение; ако са нечетни – друго разрешение.
11.3.1928г.
120. Баща си и майка си,  НБ , София
Между истините има известно съотношение, както и между числата.
25.3.1928г.
121. По пътя на природата,  МОК , София
Запример, математикът, който има отношение повече към числата, работи главно с центъра на числата; когато разглежда математическите истини от гледището на философията, той работи повече с центъра на разсъждението; поетът работи повече с въображението.
1.4.1928г.
122. Практически правила,  МОК , София
Колкото повече напредва човек, толкова повече прониква той в съдържанието и смисъла на числата и толкова по-сложни стават задачите му.
4.4.1928г.
123. Служба на уравненията, ООК , София
Тъй щото, каквито задачи решавате с числата в обикновената математика, такива задачи можете да решавате и в психическия живот.
18.4.1928г.
124. Доброта и разумност, ООК , София
Той може да работи с тях, както математикът работи с числата.
16.5.1928г.
125. Разумни отношения, ООК , София
Ако е ученик, и буквите, и числата ще оживеят за него. Магическа сила се крие в числата! Да имате десет милиона лева на разположение, това значи да имате къщи, имоти, приятели. Следователно, ако в едно число се крие такава сила, колко по-мощно нещо представлява човешкият характер! Когато човек проникне в силата на числата, професорите на Светлината ще му разтворят вратите на своя университет.
Дойдете ли до числата, изучавайте техния вътрешен смисъл. Ние говорим за числата като живи сили, като израз на енергия.
25.5.1928г.
126. Правилно дъвчене,  МОК , София
Запример, за да дойде до понятието „число“, човек се е запознавал с числата постепенно, както вървят в естествения си ред, от 1 до 10 и т.н. Така наредени числата, между тях има едно механическо отношение, каквото виждаме и между органите на човешкото тяло. Ако искате да наредите органите в такъв ред, както нареждате числата, това е невъзможно. Освен механическото нареждане на числата, можем да ги наредим и по съдържание, но трябва да знаем какво е тяхното съдържание. Какво разбирате, ако наредите числата в следния ред: 1+2, 2+3, 3+4, 4+5, 5+6, 6+7, 7+8, 8+9, 9+10. Важно е да разбирате числата като механически величини, като съдържание и като смисъл. След това трябва да разбирате отношенията между числата, например отношението 1:2.
Някой казва, например, че не се интересува от вестниците, не ги чете, а всъщност по цели часове чете вестници; друг казва, че обича науката, всъщност нищо не учи; трети казва, че обича висшата математика, но не се интересува от елементарната математика, която работи с действията на простите числа, но всъщност не познава даже и простите действия с числата.
30.5.1928г.
127. Придобиване на щастие, ООК , София
За пример, какво знае той за отношението между числата 10 и 2? Защо числото 10 без числото 2 не може да реализира своите стремежи? За изяснение на това отношение ще приведа следната проста аналогия.
20.6.1928г.
128. Задна стража, ООК , София
Числата 2, 20 и 200 означават принципът на живота – работа.
27.6.1928г.
129. Елипса и парабола, ООК , София
За пример, числата и действията с тях се отнасят към специфична област от науката, в която пак се срещат завършени и незавършени действия.
8.7.1928г.
130. Роден от Бога, МС , София
Ако мога да напиша числата от 1 до 10, както трябва, с най-голямо разбиране, аз съм велик математик. Не може ли човек да напише, както трябва, числата от 1 до 10, от него нищо не може да стане.
1.8.1928г.
131. Правилно хранене, ООК , София
Някой се хвали, че е добър математик, че знае да вади квадратни корени от числата. Щом знае да вади квадратни корени от числата, нека извади квадратен корен от Любовта, от Добродетелта.
22.8.1928г.
132. Ключът на живота, ООК , София
Който разбере числата от 1 до 10, той ще разбере всички правила и манипулации в математиката; който не е разбрал първите числа, той не може да манипулира и с останалите.
7.9.1928г.
133. Мъртвата точка,  МОК , София
И тъй, както мъртвите точки в известен случай са благословение за човека, а в друг – носят неговото нещастие, така и числата, написани по различен начин, представят различни стойности и величини.
Като говорим за числата, ние ги разглеждаме като живи величини, а не само като количества. В това отношение числата са посоки, които излизат все от мъртвата точка.
Мнозина са дошли до положението, да изучават числата, като мъртви точки, поради което изпадат в големи суеверия.
133.2 Мъртвата точка ( втори вариант )
Но това е вече индивидуализиране на числата.
Добре, сега вие сте изучавали числата. Само единицата, като се развиват числата, се намира в едно мъртво състояние. В 4-те има едно действие, че съдържа в себе си числата до 10. Обаче двете единици умножени, не съдържат числата до 10, а остават само 4.
И сега хората са дошли до едно суеверие, те изучават числата като мъртви точки.
3.10.1928г.
134. Без прегради, ООК , София
Който разбира смисъла на числата от 1 до 10, той е разбрал живота.
Съвременната математика работи с числата, без да разбира тяхното вътрешно значение. От разумното съчетание на числата зависи успеха на човека в умствения, сърдечния и физическия свят. Колкото повече се повтарят числата 1 и 2, толкова повече интелигентността и чувствителността на децата се намалява.
10.10.1928г.
135. Какво са разбрали, ООК , София
Като изучавате математиката, за пример, вие разглеждате действията с числата, степенувате ги, но не се замисляте върху значението на дадено число, повдигнато в степен.
Цифрите на това число могат да вземат и друг ред, да получиме числата 132,546 или 165,423 и т.н. Първото число обаче, в което цифрите са наредени в естествения ред на числата, а именно, числото 123,456, представлява човек, който е дошъл до големите илюзии на живота.
Сега, като говоря за числата, имам предвид да обърна вниманието ви към тях като към наука, която има практическо приложение. Изучавайте числата, правете опити с тях. Напишете последователно числата от 1 до 10 на един лист и наблюдавайте какво ще изпитате при всяко едно от тях. Гледайте на числата не само като на количества, но и като носители на живи сили. В българската история числата 17 и 18 са играли фатална роля. Така ще видите, че между числата съществува правилно съотношение. Така ще видите, че радостите и скърбите в живота на всеки човек вървят по определен закон на числата. И тъй, изучавайте науката за числата – кабалистиката, да дойдете до положение да гледате на тях не само като на количествени величини, но и като на сбор от живи, разумни сили, разумни единици.
Сега, колкото и да ви говоря за числата, вие не можете изведнъж да станете кабалисти, както всички хора не могат изведнъж да станат музиканти, учени, философи, поети и т.н. Като работи в това направление, човек ще дойде до положение да разбира астрологията – влиянието на числата, на планетите като живи, разумни сили върху човешкия живот, върху неговата съдба.
Като работи съзнателно върху себе си, човек ще дойде до вътрешно разбиране на числата, до познаване на себе си и на другите хора.
17.10.1928г.
136. Възприемане и предаване, ООК , София
Днес всеки човек работи с числата, без да разбира техния вътрешен смисъл.
Които не разбират висшата математика, те намират, че числата са прости величини. Обаче, които разбират висшата математика, те знаят как се образуват числата, какво е тяхното значение и т.н.
Сега, докато работите с обикновената математика, вие лесно събирате и вадите числата и получавате от тях известни резултати.
26.10.1928г.
137. Единният,  МОК , София
Оттук вадим следното отношение: потенциалните сили се отнасят към кинетическите, както числата 8:6.
31.10.1928г.
138. Накъде, ООК , София
Обаче ако запази присъствието на духа си и каже, че нищо особено не е станало, освен смяна на числата, вместо 100 лири е останала само една, това е човек, който има самообладание.
2.11.1928г.
139. Най-високото място,  МОК , София
Представете си, че сте написали числата от 1-9 в естествения им ред. Обаче, ако напишем числата от 1-9 така, че да представят едно число, тогава единицата ще бъде най-голяма: 123,456,789.
139.2 Най-високото място. Закон на икономията в природата ( втори вариант )
В този ред как са поставени числата? Кое число е най-голямо? 9.
7.11.1928г.
140. Дадено по нещо, ООК , София
Ако човек не може да изпълни изискванията на един обикновен свят, как ще изпълни изискванията на света с висок морал, с необикновен ред и порядък? Ако човек не може да работи добре с числата от 1 до 10, как ще работи с числата от 10 до 100, от 100 до 1000, от 1000 до 10,000, от 10,000 до 100,000, до 1,000,000 и т.н.? Колкото по-нагоре се качва, толкова повече нещата се усложняват.
14.11.1928г.
141. Смени в природата, ООК , София
Сега, онези от вас, които не разбират значението на числата, казват, че това са числа, които нямат никакъв смисъл. Наистина, ако са без съдържание, числата нямат никакво значение. Запример, ако вземем числата 740 мм или 700 мм атмосферно налягане, не е безразлично за кое число ще говорим. Числата не са произволни величини.
За някои хора числата 13, 17 и др. са неблагоприятни. Каквото и да е влиянието на числата, човек трябва да държи в ума си положителни мисли.
19.12.1928г.
142. Израз на живота, ООК , София
От единицата можем да образуваме числата 12 и 21.
Какво трябва да остане в човека? - Числата 12 и 21.
Като знаете смисъла на числата 12 и 21, работете съзнателно с тях.
26.12.1928г.
143. Направление на истинския живот, ООК , София
Лесно е да събирате и да умножавате числата, но мъчно е да обясните, защо е така.
1.1.1929г.
144. Тихият глас,  ИБ , София
Като размените местата на числата 2 и 1, ще получите числото 12. Какво означават числата 12 и 21? - Числото 12 е идеал на човешката душа за един разумен, мъдър живот.
2.1.1929г.
145. Вторият ден, ООК , София
Като ученици, вие трябва да изучавате числата и геометрическите фигури, защото всяко желание се постига по пътя на числата и на геометрическите фигури.
