Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


14.10.1900г.
1. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Сега, ако разбираш смисъла на тия мои думи, няма що повече да ти говоря за това.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Сега, ако разбираш смисъла на тия думи, няма що повече да ти говоря.
31.8.1910г.
3. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Че умрял някой, не се безпокои и най-после низшият духом разбира смисъла на Живота.
23.8.1911г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Когато човек разбере смисъла на живота, започва да служи на Бога и всичките противоречия между Бога и него изчезват.
10.11.1912г.
5. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
И когато чуете гласа на вашите ближни, отишли преди вас, ще разберете смисъла на живота.
10.5.1914г.
6. Талантите, НБ , София
Не сме разбрали смисъла на това камъче. Или вземаме едно цвете, поокъсаме листата му и го захвърляме – нищо не струва; не сме разбрали смисъла на това цвете. Разбрали ли сме смисъла на тази дума – какво тя значи? Не. „Що е?“, – се питаме; – „Нищо“ – и захвърляме го.
19.7.1914г.
7. Любовта, НБ , София
А знаете ли смисъла на търпението? То е основният стълб на живота.
2.8.1914г.
8. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Проверили ли сте, дали е така? „Не; майка ми и баба ми са ми разказвали, че е така.“ Може би туй да е вярно, но разбрали ли сте смисъла на тия кости, защо смъртта е представена като човек без мускули? Трябва да бъдете чисти като костите, които са бели; значи трябва да бъдете добродетелни.
9.8.1914г.
9. Законът на служенето, НБ , София
Христос казва: „Толкова хиляди години сте служили на този ваш принцип и виждате последствията му; ако обаче служите на Мене, ще видите смисъла на вашия живот“.
16.8.1914г.
10. Важността на малките неща, НБ , София
Но като дойдем да приложим напълно Христовия закон, ще видим, че има и много други работи, които не бива да се презират. „Не презирайте тия малките!“ – ще ви обясня смисъла, който е скрит в тия думи.
11.10.1914г.
11. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
За малко ще се спра и приведа един пример и с него ще обясня смисъла, който Христос е вложил в тия думи.
20.12.1914г.
12. Учителите, НБ , София
Когато схванем дълбокия смисъл на тия Христови думи, които имат вътрешен и външен израз (сега аз говоря за вътрешното християнство – за онова, което може да ни свърже с всички области на невидимия свят), тогава ще разберем смисъла на учителстването.
Аз искам да влезете в духовния свят, но питам: излюпени ли сте? Когато влезете в духовния свят, ще разберете смисъла на един вол, на един осел, на един вълк, на един гълъб, на една лисица и т.н.; във всяка форма, която съществува във физическия свят, е вложена една велика идея, и този, който разгадае тази идея, ще разбере значението на нещата в света. – „Ама вълкът има зъби.“ – Нищо не значи.
4.4.1915г.
13. Великден, НБ , София
Казвам, че Христовото учение съдържа в себе си смисъла на живота.
2.5.1915г.
14. Многоценният бисер, НБ , София
И Христос, като се обръща към Своите ученици, казва им, че този човек, който търсил „бисера“ – смисъла на своята душа, – като го намерил, отишъл, че продал всичкото си имане, за да го купи.
Но то си изгубва смисъла.
17.7.1915г.
15. МОЛИТВА,  НБ , София
И когато ние придобием тази молитва, тогава ще дойде новата философия и новата наука ще изясни смисъла на нещата – тогава Природата ще разбере нашия език.
17.8.1915г.
16. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Ако я преведем на славянски, ще изгуби смисъла.
В деня, когато отидете към Виделината, всичко ще се обърне към добро и ще вземете да растете във вашите души, ще разберете смисъла на Живота, Божествената Любов.
5.9.1915г.
17. Свобода на Духа,  НБ , София
Ако си свързан с едно учение, което те понижава, което ти отнема свободата, то е отживяла религия, стар мях, а всички, които търсят тази свобода – смисъла на живота, както наричат съвременните философи туй висше съзнание, или гражданство, както го наричат политическите хора, можете да го наречете още както искате, – имат тази разумност в себе си.
7.1.1916г.
18. Рождението*,  НБ ,
И когато всеки от вас почувства, че се е родил, тогава ще се избавите и ще разберете смисъла на живота. Съвременните хора казват: „Той се е родил в Йерусалим“, и отиват там на поклонение, но при все това те не разбират смисъла на туй раждане: в тях няма стремеж да живеят като Христа.
Който не е разбрал смисъла на страданието, той е още животно, микроб, който ще се преражда много, и обратното, оня, който е разбрал смисъла на страданието, той се е родил, той е човек.
24.4.1916г.
19. Истината,  НБ , София
Виждате колко са хубави тия цветя пред вас – жълтички, червенички, синички, и ги откъсвате, но разбрали ли сте смисъла им? Казвате: „Туй цвете мирише много хубаво“.
17.9.1916г.
20. Милосърдието, НБ , София
Какво ще повтори, ако не е чул и разбрал добре Божиите заповеди? Ще набие жена си, ще понатупа децата и цял ден ще бъде неразположен, защото не е разбрал урока, не е разбрал смисъла на живота за този ден.
1.10.1916г.
21. Ти знаеш, НБ , София
А Господ казва: “Сине человечески, твоите мисли може ли да живеят по полето?” Тогава човек започва да разсъждава за смисъла на Живота и отговаря: “Ти знаеш, Господи!” Когато човек мисли, че Господ знае, тогава Той му казва: “Говори!” Когато Господ изпратил Мойсей при фараона, той не искал да говори, понеже пелтечел.
8.10.1916г.
22. Поради радостта, НБ , София
Изведнъж една светлина дойде в ума ми и тогава разбрах смисъла на живота”.
22.10.1916г.
23. Да я не пия ли?,  НБ , София
Казвате, че Бог е Любов, без да разбирате смисъла на любовта.
Христос пръв разбра смисъла на живота, неговата крайна цел и пи горчивата чаша, без да съжалява.
Когато тръгнете напред, ще разберете смисъла на препятствията, т. е. на страданията.
29.10.1916г.
24. Мъдростта,  НБ , София
Тогава не си научила смисъла на Живота.
5.11.1916г.
25. Христа да придобия,  НБ , София
Сега казвате: „Придобих Христа“; когато придобиете Христа, тогава ще разберете смисъла на Живота и няма да има нещо невъзможно на този свят.
31.12.1916г.
26. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Това значи, да разбираме смисъла на живота.
Най-после решил да отиде при един светия, да го попита, как да разбере смисъла на живота.
14.1.1917г.
27. Марта и Мария,  НБ , София
В това служене ще намерим смисъла на нашия живот, и то доколкото разбираме вътрешния смисъл на нашата душа, ще разбираме и другите същества, които живеят около нас.
21.1.1917г.
28. Двамата господари,  НБ , София
И ако сте тръгнали с Любов към Него, Той ще ви погледне, ще се смили и ще каже: „Разбрал си смисъла на живота – ела при Мене“.
Като благославят свещениците, съединяват палеца и безименния пръст и вдигат другите два нагоре, но те самите отдавна са изгубили ключа, забравили са смисъла на Божията наука.
28.1.1917г.
29. Все що е писано,  НБ , София
29.2 Все що е писано ( втори вариант )
Засега по-сполучлива дума, която да изрази смисъла на Христовите думи, няма, нито в българския език, нито в чуждите езици.
А тъй, да мине и замине само, да види нови неща, без да разбере смисъла им, не заслужава да се изразходва толкова енергия.
Ето защо, не трябва да се влияете от външната форма на нещата, но да обръщате внимание на съдържанието и на смисъла им.
4.2.1917г.
30. Блажените,  НБ , София
Христос казва: „Блажени са онези, които разбират така смисъла на живота“.
Това е, защото всички разбират смисъла на тази дума.
30.2 Блажените ( втори вариант )
Бубата като стои на своя лист и го човърка, тя мисли, че това е нейният свят, но като стане пеперуда, получава крилца и така посещава множество от живите светове; и тогава разбира смисъла на живота.
Христос казва: „Блажени са тези, които разбират така смисъла на живота."
Това е, защото всички разбират смисъла на тази дума.
18.2.1917г.
31. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
31.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Ако не е подготвен да схване смисъла на великата идея „познаването”, умът не може да разбере отношението, което съществува между Сина и Отца.
Колцина разбират смисъла на този хляб?
25.2.1917г.
32. Спасението,  НБ , София
С тези заповеди Христос искал да обърне внимание на евреите към смисъла на живота, да се възлюбят едни други, за да се откажат от убийството.
32.2 Спасението ( втори вариант )
Върни се при мене, при Първоначалния източникъ и тогава ти ще станешъ силенъ, ще разберешъ смисъла на живота и като бѫде Този великъ Учитель съ тебе, всички страдания въ свѣта ще бѫдатъ една приятна музика.
22.3.1917г.
33. Без товар, ИБ , БС ,
Вашата мисъл беше тогава: "Ето човек, който не разбра смисъла на живота, млад човек, глупав, отиде.
22.3.1917г.
34. Кръстът,  НБ , София
Трябва да имате малко понятие от астрономия, за да разбирате смисъла на тайния свят; трябва да имате понятие от физиология и анатомия.
И ето какви са били вашите мисли тогава: “Това е човек, който умира, без да постигне смисъла на живота.
Господ казва: “Понеже с този живот не си по-добре, отчислявам те, за да научиш Христовия кръст – смисъла на Живота”.
25.3.1917г.
35. Солта,  НБ , София
Изгубвате солта си, а щом изгубите солта, изгубвате и смисъла на живота, и тогава се явяват всички противоречиви учения, дали хората да се женят, да имат ли деца, да обичат ли жените си и т.н.
1.4.1917г.
36. Виделината,  НБ , София
На всички жени препоръчвам това правило: да не допущат в своя ум мисли, който носят отрицателни качества; онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да посрещат всяка сутрин изгрева на слънцето. На пролет, когато цветята никнат, дърветата цъфтят, наблюдавайте ги и проверявайте резултата – в това ще намерите смисъла на живота.
Като влезете в този град, ще разберете смисъла на вашия земен живот. Сега вие вървите по земята в права линия и се питате има ли друг живот: Като станете пеперуди, вие ще видите, че има друг живот, и с вашите крилца, вашият ум и вашето сърце на виделината – ще кацнете на най-хубавото Божествено дърво, дървото на живота, ще разберете смисъла и ще бъдете радостни и весели.
5.4.1917г.
37. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Но за да не греши, човек трябва да има Знание, да разбира смисъла на нещата около себе си, да прави правилен избор.
8.4.1917г.
38. Яков и Исав,  НБ , София
Бих желал всеки от вас да види тази стълба и когато дойде до първото й стъпало, да разбере смисъла на земния живот и на страданията, които му се дават.
Той се вслушал в песента, която долитала до ушите му, и ясно разбрал смисъла на следните думи: „Аз за тебе само мисля и никога не ще те забравя".
Вслушвайте се в думите на всеки човек, да проникнете в смисъла им, да разберете зова на човешката душа, която вика за освобождение.
38.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Бихъ желалъ всѣки отъ васъ да види тази стълба и когато дойдете само до първото стѫпало, ще разберете смисъла на земния животъ, смисъла на страданията, които усѣщате.
15.4.1917г.
39. Радвайте се, НБ , София
Нека радостта влезе в ума и в сърцето ви, да се свържете с великите Божии духове и да кажете в себе си: Ето, виждам ги! Повтаряйте често думата „радост", да се свържете с Христа, да разберете великите истини, които Той носи за човечеството; да разберете смисъла на думите, с които Той си служи.
22.4.1917г.
40. Божията воля,  НБ , София
Христос казва: За да не изгубите смисъла на живота и да не се лишите от него, изпълнявайте Божията воля.
29.4.1917г.
41. Чистосърдечните,  НБ , София
Когато човек изгуби смисъла на живота, нека започне да гладува.
41.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Това е единъ общъ законъ въ природата и когато човѣкъ започне да изгубва смисъла въ живота, създаватъ се болеститѣ.
6.5.1917г.
42. Вземане и даване,  НБ , София
Има три вида логика: на формите, на съдържанието и на смисъла.
Ще кажете, че това е строго казано. – Не е строго, но е по логиката на формите, на съдържанието и на смисъла. Тук логиката на смисъла има предимство над другите две. Тъй щото, понятието „крадец”, за което говори Христос, е вярно, защото крадецът се проявява и в трите свята, като отнема формата, съдържанието и смисъла на човека.
В такъв случай, каквото е отношението между формата и съдържанието, такова е отношението между съдържанието и смисъла на нещата.
Той казвал: Готов съм за смисъла на нещата да пожертвувам тяхната форма и съдържание. Понеже сегашните хора търсят вече смисъла на живота и го разбират, Христос казва: Сега изисквам от хората да разберат съдържанието, което е вложено в живота, както и формите, чрез които той се изявява. На времето си Христос искаше да обърне вниманието на хората към логиката, скрита в смисъла на нещата. Следователно, човек става съвършен, когато съчетае в себе си трите вида логика: логика на смисъла на нещата, логика на съдържанието на нещата и логика на техните форми.
Новото не е във формата и съдържанието на нещата, но в трите вида логика, която се отнася до формите, до съдържанието и до смисъла на нещата.
42.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Когато започнемъ да мислимъ за смисъла на вѫтрѣшния животъ, ние прѣди всичко трѣбва да знаемъ, че като мислящи сѫщества, ние принадлежимъ най-напрѣдъ на Бога, слѣдъ това на човѣчеството, на своя народъ, на своя домъ и най-послѣ на себе си.
Подъ думата „изобиленъ“ човѣкъ разбира възвишения, съзнателния животъ, смисъла на живота, въ който тази воля трѣбва да се изрази, да бѫде насочена въ извѣстна посока.
Защо така го гледатъ? Духътъ у този, който ви разглежда, казва: „Чакай да видя какво е писалъ Господь на носа, устата и брадата на този човѣкъ.“ Цѣлата глава е една логика, ще погледна отъ главата до петитѣ ти и ще си съставя едно понятие за смисъла на твоя животъ на земята.
Слѣдователно Христосъ на физическото поле и билъ слабъ и затова Той казва: „Зарадъ смисъла на нѣщата азъ ще жертвувамъ формата или съдържанието на нѣщата.“ Тъй учеше Христосъ прѣди 2000 години, а сега казва: „Понеже хората научиха смисъла на живота, сега искамъ да ги науча да разбиратъ какво нѣщо е съдържанието на нѣщата.“ Затова Христосъ иде да създаде една логика на съдържанието.
13.5.1917г.
43. Бог е съчетал,  НБ , София
Това значи, да разбира човек смисъла на нещата.
Във физическия свят, човек изучава закона на движението, в духовния – качествата на чувствата и тяхната интензивност, а в умствения – смисъла на живота.
Който цени благата, които природата щедро му дава, само той разбира смисъла на стиха, казан, преди две хиляди години, от Христа: „Онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча.
Това значи, да чуе човек гласа на своя велик Баща – на Любовта и да разбере смисъла на своя живот и предназначението си на земята.
43.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Но за да се разбере вѫтрѣшното, Божественото, трѣбва да се вслушаме въ себе си и само тогава ще разберемъ смисъла на нѣщата.
20.5.1917г.
44. Доброто съкровище,  НБ , София
Които не разбират смисъла на духовния живот, казват, че не се нуждаят от богатство, но искат да бъдат по-близо до Бога.
Те не разбират смисъла на физическото си тяло.
Някои хора от най-малките си неуспехи са изгубвали смисъла на живота и се отчайвали.
44.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Има хора, които като сѫ изгубвали своето богатство, веднага сѫ падали отъ ударъ, отъ приливъ на кръвьта въ главата или пъкъ сѫ изгубвали смисъла на живота и сѫ се отчайвали.
31.5.1917г.
45. Простотата, ИБ , БС , София
А нивите на другата са обрасли с бурени и тя казва: „Животът няма смисъл.” Кой създаде смисъла и безсмислието в Живота? Вие казвате: „Господ да ни даде това, онова!” Дал ви е Господ земя, която е вашето сърце – обработвайте го! Това сърце се обработва така, както се обработват плодните дървета.
3.6.1917г.
46. Бог е Дух,  НБ , София
По какво ще познаете, че сте направили този контакт? – По последствията, а именно; ако сте мъртви, ще възкръснете; ако сте болни, ще оздравеете; ако сте невежи, ще се просветите; ако сте изгубили смисъла на живота, любовта ще ви посети, ще внесе светлина в ума ви и ще осмисли вашия живот. Който е могъл да разреши този въпрос, той се е домогнал до смисъла на своя индивидуален живот и си е изработил своя лична философия за живота.
46.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
Какви ще бѫдатъ слѣдствията, когато дойдешъ въ контактъ съ Бога? Ако сте мъртви – ще възкръснете; ако сте болни – ще оздравѣете; ако сте глупави – ще поумнѣете; ако сте изгубили смисъла на живота – веднага любовьта ще се разгори вѫтрѣ въ васъ. Ако може да разрѣшите какво трѣбва да бѫде служенето на Бога, вие разрѣшавате смисъла на вашия индивидуаленъ животъ и съ това ще придобиете една отлична философия за себе си.
10.6.1917г.
47. Дали може,  НБ , София
Да виждаш нещата само физически, това значи, да виждаш формата им; да ги виждаш духовно, това значи виждане по съдържание; да ги виждаш умствено, това значи, да виждаш смисъла на нещата.
Не се обезсърчавайте, но се насърчавайте и търсете смисъла на живота.
47.2 Дали може ( втори вариант )
Да виждашъ нѣщата само физически, това значи, да виждашъ формата имъ; да ги виждашъ духовно, това значи виждане по съдържание; да ги виждашъ умствено, това значи, да виждашъ смисъла на нѣщата.
Не се обезсърдчавайте, но се насърдчавайте и търсете смисъла на живота.
30.6.1918г.
48. Доведете го,  НБ , София
Човек трябва да бъде като планините Арарат и Синай, да няма високо мнение за себе си, за да разбере смисъла на Живота. За да разберете смисъла на Живота, вашите ослици трябва да бъдат свободни. Влезе ли такава идея в ума ви, тя нарушава спокойствието ви, и вие губите смисъла на Живота.
48.2 Доведете го ( втори вариант )
Човѣкъ трѣбва да бѫде като планинитѣ Араратъ и Синай, да нѣма високо мнение за себе си, за да разбере смисъла на живота. За да разберете смисъла на живота, вашитѣ ослици трѣбва да бѫдатъ свободни.
Влѣзе ли такава идея въ ума ви, тя нарушава спокойствието ви, и вие губите смисъла на живота.
7.7.1918г.
49. Трите положения,  НБ , София
Преди да вади такива заключения, човек трябва да разбира смисъла на нещата и да знае, че не само с хляб може да живее, но и с всяко Слово, което излиза от Бога.
Мнозина търсят смисъла на Живота в силата, в красотата, в богатството, в учеността, но и при тези придобивки смъртта ги дебне и отнася със себе си.
Само така ще разберете какво означава влизането на свещеника в светая светих и смисъла на думите: „Миром Господу помолимся.”
Като разберете смисъла им и ги преведете, ще знаете с какви чувства и желания да храните сърцето си и с какви мисли – своя ум.
49.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Преди да вади такива заключения, човѣкъ трѣбва да разбира смисъла на нѣщата и да знае, че не само съ хлѣбъ може да живѣе, но и съ всѣко Слово, което излиза отъ Бога.
Мнозина търсятъ смисъла на живота въ силата, въ красотата, въ богатството, въ ученостьта, но и при тѣзи придобивки смъртьта ги дебне и отнася съ себе си.
Само така ще разберете, какво означава влизането на свещеника въ светая светихъ и смисъла на думитѣ: „Миромъ Господу помолимся.” Всѣки очаква мира, и той е решилъ да дойде.
Като разберете смисъла имъ и ги преведете, ще знаете, съ какви чувства и желания да храните сърдцето си и съ какви мисли — своя умъ.
