Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


8.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
В това седи съвършенството – в познанието Волята на Единия истинен Бог, Господ Спасител.
14.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
С нейното животворящо действие душата придобива Пълнота, която води към съвършенството – както храната на тялото има за цел не само да подкрепи и достави сила на тялото, но тъй също и да му помага да се лекува от недъзите, които случайно или непредвидено са влезли в организма му.
18.7.1900г.
3. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Но изпитът е тук, долу, гдето е съдено всекиму, който се роди, да премине през всичките изпити на Живота, за да се приближи към пътя на съвършенството, към пътя на светостта. „Свети бъдете, казва Господ, защото и Аз Съм свят.“ Тия са важните неща на Живота – познанието на Истината, която има по-голяма цена от всяко друго нещо.
14.10.1900г.
4. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Помни, целта е съвършенството, Любовта е блаженството, а добрата мисъл – небесната красота.
28.8.1909г.
5. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
И аслъ, съвършенството е потребно, защото без него не можем да намерим връзките, за да се съединим с Бога.
И в това се състои съвършенството на Бога: каквото и последствие да има, Той ще го даде.
Затова помни: съвършенството е целта, блаженството е Любовта, хубостта е мисълта, а Пълнотата на всичко е Бог. Без Него нито съвършенството се постига, нито Любовта, нито мисълта.
6.9.1912г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Христос е име колективно и представлява множества, които християните изчисляват с „тисящи на тисящи и тми на тми“, което значи сто милиона, а стоте е число на ангелите и представлява съвършенството.
4.8.1918г.
7. Доброто вино,  НБ , София
Това означава процес, обратен на съвършенството.
7.2 Доброто вино ( втори вариант )
Това означава процесъ, обратенъ на съвършенството.
7.11.1918г.
8. Който намигва, ИБ , БС , София
Като ви поставя седморка, то е закон на съвършенството.
2.2.1919г.
9. Като себе си,  НБ , София
Така ще растеш и ще се развиваш, докато стигнеш до съвършенството, за което Христос казва: „Аз и Отец ми едно сме“.
15.6.1920г.
10. Разговор,  ИБ , Сливен
Съвършенството на новата култура ще бъде след 350 000 години.
15.9.1920г.
11. Три картини,  ИБ , В.Търново
Малката любов ражда малките недъзи, а съвършената любов ражда съвършенството.
27.2.1921г.
12. Любовта,  НБ , София
За тази Любов се казва в Писанието, че тя е връзката на съвършенството.
И тъй: Бог е Любов, а Любовта е връзката на съвършенството.
12.2 I. Любовта. ( втори вариант )
За тази любов се казва в Писанието, че тя е връзката на съвършенството.
13.3.1921г.
13. Новият човек,  НБ , София
Само тогава можете да кажете: „Любовта е път към съвършенството“.
13.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Поставете въ себе си желанието да придобиете познания за любовь и вѣра, прѣбродете цѣлата земя отъ единия до другия ѝ край, въ краенъ случай идете и на небето, но научете какво нѣщо е вѣрата и любовьта, за да може да кажете: „Любовьта е връзка на съвършенството.“
20.8.1921г.
14. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
Не, ние трябва да спазваме закона за съвършенството, който съществува в Природата.
И тогава съвременната философия, съвременните знания казват, че ние, хората, не можем да бъдем съвършени и че съвършен е само един Бог, а съвършенството за нас е въпрос за бъдещето.
Ние не говорим по същество за онова абсолютно състояние на Бога, за Неговото Съвършенство, а говорим за съвършенството, което се проявява в даден случай в настоящето. В даден случай, когато срещна едно същество, аз мога да бъда към него тъй внимателен, както Бог е внимателен, защото съвършенството е само в Добродетелите. Когато отричаме съвършенството и Добродетелите, ние подразбираме злото.
Апостол Павел казва: „Съработници да станем с Бога“, или казано на съвременен език, да станем съдружници с Него, да вложим капиталите си в Него, да започнем да работим и да кажем: „Господи, каквото Ти кажеш, каквото благоволиш, ние сме готови на Твоето Благоволение.“ Аз засягам този закон за съвършенството, за да можем да се избавим от съвременните илюзии.
