Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


14.10.1910г.
1. Бележки, ИБ ,
Христос ще дойде да уреди работите и справедливостта ще стане основен камък.
15.10.1916г.
2. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
В любовта към ближния се вижда и справедливостта на човека.
2.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
В любовта към ближния се вижда и справедливостта на човека.
1.1.1917г.
3. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Единицата в 1917 г. подразбира принципа на справедливостта, а седемте – закон на почивката и на благата.
3.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Единицата въ 1917 г. подразбира принципа на справедливостьта, а седемтѣ – законъ на почивката и на благата.
13.5.1917г.
4. Бог е съчетал,  НБ , София
4.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Когато човѣкъ постѫпва не споредъ езика на Справедливостьта, на Правдата, той е лошъ, зълъ човѣкъ.
6.4.1919г.
5. Господ му рече,  НБ , София
Ако не изпълнява Божията воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква.
5.2 Господ му рече ( втори вариант )
Ако не изпълнява Божията воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква.
25.5.1919г.
6. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Де е справедливостта? Някой беден открадва един хляб, за да нахрани бедното си и болно семейство, и го осъждат на затвор няколко месеца.
24.8.1919г.
7. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Честността се предава от бащата, а справедливостта - от майката.
24.8.1919г.
8. Методи за приложение, СБ , В.Търново
За уякчаване на справедливостта ще прилагате следния метод: през годината ще полеете вода на 40 плодни дръвчета, било във вашата градина, било в градината на ваши познати, приятели или в някое лозе, или където и да е другаде.
1.2.1920г.
9. Земният и небесният,  НБ , София
Това изисква законът на справедливостта, който е един и същ и за земята, и за небето.
9.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Това се изисква от закона на справедливостта, който действа и на небето тъй, както и на земята.
19.2.1920г.
10. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Ще предизвикаме още закона на Справедливостта – изпълнителните сили, от които произтича разрушението, т.е. екзекутивната страна на Живота.
Например честността на някои хора е изразена с две черти на челото, а с една черта по средата на челото – справедливостта.
23.8.1922г.
11. Милосърдието, СБ , В.Търново
Работата става с ръцете – да проверяват закона на справедливостта, на Правдата.
8.10.1922г.
12. Обичен и скъп, НБ , София
Друг е въпросът, ако той сближи двата пръста: показалецът означава благородството на човека, а средният пръст – справедливостта.
12.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
Палецът е на благородството, а средният - на справедливостта.
29.11.1922г.
13. Единство на съзнанието,  МОК , София
Справедливостта е необходима за растенето на ученика. Дето има Справедливост, там има и растене; дето Справедливостта отсъства, там няма никакво растене.
14.1.1923г.
14. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Не е въпросътъ въ справедливостьта.
14.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Дето има педантизъм, ограничение, насилие, там няма закон. – Ама да бъдем справедливи! – Не е въпросът за справедливостта.
18.2.1923г.
15. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
15.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Законът на справедливостта постъпва еднакво с всички хора: оголва ги сваля горната им дреха, освобождава ги от излишния товар.
18.4.1923г.
16. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
Запример, съвестта в човека е във връзка със справедливостта.
1.7.1923г.
17. Проява на разумните сили в природата, ООК , София
Да се усъмниш в справедливостта на Бога, дали Той е добър, или не, това не е правилно.
17.2.1924г.
18. Морални чувства,  МОК , София
Числото четири означава, че си престъпил закона на справедливостта, на съвестта.
18.2 Морални чувства ( втори вариант )
Числото 4 означава, че си престъпил закона на справедливостта, на съвестта.
27.2.1924г.
19. Истинско и относително знание, ООК , София
Да бъдем тъй правдиви, както е Бог правдив! Не приложите ли справедливостта, не можете да приложите и Любовта.
31.8.1924г.
20. Правила на разумния живот, СБ , София
Разбирате ли? Палецът показва Божията воля, показалецът – благородството, възвишеното, средният – справедливостта, безименният – мъдростта, а малкият пръст – разумните човешки обходи.
20.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Разбирате ли? Палецът показва Божията воля, показалецът - благородството, възвишеното, средният - справедливостта, безименният - Мъдростта, а малкият пръст - разумните човешки обходи.
15.10.1924г.
21. Абсолютна справедливост, ООК , София
Човекът – това е справедливостта в Божествения свят.
Стремете се обаче да проявявате Правдата, справедливостта във вашия живот.
Тази малка игла е справедливостта в света. Аз вземам справедливостта като велик закон за възможностите на добродетелите, които може да се проявят в нашата душа, в нашия дух, в нашия ум, в нашето сърце и в нашата воля.
В справедливостта няма нагрубяване.
19.10.1924г.
22. Настанало е царството Божие, НБ , София
Това го изисква справедливостьта.
22.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Това го изисква справедливостта.
9.11.1924г.
23. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Българитѣ не сѫ приложили още справедливостьта.
23.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Българите не са приложили още справедливостта.
30.11.1924г.
24. Който се учи, НБ , София
Въ него трѣбва да прониква Божията Любовь и да каже: Господи, каквото ни дадешъ, ние ще бѫдемъ доволни и ще изпълнимъ волята Ти, не споредъ църквата, а споредъ Твоя законъ на справедливостьта и ще покажемъ на свѣта, че ние разбираме Божията Любовь и Господь царува навсѣкѫдѣ.
24.2 Който се учи ( втори вариант )
В него трябва да прониква Божията Любов и да каже: Господи, каквото ни дадеш, ние ще бъдем доволни и ще изпълним волята Ти, не според църквата, а според Твоя закон на справедливостта и ще покажем на света, че ние разбираме Божията Любов и Господ царува навсякъде.
22.2.1925г.
25. И пишеше на земята, НБ , София
Други се наричатъ „Братя на Справедливостьта“, които носятъ Правда на човѣчеството, и които се разправятъ съ онѣзи невидими блага, отъ които съврѣменнитѣ хора иматъ нужда.
25.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Други се наричат „Братя на Справедливостта“, които носят Правда на човечеството и които се разправят с онези невидими блага, от които съвременните хора имат нужда.
1.3.1925г.
26. Сега скърбь имате, НБ , София
Стариятъ човѣкъ, е човѣкътъ който за своята честность може да пожертвува всичко въ свѣта; човѣкътъ, който за справедливостьта къмъ другитѣ е готовъ да пожертвува всичко въ свѣта; човѣкътъ, който за интелигентностьта си къмъ природата е готовъ да пожертвува всичко въ свѣта; човѣкътъ, който за благородството спрѣмо всички души е готовъ да пожертвува всичко въ свѣта.
26.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
Старият човек, е човекът който за своята честност може да пожертва всичко в света; човекът, който за справедливостта към другите е готов да пожертва всичко в света; човекът, който за интелигентността си към природата е готов да пожертва всичко в света; човекът, който за благородството спрямо всички души е готов да пожертва всичко в света.
1.3.1925г.
27. Честността,  МОК , София
Точка Ч е началото на линията, а крайната точка на линията – С, означава справедливостта у човека. Значи линията СЧ изразява справедливостта. Справедливостта подразбира да бъдеш справедлив към себе си и към другите. В такъв случай честността и справедливостта са страни на един и същ триъгълник, които имат известно съотношение помежду си. Кои са съседните точки на честността? – Справедливостта и благородството.
И тъй, първият триъгълник е на честността, вторият – на справедливостта, третият – на интелигентността, и четвъртият – на благородството.
Казвам: най-първо бъдете честни към себе си! Елементите на честността са справедливостта и благородството. Справедливостта без интелигентност не съществува – тя е основата на справедливостта.
Втората седмица ще работите върху справедливостта; третата седмица – върху интелигентността, и четвъртата седмица – върху благородството.
Аз можех да те обиколя, без да те бутна.“ Това е честна постъпка, според закона на справедливостта.
Триъгълникът на честността се намира на задната част на главата; вторият триъгълник – на справедливостта, се намира отгоре на главата; третият триъгълник – на интелигентността, се намира отпред на главата, и четвъртият – на благородството, се намира отстрани на главата. Във втория триъгълник – на справедливостта – енергиите се уравновесяват; той е почти равностранен триъгълник.
Достойнството засяга най-първо справедливостта, защото тя е отношение на човека към другите, а честността е отношение на човека към себе си.
Справедливостта изисква от човека честност.
Та казвам: честността и справедливостта влизат като елементи на интелигентността, а всички заедно влизат като елементи на благородството. Най-после честността, справедливостта, интелигентността и благородството влизат като елементи на душата и на Духа на човека.
3.1.1926г.
28. До скончанието на века,  НБ , София
Онези хора, онези християнски културни народи, които се мислят за много учени, някои от които имат по 2-3 дипломи, а някои нямат нито една, аз бих желал, всички тия народи и хора да имат по четири диплома, а именно: да имат един диплом, че са свършили факултета на разумността; да имат един диплом че са свършили факултета на честността, да знаят какво нещо е човешкото достойнство; да имат трети диплом, че са свършили факултета на справедливостта, да знаят, какво нещо е морален устой и какво нещо е морален остен, и най-после да са свършили последния факултет на университета, да знаят какво нещо е интелигентността.
Аз не искам да ви съдя, но този живият Христос на справедливостта ви пита! Той казва: “Братя върнете се от този път! Не е този пътят който води към Бога, към Любовта.
3.2.1926г.
29. Нашето място, ООК , София
Той е съзнателен гняв и влиза в принципа на справедливостта.
28.3.1926г.
30. Петте разумни,  НБ , София
Ако злословиш за един човек, злослови го, но както трябва според законите на справедливостта.
18.4.1926г.
31. Зазоряване,  НБ , София
Например, понякога ни липсва справедливостта.
12.5.1926г.
32. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Някои ще кажат, че едно от важните качества на жената е справедливостта; други – нежността; трети – разумността и т. н. Справедливостта, нежността, разумността са общи качества, които не принадлежат само на жената.
2.6.1926г.
33. С чия воля?, ООК , София
За пример, някой може да опита Любовта в милосърдието, друг – във вярата, трети – в надеждата, четвърти – в справедливостта, пети – в разумността и т. н.