14.7.1918г.
50. В истия час,  НБ , София
Такъв човек отрича смисъла на Живота.
Ако яденето и пиенето е реалност в живота, защо сте недоволни? И в яденето, и в пиенето има нещо реално, но, за да разбере смисъла на нещата, човек трябва да не яде и да не пие вода няколко дена.
50.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Такъвъ човѣкъ отрича смисъла на живота.
Ако яденето и пиенето е реалность въ живота, защо сте недоволни? И въ яденето, и въ пиенето има нѣщо реално, но, за да разбере смисъла на нѣщата, човѣкъ трѣбва да не яде и да не пие вода нѣколко деня.
4.8.1918г.
51. Доброто вино,  НБ , София
Когато председателят на сватбата, т.е. вашият ум, пие от доброто вино, тогава ще разберете смисъла на Новото учение, което Христос проповядва от две хиляди години насам.
51.2 Доброто вино ( втори вариант )
Когато председательтъ на сватбата, т. е. вашиятъ умъ пие отъ доброто вино, тогава ще разберете смисъла на новото учение, което Христосъ проповѣдва отъ две хиляди години насамъ.
18.8.1918г.
52. Погледна Петра,  НБ , София
Петър разбра смисъла на Христовия поглед, излезе вън и горко плака.
52.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Петъръ разбра смисъла на Христовия погледъ, излѣзе вънъ и горко плака.
25.8.1918г.
53. Скритият квас,  НБ , София
Важно е да прочетете урока, да разберете смисъла му и да го приложите в живота си. Ако не разберете смисъла и значението на сенките, не можете да разберете самата реалност.
Който не разбира смисъла на страданието, той се моли неговата воденица да спре, да не мели брашно.
53.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Важно е да прочетете урока, да разберете смисъла му и да го приложите въ живота си. Ако не разберете смисъла и значението на сѣнкитѣ, не можете да разберете самата реалность.
Който не разбира смисъла на страданието, той се моли неговата воденица да спре, да не мели брашно.
29.9.1918г.
54. В мое име,  НБ , София
Ако не научите смисъла на числата 2 и 3, не можете да влезете в числата 5 и 6; ако не научите смисъла на 5 и 6, не можете да влезете в числата 8 и 9.
54.2 Въ мое име ( втори вариант )
Ако не научите смисъла на числата 2 и 3, не можете да влѣзете въ числата 5 и 6; ако не научите смисъла на 5 и 6, не можете да влѣзете въ числата 8 и 9.
6.10.1918г.
55. Да се роди,  НБ , София
Няма защо да търси смисъла на Живота, когато го вижда реално пред себе си.
С това Христос иска да каже, че който не се роди от вода и от Дух, не може да разбере проявите на великата Божия Любов и Мъдрост, не може да разбере смисъла на Живота, не може да придобие вътрешна Радост, Доброта и Сила.
Който не разбира смисъла на Новораждането, разширява се, без да знае защо.
" – “Докога ще се мъчим?” – Докато разберете смисъла на Живота и се откажете от неестествените желания, които водят към неестествени пътища.
55.2 Да се роди ( втори вариант )
Нѣма защо да търси смисъла на живота, когато го вижда реално предъ себе си.
„Ако се не роди нѣкой изново.” Съ това Христосъ иска да каже, че който не се роди отъ вода и отъ духъ, не може да разбере проявитѣ на великата Божия Любовь и Мѫдрость, не може да разбере смисъла на живота, не може да придобие вѫтрешна радость, доброта и сила.
Който не разбира смисъла на новораждането, разширява се, безъ да знае защо.
Следъ като прекаралъ съ часове въ кухнята, ще му кажатъ: Нищо не струва яденето. — Докога ще се мѫчимъ? — Докато разберете смисъла на живота и се откажете отъ неестественитѣ желания, които водятъ къмъ неестествени пѫтища.
13.10.1918г.
56. Двата полюса,  НБ , София
Гризането на листата не разрешава въпросите, нито обяснява смисъла на Живота. Ако човек не разбере смисъла на земния живот, как ще разбере на Небесния? Какво ще прави, като отиде на Небето? Ще започне да изчислява колко кокошки, пуйки, агънца, прасета, плодове е изял на земята – това не е наука.
56.2 Двата полюса ( втори вариант )
Гризенето на листата не разрешава въпроситѣ, нито обяснява смисъла на живота. Ако човѣкъ не разбере смисъла на земния животъ, какъ ще разбере на небесния? Какво ще прави, като отиде на небето? Ще започне да изчислява, колко кокошки, пуйки, агънца, прасета, плодове изялъ на земята.
20.10.1918г.
57. Дух Господен,  НБ , София
Носете тази Истина в ума си, за да разберете смисъла на своя живот.
Няма човек на земята, който не се стреми да разбере смисъла на Живота, но малцина спират вниманието си върху смисъла на яденето, на пиенето на вода и на дишането.
57.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Христосъ казва за себе си: „Духъ Господенъ е надъ мене.” За ученицитѣ си Той казва: „Когато се намѣрите въ затруднение, Духътъ ще ви помогне, Той ще ви научи въ истия часъ, що трѣбва да речете.” Носете тази истина въ ума си, за да разберете смисъла на своя животъ. Нѣма човѣкъ на земята, който не се стреми да разбере смисъла на живота, но малцина спиратъ вниманието си върху смисъла на яденето, на пиенето на вода и на дишането.
3.11.1918г.
58. Призваните,  НБ , София
Тези хора ще ги видите във всички кафенета и бирарии, с пълни чаши пред тях, скръстили крака, разправят за смисъла на Живота. Аз нямам нищо против тези, които служат на нивата; нямам нищо и против тези, които въртят търговия със своите пет чифта волове, но казвам, че който жертва Висшето за нисшето, не разбира смисъла на Живота.
Един факир в Индия прекарал трийсет години в неподвижно състояние, с желание да разреши смисъла на Живота. Напразно прекарал той трийсет години в размишление – не разбрал смисъла на Живота.
Много хора и до днес още седят като този факир, неподвижни и в размишление върху целта и смисъла на Живота, но нищо не са разрешили.
58.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Тѣзи хора ще ги видите въ всички кафенета и бирарии, съ пълни чаши предъ тѣхъ, скръстили крака, разправятъ за смисъла на живота. Азъ нѣмамъ нищо противъ тѣзи, които служатъ на нивата; нѣмамъ нищо и противъ тѣзи, които въртятъ търговия съ своитѣ петь чифта волове, но казвамъ, че който жертвува висшето за нисшето, не разбира смисъла на живота.
Единъ факиръ въ Индия прекаралъ 30 години въ неподвижно състояние, съ желание да разреши смисъла на живота. Напраздно прекаралъ той 30 години въ размишление — не разбралъ смисъла на живота.
Много хора и доднесъ още седатъ като този факиръ, неподвижни и въ размишление върху цельта и смисъла на живота, но нищо не сѫ разрешили.
10.11.1918г.
59. Да наеме работници,  НБ , София
Затова трябва да разбираме смисъла на всички явления в Природата и да се ползваме от тях.
59.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Затова трѣбва да разбираме смисъла на всички явления въ природата и да се ползуваме отъ тѣхъ.
17.11.1918г.
60. Като чуха,  НБ , София
Той искаше да намери смисъла на живота в знанието, в богатството, в удоволствието, докато се разочарова във всичко и на едно място в притчите си казва: „Знай, сине мой, че Господ ще доведе твоите дела до съд."
Влезте в съдържанието и в смисъла й, за да произведе тя нужното действие върху вас.
60.2 Като чуха ( втори вариант )
Той искаше да намѣри смисъла на живота въ знанието, въ богатството, въ удоволствието, докато се разочарова въ всичко и на едно мѣсто въ притчитѣ си казва: „Знай, сине мой, че Господъ ще доведе твоитѣ дѣла до сѫдъ.” Въ книгата му „Пѣсень на пѣснитѣ” се вижда преврата, който станалъ въ Соломона.
Влѣзте въ съдържанието и въ смисъла ѝ, за да произведе тя нуждното действие върху васъ.
15.12.1918г.
61. И рече баща му,  НБ , София
Духовният живот представлява стремеж на човека да намери смисъла на Живота.
Тя ще излезе вън и ще каже: “Разбрах вече смисъла на Живота.”
За кой Бог питате: за Бога на формите, на съдържанието или на смисъла? На кой Бог се кланяте вие? Ако се кланяте на Бога на формите, все едно, че се кланяте на празно шише; ако се кланяте на Бога на съдържанието, все едно, че се кланяте на съдържанието на шишето. И най-после, ако се кланяш на смисъла, вложен в нещата, и лесно се справяш със страданията си, ти си намерил истинския Бог.
61.2 И рече баща му ( втори вариант )
Духовниятъ животъ представя стремежъ на човѣка да намѣри смисъла на живота.
Тя ще излѣзе вънъ и ще каже: Разбрахъ вече смисъла на живота.
За кой Богъ питате: за Бога на формитѣ, на съдържанието, или на смисъла? На кой Богъ се кланяте вие? Ако се кланяте на Бога на формитѣ, все едно, че се кланяте на праздно шише; ако се кланяте на Бога на съдържанието, все едно, че се кланяте на съдържанието на шишето. И най-после, ако се кланяшъ на смисъла, вложенъ въ нѣщата, и лесно се справяшъ съ страданията си, ти си намѣрилъ истинския Богъ.
12.1.1919г.
62. Великите условия на живота,  НБ , София
Тази е причината, задето хората са изгубили смисъла на своя живот. Търси смисъла на всички явления в природата и живота, за да осмислиш и своя живот.
19.1.1919г.
63. Голямата вяра,  НБ , София
Който разбира двете противоположни начала в света – духът и материята, той знае смисъла на думите Бог Дух.
26.1.1919г.
64. Лозата и пръчките,  НБ , София
Седем пъти трябва да минеш през огъня, за да разбереш донякъде смисъла на живота, в който има различни видове огън; важно е през какъв огън ще минеш, за да осмислиш живота си.
Един от читателите не могъл да разбере смисъла на някои изречения и се отправил към автора, да му ги обясни.
9.2.1919г.
65. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Не било лесно да се изговорят тези звукове. – Защо? – Защото той не разбирал смисъла им. Наистина, човек мъчно произнася думи, на които не разбира смисъла.
2.3.1919г.
66. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Излязат ли вън от кафеза, те разбират вече смисъла на живота и на свободата.
Само така ще разберете смисъла на труда и работата, на радостите и страданията.
9.3.1919г.
67. Моето иго,  НБ , София
Чувате го най-после да казва: Винце искам, прасенце искам, да си пийна и хапна, да разбера смисъла на живота. Така, игото ще се мести, докато човек разбере смисъла на живота и стане съвършен, т.е. кротък и смирен.
22.3.1919г.
68. С Любов се взима, НБ , София
Не принизявайте смисъла, не ви говоря за целомъдреност и не искам лъжлива целомъдреност от вас.
30.3.1919г.
69. Детето растеше,  НБ , София
Който не разбира смисъла на физическото растене в дух и мъдрост, казва, че смисълът на живота се заключава в яденето.
Никой от съвременните езици не може да предаде съдържанието и смисъла на Божията Любов. Да изгубиш любовта, вложена в душата ти, това значи, да изгубиш смисъла на живота, да изгубиш всякакво знание и култура, всякаква музика и поезия в живота си.
13.4.1919г.
70. Нито тържик,  НБ , София
За да разбираш смисъла на нещата, трябва да имаш възвишен ум и благородно сърце.
70.2 Нито тържик ( втори вариант )
За да разбираш смисъла на нещата, трябва да имаш възвишен ум и благородно сърце.
11.5.1919г.
71. Светило на тялото,  НБ , София
Христос казва: „Ако окото ви е непокварено, то ще осветява цялото ви тяло, ще разберете смисъла на живота и ще бъдете в свръзка с миналото, настоящето и бъдещето, а ще бъдете също и в неприривна връзка с Любовта“.
18.5.1919г.
72. Гредата,  НБ , София
Ще ме попитате: „Защо трябва да е така?“ – Ако сянката е вътре във вашия живот, вие няма да разберете смисъла му.
Хора, които не изискват от живота нищо особено, може да живеят с тази идея за частна собственост; но тези, които искат да разрешат тайните на природата, да проучат своето съществуване и смисъла на живота, за тях частната собственост е голяма спънка, голямо зло.
25.5.1919г.
73. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Аз взимам думата „митар“ в съвременния език в смисъла на прости хора.
Има нещо много по-високо от петела, а то е: при всички свои неуспехи да намериш смисъла на живота.
1.6.1919г.
74. Отхвърленият камък,  НБ , София
Тази пирамида се градила с векове и затова зидарите подритвали този камък, като не знаяли смисъла.
Велика Мъдрост е да разберете смисъла на отхвърления камък.
8.6.1919г.
75. Гърбавата жена,  НБ , София
На български език думата „дух“ произлиза от духане на вятър, но с това почти е изгубен смисъла на тази дума. Духът е онова висше разумно начало, чрез което в съприкосновение непременно ще разберете смисъла на живота и ще заживеете по всички негови правила.
И когато положи Христос ръцете си върху гърбавата жена, тя веднага стана и каза на Христа: „Разбирам смисъла на всичко, което ми каза и което е дълбоко скрито в душата ми“.
15.6.1919г.
76. Учител и Господ,  НБ , София
Всички отношения, които са много по-реални и съдържат смисъла на живота, могат да се проверят.
19.6.1919г.
77. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Имайте предвид две неща: когато слушате някой да ви говори, трябва да обърнете ухото си в такава посока, че да схващате думите, а не само да ги чувате, и второ, умът ви трябва да бъде поставен в такава посока, че не само да разбирате думите, а да долавяте смисъла им, защото всяка една дума съдържа в себе си известна Сила.
29.6.1919г.
78. Старият книжник,  НБ , София
Има хора, които са изгубили смисъла на живота и искат да бъдат винаги млади, само в младостта намират смисъл.
19.8.1919г.
79. Мировата Любов, СБ , В.Търново
И който разбира смисъла на този жив въглен, той е разбрал смисъла на земния живот.
И тъй, Мировата Любов ще ни тури във връзка с Живота, да разбираме смисъла на всичко - на всяко цвете, дърво, извор, планина, дом, човек.
20.8.1919г.
80. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
А вие вдигате ръце, без да разбирате смисъла на движенията.
24.8.1919г.
81. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Питам ви: ако между вас се яви такава една царска дъщеря и предизвика толкова ритания и борби между вас и ако всички хора се хванат за косите и започнат да се бият, тази царска дъщеря дала ли ви е смисъла на Живота? - Не.
28.9.1919г.
82. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Тогава ще кажеш: Всичките ми гвоздеи минаха през огъня и разбрах смисъла на Божията тояга.
Това е моята задача: Да науча българите да се кланят на живия Бог, Който е дал всички блага; да разберат смисъла на живота, да придобият истинската култура.
82.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Тогава ще кажеш: „Всичките ми гвоздеи минаха през огъня и разбрах смисъла на Божията тояга."
Това е моята задача: да науча българите да се кланят на живия Бог, Който е дал всички блага; да разберат смисъла на живота, да придобият истинската култура.
9.11.1919г.
83. Бог е говорил,  НБ , София
Човек трябва да разбере смисъла на тоя бой.
83.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Човек трябва да разбере смисъла на тоя бой.
30.11.1919г.
84. И отиде та се представи,  НБ , София
То не разрешава смисъла на живота.
21.12.1919г.
85. Денят на доброто,  НБ , София
Хората не могат да разберат смисъла на съботата. Когато хората са изгубили смисъла на съботата и правенето на добро, тогава са турили думата „религия“.
8.1.1920г.
86. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Най-после, като дойдем до смисъла на нещата, ние сме в тяхната същност.
Трябва да разбираме смисъла на яденето, което има за цел да ни извади от гроба.
Когато влезете в положението на вола, тогава ще разберете смисъла на живота.
Те са изгубили смисъла на живота.
86.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Най-после, като дойдем до смисъла на нещата, ние сме в тяхната същност.
Трябва да разбираме смисъла на яденето, което има за цел да ни извади от гроба.
Когато влезете в положението на вола, тогава ще разберете смисъла на живота.
Те са изгубили смисъла на живота.
18.1.1920г.
87. Добрият пастир,  НБ , София
Физичният живот има отношение към формите, т. е. към религията; духовният живот има отношение към съдържанието, т.е. към чувствата, а Божественият живот – към смисъла на нещата, към любовта.
87.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Физичният живот има отношение към формите, тоест към религията; духовният живот има отношение към съдържанието, тоест към чувствата; а Божественият живот - към смисъла на нещата, към любовта.
22.1.1920г.
88. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Ако вашият ум и вашето сърце са готови, ако имате електричество и магнетизъм, сир./сиреч/ материалите, с които да работите, тази вълна ще ви подеме с туй движение в света и ще намерите смисъла в живота. Не се страхувайте от катастрофи – какво по-хубаво от това: ще се намести умът ви, и вие ще разберете смисъла на живота.
22.1.1920г.
89. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Понеже се готвите за работа в живота, желателно е да започнете да разбирате смисъла на думите.
1.2.1920г.
90. Земният и небесният,  НБ , София
90.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Ние разбираме смисъла на думите само тогава, когато започнем да страдаме.
Това е великата философия на живота - да очукаш това мляко, да го превърнеш на масло, да разбереш смисъла, и като се очука това мляко, ще придобиеш спасението на твоята душа.
Следователно ние ще започнем отдолу нагоре, да разберем смисъла на нашия земен живот.
5.2.1920г.
91. Мъчението, ИБ ,ООК ,
За да разберете смисъла на мъчението, аз ще ви обясня известни принципи, от гледището на мъчението.
Движението, обаче, отгоре – надолу не е още живот; животът подразбира смисъла на туй движение.
8.2.1920г.
92. Молитвата, НБ , ИБ , София
Ако аз можех да превърна думите, щях да кажа тъй: “Ти, като се молиш, влез в Божествения свят, иди и дружи с ангелите за известно време и ще разбереш смисъла на живота.” Но всеки, който влезе в тази стаичка, трябва да свали товара от гърба си, както камилата.
Ако влезете по този път във вашата тайна стаица, ще разберете смисъла на молитвата, на работата на обществения живот, във всичко ще намерите смисъл и като се върнете отново на Земята, ще знаете да работите между своите близки, ще ги познавате. Едва след това те са считали, че са минали в една нова фаза на живота си и са разбрали смисъла на тогавашния, а не на сегашния живот.
Христос казва: “Като влезете в тази стаица, ще разберете смисъла на това велико Божествено дърво, от което първият човек яде и съгреши.” Добре.
22.2.1920г.
93. Аз съм жив,  НБ , София
Като знаете това, трябва да разберете смисъла и предназначението на човешките общества.
29.2.1920г.
94. Що казва Духът,  НБ , София
Само така ще разберете смисъла на живота.
94.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Нека впрегнат своя гений в самопожертването и тогава ще разберат смисъла на живота.
4.3.1920г.
95. Труд и мъчение,  ИБ , София
Ако схванете думата „труд“ като изтощаване, значи не сте схванали смисъла ѝ.
Змията, която е поставена горе върху двете величини – пространство и време – показва, че нашият живот ще се осмисли само тогава, когато разберем смисъла на истинския труд.
Като кажеш, че се трудиш, веднага в ума ти да възникне идеята, че ти се движиш към Бога, за да разбереш смисъла на живота, който е у тебе.
Пръстта, която ви турят отгоре, е Божествено нещо и ако вие разбирате какво ви се казва с това, разбрали сте и смисъла ѝ.
28.3.1920г.
96. Законът и пророците,  НБ , София
Като влезете в духовния свят, ще разберете смисъла на живота и смъртта, на мъчението и страданието.
Докато не разбереш смисъла на страданието, всякога ще бъдеш недоволен; щом го разбереш, ще бъдеш доволен.
Тя не е за всички хора. — Как можем да намерим пътя на спасението? – Като разберете смисъла на страданието.
