Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1922г.
1. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
И сега, ако се жените, какво ще направите? Според хиромантията на всеки човек е определено дали ще се жени фактически, по съдържание или по смисъл.
31.12.1922г.
2. Простри ръката си!,  НБ , София
Обаче, ръката има и друго предназначение от гледището на хиромантията.
29.3.1925г.
3. Слънчевите трансформатори,  МОК , София
Каква разлика има между късите и дългите пръсти на човека? Според хиромантията хора, на които пръстите са къси, имат силно развит обобщителен ум, те не са хора на подробностите; хора с дълги пръсти имат силно развит аналитичен ум, те са хора на фактите, на данните, обичат подробностите.
14.6.1925г.
4. Успоредните пътища,  МОК , София
С тях се занимава хиромантията.
1.7.1925г.
5. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Но благодарение на това, че вие още не познавате физиогномията, хиромантията и ред други науки, та можете донякъде да се търпите.
20.12.1925г.
6. Приложение на символите,  МОК , София
Хиромантията е наука, която всеки може да провери.
6.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Вземете един хиромант, как ще може да знае, аз няма да обяснявам този закон, но да вземем хиромантията.
11.4.1926г.
7. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
И тогава, според принципите на хиромантията, на френологията и на физиогномията, когато един знак съществува на три места в човека, а именно на ръката, на лицето и на главата, този знак има важно значение за него.
9.1.1927г.
8. Представа за трите свята,  МОК , София
Хиромантията, запример, запознава човека с волевата страна на неговия живот.
8.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Хиромантията ни дава сведения за волевата страна на нашия живот.
12.6.1927г.
9. Дойде на себе си,  НБ , София
Който познава хиромантията, ще знае, защо средният пръст на ръката е най-дълъг, и защо малкият е най-къс.
19.6.1927г.
10. Три посоки,  МОК , София
10.2 Три посоки ( втори вариант )
Когато изучавате хиромантията, френологията, трябва да бъдат като едно възпитателно средство.
23.8.1927г.
11. Дойде глас, СБ , София
От това гледище, още от древността са изучавали ред науки, като астрологията, хиромантията, кабалистиката и други.
Как? – Щяхте да си служите с хиромантията.
11.9.1927г.
12. Денят Господен,  НБ , София
Хиромантията съществува в ръката ни, но има хиромантия, която съществува и в самата природа.
18.9.1927г.
13. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Сега, аз засягам мимоходом хиромантията. С частите на ръката се занимава не само хиромантията, но и астрологията. Хиромантията се занимава главно с физическата страна на ръката, а астрологията – с физиологическата. Значи, хиромантията и астрологията разглеждат физическата и физиологическата страна на процесите, които работят в целия космос.
Сегашните хиромантици, които, според мене, минават за ученици на хиромантията, взимат в съображение главно линиите на ума, на сърцето, на живота и други няколко знака, и от тях правят своите заключения Обаче, учителят на хиромантията, като погледне само линията на съдбата, веднага чете.
25.9.1927г.
14. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
Като изучавате хиромантията, вие ще се натъквате на много линии, но ние обръщаме вниманието си върху основните – линиите на ума, на сърцето и на живота.
Всички трябва да изучавате хиромантията, да знаете какво ви предстои, за да избегнете известни мъчнотии.
В това отношение хиромантията може да помогне на човека.
Приложете хиромантията като нов метод при самовъзпитанието.
За тази цел ползвайте се от хиромантията, физиогномията, френологията, астрологията.
16.10.1927г.
15. Значение на линиите,  МОК , София
Като говорим за хиромантията като наука, имаме пред вид бъдещето ѝ развитие. Трябва да се явят хора, които обичат тази наука, да правят точни математически изчисления, да поставят хиромантията на почетно място, като абсолютна наука. Ако някой иска да влезе в съдружие, пак чрез хиромантията ще разбере, трябва ли да се свързва с него, или не. Който си служи с хиромантията, никога не се лъже; който не я разбира, много грешки прави.
Сега, ще се отклоня от хиромантията.
