Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


6.9.1912г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
От чисто християнско гледище, богатството, славата, учението показват къде е Господ, дали е вътре или вънка.
29.9.1912г.
2. Преходната граница, ИБ ,
- Тия думи в съвременния живот имат следния смисъл, че човек, който иска да стане богат, и който иска да знае и не прави всевъзможните усилия за това, не е достоен за богатството и учението.
8.12.1913г.
3. Делението, ИБ ,
Мастилницата ще каже "Понеже учението е разделяй и владей, то и аз се разделих и там, докъдето е черно, е моя държава".
9.8.1914г.
4. Законът на служенето, НБ , София
И вие казвате: „Лесно е да се последва; можем да Го последваме и да Му кажем: „Учителю“; но Той може да ви отговори: „Не защото искате учението Ми, казвате това, а защото се нахранихте от хляба и рибата“.
23.8.1914г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
После, за учението: няма нужда и излишно е да бъдат всички учени, а порядъчното е – да има известно съчетание в обществото в това отношение.
И за да се разбере учението Христово, трябва сърце на едно дете в неговата чистота.
Хлябът означава учението Христово, а виното – Неговата Любов, чрез която ние се повдигаме и ставаме едно с Него.
Това е учението Христово.
Но учението не е за глупавите, а е за мъдрите; силата не е за слабите, а е за силните; богатството не е за сиромасите, а е за богатите.
4.10.1914г.
6. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
А кое е учението на живота? То са всички ония елементи, които дават щастие, благо, доброта, просвещение, които въздигат човешкия дух, човешкото сърце и внасят в него обич и любов към всичко – това е живият Христос.
18.10.1914г.
7. Фарисей и Митар, НБ , София
Както и да изтълкуваме този факт, дали според учението на индуските философи за превъплътяването; или според учението на египетските мъдреци за трансмигрирането; или според учението на кабалистите и окултистите за еманирането (изтичането) и усъвършенстването на духа; или според съвременното философско учение за наследствеността – безразлично.
15.11.1914г.
8. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
А учението на Христа спада към закона на подобието.
Това е учението, което ви проповядвам.
21.11.1914г.
9. В начало бе, НБ , София
И тъй, за да можем да разберем дълбокия смисъл на учението, което Христос е проповядвал, трябва да се очистим.
29.11.1914г.
10. Словесното мляко, НБ , София
Това е учението, което проповядва апостол Петър.
23.1.1915г.
11. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
С появяване на учението става повдигане.
24.1.1915г.
12. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ , Бургас
Учението Христово е за тоя свят, а не за оня, както повечето хора твърдят.
Затова всеки да изпълни учението Христово на своето място - и като началник, и като учител, професор и пр.
4.4.1915г.
13. Великден, НБ , София
Учението върху Отца и Сина и Светаго Духа е дълбоко учение.
За да можем да разберем това учение, трябва да разберем учението на Отца и Сина и Светаго Духа. Какво трябва да се разбира по Отца? – Учението на Божествената Мъдрост. Под Сина? – Учението на Божествената Любов. Под Духа? – Учението за въздигането, еволюцията на човека.
И тъй, ние имаме тия три неща в учението за Отца и Сина и Светаго Духа.
От друга страна, учението на Духа е учение реално, което съвременните хора отказват. Не мислете, че учението на Христа е учение на мира; то е на мира, но наруши ли се това равновесие, ще има война; а само чрез войната може да се възстанови след време нарушеното равновесие.
Това е учението на Духа.
Чрез упорито съсредоточаване ти ще научиш учението на Отца и Сина и Светаго Духа – и ще възлюбиш Господа.
2.5.1915г.
14. Многоценният бисер, НБ , София
Ето учението на Христа, Който казва: „Възлюбете враговете си“.
Ако всички така схващат учението и така мислят, няма от какво да се плашим.
Следователно учението Му е да Го слушате и да приложите това учение в живота.
3.7.1915г.
15. Изкушението, НБ , София
Съвременните хора трябва да се разделят с учението, което съсипа умовете и сърцата им.
3.7.1915г.
16. Блудният син, НБ , София
И тази кръв циркулира в Небето, във всички небесни плодни растения, следователно ние пращаме сокове към тези плодове и когато влезем в Царството Божие, ще се храним от тях; а тези, които проповядват друго, не разбират Учението Христово.
24.7.1915г.
17. Добрият самарянин, НБ , София
И така, завързва се разговор с един законник – доста учен човек, философ за времето си, следващ дълбоко учението Мойсеево; той се интересува от един много важен въпрос, приближава се при Христа и Го пита: „Учителю, що да правя, за да наследя живот вечен?“ Христос му отговаря: „В закона що е писано, как четеш?“ А той му отговаря: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце и с всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближнаго твоего, както самаго себе си.“ Но, види се, по-нататък Христос е искал да му обясни кой е нашият ближен.
17.8.1915г.
18. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Това е Учението, което ви праща днес Христос, да излезете към Него.
5.9.1915г.
19. Свобода на Духа,  НБ , София
Щом нямате толерантност към хората, не им давате свобода, вие не разбирате учението на Христа, вие имате карикатурна представа за него.
Сега, нека речем да приложим учението и да го проповядваме на другите.
То е учението на Христа, което проповядвам – да имате и да давате свобода, да имате и да давате свобода, и пак да имате и да давате свобода: и умствена, и сърдечна, и религиозна, и гражданска, и домашна – свобода навсякъде.
24.4.1916г.
20. Истината,  НБ , София
Христос от своя страна казва: „Раздай имането си“, мъжът, в желанието си да изпълни учението на Спасителя, иска да раздаде имота си, но жената му казва: „Какво си полудял, искаш жена ти и децата ти да останат нещастни ли?“ – „Ама аз искам да изпълня Божия закон.“ – „Аз пък не искам този закон.“ Нямаш право да раздаваш имота на жена си и децата си, той е техен.
17.9.1916г.
21. Милосърдието, НБ , София
Христос сега идва, за да внесе Новото учение на примирение между хората, учението на Милосърдие към всички без разлика.
8.10.1916г.
22. Поради радостта, НБ , София
Тя посещавала редовно всички негови проповеди, станала много ревностна привърженица на учението му, докато най-после проповедникът се оженил за нея и казал: “Намерих една работничка, която ще ми помага”.
15.10.1916г.
23. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
То е учението на живия Бог, Който е и между хората, и между камъните, и между растенията, и между животните.
Като знаеш това, приложи учението на любовта в живота си.
23.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
То е учението на живия Бог, Който е и между хората, и между камъните, и между растенията, и между животните.
Като знаеш това, приложи учението на любовта в живота си.
22.10.1916г.
24. Да я не пия ли?,  НБ , София
Един ден Мохамед бягал от своите неприятели, които го гонели заради учението му.
24.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Аз съм привеждал няколко пъти примера, когато Мохамед е бягал от своите гонители зарад учението си и се е скрил под едно дърво, гдето е наблюдавал как една мравка е мъкнела много голям товар и искала да го изкачи.
29.10.1916г.
25. Мъдростта,  НБ , София
Христовото учение e учението, което е вложено у вас.
5.11.1916г.
26. Христа да придобия,  НБ , София
Някой се спира пред една чешма и казва: „Колко е хубав този камък“; не камъкът е същественото, а водата – учението, което идва.
Учението може да минава през много чучури, но изворът е един; може да има много движения в света, но изворът е един.
Това е учението, което може да преформира света – да намерим Христа.
3.12.1916г.
27. Ще ви въздигна, НБ , София
Сега, преди да мина нататък, ще ви дам една схема, т. е. учението на старите.
Когато проповядвам учението за Христа, аз разбирам цялото човечество.
Мъжът трябва да има една жена – това е учението, многоженство не се позволява.
24.12.1916г.
28. Ще бъдат научени,  НБ , София
Ученик, който има вътрешен подтик към учението, лесно ще намери учителя си.
31.12.1916г.
29. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
29.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Това е учението, което Христос проповядва.
1.1.1917г.
30. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Учението за малките е велико.
30.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Учението за малкитѣ е вѣлико.
14.1.1917г.
31. Марта и Мария,  НБ , София
Това учение трябва да учим – учението да благовеем пред Бога и да Му се подчиняваме, в което подчинение ще научим велики добродетели.
Това е учението за Мария и Марта.
Там е учението и мисълта, която Христос прокарва.
4.2.1917г.
32. Блажените,  НБ , София
Проповядват се два вида учение: на студа и на вятъра; но сега остава учението на Любовта – то ще свали кожуха.
Това е учението на Христа.
Това е учението, което носят светиите отгоре; това е учението, което праведниците от хиляди години проповядват на света; това е учението на малките ангели, които слизат на земята.
32.2 Блажените ( втори вариант )
Сега остава учението на любовта.
Това е учението на Христа.
Това е учението на Христа.
Това е учението, което носят светиите отгоре; това е учението, което проповедниците от хиляди години носят в света; това е учението от малките ангели, които ще слязат на земята.
15.2.1917г.
33. Венецът на живота, ИБ , БС , София
И всички вие всеки ден си чешете езиците с недобри приказки – защо станало това-онова и казвате: „Няма смисъл този живот и този свят.” Аз казвам: не сте изпитали Учението, което ви проповядвам.
18.2.1917г.
34. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
34.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Да помагате на ближните си, в това се заключава учението на Христа, Който дойде на земята и се пожертвува за цялото човечество.
25.2.1917г.
35. Спасението,  НБ , София
От две хиляди години насам християните разчепкват учението на Христа и така са го охлузили, че, ако погледнете на него с окото на ясновидец, ще си го представите като дърво с олющена кора.
8.4.1917г.
36. Яков и Исав,  НБ , София
36.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Това е учението на Христа, което Той носи чрѣзъ женитѣ и то ще отрие сълзитѣ на страждущитѣ.
6.5.1917г.
37. Вземане и даване,  НБ , София
Следователно, за да възпитавате хората, а себе си да самовъзпитавате, трябва да приложите Христовото учение – учението на любовта.
13.5.1917г.
38. Бог е съчетал,  НБ , София
За да запази тази връзка, човек трябва да е готов да приложи учението на Христа.
Къде ще учите? – При Великия Учител – Господ, на Когото учението няма начало, няма и край.
Много християни имат същото желание, както и слънцето - да бъдат близо до Христа, но новото учение – учението на любовта, изключва користолюбието. „Блажени кротките и смирените", казва Христос.
26.8.1917г.
39. До всички приятели, ИБ , Варна
Аз ви говоря за Него, с Когото всякога съм в общение, познавам гласа Му, държа учението Му, върша волята Му, слушам Духа Му и радостта ми е в Неговото живо Слово.
26.6.1918г.
40. Пълнене и празнене, БС , София
Това е философията на Новото учение, това е Учението на християнството.
7.7.1918г.
41. Трите положения,  НБ , София
Като дойдат до Божественото учение, до учението на Любовта, великите писатели и философи казват, че, за да успее в това учение, човек не трябва да раздвоява съзнанието си, но да бъде всякога тих и спокоен.
41.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Като дойдатъ до Божественото учение, до учението на любовьта, великитѣ писатели и философи казватъ, че, за да успѣе въ това учение, човѣкъ не трѣбва да раздвоява съзнанието си, но да бѫде всѣкога тихъ и спокоенъ.
14.7.1918г.
42. В истия час,  НБ , София
Велико е учението на Духа.
42.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Велико е учението на Духа.
21.7.1918г.
43. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Следователно, учението, което ви проповядвам, носи в себе си положително знание; то не е схоластика, нито актьорство.
43.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Следователно, учението, което ви проповѣдвамъ, носи въ себе си положително знание; то не е схоластика, нито актьорство.
23.7.1918г.
44. Заведеевата майка,  НБ , София
Новото учение, което Христос донесе на човечеството – учението на Любовта, носи Сила за човека.
44.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Новото учение, което Христосъ донесе на човѣчеството — учението на любовьта, носи сила за човѣка.
4.8.1918г.
45. Доброто вино,  НБ , София
В този смисъл, Новото учение – Учението на Любовта, което донесе Христос, представлява нов метод, чрез който човешкият живот се предпазва от ферментиране.
Следвайте Христа, прилагайте учението Му, за да се домогнете и вие до това изкуство.
И тъй, ако искате да се справяте лесно с мъчнотиите си, прилагайте новото слънчево учение, т.е. учението на Христа.
45.2 Доброто вино ( втори вариант )
Въ този смисълъ, новото учение — учението на любовьта, което донесе Христосъ, представя новъ методъ, чрезъ който човѣшкиятъ животъ се предпазва отъ ферментиране.
Следвайте Христа, прилагайте учението Му, за да се домогнете и вие до това изкуство.
И тъй, ако искате да се справяте лесно съ мѫчнотиитѣ си, прилагайте новото слънчево учение, т. е. учението на Христа.
11.8.1918г.
46. Две жени,  НБ , София
Как ще лекуваш болния, ако той не иска да се лекува? Как ще помогнеш на пияницата, ако той сам не пожелае да се откаже от пиянството? Как ще накараш детето си да учи, ако то само не се стреми към учението? Всички помощни средства за лекуване са скрити в човека – от него зависи да ги изнесе навън и да ги използва.
Прилагайте учението на Христа и като здрави, и като болни, за да имате Неговата сила.
46.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Какъ ще лѣкувашъ болния, ако той не иска да се лѣкува? Какъ ще помогнешъ на пияницата, ако той самъ не пожелае да се откаже отъ пиянството? Какъ ще накарашъ детето си да учи, ако то само не се стреми къмъ учението? Всички помощни срѣдства за лѣкуване сѫ скрити въ човѣка — отъ него зависи да ги изнесе навънъ и да ги използува.
Прилагайте учението на Христа и като здрави, и като болни, да имате Неговата сила.
25.8.1918г.
47. Скритият квас,  НБ , София
Учението, което ви се дава днес, обхваща целия Живот, всички живи същества – от най-малките до най-големите.
47.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Учението, което ви се дава днесъ, обхваща цѣлия животъ, всички живи сѫщества — отъ най-малкитѣ до най-голѣмитѣ.
1.9.1918г.
48. Вкъщи,  НБ , София
Това показва, че и на времето си, и днес не всички хора разбират учението на Христа.
48.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Това показва, че и на времето си, и днесъ не всички хора разбиратъ учението на Христа.
8.9.1918г.
49. Да го посрещнат,  НБ , София
Учението, което днес ви проповядвам, не е ново.
49.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Учението, което днесъ ви проповѣдвамъ, не е ново.
22.9.1918г.
50. Двамата братя,  НБ , София
Да насърчиш обезсърчения и падналия, това значи, да приложиш учението, което нашият Баща ни е завещал и предал чрез своя Единороден Син – Христос. – „Къде ще намерим това учение?” – Разтворете душата си и в нея ще намерите всичко, което ви интересува.
Горко на онези, които проповядват учението, че човек за човека е вълк! Горко на онези, които лъжат и крадат! Време е вече да се приложи Божественото учение и между нас.
50.2 Двамата братя ( втори вариант )
Да насърдчишъ обезсърдчения и падналия, това значи, да приложишъ учението, което нашиятъ Баща ни е завещалъ и предалъ чрезъ своя Единороденъ Синъ — Христосъ. — Кѫде ще намѣримъ това учение? — Разтворете душата си и въ нея ще намѣрите всичко, което ви интересува.
Горко на онѣзи, които проповѣдватъ учението, че човѣкъ за човѣка е вълкъ! Горко на онѣзи, които лъжатъ и крадатъ! Време е вече да се приложи Божественото учение и между насъ.
6.10.1918г.
51. Да се роди,  НБ , София
Това е учението, което можете да приложите в живота си.
51.2 Да се роди ( втори вариант )
Това е учението, което можете да приложите въ живота си.
27.10.1918г.
52. Двете заповеди,  НБ , София
От две хиляди години насам Христос проповядва, но едва днес учението Му се възприема както трябва, а хората вече очакват резултати и се разочароват и обезверяват.
52.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Отъ две хиляди години насамъ Христосъ проповѣдва, но едва днесъ учението Му се възприема, както трѣбва, а хората вече очакватъ резултати и се разочароватъ и обезвѣряватъ.
3.11.1918г.
53. Призваните,  НБ , София
Тази мисъл крие в себе си учението за душата.
53.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Тази мисъль крие въ себе си учението за душата.
10.11.1918г.
54. Да наеме работници,  НБ , София
Приложимо е учението на Христа.
54.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Мнозина казватъ, че Христовото учение не може още да се приложи и само Го проповѣдватъ. — Приложимо е учението на Христа.
8.12.1918г.
55. Разделено царство, НБ , София
Мастилницата ще каже: „Понеже учението е – разделяй и владей, то и аз се разделих, и там, докъдето е черно, е моя държава“.
15.12.1918г.
56. И рече баща му,  НБ , София
Христос донесе това учение на света – учението на Любовта.
56.2 И рече баща му ( втори вариант )
Христосъ донесе това учение на свѣта — учението на Любовьта.
16.1.1919г.
57. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
Апостолите ходиха с Христа, слушаха, тълкуваха Учението Му.
Да не сме вече младенци, блъскаеми и завличаеми от всеки вятър на учението с человеческото лъстене, с пронирство, по ухищрението на измамата. (4:14)
19.1.1919г.
58. Голямата вяра,  НБ , София
Това е учението, което ви проповядвам днес: благото на едного да бъде общо благо, и благото на всички да бъде благо за едного.
26.1.1919г.
59. Лозата и пръчките,  НБ , София
Същото може да се каже за всеки ученик, който приема учението на учителя си и го задържа само за себе си, без да го приложи. Сега всеки може да се запита: Аз достоен ли съм да приема учението на своя учител? Не е въпросът за достойнство и недостойнство на човека и на ученика.
2.2.1919г.
60. Като себе си,  НБ , София
Приемете учението на Христа с любов, приложете го и бъдете радостни и щастливи.
9.2.1919г.
61. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Мойсей говорел за Христа и сам признавал учението си за несъвършено.
Значи, между капитал и учението на Стария Завет има нещо общо. Изобщо, учението на Христа и до днес се тълкува съвсем своеобразно.
Докато живеят в религията на труда, хората все още ще се карат, ще се бият, но влязат ли в учението на живота, всичко това ще изчезне. – Защо? – Защото любовта ражда живота.
