Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1903г.
1. Мисли и упътвания, ИБ ,
Кога се усещаш изнурен духом, търси спокойствието в уединението, дето душата ти може да приеме храна.
14.1.1917г.
2. Марта и Мария,  НБ , София
Вземи си ги сам, защото спокойствието и мирът, които имаш, струват повече, отколкото това, че слугинята не е донесла навреме обущата.
6.5.1917г.
3. Вземане и даване,  НБ , София
Колко християни са напуснали спокойствието си, отказали са се от блага и привилегии с единствената цел да опитат любовта на Христа? Колко християни са отишли да опитат доброто вино на Христа? Ще кажете, че не говоря на свещен език.
30.6.1918г.
4. Доведете го,  НБ , София
Влезе ли такава идея в ума ви, тя нарушава спокойствието ви, и вие губите смисъла на Живота.
4.2 Доведете го ( втори вариант )
Влѣзе ли такава идея въ ума ви, тя нарушава спокойствието ви, и вие губите смисъла на живота.
17.4.1919г.
5. Това учение, ИБ , БС , София
Когато ние престъпваме някоя Божествена заповед, веднага изгубваме равновесието и спокойствието си.
5.2.1920г.
6. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Духът, като иде от горе, има всичкия потребен запас в себе си, но, като стигне земята, изхарчва запаса, заражда се недоволство, че е напуснал първоначалното си състояние – спокойствието, и потърсва храна.
28.3.1920г.
7. Законът и пророците,  НБ , София
За да я реализирате, започвате да правите добрини, но с това нарушавате спокойствието си.
10.10.1920г.
8. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Сега имайте предвид, че Исус, Който слиза на земята, слиза от един по-възвишен свят, напуща спокойствието Си и слиза, за да претърпи всички противоречия от любов, за да научи хората.
14.6.1922г.
9. Какво се изисква от ученика, МОК , София
9.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Особени са наказанията и възнагражденията, които Невидимият свят налага на хората - например материалното забогатяване е особен род наказание от Невидимия свят; и наистина, като забогатее, човек постепенно започва да губи своя вътрешен мир, спокойствието си.
29.6.1922г.
10. Мечешкият капан!, ООК , София
Но дойде някой, нанесе ви един удар, и там ви наруши спокойствието, не може да отворите листата.
27.7.1922г.
11. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
11.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Ако почнеш да роптаеш и проявиш недоволство, че нарушават спокойствието ти, ти не си готов за Царството Божие.
30.5.1923г.
12. Отношение на природните сили,  МОК , София
От този момент спокойствието, мирът на тези хора се нарушава.
27.1.1924г.
13. Трансформиране на енергиите, МОК , София
Обаче има ред външни причини, които могат да се явят тъй, както може да се яви една комета в пространството и да наруши спокойствието в съзнанието.
13.2.1924г.
14. Трите състояния у човека, ООК , София
Значи туй състояние е физическо: взети са парите ви, изменя се състоянието ви, изгубвате спокойствието си.
19.10.1924г.
15. Новите схващания на ученика ., МОК , София
А когато сърдечно сте неспокойни, трябва да търсите спокойствието в Божествения принцип на ума.
15.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Когато се намерите в смущение с вашия ум, трябва да търсите вашето спокойствие отвътре; а когато сте неспокойни сърдечно, трябва да търсите спокойствието си в Божествения принцип на ума.
22.10.1924г.
16. Мястото на Любовта, КД , София
Трябва ви сега една реакция, за да възвърне спокойствието.
2.11.1924г.
17. Роденитѣ, НБ , София
Ако той бѣше уменъ, нѣмаше защо да троши краката на тази кукла; ако пъкъ по невнимание е направилъ това ние ще кажемъ: нѣма нищо; обаче, и въ единия и въ другия случай той е нарушилъ спокойствието на туй малко момиченце.
17.2 Родените ( втори вариант )
Ако той беше умен, нямаше защо да троши краката на тази кукла; ако пък по невнимание е направил това ние ще кажем: Няма нищо; обаче, и в единия и в другия случай той е нарушил спокойствието на туй малко момиченце.
27.8.1926г.