13.6.1926г.
34. Стана плът,  НБ , София
Да си опитал справедливостта, тъй както тя съществува в живота, това значи, след като срещнеш онзи твой брат, който ти е причинил най-голямото зло и страдание, да можеш да му се усмихнеш, без да ти трепне сърцето и да му кажеш: как си братко, забогатя ли? Ако не си забогатял, аз съм готов да ти услужа.
27.10.1926г.
35. Устойчиви съединения, ООК , София
Едно от качествата на ученика е справедливостта.
14.11.1926г.
36. Няма пророк,  НБ , София
Мнозина запитват: “Какво трябва да се прави, когато дойде въпрос за гласуване?” Ако аз бих отишъл да гласувам, бих гласувал за справедливостта и бих казал: “Нахранете всички хора добре, с топла храна, че да няма гладни и сити, да няма бедни и богати.
2.1.1927г.
37. Влизане,  НБ , София
Трето качество, което характеризира човека, като истински човек, е справедливостта.
4.5.1927г.
38. Принципи на нещата, ООК , София
Следователно слабият да отиде при Любовта; невежият – при Мъдростта; който търси справедливостта – при Правдата; който иска да бъде съвършен – при Истината.
8.5.1927г.
39. Сто пеняза,  НБ , София
И тъй, хора, у които няма координация на органите, или у които справедливостта не е фактор в живота им, те се намират в пълна дисхармония със себе си.
15.5.1927г.
40. Ще ви се даде,  НБ , София
Ще ви приведа един от тези примери, да видите, какви са резултатите на вярата и на справедливостта.
23.8.1927г.
41. Дойде глас, СБ , София
Какво харесва на това лице? – На него е написана чертата на справедливостта.
24.8.1927г.
42. Явно говорих, СБ , София
Единственото нещо, което ще успее в света, това е Любовта, знанието, Мъдростта, Божественият живот, справедливостта, съвестта, Правдата, Добродетелта и т.н.
31.8.1927г.
43. Малките резултати, ООК , София
Каквото е здравето за физическия свят, такова нещо е чистотата за духовния свят и такова нещо е справедливостта за Божествения свят.
18.9.1927г.
44. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Средният пръст на ръката представя справедливостта, съвестта, или както някои я наричат човещината в хората.
23.10.1927г.
45. Научни изследвания,  МОК , София
Измените ли на справедливостта, никакви методи не могат да им въздействат.
23.10.1927г.
46. По-долен от ангелите,  НБ , София
Само човекът на любовта, на справедливостта, на разумността, на вътрешното благородство може да се нарече ученик, в пълния смисъл на думата.
8.1.1928г.
47. Разумно ограничение,  МОК , София
Като знаете това, стремете се да проявявате доброто, справедливостта, любовта, да се свързвате с разумните и напреднали същества, които са завършили развитието си на земята.
9.2.1928г.
48. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Той е свързан със средния пръст на човешката ръка, със съвестта, със справедливостта в човека.
11.3.1928г.
49. Баща си и майка си,  НБ , София
Тя не държи толкова за любовта му, колкото за справедливостта.
14.3.1928г.
50. Живата наука, ООК , София
Изучавайте какво нещо е смирението, вярата, справедливостта, добрата обхода, искреността, чистосърдечието, любезността и т. н.
28.3.1928г.
51. Полюси на съзнанието, ООК , София
Според закона на справедливостта вие наливате вода в първата чаша и казвате на първия човек да прелее водата от своята чаша в чашата на втория; вторият да прелее водата от своята чаша в чашата на третия; третият – в чашата на четвъртия и т. н. – до 20 човек.
6.5.1928г.
52. Глас от града,  НБ , София
Справедливостта не подразбира строгост.
9.5.1928г.
53. Създаване на нови органи, ООК , София
Когато честността, справедливостта, милосърдието у човека са силно развити, и да попадне в лоши условия, в края на краищата той ще излезе от тях и ще заживее чист, добър живот.
25.7.1928г.
54. Единство на съзнанието, ООК , София
Качеството на човека е справедливостта, а на Бога – любовта.
24.10.1928г.
55. Връзки на сърцето и на ума, ООК , София
Щом поставите Любовта за основа на своя живот, с нея заедно ще дойдат Мъдростта, Истината, доброто и справедливостта.
3.3.1929г.
56. Даде плод,  НБ , София
Съзнателният живот може да се разбере, само по закона на справедливостта, а не по закона на любовта.
26.6.1929г.
57. Външните линии на красотата, ООК , София
57.2 Външните линии на красотата ( втори вариант )
На децата, които вдигат шум, показват справедливостта: "С-с-с-с.
12.2.1930г.
58. Съчетания на числата, ООК , София
Като разглеждате черепа на човека, ще видите, че някъде не издържа смелостта, някъде - разумността, някъде - любовта към Бога, някъде - справедливостта, някъде - твърдостта и т.н.
58.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Като направим опит, някои наши греди не издържат, смелостта ни не издържа, разумността ни не издържа, твърдостта не издържа, справедливостта не издържа, любовта ни към Бога не издържа.
25.5.1930г.
59. По-горни от тях,  НБ , София
Живейте в доброто, в истината и в справедливостта”.
1.9.1930г.
60. Две категории хора, ООК , София
Основната черта на мъжа е справедливостта, а на жената – милосърдието.
26.9.1930г.
61. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
Само справедливостта е в състояние да премахне страха от човека.
4.1.1931г.
62. Здрава основа,  УС , София
Те казват: „Ако работиш така усърдно, както си започнал, очаква те славно бъдеще“. – „Потъмнял съм, погрознял съм, лицето ми се набръчкало.“ – За да светне лицето ти и да изчезнат бръчките ти, трябва да прилагаш закона на любовта и справедливостта, както и закона на истината и свободата.
25.2.1931г.
63. Причини за несполуки, ООК , София
За пример доброто, милосърдието, справедливостта, както и другите прояви, имат свои линии. Справедливостта, за пример, изисква еднакви отношения към младата мома и към старата баба, към младия момък и към стария дядо.
13.3.1931г.
64. Справедливост,  МОК , София
Това изисква законът на справедливостта.
Като ученици, вие трябва да дадете възможност на справедливостта да се прояви във вас.
И тъй, за да имате успех в живота си, трябва да работите със закона на справедливостта.
Мнозина се запитват какво е отношението на справедливостта към техния живот. Справедливостта подобрява живота на човека. Ако иска да усили паметта си, нека приложи справедливостта в отношенията си към всички същества, от най-малките до най-големите.
Справедливостта има отношение към всички светове – видими и невидими.
Не мислите ли право, ще опитате закона на справедливостта върху гърба си.
Мислете върху закона на справедливостта и го прилагайте.
Упражнение: Приложете закона на справедливостта за 10 дни, като се наблюдавате колко пъти сте го приложили и колко пъти не сте могли да го приложите. Справедливостта изисква еднакво отношение и към хората, и към животните.
64.2 Справедливи! ( втори вариант )
Хлябът! Ако този човек може да се нахрани, всичките други неща са постижими, хлябът е същественото! Та сега в сегашния ви живот, кое е най-потребното за вас? Аз ще ви кажа: Едно ви трябва, ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ СПРАВЕДЛИВИ! И няма нещо по-належащо от това да бъдете справедливи! Всички хора с години страдат от несправедливост! СПРАВЕДЛИВОСТТА Е ЕДНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ЖИВОТА! Ти седиш, несправедлив си.
А справедливостта е, която ти можеш да прилагаш.
Та именно, ако вие приложите закона на справедливостта, тогава ще дойдете да разберете и приложите закона на Любовта. Ако вие не приложите справедливостта, за Любов не може да се говори.
Сега въпросът ми беше за закона на СПРАВЕДЛИВОСТТА. Ако вие приложите справедливостта в света, вие ще усилите способността и деятелността на вашата мисъл във всяко едно отношение.
Та в съзнанието ви трябва да залегне, аз ви давам върху СПРАВЕДЛИВОСТТА – спрете се: аз като мисля, справедлив ли съм? И ако вие можете да приложите закона на справедливостта, някои работи ще ви се изяснят.
Сега аз искам за 10 дена да приложите закона на справедливостта! Да видим колко случая ще има, дето не сте приложили справедливостта. Това за 10 дена, да видя как ще приложите закона на справедливостта. И-не, да видим как ще приложите справедливостта. А хубаво е да идеш, да кажеш, справедливостта налага да хванеш от другата страна. При това, то е справедливо, туй е благородство! Какво ще кажат хората, това остави, в моя ум трябва да приложа справедливостта аз.
21.8.1931г.
65. Отиване и връщане, СБ , София
Не е въпросът да бъдете груби, но трябва да бъдете справедливи – справедливостта е език на Природата.
27.12.1931г.
66. Думата му държа,  НБ , София
Аз гледам българските художници - няма да ги критикувам, понеже нямам туй право - но те не са изучили и не са турили на лицето линиите на доброто, линиите на справедливостта, линиите на милосърдието, линиите на въздържанието, на кротостта.
31.1.1932г.
67. Проява на живата светлина,  НБ , София
Какво нещо е справедливостта? Може от твоето гледище да си справедлив сам за себе си, но за другите да не бъдеш справедлив.
26.2.1932г.
68. Човешкото лице,  МОК , София
Значи справедливостта е в делението, радостта – в умножението, добрите условия в изваждането, приятелството – в събирането.
31.3.1932г.
69. Вярата като закон, ИБ , БС , София
Корените на справедливостта са турени в страха.
6.11.1932г.
70. Ето отрока,  НБ , София
70.2 Ето отрока ( втори вариант )
Ние всички сме виновни, че не прилагаме справедливостта, добродетелта, благородството.
9.11.1932г.
71. Божественото дърво, ООК , София
Ако си справедлив, справедливостта ще дойде при тебе.
71.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Ако си справедлив, и справедливостта ще дойде към тебе.
24.2.1933г.
72. Пътя на енергията,  МОК , София
У други е слабо развито чувството към красивото и възвишеното, към справедливостта.
1.3.1933г.
73. Човешкият нос, ООК , София
Понеже е Бог на справедливостта, Сатурн вижда всички неправди и се възмущава.