30.3.1919г.
62. Детето растеше,  НБ , София
Като последствие на своята погрешка и до днес още те носят страдания. – Какво трябваше да направят? – Да приемат учението на Христа. Всеки народ трябва да приеме учението на Христа, което носи обществена, политическа и духовна култура, която почива на закона на любовта.
Евреите пък казваха, че учението на Христа не е право. Днес и българското духовенство, заедно с учени и философи казват, че учението, което проповядвам не е вярно.
13.4.1919г.
63. Нито тържик,  НБ , София
Приемете учението, което ви проповядвам сега.
63.2 Нито тържик ( втори вариант )
Приемете учението, което ви проповядвам сега.
17.4.1919г.
64. Това учение, ИБ , БС , София
Това подразбира учението на Божествената Любов.
Учението, което проповядвам, е Учение на Любов, на постоянство, на самоотричане и т.н. Това е Учението, което Христос е проповядвал.
Явява се въпросът кое започва по-рано учението или раждането? – Раждането.
20.4.1919г.
65. Като го видя Петър,  НБ , София
Колко души от вас са убедени в живота след смъртта? Повечето мислят, че като умрат, с тях всичко се свършва. – От колко хиляди години съществува учението за смъртта? – От грехопадението.
Христос казва на Петра: „Петре, ти трябва да приемеш Йоана в себе си, т. е. трябва да възприемеш новото учение – учението на любовта.” – Как се възприема любовта? – Както се приема светлината и топлината.
Това е учението на Йоана. Учението на Петра гласи: Като умра аз, с мене заедно целият свят умира.
Любов, мъдрост и истина, в широк смисъл на думата, това е учението, което днес проповядвам на хората.
65.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Преди колко хиляди години влезе между хората това учение на смъртта? Учението за смъртта е една аномалия в живота.
Новото учение е учението на любовта.
Изпразнете вашите шишета и ще дойде учението от слънцето.
4.5.1919г.
66. Изгряващото слънце,  НБ , София
Този идеал става прицелна точка в живота на бедните и с това се създава учението за материализма.
Като се помъчите и потрудите, иде работата – това е учението, което сега ви проповядвам.
18.5.1919г.
67. Гредата,  НБ , София
Учението за гредата е учение за собствеността. Ако има нещо, което спъва нашия живот, то е учението за собствеността. Учението може да има резултат само тогава, когато човек приложи закона на самопожертването за цялото човечество, само тогава ще се пожертвате за себе си.
Който е напуснал учението на частната собственост, той се приближава към Бога и към бъдещата култура, а който вярва в частната собственост, той се отдалечава от Бога.
29.6.1919г.
68. Старият книжник,  НБ , София
Това е учението, което Христос е завещал на съвременното човечество.
19.8.1919г.
69. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Павел казва : ,,Като познах учението Христово, считам, че познанията, които съм имал досега, са смет, отсега нататък няма да бъда гонител."
19.8.1919г.
70. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Учението, което проповядвам, мога да го подложа на жив опит.
22.8.1919г.
71. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ , В.Търново
Ако той приеме Учението, което му носите, Господ ще го благослови; ако не го приеме, ще бъде наказан.
24.8.1919г.
72. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Вие се колебаете в нещо, не знаете кой път в живота да хванете, не знаете кое учение е право, за да го възприемете – дали православното, или евангелисткото, дали учението на Библията, или науката; изобщо в борба сте.
9.11.1919г.
73. Бог е говорил,  НБ , София
Учението на Христа, в широк смисъл, е учение на опита, но не на обикновения опит.
Това е учението, с което хората могат да се разбират.
Нека целият свят се разбунтува и каже: Всички ние свършихме с учението на Мойсея. Искаме да приложим учението на Тоя, Когото не познаваме, и Който ни говори.
73.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Учението на Христа в широк смисъл е учение на опита, но не на обикновения опит.
Това е учението, с което хората могат да се разбират.
Нека целият свят се разбунтува и каже: „Всички ние свършихме с учението на Мойсея. Искаме да приложим учението на Тоя, Когото не познаваме, и Който ни говори.
30.11.1919г.
74. И отиде та се представи,  НБ , София
Вторият е човекът, който се стреми към Христа, но още не е приложил учението му.
7.12.1919г.
75. Ще живее,  НБ , София
75.2 Ще живее ( втори вариант )
Учението на мухите е това: хората трябва да мислят.
14.12.1919г.
76. Работи на лозето ми,  НБ , София
Истински последовател е оня, който с цялото си същество приема учението и го прилага. Важно е да приемете учението, да го приложите и да решите задачите си.
76.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Аз не разбирам такива последователи, а учението да се възприеме идейно и така да се прилага.
8.1.1920г.
77. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Учението, което се преподава от поколение на поколение, че истината не може да ни спаси, не е право.
77.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Учението, което се преподава от поколение на поколение, че истината не може да ни спаси, не е право.
16.1.1920г.
78. Надеждата,  ИБ , Русе
Това е учението, което Христос е проповядвал, като е дошъл да примири хората с Бога.
78.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Това е учението, което Христос е проповядвал, като е дошъл да примири хората с Бога.
18.1.1920г.
79. Добрият пастир,  НБ , София
Запитаха Христа: „Могат ли тия кости да оживеят?" – Учението, което проповядвам, ще събере тия сухи кости.
Ако приложите така учението, ще опитате думите ми.
Може да си болен от туберкулоза в последния период, но ако приемеш учението, ще станеш от леглото и ще оздравееш.
79.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Запитаха Христа: „Могат ли тия кости да оживеят?" Учението, което проповядвам, ще събере тия сухи кости.
Ако приложите така учението, ще опитате думите ми.
Може да си болен от туберкулоза в последния период, но ако приемеш учението, ще станеш от леглото и ще оздравееш.
22.1.1920г.
80. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Учението, по което вървите, е строго математически определено – в него няма никакви изключения, и във вас не трябва да има никакви съмнения.
12.2.1920г.
81. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Великите Учители, които са писали върху това, са имали много ясни разбирания по въпроса, но техните ученици са изопачили учението.
Онзи, който не е разбрал мъчението, той туря другите хора под краката си, качва се на тях и казва: „Слез долу, а аз ще възляза нагоре!” Учението, което Христос е учил, е да почувстваш, че всички същества се мъчат.
22.2.1920г.
82. Аз съм жив,  НБ , София
Как ще си обясните тия неща? Това е учението на Христа.
Учението на тия спасители е фалшиво.
82.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Това е учението на Христа.
Това е спасител, това е учението на Христа.
29.2.1920г.
83. Що казва Духът,  НБ , София
83.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Според учението на Духа всичко трябва да се констатира тъй, както е, ни повече, ни по-малко.
28.3.1920г.
84. Законът и пророците,  НБ , София
Това е учението на Христа.
11.4.1920г.
85. Отиде след Него,  НБ , София
Той я запитал, защо напуснала учението си.
Като дойде Христос на земята, убеди ли евреите в истината? Приеха ли те учението Му? – Не Го приеха.
25.4.1920г.
86. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Казвате:„Да ѝ проповядваме учението на спасението, да се спаси тя и домът ѝ.“ Но как? – „Да ходят на църква, да се молят на Бога.“ – Ами вие като стоите от хиляди години в църква, намерихте ли нещо в нея? Църквата е най-разумното, най-идеалното общество, в което, като влезеш, трябва да излезеш необикновен.
2.5.1920г.
87. По предание,  НБ , София
Учението не държи сметка за това.
9.5.1920г.
88. Запалят свещ,  НБ , София
Ако това е мъчно, колко по-мъчно е учението, което ви проповядвам.
Всички трябва да приемат учението на любовта, правдата и истината, не по форма, но вътрешно; да заживеят като братя, като чада на едни Баща.
10.5.1920г.
89. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Това са отвлечени неща, но вие ще дойдете до практическата страна на Учението, за да направите вашите домове оазиси в пустиня, с плодни дървета, та когато мине някой пътник с натоварени камили, да може да спре в тях.
27.6.1920г.
90. От мен да замине,  НБ , ИБ , Бургас
Докато хората не възприемат учението Христово, не ще ликвидират със смъртта.
8.8.1920г.
91. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Първо, ако не искате да вървите по учението, което проповядвам, аз казвам: Много добре, свободни сте.
Учението, което аз ви проповядвам, преимуществено се състои в това – аз искам да ви запозная със законите на живата природа; туй, което досега никой не е учил.
20.8.1920г.
92. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Къде Христос е учил да се турят икони в църквите, да се кади с тамян? Това е учението на Мойсей.
Свещениците ни смятат за еретици, езичници, наричат учението ни еретическо.
– Свещениците ни запитват откъде взимаме ние учението за прераждането, имаме ли някакво наше евангелие.
24.8.1920г.
93. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
И тъй, слугите няма да изгонят господарите, а ще им кажат: „Братя, вие като господари ще стоите на трапезата, а ние ще ви прислужваме.“ Това е учението, което Христос иска за вас.
Това е учението за слугуването.
10.10.1920г.
94. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
И днес, понеже ние живеем в нехигиенични жилища, т.е. учението ни не е право – боледуваме.
24.10.1920г.
95. Който има мир,  НБ , В.Търново
И учението на Христа е учение за изправление на човешките грешки и само когато изправим тия грешки, ние ще дойдем до онова положение да разбираме.
2.1.1921г.
96. Двата велики закона, ИБ , Русе
Христос казва на Своите ученици: "Ще се освободите от учението на лъжата, тъмнината, за да приемете учението на светлината.
То е учението, с което се говори и прави, и работи едновременно. То е учението на опитите и на делата, и на наблюденията.
27.2.1921г.
97. Любовта,  НБ , София
Това е учението на Любовта.
97.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Това е учението на любовта.
6.3.1921г.
98. Вярата,  НБ , София
Сега е учението на вярата.
Подложете на опит учението, направете дишането си ритмично, внесете в сърцето си, в душата, в ума и в духа си, както и в подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието си да видите тези същества, и вие ще ги видите.
Това е учението на вярата, която Христос е проповядвал в света. “Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще можете и планина да премествате”. “Повярвай, ще бъдеш спасен, ти и домът ти”.
98.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Сега е учението на вярата.
Подложете на опит учението, направете дишането си ритмично, внесете в сърдцето си, в душата, в ума и в духа си, както и в подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието си мисълта да видите тези същества, и вие ще ги видите.
Това е учението за вярата, което Христос е проповядвал на света.
20.3.1921г.
99. Фарисей и садукей,  НБ , София
Учението на фарисеите е стремеж на човека да се приближи към Бога по форма. Учението на садукеите е стремеж на човека да се отдалечи от Бога по форма.
Ние не се нуждаем от учението на фарисеите и на садукеите.
„Пазете се от учението на фарисеите и садукеите!“ Това учение е обхванало целия свят.
В новото учение – учението на Любовта и Мъдростта, няма никакво изключение. Вие вършите много по-тежки работи от учението на Любовта и Мъдростта.
Той донесе на света учението за Любовта и Мъдростта.
99.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Че нѣма Господь въ свѣта и това е вѣрно, но не е точно споредъ учението на садукеитѣ.
Не ни трѣбва учението на фарисеитѣ и садукеитѣ, а ни трѣбватъ хора съ благородни, сърца и умове.
Вие вършите много тежки работи, а учението на Любовьта и Мѫдростьта не е тежко.
Той донесе на свѣта учението за Любовьта и Мѫдростьта и отъ Неговата рѫка мѫчно може да се избавите.
27.3.1921г.
100. Сеятелят,  НБ , София
Той чете писмото, захвърля го настрана и казва: „Не вярвам вече нито в Бога, нито в учението на тоя човек“. Аз искам да я напълня, но той се съмнява и веднага се отказва и от Бога, и от учението.
Това е учението, което Христос носи за цялото човечество.
100.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Той казва: „Хвърлямъ учението на този човѣкъ, не вѣрвамъ в Бога, нѣма Богъ“.
Това е учението, което сега Христосъ носи въ свѣта.
3.4.1921г.
101. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Най-простото учение, което може още сега да приложите, е учението за правилното хранене. Съветвам всички ви да слезете до учението за храненето, да не мислите, че сте влезли вече в небето.
101.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Прѣпорѫчвамъ на всинца ви да слѣзете до учението за яденето, да не мислите, че сте на небето.
10.4.1921г.
102. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Ако разберат учението така, добре; ако не го разберат, пак добре.
102.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Новото учение казва: „Нека разбератъ българитѣ, че пѫтятъ на спасението е само чрѣзъ абсолютната чистота въ живота имъ.“ Ако разбератъ учението, добрѣ, ако не го разбератъ, пакъ добрѣ.
17.4.1921г.
103. Огнената пещ,  НБ , София
103.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Сега религиознитѣ хора, които проповѣдватъ учението, турятъ половината хора въ пѫкъла, а другата половина – въ рая.
24.4.1921г.
104. В рова на лъвовете,  НБ , София
Ако българското духовенство обича своя народ, нека прояви самоотверженост и започне не само да проповядва учението на Христа, но и да живее според това учение.
15.5.1921г.
105. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Аз имам желание след хиляди и милиони години да кажете, че учението, което ви проповядвам, е право.
Опитайте учението и, което приемете с ума и сърцето си, то ще бъде вярно за вас.
22.5.1921г.
106. Живата енергия,  НБ , София
Какво благо ще донесе за народа си съдията, който се подкупва с пари или от общественото мнение? Може ли народът, чиито съдии са подкупни хора, да благува? – Никога! Следователно, оня, който заема пост съдия, трябва да съди според учението на Христа.
За това се иска чистота – да бъдете абсолютно чисти! Учението, което иде от невидимия свят, изисква от всички не палеативна, но абсолютно чистота.
106.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Споредъ учението, което сега идва отъ невидимия свѣтъ се изисква не палеативна чистота, а абсолютна.
5.6.1921г.
107. Ангелът отговори,  НБ , София
Учени започнаха да Го обикалят, да оспорват учението Му. Училището е потребно дотогава, докато ученикът свърши учението си.
12.6.1921г.
108. Двете жени, НБ , София
Откак вълкът възприе учението, че не само с трева може да се живее, но и с месце, в света влезе културата на вълка. Важно е да се види де е приложено учението на Христа в пълнотата му. Иди да искаш от друг някой“. – Това е учението на света. Според учението на света жената, като по-слаба, трябва да бъде наложница на мъжа.
Ще кажете, че учението Му е написано. – Това, което е написано, съставя малка, микроскопическа част от казаното от Христа. – Де ще намерим това, което Христос е казал? – Във великата разумна природа.
108.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Е, дѣ е онзи опитъ на земята, дѣ е това училище, дѣто учението на Христа се прилага въ неговата пълнота. Ако му поискате 2–3000 лева, ще ви каже: „Ти прѣкали, гледай отъ другаде да поискашъ.“ А това е учението на свѣта. Споредъ учението на свѣта, всѣки трѣбва да работи; споредъ учението на свѣта, слабиятъ трѣбва да работи за силния, споредъ учението на свѣта, силниятъ трѣбва да се ползува отъ месцето на слабия; споредъ учението на свѣта, вашата дъщеря трѣбва да стане наложница на силния. Това е учението на свѣта и него наричатъ християнско културно учение.
19.6.1921г.
109. Дойди след Мене,  НБ , София
Учението на Христа ще реформира света. Както светлината, въздухът, водата и храната, като външни сили, реформират човешкия живот, така и учението на Христа, като Божествена сила, го реформира отвътре.
И вие може да напуснете митарницата, но това не е достатъчно – трябва да приложите учението на Христа вътрешно, а не отвън, както днес се прилага. Ето защо казвам: За някои от вас е дошло време да възприемете и приложите учението на Христа, за да осмислите живота си.
След това казвате: „Не може да се приложи учението на Христа“.
109.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Слѣдователно, ако искате да разберете учението на Христа, първото необходимо нѣщо, това е чистотата на сърцето и свѣтлината на ума, за да Го схванете въ неговитѣ основни проявления.
26.6.1921г.
110. В правда, истина и святост,  НБ , София
Днес и християните казват: усложнения има в учението на Христа, затова не може да се разбере.
110.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Учението на всички църкви и събори трѣбва да се съгласява съ Божия законъ.
19.8.1921г.
111. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Аз казвам: в света има само едно Учение, което може да подобри домовете, и то е учението на разумната Любов, а не сегашната класова любов.
22.8.1921г.
112. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
В този смисъл аз искам от вас да се заемете да изучите учението на Бялото Братство. В учението на Бялото Братство има едно особено разбиране за създаването на света, има една особена теория.
В Бялото Братство Учението е неизменно, в него изключенията са много редки и те много скоро се поправят. Изобщо Учението, в което ще влезете, е основано върху една канара, която не може да се разбие.
Ще се научите да предавате учението на Бялото Братство. Да не казвате, че това е учението на някой си Дънов, че той го е измислил.
А после, като влезете, преди да започнете учението си в специалната област, ще се явите пред комисия, за да държите изпитите си и резултатите ще зависят от вашите способности.
23.8.1921г.
113. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Следователно всеки, който е проводен и носи това учение, той и учението имат един и същ източник. Това е Учението на Бялото Братство. Когато едни кажат: „Ние тъй мислим“, а други кажат: „Ние пък тъй мислим“ – това е учението на света.
Туй трябва да бъде учението на душата ви. И тъй, Учението на Оногова, Който ви е проводил, е право учение.
24.8.1921г.
114. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Сега в нашия живот ще започнем с туй ново Учение, с Учението на Любовта.
9.10.1921г.
115. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Е, какво сме ние тогава?“ Ще кажете още: „Нали сме ние християнски народ, служим на Христа, познаваме учението Му?“ 1914-та година показа какви са християнските народи. 25 милиона християни станаха жертви на бойното поле, а и още 25 милиона останаха осакатени, инвалиди, значи всичко 50 милиона.
23.10.1921г.
116. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Това е учението, което Христос е проповядвал и сега проповядва – „Тогаз праведните ще просветнат като слънце в Царството на Отца си.
6.11.1921г.
117. Ненаписаните закони,  НБ , София
И отиваше да разпространява учението.
16.11.1921г.
118. Плачът,  НБ , София
Върху тия два принципа лежи учението.
20.11.1921г.
