Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Слънцето пък на живота ще изгрее,
Дано да се върнехте от гнусните си пътища и да познаете Господа и да Го приемехте в сърцето си; има ли друг освен Него, който може да благославя и да дава Живот? Както е Слънцето за Земята, не е ли Господ така за людете си? Ето Той е и повече от това.
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете Слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала Земята? И нима мислите по-добри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който отначало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знаете и какво ще учите? – Няма душа – и Мен ме няма; значи, че няма ум, че Моят Дух не съществува, че да живееш добре, да любиш Истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е, не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и Доброто друга им е целта? Ето Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
А пък Слънцето на Живота, то ще о време человека да озари и в душата му да повдигне и оплодотвори всички плодовити семенни истини и добрини.
Дано да се върнехте от гнусните си пътища и да познаете Господа и да Го приемехте в сърцето си; има ли друг освен Него, който може да благославя и да дава Живот? Както е слънцето за земята, не е ли Господ така за людете си? Ето, Той е и повече от това.
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала земята? И нима мислите подобри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който от начало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знайте и какво ще учите? - Няма душа - и мене ме няма, значи, че няма ум, че моят дух не съществува, че да живееш добре, да любиш истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е? Не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и доброто друга им е целта? Ето, Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
А пъкъ слънцето на живота, то ще о врѣме человѣка да озари и въ душата му да повдигне и оплодотвори всички плодовити сѣменни истини и добрини.
Дано да се върнѣхте отъ гнуснитѣ си пѫтища и да познаете Господа и да го приемѣхте въ сърдцето си; има ли другъ освѣнъ него, който може да благославя и дава животъ? Както е слънцето за земята, не е ли Господъ така за людитѣ си? Ето той е и повече отъ това.
Но глупци, какво очаквате да придобиите отъ своя нечестивъ трудъ? Прѣдставете си, ако имахте сила да прѣмахнитѣ слънцето което съмъ поставилъ, на какво би замѣзала земята? И нима мислитѣ, по-добри ли слѣдствия ще послѣдватъ? Кажете ми отъ гдѣ сте придобили тая мъдрость, и кой ви е убѣдилъ на опитъ, че добро ще послѣдва? Кой ще е другъ, ако не баща ви, дявола, (който отъ начало е лѫжецъ и когато може отъ своето си лѫже? Питамъ ви защо се самооблощавате съ думи, които не разбирате и непроумѣвате? Не стои ли достойностьта на ума въ височината, дълбочината и широчината на мислитѣ и тѣхното истинско разумѣние? Но ако мислитѣ ви нѣматъ никаква височина, дълбочина и ширина, тогава гдѣ стои прѣвъзходството на вашия умъ? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другитѣ; та какво знайтѣ, и какво ще учитѣ? Нѣма душа, и мене ме нѣма, значи че нѣма умъ, че моя духъ не сѫществува, че да живѣешъ добрѣ, да любишъ истината — е суета.
14.7.1900г.
3. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Какво по-добро свидетелство може да се даде на теб или на другиго, освен това, когато дойде Слънцето на Живота.
21.7.1900г.
4. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Какво е туй възцаряване на Господа? То е подобно, както възцаряването на Слънцето над деня. Нали такова възцаряване е приятно, нали сърцето, което очаква деня, като види пукването на зората и приближаването на Слънцето на деня, че радост изпълня цялата вътрешност на човека? Такова подобно и сходно състояние придобива духовно всяка душа, когато Господ се възцарява.
Но, Аз ти казвам че то има в себе си толкова съдържание и толкова важност, колкото обръщението на Земята към Слънцето.
14.10.1900г.
5. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Това е толкова вярно и истинно, колкото Слънцето на деня.
22.8.1908г.
6. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
При образуването на Слънчевата система трябваше да се образува един център, около който да се въртят всичките вещества, т.е. всичко да се върти около Слънцето.
28.8.1909г.
7. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
В първата половина на пътя, така да се каже, нашият живот е обърнат наопаки – Слънцето е от другата страна на нашия живот и ние сме на Земята в един мрак.
Съвременната наука казва, че ако Земята беше плоскост, тя не би се нагрявала, както сега се нагрява от Слънцето.
Следователно, като теглим аналогия и като вземем предвид движението на Слънцето, потребни са един милиард години.
Това е такава необорима истина, както Слънцето на деня.
Може ли Земята или Слънцето да пропаднат, когато законът царува? Не, те ще съществуват дотогава, докато Той държи юздите в ръцете Си.
27.8.1910г.
8. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Времето-— ясно навсякъде, но атмосферата — някак омарна, като че ли слънцето прониква през мъгла, която не само че не се вижда, но не се съглеждат и облаци.
После, когато вие се приближавате при хората, не трябва да бъдете активни, а да се поставяте както земята спрямо слънцето. Вашата душа се нуждае от Божествената виделина, а вие, като не се поставяте спрямо Бога така, както земята към слънцето, няма да се ползувате.
Защо слънцето е потъмняло, когато е умрял Христос? Защото с умирането Христово е дошла една велика вълна, която е затъмнила слънцето, също както ако имате една обикновена лампа, пред която полагате електрическа, обикновената лампа ще потъмнее.
23.8.1911г.
9. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И после се казва още: „Аз ще явя Себе Си вам и както Аз пребъдвам в Отца, така и вие трябва да пребъдвате в Моята Любов.“ Пребъдването е необходимо в Господа за един християнин, също както е необходимо за житното зърно да пребъдва в земната пласт, та да може да чуе зова на слънцето, да израсте и принесе плод.
По отношение на своята душа, спрямо Царството Божие ние трябва да сме пасивни, също както земята е пасивна, т.е. да възприемаме само светлина, както земята прави, от слънцето.
14.4.1912г.
10. И гласът му се чува, ИБ ,
Често пъти нашите добри мисли могат да ни причинят най-големите неприятности и нещастия, а това можем си обясни с туй, че и топлината, и светлината на слънцето правят едно растение сладко а друго – горчиво; един минерал светъл, а друг – тъмен.
16.7.1912г.
11. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Когато изгрее слънцето, трябва да излязат навънка всички къртици и гущери, за да го потърсят и намерят, ако искат да се ползват от него, защото иначе слънцето ще си мине и замине.
Тогава ние ще имаме задоволство, и то далече по-голямо от онова, което изпитваме от слънцето.
6.9.1912г.
12. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Прочетените стихове, когато съчетаем : известни лъчи на слънцето, тогава се добива полза и вярно е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да творим.
Аз зная много добре, че човек е стипчив и кисел плод, а туй, което е добро в човека, то е слънцето и Божествената любов, която работи върху нашата душа.
5.12.1913г.
13. Ще постигнем, ИБ ,
Може би ще си кажем ние, че искаме да вършим добри дела, но сме слаби, бедни и какво можем да направим? Не е така, ние сме изправени, т.е. изпратени тук в едно училище и трябва да се учим от всичко – и от слънцето, и от звездите, тревата, камъните и пр. Нека знаем, че докато слънцето грее на небето и звездите светят, ние не трябва да губим надежда, защото светлина има, а на светлината всичко се поправя.
Скръбта не е безполезна, тя е необходима, тя е роса за добрите мисли, тя овлажнява нашето сърце, като му затуля за време слънцето, за да не препари живота, дава възможност да поникне доброто. Нека помним при скръбта, че пак ще огрее слънцето и ще ни дойдат радостни дни.
19.12.1913г.
14. Постоянството. Благословение от Бога, ИБ , В.Търново
Сутрин слънцето изпраща своята енергия и оживотворява всичко в природата.
19.1.1914г.
15. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Храненето, растенето, развитието на тялото е невъзможно без светлина Също така е невъзможно за душата да расте, да се развива и да даде плод без виделина Както светлината произтича от слънцето, тъй и виделината иде върху душата от Бога. Светлината не е едно и също нещо със слънцето, също и виделината с Бога. Светлината ни подсеща за слънцето, виделината ни упътва към Бога. Когато имаме светлина в облачно време, не можем веднага да посочим где е слънцето, защото не го виждаме от облаците. Това ще направим, като се възползуваме от придобитото си знание и опитност, като размислим колко е часът кое годишно време имаме и следователно где приблизително в дадения момент би трябвало да се намира слънцето След това ще се взрем по-внимателно в определената посока, вероятно ще зърнем по-силна светлина, ще видим, макар и мрачкаво, слънцето Също така, имащи виделината, изпращана от Бога, ние със същите усилия, опит и знание можем и трябва да търсим Бога.