В духовния свят числата са ирационални. Затова, именно, и в астрологическата година числата са ирационални.
Числата, геометрическите фигури представят азбука на Божествения език. Като пишете числата, вибрациите на някои от тях се отразяват благоприятно върху вашия ум и върху вашето сърце, а на други някои се отразяват неблагоприятно.
Сега, като говоря за числата, аз имам предвид простите числа от 1 до 10.
16.1.1929г.
146. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Сега, като ученици на окултна школа, вие трябва да изучавате, освен обикновената още и Божествената наука, да знаете, каква е програмата ви за всеки ден, да знаете смисъла на числата и да познавате, кога какво число сте. Докато числата на физическия свят са делими, без никакъв остатък, те не създават спор между хората.
25.1.1929г.
147. Смяна на енергиите,  МОК , София
След това ще видим, каква разлика има в числата.
30.1.1929г.
148. Знайно и незнайно, ООК , София
За да дойде до положителната, до Божествената наука, човек трябва да мине през човешката еволюция, която обхваща числата от 100 до 1000, през ангелската, която обхваща числата от 10 до 100. Най-после, той ще дойде до Божествената еволюция, която обхваща числата от 1 до 10.
3.2.1929г.
149. Учителю благи,  НБ , София
Той веднага написва числата, туря между тях знака плюс и казва 1+1=2. – Тъй, Иванчо, иди сега на мястото си.
6.2.1929г.
150. Двете съзнания, ООК , София
От гледището на тия закони, числата биват щастливи или благоприятни и нещастни или неблагоприятни.
Сега, като събирате числата от едно до десет, вие трябва по някакъв начин да ги оживите. Както се нареждат числата в гами, така се нареждат мислите, чувствата и желанията на хората. Изобщо, числата девет, шест и три не взимат никакво участие в живота. Когато става активен, когато иска да се прояви, човек се намира в положението на числата 2, 5 и 8.
17.2.1929г.
151. На този камък,  НБ , София
И наистина, работите на съвременните хора са много объркани, именно, по тази причина: те са разменили местата на числата в своя живот.
Когато не можете да разрешите някоя задача, започнете да говорите на числата на тая задача: „Бог е Любов". Числата са разумни сили, с които трябва да се нагласите.
27.2.1929г.
152. Отношение между числата, ООК , София
Първият отвесен ред съдържа числата от единица до десет; вторият — от десет до сто; третият — от сто до хиляда.
Който разбира значението на числата той може да превръща енергиите, които те съдържат в себе си: положителните енергии в отрицателни и отрицателните — в положителни.
Какво значи, да превърнете енергията на числата в себе си от положителна в отрицателна? Представете си, че някой човек засегне вашата чест, вашето достойнство, вследствие на което силно се разгневите.
И тъй, като ученици, вие трябва да изучавате числата, да придобиете гъвкавост като тях. Числата представят разумни същества, но не и морални, защото обикновеният морал е нещо, което се налага отвън.
Като ученици, от вас се иска съзнателно отнасяне към числата, не само като към количествени отношения, но и като към живи, разумни същества. Обаче, както и да местите числата, те никога не се оплакват. Смирен е онзи, който има качествата на числата, да бъде винаги доволен от мястото, което му е дадено.
Младият момък минава за наследник на дядото, а всъщност той е самият дядо. — Можем ли и ние да получим елексира на живота? — Всеки може да го получи но при условие, да има готовността на числата дето го турят да бъде доволен от положението си. Дали сте едно от числата 5000, 600, 70 4, или нула, да ви е все едно.
В заключение на всичко говорено досега, казвам: Бъдете пъргави, пластични и подвижни като числата, че дето и да ви поставят, да бъдете доволни от мястото си и всякога да сте готови да сменяте мястото и службата си.
152.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Та вие питате: "Как трябва да постъпваме?" Човек трябва да бъде толкова гъвкав, както числата.
Като кажем 20, какво означава? Ако пишете числата само така, числата нямат смисъл.
Първото нещо, нека останат числата.
1.3.1929г.
153. Наука и знание,  МОК , София
Числата, с които си служим в живота, са живи величини; те имат отношение, както към материалния, така и към духовния и умствения свят.
153.2 Наука и знание ( втори вариант )
Щом говорим за числата, за числото 5 000 000, но какво 5 000 000? Може да са пет милиона прашинки.
Трябва да знаете числата в природата.
6.3.1929г.
154. Първата буква, ООК , София
В първо отделение детето изучава числата от 1 — 20, но като стане виден математик, той си служи със същите числа, само че ги взима в различни комбинации.
13.3.1929г.
155. Правилни изводи, ООК , София
Като ученици, вие изучавате числата, без да подозирате, че те имат отношение към психическия ви живот, както и към целокупния живот. Числата взимат участие в мислите и чувствата на човека. За да разбере живота, човек трябва да изучава числата.
155.2 Правилни изводи ( втори вариант )
И онзи, който разбира живота, трябва да изучава процесите на числата.
20.3.1929г.
156. Непреривно движение, ООК , София
Ако напишете последователно числата от 1-10, без да турите запетая между всяко едно от тия числа, това представя незавършена работа.
В това отношение, числата приличат на семена. Като изучавате числата и семената, ще видите, че всяко едно от тях съдържа различно количество жизнена сила.
Следователно, докато човек не разбира силата, която природата е вложила в числата, той няма да разбере вътрешния им смисъл и отношението, което те имат към него. Който разбира динамическата сила на числата, той може да ги приведе в известен ред.
Когато говорим за числата, за динамическите сили, които те съдържат, ние трябва да бъдем абсолютно свободни. Искате ли да се ползвате от числата, вие трябва да знаете какви сили се крият в тях и какво действие оказват върху човека.
Следователно, вие не можете всякога да се ползвате от числата, както не можете на всяко време да правите добро.
Добрата или лошата съдба на човека се определя от съотношението на числата на неговите пръсти. Ако отношението между числата, които получавате при измерване пръстите на някой човек е хармонично, съдбата на този човек е добра. За добрата или лошата съдба на човека има значение не само отношението на числата, които отговарят на дължината на неговите пръсти, но и отношението между числата, получени при измерване на лицето, на ръцете, на краката, на цялото тяло.
Числата играят важна роля в живота на отделния човек. За да познаете кои числа ви помагат, напишете едно след друго числата 1, 2, 3, 4, 5 и т. н. Като дойдете до познаване на силите, които действат в числата, вие ще можете да определите кой лотариен билет печели и него, именно, да вземете. Каквото представят числата в живота, такова нещо е животът на всеки човек.
Който разбира законите на числата, той може да измени съдбата си, т. е. да я подобри. Ако строите къща, спазвайте числата. Каквото правите в живота си, правете го с оглед на науката за числата.
156.2 Непреривно движение ( втори вариант )
Тогава числата, както са поставени, едното водата, завзема първо място, понеже е динамическа сила. Числата имат своя интензивност.
Казвам, ако вие по този начин не разбирате силата на числата, с които природата работи, вие няма да разберете техния вътрешен смисъл и какво отношение има спрямо вас. Това са числата приблизително на пръстите.
Който разбира тази динамическа сила на числата, той може да ги преведе, да ги тури в известен ред.
Когато дойдем до разумния живот, в света числата са разпределени, те вървят по определен начин.
Това, дето наричат лошата съдба, то е съотношение на числата.
Ако имало опущение в числата, ще кажеш излъгал съм се, мярката не е правилна.
Постоянни са тия величини на числата. Затова ние се стремим към разбирането на този велик закон да приведем числата в геометрическа форма, геометрическите форми да приведем в органически и органическите да приведем в психологически, докато това проникне в нашето съзнание.
Последното число някой път е спасително в това отношение на числата.
Сега, когато ние дойдем да изучаваме числата, трябва да имаме една естествена величина, върху която трябва да се спрем.
Не механически, но числата имат съотношение. За колко деня той обиколил земята? Ако една работа не върви по един начин, ще измените числата, ще измените деня.
24.3.1929г.
157. Сам Отец, НБ , София
Когато някой казва, че разбира числата, разбира аритметика, трябва да имате пред вид, че съществуват степени в разбирането.
14.4.1929г.
158. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Той е разбрал числата от три нагоре.
17.4.1929г.
159. Трудни задачи, ООК , София
За да има здраво тяло, човек трябва да разбира отношенията на числата от 1 — 4. Като ученици, вие трябва да разбирате отношенията на числата 1:3, 2:3 и т. н.
159.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Вие с числото 1 може да проверите дали числата са прави, или не.
В природата под 3 разбираме растенето на числата, а под 4 в живата математика ние разбираме разпределението на всички материали, разпределението на материалите. За да имаш едно здраво тяло, ти непременно трябва да разбираш отношението на числата от 1 до 4, вътрешните процеси, които стават.
24.4.1929г.
160. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Тъй щото, не се опитвайте да делите числата на живота без остатък.
Животът постоянно сменя числата, с които работи: Днес работи с някое рационално число, утре — с ирационално.
3.5.1929г.
161. Външни и вътрешни методи,  МОК , София
Например, имате числата 1 и 2.
29.5.1929г.
162. Определени движения, ООК , София
162.2 Любовният поглед ( втори вариант )
И числата се опетняват.
5.6.1929г.
163. Верни положения, ООК , София
Когато числата се разместват, едновременно с това те изменят своята цена и своето значение.
Какво заключение ще извадите от промяната на числата по количество и стойност? Представете си, че ви кажат числото три килограма. Изобщо, числата, както и ъглите, по които е построено човешкото тяло, имат значение върху неговия характер, върху неговите дарби и способности.
163.2 Верни положения ( втори вариант )
Да кажем, да напишем числата: 1234, 2341, 3214, 4321.
Сега ценностите на числата като количества нали се изменят.
28.6.1929г.