73.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Като дойде някой при него за женене, той казва: „Няма какво да ти говоря, и аз сам не съм венчан.“ Той е бог на справедливостта.
5.3.1933г.
74. Мир на този дом,  НБ , София
Средният пръст следи за справедливостта. Той ще им каже: „Синко, ти няма да заповядваш много, ще слушаш какво ти казвам.“ На средния пръст казва: „Ти пък ще следиш за справедливостта.“ На безименния пръст ще каже: „Ти ще свириш и ще пееш.“ На малкия: „Ти пък ще гледаш добре търговията.“ А ти седиш и казваш: „Аз съм много лош човек.“ Не, ще хванеш малкия си пръст и ще кажеш: „Ти ще се поправиш, няма да бъдеш такъв голям базиргянин.“
74.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Средният пръст следи за справедливостта. На средния пръст казва: Ти пък ще следиш за справедливостта.
2.4.1933г.
75. Радостта,  НБ , София
Основата на всяка мисъл е справедливостта.
75.2 Радостта ( втори вариант )
Казвам: защо ти са тези мисли и чувства, които не носят живата сила? Едно чувство, което не носи любов в себе си, какво чувство е? Ако една мисъл не носи истината в себе си, каква мисъл е? Ако една сила не носи справедливост в себе си, каква сила е? Основата на всяка сила е справедливостта.
16.4.1933г.
76. Живот вечен,  НБ , София
Ти ще кажеш: „Аз не искам да се занимава с тези работи.“ Щом ти не искаш да се занимаваш с честността, със справедливостта, то всичкият свят около тебе няма да се занимава с тебе.
76.2 Живот вечен ( втори вариант )
Щом ти не можеш да се занимаваш с честността, със справедливостта, то целият околен свят пък няма да се занимава с тебе.
2.7.1933г.
77. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Казвате: „Ако животът е така, тогава кой е праведен?“ Ако не разсъждавате така, не съм за крайната справедливост в света, аз съм за справедливостта в дадения момент.
77.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Вие заключавате: Ако е така, тогава кой е праведен? Аз съм за справедливостта в дадения момент.
26.7.1933г.
78. Основа на знанието, ООК , София
Ако два пъти се изпълнява твоята воля, и един път волята на този, който те обича, ти нарушаваш закона на справедливостта.
Следователно, подбудителната причина за доброто е милосърдието, а за справедливостта – съвестта – Божествено чувство в човека.
78.2 Основа за знанието ( втори вариант )
Питам тогава: по коя воля трябва да бъде? Тогава рекох, трябва да спазвате поне закона за справедливостта. Щом искаш два пъти по твоята воля да стане, а един път – неговата, нарушава се справедливостта. Това се нарича закон на справедливостта.
Казвате: „Произходът на доброто е Любовта.“ Произходът на справедливостта, за да направиш добро, подбудителната причина е отпред, а за да бъдеш справедлив, подбудителната причина е отзад. Следователно подбудителната причина за доброто е милосърдието, а подбудителната причина за справедливостта е човешката съвест, която се намира в съзнанието, че трябва да бъдеш справедлив, това не произтича от нищо друго. Справедливостта произтича от един източник, който е Божествен източник.
4.10.1933г.
79. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
Казвате: „Нямате ли правда?“ Вие справедливостта я знаете много добре.
11.4.1934г.
80. Идването на Господа, ООК , София
Ако вие не турите основното нещо, справедливостта като ваше качество, вие ще бъдете слаб и хилав.
15.4.1934г.
81. Наяве,  НБ , София
Доброто подразбира справедливостта, правдата.
15.7.1934г.
82. Изново родени,  НБ , София
Ако ние мерим със закона на Божествената справедливост, всички наши приятели, онези, които ни обичат, ще ни мерят със същата мярка на справедливостта – ние ще имаме Божествена справедливост.
15.7.1934г.
83. Справедливост, милосърдие, УС , София
Справедливостта у всинца ви трябва да стане като една основна черта. Справедливостта е тактът на живота. Справедливостта е нещо външно, а милосърдието отвътре трябва да го имаш. Справедливостта се изявява по външен начин.
22.7.1934г.
84. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Де е справедливостта? Нито едната, нито другата страна съзнават, че има една неправда.
31.10.1934г.
85. Най-високият връх, ООК , София
Всички говорите за Божията любов, за съвестта, за съзнанието, за справедливостта, за милосърдието.
2.12.1934г.
86. Доброто име,  УС , София
Първите три точка са: посоката на истината, на доброто и на справедливостта. Знаете ли посоката на истината, на доброто и на справедливостта, вие никога няма да се изгубите. Пътят на истината, на доброто и на справедливостта са пътища, които водят човека към щастие.
86.2 Доброто име ( втори вариант )
Никога не трябва да изгубите посоката на истината, на доброто, на справедливостта – три, пък четвъртата точка сама по себе си се определя. Истината, доброто и справедливостта в сегашния живот са необходими условия. Ако вие загубите посоката на доброто и посоката на справедливостта, вие ще се намерите в една мъгла, и тогава работата, която искате да вършите, тя не може да се постигне. Пътят на доброто е пътят на щастието и пътят на справедливостта, това е пак пътят на щастието.
9.1.1935г.
87. Ново раждане, ООК , София
Той забеляза само колко беше справедливостта у евреите.
11.1.1935г.
88. Естествени положения,  МОК , София
Ти, ако искаш да станеш добър, най-първо се научи, постарай се да нарисуваш една черта на доброто или една черта на справедливостта.
16.1.1935г.
89. Божествената справедливост, ООК , София
Онова, което отличава човека като човек, е справедливостта. Справедливостта ще даде условия да се прояви любовта, защото справедливостта е граница, от която ще започне любовта. Вън от справедливостта ти не знаеш къде е любовта.
Божественият свят върви по закона на справедливостта, по закона на любовта и по закона на доброто.
Справедливостта да проникне във вас.
Погрешките в живота не могат да се изправят без справедливостта. Справедливостта е единственият метод, чрез който погрешката може да се изправи.
Любовта само при справедливостта се изявява. Условие за любовта е справедливостта.
20.1.1935г.
90. Плод стократен,  НБ , София
Средният пръст в човека е свързан със съвестта, със справедливостта в човека.
3.2.1935г.
91. Разумният домостроител,  НБ , София
Красиви трябва да бъдат ушите ви – там трябва да бъде написана разумността, мъдростта – красиви трябва да бъдат ръцете ви – там трябва да бъде написана справедливостта.
27.2.1935г.
92. Развитие на справедливостта, ООК , София
Като се занимаваме с дишането, ние се занимаваме със справедливостта.
10.3.1935г.
93. И отиде, та се представи,  НБ , София
Според мене, чистотата е символ, емблем на справедливостта и на честността.
22.3.1935г.
94. Да мисли,  МОК , ИБ , София
94.2 Да мисли ( втори вариант )
Справедливостта е вътрешно качество, а не външно.
24.3.1935г.
95. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Хората днес говорят за справедливостта, но за тази справедливост, каквато е на вълка и на лисицата.
17.4.1935г.
96. Най-голямото изкуство, ООК , София
А пък справедливостта прави вече различие между доброто и злото.
28.4.1935г.
97. Един от дванадесетте,  НБ , София
Засега справедливостта съществува само към богатите хора.
12.8.1935г.
98. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
Ученикът трябва да работи върху чистотата, върху справедливостта, върху обходата, да развива в себе си чувството Любов към Бога.
Справедливостта, обаче, е морално чувство.
3.9.1935г.
99. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
Честността е израз на човешкия живот, а справедливостта – израз на Божествения живот.
2.10.1935г.
100. Новото учение, ООК , София
За да обуздаеш страха, ще туриш в него справедливостта.
20.10.1935г.
101. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
101.2 Степени на разбиране ( втори вариант )
После извикал два ангела на справедливостта, на правдата и ги поставил на мястото на ръцете, да работи с тях и да му напомнят за правдата.
15.11.1935г.
102. Параметафизика,  МОК , София
Скръбта може да произтича [от това], че справедливостта е слаба.
5.1.1936г.
103. Знайният Бог, УС , София
Как може да бъда справедлив? Справедливостта е едно отвлечено понятие. Но един разбира справедливостта по един начин, друг я разбира по друг начин.
103.2 Знайният Бог ( втори вариант )
Единственото същество, което днес се ползва от закона на правото и справедливостта, е човекът.
5.1.1936г.
104. Онова, което дава живот,  НБ , София
Като се наблюдават черепите им, в тях справедливостта е по-силно развита.
8.1.1936г.
105. Трите плода, ООК , София
Някоя идея на милосърдието е окачена там, някоя идея на справедливостта е окачена там. Ще кажете: "Бива, бива, но идеята за справедливостта – окачена в бакалницата!" Ето какво разбирам аз. Справедливостта е вътрешната страна на живота. Справедливостта е един елемент на живота, това е вътрешното сцепление; човек, който не е справедлив, неговият живот няма сцепление. Това е сега хигиената, тя е свързана със справедливостта.
15.1.1936г.
106. Едно ви трябва, ООК , София
Казвам: Сега уча справедливостта.
26.1.1936г.
107. Ти кой си?,  НБ , София
Ако не внесете в себе си онова знание, което е основано на справедливостта, нищо няма да постигнете.
12.4.1936г.
108. Заведоха Исуса,  НБ , София
Когато казваме, че нещо е невъзможно, там е справедливостта.
Силата, добротата, разумността и справедливостта са свързани заедно.
Справедливостта е в конфликт с безправието. Момата разрешава въпроса за доброто, а момъкът – въпросът за справедливостта. Защо изгрява слънцето? – За да се радват техните деца – доброто и справедливостта. А като познаеш доброто и справедливостта, в тях ще познаеш своите братя и сестри, които се подвизават в този свят заедно с тебе.
15.4.1936г.
109. Мекота, ООК , София
Справедливостта реже като нож.
И за справедливостта не.
7.10.1936г.
110. Път, истина и живот, ООК , София
От гордостта трябва да влезеш в справедливостта. Ти не можеш да се справиш със своята гордост, ако не разбираш справедливостта.