18. Свещеният огън, СБ , София
Съвременните хора казват: „Как ще си нарушим спокойствието, мира, да се занимаваме с хората?“ Та от нас не се изисква да направим жертва по някакво външно принуждение! Тази жертва трябва да стане от онова велико вътрешно подбуждение, от Любов към Бога.
12.12.1926г.
19. Глас в пустинята,  НБ , София
Не, човек трябва да вярва в Бога и като се хване веднъж за Него, болестта му ще изчезне, спокойствието му ще се възстанови.
15.12.1926г.
20. Неразрешеното, ООК , София
Питам: какво спокойствие трябва да търси човек? Преди всичко спокойствието подразбира известни условия.
26.12.1926г.
21. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
Нека се опита някой да наруши спокойствието на царицата в един кошер, да види, какво значи честолюбие.
16.10.1927г.
22. Призови Симона!,  НБ , София
В това отношение, и ние трябва да бъдем готови да изпълним волята Божия! Успехът на всяка работа в живота ни зависи от вътрешната вяра, както и от спокойствието на нашия ум и на нашето сърце.
30.11.1927г.
23. Вероятности и възможности, ООК , София
От този момент спокойствието на неговия живот се наруши и той се свърза със страданията на цялото човечество.
1.1.1928г.
24. В образ Божи,  НБ , София
В първо време християнинът помислил, че лъвът ще го разкъса, но като видял спокойствието му, разбрал, че друга никаква причина го заставила да спре пред пещерата.
15.1.1928г.
25. Творец на съдбата си,  МОК , София
Значи първото условие, което помага за добрите резултати при опитите, е спокойствието.
2.2.1928г.
26. Състояния на материята, ООК , София
Майка на спокойствието е луната.
21.3.1928г.
27. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Някой казва: „Ще ме извините, аз често избухвам, сприхав човек съм“; казвам: не си сприхав, а си енергичен – впрегни енергията си на работа и ще бъдеш добър, ще запазиш спокойствието на своята душа.
24.8.1928г.
28. Дейност и почивка,  МОК , София
Ако някой му противоречи и не иска да свърши работата, която му възлага, той вади няколко звонкови монети от кесията си, дава му ги и казва: Искаш ли да станеш прилежен, направи това, което те съветвам, и не ме заставяй да губя спокойствието си. Ако аз наруша спокойствието си, ти ще изгубиш живота си, защото ще станеш причина да се измени равновесието във вселената.
28.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Съ никого не се кара; повидимому е благъ и спокоенъ, усмихва се налѣво – надѣсно, и ако нѣкой му противорѣчи, ако не иска да свърши работата, която му възлага, той ще бръкне въ джоба си, ще извади оттамъ една или нѣколко звонкови монети и ще му каже: ако искашъ да станешъ прилеженъ човѣкъ, направи тази работа и не ме заставяй да изгубя спокойствието си.
10.10.1928г.
29. Какво са разбрали, ООК , София
Тия от другата страна на масата ще запазят спокойствието си.
3.4.1929г.
30. Противоположни процеси, ООК , София
Съвременните хора четат Свещената книга, както и ред книги, в които се описва живота и страданията на великите хора, но като дойдат страданията до тях, бягат, не искат да губят разположението и спокойствието си. Преди да е взел рициновото масло, той не иска да го безпокоят, да развалят спокойствието му.
21.4.1929г.
31. Наклали огън,  НБ , София
Не му стигало това, но против него било заведено дело, че си позволил да наруши спокойствието на двете канари, които се любили.
29.5.1929г.
32. Определени движения, ООК , София
С това тя иска да обърне вниманието му, че като умен човек, той трябва да знае, че тя има малки и да не нарушава спокойствието им.
27.10.1929г.
33. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Щом мисли, щом има съзнание и разбиране за нещата, нищо не може да наруши спокойствието на неговото сърце.
30.4.1930г.
34. Положително знание, ООК , София
34.2 Положително знание ( втори вариант )
Ти си минал, нарушил си спокойствието на тръна, счупил си един бод - защото всеки трън е телена мрежа.
12.7.1930г.
35. Право си отсъдил, МС , София
Оттук вадим следното заключение: радостта, мирът, спокойствието, хубавите мисли и чувства се дължат на вливането на Божествения живот у нас.
29.10.1930г.
36. Правилно разрешаване, ООК , София
Който притежава тия неща, и между лоши хора да влезе, запазва спокойствието си.
