Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете Слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала Земята? И нима мислите по-добри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който отначало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знаете и какво ще учите? – Няма душа – и Мен ме няма; значи, че няма ум, че Моят Дух не съществува, че да живееш добре, да любиш Истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е, не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и Доброто друга им е целта? Ето Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
Съм ли Аз Един, който трябва да се презира? И ако се съдите, ще се оправдаете ли, ако Ме преследвате, ще постигнете ли целта си и ако Ме хулите, ще се възвисите ли? Ще приемете ли блага от езика си и благодат от сърцето си? И ще ли се утешите след подвига и намерите мир след победата си? Роде лукавий и нечестивий, против кого въставате, против Мен ли? Против кого се борите и кого защищавате, какво гоните и какво ще намерите? Синове лукави, погледнете на делата си, що вършите; сте ли изгубили поне всяка искра на честност и справедливост? Що е този вопъл, който се донася от лицето на Земята до Мен, жилище ли стана тя на нечестие и вертеп на разбойници? Против кого дигате бран с измишленията на сърцата си? Ще постигнете ли желанията на душата си?
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала земята? И нима мислите подобри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който от начало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знайте и какво ще учите? - Няма душа - и мене ме няма, значи, че няма ум, че моят дух не съществува, че да живееш добре, да любиш истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е? Не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и доброто друга им е целта? Ето, Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
Съм ли Аз Един, който трябва да се презира? И ако се съдите, ще се оправдаете ли? Ако Ме преследвате, ще постигнете ли целта си? И ако Ме хулите, ще се възвисите ли? Ще приемете ли блага от езика си и благодат от сърцето си? И ще ли се утешите след подвига и намерите мир след победата си? Роде лукавий и нечестивий, против кого въставате, против Мене ли? Против кого се борите и кого защищавате? Какво гоните и какво ще намерите? Синове лукави, погледнете на делата си що вършите; сте ли изгубили поне всяка искра на честност и справедливост? Що е този вопъл, който се донася от лицето на земята до Мене, жилище ли стана тя на нечестив и вертеп на разбойници? Против кого дигате бран с измишленията на сърцата си? Ще постигнете ли желанията на душата си?
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Яжъ и пий, това е то цѣльта. Но това мѫдрость ли е? Не занаете ли, че отъ създание мира всичкитѣ живи сѫщества ядътъ пиятъ, и то безъ да сѫ знаели вашата мѫдрость, че това е то цѣльта? Но тогава спорѣдъ мѫдростьта, си, защо не ядете и пиете само, ами и ходитѣ да гъгнитѣ и бращолевитѣ съ думи неизбрани? Не знаете ли, че мислението, говорението и доброто, друга имъ е цѣльта.
Съмъ ли азъ единъ който трѣбва да се прѣзира? И ако се сѫдитѣ ще се оправдаете ли? Ако ме прѣслѣдвате ще постигнитѣ ли цѣльта си? И ако ме хулитѣ, ще се възвиситѣ ли? Ще приемете ли блага отъ езика си и благодатъ отъ сърдцето си? и ще ли се утѣшите слѣдъ подвига, и намѣрите миръ слѣдъ побѣдата си? Роде лукавий и нечестивий, противъ кого възставате, противъ мене ли, противъ кого се борите и кого защищавате? Какво гоните и какво ще намѣритѣ? Синове лукави погледнете на дѣлата си, що вършитѣ, сте ли изгубили поне всѣка искра на честность и справедливость? Що е този вопълъ, който се донася отъ лицето на земята до мене, жилище ли стана тя на нечестие и вертепъ на разбойници? Противъ кого дигате бранъ съ измишленията на сърдцата си? Ще постигнете ли желанията на душата си.
14.10.1900г.
3. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Помни, целта е съвършенството, Любовта е блаженството, а добрата мисъл – небесната красота.
1903г.
4. Благовремието, ИБ ,
Мълчи само кога си сит, но не и кога си гладен – целта на мълчанието е да даде време на душата да извърши своя дълг.
Следователно вървиш напред към целта, която е обединение на всичко в Божествения порядък, в който всички влизат съзнателно в общото съобщение на Любовта, която е родила всички същества – от безпределно малките до безпределно големите, от человека до Архангела и до безпределно Големия.
1903г.
5. Мисли и упътвания, ИБ ,
Никога не бързай да я свършиш наполовин, защото ще трябва да я повториш изново, и то без да сполучиш целта, която гониш.
Знай, че целта на Живота е Добродетелта, а целта на Добродетелта е щастието, а целта на щастието е человека, а целта на человека е Истината, а целта на Истината е Бог, а целта на Бога е Любовта, а целта на Любовта е Всичко.
Защото целта на человека е Истината, а целта на Истината е Знанието, а целта на Знанието е просвещаването, а целта на просвещаването е облагородяването, а целта на облагородяването е възпитанието, а целта на възпитанието е възраждането, а целта на възраждането е Добродетелта, а Добродетелта е основа на всичко, защото е вечна в порядъка на света.
И тъй, разумей Истината, че целта на Живота е раждането, а целта на раждането е Любовта, а целта на Любовта е страданието, а целта на страданието е характерът, а целта на характера е Добродетелта, а целта на Добродетелта е Бог, а целта на Бога е Любов, а Любовта е крайната цел на безпределната вечност, в която всичко е в Мир и Радост.
А ако възприемеш Доброто, ще възприемеш и щастието, защото целта на Доброто е щастието.
Единството на всяка мисъл и чувство са силата, която постига целта.
28.8.1909г.
6. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Защото целта на Веригата е да тури почва, тор, та като дойдат по-добрите духове, да спомогнем за тяхното въплъщение и да ги поставим на работа.
Затова помни: съвършенството е целта, блаженството е Любовта, хубостта е мисълта, а Пълнотата на всичко е Бог.
Както всякой свят се създава за целта си – да се насели и да даде място на Живота да се развива, така и всяка душа, сътворена от Бога, се ражда, за да даде място на Неговото съзнание да се облече в нея.
27.8.1910г.
7. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Името Божие е целта, към която се стремим.
Три, то е смисълът на живота, целта, към която се стремим, то е и подигане, сила.
23.8.1911г.
8. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Та, целта е нашите мисли и желания така да засегнат всички наши приятели, които са в зародиш, щото да могат да се ползуват от тях.
Целта на човешкия живот не е само развитието на душата, но и придобиването на свободата, която е изгубила; следователно, свободата е цел.
20.10.1912г.
9. Обсадно положение, ИБ ,
Целта на небето е да даде свобода и който може да се ползува – добре, а който не може – ще очаква своето напредване в бъдещето.
29.3.1914г.
10. Ето човекът, НБ , София
Добродетелта пък е целта, към която трябва да се стремим.
3.5.1914г.
11. Явлението на Духа, НБ , София
Знай, че целта е за добро.
4.10.1914г.
12. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Животът е целта, към която се стремим, познанието е методът за постигането на тая цел, а Бог е средата или условията, от които можем да черпим тоя живот.
11.10.1914г.
13. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Само когато плодът узрее, постигната е целта на това растение.
18.10.1914г.
14. Фарисей и Митар, НБ , София
Ако ние сме храмове Божи, като влезем в тайната ни стаица пред Бога, как трябва да влезем? Ако влезем като фарисея, Христос ще ни каже: „Не сте постигнали целта си“.
25.10.1914г.
15. Условията на вечния живот, НБ , София
Напред или назад, то е все едно, стига юздите да се намират във вещи ръце, конете да са силни, каляската – здрава, кочияшът – досетлив, господарят – умен и добър – целта се постига.
4.4.1915г.
16. Великден, НБ , София
Имаш съмнение в ума си, имаш важни въпроси, които не си разрешил – отвържи лодката си, загреби с веслата си и върви към целта.
При надбягванията в олимпийските игри в стара Гърция онзи, който достигнел целта пръв, той вземал венеца.
29.10.1916г.
17. Мъдростта,  НБ , София
Това име трябва да отговаря на целта.
26.11.1916г.
18. Закхей, НБ , София
Това е целта на съвременната култура.
3.12.1916г.
19. Ще ви въздигна, НБ , София
Какво правят хората днес? Когато изберат момата, изпращат стари хора, сватове, които насядат около огнището, но не пристъпват направо към целта, а заговарят по други въпроси.
24.12.1916г.
20. Ще бъдат научени,  НБ , София
20.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Аз трябва да се впущам в дълбоките тайни на този стих - за целта на Бога, за Неговата същина, но това са отвлечени философски въпроси.
28.1.1917г.
21. Все що е писано,  НБ , София
21.2 Все що е писано ( втори вариант )
Мъчно е да си представиш, как ще стане това, но когато парата разтърси твоя параход; когато мислите ти станат ясни, определени; когато съзнаеш целта на твоя живот, ти ще видиш Христа, пред себе си, така ясно, както машинистът вижда и знае, че трябва да тури въглища в огнището, за да тръгне параходът.
11.2.1917г.
22. Децата,  НБ , София
Ако човек започва да върви с големи крачки, той няма да постигне целта си. Но ако тръгне полека и постепенно ускорява хода си, той ще постигне целта си: той е в положението на дете.
25.2.1917г.
23. Спасението,  НБ , София
23.2 Спасението ( втори вариант )
Така като гледаме на живота, ще разберемъ, че цѣльта, дълбокиятъ смисълъ на живота е да бѫдемъ здрави, силни.
1.4.1917г.
24. Виделината,  НБ , София
Целта ми е да изпълня волята Божия.
29.4.1917г.
25. Чистосърдечните,  НБ , София
25.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Тѣзи пари сѫ били една нечистота у него, тѣ сѫ единъ цирей, който трѣбва да се излѣкува, като за цѣльта лѣкарьтъ прави единъ разрѣзъ и го изчиства.
20.5.1917г.
26. Доброто съкровище,  НБ , София
26.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Той има за цѣльта единъ мехенкъ-ташъ, особена киселина, съ която опитва златото.
1.9.1918г.
27. Вкъщи,  НБ , София
Тя има един или повече прозорци и една или повече врати – зависи от средствата на човека и от целта, за която е правена.
27.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Тя има единъ или повече прозорци и една или повече врати — зависи отъ срѣдствата на човѣка и отъ цельта, за която е правена.
27.10.1918г.
28. Двете заповеди,  НБ , София
Много се говори за Любовта, но как трябва да любим? В съвременното общество Любовта се проявява по различни начини, но пак не се постига целта, която гоним.
28.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Много се говори за любовьта, но какъ трѣбва да любимъ? Въ съвременното общество любовьта се проявява по различни начини, но пакъ не се постига цельта, която гонимъ.
3.11.1918г.
29. Призваните,  НБ , София
Много хора и до днес още седят като този факир, неподвижни и в размишление върху целта и смисъла на Живота, но нищо не са разрешили.
29.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Много хора и доднесъ още седатъ като този факиръ, неподвижни и въ размишление върху цельта и смисъла на живота, но нищо не сѫ разрешили.
1.12.1918г.
30. Изобилният живот,  НБ , София
Крадецът не признава никакви закони, той прескача през плета и пак постига целта си.
30.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Крадецътъ не признава никакви закони, той прескача презъ плета и пакъ постига цельта си.
12.1.1919г.
31. Великите условия на живота,  НБ , София
Светлината внася стремеж, а топлината – движение; светлината определя посоката и целта, а топлината дава сила за реализиране на целта; светлината отправя живота нагоре, отдето тя слиза, а топлината го импулсира и разширява. Словото, т.е. семето в живота, е Христос, защото Той казва: „Аз познавам Онзи, който ми дава живот и ми показва пътя; виждам светлината, която ми сочи целта; усещам топлината, която ме разширява и движи към целта на моя живот.
26.1.1919г.
32. Лозата и пръчките,  НБ , София
Целта на говорителя е да повдигне слушателите си, а не да ги обижда и изобличава.
9.2.1919г.
33. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Мнозина се запитват, защо Христос е говорил повече с притчи и символи. – Целта на Христа е била да каже истината на хората, да им посочи правия път, без да ги обижда.
25.5.1919г.
34. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Образуват се благотворителни дружества, целта на които е да се подобри положението на този петел, т.е. положението на този народ, за който са се събрали да работят.
1.6.1919г.
35. Отхвърленият камък,  НБ , София
За да се постигне целта, трябва да ви се даде нещо горчиво, нещо лютиво.
20.8.1919г.
36. Правият път, СБ , В.Търново
При сегашното състояние, в което се намираме на Земята, при сегашния наш развой знаете ли каква е целта на живота ни? Тя е много проста: всички желаят да имат подслон, прибежище или най-малко един приятел в света.
30.11.1919г.
37. И отиде та се представи,  НБ , София
Обаче, целта на съдружието е да забогатява, да събира капитали и да ги запазва.
22.1.1920г.
38. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Вижте военните – те обикновено гледат да запазят своята сила; дирят да намерят противника и чрез измерване нагаждат топовете така, щото шрапнелите да падат точно на целта.
8.2.1920г.
39. Молитвата, НБ , ИБ , София
Нали целта на всички ни е да живеем в едно общество?
22.2.1920г.
40. Аз съм жив,  НБ , София
Целта на Христовото учение е да придобием безсмъртие.
26.2.1920г.
41. Великата майка, ИБ , БС , София
Целта ми не е да внеса страх у вас, защото страхът е едно чувство, а досега са открити четиридесет способности у човека.
9.5.1920г.
42. Запалят свещ,  НБ , София
Питам: Защо и вие криете сладките неща? Каква е целта ви? Искате да ги запазите.
10.5.1920г.
43. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Така Животът върви по един правилен начин – за времето, за което един ученик се учи, той постига целта си.
В това отношение съвременните изобретатели дават най-добри примери: те правят върху дадено нещо един, два, три несполучливи опити, петнадесет-двадесет години правят все несполучливи опити, докато най-после някой достигне целта си, а друг не я достига.
19.8.1920г.
44. Новото човечество, СБ , В.Търново
Един знаменит италиански художник искал да нарисува образа на Христа и затова, като обикалял града, вглеждал се в хората, за да намери някое подходящо лице за целта.
6.3.1921г.
45. Вярата,  НБ , София
Целта ми е да говоря за истината тъй, както си е.
45.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Целта ми е да говоря за истината тъй, както си е.
17.4.1921г.
46. Огнената пещ,  НБ , София
Виждам, че всички народи, в края на краищата, ще стигнат до целта, която този закон е определил.
46.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Сега виждамъ, че всички народи единъ день ще стигнатъ къмъ цѣльта, която този законъ е опрѣдѣлилъ.
15.5.1921г.
47. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
За целта той изработил от особено вещество статуи и, като наближавал момента да умре някоя жена, веднага слагал душата ѝ в новата форма и написвал: „Тук обитава душата на еди-коя си принцеса“.
22.5.1921г.
48. Живата енергия,  НБ , София
При тоя склад от мисли и чувства, от разбирания и морал, каква посока може да даде на живота? Какъв вътрешен смисъл ще дадете на своя живот? Какъв е смисълът на семейството? – Да възпита добри граждани. – Какъв е смисълът на църквата? – Да изкара честни и любещи пасоми. – Каква е целта на държавата? – Да възпита добри и честни поданици.
48.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Питамъ, при такъвъ единъ багажъ на съврѣменни мисли, при такова едно схващане на живота, можемъ ли да осмислимъ вѫтрѣшния смисълъ на живота и да му дадемъ права директива? Защото коя е цѣльта на единъ домъ? Нали неговитѣ дѣца? Каква е цѣльта на църквата? Нали сѫ онѣзи поклонници вѫтрѣ, които трѣбва да бѫдатъ какви? Честни и любящи хора. Каква е цѣльта на държавата? Нали нейнитѣ поданици? Какви трѣбва да бѫдатъ тѣ?
5.6.1921г.
49. Ангелът отговори,  НБ , София
Еврейски равини, книжници и фарисеи започнаха да Го питат отде е дошъл, каква е целта на живота Му.
49.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Но като слѣзе, туриха Го въ затвора, дойдоха стражари, започнаха да Го обхождатъ еврейски равини, учени, да спорятъ отдѣ е дошълъ, каква е цѣльта Му и т.н.
9.6.1921г.
50. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Добре, здравето е целта, но как да се добие това здраве? Какви методи, какви начини има за това? (Отговарят: Да се живее разумно, умерено.) В какво седи разумното, умереното? (Отговарят: В храната, в мисълта, в желанията.)
26.6.1921г.
51. В правда, истина и святост,  НБ , София
Без тях не може да постигнете целта, към която се стремите.
51.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
По този методъ може да имате нѣкакви резултати, но въ края на краищата нѣма да постигнете цѣльта, къмъ която се стремите.
21.8.1921г.
52. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Връзката може да бъде и органическа, т.е. вътрешна; но ако в тази вътрешна, органическа връзка няма съзнание, т.е. няма разбиране между частите, също не се постига целта.
Това трябва да бъде първото нещо, целта на вашата работа.
21.8.1921г.
53. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
Когато някой иска специални упражнения, ще кажа: ти нямаш средства, в странство не може да те пратят – ще чакаш, докато придобиеш средства, иначе целта няма да се постигне.
22.8.1921г.
54. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
И тогава каква е целта ни, каква е целта на живота? Да влезем в съобщение с тях. Каква е целта на младата мома, която е при майка си? Един ден тя става недоволна, иска да се срещне с друга душа, но изопачава това.
22.8.1921г.
55. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
В какво направление? По форма и по съдържание нашата енергия може да е отправена към духовния свят, но целта ѝ да е чисто материална. Значи Христос, Когото тази красива мома търсила, бил в ума ѝ, а сега, като Го добила, тя казала: „Повече няма какво да търся.“ Следователно, ако у вас има духовен стремеж, а целта ви е материална, ще има подхлъзване. Не трябва да имате абсолютно никакви користолюбиви желания за целта, към която се стремите. Ако аз стана учител, за да ми плащат, целта ми е материална; ако аз стана учител, за да имам влияние, целта ми е материална. Но ако моята цел е чиста, ако искам да подобря живота на тези хора и душите им да се повдигнат за Славата Божия и да оставят своите стари стремежи на заден план, целта ми е чисто Божествена.
23.8.1921г.
56. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Мисли ли за този грях, няма да постигне целта си.
20.11.1921г.
57. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Когато вие донесете това чисто платно на художника, и не знаете каква е целта му, а той вземе четките, че нацапа хубаво туй бяло платно, вие ще кажете: „Отиде платното, той си играе с него“.
15.1.1922г.
58. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Ще кажете: „Каква ли му е била целта, да се ожени ли за тях?“ Не, ни най-малко.
19.2.1922г.
59. Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ , София
Сега българите имат друга една слабост: българинът, когато направи някоя погрешка, не отива към целта да изкаже причината, но търси странични фактори, да избие жегъла.
24.2.1922г.
60. Двата пътя,  МОК , София
Ако даден метод не може да се приложи, той отклонява човека от целта на работата му; той го води далеч някъде, без да му даде реални резултати.
29.3.1922г.
61. Старият и новият живот, МОК , София
Постига се целта.
61.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
От хиляди години насам, откак живеете на Земята, вие сте опитвали тия неща - има ли смисъл пак да ги опитвате? Целта на тази Школа е да ви даде методи, правила, за да превърнете стария живот в нов - нещо, което и алхимиците са проповядвали.
Някой има да взима пари от някого, отива при него, заплашва го със съд, с убийство, за да му ги върне - това е насилие; какво ще спечели този човек, ако даде своя длъжник под съд или ако го убие? Върви той, мисли, но по едно време мисълта му взема друго направление - нагоре, и казва: „Няма да давам този човек под съд, нито ще го убивам; ще отида при него и ще си поговорим приятелски"; щом отправи мисълта си нагоре, той постига целта си - получава парите си.
30.3.1922г.
62. Три разряда ученици, ООК , София
А целта на окултната школа е да приготви умовете ви, сърцата ви да разбирате и прилагате Истината.
Може да взимате някой наркотически средства за сън, но целта е да се научиш да спиш правилно без тях.
4.4.1922г.
63. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Ако туря една плоскост, да отблъсквам вашите мисли назад, няма да се постигне целта.
63.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Когато дяволът иска да убеди човека, че не е на прав път, ще му донесе ред доказателства, докато постигне целта си.
Каква е целта на темите, които ви се дават? – Да се развивате, да проявите това, което е вложено във вас.
16.4.1922г.
64. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Съвременните културни хора запитват: „Какъв е смисълът или каква е целта на живота?“ Този въпрос е зададен не само от съвременната култура, не само от съвременните философи, не само от съвременните религиозни хора, но и всеки човек си го задава и всеки по своему дава един отговор, добър или лош.
20.4.1922г.
65. Предназначението на музиката, ООК , София
И ние съдим за резултатите така: Ако аз взема в ръката си, запример, една тесла и разсека едно дърво на 2, 3, 4, 5, 6 и повече парчета, и ако от тия парчета изкараме една кола, с която хората могат да си служат, тази тесла е постигнала целта си. Но ако аз накълцам дървото и нищо не излезе, казвам: Целта не е постигната.
65.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Как ще си нацепите и нарежете дърва за огнището, ако нямате тесла и брадва? Обаче, ако накълцате с брадва или с тесла едно живо дърво и го лишите от условия за растене, вие не сте постигнали целта си.
23.4.1922г.
66. Христа разпят,  НБ , София
Трябва ли тия външни спънки да ни спънат, за да не вървим към целта? Но нима на онзи пътник, който върви по пътя, няма да се скъсат обущата? Той по пътя ще срещне много мъчнотии, но целта трябва да се постигне!
26.4.1922г.
67. Проява на кармическия закон, МОК , София
Дотогава, до когато хората не знаят вашите същински намерения, те може да ви слушат, но в момента, когато те узнаят целта, към която вие се стремите, веднага ще почнат да ви противодействуват и то по закона на самосъхранението.
67.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Докато не знаят вашите вътрешни, интимни намерения за нещо, хората са склонни да ви слушат, да ви се подчиняват; когато узнаят целта, намеренията ви, те веднага започват да ви се противопоставят, да ви противодействат - това противодействие се явява по силата на закона за самозапазването, за запазване на свободата си.
9.5.1922г.
68. Семената, ИБ , София
Целта на всеки окултен клас е да се учат тия неща, които са съществени, необходими и потребни за самия живот.
10.5.1922г.
69. Закон на енергията, МОК , София
69.2 Закон за енергиите ( втори вариант )
Това може да се постигне и само с хващане на ръцете, целта е да се трансформират енергиите и в двамата.
11.5.1922г.
70. Мястото на човека в природата, ООК , София
Тази е целта на школата.
14.5.1922г.
71. Дъще Сионова,  НБ , София
Когато първосвещеникът или съвременен някой архиерей се облече с всичкия си накит в църквата, питам, каква е целта на туй обличане? Ще ми отговорите: „Служене на Бога“, т.е. когато този архиерей се накитва със своята премяна, той е като онази мома, която се кани да се жени или сгодява, то е същото положение.
Тогава каква е целта на религията? – Да ни даде истина, да ни покаже пътя към Бога.
Христос казва: „Бъдете внимателни, учението на този човек ще се съди по неговите резултати, чакайте какво ще покаже, няма скрито-покрито, ще видите каква е целта“.
21.5.1922г.
72. Много плод,  НБ , София
И ако в този плод има 10 червея, питам, вашият живот постигнал ли е целта? Сега ние, съвременните хора, сме заети само с отрицателната страна на живота.
31.5.1922г.
73. Връзки на знанието ., МОК , София
73.2 Връзки на знанието ( втори вариант )
Ще ви дам един пример, с който ще обясня целта си - защо именно говоря за Любовта.
7.6.1922г.
74. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
Целта ни е тази: да ви научим да използвате страданията.
8.6.1922г.
75. Окултна хигиена, ООК , София
И като казвам, без философии, подразбирам, целта, която имате, да свършите училището и после, като слезете на земята, нямате друга работа, философствувайте колкото искате.
75.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
И като казвамъ, безъ философия, подразбирам, цѣльта, която имате, да свършите училището и послѣ, като слѣзете на земята, нѣмате друга работа, философствувайте колкото искате.
11.6.1922г.
76. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Какво ще направят? – Ще направят туй, което всички министри досега са направили, следователно целта не са постигнали.
14.6.1922г.
77. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Туй е целта.
15.6.1922г.
78. Мисъл и действие, ООК , София
Светлината, и тя си има свое приспособление, но целта на живота, вътрешната страна на светлината е да ни покаже пътя.
78.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Не мислете, че целта на школата е да урежда вашите материални работи.
18.6.1922г.
79. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
И при това, когато съвременните хора проповядват и говорят, но най-първо, всеки един говорител, от каквато и категория и да е, дали говори върху религиозен или обществен въпрос, целта му трябва да е абсолютно безкористна, да няма никаква цел и да изкаже великата Истина тъй, както я разбира, за благото на своите ближни.
22.6.1922г.
80. Влиянието на музиката, ООК , София
80.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Например, някой отива на работа и с излизането си още прави големи крачки, бърза да стигне по-скоро целта.
7.7.1922г.
81. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
Това е целта на школата.
81.2 Основни закони ( втори вариант )
Целта на школата е именно тази – да научи човека да живее според основните закони на Битието, за да разбере къде се е спънал и как да подобри живота си.
27.7.1922г.
82. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
Не сте вие целта в света; светът не е създаден зарад вас.
17.8.1922г.
83. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Право на целта! Нищо повече! Ще вложите любовта като закон и ще ходите по всички нейни правила.
Като ученик той ще върви право в целта.
Абсолютно никакво обръщане! Право на целта.
Целта трябва да бъде Божията Любов! Изпълнението - Божията Мъдрост, а приложението - Божията Истина! С тях ще се занимавате! Ако на теб е добре, ще бъде добре на всички около теб.
Право към целта! Пътят, който ще изходите, той е приятен.
19.8.1922г.
84. Новият живот, СБ , В.Търново
Сега аз се обръщам към учениците, обръщам се и към вас, братя ви наричам – но не за да ви привлека, не ми е целта това – и казвам: излезте от вашите дупки, изложете се на тази светлина, която иде от Природата – този Бог на Любовта, допуснете тази Светлина да проникне вътре във вас! Допуснете я да проникне, направете един малък опит.
Целта ми не е да се увеличат моите съмишленици, а да могат мозъците на българите да станат нормални, да се образува една мека атмосфера и при това да се подобри положението на техните ниви, за да раждат повече жито.
20.8.1922г.
85. Много плод принася, СБ , В.Търново
Нам целта ни не е за парите. Целта ни е за онази вътрешна опитност, която учениците ще добият, като определят един час от труда си за работа за Господа.
21.8.1922г.
86. Истината, СБ , В.Търново
Сега ние минаваме на друг въпрос: аз искам да дойдем до целта да мислим здраво и да започнете да се освобождавате от вашите стари схващания. Кого търси ученикът? Учителя си, нали? Следователно целта на ученика каква е? – Да намери Учителя си. Тогава целта на Учителя каква е? – Да намери своя ученик, казано в най-проста форма.
22.8.1922г.
87. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
А целта на общите класове е друга.
24.8.1922г.
88. Живот вечен, СБ , В.Търново
Най-първото нещо: между нас трябва да има единство на физическото поле, взаимно помагане, и никой никого да не използва! Целта на всички ученици, които служат, трябва да бъде взаимно да си помагат, но един друг да не се използват.
27.8.1922г.
89. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Целта на търговеца е да стане богат; целта на военния е да спечели сражението; целта на гладния е да се нахрани, на жадния – да задоволи жаждата си, на ученика - да учи.
Това е целта на комуните.
89.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Целта на търговеца е да стане богат и права е целта му. Целта на юнака е да стане як и корав. Целта на онзи, който се сражава на бойното поле, е да спечели сражението. Целта на гладния е да се нахрани, на жадния - да се напои. Целта на ученика е да се учи.
27.8.1922г.
90. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Ако вашата дреха е чиста и дойде някой и ви оцапа, тази нечистотия ваша ли е? Или дойде друг и ви каже: „Защо се оцапа, не знаеш ли, че тук не се позволява да има оцапани хора? Излез вън от Пътя и се очисти!“ Излезеш ли, ти ще се спънеш, а това им е целта. Право към целта, нищо повече! Ще вложите Любовта като закон и ще ходите по всичките нейни правила! Ясно е това, нали? После, в Пътя не се позволява да се говорят отрицателни неща.
Като ученик той ще върви право към целта. Никакво обръщане назад! Абсолютно никакво обръщане назад! Право към целта! Тогава пък може да дойде друг, за да ви говори друго някое изкушение: „Ти такъв егоист не трябва да бъдеш, толкова хора са изостанали, помогни им малко“.
Целта трябва да бъде Божията Любов, изпълнението – Божията Мъдрост, а приложението – Божията Истина.
На никого не обяснявай нищо по Пътя, право към целта! Пътят, който ще изходите, е приятен.
3.9.1922г.
91. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Злото е зло, защото тази сила не е употребена за целта си. Доброто е добро, понеже силата е употребена за целта си.
22.9.1922г.
92. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Целта е това, което знаете, да го владеете така добре, както един колар, абаджия, гайдар или цигулар. „Понеже вкусихте, че Господ е благ.
29.10.1922г.
93. Влиянието на електричеството, ООК , София
Нашата мисъл върви до известна степен в една посока, после в друга, вляво, вдясно, докато достигнем целта.
29.10.1922г.
94. Станете да отидем!,  НБ , София
Те трябва да се съединят в едно цяло, за да се проявяват чрез тях всички добродетели. – Каква е целта на нашия живот? – Да бъдете добродетелни. Ученият ще каже, че целта на живота е човек да стане културен, да има знания, да прави изобретения. Каква е целта на аероплана? Да разрушава градовете. Какво се постига с тези изобретения? Дохожда ли се до целта на живота? Ще кажете, че учените са измислили особени пилюли за хранене, които заместват всички храни.
А да реализираш целта си, това значи, да дадеш плод.
„Станете да отидем!" – Къде? – Дето е целта и смисълът в живота.
1.11.1922г.
95. Нагласяване на силите,  МОК , София
Като отидете при човека и видите, че въжето е здраво вързано, ще ви е нужен за целта нож.
5.11.1922г.
96. Никаква лъжа, ООК , София
Сега тази е целта на Школата, да ви приготви за работа, а вие трябва да дадете действието си.
8.11.1922г.
97. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Щом постигнете това, ще можете да изпълните задълженията си, които имате към природата, ще постигнете и целта, към която се стремите — да познаете Бога, да познаете себе си.
12.11.1922г.
98. Не знаете, що искате,  НБ , София
Целта на досегашния ви живот е била неопределена; отсега нататък е определена.
3.12.1922г.
99. Окултна музика, ООК , София
Туй е целта на Окултната школа.
10.12.1922г.
100. Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София
Смисълът, целта на пеенето е да улесни работата.
13.12.1922г.
101. Закон за съотношения,  МОК , София
Целта е да се тури ред в Природата, да се възстанови първото ѝ положение.
17.12.1922г.
102. Музиката – средство за концентриране, ООК , София
Сега целта ни не е да ви направим писатели, целта ни не е да ви направим музиканти.
20.12.1922г.
103. Самоопределение,  МОК , София
Какво е самоопределението на числото три? – Тройката е смисълът, целта, към която всичко в Живота се стреми.
Защо трябва да бъде добър? За да постигне целта на своя живот, да влезе във великия свят на Битието.
27.12.1922г.
104. Признаци на проявеното човешко съзнание,  МОК , София
Не само ученикът, но никое същество не е в състояние да измени посоката са своя път, докато не постигне целта си.
31.12.1922г.
105. Простри ръката си!,  НБ , София
Аз имам пред вид целта, към която се стремим, смисълът на живота, Всеки иска да бъде щастлив: майката, бащата, децата, учителят, свещеникът.
7.1.1923г.
106. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Сега ние сме окултни ученици, да допуснем следното: ако някой би ви задал въпроса, каква е конкретно целта на окултния ученик?
Целта на един ученик по инженерство каква е? Да стане инженер, да прави пътища и съобщения и след туй да придобие своята прехрана. Целта на един ученик по музика каква е? Да изучи музиката, която ще може да употреби за себе си, за своите ближни или за света, да му служи за прехрана. Сега каква е целта на окултния ученик? Аз ще ви дам туй за тема. „Целта и предназначението на окултния ученик.“ Ще разискваме върху туй. Не се смущавайте – както схващате, тъй определете целта и предназначението на окултния ученик.
Като ви казвам тъй, това в един ден няма да се създаде, но трябва да бъде целта ни.
7.1.1923г.
107. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Цѣльта е велика! За въ бѫдеще, за още милиони, милиони години има да се стремимъ, но казва Христосъ: „Никой не може да отиде къмъ Отца, Великиятъ центъръ на любовьта, освенъ чрѣзъ мене“.
21.1.1923г.
108. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Ами каква е цѣльта на тази любовь? – Да се обичаме, да бѫдемъ всички добри.
А цѣльта на науката е да даде всички методи за работа, свободата пъкъ – методи и начини за тази деятѣлность.
108.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Ще кажете, че то се заключава в любовта. – Каква е целта на любовта? – Да бъдем добри помежду си. – Що е добро? – Да не крадем, да не лъжем. – Добре, но и при това положение, хората пак крадат и лъжат.
5.2.1923г.
109. Малките случаи, ООК , София
Учителят може да ви даде трудна задача, но целта е съвсем друга – да развие ума на ученика.
Сега ще се върнем към целта – към волята.
11.2.1923г.
110. Съмнение и воля, ООК , София
Туй ви спъва, отдалечава ума ви от целта.
18.2.1923г.
111. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Сега, нѣкои ме питатъ: Каква е цельта ти, защо проповѣдвашъ? Ако азъ съмъ дошълъ въ свѣта да проповѣдвамъ едно учение, каквото всички други проповѣдници проповѣдватъ, тогава нѣма нужда да идвамъ, но азъ проповѣдвамъ едно учение диаметрално противоположно на всички, които до сега сѫ проповѣдвани.
111.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Мнозина ме питат, каква е целта ми, като проповядвам на хората.
19.2.1923г.
112. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
И втори път пак ела!“ И тогава каква е целта на учениците? Ако ние в съвременния живот не може да придобием една голяма сила, с която да преодолеем мъчнотиите, в които се намираме, тогава защо ни е окултната наука? Сега да оставим какво Господ може да направи, какво ние можем да направим.
28.2.1923г.
113. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Целта на опитите, на упражненията е да ви поставят в положение да изживеете нещо по-силно от вашето обезсърчение.
7.3.1923г.
114. Педагогическа лекция,  МОК , София
114.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Тази истина е цел в живота, тоест целта е, която осмисля всички енергии, които се проявяват на физическото поле, духовния и Божествения свят.
19.3.1923г.
115. Смисълът на противоречието, ООК , София
Целта на Природата не е наказанието, но изправленията, да ни застави да зачитаме нейните свещени закони.
21.3.1923г.
116. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Казвате: "Не трябва ли хората да се приближават помежду си?" Да се приближиш към някого, подразбира приближаване към целта, която той преследва, а не приближаване по разстояние. Да се приближават хората към целта, която преследват, подразбира примиряване на противоречията в техния живот.
Ученикът може да криволичи в пътя си, да върви надясно и наляво, но винаги право към целта.
25.3.1923г.
117. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
117.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Целта на науката и на философията се заключава в това, да познаят реалността и да я приложат.
25.4.1923г.
118. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Във втория случай, да кажем, едната има целта С, другата целта П.
13.5.1923г.
119. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
В края на краищата той ще ни изведе към целта.
20.5.1923г.
120. За Името Ми, НБ , София
Проследете историята от дълбока древност досега да видите кой голям народ е постигнал целта си.
20.5.1923г.
121. Закон за контрастите, ООК , София
Някой път имаме вятър, който ни тласка назад, но дали имаме попътен вятър или заден вятър, и в двата случая трябва да изпълним волята Божия и все таки ще постигнем целта си.
30.5.1923г.
122. Отношение на природните сили,  МОК , София
В този случай целта на съществата А и D става по-възвишена.
Когато в отношенията на двама души се яви най-малка дисхармония, най-малко противоречие, това показва, че те са изменили на своето верую, изгубили са идеята си, изгубили са целта, към която първоначално са се стремили.
122.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
И тъй, целта на тия два обекта вече е по-възвишена.
Туй е целта за тях - С, С'.
След като си решите задачата, ще видите, че всички тия погрешки са послужили за постигане на целта.
1.7.1923г.
123. Ще дойдем при него, НБ , София
Важно е каква е целта на това съединяване.
18.10.1923г.
124. Разумност в природата, ООК , София
Тогава Висшият разумен живот може да се прояви в своята пълнота, а това е целта, към която всички ученици на окултните школи в света се стремят – да подготвят почва за Разумния живот на Земята.
21.10.1923г.
125. Разумният живот,  МОК , София
Запример, при възходящето състояние от A към C вие харчите енергия, краката ви отмаляват, но понеже целта ви е високо нагоре, към C и се приближавате към нея, вие се радвате, защото щом стигнете в точка C, всичките жертви, които сте направили, ще се възнаградят.
Разумното пък осмисля целта, към която се стремим.