13.1.1937г.
111. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Справедливостта не се отнася до тебе; тя се отнася до Бога. Честността е първата стъпка, едно предисловие на справедливостта.
14.2.1937г.
112. Конкурсен изпит,  УС , София
Честността е едно нещо, а справедливостта – друго.
112.2 Конкурсният изпит ( втори вариант )
И после казвам, сега във вас, думата „честност", вие я свързвате, в честността вмъкнаха вече един елемент, тя е едно нещо, но справедливостта е друго нещо.
Трябва да се прави разграничение: Справедливостта е едно нещо, а честността друго нещо.
24.2.1937г.
113. Не ограничавай Божественото, ООК , София
Когато дойде до справедливостта то да знаеш как да разпределиш богатствата, които имаш.
12.3.1937г.
114. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
114.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Не може да заместиш идеала на справедливостта с никакъв друг идеал.
23.3.1937г.
115. Да живеем за Господа,  ИБ , София
Той представя закона на справедливостта, който е безпощаден
9.7.1937г.
116. Две състояния,  МОК , София
А най-основната добродетел на човека е справедливостта. Тогава казваме, че ръцете, т. е. справедливостта е това, което спасява човека, а краката го занасят до мястото на неговото предназначение.
19.7.1937г.
117. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
117.2 Божието слово е опитано ( втори вариант )
Например, срещнеш един човек, потърси в него в каква степен в него е развита съвестта, справедливостта.
1.8.1937г.
118. Червен и светъл, СБ , РБ , 7-те езера
Справедливостта изисква да давам на ближния си такава храна, каквато и аз употребявам; да му давам такава вода, каквато и аз пия; да му купувам такива дрехи, обуща, каквито и аз нося.
24.8.1937г.
119. Път за освобождение, СБ , РБ , София
Не разчитайте на справедливостта на хората, преди да бъдете вие справедливи.
8.9.1937г.
120. Трите основни неща, ООК , София
Ако нямаш дъщеря, коя ще бъде дъщерята? – Доброто ще бъде синът ти, а дъщерята ще бъде справедливостта. Имаш дъщеря, доброто не може да го имаш на мястото на справедливостта и справедливостта не можеш да я имаш на мястото на доброто. Защото в даденият случай Любовта е майка на справедливостта.
Половината тон е справедливостта.
12.9.1937г.
121. Доброта и справедливост,  НБ , София
Тогава жените ще подхранват доброто, а пък мъжете – справедливостта.
22.9.1937г.
122. Вечно подмладяване. Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ , София
122.2 Закон за вечна младост ( втори вариант )
На пролет, когато отивате към северното полушарие, да развивате в себе си справедливостта.
10.10.1937г.
123. Да видят,  УС , София
Справедливостта също иде от Бога; чистотата също иде от Бога.
31.10.1937г.
124. Мъртав бе и оживя, загинал бе и намери се, НБ , София
Христос казва: „Едно ви не достига.“ Какво е то? На всички ви трябва любов, в която всички трябва да отстъпите от стария път и да влезнете в новия път – в пътя на светлината, в пътя на доброто, в пътя на справедливостта, в пътя, който носи щастие на човешката душа.
3.11.1937г.
125. Право и безправие, ООК , София
Справедливостта е, когато тази светлина и топлина са правилно разпределени.
Тогава справедливостта и добротата ще почнат да функционират правилно във вашия живот.
3.12.1937г.
126. Начини на мислене, МОК , София
Какво нещо е справедливостта? Тъй както сега ви гледам, да приложите справедливостта ви трябват хиляди години.
12.12.1937г.
127. Трите пътя, УС , София
Шивачът сглобява кривите линии и казва: Харесваш ли дрехата? Има криви линии на добродетелта, на справедливостта, на разумността.
24.12.1937г.
128. Криви и прави линии, МОК , София
Следователно любовта помага на справедливостта и справедливостта помага на любовта. Ако нямаш лява ръка любовта не може да се прояви, ако дясната ръка я няма, не работи, тогава справедливостта я няма. Вие мислите, че справедливостта се отнася спрямо нас.
23.1.1938г.
129. Радостни и весели,  УС , София
Третата теза ще бъде върху справедливостта.
28.1.1938г.
130. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Младият защо го е страх? Понеже страхът съставя почва, в тази почва са поставени корените на справедливостта.
9.2.1938г.
131. Страдание и учение, ООК , София
Значи вие трябва да обичате справедливостта (втория пръст); трябва да обичате благородството (Учителят показва третият пръст) и трябва да обичате служението на Бога.
16.2.1938г.
132. Божественият глас, ООК , София
Честността подразбира справедливостта.
25.2.1938г.
133. Обич и любов,  МОК , София
Отлични форми са честността и справедливостта. Само честността и справедливостта, чистотата и безкористието може да внесат хармония между хората.
2.3.1938г.
134. Лечебното действие на музиката, ООК , София
В какво седи величието на човека? В справедливостта.
9.3.1938г.
135. Божието дихание, ООК , София
Вложете справедливостта, добротата и разумността, в която да се осветява Името Божие, понеже ние сме в една епоха, която е епохална.
16.3.1938г.
136. О, любов неизказана! Музикално упражнение, ООК , София
Справедливостта е във вашия ум, а пък Любовта е във вашия Дух.
13.5.1938г.
137. Честност и справедливост,  МОК , София
Каква е разликата, когато човек се намира в едно болезнено състояние и когато се намира в едно здравословно състояние? Или разликата между гладния и сития, каква е? Вие може да вземете честността като ценност и справедливостта като друга ценност. На какъв скъпоценен камък може да уподобим честността и справедливостта?
Да кажем, човешката плешка, къде ще я турите? Или костите на пръста, къде ще ги турите? Ако искате да образувате човешкия организъм, човешкия пръст къде ще го турите? Честността къде ще я турите? Представете си, че честността е като една кост, къде ще я турите? Честността е опашката, справедливостта е главата.
Справедливостта е свързана с човешката мисъл.
Справедливостта има свои качества. Справедливостта има седем качества. Тогава, ако ви попитат тъй: „Кое е първото качество на справедливостта?“ За изяснение да кажем вземете тона „до“.
Може да разглеждате справедливостта като нетеглен билет, пък може да я разглеждате като теглен билет. Сега щом разглеждате честността и справедливостта, всички тия билети не са теглени.
Справедливостта е семка, а силата е вече почва, в която справедливостта може да расте. Следователно, ако една справедливост се посее в силата, силата е, която може да тури справедливостта в действие. Щом един човек е справедлив и силен, той ще тури справедливостта в изпълнение. Обаче, ако той няма сила, справедливостта ще остане в бездействие, потенциална. Някой казва: „Каква е разликата между справедливостта и силата?“ Справедливият човек трябва да бъде силен, не само това, но той трябва да бъде и умен; не само да бъде умен, но той трябва да бъде и любещ.
А пък справедливостта засяга не нас, но и другите. Справедливостта е спрямо другите. Справедливостта е нещо вътрешно. Честността е мазилката отвънка, справедливостта е съдържанието отвътре. Справедливостта, то е градеж вътре, съградено е едно здание, съдържание има. Справедливостта е изгрев, честността е залез. Справедливостта показва, какво е бъдещето на човека.
Честността е движение напред, справедливостта назад. /Фиг. 2.31/. Разбира се честността и справедливостта вече функционират. В справедливостта ти имаш предвид да уредиш работите на другите, не своите си работи, но повече работите на другите. В справедливостта ти уреждаш първо работите на другите, после своите работи уреждаш. Защо справедливостта урежда най-първо работите на другите? – Защото работите на другите не са уредени. В справедливостта работите на другите хора не са уредени. Справедливостта е, която иде на помощ да помага на общото. Справедливостта помага на общото, честността – на частното. Справедливостта е голям извор.
Справедливостта е от един по-висш свят. Как ще постигнем ония стремежи, които имаме? Та справедливостта е един метод за постижение. В хигиенично отношение справедливостта дава устой на човешкия организъм.
20.5.1938г.
138. Опорна точка,  МОК , София
За какво служи честността? За какво служи справедливостта? Какво предназначение има честността и какво предназначение има справедливостта? Те в живота имат смисъл като един закон, който оформява нещата. В добротата има една мекота, а в справедливостта има някой път една вътрешна строгост. Справедливостта носи сухота.
27.5.1938г.
139. Мозъчни центрове,  МОК , София
Следователно, страхливите хора за в бъдеще, понеже са плашили навсякъде, като дойдат в човешкия живот, върху този страх ще се създаде справедливостта.
26.6.1938г.
140. Две посоки,  УС , София
Щом си проводник, Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина ще влязат чрез тебе в целия свят. – „Защо ми са дадени ръцете и краката?“ – Чрез ръцете ще бъдеш проводник на справедливостта, а чрез краката – на доброто.
29.6.1938г.
141. Основа на здравето, ООК , София
Ако ви боли лакътя, започнали сте да губите от съдържанието на справедливостта. Лакътя те боли, справедливостта започваш да губиш.
1.7.1938г.
142. Законът на контраста,  МОК , София
Дясната ръка е справедливостта на човека, лявата ръка е /…/ на човека.
3.7.1938г.
143. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Всеки един от нас, трябва да започне в нас справедливостта.
28.8.1938г.
144. Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София
Благородството на човека се крие в първия пръст, в показалеца; справедливостта – в средния пръст; стремежът към красивото, великото, изящното – в безименния пръст; практичността – в малкия пръст.
30.10.1938г.
145. Силата на човека, УС , София
Вторият пръст е свързан със закона на справедливостта.
18.12.1938г.
146. Любов, доброта и справедливост,  НБ , София
Като се вземе твърдостта на българина, справедливостта на англичанина, работливостта на германеца, любовта на славянина, добрата обхода на французина, песента на италианеца и ги съедините в едно, вие ще имате един пълен човек, с голямо благородство в себе си.
25.12.1938г.
147. Иди си с миром,  НБ , София
Значи, тя приложи справедливостта в живота си. Тази жена казваше: „Господи, аз придобих любовта, разбрах я, разбрах справедливостта и доброто и сега ги прилагам в живота си.