Законът на съвършенството е Закон на Любовта. Затова Любовта трябва да предшества съвършенството.
Начало на съвършенството е Любовта, Любовта е плод на Духа, а Доброто е плод на Любовта.
24.2.1922г.
15. Трите живота, ООК , София
Когато изучавате евангелието, виждате, че Христос започва от малките правила и дохожда до съвършенството, като да бъдете съвършени, както е съвършен вашият Отец, който е на небеса.
1.4.1922г.
16. Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ ,
Ученикът работи съзнателно, за да придобие съвършенството, към което се стреми непрестанно.
2.5.1922г.
17. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
17.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
Дойдете ли до десетия цигулар, вие влизате в закона на съвършенството.
11.6.1922г.
18. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Съвършенството пък е нещо не абсолютно, то е нещо относително.
Та сега заради този жив Христос, ние ще приложим тия три велики закона: Любов към Бога, Любов към ближния и закона на съвършенството – за да бъдем чисти.
19.8.1922г.
19. Единственото начало, СБ , В.Търново
Любовта е свръзка на съвършенството.
23.8.1922г.
20. В Горницата, СБ , В.Търново
Този е третият път (надясно) – пътят към съвършенството: той е Новата епоха, Новият живот.
7.1.1923г.
21. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Пътят на съвършенството трябва да изпъква в душите ни.
9.9.1923г.
22. Двата метода на природата,  НБ , София
А съвършенството – това е идеалът на нашето развитие.
23.9.1923г.
23. Съблазните,  НБ , София
Аз ще ви дам после един пример, да видите в какво седи съвършенството.
27.2.1924г.
24. Истинско и относително знание, ООК , София
Това е великото в Божествената школа, че съвършенството може да го придобиете.
23.4.1924г.
25. Точилото и ножът, ООК , София
Не се занимавай със съвършенството на другите хора! Всеки лично трябва да се занимава със своето съвършенство.
9.6.1924г.
26. Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ , Витоша
Съвършенството е възможно - то е извън времето и пространството. Човек трябва да има стремеж към съвършенството.
20.7.1924г.
27. Ще дойда след тебе,  НБ , София
Които не са съвършени, ще работят, за да придобият съвършенството.
23.11.1924г.
28. Да угоди на народа, НБ , София
И онѣзи, които сѫ възприели Истината, които сѫ влѣзли въ този пѫть, трѣбва да бѫдатъ смѣли, да вървятъ напрѣдъ, за да достигнатъ съвършенството, цѣльта на вашия животъ. Съвършенството е за истинскитѣ ученици.
28.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
И онези, които са възприели Истината, които са влезли в този път, трябва да бъдат смели, да вървят напред, за да достигнат съвършенството, целта на вашия живот. Съвършенството е за истинските ученици.
26.8.1925г.
29. Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ , В.Търново
Съвършенството на Любовьта ще бѫде смисълътъ на моя животъ.
29.2 Чистота и святост ( втори вариант )
Съвършенството на Любовта ще бъде смисълът на моя живот.
21.2.1926г.
30. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Съвършенството, това е един вечен идеал не само на хората, но и на всички разумни същества.
Всички четат тази книга на съвършенството, но още не са съвършени.
Съвършенството, към което се стреми всяка душа, учените хора го намират в човешкия строеж.
И с който човек влезете в съприкосновение, ще постъпите според учението за съвършенството.
28.2.1926г.
31. Приех от Отца Си,  НБ , София
Ако някой каже, че е близо до съвършенството, разбирам, радвам се за това, но трябва да знае, че той още не е довършил курса на своето съвършенство.
Аз беседвах с вас миналата седмица за съвършенството, а сега ви проповядвам за вътрешното единство. Бъдете каквито искате, но се стремете към съвършенството, стремете се и към единството! В моите очи и вълкът, по някой път, се реформира.
2.5.1926г.
32. Избавената душа,  НБ , София
Аз не говоря само за външната форма, но подразбирам съвършенството на носа.
Ние сега изучаваме първия закон, съвършенството на яденето.
12.5.1926г.
33. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Съвършенството е вечен процес.
23.5.1926г.