28.10.1923г.
126. Живите точки в природата,  МОК , София
Тогава вашата мисъл ще се качи в свръхсъзнанието, от там ще слезе в подсъзнанието да почерпи необходимата за целта сила, после в самосъзнанието, дето ще се реализира и ще донесе радостта, която чакате.
31.10.1923г.
127. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
На един химик днес ни най-малко не му е целта да служи на Бога.
7.11.1923г.
128. Божественото съвършенство, ООК , София
Имате две същества – А и С, които се движат към една цел – целта В (фиг. 4).
25.11.1923г.
129. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Това е целта на живота, отдясно да живеете, не отляво.
10.2.1924г.
130. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Често, когато хората слушат някоя беседа, те се впущат в един анализ, искат да знаят каква е целта на оратора, който говори.
Това е целта на Христа.
17.2.1924г.
131. Морални чувства,  МОК , София
А целта е тази – всички да бъдете силни.
131.2 Морални чувства ( втори вариант )
А целта е тази – всички да бъдете силни.
20.2.1924г.
132. Обектът на съзнанието, ООК , София
Сега например, ако бих ви дал такава една тема: да излезе един от вас на таблото и да опише според своята опитност как различава моралните чувства от личните и от себичните чувства, как ще ги опише? В моралните чувства всякога има единение, единство – целта, към която се стремят всички същества, е една.
Сега моето желание, целта ми не е да се примирите, но искам да бъдете силни, да не сте малодушни.
2.3.1924г.
133. Родени изново,  НБ , София
Светът е толкова широк, че ако си една птица, ще можеш да прехвръкнеш отвсякъде, ще можеш да постигнеш целта си.
Днес, когато някой не постигне целта си, той се обезсърчава и казва: „Аз не вярвам вече в Господа!“ Че съвременните хора не познават Господа! Те досега само богове са имали.
9.4.1924г.
134. Тъчете мислите си!, ООК , София
С туй упражнение може да не постигнеш целта, която гониш – нищо от това.
20.4.1924г.
135. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Сега, ще изучавате влиянието на мислите, като правите за целта ред опити.
14.5.1924г.
136. Четирите проекции, ООК , София
Целта на упражнението е концентриране на ума.
25.5.1924г.
137. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Целта на сегашната женитба е изправяне грешките на хората.
28.5.1924г.
138. Съзнателната монада, ООК , София
Каква е целта на Школата? – Целта на всяка школа е да сближи учениците по закона на Любовта. Каква е целта на светлината и топлината? – Да произведат всичката растителност, която сега съществува на Земята.
Защо? Целта е да се скарате, да се произведе дисхармония.
6.7.1924г.
139. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
Кое от двете положения е за предпочитане: да умрете като булка, която е постигнала целта си и осмислила своя живот, или като затворник, лишен от свобода и светлина?
24.8.1924г.
140. Качества на разумния живот, СБ , София
И задачата в живота ни е да бъдем доволни в дадения момент, и като се обърнем към Господа, да кажем: „Господи, ние сме благодарни за всичко.“ Това е целта ми, към която искам да насоча ума ви.
140.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Това е целта ми, към която искам да насоча ума ви.
2.9.1924г.
141. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
Но да нямаш целта да му вземеш богатството - користолюбие да няма, а служба Богу!
2.11.1924г.
142. Двата закона, КД , София
Взел той бъчвата и почнал да я приготовлява за целта.
23.11.1924г.
143. Да угоди на народа, НБ , София
И онѣзи, които сѫ възприели Истината, които сѫ влѣзли въ този пѫть, трѣбва да бѫдатъ смѣли, да вървятъ напрѣдъ, за да достигнатъ съвършенството, цѣльта на вашия животъ.
143.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
И онези, които са възприели Истината, които са влезли в този път, трябва да бъдат смели, да вървят напред, за да достигнат съвършенството, целта на вашия живот.
14.12.1924г.
144. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
144.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Често съвременните хора губят, хабят своята енергия в празни усилия да постигнат някоя своя цел, но избраните от тях методи не съответстват на целта.
17.12.1924г.
145. Хармонична деятелност, ООК , София
Нали знаете каква е целта на пастиря, който гледа стадото? „И Учители за усъвършенстване на светиите.“ Значи светиите, като са дошли на Земята, трябва да се учат.
Но ако тия двама души се впрегнат заедно да карат лодката, да гребат едновременно, тогава движението е правилно и целта се постига.
Тогава ще имаме вече праволинейно движение, в което може да се постигне целта.
24.12.1924г.
146. Както Природата пише, ООК , София
Целта на всички събрания е да се засегне цялото естество на човека, всичките му способности, да се събудят много идеи – и висши, и нисши, да се засегне и висшият, и нисшият ум на човека.
Отложиш ли я, или туриш ли ѝ някакво украшение, целта, която си поставил, не може да се постигне.
Всяко нещо трябва да се употребява за целта, за която е предназначено.
18.1.1925г.
147. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Сега за примѣръ, има вѣрующи, има и учени хора, но каква е цѣльта на съврѣменната наука? – Учениятъ иска да стане ученъ, да напише нѣкое видно съчинение, но ако желанието на този ученъ човѣкъ да напише едно съчинение е такова, както когато нѣкому се поревне да си опече една кокошка, каква е разликата между този човѣкъ, който иска да опече кокошката и онзи ученъ, който иска да напише една книга? Туй, което той напише и прѣдстави на свѣта, ще подигне ли човѣчеството? – Това е важното.
147.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Сега за пример, има вярващи, има и учени хора, но каква е целта на съвременната наука? – Ученият иска да стане учен, да напише някое видно съчинение, но ако желанието на този учен човек да напише едно съчинение е такова, както когато някому се поревне да си опече една кокошка, каква е разликата между този човек, който иска да опече кокошката и онзи учен, който иска да напише една книга? Туй, което той напише и представи на света, ще повдигне ли човечеството? – това е важното.
21.1.1925г.
148. Значение на изслушването, ООК , София
Той се влюбил, не могъл да постигне целта си и паднал на гърба си.
4.2.1925г.
149. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Целта на тия хора не е да служат на Бога.
15.3.1925г.
150. Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК , София
Ако вие успеете в това, половината от целта на вашата работа е постигната.
29.3.1925г.
151. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Казвате: какво е прѣдназначението на религията, какво е прѣдназначението на християнството, на будизъма напримеръ? И наистина, всички се запитватъ: каква е цѣлта на християнството? Всички свещеници трѣбва да си дадатъ отчетъ на този въпросъ. Каква е целта на будизма? И всички ще спорятъ помежду си.
151.2 В който град влизате ( втори вариант )
Казвате: Какво е предназначението на религията, какво е предназначението на християнството, на будизма например? И наистина, всички се запитват: Каква е целта на християнството? Всички свещеници трябва да си дадат отчет на този въпрос. Каква е целта на будизма? И всички ще спорят помежду си.
14.6.1925г.
152. Истинната лоза,  НБ , София
Къмъ това трѣбва да се стремимъ, това е цѣльта на нашия животъ.
152.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Към това трябва да се стремим, това е целта на нашия живот.
21.6.1925г.
153. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Слѣдователно, това е цѣльта, това е смисълътъ, къмъ който човѣкъ трѣбва да се стреми.
153.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Следователно, това е целта, това е смисълът, към който човек трябва да се стреми.
5.7.1925г.
154. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Каква е цѣльта на този обектъ? Вие имате живота, имате и храната си.
154.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Каква е целта на този обект? Вие имате живота, имате и храната си.
8.7.1925г.
155. Теория и практика, ООК , София
Материалният живот огрубява човека, а целта на окултната наука е да осмисли този живот във всичките му положения.
23.8.1925г.
156. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
Каква е целта ви? – Пристанището на живота.
Павел казва: „Няма сила в света, която може да ни отдели от Любовта на Бога, от Любовта Христова.“ А това е целта – да се образува тази връзка.
24.8.1925г.
157. Основни закони, ИБ , В.Търново
И целта на живота е да ви предизвика това желание. Така той постига целта си.
24.8.1925г.
158. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Целта на живота е именно тази – да предизвика това желание у вас.
22.11.1925г.
159. Тридесет и осем години, НБ , София
Живота ви е даден като почва, а учението е смисълът, целта в живота ви.
Ще се учиш! Тогава казвам: целта на живота ви е да се учите – нищо повече.
2.12.1925г.
160. Аумен, ООК , София
Не е ли благодарен, вземе ли да съжалява, че напразно е ходил и се е измъчил, тази екскурзия не е постигнала целта си.
6.12.1925г.
161. Видя го Исус,  НБ , София
Листата казали на житното зрънце: “Не бъди глупаво като нас! Ние преждевременно слязохме от дървото на живота и тук изгубихме всички условия, но ти гледай по друг начин да използваш живота, да намериш условия, да влезеш в земята, защото, останеш ли така, ще изгниеш и няма да постигнеш целта на живота.” Ами какво да правя? – запитва житото.
13.12.1925г.
162. Символи в природата, МОК , София
Сега ще ви задам въпроса: каква е била целта на Природата, когато е създавала ябълката? Каква идея се крие в ябълката? Не е лесно да се отговори на този въпрос, понеже Природата съзнателно крие своите цели.
Каквито природни символи и да се използват за лекуване на болни, целта е чрез тях да се отвлече вниманието на болния от болестта, на която той напълно се е поддал.
162.2 Живите символи в природата ( втори вариант )
Задава се сега въпросът, каква е била целта на природата, когато тя е създала ябълките.
18.12.1925г.
163. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Много пъти многото говорене не постига целта, която се гони, която се има предвид.
Сега, каква е целта на вашите събрания? Да ви се говори ли? Казвате: "Да се съберем."
20.12.1925г.
164. Добрата земя,  НБ , София
Следователно, с това не се постига целта.
10.2.1926г.
165. Светлина на мисълта, ООК , София
Целта за развиване на темите не се състои в разрешение на въпросите, но в размишление върху тях.
18.2.1926г.
166. Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС , София
Сочи ли ви пътя, той ви обича, не ви ли сочи - той не ви обича, нищо повече! Тъй подразбираме ние обичта -подтикване към целта, към благото на душата.
21.3.1926г.
167. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Ти си отчаян, обезсърчен, искаш да се самоубиеш, но ако срещнеш една красива възвишена жена в пълния смисъл на думата и тя дойде да те целуне, а ти след това станеш разумен човек, какво ти дава тази целувка? - Тази целувка е постигнала целта си.
11.4.1926г.
168. Малкото съпротивление,  МОК , София
Щом целта е постигната, този човек, който се е наел с лекуване на болния, ще плати на гостилничаря вместо него.
168.2 Малкото съпротивление ( втори вариант )
Щом целта е постигната, този човек, който се е наел с лекуване на болния, ще плати на гостилничаря вместо него.
16.5.1926г.
169. Ще ми изявиш,  НБ , София
Този диагонал е целта към Бога, към божествения свят.
19.5.1926г.
170. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Целта на този опит е да развивате своята интуиция, да познаете коя книга сте извадили.
26.5.1926г.
171. Пътят на желанията, ООК , София
Да вярваш в Бога, това подразбира да използуваш разумно условията, да намериш смисъла и целта на живота и да знаеш, че никой не може да ти вземе това, което си придобил.
30.5.1926г.
172. Окултни познания,  МОК , София
Целта им е да се пожертват за своя господар и по този начин да го повдигнат.
6.6.1926г.
173. Ще се наситят,  НБ , София
Човек не трябва да си служи с иезуитското правило, че целта оправдава средствата.
24.8.1926г.
174. Да не бъдете съдени, СБ , София
Целта ни е да бъдем доволни от сегашния живот, който Бог ни е дал. Целта ни е да бъдем готови за новия живот, който е започнал.
29.8.1926г.
175. Добро и съвършенство, СБ , София
Целта в живота на човека не е той да бъде добър, но да бъде съвършен. Целта, идеалът на човека е да бъде съвършен; а да бъде добър, това е средство.
За вас целта на живота ви е в съвършенството.
22.9.1926г.
176. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Ето защо целта на Школата е да помогне на учениците да разбират вътрешния смисъл на Божествения живот.
14.11.1926г.
177. Поглед и движение,  МОК , София
177.2 Поглед и движение ( втори вариант )
Питам: Той чрез ябълката постигна ли целта си? Ябълките отишли.
1.12.1926г.
178. Говор и пение, ООК , София
Питам: Колко нишки трябва да вземете, за да изтъчете един хубав копринен плат? Една, две, три или десет нишки достатъчни ли са за целта? – Не, стотици хиляди нишки са необходими, за да се изтъче един копринен плат.
5.12.1926г.
179. Пулс,  МОК , София
179.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Каква е, сега, целта на веждите? Веждите, те са един трансформатор, акумулатор на праната и на светлинната енергия, а тези косми, клепките, разбиват светлината, която влиза в очите – помага.
26.12.1926г.
180. Тази притча,  НБ , София
Нима онзи грамаден слон, който внушава удивление на всички хора със своето голямо тегло, е постигнал много нещо? Постигнал ли е той целта и смисъла на живота? Разрешил ли го е? Нима райската птица, със своя богат костюм, разреши смисъла на живота? Нима птиците, които измислиха изкуството да хвъркат във въздуха, се спасиха? Нима конете, които научиха изкуството да ритат, се спасиха? Нима воловете, които владеят изкуството да бодат с роговете си, се спасиха? Нима вълците, които тъй майсторски упражняват изкуството да разкъсват своята плячка със зъбите си, се спасиха? - Никое същество не е могло да се спаси по един от тия начини.
9.1.1927г.
181. Сам с ума си,  НБ , София
Когато някой дух иска да открадне нещо от човека, той ще обикаля оттук-оттам, докато най-после постигне целта си.
23.1.1927г.
182. Едно стадо,  НБ , София
Когато човек се намери в комично положение това значи, че той не е попаднал в целта си.
26.1.1927г.
183. Което оправя, ООК , София
Дали той е прост или учен, това не е важно, целта на живота е една и съща.
16.2.1927г.
184. Великата задача на човека, ООК , София
Целта на живота е да реализира човек нещо безсмъртно на земята, което да остане за Вечността.
23.2.1927г.
185. Природните звукове, ООК , София
Целта на всяка работа, която човек върши, е да го доведе до едно малко вътрешно доволство.
2.3.1927г.
186. Възможни постижения, ООК , София
Обаче целта не е да вървиш нито наляво, нито надясно, но да запазиш равновесието си и да вървиш нагоре.
9.3.1927г.
187. Силните течения, ООК , София
Всяка година загиват по планините или потъват в моретата десетки англичани, но те смело вървят към целта, която искат да постигнат.
13.3.1927г.
188. Няма тайно,  НБ , София
Целта на човешкия живот не се заключава в придобиване на богатства, защото богатството, парите хората сами ги създадоха.
3.4.1927г.
189. Скрити сили,  МОК , София
Преди да реализира една своя идея, човек все ще мине известно раздвояване, но целта е да се справи с него; това раздвояване е резултат на прекъсване на връзката между личността на човека и неговата душа - тази е причината, че на всеки човек липсва нещо.
24.4.1927г.
190. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Той плакал, страдал за нея и най-после решил да я погребе тържествено, като избрал за целта най-хубавото място в околността на своята колиба.
29.5.1927г.
191. Благо и леко,  НБ , София
Целта на разумната природа е да разшири кръгозора на съвременния човек.
12.6.1927г.
192. Типове и образи,  МОК , София
192.2 Типове и образи ( втори вариант )
Щом се събирате, за да добиете познания – каква е целта на знанието? Знанието трябва да влиза като един елемент за усилване на живота, да осмисли живота.
15.8.1927г.
193. Правата мисъл, МС , София
Същото нещо е и в живота: онзи човек, който знае своето място, върви спокойно към посоката, към целта си.
Целта, която имате в ума си, определя вашия живот.
19.8.1927г.
194. Пътят на ученика, СБ , София
В живота на праведните хора, повидимому, има едно външно еднообразие към целта, която преследват.
Вторият лъч е отражение, а отражението има обратна посока, не води към целта.
21.8.1927г.
195. Ще се превърне в радост, СБ , София
Важното е целта да се постигне.
24.8.1927г.
196. Свещеният час, СБ , София
Да подобря материалния си живот е едно благо, от което целта на окултната Школа не се постига. Да подобря умствения и духовния си живот, да просветя ума си и да облагородя сърцето си, това влиза в целта на тази Школа.
25.9.1927г.
197. Оскърбени,  НБ , София
Целта на слънцето е да ви помогне, да заздрави одраната кожа, и вместо нея да образува нова; докато стане това засъхване, вие ще минете през големи страдания.
16.11.1927г.
198. Превръщане на киселините, ООК , София
Целта при това лекуване е да се предизвика голям страх в болния.
23.11.1927г.
199. Свещ, която не гасне, ООК , София
Целта на знанието е да освободи човека от страданията.
11.12.1927г.
200. За приятелите си,  НБ , София
Ако съмнението се вгнезди в човека като червей, който прояжда всички светли идеи, може ли той да постигне своите идеали? Може ли той да разбере целта на живота? Съмнението не може да унищожи Божественото начало в човека, но то ще внесе облак в неговото съзнание, който ще му пречи да вижда нещата ясно.
8.1.1928г.
201. Жлебът,  НБ , София
Кой не знае, какво нещо е стъпкването на жлеба? Каква е целта на лозаря, когато обира гроздето? Той има предвид да стъпче гроздето, да извади от него виното и да го продаде.
29.1.1928г.
202. Синове на възкресението,  НБ , София
Следователно, целта на всеки човек, който следва Божествения път, е да разбере смисъла на целокупния живот, смисъла на възкресението и към него да се стреми.
11.3.1928г.
203. Баща си и майка си,  НБ , София
Сега може да се зададе следния философски въпрос: каква е била целта на природата, като е допуснала съществуването на термитите? Тя ги е допуснала с цел да икономиса част от своята енергия. Учените, които изучават живота на термитите, и досега още не могат да разберат, каква е целта на природата, като ги е създала.
Целта на природата не е да направи хората богати, нито пък да ги направи сиромаси. Целта на природата е свободата на човешката душа.
18.3.1928г.
204. Помаза ме,  НБ , София
Каква е целта на философа? Да стане философ. Каква е целта на крадеца? Да открадне нещо. Каква е целта на красивия човек? Да стане още по-красив. Каква е целта на силния човек? Да стане още по-силен. Каква е целта на музиканта, когато изучава някакъв инструмент? Да стане виден музикант. Животът е нещо по-високо от целта. Целта може да оправдава средствата, и средствата може да оправдават целта, но целта и средствата не оправдават самия живот. Животът седи по-високо и от целта, и от средствата, които могат да се употребят.