164. Светът на ограниченията ,  МОК , София
Когато нулата застане пред единицата или пред двойката, имате числата 0.1, 0.2.
21.7.1929г.
165. Илия вече дойде,  НБ , София
За да се реши това уравнение, първо трябва да се разбира смисъла на числата, които го съставят. Значи, числата трябва да се разбират и прилагат.
9.8.1929г.
166. Абсолютна и относителна реалност,  МОК , София
Представете си,че напишете числата десет и сто. Ще кажете, че числата крият в себе си абсолютна и относителна реалност.
25.8.1929г.
167. По Бога направени, СБ , София
Животът на всеки човек се опредяла с една математическа формула от числата 1 – 10.
Вие трябва да дадете такъв израз на този символ, какъвто математиката дава на числата.
8.9.1929г.
168. Стотникът,  НБ , София
Ако хората могат да използуват съзнателно силите, които са вложени в числата, те коренно ще се преобразят. Такова смятане с числата, обаче, не разрешава важните житейски въпроси.
168.2 Стотникът ( втори вариант )
Ако вие само си играете с числата, те нищо няма да ви ползват, но ако цяла година вие пишете числата от едно до един милион, но съзнателно - вие ще имате добри резултати; те ще направят у вас един преврат.
Защо съвременните хора ги е страх от числото тринайсет? Има нещо в числата.
20.9.1929г.
169. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Какво е отношението между числата девет и осем? Числото девет е получено от квадрата на числото три, а осем – от куба на числото две: 3 на 2-ра = 9, 2 на 3-та = 8. Числата 8 и 27 се отнасят към третото измерение, а 81 – към четвъртото измерение, З на 4-та = 81.
Оттук ние виждаме значението на числата в живота, т. е. приложението на кабалата. Числата от 1 – 10 представят свойствата на точката. С други думи казано: когато точката минава през различни фази, ние си служим с числата от 1 – 10.
Както при написване на числата човек се свързва с енергиите, които те носят в себе си, така и при чертане на правата линия той естествено възприема идеята за право и справедливост, за правда и прави, разумни отношения.
И то се основава върху числата.
Каква тайна се крие в отношенията на числата, вие не можете да знаете. Обаче, какви са отношенията между числата, това можете да знаете.
И тук числата играят голяма роля.
Като метод за самовъзпитание, съветвам ви в свободното си време да пишете числата от 1 – 10 и да размишлявате върху тях.
169.2 Правата линия ( втори вариант )
Най-първо в дадения случай вие трябва да разбирате отношенията на числата, когато се занимавате с тях. Да вземем сега числата 216, 343, 512, 729. 2+1+6=9, 3+4+3=10, 5+1+2=8, 7+2+9=18.
Ние идваме до закона, дето в кабалата се казва, че числата имат сила. На какво са разрешение числата от 1 до 10? Аз ще ви приведа.
Та ние можем да определим по този начин числата. Аз не искам да ви разкрия тайната на числата, но ще ви покажа отношението им.
Аз бих желал някои от вас да работите върху известни мисли, да пишете числата и когато пишете едно число, да го пишете по-красиво. Вие няма да проникнете в числата от 1 до 10, но все таки, ако ги пишете хубаво, все ще остане нещо хубаво и красиво във вас.
25.9.1929г.
170. Разумни методи, ООК , София
Има едно вътрешно съчетание на числата, по което можете да познаете, кои билети печелят, и кои — не печелят.
27.9.1929г.
171. Три идеи,  МОК , София
171.2 Последният опит ( втори вариант )
Да заменим тогава числата.
18.10.1929г.
172. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
Като изучава числата, човек дава цена на всички, обаче, дойде ли до нулата, той не й дава цена.
Какво ще кажете за числата от 1 – 10? Съществуват ли те вън от човека, или не? Вън от човека числата не съществуват. В този смисъл числата крият творчески сили в себе си. Който изучава числата, трябва да познава законите, по които те действат, както и реда, по който се проявяват. Както редът и местата на числата е в зависимост от известни закони, така също особени закони регулират отношението между мислите и чувствата на човека.
172.2 Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) ( втори вариант )
Затова в Кабалата, когато се изучават числата, те са творчески. Числата, това са силите, които са работили, които духът е създал.
Затова онзи, който изучава числата, той трябва да изучава най-първо техните закони.
20.10.1929г.
173. От всичките най-много,  НБ , София
Някои ученици добре разбират действията с числата, но щом дойдат до уравненията, нищо не разбират.
173.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Някои лесно разбират числата, но не могат да разберат уравненията.
23.10.1929г.
174. Център на живота, ООК , София
Сега, като разглеждате чертежа на фигура 1, вие можете да се запитате, защо липсват числата 3, 6 и 9? Тези числа са резултати. Числата 1 и 2 са творчески, те имат отношение помежду си. Числата 2 и 4, 4 и 5 са също творчески.
Като отделна единица, човек е резултат на посоката на своя живот, на своите мисли и желания, които представят отношение между числата 1 и 2.
25.10.1929г.
175. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
И тъй, като разглеждате силите, които се крият в числата 9, 8 и 7, виждате, че всички са положителни и динамически.
27.10.1929г.
176. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Макар и голям реалист, Емил Зола вярвал в числата, а в много други неща не вярвал.
Като ученици на живота, вие се стремите към една велика наука, която наричаме „математика на числата", а при това не сте готови да направите по едно малко добро. Щом дойдете до математиката на числата, вие трябва да се заемете с изучаване на точките, на отношенията, които съществуват между тях, както и с реалните и въображаеми числа.
176.2 Блажени са очите и ушите ( втори вариант )
Тази отвлечена наука аз я наричам математична наука на числата. Тя се занимава с числата, с точките, с въображаемите числа. Следователно онзи, който се занимава с математиката, трябва да знае отношенията, които съществуват между числата.
10.11.1929г.
177. Сторете да насядат,  НБ , София
Щом се освободят от детинството си, те трябва да започнат изучаването на математиката – наука за числата и действията с тях. Числата играят важна роля в човешкия живот. Ако размените местата на числата 1 и 9, ще получите 91. За тази цел, вие трябва да знаете законите на числата от 1 – 10. Числата от 1 – 10 представят стъпала, по които човек върви, за да измени състоянията си.
Те трябва да насядат пред нозете на Великия Учител и да искат да ги учи на науката на числата.
Като работите с числата, вие имате възможност да развивате ума си.
177.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
За да можеш да изменяш състоянията си, ти трябва да знаеш законите на числата от 1 до 9. Числата от 1 до 10, това е наука за промяна на всички органически разумни сили, които се сменят от едно състояние в друго.
Казвам, сега всички вие трябва да седнете пред нозете на своя Учител, тъй както и той прави някога, и да научите една наука на числата.
13.11.1929г.
178. Два центъра, ООК , София
За да расте, човек трябва да има на разположение нива и семе, т. е. числата едно и две. След това иде действието и на другите числа върху човека, а именно числата 3, 4, 5, 6. 7, 8 и 9.
15.11.1929г.
179. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
Те боравят с числата, но не знаят, кои числа, при дадени условия, печелят и кои не печелят.
179.2 Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) ( втори вариант )
И ще знаете, когато се разлагат числата, вие имате положителни и отрицателни резултати.
24.11.1929г.
180. Влязоха в ладията,  НБ , София
Като изучавате числата, ще видите, какви закони регулират явленията в живота и в природата. По числата можете да познаете, кога човек има условия да стане богат и кога – беден; кога може да се разболее и кога – да оздравее; кога ще започне училище и кога ще свърши. Велико нещо е науката за числата, но тъй както днес възпитават децата, те не могат лесно да се домогнат до тази наука.
180.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Има чудни закони в числата.
Питам, има ли смисъл такова събиране и изваждане на числата? Сега това дете, като се върне дома си, ще разправя: „Като извадих една лъжичка, колко беше сладка! И после, като ги събрах, пак беше сладко."
6.12.1929г.
181. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Това показва ли, че е станало някакво растене? Ако съберете числата 1 и 2, които нямат вътрешна връзка помежду си, това събиране е механическо.
8.1.1930г.
182. Проява на Любовта, ООК , София
182.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
По закона на числата животът не седи в крайностите.
15.1.1930г.
183. Светли и тъмни действия, ООК , София
183.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Тогава, ако един ученик излезе и оперира, и не туря знаците намясто, какво прави учителят? Някъде ученикът може да коригира, ако знаците не са правилни, ако числата не са правилни.
Числата, това са сили, с които трябва да се оперира. Може би една стотинка в първата редица нищо не значи, но единицата ако ти промениш в десетата редица на числата, тогава единицата в какво ще се превърне? 1 000 000 000.
17.1.1930г.
184. Самосветеща лампа,  МОК , София
Например, някои не вярват в числата, докато не ги познават, докато не разбират тяхното значение. Ученикът пише числата 1, 2, 3 и ги събира: 1 + 2 + 3 = 6. Онзи, който разбира смисъла на числата, пита: Могат ли да се съберат числата 1, 2 и 3 на едно място? Могат да се съберат.
Това показва, че всяко число има специфичен смисъл. – Защо? – Защото числата изразяват идеи.
184.2 Самосветеща лампа ( втори вариант )
Той напише числата както трябва, но не ги постави дето трябва.
Та казвам, числата сами по себе си могат да имат няколко смисъла, които трябва да обяснят идеите.
22.1.1930г.
185. Опитна школа, ООК , София
Размишление Като ученици на велика Школа, вие трябва да се занимавате с двете значения на числата: с тяхното абсолютно и с тяхното относително значение.
185.2 Опитна школа ( втори вариант )
Всеки ученик или всеки верующ има да се занимава с две задачи по отношение на числата: абсолютни числа и относителни числа.
5.2.1930г.
186. Новите веяния, ООК , София
Днес всички хора изучават числата, но не влизат в техния дълбок, вътрешен смисъл, както ще ги изучават в бъдеще. Днес всеки работи с числата, извършва различни действия с тях, но какво е значението на тия числа, не знае.