34. Скритото имане,  НБ , София
Тогава, къде ще намерите скритото богатство? В съвършенството.
27.8.1926г.
35. Свещеният огън, СБ , София
Казвам: сложете Любовта съразмерно и в главата, и в сърцето! Когато говоря за Любовта, подразбирам съвършенството на Бога, изявлението на Бога в Неговата пълнота, т.е. във всички Негови прояви.
29.8.1926г.
36. Добро и съвършенство, СБ , София
Та когато аз ви говоря, че трябва да бъдете добри, това е само средство, за да достигнете съвършенството. Следователно добротата не е идеал в живота на човека, а е само средство и условие за постигане на съвършенството. Който разбира закона, ще знае, като се казва, че човек трябва да бъде съвършен, за да бъде добър, трябва да подразбира условията; а като се казва, че човек трябва да бъде най-първо добър, ще подразбира, че доброто е необходимо за постигане на съвършенството. Съвършенството има два израза: в Божествения свят съвършенството се изпитва с голямата радост, която Духът съдържа.
Това, което причинява радост в живота, то е законът на съвършенството, понеже Божественият живот се намира в съвършенство.
За вас целта на живота ви е в съвършенството.
29.9.1926г.
37. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Не е въпросът, дали може лесно да се постигне съвършенството.
Пътят към Бога се намира в съвършенството. Без съвършенството Бог остава непонятен за хората. Правата мисъл е подтик към Божественото, подтик към постигане на съвършенството.
Ученик, който не може да учи, да си върви! Човек, който не може да търпи, да си върви! Де трябва да вървят тия хора? Да вървят в пътя на съвършенството, дето могат да научат търпението, дето могат да научат какво нещо е любов, мъдрост, истина, правда, доброта и т. н.
Основната мисъл, която трябва да остане в ума ви от тази лекция, е мисълта за съвършенството. Казвате: „Ние сме слушали от мнозина да говорят за съвършенството." Който е влязъл в пътя на съвършенството, в него едновременно ще потекат три струи: едната струя ще мине през сърцето и ще създаде в човека разширение на чувствата; втората струя ще мине през ума и ще възбуди в него безброй светли мисли; третата струя ще проникне през душата и ще подтикне човека към свобода на неговите действия. Когато човек се домогне до пътя на съвършенството, Божественото се пробужда в него. Съвършенството представя идеал, за постигането на който Бог всякога е готов да ни помага.
Казвате: „Ние знаем какво нещо е съвършенството." Вие знаете какво нещо е съвършенството, говорите за него, но същевременно говорите за млади и за стари.
17.10.1926г.
38. Любов и вяра,  МОК , София
38.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Законът на съвършенството има условия, начини, методи да хармонизира всички противоречиви желания в света.
20.10.1926г.
39. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Съвършенството не е за вас.
31.10.1926г.
40. Неговата заповед,  НБ , София
Има ли смисъл богатият да желае богатство? Не бързай да станеш добър! Доброто е необходимо условие за съвършенството на човека, но той не може да стане добър в един ден.
19.12.1926г.
41. Те свидетелстват,  НБ , София
Съвършенството е велик идеал, към постигането на което всеки човек трябва да се стреми. По същество съвършенството е непостижимо, но разбирането му е постижимо.
16.2.1927г.
42. Великата задача на човека, ООК , София
Ако съвършенството се постига в един ден, защо трябваше тогава Бог, Който е Съвършен, Който включва в Себе Си всички блага, да създаде целия космос, да създаде безброй същества, които да скърбят и страдат? Значи Той е имал предвид великата задача на човека: да работи, да се учи, като започне от малките величини и върви към големите.
19.6.1927г.
43. Ще оздравее,  НБ , София
За да дойде човек до закона на съвършенството, той трябва да е минал през 99 професори.
29.6.1927г.
44. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Който чете „класическата книга на любовта", или „книгата на съвършенството", той мисли дълбоко, постоянно ходи, плаче. Книгата на съвършенството, или класическата книга на любовта казва: Който ме е взел веднъж в ръцете си, той ще разбере, че сълзите от очите му трябва да пресъхнат.
15.8.1927г.