16.5.1928г.
205. Разумни отношения, ООК , София
Че вятър духал вън, че дъжд валял, че голям студ имало, той върви напред към целта, пред нищо не спира.
30.5.1928г.
206. Придобиване на щастие, ООК , София
Когато се проповядва на хората да живеят добре, да не изтезават и да не колят животните, целта е да ги заставят чрез молитви, чрез добри дела да преработят недиференцираната материя на земята, да отпуснат запушените ѝ отвори, да се избягнат земетресенията и катастрофите, които стават в природата.
1.6.1928г.
207. Втичане и изтичане,  МОК , София
Ако трябва да направите нещо, преди да се проявите, ще обмислите добре каква е целта на вашата постъпка и ако не е нужно, ще я отложите за друг път.
22.6.1928г.
208. Основна идея,  МОК , София
Каква е целта на страданието? – Освобождаване на човека от нечистотиите, от неорганизираните енергии.
27.6.1928г.
209. Елипса и парабола, ООК , София
Когато препоръчват растителната храна пред месната, целта е организмът да се запаси от отровите, които приема чрез месото, а не толкова да не страдат животните.
8.7.1928г.
210. Роден от Бога, МС , София
Ако едно от тия семенца попадне в ума или в сърцето на Карнаци, целта, към която се стремял Севадин, е постигната.
Каква е била целта на Севадин, няма да обяснявам. Аз не говоря за целта на онези, които не са родени от Бога, но за целта на родените от Бога.
29.8.1928г.
211. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Щом постигне целта си, тя излиза вън, доволна, че е успяла да го отклони от работата му.
5.9.1928г.
212. Планински върхове, ООК , София
Запитвате се: „ Каква е целта на моето слизане на земята?” – Целта за слизането ти на земята е такава, каквато е целта на водата, получена при разтопяването на снега. Целта на тази вода е да слиза надолу, да пои растителността.
30.11.1928г.
213. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
Като не постига целта си с установената за даден случай мода, човек сам я сменя.
5.12.1928г.
214. Смени на състоянията, ООК , София
Сега, като говоря по този начин, целта ми не е да ви заставя да мислите като мене.
12.12.1928г.
215. Разбиране на живота, ООК , София
Целта на човешкия живот седи в правилно използване на днешните блага и условия.
Това е целта и на съвременната наука.
21.12.1928г.
216. Методи за наблюдения,  МОК , София
Целта и задачата на окултната наука се свежда към това, да създаде правилни отношения и здрава връзка между човека и природата, от една страна, и между човека и Бога, от друга.
216.2 Методи за наблюдения. Обикновени и научни ( втори вариант )
Към онази разумната сила, която е работила в света, ще видим какви са нейните вътрешни планове, нейните побуждения и отношения към нас, каква е целта и.
Вие някой път се спирате върху някой научен въпрос и казвате: „Каква е целта на моя живот и защо съм се родил?“ Тогава, тия клонища, които се явяват на това дърво, имат ли смисъл? В това са клонища, а С това са корените на това дърво.
9.1.1929г.
217. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Добре е да се обединяват хората, но злото седи в това, че след като се групират в едно цяло и постигнат целта си, отново се разединяват.
18.1.1929г.
218. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
218.2 Наблюдение и интуиция ( втори вариант )
Каква ще ти бъде целта на екскурзията? Между другото да развие и търпението.
8.2.1929г.
219. Магическата пръчица,  МОК , София
И човек лъкатуши понякога, но запазва посоката на движението си и целта, към която се стреми – да се влее във великото море на живота.
27.2.1929г.
220. Отношение между числата, ООК , София
220.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Трябва да имаме един път дa отстъпим или трябва да имаме един път да постигнем целта.
1.3.1929г.
221. Наука и знание,  МОК , София
221.2 Наука и знание ( втори вариант )
Ти ангели няма да ги направиш, но ще контролираш силата на конете си, за целта, която яздиш.
3.3.1929г.
222. Даде плод,  НБ , София
Ако Бог не му е позволил, и да тегли куршума, целта си няма да постигне; ръката му ще се вцепени, но и револверът няма да хване.
13.3.1929г.
223. Правилни изводи, ООК , София
Когато обичате някого и пожелавате да му направите нещо, вие избирате най-добрите материали за целта.
223.2 Правилни изводи ( втори вариант )
Постига се целта.
21.4.1929г.
224. Наклали огън,  НБ , София
Като разсъждавате по този начин, ще видите, че Евангелието има смисъл за вас дотолкова, доколкото вие се прониквате в съзнанието си от желанието да си отговорите на въпросите, защо сте дошли на земята и каква е целта на вашия живот. – Дошли сме на земята да бъдем щастливи. – Това е идейна работа, Ако някой може да бъде щастлив на земята, той заслужава похвала. – Аз искам да стана богат човек. – Ако успееш да станеш богат човек, ти можеш да се наречеш гениален. – Аз искам да свърша науките си в най-скоро време. – Ако успееш в това, ти ще имаш уважението на всички добри хора.
16.5.1929г.
225. Абсолютна реалност, ООК , София
225.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
При слабото движение, дето бързината е малко, там трябва с години да пътуваш, за да постигнеш целта си.
Не че веднага се постига целта, но аз правя добро на неговото дете, спасявам го.
23.6.1929г.
226. Разумните кротки,  НБ , София
Целта ми е да ви изнеса истината тъй, както е, без никакво снизхождение.
28.6.1929г.
227. Светът на ограниченията ,  МОК , София
227.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Каква е целта на парахода? („Да пристигне в някое пристанище.
3.7.1929г.
228. Двата стълба, ООК , София
Защо трябва човек да се качва и да слиза? Не е важно да си отговорите на въпроса, защо човек трябва да слиза и да се качва, но важно е, когато се качва и слиза, да постигне целта си.
4.8.1929г.
229. Който слуша моите думи,  НБ , София
И тогава виждах всичките ти недостатъци, но исках да постигна целта си. Щом постигнах целта си, свободно мога да ти кажа, какво мисля за тебе. – Тогава и аз ще ти кажа, че си лицемерка, фалшива жена.
9.8.1929г.
230. Абсолютна и относителна реалност,  МОК , София
Това е един начин за постигане на целта му.
11.8.1929г.
231. Моите овце слушат моя глас,  НБ , София
Каква е целта на ученика, който въври след учителя си? – Да научи нещо.
21.8.1929г.
232. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Той се опитвал по един, по втори, по трети начин да го направи цар, докато най-после постигнал целта си.
Такъв човек не може да постигне целта си.
232.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Той опитвал по един начин, по втори начин, докато най-после успял да постигне целта си.
Каква е целта на групирането? Защо две души се групират да живеят заедно? – Те стават два полюса, през които Божественият Живот се проявява.
По този начин той ще разруши и себе си, и баща си, но и целта си няма да постигне.
26.8.1929г.
233. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Целта на Бога, обаче, не е в сливането ни с Него, защото ние бяхме веднъж в Него и сега сме излезли навън.
Бог е върхът, т.е. целта, посоката, към която човек се движи.
22.9.1929г.
234. Духовното в човека, НБ , СБ , София
За целта, обаче, ми са нужни няколко пособия: първо, имам нужда от една кесия.
25.9.1929г.
235. Разумни методи, ООК , София
Щом постигне целта си и открадне нещо, той става бърз.
27.9.1929г.
236. Три идеи,  МОК , София
Целта на този цвят е да завърже, да даде плод, и плодът да узрее, но и това не е крайната цел на живота.
29.9.1929г.
237. Дух Господен,  НБ , София
Един ден поглеждате към работата, която сте свършили и виждате, че ви остава само един метър земя, която трябва да изкопаете, за да постигнете целта си.
237.2 Духът Господен ( втори вариант )
Каква е целта днес на нашето верую? Да вярваме в един Бог.
13.10.1929г.
238. Вечно благовестие,  НБ , София
238.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Не, целта на Бога не е ние да умираме, нито да се отказваме от него, нито да бъдем сиромаси и болни хора. И ако искате да знаете, целта на Бога е всички да бъдем синове на един Бог, една воля да функционира в нашия живот, една мисъл и едно чувство, една воля в нашия дух.
20.10.1929г.
239. От всичките най-много,  НБ , София
239.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Сега целта е да се подобри нашият живот.
23.10.1929г.
240. Център на живота, ООК , София
Всяка вечер мислете за целта на своя живот, а през деня работете за реализиране на тази цел.
25.10.1929г.
241. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Каже ли някой, че не иска да живее, това означава неразбиране на живота, на целта и смисъла, които великата природа е вложила в него.
241.2 Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) ( втори вариант )
Времето е изгубено и толкова пари са похарчени, и конете не са постигнали целта.
6.11.1929г.
242. Вкисване, ООК , София
По какъв начин ще дойде до целта на своя живот, това не е важно. Задачата на човека е да се домогне до целта на живота.
17.11.1929г.
243. Сам се опасваше,  НБ , София
Бедният американец настоявал, че може да направи този опит, но, за целта, му е нужен чек от един милион английски лири, който ще върне след опита.
24.11.1929г.
244. Влязоха в ладията,  НБ , София
244.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
И съвременните хора правят кръстове, носят на себе си кръстове, но целта не е да се носят кръстове.
1.12.1929г.
245. Пасха Господня,  НБ , София
Ново нещо би било, ако учените изнамерят серум, в който да се развиват такива клетки, каквито са нужни за целта.
4.12.1929г.
246. Което става, ООК , София
Богатият употребява повече време, за да постигне целта си; сиромахът изразходва по-малко време, но външно нищо не придобива.
6.12.1929г.
247. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
247.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
Сега ние не знаем каква е целта.
25.12.1929г.
248. Степени на съзнанието, ООК , София
С труд, с усилия тя постигнала целта си: дъщерите ѝ свършили гимназия.
248.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
С труд, с усилия тя постигнала целта си: дъщерите й свършили гимназия.
29.12.1929г.
249. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Ако се спрем върху смисъла и целта на живота от гледището на обикновения човек, ние казваме, че животът няма никакъв смисъл, никаква цел. Както да се определя смисълът и целта на живота, те ще останат всякога неопределени.
249.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
Тъй, както някои искат да определят, какво нещо е целта на живота, в такъв смисъл животът няма никаква цел.
12.1.1930г.
250. Да се радват наедно,  НБ , София
Като чуят, че някой говори или проповядва нещо, веднага се запитват, защо говори, каква е целта му. Каква е целта на запалената свещ? Да осветява пътя на хората.
250.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
И сега, като превеждаме тези аналогии в живота, в края на краищата ние, които живеем на земята, каква е целта ни? Нима нашата цел седи в това, след като сме работили цял живот, да оставим своето завещание и да ни понесе една погребална колесница и да ни четат надгробни речи? Ако това е наистина човекът, тогава жалко нещо е той.
26.1.1930г.
251. Богове сте,  НБ , София
251.2 Богове сте ( втори вариант )
Това е целта и смисълът, към който всеки трябва да се стреми.
29.1.1930г.
252. Махалото, ООК , София
252.2 Махалото ( втори вариант )
Та сега целта на моята реч беше за другите.
2.2.1930г.
253. Аз съм,  НБ , София
253.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Целта ни е да бъдем носители на Божията любов.
9.2.1930г.
254. Побеждавайте злото,  НБ , София
Порядъкът на нещата представя основата на живота, а развитието им – целта на живота.
254.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
Порядъкът представлява основата на този живот, а развитието, прогресът, това е целта на живота.
16.3.1930г.
255. С благодат и истина,  НБ , София
Гръцките философи казват: Това е целта на живота, да познаем себе си.
19.3.1930г.
256. Правилни форми, ООК , София
Следователно всички отрицателни мисли, всички съмнения и колебания в човешкия ум са подобни на гръм, който излиза от пушката на разбойника. – Каква е целта на разбойника? – Това не е важно.
256.2 Правилни форми ( втори вариант )
Каква е целта, оставете, но вие вече сте ударен. Каква може да бъде целта? Ще вземеш, ще превържеш раната.
18.4.1930г.
257. Направления в живота,  МОК , София
По този начин те не постигат целта, която е поставена в училището.
257.2 Направления в живота ( втори вариант )
По този начин те не постигат целта, която е поставена в училището.
Каква е целта на специалния клас? Какво научихте от осем години в специалния клас? Кажете ми, какво научихте? Може да кажете, че сте развили някои теории върху това, какво е моралът или какво нещо е човешката разумност.
Сега целта ми не е да ви изобличавам, да се спирам специално, време няма.
25.4.1930г.
258. Светлина и знание,  МОК , София
Каква е целта на специалния клас? - Да ви върне към първоначалната чистота и девственост.
2.5.1930г.
259. Показване,  МОК , София
Целта на показването на нещо е да заставиш човека да мисли.
4.5.1930г.
260. На видело,  НБ , София
За вас е важно да си купите билет, да се качите на трена, за да ви заведе до целта.
11.5.1930г.
261. Да влезеш,  НБ , София
Каква е целта на природата, поради която е допуснала злото и греха, не знаем; обаче, вярваме, че целта й е добра и разумна.
14.5.1930г.
262. Добрият ден, ООК , София
262.2 Добрият ден ( втори вариант )
Вие се смеете, но каква е целта на момата и на момъка? Щом като момата го придобие, тя седи, подпряла главата си, умислена.
Следователно ние в живота си се стремим да живеем добре, ние искаме да се приближим към целта. Бог е целта. Обаче, ако моите отношения към А са неправилни, тогава всичките твои постъпки нямат съпоставяне с целта, те съставляват нещо анормално.
30.5.1930г.
263. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
263.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
И ако в една екскурзия ние не можем да нахраним дробовете си, тази екскурзия не е постигнала целта си.
8.6.1930г.
264. Който влиза,  НБ , София
Целта на поканата била скрита от Паганини.
13.6.1930г.
265. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Какво има предвид? - Той иска да изложи момъка пред момата, да го застави да му плати? С това той постига целта си: и двамата се засрамват.
Важно е човек да постигне целта на своя живот. - По кой път се стига към целта? - По мекия път, т.е. по пътя на разумността.
265.2 Образци за самовъзпитание ( втори вариант )
С това постига целта си: и двамата се засрамват.
Важно е човек да постигне целта на своя живот. По кой път се стига към целта? По мекия път, т.е. по пътя на разумността.
Можеш да минеш много места, но намери онзи път, в който целта е постигната.
18.6.1930г.
266. Абсолютна вяра, ООК , София
Значи промяната на движението изменя мисълта, както и целта на човека.
27.6.1930г.
267. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
267.2 Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума) ( втори вариант )
Ако вие докарате един предмет близо до вашето око и не можете да гледате, питам, съпоставили ли сте вие този предмет на място? Питам, защо трябва да донесете един предмет близо до вашето око? Каква е целта, ако вие носите един предмет близо до вашето око? Да кажем, че вие четете една книга, искате да я разгледате, но след като разгледате предмета, има ли нужда да държите този предмет постоянно близо до очите си? Има някои хора, носят пръстени на ръката си и постоянно сочат с пръстите, да се видят пръстените им.
4.7.1930г.
268. Освобождаване,  МОК , София
Целта на Природата е да застави човека да работи.
6.7.1930г.
269. В дома на Симона,  НБ , София
Каква е целта на дишането? Какво се постига с една вдишка и издишка? – Нищо особено.
Те искат да знаят, каква е била целта Му, за да създаде света и живите същества.
12.7.1930г.
270. Право си отсъдил, МС , София
Казвам: в това отношение смисълът и целта за човешката душа е Божественото начало.
13.7.1930г.
271. Връзване и развързване, МС , София
Вие можете да си зададете въпроса: каква е целта, какъв е смисълът на живота? Целта на живота е учението.
14.7.1930г.
272. Чрез Него стана, МС , София
Вие преминахте фазата на обикновените хора; сега сте във фазата на талантливите, но целта в живота ви е да влезете във фазата на гениалните. - Гениалността се придобива по строго научен начин.
18.7.1930г.
273. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
Целта подразбира посока, направление.
273.2 Четиритях етапа на развитието. Отлагането ( втори вариант )
Целта подразбира да можеш да измениш условията на твоята мисъл - не външните условия и после не само на една твоя мисъл, но на всички твои мисли да им дадеш насока в едно направление.
23.7.1930г.
274. Интуиция, ООК , СБ , 7-те езера
274.2 Интуицията - Божественото чувство ( втори вариант )
Туй е целта да се ползваме от Божиите блага.
1.8.1930г.
275. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
Целта на къпането е да се отворят порите на тялото, дишането да става и чрез кожата.
275.2 На езерата ( втори вариант )
Целта на къпането е да се отворят порите на тялото, дишането да става и чрез кожата.
Целта ни е да се облечем - това значи да се облечем в истината.
6.8.1930г.
276. Задължително право, ООК , СБ , 7-те езера
276.2 Правата на Душата и на Духа ( втори вариант )
Целта на нашия живот е да вършим волята Божия.
15.8.1930г.
277. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
С други думи казано: Когато стигнете целта, към която се стремите, тогава ще се реализират мислите и желанията ви.
277.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Всичките тези състояния, събрани в едно, с тях ще постигнете целта и постижението на тази велика цел ще струва с милиони.
19.8.1930г.
278. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Например някой ученик има слаба памет: учи, мъчи се, но не постига целта си.
Целта на Бога не е да осиромашаваме.
26.8.1930г.
279. Божият глас, ООК , София
279.2 Божият глас ( втори вариант )
Казвам, тази е целта.
28.8.1930г.
280. Пътят на добрите постижения,  ИБ ,БР , София
Ако Бог ни поставя на изпитания, на страдание, целта Му е понякога да изпита нашето верую. Ще кажеш тогава: "Господ дал! Господ взел!" Но на Господ крайните Му решения са всякога добри, винаги целта Му е да опита, да събуди съзнанието ни, та между Него и нас да има връзка, да има в нас готовност, и нищо в света да не е в състояние да разклати нашето убеждение.
31.8.1930г.
281. Условия за растене,  НБ , София
Ако целта им е определена за самите тях, колко по-определена е за онези, които са създали земята. Целта им е толкова ясна, колкото е ясно и на професорите, защо са създали университета.
12.9.1930г.
282. Светът на правата линия,  МОК , София
282.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
Той всякога постига целта си.
14.9.1930г.
283. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Може да се запитате, каква е била целта на природата, като е създала рибите и птиците, преди човека.
19.9.1930г.
284. Силата на доброто,  МОК , София
284.2 Правата и кривата линия. Силата на думата добро ( втори вариант )
Защото каква е целта на науката? Да вземем друго едно изяснение. Каква е целта на професора, който предава.
26.9.1930г.
285. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
285.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Хората трябва да се учат всички на труд! Има една статистика сега, която показва, че парите на всички тия благотворителни дружества, които съществуват в Англия и другаде, не постигат целта си.
1.10.1930г.
286. Права мисъл, ООК , София
Като учи, като работи съзнателно върху себе си, като прилага, един ден човек ще придобие щастието, но днес, докато не го е придобил, целта и задачата в живота му трябва да бъде учението и придобиване на знание, а не придобиване на щастие.
Целта на дявола е да заблуждава хората.
24.10.1930г.
287. Движение на силите,  МОК , София
287.2 Посока на движението на световете. Развитие на линиите ( втори вариант )
Но това, което трябва да научите, е следующето: След като сте турили един болен човек в болницата, каква е неговата задача там? Кажете ми сега, каква е задачата на болния, да пъшка ли? Какво е пъшкането? То е, както когато един локомотив, който пристигне, прави: пфу, пфу, пфу! Локомотивът може да пъшка, но целта на локомотива да пъшка ли е? Болният човек е един локомотив, който е спрял, и пъшка той; и като тръгне на път, пак пъшка.
2.11.1930г.
288. Да се благовествува,  НБ , София
Спасен е параходът, но не е постигнал целта си; пътуването му няма резултат, няма плод.
7.11.1930г.
289. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
Целта на природата не е само да създава форми, но и да ги усъвършенства.
289.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Целта на природата е не само съществуването на нашите организми. Та питам, каква е целта на еволюцията? ПОВЯРВАЙ В НЕВЪЗМОЖНОТО И НЕПОСТИЖИМОТО.
9.11.1930г.
290. Божествени състояния,  УС , София
Докато сте били глухи за тоя свят, сега чувате да ви се говорят прекрасни неща и започвате да разбирате целта и смисъла на живота.
14.11.1930г.
291. Разумни промени,  МОК , София
Искате да следвате в университета, но нямате средства и се мъчите при мисълта, че не можете да постигнете целта си.
Целта на човека е да се преобрази, да създаде в себе си и около себе си живот. Какво се разбира под думата „цел“? Целта е сила, която тече в човека и се стреми да вземе известна посока. Целта има предвид постигане на известно желание или реализиране на някоя мисъл.
291.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
Обаче, след време кажеш: не можах да си постигна целта.
Какво се подразбира под цел у човека? Целта е известна сила, която действува и потича у човека и минава през него, има и свое направление.
21.11.1930г.
292. Влизане и излизане,  МОК , София
292.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Нас не ни е целта да ставате светии, то ще бъде цяло нещастие тогава; тъй както се разбира, трябва да се разбере животът и да се работи съобразно този живот.
7.12.1930г.
293. Важността на размишлението,  УС , София
Каква е целта на размишлението? Какво придобива човек, като размишлява? Не е важно какво се придобива.
10.12.1930г.
294. Разумни отношения, ООК , София
Целта на новото, което иде в света, е да научи човека да разбира живота с всички противоречия.
9.1.1931г.
295. Четирите положения,  МОК , София
295.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
И бялата раса направила правилен черепа, тези души, тези съзнателни същества, които са слезли от невидимия свят в бялата раса, целта им е била да развият човешкия мозък и да го приготвят за шестата раса.
14.1.1931г.
296. Гредите на живота, ООК , София
Орехите ще постигнат целта си ако детето не се усъмни.
23.1.1931г.
297. Разумното слово, МОК , София
297.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Каква е целта му? Да се извади вода.
28.1.1931г.
298. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Който лъже минава за учен, за философ, за психолог, докато постигне целта си.
27.2.1931г.
299. Живите сили в природата,  МОК , София
299.2 Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата ( втори вариант )
Кои са причините за слизането? (Целта е постигната).
3.4.1931г.
300. Тригон,  МОК , София
Човек може да странства, но никога да не се откъсва от целта на своя живот, която представлява център, около който се движи.
И тъй, за да познае духа си, човек трябва да мисли право, да желае и да се стреми към целта си.
300.2 Тригон ( втори вариант )
А тази права мисъл, това е целта, към която вие се стремите да постигнете.
10.4.1931г.
301. Човешките идеали,  МОК , София
301.2 Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека ( втори вариант )
Постигната е целта.
24.4.1931г.
302. Опитности в живота,  МОК , София
302.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Целта на тези двамата хора в дадения случай е да помогнат, на кого? На онзи, който е в плен.
По какво се отличава действието на човешкия ум, действието на човешкото сърдце и на човешката воля. (Защо получихме тези бонбончета?) Ще ви дам едно правило за тези бонбончета: Една хапка хляб струва повече от 10 празни думи! Сега какъв опит ще направите с туй бонбонче? Какво ще направите с него, кажи ми сега? (ще го изядем) Е, щом го изядете, какво желание имате? (Да се реализира целта му в нас, формата му и всичко).
1.5.1931г.
303. Разумно прилагане,  МОК , София
303.2 Разумното употребление ( втори вариант )
За нас важи тренът да пристигне навреме да се реализира целта, която ние гоним.
8.5.1931г.
304. Обикновени и необикновени идеи,  МОК , София
304.2 Обикновени и идейни мисли ( втори вариант )
Само светлата Любов на живота постига целта!
15.5.1931г.
305. Новата епоха,  МОК , София
305.2 Новата епоха ( втори вариант )
Само светлата Любов на живота постига целта.
14.7.1931г.
306. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Сега, целта на нашето пребиваване тук е да направим връзка между невидимия и реалния свят.
19.7.1931г.
307. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Ето защо, целта, за която сме се събрали тук, е пак събор.
20.7.1931г.
308. Теория и приложение, СБ , РБ , 7-те езера
В отношенията с хората вие трябва да прилагате Божията мярка, както войникът на бойното поле си служи с мерник на пушката, за да стреля право в целта. Човешката мисъл, обаче, определя посоката, целта и разстоянието на предметите по-точно от мерника на пушката. Човек трябва да изпраща мисълта си точно на нейното място, както войникът отправя патрона точно към целта.
22.7.1931г.
309. Недоказани истини, СБ , РБ , 7-те езера
Отклоните ли мисълта си от целта на вашето чакане, вие ще се намерите в положението на онзи човек, който решил да пробие дупка в планината, да съедини едно царство с друго. Като спирал вниманието си на този, на онзи, дупката се запушила и той не могъл да постигне целта си. Вие трябва да стоите пред дупката и да работите, да чакате онзи момент, когато дупката се пробие и вие постигнете целта си.
30.7.1931г.
310. Нашето място, СБ , РБ , 7-те езера
Те тълкуват много от проявите на природата по своеобразен начин, когато целта на природата в този случай е съвършено различна от техните тълкувания.
3.8.1931г.
311. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Някой казва: „Какво нещо е съчетанието, приложението и изпълнението в живота?“ Когато две разумни души се съберат на едно място, това е съчетание; когато две разумни души, събрани на едно място, работят заедно за постигане на известна цел, това е приложение; и най-после, когато тези две разумни души са постигнали целта си и сега ядат и пият, участват в благото, което са придобили, това е изпълнение.
20.8.1931г.
312. Най-високото място, СБ , София
Въпросът е следният: какво е предназначението на училището и каква е целта на учениците, които следват това училище? Ако се отговори, че целта на учениците е да учат, може да се зададе втори въпрос: какво ще правят те, след като свършат училището? Ще работят нещо.
30.9.1931г.
313. Събуждане, ООК , София
Целта на човека е да върви напред, да дойде до положението на ангел, да бъде господар на себе си и на вселената, да бъде истински съработник на Бога.
11.10.1931г.
314. Дайте ни от вашето масло,  НБ , София
Каквото и да ви дойде в живота, задайте си въпроса: каква е целта на Природата, като ви изпраща това изпитание? Защо изпадате в едно или в друго положение или състояние? Да кажем, че вие сте нещо тъжни, скръбни.
18.10.1931г.
315. Отношение на два закона,  НБ , София
Целта в живота на човека е неговото усъвършенствуване.
И тогава каква трябва да бъде целта на съвременното общество, както и на съвременните държави? Повдигане на жената.
Целта на разумната Природа е чрез приложение на своите закони между хората Да събуди у тях висшето съзнание.
21.10.1931г.
316. Разбраната скръб, ООК , София
Каква е целта на страданието и на скръбта? Кой създаде скръбта? Хората колективно създадоха скръбта и страданието.
Като постигна целта си, адептът свали змийската кожа от гърба си и застана пред Ева като млад, красив момък, облечен в черни, хубави дрехи.
316.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
Питам сега, каква е целта на скръбта? Кой създаде скръбта в света? Хората колективно създадоха скърбите и страданията.
25.10.1931г.
317. През онези дни,  НБ , София
Веднъж дошъл на Земята, целта на човека е да придобие свобода. То е смисълът, целта, към която човек се стреми.
28.10.1931г.
318. Предназначението на носа, ООК , София
Каква е целта на упражнението, което ви давам? Да придобиете будно съзнание, да въздържате езика си, да чистите ума и сърцето си от лоши мисли и чувства.
1.11.1931г.
319. Изново,  НБ , София
Умът представя целта в живота на човека; сърцето представя условията, средствата за постигането на целта, а волята - това са постиженията, т.е. реализиране на целта.
Девата е целта, майката представя условията, средствата за постигането на целта, а жената е постижението.
4.11.1931г.
320. Правилният тон, ООК , София
320.2 Правилният тон ( втори вариант )
Едновременно на една цел може да се отговори, но целта всякога остава неразбрана.
Например ти достигаш до сто килограма - това е целта ти, но зад тази цел има друга някаква.
13.11.1931г.
321. Първият предвестник,  МОК , София
321.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Следователно, срамът е една предпазителна мярка от онзи първия грях, а радостта е онзи велик подтик да намерим целта на живота.
18.11.1931г.
322. Материални прояви на живота, ООК , София
Разумната природа си служи с различни методи, за да постигне целта си - пробуждане на Божественото в човека.
322.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Каква е целта на вярата?
И като дойдем до общение с Бога, казваме: "Каква е целта на Бога спрямо нас?" Целта на Бога е да заповяда да ви изпъдят вън от болницата.
25.11.1931г.
323. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Каква е целта на учението? - Да придобиеш нещо ценно.
323.2 Разтоварване на съзнанието ( втори вариант )
Тогава каква е целта на учението? Ако ти не може да пееш или ако ти не може да станеш красив, ако ти не може да станеш учен, ако ти не може да станеш добър, силен, тогава какво? Да бъдеш един обикновен гражданин на Царството Божие, това е много проста работа.
9.12.1931г.
324. Непреодолимо желание, ООК , София
324.2 Непреодолимо желание ( втори вариант )
Но ако тя е малко грозна, той ще пита каква е целта.
11.12.1931г.
325. Щастливи числа,  МОК , София
Каква вероятност има да попадне бомбата точно на целта? Дълго време трябва да се упражнява човек, за да постигне целта си. За да постигне една мисъл целта си, трябва да се знаят законите.
Мисълта насочва човека към дадена цел, а чувствата и желанията дават условия за реализиране на целта. Значи, мисълта е силата, която тласка човека към целта, т. е. тя е център на неговите тежнения.
Това е целта, която трябва да се реализира в далечно или близко бъдеще.
325.2 Щастливи числа ( втори вариант )
Като изхвърлите 100 снаряда, да попаднете на целта. Вие като стреляте, колцина от вас ще попаднете на целта.
Мислите всякога насочват човека към целта, а пък чувствата и желанията дават условия за реализиране на целта. Някаква сила тласка земята към слънцето, това е целта.
Мисълта, това е целта, която трябва да се реализира в далечното бъдеще. Някой казва: Целта може да бъде неразбрана. Когато в човека се зароди страх, в даден случай – страх, безпокойство, вътрешна несамоувереност, тази несамоувереност показва едно малко отклонение от онзи път за постигането на целта.
13.12.1931г.
326. Пред всичкия народ,  НБ , София
Казват някои: Каква е целта? Целта стои в човешкия ум.
3.1.1932г.
327. От смърт в живот,  НБ , София
Целта е животът, и то безсмъртният живот.
22.1.1932г.
328. Сенки на Битието,  МОК , София
Ако искаш да имаш завършен резултат, да постигнеш целта си, дръж се за триъгълника.
328.2 Сянка на нещата ( втори вариант )
Къде са художниците? Или има много гръцки скулптори, които са оставили своите творения, а къде са скулпторите? Сега мен ми е целта, тези скулптори, които са оставили своите творения, тяхното съзнание свързано ли е с техните творения, които са оставили на земята? Да допуснем един поет, който е оставил своите кости и е заминал, този поет интересува ли се от своите кости? (не).
Дръж триъгълника! Ако искаш да постигнеш целта си, ти непременно трябва да имаш един триъгълник.
24.1.1932г.
329. Доведете ми го,  НБ , София
Постига се целта, но ние всякога оставаме разочаровани, след като постигнем нашата цел.
12.2.1932г.
330. Силата на възможностите,  МОК , София
330.2 Силата на възможностите ( втори вариант )
Сега целта ми е да ви наведа към друга една посока.
17.2.1932г.
331. Доброто разположение, ООК , София
331.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Обаче каква е целта, защо обичаш тази мома? Дали ли сте си отчет защо обичате една сестра или един брат? Някой казва: "Много обичам тази сестра."
28.2.1932г.
332. След това,  НБ , София
Целта ми не е това.
22.3.1932г.
333. Единният живот,  ИБ , София
По този начин човек ще се преражда, докато разбере, че целта на Бога е да го научи, че без любов животът няма смисъл.
27.3.1932г.
334. Верният в малкото,  НБ , София
Следователно, каква е целта на един човек, който говори? Той, казвате, иска да заблуждава хората.
31.3.1932г.
335. Вярата като закон, ИБ , БС , София
Каква е целта на прозореца? Колкото прозорецът е по-голям, и къщата става по-красива и светла.
Дойде ли някой мъж, който иска да ви отдалечи от целта на живота, той е един ваш неприятел.
6.4.1932г.
336. Входни врати, ООК , София
Сега, целта на моята беседа е да ви науча да мислите по нов начин.
10.4.1932г.
337. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Сега, дали ще вярвате в думите ми, аз от това не се интересувам, защото целта ми не е да ми вярвате.
20.4.1932г.
338. Динамика на живота, ООК , София
Като ученици, вие трябва да изучавате свойствата на тия динамо в себе си, да знаете, как да ги пазите. - Как ще ги изучаваме? - Това, именно, е целта, смисълът на вашия живот.
338.2 Динамическият живот. (Динамиката на живота) ( втори вариант )
Казвате: "Как ще ги научим?" Това именно е целта на живота.
22.4.1932г.
339. Живот, мисъл и воля,  МОК , София
Докато не постигнеш целта си, не можеш да се върнеш назад.
29.4.1932г.
340. Пътят на възможностите,  МОК , София
Ако искаш да постигнеш целта си по пътя на гранатата, нищо няма да направиш.
340.2 Пътят на възможностите ( втори вариант )
Вие сега слушате една лекция, каква е целта? – Целта ви е, вие сте гладни, идвате в гостилницата, искате да ядете.
Кога трябва да постигнете целта по пътя на една граната? – Ако искаш, нищо не се постига.
1.5.1932г.
341. Когато беше по-млад,  НБ , София
Целта е животът. Целта, към която ти се стремиш, това е животът. Животът е целта, към която се стремим.
11.5.1932г.
342. Слаби и силни положения, ООК , София
342.2 Слаби и силни положения ( втори вариант )
Щом дойдете до целта, ще се спрете.
12.5.1932г.
343. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Когато е болен някой, той може да бъде гледан, но целта на Любовта не е да гледа болни, целта на Любовта не е да търпи грешните – това са вметнати неща. Целта на Любовта е да развие добродетелите.
19.5.1932г.
344. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Каква е целта на религията? Да внесе най-красивото, най-благородното в човешката душа.
10.6.1932г.
345. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Щом престане дъждът, те веднага излизат навън, пискат, движат се около майка си. – Каква е целта на това движение и тичане около майката? – Да научат езика й.
12.6.1932г.
346. И видя там човек,  НБ , София
Целта ни не е да се занимаваме с растенията.
Целта е животът. Целта е щастието. Целта е знанието. Целта е разумността в света. Целта е добродетелта в света. Целта е любовта.
22.6.1932г.
347. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Ако чакате реда си отвън и се качите на трамвая, когато е свободен, нямаше да постигнете целта си.
10.7.1932г.
348. Прие го с радост,  НБ , София
Казвате, каква е целта, какво е предназначението на едно животно? Окажете му малко внимание и веднага туй животно е разположено спрямо вас.
24.8.1932г.
349. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Целта на вашия живот е всички да се подмладите: да се съблечете от временната дреха и да се облечете във вечната; да се съблечете от безсилието и да се облечете в силата; да се съблечете от безлюбието и да се облечете в Любовта; да се съблечете от робството и да се облечете в свободата, в Божията Истина.
30.8.1932г.
350. Новата работа, СБ , София
Тогава каква е целта на онези, които имат власт.
350.2 Новата работа ( втори вариант )
Тогава, каква е целта на онези, които имат власт? Онези, които имат власт, да дадат свобода на своите братя.
31.8.1932г.
351. Любов без ревност, СБ , София
Тя е еднаква във всичките отношения, защото целта на любовта е да даде живот.
351.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Тя е еднаква във всичките отношения, защото целта на любовта е да даде живот.
9.9.1932г.
352. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
Питате: Каква е крайната цел на това движение? – Каква е целта на колелото, което се е завъртяло веднъж, два и повече пъти? Отиваш на кладенеца, завъртиш колелото – имаш някаква цел. – Каква е целта ти? – Да извадиш вода и да задоволиш жаждата си. Значи колелото се движи, докато се постигне целта. Ти искаш да станеш знаменит човек. – Коя е целта на това желание? – Жаждата и гладът.
Всяко тяло се движи с известна цел и придобива нещо, но каква е целта му и какви постижения има, не се знае.
352.2 Човешки и Божествен процес ( втори вариант )
Сега може да се зададе въпросът каква е крайната цел? – След като се завърти едно колело веднъж, каква е целта на колелото да се завърти? – След като се завърти веднъж туй колело, като идеш на кладенеца, като завъртиш колелото има една цел. След като се напиеш, това е целта. Щом твоята жажда се уталожи, целта е това. Когато целта не е постигната, колелото ще се върти. След като се постигне целта, колелото ще спре. Ти знаеш каква е целта на колелото.
Приблизителни знания имат, но каква е целта, какви са отношенията на този далечен център, защо слънцето се движи, те са неща неизвестни.
16.9.1932г.
353. Петте области в човека,  МОК , София
353.2 Петте области в човека ( втори вариант )
Каква ви е целта, когато казвате, че ти си много стиснат човек.