Също и думите имат два смисъла: стар и нов.
Това значи: ние трябва да се стремим да разберем смисъла на онова, което Бог е създал и да приемем Божествените мисли.
18.4.1920г.
97. Молих се,  НБ , София
Само онзи може да цъфне, който си е задал за цел да намери смисъла на великия живот.
25.4.1920г.
98. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Човек е една математическа формула, той е направен само от числа; когато приведем тези числа в букви, ще разберем смисъла на живота, ще разберем как трябва да се живее и какво е написала природата.
Това е едно движение, което показва смисъла на живота.
10.5.1920г.
99. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Естествено у нея ще се зароди едно отчаяние, ще бъде скръбна и тъжна, докато не разбере смисъла в Живота.
13.6.1920г.
100. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
След като го прочел, рекъл си: „Намерих смисъла на живота.“ Смисълът е в свободата, в свободното развитие.
19.8.1920г.
101. Новото човечество, СБ , В.Търново
Новото и старото човечество, в следното съотношение: разумният човек, който е разбрал смисъла на Живота, е съградил къщата си върху канара. А неразумният човек, който не е разбрал смисъла на Живота, е построил къщата си на пясък, но дошли реки, бури, ветрове и я съборили.
20.8.1920г.
102. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Как те разбират смисъла на думата Бог? Под думата Бог те разбират Същество, Което управлява всичко.
7.11.1920г.
103. Точка, линия, плоскост, куб,  НБ , В.Търново
Онези, които не разбират смисъла на тези думи, казват: „Страшно е това нещо.“ Ти докато не подадеш ръката си другиму, не може да се ръкувате.
27.2.1921г.
104. Любовта,  НБ , София
Разбирате смисъла на тази заповед.
Всеки от вас, който иска да разбере смисъла на живота, не трябва да бяга от него, а трябва да премине през всичките му стадии, а именно, през корените, през клоните, през цвета, който е силата на любовта, и да опита плода му, който е принципът на любовта. Като минеш последователно през корените, клоните и цвета на любовта, ще дойдеш най-после в принципа – до плода на любовта, и той ще ти даде смисъла.
В Неговия ум ще намерите смисъла на живота.
104.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Разбирате смисъла на тази заповед.
Всеки от вас, който иска да разбере смисъла на живота, не трябва да бяга от него, а трябва да премине през всичките му стадии, а именно през корените, през клонете, през цвета, който е силата на любовта, и да опита плода му, който е принципът на любовта. Като минеш последователно през корените, клонищата и цвета на любовта, ще дойдеш най-после в принципа - до плода на любовта, и той ще ти даде смисъла.
В неговия ум ще намерите смисъла на живота.
6.3.1921г.
105. Вярата,  НБ , София
Новото съзнание ще дойде в него, една нова интелигентност ще го възпламени и той ще каже: Сега вече разбирам смисъла на живота.)
Мисленето — това е възрастният човек, който е разбрал смисъла на живота и затова неговата глава е почнала да побелява.
105.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
("Който ме намери", това значи: който намери вярата, ще намери живота, няма да се усъмни, от него ще изчезне всяко съмнение, ще дойде в него ново съзнание, ще се възпламени нова интелигентност и ще каже: "Сега вече разбирам смисъла на живота".)
Мисленето - това е възрастният човек, който е разбрал смисъла на живота, и затова неговата глава е почнала да побелява.
13.3.1921г.
106. Новият човек,  НБ , София
Следователно, който научи смисъла и значението на единицата, ще знае всичките правила и формули в математиката; който научи смисъла и значението на точката, ще знае цялата геометрия.
20.3.1921г.
107. Фарисей и садукей,  НБ , София
Ако мислите, че в науката ще намерите смисъла на вашия живот, вие сте на крив път.
107.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Ако искате да бѫдете силни, крѣпки, да познаете смисъла на живота си, въорѫжете се съ тѣзи двѣ велики сили и ще видите, каква реформа ще стане съ васъ.
3.4.1921г.
108. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Мислете всички върху смисъла на храненето.
108.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Материалиститѣ казватъ: „Хлѣбецъ, бабамъ, хлѣбецъ, той е смисъла на живота“.
10.4.1921г.
109. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Обаче, и трите категории хора не се домогват до смисъла на живота.
109.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Тогава казвамъ на всинца ви: „Възлюбете Господа съ всичкото си сърце, съ всичката си душа, съ всичкия си умъ и съ всичката си сила и ще бѫдешъ спасенъ, ти и домътъ ти и народътъ ти и цѣлото човѣчество.“ Това е смисъла на живота.
24.4.1921г.
110. В рова на лъвовете,  НБ , София
Може ли да ги укротите, или те ще забият ноктите и зъбите си във вашата кожа и ще я одерат? Трябва ли да излезете от рова на лъвовете и да признаете, че нямате убеждение? Влезте в смисъла на молитвата и ще разберете защо Данаил се е молил на Бога по три пъти на ден.
Те намират смисъла на живота в махането на пръчицата.
110.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Това е смисъла на живота за тѣхъ.
22.5.1921г.
111. Живата енергия,  НБ , София
Достатъчно е един път да зърнеш лицето на истинската царска дъщеря, за да кажеш: „Разбрах смисъла на живота! Готов съм, Господи, да изпълня Твоята воля“.
111.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Стига единъ пѫть да посрѣщнешъ тази царска дъщеря и ще кажешъ: „Разбирамъ смисъла на живота, готовъ съмъ, Господи, да върша Твоята воля.“ А сега, този писалъ така, онзи писалъ така, толкова полета имало, такъвъ бил раятъ.
5.6.1921г.
112. Ангелът отговори,  НБ , София
С други думи казано: В Божествения свят между формата, съдържанието и смисъла всякога има тясна връзка.
В Божествения свят нещата се ценят по идеята, която е вложена в тях, по съдържанието и смисъла на тази идея, а не по нейната големина.
Ако не можете да слушате, добре е да разбирате смисъла на това, което тя е говорила.
112.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Всѣко едно съдържание, вложено въ формата, отговаря на смисъла, който е вложенъ въ това съдържание. Слѣдователно, между формата, съдържанието и смисъла на нѣщата всѣкога има една връзка, едно друго се прѣдизвикватъ по закона на асоциацията.
И тъй, бихъ прѣпорѫчалъ на всички, който сѫ малокръвни, който сѫ изгубили смисъла на живота, да обикнатъ червения цвѣтъ и да отглеждатъ цвѣтя съ такъвъ цвѣтъ.
Жената, като се жени, изкуството не е въ жененето, изкуството не е въ раждането, а въ смисъла на това раждане, въ смисъла на това женене.
Въ това стои смисъла на живота – да се разбираме, а сега не се разбираме.
19.6.1921г.
113. Дойди след Мене,  НБ , София
113.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Митарьтъ разбра този законъ и каза: „Чакай да излѣза отъ тази митарница по-рано, да се запозная съ смисъла на вѫтрѣшния животъ“.
25.8.1921г.
114. Разумно служене, СБ , В.Търново
Аз не мога да ви го опиша, но щом видите туй лице, ще разберете смисъла на всички други лица – и на умственото, и на сърдечното лица.
2.10.1921г.
115. Поздравът на Любовта, НБ , София
115.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
И колко врѣме трѣбва да иждиви ученикътъ, за да може да стане уменъ, не само да знае формитѣ на нѣщата, но и да тури въ формата и съдържанието и смисъла.
30.10.1921г.
116. Синът Божий,  НБ , София
Следователно най-необходимото е яденето, най-приятното е музиката, а най-великото е молитвата, тя ни свързва с Бога, с туй, вечното, вътре в себе си, което ни дава смисъла.
То почва да пее, за да разбере смисъла на новия живот.
И Стоян е трябвало три години да седи, за да разбере смисъла на здравето.
Някой път ви е толкова приятно, като че разбирате смисъла на живота. И ако ти не разбираш смисъла на тази целувка, ти ще станеш един предател и ще спънеш себе си! Нищо повече! Сега аз не говоря за обикновените целувки. И в тези песни ще научим смисъла на живота.
6.11.1921г.
117. Ненаписаните закони,  НБ , София
И „Отсега нататък разбираме смисъла на живота“, казва апостол Павел в 8-ма глава към римляните.
10.11.1921г.
118. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Тъй разбира Писанието смисъла на нещата.
13.11.1921г.
119. В Египет,  НБ , София
Сегашните моми и момци трябва да знаят смисъла на живота, как се създава човешкото тяло, каква е длъжността на майката, на бащата, на учителя.
Ти не си разбрал смисъла на живота.
И двамата още не са намерили смисъла на живота.
20.11.1921г.
120. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Той е онзи, от когото сме излезли и при когото ще се върнем, с тази богата опитност, да живеем в него и да разбираме смисъла на всичките светове, които сега съществуват.
27.11.1921г.
121. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Вие сте изгубили смисъла на думите за благородното, за възвишеното.
11.12.1921г.
122. Стани и опаши се!,  НБ , София
Не само защо християните не са разбрали Христовото учение, но питам: защо и вие не сте разбирали още смисъла на вашия живот? И друг важен въпрос: Защо досега хората не са възприели Любовта, за да я приложат в нейната пълнота? Ето въпроси, с които бъдещата култура, бъдещото човечество ще се занимават.
8.1.1922г.
123. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Който живее за себе си, не е разбрал смисъла на живота.
8.1.1922г.
124. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Но хората днес са я развалили, изгубили са смисъла, и наместо да те целуне някой, кога се напие, казва: „На ти един юмрук, да знаеш, че моята ръка е силна“. Защо? – Защото хората са изгубили смисъла на целувката, начина, по който да се целуват, не знаят да се целуват, и започват да се бият, има удряне на глави, чупене на крака.
22.1.1922г.
125. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Няма по-хубаво нещо да опиташ, след едно страдание, смисъла на несполуките.
5.2.1922г.
126. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Богат си, учен си, неспокоен си, изгубил си смисъла на живота.
Един американец, на когото баща му оставил 20,000,000 долара и почнал да яде и пие, ял и пил, докато най-сетне загубил смисъла на живота, станал ипохондрик, заражда се мисъл да се самоубие. След две седмици болният почнал да плаче и казал: „Г-н докторе, или ми кажи един път за спасение, или като си започнал да ме убиваш...“ – „Ще платиш още 250,000 лева.“ Направил му един изкуствен крак, сложил го и след туй болният не помислил да се самоубива – разбрал смисъла на живота.
12.2.1922г.
127. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
С хиляди години хората ядат, но не са разбрали смисъла на тази храна.
Облагородиш ли се, ти си наситен и животът ти има смисъл, а ако не се облагородиш, в душата ти ще има вечен глад и ти ще изгубиш смисъла на живота си.
24.2.1922г.
128. Двата пътя,  МОК , София
Да, но сега ще разберете смисъла на тия мъчнотии. Като разберете смисъла им, ще можете да ги употребите като методи за лекуване.
24.2.1922г.
129. Трите живота, ООК , София
Физическият свят без тази обич губи смисъла си. А и човешката обич без Божествената и тя губи смисъла си.
129.2 Трите живота ( втори вариант )
Без обич физическият свят губи смисъла си, но и човешката обич без Божествената също губи смисъла си.
26.2.1922г.
130. Царството Божие,  НБ , София
И ако вие можете в даден момент да измените вашето състояние, в даден момент всички, които сте изгубили смисъла на живота – старите да изменят коренно състоянието си, – вие ще извършите коренен преврат във вашата душа.
1.3.1922г.
131. Страх и безстрашие, МОК , София
131.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Страх, не предпазливост, защото човек, който знае, че съществува една първична причина и при това се страхува, този човек не е разбрал смисъла на тая причина.
2.3.1922г.
132. Трите методи на природата, ООК , София
132.2 Методи на природата ( втори вариант )
Много трудности ще срещне той, но като разбира смисъла на изпитанията, ще може да се справи с тях.
5.3.1922г.
133. В дома на Отца,  НБ , София
Думата „дом“ има няколко смисъла: някой път има физически смисъл, а някой път духовен.
12.3.1922г.
134. Слушайте Него,  НБ , София
Човек в какъвто и да е смисъл, който се лишава от своето Божествено, изгубва смисъла на живота, не може да има никаква философия, не може да разбира смисъла на живота в каквото и да е направление.
30.3.1922г.
135. Три разряда ученици, ООК , София
135.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Като не разбират смисъла на Божествените мисли, мнозина казват като петела: „Няма ли нещо по-съществено от тези мисли?“ – Няма по-съществено нещо от Любовта, от Мъдростта и от Истината.
12.4.1922г.
136. Закон на движенията, МОК , София
А после ще обясним смисъла на тия движения.
16.4.1922г.
137. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Ако разбереш смисъла на тази Любов, ти ще тръгнеш.
19.4.1922г.
138. Разбор на думи, МОК , София
138.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Питам: може ли човек да тръгне към Бога, или към Истината? Истината е безпространствена, а тръгването - пространствено, следователно може ли човек да тръгне към Бога, или към Истината, във време и пространство? Като ученици на окултна школа вие трябва да се научите да мислите точно, строго определено, както математикът работи строго определено с числата и формулите; всяка употребена дума трябва точно да изразява смисъла, който се включва в нея.
Когато разглеждате една дума, вие трябва да обръщате внимание на корена и, на нейния произход, също така трябва да се спирате и върху смисъла на думите в идейно отношение - значи трябва да се знае каква идея изразява тази дума.
27.4.1922г.
139. Окултни правила, ООК , София
139.2 Правила за живота ( втори вариант )
Но и това още не определя смисъла на живота.
7.5.1922г.
140. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
И съвремените хора са се отчаяли: някой плаче за хлебец, други за баща и майка, а трети – че са изгубили смисъла на своя живот. Защо са изгубили смисъла на своя живот? – Те не са намерили още тоя смисъл, не са го намерили.
И ние можем да бъдем такива само когато разберем тъй дълбоко смисъла на живота – когато Бог е с нас, всичко може да направим, когато Любовта е в един човек, той може да се подигне над своя уровен.
14.5.1922г.
141. Дъще Сионова,  НБ , София
Нима онази мома, която може да играе всички хора, всички игри на хорото, нима тя е научила смисъла на живота? Тя на хорото може да играе много хубаво, а да не знае да готви; тя може да играе прекрасно, а да не знае да шие; тя може да играе отлично, а да е много устата.
21.5.1922г.
142. Много плод,  НБ , София
Ще разберете смисъла на живота.
28.5.1922г.
143. Неговата заповед,  НБ , София
Злото казва: „Слушай, ако ти не изпълниш Божия закон, ще мязаш на мен, желаеш ли това? Ако ти търсиш друг смисъл на живота, върни се!“ А като минеш при доброто, то казва: „Ако търсиш смисъла на живота, работи, както аз работя, и ще намериш този път“.
2.6.1922г.
144. Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС , София
И тогава ще разберете смисъла на моите думи, и още от първия ден, който ще работите за Христа.
2.6.1922г.
145. Изгрев и залез, ООК , София
145.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Лесно се говори за изгрев и залез, но мъчно се разбира какво представлява разширяване на съдържанието и смисъла на светлината, която прониква в нашето съзнание.
15.6.1922г.
146. Мисъл и действие, ООК , София
Като казвам: вие сте осигурени, не подразбирам, че вие имате право да вършите каквото искате, да разполагате с тоя капитал, не, не, но капиталът е вложен и трябва да се учите, че когато дойде този капитал да внесе резултати, да знаете колко да употребите от него, а другояче, ще разпилеете парите и няма да разберете смисъла на живота, защо сте дошли.
146.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Ако не сте готови да разполагате разумно със своя капитал, вие ще го прахосате в скоро време и ще изгубите смисъла на живота.
18.6.1922г.
147. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Но помислете сега: ако ние дойдем до философията за смисъла на живота и запитаме защо Бог е създал растителното царство, ще ни отговорят някои: „За да поддържа живота на млекопитаещите животни“.
21.6.1922г.
148. Скъпоценните камъни, МОК , София
148.2 Скъпоценните камъни ( втори вариант )
Всеки цвят има известна стойност и цена само тогава, когато е минал през човешкия ум и се е съсредоточил в известен център, тъй щото за да разберете смисъла и значението на скъпоценните камъни, вие трябва да ги проучите.
25.6.1922г.
149. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Срещнали ли сте досега някой богослов, който да е разтълкувал, да е дал нещо? Не че богословците не искат да намерят смисъла, но иска се учение, учение, интелигентност се иска.
Знаете ли вие какво значи да имате едно преживяване, да почувстваш Бога в тежината на живота си, когато си оскърбен, да почувстваш туй велико същество, Което е създало цялото битие? Знаете ли какъв свещен трепет ще обхване душата ви само когато Той се докосне? Имали ли сте вие такова преживяване? То е едно велико преживяване! И тогава, в такъв момент, ако сте го изпитвали, да си гладен и жаден, знаете ли с каква красота ще се изпълни душата ви? Туй са изпитвали някои светии и някои велики хора, някои мъченици, те изведнъж разбират смисъла на цялото битие и казват: „Разбираме какъв е смисълът на живота“.
И да кажете: „Знаем сега смисъла на глада и жаждата“.
5.7.1922г.
150. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
Щом се разкрие умственият свят, разкриват се формите, разкрива се тяхното съдържание, разкрива се смисъла на нещата, идва се до първата причина на нещата – Любовта.
150.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Когато умствения свят се разкрива пред очите на човека, едновременно с него се разкриват формите, както и съдържанието и смисъла на тия форми.
7.7.1922г.
151. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
151.2 Основни закони ( втори вариант )
В школата се говори за Любовта и за живота, който произлиза от нея; за смисъла и предназначението на човешкия живот.
27.7.1922г.
152. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
152.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Когато отражението на Божествената светлина става правилно в човешкото съзнание, само тогава човек вижда красотата и смисъла на света.
24.8.1922г.
153. Живот вечен, СБ , В.Търново
Не, тълкувайте смисъла, духа на нещата.
22.9.1922г.
154. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
На изречението от наряда: „Да сме чисти като живата вода и като Светлината“ трябва да се постараете да разберете смисъла, който Духът крие в него.
11.10.1922г.
155. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Обаче, който разбира законите, във външния безпорядък той ще види смисъла, разумността на природата.
15.10.1922г.
156. Ангел Господен говори, НБ , София
Питате: Кога ще разберем смисъла на живота? – Когато изнесем всички зрънца от хамбара. – Търпение се иска за това. – Търпението е само във великата любов, която може да запали човешките умове, сърца и души.
25.10.1922г.
157. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Този човек се чувства доволен, щастлив и казва: Сега живея още по-добре! Започнах вече да разбирам смисъла на живота. — Както виждате, този човек и в първия случай живее, но като затворник.
29.10.1922г.
158. Станете да отидем!,  НБ , София
Не казвам, че сегашната култура е лоша, но човек трябва да мисли, да разбере смисъла на живота.
Ако богатият не е употребил богатството си на място, той не е разбрал, защо е богат, не е разбрал и смисъла на живота. – Какъв е смисълът на богатството? – Чрез него богатият трябва да създаде работа на бедните, да бъде справедлив към тях, да се вглежда в нуждите им и да им плаща навреме.
Той ще ти открие много неща и след разговора си с Него, ще кажеш: Сега разбрах смисъла на живота; разбрах, защо светът е създаден.
Приятно ми е да ви срещам бодри, весели, здрави; да виждате смисъла в живота; да знаете, защо живеете. - От какво умират хората? – От скука. – Защо умира майката? – От несбъднати мечти.
8.11.1922г.
159. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Ще видите, че много думи, са написани граматически правилно, обаче има известно несъответствие между смисъла им и силите, които действат в тях.
Щом се освободим от смисъла на тази дума, тя придобива същия характер, какъвто е имала първоначално.
Да намери смисъла на живота, тази е една от великите задачи на окултния ученик.
12.11.1922г.