21.11.1930г.
37. Влизане и излизане,  МОК , София
За да се възстанови спокойствието на нервната система, трябва да дойдат на помощ разумните сили в човешкия организъм.
12.12.1930г.
38. Две реалности,  МОК , София
Човек се поддава не само на желанието си да яде; много желания могат да нарушат спокойствието му.
7.10.1931г.
39. Оставената торба, ООК , София
Искаш да придобиеш богатство, но като започнат да те преследват апаши и разбойници, ставаш недоволен и казваш: Защо ми е такова богатство, което нарушава мира и спокойствието ми? Представи си, че твоето богатство не е в пари, но в някакво природно благо, от което се нуждаят всички хора.
14.2.1932г.
40. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Щом една мисъл може да наруши спокойствието на твоя ум, ти си слаб човек, ти си убоден от тръна; щом едно лошо чувство може да надуши благородството на твоето сърце, ти си убоден; щом една постъпка може да наруши решимостта на твоята воля, ти си слаб човек.
6.8.1932г.
41. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
Спокойствието разрешава ли въпросите в живота? Не ги разрешава.
18.11.1932г.
42. Живот и благо,  МОК , София
42.2 Живот и благо ( втори вариант )
Когато моят пръст започва да работи, той значи е извън спокойствието.
14.12.1932г.
43. Една похвала, ООК , София
По-добре ли е да бъде тих и спокоен, но да е мъртъв? Ако иска и живият да бъде тих и спокоен като мъртвия, той трябва да употреби голямо усилие, за да си наложи спокойствието на умрелия.
31.5.1933г.
44. Обходата, ООК , София
Ако издържиш това време, без да нарушиш спокойствието си, имаш търпение.
3.9.1933г.
45. Едно звено, СБ , София
Когато срещнете един мъдрец, той няма да ви каже да гледате на него, но ще обърне вниманието ви на спокойствието на своите очи, които сами говорят.
5.1.1934г.
46. Обичайте положителното,  МОК , София
Тогава защо да си нарушим спокойствието? Аз предпочитам да свиря на себе си.
27.6.1934г.
47. Дишането и вътрешният живот, ООК , София
Кои са условията за спокойствието? От какво се нервира човек? Често ний се нервираме за нищо и никакво.
2.9.1934г.
48. Законът на подмладяването, УС , София
Спокойствието е като дима на една къща, в която горят въглища. Щом изгорят въглищата, димът изчезва, изгуби се спокойствието на тези хора, които до известно време бяха разположени, а сега всички са се сгушили и казват: „Нямаме въглища.“
Няма ли да се захласнете? Настава успокоение и вие се захласвате в спокойствието, което този човек ви дава, а не мислите вече как да се обърнете.
5.12.1934г.
49. Веселие и радост, ООК , София
Щом го подигнеш, те съвсем криво ще разберат това.” Ние минаваме и казвам: „Защо ще развалим на онези животни спокойствието? Те имат едно удоволствие, ти ще ги дигнеш от пътя и те ще почнат да лаят подире ти.” Ние минаваме, и те си лежаха и ни гледаха.
23.8.1935г.
50. Проява на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Ако го търколи някой надолу, той се чуди кой е нарушил спокойствието му.
16.10.1935г.
51. Самопознание и самовъзпитание, ООК , София
Ла са добрите условия вече, мирът, спокойствието.
8.11.1935г.
52. Божественият извор,  МОК , София
От спокойствието излиза едно инертно състояние, което наричат мързел.
29.1.1936г.
53. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Онези хора, които ви причиняват радост, те показват, че в Божественото е спокойствието.
53.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Онези хора, които ви причиняват радост, те ви показват, че в Божественото е спокойствието.
14.2.1936г.
54. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Представете си спокойствието на едно яйце.
23.8.1936г.
55. Проникване , СБ , София
Като влизали в къщата й, те правели голям шум, нарушавали спокойствието й, заради което тя намислила отново да затвори къщата си.
13.9.1936г.
56. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
56.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
Щом ти изгубиш любовта си, ти влизаш в сянката на реалността, дето мирът и спокойствието изчезват.
11.10.1936г.
57. Алилуя,  НБ , София
Това, което нарушава мира, радостта и спокойствието на хората, то е старото.
12.2.1937г.