18.9.1932г.
354. Истинната лоза,  НБ , София
Целта ми не е да ви залъгвам.
23.9.1932г.
355. Великата разумност,  МОК , София
Изучавайте вътрешните закони, те ще ви заведат към целта.
25.9.1932г.
356. Ново разбиране,  УС , София
Има неща, от които сте заинтересувани, но с тях не се постига целта на живота.
5.10.1932г.
357. По този път, ООК , София
357.2 По този път ( втори вариант )
Целта е към голямото, но никой от вас не иска да стане малък.
23.10.1932г.
358. Като дете,  НБ , София
Та казвам, кое е целта.
26.10.1932г.
359. Вътрешните сили, ООК , София
Каква е целта му? Има някаква цел.
359.2 Вътрешни сили в човека ( втори вариант )
Целта ми ни най-малко не е тази.
Защо? Когато един музикант вземе един по-висок или по-нисък тон, каква е целта му? Или когато някой [пее] тихо, а някой път форте, каква е целта му? – Има известна цел и без всички тези музикални правила.
Рекох, каква е сега целта? След 50 – 60 години къде ще бъдете вие? (Учителят е донесъл няколко куба и показва големия куб.) Ще приличате на един голям куб.
Бог, ако бъде целта, към която се стремиш, тогава може да имаш този триъгълник.
28.10.1932г.
360. Постигнати резултати,  МОК , София
Целта ми е да се усвоят правите неща, които помагат на човека.
360.2 Постигнати резултати ( втори вариант )
Нас ни е целта да се усвоят правите неща, които спомагат за самия човек, правите неща, които спомагат за развитието на дома.
2.11.1932г.
361. Любов към Бога, ООК , София
Каква е целта ти? Като станеш светия, можеш ли да освободиш хората от техните страдания? - „Това е невъзможно.“ Щом е невъзможно, защо се стремиш към невъзможното? Ти си ученик и си длъжен да изпълниш това, което учителят изисква - това е в реда на нещата, това изисква Разумната природа.
4.11.1932г.
362. Дадено и установено,  МОК , София
362.2 Движение, трептение и разширение (Дадено и установено) ( втори вариант )
Всички нямате еднакво предназначение, но движението, стремежът, трепетът ще бъде еднакъв и целта, към която се движите, пак ще бъде еднаква.
9.11.1932г.
363. Божественото дърво, ООК , София
Щом постигне целта си, тя престава да се облича хубаво, хвърля китката от главата си и казва: Сега мога да се обличам, както и да е. Тя казва: Едно време се обличах добре, носех китка на главата си, но сега не правя това. – Защо? – Постигнах целта си. Щом постигне целта си, напуща моралния живот и казва: Човек трябва да бъде свободен, да си поживее, както разбира.
Целта на всички изпитания е да се създаде характер в човека.
363.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Сега целта не е да се лекуват болни хора и да се говори за тях, но трябва да се знае, че има и морални, и физически и умствени болести. Целта е да се локализира някъде и тогава да се лекува.
Целта на всички изпитания в живота е да създаде характер в човека.
11.11.1932г.
364. Контрасти в живота,  МОК , София
364.2 Контрасти в живота ( втори вариант )
Каква е целта на това упражнение? Целта е цигулката да издава правилно тонове, хубави тонове. Ако мъчението може да те доведе до онова, в което няма мъчение, тогава ще вървиш към целта.
13.11.1932г.
365. Сляп от рождение,  НБ , София
Задачата на религията в света е в светлината на тези факти, които сега ви изнасям, нека да се изправи органически човек, или туй е целта, туй е задачата, не да научи хората да вярват в Бога, туй не е задачата.
365.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
Целта е да научим хората да вярват в Бога.
16.11.1932г.
366. Здрава мисъл, ООК , София
Той ще удря върху тебе, докато постигне целта си. Постигне ли целта си, той престава да удря.
4.12.1932г.
367. Яви им се,  НБ , София
Каква е целта на природата? Да изяви Волята Божия, иска един прогрес в света.
Целта на природата не е хората да страдат.
Това е целта на нашия живот на земята.
367.2 Яви им се ( втори вариант )
Каква е целта на природата? Да изяви волята Божия, иска светът да прогресира.
Целта на природата не е хората да страдат.
Това е целта на нашия Живот на земята.
9.12.1932г.
368. Музикален път,  МОК , София
Целта е, като пееш и свириш, да изразиш Божествения живот, а не своя.
1.1.1933г.
369. На двама господари,  НБ , София
И тези неща имат някаква икономия в природата, но целта на живота за човека е знанието и щастието, което той ще придобие.
369.2 На двама господари ( втори вариант )
И тези неща имат някаква икономия в природата, но целта на живота за човека е знанието и щастието, което той ще придобие.
4.1.1933г.
370. Работа на природата, ООК , София
Силният пристъпва направо към целта.
6.1.1933г.
371. Економия на енергиите,  МОК , София
371.2 Икономия на силите ( втори вариант )
Сега според вас каква е целта? Недоволството с какво може да го лекувате? Как се лекува човешкото недоволство? То е потребно, но с какво може да се лекува? Три октави и половина.
13.1.1933г.
372. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
Често хората губят целта на живота си. Задача на човека е да постигне не само общата цел на своя живот, но и целта си за всеки ден.
25.1.1933г.
373. Новата песен, ООК , София
Ще свирите и пеете така, че да постигнете целта си.
29.1.1933г.
374. Защо възкръсна,  НБ , София
Всеки може да е различен в проявленията на своя характер, понеже целта е еднаква.
5.2.1933г.
375. Божествен импулс,  УС , София
И това не е лошо, но целта на молитвата е друга.
8.2.1933г.
376. Честното ухо, ООК , София
Бащата казва на сина си: „Синко, трябва да учиш, да станеш богат, виден човек“. – Това не е целта на живота.
8.3.1933г.
377. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Целта му е да продава книгите си.
377.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Той ще говори за носа, но целта му е да продаде някоя книга.
17.3.1933г.
378. Общи и частни положения,  МОК , София
Ако те са здрави, ще постигнеш целта си.
19.3.1933г.
379. Верен в малкото,  НБ , София
Та казвам, това е целта на живата природа: да бъдете сега бодри, весели.
379.2 Верният в малкото ( втори вариант )
Казвам: Това е целта на Живата Природа, да бъдете сега бодри, весели.
19.3.1933г.
380. Прав и крив път,  УС , София
Помнете: Какъвто и да е животът, той има някаква цел. – „Каква е целта му?“ – Да придобиете Божественото начало, да дойдете до онзи живот, който няма начало, няма и край.
Целта Му е да ви застави да мислите. – „Не може ли Бог да бъде цял живот с нас?“ – Слънцето не грее цели 24 часа.
24.3.1933г.
381. Постоянни и променливи сили,  МОК , София
381.2 Отношение между ума и сърцето ( втори вариант )
Каква е целта на А1? А1 и В1 действат в една посока.
26.3.1933г.
382. Кой ще ви даде вашето,  НБ , София
Че именно целта е такава.
382.2 Кой ще ви даде вашето ( втори вариант )
Точно такава е целта.
2.4.1933г.
383. Радостта,  НБ , София
Защо? Защото не е постигнал целта, която е гонил.
383.2 Радостта ( втори вариант )
Защо? Защото не е постигнал целта, която е гонил.
14.5.1933г.
384. Добродетелната жена,  НБ , София
Когато този център остане неизменен, всички неща около него ще се оформят и ще се постигне целта.
384.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Когато този център остане неизменен, всички неща около него ще се оформят и ще се постигне целта.
28.5.1933г.
385. Не се мълви,  НБ , София
Сега мен целта не ми е да обръщам вниманието ви към физическия свят.
385.2 Не се мълви ( втори вариант )
Целта на майката, която ражда едно дете, не е то да остане дребно, а да израсте високо и снажно.
14.6.1933г.
386. Влияние на материята, ООК , София
386.2 Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината ( втори вариант )
За целта ще прекарате мисълта на Божественото в живота, във вас да расте.
5.7.1933г.
387. Непреривност в процесите, ООК , София
Пътят е един, целта е една, изворът е един.
387.2 Разните положения на ревността ( втори вариант )
Изворът е един, пътят е един, целта е една.
9.7.1933г.
388. Мъдростта съгради,  НБ , София
388.2 Мъдростта съгради ( втори вариант )
За целта те купили една каса.
19.7.1933г.
389. Отношение между нещата, ООК , София
Целта ми е да ви докажа, че 95% от страданията на хората се дължат на факта, че си обръщат голямо внимание един на друг.
23.7.1933г.
390. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
Какво отношение имат надеждата, вярата, любовта върху човешкия живот? Надяваш се на краката, понеже краката ще те заведат до целта. Като стигне до целта, тъй както краката може да те доведат до целта, до това, което имаш предвид, но ти трябва да вземеш от вярата, да пипнеш с ръцете си.
Че туй е целта.
390.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Какво отношение имат надеждата, вярата, любовта към човешкия живот? Надявате се на краката, понеже краката ще ви заведат до целта. Краката може да ви доведат до целта, но трябва да вземе участие и вярата, да пипнете с ръцете си. Има хора, които цял ден махат краката си и се чудят защо не могат да постигнат целта си.
Това е целта.
26.7.1933г.
391. Основа на знанието, ООК , София
391.2 Основа за знанието ( втори вариант )
Рекох, ние се отдалечаваме, целта им не е вие да разберете какво нещо е любовта, защото в този смисъл, когато човек разбере нещо, той може да го приложи.
28.7.1933г.
392. Обикновена и необикновена мисъл,  МОК , София
Защо се учи човек? Ще кажете, че човек се учи, за да изкарва по-лесно прехраната си. – Каква е целта на сегашното учение? – Посвещението.
392.2 Обикновена и необикновена мисъл ( втори вариант )
Каква е целта на сегашното учение? Посвещението.
8.10.1933г.
393. Вечният порядък (Вечният порядък и безпорядъкът в живота),  УС , София
Целта е да се върнеш, защото си гладен, искаш да се нахраниш.
22.10.1933г.
394. Да правим добро,  НБ , София
Върнеш го втори път, пак не падне в неприятелски стан, т.е. не се постига целта.
8.11.1933г.
395. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Целта ми е да ви дам едно разбиране за вътрешния живот.
15.11.1933г.
396. Най-малката любов, ООК , София
Казвате: „Не трябва ли да се женим?“ – Защо ще се жените? – „Не трябва ли да имаме пари?“ – Защо трябва да имате пари, да давате по 40 на сто лихви ли? Но ние се отдалечихме от целта.
Това е целта в живота.
19.11.1933г.
397. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Ако в дадения случай вие може да събудите в един ваш противник хубавото, красивото, вие сте постигнали целта си.
26.11.1933г.
398. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ , София
Каква е целта на женитбата? Хората не се женят да раждат деца, но да си въздействуват взаимно, да се направят красиви и чисти.
1.12.1933г.
399. Перпендекулярно отношение,  МОК , София
Бог в дадения случай е пътят, целта, която има всичко в себе си.
13.12.1933г.
400. Пътят към свободата, ООК , София
Има ли някой от вас, който да не се спъва от такива трошички? Няма да го доказвам, това не ми е целта.
5.1.1934г.
401. Обичайте положителното,  МОК , София
Вие като обичате някого, каква е целта ви? Вашата цел каква е, когато казвате, че много го обичате.
14.1.1934г.
402. Реалното и нереалното, УС , София
Каква е целта ѝ? Ако аз ви обясня едно нещо, у вас ще остане друго нещо недообяснено.
28.1.1934г.
403. В какво седи духовният живот, УС , София
Не искам да се свързвам сега с вълка, понеже ще се свържем с низшето в човека, защото така не се постига целта.
7.2.1934г.
404. Дружене, слушане и следване, ООК , София
Ако вие не можете да дадете на очите това положение, което природата им е дала, ако вие не можете да дадете на носа това положение, което природата му е дала, ако вие не можете да дадете на устата това положение, което природата им е дала, да ги съпоставите, вие не постигате целта.
11.3.1934г.
405. Новата дреха, УС , София
Казвам: Каква е целта? После, преди това дрехите са имали толкова голям обръч, че дамите не са могли да влизат през вратата.
25.3.1934г.
406. Възстановете Любовта, УС , София
Не ми е целта да съдя, но в света всеки човек се съди.
25.3.1934г.
407. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
Сега, целта ми не е да смущавам умовете ви, но искам да кажа, че положението за онзи свят зависи от този свят.
1.4.1934г.
408. Очите на мъдрия,  НБ , София
Целта ми не е тази. Целта ми е да подкрепя онова, което е вложено във вас.
22.4.1934г.
409. Три възгледа,  НБ , София
Целта на сегашния наш живот е свободата, това е истината.
25.4.1934г.
410. Сигурният пазител, ООК , София
А пък целта, вътре в природата, е друга.
Но трябва да знаеш, какви мисли, чувства и постъпки трябва да имаш за целта.
18.5.1934г.
411. Основният тон, МОК , София
Сега основната мисъл: Какво ние подразбираме - че животът не е разумен или че светът е разумен? Когато някой направи един нов хотел някъде, каква е целта? Да седи като някое украшение ли? Или да го посещават пътуващите и да си плащат.
Направила е тя първия опит, втория, третия, четвъртия, петия и продължава да прави и още не е достигнала до целта, защото хората, които съществуват, не са завършени картини.
20.5.1934г.
412. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Питам: Какво ще спечелиш от това? Ти не знаеш каква е целта на баща ти.
3.6.1934г.
413. Изпълнѝ,  НБ , София
Каква е била целта на Бога, Който е създал Луната и Слънцето? Те имат отношение.
10.6.1934г.
414. Умно дете,  НБ , София
Туй е сега целта, която ние туряме.
8.7.1934г.
415. Приемете Духа,  НБ , София
Целта е една основна идея.
18.7.1934г.
416. Вътрешни състояния и външни условия, ООК , София
Ако го бутна, веднага се постига целта.
15.8.1934г.
417. Живот, знание и свобода, СБ , Витоша
Каква ще бъде тази цел? Каква е целта на художника? – Да рисува. Ако той не може да рисува, да копира Природата, какъв художник ще излезе от него? Каква е целта на техника? – Да мисли, докато изнамери такава форма, която съответства на принципа, който иска да впрегне на работа.
19.8.1934г.
418. Часът на Любовта, СБ , София
Малкият вятър не трябва да ви спира от целта, към която се стремите.
2.9.1934г.
419. Доброто семе,  НБ , София
Но понеже целта ни е да обясня някои противоречия: по някой път вие правите погрешки по единствената причина, че нямате достатъчно светлина.
7.10.1934г.
420. Посвещения в живота,  УС , София
420.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Сега целта ви е – като дойдете да четете третата глава, в тази глава вие не сте се освободили от тази змия.
7.10.1934г.
421. С какво тяло?,  НБ , София
Сега като говоря по този начин, ще се яви спор и ще кажете: Каква е целта за идването на Христа на земята? Христос е един от най-старите братя на земята, и Той казва: „Преди да беше Аврам, аз бях.“ Значи, Той по старшинство надминава всички преди Него.
Целта на Бога не е да къса своите деца, нито да ги погребва в земята. Целта на Бога е да ги вижда умни, да учат и да работят. Целта на Бога е да ни освободи от ненужния товар.
Като говоря, друга е целта на моето говорене.
Та целта ми е да се роди у вас едно желание, не да бъдете страхливци, но при всичките положения, в които се намирате, да благодарите на Великото Провидение, което ви е поставило при тези условия.
19.10.1934г.
422. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Защото там най-бързо се постига целта.
422.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Защото там най-бързо се постига целта.
21.10.1934г.
423. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Ще кажете: Дали е постигнал целта си? – Той е разрешил един важен въпрос.
11.11.1934г.
424. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Сега да ви наведа на целта, не към моята цел, но към онова, което искам да ви разкрия. „В Царството на Христа“.
25.11.1934г.
425. Който сее и който жъне,  НБ , София
Сега аз искам да следвате мисълта ми, но целта ми не е да изменям вашите възгледи, защото и вие вярвате в едно и също нещо, в което и аз вярвам.
Не е важно какъв е инструментът, стига да се постигне целта с него.
5.12.1934г.
426. Веселие и радост, ООК , София
Защото от нашия живот дотогава, докато Бог не вкуси от плода, който ние трябва да дадем, не е постигната целта на нашия живот.
14.12.1934г.
427. Философия на трептенията,  МОК , София
Целта ти е вярна.
4.1.1935г.
428. Погрешка и спънка,  МОК , София
Инструментът, с който можеш да свириш, ето една идея, която разбираш и която можеш да приложиш в живота си, там е целта.
428.2 Погрешка и спънка ( втори вариант )
Инструментът, с който може да свириш, една идея, която разбираш и която може да приложиш в живота си, там е целта.
13.1.1935г.
429. Здравото учение,  НБ , София
Питам: Трябва ли в дадения случай да се оплаквате, че нямате удобства, това онова? Както виждате целта е постигната.
8.2.1935г.
430. Закон за освобождение,  МОК , София
Сега в този пример, който ви дадох, каква е целта? Дадено е за известно насърчение, че тези хора са много добри.
10.2.1935г.
431. Отдалечаване и приближаване,  УС , София
Приближаването и отдалечаването от целта е в зависимост от стесняването и разширяването на ъглите.
431.2 Отдалечаване и приближаване ( втори вариант )
Приближаването и отдалечаването от целта е в зависимост от стесняването и разширяването на ъглите.
15.2.1935г.
432. Първото и последното място,  МОК , София
Бързите ноти показват, че целта, към която се стремим, е далече. Ние сме сега близо до целта, която искаме да реализираме.
8.3.1935г.
433. Двата университета. Съживяване на царския син,  МОК , София
Сега целта ми е тая.
433.2 Двата университета (Съживяване на царския син) ( втори вариант )
Сега целта ми е тая.
17.3.1935г.
434. Добрият живот,  УС , София
Има деца, които плачат за нищо и никакво, но не постигат целта си.
24.3.1935г.
435. Двете добродетели,  УС , София
435.2 Двата вида добродетели. (Кой е правият път) ( втори вариант )
Питам сега, често учителите от гимназията казват на някой ученик: „Ти си много мързелив.“ Каква е целта на учителя? Той иска просто да стимулира ученика да учи.
21.4.1935г.
436. Трите степени,  УС , София
Какво сте постигнали от това слизане и качване? - Какво означава първото стъпало? - Качили сте се по-близо до определеното място - до вашия етаж. - Какво показва второто стъпало? - Приближаване към целта. - Третото стъпало? - Още по-близо до целта. - А последното стъпало? - Стигане до целта. След това започвате да слизате. - Какво означава първото стъпало при слизането? - Пристъпване към целта. - Второто стъпало? - Постепенно приближаване към целта. И най-после, последното стъпало означава постигане на целта.