160. Не знаете, що искате,  НБ , София
Най-после, ще вдигнеш своя ближен на раменете си, ще го поставиш на вечната канара и ще му кажеш: Сега ще научиш да забравяш грешките на хората, да ограничаваш злото и пороците в себе си и в своите ближни и най-после ще се домогнеш до смисъла на живота. – Не може без пороци. – Знаете ли, какво нещо е порокът? Трябва да имате ясна, конкретна представа за порока.
26.11.1922г.
161. Лама савахтани,  НБ , София
Също така не би разбрал смисъла и на думите, ако не им дадеш условие да израстат и да дадат плод. Обаче, има хора, които разбират смисъла на нещата.
Само така ще разберете смисъла на думите: „Боже мой, защо си ме оставил?" Питам: Защо мъжът напуща жена си, и жената напуща своя мъж? – За оправдание, мъжът казва, че жена му е лоша, затова я напуща.
10.12.1922г.
162. Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София
Отгде си води първоначално смисъла? „Стоян Мари думаше.“ Какво е останало? „Либе-ле, либе-ле.“ Първоначално съвсем друго нещо е изразявало, друг окултен характер е имало, но сега всички тия песни у българите са остатъци.
След туй идва съдържанието на това, което се пее, и най-после – смисъла.
17.12.1922г.
163. Добрата земя,  НБ , София
Неговият велик Учител, който искаше да му покаже пътя, казваше: Не е този пътят, по който искаш да намериш смисъла на живота.
Като опитат тази храна, ще разберат смисъла на много неща.
20.12.1922г.
164. Самоопределение,  МОК , София
Значи злото е изминатият път, по който човек не трябва да се връща; Доброто е пътят, по който човек върви вече, за да реализира своите желания по нов, по Божествен начин и да разбере смисъла на Живота.
Четете, размишлявайте върху съзнанието, за да се домогнете до смисъла на това понятие.
2.1.1923г.
165. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Нивите, които обработвам, и те няма да ми дадат смисъла.
3.1.1923г.
166. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Значи, докато е свързан с Божественото съзнание, човек има сили всичко да направи; щом се усъмни в тази връзка, той отслабва, обезсърчава се, изгубва смисъла на Живота.
10.1.1923г.
167. Окултна страна на живота,  МОК , София
Следователно, когато детето запази своята външна форма, а вземе от родителите си съдържанието и смисъла на тяхното съзнание, то носи техни пороци и добродетели.
5.2.1923г.
168. Малките случаи, ООК , София
Разбирате ли това? Когато аз нося някое страдание, аз разбирам смисъла на това страдание и работя върху него.
9.2.1923г.
169. Свещеното правило, КД , София
Но остане ли в някое кътче на вашата душа съмнение, тогава ще градите, ще се разваля, днес пак, утре пак и най-после ще кажете: „Не разбрах смисъла на живота.
11.2.1923г.
170. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
И ако разберемъ смисъла на тия страдания, които сега реално прѣживѣваме, ще можемъ разумно да ги използуваме.
Наукитѣ за ума, за сърдцето, за душата, за Духа, това сѫ науки, които иматъ смисълъ, но днесъ тѣ сѫ изгубили смисъла си.
170.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Който разбира смисъла на страданията, той може разумно да ги използва.
18.2.1923г.
171. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
171.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Това значи, да разбереш смисъла на живота, и пред тебе да се разкрие цялото Битие, да чуеш музиката и пеенето на небето, да разбереш хармонията на душата.
21.2.1923г.
172. Първата родена мисъл,  МОК , София
Човек трябва да мисли право, да съчетава фактите, за да намери смисъла и предназначението на всичко, което природата е създала.
Само онзи знае смисъла и силата на въздуха, на водата, на хляба, който се е лишавал от тях. Значи, за да разберете смисъла на водата, трябва да постите от вода поне десет деня. Да разберете смисъла на думата „любов", и затова има специални методи. Ако понятието „вода" не оживее в човека той никога няма да разбере смисъла и цената на водата.
Запример, който разбира смисъла и значението на водата, като каже думата „вода", той се свързва със силите, които тя съдържа.
25.2.1923г.
173. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Нѣкой пѫть изгубимъ смисъла на живота, нѣма смисъль, казвашъ, живота.
173.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Изгубиш смисъла на живота; не искаш да работиш; не ти се живее.
7.3.1923г.
174. Педагогическа лекция,  МОК , София
Ако разбирате смисъла, който е вложен във всяка буква или във всяка дума, вие ще можете да четете по тях.
11.3.1923г.
175. Видѣхме Господа,  НБ , София
Питамъ тогава: Какъвъ е смисъла на проповѣдването на една религия? Казвате: вие проповѣдвате една религия.
Ама какъ ще се откаже? – Видишъ гъсеницата, вдигне си главата и казва: ядохъ и пихъ, това не е смисъла на живота.
И тогава казвате: „Какъвъ е смисъла на живота?“ – Да видишъ Господа.
22.3.1923г.
176. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Казватъ: Този животъ нѣма да ни даде никакво щастие, нѣма да вкусимъ нищо отъ него, не разбираме смисъла.
Този е вѣчниятъ законъ на възраждането, защото, само въ вѣчния животъ, като се съединимъ съ Бога, само Божествениятъ животъ може да внесе онѣзи елементи, който донасятъ подмладяване, който обновяватъ човѣкъ, иначе изгубвате смисъла на живота.
176.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Казват: "Този живот няма да ни даде никакво щастие, няма да вкусим нищо от него, не разбираме смисъла.
Този е вечният закон на възраждането, защото само във вечния живот, като се съединим с Бога, само Божественият живот може да внесе онези елементи, които донасят подмладяване, които обновяват човека; иначе изгубвате смисъла на живота.
25.3.1923г.
177. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
177.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Който е намерил своя Учител, той е познал радостта и смисъла на живота.
8.4.1923г.
178. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Сега, затова можемъ да говоримъ, можемъ и да не говоримъ, но има хора, които вече сѫ напрѣднали, на които трѣбва да се говори, и трѣбва да знаятъ смисъла на живота.
Послѣ туй сѫщото животно постепенно се прѣвръща въ човѣкъ, и казва: „Разбрахъ смисъла на живота, едно врѣме главата ми беше заровена въ земята, а сега е нагоре къмъ слънцето“.
11.4.1923г.
179. Житно зърно,  МОК , София
За онзи, който разбира смисъла им, всяка обидна дума има определена стойност.
179.2 Житното зърно ( втори вариант )
Едно цвете, след като е проникнало дълбоко вътре в земята, и за онази голяма услуга, която слънцето е направило към него - то го е нашарило с краски, със същите краски, които слънцето има: с беличко, синьо, червено - то си обръща цвета към слънцето и казва: „Аз ти много благодаря за голямата услуга, че ме извади от пръстта, че ти ми показа смисъла на живота и ме направи да цъфтя."
22.4.1923г.
180. Петимата братя, НБ , София
Щом отнемете жената, той изгубва смисъла на живота си и слага оръжието.
29.4.1923г.
181. Живот вечен, НБ , София
Всички искат да намерят смисъла на живота.
9.5.1923г.
182. Движение на разумните сили,  МОК , София
Чувствата на човека определят смисъла – духа на мисълта.
Действително развитието на главата се проектира чрез тялото; проявената деятелност на цялото тяло представлява смисъла на главата.
20.5.1923г.
183. За Името Ми, НБ , София
Който не може да пострада за своите идеи, той не разбира смисъла на живота.
Аз не ви проповядвам особено учение, говоря ви за смисъла на страданието в живота.
183.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Един човек, който не може да пострада за своите идеи, той не разбира смисъла на живота.
Сега ви говоря за смисъла на страданието вътре в живота.
22.6.1923г.
184. Първичната връзка, ИБ , София
Елате при мене всички, които сте изгубили смисъла на живота.
1.7.1923г.
185. Ще дойдем при него, НБ , София
Който разбира смисъла на думите „Бог е Любов“, първо разбира смисъла на страданията и ги използва разумно.
12.7.1923г.
186. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
Само като дойдете до абсолютно малкото, ще имате мярка да мерите всички величини и ще разбирате смисъла на живота.
12.7.1923г.
187. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Другите ученици са бедни, посредствени, с тройки минават, по някой път имат и двойки, и в края на годината едва поправят двойката в тройка, и казват: „Слава Богу, намерихме смисъла на живота“.
15.7.1923г.
188. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Това са изводи, чрез които ще разберете смисъла на живота.
16.9.1923г.
189. Бъдете разумни!,  НБ , София
Той няма да бъде прост, той ще ви говори за смисъла на живота, той ще ви говори за ангелската култура, как живеете вие и как трябва да живеете, и при това, ако вие сте готови, той ще ви вземе на свои разноски, ще ви заведе в тяхното царство и после ще ви върне и ще каже: „Живейте, както знаете да живеете!“ И всички сегашни спънки, които имаме ние, всички спънки, които има във всяко общество, във всеки един народ, може да ги решим само чрез този разумен живот.
2.12.1923г.
190. Който люби,  НБ , София
Този морал е даден на мястото си, но сега, както е внесен вътре в света, той е изгубил смисъла си.
2.12.1923г.
191. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Но да изгубваш своята памет, да изгубваш своя разсъдък, да изгубваш смисъла на знанието пред великото знание, това е процес на раздробяване, не е процес на съвършенство.
9.12.1923г.
192. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Не, ние трябва да разберем нашите отношения, смисъла на живота.
16.12.1923г.
193. Езикът на природата,  МОК , София
Най-първо вие сте свирили и сте знаели смисъла на вашето свирене, а сега сте го изгубили. И знаете ли какво е станало, като сте изгубили смисъла на вътрешния оригинал? Уповавали ли сте се само на вашия ум, да видите в какво състояние ще се намерите? Дойде ли някой, затрие една нота от оригинала и вие си казвате: Липсва една нота, но коя ли беше тя? – Не знаете, коя беше.
23.12.1923г.
194. Скръб и радост,  НБ , София
Праща го неговият Учител 20 години на уединение и му казва: „Ще научиш един велик закон и само тогава ще минеш към втората стадия на своето посвещение, да разбереш смисъла на истинския живот, да видиш как ще дойде радостта на този свят.
26.12.1923г.
195. Школата и развитието на ученика, ООК , София
Всичко това не е абсолютната истина, но ние тълкуваме смисъла на нещата според знаците на Писанието.
30.12.1923г.
196. Единицата и вечността,  МОК , София
Някой казва: Аз искам да разреша смисъла на живота. Никога не се старайте да разрешите смисъла на живота.
30.12.1923г.
197. Нашите длъжници,  НБ , София
Аз зная смисъла на Писанието.
Съвременният живот е пълен само с мъчнотии, с хиляди спънки, и внася такива отрови в нас, че изгубваме щастието и смисъла. „Ние искаме да умрем.“ Не, приятели, никога не искайте да умрете! Искайте от Бога да живеете, а не да умирате.
6.1.1924г.
198. Едно ти не достига!,  НБ , София
Всеки един от нас да каже: „Аз искам да намеря смисъла на живота“.
8.1.1924г.
199. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Заключение не може да се даде не само за вас, а и за никого, т. е. заключение може да ви дам, но това заключение няма да определи същността или смисъла на нещата.
13.1.1924г.
200. Оздравяха,  НБ , София
В Бога има само една цел: Той иска всички същества да бъдат щастливи, да знаят смисъла и на Любовта, и на омразата, и на радостите, и на скърбите, и на доброто, и на злото, и като знаят всички тези контрасти, да разберат, че всичко това е дадено за разумния човек.
3.2.1924г.
201. Елементи в геометрията, МОК , София
И тъй, като напишете точката, ще я проектирате в ума си, ще размишлявате върху смисъла ѝ.
3.2.1924г.
202. Плодовете на Духа,  НБ , София
Всяка форма добива своята ценност от съдържанието си и всяко съдържание добива своята ценност от смисъла си.
Една българска сватба, това е знамение на времето! Дойдат сватове, девери, кумове, това е цяла седмица! И момата казва: „Намерих смисъла в живота“.
6.2.1924г.
203. Най-щастливият ден, ООК , София
Защо? Защото той не разбира смисъла на единицата, т. е. туй показва, че той не познава себе си: или надценява, или подценява своите качества и способности.
10.2.1924г.
204. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Сега, какъв е дълбокият смисъл на нашия живот на земята? Хората от 8,000 години са правили хиляди и хиляди опити да разберат смисъла на живота и да подобрят човечеството.
9.3.1924г.
205. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Човек, който може да слави Бога, той е разбрал смисъла на живота, той е прогледал.
И ти, като погледнеш през това клонче, ще кажеш: „Сега разбирам, Господи, смисъла на живота, разбирам какво искаш да кажеш!“
9.3.1924г.
206. За свободата,  МОК , София
Реализирането на смисъла на живота е Истината. Това съставя смисъла на сегашното ви идване.
16.3.1924г.
207. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Не, тогава ти не си разбрал смисъла на класа.
16.3.1924г.
208. Който дойде при мене,  НБ , София
Следователно, за да познаеш смисъла на една дума, трябва да я посееш в живота, като в почва.
19.3.1924г.
209. Познай себе си, ООК , София
Той не иска някой да знае смисъла и предназначението на това негово царство.
23.3.1924г.
210. Брат ти си дойде,  НБ , София
Като не разбират смисъла на този стих, някои казват: Пазете се от този брат. – Какъв е той? Отде дойде? – От чужбина.
26.3.1924г.
211. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Поетът не казва, че хората са били лоши, но казва: „Беше зима студена.“ И онзи, който разбира езика на поета, ще разбере и смисъла, който той е вложил в поезията си.
211.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
И онзи, който разбира езика на поета, ще разбере и смисъла, който е вложилъ въ поезията си.
6.4.1924г.
212. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
И най-после, след тези размишления вие ще дойдете до положение да схващате смисъла на страданията и да ги разграничавате.
6.4.1924г.
213. Кажи само реч,  НБ , София
Като не разбират смисъла на живота, хората сами се тровят.
9.4.1924г.
214. Тъчете мислите си!, ООК , София
Сега да преведа смисъла на този символ.
20.4.1924г.
215. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
„Просете, търсете и хлопайте!" Просяците разбират смисъла на думата „прося". Майките, загубили своите синове, разбират смисъла на думата „търся". Закъснелите пътници, които хлопат по хотелите, разбират смисъла на думата „хлопам". И философите, които търсят смисъла на нещата, искат да проникнат в дълбокия смисъл на живота.
23.4.1924г.
216. Точилото и ножът, ООК , София
Ако речете да примирите противоречията, вие ще изгубите смисъла на живота.
27.4.1924г.
217. Ще го изцеля,  НБ , София
Остави ли други да го пазят, той се лишава от него – губи смисъла на живота.
18.5.1924г.
218. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Казвам: Когато хората се стопят, т. е. се изгубят, тогава ще разберат смисъла на живота.
" – Защо е нужно това? – За да разбереш смисъла на живота. – Искам да бъда свободен. – Ако любиш Бога и изпълняваш Неговата воля, ще бъдеш свободен.
4.6.1924г.
219. Право ходене, ООК , София
Всеки човек, който не мисли върху смисъла на живота, той спи всякога.
9.6.1924г.
220. Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ , Витоша
Вие трябва да разберете вашия живот, смисъла му и от там да започнете.
6.7.1924г.
221. Да възлюбиш, МС , София
За да разберем смисъла на тези две велики заповеди, не е достатъчно само да ги четем; те се нуждаят, от една страна, от обяснение на техния вътрешен смисъл, а от друга – от приложение.
221.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
За да разберем смисъла на тези две заповеди не е достатъчно само да извадим едно житно зърно и да го покажем някому, не е достатъчно само да извадим семето на една ябълка, или круша, или лимон, или портокал, или на какво и да е плодно дърво и да го покажем на когото и да е.
Туй, което носи смисъла в живота, това е великата Любов.
6.7.1924г.
222. Любов и мисъл, МС , София
222.2 Разумната любов и светлата мисъл ( втори вариант )
Докато не разбирате тази Любов, не може да разбирате смисъла на какво и да е, не може да имате една по-възвишена култура, не може да има едно философско общение между хората.
7.7.1924г.
223. Топлината на живота, МС , София
Когато човек сам се роди, тогава ще разбере, какво нещо е раждането; тогава ще разбере смисъла на живота.
13.7.1924г.
224. Новата азбука, СБ , Мусала
Показвам ви едно малко камъче и обяснявам смисъла, скрит в него.
20.7.1924г.
225. Ще дойда след тебе,  НБ , София
Който не разбира смисъла на живота, иска да се осигури, да живее добре на земята.
Да се обичаме по Божествено. – Не може всякиго да обичаме. – Само чрез любовта ще внесем в нас Божествената хармония и ще разберем смисъла на Христовото учение.
14.8.1924г.
226. Чада Божии, СБ , ИБ , Мусала
Кога кучето взема хляба? Някои говорят със символи, но не разбират смисъла им.
31.8.1924г.
227. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Ако вие в противоречията не намерите смисъла на живота, вие ще пропаднете.
31.8.1924г.
228. Правила на разумния живот, СБ , София
Вие вече сте дошли до това положение, до този предел, дето вече не трябва да се смущавате, да казвате: „Нима досега не сме живели разумно?“ – Живели сте, но ако този ви живот не се свърже с един по-висш живот, той изгубва смисъла си.
228.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Вие вече сте дошли до това положение, до този предел, дето вече не трябва да се смущавате, да казвате: нима до сега не сме живели разумно? Живели сте, но ако този ви живот не се свърже с един по-висш живот, той изгубва смисъла си.
3.9.1924г.
229. Разумният и неразумният слуга, ООК , София
Вие, които сте бащи и майки, знаете смисъла на двата гроша.
26.10.1924г.
230. Природа и геометрия,  МОК , София
А това е необходимо за вашето развитие, понеже, ако вие не си турите максими и норми, които са верни вътре в природата, няма да се мине дълго време и вие ще изгубите смисъла на живота и ще минете през пътя на всички страдания, по които обикновените хора минават.
230.2 Природа и геометрия ( втори вариант )
Това е потребно за вашето развитие, понеже ако вие не си турите максими и норми, които са верни и за самата Природа, няма да се мине дълго време, и вие ще изгубите смисъла на живота си и ще минете през пътя на всички страдания, по който минават и обикновените хора.
29.10.1924г.
231. Темпераментите, ООК , София
Когато човек яде, без да разбира смисъла на яденето, той върши престъпление.
19.11.1924г.
232. Несъизмеримите неща, ООК , София
В тази песничка няма да гледам тактовете, а смисъла.
23.11.1924г.
233. Да угоди на народа, НБ , София
Ако нѣма ядене, ако нѣма пиене, ако нѣма спане, ако нѣма удоволствия, тогава въ какво седи смисъла на духовния животъ? – На земята има спане, на небето има почивка.
233.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Ако няма ядене, ако няма пиене, ако няма спане, ако няма удоволствия, тогава в какво седи смисъла на духовния живот? – На земята има спане, на небето има почивка.
30.11.1924г.
234. Който се учи, НБ , София
Защо е така? Защото всички нѣща, който се опростотворяватъ, изгубватъ смисъла си.
Ако ти изядешъ една круша, а сѣменцата ѝ посадишъ, имашъ право да я ядешъ, но ако опапашъ цѣлата круша, заедно съ сѣменцата ѝ, казвамъ: ти не си нищо друго, освѣнъ единъ червей, който знае само да гризе – ти не си разбралъ смисъла на живота. Човѣкъ може да излѣзе вънъ отъ Бога, може да не вѣрва, но въ това невѣрие той ще внесе мракъ и тъмнина въ душата си, ще изгуби свѣтлината си, ще изгуби смисъла на живота си.
234.2 Който се учи ( втори вариант )
Защо е така? Защото всички неща, който се опростотворяват, изгубват смисъла си.
Ако ти изядеш една круша, а семенцата ѝ посадиш, имаш право да я ядеш, но ако опапаш цялата круша, заедно със семенцата ѝ, казвам: Ти не си нищо друго, освен един червей, който знае само да гризе – ти не си разбрал смисъла на живота. Човек може да излезе вън от Бога, може да не вярва, но в това неверие той ще внесе мрак и тъмнина в душата си, ще изгуби светлината си, ще изгуби смисъла на живота си.