45. Правата мисъл, МС , София
Съвършенството на човека седи в това, човек да достигне до една идея, която да не търпи никаква корекция, и да я постави на своето място.
23.10.1927г.
46. По-долен от ангелите,  НБ , София
Само мисълта за съвършенството внася в човека вътрешна радост и веселие.
30.10.1927г.
47. Посред тях,  НБ , София
Съвършенството подразбира единение с Бога.
23.11.1927г.
48. Свещ, която не гасне, ООК , София
Обаче трябва да знаете, че законът на съвършенството е безграничен, вечен.
18.12.1927г.
49. Твърдата храна,  НБ , София
Това е съвършенството, което очаквате.
9.5.1928г.
50. Създаване на нови органи, ООК , София
„Бъдете съвършени, както Отец ми е съвършен!“ Съвършенството на човека се обуславя от неговите органи.
1.8.1928г.
51. Правилно хранене, ООК , София
Съвършенството подразбира вътрешен процес – съвършенство във всички постъпки.
31.8.1928г.
52. Гордост и ревност,  МОК , София
Съвършенството показва, че преди тебе има други същества, които са завършили своето развитие, и ти ще се учиш от тях.
Успее ли да постигне това, човек влиза в закона на съвършенството и става възрастен, на 33 години.
52.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Когато се казва, че вѣчно ще учимъ, това подразбира закона на съвършенството. Съвършенството показва, че прѣди тебе има други сѫщества, които сѫ завършили своето развитие, и ти ще се учишъ отъ тѣхъ.
Успѣе ли човѣкъ да постигне това нѣщо, той е въ закона на съвършенството и става възрастенъ, на 33 години.
24.4.1929г.
53. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Съвършенството на човека се заключава в това, което той може да постигне днес.
53.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Високият идеал е едно далечно бъдеще, но туй, което сега може да направите в дадения случай, туй е съвършенството.
28.8.1929г.
54. Естествен ред на нещата, ООК , София
Влезе ли в света на съвършенството, човек се превръща на ангел, т. е. на Божи служител, който има за цел да помага на своите ближни.
14.5.1930г.
55. Добрият ден, ООК , София
Като казвам, че човек не може без погрешки, аз не поощрявам грешките, но обръщам внимание на това, че човек не е дошъл още до съвършенството, което изключва грешките.
22.10.1930г.
56. Един и същ, ООК , София
Съвършенството подразбира Любовта на човека към самия себе.
26.11.1930г.
57. Точка на равновесие, ООК , София
С каквито дрехи да е облечен, прости или богати, красотата и съвършенството на тялото му веднага се забелязват.
7.12.1930г.
58. Важността на размишлението,  УС , София
Понеже Бог ни обича, иска да ни облече в дрехата на съвършенството. Колко време е нужно, за да се ушие дрехата на съвършенството? Колко пъти ще се мери и поправя тази дреха, докато се ушие! Тя трябва да бъде готова за Великден.
18.2.1931г.
59. Зенитът на живота, ООК , София
Съвършенството е вечен процес.
21.6.1931г.
60. Мистично разбиране,  УС , София
Като говоря за съвършенството, мога да ви приведа ред примери от човешкия живот, изпълнен с бели лъжи.
19.7.1931г.
61. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
От природата човек ще изучава законите на съвършенството и ще ги прилага в живота си.
19.8.1931г.
62. Сила, разумност и добро, СБ , София
Щастието и съвършенството са извън времето и пространството – няма същество, което може да ви ограничи в правене на Добро.
16.12.1931г.
63. Правилен живот, ООК , София
Докато сте на земята, щастието и съвършенството са моментни прояви. Когато изпълнявате Божията воля, съвършени сте; щом престанете да я изпълнявате, губите съвършенството си.
63.2 Правилен живот ( втори вариант )
Постигането на съвършенството е непреривен процес.
Докато сте на земята, щастието и съвършенството са моментни прояви. Щом престанете да я изпълнявате, губите съвършенството си.
15.6.1932г.
64. Философия и наука, ООК , София
Съвършенството не се постига изведнъж.
27.1.1933г.