29.3.1914г.
16. Ето човекът, НБ , София
Ще кажете: „Как?“ Турете влага и слънчевите лъчи ще покажат накъде се стреми житното зърно – към една посока: към Слънцето – извора на Живота. Но може да попита някой: „Когато зърното израсте, стига ли до Слънцето? А аз искам да намеря Бога.“ Теб не ти е необходимо да знаеш къде е Бог, а само трябва да се стремиш към Него. Зърното е разбрало какво нещо е Слънцето и е приело това, което желае.
Него кога ще видите? – Когато изгрее Слънцето.
5.4.1914г.
17. Житното зърно, НБ , София
Когато е погребано в почвата, то гние и се сплува, но веднага разбира езика на Слънцето и щом първите негови лъчи се появяват, казва си: „Аз няма да умра, аз ще възкръсна и ще принеса плод за други“, и в него се заражда енергия, и то почва да се стреми към слънцето.
Когато слънцето почне да свети върху всички зародиши и същества на земята, тази светлина, която у човека произвежда радост и веселие, у други произвежда омраза и злоба.
Когато слънцето изгрява сутрин, то изгрява за всички, защото то всички обича; то е внимателно към всички същества, от най-низшите до най-висшите, и затова всички отправят очи към него. Но казва ли ни слънцето, че трябва да влезем в него? То ни казва да се възползваме само от благата, които ни дава, и както то озарява света, така и ние трябва да пръскаме светлина, просвещение на окръжаващите нас. Например, ако влезете в една къща, в която има само един прозорец, а има посетители 20–30 души, вие ще им кажете: „Вие нямате право, аз само искам да гледам“, и когато вие гледате слънцето, всички други ще бъдат лишени от неговата светлина, а вие трябва да позовете и тях да го видят, да им покажете пътя да излязат из тази къща и да видят светлината.
Както слънцето ни разполага добре всеки ден, когато изгрее, така и щастливите минути в живота се дължат на това вътрешно слънце, което ни е огряло. На зряла възраст слънцето възхожда – вие сте на пладне, в старост вие залязвате, за да изгреете пак.
Когато почнете да страдате, казвайте: „Още не съм минал целия процес на житното зърно“, и когато вашите мисли и вашето сърце се преобразят и станат прекрасни, тогава ще добиете образа и подобието Божие, тогава Бог ще ви възкреси, тъй както слънцето съживява посятото житно зърно.
19.4.1914г.
18. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ , Бургас
Слънцето всеки ден грее, Господ е всеки ден пред нас. Бог живее над нас, както слънцето над земята: то ни праща нужната топлина и светлина, да растем, като премахва студа, който владее във вселената - спиращ всеки напредък Така и Бог чрез духовете Си ни осветлява, стопля и възраства.
29.4.1914г.
19. Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ , Бургас
Слънцето познаваме по неговата светлина и топлина.
3.5.1914г.
20. Явлението на Духа, НБ , София
Слънцето не знаем какво е; учените казват, че то се намирало на 92 милиона километра далеч от земята; може да е толкова – не знаем; па може да има в това изчисление няколко милиона километра разлика. А какво е вътрешното състояние на слънцето – дълбока философия. Но за светлината, която слиза, ние вече имаме реално понятие, понеже виждаме туй, което слиза от слънцето и разкрива пред нашите очи цялата земя с всички предмети на нея. Светлината е Дух, Който слиза от слънцето и има пряко съприкосновение с нашия живот. Той няма да влезе инак, защото ако слезе, ще разтопи, подобно на слънцето, всичко това, което виждаме около нас; то ще стане на прах и пепел, или пак ще се обърне в газообразно състояние.
Но вие разбирате ли вътрешния смисъл на тази светлина? Сутрин, когато изгрее слънцето, какво вие си казвате? „Ха, слънцето изгря.“ Но когато някой каже: „Учителят иде“, какво подразбират учениците? Всички се размърдват, вземат книжките си и насядат по чиновете. Щом изгрее слънцето, всеки от нас трябва да вземе своята книжка и да каже: „Учителят-Дух иде“, и да седне на чина и да се попита какво трябва да върши тоя ден. Слънцето казва: „Ще ви прислушам, ще ми отговорите, ще ви предам, и вие ще ми предадете“. Туй разбира изгряването на слънцето. Ако всеки ден можем да проучим програмата, която нарежда нашият Дух, животът би текъл много благоприятно. „Но – ще кажете – днешното слънце мяза на вчерашното – еднакво изгрява“. – Не! Аз не съм видял в живота си два дена, подобни един на друг, и слънцето да изгрява еднакво; всеки ден се различава от други и всеки има своята програма.
19.7.1914г.
21. Любовта, НБ , София
И Любовта казва същото – „Вашата стая е на север, нехигиенична, трябва да влезете да живеете в южна стая, дето слънцето може да ви огрее“, сиреч тя иска да каже: „Трябва да бъдете търпеливи и благосклонни“.
2.8.1914г.
22. Сънищата на Йосифа, НБ , София
И наистина, какво отношение са могли да имат снопите, слънцето, луната по отношение на него? Но те показваха стечението на известни бъдещи събития – продаването му, изкушението му от жената, затварянето му в тъмница, избавянето му и въздигането му.
Тогава истината ще ви бъде венец на главата, а снопите на нивата ще ви се поклонят, и слънцето и луната и единадесетте звезди на Небето ще ви поздравят.
23.8.1914г.
23. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
И казвам ви, защото ме питате: обърнете се към хоризонта, отгдето изгрява Слънцето, обърнете се в себе си към източната посока.
Черни облаци, в дъното на небосклона, след изгрева на слънцето стават бели и се пръскат по небето. Към 10 часа слънцето силно изгря.
Времето сутринта бе студено, но след изгрева на слънцето, лека-полека се стопли и през целия ден имахме топло и тихо време. Слънцето идеше през редки, бели, красиви облаци.
Има много слънца, но другите слънца, по отношение Слънцето, за което ни е думата, са като нашите електрически лампи, по отношение на естествената светлина.
А понеже човек, в своето слизане, е отишъл много далеч, слънцето е поставено, та един ден, като се върне и дойде, да си припомни и знае мястото, отгдето е минал.
Изгревът на слънцето иде из ясно небе. В 7 часа – навсякъде ясно, без вятър и слънцето грее свободно.
Буквата "п" е чашка, обърната надолу; тя е цвете, което иска да възприеме зародиш от слънцето.
Сутринта слънцето се показа на ясно небе и продължава пътя си в ясно. Така продължава до вечерта, даже и след захода на слънцето.
Сутринта слънцето се появи из ясно и пое пътя си.
Слънцето грее през омарни облаци, но е тихо и топло.
Така и слънцето: можеш да го гледаш от каквато и обстановка да желаеш и можеш и за него да си съставиш разни понятия.
Господ не иска само да мислим за Него, а да мислим и прилагаме мислите си в служба Нему; т.е. като мислим за Него, да се ползваме от Него, също както се обръщаме и мислим за слънцето и въздуха, ние същевременно се и ползваме от тях.
31.8.1914г.
24. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Господ не иска да мислим само за Него, но да прилагаме мислите си в служба Нему, т.е. като мислим за Него, също като се обръщаме и мислим за слънцето и въздуха, ние същевременно се ползуваме от тях.
1.11.1914г.
25. Страхът, НБ , София
Ако вие се движите със средна бързина, ще ви трябва 250 години, за да отидете до слънцето; но ако се движите със скоростта на слънчевата светлина, ще отидете в 8–9 минути. Ако отивате на слънцето и се движите с бързината на един трен, и ви попитат вашите приятели след колко години ще се завърнете, и кажете: „250 години за отиване и 250 години за връщане – 500 години, и 250 години там да поживеем, значи след 750 години ще се върнем пак наново“.