24.12.1924г.
235. Както Природата пише, ООК , София
Той донася вярата, връща ни смисъла на живота.
28.12.1924г.
236. Които гладуватъ, НБ , София
Хората още не сѫ разбрали смисъла на живота.
236.2 Които гладуват ( втори вариант )
Хората още не са разбрали смисъла на живота.
Само така ще разберем смисъла на този живот, в който сме потопени.
4.1.1925г.
237. Моята заповѣдъ, НБ , София
Онѣзи хора, обаче, които не разбиратъ смисъла на живота, казватъ: не струва човѣкъ да прави толкова усилия.
Когато тази Любовь се прояви, Духътъ започва да работи за онази велика Мѫдрость, която е необходима, за да схванемъ смисъла на нашия животъ.
Ако хората мислятъ, че на земята, или на гробищата има почивка, тѣ не разбиратъ смисъла на живота.
237.2 Моята заповед ( втори вариант )
Онези хора, обаче, които не разбират смисъла на живота, казват: Не струва човек да прави толкова усилия.
Когато тази Любов се прояви, Духът започва да работи за онази велика Мъдрост, която е необходима, за да схванем смисъла на нашия живот.
Ако хората мислят, че на земята, или на гробищата има почивка, те не разбират смисъла на живота.
11.1.1925г.
238. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
При това, такава една чашка винце е една уловка въ живота ви: отъ него може да се разсипе и здравето ви, а може да изгубите и смисъла въ живота си.
И колкото повече хората остаряватъ, толкова повече изгубватъ смисъла на живота си.
238.2 Тесният път ( втори вариант )
При това, такава една чашка винце е една уловка в живота ви: от него може да се разсипе и здравето ви, а може да изгубите и смисъла в живота си.
И колкото повече хората остаряват, толкова повече изгубват смисъла на живота си.
14.1.1925г.
239. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Сегашният език включва формите, той е изгубил две свои качества, а именно съдържанието и смисъла.
21.1.1925г.
240. Значение на изслушването, ООК , София
Не стой в къщи, които горят! Ние търсим смисъла на нещата.
1.2.1925г.
241. Чудните предположения,  МОК , София
Мислите ли така, противоречията, мъчнотиите в живота ви няма да ви спъват, няма да изгубвате смисъла на живота.
8.2.1925г.
242. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Само тогава ще дойде въ тебе новата свѣтлина и ще разберешъ смисъла на живота.
242.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Само тогава ще дойде в тебе новата светлина и ще разбереш смисъла на живота.
11.2.1925г.
243. Продължаване на живота, ООК , София
Защо именно в първия случай краката ни се прекъсват, а във втория случай краката ни се продължават? Значи една дума, употребена в два различни смисъла, дава и два различни резултата.
15.2.1925г.
244. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Обаче Христосъ въ смисъла на този стихъ е внесълъ една малка, скромна идея.
Христосъ, който е разбиралъ дълбоко смисъла на тази вода, казва: „Ще имате единъ изворъ вѫтрѣ въ себе си, отъ който ще извира тази вода“.
244.2 Последното място ( втори вариант )
Обаче Христос в смисъла на този стих е внесъл една малка, скромна идея.
Христос, който е разбирал дълбоко смисъла на тази вода, казва: „Ще имате един извор вътре в себе си, от който ще извира тази вода“.
22.2.1925г.
245. И пишеше на земята, НБ , София
Това е най-великото! Човѣкъ, който може да рѣши задачата, смисъла на своя животъ, той разрѣшава смисъла на целия козмосъ за себе си – нищо повече! Нѣкои питатъ, какво нѣщо е човѣкътъ? Това е единъ великъ въпросъ.
245.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Това е най-великото! Човек, който може да реши задачата, смисъла на своя живот, той разрешава смисъла на целия космос за себе си – нищо повече! Някои питат какво нещо е човекът? Това е един велик въпрос.
4.3.1925г.
246. Истинско служене, ООК , София
Следователно, когато говорим за числата от 1 до 10, ние не схващаме тъй и смисъла на десетичната система.
15.3.1925г.
247. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Какво показва това нѣщо? – Ако ние сме творители на нѣщата, ще разбираме смисъла имъ. Попитайте нѣкой, който знае френски или английски езикъ, той ще ви приведе смисъла на стихотворението.
Казва Господь на слънцето: „Кажи на тия хора по-малко да се биятъ, да дойде умътъ въ главата имъ, защо тѣ не разбиратъ смисъла на живота“.
247.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Какво показва това нещо? – Ако ние сме творители на нещата, ще разбираме смисъла им. Попитайте някой, който знае френски или английски език, той ще ви приведе смисъла на стихотворението.
Казва Господ на слънцето: „Кажи на тия хора по-малко да се бият, да дойде умът в главата им, защо те не разбират смисъла на живота“.
22.3.1925г.
248. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Радва ли се само на своето дѣте, тя не разбира смисъла на живота, тя се смущава.
248.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Радва ли се само на своето дете, тя не разбира смисъла на живота, тя се смущава.
25.3.1925г.
249. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Господ ни говори на толкова разбран език, а при това ние казваме: „Не можах да разбера защо дойдох на Земята, защо се родих, защо бях млад, защо се жених, че светъл ден не видях, не можах да разбера смисъла на живота“ и т.н.
5.4.1925г.
250. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Като се явилъ при Учителя си, ученикътъ казалъ: „Благодаря ти, че разбрахъ смисъла на живота“.
250.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Като се явил при Учителя си, ученикът казал: "Благодаря ти, че разбрах смисъла на живота".
28.6.1925г.
251. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Отъ основното разбиране на Любовьта зависи смисъла на вашия животъ; отъ основното разбиране на Любовьта, зависи и вашето щастие.
Когато вашитѣ сърдца се изпълнятъ съ Любовь, само тогава ще разберете смисъла, който е скритъ въ тия нѣща. Всички трѣбва да разбирате, но не като онзи светия, който не разбралъ смисъла на своето служене.
251.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Когато вашите сърца се изпълнят с Любов, само тогава ще разберете смисъла, който е скрит в тези неща. Всички трябва да разбирате, но не като онзи светия, който не разбрал смисъла на своето служене.
5.7.1925г.
252. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Тъй че, ако ние не разбираме смисъла на нашия животъ, има други, по-разумни сѫщества отъ насъ, които разбиратъ защо сме създадени.
252.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Тъй че, ако ние не разбираме смисъла на нашия живот, има други, по-разумни същества от нас, които разбират защо сме създадени.
8.7.1925г.
253. Теория и практика, ООК , София
Те са изопачили смисъла му.
13.7.1925г.
254. Малкият стрък, ИБ , Мусала
От тях ще разберете смисъла на Божествената наука, която държи целия космос в хармония.
Когато изгуби смисъла на живота си, стремежа си към Бога, човек остарява.
254.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Какво означава старият човек? Когато човек изгуби вярата си, остарява; когато изгуби смисъла на живота си, стремежа си към Бога -остарява.
15.7.1925г.
255. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Истината подразбира еднакво зачитане на формата, съдържанието и смисъла на нещата. Ако каже, че не дава пет пари за неговото съдържание, той не разбира смисъла на нещата.
В една от миналите лекции ви говорих, че формата трябва да отговаря на съдържанието, а съдържанието трябва да отговаря на смисъла.
Когато някой човек казва, че светът е лош, подразбирам, че този човек не знае смисъла на нещата, не знае как да мисли.
Следователно всеки недоволен човек е аристократ, който е изгубил смисъла в живота.
Намериха ли смисъла на доброто и злото? Първото, което ще ви направи впечатление в техните съчинения, е, че тия философи едни други се опровергават.
19.7.1925г.
256. Което вие видите,  НБ , София
При онзи отъ васъ, който е изгубилъ смисъла на живота си, който е дошълъ до отчаянието, до края на живота си, до края на бездната и се колебае, дали да се самоубие, или да остане да живѣе, не струва ли да дойде при него онзи великъ Учитель, който носи свѣтлината и да му каже: „Животътъ има смисълъ, струва да се живѣе, защото това, което виждашъ прѣдъ себе си, то е самоизмама, това още не е самиятъ животъ“.
256.2 Което вие видите . ( втори вариант )
При онзи от вас, който е изгубил смисъла на живота си, който е дошъл до отчаянието, до края на живота си, до края на бездната и се колебае дали да се самоубие или да остане да живее, не струва ли да дойде при него онзи велик Учител, който носи светлинната и да му каже: „Животът има смисъл, струва да се живее, защото това, което виждаш пред себе си, то е самоизмама, това още не е самият живот“.
25.7.1925г.
257. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Ти трябва да знаеш смисъла на живота, понеже е по-висш, отколкото си го представляваш.
257.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Ти трѣбва да знаешъ смисъла на живота, понеже е по-висшъ, отколкото си го прѣдставлявашъ.
26.7.1925г.
258. Свободни движения,  МОК , София
Той отива в дома си и веднага написва на приятеля си едно прочувствено, сърдечно и насърчително писмо, като му обяснява смисъла на страданията, благата, които те носят на човека, и т.н.
29.7.1925г.
259. Съвместими отношения, ООК , София
Човек трябва да разбира смисъла и важността на нещата.
Аз разбирам смисъла на сълзите.
5.8.1925г.
260. Разумни наблюдения, ООК , София
След това отново дойдат страданията – човек пак се обръща към Бога и намира смисъла само в Него.
25.8.1925г.
261. Високият връх, СБ , В.Търново
Той ще каже: „Това дете не е разбрало смисъла на живота.“ Защо капва тази сълза? – Това е Неговата Любов, която казва: „Трябва да се моля още много за това дете.“ Господ те посещава, докато най-после в тебе проработи законът на Любовта: ти се събуждаш от дълбокия сън и започваш да плачеш.
Отрече ли се от себе си, според онова дълбоко разбиране на смисъла на тия думи, той е завършил целокупния си живот.
28.8.1925г.
262. Истинната врата, СБ , В.Търново
Същественото, което може да ни направи силни на физическото поле, т.е. да разберем смисъла на физическия живот, не в неговите ограничени рамки, но в неговото истинско проявление, това е Любовта към Бога.
6.9.1925г.
263. Късият път, СБ , В.Търново
Онзи, който не разбира смисъла на това, ще каже: „Защо са тия движения?“ Че и старият човек, като стане сутрин, най-първо е малко неразположен духом, но Духът като дойде в него, той е особено разположен и прави известни движения.
11.10.1925г.
264. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Можешъ ли да виждашъ доброто въ всички хора, можешъ ли да виждашъ смисъла на нѣщата, като погледнешъ горѣ на небето, ти си при вратата на този великъ Божественъ животъ и Любовьта е дошла въ тебе.
264.2 Великият закон ( втори вариант )
Можеш ли да виждаш доброто във всички хора, можеш ли да виждаш смисъла на нещата, като погледнеш горе на небето, ти си при вратата на този велик Божествен живот и Любовта е дошла в тебе.
1.11.1925г.
265. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Той разбира смисъла само на тези три числа. Майката разбира смисъла само на числата, 2, 5 и 8. Синът разбира смисъла само на числата 3, 6 и 9.
18.11.1925г.
266. Козативни сили, ООК , София
Съвременните хора са забравили смисъла на буквите.
И тъй, когато човек разбере вътрешния смисъл на живота, той ще си обясни смисъла на противоречията.
22.11.1925г.
267. Тридесет и осем години, НБ , София
Та и ние сега сме забравили сега смисъла на нашия живот.
29.11.1925г.
268. Трите състояния S, R и T, МОК , София
268.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
Сега нека да разберем смисъла, нека вземем човека.
2.12.1925г.
269. Аумен, ООК , София
В това седи красотата, смисъла на живота; в това седи истинската наука и философия; в това се крие вътрешният език на природата; в това се заключава и Любовта.
Има свещени думи, каквато е и думата"аум", които трябва да произнасяте често, даже и да не разбирате смисъла им.
6.12.1925г.
270. Видя го Исус,  НБ , София
Ако се зададе въпроса, какъв е смисълът на разбирането, или смисъла на живота, какво ще отговорите? Един предмет, или една вещ, или един въпрос може да разглеждаме от разни гледища, но всичките отговори нямат еднакво отношение към въпроса.
13.12.1925г.
271. Символи в природата, МОК , София
Апатичният човек, който е изгубил смисъла на живота, може да се възвърне към живот, като го поставят на един планински връх, който се спуща с голям отвес надолу.
271.2 Живите символи в природата ( втори вариант )
Апатичният човек, ако някой път изгубите смисъла в живота, че нищо не ви радва, нищо не ви интересува, ако ви заведат в някое планинско място, където скалите са отвесни – имат най-страшно положение, и ви поставят на някоя канара между чукари, веднага вие ще се стимулирате, ще почнете да мислите тъй хубаво, че като слезнете от тези два върха, ще се върнете при другарите си обновен.
16.12.1925г.
272. Перпендикулярът на живота, ООК , София
Който не иска да страда, той не разбира смисъла на страданията.
18.12.1925г.
273. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Разбира се, не вземайте това за чиста монета, но аз само ви правя намек, защото често ние търсим смисъла на живота там, дето го няма.
20.12.1925г.
274. Добрата земя,  НБ , София
Всички съвременни хора искат да разрешат реалността, да разрешат смисъла на своя живот, но вървят по един крив път.
23.12.1925г.
275. Три вида служене, ООК , София
Който не разбира смисъла на противоречията и изпитанията, като се намери пред тях, казва: „Аз ли съм най-големият грешник в света, че всичко най-лошо да се струпа върху моята глава? Аз ли съм най-лошият човек, че всички да говорят против мен?" - Нито си най-големият грешник, нито си най-лошият човек, но небето те изпитва.
10.1.1926г.
276. Давам власт,  НБ , София
Кога? Вие бихте казали: е, след като умрем и ни турят в гроба, след като станем там на малки частици и дохождат да ни палят свещи, да проливат сълзи заради нас и най-после, след като ни вземат ангелите горе, все ще разберем смисъла на живота.
13.1.1926г.
277. Каквото става, ООК , София
Нека се опита някой от вас да изпее това упражнение така, че всички да почувствате смисъла на думите „Сила жива".
Постигнете ли всички тия знания, развиете ли в себе си сила и мощ, вие сте разбрали вече смисъла и задачата на Великата Окултна Школа.
14.2.1926г.
278. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Мъчнотиите и страданията в живота идат с единствената цел да заставят човека да излезе от обикновените условия на живота и да влезе в необикновените, да познае красотата и величието на Природата, да разбере смисъла на Живота.
21.2.1926г.
279. Изразително лице,  МОК , София
279.2 Красивото лице (Изразителното лице) ( втори вариант )
Трябва да знаете смисъла, това е израз.
21.3.1926г.
280. Закон на съпоставяне,  НБ , София
А вторият разбрал смисъла на молитвата.
24.3.1926г.
281. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Защо станахте веднага? – Защото разбирате смисъла на тези думи.
5.4.1926г.
282. Чист и светъл!,  ИБ , София
Всички добри хора са светещи, а всички лоши хора, всички, които са изгубили смисъла на живота, са тъмни.
Вие ще проверите тия мои думи в живота си и ще разберете смисъла и цената на чистотата и на светлината.
282.2 Чистъ и свѣтълъ! ( втори вариант )
Всички добри хора сѫ свѣтящи, а всички лоши хора, всички, които сѫ изгубили смисъла на живота, сѫ тъмни.
Вие ще провѣрите тия мои думи въ живота си и ще разберете смисъла и цената на чистотата и на свѣтлината.
11.4.1926г.
283. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Казваме: в това време, даже и Христовите ученици не можаха да се повдигнат, да разберат смисъла на Христовото учение.
Учението, при което не остаряваш, не губиш смисъла на живота, но всеки ден се подмладяваш, разбогатяваш и растеш, това е Божественото учение.
18.4.1926г.
284. Качествата на здравия човек,  МОК , София
284.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Който не разбира смисъла на страданията, той роптае против тях, оплаква се от съдбата си, търси виновници за страданията си, иска да ги тури на гърба на другите.
25.4.1926г.
285. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Сега разбрах смисъла на живота.
5.5.1926г.
286. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Когато се разкае, Бог ще каже: “Повикайте това дете вътре!” Той ще го повика при себе си и ще го запита: “Синко, разбра ли сега смисъла на живота?” Ако можеш да служиш разумно, ще влезеш в Школата.
16.5.1926г.
287. Ще ми изявиш,  НБ , София
Онзи, който не е разбрал смисъла на физическия живот, той не може да разбере и смисъла на духовния живот. Следователно, ако човек, който не разбира законите на природата, се наяде с мъчносмилаема, отровна храна, кой е причина за това? Или, ако някой човек е живял дълго време в стая, пълна със задушливи, отровни газове, вследствие на което гърдите му заболяват, кой е причина за това? Или, ако някой е чел само песимистически книги, вследствие на което неговият мозък се е напълнил все с такива отровни мисли, та изгубил смисъла на живота си, кой е причината за това? Всички тия автори, които определят смисъла на живота, разбрали ли са го всъщност? Знаят ли те самите какъв е смисълът на живота? За пример, често чувам някои да казват какво е писал Шопенхауер за смисъла на живота. Толстой е писал донякъде под влиянието на Шопенхауера, но след като изменил своите възгледи и станал духовен, той сам разбрал смисъла на живота.
Онези от вас, които са изгубили смисъла в живота, ще кажат: какво от това, че ще придобия такива знания? Какво от това, че ще стана богат? Казвам: човек все трябва да намери един начин или една идея, с която да се повдигне в света.
23.5.1926г.
288. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Трето – Божествен човек, който показва неговия вътрешен произход – смисъла на човека.
23.5.1926г.
289. Скритото имане,  НБ , София
Но вярно е и това, че който намери истината и целуне ръката й, той е намерил и смисъла на живота.
26.5.1926г.
290. Пътят на желанията, ООК , София
Да вярваш в Бога, това подразбира да използуваш разумно условията, да намериш смисъла и целта на живота и да знаеш, че никой не може да ти вземе това, което си придобил.
27.6.1926г.
291. В своите си,  НБ , София
Защо? Те разбират смисъла на тази дума. Защо? Те не разбират смисъла на тази дума.
4.7.1926г.
292. Запалената свещ,  НБ , София
Ние трябва да разбираме смисъла на тази светлина.
14.7.1926г.
293. Право мисли!, ООК , София
Казвате: “Това са обикновени работи, които не ни интересуват много.” Да, но ако вие изучавате обикновените работи от гледището на вашия вътрешен живот, тогава бихте разбрали смисъла, който се крие в тях.
Когато бъдете готови, може да ви се поговори нещо повече върху смисъла на тази дума.
25.8.1926г.
294. Имената са ви записани, СБ , София
Трябва да разбирате смисъла на земния, на физическия живот и тогава да разбирате Божествения. Човек, който не може да разбере смисъла на земния живот, не може да разбере смисъла и на духовния, на Божествения живот.
28.8.1926г.
295. Правосъдие, СБ , София
Онзи човек, който живее за народа си, или за обществото, или за дома си, или за жена си, или за децата си, или за себе си, както и онзи човек, който живее за човечеството, той не е разбрал смисъла на живота.
29.8.1926г.
296. Ще се изкоренят, СБ , София
Щом Господ не съществува за тебе, ти изгубваш смисъла на живота си.
26.9.1926г.
297. Посока на растене,  МОК , София
Той ще намери смисъла на живота, ще придобие сили да се справя с противоречията си.
29.9.1926г.
298. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Там ще намерят те смисъла на живота.
10.10.1926г.
299. Затова се родих,  НБ , София
То иска млад човек да го носи на гърба си, за да се разговаря с него и да му обяснява смисъла на страданията.
17.10.1926г.
300. Любов и вяра,  МОК , София
Който не разбира смисъла на любовта, той казва: Не искам да мисля, да чувствувам, да работя, да се движа. – Това е неразбиране на живота, неразбиране на любовта.