9.2.1930г.
187. Побеждавайте злото,  НБ , София
Какъв човек е този, който не знае нищо по тези въпроси, който няма никакво понятие за Бога? Той е подобен на онзи математик, който борави с числата, извършва всички математически действия, без да знае, какво представя живата единица, от която са произлезли всички неща, всички числа.
Които не разбират закона на числата, могат да изпаднат в две крайности: или в крайно суеверие, или в крайно безверие. Изпадне ли в суеверие, човек започва сляпо да вярва в числата и да очаква от тях своето щастие. Изпадне ли в безверие, човек започва абсолютно да отрича значението на числата. Който разбира закона на числата, той знае, че всяко число, независимо значението си, има отношение към известни планети. Тъй щото, щастието на числата не се съдържа само в тях, но и във връзката им с известни планетни съчетания.
187.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
И тогава онези от древността, които са изучавали тази философия, те са врачували с числата, като са ги наричали числа на мъжа, числа на жената и числа на децата.
12.2.1930г.
188. Съчетания на числата, ООК , София
Например, хората изучават числата, работят с тях, но не познават техния вътрешен смисъл. Числата представят богата почва, но разумният човек трябва да обработи тази почва, за да не даде бодили и тръни. Числата играят важна роля при изграждане на човешкия характер. Хора, които работят съзнателно с числата 2, 5 и 8, са богати. Числата 3, 6 и 9 създават големи неприятности на човека. В числата 12, 15 и 18 имате единица, свързана с числата 2, 5 и 8. Например, знаете ли, как можете да превърнете числата 12, 15 и 18 в 21, 51 и 81? Не е лесна работа да впряга човек числата на работа.
Числата играят важна роля в човешкия организъм. Например, дали е хармонично устроена главата, или не, съдим по съчетанието на числата, които получаваме при измерването и. По числата съдим още и за трудностите, през които даден човек е минал.
Да се върнем към числата, като към живи величини в природата. От числата 12, 15 и 18 най-добро е числото 12.
188.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, това са характерни черти.
Някои хора са богати, те са числата 2, 5, 8. После имате числата 13, 16, 19. В дадения случай числата 3, 6, 9, тъй както са поставени в природата, те може да създадат само беля.
Така можем да съпоставим числата в тия категории до 20.
То е числата, които тая котка носи със себе си.
Казвам, числата, това са живи числа.
За вас числата ще се изгубят.
Вземете числата.
14.2.1930г.
189. Човек и природа,  МОК , София
189.2 Единност и общност на природата и човека ( втори вариант )
Правени са ред научни изследвания върху значението на числата.
16.2.1930г.
190. Изпитай и виж,  НБ , София
190.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
Вземете числото 666 или числото 999, или 333, или числата 13, или 14, или 15, или 16.
12.3.1930г.
191. Идейната обич, ООК , София
191.2 Идейната обич ( втори вариант )
Къде е погрешката в събирането? Ако онзи, който събира, и онзи, който не знае туй, но онзи, който има да взима от мене, в моето събиране той може да разгадае според числата причините, защо аз съм направил погрешка.
14.3.1930г.
192. Дисонанси в живота,  МОК , София
192.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Тогава имаме числата.
16.3.1930г.
193. С благодат и истина,  НБ , София
Сега, да оставим настрана числата като отвлечени величини, понеже нямат нищо общо със сегашния живот на хората.
23.3.1930г.
194. Възпитателни методи,  МОК , София
Следователно, човек трябва да знае числата, които определят нормалното отношение на частите на неговото тяло.
9.4.1930г.
195. Значение на числата, ООК , София
За да разберете значението на числата, вижте с кои числа природата си служи.
Като ученици, вие трябва да се ползвате разумно от числата, с които природата е писала върху тялото ви. Който иска да придобие знание и Мъдрост, той трябва да разбира значението на числата. Числата са живи величини. Големите числа може да са свободни, но числата от милион надолу не са свободни.
195.2 Разбиране на числата (Учудване и съжаление) ( втори вариант )
Казвам, числата трябва да се разбират, ако вие искате знание и мъдрост. Но ако вие не разбирате смисъла на числата, какво знание ще имате? Вие постоянно оперирате с числата на вашата ръка.
Числата са живи. Ти не може да играеш с числата, както искаш. Да кажем, числата 10, 20, 30 - всичките числа са заети от високоинтелигентни същества.
18.4.1930г.
196. Направления в живота,  МОК , София
Той прави разлика между количественото събиране на числата, като мъртви величини, и количествено събиране на живи числа.
196.2 Направления в живота ( втори вариант )
Той прави разлика между количественото събиране на числата като мъртви величини и количественото събиране на живи числа.
Сега, разбира се, това събиране е количествено, но щом влезете в отношенията на природата, числата са живи.
23.4.1930г.
197. Доброто оръжие, ООК , София
Като влиза в живота, човек се натъква на числата и започва да брои: едно, две, три и т.н.
И тъй, като говорим за числата, ние ги разглеждаме като цели и дробни.
Сега, да се върнем към числата. Не знае ли скритите сили на числата, човек може да си създаде ред нещастия.
197.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Допуснете сега, аз постъпвам като един учен човек, поставям числата
25.4.1930г.
198. Светлина и знание,  МОК , София
Обаче, каква дисциплина може да съществува в един клас, когато учителят по музика не може да научи учениците си да пеят правилно? Или, каква дисциплина ще има в класа, когато учителят по математика не разбира вътрешния смисъл на числата от 1-10? Каква дисциплина може да съществува в едно училище, ако учениците не знаят защо са дошли и не обичат да учат?
198.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Да допуснем, че вие сега следвате по музика, нали ще изпеете гамата? Нали тя е основата в това училище? Но ако един музикант не може да изпее седемте тона на гамата, какъв музикант ще бъде той? Представете си един математик, който не може да напише числата от 1 до 10.
30.4.1930г.
199. Положително знание, ООК , София
Както тоновете се различават по броя на трептенията, така и числата се различават по енергията.
Ако синът и бащата, или дъщерята и майката работят заедно, какво ще създадат? Ако умножите числата 2х3=6, ще имате двойката – бабата и тройката – внукът. Коя работа ще бъде по резултатна, тази на бабата и внука, или на бащата и сина? Кой резултат ще бъде по-мощен: този, който се получава от 3х4 или от 2х6? Мислете върху съчетанията на числата, да проникнете в техния смисъл, в тяхната философия. Както външният и вътрешният живот на човека предполагат известна философия, така и в отношенията на числата има известна философия, която трябва да се изучава.
Само при това положение човек може да разбере смисъла на числата.
Да се върнем към числата. Като работите с числата, ще забележите, че при умножаване на девет с кое да е число, винаги сборът от цифрите на полученото число дава пак девет. Какво заключение можете да извадите от това съчетание на числата? Оттук можем да извадим следния закон: благоприятните условия всякога дават добри резултати.
199.2 Положително знание ( втори вариант )
Във философията на числата има известно отношение.
Трябва да се изучава, за да може човек нормално да расте, от невидимия свят да му разкрият законите на числата.
2.5.1930г.
200. Показване,  МОК , София
Следователно, числата, които не се делят без остатък, спадат към имагинерните или въображаемите числа, т.е. към непреривните процеси в Природата.
11.5.1930г.
201. Да влезеш,  НБ , София
Ако няма дълбоко разбиране за числата, човек лесно пише десетиците, стотиците, хилядите, милионите и т.н. Да пишеш числата правилно и да извършваш с тях различни действия, това не е истинска математика.
23.5.1930г.
202. Музика и работа,  МОК , София
Защо в тази притча Христос взел числата 30, 60 и 100, а не други някои? Като съберем числата 1, 3 и 6, получаваме числото десет, в което се крият всички възможности.
Като работите с музиката, работете и с числата.
202.2 Музика и работа ( втори вариант )
Защо в тази притча Христос взел числата 30, 60 и 100, а не други някои? Като съберем числата 1, 3 и 6, получаваме числото 10, в което се крият всички възможности.
Като работите с музиката, работете и с числата.
30.5.1930г.
203. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
Да се задават такива въпроси, това е все едно да питате малкото дете, което едва е влязло в първи клас, вярва ли в числата. Детето не знае още какво нещо е число, а вие го питате вярва ли в числата. Когато детето се запознае с числата, тогава можете да го питате вярва ли в тях.
203.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Да се задават такива въпроси, това е все едно да питате малкото дете, което едва е влязло в първо отделение, вярва ли в числата. Детето не знае още какво нещо е число, а вие го питате вярва ли в числата. Когато детето се запознае с числата, тогава можете да го питате вярва ли в тях.
Но учителят не му е разправял още нищо - трябва ли да го питаш: „Ти вярваш ли в числата?" Че как ще вярва това дете в числата - то още не знае какво нещо е число. „Вярваш ли в Бога?" Ако вярването в Бога е една идея, когато учителят пита ученика си: „Ти вярваш ли в числата", той казва: „Не вярвам, не съм ги виждал."
11.6.1930г.
204. Двата принципа, ООК , София
В математиката изучавате числата и действията с тях.
13.6.1930г.
205. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Каква разлика има между числата 12 и 21, 13 и 31, 14 и 41? Сборът от числата на 12 и 21 е три, но разликата между тях е с девет единици. Сборът от числата на 13 и 31 е четири, но те се различават едно от друго с 18 единици. Сборът от числата на 14 и 41 е пет, но разликата между тях в количествено отношение е 27. Ако числата 12 и 21 представят човешки домове, в първия дом мъжът управлява, а във втория - жената.
Като изучавате числата, виждате, че всяко число съдържа в себе си известен брой единици. Това е външната страна на числата. На обикновените хора тя представя числата само като количествени величини.