Обръщането има двояк смисъл – обръщане към слънцето и обръщане дрехата откъм вътрешността, за да се изтърси прахът.
21.11.1914г.
26. В начало бе, НБ , София
Когато изгрее Слънцето във вашия ум, тогава ще имате друго понятие за света и Живота, ще видите колко погрешни са били вашите възгледи. А за да се издигнем, за да олекнем, трябва Слънцето да огрее в нас. По същата тази аналогия за Слънцето и Луната, в първа глава от "Битие" се казва, че Бог създаде тези две начала и че в тях се крие цялата истина – Луната е процес на слизане към Земята, а Слънцето е процес на възкачване към Бога. Залязването на Слънцето подразбира също слизане, а изгряването му подразбира процес на нова еволюция. И тогава някой ще попита как може да се повдигне и да отиде към Бога. – Ставайте сутрин, когато Слънцето изгрява, наблюдавайте Бога и ще намерите пътя.
И ако ме попитате какво трябва да правите, ще ви отговоря, че трябва Слънцето да ви огрее, трябва Христос да изгрее във вашата душа, да се яви на вашия хоризонт и със Своите лъчи на Истината да въздейства върху вас.
Когато ви огрее Слънцето, този въпрос ще бъде ясен за вас.
Докогато има борба, ние сме между двата принципа и приличаме на пътника, който е изгубил ориентация за четирите посоки на земята и наместо да тръгне на изток, отива на запад, а може да се ориентира само когато изгрее Слънцето.
29.11.1914г.
27. Словесното мляко, НБ , София
Мойсеевият закон е първото полукълбо на земята, Христовото учение – другото; може да живеете в него, когато се осветлява от слънцето; но когато то е извън слънчевите лъчи, не може да живеете.
20.12.1914г.
28. Учителите, НБ , София
Друг може да учи за въртенето на телата горе в пространството, но попитайте го да ви определи математически с един метър, а не със стотици хиляди метри или километри, обикалянето на тия тела около слънцето, не ще може да ви установи точно.
Там е слънцето на живота. Аз бих даже казал, че и покривите ви трябва да бъдат стъклени, за да ви огрява отгоре слънцето.
23.1.1915г.
29. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Той се изразява в особени признаци, така както пролетта познаваме по това, че имаме едно възкачване на слънцето. А лятото, есента, зимата също си имат своите положения и ние ги определяме даже по слънцето.
В началото на пролетта, през март, когато слънцето започва своето възкачване, явяват се болести: всички микроби, които са били в калта, разните миазми се повдигат във въздуха и отравят хората, затова тогава има много болни - едни оздравяват, други умират.
Когато не чувствуваме, не мислим, има тъмнина - изгубили сме съзнанието, но като турим слънцето, светлината, топлината, веднага всичко е нормално, то се съживява.
4.2.1915г.
30. Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ , Бургас
Градът на слънцето се нарича сега Озирис - от корена озари.
23.5.1915г.
31. Новото основание, НБ , София
Някои казват, че мозъкът сам по себе се произвежда мисълта – това не е право; човешкият мозък е подобен на Земята, която сама по себе си не ражда, а творческата сила иде от пространството – тя е Слънцето, което действа върху повърхността на Земята и понеже има основа, върху тази основа Слънцето гради, произвежда, твори.
Не трябва да се лутате като съвременните философи; измежду ония, които в науката изследват Слънцето, едни казват, че то имало пет милиона градуса топлина, други казват – два милиона, трети – сто хиляди; един господин си позволява да казва, че има само тридесет и два градуса, друг – че топлината му е под нулата, трети – че Слънцето било разтопено, затова пращало топлина. Обаче сега се намират други учени, които възразяват на това и казват: „Ако това би било вярно, тогава цялото пространство трябваше да бъде топло, а факт е, че колкото отива човек по-нагоре, там настава такъв студ, че може да замръзне“; затова тия учени казват, че Слънцето изпраща само енергия, а последната се трансформира тук, на Земята. Аз казвам: ако сте много чувствителни към топлината, Слънцето има топлина, но ако не сте чувствителни, Слънцето няма да има никаква топлина за вас – топлината е относително нещо; някои хора турят в чая си пет бучки захар, други – една и пак им е сладко.
6.6.1915г.
32. Божественият Промисъл,  НБ , София
Пътят на движението на някои хора около Господа е правилен, с незначителни изменения: малко се поотдалечили от Него, но пак се приближи, както е пътят на земята около слънцето; на други обаче пътят е като на някоя блуждаеща комета: някой път се приближи твърде много до слънцето, а после с векове не се приближава.
Обърнете се пак към слънцето на този Промисъл, за да почне растенето наново.
25.7.1915г.
33. Стари и нови мехове,  НБ , София
Можем да уподобим стария човек на земя, която се осветлява от месечината, а младия – на земя, която се осветлява от слънцето.
Дъждът няма да се съобразява дали си облечен или не; слънцето също – дали можеш да понесеш неговата светлина, а трябва ти да се приспособиш към всички промени, да си готов да ги понесеш. Дъждът и слънцето много добре си вършат работата. Нека слънцето грее, нека се вълнува морето, нека се пукнат старите мехове – това да не ви смущава, защото Господ е решил да пръсне старите мехове и да налее новото вино в нови мехове.
17.8.1915г.
34. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Слънцето изгрява в облак, та и цялото небе е облачно, но постепенно се разведряваше, докато в 9 часа се хубаво уясни. Оттогава до обяд имаше бели облаци, през които слънцето проникваше добре и имахме приятен ден, но към 3-4 часа започна да се заоблачава, западът се покри с черни облаци, измешани с червени такива, задуха силно, а заваля.
В астралния свят сега има ден, слънцето е изгряло, вследствие на това те са ви намерили, а известни приятели, които са ви преследвали, те ще ви загубят. (''Обаждат се: Амин''.)Тяхната сила ще започне малко да се намалява.(''Обаждат се: Амин.)'' И туй ще бъде прославление Името Божие тия години (''Обаждат се: Амин.)'' И чрез тях Господ ще се прослави.
От обяд слънцето започна да грее през бели облаци и излезе малко прохладен ветрец. До към 5 часа времето беше облачно, но слънцето грееше през облаците добре, а от 5 часа започна да се изяснява, така че при захождането на слънцето се тъй изясни, щото настъпи след това лунна тиха нощ.
Времето: сутринта, при изгрев на слънцето – мъгла. Като се показа слънцето, вижда се цялото му кълбо, първом оранжево, после се измени в багрено, а след туй се менява ту в светлооранжево, ту лимонено, докато към 9 часа изгрея много добре и грея чак до вечерта, но само че е ветровито, омарливо, нещо като нито облачно, нито ясно. Но слънцето грея все добре.
5.9.1915г.
35. Свобода на Духа,  НБ , София
Синът и Духът са едно и също нещо; Синът е проявление на Бащата и Майката; интелигентността на Сина е израз на интелигентността на Бащата и Майката, както слънчевата светлина е израз на вътрешното състояние на слънцето: по нея познаваме слънцето.
Нека отсега нататък започнем да прилагаме Христовото учение – не да се показваме на света, че сме религиозни хора: нека нашата набожност да бъде скрита в нас, а пред света нека сме както красивите дами, които излизат с покрито лице, да не ги изгори слънцето или да не почернеят от праха.
7.1.1916г.
36. Рождението*,  НБ ,
Може да запитате: „Колко години сме стояли там и как е станало нашето излизане?“ Като ви е пекло хиляди години, слънцето на живота ви е вдигнало нагоре и по закона на изстудяването на телата вие сте слезли долу. Значи Духът ви е вдигнал, както слънцето вдига парите от морето, и ви е пратил на земята.
Ако бихте се пренесли на слънцето с окото на един ясновидец, вие бихте разбрали с каква грамадна енергия изпраща своите лъчи. А представете си с каква сила и бързина всяка секунда слънцето хвърля вълните от своите лъчи и колко километра преминават, докато се спрат на едно място! Според физиците те са 300,000 километра в секунда. Пак ще бъде турен в топа на слънцето, изхвърлен със силен изстрел и ще пътува в пространството милиони години и някъде ще се спре – ще зависи с каква сила ще бъде хвърлен от Господа.