58. Прави и криви линии,  МОК , София
Някой път те залае куче и ти веднага изгубваш спокойствието си, навеждаш се, вземаш камък и го нахвърляш отгоре му.
58.2 Прави и криви линии ( втори вариант )
Някой път те залае куче и ти веднага изгубваш спокойствието си, навеждаш се да вземеш камъни и се хвърляш отгоре му.
25.4.1937г.
59. Първата дума,  УС , София
59.2 Първата дума ( втори вариант )
Да нарушиш спокойствието на един секретар, то е едно престъпление.
22.5.1938г.
60. Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ , София
Тези вълни нарушават спокойствието на въздуха, вследствие на което в радиото се чува шум, който пречи звука да се възприема ясно.
16.9.1938г.
61. Самовъзпитание,  МОК , София
Всеки казва: „Да знаете аз какво върша?“ Та капките вода са телцата на някои разумни същества, на които е нарушено спокойствието.
2.10.1938г.
62. Любовта дава живот,  НБ , София
Като видял, че молитвата му се прекъснала и с това изгубил спокойствието си, той взел торбата, занесъл я на банкера и му казал: „Вземи си торбата със златото.
13.1.1939г.
63. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Човек обича спокойствието.
15.1.1939г.
64. Година на работа,  УС , София
Щом отивате при Бога да се оправяте, Той тегли завесата и казва: „Вие сте далеч от мене.“ И вие изгубите мира и спокойствието си, и Господ Го няма вече.
2.4.1939г.
65. Доста е на деня,  НБ , София
И светските хора, в туй отношение и духовните, които са едва философски се справят и религиозните хора мъчно се справят те със злото, понеже е един вътрешен принцип, който нарушава спокойствието на човека.
21.4.1939г.
66. Самовъзпитание,  МОК , София
Тя се сърди, когато ѝ се наруши спокойствието. Ако ѝ развалиш спокойствието, тя ще те нападне.
3.5.1939г.
67. Иде и иди, ООК , София
Казваш: „Искам да се успокоя!“ Спокойствието не е да се спреш на едно место.
1.9.1939г.
68. Красиви движения,  МОК , София
Природата е била заставена и Бог бил заставен да изпратят хапливите мухи, комари, комарчета и комаряги и тия стършелите, как ги наричате? Те започват да мислят защо ги хапят, какво искат, защо им нарушават спокойствието.
21.4.1940г.
69. Божията мисъл,  УС , София
Ще се обърнеш към Бога, ще се молиш, ще се молиш докато дойде спокойствието.
15.5.1940г.
70. Правилни процеси, ООК , София
Ако спокойствието е щастието в света, ако почивката е щастието, тогава мъртвите си почиват, защо плачете за тях? Те са на място на почивка, защо плачете заради тях? Мислите ли, че сте изгубили нещо? Вие не разбирате идеята тогава.
8.12.1940г.
71. Вечер и сутрин,  НБ , София
Спокойствието на човешката душа е едно здравословно състояние.
16.2.1941г.
72. Търпение,  УС , София
Единственото нещо, което е хубаво е спокойствието. Защо човек да не бъде спокоен? Знаете какво нещо е спокойствието.
14.3.1941г.
73. Силното число,  МОК , София
Ако вие имате една капсула, не разваляйте спокойствието на капсулата, на тая миролюбива капсула.
4.1.1942г.
74. Който изпълнява волята Божия,  НБ , София
И тогава всички да свирим, да пеем, да рисуваме и каквото правим в най-малките си правила да внесем Любовта, за да внесем Любовта, да дойде новият живот, да се яви спокойствието в света, от което всички имаме нужда.
5.4.1942г.
75. Близо и далеч,  УС , София
Казвам, какво е голямо спокойствието, когато възприемеш надеждата на Бога, Който е силен, веднага дойде спокойствието.
15.5.1942г.
76. Пълната чаша,  МОК , София
Спокойствието не може да се образува от празните чаши.
6.6.1943г.
77. Числото тринадесет,  УС , София
Само зрелият плод на любовта, който носи мира и спокойствието, здравето и всички блага в света, той е любовта.
22.12.1943г.
78. Безопасното място, ООК , София
78.2 Посока на движение ( втори вариант )
Сега, не трябва частично да различавате - да дойде спокойствието, мирът.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.