Да се върна към числата, с които започнах лекцията. Както месеците декември и май представят влиянието на два противоположни рода енергия, такова нещо представят числата 12 и 21.
Числата, с които работим, са живи.
205.2 Образци за самовъзпитание ( втори вариант )
Каква разлика има между числата 12 и 21, 13 и 31, 14 и 41? Сборът от числата на 12 и 21 е три, но разликата между тях е с девет единици. Сборът от числата на 13 и 31 е четири, но те се различават едно от друго с 18 единици. Сборът от числата на 14 и 41 е пет, но разликата между тях в количествено отношение е двайсет и седем. Ако числата 12 и 21 представят човешки домове, в първия дом мъжът управлява, а във втория жената.
Като изучавате числата, виждате, че всяко число съдържа в себе си известен брой единици. Това е външната страна на числата. На обикновените хора тя представя числата само като количествени величини.
Да се върна към числата, с които започнах лекцията.
Както месеците декември и май представят влиянието на два противоположни рода енергия, такова нещо представят числата 12 и 21.
Числата, с които работим, са живи.
") Това е най-простото разбиране -количествено разбиране на числата; дават един и същ резултат.
Имаме превръщане на числата.
Ние вземаме тези нормалните положения на числата 12 и 21.
4.7.1930г.
206. Освобождаване,  МОК , София
206.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
В българския език гласните не се подразбират, но в математиката се вижда, че малките неща имат предназначение или тъй наречените предпазителни мерки - да знаем числата цели ли са, или дроби.
Та в новата философия и в числата, и в геометрията е скрит дълбок смисъл.
13.7.1930г.
207. Връзване и развързване, МС , София
Като съберете числата 30+60+100, ще получите 190.
14.7.1930г.
208. Чрез Него стана, МС , София
Всяко нещо трябва да се постави на своето място, както числата в математиката се поставят на своето място.
31.8.1930г.
209. Условия за растене,  НБ , София
Същото може да се каже за числата и формулите в математиката.
12.9.1930г.
210. Светът на правата линия,  МОК , София
Математикът се интересува от произхода на числата. Благодарение на това, един математик разглежда числата като количествени величини, друг – като символи, трети – като характери и т.н.
210.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
Външната страна на числата, това е едно удобство.
24.9.1930г.
211. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
Числата са ноти, по които той свири.
Значи имате числата +5 и -5.
И в числата, били те положителни или отрицателни, също има красота.
26.9.1930г.
212. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
Мнозина изучават математика, работят с числата, но ги разглеждат само като количествени величини. Освен количество, числата съдържат в себе си още и енергия.
Да се върнем пак към числата като живи величини.
Ако изучавате числата с Любов, вие ще дойдете до известни открития. Днес вие си служите с числата като със символи, без да знаете техния произход. Освен количествени величини, числата представят още и силово съдържание. Който разбира смисъла на числата, може да се ползва от тях. Ако разделите числата от 1 до 10 в три категории, ще имате следната табличка:
212.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Та казвам, има известни числа известни норми в човешкия живот; щом човек се премери, от числата на неговия ръст и широчина, от тези числа се определя цялата му съдба. После числата на дните, през които той ще се роди, и в кой час ще се роди. Онези от вас, които изучавате астрологията, ще забележите, че има едно отношение между числата. Разбира се трябва да има една интуитивна прозорливост, да можеш разумно да съпоставиш числата в едно съчетание и да извадиш отношенията, които те съдържат. Защото в дадения случай числата са живи. Ако вие съпоставите математически числата, те стават отзивчиви към човешката мисъл. Така е и с числата.
Тогава именно ще дойдем до известни открития на числата. Как са се развили сега числата, вие не знаете.
И зад тях има друг един символ, който ще обясни и по-дълбокия смисъл на числата. Но мисълта ми е следната, че в числата освен количественото съдържание има още едно вътрешно съдържание. И когато числата са наредени, може да знаете към коя категория спадат те. А онзи, който не разбира закона на числата, от 6 хиляди може да произведе едно голямо нещастие върху си.
28.9.1930г.
213. Не могат да приемат,  НБ , София
Ние се приближаваме към реалния свят – в света на действията и на числата.
8.10.1930г.
214. Вътрешни прояви, ООК , София
Ще кажете: „Може ли такъв човек да прави погрешки?“ Ако някой учен работи с числата от 1 до 10, до 100 или до 1000, изключена е възможността да прави погрешки.
10.10.1930г.
215. Нов мироглед,  МОК , София
Трябва ли да мислите много колко правят 2 и 3 крини жито? Събирате числата 2 и 3 и получавате 5 крини.
Ние говорим за числата 2 и 3 като разумни и неразумни величини.
Те трябва да отидат по-далеч, да проникнат в съдържанието на числата.
215.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
В съвременната наука, както са поставени числата, има известни формули.
12.10.1930г.
216. Разумното Слово,  НБ , София
Значи, числата 25, 250, 2,500 и 250,000 милиона години, вървят по една и съща линия, но с различни резултати – резултати на разумния живот.
17.10.1930г.
217. Единица мярка,  МОК , София
Като не знаят силата на думите, на числата, като носители на динамическа енергия в себе си, хората си служат с тях, както им попадне, без да подозират, че те произвеждат известна реакция върху човека.
Числата съдържат положителни и отрицателни енергии.
217.2 Линии на човешкото лице. Единицата – доброто ( втори вариант )
Същевременно това число, ако вие се занимавате на физическото поле, числата нямат отношение, но числата имат отношение към друг живот. Вземете числата 9, 8, 7, 5, 15, 16 или 1000000 тези числа имат отношение към Божествения свят.
26.10.1930г.
218. Живият хляб,  НБ , София
Окултистите събират числата 1 + 6 = 7.
31.10.1930г.
219. Правилни отношения,  МОК , София
Запример, какво е отношението на един човек към друг, на едно млекопитаещо към друго, на една птица към друга, или на една риба към друга? Отношението на тия същества може да се изрази с числата 1:1.
Там лесно се работи с числата, но като дойде до приложението им в живота, както и във вашия психически живот, вие се натъквате на големи мъчнотии. И ако нямате ясна представа за числата като сили, които действат във вашия умствен, сърдечен и волев живот, можете да се натъкнете на големи противоречия.
Човек трябва да знае как да борави с числата.
219.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Сега приложението на закона за положенията, които съществуват, на числата.
12.11.1930г.
220. Правилно отношение към числата, ООК , София
Ако към числата 4, 5 и 6 има малък придатък, в милиметри, сборът им не е 15, но 15 и някакъв малък придатък, който изменя вече значението на числото 15. Най-малката грешка в числата води към погрешни тълкувания.
Докато хората не разбират числата и тяхното значение, човечеството ще бъде изложено на големи страдания.
16.11.1930г.
221. Ще ме видите,  НБ , София
В математиката, например, се говори за числата от 1 – 10, като се разглеждат по форма и значение или стойност. Значи, те имат двояко значение. – Какъв смисъл могат да имат числата? – Много просто. Ако говорите пред простия човек за седемте основни музикални тона, той ще ги свърже само с числата от 1 – 7.
Също така, числата носят известно благо за човека. Който не разбира вътрешния смисъл на числата, не може да разбере нито благата, нито мъчнотиите, които са свързани с тях.
21.11.1930г.
222. Влизане и излизане,  МОК , София
Кои числа са щастливи, и кои не? Вие трябва да знаете това, да се ползвате от числата на всяко време. – Според вас, кои числа са щастливи? – Шесторката и деветорката. – Защо? – Защото са пълни числа, имат резервоар, в който се съдържат известни блага.
222.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Представете си сега, че вие се занимавате с числата от едно до десет знаете; да вземем числото 5. 5 е просто число нали? Второто 5 е степенувано вече, имате 5, 52, 53 и третото е степенувано.
И двамата се намират в Париж, как ще постъпват те? Имате общия сбор на числата 12 и 6 – 18, и при втория 6 и 7 – 13 или 9 и 4. Ние не говорим за тяхната добрина, ние говорим за тяхната издръжливост; съотношение на числата.
Сега законът е там, именно след като изучавате числата, ако разбирате отношенията на числата, как сте построени, и законите на природата, вие щяхте да си помагате в много неща.
Пиша 6 и пак го затривам; пиша 7, 8, 10, и все ги затривам; какво ще помислите? Аз опитвам числата, искам да ви направя едно добро и затова пиша, и заличавам; най-после напиша 100, да кажем, аз вярвам в числата, искам да видя кое число ви приляга, като напиша сто, оставям го.
19.12.1930г.
223. Езикът на природата,  МОК , София
Запример, какво ще разберете, ако ви кажа, че като пишете числата от 1 до 1000, състоянието ви ще се смени? Това не е достатъчно.
24.12.1930г.
224. Единица време, ООК , София
За да не губят тази мярка, те трябва да бъдат като числата, да се увеличават и намаляват.
26.12.1930г.
225. Любов и милосърдие,  МОК , София
Ако посеете тия зърна в почвата при благоприятни условия, ще имате различни резултати. – От какво зависи различието? – От числата. Числата 4, 5 и 7 ще дадат повече плод, а 3 и 6 – по-малко.
Представете си, че числата 3, 4, 5, 6 и 7 не са житни зърна, но хора с различни специалности.
От числата 1 до 7 най-силна е седморката.
Запример, днес и децата знаят да събират числата, но в това събиране още не се прилагат законите на истинското събиране. Следователно, искате ли да работите с числата, трябва да разбирате техния език.
225.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Има един закон на числата, който определя кои зърна ще бъдат по-плодовити. Числата 4, 7 и 5 ще бъдат по-плодовити, а 3 и 6 ще дадат по-малко плод.
Ако знаеш езика на числата, защото всяко число си има свой език.
2.1.1931г.
226. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
226.2 Съединителните нишки на живота ( втори вариант )
Туй показва, че числата на кръга са неизмерими помежду си.
9.1.1931г.