1.10.1916г.
37. Ти знаеш, НБ , София
Днес мислят, че културата върви отдолу нагоре, но аз оспорвам това и казвам, че ябълката се храни не толкова от соковете, колкото от Слънцето.
5.11.1916г.
38. Христа да придобия,  НБ , София
Когато растенията започнат да цъфтят, обърнете внимание на това, че всеки цвят се обръща към Слънцето.
16.11.1916г.
39. Петте разумни девици,  НБ , София
39.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Къде е небето? На слънцето ли, на планетите ли, или другаде?
19.11.1916г.
40. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
Кринът получава всичко от слънцето, вятъра, влагата.
17.12.1916г.
41. Спаси ни, НБ , София
Когато енергията, произвеждана от Слънцето, дойде до очите ви, тя се разбива и щом стигне до зрителния нерв, вие усещате светлина.
31.12.1916г.
42. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Вземете пример от слънцето.
Като знаеш това, не се гневи на слънцето. Ако слънцето ми залязва, не дохождай. Казваш: Еди-кой си умрял. – Умрял, защото слънцето му залязло. Значи, смъртта подразбира залязване на слънцето.
42.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Сутрин, като отидете да посрещате слънцето, [то] ви се усмихва, поздравлява и вие се разделяте.
Не трябва да се гневим на слънцето. Трябва да питате: „Слънцето на този господин изгрява или залязва?" „Залязва. Умрял, защото слънцето му залязло. Умирането е залязването на слънцето, а от другата страна ще излезе младо.
7.1.1917г.
43. Растете в благодат!,  НБ , София
Огънят, който е слязъл отгоре, от слънцето, той е съградил нашата земя, той е съградил вашите тела; този огън е вложил мисли и желания вътре във вас.
Физиците обясняват механическата страна на предмета, тъй както и астрономите обясняват механическата страна на вселената, например какво било слънцето, какви били елементите му, каква била температурата му и т.н.; но какво в действителност е слънцето, това е една тайна. Така може да се отиде и до слънцето, да се провери какво е то. Това е растене на сенките, защото и сенките растат; една сянка може да се намали и да се изгуби; например сутрин, като изгрява слънцето, сянката е по-голяма, а към обед сянката съвсем се смалява, а като залезе слънцето, съвсем изчезва. Но за да ви го докажа, ще трябва да ви взема билет, да дойдете с мене, да отидем на слънцето, на месеца.
43.2 Растене и познание ( втори вариант )
Този огън, който е слязъл горе от слънцето, той е съградил нашата земя; той е съградил вашите тела; този огън е вложил мисли и желания вътре във вас.
Аз бих желал да зная онзи основен закон, който образува това отражение, физиците обясняват механическата страна на предмета, тъй както и астрономите обясняват механическата страна на вселената - например какво е слънцето, какви са елементите му, каква е температурата му и т.н.; но какво е слънцето, какво е месечината - това е една тайна.
Така може да се отиде и до слънцето - да се провери какво е то.
Например сутрин като изгрява слънцето, сянката е по-голяма, после към обяд сянката почти умира, а като залезе слънцето - сянката изчезва. Ако искам да ви го докажа, ще трябва да ви взема един билет и да дойдете с мене - да отидем на слънцето, на месеца.
14.1.1917г.
44. Марта и Мария,  НБ , София
Представете си, че Господ, както слънцето, изгрява и залязва всеки 24 часа от изток към запад; представете си още, когато Господ изгрява, вие заспивате и спите, докато Той залезе, и когато залезе, вие се събуждате и Го търсите цяла нощ. Аз казвам: Изменете само отношенията на нещата – спете вечер, а бъдете будни сутрин, когато изгрява слънцето, и ще видите Господа, ще Го намерите. Аз ще ви представя друга фигура за възражение: когато слънцето изгрява, всички животни, и добри и лошо, и красиви и грозни, всички излизат със своята премяна, каквато имат.
Земята, Марта, погледнала нагоре и започнала да се върти около себе си и около слънцето.
28.1.1917г.
45. Все що е писано,  НБ , София
Сѫщо така се изчислява и енергията, която се взима отъ слънцето, за което има специални електромѣри, знаятъ всичко, което си иждивялъ и слѣдъ като си живѣлъ 100 години, знаете ли колко струвате на Бога? – Сто милиона лева струвате на Господа.
Какъвъ е плодътъ най-напрѣдъ? Той е киселъ, сърдитъ, но слѣдъ като го нагрѣе малко слънцето, става по-малко киселъ, по-малко сърдитъ и най-послѣ става сладъкъ.
Сега вие се приготовлявате, като напуснете земята, да отидете на онзи свѣтъ, да отидете да живѣете на друга планета, напримѣръ Марсъ, Венера, а слѣдъ това да отидете къмъ Слънцето.
Кой е виноватъ? Една сутринь, едно малко дѣте излѣзло и видѣло Слънцето зачервено и го запитало: „Защо днесъ ме гледашъ така гнѣвно?“ Слънцето отговорило: „Не съмъ азъ виновато, мъгли ме засѣнчватъ, но като се махнатъ мъглитѣ, ще те гледамъ пакъ весело и засмѣно.“ Такъвъ ще бѫде отговорътъ на Христа. Любовьта, която Христосъ ще прояви, ще бѫде такава, каквато Слънцето проява и вие ще почувствувате вѫтрѣшния смисълъ на земния животъ.
Чакъ когато тази планета се приближи до Слънцето, ще могатъ всички да я видятъ.
45.2 Все що е писано ( втори вариант )
Колкото по-дълго време се излага на слънцето, той става все по-сладък, докато узрее напълно и стане сладък и ароматен.
Религиозните хора се готвят, като отидат на онзи свят, да минат през всички планети и да се установят на слънцето.
Едно дете видяло изгрева на слънцето, скрито под мъгли и облаци; неговият червен облик едва се прозирал. – Защо ме гледаш така навъсено и гневно? – запитало детето? Слънцето отговорило: Вината не е в мене.
Когато планетата се приближи до слънцето, тогава всички хора могат да я видят.
4.2.1917г.
46. Блажените,  НБ , София
Ще ви приведа пример за студа, вятъра и слънцето, които искали да направят опит с един овчар, кой от тях ще успее да му снеме кожуха. Слънцето най-после рекло: „Вие направихте вашия опит, сега и аз на свой ред ще направя своя“. Усмихвало се слънцето благо и весело, изпратило то всичката своя Любов, започнал овчарят малко по малко да се стопля, докато се силно сгорещил и свалил кожуха си.
Когато на някой човек е тъмно в ума, казвам: Неговото слънце е залязло, в ума му има тъмнина, затова нека си легне, да си почине и да не се безпокои – след 12 часа слънцето ще изгрее за него, ще дойде неговият Господ.
Ще ви обясня дълбокия смисъл на тези думи: като посеете едно житно зрънце, то започва да гние, нападат го много врагове – микроби, но щом излезе нагоре, към светлината, огрее го слънцето, враговете му се разбягват.
46.2 Блажените ( втори вариант )
Ще ви приведа примера за студа, вятъра и слънцето, които искали да направят опит с един овчар - кой от тях ще успее да му снеме кожуха. Слънцето най-после казало: „Вие направихте своя опит, сега и аз на свой ред ще направя своя." И наистина, усмихнало се слънцето благо и весело, изпратило то всичката своя любов на овчаря и той започнал малко по малко да се стопля, докато се силно сгорещил и свалил кожуха си.
Ще ви обясня дълбокия смисъл на тези думи: като посеете едно житно зрънце, то започва да гние, нападат го много врагове - микроби, и като излезе нагоре към светлината, към слънцето - враговете се разбягват.
11.2.1917г.
47. Децата,  НБ , София
И душата, като влезе в човешкото тяло, и тя има ключ, и като го завърти, казва: „Виждам слънцето“.
15.2.1917г.
48. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Друго паднало на камък, Слънцето го напекло и то изсъхнало – понеже в камъка не може да хване корен, затова не порасло.
18.2.1917г.
49. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
49.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Не става ли същото и с земното кълбо? Когато едното полукълбо се осветява от слънцето, другото е в мрак.
25.2.1917г.
50. Спасението,  НБ , София
Ако искате да помогнете на човека, намерете ключа на неговата врата и му кажете: Вземи ключа, който някога си изгубил, отвори вратата на къщата си, изчисти я, отвори всички прозорци, да влезе слънцето в нея, да я освети.
50.2 Спасението ( втори вариант )
Азъ бихъ далъ на човѣка ключа на неговата врата и бихъ му казалъ: „На ти ключа, отвори си кѫщата, изчисти я, нека слънцето влѣзе вѫтрѣ.“ Това е твоето право.
1.4.1917г.
51. Виделината,  НБ , София
В съвременната наука физиците спорят върху светлината, дали иде от слънцето или е нещо друго. Има учени, които оспорват, че иде от слънцето, а поддържат, че тя е особена енергия, която като дойде до земната повърхност, разбива се о нея и дава отражение на светлина.
На всички жени препоръчвам това правило: да не допущат в своя ум мисли, който носят отрицателни качества; онези, които са изгубили смисъла на живота, нека да посрещат всяка сутрин изгрева на слънцето. Наблюдавайте изгрева на слънцето в продължение на един месец, и вижте тогава какво ще почувствате. Какво правят съвременните хора? Спят до 10 часа сутрин, и надвечер, когато слънцето залязва, излизат да се радват на неговите загасващи лъчи.
5.4.1917г.
52. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Когато изгрява сутрин Слънцето, ще кажете:
(в 3 лице): Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух.
(в 1 лице мн. число): Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите Ангели.
(във 2 лице мн. число): Можете! – Така да изгрее Слънцето на Великия Господ на Мира в нашите души.
(в 3 лице мн. число): Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички Слънца в нашите духове.
8.4.1917г.
53. Яков и Исав,  НБ , София
Още първия ден, след залязване на слънцето, той сънувал сън: „Видял стълба, поставена на земята, а върхът й стигал до небето; и ето, ангелите Божии слизали и възлизали по нея.
53.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Напусна Яковъ бащиния си домъ и тръгна за дома на чича си, но като залѣзе слънцето, прѣнощува срѣдъ полето и сънува единъ сънь: видѣ той стълба, поставена на земята, на която върхътъ стигаше до небето и ето ангелитѣ божии възлизаха и слизаха по нея.
12.4.1917г.
54. Влиянието на музиката, ИБ ,
Другата душа е Божествената, чийто стремеж е към слънцето, нагоре, и в нея има музика. Той може да не ходи на църква, но в него има стремеж към слънцето и той е според мене религиозен човек.
15.4.1917г.
55. Радвайте се, НБ , София
След 12 часа, слънцето ще изгрее и вие ще измените убежденията си.
Преди всичко, тези здания не са хигиенични, в тях слънцето не прониква, благодарение на което, повечето американци са нервни.
Външно, лицето му може да бъде прашно, почерняло от слънцето, но отвътре - да свети, да отразява живота на душата.
Ще кажете, че всичко излиза от земята. – Не само от земята, но и от слънцето.
Сама по себе си, земята е резервоар, в който се складират нещата и ако слънцето не ги привлича нагоре, те ще останат, дълго време, заровени в земята и ще изгният.
55.2 Радвайте се ( втори вариант )
При тѣзи тъй модерни кѫщи, благодарение на недостѫпа на слънцето, американцитѣ сѫ много нервни хора.
Питамъ, отъ гдѣ черпи ябълката тази енергия? Ще кажете: „Отъ земята.“ – Не, отъ слънцето отгорѣ.
22.4.1917г.
56. Божията воля,  НБ , София
Благодарение на тази сила, главата на човека е отправена нагоре, към центъра на слънцето.
29.4.1917г.
57. Чистосърдечните,  НБ , София
Не става ли същото и със слънчевите лъчи? За да се ползуваме от светлината и топлината на слънцето, неговите лъчи минават през неколкократно пречупване, и тогава ние ги възприемаме.
Наблюдавайте изгряването на слънцето, изворите, посоката на течението им и т.н. Неразположението ви е временно, то се дължи на някакъв облак, който засенчва слънцето на вашия живот. Ще духне вятър, ще разпръсне облака, и слънцето ви отново ще изгрее. Не става ли същото и с физическото слънце? Днес виждате небето мрачно, покрито с облаци, след няколко часа се разведря, слънцето изгрява, и в душата ви става светло и радостно.
Той знае, че е дошъл от слънцето и пак ще се върне там. Като говоря за Слънцето, имам пред вид седемте планети: Венера, Юпитер, Марс, Сатурн, Меркурий, Уран, като елементи на живота.
57.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Наблюдавайте какъ изгрѣва Слънцето, което единъ пѫть виждате задъ облацитѣ, черно, а другъ пѫть ясно, хубаво.
Единъ отъ господата ме запитва: „Отъ кѫдѣ сте?“ – Рекохъ, отъ Слънцето. Казва: „Тогава, кажи какво има тамъ?“ – „Тамъ има хора, но съ по-висша култура, тамъ хората не се боятъ и азъ съмъ дошълъ тукъ на земята.“ Господинътъ отговори: „Тогава и азъ съмъ отъ Слънцето.“ Да и вие сте, но не знаете, че сте дошли отъ Слънцето, а азъ зная, че съмъ отъ Слънцето. Нѣкои питатъ: „Отъ кѫдѣ е Господинъ Дѫновъ?“ – Отъ Слънцето.
Старитѣ окултисти го наричатъ елементъ на Слънцето, на Луната, на Сатурна, на Юпитера, на Венера, на Марсъ.
3.5.1917г.
58. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
В първото предложение вие казвате: „Така да изгрее моето Слънце в моята душа.”Защо? Както Слънцето във физическия свят е причина за растенето в Природата, както то, изгрявайки на хоризонта, освежава Природата, така и у човека има едно Слънце, което изгрява и го освежава.
(3 лице) : Може! – Така да изгрее Слънцето на моя дух и да обнови моя ум.
(1 лице мн. число) : Можем! – Така да изгрее Слънцето на нашите Ангели и да обнови нашите сърца.
(2 лице мн. число) : Можете! – Така да изгрее Слънцето на великия Господ на Мира и да обнови нашите души.
(3 лице мн. число) : Могат! – Така да изгрее Слънцето на всички Слънца в нашите духове и да обнови нашите умове.
И тъй, поставете си за задача да се върнете към думите „Това, което Бог е съчетал, човек да го не разлъча.” В какво се състои това съчетание? Съчетанието между Слънцето и човека се обуславя от пет сетива. Ние можем да влезем в съчетание със Слънцето чрез нашите очи. Ако повредим обонянието си, няма да влезем във връзка с миризмата на плодовете, които Слънцето създава.
И тъй, по аналогия ще разсъждавате: така, както Слънцето поражда извори в света, гори, планини и всички блага на Земята, така и вашето Слънце, когато изгрее в сърцето ви, по същия закон ще създаде всички блага.
Защото Слънцето е вътре у вас и само това Божествено Слънце е в сила да обнови тази голяма и обширна душа.
За да се разтвори цветът, трябва Слънцето да изгрее. Когато Слънцето на твоя дух изгрее, тогава и твоят ум ще се разтвори.
Наблюдавайте сутрин какъв е цветът на Слънцето. Ако при изгряването на Слънцето забележите един облак, това показва, че върху твоето Слънце има облак и затова гледай да го премахнеш. Господ го вижда и казва: „Върху Слънцето на Мара има черен облак.” Гледайте от всички неща да добиете една приятност, едно детинско разположение, а не да мислите, че много сте живели, много сте страдали. Колко пъти ще виждате върху Слънцето черни облаци, но всеки ден то ще носи за вас благословение, нови мисли, нови желания. Разбира се, това Слънце е само обект на тези слънца, които у вас изгряват – Слънцето на сърцето, на душата и ума ви.