119. Ананий и Сапфира,  НБ , София
И когато учението е най-мъчно за ученика, той е най-близо до своето решение, и даже в него се заражда едно желание: „По-добре да го напусна“. – Почакай малко! Ако във вас се яви някоя мъчнотия, дали сте на правия път, трябва да разберете, кой е правият път? Правият път е в Любовта! Правият път е в Мъдростта! Не трябва да разбирате тази любов, обикновената, а Божествената Любов, и Божествената Мъдрост.
Един ревностен ученик на Индия, който искал да се запознае с учението на йогите, отива при един виден учител и му казва: „Аз искам да науча великото на света, искам да бъда твой ученик; търсих много учители, но само ти си, само ти можеш да ми предадеш великото учение, какво да правя?“ Обаче учителят мълчал, дълго мълчал – „като пън“, казват българите.
Туй е учението, което аз проповядвам.
11.12.1921г.
120. Стани и опаши се!,  НБ , София
И питам ви сега: Изпълнили ли сте учението на Христа? Аз съм комисия тук в света и ще дам такъв един доклад, какъвто никой не е давал, и като го дам, земята ще се обърне с главата надолу! Няма да си поплюя: ако трябва и главите на всички хора да хвръкнат, ще го дам! И на земята не трябва да има престъпници, а хора свободни.
18.12.1921г.
121. И Петър се грееше,  НБ , София
Хващат една учителка комунистка: „Комунистка съм, убеждение е това“. – „Ще те изключим.“ – „Можете да ме изключите, комунистка съм, убеждение е това.“ В Бога не вярва, но поддържа учението си, каквото и да е то.
25.12.1921г.
122. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Сега питам тъй: Учението Христово намира ли се в умовете на хората, в неговата първоначална чистота? И след като отидете в духовния живот, как си представяте Христа? Той ще каже: „Ти целувал ли си някого?“ – „Е, първата си братовчедка.“ Ще каже Христос: „Може да жертвам нещо за тебе“.
И тъй, ние трябва да приложим учението Христово в живота си.
Това е то учението, което ние трябва да прилагаме навсякъде.
Това е то учението, което е проповядвал Христос; това е учението, което Христос носи за всички вас.
15.1.1922г.
123. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Няма друго учение в света, освен учението на Любовта. Няма друго учение в света, освен учението за Божията Мъдрост.
Туй е учението Христово.
22.1.1922г.
124. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Като се събрали грешницата и този светия, тогава се оправил светът и почнали хората да проучват учението на тоя отшелник.
29.1.1922г.
125. Пак ще ви видя,  НБ , София
Ние смесваме две неща: нашата добродетел с учението ни.
5.2.1922г.
126. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Кой е крив? Ако някой човек е болен, кой е виновен? Та не трябва да обвинявате учението и да казвате: „Защо не се прилага туй учение?“ Трябва да бъдем толкова искрени и честни да го приложим.
Туй е учението, което Христос е проповядвал.
12.2.1922г.
127. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
Учите, защо? „А – казвате, – то е необходимо, учението, за да се преживее в този свят.“ – Да преживееш в този свят ли? Не, защото ако това е философия, има много неучени животни, например прасенцата, които без да са учени, пак живеят.
2.3.1922г.
128. Трите методи на природата, ООК , София
В неделните си беседи, там е общо, аз съм друг, но дойде ли до учението, не може така.
Сега, не взимайте ония състояния, които вие често имате, че са от учението.
Това е било учението на старите пророци, които са учили тия правила, и още по-високи правила из окултната наука.
128.2 Методи на природата ( втори вариант )
Като работите съзнателно и постоянно в известна област и придобиете нужната опитност и знания, ще минете в друго поле на дейност, докато завършите учението си.
5.3.1922г.
129. В дома на Отца,  НБ , София
Трябва да се проповядва учението: Да живеем в Любовта, всяко друго учение при сегашните условия е неестествено. „Повярвай в Исуса Христа“, това се разбира в този смисъл: Повярвай ти, бъди умен, интелигентен, изучавай законите на живата природа, живей съобразно с тия закони, с онова, което Бог е положил, повярвай и ще бъдеш спасен, ти и домът ти – това е всичко.
12.3.1922г.
130. Слушайте Него,  НБ , София
Туй е учението, което от хиляди години се проповядва.
И следователно, ако живеете в шатри, вие сте в учението на Моисея и Илия, а ако живеете без шатра, вие сте в учението на Христа, където целият свят е ваш дом, и следователно учението Христово не е шатра, а е учение на абсолютна свобода.
16.3.1922г.
131. Първото задължение на учениците, ООК , София
Учението, което светът дава, то е предговор на Божественото учение.
26.3.1922г.
132. Които вас приемат,  НБ , София
Учението е за вашите деца, за учениците, за слугите.
29.3.1922г.
133. Старият и новият живот, МОК , София
Ученикът ще се моли да учи, нали? Слушателят се отличава със слушане; верующият – с вярата, а ученикът – с учението. И той само за учението се моли.
Тъй е учението.
133.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Следователно ученикът се моли за учението си.
30.3.1922г.
134. Три разряда ученици, ООК , София
А учениците? – С учението си. Втората стъпка е вярата, а учението е третата стъпка.
С тия три качества на ученика вие засягате мозъка в три направления: центърът на вярата се намира отгоре, на повърхността на човешкия мозък, учението се намира отпред, а слушането отзад, и се образува един равностранен триъгълник.
134.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Докато не свърши учението си и не завърши развитието си, той не излиза вън от школата.
2.4.1922г.
135. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Този Иверций се запознава с учението на тогавашните християни и решава да посвети живота си на новото учение, и според тогавашния обичай решил да иде в пустинята да прекара в съзерцание, в съсредоточение на своя ум, да намери Божествените истини, т.е. да опита има ли такъв жив Господ или не, и може ли този Господ на опит да го види.
Той ѝ казвал: „Ти трябва да се пазиш от жените, понеже тия жени може да ти създадат, на тебе, млад момък, най-големите главоболия“. – „Да, да – казвала тя, – аз зная и ще туря учението ти на сърцето си и ще изпълня твоето учение.“ Но, учудвал се той, когато дохождала някоя жена или мома, той бил особено весел, т.е. тя ще се приближи, ще хване момата за ръка, ще я целуне, ще я прегърне.
4.4.1922г.
136. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
136.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Някой запитва, успял ли е в учението си, докъде е достигнал и т.н.
В древността един адепт изпратил двама от своите ученици да проповядват учението, което той им проповядвал.
13.4.1922г.
137. Природни методи, ООК , София
Ако някой ви проповядва някое учение без мъчнотии, без ветрове, без лапавица, без град и без дъжд, това не е Божествено учение, това не е учението на Всемирното Бяло Братство.
Това е учението, което Христос е учил.
Туй е учението, което Христос е проповядвал.
Това е учението, което Христос е учил.
137.2 Природни методи ( втори вариант )
Ако ви се проповядва учение без мъчнотии, без ветрове, без дъжд, без град, това не е Божествено учение, не е учението на Бялото Братство.
Да бъдете силни като Него, да разберете живота на другите същества и да ги повдигнете, това е учението, което Христос е проповядвал.
16.4.1922г.
138. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Ако техният хляб изцерява хората по-бързо, те са на правата страна, от това ще признаем правотата на учението им, но ако нашият хляб изцерява болните по-скоро, ние сме на правата страна.
Това е новото учение, това е учението, което Христос проповядва.
Аз даже не си правя илюзия, виждам, че когато проповядвам на хората Любов, мнозина страдат, не разбират учението, а само се въодушевяват.
23.4.1922г.
139. Христа разпят,  НБ , София
Мнозина от вас тръгвате като тази жрица да намерите Христа, влюбвате се в него и казвате: „Господи, ако Ти ни позволиш да влезем в Твоето царство, ще успее учението Ти“.
Сега този Христос някои от вас сте Го намерили, слушайте Го, приложете учението Му. Аз не казвам, че не познавате Христа, но казвам, че вие още не сте приложили учението на вашия учител. 2,000 години откак е дошъл Той, не че не Го знаете, знаете Го, говорил ви е, но вие не сте имали достатъчно вяра и доблест да приложите Неговото учение.
30.4.1922г.
140. Ще се стопи!,  НБ , София
Това е учението, което Христос е проповядвал.
7.5.1922г.
141. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
И каквото и да е учението, каквото и да е положението, ние трябва да го отнесем към известна област и да определим точно неговото място и предназначение.
14.5.1922г.
142. Дъще Сионова,  НБ , София
Проповядва Христос едно учение и аз изнасям сега учението Христово. Даже сега, след 2,000 години, намират учението Христово неподходящо, не можело да се приложи. Ако някоя жена днес вземе и приложи учението Христово, мъжът ще я изпъди навънка; ако някой мъж приложи учението Христово, жената ще го изпъди; ако дъщерята приложи учението Христово, бащата и майката ще я изпъдят, веднага ще се разделят тези хора.
Някои ме обвиняват, че не се отнасям благочестиво към Христа – аз не се отнасям „благочестиво“, но имам любов към Христа, обичам го, какво повече от това? Казвам му: Някои хора казват, това си казал, еди-какво си казал, а Той ми отговаря: „Аз толкова много работи говорих, моето учение не е изнесено, съществени неща са изхвърлени, всичко туй е окастрено и остават само семките на учението ми“.
Хубаво е да бъде човек учен, но учението не е крайната цел на живота. „Отчасти знаем – казва там също Павел – и отчасти мъдруваме и отчасти познаваме, а когато дойде съвършеното, ще знаем“, как? – Тъй, както изисква истината, великата Любов в света. Христос казва: „Бъдете внимателни, учението на този човек ще се съди по неговите резултати, чакайте какво ще покаже, няма скрито-покрито, ще видите каква е целта“.
Туй е учението, което аз проповядвам, и то е истинно.
17.5.1922г.
143. Методи за чистене, МОК , София
Нито учението може да я задържи, нито силата, нито парите.
143.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Нито учението, нито силата, нито богатството могат да задържат Любовта - това виждате на всяка стъпка в Живота; покажете един човек, който, като има сила, знание или богатство, да е щастлив.
28.5.1922г.
144. Неговата заповед,  НБ , София
Туй е учението, което трябва да приложите на опит.
7.6.1922г.
145. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
145.2 Мисъл, чувство и действие ( втори вариант )
Колкото по-дълбоко навлизате в Учението, толкова изпитите ви ще стават по-трудни; ще ви се дават задачи, които по няколко пъти на ден ще ви изпотяват - такъв е пътят на ученика.
11.6.1922г.
146. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Да допуснем, че аз покажа любовта си, раздам всичките си пари и тия деца свършат учението си, дойдат в България и станат първи министри.
15.6.1922г.
147. Мисъл и действие, ООК , София
Като го приложите разумно, от резултатите на туй учение, като го приложите, светът да познае, че действително сте мои ученици и че учението е Божествено.
147.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Учението, което сега ви се проповядва, е Божествено.
От делата ви ще познаят, че учението, което следвате, е Божествено.
22.6.1922г.
148. Влиянието на музиката, ООК , София
148.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Важно е сега да поставите здрава основа на учението си, за да можете върху нея да съградите бъдещия си живот.
Тъй щото, ако пропаднете на изпита, не съжалявайте, защото ви се дава възможност да се подготвите по-добре и да поставите добра основа на учението си.
30.7.1922г.
149. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
И учението ни не е за нас едно забавление.
От учението на Любовта никой няма да умре, а всички ще бъдат живи. „Ами кой ще плати за твоето погребение? Кой ще ти купи ковчег?“ – Нас не ни трябва погребение, не ни трябва ковчег. „Нашият ковчег струва 10,000 лева, но много е хубав.
17.8.1922г.
150. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Когато един ученик влезе в този път, у него се заражда желание, де когото срещне от своите другари ученици, да ги подпитва как е разбрал другаря си, какво е разбрал от учението и т.н.
И то е хубаво, то е за празното време, но на пътя като се върви, главно е учението.
19.8.1922г.
151. Новият живот, СБ , В.Търново
Ние проповядваме учението, че човек, който има съзнание, като види една мравка, трябва да Ă направи път.
Учението, което проповядвам, е Учение на Новия живот, в него няма смърт.
Това обаче ни най-малко не показва, че учението не е вярно.
Ако учението е фалшиво, то утре ще умре, но ако то е Учение на Живата Природа, на живия Господ на Любовта, на Божествения закон, туй учение е твърдо като диамант, а не като желязото и гранита.
Аз съм ясен, казвам: ако Христос сега дойде в България, ще бъде ли доволен Той от българите, ще бъде ли доволен от синодалните старци, от църквата? Ще бъде ли Той доволен от тях, които са решили, че „господин Дънов се е самоотлъчил от православната църква“? Че и те самите не са още православни, те са схизматици, а мене ще отлъчват! Католическата църква може да ме отлъчи, но православната църква? Ами ако аз съм една нишка, която носи туй Божествено учение – ако вие скъсате тази нишка, какво ще спечелите? Вие ще изгубите вашия идеал, както го изгубиха преди две хиляди години евреите, които отхвърлиха Учението на Христа.
19.8.1922г.
152. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
„В единството на вярата докле достигнем всинца, в единството на вярата и познанието на Сина Божий в съвършен мъж, в мярата на възрастта на Христовата пълнота, да не сме вече младенци, блъскани и завличани от всеки вятър на учението, с човеческото лъстене, с пронирство по ухищрението на измамата, но с истинство в Любовта да порастем по всичко в Него, който е главата – Христос.“ „Познание на Сина Божий“ – познанието става всякога чрез Любовта.
20.8.1922г.
153. Много плод принася, СБ , В.Търново
Сега в нашата Школа ще приложим другото учение – Учението на абсолютната Любов, и всички заедно ще работим.
А когато почувстват, че е дошъл моментът да разпространяват Учението, ще проповядват.
Това не е Учението на Христа, на Бялото Братство – това е един изопачен окултизъм на миналото, примесен с християнството.
22.8.1922г.
154. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Ако тръгнем по учението на поповете, какво ще ни дадат те? Но ще кажат: „Кой ще венчава дъщеря ви, сина ви?“ Аз казвам: ако вашите дъщери и синове ги венчават поповете, те ще умрат, поповете ще ги опяват.
23.8.1922г.
155. Лицето на Бога, СБ , В.Търново
Там, дето Писанието казва: „Никакви гнили думи да не излизат от устата ви, никакви гнили мисли – от ума ви, никакви гнили чувства – от сърцето ви.“ Сега, ако ние не знаем да контролираме ума си, ако не знаем да контролираме сърцето си, где е нашата воля? За какво ще ни послужи учението ми? Ако безразборно всичко може да мине през ума ни, ако безразборно всичко може да мине през сърцето ни, знаете ли на какво ще мязаме? Ще употребя една формула, която не е хубаво сега да кажа: ще замязаме на ония лакоми животни, които всичко ядат.
24.8.1922г.
156. Живот вечен, СБ , В.Търново
Учението на Бялото Братство е това.
Най-важният въпрос е, че трябва да се учите – учението е най-важното.
26.8.1922г.
157. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Ако искат Търново да остане като град, на който името да се запише в историята, нека приемат Учението ни.
27.8.1922г.
158. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
В новото учение, т. е. в учението на любовта няма изключения.
27.8.1922г.
159. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Когато един ученик влезе в този път, у него се заражда желание къде кого види и срещне от своите другари-ученици да ги пита какво са разбрали от Учението.
А щом си на Пътя, върви, главното там е учението! Трябва да знаеш за къде отиваш. – Отивам в училището.
10.9.1922г.
160. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
По същия начин или Христос не беше Христос, та евреите не го приеха, или Учението на Христа не беше Христовото Учение, или пък евреите не бяха избраният народ.
Така аз тълкувам Учението.
Това е Учението: всички народи могат да живеят само по Любов и само така могат да се споразумеят.
160.2 Вратата на овцете ( втори вариант )
Питам: Онези, които проповядват спасение, имат ли любов? Проповядват ли безкористно? Свещеникът, който проповядва учението на любовта, пръв трябва да даде пример, да работи без пари.
Време е вече да се върнем към учението на любовта, което Христос проповядвал на евреите преди две хиляди години.
22.9.1922г.
161. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Това е учението на евангелистите, които казват: „Когато баща ми умре, ще ме остави наследник; неговата крава всичко ще оправи“.
Това, което ще ви спаси и ще ви въздигне, е само учението.
Но ако не сте завършили учението си, Баща ви ще заповяда да не ви пускат в къщи, а да ви изпратят в друг пансион, защото Господ има много училища.
Сега, ако и вие не приемете учението на Любовта, дърво ще има и пукнати глави ще има.
24.9.1922г.
162. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Ние проповядваме учението на любовта, което прощава на всички.
162.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Търговецът разбира от своите работи, земеделецът - от своето земеделие, лозарят - от своето лозарство, ученият - от учението си; всеки разбира от своята специалност.
1.10.1922г.
163. Живият Господ,  НБ , Русе
Следователно, ние трябва да подложим учението на Христа на жив опит.
8.10.1922г.
164. Обичен и скъп, НБ , София
164.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
И ще ви наведа моите силни доказателства със следующето: ако другите хора учат, учението е за тях; ако ние учим, учението е за нас.
15.10.1922г.
165. Ангел Господен говори, НБ , София
165.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Истината, която седи в учението, тя моментално може да се приложи. За приготовление в живота се изисква дълго време, но приложението на учението -то става моментално.
22.10.1922г.
166. Възлюби го,  НБ , София
Ако не искаш да изпълниш учението, Той ще те пусне и като излезеш, там ще те хванат други ангели.
5.11.1922г.
167. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Това изисква учението,. което проповядвам.
12.11.1922г.
168. Не знаете, що искате,  НБ , София
Аз проповядвам учението за любовта, и всички трябва да го приемат.
3.12.1922г.
169. Дойде да послужи,  НБ , София
Проповедниците и свещениците също го тълкуват и казват: Ще дойде ли втори път Христос? Какво ще говори тогава? — Ще дойде Христос, разбира се, че ще дойде, но какво ще намери? Той ще се чуди на гениалността на своите последователи, които така са представили учението Му, че и до днес още хората не го разбират.
Това е учението на Христа.
17.12.1922г.