65. Времето на доброто,  МОК , София
65.2 Времето на доброто ( втори вариант )
Сега хората не разбират, но като дойде законът на съвършенството, ще разберат неща, които човек сега не може да учи.
30.4.1933г.
66. Целта на живота,  УС , София
Сегашният живот на хората не е дошъл до съвършенството, но един ден, когато се свържат с Бога, ще станат съвършени.
Що е любовта и що е съвършенството, не могат да се опишат. Как ще фотографираш цялата земя? Колкото е възможно това, толкова е възможно да опишеш любовта и съвършенството.
В пътя на съвършенството ще срещнете много противоречия, на които не трябва да обръщате внимание.
Дето има начало и край, там е съвършенството.
7.5.1933г.
67. Вяра и Любов,  УС , София
Той имал предвид вътрешната страна на въпроса за съвършенството.
19.5.1933г.
68. Разнообразието в живота,  МОК , София
Аз взимам израза „незавършени процеси“ не във външното натрупване – той се намира в процеса на съвършенството.
68.2 Разнообразието в живота ( втори вариант )
Аз взимам израза „незавършени процеси“ не във външното натрупване - той се намира 6 процеса на съвършенството.
21.5.1933г.
69. В правда и съдба,  НБ , София
Здравето е среда за съвършенството.
69.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Здравето е среда за съвършенството.
12.7.1933г.
70. Красивите линии в природата, ООК , София
70.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Съвършенството е цел, докато достигне онази граница, дето няма да има възможност вече за падане.
3.9.1933г.
71. Великата формула, СБ , София
Казвате: „Бог е съвършен, Той не се нуждае от нас, ние да Му причиняваме радости“. – Вие не разбирате какво нещо е съвършенството.
1.12.1933г.
72. Перпендекулярно отношение,  МОК , София
Това е съвършенството на Бога.
11.7.1934г.
73. Взимане и даване. Първият и последният, ООК , София
Не, съвършенството е един процес, изведнъж не се постига.
12.9.1934г.
74. Връзка с Бога, ООК , София
Това е съвършенството на човека.
3.10.1934г.
75. Милосърдие, смирение и молитва, ООК , София
С приближаването си към съвършенството и към безсмъртието си той ще се приближава все към този идеал.
25.11.1934г.
76. Петте постижения,  УС , София
Кога да е, всеки човек ще дойде до съвършенството като стремеж на неговата душа.
2.12.1934г.
77. Помни Създателя си!,  НБ , София
Това е съвършенството.
12.12.1934г.
78. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
Вие сте дошли да изучавате света и в това се състои съвършенството.
20.2.1935г.
79. Изпитите на ученика, ООК , София
Ако не минеш през света на смъртта, ти не можеш да влезеш в света на съвършенството, на безсмъртието, понеже онези, които са безсмъртни, те са минали през света на смъртта и са победили.
22.3.1935г.
80. Да мисли,  МОК , ИБ , София
80.2 Да мисли ( втори вариант )
Следователно, ако вървите по Неговия път, по пътя на съвършенството, няма от какво да се оплаквате.
2.6.1935г.
81. Тонът Фа,  УС , София
81.2 Няма да бъда излъган ( втори вариант )
Когато вървите по пътя на съвършенството, трябва да бъдете съвършено празни.
5.6.1935г.
82. Правилното пеене, ООК , София
" Съвършенството е една велика цел. Човек в градежа на своето развитие расте и върви към съвършенството.
7.7.1935г.
83. На утрешния ден,  НБ , София
И съвършенството е непреривен закон.
12.7.1935г.
84. Мисъл, сила и любов,  МОК , София
Ти, като влезеш в пътя на съвършенството, той е истинския път.
Имайте желание да разбирате пътя на съвършенството.
Това е само пътят на съвършенството, в който ти може да влезеш.
14.7.1935г.
85. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Първо човек трябва да научи закона към Бога, закона към своя ближен и тогава той ще изучава закона за съвършенството.
Сега всички се стремите към пътя на съвършенството.
3.9.1935г.
86. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
Защо ви е съвършенството на мъртвия?
27.10.1935г.
87. Приложението като източник на знанието,  УС , София
87.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Той говори за съвършенството, защото живее в него. На вас е дадена задачата да приложите Любовта, за да придобиете съвършенството.