6.5.1917г.
59. Вземане и даване,  НБ , София
Тази е причината, дето вечер, след залязване на слънцето, се усеща хладина.
То е все едно, някой човек да запали свещта си сред пладне, когато слънцето грее, да я насочи към него и да ви каже: Ето, тук е слънцето.
59.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Вечерно врѣме, като залѣзе слънцето, веднага усѣщаме една хладина.
Смѣшно ми е, когато нѣкой каже: „Докажи гдѣ е Господь!“ Има ли нужда отъ доказателство? То е сѫщото нѣщо, като да вземете нѣкоя свѣщь и да показвате съ нея, гдѣ е Слънцето.
13.5.1917г.
60. Бог е съчетал,  НБ , София
Който се стреми към природата и желае да се свърже с нея, нека, всяка сутрин, особено през месец май, да става рано и да излиза на разходка, на чист въздух, преди да е изгряло слънцето. Каква по-велика картина от - изгряването на слънцето! Същевременно, вие ще се ползвате от ранните слънчеви лъчи, които се отразяват благотворно върху организма. Ставайте сутрин рано, преди изгряването на слънцето, да приемете неговото благословение и след това, започнете работата си. Възстановете съчетанията между своя организъм и слънцето, както между душата си и Бога, които още отначало са направени.
Кой човек е знаменит? – Който върши Божията воля и като слънцето, носи благословение за всички живи същества. Дали спиш, или си станал от сън, слънцето изпраща своето благословение и си заминава. Ако ти спиш, когато слънцето изгрява, какъвто и да си, нищо не може да те спаси.
Слънцето кани всички живи същества да излязат вън, да го посрещнат, за да им предаде Божието благословение. Защо да не благодарите на слънцето, като на Божи слуга, който носи послание от Нашия Баща и да му кажете: Носи нашия поздрав на Баща ни и кажи Му, че сме решили вече, да възстановим хармонията, която сме нарушили.
Радвай се, че можеш да излезеш вън, когато слънцето изгрява и да възприемеш неговите лъчи.
Като изгрее слънцето, кажете: Благословен Господ Бог наш, Който е изпратил слънцето, да се ползваме от неговата светлина и топлина.
В едно старо предание се разправя, че когато създавал света, Бог натоварил слънцето с великата мисия – да грее, да осветява и да отоплява. Така, именно, слънцето – старшият брат на небето, било по-далеч от Бога, в сравнение с всички по-малки негови братя. Слънцето съзнало погрешката си и за да я изкупи, непрестанно изгрява и залязва.
Много християни имат същото желание, както и слънцето - да бъдат близо до Христа, но новото учение – учението на любовта, изключва користолюбието. „Блажени кротките и смирените", казва Христос.
60.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
На всички рекохъ да излизате прѣзъ мѣсецъ май на слънце, да наблюдавате изгрѣва му, то да не ви заварва въ легло, а други, които ви гледатъ, казватъ: „Е, тѣ сѫ богомили, кланятъ се на слънцето.“ Всички, които сте болни, неразположени, опитайте това състояние. Нека има съчетание между човѣка и слънцето. Излѣзъ рано сутринь, приеми благословението на слънцето и се върни дома, не ти трѣбва да те пече повече слънце прѣзъ деня.
Споредъ мене, знаменитъ е онзи човѣкъ, който извършва точно волята Божия и който като Слънцето изпраща своето благословение. Ако ти спишъ, когато слънцето изгрѣва, какъвто и да си, нищо нѣма да те спаси.
Излизайте прѣзъ мѣсецъ май да посрѣщате слънцето въ 4 часа сутриньта и ще намѣрите Господа. Защо пѣятъ тѣ? Взиматъ участие въ посрѣщането на Слънцето и си правятъ молитвата. Слънцето казва: „Деца, Отецъ ми, Който ме е направилъ, ме праща да ви дамъ Неговото благословение и затова слушайте баща си.“ На този добъръ слуга, на Слънцето ние да кажемъ: „Много сме благодарни за това писмо, за това послание, което ни носишъ, носи много здраве на Баща ни и кажи, че ние ще се постараемъ да възстановимъ онази хармония, която развалихме.“ А ние, като ставаме, казваме: „Е, колко е мрачно днесъ врѣмето, колко лошо настроение имамъ, не ми се работи!“ Хубаво е това врѣме и вие благодарете на Бога и за него.
Това е ходене на църква и ако вие може да излѣзете навънъ, когато Слънцето изгрѣва и ако може да разберете това съчетание на природата и да се вслушате на дълбоко, вие ще разберете какъвъ смисълъ е вложилъ Богъ въ природата и растенията, за които ние мислимъ, че сѫ безгласни.
Съ изгрѣването на Слънцето свещеникътъ да каже: „Благословенъ Господь нашъ, Който ни е изпратилъ Слънцето да донася своитѣ благословения.“ Тогава ще разберете думитѣ: „Това, което Богъ е съчеталъ, човѣкъ да го не разваля.“
Едно врѣме, когато Господь създалъ свѣта, натоварилъ Слънцето съ тази велика мисия – да грѣе. Когато Господь се научилъ за това желание на Слънцето, на този старши братъ, накаралъ всички други братя да се въртятъ около Слънцето, а то да се върти около Господа и затова неговитѣ братя днесъ сѫ всички по-близо до Господа, отколкото Слънцето. И затова всѣки отъ васъ, който иска да бѫде пръвъ, ще остане послѣденъ, като Слънцето. Слънцето, като изгрѣва сутринь, то казва: „Азъ направихъ едно врѣме една голѣма грѣшка, която искамъ да изкупя, затова нося своето благословение.“ А всички други се въртятъ около него, за да научатъ закона на движението.
20.5.1917г.
61. Доброто съкровище,  НБ , София
Това не е ли преяждане? Можеш ли да дадеш на всички хора това, което те искат? Имаш ли силата на слънцето? Ти не си научил да обичаш майка си, баща си, братята и сестрите си, приятелите си, които са ти направили добро, а ще обичаш целия свят.
61.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Можешъ ли да дадешъ на този свѣтъ всичко, което той иска? Имашъ ли силата на Слънцето? Това сѫ обаче, само думи.
31.5.1917г.
62. Простотата, ИБ , БС , София
Сутрин Слънцето е един млад момък, на обед е женен, а вечер е стар дядо.
Когато Слънцето изгрява, всеки трябва да е вън от леглото си, а когато залязва, всеки да е в леглото си.
Второ правило: наблюдавайте какви са цветовете на Слънцето, особено на Еньовден.
21.12.1917г.
63. Писмо - 21 декември 1917 г., ИБ , Варна
Само когато слънцето грее, животът има смисъл.
10.6.1918г.
64. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
При нея никога не може да си представим Слънцето като един тъмен кръг, защото то не би било Слънце, а всякога трябва да си го представяме светло.
Слънцето, което грее, показва, че и то е в съгласие.
26.6.1918г.
65. Пълнене и празнене, БС , София
Някой казва: „Аз зная, че Слънцето се върти.” Питам, твоето Слънце върти ли се? Казвате: „Зная, че Луната се празни и се пълни.” Питам, твоята Луна празни ли се, пълни ли се? Ето къде е Знанието – да знаеш кое е Добро и кое е зло.
Вечер ще ядете преди залязването на Слънцето, а молитвата и прочитането на девета глава ще правите след залязването на Слънцето към 8 ч. вечерта.
14.7.1918г.
66. В истия час,  НБ , София
Тя се отправя към Слънцето и, когато се изпраща на земята, превръща се в светлина и топлина.
Слънцето изглежда светещо тяло, понеже лъчите му падат на Земята, отразяват се и стават светли; всъщност, Слънцето не е светещо тяло.
66.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Тя се отправя къмъ слънцето и, когато се изпраща на земята, превръща се въ свѣтлина и топлина.
Слънцето изглежда свѣтещо тѣло, понеже лѫчитѣ му падатъ на земята, отразяватъ се и ставатъ свѣтли; въ сѫщность, слънцето не е свѣтещо тѣло.
21.7.1918г.
67. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Как ще докажете на слепия, че Слънцето грее, че има физически свят? Той ще пипа, но всички неща не могат да се пипат.
67.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Какъ ще докажете на слѣпия, че слънцето грѣе, че има физически свѣтъ? Той ще пипа, но всички нѣща не могатъ да се пипатъ.
28.7.1918г.
68. Събличане и обличане,  НБ , София
Под думата утре, разбирам момента на изгряването на Слънцето. Доброто, Добродетелта расте при изгряването на Слънцето, през деня, а скръбта расте вечер, при залязване на Слънцето.
68.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Подъ думата „утре”, разбирамъ момента на изгрѣването на слънцето. Доброто, добродетельта расте при изгрѣването на слънцето, презъ деня, а скръбьта расте вечерь, при залѣзване на слънцето.
4.8.1918г.
69. Доброто вино,  НБ , София
Слънцето казва: „Отворете прозорците на вашия ум и на вашето сърце, и животът ви ще се преобрази."
69.2 Доброто вино ( втори вариант )
Слънцето казва: Отворете прозорцитѣ на вашия умъ и на вашето сърдце, и животътъ ви ще се преобрази.
18.8.1918г.
70. Погледна Петра,  НБ , София
Виждането на Христа е подобно на виждането на Слънцето.
70.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Виждането на Христа е подобно на виждането на слънцето.
25.8.1918г.
71. Скритият квас,  НБ , София
Как познавам Бога? Както познавам Слънцето. И вие познавате Слънцето, следователно, познавате и Бога. Като виждате Слънцето, виждате и Бога, но не е нужно да Го виждате толкова голям, колкото Слънцето.
71.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Щомъ Го познава, той говори за Него. — Какъ познавамъ Бога? — Както познавамъ слънцето. И вие познавате слънцето, следователно, познавате и Бога. Като виждате слънцето, виждате и Бога, но не е нуждно да Го виждате толкова голѣмъ, колкото слънцето.
8.9.1918г.
72. Да го посрещнат,  НБ , София
И Земята пада към Слънцето.
Благодари на Бога, че и днес слънцето изгря; благодари за радостите и скърбите, които ти са дадени.
Обърнете лицето си към изток, отдето изгрява Слънцето, и почакайте няколко минути, да изгрее вашето Слънце и да ви озари.
72.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
И земята пада къмъ слънцето.
Благодари на Бога, че и днесъ слънцето изгрѣ; благодари за радоститѣ и скърбитѣ, които ти сѫ дадени.
Обърнете лицето си къмъ изтокъ, отдето изгрѣва слънцето, и почакайте нѣколко минути, да изгрѣе вашето слънце и да ви озари.
15.9.1918г.
73. Не може да се укрие,  НБ , София
И Слънцето изглежда малко, във вид не малък диск. Всъщност, малко ли е Слънцето? Нашите разбирания за Природата са като детинските за Слънцето.
Защо е поставен на планина? За да се осветява от слънцето.
73.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
И слънцето изглежда малко, въ видъ на малъкъ дискъ. Въ сѫщность, малко ли е слънцето? Нашитѣ разбирания за природата сѫ като детинскитѣ за слънцето.
„Градъ, поставенъ на планина, не може да се укрие.” Защо е поставенъ на планина? — За да се освѣтява отъ слънцето.
22.9.1918г.
74. Двамата братя,  НБ , София
Когато се грееш на слънцето, трябва ли да го виждаш? Трябва ли да знаеш колко е голямо? Обърни гърба си към слънцето и остави лъчите му да проникват във всичките ти клетки, да внесат в тебе разположение – това значи познаване на слънцето. Човек познава слънцето по действието на лъчите му върху неговия организъм.
74.2 Двамата братя ( втори вариант )
Когато се грѣешъ на слънцето, трѣбва ли да го виждашъ? Трѣбва ли да знаешъ, колко е голѣмо? Обърни гърба си къмъ слънцето и остави лѫчитѣ му да проникватъ въ всичкитѣ ти клетки, да внесатъ въ тебе разположение. Това значи познаване на слънцето. Човѣкъ познава слънцето по действието на лѫчитѣ му върху неговия организъмъ.
29.9.1918г.
75. В мое име,  НБ , София
Ще излезе, че, който вижда слънцето и признава Бога за свой Баща, е еретик. Слепият, понеже не вижда слънцето, не вижда света, който Бог е създал, е правоверен.
Казано е в Писанието: "Преди да е залязло слънцето, трябва да си простил на брата си.
75.2 Въ мое име ( втори вариант )
Ще излѣзе, че, който вижда слънцето и признава Бога за свой Баща, е еретикъ. Слѣпиятъ, понеже не вижда слънцето, не вижда свѣта, който Богъ е създалъ, е правовѣренъ.
Казано е въ Писанието: „Преди да е залѣзло слънцето, трѣбва да си простилъ на брата си.”
6.10.1918г.
76. Да се роди,  НБ , София
Ако слънцето не изпраща своята светлина и топлина, земята сама нищо не може да ни даде.
76.2 Да се роди ( втори вариант )
Ако слънцето не изпраща своята свѣтлина и топлина, земята сама нищо не може да ни даде.
13.10.1918г.
77. Двата полюса,  НБ , София
И Слънцето има свои зодии, но за преминаването през всяка една са нужни 21 години; всяка слънчева година пък се равнява на 25 000 наши години. Според зодиите на Слънцето, ние сме в последната.
77.2 Двата полюса ( втори вариант )
И слънцето има свои зодии, но за преминаването презъ всѣка една сѫ нуждни 21 години; всѣка слънчева година пъкъ се равнява на 25,000 наши години. Споредъ зодиитѣ на слънцето, ние сме въ последната.
27.10.1918г.
78. Двете заповеди,  НБ , София
Вие се ползвате от слънчевата светлина и топлина, без да знаете какво представлява Слънцето, от какви елементи е съставено и т. н.
78.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Вие се ползувате отъ слънчевата свѣтлина и топлина, безъ да знаете, какво представя слънцето, отъ какви елементи е съставено и т. н.
3.11.1918г.
79. Призваните,  НБ , София
Земният живот отива към центъра на земята, а духовният – към центъра на Слънцето.
79.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Земниятъ животъ отива къмъ центъра на земята, а духовниятъ — къмъ центъра на слънцето.
7.11.1918г.
80. Който намигва, ИБ , БС , София
Аз може да не зная какви са елементите на Слънцето, но излагам гърба си на него и се ползвам от лъчите му.
10.11.1918г.
81. Да наеме работници,  НБ , София
Каже ли някой, че страда от главоболие, аз зная, че той е роден през март, когато слънцето е в зодиакалния знак Овен.
81.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Каже ли нѣкой, че страда отъ главоболие, азъ зная, че той е роденъ презъ мартъ, когато слънцето е въ зодиакалния знакъ Овенъ.
5.12.1918г.
82. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Това значи, че Слънцето не я заварва в леглото.
То значи, че всяка жена трябва да обръща и двете си страни към Слънцето.
82.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Това значи, че жената трѣбва да обръща и дветѣ си страни къмъ слънцето.
15.12.1918г.
83. И рече баща му,  НБ , София
Радвайте се, че Слънцето всеки ден изгрява, че вашите цветя цъфтят и разнасят аромата си далеч.
83.2 И рече баща му ( втори вариант )
Радвайте се, че слънцето всѣки день изгрѣва, че вашитѣ цвѣтя цъвтятъ и разнасятъ аромата си далечъ.
29.12.1918г.
84. Неизвестното,  НБ , София
Когато слънцето грее, не се занимавайте със странични работи, но изложете гърба си на слънчевите лъчи, да възприемете неговата светлина и топлина, да превърнете всичко в светли мисли и възвишени чувства.
84.2 Неизвестното ( втори вариант )
Когато слънцето грѣе, не се занимавайте съ странични работи, но изложете гърба си на слънчевитѣ лѫчи, да възприемете неговата свѣтлина и топлина, да превърнете всичко въ свѣтли мисли и възвишени чувства.
12.1.1919г.