17.10.1926г.
301. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Един от тия хора ми разправяше веднъж следното: “Аз бях отчаян човек, изгубил смисъла на живота; един ден отивах в гората да се самоубия, но по пътя ме срещна една красива, хубава мома, която ме погледна само, без да ми каже нещо.
Всеки човек трябва да търси и да разгадава смисъла на стиха.
27.10.1926г.
302. Устойчиви съединения, ООК , София
Някой прави известни движения с ръцете, с краката си и като го запитат, какво означават тия движения, той дига раменете и казва, че не знае и не разбира смисъла им.
31.10.1926г.
303. Неговата заповед,  НБ , София
В Истината е скрит смисъла на живота.
31.10.1926г.
304. Път към свобода,  МОК , София
Значи, човек първо се влюбва, а после се разочарова и става философ. – Кога става човек добродетелен? – Когато изгуби смисъла на философията, когато фалира в собствената си философия.
304.2 Път към свобода ( втори вариант )
Кога става човек добродетелен? Когато изгуби смисъла на философията, когато фалира в собствената си философия.
24.11.1926г.
305. Любов – колективност, ООК , София
Когато човек говори, всяка изказана дума от него трябва да е в съгласие със смисъла, със съдържанието и с интонацията.
28.11.1926г.
306. Различаване,  МОК , София
Когато изгуби смисъла на живота си, човек се отчайва.
306.2 Различаване ( втори вариант )
За пример има известни състояния: отчаяние – кога се ражда отчаянието? При какви условия? (- При изгубване смисъла на живота се раждат най-големи противоречия.) Търговецът, като изгуби парите си, има шанс да се отчае.
5.12.1926г.
307. Умовете им,  НБ , София
Щом направят едно отвърстие в стомаха му, той ще започне да разбира смисъла на препечения хляб.
307.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Щомъ направятъ едно отверстие въ стомаха му, той ще започне да разбира смисъла на припечения хлѣбъ.
19.12.1926г.
308. Благоприятният час,  МОК , София
Думата “истина” има два смисъла, които се определят от ударението й.
19.12.1926г.
309. Те свидетелстват,  НБ , София
Тази дума е фатална, но човек, като не разбира значението и смисъла й, употребява я, без да се замисля, какви са нейните последствия.
Това показва, че този човек не е разбрал смисъла на тази дума.
Да разбирате смисъла на своя живот - това е великото учение в света. Нека идеалът на всеки човек се свежда към разбиране смисъла на живота, та като махне с ръката си, да възкреси мъртвия.
26.12.1926г.
310. Тази притча,  НБ , София
Има ред философи, които искат да разгадаят смисъла на човешкия живот, и за тази цел обясняват, какво нещо е субстанция, и какво - есенция. За простия човек, който не разбира смисъла и причините за явяването на микробите, нито свойството им да се размножават много и да причиняват големи вреди, този въпрос е притча.
Нима онзи грамаден слон, който внушава удивление на всички хора със своето голямо тегло, е постигнал много нещо? Постигнал ли е той целта и смисъла на живота? Разрешил ли го е? Нима райската птица, със своя богат костюм, разреши смисъла на живота? Нима птиците, които измислиха изкуството да хвъркат във въздуха, се спасиха? Нима конете, които научиха изкуството да ритат, се спасиха? Нима воловете, които владеят изкуството да бодат с роговете си, се спасиха? Нима вълците, които тъй майсторски упражняват изкуството да разкъсват своята плячка със зъбите си, се спасиха? - Никое същество не е могло да се спаси по един от тия начини.
2.1.1927г.
311. Влизане,  НБ , София
„Ако не се роди някой от вода и Дух.“ – За да се разбере смисъла на раждането, изисква се човек с висока култура, а не с разбирания като на бръснаря.
2.1.1927г.
312. Малката мисия,  МОК , София
Той разбира смисъла на страданията и гледа на тях като на нещо неизбежно.
9.1.1927г.
313. Сам с ума си,  НБ , София
Бащата и майката виждат в мозъка на своето дете Истината и започват да разбират смисъла на живота.
23.1.1927г.
314. Едно стадо,  НБ , София
Казвате: Веднъж съм дошъл на земята, няма какво да правя, ще живея. – Добре, ако можеш да живееш, ти разбираш смисъла на живота; ако след 20 години умреш, ти се самозалъгваш. – Нищо от това, ще замина за другия свят.
2.2.1927г.
315. Стари и нови възгледи, ООК , София
Ако той живее по стария начин, в продължение на десет години само може да остарее, да изгуби смисъла на живота.
6.2.1927г.
316. За тяхното неверство,  НБ , София
Едни от тях са страдали много, научили са смисъла на страданията и са израсли; други се намират в големи мъчнотии, а трети са в областта на отчаянието.
6.2.1927г.
317. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Обаче великите хора разбират смисъла и значението на противоречията.
9.2.1927г.
318. Свещеният олтар, ООК , София
Понякога хората започват с най-трудната задача – искат да разрешат смисъла на живота.
13.2.1927г.
319. Новата земя,  НБ , София
В тази музика има запитвания и отговори: едните задават въпроси върху смисъла на живота, а другите им дават обяснения.
Без музика животът губи смисъла си и постепенно се изхабява.
16.2.1927г.
320. Великата задача на човека, ООК , София
Хората не разбират смисъла, който Бог е вложил в техния живот, но един ден, когато съзнанието им се разшири, те ще разберат този смисъл, ще разберат задачата, която Бог им е определил.
20.2.1927г.
321. Праведният,  НБ , София
Този човек не е разбрал смисъла на богатството.
От този ден Толсида започнал да я посещава редовно и да й обяснява смисъла на живота, като й посочвал правия, истински път, който тя трябвало да следва.
Казвате: Как ще се оправи светът? Кажете дълбоко в себе си: „Праведният чрез вярата ще бъде жив.“ Как трябва да произнесете тази мисъл? Като православните ли? Нито като православните, нито като евангелистите, нито като будистите, нито като католиците, но тъй както сега ви обясних смисъла на праведния, смисъла на Божествената Правда и Божествената вяра.
20.2.1927г.
322. Трите зрънца,  МОК , София
От приетата топлина в себе си зародишът на млекопитаещото започва да се развива; това семе може да се уподоби на човек, който изучава смисъла на Живота.
23.2.1927г.
323. Природните звукове, ООК , София
Който разбира смисъла на законите, вложени в буквите, той ще може да превръща и техните енергии.
6.3.1927г.
324. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Само по този начин човек може да разбере отношенията, които съществуват между тези светове, както и смисъла на целокупния живот.
Разбирате ли смисъла на тези думи, те са в сила да повдигнат душата на човека.
13.3.1927г.
325. Няма тайно,  НБ , София
И тъй, ако всичко, което ви говоря, разглеждате в буквален смисъл, вие ще извадите от думите ми някаква крива философия; обаче, ако в тях разберете законите, които действат в разумната природа, тогава ще разберете и смисъла на целокупния живот.
20.3.1927г.
326. Кротките,  НБ , София
Стремежът на човешкия дух се заключава в това, да разбере съдържанието и смисъла на думите, които съставляват неговата реч.
Питам: Каква е задачата ви за днес? Задачата на днешния ден е да оживеете, да възкръснете. да намерите смисъла на истинския живот да се освободите от задълженията си, да обикнете ближните си, да се помирите и простите с неприятелите си и да се заемете с правене добро.
23.3.1927г.
327. Малкият повод, ООК , София
От това тълкуване можете да извадите заключение, че буквите определят смисъла на думите.
27.3.1927г.
328. Лозените пръчки,  НБ , София
И тъй, щом разберете смисъла на стиха: „Аз съм лозата, вие пръчките“, ще видите, че той се отнася до напредналите ученици.
От Тебе научих великия пример в живота.“ Сега разбрах смисъла на изречението: „Ти си лозата, аз пръчката.“ От днес вече тази пръчка ще дава своя плод.
3.4.1927г.
329. Скрити сили,  МОК , София
И за Толстой, като гениален човек, разправят, че имал някаква слабост, която често го довеждала до желание да се самоубие - като виждал, че животът няма смисъл, той решавал да се самоубие и за тази цел отивал в гората, където се предавал на дълбоко размишление; като мислел дълго време, най-после гората със своите сенки го спасявала - сенките на дърветата му показвали смисъла на живота.
329.2 Скрити сили ( втори вариант )
И най-после, сенките на гората, тези сенки между дърветата – от тях разбрал смисъла на живота.
6.4.1927г.
330. Начертаният план, ООК , София
Мнозина се запитват за смисъла на живота. Обаче мине някаква мисъл през ума ви и до вечерта вие сте в друго разположение: отпадате духом, обезсърчавате се, изгубвате смисъла на живота.
13.4.1927г.
331. Една стъпка, ООК , София
Като направите още една стъпка в страданието, вие ще разберете смисъла, който се крие в него, а едновременно с това ще разрешите задачата на страданието.
24.4.1927г.
332. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Ако човек разбере страданията той ще разбере и смисъла на живота.
От погледа и усмивката на момата той намери смисъла на живота, намери пътя, който душата му търсеше и тръгна подир нея.
27.4.1927г.
333. Забравената дума, ООК , София
Това означава, че всички религиозни схващания, всички религиозни вярвания ще изгубят смисъла си; светската власт ще се помрачи, ще изгуби своята сила.
4.5.1927г.
334. Принципи на нещата, ООК , София
Апостол Павел например казва, че е ходил на третото небе, видял светли, необикновено красиви неща, разбрал смисъла на живота, но въпреки това към края на своя живот той стана патриот, искаше да спаси еврейския народ.
8.5.1927г.
335. Сто пеняза,  НБ , София
Така могат да постъпват само ония хора, които се занимават с изучаване смисъла на вътрешния живот.
Разрешите ли тези въпроси, ще намерите и смисъла на живота.
15.5.1927г.
336. Ще ви се даде,  НБ , София
Който иска да разбере смисъла на своя живот, най-първо, той трябва да разбере отношенията си към живата природа и към Бога.
18.5.1927г.
337. Общи упътвания, ООК , София
Пред вас седи велика задача, да разберете смисъла на живота, който Бог ви е дал.
25.5.1927г.
338. Постъпки, ООК , София
Най-после той казва, че всичко превъзмогнал, остава му само да разбере смисъла на живота.
Щом разбере смисъла на страданията, човек ще дойде до положение сам да се освобождава и справя с тях.
5.6.1927г.
339. Две думи,  НБ , София
Вземете, например, един ден човек е щастлив, а на втория ден изгубва щастието си, изгубва смисъла на живота. Да изгубите смисъла на живота, това показва, че не сте били в реалността на нещата.
12.6.1927г.
340. Дойде на себе си,  НБ , София
Ето защо, необходимо е човек да знае и да разбира смисъла на природните явления и закони.
Каже ли някой, че като остарее, животът изгубва смисъла си, и той е физическо същество.
Който върви в новия път, той ще разбере смисъла на този стих.
15.6.1927г.
341. Връзка на съзнанието, ООК , София
При тези прекъсвания на съзнанието, човек губи своя дух, губи смисъла на живота.
15.8.1927г.
342. Правата мисъл, МС , София
Тогава ти ще разбираш смисъла на звездите, ще имаш хубави, светли посещения от същества на други слънчеви системи и ще се разговаряш с тях.
Всички хора, които са завършили своята еволюция, или които са добили смисъла в живота, са минали все по този път.
19.8.1927г.
343. Пътят на ученика, СБ , София
Той не е разбрал смисъла на нещата. Обаче ученикът, който влиза в живота, трябва да разбира смисъла му, за да може да реализира хубавото в този живот.
20.8.1927г.
344. Братя в единомислие, СБ , София
Да изгубиш смисъла на живота, това е най-ужасната смърт!
Той не разбира смисъла на живота от гледището на ученика, от гледището на цялото.
Тогава ще му кажем: „Ела да те заведем при Онзи, Когото обичаме! Там ще намериш смисъла на живота“.
Ако ти искаш да проникнеш в смисъла, който Бог е вложил в звездите, ако искаш да проникнеш във великото, което те крият в себе си, ти можеш да бъдеш ученик.
21.8.1927г.
345. Ще се превърне в радост, СБ , София
Казвам му: Бог е Любов. – „Но това е неопределен възглед за мен.“ – Тогава започни да обичаш майка си по новия начин! – „Обикнах я, но пак ми липсва нещо.“ – Обикни баща си! – „Обикнах и него, но пак ми липсва нещо.“ – Обикни брата си! – „Пак ми липсва нещо.“ – Обикни сестра си! – „Още нещо ми липсва.“ – Обикни слугата си, всички същества, обикни най-после и врага си! Щом обикне и най-последния, той казва: „Учителю, разбрах вече смисъла на Любовта“.
Само по този начин ще познаете смисъла на Любовта.
Като ви говоря така, ако нямате разположение да ме слушате със закона на Любовта, със закона на Светлината, със закона на Мира и със закона на Радостта, вие няма да разберете смисъла на думите ми и те ще имат за вас обикновено съдържание.
22.8.1927г.
346. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Не, ти не разбираш смисъла на тази нива, ти не разбираш смисъла на това парче земя.
Ученикът трябва да каже: „Като видя лицето на своя Учител, като разбера смисъла на онова знание, което съм придобил от Него, и като започна да манипулирам с всички свои сили, аз ще бъда доволен от своя живот“.
23.8.1927г.
347. Дойде глас, СБ , София
Ами вие, които на всяка крачка казвате „аз“, „аз“, кому ще дадете вашите произведения? Затова, именно, ние пристъпваме към закона на жертвата, който казва: „Всеки човек, който задържи за себе си това, което е произвел, не може да намери смисъла на живота“.
4.9.1927г.
348. Мнозина казваха,  НБ , София
Да търсиш Бога, подразбира да търсиш същността, смисъла на нещата. Той ще намери и смисъла, и същността на нещата.
18.9.1927г.
349. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Ако съвременните хора разбираха смисъла на живота, те нямаше да се нуждаят нито от дърва, нито от въглища.
Такъв човек изгубва смисъла на живота и се поставя в ограничителни условия.
25.9.1927г.
350. Оскърбени,  НБ , София
Който разбере смисъла на този стих, той ще знае, че щастието на човека не е на земята, Няма човек на земята, който може да се нарече щастлив.
Радостен е онзи, който е разбрал смисъла на живота. „Като че нищо нямаме, но мнозина обогатяваме."
23.10.1927г.
351. По-долен от ангелите,  НБ , София
Казвам: всички хора, които не разбират смисъла на живота, мязат на малки деца, които носят в ръцете си по едно шише с вода, стискат го здраво и мислят, че в това шише седи тяхното богатство.
Като не разбира смисъла на страданията, като не е придобил търпението, този човек винаги ще живее със съмнения, с колебания срещу Първата Причина на живота.
30.10.1927г.
352. Посред тях,  НБ , София
Да намериш смисъла на живота, това значи да забогатееш.
6.11.1927г.
353. И рече Бог,  НБ , София
Преди няколко деня дойде при мене една госпожа, която преживяла големи душевни кризи и страдания, вследствие на което изгубила смисъла на живота, изгубила вяра в съществуването на Бога, на задгробния живот, и започнала да вярва само в съществуването на този живот.
9.11.1927г.
354. Космически възприятия, ООК , София
Не мислете, че ако разберете какво представя смъртта, ще разберете смисъла на живота. Не мислете, че ако разберете закона на самопожертването, ще разберете и смисъла на живота.
Знанието е радостта в човешкия живот, а живеенето в закона на любовта представя смисъла на живота.
13.11.1927г.
355. Така е писано,  НБ , София
Следователно, богатство, сила, знание съставят смисъла на живота.
Казвам: една от задачите на съвременния човек е да разбере смисъла на своя живот и отношението му към цялото, към космоса.
20.11.1927г.
356. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Щом изгуби знанието си, той ще изгуби и смисъла на живота.
20.11.1927г.
357. Скритите сили,  МОК , София
Тя се прояви и разбра смисъла на живота.
4.12.1927г.
358. Лъч на пробуждане,  МОК , София
Отрицателните прояви и злото не представят смисъла на живота.
4.12.1927г.
359. Седем кошници,  НБ , София
В Бога има велики неща, смисъла на които вие не разбирате, понеже не са писани в Свещената книга.
Като си отпочине и нахрани, той ще въздъхне облекчен и ще каже: Разбрах вече смисъла на живота.
14.12.1927г.
360. Време и вечност, ООК , София
По движенията на този човек съдите, че той е изгубил смисъла на своя живот.
18.12.1927г.
361. Твърдата храна,  НБ , София
Казвате: Какъв е смисълът на живота? Вие можете да разберете смисъла на живота само след като сте се прераждали 777 пъти на земята, и то епохални прераждания, в които да сте извършили нещо велико.
Щом разбере смисъла на живота по този начин, човек се намира вече пред границите на Божествения свят, пред живота на душата, дето съществуват закони на пълна хармония, закони на вечна красота и единство.
1.1.1928г.
362. В образ Божи,  НБ , София
Който има прави отношения към Бога, към своя ближен, той разбира смисъла на числата и буквите и може да ги прилага в новия живот.
4.1.1928г.
363. Форми на съзнанието, ООК , София
Кой от вас не е казал поне една лоша дума за страданието? Като ви дойде някое страдание, казвате: "Да не дава Господ никому такова страдание!" Като не можете да разрешите въпроса за страданията, търсите смисъла на живота, дано се домогнете до някакво обяснение на страданията. Едно трябва да знаете: Степента на съзнанието, до което днес сте достигнали, не може да помогне за разрешаване смисъла на живота.
Следователно, когато искате да разберете изцяло смисъла на живота, това значи, че искате да разгледате цялата банка.
В този живот вече вие ще намерите смисъла на нещата.
6.1.1928г.
364. Пътят на героите,  ИБ , София
Ако ме разбирате правилно, ще разберете и смисъла на стиха от Писанието: „Всичко съдейства за доброто на онези, които любят Господа“.
Лошо е, когато той изгуби присъствието на духа; когато изгуби смисъла на живота; когато отслабне.
364.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Ако ме разбирате правилно, ще разберете и смисъла на стиха от Писанието: „Всичко съдейства за добро на ония, които любят Господа.“ Не се плашете от лошото, което ви сполетява в живота.
Лошо е човек да губи присъствието на духа, когато губи смисъла на живота, когато губи силите си, светлината си, тогава всичко наоколо му се вижда опако: хората лоши, никой не го обича, смъртта скоро ще дойде.
8.1.1928г.
365. Жлебът,  НБ , София
Всички хора си задават въпроса за смисъла на живота.
Който разбира смисъла на това „кукуригу," той разбира и вътрешния смисъл на живота.
Българите разбират смисъла на тъпченето и често го практикуват. Жената се върнала у дома си с един велик урок от мечката и си казала: Сега разбрах смисъла на живота.
8.1.1928г.
366. Разумно ограничение,  МОК , София
Той разбира смисъла и важността на нещата и знае кога трябва сам да се ограничава и кога – не.
15.1.1928г.
367. Заветът,  НБ , София
И човешкият живот се върти като точило, но със своите мисли и чувства, човек изхабява мозъка и сърцето си, и като достигне 80 годишна възраст, казва: Остарях вече, свърши се моят живот, но не разбрах смисъла му.
Той му каза: Аз ще ти покажа смисъла на страданията, за да се домогнеш до великата истина, че обезчестеният от света, ще се благослови от Бога. – Господи, всички ми се смеят. – Няма нищо, дерзай, напред върви! Аз ще докажа на света, че и от тебе може да излезе нещо.
Съвременните хора и досега още не могат да разберат смисъла, който Христос е вложил в този стих.
18.1.1928г.
368. Малки и големи придобивки, ООК , София
При най-малкото изпитание той губи смисъла на живота и започва да роптае против съдбата си, против Бога, против всичко, което се изпречва на пътя му.
368.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
При една малка опитност ти веднага изгубваш смисъла на живота.
22.1.1928г.