3.11.1935г.
88. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Постижението има за идеал съвършенството, а съвършенството е цел на човешкия живот. Постиженията на всички хора в света не могат да се сравнят с постиженията на истината, със съвършенството. Всичко онова, което вие може да постигнете, то даже не е една хилядна част от съвършенството, което може да постигнете. Следователно, като казвам постиженията, имам пред вид да влезете в пътя на съвършенството. В съвършенството ще имате всичките възможности да разбирате смисъла на сегашния живот.
10.11.1935г.
89. Роденото от плътта,  НБ , София
Хората искат да приложат съвършенството на земята, т.е. да станат съвършени. Обаче те не знаят, че съвършенството принадлежи на друг свят.
17.11.1935г.
90. Вътрешният закон,  УС , София
90.2 Вътрешният закон ( втори вариант )
Като влезе в Любовта, в пътя на съвършенството, той ще каже: „Ще познаем Бога така, както ни е познал“. „Благословен е този, който иде в името Господне.“ Името Господне е Любовта.
1.12.1935г.
91. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
91.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Ще кажете, че се стремите към съвършенството. Важно е, че съвършенството е идеал на човека. Той е недоволен, безпокои се постоянно, че не е дошъл до съвършенството, не е постигнал идеала си.
11.12.1935г.
92. Трите връзки, ООК , София
Съвършенството не е да станеш добър. Защото, доброто е само едно условие за съвършенството. Доброто е условие за съвършенството.
13.12.1935г.
93. Неразбраното,  МОК , София
То е отворен път за постижение на съвършенството. Защото идеалът на човека е съвършенството.
29.8.1936г.
94. Проявеният и непроявеният, СБ , София
Какво представя съвършенството? Кой е съвършен човек? Съвършен човек е онзи, който носи Божията Любов в себе си.
94.2 Проявеният и непроявеният ( втори вариант )
Какво нещо е съвършенството.
3.1.1937г.
95. Реалността в живота,  УС , София
95.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
А онези души, които ще се завършат своето развитие, те ще бъдат божиите души, и те трябва да дойдат с имането си, което са имали. 7-те дъщери, това е числото на съвършенството.
10.1.1937г.
96. Божествената храна,  УС , София
Бъдете вечно млади, да подчинявате своята воля на Божията, да се отказвате от старите си човешки навици, да следвате пътя на съвършенството и красотата.
28.7.1937г.
97. Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Когато приложите тия три метода в живота си, вие ще постигнете съвършенството, към което се стремите.
97.2 Реалното и идеалното ( втори вариант )
Бог сега изисква това, което е посял в нас, и по същия закон очаква от нас добрия живот, добрите мисли, желания, стремежи, съвършенството.
25.8.1937г.
98. Естественият живот, ООК , София
Целта на живота е съвършенството.
3.10.1937г.
99. Оценяване и прилагане,  УС , София
Няма човек на земята, който, като възлезе към живота, към върха на съвършенството, да не е минал през скарата на огъня.
29.5.1938г.
100. Всичко е възможно,  НБ , София
Христос изказва тази идея така: „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш.“ Някой път хората се оплакват и казват: „Не можем да бъдем съвършени.“ Съвършенството, това е привилегия, то е крайната цел, крайното благо. Съвършенството на Бога е, което дава хубостта на този свят.
3.7.1938г.
101. Слизане и качване,  УС , София
Само така можем да придобием съвършенството, за което се говори. Смисълът на живота е в съвършенството. Всеки човек може да постигне съвършенството.
24.7.1938г.
102. Азбука на разбирането, СБ , РБ , 7-те езера
Тъй щото, искате ли да дойдете до съвършенството, за което Христос говори, вие трябва да разбирате и себе си, и своя ближен.
1.1.1939г.
103. Малкият брат,  ИБ , София
За да запази чистотата и съвършенството си, човек трябва да прилага в живота си Божията Любов.
18.1.1939г.
104. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
Всичко е съвършено в нея, но съвършенството трябва да се прояви. Трябва да дойде някой друг, извън съвършенството, да свири.