Сега, колкото и да се говори върху хиромантията, човек сам трябва да работи, да проверява знанието, което има, за да не се отегчи от него.
23.10.1927г.
16. Научни изследвания,  МОК , София
Всички хора могат да изучават хиромантията, френологията, физиогномията, но всички не могат да бъдат добри гадатели.
Мнозина изучават хиромантията, френологията, но не могат да ги прилагат.
25.12.1927г.
17. Идат дни,  НБ , София
Като разглеждам ръката на човека, от гледището на хиромантията, мога да кажа, какво положение заема той в света и какво може да излезе от него.
25.12.1927г.
18. Човешки и природни енергии,  МОК , София
Запример, какъв смисъл има да познавате хиромантията теоретически, а не знаете с какви хора да се свързвате и кои да избягвате.
28.12.1927г.
19. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Според законите на астрологията и на хиромантията може точно да се определи в кой кръг на съзнанието се намира човек.
4.1.1928г.
20. Форми на съзнанието, ООК , София
Който познава добре хиромантията, френологията, по особени белези в животните, той ще разбере тяхната съдба, принципите, към които спадат и т. н.
1.4.1928г.
21. Славата човеческа,  НБ , София
И тъй, хиромантията е наука за волята.
14.12.1928г.
22. Учене и прилагане,  МОК , София
Хиромантикът, заедно с хиромантията, трябва да изучава френология, физиогномия и астрология.
22.2 Учение и прилагане. Господар и слуга ( втори вариант )
Мнозина от вас изучавате хиромантията, астрологията, знаете аспектите, лоши и добри аспекти, съвпадения на планетите, но сами не вярвате в това, защото нямате опитност.
21.12.1928г.
23. Методи за наблюдения,  МОК , София
За да дойде до абсолютни, истински заключения, той трябва да изучи още няколко науки – физиогномия, френология, астрология, като допълнителни науки на хиромантията. Най-после ще се обърне към всички допълнителни науки на хиромантията и ще съпостави получените знания.
23.2 Методи за наблюдения. Обикновени и научни ( втори вариант )
По какво се отличава един научен метод от един обикновен метод? Кои методи се наричат научни методи и кои обикновени или тъй наречени ненаучни методи? Да допуснем сега, че някой от вас иска да научи хиромантията или науката за ръката.
Спрете се какво е предназначението на пръстите в науката? Например, какво е предназначението на първия пръст? С кой пръст започна природата, като създаваше човешката ръка? Кой пръст създаде по-напред? Онези от вас, които сте чели хиромантията, какво знаете за това? Хиромантиците още не разглеждат този въпрос.
25.1.1929г.
24. Смяна на енергиите,  МОК , София
24.2 Смяна на енергията ( втори вариант )
Представете си, че вие искате да изучите хиромантията.
6.3.1929г.
25. Първата буква, ООК , София
25.2 Първата буква ( втори вариант )
Не казвам, че не знаете, но [знаете ли] коя е основната черта на хиромантията, коя е основната черта на физиогномията, каква е основната черта на графологията, каква е основната черта на астрологията.
5.5.1929г.
26. Ела след мене!,  НБ , София
Френологията, астрологията, хиромантията имат за цел да покажат, какво е вложено в човека, и как може този капитал да се пусне в обръщение.
29.1.1930г.
27. Махалото, ООК , София
27.2 Махалото ( втори вариант )
В хиромантията това са течения.
12.9.1930г.
28. Светът на правата линия,  МОК , София
Какво знае хиромантът, ако не може да приложи хиромантията първо в своя живот? Какво ще направи войникът, ако отиде на бойното поле с ръждясала сабя или пушка? Не само че нищо няма да постигне, но ще се обремени от тежестта им.
28.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
Например в хиромантията трябва да има приложение.
15.5.1931г.
29. Новата епоха,  МОК , София
Ето защо, помнете, че астрологията, хиромантията, физиономиката, като науки, имат отношение, както към цялото, така и към частите.