369. Никодим,  НБ , София
Щом се намерят в голямо затруднение, те започват да търсят смисъла на живота. Да се търси смисъла на живота, това е последната фаза, последното стъпало. Първо човек трябва да мисли върху почвата на живота; после – върху формата на живота; след това – върху съдържанието на живота и най-после – върху смисъла на живота. Преди да дойдете до смисъла на живота, вие трябва да знаете формата и съдържанието на живота.
Когато Никодим запита Христа за смисъла на живота, Той му отговори: „Докато не се роди изново, човек не може да разбере смисъла на живота.
И сега, на онези хора, които са наскърбени, които са изгубили смисъла на живота, казвам: Направете един малък опит с Божията Любов, да видите, какви резултати ще имате.
29.1.1928г.
370. Синове на възкресението,  НБ , София
Който разбере смисъла на целокупния живот, той ще се свърже с души, по-напреднали от него, между които ще има учени, богати, силни хора.
Следователно, целта на всеки човек, който следва Божествения път, е да разбере смисъла на целокупния живот, смисъла на възкресението и към него да се стреми.
Такъв човек разбира смисъла на звездите, на слънцето, на растенията, на животните, на цялата природа около себе си и благодари за всичко, което му се случва.
5.2.1928г.
371. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Който разбере небето и смисъла на всичко онова, което е на него, той ще бъде истински мислещ човек.
9.2.1928г.
372. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Някои хора правят известни движения, на които не разбират смисъла.
12.2.1928г.
373. До край,  НБ , София
Като не разбират смисъла на този стих, много християни се излагат на големи изпитания.
4.3.1928г.
374. Изново,  НБ , София
Първичното съзнание, че Бог царува навсякъде и изпълва цялата вселена, вие сте намерили смисъла на живота.
7.3.1928г.
375. Двете точки, ООК , София
Каква е била мисълта на Бога при създаването на първия пръст?–Да познае човек правдата, да разбере смисъла на страданията.
Не успее ли да скара доброто и злото, човек изпада в голяма каша и толкова се обърква, че изгубва смисъла на живота.
Щом разбере смисъла на живота, човек ще бъде в сила да обича както своите приятели, така и своите неприятели.
11.3.1928г.
376. Баща си и майка си,  НБ , София
Ти съвършено изсъхваш, и животът губи вече за тебе смисъла си.
Ти мислиш, че днес всичко е идеално, но един ден, когато се обезсърчиш, когато живота изгуби за тебе смисъла си, тогава ще търсиш друг път, докато най-после дойдеш до разумното в света, до познаване вътрешния смисъл на живота.
18.3.1928г.
377. Помаза ме,  НБ , София
Мислите ли, че младият момък, който седи пред тефтерите на красивите моми и се чуди, коя от тях да избере, разбира живота? Мислите ли, че философът, който има голяма библиотека от книги, и прочете ту една, ту друга от тях, се е добрал до смисъла на живота? Смисълът на живота може да се разбере само при дълбоко вътрешно вглеждане в нещата.
В това седи смисъла на живота.
21.3.1928г.
378. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
От страданията на своя живот човек поне е разбрал смисъла им, независимо дали вярва, че всичко става под влиянието на разумни, съзнателни закони, или не вярва.
Когато се намериш пред един добър човек, ти растеш и се развиваш, в теб се заражда стремеж към хубавото, към красивото; когато се намериш пред един лош човек, изгубваш смисъла в живота.
28.3.1928г.
379. Полюси на съзнанието, ООК , София
Слабите букви, слабите звуци трябва да се съчетават със силни, за да повдигнат смисъла на ония думи, които са изгубили своята първоначална сила и чистота.
1.4.1928г.
380. Практически правила,  МОК , София
Колкото повече напредва човек, толкова повече прониква той в съдържанието и смисъла на числата и толкова по-сложни стават задачите му.
1.4.1928г.
381. Славата човеческа,  НБ , София
Разбрах смисъла на Великия живот, разбрах временния, преходния живот и силно желая да следвам пътя, който Си ми определил.
4.4.1928г.
382. Служба на уравненията, ООК , София
Най-после, когато разбра смисъла на страданията, Йов мина в нова фаза на живота, дето страданията придобиха нов смисъл.
382.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Един ден, когато разберем смисъла на яденето, когато разберем точния смисъл на живота, мисленето, чувстването, то са задачи на далечното бъдеще.
9.4.1928г.
383. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Да се отрече от онова, което Бог е вложил в него, значи да се хвърли той от една висока скала и да изгуби смисъла на живота.
15.4.1928г.
384. По-драгоценен,  НБ , София
Който разбира формата, съдържанието и смисъла на този живот, той ще разбере дълбокото значение на думите, които Христос е вложил в стиха: „Животът е по-драгоценен от храната."
18.4.1928г.
385. Доброта и разумност, ООК , София
Който разбира смисъла на сиромашията, само той може да стане добър; който разбира смисъла на богатството, само той може да бъде разумен.
22.4.1928г.
386. За съдба дойдох,  НБ , София
Благодарете и за него! Ако разбирате смисъла на страданията и нещастията, ще видите, че те са едно благо за българския народ. Философия е да разбирате смисъла на страданията.
Ако ние прекъснем връзката си с Бога, с Божествения свят, тогава и материалният, и духовният свят изгубват смисъла си: личността изгубва своя смисъл; приятелите изгубват смисъла си; домът изгубва смисъла си – всичко изгубва своя смисъл.
29.4.1928г.
387. Който се отмята,  НБ , София
Когато човек изгуби своята вътрешна топлина, т.е. това, което наричаме Любов у човека, той става материалист, изгубва смисъла на живота и след време, у него се събужда религиозното чувство – стремеж към екватора.
4.5.1928г.
388. Двете посоки,  МОК , София
Задачата на съвременните учени и философи е да дойдат до разрешаване смисъла на живота и на науката.
Следователно и който пише, и който чете, трябва да бъде учен, да разбира смисъла на нещата.
6.5.1928г.
389. Глас от града,  НБ , София
Не е ли готов човек на жертви за Бога, той ще се намери в големи противоречия: ще се ражда и умира, ще бъде млад и ще остарява, ще изгубва смисъла на живота си и т.н.
9.5.1928г.
390. Създаване на нови органи, ООК , София
Мнозина постят, измъчват тялото си, без да разбират смисъла на поста.
13.5.1928г.
391. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Често нашето огледало се покрива с прах, с тънък воал от мъгла, помрачава се, замъглява се и ние не можем да добием ясна представа за живота – изгубваме връзката, смисъла на живота, не знаем отде сме дошли и де отиваме.
Капитанът, който управлява сега парахода на целокупния живот, трябва да бъде много разумен, да разбира смисъла на живота, за да изведе парахода благополучно на пристанището.
Днес всички учени и религиозни хора трябва да застанат на разумна почва, да се загрижат за бедните, за страдащите, да им покажат правия път, да им поговорят за смисъла на живота.
20.5.1928г.
392. Той дойде при Пилата,  НБ , София
При това положение, обаче, хората не биха имали желание да изтълкуват Неговия подпис, или да разберат смисъла на написаните от Него думи, но щяха да имат желание да откраднат този албум, и с това да изопачат Истината.
И тъй, ако искате да разберете смисъла на Любовта в живота, да бъдете щастливи, трябва да живеете по новия начин, с нови методи и правила.
27.5.1928г.
393. Бог е Дух,  НБ , София
Те напрягат ума си да четат, да разберат смисъла на тия надписи.
Казано е: „Бъди дете по сърце, мъж по ум!" Злото в живота седи, именно, там, че хората остаряват преждевременно в своите идеи, а остаряването всякога води към изгубване смисъла на нещата.
Сега, хората като не разбират смисъла на тия неща, казват: „Това са отвлечени идеи, неприложими в този живот.
30.5.1928г.
394. Придобиване на щастие, ООК , София
Не обвинявайте капитана на парахода, когато последният се клатушка всред бурните морски вълни. – „Ама защо не ни казахте кога да тръгнем? Защо не ни казахте, че ще има толкова големи вълни?“ Капитанът отговаря: „Аз се подчинявам на Великия Закон“. – Това значи да има човек нови схващания, да разбира смисъла на живота.
3.6.1928г.
395. Вечно веселие,  НБ , София
Ако искаш да бъдеш добър, не търси и смисъла на силата. И силата, сама по себе си, не може да изгуби смисъла си, нито да се опорочи, но всеки човек, който злоупотреби с нея, може да се опорочи.
Значи, той е изгубил смисъла на Любовта в живота.
Какво е искал да каже пророк Исайя с тези думи? – Всеки човек, който е разбрал смисъла на живота, радостта му ще бъде трайна, животът му ще бъде вечно веселие.
20.6.1928г.
396. Задна стража, ООК , София
Ако искате да учите, ще Му кажете с всичкото си смирение, че се радвате на Божия свят и желаете да разберете смисъла на всичко, което ви обикаля.
После, като погледне какъв път му предстои да минава, с какви форми да се облича, едва тогава ще разбере красотата и смисъла на живота.
27.6.1928г.
397. Елипса и парабола, ООК , София
Смисълът на живота се разбира чрез смъртта; чрез сиромашията човек познава смисъла на богатството, на благата, които му са били дадени, без той да ги е оценил.
Който не разбира смисъла на дъвкането на храната, от устата си той ще я изпрати в стомаха, но с недоволство.
Който работи с незавършени процеси, той е влязъл в смисъла на живота и носи в себе си идеята за щастие, за блаженство, за знание, за Мъдрост, за Любов, не като завършени процеси, а като незавършени.
8.7.1928г.
398. Роден от Бога, МС , София
Не може да се определи смисъла на живота, ако той още не е проявен.
Някои казват: изгубихме вече смисъла на живота, не знаем, какво ще става по-нататък.
Казвам: когато човек чете по главата на някого, той трябва да е просветен човек, да разбира смисъла на нещата. Някои хора, които не разбират смисъла на нещата, казват: в Библията има лоши работи — Не, вие не разбирате дълбокия смисъл на това, което четете. Това показва, че си започнал да разбираш смисъла на нещата. Когато човек се натъкне на известни противоречия, не трябва да казва, че Господ го е създал така, но трябва да търси смисъла на тия противоречия.
Ето защо, всеки трябва да се стреми към основното и дълбоко разбиране [на] смисъла на нещата.
Така разбираме ние смисъла на живота, затова няма да се спираме върху дребнавостите, кой как живее, кой какво върши и т.н. Поставите ли я на мястото й, вие ще извадите поука от нея и ще разберете смисъла, който тя крие.
Разбирам ли смисъла на тия числа, ще мога да решавам всички задачи в математиката.
Тази светлина ще ви обясни, че всичко, което вие сте считали за зло, за лошо в света, е добро, смисъла на което не сте разбирали.
9.7.1928г.
399. Без окови!, МС , София
Не допущайте никакво съмнение в душата си, защото то е низшето начало в човека, което може да донесе страдания, падания, смърт, изгубване смисъла на живота.
399.2 Без окови! ( втори вариант )
Не допущайте никакво съмнение в душата си, защото то е низшето начало в човека, което може да донесе страдания, падания, смърт, изгубване смисъла на живота.
24.8.1928г.
400. Дейност и почивка,  МОК , София
Прилежният разбира смисъла на живота.
Изпълните ли желанието на ленивия, той казва за вас: Ето един будала, който не разбира смисъла на живота.
В резултат на това, животът му започнал да се изопачава, да губи смисъла си.
До известна възраст някои деца са активни, прилежни, но след това тръгват по пътя на леността и изгубват смисъла на своя живот.
Отрицателните сили в човека помрачават съзнанието му, и той изгубва смисъла на живота си.
Нужно е да разберете смисъла им, за да намерите истината.
За да разберете смисъла на прашинките, трябва да имате будно съзнание.
400.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Прилежниятъ човѣкъ разбира смисъла на живота.
И много отъ съврѣменнитѣ хора си прѣдставляватъ живота по този начинъ и казватъ: да има прѣдъ мене планина отъ пилафъ и азъ да седя съ лъжица въ рѫка прѣдъ нея, безъ никаква мѫчнотия да бъркамъ въ пилафа, да си хапвамъ и за нищо въ свѣта да не мисля – въ това седи смисъла на живота.
Щомъ се изпълни желанието му, той казва: ето единъ будала човѣкъ, който не разбира смисъла на живота!
Така той очаквалъ другъ нѣкой да го очисти, докато най-послѣ на гърба му се събралъ толкова много прахъ, че той забѣлѣзалъ, какво животътъ му се измѣня и губи смисъла си.
Много дѣца до извѣстна възрасть сѫ активни, прилежни, но послѣ тръгватъ по пѫтя на лѣностьта, и така изгубватъ смисъла на живота.
Щомъ се явятъ тия отрицателни чърти, животътъ става несносенъ, изгубва смисъла си, а съ това и съзнанието на хората потъмнява, и тѣ вече не могатъ да разбиратъ нѣщата.
Разберете ли така прилежанието и: лѣностьта, тѣ добиватъ смисълъ за васъ, защото въ смисъла имъ се крие истината.
Онзи човѣкъ, който не се самоосѫжда, но търси причината на своитѣ грѣшки и иска да ги изправи, той разбира смисъла на живота.
31.8.1928г.
401. Гордост и ревност,  МОК , София
Духовният човек се отегчава от формата на молитвата, но не и от съдържанието и смисъла й.
Задачата на човека е, чрез своето висше съзнание, да намери себе си, да намери Бога и най-после – смисъла на живота.
Така, именно, човек ще разбере смисъла на външното и вътрешно разнообразие и еднообразие.
За да разбере смисъла на разнообразието, което съществува във физическия свят човек трябва да влезе в духовния свят, дето се крие смисълът и идеалът на живота.
Срещнеш някоя мома, влюбиш се в нея, разхождаш се, разговаряш се и казваш, че си намерил смисъла на живота.
Този момък търси смисъла на живота в женитбата, но той е на крив път.
401.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Тъй щото, като казва, че молитвата му дотегва, той възстава въ себе си противъ формата на молитвата, но не и противъ съдържанието и смисъла на молитвата.
5.9.1928г.
402. Планински върхове, ООК , София
Много има човек да учи, за да разбере смисъла на живота, да разбере защо е слязъл на земята.
19.9.1928г.
403. Разумни наредби, ООК , София
И тъй, щом сте дошли на земята, трябва да разберете в какво се състои смисъла и красотата на живота.
28.9.1928г.
404. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
404.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
Човек, като яде, трябва да разбира смисъла на живота.
3.10.1928г.
405. Без прегради, ООК , София
Който разбира смисъла на числата от 1 до 10, той е разбрал живота.
Христос му казал, че за да разбере смисъла на думите, които му говори, той трябва да махне преградата, която сам е поставил. – Може ли сам да я премахне? – Това, което човек сам е съградил, сам може да го събори.
5.10.1928г.
406. Творческа линия,  МОК , София
Който не разбира смисъла на тази линия, не може да се домогне до Божествените истини.
17.10.1928г.
407. Възприемане и предаване, ООК , София
Той се жени, без да разбира смисъла на женитбата.
Ако разбира смисъла на тия процеси, ученикът може всякога да прави равносметка на своите мисли, чувства и действия.
Като е дошъл на земята, човек сам трябва да намери смисъла на живота.
26.10.1928г.
408. Единният,  МОК , София
Какво трябва да правите? Започнете да мислите за майка си и за баща си, които са ви родили; за създаването на света, за създаването на животните и на растенията; за смисъла на живота.
31.10.1928г.
409. Накъде, ООК , София
Учените, великите хора страдат, както и обикновените, но те изучават смисъла на страданията.
14.11.1928г.
410. Смени в природата, ООК , София
Мислите менят формата, съдържанието и смисъла си.
Желая ви да бъдете даровити и способни ученици, за да разберете смисъла на живота.
23.11.1928г.
411. Не противи се на злото,  МОК , София
411.2 Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) ( втори вариант )
Та рекох, ако вие нямате това дълбоко разбиране, вие ще изгубите смисъла на живота.
28.11.1928г.
412. Насока на живота, ООК , София
Който не разбира смисъла на сиромашията, той казва: „Да не ти дава Господ сиромашия! Голямо тегло е тя.“ Според него, тегло е за човека, ако му се дадат условия да си почине.
19.12.1928г.
413. Израз на живота, ООК , София
И тъй, който се спира върху калта, той не разбира смисъла на живота.
Тази красива мома не е била нищо друго, освен ангел, въплътен в човешка форма, дошъл на земята да покаже на хората смисъла на живота.
Като знаете смисъла на числата 12 и 21, работете съзнателно с тях.
28.12.1928г.
414. Пречупване на светлината, МОК , София
Като не разбират смисъла на живота, хората го търсят в радостта.
Като използва правилно условията и реализира всички възможности, човек намира смисъла на живота и става щастлив.
414.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
И ако си остарял, разбираш ли смисъла на старостта.
Изгревът на Слънцето не е нищо друго освен един процес, дето ще намериш възможностите на твоя живот, там ще търсиш смисъла на живота. И всеки един човек, който се е родил, все търси смисъла на живота.
2.1.1929г.
415. Вторият ден, ООК , София
Който не разбира числото две, той не разбира смисъла на послушанието.
9.1.1929г.
416. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Понеже разбирали смисъла на страданията, те се радвали, че били удостоени да страдат за своята идея. Който не разбира смисъла на страданията, той се мъчи, роптае, недоволен е, че страда.
16.1.1929г.
417. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Във втората област, той ще познава съдържанието на тия неща, а в третата - смисъла на нещата. Не е достатъчно човек само да разбира смисъла на нещата, но да прилага този смисъл в живота си. Да влезе човек като поданик в царството на съзнанието, това значи, да познава и разбира формите, с които съзнанието си служи; да разбира съдържанието и смисъла на тия форми.
Следователно, когато говорите по известни въпроси, вие трябва да се запитате, докъде се простира вашето познаване: до формата, до съдържанието или до смисъла им.
Силата представя съдържанието на нещата, а Бог представя смисъла на нещата.
Сега, като ученици на окултна школа, вие трябва да изучавате, освен обикновената още и Божествената наука, да знаете, каква е програмата ви за всеки ден, да знаете смисъла на числата и да познавате, кога какво число сте.
23.1.1929г.
418. Личност, общество и свят, ООК , София
Сега, онези от вас, които не разбират смисъла на символите, казват, че човек трябва да възненавиди света, да се откаже от него.
1.2.1929г.
419. Значение на смените,  МОК , София
Като намерил смисъла на живота, Толстой написа романа „Възкресение“.
3.2.1929г.
420. Учителю благи,  НБ , София
Който се стреми към добродетелта, който иска да разбере смисъла на живота и да се научи да живее добре, той е готов да раздаде всичкото си богатство, само да постигне тия неща.
Христос казва - „Иди, продай имането си, раздай го на сиромасите и ела, та ме последвай!" На тези думи отгоре вие ще кажете: Това е много вече! Да раздадем всичкото си имане? Ако разберат смисъла и разумността на тия Христови думи, съвременните хора ще разрешат много въпроси правилно.
Лесно е да се желаят нещата, но трябва да се разбира смисъла им. В такъв случай, знаете ли смисъла на тази единица? Тази единица има своя форма, своя сила и свои определени качества или свойства.
8.2.1929г.
421. Магическата пръчица,  МОК , София
Който разбира смисъла на огъването, той се ползва от постъпките си.
10.2.1929г.
422. На Бога живаго,  НБ , София
От тези внушения човекът се е обезсърчил и изгубил смисъла на живота.
Ако един талантлив човек вземе мотика в ръка и отиде да копае лозето на някой богат човек, и през всичкото време роптае, че не е за тази работа, че трябва да стане поет, писател, той не е разбрал смисъла на тази мотика. Който не търси Божественото, той не разбира смисъла на своя живот, а оттам и на целокупния живот.
15.2.1929г.
423. Силата на движенията,  МОК , София
Често хората правят движения, на които не разбират смисъла и не си дават сметка какво означават.
