Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Събуди се, ти, който спиш! Време е, възкресни от страстите на „низкий“, ти, който си умрял! И размисли за живота си – от где иде, защо е, где си го отправил? Лептата, която ти е дадена да принесеш за благото на ближний си, где си я оставил?
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Събуди се, ти, който спиш! „Време е", въскресни от страстите на „ниский", ти, който си умрял! И размисли за живота си: от где иде? Защо е? Где си го отправил? Лептата, която ти е дадена да принесеш за благото на ближний си, где си я оставил?
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Събуди ся ти който спишъ. „Врѣме е:“ въскресни отъ страститѣ на, „ниский,“ ти който си умрѣлъ.
28.8.1907г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Хората често пъти са отражение, отклик на онова, което желаят – страстите на Земята и душата се отразяват върху вас.
31.8.1910г.
4. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Гневът, яростта, страстите са отрицателни качества, в които няма интелигентност, а Любовта и смирението са първоначалните добродетели, с които е създаден човек, и те са интелигентните сили, които го повдигат.
28.11.1913г.
5. Умни и силни, ИБ ,
Страстите са наши гърбици, които носят в себе си вече благословения, стига да умеем да ги развием и разработим, както и Искър за София по-рано й носеше вода мътна, правеше блата, а сега, като се разработи, взеха от него електричество и осветяват днес цяла София.
19.1.1914г.
6. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Често ние се оплакваме от страстите си, от лошите си мисли и желания.
29.10.1916г.
7. Мъдростта,  НБ , София
Едно от основните неща, характеризиращи Живота, са страстите.
Кои хора се вълнуват? Тези, у които страстите вземат надмощие, които живеят в основата на своя мозък – над ушите си.
Страстите са кратковременни – могат да се повдигнат като пожар, но след това ще угаснат и ще настане затишие. Често и мъжете, след като се карат с жените си, отиват в кръчмата, за да забравят всичко, и казват: “Страстите на жената няма да ме убиват”. Страстите създават пиянството. Страстите трябва да се впрегнат и тогава ще се отстранят.
Сегашните хора казват: “Искам да се освободя от страстите си”. Трябва да се намери основният закон – да се впрегнат страстите на работа, да им се даде един умствен колорит, емоциите да се обърнат в чувства, чувствата – в щастие, щастието – в блаженство, а блаженството – в хармония, в сливане с Бога. При мен дохождат много и аз вземам скърбите им, вземам страстите им и казвам: “Хайде сега на работа!” Тези прасета трябва да се възпират, страстите трябва да се облагородят, да се превърнат в овце, т. е. в емоции, а после трябва да се превърнат в чувства.
25.3.1917г.
8. Солта,  НБ , София
Страстите не са потребни за хора, които имат сол, а само за онези, които нямат сол.
10.6.1918г.
9. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Най-опасните елементи за изразходване на енергията са страстите. И онези от вас, които се оплакват, че паметта им отслабва, ще знаят, че у тях страстите са взели надмощие.
20.10.1918г.
10. Дух Господен,  НБ , София
Колкото по-силни са страстите, толкова по-мъчнотопими метали ще се нагряват на тях. На място са страстите, когато се използват разумно.
10.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Колкото по-силни сѫ страститѣ, толкова по-мѫчнотопими метали ще се нагрѣватъ на тѣхъ. На мѣсто сѫ страститѣ, когато се използуватъ разумно.
27.10.1918г.
11. Двете заповеди,  НБ , София
Значи, той минава едновременно през четири свята: през физическия, дето се развива тялото; през Сърдечния, т.е. през страстите и желанията; през Умствения, т.е. през света на мисълта. Етерната обвивка е свързана с друга, наречена астрална, която управлява страстите.
11.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Значи, той минава едновременно презъ четири свѣта: презъ физическия, дето се развива тѣлото; презъ сърдечния, т. е. презъ страститѣ и желанията; презъ умствения, т. е. презъ свѣта на мисъльта. Етерната обвивка е свързана съ друга, наречена астрална, която управлява страститѣ.
6.4.1919г.
12. Господ му рече,  НБ , София
Сега аз искам да ви дам една правилна философия, да не се увличате в страстите на хората, които защищават своите интереси.
12.2 Господ му рече ( втори вариант )
Сега аз искам да ви дам една правилна философия, да не се увличате в страстите на хората, които защищават своите интереси.