8.1.1939г.
148. И ще бъдеш блажен,  НБ , София
Средният пръст – със справедливостта. После ще я приложиш в справедливостта, в науката, в своите материални работи, в къщата си, във всичко, което вършиш.
20.1.1939г.
149. Налягане и напрежение, МОК , София
Справедливостта, и тя е чувство.
5.4.1939г.
150. Господари на външния и вътрешния живот, ООК , София
Центърът на справедливостта е от двете страни на главата, пак на горната част. Щом не е развита там главата, тогаз справедливостта не е така развита.
28.4.1939г.
151. Опитване, проверяване и прилагане,  МОК , София
Ти искаш да го поправиш, но не употребяваш справедливостта, удариш повече.
7.6.1939г.
152. Изкуството на ангелите, ООК , София
Средният пръст е тона на справедливостта.
14.6.1939г.
153. Езикът на седемте тона, ООК , София
Кой е тонът на справедливостта според вас? – „Си“ е закон на справедливостта. Щом се инервираш, можеш да нарушиш закона на справедливостта.
21.6.1939г.
154. Нагоре и напред, ООК , София
Трите тона на средния пръст ще събудят в тебе справедливостта.
2.7.1939г.
155. Вам завещавам царството,  НБ , София
Ти ще бъдеш справедлив, да се учиш какво нещо е справедливостта.
10.9.1939г.
156. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Каквото е разбирането на човека за справедливостта, такава ще бъде и неговата ръка. Има ръце на справедливостта, има ръце и на несправедливостта.
15.10.1939г.
157. Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС , София
Справедливостта е в неговите очи.
1.11.1939г.
158. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
И ако вашите ръце почнат да болят в работа, лакетя и прочее, има някоя липса в справедливостта ви.
158.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
И ако вашите ръце почнат да болят в рамото, лакета и пр., има някоя липса в справедливостта ви.
17.11.1939г.
159. Разумни отношения,  МОК , София
Справедливостта е процес на граденето.
Значи доброто е основа, справедливостта е градеж и главата тогава мисли.
19.11.1939г.
160. При Бога, ангелите и добрите хора,  УС , София
Справедливостта представя духовния свят.
17.12.1939г.
161. Аз, ти, той,  УС , София
Ти не можеш да опиташ свободата, ако не разбираш законите на справедливостта.
24.12.1939г.
162. Акаш и прана,  НБ , София
Ако и вие държите в ума си истината, в сърцето си – доброто и във волята си – справедливостта си, вие не можете да бъдете слаби.
14.1.1940г.
163. Служение на Бога,  УС , София
Като говоря за лицето, аз разбирам онзи принцип на справедливостта.
21.1.1940г.
164. Ако имате вяра,  НБ , София
В програмата си всеки трябва да тури за основа справедливостта, добротата и разумността.
7.2.1940г.
165. Подмладяване, ООК , София
Ако не се приложи любовта в действие, доброто, справедливостта… Не трябва да има колебание в човешкия живот.
13.3.1940г.
166. Наука за живота, ООК , София
Ако не носиш хубави ръкавици… За мене хубавите ръкавици, това е справедливостта.
15.5.1940г.
167. Правилни процеси, ООК , София
Ще разчиташ на доброто, което е вложено в тебе, което е външната страна на любовта; на доброто, което Бог е вложил в твоя ум; на справедливостта, която Бог е вложил в твоето сърце и на волята ти; ще разчиташ на силата, която Бог е вложил в твоята душа.
26.7.1940г.
168. Млад и стар,  МОК , София
Когато справедливостта е добре развита, има два белега между веждите на човека.
4.8.1940г.
169. Реалност на живота, СБ , РБ , УС , София
Центърът на справедливостта се намира също в горната част на главата.
Законът на справедливостта е неизменен и се прилага еднакво към всички живи същества.
11.8.1940г.
170. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
Работи в Негово име, в името на справедливостта, без да проповядваш.
16.8.1940г.
171. Господаруване и слугуване, СБ , РБ , 7-те езера
Какво представлява справедливостта? Тя е качество на Духа. Любовта, Мъдростта и Истината в човека трябва да се ръководят от справедливостта. Между хората на шестата раса справедливостта ще решава въпросите.
6.10.1940г.
172. Работа за цялото,  УС , София
Всеки ден наблюдава, до колко сме развили нашата съвест, доколко сме развили нашата любов към Него; надеждата до колко е развита, нашата разсъдливост, чистота до каква степен се развива, музикалното чувство как се е развило, доброто внимание, което трябва да имаме; мекотата, която имаме; как се е развила справедливостта у нас – много работи.
9.10.1940г.
173. Една седмица въ рая, ООК , София
На изтокъ е справедливостьта.
Нѣкои има да развивате чувството на милосърдието, на справедливостьта, на реда, порядъка, на чистотата.
173.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
На изток е справедливостта.
Някои има да развивате чувството на милосърдието, на справедливостта, на реда, на порядъка, на чистотата.
16.10.1940г.
174. Планетни влияния, ООК , София
Казвамъ: Сега какво трѣбва да се обработва? Най-първо, какво разбирате човѣкъ да бѫде справедливъ? Справедливостьта вече спада къмъ Божествения свѣтъ. Справедливостьта се намира на горната часть на главата. Справедливостьта, то е съзнанието, че на всѣки човѣкъ ще му отдадешъ правото, което ти искашъ да имашъ за себе си.
Въ него е страхътъ, но въ него (е) и справедливостьта.
Ако не се подчинявате на Сатурнъ, справедливостьта въ васъ нѣма да се развие.
174.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Казвам: сега какво трябва да се обработва? Най-първо какво разбирате човек да бъде справедлив? Справедливостта вече спада към Божествения свят. Справедливостта се намира на горната част на главата. Справедливостта, то е съзнанието, че на всеки човек ще му отдадеш правото, което ти искаш да имаш за себе си.
В него е страхът, но в него (е) и справедливостта.
Ако не се подчинявате на Сатурн, справедливостта във вас няма да се развие.
1.11.1940г.
175. Даване и вземане,  МОК , София
Де е мястото на справедливостта? Справедливостта си има своето място.
20.11.1940г.
176. Усилвайте връзката, ООК , София
Ако е чувство на справедливость, чувствувамъ го въ центъра на справедливостьта.
176.2 Усилвайте връзката ( втори вариант )
Ако е чувство на справедливост, чувствам го в центъра на справедливостта.
22.11.1940г.
177. Обработване,  МОК , София
Разликата между добротата и справедливостта какво е? Добър ако си, все трябва да дадеш нещо от себе си.
8.12.1940г.
178. Вечер и сутрин,  НБ , София
Ние се интересуваме кой народ ще развие повече Божествената любов в себе си, кой народ ще развие повече Божествената сила в себе си, ние се интересуваме, кой народ ще развие онази голяма щедрост, да помага, да има справедливостта.
15.12.1940г.
179. Едно ви недостига,  НБ , София
Най-първо тури справедливостта.
1.1.1941г.
180. Съработници, ООК , София
То е седалището, скамейката, на която може да седне и да раздава справедливость. 4-тѣ е законъ на справедливостьта. 9 е законъ на мисъльта, главата е. Считайте, че този кръгъ на 9-тѣ – това е главата – вече умътъ се е проявилъ, пусналъ е своето действие. 4-тѣ е законъ на справедливостьта. 1 – това е на Божественото.
180.2 Съработници ( втори вариант )
То е седалището, скамейката, на която може да седне и да раздава справедливост. 4-те е закон на справедливостта. 9 е закон на мисълта, главата е. Считайте, че този кръг на 9-те – това е главата – вече умът се е проявил, пуснал е своето действие. 4-те е закон на справедливостта. 1 – това е на Божественото.
16.2.1941г.
181. Да не оскудее твоята вяра,  НБ , София
Всяка една държава за бъдаще, която не приложи закона като основа, и Мъдростта като основа, и Справедливостта като основа, тази държава няма бъдаще. Който и да е народ, всеки народ, който приложи Любовта за основа, Мъдростта, Истината и Справедливостта, той има бъдаще.
14.3.1941г.
182. Силното число,  МОК , София
Справедливостта трябва да я вземеш отнякъде.
2.5.1941г.
183. Правата мисъл,  МОК , София
Ръцете в човека са една норма на справедливост – законът на справедливостта се изразява чрез ръцете. Горната част в човека е създадена според законите на ръцете, на справедливостта.
4.6.1941г.
184. Качване и слизане, ООК , София
Има сега едно съчетание на доброто, справедливостьта и разумностьта.
Щомъ не правишъ връзка съ справедливостьта – справедливъ не можешъ да станешъ.
184.2 Качване и слизане ( втори вариант )
Има сега едно съчетание на доброто, справедливостта и разумността.
Щом не правиш връзка с справедливостта – справедлив не можеш да станеш.
8.6.1941г.
185. Посрещане на Любовта,  НБ , София
Любовта носи справедливостта, която гради.
11.6.1941г.
186. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Надеждата е единъ потикъ, милосърдието е единъ потикъ, справедливостьта е единъ потикъ.
Да бѫдешъ справедливъ, ще ви дадатъ условия отвънъ, но справедливостьта е вѫтре въ васъ.
186.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Надеждата е един подтик, милосърдието е един подтик, справедливостта е един подтик.
Да бъдеш справедлив, ще ви дадат условия отвън, но справедливостта е вътре във вас.
13.6.1941г.
187. Добро, справедливо и разумно,  МОК , София
Туй е справедливостта. Справедливостта е градеж върху тази основа.
Доброто не съществува вън от вас и справедливостта не съществува вън от вас, и разумността не съществува вън от вас.
Доброто, което не е приложено, то е X, справедливостта е Y и разумността е Z. За да функционира доброто, трябва да знаем законите на доброто, какво нещо е доброто и справедливостта трябва да разбираш и разумността трябва да разбираш. Някой казва: „Трябва да бъда справедлив.“ Справедливостта е общо понятие.
18.6.1941г.
188. Три основни тона, ООК , София
Но въ какво седи справедливостьта? Имаме едно отвлечено понятие, считаме за справедливи нѣща, които намъ ни сѫ приятни.