170. Добрата земя,  НБ , София
Ако той не мине през този опит, как ще се познае, че е разбрал учението на своя Учител? И аз се поставям в положението на велик Учител и питам ученика: Ти видя ли опита, който направих? Можеш ли да ме следваш? За да видя, дали имаш любов към Учителя си, дали си ученик, ще те заровя в земята. – Какво ще правиш? – Ще опитам, доколко си ученик.
Какво ще правите, като умре един ден? – И да умра аз, учението ще живее.
Ако искате да знаете, от кое учение сме, отговарям: От учението на любовта.
24.12.1922г.
171. Защо не можахме,  НБ , София
Това значи, да приложиш учението, което проповядвам.
Това не е учението на Христа, т.е. на любовта.
Като не разбира учението на камшика, той казва: Господи, всичко се свърши с мене, но аз ще служа на правото учение, — Не е въпроса до камшика.
"Защо твоите ученици не можаха?" Христос казва: В това е учението.
31.12.1922г.
172. Простри ръката си!,  НБ , София
И наистина, когато Христос дойде на земята, учението Му се състоеше само от една дума.
Това е учението, което трябва да се проповядва на хората.
Ще излезе, че всеки, който има две очи, не е приложил учението на Христа.
7.1.1923г.
173. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
То е дишане на душата, а учението е процес на Мъдростта, на главата.
7.1.1923г.
174. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Нѣкои казватъ, че насъ знания не ни трѣбватъ, защото учението, знанието разваляло мозъците.
И тъй, това е учението, което всички трѣбва да носите, положително учение, учение на свобода, учение на свѣтлина, учение на чистота.
174.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Сега, аз говоря на съвременните културни християнски народи, които плачат за Христа, за Неговите страдания, за това, че учението Му не е приложено. Тогава хората ще имат истинска култура и ще изнесат Учението на Христа.
Учението, което проповядвам, изисква всичко да се върши с любов.
Това е учението, което всички трябва да носите в себе си – учение на истина и свобода, на мъдрост и светлина, на любов и чистота.
21.1.1923г.
175. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Вториятъ завѣтъ, това е новиятъ завѣтъ, учението на Христа.
Азъ казвамъ: „Учението, което нося на свѣта, то не е мое учение, то е Божие, на Бога е“.
Защо трѣбваше да слезе на земята, защо трѣбваше да страда, нѣма да ви обѣсня, но защо трѣбва да приемемъ учението на Христа? Защото учението на Христа е необходимо за растенето, влага много нѣщо за доброто на всѣка душа, за доброто на всѣки единъ народъ, за доброто на цѣлото човѣчество.
175.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Старият завет е учението на Моисея, а Новият завет – учението на Христа.
Казвам: Учението, което нося на света, не е мое.
Защо трябва да приемем учението на Христа и да приложим любовта Му. На това ще отговоря: Учението на Христа е необходимо за растенето на човека; за доброто на всяка душа; за доброто на всеки народ; за доброто на цялото човечество.
4.2.1923г.
176. Кое е това ново учение?,  НБ , София
176.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
„Кое е това ново учение, което с власт повелява и на нечистите духове и послушват го?" Днес всички се питат: Де е писано за това ново учение? – Това се отнася за новото учение, за учението на Христа.
11.2.1923г.
177. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Какво е учението на този истинския Богъ, какво е неговото проявление? Не е достатъчно само да кажемъ „истински Богъ“, и „истинска любовь.“ Това сѫ неща още неопрѣдѣлени.
Запримѣръ, ако биха ви запитали: Какво е учението което ви проповѣдва вашиятъ Учитель? – Едни ще кажатъ: Е, любовь проповѣдва. „Не, кажете ни нещо конкретно какво проповѣдва, за да го приложимъ“.
177.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Например, какво ще кажете, ако ви запитат за учението, което ви проповядвам? Един ще каже, че проповядвам за любовта.
18.2.1923г.
178. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Христосъ казва: „Ако ме любите, ще изпълните моя законъ“. „Както азъ бяхъ послушенъ на учението на моя Учитель, така и вие, ако ме любите, ако ме слушате, приемете моето учение, изпълнете моя законъ“.
Или, нѣкой отъ васъ се забатачилъ въ много борчове може да го осѫдятъ на 10 години затворъ, и кѫщи, всичко да изгуби, нека каже: Ако учението на онзи Учитель, който говори въ името на Любовьта е Божествено, истинно, нека Господь ме освободи отъ тази бѣля, азъ ще посвѣтя живота си за служене на Бога.
178.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Учението на Любовта е учение на опит.
25.2.1923г.
179. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Нашето учение е учение, споредъ което всѣки, който е роденъ отъ това учение, отъ учението на този живия Господь, той служи безъ пари, безъ разлика на това, дали е владика, учитель, съдия или какъвъ и да е другъ.
179.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Роденият в духа на нашето учение, в учението на живия Господ, всякога служи без пари, безразлично, дали е владика, учител, съдия или работник.
11.3.1923г.
180. Видѣхме Господа,  НБ , София
Туй е учението, което трѣбва да се приложи.
180.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Вие били ли сте при Господа, да знаете, кой ще се спаси? Кой от вас е бил съветник на Господа, да знае, как ще се спаси? По какъв начин става спасението? – Еди-кой си не може да влезе в рая. – Отде знаете това? – От Писанието. – Разбирате ли всичко, което Христос е казал? Приложихте ли учението на Христа? Защо не се обърнете към Христа с молба, да ви обясни всичко, което не разбирате? Ще кажете, че Христос е отдясно на Отца, не трябва да се безпокои.
Учението на Любовта, за което ви се говори, може да се приложи, но воля се иска за това.
22.3.1923г.
181. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Това е първия законъ, въ който съврѣменитѣ християни сѫ изопачили учението на Господа.
Туй е учението на този день.
181.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Това е първият закон, в който съвременните християни са изопачили учението на Господа. Тъй са изопачили учението Божие.
Туй е учението на този ден.
25.3.1923г.
182. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Това е учението на сърдцето.
Туй е учението, което Христосъ е проповѣдвалъ едно врѣме, и това е носилъ Той въ свѣта.
182.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Това е учението, което Христос проповядвал на хората.
Това е учението, което бъдещата култура носи на човечеството. И тогава ще имат ниви и градини за обработване, за разходки, но работата и учението им ще дават добри плодове.
8.4.1923г.
183. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Тъй учи тази велика наука, че слѣдъ като минете тукъ учението на земята, ще отидете въ друга нѣкоя планета отъ слънчевата система, послѣ ще напуснете това мѣсто и ще отидете въ други планети.
183.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Макар че се проповядва на хората учението за любовта, те вървят по най-мъчния път.
Учението, което ви проповядвам е опитано.
15.4.1923г.
184. Чий е този образъ?,  НБ , София
Това е учението, което Христосъ проповѣдвалъ.
22.4.1923г.
185. Петимата братя, НБ , София
Помни, че от него си излязла, вярвай му!“ Това е учението, което трябва да проникне в душата ви. Приемете учението, приложете го, и въпросът е разрешен. – Как ще се разреши? – И политически, и научно, и религиозно, и обществено.
29.4.1923г.
186. Живот вечен, НБ , София
Следователно, ако учението, което ви се проповядва, осмисля вашия живот, дава ви здраве, разумност и светлина и ви прави свободни, следвайте го. То е учението, което всяка душа търси.
Светът още не се е оправил, защото хората продължават да се придържат в учението „Човек за човека е вълк“.
30.5.1923г.
187. Отношение на природните сили,  МОК , София
187.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Учението, което ние поддържаме, седи в следното: ето ние сега ще спрем твоя ум, няма да мислиш.
Учението е широко, не е тъй еднообразно. Аз взимам учението в най-широк смисъл, да се учат да запомнят нещата.
3.6.1923г.
188. Напразно Ме почитат, НБ , София
Следователно ако говорят против учението на Дънов, те са донкихотовци.
Това е учението, което сега иде в света.
10.6.1923г.
189. Разпятаго търсите, НБ , София
И всякога трябва да се радваме на края, както ученикът, когато завършва учението си с диплом.
17.6.1923г.
190. Вяра и съмнение, ООК , София
Не мислете, че добродетелите, че учението може да се добие в един живот – нито в един, нито в два, нито в 10, нито в 20 живота.
190.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Нѣкои иматъ горещото желание да бѫдатъ добри и ставатъ добри; нѣкои иматъ горещото желание да бѫдатъ чистосърдечни и ставатъ чистосърдечни, Не мислете, че добродѣтелитѣ, че учението може да се добие въ единъ животъ — нито въ единъ, нито въ два, нито въ десеть, нито въ двадесеть живота.
17.6.1923г.
191. Имаше двама синове, НБ , София
191.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Тъй гласи учението.
21.6.1923г.
192. Приложение, ИБ , БС , София
Букетът е допълнение към учението, а само това, което научите, ще можете да го предадете.
В главата, която прочетох, Христос показва на тази самарянка истинския Път, който е учението за служене на Бога, понеже трябва да бъдем работници.
24.6.1923г.
193. След три дни, НБ , София
Ако духовенството не приеме това учение, грях на душата му! В десет години, ако не приемат учението, нека те да му мислят! И съдбата е почнала най-напред от България.
28.6.1923г.
194. Божественото и човешкото, ООК , София
Това е философията, това е учението на Бялото Братство – да изпълним волята Божия. а всяко друго учение, което не изпълнява волята Божия, не е вярно учение.
Туй е учението на Бялото Братство.
Туй е учението, което вие ще носите навсякъде.
9.9.1923г.
195. Двата метода на природата,  НБ , София
Само в тази Божествена Любов учението може да върви нормално.
9.9.1923г.
196. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Учението за Бога го разбират мравките, растенията и т. н.
И тук се проявява учението на двете братства в света.
9.9.1923г.
197. Три правила за ученика, ИБ ,БР , София
Ти ще бъдеш първият, който ще потвърдиш учението.
Според учението, по което вървим, ние трябва да имаме уважение, почитание, любов заради Бога, не заради тях.
11.9.1923г.
198. Високият идеал, ООК , София
Сега някои правят възражения: „Ако е такова Учението, ние ще забравим хората.“ Не, не ще ги забравим, ние ще дадем на хората един Идеал.
16.9.1923г.
199. Бъдете разумни!,  НБ , София
Но като се върнете вкъщи, учението не се прилага.
1.10.1923г.
200. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Следователно Христос казва – ние трябва да подложим учението на Христа на един жив опит.
28.10.1923г.
201. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
А учението на Истината не е там.
4.11.1923г.
202. Задачи на истинската наука,  МОК , София
Ти си ученик в училището, баща ти е богат, има средства да те издържа, какво трябва да правиш тогава? Трябва ли да търгуваш? Трябва ли да си приготовляваш всичко необходимо за учението? Баща ти е приготвил и стая, и дрехи, и храна, и учител – от теб се изисква само труд и постоянство да се учиш.
И тъй, като ученици на Окултната школа вие ще заложите ума, сърцето и волята си да се учите, и учението трябва да е придружено с един вътрешен копнеж, с любов.
11.11.1923г.
203. Който има уши,  НБ , София
Аз забелязвам, мнозина от вас, като дойдат тук, в първо време са ревностни, после поолегнат малко, казват: „Ние усвоихме учението“.
18.11.1923г.
204. Бог на живите,  НБ , София
За мене е важно друго нещо: аз проповядвам учението на Любовта.
18.11.1923г.
205. Гняв и страх,  МОК , София
Някой път сте неразположени, това е празно време, използвайте тогава учението на живата природа. Когато животът ви се обезсмисли, когато ви е страх от нещо, когато имате някакво неразположение на духа, пак вземете учението на живата природа. Обезсърчен сте от живота, мислите, че от вас нищо няма да излезе занимавайте се с учението на живата природа.
2.12.1923г.
206. Който люби,  НБ , София
Върху нея ще се въздигне Царството Божие, а учението на Христа ще се въдвори като учение на Любовта.
16.12.1923г.
207. Той ги изпита,  НБ , София
Как! Аз ли проповядвам против държавата? Аз проповядвам мир без насилие, а не учението на някакви комунисти, не учението на богатите, не учението на професорите, на учените хора. Не, аз проповядвам друго учение, учението на онази велика абсолютна Истина, която засяга всинца ни еднакво, без разлика.
13.1.1924г.
208. Оздравяха,  НБ , София
Я ми кажете, кой човек до сега е направил нещо в света? Всички хора не са ли оставили своите кости в гробищата? И след като умре някой, тогава ще го подигнат и ще почнат да разпространяват учението му.
20.1.1924г.
209. Допреният въглен,  НБ , София
Не, те не могат на учението на тия сектанти и най-малкия пръст да обърнат.
10.2.1924г.
210. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
С богатството лесно се разправяме, но колкото за учението, то е трудна работа.“ Трудните работи, именно, са хубавите работи в света.
24.2.1924г.
211. Що е това?,  НБ , София
Ако тази мечка обърне гръб и почне да бяга, пак нищо не струваме, но ако тази мечка дойде срещу нас и ние я погладим, а тя ни се усмихне, ето къде е учението, ето къде е Любовта.
27.2.1924г.
212. Истинско и относително знание, ООК , София
Те са крайни материалисти, казват: „Ако приемем Учението на Христа, ще спънем своята еволюция.
16.3.1924г.
213. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Ако тук не можете да се ползвате, тогава учението ви заедно е безпредметно.
16.3.1924г.
214. Който дойде при мене,  НБ , София
Питате: Защо хората не успяват в живота си? – Защото не поставят за основа любовта, но човешкия егоизъм и казват: Учението на егоизма е свещено, здравословно. И той прилага учението на егоизма. Въпреки това, и до днес още се чува: Да помислим за себе си, за своите деца, за близките си! Коя птичка не се грижи за яйцата си и за своите малки? Коя крава не се грижи за своето теленце? Кой не знае това изкуство? Всички знаят учението „да се грижим за себе си" и добре го прилагат.
Вие знаете, как да любите; знаете учението за любовта, аз само ще ви го припомня.
30.3.1924г.
215. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Всички светии, всички добри хора по целия свят ще проповядват учението на Любовта.
6.4.1924г.
216. Кажи само реч,  НБ , София
Често ме питат, какво е учението, което проповядвам.
27.4.1924г.
217. Съграждане на доброто,  МОК , София
Учението е извор на Мъдростта.
27.4.1924г.
218. Ще го изцеля,  НБ , София
Друго е учението на Христа.
Христовото учение, т. е. учението за Любовта не е за обикновените хора.
30.4.1924г.
219. Добрите и лошите, ООК , София
Доброто не седи нито в сиромашията, нито в богатството, Доброто не седи нито в учението, нито в глупостта.
11.5.1924г.
220. Напразно ме почитат,  НБ , София
Ако майката напуща дома си и тръгва със смъртта, защо по същия начин да не отиде и с Бога ? Лошо ли е, ако жената доброволно, по любов напусне дома си и тръгне с Бога? Който не разбира учението ми, ще изопачи тази мисъл и ще каже: Тази жена се наситила на мъжа си, търси друг, а за оправдание казва, че тръгнала след Бога. – Не е така.
25.5.1924г.
221. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Обаче, човек не може да се роди философ, и още от люлката си да се занимава с теорията на Канта, с морала на Толстоя, или с учението на Христа.
7.7.1924г.
222. Новото възпитание, МС , София
Само ония ученици могат да възприемат учението на своите учители, на които съзнанието е будно вечер, във време на сън.
222.2 За възпитанието ( втори вариант )
Колкото деца дойдат вечерно време на училище като ги повикаш, бъди уверен, че тия деца ще възприемат учението ти и с тях ще можеш да завършиш нещо.
16.7.1924г.
223. Разумният живот, ООК , София
Сега аз ви пожелавам да си отмъщавате по новия начин, според законите на Новото учение, Учението на Любовта, та всички да ви помнят!
22.10.1924г.
224. Добрата постъпка, ООК , София
От невидимия свят ви желаят доброто, затова вие не трябва да отлагате учението за някое друго прераждане.
23.11.1924г.
225. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
Та в знанието и в пътя на съзнанието и в учението е същото.
225.2 Светлина и знание. Музика ( втори вариант )
Същото нещо е и в знанието, и в пътя на съзнанието, и в учението.
30.11.1924г.
226. Съсредоточение, МОК , София
Туй е най-голямата придобивка от учението и туй е същинското предназначение на училището.
226.2 Съсредоточение ( втори вариант )
Туй е най-голямата придобивка от учението.
7.12.1924г.
227. Ти си!, НБ , София
Защо трѣбва да се учимъ? – Учението е една необходимость.
227.2 Ти си! ( втори вариант )
Защо трябва да се учим? – Учението е една необходимост.
10.12.1924г.
228. Неразбраното, ООК , София
Учението е една необходимост, една потреба за ума ви.
14.12.1924г.
229. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Най-първо, какъ ще примири Исусъ интереситѣ на тия воюващи страни? Какъ ще имъ докаже, че учението, което носи, ще имъ донесе подобрение? Тѣ веднага ще му кажатъ: докажи! Пакъ ще се подигне въпросътъ: хлѣбъ, хлѣбъ! – Нищо повече.
Тогава изучавайте Библията, изучавайте учението на хората, които сѫ живѣли по Бога.
229.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Най-първо, как ще примири Исус интересите на тези воюващи страни? Как ще им докаже, че учението, което носи, ще им донесе подобрение? Те веднага ще му кажат: Докажи! Пак ще се повдигне въпросът: Хляб, хляб! – Нищо повече.
Тогава изучавайте Библията, изучавайте учението на хората, които са живели по Бога.
21.12.1924г.
230. Божественото буталце, МОК , София
Тогава учението, което сега придобивате, ще може да го реализирате.
230.2 Божественото буталце ( втори вариант )
И тогава учението, което сега придобивате, ще можете да го реализирате.
Тогава учението, което сега придобивате, ще може да го реализирате.
31.12.1924г.
231. Малката радост, ООК , София
То е учението на апостол Павел – чрез благодат се спасява човек.
Учението, което учим, трябва да го придобием от някого, все трябва някой да ни го предаде.
11.1.1925г.
232. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Дали е ученъ! – Учението, това е една сила у човѣка.