Като не разбират смисъла на нещата, някои си служат с отрицателни думи.
17.2.1929г.
424. На този камък,  НБ , София
Който разбира света, вселената, той щеше да разбере смисъла и на самото име: Абу-Бен-Фура.
И в първия, и във втория случай, животът има смисъл, но психичните състояния в човека се изменят, вследствие на което, той губи своето равновесие, губи смисъла на своя живот.
Коя е причината за тази промяна? Той е срещнал Ен-Суфи, която му проповядва и той разбира смисъла на нейните думи.
24.2.1929г.
425. Променява времената,  НБ , София
Благодаря ти, аз разбрах вече смисъла на живота.
Само така той ще разбере смисъла на живота.
3.3.1929г.
426. Даде плод,  НБ , София
Какъв срам има в това? Когато благодарите за всичко, което ви се дава, вие разбирате смисъла на живота.
Мислете върху всичко, което четете и виждате в живота, за да намерите смисъла на нещата.
10.3.1929г.
427. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Няма да мине много време и тази дума, в български език, окончателно ще изгуби смисъла си.
Това е един сериозен въпрос и ако хората не разбират смисъла на тия неща, могат да извадят криви заключения.
Той разбра смисъла на тия думи и веднага излезе от гроба.
13.3.1929г.
428. Правилни изводи, ООК , София
Като изяде черешите и задоволи отчасти глада си, той ще разбере смисъла на изпитанието, което му е било дадено.
428.2 Правилни изводи ( втори вариант )
Четирийсет като ядеш, ще разбереш смисъла.
17.3.1929г.
429. Който има невестата,  НБ , София
Разумен трябва да бъде човек, да разбере смисъла на живота! Следователно, природата забавлява глупавите хора; умните хора учи, а на мъдрите открива своите тайни.
Ученикът разбира смисъла на тази дума, благодари и се отдалечава.
20.3.1929г.
430. Непреривно движение, ООК , София
Ще кажете, че лесно се превежда от един нов език на друг, но мъчно се прави превод на смисъла на известно произведение. Разгневи ли се човек, прояви ли яростта си, всички разбират смисъла на тия думи. Като не могат направо да я разберат, те започват да тълкуват смисъла и съдържанието й.
Който изучава графологията, той разбира смисъла на препинателните знаци и ги употребява на място.
24.3.1929г.
431. Сам Отец, НБ , София
Като правят усилия, те ще се домогнат до смисъла на живота.
27.3.1929г.
432. Втръсване, ООК , София
Днес тази песен не се пее на езика, на който някога са я пели, защото ще изгуби смисъла, който е вложен в нея.
Като се освободи от тия състояния, човек започва да разбира смисъла на студа и на топлината като енергии в природата, които могат разумно да се използуват.
432.2 Втръсване ( втори вариант )
Ще разбираш смисъла на студа.
5.4.1929г.
433. Азбуката на природата,  МОК , София
Ще се стремите да проникнете в смисъла на свиването и изправянето на показалеца.
За да разберете смисъла на опита, добре е да правите наблюдения и да си отбелязвате впечатленията.
10.4.1929г.
434. Спорни въпроси, ООК , София
Като не разбират смисъла на живота, хората се стремят единствено към уреждане на своите работи.
Колкото по-лесно и правилно човек се справя с болезнените си състояния, толкова по-дълбоко е проникнал в смисъла на живота.
14.4.1929г.
435. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Сега аз говоря за онези, които разбират смисъла на живота.
21.4.1929г.
436. Наклали огън,  НБ , София
Който иска да се домогне до тази велика наука, до това велико верую, той трябва да влезе в Божествения свят, да разбере смисъла на живота.
24.4.1929г.
437. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Ако не е женен, той казва: Да бях се оженил поне, че да разбера смисъла на живота. Като женен, именно, той няма да разбере смисъла на живота.
437.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Има процеси, които стават в живата природа, ние трябва да разбираме смисъла.
1.5.1929г.
438. Пътят на слабия и на силния, ООК , София
438.2 Двата свещени пътя ( втори вариант )
В тази песен същината не е в смисъла.
5.5.1929г.
439. Ела след мене!,  НБ , София
Няма по-голямо щастие за човека от това, да разбере смисъла, скрит в идеята ”ела, или дойди след мене!” Думите ”ела, дойди” имат дълбок вътрешен смисъл.
Както филолозите търсят произхода на думите, така философите търсят смисъла на живота.
В какво седи силата на този език: в книгата, върху която е написан, или в съдържанието и смисъла му? И на халваджийска книга да пише царят, силата е в написаното от него, а не в книгата, на която е писал.
Който веднъж само е зърнал лицето на Бога, той е придобил безсмъртието, той е разбрал смисъла на живота.
Когато професорът отвори една от тия книги, веднага разбира смисъла и съдържанието им.
8.5.1929г.
440. Аксиома на живота., ООК , София
Какво означават тия отношения? За да разберете смисъла им, вие трябва да ги принесете в живота.
16.5.1929г.
441. Абсолютна реалност, ООК , София
441.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
И сляп ще се родиш, и ще се осакатиш, че после този умрял, онзи умрял, докато най-после човек изгуби смисъла на живота, отдели се и си замине от живота, без да е разрешил задачата, защо трябва да живее.
19.5.1929г.
442. Голямото благо,  НБ , София
Интелигентността се определя от съдържанието и от смисъла на нещата.
22.5.1929г.
443. Битие и откровение, ООК , София
Той губи смисъла на живота.
443.2 Битие и откровение ( втори вариант )
Но вие не сте разбрали смисъла на живота.
26.5.1929г.
444. Другата събота,  НБ , София
Значи, Христос влязъл в съборището в една от добрите съботи, когато човек може да намери смисъла на живота. За да разбере смисъла на живота, човек трябва да влезе поне в една от добрите съботи в съборището си и да се поучава.
Като изгуби вярата си, като изгуби смисъла на живота, човек казва: „Човек за човека е вълк."
2.6.1929г.
445. Огън да запаля,  НБ , София
Така говорят старите, но ето, на младите се говори вече, изпълняват ли това, което им се говори? Тогава казвам: Днес и на млади, и на стари се говори, но който от тях приложи, той ще разбере смисъла на това, което им се проповядва.
Който не разбира смисъла на този огън, той ще се уплаши.
9.6.1929г.
446. Достоен,  НБ , София
Онези, които излизат от университета като хубаво опечени грънци, те имат високи идеали, те разбират смисъла на живота.
Това, което стимулира човека, да намери смисъла на живота, е любовта.
Те са отрекли разума, отрекли са съдържанието на живота, отрекли са и смисъла на живота – любовта и търсят онова, което не познават.
23.6.1929г.
447. Разумните кротки,  НБ , София
447.2 Блажени кротките ( втори вариант )
Сега онези, които не разбират смисъла на кротостта, казват, че ако станат кротки, ще изгубят живота си.
3.7.1929г.
448. Двата стълба, ООК , София
Като страда човек се вглъбява в себе си, търси смисъла на живота.
21.7.1929г.
449. Илия вече дойде,  НБ , София
За да се реши това уравнение, първо трябва да се разбира смисъла на числата, които го съставят.
24.7.1929г.
450. Закон на отношения, ООК , София
Който разбира смисъла на малките величини, той ще разбере смисъла и на големите.
28.7.1929г.
451. Що трябва да речете,  НБ , София
Като не разбират смисъла на малките величини в живота, хората се стремят към велики идеи, към големи постижения, вследствие на което всеки ден преживяват все по-големи и по-големи разочарования.
Съвременните хора са изгубили смисъла на движенията, вследствие на което не могат правилно да ги използуват. За да разберете смисъла на движенията и да се ползувате от тях, правете наблюдения, как се отразяват различните движения върху психиката ви, или върху състоянията ви.
31.7.1929г.
452. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Ако знае смисъла на радостите и страданията, той ще се радва и в двата случая.
Които не разбират смисъла на страданията, питат, не може ли без страдания.
Когато започнете да чувствате смисъла на тия стихове, вие сте дошли до ангелския език.
9.8.1929г.
453. Абсолютна и относителна реалност,  МОК , София
Който търси истината, който иска да разбере смисъла на живота, ще върви по специален за него път.
11.8.1929г.
454. Моите овце слушат моя глас,  НБ , София
На физическия свят, обаче, формата може да се отделя от съдържанието, и от съдържанието смисъла.
21.8.1929г.
455. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Ако не се безпокои и разбира смисъла на изпитанията и страданията, човек носи в себе си трезви, прави мисли, благородни и възвишени чувства, които го свързват с Бога и дават простор и полет на неговата дейност.
Който разбира смисъла на това изкачване, той се ползува от богатството на тия върхове.
Ето защо, казвам: да почита човек себе си, това значи, да вижда смисъла на живота.
455.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Да почиташ себе си, значи да схващаш смисъла на живота.
25.8.1929г.
456. По Бога направени, СБ , София
Като я изоре, само тогава вие ще разберете смисъла, философията на живота.
27.8.1929г.
457. Линиите на природата, СБ , София
Той веднага скача, разбира смисъла на тия думи и излиза вън.
30.8.1929г.
458. Служене, почит и обич, МОК , София
Сега, да се върнем към смисъла на думите „това, което трябва да бъде“.
4.9.1929г.
459. Правилни връзки, ООК , София
Направи ли тази тройна връзка, човек ще разбере смисъла на стиха: „Невъзможните работи за човека са възможни за Бога.“ Има ли тази връзка, той ще разполага с такъв капитал, с който може да посрещне всичките си нужди.
13.9.1929г.
460. Отношения към природата,  МОК , София
Някой човек глади веждите си, пипа очите си, прави движения с ръцете си, без да разбира смисъла на своите движения.
15.9.1929г.
461. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Човекът, който лежа 38 години болен, беше съзнателен, разбираше смисъла и на смъртта, и на живота, затова Христос, т.е.
461.2 Тридесет и осем години ( втори вариант )
Онова, което можем да схванем и приложим - то ще ни даде смисъла на живота.
22.9.1929г.
462. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Докато човек се срамува да се моли, той не познава смисъла на молитвата.
29.9.1929г.
463. Дух Господен,  НБ , София
Съвременните хора не разбират смисъла на богатството и сиромашията и без да мислят много, някои набързо се произнасят, че богатите хора са крадци и разбойници.
Той се радва, че е разбрал смисъла на познаването.
463.2 Духът Господен ( втори вариант )
Онзи, който служи на когото и да е, той само тогава е изпълнил своето предназначение и само тогава е разбрал смисъла на живота.
13.10.1929г.
464. Вечно благовестие,  НБ , София
За да не изпада в противоречие, човек трябва да научи смисъла на лопатата.
464.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Ако в своето знание философът няма връзка с това дете, той няма никакво знание и не разбира смисъла на живота.
Аз взимам една лопата и той трябва да вземе друга. „Че аз за лопата ли съм?" Ами ти знаеш ли смисъла на лопатата.
18.10.1929г.
465. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
Следователно, за да намерите смисъла на живота, вие трябва да слушате, как свирят двамата музиканти.
20.10.1929г.
466. От всичките най-много,  НБ , София
Докато мисли, че може да намери смисъла на живота, ако не го заложи цял за Господа, той е застанал на крива основа, той има човешки разбирания.
466.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Ако мислите, че ще намерите смисъла на живота, без да заложите живота си, вие ще се поставите на човешка основа и всякога ще претърпявате едно вътрешно разочарование.
25.10.1929г.
467. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Каже ли някой, че не иска да живее, това означава неразбиране на живота, на целта и смисъла, които великата природа е вложила в него.
3.11.1929г.
468. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Ако човек не разбира, защо ходи прав, защо главата му е обърната към центъра на слънцето, а краката – към центъра на земята, той не разбира смисъла на живота.
Ако мисли, че след като поживее няколко години на земята, трябва да умре и да го заровят, той не е разбрал смисъла на живота.
6.11.1929г.
469. Вкисване, ООК , София
Всяко нещо, което губи формата, съдържанието и смисъла си, не е реално.
10.11.1929г.
470. Сторете да насядат,  НБ , София
Като свалили осъдения от въжето, той разбрал смисъла на живота.
Следователно, за да разбере човек смисъла на живота, всичко в него трябва да се разруши.
470.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
И ако човек намери своето предназначение, той ще намери и смисъла в живота.
И после, като останал жив, той казал: „Аз сега разбрах смисъла на живота.
За да разбере човек смисъла на живота, всичко в него трябва да се разруши.
13.11.1929г.
471. Два центъра, ООК , София
От това, че огънят изгаря, можете ли да кажете, че е вреден? За да разберете смисъла и значението на нещата, вие трябва да ги разглеждате от две страни.
17.11.1929г.
472. Сам се опасваше,  НБ , София
Отиде ли сам, без никакви препоръки и каже, че е изгубил смисъла на живота, че се е разочаровал и сега търси истината, Бог непременно ще го приеме.
24.11.1929г.
473. Влязоха в ладията,  НБ , София
Които не разбират смисъла на огъня, казват: Опасен човек е този, който пали огън.
473.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Има неща, които никога не изгубват смисъла си.
Казвам, много хора не разбират смисъла на този огън, казват - опасен човек е този, който пали огън.
1.12.1929г.
474. Пасха Господня,  НБ , София
Кой човек досега е разбрал Откровението, което евангелистът е дал? Кой е разбрал смисъла на седемте светилника, на падането на звездите от небето, на завързването на четирите духа? Мнозина се заемат да тълкуват тия символи, но не попадат в истинския им смисъл. Да разбереш смисъла на някой символ, това значи, веднага да се осветиш.
474.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Даже и тези откровения, които сега са дадени, кой от вас ги е разбрал? Кой от вас е разбрал смисъла на седемте светилника, на падането на звездите, на завързването на онези четири духа.
4.12.1929г.
475. Което става, ООК , София
Съвременните хора не разбират смисъла и значението на молитвата, вследствие на което често се запитват, кога трябва да се моли човек.
15.12.1929г.
476. Да ви даде,  НБ , София
Като разбира проявите на Божественото начало, човек разбира смисъла на живота с всички негови прояви и промени и разумно ги използва.
476.2 Да ви даде ( втори вариант )
Не че слънцето няма никакви отношения към мене, но онази разумна сила, която направлява светлината, тя крие в себе си смисъла на всеки слънчев лъч.
18.12.1929г.
477. Наука за езика, ООК , София
Днес всички хора трябва да разбират смисъла на мъркането, на пеенето, на мисълта.
25.12.1929г.
478. Степени на съзнанието, ООК , София
Да се владее човек, това значи да е разбрал смисъла на живота, да е познал Божиите пътища, да е познал проявите на Любовта.
478.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Да се владее човек, това значи да е разбрал смисъла на живота, да е познал Божиите пътища, да е познал проявите на любовта.
27.12.1929г.
479. Собственик и наемател,  МОК , София
Както не можете да разрешите въпроса за смъртта, също така не можете да разрешите въпроса за смисъла на живота, за неговата крайна цел.
29.12.1929г.
480. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Ако се спрем върху смисъла и целта на живота от гледището на обикновения човек, ние казваме, че животът няма никакъв смисъл, никаква цел.
480.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
И ако вие искате да определите смисъла на живота, той няма такъв смисъл.
1.1.1930г.
481. Личност и душа, ООК , София
Значи яденето определя смисъла на живота.
481.2 Личност и душа ( втори вариант )
Значи яденето определя смисъла на живота.
5.1.1930г.
482. От сърцето излизат,  НБ , София
Той е в смисъла, който ние влагаме.
482.2 От сърцето ( втори вариант )
Като не разбират смисъла на противоречията, хората се питат, не може ли без тях.
12.1.1930г.
483. Да се радват наедно,  НБ , София
483.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Според това разбиране, след като се влюбиш, ни най-малко няма да разрешиш смисъла на живота, но ще го влошиш.
Двама американски студенти спорят, разговарят се върху смисъла на живота, дали има задгробен живот, или няма, дали и как трябва да се поправи живота, има ли Бог, или няма, съществува ли Божия любов, или не съществува и т.н.
17.1.1930г.
484. Самосветеща лампа,  МОК , София
Онзи, който разбира смисъла на числата, пита: Могат ли да се съберат числата 1, 2 и 3 на едно място? Могат да се съберат.
484.2 Самосветеща лампа ( втори вариант )
Какво разбирате вие, когато кажете “отвлечени работи”, какво разбирате? На български думата “отвлечени” е двояка, има два смисъла.
Та казвам, числата сами по себе си могат да имат няколко смисъла, които трябва да обяснят идеите.
19.1.1930г.
485. Две лепти,  НБ , София
Както да го приеме морето, умният ще разбере смисъла на живота.
Достатъчно е да зърнеш само един лъч от Него, за да разбереш смисъла на своето съществуване.
Те говорят за любов, за смисъла на живота, но щом изгубят любовта си, те се отчайват и разочароват от всичко.
485.2 Две лепти ( втори вариант )
Ако ти си умен, ще разбереш смисъла на живота, ако не си умен, ще се намериш в голямо противоречие и ще кажеш: „Ама защо се вълнува така морето? Не знае ли кой иде при него? Не знае ли как е името ми? Голямата река е името ми.
Когато ти видиш това вечно начало, всичките ти скърби, всичките ти страдания и мъчнотии излетяват, и ти ставаш мощен, умът ти проблесва, и ти почваш да разбираш смисъла на живота.
2.2.1930г.
486. Аз съм,  НБ , София
Всички хора говорят за смисъла на живота, но кой може да го разбере? Само здравият човек разбира смисъла на живота, болният не го разбира.
Само чрез страданията вие можете да разберете смисъла на живота, да познаете Онзи, Който ви обича и Когото вие обичате.
486.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Само здравият човек може да разбере смисъла на живота.
Казвам, мъчнотиите в живота не са нищо друго освен условия да се прояви Божията сила, да се прояви онзи, който ви обича и когото вие обичате, за да познаете смисъла на живота.
9.2.1930г.
487. Побеждавайте злото,  НБ , София
Който разбира любовта, порядъка и смисъла на нещата, дохожда до такова разширяване, че счита всичко в света за негово и всичко негово – за притежание на Бога.
Съедините ли трите неща в едно цяло, вие ще разберете смисъла и предназначението на вашия живот.
28.2.1930г.
488. Закони на доброто,  МОК , София
Къде е истината по въпроса за смисъла на живота? Не е въпрос да се обезсърчава човек, но важно е, че всички хора не мислят еднакво за живота. Едни отричат смисъла на живота, други го приемат.
Като гладувал дълго време, човек разбрал смисъла на яденето и казва, че няма по-велик процес в Природата от храненето.
488.2 Доброто и времето ( втори вариант )
За да бъдете в пълния смисъл на думата хора, да разбирате смисъла на живота, вие трябва да изучавате динамическото влияние на думите, после динамическото влияние на чувствата.
2.3.1930г.
489. Както светът дава,  НБ , София
До това време човек се намирал почти в животинско състояние, не разбирал смисъла на живота.
Може ли да се подмлади, т. е. да измени естеството си, човек разбира вече смисъла на стиха, който Христос е казал: „Аз не ви давам, както светът дава”.
Ако след женитбата си момата не остане девица, тя не е разбрала смисъла на живота, нито е разбрала женитбата.
9.3.1930г.
490. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Като не разбират смисъла и изискванията на живота, някои казват, че освен вяра нищо друго не им трябва.
12.3.1930г.
491. Идейната обич, ООК , София
Много философи, учени, поети са писали върху смисъла на живота, но никой нищо не е могъл да открие.
14.3.1930г.
492. Дисонанси в живота,  МОК , София
Само великият музикант разбира смисъла на дисонансите.
16.3.1930г.
493. С благодат и истина,  НБ , София
Когато изгубят вътрешния неопределен импулс в себе си, хората изгубват смисъла на живота, вследствие на което се втвърдяват, стават недоволни и започват да търсят външно богатство, външна слава.
Като разсъждавах за смисъла на моя живот, една част от небето се разкри, и няколко слънчеви лъчи си пробиха път.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.