188.2 Три основни тона ( втори вариант )
Но в какво седи справедливостта? Имаме едно отвлечено понятие, считаме за справедливи неща, които нам ни са приятни.
22.6.1941г.
189. Дава живот,  НБ , София
Добротата за основа, справедливостта за градеж и разумността за обхода. Справедливостта трябва да я носим в сърцето си.
25.6.1941г.
190. Ново воюване, ООК , София
Интересувамъ се отъ справедливостьта, понеже ми трѣбва материалъ, чрезъ който може да градя тази кѫща. Следователно: справедливостьта дава материалъ, съ който може да се гради.
190.2 Ново воюване ( втори вариант )
Интересувам се от справедливостта, понеже ми трябва материал, чрез който може да градя тази къща. Следователно: справедливостта дава материал, с който може да се гради.
29.6.1941г.
191. И рече им,  НБ , София
Едните ще поумнеят, другите ще станат справедливи, да приложат справедливостта. Онзи избраният народ в света, той е, който носи добродетелта в тялото, справедливостта в сърцето и разумността в ума.
4.7.1941г.
192. Реална мисъл,  МОК , София
Добротата носи твърдост, справедливостта носи пластичност, а светлината носи подвижност – подвижен е човек.
6.7.1941г.
193. Три връзки,  УС , София
Щом приложим истината във волята си, щом приложим разумността в ума си, щом приложим справедливостта в сърцето си, ние ще имаме всичко онова, което желаем.
6.7.1941г.
194. Три възгледа,  НБ , София
Да съзнаваш разумността на този народ, в който живееш; да съзнаваш справедливостта, в която живееш; да съзнаваш неговото добро, което има – доброто, което народът има, справедливостта, която има, и разумността, която има, благородството, което има.
Човекът, който се е запознал със справедливостта и върви в нейния път.
13.7.1941г.
195. Вер Аллах – да даде Господ,  УС , София
Той не може да бъде справедлив, ако тялото няма качествата на справедливостта.
Паметник да бъдеш на мъдростта, паметник на истината, паметник на доброто, паметник на справедливостта, на разумността.
26.8.1941г.
196. Новият път, СБ , София
Впрегнете ръцете си на работа, за да проявите справедливостта си.
196.2 Новият път ( втори вариант )
Виждам махането на ръцете, казвам: колко е красива справедливостта.
27.8.1941г.
197. Зората на живота, СБ , София
Човек носи в себе си доброто и справедливостта, но не ги проявява всякога.
197.2 Зората на живота ( втори вариант )
В какво седи справедливостта? Да му отдадеш заслуженото.
29.8.1941г.
198. Правилно дишане, СБ , София
Дайте ход на доброто и на справедливостта в себе си и всички болки ще изчезнат.
3.9.1941г.
199. Прави възгледи, СБ , София
Нарушават ли законите на справедливостта, работите им се развалят.
Справедливостта е чувство, което има отношение към всички живи същества. Справедливостта има отношение и към търпението на човека.
14.9.1941г.
200. Двама или трима, СБ , НБ , София
Ако си съвестен, ще дойде в тебе справедливостта, няма да се сблъскваш с този, с онзи.
200.2 Двама или трима ( втори вариант )
Ако ти си милосърд, ще дойде до тебе това мекото чувство; ако ти си съвестен, ще дойде до тебе справедливостта, няма да се сблъскваш с този, с онзи.
Вложете милосърдието, справедливостта, доброто в себе си, за да се ползвате от топлината на живота.
15.10.1941г.
201. Учение и обич, ООК , София
Има клетки, които са съдии, занимават се със справедливостта.
19.10.1941г.
202. От Неговите ученици,  НБ , София
Съзнанието на справедливостта е поставена върху страха.
26.10.1941г.
203. Постоянна благодарност,  УС , София
Щом се говори за закона, разбирам правдата, справедливостта в света. Туй за мене е законът – справедливостта.
7.12.1941г.
204. Трите качества на тона,  УС , София
Камертон е любовта, много добър камертон е. (Учителят показва показалеца и средния пръст вдигнати, другите два свити, върху тях палецът.) Показалецът е любовта към Бога, средният пръст е знанието, справедливостта.
12.12.1941г.
205. Махар Бену Аба,  МОК , София
В такъв случай хваща се точно за главата там където е чувството на справедливостта, където е съзнанието на съвестта.
17.12.1941г.
206. Умът и сърцето, ООК , София
После има едно общество на справедливостта в човека.
25.1.1942г.
207. Не съдете, но садете!,  НБ , София
Каква ревност? Може да имаш ревността на Любовта, пък може да имаш ревността на омразата. – Може да имаш ревността на доброто, може да имаш ревността на справедливостта.
15.2.1942г.
208. Характерът и тялото,  УС , София
Във времето на Христа справедливостта не беше развита. То е справедливостта. Всички говорят само за справедливостта.
8.3.1942г.
209. Живот, път, истина,  НБ , София
В справедливостта ти може да си най-бедният човек, няма да се обърнеш да кажеш: Сиромашия е това.
11.3.1942г.
210. Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК , София
Но справедливостта е едно Божествено чувство в човека. Достойнството е на човек да бъде честен, тепърва има да учат справедливостта.
Всичко в света зависи от 3 неща: от ума на човека, от добрината на човека и от справедливостта на човека.
Справедливостта е свързана с духовния, със сърцето.
Добродетелта с тялото, справедливостта с човешкото сърце, разумността с Божествения свят.
3.4.1942г.
211. Умни, добри и справедливи,  МОК , София
У справедливия, справедливостта се наслоява. Справедливостта подразбира обработване, разпределяне на светлината, работата, която е свършена. В справедливостта е индустриалец, а в разумността е търговец. Това е най-хубавата търговия или разумността е вложеният капитал, справедливостта е обработения капитал, а доброто е капиталът, който е пласиран. Щом престане умствената деятелност, престава справедливостта и добротата. Светлината е скачена със справедливостта.
Като поощряваш справедливостта в себе си придобиваш сила.
10.4.1942г.
212. Разумни, справедливи и добри,  МОК , София
Справедливостта да има господство в ръцете и добротата да има господство в тялото. В справедливостта значи да задоволиш своята мисъл, да ѝ дадеш ход.
Доброто е основния тон, справедливостта е основен тон и разумността е основен тон. Справедливостта е основен тон в духовния свят.
19.4.1942г.
213. Настана денят,  НБ , София
Справедливостта изисква да го осъди, при това неговото чувство за милосърдие и приятелство му налага да плати глобата.
3.5.1942г.
214. Иде в света,  НБ , София
Разумността, то е светлото, справедливостта в нас е жидкото. Всеки живот, който не се храни със справедливостта, той изсъхва.
Твърдият човек е постоянен в справедливостта. Защото справедливостта, която е жидка, има основата, върху която да почива. Справедливостта значи отива на всякъде. Като говорим за справедливостта, ако нямаме туй състояние да помагаме на всичките, не е справедливост. Едно от качествата на справедливостта е милосърдието.
Иде в света Любовта, която е жидка – справедливостта. Умът е взел участие, светлината – справедливостта е взела участие, водата, твърдостта е взела участие и стъклото, което събира тия лъчи.
Та казвам: Религиозните хора по какво се отличават? По какво се отличават християните? По какво се отличават будистите? Всички вярващи по какво се отличават? Религиите на миналото са били основани на твърдостта, на милосърдието и на справедливостта. Християните дойдоха да мислят и пак да приложат справедливостта, започнаха наказания на оня свят, създадоха ада, грешници.
Иде справедливостта, тя не е любов. Та казвам: Бъдещата Любов трябва да дойде по пътя на светлината, по пътя на справедливостта, по пътя на доброто. Справедливостта, това е майката. Когато дойде светлината, там дето има светлина показва, че справедливостта е на място и доброто е на място.
Обаче в един разумен свят дето доброто е основа, справедливостта е благо, което се раздава, а Любовта носи туй благо, живота носи, ние сме в Царството на Бога, дето възприемаме Божиите благословения. Да кажеш: Да обичате Господа! Да обичате справедливостта, да живеете за доброто! Като срещнеш младата мома да кажеш: Да бъдеш добра, разумна и справедлива! Като срещнеш стария да го потупаш по гърба.
Един народ щом се отклони от доброто, справедливостта и разумното, Божиите блага го напущат.
Приемете Любовта по пътя на справедливостта.
6.5.1942г.
215. Три картини, ООК , София
На лицето има линии на справедливостта и на краката има линии.
Справедливостта има свое наслояване, на челото туря белега.
Защото справедливостта не е способност на човека, тя е едно чувство. Но умът регулира справедливостта. Справедливостта не иде от умствения свят.
17.5.1942г.
216. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Бог е Бог на справедливостта.
Къде е справедливостта на човека, къде е милосърдието на човека? Къде е кротостта на човека? Где е изобилието на неговите чувства? Ний се плашим сега от тия работи, че ние носим облик.
24.5.1942г.
217. Виделината свети,  НБ , София
Хората някой път говорят за справедливост и не знаят къде е жилището на справедливостта.
21.6.1942г.
218. Опорни точки на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Живот, с опорна точка на доброто; живот, с опорна точка на справедливостта; живот, с опорна точка на разумността, това е животът на любовта.
23.6.1942г.
219. Възходящият път, СБ , РБ , 7-те езера
Само така душата уяква в доброто, в справедливостта и в разумността.
И най-малката случка дава подтик към доброто, което иде от Бога; най-малката случка дава подтик към справедливостта; най-малката случка дава подтик към разумността. Всяко нехайство към доброто, към справедливостта и към разумността са причина за страданията в човешкия живот.
Страдаш, защото си нехаен към справедливостта.
1.7.1942г.
220. Новата култура, СБ , РБ , 7-те езера
Днес воюват доброто, разумността и справедливостта, като елементи на Великата Любов, Мъдрост и Истина.
5.7.1942г.
221. Неделимото,  НБ , София
От лошите мисли човек не може да се освободи без справедливостта. Ако вие приложите доброто за основа, справедливостта за основа, разумността за основа и любовта за основа, веднага вашият ум ще стане така светъл, паметта ви, общественият живот и богатството в света, ще потече. Справедливостта разпределя благата.