227. Четирите положения,  МОК , София
227.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
Сега вие можете да мените числата на този знаменател.
16.1.1931г.
228. Колелото на съзнанието,  МОК , София
Следователно, ако колелото, което е в постоянно движение, представя човешкото съзнание, ние имаме едно динамо, в което числата се менят: положителните стават отрицателни, а отрицателните – положителни.
И тъй, когато се намира в първата четвърт на кръга, т.е. в първата категория на числата от 1 до 10, човек дохожда до най-голямо обезсърчение. Щом влезе между числата от четвъртата и първата категория, човек става вече морален, проявява щедрост и към своите ближни.
Числата менят местата си, а с тях заедно се движи и човек.
Напишете на дъската числата 195,678 и 956,781. – Каква е разликата между единицата в двете числа? – В първото число единицата стои на мястото на стохилядите, а във второто – на мястото на единиците.
228.2 Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание ( втори вариант )
ДВИЖЕНИЕ, РЕДУВАНЕ НА ЧИСЛАТА В ЖИВОТА.
Ще видим отношението на числата в разните места какви функции извършват; вие може да наречете това ЗАКОН НА РЕДУВАНЕТО. Цялото колело е в движение и числата са в движение. Числата от 1–10 се повтарят 4 пъти, имаме 4 категории. Това число, щом дойде до най-високото място, то взима обратно движение; донякъде числата се пълнят с известно съдържание, отиват нагоре пълни, но щом дойдат най-високата точка, веднага те се изпразват, водата потича в друго направление, а колелото с празните кофички слиза надолу.
А всички числа от улука до реката ще бъдат празни – минус.) Сега кое прави числата да бъдат положителни или отрицателни? (От съдържанието зависи). Числата, които са били положителни при W, на другата страна при О те ще бъдат отрицателни; и обратното, числата, които през известен период са били отрицателни, ще станат положителни.
Това е само редуване на числата. Числата се движат. Движение на числата в света.
Сега сме ги поставили числата в 4 категории. Числата на първата категория показва най-лошите условия на живота.
Сега забележете мястото на числата. 195, 678 питам от това гледище какво място вземе единицата? (На сто хилядите).
30.1.1931г.
229. Разумността,  МОК , София
Добре е човек не само да работи с числата, но да знае значението на всяко число.
229.2 Разумното! ( втори вариант )
Имате ли числата? Сега през който и да е месец, вие ще кажете едно число и той ще ви каже кой ден е, петък, четвъртък и т.н. – 16 май? – Събота. – 7 февруари? – Събота. – 27 юли? – Понеделник.
Човек е една определена величина, на която почти постоянно се менят числата, 25, 26, хиляда, милион, постоянно се сменят.
Когато нещата се обобщават има един изходен път да се обобщят нещата да се направят ясни, да се приложат, както сега тук братът, той направи своите изчисления и вие веднага можете да знаете числата в кои дни падат. Има един много лесен начин за числата. В произхода на числата има разлика. От числата 6 и 9 са направили числото 8.
13.2.1931г.
230. Няколко необходими неща,  МОК , София
Каквато последователност съществува между числата от естествения ред, такава връзка съществува и между хората.
1.3.1931г.
231. Първичната храна,  УС , София
Ако разбираш значението на числата, ти си посветен човек.
18.3.1931г.
232. Закон на числата, ООК , София
Математиците работят с числата, но не са проникнали в същината им.
Знаете ли какво означава това число? Какво означават числата 456 и 789? Всяко число представлява известна идея. Следователно, ако не можете да превръщате идеите си в числа и числата в идеи, вие не можете да разберете смисъла на живота.
Ако не мисли, ученикът изучава числата само като количествени величини и казва, че нулата нищо не означава. Отделно взета, нулата е нищо, но след числата, тя ги увеличава толкова пъти по десет, колкото пъти се повтаря.
Като ученици, вие трябва да изучавате числата, както от гледището на официалната наука, така и от гледището на живата математика. Числата биват четни и нечетни. Това се отнася до числата в официалната математика.
Числата, с които си служите при обикновените математически действия, имат приложение и в астрологията.
Сега, като съберем цифрите на числата 123, 456 и 789, и в трите случая получаваме шесторки: 1 + 2 + 3 = 6; 4 + 5 + 6 = 15, 1 + 5 = 6; 7 + 8 + 9 = 24, 2 + 4 = 6.
Числата 123, 456 и 789 са формули, които още днес могат да се реализират.
Защо ви се говори за числата, не питайте, но разберете техния смисъл и ги приложете. Какво по-голямо богатство може да искате от това, да познавате Бога, ангелите и хората? Като съберете числата 123, 456 и 789, получавате числото 1368.
25.3.1931г.
233. Основна мисъл, ООК , София
Числата 123, 456 и 789, за които говорих миналия път, могат да се уподобят на следните неща: числото 123 представлява жива кокошка, 456 – заклана кокошка, а 789 – опечена.
27.3.1931г.
234. Знание и прилагане,  МОК , София
Повечето математици работят с числата, без да се ползват от силите, които се крият в тях. Това се отнася и до числата. За пример, числата 1, 2, 3, 4, 5 съдържат определено и неизменно количество енергия, която нито се увеличава, нито се намалява. Ако го увеличите 100 и 1000 пъти, ще получите числата 1,234,500 и 12,345,000.
Какво представлява производството на една страна? То не е нищо друго, освен съзнателно отношение към числата, като количества на материя и на енергия. За пример, имате числата 1, 2, 3, 4, 5.
Когато изучавате вътрешния смисъл на числата, вие идвате до прилагането им в живота, по отношение на самия човек.
234.2 Знание и приложение ( втори вариант )
Ако ви запитат какви са елементите на числата, какво ще разберете. Или, ако запитат за крайните тежести в природата, какво ще разберете? Разбира се елементите на числата са нужни за онзи, който се занимава със смятане, а крайните тежести са нужни за кого? Ние казваме (за роба) защо му е животът.
Да допуснем, че имате работа с числата.
Ако вие разбирате закона на числата, щяхте да знаете как да постъпвате.
8.4.1931г.
235. Събиране и изваждане, ООК , София
Изобщо числата, като статически величини, имат един смисъл, а като динамически – друг.
Като ученици на велика школа, вие трябва да се учите да превръщате числата и енергиите, които те съдържат, от статически в динамически, от динамически в статически; от положителни в отрицателни и обратно.
15.4.1931г.
236. Специфична работа, ООК , София
За пример, като изучавате числата, ще дойдете до положение да разбирате значението на числата от различни гледища, а не само от едно. Ако разглеждате човека от главата надолу, вие поставяте числата 1, 2 и 3 в следния ред: единицата в главата, двойката в гърдите, а тройката в стомаха.
24.4.1931г.
237. Опитности в живота,  МОК , София
237.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Питам тези, които са реализирали 6, 7, 8, 9 кой е реализирал повече? В дадения случай числата 6, 7, 8, 9, се произвеждат от числото 3.
1.5.1931г.
238. Разумно прилагане,  МОК , София
Не е достатъчно само да броите до милиони и билиони; не е достатъчно само да работите с числата, да ги събирате, изваждате, умножавате и делите; не е достатъчно само да познавате кои числа са цели и кои – дробни. Човек трябва да гледа на числата не само като на количествени величини, но и да разбира техния вътрешен смисъл и взаимна връзка.
Работете с числата, изучавайте ги, за да проникнете във вътрешния им смисъл. Чрез числата вие можете да си обясните всички състояния, през които минавате.
Да се върнем към числата.
238.2 Разумното употребление ( втори вариант )
Сега в битието тъй както са наредени числата 1, 2, 3, до 9 това не са цели числа.
Та казвам, сега трябва да имате една ясна представа, за да може да използувате силите на числата.
Понеже да пиеш водата, то спада към числата на ангелите.
5.6.1931г.
239. Трите отношения,  МОК , София
Следователно на физическия свят, където числата се разглеждат само като количествени величини, резултатът C е един и същ, независимо от това, дали имате A+B или B+A. Обаче влезете ли в органическия свят, където числата имат освен количествено, още и качествено значение, там не е безразлично дали имате A+B или B+A.
Това подразбира вътрешното отношение между числата, вследствие на което никога не нарушава хармонията на силите в своя организъм.
239.2 Първите отношения ( втори вариант )
Вземете например един учител по аритметика или математика, той има бързи схващания за отношенията на числата, лесно смята; има някои математици, които бързо схващат числата, а други има, той му трябва да тури числата по всичките правила, а после да ги умножава, когато първият веднага смята в ума си.
12.6.1931г.
240. Неизбежен път,  МОК , София
Ако ученикът от първо отделение не може да разбере отношението на числата от 1 до 10, той не може да разбере и другите числа, които идат след десетте.
2.10.1931г.
241. Живот и отношения, МОК , София
Това отношение може да се изрази с числата 1:2 – 2:3. – Как се е образувало числото две? – От сливането на две противоположни единици. – А тройката? – От сливането на една противоположна единица с числото две. Значи, числата се образуват от смесването на няколко противоположни единици в едно. Като съберем числата 1 + 2 + 3, получаваме числото 6. Следователно, и числата са сенки на реалността на количеството.
241.2 Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение ( втори вариант )
Числата – това са сенки на реалността на количеството.
14.10.1931г.
242. Проводници на любовта, ООК , София
Ще кажете, че числата се събират лесно.
18.10.1931г.
243. Отношение на два закона,  НБ , София
Стоянчо гледал числата, мислил и си казал: чудна работа! Този инспектор току обръща числата. " - Какъв е този закон? - Когато числата накрая свършват с малки числа, като се обърне реда на цифрите им, те стават по-малки от взетото число. Когато пък числата накрая имат по-голям брой единици, при обръщането си те стават по-големи от взетите. Такива са числата 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 и т.н."
