Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


5.12.1918г.
1. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
1.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Когато сте неразположени, направете следния опитъ, да видите, каква магическа сила се крие въ формулитѣ, изказани въ стиховетѣ на прочетената глава.
4.3.1920г.
2. Труд и мъчение,  ИБ , София
Като вмъквате тези думи, ще ги опитвате и само тогава ще ги оставите към формулите, когато бъдете доволни от тях.
19.8.1920г.
3. Новото човечество, СБ , В.Търново
Иска време, за да ви докажа формулите и фактите, с които окултната наука си служи.
Аз говоря за реалностите, които са определени величини, тъй както един математик борави с формулите, един химик - с молекулите и атомите, един физик - със силите като с неща определени, а не отвлечени.
13.3.1921г.
4. Новият човек,  НБ , София
Като изучавате математиката и геометрията виждате, че правилата, формулите и законите им са едни и същи. Дали ще ги изучавате като французин, руснак, англичанин, българин, японец или китаец, правилата и формулите им са едни и същи.
5.3.1922г.
5. В дома на Отца,  НБ , София
И следователно мравята трябва да придобие туй съзнание на човека, да влезе в неговата форма и като се върне при мравите, да им докаже с формулите им, че съществува човекът.
29.3.1922г.
6. Старият и новият живот, МОК , София
Първата формула ще я кажете: „Без страх и без тъмнина!“ и втората формула: „Без страх в Любовта безгранична!“ Формулите ще вървят заедно.
6.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Щом пристъпите към упражнението, мислено ще произнесете имената на всички ученици от вашия клас; след това към всекиго ще отправите последователно формулите - първата и втората, а именно: Без страх и без тъмнина и Без страх в Любовта безгранична.
30.3.1922г.
7. Три разряда ученици, ООК , София
Обаче когато тия велики истини се пренесат на земята, според условията на сегашния наш живот, ние трябва да търсим начините, методите и формулите да изразим тия велики истини, които са тъй недостъпни за сегашния ум.
19.4.1922г.
8. Разбор на думи, МОК , София
8.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Питам: може ли човек да тръгне към Бога, или към Истината? Истината е безпространствена, а тръгването - пространствено, следователно може ли човек да тръгне към Бога, или към Истината, във време и пространство? Като ученици на окултна школа вие трябва да се научите да мислите точно, строго определено, както математикът работи строго определено с числата и формулите; всяка употребена дума трябва точно да изразява смисъла, който се включва в нея.
5.11.1922г.
9. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Тя подържа същата мисъл с формулите an1, an2.
8.7.1923г.
10. Упътване, ООК , София
Така ръцете минават над главата, отпред над главата и в туй движение се произнасят формулите:
5.12.1923г.
11. Свобода, знание и мир, ООК , София
Окултните Истини са точно определени – както формулите в математиката.
2.3.1924г.
12. Родени изново,  НБ , София
Защо този ученик пише формулите на ръкавите си? Синът лъже баща си, дъщерята лъже майка си.
8.9.1924г.
13. Най-малкото, КД , София
Ще употребявате формулите на добродетелите с движение на ръка.
Сега станете прави и направете това упражнение: Пентаграмата с движение на ръката и произнасяне на формулите на добродетелите, както посочих по-горе.
4.1.1925г.
14. Насока и направление на енергията, МОК , София
Формулките може да произнасяте и мислено.
14.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Туй упражнение е добро за концентриране, особено ако произнасяте формулите мислено.
18.1.1925г.
15. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
Нима е мъчно аз да видя колко пари има в моята каса? Нима е мъчно за един ученик да знае колко знае по математика, по химия, по геометрия? Щом обърнеш 495 страници от учебника; всички формули, които не разбираш, не ги знаеш, а формулите, които разбираш - ги знаеш.
6.2.1927г.
16. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Дохожда ви на ума да напишете формулите на ръката си, че като ви дигне учителят на урок, да погледнете написаните формули и да си послужите с тях.
24.8.1928г.
17. Дейност и почивка,  МОК , София
Ако знаеш формулите, ще решаваш правилно задачите.
17.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Мѫчнотиитѣ въ живота сѫ нѣщо подобно на формулитѣ въ математиката. Ако знаеш формулитѣ ще можешъ да рѣшавашъ и задачитѣ.
28.9.1928г.
18. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
18.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
Аз ви казвам, че този ден, ако се явите на изпит, ще се замъгли ума ви; вие ще забравите формулите и ще се забъркате и ще ви скъсат на изпита.
9.11.1928г.
19. Главният фактор,  МОК , София
Как мислите, раждат ли се формулите, или се създават? – Създават се.
19.2 Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ ( втори вариант )
А ми кажете, раждат ли се формулите? Не, формулите се създават.
22.6.1930г.
20. За храна,  НБ , София
Сега аз ви говоря със символи, за да мислите, и да намерите начин да ги превърнете в математически формули; формулите ще превърнете в плоскости.
31.8.1930г.
21. Условия за растене,  НБ , София
Същото може да се каже за числата и формулите в математиката.
24.9.1930г.
22. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
Всеки, който разбира формулите и може да решава задачи с тях, чува музика, отдалечена, отвлечена, но дълбока. Формулите оживяват в неговия ум и той вижда отношението, което съществува между тях. Който не разбира формулите, и да чува нещо хубаво, казва, че тази работа е отвлечена, непонятна, разбъркана.
10.10.1930г.
23. Нов мироглед,  МОК , София
23.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
Вие като изучавате как са съградени формулите, колко йони има и колко атоми, те са създадени по същия закон – начин.
30.11.1930г.
24. Дигнете камъка!,  НБ , София
Ако не разбираме формулите и пътищата, с които тя си служи, не може да бъдем щастливи.
13.2.1931г.
25. Няколко необходими неща,  МОК , София
За пример, една от формулите на природата е вложена в думата „истина“, която на български език се пише с 6 букви.
3.4.1931г.
26. Тригон,  МОК , София
Искате ли да бъдете щастливи, изучавайте формулите, с които природата си служи.
24.6.1932г.
27. Разумен център,  МОК , София
Адептът му преподал много формули, за което ученикът заплатил нужната сума и тръгнал в света да прилага наученото и да види силата, която се крие във формулите. Изговорил една от формулите, втора, трета и като не могъл да отстрани мечката от пътя си, хвърлил се върху нея, хванал я за ушите и започнал да се бори.
27.2 Разумен център ( втори вариант )
Тръгнал за първи път да провери формулите.
3.7.1932г.
28. Творители на словото,  НБ , София
Някой път формулите не хващат.
7.8.1932г.
29. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
Дойде някой при мене и казва: „Кажи ми, що е Мъдрост?“ – Ето, вземи тази книга с формулите и я изучавай. – „Не я разбирам.
21.10.1932г.
30. Възможности и постижения,  МОК , София
Изучавайте формулата на живота, както химикът изучава формулите на съединенията.
23.10.1932г.
31. Слабото и силното,  УС , София
Ще правите упражненията с дишане и с изговаряне на формулите.
5.2.1933г.
32. Първото място,  НБ , София
Ние някой път проучваме тези работи, изгубваме формулите.
28.4.1933г.
33. Председател на фирмата, МОК , София
То се заключава в превеждане на формулите на разбран, понятен за вас език.
24.12.1933г.
34. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Както формулите на съвременните математици или на съвременната висша геометрия.
30.9.1934г.
35. Послушание,  УС , Русе
Раницата на туриста, пушката на войника, задълженията към семейството, формулите на учения, това са странични работи, които отдалечават човека от правия път.
28.4.1935г.
36. Трите врати,  УС , София
Може ли детето от първи клас да разбере формулите, с които осмокласният ученик си служи? Не му е позволено, т.е. не му е дадено.
22.9.1935г.
37. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Това е един символ, както в химията са формулите, но дълго време трябва да се работи с този символ, докато се разбере.
19.4.1936г.
38. Светило на тялото,  НБ , София
Като направите опита, формулите ще останат само за вас.
11.12.1938г.
39. Вътрешният мир, УС , София
Тъй, както е писано в Библията, в Библията има само формулите.
15.11.1939г.
40. Към свобода!, ООК , София
Формулите са скрити.
40.2 Към свобода! ( втори вариант )
Формулите са скрити.
31.1.1943г.
41. Бог е виделина, НБ , София
Някои ученици от гимназията написват формулите на ръката си.
30.5.1943г.
42. Бащата иде, НБ , София
Онези, които са талантливи и гениални, една формула ще я разбереш и тази формула ще я развиеш според законите, както се разкриват формулите.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.