5.7.1942г.
222. Слаби и силни,  УС , София
Любовта в света се проявява чрез доброто, справедливостта и разумността.
Единствените слуги, чрез които любовта служи, то е доброто, справедливостта и разумността.
8.7.1942г.
223. Линия на Любовта, ООК , София
Справедливостта иде от цената.
17.7.1942г.
224. Химични елементи,  МОК , София
Щом направиш някаква погрешка, разумността носи светлина, справедливостта носи топлина и доброто носи сила в живота.
Може ли да турите тапия на справедливостта, може ли да турите тапия на разумността, разумността само за вас да бъде? – Не.
Справедливостта не произтича от нас, тя произтича първо от Бога.
19.7.1942г.
225. Единствената нишка,  УС , София
Така душата уяква в доброто, справедливостта и разумността. Случката е най-малкият подтик към доброто от Бога, най-малкият подтик към справедливостта, най-малкият подтик към разумността. Страдаш, защото си нехаен към справедливостта.
22.7.1942г.
226. Заслужава да прави добро, ООК , София
Представете си, че аз напиша: „Аз давам.“ (фиг. 41.5) Ако някой ми е дал, че аз давам, аз давам ли? Дал ми някой на мене, че казвам: „Аз давам.“ Кое е по-добре: хората да дават или аз да давам? Кое е по-добре в света: хората ли да пият или аз да пия? […] светлината, която ние възприемаме, доброто, което ние възприемаме, справедливостта, която изтича от нашата мисъл, която изтича от нас.
26.7.1942г.
227. Добро, справедливост, разумност,  УС , София
Трябва да има премия за красотата, да има премия за добрите качества, премия за доброто, премия за разумността, после – премия за честността и справедливостта.
Животните са дошли до страха, човек от страха минава в справедливостта.
Справедливостта е за духовния свят.
Справедливостта ще поддържа ритъма на нашето сърце.
Да живееш в доброто, да живееш в справедливостта, да живееш в разумността.
29.7.1942г.
228. Пътища на Любовта, ООК , София
Имаме едно право: Доброто в света трябва да го наложим, справедливостта трябва да я наложим, разумността трябва да я наложим. Когато говоря за подмладяване, разбирам разумността, справедливостта и добротата.
След като подтикнете хората в доброто, справедливостта, в разумността, тръгнете и вие отподире, да покажете, че вярвате.
2.8.1942г.
229. Самовъзпитание, СБ , РБ , НБ , София
229.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Разумният свят желае да им помогне и обръща вниманието им към разумността, доброто и справедливостта.
5.8.1942г.
230. Ценни добродетели, СБ , РБ , София
Показалецът е свързан с личните чувства, средният пръст – със справедливостта, безименният с чувството на красивото и изящното, а малкият пръст – с честността.
28.8.1942г.
231. Постоянна благодарност, СБ , РБ , София
Дето са доброто, разумността и справедливостта, там е любовта. Дето отсъстват доброто, разумността и справедливостта, там никаква любов не съществува.
Вложи доброто, разумността и справедливостта в душата си, за да приложиш Божиите закони.
18.10.1942г.
232. Да работим с радост,  УС , София
В средния пръст е вложена справедливостта, в първия пръст е обходата. В писането вие облагородявате вашата личност, чувствата облагородявате, справедливостта облагородявате и проявата на любовта.
6.11.1942г.
233. Добър ден,  МОК , София
Да се роди съзнанието на справедливостта, основата е страхът.
Имате един човек (1), справедливостта е слабо развита. В този (2) справедливостта е развита.
18.11.1942г.
234. Правилно разбиране, ООК , София
Как ще го нарисуваш? Запример, ако нарисуваш един човек, къде ще му туриш Доброто? Или ако рисувате един човек, че е справедлив, къде ще му турите Справедливостта? Ако рисувате един човек разумен, къде ще му турите Разумността? Или искате да покажете, че е чистосърдечен.
9.12.1942г.
235. Весели лица, ООК , София
Като ви гледа човек в лицето, да знае, че съвестта, съзнанието, справедливостта е развита, лицето да диша милосърдие, като ви гледат, лицето да има веселие.
13.12.1942г.
236. Любовта бе в началото,  НБ , София
Ако една майка ражда едно дете и не може да го свърже с вечния живот, ако не може да тури душата му да бъде в съприкосновение с Бога, какво струва тази майка? Ако един учител, който учи хората, не може да ги свърже с Бога, защо е този учител? Ако един съдия съди хората и не може да ги свърже със закона на справедливостта, какво струва този съдия? Казвам: Не да се съдим, но животът седи да се свържем... не да се свържем, но да дойдем в съприкосновение с Божествената Любов, която работи от милиони години в природата.
30.12.1942г.
237. Два Божествени процеса, ООК , София
Там се намира справедливостта.
22.1.1943г.
238. Съотношение на тяло и продобивки,  МОК , София
Защото справедливостта изисква един човек да бъде енергичен? Вие считате, че един човек е добър, а оставяте една мисъл да потиска друга.
Сега казвам: Ще нарисувате три картини: едната да представя доброто; другата – справедливостта; а третата – разумността. Справедливостта може да се прилага и разумността.
24.1.1943г.
239. С благодат и истина, НБ , София
Като прояви справедливостта, тогава може да кажеш, че е справедлив.
29.1.1943г.
240. Причина, проява и резултат,  МОК , София
Справедливостта в петела е естествена. Сега вземете справедливостта на един съдия. Разумността проекция има, проекция има и на доброто, и на справедливостта. В справедливостта винаги има присъствие на известна сила, искаш всичко да бъде в ред и порядък, в разумен порядък.
В справедливостта брадата играе важна роля.
10.2.1943г.
241. Път за всички, ООК , София
Справедливостта и човешкото достойнство са камертони.
3.3.1943г.
242. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Справедливостта е много обикновена.
21.3.1943г.
243. Събирайте съкровища, НБ , София
Не ви казвам да посветите живота си, но ви казвам да направите един опит, да се убедите в справедливостта на Божествения живот.
28.3.1943г.
244. Доброто училище, НБ , София
Три неща има, които може да ни спасят от страданието: добротата ни спасява от един вид страдание, справедливостта ни спасява от друг вид страдания и разумността ни спасява от трети вид страдания. Когато справедливостта [не] присъствува в нашия живот, имаме страдание, понеже не присъствува справедливостта.
Справедливостта е проводник на духовния живот.
31.3.1943г.
245. Доброта, справедливост, красота, разумност, ООК , София
Справедливостта е на неговата мисъл.
Щом човешкото сърдце се смущава, Справедливостта не е приложена, Красотата не е приложена и Разумността не е приложена. В тия движения да чувствуваш, че си ограден с Добротата, Справедливостта, Красота и Разумност в ходенето. Когато дойде за Истината! Един човек, който не носи на света Истината, един човек, който не носи на света Доброто, един човек, който не носи на света Справедливостта и един човек, който не носи на света Разумността, вие се пазете от него.
Тия четири Добродетели като един човек може да покажеш – да е приложено в писмото Доброто, Справедливостта, Красотата и Разумността.
Щом започва да липсва Справедливостта, често човек си навяхва крака или си чупи крака.
Ти не можеш да освободиш своя ум от робство, ти не можеш да освободиш и сърдцето от робство, ако ти не можеш да се въоръжиш със Справедливостта. Да страдаме за Доброто, да страдаме за Справедливостта, да страдаме за Красотата, да страдаме за Разумността – туй е добре дошло.
Щом използуваш добре Добротата, тогава Справедливостта сама по себе си иде като един резултат в нас. При движението на Земята трябва да се справим с Доброто и справедливостта, защото при изгрева, Земята като се върти, става изгрев, светлината иде.
4.4.1943г.
246. Двата велики закона, УС , София
Ако човек не може да вложи справедливостта в ума си, той справедлив човек не може да стане. Доброто в сърцето, справедливостта в ума, красотата в душата и разумността в човешкия дух, събрани заедно, това е човекът.
Ако дойде Христос днес, Той ще проповядва това: доброто в сърцето, справедливостта в ума, красотата в душата, разумността в духа. Какво ще ми разправяте друго? Казвам, ако един българин няма доброто в сърцето си, ако няма справедливостта в ума си, ако няма красотата в душата си и ако няма разумността в духа си, той не е българин. Ако един англичанин няма доброто в сърцето си, ако няма справедливостта в ума си, ако няма красотата в душата си и ако няма разумността в духа си, не е англичанин. Ако един германец няма доброто в сърцето си, няма справедливостта в ума си, няма красотата в душата си и няма разумността в духа си, не е германец. Ако един русин няма доброто в сърцето си, ако няма справедливостта в ума си, ако няма красотата в душата си и ако няма разумността в духа си, не е русин. Щом доброто е във вашето сърце, щом справедливостта е във вашия ум, щом красотата е във вашата душа и щом разумността е във вашия дух, и този свят има, и онзи свят има.
Човек, въоръжен със справедливостта, е въоръжен с най-доброто оръжие.
Първо, разумността, второ, красотата, трето, справедливостта и най-после доброто, ако отгоре надолу идем. Ако отдолу нагоре вървим, първо, доброто, после справедливостта, красотата и разумността. Аз ви казвам, ако приложите доброто в сърцето си, справедливостта в ума си, красотата в душата си и разумността в духа си, ще се освободите от всичките болести, които имате, ще се освободите от всичката сиромашия в света, от всичките бедствия, от всичко ще се освободите. Да туриш справедливостта в ума си и тя да бъде подтик за работа. Доброто е път за любовта; справедливостта е път за любовта; красотата е път за любовта; разумността е път за любовта. Доброто е път за обичта; справедливостта е път за обичта; красотата е път за обичта; разумността е път за обичта. Отклоняваме се от пътя на доброто, отклоняваме се от пътя на справедливостта, отклоняваме се и от пътя на красотата.