5.5.1935г.
437. Пак се яви!,  НБ , София
Сега каква е целта на живота? Вие търсите някой да ви обича, но неговата Любов трябва да бъде нормална.
12.5.1935г.
438. Правото на Любовта,  УС , София
Ако гърми с куршуми, може да мине за юнак; ако гърми със сачми, от които една ще улучи целта - това не е геройство.
Селянинът не разбирал от толкова отвлечена дипломация, но и сватът не бил добър дипломат, не улучвал в целта.
438.2 Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) ( втори вариант )
Може би има ловци, които не знаят хубаво да мерят на целта, та тургат от ситните сачми, та пушката, като гръмне, разхвърля сачмите нашироко.
Сега аз като говоря, вие седите и се запитвате какво искам да кажа, каква ми е целта.
Целта в живота не е всеки човек да бъде красив, понеже красотата най–първо трябва да радва тебе.
12.5.1935г.
439. Светите Твои градове,  НБ , София
Целта за организирането на хората е органическа идея.
17.5.1935г.
440. Условия и възможности,  МОК , София
В първия случай каква е целта? -Искала жабата да я подковат, отказали й: "Жаби не ковем, само волове подковаваме."
440.2 Условие и възможности ( втори вариант )
В първия случай каква е целта − искала жабата да я подковат.
7.6.1935г.
441. Малките желания,  МОК , София
Каква е целта на човешкия живот? Ако ви се даде такава теза, какво ще пишете върху нея? Или каква е крайната цел на яденето, каква е крайната цел на заспиването, каква е крайната цел на събуждането? Ред такива въпроси може да се зададат.
441.2 Малките желания ( втори вариант )
Например вземете крайния въпрос: каква е целта на човешкия живот.
16.6.1935г.
442. Плащане на дългове,  УС , София
Привидно положението на камъка е добро; работите му се нареждат, той отива към целта си, но тя го води към долината.
21.7.1935г.
443. Любов и служене,  УС , София
443.2 Любов и служене. (Чешмата в двора) ( втори вариант )
Сега мене ми е целта, аз искам да обърна вашето внимание: извадете вашите боялии икони.
24.7.1935г.
444. Стар и нов порядък, ООК , София
Това не е целта, то е второстепенно.
21.8.1935г.
445. Ценност на нещата,  РБ , 7-те езера
Ако обходата му към нас е като тази на вълка, на лисицата, на мечката, на змията, ние разбираме целта на неговото запознаване.
1.9.1935г.
446. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
Каква е била целта на Бога, за да създаде света? Този въпрос не трябва да се задава.
15.9.1935г.
447. Когато беше по-млад,  НБ , София
Методът, начинът, по който са написани филмовете, не постигат целта.
25.10.1935г.
448. Неизменното в човека,  МОК , София
И тогава се постига целта, но учителят огрубява. Кой е най-правилният начин, не го знаете, вследствие на това не се постига целта.
27.10.1935г.
449. Приложението като източник на знанието,  УС , София
Но в дадения случай момъкът постига целта за себе си.
Целта на всичкото масажиране е да изчезне болестта.
30.10.1935г.
450. Единият лев, ООК , София
Целта е онзи възвишен живот.
6.11.1935г.
451. Срещата на Любовта, ООК , София
Той се спира толкова, колкото трябва, за да отива към целта.
13.11.1935г.
452. Тайната на даването, ООК , София
Оставяй на хората да ти дават, давай им условия само за да се прояви доброто в тях, не за да ти услужват – то да не бъде целта! Ако искаш като човек да вървиш напред, всякога имай в себе си мисълта да даваш.
15.11.1935г.
453. Параметафизика,  МОК , София
Някой път обходата не постига целта – не изцелява болния.
Ако земята се движи, каква е целта на движението на земята? Никога не може да се обясни, че трябва да се движи.
24.11.1935г.
454. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
Защо? – Защото целта на живота е Любовта.
1.12.1935г.
455. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Там се изискват най-малко 4–5 седмици и дали ще постигнете целта си, това е въпрос още.
11.12.1935г.
456. Трите връзки, ООК , София
Целта на живота е – да бъдеш съвършен.
Целта ми не е да ви коригирам.
И нищо няма да те спре! Ти може да си жена или мъж, богат или сиромах, слуга или господар и пр. – всички, като влезете в този път, ще постигнете целта! Нови образи трябва да имате – докато не се подмладите, вие сте в стария път.
27.12.1935г.
457. Съзнателно говорене,  МОК , София
Ти мислиш, че като хвърлиш бомба, ще постигнеш целта.
Целта ми е да се обясни схващането на музиката.
5.1.1936г.
458. Знайният Бог, УС , София
Сега, разбира се, нас не ни е целта да изнасяме погрешките.
10.1.1936г.
459. Реализираната мисъл,  МОК , София
Тия закони не постигат целта си, защото не мислят.
12.1.1936г.
460. Топлината на Любовта, УС , София
Каква е целта на един лист, който е поставен на едно дърво? Целта на листа не е да регулира живота на цялото дърво, то си има своя функция, през него растението диша.
26.1.1936г.
461. Слуги на Доброто, УС , София
461.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
След това лесно постига целта си.
26.1.1936г.
462. Ти кой си?,  НБ , София
Целта не е само в това постижение, но каквото постигнете, трябва да го задържите.
29.1.1936г.
463. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Това е целта.
Това е целта. Трябва да знаеш как да се освободиш отвътре, то е изкуство! Това е целта.
463.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Това е целта.
Това е целта. Това е целта.
5.2.1936г.
464. Работете с доброто, ООК , София
Питам, какво щеше да добие той, ако беше постигнал целта си? Този стражар го избави от страдание.
Честен в това отношение, че добива знание, постига целта си и след това връща парите на онзи, който му е помогнал, без да иска.
7.2.1936г.
465. Предпоследната врата. За това което е,  МОК , София
Ако налеете вода и водата не е чиста, целта не се постига.
16.2.1936г.
466. Знайното и незнайното,  НБ , София
Целта ѝ обаче била не да няма огън, но да не пекат яйцата.
25.3.1936г.
467. Трите устоя, ООК , София
Целта Му не беше да се прослави в света, имаше една велика мисъл в ума Му, да раздаде едно благо на цялото човечество, с едно чувство да подобри положението на човечеството, с една воля да услужи на когото и да е, който има нужда и който може да използва.
29.4.1936г.
468. Основната мярка, ООК , София
Да се роди човек или да става добър, имаме съвсем такива понятия, които не водят към целта.
8.5.1936г.
469. До мажор и ре мажор,  МОК , София
Когато на едно дете разкриват азбуката, каква е целта? То с първите букви философ няма да стане.
Следователно, които не са разбрали този закон, казват: „Мойсей е казал: Не пожелай!“ Значи, не се стреми да повишиш гамата „ми“, а реализирането на целта е в гамата „фа“ мажор.
Вие имате мъчнотии и не знаете целта на мъчнотиите.
20.8.1936г.
470. Вътрешна връзка, СБ , София
И тъй, целта на човека в сегашния му живот е да се домогне до същественото.
30.8.1936г.
471. Пътища на Любовта, СБ , София
Тук или там, целта е човек да учи.
4.9.1936г.
472. Първата дума,  МОК , София
И когато Христос е казал: „Ако ние не се отречем от себе си“, Той е подразбирал, че ще дойдете до онзи стръмен Божествен път дето ще оставите всичко долу, за да постигнеш целта си.
Една мисъл, с която можете да излезете и ще постигнете целта си, тя е важна за тебе.
13.9.1936г.
473. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
Дотогава, докато хората не са доволни, не са дошли до целта. Казвам: Като дойдат до целта, като пристигнат до целта, тогава вече другояче ще изучаваш живота.
Понеже, като се подвизавате в света, трябва да имате за цел целта, към която се стремите.
473.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
Който постигне целта си, той живее в истинското доволство.
27.9.1936г.
474. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
Сега тези неща не стават, защото целта, с която сегашните хора се домогват до науката, е съвършено друга от [тази на] просветените хора, които работят с интуиция.
4.10.1936г.
475. Свърши се виното,  НБ , София
Сега целта ми не е да вярвате в тия работи, но от всяка геометрическа форма трябва да се извади онова, което може да ви бъде полезно.
11.10.1936г.
476. Реалното в Любовта,  УС , София
Ако се спирам на миналия ви живот, ще се отклоня от целта на моята работа.
476.2 Реалните неща в Любовта ( втори вариант )
За него ако мисля, аз ще се отклоня от целта.
16.10.1936г.
477. Същественото за младите,  МОК , София
Питам каква е целта да направим вълците вегетарианци? Но интересно е, че месоядството не е първоначалното състояние на вълка, месото не е първата му храна.
1.1.1937г.
478. Син и баща,  МОК , ИБ , София
478.2 Баща и син ( втори вариант )
Като е дошъл на земята, човек се запитва, каква е целта на неговото идване.
Като е дошълъ на земята, човѣкъ се запитва, каква е цельта на неговото идване.
6.1.1937г.
479. Трите картини, ООК , София
Не можете ли и вие да се изтриете с вашите пили? Целта ми е следната: Вие имате едно разбиране.
7.2.1937г.
480. Първият и последният,  УС , София
480.2 Първият и последният! ( втори вариант )
Колко дена му трябват? Питам, след като пристигнеш на целта си, какво си добил? Най-първо ти чувствуваш една умора на краката си; Трябват ти няколко дена да си починеш.
Каква е целта на търговеца? Да продаде стоката си, и да спечели пари; какъв е смисълът на лекаря? - Да лекува хората, за да спечели пари; Каква е задачата на учителя? - Да научи хората, и той да вземе пари. Е, каква е целта на един религиозен човек, той какво трябва да прави? Че и той, Писанието казва: Придобивайте души.
7.2.1937г.
481. Разумният човек,  НБ , София
И като види, че се спреш пред някой рибар, ще се спре пред вас и ще каже: „Господине, имаш грешка.“ Ще вземе благото от ръцете ти и ще каже: „Ти трябваше да употребиш това благо за целта, за която ти е дадено, а не да купуваш с него черен хайвер.“
17.2.1937г.
482. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
Сега, целта ми не е да ви кажа, че вие не знаете.
Според мен, целта ми не е да ви изтъквам погрешките.
Сега, каква е целта в една школа? Някой си ми разправи, че като ходил в едно събрание да се моли, като се молил с другите, виждал какво правят всички там при молитвата.
21.2.1937г.
483. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
За пример каква е била целта или намерението на природата, когато е създавала жената и когато я направила красива? Още не се знае смисълът на красотата, но чрез нея природата имала предвид да постави човека при условия да може от едно грубо състояние да премине в едно благородно, възвишено състояние.
Какво са поддържали християните? Какво е било тяхното учение? Те са подържали идеята, че целта оправдава средствата. Всъщност целта никога не оправдава средствата. Де е тогава спасението? Как си се спасил? Къде остава тогава девизът на йезуитите, че целта оправдава средствата?
28.2.1937г.
484. Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ , София
Слънцето е целта, към която Земята се стреми.
Това значи да съзнава човек целта, към която се стреми.
10.3.1937г.
485. Мислене и чувствувание, ООК , София
Целта на това не е ни най-малко.
12.3.1937г.
486. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
Защо Природата не е направила слънчевия изгрев изведнъж, а имаме едно постепенно зазоряване? – Целта е, когато Природата и Разумните Същества събуждат хората, да няма стресване.
24.3.1937г.
487. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Не критикувам един автор, защо писал, виждам целта му.
21.4.1937г.
488. Възможности в живота, ООК , София
От цар, той стана на едно говедо, за да постигне целта.
30.4.1937г.
489. Богатство, знание и доброта, МОК , София
Добре, но ако останеш постоянно негов слуга, постигнал ли си целта? Не, ти ще станеш слуга, за да можеш да превърнеш този господар в слуга, а ти да станеш господар.
5.5.1937г.
490. Разумният музикален живот, ООК , София
Основата можеш да намериш чрез О; чрез А, ще знаеш колко да се разтовариш, а И е целта.
9.5.1937г.
491. Ново сърце,  НБ , София
Целта не ми е нито да ви уча, нито да не ви уча. Казвате: „Каква ти е целта тогава?“ Целта ми е да си продам стоката на цена.
14.5.1937г.
492. Трите системи,  МОК , София
Когато вземаш разумно и даваш разумно, целта се постига; обаче, ако вземаш неразумно и даваш неразумно, целта никога не се постига.
28.5.1937г.
493. Ценност и морал,  МОК , София
Когато в Англия стане обир, не завеждат дело, понеже струва скъпо, а имат за целта детективи.
30.5.1937г.
494. Упование на Божественото,  УС , София
Целта на поста е да се филтрират мислите и чувствата на човека.
494.2 Уповай на Божественото ( втори вариант )
Целта на човека при поста е да стане чист.
13.6.1937г.
495. Запалят свещ,  НБ , София
Целта на Бога при сегашните условия седи във втория закон – да се научим да обичаме ближните си.
28.7.1937г.
496. Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
496.2 Реалното и идеалното ( втори вариант )
То е смисъла, целта, към която се стремим.
25.8.1937г.
497. Естественият живот, ООК , София
Целта на живота е съвършенството.
29.8.1937г.
498. Вътрешна обхода,  УС , София
Щом постигнат целта си, те се отдалечават и наблюдават, какво ще прави той.
5.9.1937г.
499. Силният,  УС , София
И, ако успее да спечели тая сума, казва: Постигнах целта си.
10.9.1937г.
500. Както горе, тъй и долу,  МОК , София
Това е целта на човешкия живот - да превърнем скръбта на радост, т. е. да направим обмяна между скръбта и радостта.
3.10.1937г.
501. Бал маске,  НБ , София
Та сега целта ми е, каквито възможности се крият у вас, да се развият.
17.10.1937г.
502. Сърцето и умът,  УС , София
И това не е лошо, но целта на пеенето не се заключава в това.
5.11.1937г.
503. Идеален, реален и материален порядък, МОК , София
Но целта ми не е това. „Колко малко ние знаем!“ – И то не е разрешение.
Та целта сега да поставим да минем от смъртта в живота; от смъртта в живота, не сега да минаваме от живота в смъртта.
14.11.1937г.
504. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Ако не я развържем, ще видим, че каквито усилия и да правим, ние няма да постигнем целта, към която се стремим.
19.12.1937г.
505. Закон за контролиране, НБ , София
Онзи, който е направил гранатата и знае, от какво разстояние да я хвърли, за да може като се пукне, да падне на целта и да убие много хора, от глупост ли е направил това нещо? Когато някой напише една книга, с която застави хората да се карат, глупав ли е? Мислите ли, че онзи, който дига скандали, е глупав човек? Не, той е много умен.
2.1.1938г.
506. Доброто и светлината,  УС , София
Каква е целта ви, да обичате хората? Каква е задачата на нажежения метал? – Да обича хората, с цел да им предаде част от своята топлина.
18.2.1938г.
507. Програмата в живота,  МОК , София
Надеждата е лявото крило, вярата е дясното крило, а пък любовта това е главата, която показва целта. Любовта показва целта, към която човек се стреми, да се осмисли.
25.3.1938г.
508. Законът на музиката,  МОК , София
Каква е целта сега, че искаш да го привличаш? Най-първо ти искаш да вземеш един тон.
Кривата линия нищо не носи освен опита на много прави линии за постигането на целта.
Целта на смъртта е живот да дадеш.
1.4.1938г.
509. Отворени и затворени очи,  МОК , София
Но в туй лазене, каква е целта на природата? – Туй дете търси храна за себе си. Какво е нашето щастие? Нашето щастие е целта или центърът, към който ние се стремим.
3.4.1938г.
510. Няма да ожаднее,  НБ , София
Целта е да се разреши задачата.
4.5.1938г.
511. Музикална любов, ООК , София
Новото ще те отвлече от целта на живота.
6.5.1938г.
512. Причина, среда, факти,  МОК , София
Питам сега: Какво може да се постигне с един мравешки ум? Някой път хората поставят въпроса: „Каква е целта на човешкия ум?“ С разширението на човешкия ум се разширява човешкото съзнание.
11.5.1938г.
513. Учат и страдат, ООК , София
Туй е целта.
25.5.1938г.
514. Правият и кривият път, ООК , София
Казвам: Тия удари на место ли са? Защо го направи генералът? Целта с това постига ли се? Не се постига целта.
1.6.1938г.
515. Великото благо на живота, ООК , София
Ако е за един плат и 1000 лева, и 2000 лева, и 10 хиляди лева, и 100 хиляди лева ще дам, стига този плат да е необходим, стига да се постигне целта в живота.
Та казвам: Трябва да се радваме на онези, които засега се проявяват, които са постигнали целта и на онези, които ще се проявят.
3.6.1938г.
516. Правата линия,  МОК , София
Представете си сега, че вие излизате от този център /Фиг. 4.34/, обикаляш, каква е целта, къде отиваш след като се въртиш? Децата, нали понякой път имат прашка и така въртят, въртят прашката, че като я пусне камъкът хвръкне.
Правата линия отива в центъра, а с кривата линия не се постига целта.
Но в дадения случай, като легнеш, постига се целта.
22.6.1938г.
517. Добрият живот, ООК , София
Върху някои неща, ако вие не разсъждавате, вие не можете да постигнете целта, към която се стремите.
Той не отива към целта, която има предвид, но се връща.
29.6.1938г.
518. Основа на здравето, ООК , София
Питам: 10 души от вас, които говорят за душата, какво ще кажат? Сега мене не ми е целта да ви обяснявам какво е душата, защото всички вие знаете какво нещо е душата.
24.7.1938г.
519. Азбука на разбирането, СБ , РБ , 7-те езера
Щом дойдат до тази точка, те казват: Постигнахме целта си.
31.8.1938г.
520. Кибритени клечки, ООК , София
Целта на човешкият живот е Любовта. Целта е нещо вътрешно, условията са външни.
14.10.1938г.
521. Четвърто измерение,  МОК , София
Питам: Вие сте дошли в класа, каква е целта ви, какви са съображенията ви? Ще кажат, че слънцето не е изгряло, тъмно е отвън.
23.10.1938г.
522. Постоянната връзка и единствената мярка, УС , София
Сега мен ми е целта да ви дам едно конкретно определение.
21.12.1938г.
523. Обич и преценка, ООК , София
Какво се разбира под думата „цел“? Каква е целта? Целта каква ще бъде? След милиони години какъв ще бъде човек? След милиони години какво може да бъде от човека? Както и да мислиш, ние мислим, че след милиони години, човек ще бъде почти такъв, какъвто е сега.