29.2 Новата епоха ( втори вариант )
Тези квадрати, триъгълници какво показват в астрологията или в хиромантията какво показват? Някои знаци са хубави, някои са лоши; някои от тия знаци са спасителни, които спасяват.
22.5.1931г.
30. Скритите таланти ,  МОК , София
30.2 Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти ( втори вариант )
Вземете физиономията, астрологията, хиромантията, всички окултни науки и други, които определят, че човек носи дарбите със себе си.
16.10.1931г.
31. Прави и криви линии,  МОК , София
31.2 Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия ( втори вариант )
Но правата и крива линия, като изучавате окултната наука, какво значат? Ако изучавате хиромантията и там правата и кривата линия са недостатъчни.
20.11.1931г.
32. Човешките косми,  МОК , София
32.2 Човешките косми ( втори вариант )
Докато вие изучавате хората, добре, но като почнат да изучават вас? Вие изучавате хиромантията, докато изучавате чуждите ръце.
17.1.1932г.
33. Освободени,  НБ , София
Хиромантията е наука, в която има много неща за чистене.
13.3.1932г.
34. Приложете добродетел,  НБ , София
И в хиромантията е същото, тя изучава основните линии на ръката в какво направление се движат.
5.6.1932г.
35. Доброто семе,  НБ , София
Хиромантията – също, физиогномията вън от човешката глава, и тя няма никакво приложение.
5.10.1932г.
36. По този път, ООК , София
За да изучите хиромантията, нужни ви са 10-20 години.
2.12.1932г.
37. Зависимост в природата,  МОК , София
Както виждате, астрологията, френологията, физиогномията, хиромантията са окултни науки, които определят живота и характера на човека.
7.12.1932г.
38. Изпити на ученика, ООК , София
От гледище на анатомията, ръката на човека е физически уд; от гледище на хиромантията, ръката има отношение и към духовния живот.
18.12.1932г.
39. Сеятелят,  УС , София
Например, според хиромантията на ръката на една мома или на един момък е писано, че не трябва да се женят.
1.2.1933г.
40. Значение на удовете, ООК , София
Например, изучавате хиромантията, четете Дебарол и предавате казаното от него като свое.
8.2.1933г.
41. Честното ухо, ООК , София
41.2 Честното ухо ( втори вариант )
Ако иска някой да му се каже нещо, посочете му книги от хиромантията.
26.2.1933г.
42. Добро и човещина,  НБ , София
42.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Умният човек може да се познае чрез физиогномията, хиромантията, астрологията и другите окултни науки.
10.3.1933г.
43. Затвор и освобождаване, МОК , София
43.2 Затвор и освобождаване ( втори вариант )
Но ако искате да боравите с хиромантията, с астрологията, с физиогномията по нов начин, вие трябва да се учите да се концентрирате.
8.9.1935г.
44. Всичко чрез Него стана,  НБ , София
Някой казва: Мене не ме интересува хиромантията.
15.9.1935г.
45. Скъпоценото камъче,  УС , София
Той научил малко от хиромантията, малко от физиономика, малко от френология и започнал да гадае на хората.
25.9.1936г.
46. Разумните същества,  МОК , София
Или хиромантията, или графологията.
46.2 Разумните същества ( втори вариант )
Какво представлява тя? Или вземете науката френология, която още не е призната, или физиогномията, или хиромантията, или графологията.
9.9.1938г.
47. Господарят,  МОК , София
Де се намира в хиромантията венерината област? Когато той минавал през Венера се е образувала материалната страна на човека.
23.12.1938г.
48. Трите закона,  МОК , София
В хиромантията дават изяснение, че когато първият крак на тази буква е издаден, тогава човек повече мисли за себе си.
17.7.1940г.
49. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
Може да прочетете хиромантията.
14.9.1941г.
50. Двама или трима, СБ , НБ , София
50.2 Двама или трима ( втори вариант )
Ако се занимавате с физиономията, с френологията и с хиромантията, ще видите, че това са науки, които работят с точни, положителни данни.
5.7.1942г.
51. Неделимото,  НБ , София
Хиромантията е наука, в която са описани всичките глупости и несрети на човека.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.