Та казвам, човек трябва да работи над съвършенството. Ние сега се учим да работим над съвършенството, което Бог е създал.
Животът започва със съвършенството. Той е създаден съвършен, но той още съвършенството не е придобил.
1.2.1939г.
105. Постъпвайте съвършено!, ООК , София
Съвършенството не е във времето и пространството, то е в дадения случай.
3.2.1939г.
106. Основен тон, МОК , София
В съвършенството няма еднообразие. В съвършенството има разнообразие.
31.5.1939г.
107. Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК , София
Съвършенството е процес на много постъпки! Светът е създаден от Бога.
11.8.1939г.
108. Господар и слуга, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Съвършенството човек може да го придобие само в любовта.
5.11.1939г.
109. Ще бъдат опитани,  УС , София
А пък съвършенството е жива функция.
12.11.1939г.
110. Намиране изгубената дума,  УС , София
Съвършенството, това е вечният Божествен свят.
10.12.1939г.
111. Посещение на Бога. Работа и учение,  УС , София
Но той казва: „Нали така прави, няма да му дам.“ Ако Бог така се влияе, тогава каква е вашата философия? Това показва съвършенството на Бога.
6.3.1940г.
112. Съвършенството, ООК , София
Съвършенството в Божествения свят разбира съвсем друго нещо, отколкото обикновеното съвършенство. Щом го победят, съвършенството свършва, не е съвършен.
Идеята на живота седи в съвършенството. Съвършенството не е едно положение статистическо.
Казва: „Опитайте Ме сега.“ Казват му: „Слез ти от кръста, нали си от съвършените хора? Казваш, че си Син Божи.“ Казвам: Съвършенството на Христа седи в това, че Онзи, Който беше с него, казва: „Нека Те заковат, нека видят как ще умреш, нека Те заровят, тогава Ти ще познаеш, че Аз съм Бог, Който Те ръководи, и ще Те избавя.“ Съвършенството на Христа е във възкресението.
Съвършенството се проявява, когато човек и Бог са в едно.
Казвам: Съвършенството на Христа седи в търпението, в изпълнението на Неговата мисия да разреши в реален смисъл какво нещо е Божията Любов.
Значи съвършенството на Христа седи в това, че Той умря за онези, които не са Негови приятели. То е съвършенството.
10.4.1940г.
113. Към съвършенство!, ООК , София
Стремете се към вашето съвършенство, към съвършенството, към Бога непреривно всеки ден и да ви е приятно да се стремите.
14.4.1940г.
114. Майката на съвършенството,  УС , София
Хубава е първата майка на сенките, но втората майка е майка на съвършенството, на която ти може да разчиташ.
2.6.1940г.
115. Бог е истинен,  НБ , София
Щом достигнем съвършенството, делата, които правим, трябва да бъдат съвършени. Ние, съвършените, слизаме да работим за онези, които не са добили съвършенството.
7.7.1940г.
116. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
Съвършенството е цел, към която човек се стреми. Съвършенството плаши хората. Казвате: „Що е съвършенството?“ Съвършен е онзи човек, който може да извърши всички Божии блага, не да ги използува в обикновения смисъл, но да ги използува за добро.
Казва: „Какво нещо е съвършенството, съвършеният свят?“ Светлината, която ни огрява, това е съвършенството.
31.7.1940г.
117. Източникът на радостта, ООК , София
Щом влезеш в съвършенството на Божествения живот, тогава ще разбереш смисъла на физическия, духовния и Божествения живот.
2.8.1940г.
118. Умни, добри и здрави,  МОК , София
То е съвършенството на човека.
29.12.1940г.
119. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Казва: Ти нали искаш да бъдеш съвършен? Съвършенството показва онзи непреривен процес.
19.2.1941г.
120. Слушайте съвета, ООК , София
Съвършенството е една динамична цель на Божествения животъ. „Бѫдете съвършени“. Казвате: „Какво ще правятъ хората, като станатъ съвършени?“ Съвършенството е непреривно желание да изучава човѣкъ, да постигне онова, което Богъ е вложилъ вѫтре.
120.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Съвършенството е една динамична цел на Божествения живот. “Бъдете съвършени”. Казвате: „Какво ще правят хората, като станат съвършени?” Съвършенството е непреривно желание да изучава човек, да постигне онова, което Бог е вложил вътре.