Аз ви казвам тъй: ако те съблазнява окото, тури доброто в сърцето си; ако те съблазнява ръката, тури справедливостта в ума си; ако те съблазнява животът, тури красотата в душата си; ако те съблазнява богатството, тури разумността в духа си. Всякога, когато знаем как да поставим доброто в сърцето си, когато знаем да поставим справедливостта в ума си, когато знаем да поставим красотата в душата си и разумността в духа си, това е новият живот. „Ще изпратя Духа Си, и Той ще ви научи.“
4.4.1943г.
247. Двата принципа, НБ , София
Ако ти не можеш да всадиш доброто в човешкото сърце, ако ти не може да всадиш справедливостта в човешкия ум, ако не може да всадиш красотата в човешката душа, ако не може да всадиш разумността в човешкия дух, ти нищо не можеш да постигнеш.
11.4.1943г.
248. Божественото Слово, НБ , София
Аз казвам: Човек докато не постави доброто в сърцето си, докато не постави справедливостта в ума си, докато не постави красотата в душата си и разумността в духа си, той ще бъде далеч от Истината, която търси.
21.4.1943г.
249. Правилата на Любовта, ООК , София
Но каквато и да е работата в света, ако вие нямате тия четири качества, ако в сърдцето не е насадено Доброто, ако Доброто не е посадено в нас, ако Справедливостта не е посадена в мозъка, ако Красотата не е поставена в душата и Разумността в нашия ум, тогава не може да разберем порядъка, който съществува в Природата. Между Справедливостта и Красотата има отношение, те се допълват. Между Доброто и Справедливостта и между Красотата и Разумността пак има взаимни отношения, съществува връзка на Любов и обич между тях.
Новото седи в Справедливостта, която е в ума.
Любовта трябва да влезе във вашата разумност като побудителна причина; Красотата, Справедливостта, Доброто – Любовта трябва да бъде побудителна причина всякога и на Земята, и в духовния, и в Божествения свят.
25.4.1943г.
250. Слуги, ученици, синове,  УС , София
Ти не може да бъдеш справедлив, ако не си бил в света на справедливостта, в човешкия ум.
28.4.1943г.
251. Трите метода, ООК , София
Защо си дошъл на Земята? Да станеш справедлив, да проявиш Справедливостта.
Умът да вземе участие в Справедливостта.
2.5.1943г.
252. Близо е,  УС , София
Справедливостта вече намалява.
5.5.1943г.
253. Добър, справедлив, красив и умен, ООК , София
Сега разликата между Доброто и Справедливостта е в това, че Справедливостта е в студения пояс, там е студеният северен полюс. При Справедливостта трябва да имаш печка, да се стоплиш. Ако дойдеш до справедливостта, от далечни пространства трябва да караш дърва и други неща.
9.5.1943г.
254. Четирите закона, НБ , София
И справедливостта съществува сама по себе си. И целият човешки организъм е построен върху законите на доброто, справедливостта, красотата и разумността.
Ако престъпите справедливостта, стомахът почва да страда.
Под думата „животно“ разбираме едно същество, което се е деформирало, защото не се е подчинило на законите на доброто, справедливостта, красотата и разумността.
12.5.1943г.
255. Старата и новата команда, ООК , София
Честността на първо място, на второ място справедливостта, на трето място благородството и интелигентността.
Любовта е, която поддържа честността, справедливостта, благородството, разумността.
16.5.1943г.
256. Добър слуга и господар, НБ , София
Справедливостта подразбира да отдадем право на себе си и на всичките хора еднакво.
Та казвам: Съвременният свят трябва да се устрои върху Добродетелта, бъдещият свят трябва да се устрои върху Справедливостта. То е човекът, който с левия крак се движи в Добродетелта, с десния – в Справедливостта, дясната му ръка от Божията Мъдрост и лявата от Божията Любов, а главата – от Божията Истина.
В света има само един Бог, Който създаде света и направи човека, левият крак доброто да носи, десният крак справедливостта да носи, дясната ръка Мъдростта да носи, лявата ръка Любовта да носи и на главата Истината да носи, а сърцето да служи на Бога.“ Така трябва да говори майката на детето.
Вие не сте оперирали с петте ключа: с ключа на Доброто, с ключа на Справедливостта, с ключа на Божественото Знание, с ключа на Божествената Любов, на Божествената Истина.
Материалът по пътя на Доброто трябва да дойде, по пътя на Справедливостта, по пътя на Божествената Мъдрост, по пътя на Божествената Любов и Истина.
Всеки, който е построен на Доброто, на Справедливостта, на Божествената Мъдрост, на Божествената Любов и Истина, може да му дам първото място в сърцето.
22.8.1943г.
257. Новото в живота, СБ , РБ , София
Средният пръст е свързан със справедливостта.
257.2 Новото в живота ( втори вариант )
Средният пръст е свързан със Сатурн, със света на справедливостта.
1.9.1943г.
258. Номер първи, СБ , РБ , София
Най-главната черта на характера ѝ беше справедливостта.
12.9.1943г.
259. Пътят към изток, СБ , РБ , София
Доброто, разумността, справедливостта са отвлечени понятия.
8.10.1943г.
260. Силите на природата, МОК , София
Разумността се изявява чрез светлината на човешкия ум; добротата се изявява чрез човешкото сърце; силата – чрез човешката воля, а справедливостта – чрез човешките ръце, т. е. чрез неговата работоспособност. – Защо хората остаряват преждевременно ? – Защото не са умни, добри, силни и справедливи. – Защо нямат тия качества? – Защото не знаят качествата на числата.
17.10.1943г.
261. Трите пътя, НБ , София
Като говори, той си служи с думите на справедливостта.
10.11.1943г.
262. Мажорни и минорни гами, ООК , София
Показалецът има отношение към благородството, а средният към справедливостта.
262.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Този средният пръст е на справедливостта, а показалецът - на благородството.
24.11.1943г.
263. Ново разбиране, ООК , София
Милосърдието е богатство на сърцето, а справедливостта – на ума.
263.2 Ново разбиране ( втори вариант )
Милосърдието е на сърцето, а справедливостта е на ума.
8.12.1943г.
264. Благата в живота, ООК , София
Под „вода“ разбирам справедливостта.
264.2 Благата в живота ( втори вариант )
Водата представя справедливостта.
15.12.1943г.
265. Най-мъчната работа, ООК , София
Радвайте се, че доброто е в краката ти, справедливостта – в ръцете ти, истината – в очите ти, мъдростта – в ушите ти, любовта – в устата ти.
19.12.1943г.
266. Блажени нищите,  УС , София
Единствените добри обувки са човешките крака — добродетелите на човека; единствените добри ръкавици са човешките ръце — справедливостта на човека; единственият хубав поглед е погледът на светлината, която излиза от човешките очи; единствената хубава реч е топлината, която излиза от човешката уста; единственият хармоничен тон е тоя, който се възприема от човешкото ухо.
266.2 Блажени нищите ( втори вариант )
Единствените добри ръкавици са справедливостта на човека.
2.1.1944г.
267. Възприемане и предаване,  УС , СБ , София
Четвъртият темперамент е западният вятър – добрата обхода. – Какво е изток? – Справедливостта. – Запад? – Добрата обхода. – Север? – Истината и свободата. – Юг? – Доброто, което всеки човек трябва да приеме и предаде.
Да възприемете добре справедливостта и да я предадете добре.
267.2 Възприемане и предаване ( втори вариант )
През тази година пожелайте да възприемате добре справедливостта и да предадете справедливостта добре.
Изток е качество на справедливостта, запад - на добрата обхода, север – на истината и свободата, юг – на доброто, благото в света.
За да не се измъчвате, казвам: Пожелайте през тази година да възприемете добре Божията Любов и да я предадете добре; да възприемете добре Божията Мъдрост и знание и да ги предадете добре; да възприемете добре Божията Истина и свобода и да ги предадете добре; да възприемете добре правилната обхода, справедливостта и доброто и да ги предадете добре.
5.1.1944г.
268. Родени от Бога, ООК , София
Ако ръцете ви изстиват, справедливостта ви е слаба.
268.2 Родени от Бога ( втори вариант )
Причината - справедливостта е малка.
Какво не сме слушали?" Кой не ви говорил за любовта? За справедливостта, за добротата кой не ви е говорил.
24.9.1944г.
269. Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево
Там действува справедливостта. Справедливостта има много, много голямо приложение.
269.2 Зовът на новото ( втори вариант )
Така се проявява справедливостта. Справедливостта има голямо приложение в живота. Ако си музикант, как ще проявиш справедливостта? Трябва да знаеш да пееш и да свириш, да взимаш всеки тон безпогрешно. Когато разглеждам справедливостта в музиката, друго нещо разбирам.
25.10.1944г.
270. Служители на земята, ИБ , ПС , София
Справедливостта е Божествено чувство.
Слухът ни да стане деликатен, да схваща трептенията, най-добрите трептения, на справедливостта.
270.2 Служители ( втори вариант )
Справедливостта е Божествено чувство – мярка, с която се мерят нещата.
Той ви е изпратил да изправяте малките погрешки: езикът ви да стане мек, обонянието ви да стане силно, да усещате най-нежното ухание; слухът ви да стане чувствителен, да схваща и най фините трептения, най-чистите тонове на справедливостта.
17.11.1944г.
271. Най-малкото приложение, ИБ , ПС , София
Справедливостта има друг ритъм. Щом сте справедлив, изсъхвате, справедливостта е суша. Справедливостта, когато някой пее една песен като дете, както изисква пеенето, то е справедливо.
271.2 Най-малкото приложение ( втори вариант )
Справедливостта има един ритъм, а милосърдието – друг ритъм. Ако справедливостта и милосърдието се съберат заедно, образуват красиви форми.
22.11.1944г.
272. Божествени подбуди, ИБ , ПС , София
Като си дигнеш ръцете, да знаеш, че с тях разпореждаш енергията на справедливостта.
272.2 Божествени импулси ( втори вариант )
Като вдигнеш ръцете си нагоре, да знаеш, че от тях изтича енергия на справедливостта.
10.12.1944г.
273. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
По-велико нещо от справедливостта няма.
273.2 Нова земя ( втори вариант )
Наистина, велико нещо е справедливостта. Що се отнася до свободата, тя е външна форма на справедливостта.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.