Азъ нѣма да казвамъ Христосъ, но ще го нарека „проповѣдникътъ на Израиля, проповѣдникътъ на Любовьта“, а пъкъ че тогавашнитѣ християни, както и съврѣменнитѣ християни Го наричатъ още Учитель, азъ не зная, до колко съврѣменниятъ свѣтъ може да нарече Учитель този, на когото учението не е изпълнено. Защото, ако тѣ сѫ ученици, азъ зная, че ученицитѣ трѣбва да живѣятъ съобразно учението на Учителя си.
Тогава ще започнете учението си като малкитѣ дѣца, но като дѣца, които разбиратъ живота другояче.
232.2 Тесният път ( втори вариант )
Дали е учен! – Учението, това е една сила у човека.
Аз няма да казвам Христос, но ще го нарека „проповедникът на Израил“, „проповедникът на Любовта“, а пък че тогавашните християни, както и съвременните християни Го наричат още Учител, аз не зная доколко съвременният свят може да нарече Учител този, на когото учението не е изпълнено. Защото, ако те са ученици, аз зная, че учениците трябва да живеят съобразно учението на Учителя си.
Тогава ще започнете учението си като малките деца, но като деца, които разбират живота другояче.
25.1.1925г.
233. Който иска славата, НБ , София
Слѣдователно, между тѣзи два принципа, който виждаме въ учението на Юда, и въ учението на Христа, има една велика борба, която ние трѣбва да завършимъ. Нѣкои казватъ: е, какво ще се говори за учението на Юда? Нека се запитаме, свободни ли сме отъ влиянията, отъ недъзитѣ на Юда? Когато бръкнемъ въ кисията на нѣкого, когато отнемешъ живота му, имането му, когато го обезчестишъ, когато отнемешъ всичкото му цѣломѫдрие, това не е ли учението на Юда? Когато внесешъ онѣзи велики, дълбоки качества въ душата на човѣка, когато внесешъ онова чувство на самопожертвуване, на себеотрицание въ живота на човѣка, да бѫде той готовъ да жертвува здраве, сили и животъ за другитѣ, не е ли това учението на Христа? Ние казваме: ето единъ човѣкъ, който не разбира живота! Споредъ насъ, въшката, която се качва на главата ми, нищо не работи и живѣе на моята смѣтка, е много културна! Тя казва: нека този човѣкъ работи заради мене. Ние трѣбва да се отърсимъ отъ учението на Юда, отъ туй криво разбиране.
И тъй, всички ние, за да се разберемъ като хора, като братя, трѣбва да туримъ принципа, учението на Юда долу на опашката, а принципа учението на Христа, Божественото въ насъ – трѣбва да туримъ на първо мѣсто, трѣбва да го поощряваме. Казвате: е, такива сѫ условията! Да, такива сѫ условията на живота но кои условия? – Общитѣ условия, учението на Юда е такова.
233.2 Който иска славата ( втори вариант )
Следователно, между тези два принципа, които виждаме в учението на Юда, и в учението на Христа, има една велика борба, която ние трябва да завършим. Някои казват: Е, какво ще се говори за учението на Юда? Нека се запитаме, свободни ли сме от влиянията, от недъзите на Юда? Когато бръкнем в кесията на някого, когато отнемеш живота му, имането му, когато го обезчестиш, когато отнемеш всичкото му целомъдрие, това не е ли учението на Юда? Когато внесеш онези велики, дълбоки качества в душата на човека, когато внесеш онова чувство на самопожертване, на себеотрицание в живота на човека, да бъде той готов да жертва здраве, сили и живот за другите, не е ли това учението на Христа? Ние казваме: Ето един човек, който не разбира живота! Според нас, въшката, която се качва на главата ми, нищо не работи и живее на моята сметка, е много културна! Тя казва: Нека този човек работи заради мене. Ние трябва да се отърсим от учението на Юда, от туй криво разбиране.
И тъй, всички ние, за да се разберем като хора, като братя, трябва да турим принципа, учението на Юда долу на опашката, а принципа учението на Христа, Божественото в нас – трябва да турим на първо място, трябва да го поощряваме. Казвате: Е, такива са условията! Да, такива са условията на живота, но кои условия? – Общите условия, учението на Юда е такова.
1.2.1925г.
234. Азъ Те познахъ, НБ , София
Прочетената глава прѣдставлява кратко извлѣчение отъ една дълга речь, която Христосъ държалъ между своитѣ избрани ученици, които сѫ разбирали вѫтрѣшния смисълъ на учението.
234.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Прочетената глава представлява кратко извлечение от една дълга реч, която Христос държал между своите избрани ученици, които са разбирали вътрешния смисъл на учението.
8.2.1925г.
235. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Казвамъ: знаете ли, какво е учението на квакеритѣ? – До сега не съмъ се интересувалъ, но отъ скоро врѣме се интересувамъ; зная, че са противъ войната.
235.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Казвам: Знаете ли какво е учението на квакерите? – Досега не съм се интересувал, но от скоро време се интересувам; зная, че са против войната.
15.2.1925г.
236. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Учението на съврѣменния свѣтъ е учение за заемане първото мѣсто.
Но, я да се лишимъ ние отъ водата за 1–2 мѣсеца, или за една година, да видимъ, каква култура ще имаме! Като пѫтувашъ изъ пустинята и носишъ своето празно шишенце, какво ти струва всичката философия на Канта, на Шопенхауера, на Павла? Казватъ ти: Кантъ! – Вода! Шопенхауеръ! – Вода! Павелъ! – Вода! Вода, вода, разбирате ли! Не е до външната страна на учението на Павла, нито до външната страна на философията на Канта, или на Шопенхауера.
236.2 Последното място ( втори вариант )
Учението на съвременния свят е учение за заемане първото място.
Но я да се лишим ние от водата за 1–2 месеца, или за една година, да видим, каква култура ще имаме! Като пътуваш из пустинята и носиш своето празно шишенце, какво ти струва всичката философия на Кант, на Шопенхауер, на Павел? Казват ти: Кант! – Вода! Шопенхауер! – Вода! Павел! – Вода! Вода, вода, разбирате ли! Не е до външната страна на учението на Павел, нито до външната страна на философията на Кант, или на Шопенхауер.
18.2.1925г.
237. Причини за противоречия, ООК , София
Тогава кое е същественото на учението? Тези въпроси може да ги отбележите и ще мислите върху тях. Кое е същественото в учението? Кое е същественото в духовния живот? Кое е същественото в класа? Същественото в класа е това, което е съществено и в хорото, а именно: гайдарджията свири, а хората играят.
Учението не е цел в живота.
15.3.1925г.
238. Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК , София
Щом сте в такова пълно съгласие, и мъчнотиите в живота ви, и учението ви, и всяка работа, която започвате, ще разрешавате добре и ще ви върви лесно.
25.3.1925г.
239. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Не искаш да следваш нито Новия, нито Стария Завет, но следваш учението на света.
29.3.1925г.
240. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Голѣма радость настава между всички души, когато нѣкой грѣшникъ възприеме учението на Любовьта, Мѫдростьта и Истината.
Това е учението! Трѣбва да знаете, че сегашното християнство дължи своя животъ на живота на онѣзи хиляди мѫченици, които сѫ се пожертвували за благото на другитѣ.
240.2 В който град влизате ( втори вариант )
Голяма радост настава между всички души, когато някой грешник възприеме учението на Любовта, Мъдростта и Истината.
Това е учението! Трябва да знаете, че сегашното християнство дължи своя живот на живота на онези хиляди мъченици, които са се пожертвали за благото на другите.
5.4.1925г.
241. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Не, това не е учението на Бога, не е учението на Христа! Прѣдъ насъ такива лъжи не минаватъ.
241.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Не, това не е учението на Бог, не е учението на Христос! Пред нас такива лъжи не минават.
12.4.1925г.
242. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Като дойде този герой, ще кажа на хората: Господь ми каза отъ сега нататъкъ да живѣете въ миръ и съгласие. „Да живѣете въ миръ и съгласие“. – Това е учението на великитѣ Учители отъ памтивѣка и до сега.
242.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Като дойде този герой, ще кажа на хората: Господ ми каза от сега нататък да живеете в мир и съгласие. „Да живеете в мир и съгласие“. – Това е учението на великите Учители от памтивека и до сега.
21.4.1925г.
243. Възкресение,  ИБ , София
Това е учението. “Покланяш се на Господа.” Това е всичкото.
17.6.1925г.
244. Успоредните линии, ООК , София
Учението не се занимава с материални работи. Изпитанията се занимават с духовни работи, а учението се занимава с чисто Божествения живот.
21.6.1925г.
245. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Не е лошо учението, то си е на мѣсто, но трѣбва да го прилагаме.
245.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Не е лошо учението, то си е на място, но трябва да го прилагаме.
23.8.1925г.
246. На отворено и на затворено, СБ , В.Търново
Учението е един вечен процес на онази Божествена Мъдрост, която душата очаква, за което се радва и в която постоянно се разкрива.
29.8.1925г.
247. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Той трябва да каже: „Синко, най-първо ще обичаш Бога, а после, каквото остане от любовта ти, ще обичаш и мене.“ Тъй трябва да започне учението!
1.11.1925г.
248. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Казвате, че обществото трябва да бъде изправно, да се приложат законите. – Ама ние трябва да живеем в любов. – Кой ще приложи любовта? – Да бъдем умни, добри учители.– Кой учител е умен и добър? Кой учител може да донесе светлина? – Има добри учители, с добри желания, но те сами нямат нужната светлина. – Да бъдем добри, любещи майки. – Коя майка не обича децата си? Но колко майки могат да предадат на децата си учението за любовта, да знаят, че има Бог в света, че Бог е Любов? Ще въздъхнеш и ще си кажеш: Трудно е да бъдеш -майка. – Наистина, трудно е да бъдеш истинска майка.
22.11.1925г.
249. Тридесет и осем години, НБ , София
Живота ви е даден като почва, а учението е смисълът, целта в живота ви.
6.12.1925г.
250. Видя го Исус,  НБ , София
Ако тъй разбираме учението на Мойсей, тогава как ще разберем онова твърдение в Писанието, дето се казва: “Бъдете съвършени, както е съвършен и Отец ваш Небесни”! Следователно, когато казваме, че човек трябва да живее, за да се усъвършенства, подразбираме, че в себе си той има известни максими, известно мерило, с което определя постъпките си, като съвършени, или не.
18.12.1925г.
251. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Недоволство има и в учението. Онзи, който напредва в учението, и той бива недоволен.
20.12.1925г.
252. Добрата земя,  НБ , София
Нали вие плачете при кълцането на лука? Ами туй именно е учението на Брама.
27.12.1925г.
253. Показа им ръцете си,  НБ , София
В “учението за смирение на себе си” се иска най-голямото доказателство.
3.1.1926г.
254. До скончанието на века,  НБ , София
Това е новото учение! За да може да се разбере учението на живия Христос, Който никога не е бил разпъван, изисква се една свещена душа, чиста като кристал.
10.1.1926г.
255. Давам власт,  НБ , София
Време е вече за всички ви да носите учението, че в света има един велик съзнателен живот, има един общ Разум, според който, всички хора могат еднакво да се развиват, имат всичките възможности.
24.1.1926г.
256. Мария избра,  НБ , София
Това е учението на великата природа, което поддържат и някои от източните народи, но онези хора, които не са във връзка с миналото, забравили са този език на великата жива природа и затова са обезсолили думите.
21.2.1926г.
257. Бъдете съвършени!,  НБ , София
И с който човек влезете в съприкосновение, ще постъпите според учението за съвършенството.
14.3.1926г.
258. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Не трябва само учени да бъдем, но съвършени трябва да бъдем в учението си. Не трябва да знаем всичко, аз това не твърдя, но съвършени трябва да бъдем в учението си, а това значи, онова, което знаем трябва да го прилагаме.
21.3.1926г.
259. Жива реч,  МОК , София
259.2 Живата реч ( втори вариант )
В школата, в която сте, учението, което вие държите, животът ви трябва да бъде тъй, че всяка истина, като дойде във вас, да дава живот, живот, живот.
28.3.1926г.
260. Петте разумни,  НБ , София
Широка е тази забавачница! И учението в света е забавление, едно развлечение и да не мислим, че като се учим, ще научим нещо ново.
Не трябва да се проповядва учението, че всички сме добри.
31.3.1926г.
261. Кръг и елипса, ООК , София
Как Го приеха хората на земята? Светът трябваше да Го посрещне с венци и да приеме веднага учението Му, но така ли излезе? Казваме, че Бог е всесилен, че всичко може да направи, а при това виждаме, че Неговият Син на всяка стъпка беше преследван от садукеите и фарисеите, които Му възразяваха, противодействаха и т.н.
4.4.1926г.
262. Дава плод,  НБ , София
Хубаво, съгласен съм с вас, трябва да се молим на Бога, но кажете ми, каква е първата дума от учението на любовта според Божествения език? Нали се молите на Бога? Кажете ми първата дума на любовта? Който патриарх или владика, или свещеник иска да каже първия слог на любовта, нека излезе да го каже.
11.4.1926г.
263. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Учението, което дава разширение на твоята душа, разширение на твоя ум и разширение на твоето сърце, то е Божественото учение. Учението, което внася всеки ден, този Божествен нектар на живота; учението, което внася в тебе този импулс - да преодоляваш всички мъчнотии и да растеш, то е Божественото учение. Учението, при което не остаряваш, не губиш смисъла на живота, но всеки ден се подмладяваш, разбогатяваш и растеш, това е Божественото учение.
5.5.1926г.
264. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
При това кой поздрав вие считате за най-добър? Подавате ли се на съмнения и подозрения, вие постоянно ще изпитвате вътрешна скръб, вътрешно недоволство; ще лягате и ще ставате, но няма да бъдете доволни от себе си; ще учите, няма да бъдете доволни от учението си.
16.5.1926г.
265. Ще ми изявиш,  НБ , София
Един селски български чорбаджия праща сина си да следва учението си в близкия град.
2.6.1926г.
266. С чия воля?, ООК , София
Постъпвате ли според законите на окултната наука, вие ще опитате учението, ще се доберете до практически резултати.
6.6.1926г.
267. Ще се наситят,  НБ , София
Животът не седи и в учението, тъй както ние го разбираме.
13.6.1926г.
268. Когато страданията произтичат,  МОК , София
268.2 Произход на страданията ( втори вариант )
Докато богатият баща изпраща на сина си всеки месец по няколко хиляди лева да учи, синът е бодър, следва учението си.
16.6.1926г.
269. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Казвате: “Остаряхме, побеляхме; кога ще учим?” Казвам: Що се отнася до науката, до учението, нито старостта, нито белите косми могат да бъдат пречка. – “Ама ние се отчаяхме, обезсърчихме се.” – И това нищо не значи.
Ученикът не трябва да мисли за смърт, но за учението.
28.8.1926г.
270. Правосъдие, СБ , София
Това е учението, което трябва да носим навсякъде.
29.8.1926г.
271. Ще се изкоренят, СБ , София
И Господ праща една нова раса да изтъче учението на Христос, учението на Бога за Любовта, Мъдростта, Истината, да покаже в какво се състои онази велика наука, да покаже по кой начин светът може да се преобрази.
22.9.1926г.
272. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Казвате: „Какво да правят ония, които не са учили, както и ония, които нямат възможност да учат? Според мене всички хора учат и всички хора имат възможност да бъдат учени, само че някои хора минават през официални училища и ускоряват учението си, а други минават само през практическата житейска школа.
26.9.1926г.
273. Посока на растене,  МОК , София
273.2 Посока и растене ( втори вариант )
От окултно гледище вий трябва да знаете, че всеки учен човек влага в съчинението си негативната страна на учението си.
17.10.1926г.
274. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Казвам: Това е учението, което аз проповядвам.
31.10.1926г.
275. Неговата заповед,  НБ , София
Казвам: Това е учението, което трябва да се приложи в света.
14.11.1926г.
276. Няма пророк,  НБ , София
Когато човек се обезсърдчи или се отчая, един от тия ангели дохожда близо до него и му проговаря: “Не се отчайвай, не се обезсърдчавай, Бог е вложил доста дарби в тебе, ти ще ги разработиш и ще свършиш учението си с успех.” - Наистина ли аз имам дарби? - Да, ти имаш дарби и способности, работи за тяхното развитие! Не се минава много време и гледаш този човек се усмихнал, зарадвал се, има на какво да се надява.
Христос казва: “Светът ще се оправи, когато хората започнат на почитат пророците.” Тогава те ще възприемат Христовото учение или учението на Сина Божий.
17.11.1926г.
277. Устои на съзнанието, ООК , София
Учението е богатство; невежеството е сиромашия. – „Трябва ли да бъда праведен, добър човек?" – Трябва да бъдеш праведен. – „Трябва ли да бъда грешник?" – Трябва да бъдеш грешник.
21.11.1926г.
278. Освобождаване,  МОК , София
278.2 Освобождаване ( втори вариант )
Защото учението и на младия, и на стария е една стъпка на целия живот.
24.11.1926г.
279. Любов – колективност, ООК , София
Който проповядва учението на любовта, той трябва да носи нейния свещен огън в сърцето, в ума, в душата и в духа си.
28.11.1926г.
280. Не Го приеха,  НБ , София
Евреите поддържат учението на Моисея, но много от тях са кабалисти.
15.12.1926г.
281. Неразрешеното, ООК , София
Колко хора вярват днес в тяхното пророчество? Колко хора в миналото са вярвали в тях и колко са ги разбирали? Колко души познават философията на Хермес? Колко души познават гръцкия певец Орфей? Колко от вас например сте запознати с учението на Кришна? И най-после колко християни познават както трябва учението на Христос? Това, което днес християните проповядват, е сянка на онова, което на времето си Христос е проповядвал. Когато мистикът приеме учението на Христа, той се натъква на ред изкушения, които имат за цел да го отклонят от правия път.
2.1.1927г.
282. Влизане,  НБ , София
Ние не гледаме на Христа и на Неговото учение, като на минало нещо; ние не гледаме на Христа и на учението Му, като нещо, което ще дойде в бъдеще; ние гледаме на Христа и на Неговото учение, като на етично настояще.
5.1.1927г.
283. Право разбиране, ООК , София
Парите, силата, учението не придават никаква цена на човешкия характер.
9.1.1927г.
284. Сам с ума си,  НБ , София
Понеже църквата днес се е разделила, затова нейните служители казват: Учението на еди-коя си църква е право, а на еди-коя си – не е право. – Не, когато се говори за Истината, трябва да се знае, че в света има само едно право учение, в света съществува само един разумен човек.