1.6.1919г.
13. Отхвърленият камък,  НБ , София
Христос е човекът, който е винаги здрав, поставил е в ред и порядък своите мисли и желания, победил е страстите си и се нарича Син Божи.
6.3.1921г.
14. Вярата,  НБ , София
И тъй, започнете да поправяте мисълта си, страстите си.
14.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
И тъй, започнете да поправяте мисълта си, страстите си.
24.4.1921г.
15. В рова на лъвовете,  НБ , София
Няма по-груба сила от страстите. Никой обикновен човек не може да устои на страстите.
15.5.1921г.
16. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
А страстите не са нищо друго освен черният маг, който затваря душите в изкуствено направени форми.
16.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Страститѣ, това сѫ този магъ, който впрегналъ тѣзи души.
26.5.1922г.
17. По пътя, ООК , Витоша
Кравата, това е доброто у вас, а тия кучета, това са страстите – низшият интелект, които гонят кравата.
12.10.1922г.
18. Практическо приложение на музиката, ООК , София
После, когато действат низшите чувства, страстите, тия гласни органи загрубяват.
8.11.1922г.
19. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Ако говорите на някой ангел за страстите, той нищо няма да разбере.
И тъй, докато се занимава само с материалния живот, човек се намира в границите на животинската любов; докато се занимава с материалния и духовния живот, той е в границите на човешката любов; щом изчезнат страстите от човешката любов, човек влиза в ангелската любов.
11.11.1923г.
20. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Имате известно неразположение, раздразнени сте, страстите ви в този случай взимат надмощие.
18.5.1924г.
21. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Богатството, страстите, властта са питиета, които опияняват човека.
11.1.1925г.
22. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Тя е била фокусъ, въ който трѣбвало да изгорятъ страститѣ на този мѫжъ.
22.2 Тесният път ( втори вариант )
Тя е била фокус, в който трябвало да изгорят страстите на този мъж.
15.3.1925г.
23. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Въ настроенията всѣкога влизатъ страститѣ, а страститѣ сѫ една неустойчива срѣда. Елементитѣ, които образуватъ страститѣ сѫ въ едно прѣходно състояние, въ състояние на прѣсъздаване. Страститѣ, които се бушуватъ вѫтрѣ въ животнитѣ, сѫ свързани съ извѣстни процеси, които ставатъ въ самата природа, понеже природата твори единъ новъ свѣтъ.
23.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
В настроенията всякога влизат страстите, а страстите са една неустойчива среда. Елементите, които образуват страстите са в едно преходно състояние, в състояние на пресъздаване. Страстите, които се бушуват вътре в животните, са свързани с известни процеси, които стават в самата природа, понеже природата твори един нов свят.
15.11.1925г.
24. Заведоха Исуса, НБ , София
В такъв случай, ако животът не се развива правилно, страстите се развиват, а те спъват човека. Ще кажете: тогава да нямаме сърца! Не, страстите са изопачаване на човешките чувства.
29.11.1925г.
25. Трите състояния S, R и T, МОК , София
25.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
Известни наши чувства, страстите при висока температура се изпаряват.
20.12.1925г.
26. Добрата земя,  НБ , София
Съвременните хора уподобяват страстите на тази боа конструкт, която обвива човешките души.
21.11.1926г.
27. Освобождаване,  МОК , София
Като не разбират живота, мнозина се плашат от страстите, от бурите, на които се натъкват, да не ги отвлекат. Що се отнася до страшните бури на вашия живот, това са слаби ветрове, които едва са успели да разлюлеят листата на дърветата. – Ама сърдцето ми гори. – Опитали ли сте се да варите нещо на този огън? Вие не се изучавали, какво нещо са страстите, бурите на живота, огньовете на сърдцето, и при първата проява на страст, на буря в живота си, веднага се плашите.
27.11.1927г.
28. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Какво представя червеният цвят? Той е цвят на страстите, т.е. влиянието на страстите върху човека.
5.9.1928г.
29. Планински върхове, ООК , София
Обаче желанията, чувствата и страстите на човека трябва да бъдат канализирани.