Това различие в стойността на числата създава у хората различие в мисълта. Обаче вземат ли се числата 11, 22, 33, 44, 55, 66 и т.н., хората вече започват да мислят еднакво.
Отношенията на хората са такива, каквито са и отношенията между числата и величините в математиката и в геометрията.
30.10.1931г.
244. Силови центрове,  МОК , София
От числата зависи, дали ученикът ще пропадне на изпита, или ще го издържи.
244.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Сега за мен главното са числата. Ако вземете числата от 1 до 10, как ще определите, какво отношение има числото 2? Или в геометрията вие изучавате какво отношение имат числата.
Та ако идем сега в числата, онези числа, които са написани, те си имат отношение. И ако разбираме вътрешната страна на числата 1, 2, 3.
1.11.1931г.
245. Изново,  НБ , София
Един господин отива при един познат кабалист, който му разправя за значението на числата в живота. За да бъде човек щастлив, той трябва да разбира науката на числата. Съществува наука за числата, върху която е съграден целият космос. Целият свят е основан върху науката на числата. Всички прояви, които се забелязват в светлината и в тъмнината, се дължат на отношението между числата; всички групирания, всички съединения и разединения между народите, се дължат на отношенията между числата. И най-после, устройството на мозъка, на дробовете и на стомаха в човека е резултат на различни отношения, на различни съчетания между числата.
Следователно от способността на числата да се групират по различни начини, създават се хармонични и дисхармонични съчетания.
13.11.1931г.
246. Първият предвестник,  МОК , София
Тия величини могат да се заместят с числа, а числата – с други величини.
Като ученици, вие трябва да изучавате числата, да разбирате техния вътрешен смисъл.
246.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Да събере числата 3 и 4 и 5 – 12. Та в разбирането на числата, ако тебе първоначално учителят ти е турил 3 или представи си, че учителят най-първо те здрависа с единица.
18.11.1931г.
247. Материални прояви на живота, ООК , София
Всеки мисли, че знае много, но ако го запитате, какво означават числата от едно до десет, ще се намери в затруднение.
247.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Какво означават числата едно и две? Той е прост процес.
20.11.1931г.
248. Човешките косми,  МОК , София
Отличителното за това семейство е луковицата, а в цвета им играят роля числата шест и три.
25.11.1931г.
249. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Между числата две и пет има известно отношение.
11.12.1931г.
250. Щастливи числа,  МОК , София
Вие може да търсите щастието и нещастието в числата. Говорите за числата, като за количества. Същевременно, числата 1 и 2 са полюси на сили.
Това са живи числа, които говорят в човека, Числата 1, 2, 3, като количества, са живи.
Направете една малка табличка на числата от 1 –100, да видите, на кои от тях сборът на цифрите дава десет.
Например, числата 10, 19, 28, 73, 64 са щастливи.
16.12.1931г.
251. Правилен живот, ООК , София
Числата 1, 2, 3, 4 са количествени, те имат отношение към физическия свят, но могат да се прехвърлят и в другите светове.
251.2 Правилен живот ( втори вариант )
Числата 1, 2, 3, 4 са количествени, те имат отношение към физическия свят, но могат да се прехвърлят и в другите светове.
27.12.1931г.
252. Думата му държа,  НБ , София
В Библията външните знаци, формите, числата, събитията, законите - всичко е символ, и за да я разберете и да се ползвате от нея, ще трябва да намерите реалността, смисъла на друго място.
1.1.1932г.
253. Майката на времето,  ИБ , София
Числата 9 и 3 в 1932 г. са дисхармонични. Това са сметки, значения на числата за умните, но не и за глупавите хора.
13.1.1932г.
254. Законът и Любовта, ООК , София
Както числата се различават едно от друго по значение и смисъл, така и понятията за нещата са различни. Изговаряте числата 45 и 72 и започвате да треперите. Числата 45 и 72 са добри, но, вложени в човешкия живот, те стават опасни.
Изкуство е да превръщаш числата 45 и 72 така, че да използваш всичките им свойства. Така ще осмислите числата 45 и 72, като книга на вашия живот.
254.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Как се превръщат числата, аз съм позабравил. Как се превръщат числата? На всяко число трябва да се намерят неговите свойства.
15.1.1932г.
255. Свободата,  МОК , София
Сега, като изучавате числата, може да предсказвате съдбата на всеки герой.
22.1.1932г.
256. Сенки на Битието,  МОК , София
С какво се занимава аритметиката? – С числата и действията с тях. – Алгебрата? – Тя е разширена аритметика. – Нисшата математика? – Тя е още по-разширена.
256.2 Сянка на нещата ( втори вариант )
Имате аритметиката; с какво се занимава аритметиката? С числата.
Нали в математиката превеждате числата.
12.2.1932г.
257. Силата на възможностите,  МОК , София
Математиката, например, алгебрата, която се занимава с числата, представя ред сплитания, както в тантелата.
257.2 Силата на възможностите ( втори вариант )
Вземете в математиката или в алгебрата, числата какво са? Това са сплетни.
17.2.1932г.
258. Доброто разположение, ООК , София
Той помнел 250 хиляди изречения, могъл да повтори числата на десет страници от логаритмичните таблици.
258.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Той е помнил двеста и петдесет хиляди изречения, той помнил числата от цели десет страници на логаритмичните таблици.
19.2.1932г.
259. Фактори в природата,  МОК , София
Какво разбирате от числата 1[на 2 степен], 2[на 3 степен], 3[на 4 степен], 4[на 5 степен]? Какво представят числата 1[на 2 степен] и 2[на 3 степен], знаете, даже геометрически може да ги изразите, но как ще изразите геометрически числата 3[на 4 степен] и 4[на 5 степен], не знаете.
24.2.1932г.
260. Трите начала, ООК , София
Като говоря за низките и високи хора, обръщам вниманието ви върху числата, с които природата работи.
Като говоря за низките и високи хора, обръщам вниманието ви върху числата, с които природата работи.
26.2.1932г.
261. Човешкото лице,  МОК , София
Като съберете числата, получени като резултат на действията, получавате числото 9.
2.3.1932г.
262. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Въпреки това, нулата съдържа сила, която увеличава и намалява числата. Числата 700, 800 и 500 показват силата на нулата.
Когато се говори за числата, като количества, ние имаме пред вид простата материя; обаче, когато се говори за числата, като форми, които съдържат живи сили, ние имаме друго разбиране за тях.
Следователно, ще знаеш значението на числата, на дните и месеците през годината, за да се ползваш от знанието си.
262.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Обаче когато числата означават количеството на живата материя или силите, които са вложени в известни форми, тогава човек трябва другояче да разбира закона.
Следователно числата, които се намират на върха на ъгъла, са по-малки от тия, които се намират на края на ъгъла.
4.3.1932г.
263. Движения в природата,  МОК , София
Числата, с които си служи тя, са резултат на завършени процеси.
263.2 Съзнателни и механически движения ( втори вариант )
Пишете за следния път една тема: СВОЙСТВО НА ЧИСЛАТА.
6.3.1932г.
264. В последното време,  НБ , София
Та вземете, както са наредени числата в аритметиката.
13.3.1932г.
265. Приложете добродетел,  НБ , София
Значи знаците се унищожават, но числата не се унищожават. Но числата, силите, чрез които природата функционира, тези числа си остават еднаква.
16.3.1932г.
266. Начало на Мъдростта, ООК , София
Кое всъщност се унищожава: знаците, или числата? - Нито знаците нито числата, но в нашия ум нещо се премахва или изчезва. Когато привеждаме дроби към еднакъв знаменател, натъкваме се на същото: по големина дробите не се изменят, но външно числата стават по-големи.
1.4.1932г.
267. Значение на числата,  МОК , София
Знайте, че съществуват закони, които управляват живота на човека. – От какво зависи щастието на човека? – На този въпрос ще отговоря с числата от 1 до 22. Който може да поставя числата във взаимно отношение едно към друго, той може да произведе различни резултати. Резултатът от числата не е нищо друго освен съчетание на сили. Според мене три числа са важни в живота: числата 1, 2 и 3.
Ако си гениален, няма само да събираш числата 1, 2, 3 например, но ще можеш да ги превръщаш в срички, в звук и светлина. И за вас не е достатъчно само да събирате числата 1, 2, 3, но и да ги поставяте в различни отношения, да видите какво може да излезе от тях.
Математиците са заместили числата 1, 2, 3 с буквите А, В, С. Докато не е намерил отношението между числата 1, 2 и 3, човек мисли за себе си, че е животно, че няма защо да живее и т.н.
Обаче коя е причината, когато старият пъпли? Той пъпли, защото е забравил отношението между числата 1 и 3.
Тук имате една малка стълбица от числата 1 – 4 във възходящ и низходящ ред.
Да се върнем към числата. Всички искате да бъдете щастливи, гениални. – Ще работите с числата, но трябва да знаете как да ги пишете и как да ги съединявате. Как ще съедините числата 1, 2, 3 и 4? Ако носите знанието от възвишения свят, от който сте слезли като души, вие ще донесете и щастието си на земята. Който знае качеството на числата, ще ги тури на цигулката си и ще ги превърне на звукове. Който иска да стане виден музикант, трябва да знае тайната на числата от 1 до 7. Числата от 1 до 4 представляват една система, от 1 до 3 – друга система и от 1 до 7 – трета система.
Науката за числата е стара, наречена е кабала. Много учени в Европа пишат върху кабалата, но повече върху външната страна на числата.
И тъй, ако не знаете свойствата на числата, и вие ще изпаднете в противоречия като този американец. Ако един българин само знае свойствата на числата от 1 до 31, той ще помогне на целия български народ, ще го освободи от всичките му мъчнотии. Не съм срещал българин, който да знае свойствата на числата поне от 1 до 4, т.е. свойствата на квадрата.
Мнозина желаят да знаят свойствата на числата, но само желанието не е достатъчно.