23.1.1927г.
285. Представа за трите свята,  МОК , София
Обаче, изпъденият ученик от училището не може лесно да се върне, да продължи учението си, но доброволно напусналият, като има средства, отново може да се запише за редовен ученик.
26.1.1927г.
286. Което оправя, ООК , София
Между американските проповедници има спор по въпроса за учението: онези от тях, които са свършили университет, които имат образование, поддържат, че без наука, без знание не може да се служи на Бога.
Учението е благословение.
30.1.1927г.
287. Неизвестни величини,  МОК , София
287.2 Слънцето ( втори вариант )
Учението не се придобива механически.
6.2.1927г.
288. За тяхното неверство,  НБ , София
Аз продължавам да му говоря: Слушай ме, аз говоря Истината, която ще провериш лесно; ти ще опиташ и моето учение, ще опиташ учението и на дядо си. – Как ще ги опитам? – При моето учение винаги ще имаш топла чорбица, а при учението на дядо си – студена чорбица; при моето учение винаги ще имаш топъл хлебец, току-що излязъл от фурната, а при учението на дядо си ще имаш мухлясал хлебец.
20.2.1927г.
289. Праведният,  НБ , София
От учението на Христос хората разбраха тъкмо това, което Той не е говорил.
13.3.1927г.
290. Няма тайно,  НБ , София
В тази книга е изложен живота и учението на Христа, макар и в съкратена форма, но който има просветен ум и чисто сърце, той може да се учи от всичко, което е изнесено там.
16.3.1927г.
291. Спасителни положения, ООК , София
Един хамбар е нужен на човека! Учението, което ви проповядвам, можете да сложите в хамбара си, но остане ли излишък от него, раздайте го на сиромасите, на нуждаещите се.
30.3.1927г.
292. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Като завършите учението си, ще ви дадат трудни задачи, които правилно трябва да разрешите.
6.4.1927г.
293. Начертаният план, ООК , София
Ако срещнете човек, по-умен от вас, ще го почитате заради учението му.
17.4.1927г.
294. Раб и син,  НБ , София
Когато говоря за учението, не мислете, че не оценявам знанието, което е придобито в науката.
Щом влезе в Царството Божие, той ще мине през великия процес на учението, ще почне да учи.
22.4.1927г.
295. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Интересуват се хората за учението ни, като го приемат и го приложат, ще бъдат здрави, щастливи, ще имате и мир.
Искат някои конкретизиране на учението ни. Искат символа на учението.
Къпалнята е учението.
22.5.1927г.
296. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Като виждал колко мъчно учението му си пробивало път, той се отчаял и решил да избяга, да се скрие от очите на хората; за тази цел отишъл в една гора и като се уморил, седнал на един камък да си почине.
14.8.1927г.
297. Мислещият човек, МС , София
В учението има процес на мислене. И въобще, всички хора турят граница на учението: четири години в отделенията, седем или осем години в гимназията и четири години в университета.
И като четете Стария или Новия Завет, ще видите, че това, което отличава човека от животните, е учението. Учението произтича от Божествената Мъдрост.
Това е учението, което се е проповядвало от начало и досега, според което и за в бъдеще ще се разрешават всички въпроси.
19.8.1927г.
298. Пътят на ученика, СБ , София
Това е учението на старозаветните, на староплътните хора.
21.8.1927г.
299. Ще се превърне в радост, СБ , София
Колко трудно е човек да се самовлада! И сега, понеже някои от вас сте заченали Божественото, аз ви преподавам учението на Любовта.
22.8.1927г.
300. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
След като завършиш работата и учението си на духовната нива, ще минеш на Божествената нива, ще отидеш във Великия живот, да учиш велики и славни неща.
23.8.1927г.
301. Дойде глас, СБ , София
Животът, както и учението му, се определят именно по този закон.
24.8.1927г.
302. Свещеният час, СБ , София
Вие трябва да се заемете практически с учението, за да придобиете един ефектив, една реална сума, с която да боравите в живота си.
Бъдете ревностни в учението и предавайте тази ревност и на другите!
24.8.1927г.
303. Явно говорих, СБ , София
Учението е работа. Само учението изяснява Любовта.
11.9.1927г.
304. Великите хора,  МОК , София
Не беше ли същото и с Христа? Колко души Го познаха и приеха учението Му?
9.11.1927г.
305. Космически възприятия, ООК , София
Никога няма да дойде време, когато човек може спокойно да каже, че е свършил с придобиване на знание, или че е свършил вече учението си. Да свърши човек учението си, това значи да стане пресъхнала чешма.
13.11.1927г.
306. Така е писано,  НБ , София
Едва Христос можа да намери 12 ученици, от които само десет останаха верни на учението Му докрай. Христос имаше и други 70 ученици, някои от които още в първо време измениха на учението.
27.11.1927г.
307. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Когато синът свърши учението си, бащата не трябва да очаква на него; ако синът доброволно пожелае да гледа баща си, това е друг въпрос.
За тази цел, учението на Христа трябва добре да се разбере и приложи.
4.12.1927г.
308. Седем кошници,  НБ , София
Божественото учение, или учението на Любовта седи, именно, в това, да влизаш и през най-малката дупчица и да осветяваш всичко около себе си.
21.12.1927г.
309. Благото на човека, ООК , София
Следователно, като ученици вие трябва да имате любов към учението, за да се справите със съмнението.
28.12.1927г.
310. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Учението е необходимост за всяка душа.
4.1.1928г.
311. Форми на съзнанието, ООК , София
Когато ви питат нещо за учението, което ви се преподава в Школата, вие трябва да имате определено понятие.
15.1.1928г.
312. Заветът,  НБ , София
Нима учението на вълците може да бъде учение на хората? Нима учението на вълците може да бъде учение на растенията? Ние трябва да знаем, как да посаждаме растенията.
22.1.1928г.
313. Животът във формите,  МОК , София
Той не е завършил още учението си.
29.1.1928г.
314. Синове на възкресението,  НБ , София
Когато свърши всичките си работи и стане философ, най-после човек се оженва и с това завършва учението си на земята.
14.3.1928г.
315. Живата наука, ООК , София
Щом сте влезли в живата, Велика Школа, вие трябва да постоянствате в учението, за да имате резултат.
25.3.1928г.
316. По пътя на природата,  МОК , София
Каквото знаеше от учението на Белите Братя, всичко прилагаше, затова се ползваше с почит и уважение между своите.
Щом тя ви даде диплом за свършен курс на учението, вие ще влезете и във външния свят, да помагате на цялото, като част от него.
4.4.1928г.
317. Служба на уравненията, ООК , София
Те казват, че раждането се отнасяло до учението на Толстоя.
15.4.1928г.
318. По-драгоценен,  НБ , София
И тъй, учението, което е вложено в душите на хората, се предава по целия свят.
4.5.1928г.
319. Двете посоки,  МОК , София
Като слиза на земята, човек има предвид учението. Научи ли тези неща, той получава диплом, с който може да продължи учението си в по-висока школа.
16.5.1928г.
320. Разумни отношения, ООК , София
Ако хората не приемат учението на Любовта, огънят ще дойде и ще помете всичко онова, което от хиляди години се е съграждало.
Много методи има, които вие може да приложите по отношение на злото, но от поведението ви, от вашата любов към Истината, към учението зависи да ви ги дам, или не.
30.5.1928г.
321. Придобиване на щастие, ООК , София
Щастието не може да дойде нито от мъжа, нито от жената, нито от децата, нито от учението.
1.6.1928г.
322. Втичане и изтичане,  МОК , София
Страшно е, когато ученикът бърза да свърши учението си.
8.6.1928г.
323. Тънкият конец и дебелото въже,  МОК , София
Едно от качествата на ученика е изразено в желанието му по-скоро да завърши учението си. Той трябва да знае, че учението няма край.
10.6.1928г.
324. Кога ражда,  НБ , София
Молитвата и учението трябва да вървят паралелно.
4.7.1928г.
325. Началото на добродетелта, ООК , София
Тогава първият стих на това Послание ще бъде преведен по нов начин, със следните думи: „Понеже Христос дойде на земята в слава и величие и учението Му се прие от всички, и вие ще ходите в слава и величие“.
10.7.1928г.
326. Към свобода, МС , София
Казвам: учението не се постига с носене на очила.
Казвам: последният ден подразбира приложение на учението.
25.7.1928г.
327. Единство на съзнанието, ООК , София
Щом всичко забравя, учението му е било много повърхностно, не е проникнало дълбоко в него.
В живота на Любовта нещата са така свързани, както е свързано учението.
5.10.1928г.
328. Творческа линия,  МОК , София
328.2 Творческата линия на битието ( втори вариант )
Учението не разрешава въпроса.
24.10.1928г.
329. Връзки на сърцето и на ума, ООК , София
Следователно, обичате ли Бога, и яденето, и пиенето, и обличането, и учението, и правенето на къщи, е осмислено.
5.12.1928г.
330. Смени на състоянията, ООК , София
Докато учението радва човека, то е постижимо за него.
28.12.1928г.
331. Пречупване на светлината, МОК , София
331.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
Учението е едно богатство и трябва да имате мъдрост, да знаете как да използувате тази мъдрост.
23.1.1929г.
332. Личност, общество и свят, ООК , София
По това се познава, че учението е Божествено.
13.2.1929г.
333. Силни и слаби желания, ООК , София
Придобие ли това разбиране, човек може спокойно да напусне земния живот и да влезе в новия живот, да продължи учението си.
24.3.1929г.
334. Сам Отец, НБ , София
Ако имате знания за небето, с тези знания трябва да отидете на небето и там да продължите учението си. – Ние не знаем, преди всичко, има ли небе, или няма. – Щом не знаете това, вие имате един прост, обикновен камък, едно просто число, проста единица, която сто пъти можете да напишете на дъската, и сто пъти да я заличите.
31.3.1929г.
335. Вързано и развързано,  НБ , София
Един ден, като свършат учението си, те ще се върнат в своето отечество, кой отдето е дошъл.
3.4.1929г.
336. Противоположни процеси, ООК , София
336.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Има два вида материалисти в света - светски материалисти, които проповядват учението, че човек е Бог, после религиозни материалисти, които вярват, че умрелите всичко може да направят.
Така не се проповядва учението за Бога. Ако тия хора проповядват учението за Бога, това разумното, това разногласие, тази омраза не може да съществува, защото, ако Бог дойде във всичките, и резултатите ще бъдат еднакви, хармонично развити.
7.4.1929г.
337. Той е реченият,  НБ , София
Защо? – Защото учението на Йоан Кръстител и това на Христа коренно се различават едно от друго.
14.4.1929г.
338. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
За човека е важно да прилага учението първо към себе си, а после към другите.
5.5.1929г.
339. Ела след мене!,  НБ , София
Който разбере учението Му, той ще придобие Вечния живот.
26.5.1929г.
340. Другата събота,  НБ , София
Днес всички религиозни и духовни хора говорят върху учението на Христа, върху това, което Той е проповядвал.
29.5.1929г.
341. Определени движения, ООК , София
Що се отнася до учението, човек трябва да учи, да просвещава ума и сърцето си. Облеклото, храната и учението са нужди, общи за цялото човечество, макар че всички хора се обличат, ядат и учат по различен начин.
16.6.1929г.
342. Да изпълня,  НБ , София
Въпреки това днес се проповядва учението, че човек представя съвършено отделно, самостоятелно същество, независимо съзнание, равно на божество.
21.7.1929г.
343. Илия вече дойде,  НБ , София
Ние проповядваме на хората учението на любовта. И Христос е проповядвал на хората учението на любовта.
31.7.1929г.
344. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Думите "чрез кръвта Христова" се превеждат с думите "чрез учението Христово".
4.8.1929г.
345. Който слуша моите думи,  НБ , София
Който иска да приложи учението на любовта, т.е. великия закон на любовта, според който е съграден сегашния живот, той трябва да изучава себе си.
1.9.1929г.
346. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Кое е за предпочитане: трудолюбието или мързелът, учеността или невежеството? – Трудолюбието и учението идат в помощ на живота, да освободят човека от ненужни страдания.
8.9.1929г.
347. Стотникът,  НБ , София
347.2 Стотникът ( втори вариант )
Петелът иска да каже: „Ти отиваш в странство да учиш и ще свършиш добре учението си."
11.9.1929г.
348. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Обаче, като му се дадат средства, той скоро се насища: учи година-две и прекъсва учението си.
15.9.1929г.
349. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Мнозина идват в това училище, поседят година, две, три, свършват и излизат в живота, а аз всяка година оставам, с надежда, дано другата година да свърша, но пак оставам да повтарям.” “Искаш ли да свършиш училището?” “Искам, разбира се.” Христос извади един диплом от джоба си, подписа го, подаде го в ръката му и каза: “Хайде, вземи диплома и върви дома си!” Този болен беше единственият човек, на когото Христос подписа диплом за свършване на учението по всички правила и изисквания.
22.9.1929г.
350. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Това е учението на Всемирното Братство.
6.10.1929г.
351. Забранихме му,  НБ , София
351.2 Забранихме му ( втори вариант )
Всяко учение може да подейства на човека според степента, което учението има в себе си.
13.10.1929г.
352. Вечно благовестие,  НБ , София
352.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Защото, ако учението у човека няма никакъв смисъл, то е тежест за мозъка.
20.10.1929г.
353. От всичките най-много,  НБ , София
Коя е великата наука на живота? – Великата наука на живота, това е любовта, това е учението на Христа.
23.10.1929г.
354. Център на живота, ООК , София
Недоволен от работата си, един ден той изгорил диплома си, свикал всички езичници на събрание и им казал: Много време ви проповядвах, но има нещо, което не изпълних, не приложих учението на Христа, както трябва. Въпреки това, той почувствал голямо успокояване, че изпълнил нещо от учението, което проповядвал.
25.10.1929г.
355. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Значи, златото и учението водят човека към успех или постигане на известни резултати.
Числото седем пък символизира учението. Здрав ли си или не, имаш ли пари или нямаш, учението, като строг господар, изисква работа, усилие, труд.
Зад учението се крият условията на живота.
355.2 Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) ( втори вариант )
Дойдете до учението. А пък учението, да се учиш, то е един строг господар. По-строг господар от учението няма.
А учението трябва да бъде един резултат. Казват, зад учението, седят условията на самия живот. Ако човек разбира правилно парите, здравето, учението, те ще дадат подтик на живота.
3.11.1929г.
356. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Това е учението на любовта.
356.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
Казвам, това е учението, което Христос носи в света, или това е Божественото, което Бог иска да събуди у нас, да имаме вяра.
10.11.1929г.
357. Сторете да насядат,  НБ , София
357.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Значи спрял е процесът на учението, а се явява физическото натрупване, затлъстяване.
13.11.1929г.
358. Два центъра, ООК , София
Това са проповядвали и Великите Учители на човечеството, но ония от учениците им, които не са разбрали учението им, са внесли в него известно изопачаване. Ако днес дойде Христос на земята, сам ще се чуди, как са могли хората да изопачат учението Му.
17.11.1929г.
359. Сам се опасваше,  НБ , София
Преди години, когато индусите и египтяните развиваха учението за социализма и комунизма, те създадоха закон за трансмигриране на душите, или закон за прераждане на душите.
359.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Преди години, когато индусите и египтяните развиваха учението за социализма и комунизма, те създадоха един закон за трансмигрирането на душите, закон за прераждането.
Щом се колебаеш така, ти си стар човек. „Ама дали ще свърша учението?" Ти си стар човек.
Но за да дойдем до вътрешната страна на учението, трябва да имаме ясна представа за нещата.
24.11.1929г.
360. Влязоха в ладията,  НБ , София
Христос срещна един болен, който е лежал цели 38 години в болницата и го запита: Искаш ли да излезеш от това училище? – Да, Учителю, 38 години следвам това училище, искам вече да свърша учението си.
360.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Същото се изисква и при учението.
8.12.1929г.
361. Да ида да го събудя,  НБ , София
Учението е също така непреривен процес.
361.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Науката, учението също така е един постоянен процес.
11.12.1929г.
362. Обхода и проява, ООК , София
Не, човек трябва да приложи всичките си сили в действие, да победи мъчнотията си. — Ама аз съм човек от новото учение, от учението на любовта, не трябва да се боря. — Ти няма да се бориш по стар начин, но в борбата си ще приложиш всичко, което си научил от любовта, от мъдростта и от истината.
Учението не е за всички, но и в него не е смисълът на живота, Учението е само за трудещия. За да може да учи, човек трябва да има специфичен стремеж към учението, за да събуди в себе си съответна мозъчна енергия.
15.12.1929г.
363. Да ви даде,  НБ , София
Ако стражарите свършваха учението си с шесторки, светът би се оправил моментално.
25.12.1929г.
364. Степени на съзнанието, ООК , София
На тия, които стоят по-долу от него, той трябва да помага, а от по-горностоящите – да се учи. – „Докога ще се учи човек? Няма ли учението предел?“ – В природата процесите са безпределни.
364.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Докога ще се учи човек? Няма ли учението предел?
27.12.1929г.
365. Собственик и наемател,  МОК , София
Учеността е резултат на учението.
365.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
Вие смесвате учен с учението. Учеността е резултат на учението.
В природата има една вътрешна връзка между всичките институти на учението, каквито и да са те.
12.1.1930г.
366. Да се радват наедно,  НБ , София
366.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Вярно е, докато ние мислим криво, ние никога не можем правилно да приложим учението.
19.1.1930г.
367. Две лепти,  НБ , София
Учението е непреривен процес.
Велико е било учението на Моисея, но след смъртта му неговите ученици го изопачили. Разбиранията на учениците му били ограничени, вследствие на което те несъзнателно изопачили учението на Моисея и създали особено учение – моисеизъм. Така постъпиха и учениците на Христа с учението на своя Учител.
367.2 Две лепти ( втори вариант )
Не, вземи от учението толкова, колкото можеш да носиш.
Обаче неговите ученици изопачили учението му и Мойсей изчезнал, а останал мойсеизъм, едно изопачено учение.
22.1.1930г.
368. Опитна школа, ООК , София
368.2 Опитна школа ( втори вариант )
Учението на учителя не те ползва, ако ти не учиш.