1.6.1941г.
121. Крайното добро и крайното зло,  УС , София
Понеже се готвите за един съвършен свят, съвършенството не вземайте, че на земята не може да дойде.
26.8.1941г.
122. Новият път, СБ , София
Така човек ту умира, ту отново се ражда, докато дойде до съвършенството, към което се стреми.
7.9.1941г.
123. Възелът,  НБ , София
Един ден, когато ние достигнем до съвършенството на ангелите, сегашните дървета ще бъдат хора, те ще бъдат като нас.
123.2 *** (Беседата няма посочено заглавие) ( втори вариант )
Един ден, когато ние достигнем до съвършенството на ангелите, сегашните дървета ще бъдат хора, те ще бъдат като нас.
8.2.1942г.
124. И пак пишеше,  НБ , София
Но под съвършенство, какво разбирате вие? – Съвършенството разбира безсмъртие. Съвършенството разбира онази пълна Любов. Съвършенството разбира всезнание.
18.3.1942г.
125. Музика в живота, ООК , София
Съвършенството в какво седи? Музиката е изблик на съвършенство.
12.7.1942г.
126. Трите чаши,  УС , София
Ще кажете: „Ние сме го възприели.“ Животът, в който няма съвършенство, не е възприет. „Бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесни.“ Ако ние не може да възприемем съвършенството, ако не може да живеем така, както Бог изисква, тогава любовта ни не е пълна. Щом възприемем любовта в нейната пълнота, съвършенството ще дойде. Щом възприемем мъдростта в нейната пълнота, съвършенството ще дойде.
1.11.1942г.
127. Бъдете съвършени,  НБ , София
127.2 Бъдете съвършени! ( втори вариант )
Някои мислят, че съвършенството е нещо недостъпно.
13.12.1942г.
128. Усмихвай се,  УС , София
Любовта се проявява при съвършенството.
13.6.1943г.
129. Сила и слабост,  УС , София
Казва: „Аз не искам да бъда съвършен.“ Съвършенството трябва да бъде идеал за живота, то е смисълът. Несъвършенството причинява всичките страдания, съвършенството носи всичките блага в себе си, всичките Божествени блага.
15.9.1943г.
130. Добри плодове, СБ , РБ , София
Докато не се продаде, т. е. напълно прояви, той не се е развил още, не е проявил съвършенството си. Ето защо, трябва да се минат милиарди години и векове, за да се прояви съвършенството, което Бог е вложил в света, в човека и във всичко, което Той е създал.
10.11.1943г.
131. Мажорни и минорни гами, ООК , София
Често се говори за усъвършенстване, без да се знае начина за постигане на съвършенството.
131.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Вие сега имате идеята за съвършения човек, но не знаете как се постига съвършенството.
14.11.1943г.
132. Бъдете съвършени,  УС , София
След време ще покълнеш, ще израстеш, и съвършенството на Бога постепенно ще почне да се проявява. Следователно, ще знаете, че сте семена, които трябва да се посадят в земята, да израснат и постепенно да проявяват съвършенството на Оня, Който ги възраства.
„Бъдете съвършени!" – Какво представя съвършенството? – Метод за използване на Божиите блага.
„Бъдете съвършени като Бога". – Как се постига съвършенството? – Чрез страданията.
Да се стремим към съвършенството, към което Бог ни напътва.
132.2 Бъдете съвършени ( втори вариант )
Казвам, съвършенството е един метод, чрез който използваме Божиите блага.
Желанието на Бога за съвършенството да бъде наше съвършенство.
28.11.1943г.
133. Три важни неща, НБ , София
133.2 Трите важни неща ( втори вариант )
Ще кажете: „Господи, изпрати Духа си да се научим, понеже се опасявам да стана господар, понеже не съм съвършен.“ Съвършенството казва така: „Изпрати ни Духа си.“ Той е съвършен.
28.11.1943г.
134. Човешка и Божествена любов,  УС , София
134.2 Човешка и Божествена любов ( втори вариант )
В троеличието влиза съвършенството, ограничената любов.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.