29.2 Планински върхове ( втори вариант )
Казвате: „Защо са чрезмерно силни желанията?" За да бъде силен умът. „Защо са тия страсти?" Страстите ще дойдат, сила имат. Желанията разширяват, в желанията разширение има; в страстите има сила и движение. При желанията съществува едно разширение, при страстите - интензивност на движението. Следователно, когато мисълта се роди във вас, тя ще има тия две качества - на желанията и на страстите.
26.8.1929г.
30. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
В животинското царство господстват страхът и страстите, а в човешкото царство – мисълта и чувствата.
30.8.1929г.
31. Служене, почит и обич, МОК , София
Например, службата на стомашната система на физическия свят е да смила храната, а в духовния – да прекара страстите и низшите желания на човека през смилане, да ги надроби на ситно и да ги изпрати нагоре, към огнището.
31.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
После страстите вземат мястото на стомаха.
1.9.1929г.
32. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Удоволствията, страстите, кривите мисли и чувства ограничават живота.
32.2 Да имат живот ( втори вариант )
Чрез удоволствията хората ограничават живота си, чрез страстите хората ограничават живота си, чрез своите криви мисли и чувства хората ограничават живота си.
13.10.1929г.
33. Вечно благовестие,  НБ , София
За да оправдаят живота на страстите, хората казват, че не могат да не задоволяват страстите си. Според духа на новото, тъкмо този, който не може да въздържа страстите си, той е болен човек.
33.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Много от съвременните хора казват, че страстите не трябва и не могат да се въздържат. Човек, който не може да въздържа страстите си, е болен човек.
29.1.1930г.
34. Махалото, ООК , София
34.2 Махалото ( втори вариант )
Всякога, когато българите хранеха турците, знаеха свойствата на свинята, че турчинът, в който страстите са силно развити, турчинът е на повърхността.
14.5.1930г.
35. Добрият ден, ООК , София
Бог е господар на любовта, човек – на чувствата, а животното – на страстите. Следователно, ако оставиш да се проявяват страстите, ти си дал ход на животинското в себе си; ако проявяваш чувства, ти си дал ход на човешкото; ако проявяваш любов, ти си дал път на Бога в себе си.
Хората внасят желанията в света, а животните – страстите. Тъй щото, животът, интелигентността, желанията и страстите представят стъпала на целокупния живот.
21.5.1930г.
36. Стойност на нещата , ООК , София
Ако не разбира желанията и страстите си и не може да ги управлява, човек не разбира елементите, от които е създаден неговият свят.
36.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Желанията и страстите са елементите на човешкото. Ако човек не разбира желанията и страстите, той не разбира елементите, от които неговият свят е създаден.
2.3.1932г.
37. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Силата на чувствата има отношение към страстите.
37.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Значи онези хора, у които чувствата са по-силно развити, у тях страстите са по-силни.
30.11.1932г.
38. Новата канализация, ООК , София
Ако не мисли правилно и не е привикнал да мисли, кръвта нахлува в малкия мозък, където са страстите и обикновените чувства.
13.1.1935г.
39. Здравото учение,  НБ , София
Сега мнозина се запитват защо са страданията в света? Страданията в света са дошли, защото хората минават през една област на астралния свят, светът на страстите, на чувствата, дето те искат да се удоволствуват с всичко, което им е дадено.
8.5.1935г.
40. Трите геометрични фигури, ООК , София
Онези хора, които живеят в топлите места, те са по-чувствени, у тях са повече развити чувствата и страстите.
16.6.1935г.
41. Каза ми всичко,  НБ , София
Страстите у тях преобладават.
22.9.1935г.
42. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Когато един физиогномист описвал характера на Сократ, той казал за него, че бил човек невъздържан в чувствата си, пияница и човек на страстите.
19.1.1936г.
43. Всичко, което чух,  НБ , София
Любов без музика руши и то са страстите.
19.1.1936г.
44. Непроменливи величини, УС , София
Страстите биват добри и лоши, мислите биват добри и лоши, чувствата биват добри и лоши.
19.7.1939г.
45. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
„А които са Христови, разпели са плътта наедно със страстите и похотите й. (–24 ст.). – Едно време разпъваха плътта, а сега я възпитават.
45.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
А които са Христови разпели са плътта наедно със страстите и похотите ѝ.
15.6.1941г.
46. Единствената похвала,  НБ , София
Яфетистите носят импулса, страстите, амбициите.
15.8.1943г.
47. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Те смесват чувствата и страстите си с любовта.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.