Ако не знаеш законите на живота, ти не знаеш и законите на числата. Даже гениалните музиканти – класиците, не са разбирали законите на числата от 1 до 7.
И тъй, спрете вниманието си върху числата 1, 2, 3, 4. Начертайте си четири квадрата, в които да напишете четири пермутации от числата 1, 2, 3, 4. В двата квадрата числата ще бъдат наредени във възходяща степен, а в другите два – в низходяща степен. В един от квадратите числата ще започнат с печалба, а ще свършат със загуба; в другия квадрат числата ще започнат със загуба, а ще свършат с печалба.
Казваш: Искам да бъда господар на себе си. – Изучавай числата от 1 до 4.
И тъй, числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 представят една музикална система със седем цвята.
Питам: Какво разбрахте досега? – Че в числата от 1 до 31 се крият сили, с които човек може да разполага. Не само това, но той ще бъде маг, ако знае свойствата на числата от 1 до 7, а даже и от 1 до 4. Учениците на Питагор са изучавали свойствата на числата от 1 до 4.
267.2 Значение на числата ( втори вариант )
Ако не разбираш свойствата на числата 1, 2 и 3.
От числата, от 1–7, при дадени условия, зависи цялото ваше бъдеще. Числата 1, 2, 3 и пр., да ги превърнеш в звук, после да ги превърнеш в слогове на думи. Като ходиш ще казваш 1, 2, 3 и т.н. и тогава математиците казват: Те са заменили числата с букви. До този момент ти ще мислиш, че няма смисъл, че всичко е глупаво, че човек е животно,че човек е това-онова, но щом съчетаеш 1 и 3, ти изведнъж ще измениш положението си, лицето ти ще се измени и какво е станало? – Този човек е натъкнат на числата 1 + 3 = на 4.
Ако някой от вас разбира свойствата на числата, може да ги превърне на звукове, както музикантът. Този човек е изучавал законите на числата. Ако иска някой да бъде музикант, трябва да знае тайните на числата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тогава той става музикант. Числата от 1, 2, 3 имат друга една система.
Ако в живота, когато не знаете свойствата на числата, вие ще изпаднете в големи противоречия, както този американец. Онзи българин, който знае свойствата на числата до 31, той може да помогне на целия български народ и ще го изведе от всичките мъчнотии, които има. В България няма българин, който знае свойствата на числата до 31.
И най-големите музиканти, тези класиците, те не са разбирали числата от 1–7.
Та казвам сега, спрете се върху числата 1, 2, 3, 4.
Ще направите втори квадрат и ще разместите числата.
Не само това, но ако той знае свойствата на числата от 1 до 7, пак ще бъде маг. Ако знае свойствата на числата от 1–4, пак е маг. Учениците на Питагора са учили свойствата на числата от 1–4.
Ако се учите, ще ви дам някои правила за свойствата на числата.
3.4.1932г.
268. Наклали огън,  НБ , София
Когато се турят тези знаци, трябва да знаете с какъв процес ще работите, дали с изваждане или събиране, дали с умножение или деление, и после има известни правила за събиране на числата. Числата имат известни свойства, които трябва да знаете: трябва да знаете, дали дадено число е положително или отрицателно. Следователно, от резултатите на числата вие ще знаете интелигентността на това същество, което е зад този резултат.
Например, един учител обяснява с плюс и минус числата 1, 2, 3, 4, и т.н., как може да се работи с тях.
6.4.1932г.
269. Входни врати, ООК , София
Понеже всички сте минали през знанието на земята, кажете ми, какво представят числата от 1 - 10. Числата от 1 - 4 са Питагоровите числа, понеже Питагор е работил най-много с тях. Като говорим за значението на числата, имаме предвид висшето знание, за което се изискват специални дарби и способности.
269.2 Входни врати ( втори вариант )
Там имате числата 1, 2, 3, 4.
13.4.1932г.
270. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Често се говори за значението на числата.
15.4.1932г.
271. Живите числа,  МОК , София
В училищата изучават повдигане на числата в квадрат, в куб, но не знаят къде да приложат това знание.
Като се говори за първа, втора и трета степен на числата, разбираме трите измерения. Значи повдигането на числата в степен, т.е. степенуването на числата, отговаря на измеренията.
Числото 18 е нехармонично, съчетано от числата 1 и 8.
271.2 Живи числа ( втори вариант )
Тогава числата остават неразрешени.
В числата 1, 2, 3, числото 1 показва: Как можете да бъдете богат, здрав.
20.4.1932г.
272. Динамика на живота, ООК , София
Такива закони и правила съществуват и в музиката, и между числата.
272.2 Динамическият живот. (Динамиката на живота) ( втори вариант )
Казвам, има известни закони в музиката, както и в числата, които трябва да се спазват като прави ла, ако искате да има хармония.
27.4.1932г.
273. Трите принципа, ООК , София
273.2 Трите типа ( втори вариант )
Числата, от които сте направени, не са такива.
1.5.1932г.
274. Когато беше по-млад,  НБ , София
Та при изучаването си човек трябва много добре да е запознат с ония отношения, които съществуват между числата.
8.5.1932г.
275. Обич и знание,  УС , София
И в числата се крие разумна енергия.
13.5.1932г.
276. Разумност в природата,  МОК , София
Ако не може да преведете числата и отношенията между тях в геометрични форми, не може да разберете външния свят.
276.2 Разумност в природата ( втори вариант )
И в науката, ако вие не можете да превеждате, отношението на числата в геометрична форма, вие не можете да изтълкувате външния свят.
1.6.1932г.
277. Любов, обич и почит, ООК , София
В квадрата, като четириъгълник, се крие Питагоровото учение, защото Питагор се занимавал с числата от едно до четири.
277.2 Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния ( втори вариант )
В числата от едно до четири е Питагоровото учение. Като съберете числата от едно до четири, те образуват десет.
10.6.1932г.
278. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
278.2 Ново знание ( втори вариант )
В кабалата, това значи да има познание на числата.
15.6.1932г.
279. Философия и наука, ООК , София
Четирите свята представят числата от едно до четири, с които Питагор е боравил.
22.6.1932г.
280. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Като пишете числата от 1-10, пак се питате, защо се пишат тия числа.
26.6.1932г.
281. Добрата воля Божия,  УС , София
Обаче числата 92 и 150 са относителни изчисления, а не абсолютни.
29.6.1932г.
282. Отец ми живее, ООК , София
Всички сте работили с числата, лесно броите от 1-10 и обратно, от 10-1.
282.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Всички знаете нали, пишете числата от 1 до 10 и от 10 до 20.
3.7.1932г.
283. Творители на словото,  НБ , София
От 1 до 10 това е цяла една философия, цяла наука на числата. Не че всичко успяват да обяснят, но туй което може да се обясни със символите, с числата и буквите го обясняват. Числата са живи единици.
6.7.1932г.
284. Деца на Бога, ООК , София
Имате числата 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25. Това значи, да задавате въпроса, не може ли другояче да се създаде светът? В първия случай се употребява повече време – събирате числата. Във втория случай времето е по-кратко – умножавате числата. – Не може ли и по друг начин да се получи 25? – Може – чрез степенуване 52 = 25.
27.7.1932г.
285. Подражатели на Бога, СБРБ , 7-те езера
Иначе числата не могат да се разберат. Достатъчно е човек да разбере вътрешното значение и смисъл на числата от 1 до 10. Който не разбира отношенията на числата, той ще се обърка, ще каже: „Дълбоки работи са тия неща“.
29.8.1932г.
286. Три пътя, СБ , София
Ако ти се съсредоточиш, трябва да знаеш числата към коя категория спадат, с коя категория същества е свързано едно число, за да може да оживее в тебе. 6 - това е човекът. [шестолъчна звезда] - това е соломоновият знак.
286.2 Три пътя ( втори вариант )
Кои са направени в петия ден, кои са направени в четвъртия, в третия, във втория? В първия ден какво е направено? Изучавайте значението на числата и се ползувайте от тяхното специфично влияние.
2.9.1932г.
287. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Например, в математиката извличат квадратен, кубичен, n-ти корен на числата.
287.2 Тънки и дебели линии ( втори вариант )
Да кажем вие имате един установен възглед за смятането на числата.
7.9.1932г.
288. Изключителни условия, ООК , София
Като ученици, работете с числата.
9.9.1932г.
289. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
Числата, с които сте работили и продължавате да работите, нямат тези качества, които новото време изисква.
14.9.1932г.
290. Любов към Бога, ООК , София
Това, което ви казвам за облеклото, за лицето, за ума, за сърцето и за волята са разхвърлени думи, както и вие взимате числата разхвърлено и казвате: Това е числото пет, а това – десет.
290.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Има една мярка, с която числата се делят.
21.9.1932г.
291. Новата мисъл, ООК , София
Същото се отнася и до числата. Ако знае да пише числата от 1 – 10, но не знае да ги съчетава в по-големи числа, те нищо не го ползват.
291.2 Обикновени и необикновени прояви на природата ( втори вариант )
Тогава какво ви ползуват буквите? Или да кажем, опознавате числата от 1 до 10, но не знаете отношенията какви са между числата, техните съчетания.
25.9.1932г.
292. Превръщане на числата,  НБ , София
Аз ще ви говоря върху един въпрос: „Превръщане на числата.“ За да може животът в какъв и да е смисъл да се осмисли, да се разреши, човек трябва да разбира закона за превръщането на числата. Но числата може да се превърнат.
Превръщане на числата.
Та, най-първо, трябва да се научите да превръщате числата.
Всеки един от вас има право да създаде каквото иска – теория за превръщането на числата.
Аз с тропането намествам дъската си, а вие като не знаете да играете, дъската ви остава ненаместена.“ Туй, дето казвате – дъската хлопа – числата не са поставени на мястото си.
Това е отношението на числата.
292.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Днес ще ви говоря върху въпроса за превръщането на числата..


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.