23.12.1938г.
524. Трите закона,  МОК , София
Целта е вечният огън да ги поправи.
25.12.1938г.
525. Иди си с миром,  НБ , София
Целта на природата е да възпитава и младите и старите.
8.1.1939г.
526. Посрещането на Господа,  УС , София
Да кажем, тази сутрин защо дойдохте? Каква ви е целта сега? Всеки си имаше по една идея.
11.1.1939г.
527. Правилно разбиране, ООК , София
Ако произнесеш един тон, веднага ще се образуват известни вибрации, ще се постигне целта.
15.1.1939г.
528. Ще го поставя над всички си имот,  НБ , София
Целта на богатия не е да стане добър, но да стане разумен, да знае как да употребява богатството.
И десет платна да изцапа, той трябва да постигне целта си – да нарисува картината, която е взел.
25.1.1939г.
529. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Хванал друг път, който няма да го изведе на целта.
5.2.1939г.
530. Правилно верую,  НБ , София
Къде? Къде е нашата цел в живота сега? Де е [целта] на нашия живот. [Цялата сила] е [в] любовта сега.
22.3.1939г.
531. Божествената мярка, ООК , София
Всички вие сте дошли, всички хора са дошли на земята, казват: „С каква цел?“ Целта сега ще я учите.
7.4.1939г.
532. Дайте свобода,  МОК , София
Като му кажат „магаре“, не се постигнала целта. „Н“-то, този звук накрая придава нещо.
16.4.1939г.
533. Двете благодарности,  УС , София
Питам сега: Каква е целта? Всички тези народи се въоръжават.
28.4.1939г.
534. Опитване, проверяване и прилагане,  МОК , София
Ти ще постигнеш целта много по-скоро, но трябва да бъдеш много учен, понеже инциденти с автомобила може да се случат.
28.6.1939г.
535. Най-лесното изкуство, ООК , София
Да се усили животът, какво трябва да работите? Целта на живота е да тръгнеш в един път. Дойдеш до постижението на тази цел – как да постигнеш целта? Да кажем, че вие обичате някого.
19.7.1939г.
536. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Вие не знаете, каква е целта на Бога, за да сближава добри и лоши хора.
536.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
Когато турят леда на огъня, каква е целта ви? Да се стопи леда.
21.7.1939г.
537. С вяра, без смущение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Каква е целта? Да отпусне някой кредит, да се отвори сърцето му, да даде повече.
Днешният ден е целта на живота.
537.2 И в мене ( втори вариант )
Целта на живота ви е днешният ден.
Каква е целта? Да отпусне Някой кредит, да се отвори сърцето му, да даде повече.
Днешният ден е целта на живота.
23.7.1939г.
538. Любов и почитание, СБ , РБ , 7-те езера
538.2 Любов и почитание ( втори вариант )
Това е целта на далечното бъдаще, когато хората ще живеят един за друг.
30.7.1939г.
539. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
В такъв случай целта на човешкия живот е да достигне положението на ангела, да придобие неговото знание и неговите възможности.
539.2 Запазване и спечелване ( втори вариант )
Казваш: “Каква е целта на живота?” Целта на човешкия живот е да постигне в бъдаще положението на ангел, да придобие ангелски ум, че като погледне само да знае какво ще бъде бъдащето.
27.8.1939г.
540. Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ , София
Те констатират някои факти, но пак не постигат целта си.
27.8.1939г.
541. Запалка на свещения огън, СБ , РБ , София
541.2 Запалката на свещения огън ( втори вариант )
Като Някой стрелец удря точно на целта.
30.8.1939г.
542. Бог иска това, ООК , София
Ъгъла, който може да дадете на трептенията на своята мисъл, може да се отклонява и да не достигне целта.
5.11.1939г.
543. Ще бъдат опитани,  УС , София
Единият казва: „Да слезем, да помогнем на този човек.“ Другият казал: „Какво ще слезем, ако слезем, ще умрем.“ – „Аз считам, че трябва да сляза.“ – „Ти слез, а пък аз ще вървя, да стигна до целта.“ Онзи като слязъл, почнал да търка падналия пътник и го съживил.
10.11.1939г.
544. Прави и криви линии,  МОК , София
Изобщо целта на поета е, като описва страданията, да ги опише такива, каквито са. Целта е да опише нещата в стихове такива, каквито са.
17.11.1939г.
545. Разумни отношения,  МОК , София
Какво ще кажеш? Как трябва да постъпиш? При сегашните условия как трябва да постъпиш? Ако знаете как да постъпите, вие ще постигнете целта си много добре на пътя, когато е с неговата възлюблена, отколкото, ако бяхте отишли при него, когато е сам.
1.12.1939г.
546. Внушение,  МОК , София
Казваш: „Ще дойде хлябът.“ Десет пъти като кажеш, ще ти дойде една права мисъл в ума, която ще те заведе към целта.
3.12.1939г.
547. Което знаем,  НБ , София
Но след като се наядат добре, виждат, че целта не е постигната.
17.12.1939г.
548. Аз, ти, той,  УС , София
Каква е целта на един цигулар, който свири на цигулка? Нашият брат Симеон, толкова години свири, какво е придобила цигулката му? Придобила е нещо, тя се е пооблагородила.
22.12.1939г.
549. Сила, усет, мисъл,  МОК , София
Онзи, който пее, каква е целта му? Ако аз пея на един болен човек, целта ми е, като изпея песента, да оздравее.
24.12.1939г.
550. Акаш и прана,  НБ , София
Мнозина се питат каква е целта на религията. Целта на религията е да събере прана от Слънцето, която е тъй необходима за цялото човечество.
31.12.1939г.
551. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ , София
На едно място удрят няколко пъти и след два–три изстрела те улучват целта.
21.1.1940г.
552. Ако имате вяра,  НБ , София
Питам: Каква ви е целта да ядете от забраненото дърво? С каква цел човек взима вълната на овцете? Има ли право за това? Той има право да вземе вълната на овцата само ако направи от нея дрехи за бедните и страдащите.
21.2.1940г.
553. Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София
Сега, каква беше целта на Христа, когато изказа този пример? Да покаже, че богатите хора не са щастливите хора.
27.3.1940г.
554. Трите закона, ООК , София
Тъй като си дигаш главата, молитвата няма да достигне целта.
17.4.1940г.
555. Отворената врата, ООК , София
Питам сега: Свекървата, която казва, че снахата пресолила боба, какво се ползува? Каква е целта? Свекървата няма любов към снахата, нищо повече.
28.4.1940г.
556. Както ме е Отец въздигнал,  УС , София
Целта на човека е самоусъвършенствуването.
3.5.1940г.
557. Теория, реалност и приложение,  МОК , София
След като разчупиш камъка, какво ще постигнеш? Зависи каква е целта.
Защо не питате? Постигнахте целта си. В този смисъл целта постигната ли е? Та казвам, в туй движение на живота в какво се постига целта? Вие не разбирате постижението на целта. Сега ще кажете: „Не е намясто, не постигнах целта си.“ Целта не е едно статическо положение.
15.5.1940г.
558. Правилни процеси, ООК , София
Това е целта, с която Бог ни е изпратил на Земята – да разбираме всичките тия мъчнотии.
2.6.1940г.
559. Бог е истинен,  НБ , София
Само загатвам за един въпрос, който, ако започвам да изяснявам, ще се отдалеча от целта.
7.6.1940г.
560. Неподвижна точка,  МОК , София
Ти като се мръднеш, като види, че не е постигнала целта, пак вземе една точка, отдалече вижда, пак се проектира.
23.6.1940г.
561. Новият закон,  НБ , София
Нима на бойното поле, когато някоя пушка, която бие на четири–пет километра, или петнадесет, или двадесет, или петдесет километра, мислите ли, че тази пушка е глупава? Точно на целта бие.
23.6.1940г.
562. Търпението,  УС , София
Защото не знаете, каква е целта на съвременното човечество.
14.7.1940г.
563. Верен и истинен,  НБ , София
За мене целта на един човек е дотолкоз, доколкото любовта царува.
9.8.1940г.
564. Зло и добро,  МОК , София
Като кукуригаш, казваш: „Три рубли дадох.“ Защо си закъснял, каква е целта? Да не плащаш трийсет рубли на вечер, не закъснявай.
21.8.1940г.
565. Трите Божествени подтици, ООК , София
Каква е целта на учениците, които се събират в едно училище? Не да показват своето знание, а да се учат, за да придобият нещо.
22.9.1940г.
566. В Божественото училище, СБ , РБ , София
С буквата „И“ ще знаете как да постигнете целта, към която волята ви се стреми.
23.10.1940г.
567. По пѫтя на Любовьта, ООК , София
Тогава, каква е цельта на яденето? Въ годината ще си позволишъ само едно ядене отъ ябълки.
567.2 По пътя на Любовта ( втори вариант )
Тогава каква е целта на яденето? В годината ще си позволиш само едно ядене от ябълки.
1.11.1940г.
568. Даване и вземане,  МОК , София
Казвам: целта на живота не седи да носите големи багажи.
8.11.1940г.
569. Проводници,  МОК , София
Тогава целта се получава.
24.11.1940г.
570. Новият век,  НБ , София
Като живее човек сам, целта е, че иска да роди вълчета.
6.12.1940г.
571. Трите връзки,  МОК , София
Хубаво, ако се страхувате да паднете, каква е целта? Или, ако паднете, каква е целта? В единия случай имате един процес, може да паднете въпреки условията.
8.12.1940г.
572. Вечер и сутрин,  НБ , София
На нас целта не е да бъдем щастливи. Защото целта е Бог да се въздигне в света.
18.12.1940г.
573. Отворени и затворени фигури, ООК , София
Той не е потаенъ като мѫдрецъ, но има известни планове, които държи тайни, докато постигне цельта. Като постигне цельта, той се извинява.
573.2 Отворени и затворени фигури ( втори вариант )
Той не е потаен като мъдрец, но има известни планове, които държи тайни, докато постигне целта. Като постигне целта, той се извинява.
22.12.1940г.
574. Което е и което не е,  УС , София
И как ще се измени? На една мома каква е целта в света? Първо тя цели живот за себе си.
29.12.1940г.
575. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Това е целта на човешкия живот.
1.1.1941г.
576. Съработници, ООК , София
Като спре автомобилътъ, като стигна цельта – тогава ще говоря.
576.2 Съработници ( втори вариант )
Като спре автомобилът, като стигна целта – тогава ще говоря.
5.2.1941г.
577. Учение и служение, ООК , София
Какъ бихте произнесли „лю“? „Любовь“? Ами какъ бихте изпѣли думата „любовь“? Сега цельта е правилно да се научимъ да учимъ.
577.2 Учение и служене ( втори вариант )
Как бихте произнесли “лю”? “Любов”? Ами как бихте изпели думата “любов”? Сега целта е правилно да се научим да учим. с какъв тон бихте започнали? Да кажем, имаме една песен, която започва с “Любов”.
9.3.1941г.
578. Хубавата усмивка,  УС , София
Навсякъде, като постигне целта, прави угощение.
7.5.1941г.
579. Ще направимъ жилище, ООК , София
Сега тия изяснения насъ ни отдалечаватъ отъ цельта да приложимъ нѣщо въ себе си.
579.2 Ще направим жилище ( втори вариант )
Сега тия изяснения нас ни отдалечават от целта да приложим нещо в себе си.
1.6.1941г.
580. Стана плът,  НБ , София
Когато се качиш на някой планински връх, какво трябва да правиш? Ти, първо, трябва да се качиш на върха, то е целта.
22.6.1941г.
581. Дава живот,  НБ , София
Питате вие каква е целта на една жена. Каква е целта на един мъж? Да изпълни Волята Божия. Каква е целта на един учител? Да изпълни Волята Божия.
22.6.1941г.
582. Зародиш, дърво и плод,  УС , София
Сега моята цел е не да ви боядисам, но целта ми е да се научите да възприемате онова изкуство, което носи боите със себе си.
Тогава какво ще постигна? – Най-после, каква ще бъде целта на моя живот? – Целта на твоя живот е да мислиш, сега да съединим трите в едно.
19.9.1941г.
583. Красивото в живота, СБ , София
583.2 Лъжа и истина ( втори вариант )
Целта на водата е морето.
12.10.1941г.
584. Истинската лоза,  НБ , София
Когато се прицели, той полека цели, целта е близка.
29.10.1941г.
585. Разумна почивка, ООК , София
той ще те изведе към целта.
31.10.1941г.
586. Прилежание,  МОК , София
Между двама силни хора, по-умният всякога отстъпва, понеже целта, откъм която отива е по-важна, отколкото да се бори по пътя. Понеже целта, към която се стреми е по-интересна, отколкото борбата.
7.11.1941г.
587. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Та казвам: Каква е целта на живота? – Да направиш мечите електрони, човешки електрони.
10.12.1941г.
588. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Аз му виждам целта.
8.2.1942г.
589. И пак пишеше,  НБ , София
Не може никъде да видиш и най-малкото петно, казва: Каква е целта на живота. Целта на живота е да бъдем чисти.
11.2.1942г.
590. Музика и организиране, ООК , София
Сега целта не е да говорим.
15.2.1942г.
591. Съживява,  НБ , София
Често човек изгубва смисълът на живота, понеже, изгубва целта към която се стреми. Нас ни интересува целта, смисъла на живота да се осмисли.
Целта на живота е възможното. Безсмъртието, това е целта на човешкия живот.
18.2.1942г.
592. Изгрява слънцето, ООК , София
Ако върви направо на целта, ще иде един километър по-долу.
29.3.1942г.
593. Да изповядваме!,  НБ , София
Целта на провидението не е да ни оберат, но иска да ни научи да вършим Волята на Любовта.
17.4.1942г.
594. Основна идея,  МОК , София
С три житени зърна по-скоро се постига целта.
Каква е целта на гениалния ученик? Първото нещо – гениалният ученик трябва да намери учителя си по музика.
26.4.1942г.
595. Неразбраните неща,  НБ , София
Целта му е била да го накаже, да ме помниш, с камъните затворил устата му.
3.5.1942г.
596. Иде в света,  НБ , София
Това е целта на християнството.
13.5.1942г.
597. Примирете се със себе си, ООК , София
Когато по някой път аз настоявам да пеете, целта ми е да пеете по свобода.
24.5.1942г.
598. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Ако всичките хора искаха да се усъвършенстват, то е образ и подобие; те да усъвършенстват ума и сърцето си, там е целта.
29.5.1942г.
599. Тон и техника,  МОК , София
Пъдят го на друго място, то пак избира други пътища и така върви докато стигне целта. И там по околен път ще идат до целта си. У растенията има едно непреодолимо желание да постигнат целта си. Та в цялата природа това са начини и методи, по които животът постига целта си, която провидението положило. Пъпешът турил хубаво ухание, за да постигне целта си.
7.6.1942г.
600. Всели се между нас,  НБ , София
Ако само човек вникне с какво се занимава, туй напрежение не съответствува към целта, към която те се стремят.
10.7.1942г.
601. Мажорни и миньорни гами,  МОК , София
Целта на човешкото възпитание е красотата.
15.7.1942г.
602. Законът на Любовта, ООК , София
Ние изгубихме целта на живота си.
2.8.1942г.
603. Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ , София
603.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Каква е целта на самовъзпитанието? – Да приготви човека външно и вътрешно да създаде рай в себе си.
16.8.1942г.
604. На зазоряване, СБ , РБ , София
Целта на Христа не беше тази.
7.10.1942г.
605. Положителен живот, ООК , София
Вземете „до“. (Всички пеем „до“.) „Извор излиза“. (Пее го с тона „до“.) „Тръгва по пътя“. (Пее го с „ре“.) „Целта постига“. (Пее с „ми“.) „Плод събира“. (Пее с „фа“.)
14.10.1942г.
606. Пред лицето Божие, ООК , София
Като се срещнем казвате: „Каква е целта?“ В срещането трябва да предадем благата, които Бог ни е дал.
13.12.1942г.
607. Любовта бе в началото,  НБ , София
Каква е целта на туй движение? Може да определите бързината на това движение.
6.1.1943г.
608. Нова епоха, ООК , София
Ако искам да ви науча каква е целта, аз разглеждам нещата от Божествено гледище, не от човешко.
20.1.1943г.
609. Вратата на Любовта, ООК , София
Казва: „Сполучих, целта е постигната“.
22.1.1943г.
610. Съотношение на тяло и продобивки,  МОК , София
Имате 4 пътя да постигнете целта си горе.
14.2.1943г.
611. Умити в Любовта, НБ , София
Не излагайте ума си на поругание, не излагайте сърцето си и душата си на поругание – туй е целта на Новото човечество.
24.2.1943г.
612. Път за свобода, ООК , София
Всички ние да знаем целта, за която сме пратени на Земята.
3.3.1943г.
613. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Въпреки желанието на авиатора, по някой път ще функционира там, където не трябва, не стига на целта си.
19.5.1943г.
614. Възпитателен метод, ООК , София
Защо сте дошли, коя е целта на живота? Трябва да се знае посоката на движението. Но понеже сте дошли на Земята и сте спрели, щом се спре човек в целта си, какво е тази цел? Да кажем, някой иска да следва музика. Целта е музиката. Щом влезе вече в музикалното училище, цел ли има да гони? Коя е целта на музикалното училище? Ако свири, свири нещо, ако пее, пее нещо.
21.5.1943г.
615. Чувство на величавост,  МОК , София
Тя казва: Като дойдеш близо до целта, като видиш ясно, ще разбереш нещата.
16.6.1943г.
616. Отворената врата на Любовта, ООК , София
Каква е целта на Божиите хора в света? Да стопят всичките оръжия в света.
23.8.1943г.
617. Гласът на душата, СБ , РБ , София
Може ли да се движи локомотивът, ако няма дърва и въглища? Тонът, „ми" подразбира целта, към която се движиш.
5.9.1943г.
618. Новата присадка, СБ , РБ , София
Ако всеки куршум падаше на целта си, жив човек нямаше да остане на земята.
3.11.1943г.
619. Еднакви отношения, ООК , София
619.2 Еднакви отношения ( втори вариант )
Дошъл някой, станал, каква е целта?
19.11.1943г.
620. Доволен и благодарен, МОК , София
Качиш ли се на влака, бъди доволен, че пътуваш и отиваш към целта.
24.11.1943г.
621. Ново разбиране, ООК , София
Целта е, който и да я пее, да разберете нещо от нея.
8.12.1943г.
622. Благата в живота, ООК , София
Ти може да направиш едно малко отклоняване, под малък ъгъл, в началото само, но то ще те заведе далеч от целта, която преследваш.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.