2.2.1930г.
369. Аз съм,  НБ , София
Достатъчно е да чуе един от тамошните певци и музиканти да пее, да свири, за да пожелае веднага да слезе на земята, отново да започне учението си.
9.2.1930г.
370. Побеждавайте злото,  НБ , София
Те останаха след Христа да проповядват учението Му. Христос им каза: „Идете и проповядвайте, и аз ще бъда с вас до скончанието на века.“ Значи, Христовите ученици са проповядвали учението на своя Учител и са станали причина за разпространението му из целия свят.
16.2.1930г.
371. Изпитай и виж,  НБ , София
Вместо да плачете, приложете учението Му.
Защо правоверният народ във времето на Христа не прие учението Му? Някои приеха учението на Христа, но мнозина не го приеха.
371.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
" (46. стих) Питам, защо този правоверният народ не възприе учението Христово? Законът е все същият: който трябваше да го възприеме, възприе го.
2.3.1930г.
372. Както светът дава,  НБ , София
Който не вярва в моите думи, все ще дойде ден да опита учението на света.
9.3.1930г.
373. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Нека приложат учението на Мойсей, който им е казал, как трябва да живеят.
Страданията в света показват, именно, това, че всички хора минават през изпити, да завършат учението си и да получат диплом.
12.3.1930г.
374. Идейната обич, ООК , София
Христовото учение - учението на любовта е ценно за всички времена и епохи.
Съвременните хора казват, че учението на Христа е неприложимо.
23.3.1930г.
375. Синове на светлината,  НБ , София
Работа без юлар, служене без юлар, това е учението на синовете на светлината.
26.3.1930г.
376. Съзнателният живот, ООК , София
Добрите учители ще дойдат, но те искат способни ученици, добре да разбират и прилагат учението им. Всички, които се наричат християни, трябва да приложат учението на Христа в живота си. Не желаят ли да го приложат, колкото пъти да дохожда Христос на земята, учението Му ще остане неприложено.
30.3.1930г.
377. В сила,  НБ , София
И Христос проповядваше великите Божии закони, но и Неговите последователи не знаеха, как да ги приложат, и изопачиха учението Му.
23.4.1930г.
378. Доброто оръжие, ООК , София
378.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Това е учението, което се проповядва: свободни да бъдем.
25.4.1930г.
379. Светлина и знание,  МОК , София
Ако ученикът от специалния клас не разнася светлина по целия свят, какво е придобил с учението си? Ученикът трябва да се учи добре.
27.4.1930г.
380. Доведете ми го тук,  НБ , София
С други думи казано: Вие не можахте да излекувате болния, защото не приехте учението ми напълно. – Кога боледува човек? – Когато кръвта му е нечиста.
По този начин, именно, Христос възстанови авторитета на учението си, което учениците не можаха да направят.
8.6.1930г.
381. Който влиза,  НБ , София
Ако знаете да работите, както трябва, да се ползвате от законите на природата, в 24 часа ще минете през четирите фази на развитие: от изгрева на слънцето до 9 часа, ще бъдете обикновен човек; от 9 – 12 ч. ще бъдете талантлив; на 12 ч., когато слънцето е в зенита си, ще се проявите като гениален; от 12 – 3 ч. сл. обед ще бъдете светия и от три часа нататък ще влезете във фазата на Учител, ще учите себе си на Божественото учение – учението на любовта.
13.6.1930г.
382. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
382.2 Образци за самовъзпитание ( втори вариант )
Защо? Нали вие казвате, че трябва да започнем отрано училището, от детинство? Защо? Каква разлика има, ако се ходи на старини на училище? Защо да не започне училището от последните години, от петдесет, шейсет или от седемдесет години? Защо тогава да не си вземе човек торбичката и да иде на училището? То е така, но същинските причини кои са? Коя е нормата на учението?
22.6.1930г.
383. За храна,  НБ , София
Те работят за реализиране на новото учение – учението на любовта.
2.7.1930г.
384. Морални правила, ООК , София
Какъв ученик е този, който не може да прилага правилата и законите на учението, което следва? Ще каже някой, че е последовател на новото учение.
384.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Сега вие вземате слабата страна, казвате: „Какво е учил Христос?“ Онези, които приеха и разбраха учението, оправиха се. Не само учението да бъде изложено, но да има основа да се прави.
6.7.1930г.
385. В дома на Симона,  НБ , София
В какво се заключава учението на Христа, което и до днес още се проповядва? – В добрия живот. Ако разбираш учението на Христа и се свържеш с Него, Той ще ти помага.
13.7.1930г.
386. Връзване и развързване, МС , София
Вие можете да си зададете въпроса: каква е целта, какъв е смисълът на живота? Целта на живота е учението. И след като прекара целия живот в учене, ще замине за другия свет, дето ще продължи учението си. Само чрез учението човек разбира смисъла на живота.
Всички искате в кратко време да свършите курса на учението, затова гледате да взимате по два класа наведнъж. Смисълът на учението не е в бързото минаване на класовете.
И тогава, вие можете да имате хиляди кофи, но смисълът на учението не е в многото кофи.
Ако ти ходиш на училище и не разбираш основните принципи на учението, или ако не разбираш дълбокия смисъл на геометрията, на астрономията и на всички науки, които се преподават, какъв смисъл има твоето учение? Всички небесни тела имат своето дълбоко предназначение „за времена и за години."
8.8.1930г.
387. Първият ден, МОК , СБ , 7-те езера
387.2 Първият ден ( втори вариант )
Досега аз бях господар, а ти - слуга, учението беше без Господа.
17.8.1930г.
388. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Няма по-велик момент за него от този, когато се отвори вратата на затвора и му кажат: „Радвай се, денят на твоето освобождение дойде!“ Най-красивите думи за ученика са тези, с които му съобщават, че той свършва учението си с отличие.
26.8.1930г.
389. Божият глас, ООК , София
389.2 Божият глас ( втори вариант )
Кое учение е на правата страна? Учението, което може да ни помогне.
31.8.1930г.
390. Учителят пред ръководителите 1930 год. За Царството Божие, ИБ ,БР , София
Някой си мисли: „Дали ще мога да изпълня Учението?" Няма какво да се спираш на това.
1.9.1930г.
391. Две категории хора, ООК , София
Учението е едно от малките блага, но и без това благо не може.
21.9.1930г.
392. Абсолютната Истина,  УС , София
Ако мислите, че учението на света е право, идете в света.
21.9.1930г.
393. От Египет,  НБ , София
Това е учението на Христа, което Той развил научно.
26.9.1930г.
394. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
394.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Но в дадения случай, вие разбирате учеността и учението количествено.
1.10.1930г.
395. Права мисъл, ООК , София
Като учи, като работи съзнателно върху себе си, като прилага, един ден човек ще придобие щастието, но днес, докато не го е придобил, целта и задачата в живота му трябва да бъде учението и придобиване на знание, а не придобиване на щастие.
5.10.1930г.
396. Иде Исус,  НБ , София
Ако съвременните християни приложат учението на Христа, кризата, през която минават сега, ще се намали най-малко 75%.
10.10.1930г.
397. Нов мироглед,  МОК , София
397.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
Но учението не зависи от неговото тяло.
19.10.1930г.
398. Отец люби Сина,  НБ , София
Когато дойде на земята, Христос искаше да намери готови хора, да им предаде учението, което носеше от небето.
22.10.1930г.
399. Един и същ, ООК , София
Като свърши учението си, моли се да се нареди на добра служба, да се ожени, да има дечица.
26.10.1930г.
400. Живият хляб,  НБ , София
И наистина, той започнал да прилага учението на Христа.
29.10.1930г.
401. Правилно разрешаване, ООК , София
Ако можете да приложите учението си, има смисъл да бъдете учени.
21.11.1930г.
402. Влизане и излизане,  МОК , София
402.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Нали учението трябва да дойде отнякъде.
23.11.1930г.
403. Двама или трима,  НБ , София
Той може да учи толкова много, че да му се втръсне и учението.
26.11.1930г.
404. Точка на равновесие, ООК , София
Най-малкото неразположение на ученика се явява като препятствие в учението му.
10.12.1930г.
405. Разумни отношения, ООК , София
Някой казва, че иска да се запознае с учението на Христа. Иначе колкото да е учен, ако не обича Христа, той не може да възприеме учението Му. Ще кажете: Как приеха учениците на Христа учението Му? Обичаха ли Го те? Бяха ли толкова учени, колкото съвременните хора? Възможно е преди две хиляди години хората да не са били толкова учени като сегашните, но затова пък Христос е знаел такива неща, които съвременните хора не подозират.
17.12.1930г.
406. Умствени прояви, ООК , София
Като мине през огън, той ще го изпрати отново на земята да продължи учението си.
31.12.1930г.
407. Условия и възможности, ООК , София
Щом сте християни, трябва да изпълнявате учението Му. Аз съм първият прокурор, който ще заведа дело против всеки, който минава за християнин, а не изпълнява учението Му. Щом не са. привърженици на новото, т.е. на Христовото учение, защо не изпълнят учението на Мойсея? Тъй щото, сега ще се заведат две дела: едното дело ще бъде против онези, които не изпълняват учението на Христа. Второто дело ще бъде против онези, които не изпълняват учението на Мойсея. Ако не изпълните нито едното, нито другото, вие ще изпълните учението на света.
7.1.1931г.
408. Новата епоха, ООК , София
Сатурн не можа да запази Христа, не благоприятстваше и за учението Му.
Те приложиха на земята учението на ада.
Ако Христос дойде преди две хиляди години на земята и проповядваше учението за любовта, защо след две хиляди години то да е неприложимо? Още днес човек може да бъде добър и любещ - от него зависи.
23.1.1931г.
409. Разумното слово, МОК , София
409.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
В учението вие искате да ви зачетат, да бъдете зачитан от хората, да знаят, че сте умен човек.
3.2.1931г.
410. Светлият образ, ООК , София
Много неща е казал Христос, но основната идея на учението е: „Както Отец ме възлюби, така и аз ви възлюбих.“ Христос видя светлото лице на Бога и задържа този образ в себе си.
13.2.1931г.
411. Няколко необходими неща,  МОК , София
Ето защо, и вие, като ученици, яжте от учението, което ви се преподава; мислете върху него и го прилагайте.
20.2.1931г.
412. Живот и радост,  МОК , София
Един от методите за усилване на паметта се заключава в учението.
4.3.1931г.
413. Послушание, ООК , София
Затова казваме, че учителите са пострадали от ония свои ученици, които не могли правилно да възприемат и предават учението им. Първите ученици на Христа донякъде възприеха и предадоха учението на Учителя си правилно, обаче последващите го изопачаваха все повече и повече, вследствие на което днес е останало малко от това, което Христос проповядвал.
18.3.1931г.
414. Закон на числата, ООК , София
Учението е вечен процес.
25.3.1931г.
415. Основна мисъл, ООК , София
Други ще кажат, че смисълът на живота е в учението.
29.3.1931г.
416. Истински поклонници,  УС , София
Учението за Бога трябва да се проповядва така, че всички да го разбират.
1.4.1931г.
417. Смяна на силите, ООК , София
Ако Христос дойде днес на земята, ще се чуди на тълкуванията, правени върху учението Му.
10.4.1931г.
418. Човешките идеали,  МОК , София
Обаче съществува един закон, според който колкото повече се продължава периода на учението, толкова повече се продължава животът.
418.2 Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека ( втори вариант )
Но законът е, когато се продължава периодът на учението, продължава се и животът! Ако трябват 14 години да свършиш университет, ти ще продължиш живота си.
21.4.1931г.
419. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
Случило се, един негов последовател видял станалото и на другия ден, като срещнал проповедника, той го запитал: „Защо вчера, като видя мечката в гората, се качи на крушата? Защо не остана при нея да проповядваш? Нали казваш, че докато е с Бога, човек не се плаши от нищо?“ – „Така е, но откъде да зная доколко мечката ще ме разбере и дали се интересува от учението за Любовта? Освен това, може да е силна и да ме събори на земята.“
22.4.1931г.
420. Възстановяване, ООК , София
За младия, за любещия всичко има смисъл: и яденето, и ходенето, и учението, и свиренето.
21.6.1931г.
421. Мистично разбиране,  УС , София
Както слушат беседата, правят впечатление на съвършени, силно предадени на учението.
12.7.1931г.
422. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
Ако ученикът не учи, професорите му го изпъждат от училището и той преждевременно свършва курса на учението си.
Чудни са хората, като питат ще страдат ли или не! Възможно ли е ученикът да премине един клас, или цял курс от училището, без да е учил? Ще учите четири години в основно училище, три години в прогимназия, пет години в гимназия и четири години в университет, докато свършите курса на учението.
21.7.1931г.
423. Отпечатъци, СБ , РБ , 7-те езера
От своя страна и той сам се чуди откъде му дойде това вдъхновение и разположение към учението.
7.8.1931г.
424. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Дръж учението за себе си, аз не искам да слушам съвети на даскал-дявол“. Дом, построен по съветите и учението на дявола, е построен на пясък.
Такава е съдбата на всеки, който върви по учението на дявола.
След туй да му каже: „Това е учението на нашия учител!“ Ето защо, похвалата не се състои в четене на молитви и славословия.
11.10.1931г.
425. Дайте ни от вашето масло,  НБ , София
Ние сега трябва да изнесем нещо на света - учението, което трябва да им проповядваме.
14.10.1931г.
426. Проводници на любовта, ООК , София
Това е учението на ангелите.
25.10.1931г.
427. През онези дни,  НБ , София
Ако приложите моето учение, вие ще се избавите от голяма катастрофа; не приложите ли учението ми, катастрофата е неминуема.
Всички църкви трябва да проповядват учението на Природата.
28.10.1931г.
428. Предназначението на носа, ООК , София
428.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
Сега ние вземаме учението.
1.11.1931г.
429. Изново,  НБ , София
Върху мислите се отпечатва не само характерът на човека, но и целият му живот, учението, което е проповядвал, добродетелите, които е имал в себе си и т.н.
4.11.1931г.
430. Правилният тон, ООК , София
430.2 Правилният тон ( втори вариант )
Човек се запитва: "След като свърша учението, какво ще правя?" Ще се родиш.
13.11.1931г.
431. Първият предвестник,  МОК , София
Добре е това, но ако ти сееш, и семето изникне, а не даде плод, какво ще кажеш тогава? Ако учиш, а учението ти не даде плод, какъв смисъл има твоят труд? Ако си добър, а доброто ти не даде плод? Това е безполезен труд, безполезни усилия! Човек не трябва само да се роди и да израсте, но в съзнанието му трябва да остане нещо за самия него.
Всички вярвания са на старото учение – учението на дявола.
431.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Всичките сегашни хора проповядват учението да се освободят от срама.
18.11.1931г.
432. Материални прояви на живота, ООК , София
432.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Богатият се насища от учението си.
Който поддържа учението, че трябва да работи, той ще каже: "Понеже вече съм здрав, аз сега мога да работя и за другите."
25.11.1931г.
433. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Каква е целта на учението? - Да придобиеш нещо ценно.
433.2 Разтоварване на съзнанието ( втори вариант )
Тогава каква е целта на учението? Ако ти не може да пееш или ако ти не може да станеш красив, ако ти не може да станеш учен, ако ти не може да станеш добър, силен, тогава какво? Да бъдеш един обикновен гражданин на Царството Божие, това е много проста работа.
6.12.1931г.
434. Жал ми е за народа,  НБ , София
Питам: ти, който толкова много обичаш Христа, защо не се откажеш от удоволствията на живота и не тръгнеш като Него от село в село да проповядваш учението Му? Ти седиш в стаята си и разискваш върху това, което Христос никога, не е проповядвал.
Един от учениците на Сократа, за да покаже на своя учител, че познава добре учението му, отишъл при него със скъсани дрехи.
6.1.1932г.
435. Граници в живота, ООК , София
Някой иска да стане учен, но и учението има граници.
24.1.1932г.
436. Доведете ми го,  НБ , София
В къщи като влезем, все грандиозни идеи ни вълнуват, философията е грандиозна, учението е грандиозно, музиката е грандиозна, поезията е грандиозна - всичко е грандиозно.
31.1.1932г.
437. Проява на живата светлина,  НБ , София
Сега е дошъл периодът на учението.
5.2.1932г.
438. Свещеното място,  МОК , София
Това казвам на вас, младите, но понеже всички сте млади, не може да разберете учението. И старите, ако между тях няма млади, пак не могат да разберат учението. Учението се разбира, когато се постави между две крайности – между млади и стари.
438.2 Свещеното място ( втори вариант )
Най-после какво достойнство може да имаш? В какво седи достойнството? – Аз бих желал вие, младите, да ми кажете, в какво седи достойнството на човека? – В какво седи достойнството на един ученик или един студент в училището? – В учението.
Сега понеже между вас няма стари, вие не можете да разберете напълно учението. И старите, когато няма между тях млади, не могат да разберат учението.
12.2.1932г.
439. Силата на възможностите,  МОК , София
И най-малката мъчнотия може да ви обезсърчи. – В какво се заключава учението? В каквато наука и да попаднете, ще се намерите в една система от сплитания.
439.2 Силата на възможностите ( втори вариант )
Е, в какво седи учението? Учението на каквато и да е система седи от ред сплетни.
17.2.1932г.
440. Доброто разположение, ООК , София
440.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Ангелът се намира в положението на един учен, който носи зад себе си учението на забавачницата, на четирите отделения, на трите години в прогимназията, петте години в гимназията и четирите години в университета.
28.2.1932г.
441. След това,  НБ , София
За мен е право учението.
13.3.1932г.
442. Приложете добродетел,  НБ , София
Не зная колко от учението на Христа се изпълни. Сега човешката душа иде да ревизира онова от учението на Христа, което е приложено.
1.4.1932г.
443. Значение на числата,  МОК , София
От евреите учението на Христа – единицата, премина в другите народи, които го приеха.
3.4.1932г.
444. Наклали огън,  НБ , София
Той отишъл в Париж, в Севил; дето попаднал между най-висшето общество и след като им проповядвал много от учението на йогите, един ден казал: всичката теория мога да ви покажа много лесно.
Този огън показва, че учението на Христа няма да изгасне.
13.4.1932г.
445. Закон на вярата и любовта, ООК , София
445.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
И учението е същото.
17.4.1932г.
446. Покрива и изправя,  НБ , София
Христос като дойде, проповядваше любовта на хората, но християнската църква и до днес още не е приложила Неговия метод и учението му. Например, някой е търговец, недоволен е от печалбата си; учиш се, недоволен си от учението си; имаш вяра, съмняваш се в своята вяра.
Мога да сведа учението на Христа към две точки.
Според учението на индусите, след сто години пак ще дойдете, затова, гледайте сега да работите съзнателно, та като дойдете, да намерите света изправен.
24.4.1932г.
447. Запечатаната книга,  НБ , София
Аз казвам: Аз се съгласявам с учението, дето няма гробища да се лъже човек, да не умира.
Кое учение е най-хубаво? Дали старите учения на езичниците или учението на християнството? Нито учението на авторитетите на миналото, нито сегашните учения, както учат, са прави.
И богати да са, пак ще осиромашеят, а когато възприемат учението на любовта, и сиромаси да са, богати ще станат.
27.4.1932г.
448. Трите принципа, ООК , София
448.2 Трите типа ( втори вариант )
А пък учението е важно.
Учението на Божествения свят е наука, която трябва да се изучава, както един музикант изучава музикалните пиеси.
4.5.1932г.
449. Кръг, елипса и хипербола, ООК , София
Богатството, учението, силата, женитбата не освобождават човека.
449.2 Кръг, елипса и хипербола ( втори вариант )
Те са хубави работи, отлични работи, но нито женитбата, нито учението, нито растежът освобождават човека.
11.5.1932г.
450. Слаби и силни положения, ООК , София
Ти си помагал на някого да свърши учението си, и днес той ти благодари, дава ти банкет.
12.5.1932г.
451. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Степента на Вярата се определя от прилежанието на ученика – ако прилежанието му е голямо и ако е придобил нещо в учението, той има Вяра в учителя си.
19.5.1932г.
452. Носители на Новото, ИБ , БС , София
И сиромашията, и учението, и религиозният живот също така си имат своя лоша и добра страна.
А в сегашния век има една опасност от морализиране – казвате: „Така трябва да живеем!” Аз съм за учението.
Не, учението ще бъде за вас един придатък и ще ви ползва до известна степен.
22.5.1932г.
453. Ако всичкия свят спечели,  НБ , София
Там им проповядват учението, че затворниците трябва да понасят всичко, каквото им е определено.
2.6.1932г.
454. Една задача, ИБ , БС , София
Възрастните, напредналите сестри в учението с какво трябва да се отличават? Младите с какво трябва да се отличават? - Със сръчност, а старите с умение в дадено поле как трябва да се направи нещо.
454.2 Задача за самовъзпитание ( втори вариант )
Възрастните, напредналите сестри в Учението с какво трябва да се отличават? Младите с какво трябва да се отличават? Със сръчност.
8.6.1932г.
455. Знание и прилагане, ООК , София
Учението се заключава в търсене на Бога.
10.6.1932г.
456. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Благодарение на движението на мисълта и днес мнозина проповядват учението на Питагор.
19.6.1932г.
457. Живейте разумно,  НБ , София
И учението е един резултат.
22.6.1932г.
458. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Тя ме погледне строго и си казва: Учението на тоя човек разваля живота на хората.
29.6.1932г.
459. Отец ми живее, ООК , София
Често хората се запитват: Какво е учението на Христа? Ще кажете, че Христос е дошъл на земята да спаси човечеството.
459.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Ти знаеш ли какво е учението на Христа? Христос е дошъл да спаси света.
3.7.1932г.
460. Творители на словото,  НБ , София
Чудя се, като чувам да казвате: учението пропада.
10.7.1932г.
461. Прие го с радост,  НБ , София
После, и като нас няма, понеже ако нямаше хора на земята като нас, къде щеше да проповядва Христос? Израз на учението Христово са хората.
Сега всички верующи в света носят по нещо, по една част от скинията носят – част от Истината носят, част от Учението носят.
12.7.1932г.
462. Езикът на истината,  ИБ , София
Учението е резултат, богатството е резултат, здравето е резултат, всичките работи, които сега имаме, са резултати на една разумна деятелност, която седи вън от сегашния живот.
19.7.1932г.
463. Слабото и силното, СБРБ , 7-те езера
И тъй, мързелът е за невежите, учението – за учениците, за трудолюбивите, а работата – за посветените, които разбират нещата и ги прилагат.
10.8.1932г.
464. Което остарява, СБРБ , 7-те езера
И тукашните университети нямат начало и край, но понеже хората обичат разнообразието, за да не се отегчат, програмата на учението им се сменя често.
11.8.1932г.
465. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
Щом се уплашите и бягате добре, знайте, че и в учението можете да свършите добре.
7.9.1932г.
466. Изключителни условия, ООК , София
Христос казва: „Идете и проповядвайте моето учение!“ – Кое учение? – Учението на Любовта. Няма по-опасно нещо от учението на Любовта, от учението на Мъдростта и от учението на Истината.
14.9.1932г.
467. Любов към Бога, ООК , София
467.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Учението, което проповядва Мойсей, и учението на Христа останаха неразбрани. И учението на Мойсея остана неразбрано.
21.9.1932г.
468. Новата мисъл, ООК , София
468.2 Обикновени и необикновени прояви на природата ( втори вариант )
Разбирайте какво нещо е учението.
25.9.1932г.
469. Ново разбиране,  УС , София
Това е учението на Любовта.
19.10.1932г.
470. Правилно отношение, ООК , София
Обаче, учението е потребно за всички, и светлината е потребна за всички.
Основната идея в учението му била обща идея на всички тогавашни мистици.
470.2 Правилно отношение ( втори вариант )
И учението е потребно за всички.
23.10.1932г.
471. Слабото и силното,  УС , София
Те казват, че имало нещо скрито в учението. – Има нещо скрито, но какво е то? – Щял съм да им повлияя. – И това е вярно.
26.10.1932г.
472. Вътрешните сили, ООК , София
Искам, като приемете учението, да останете верни на него, да не го изопачавате.
30.10.1932г.
473. Възкресение,  НБ , София
Най-първо, трябва да научим един човек да бъде здрав, да му кажем да бъде не богат, а да знае как да употреби богатството, да знае как да употреби учението.
473.2 Възкресение ( втори вариант )
Човек, на когото краката са строшени, може ли да го научим да живее добре? Най-първо трябва да научим един човек да бъде здрав, да му кажем да бъде силен, умен, богат и как да употреби богатството, да знае как да използва учението.
30.10.1932г.
474. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
Как ще го проповядвате? Можете ли да направите чудесата, които Мойсей направи? Ако вашата тояга не може да погълне тоягите на египтяните, вие сте още в старото учение. – Ние сме вече в новия живот. – Този живот погълна ли вашия стар живот? Ако не го е погълнал, вие сте още в учението на стария живот.
2.11.1932г.
475. Любов към Бога, ООК , София
Богатият изгубва богатството си, ученият изгубва учението си, силният - силата си, царят - положението си.
475.2 Люби Бога ( втори вариант )
Богатият изгубва богатството, ученият изгубва учението, силният изгубва силата, царят – положението си.
Леглото ти е там, по-хубаво спиш, отколкото ние.“ Аз бих заменил това легло, но готови ли сте, учението, което имам в ума си, да го застъпите по-добре от мене? Аз не съм дошъл за едно легло, за един юрган, за една паница ядене в света, не съм дошъл и за една усмивка на хората.
6.11.1932г.
476. Ето отрока,  НБ , София
Защото онзи, който проповядва учението, че има някакъв Господ, той ще живее съобразно него.
476.2 Ето отрока ( втори вариант )
Защото онзи, който проповядва учението, че има Господ, той не живее съобразно Него.
6.11.1932г.
477. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
В училището аз възприех учението, че Бог не съществува в света.
13.11.1932г.
478. Сляп от рождение,  НБ , София
Ще държиш учението, и ще вземеш каквото искаш; ще държиш учението, и ще вземеш служба, каквато искаш; ще държиш учението, и ще спиш спокойно; ще държиш учението, и ще ходиш на разходка.
478.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
Ще се държиш за учението и ще вземаш каквото искаш; ще се държиш за учението и ще вземаш служба каквато искаш; ще държиш учението и ще спиш спокойно.
4.12.1932г.
479. Новото съзнание,  УС , София
Който иска да бъде богат, учен, силен, той се жени за богатството, за учението, за силата.
4.12.1932г.
480. Яви им се,  НБ , София
По-добре учението на Исуса, отколкото учението на Илия и Мойсея. Но ако трябва да се роди син или дъщеря, потребно ви е учението на Исуса. Ако искате да станете един генерал на войната, да побеждавате света, трябва ви Илия и Мойсей, но ако искате да разберете защо е създаден светът, потребно е учението на Исуса.
480.2 Яви им се ( втори вариант )
По-добре учението на Исуса, отколкото учението на Илия и Моисея. Но ако трябва да се роди син или дъщеря, потребно ви е учението на Исуса. Ако искате да станете генерал, да побеждавате на война, трябва ви Илия или Мойсей, но ако искате да разберете защо е създаден светът, потребно е учението на Исуса.
11.12.1932г.
481. Думи на Правда,  НБ , София
Та сегашните учени хора, според учението на древността има известни хора, които вече са прогресирали.
14.12.1932г.
482. Една похвала, ООК , София
Каквото да им се говори, те нищо не чуват; други 25 % ще приемат учението.
8.1.1933г.
483. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Като говоря така, пръв аз съм готов да изпълня учението на Христа.
29.1.1933г.
484. Защо възкръсна,  НБ , София
Идете и проповядвайте учението.“ Какво ще доказваме.
Туй е учението, което трябва да се проповядва.
3.2.1933г.
485. Точка и свобода,  МОК , София
485.2 Точка и свобода ( втори вариант )
Няма да го карам да учи, понеже учението е мъчно.
Вие сега мислите така: „Ние какво можем да направим? Ние сме учени хора.“ В какво седи учението на учените хора? (Отговарят, че знаят известно количество факти.) Ученият математик може ли да покаже на каква дълбочина има злато? Нито един от вас не може да намери къде има в земята пари.
5.2.1933г.
486. Първото място,  НБ , София
486.2 Първото място ( втори вариант )
Враговете му не искаха да живее на земята, защото щял да развали хората с учението си, за което не му е времето сега.
17.2.1933г.
487. Съразмерност в природата,  МОК , София
487.2 Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха ( втори вариант )
Кога учението ви е било по-успешно - вечерно време или сутрин?
19.2.1933г.
488. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Но знай, че и като учен можеш да изгубиш учението си; и като богат ти можеш да изгубиш богатството си.
488.2 А другото падна ( втори вариант )
Ако не си богат, можеш да станеш богат, но знай. че и като учен можеш да изгубиш учението си; и като богат ти можеш да изгубиш богатството си.
8.3.1933г.
489. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
489.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Рекох, нека учението бъде като едно приятно занимание за вас.
10.3.1933г.
490. Затвор и освобождаване, МОК , София
490.2 Затвор и освобождаване ( втори вариант )
Къде е учението? Значи на този човек не му трябвало много.
12.3.1933г.
491. В Неговата любов,  НБ , София
Учението е хубавото в света и трябва да бъде достъпно за всички.
Ако той не влезе, тогава ние ще имаме учението на индусите за кармата.
17.3.1933г.
492. Общи и частни положения,  МОК , София
492.2 Общи и частни положения ( втори вариант )
Учението е общо състояние за всички.
26.3.1933г.
493. Кой ще ви даде вашето,  НБ , София
Аз ви давам една кутия кибрит, изваждам пред вас една клечка кибрит и запалвам огъня. „Ама другите клечки горят ли като тази клечка?“ Там е сега учението, ще ги опитате.
Един млад, интелигентен момък започнал да изучава учението на анархизма, идейно да го изучава.
493.2 Кой ще ви даде вашето ( втори вариант )
Какво има да се съмнявате? Аз ви давам една кутия кибрит, изваждам пред вас една клечка кибрит и запалвам огъня. - Ама другите клечки горят ли като тази клечка? - Там е сега учението, ще го опитате.
Един млад, интелигентен момък започнал да изучава учението на анархизма, идейно да го изучава.
29.3.1933г.
494. Общи положения, ООК , София
494.2 Устата (продължение) ( втори вариант )
При учението учиш едно нещо, за да го знаеш.
2.4.1933г.
495. Радостта,  НБ , София
Учението, младостта, богатството ще дойдат отпосле.
495.2 Радостта ( втори вариант )
Учението, младостта, богатството ще дойдат после.
16.4.1933г.
496. Живот вечен,  НБ , София
496.2 Живот вечен ( втори вариант )
Това е учението на черната ложа.
30.4.1933г.
497. Целта на живота,  УС , София
Учението не може да се замести с любов.
14.5.1933г.
498. Добродетелната жена,  НБ , София
Та казвам, учението е следното.
21.5.1933г.
499. В правда и съдба,  НБ , София
Според учението на съвременните учени хора смърт няма в света.
499.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Според учението на съвременните учени хора смърт няма в света.
7.6.1933г.
500. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
500.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Но има лъжливи работи в учението за прераждането.
16.7.1933г.
501. Елате да обядваме,  НБ , София
Така се проповядва лесно учението.
От учението и невежеството трябва да се откажете.
501.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Така учението се проповядва лесно.
23.7.1933г.
502. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
Той може да бъде проповедник, ще проповядва, ще тълкува учението на Христа, и той ще умре.
502.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Ще проповядва, ще тълкува учението на Христа и ще умре.
30.7.1933г.
503. Който направи небето и земята,  НБ , София
Хубаво, има и друга една страна: кой изпълнява по-добре учението. Не коя църква е по-добра, коя църква е по-права, но коя църква изпълнява учението, коя църква го прилага.
Поддържат учението, че Христос пролял кръвта си за спасението на човечеството.
503.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
За какво се борят? Кой вярва по-право? Хубаво, има и друга страна: Кой изпълнява по-добре учението. Коя църква е по-добра или коя по-права, или коя църква изпълнява по-добре учението, коя църква го прилага.
3.9.1933г.
504. Едно звено, СБ , София
Това е учението, което трябва да се проповядва на съвременните хора.
1.10.1933г.
505. Двата процеса в живота – двата гласа,  УС , София
Но ние трябва да Го слушаме! Ти искаш да станеш учен в света, за да изпълниш Волята Божия, нали? И мислиш ли, че учението в този свят ще ти помогне да изпълниш Волята Божия?
4.10.1933г.
506. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
Не, че учението не е на место. Като се запали огъня и учението и то ще пламне. Учението, знанието, което хората имат е огън.
И му казва: „Довиждане, ще ме извиниш, че не можах хубаво да ти разбера учението, но голям товар имах на гърба си, който не ми позволяваше добре да слушам, но ще заповядате някога, когато съм без товар, тогава да говорим.“ Той разбра по-добре.
18.10.1933г.
507. Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК , София
Учението, което аз проповядвам, не е една лотария, а иска хората да работят.
22.10.1933г.
508. Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!),  УС , София
То е учението на Духа.
5.11.1933г.
509. Общото благо,  УС , София
Туй е учението, което всякога се е проповядвало в един или в друг смисъл.
Това е сега учението на Христа.
5.11.1933г.
510. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
До времето на Христа се е проповядвало учението: „Око за око, зъб за зъб“, но Христос казва: „Да, в миналото учението „Око за око, зъб за зъб“ беше валидно, но сега Аз проповядвам да не се противите на злото.
8.11.1933г.
511. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Единственото хубаво нещо е учението.
15.11.1933г.
512. Най-малката любов, ООК , София
Какво се разрешава по този начин? Това не е ли учението на света? Един банкер е важен за един клиент дотолкова, доколкото той може да вземе от него пари на заем.
19.11.1933г.
513. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Нали знаете онзи разказ от Гоголя за Тарас Булба, който изпратил синовете си в една семинария да учат, та като се върнали от учението си, той почнал да се боксира с тях, да ги изпита доколко са юнаци.
Та, Божественото учение или учението на природата е дотолкова важно, доколкото ние можем да вложим в него нещо от себе си.
1.12.1933г.
514. Перпендекулярно отношение,  МОК , София
В това време има специфично качество за учението, което може да постигнеш.
Така е в учението.
10.12.1933г.
515. Земята на живите,  НБ , София
Учението на Толстоя седи [в] „Не противи се злому.“ Или, аз тълкувам тъй: Не се занимавай с противоречията на природата.
17.12.1933г.
516. Освободеният роб,  НБ , София
Казва му: „Само учението Христово може да те избави от това робство.“ И дълго време му проповядва, докато у този роб се събуди неговото съзнание.
Та, казвам: Без да си в неговите времена, почва да проповядва учението какво влияние оказва мощната човешка мисъл.
27.12.1933г.
517. Постигни реалността, ООК , София
Но учението по благодат не бива.
31.12.1933г.
518. Да живее душата ми!,  НБ , София
Аз поддържам учението: Не може да обичаш туй, което умира; може да обичаш само туй, което не умира.
3.1.1934г.
519. Новото направление в живота, ООК , София
Казва: „Вярвам в Христа! Той страдал, ние поддържаме Неговото учение.“ Няма какво да Му поддържам учението. Ние мислим, че като поддържаме учението, помагаме.
11.2.1934г.
520. Мене слушайте,  НБ , София
Резултатът на учението е работата, а резултатът на работата е животът.
25.2.1934г.
521. Любов и разбиране, УС , София
Сега, според учението за прераждането, вие чакате в някое друго прераждане да дойдете при по-благоприятни условия. Учението, което трябва да учите, е учение на Любовта.
11.3.1934г.
522. Новата дреха, УС , София
Оттук, оттам ще взема по малко и ще си замина.“ Ако идва с празна кошница, това е учението на света.
Също така и в учението трябва да има нещо, което да приложиш.
11.3.1934г.
523. Словото,  НБ , София
Живите вярват в живота, силните вярват в силата, учените вярват в учението.
25.3.1934г.
524. Възстановете Любовта, УС , София
То е задачата и учението на Христа.
Ако не живееш по учението Христово, тази кръв ще се измени.
Някой окултен ученик е по-млад, казва: „Какво ще стане с мене? Аз съм в учението от една–две години.“ Ето, онзи брат е от 10–15 години, 20 години.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.