85. Великите условия на живота,  НБ , София
Само онзи може да разбере вътрешния смисъл на стиха, който познава езика на слънцето, на светлината и топлината, на въздуха и на водата, на росната капка и на вятъра. Богат, красив и смислен е езикът на слънцето.
Спасението иде от Слънцето на живота, носител на светлината и топлината.
Когато земята е студена, обърни гърба си към слънцето, а погледа си към земята. Много от светските хора са богати, учени и здрави, защото излагат гърба си на слънцето, да се ползват от неговата светлина и топлина. Закон е: ако искаш да бъдеш богат, учен и здрав, изложи гърба си на слънцето. Слънцето и земята са най-добрите лекари и учители на човека.
16.1.1919г.
86. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
Гневете се и не съгрешавайте; слънцето да не зайде в разгневяването ви; нито давайте място на дявола. (4:26, 27)
19.1.1919г.
87. Голямата вяра,  НБ , София
Понеже корените се стремят надолу, към центъра на земята, а клоните – нагоре, към слънцето, затова духът и плътта се движат в две противоположни посоки и се противят един на друг.
Бог е слънцето на живота, но от човека зависи да бъде близо или далече от Него.
2.2.1919г.
88. Като себе си,  НБ , София
Каква култура ще дойде, ако не вали дъжд и не грее слънце? – Какво общо има между дъжда, слънцето и човешката култура? – Има нещо общо, което жителите на слънцето знаят. Достатъчно е да отидете за момент на слънцето, между слънчевите жители, да видите, колко много се интересуват те от земята. Земята изпраща любовта си на хората всеки момент, но любовта на слънцето е още по-голяма. Ако слънцето отнеме любовта си от хората само за момент, те веднага ще разберат, отде иде живота, развитието и културата.
Ще говорите на хората по три начина: или с езика на въздуха, или с езика на водата, или с езика на слънцето.
Да говориш с езика на слънцето, т.е. с езика на светлината, това значи да превръщаш нисшата енергия във висша и да я препращаш направо в мозъка, като динамична, творческа енергия.
9.2.1919г.
89. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Какъв по-велик храм ще търси той от онзи, който е в него, и онзи, който вижда в цялата природа? Достатъчно е да излезе вън, сред природата, да види небето, да се изложи на слънцето, да диша чистия въздух и благодари на Онзи, Който е създал цялата вселена.
2.3.1919г.
90. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Растенето е процес на духа и не се дължи нито само на земята, нито само на слънцето.
Който възприеме Божествения живот в себе си, той започва да свети като слънцето.
22.3.1919г.
91. С Любов се взима, НБ , София
Слънцето казва: “Можете”.
Успали сте се много – вдигнете завесата, отворете прозорците и ще видите, че Слънцето отдавна е изгряло. Докато станете, Слънцето ще залезе, а вие ще продължавате да мислите, че още не е изгряло, ще лежите и така ще пропуснете и новия изгрев.
13.4.1919г.
92. Нито тържик,  НБ , София
Това е все едно, да питаш, де е слънцето. Не питай, де е слънцето, но изложи гърба си на слънчевата светлина и топлина и ще разбереш, де е то и какво представя. Слънцето, което дава светлина и топлина, е пътят, който води към Бога на любовта.
92.2 Нито тържик ( втори вариант )
Това е все едно да питаш де е слънцето. Не питай де е слънцето, но изложи гърба си на слънчевата светлина и топлина и ще разбереш де е то и какво представя. Слънцето, което дава светлина и топлина, е пътят, който води към Бога на любовта.
20.4.1919г.
93. Като го видя Петър,  НБ , София
Изчислено е, че земята се намира на 92 – 93 милиона мили далеч от Слънцето.
Изчислете, колко струва енергията, която слънцето изпраща на земята. Достатъчно е да проучи земята, слънцето, енергията, която то отделя, за да схване отчасти величието на космоса.
Едно време, когато тръгвах от слънцето за земята, запитах Господа, какво да кажа на българите. Като казвам, че съм дошъл от слънцето, вие мислите, че това е мъчна работа. Отвориш ли очите си, ти си вече на слънцето.
Като се върна на слънцето, ще взема със себе си всички епитети, там ще напиша книга с бележки и впечатления от прекарването ми в България.
Казвате: Еди-кой си философ тъй говори. – Оставете настрана, кой какво говори, но вижте, че слънцето изгря. Изложете гърба си на слънцето, да се ползувате от неговите лъчи. Велика идея е скрита в слънцето. Хора, които не обичат слънцето, не обичат и Бога. Ще възразите, че е казано да не се кланяш на слънцето, да не се кланяш на никакви идоли. Наистина, слънцето не иска нито да му се кланяш, нито да му служиш.
Като тръгвах за земята, чувах да се говори за хората – жителите на земята, че откакто слънцето съществува, те не са възприели слънчевите лъчи, както трябва. – Защо? – Липсва им нещо, мозъкът им още не е добре развит.
Старите ви шишета ще се напълнят с ново съдържание – с знание от слънцето. Като обикнете слънцето, то ще ви заговори на такъв сладък език, какъвто никога не сте чували.
Ето защо, желая в бъдеще да не се срещаме на земята, но вие да дойдете при мене, на слънцето, и да се убедите във верността на всичко това, което ви говоря. Слънцето е стомахът на слънчевата система. Там ще ви предложат богат обяд и, като се нахраните, ще решите, на слънцето ли ще останете, или ще отидете другаде, да работите и помагате на по-малките от вас.
93.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Следователно ние, съвременните хора на културата, хората на двайсети век, които живеем в слънчевата система и сме далеч деветдесет и девет милиона мили от слънцето, сме намалили истината деветдесет и девет милиона пъти от действителната и с такава истина си служим в света. Значи нашата истина е деветдесет и девет милионна част от истината на слънцето.
Как ще се докаже това нещо? Представете си, че до планетата Нептун, която е два милиарда мили далеч от слънцето, е проточен един човек.
Едно време, когато тръгвах от слънцето, запитах: „Какво да кажа на българите, като отида при тях?" „Да им кажеш, че трябва да бъдат честни, умни, добри и справедливи. Това е, което ми казаха от слънцето, и аз предавам техните думи.
Някои мислят, че пътуване от слънцето до земята е много мъчно. Отворете очите си и ще можете да пътувате до слънцето.
Всички тези епитети ще ги занеса, като се върна на слънцето.
Оставете кой какво казва, но вижте, че слънцето пече и обърнете погледа си към него. Велика идея е свързана със слънцето. Хора, които не обичат слънцето, не обичат и Бога. Ще кажете: „Мойсей е казал да не се покланяме на слънцето." Вярно е това - слънцето няма нужда да му се кланяш и служиш, то само дава, а ти взимай, колкото можеш повече.
Като тръгвах от слънцето, слушах да се говори за хората тук на земята, че макар и от толкова хиляди години приемат слънчевите лъчи - понеже нямат развити мозъци, не могат да разберат какво им предаваме чрез тях.
Изпразнете вашите шишета и ще дойде учението от слънцето. Ако обикнете слънцето, то ще ви говори с такъв сладък език, какъвто никога не сте слушали.
Затова всички трябва да започнем да действаме индивидуално и колективно, да се пробуждаме мислено, и следния път да не ви срещам тук на земята, а вие да ме срещнете горе на слънцето и по този начин да проверите доколко е вярно всичко това, което ви говоря. Слънцето е стомахът на цялата слънчева система.
4.5.1919г.
94. Изгряващото слънце,  НБ , София
Младите и старите, които наблюдават двете фази – изгряването и залязването на слънцето, имат две различни перспективи в живота. Кажат ли хората, че се различават един от друг, аз правя следното сравнение: от изгрева на слънцето до обяд хората имат един вид идеи, а подир обяд, до залез на слънцето, имат друг вид идеи. Тъй че когато хората кажат, че се различават, аз питам: Какви идеи имат, идеи на изгряващото слънце или на залязващото слънце, сутринни или вечерни схващания? Има друга категория хора, на които идеите се различават от залез-слънце до полунощ и от полунощ до изгрева на слънцето. А то се подразбира, че земята се движи към центъра, към слънцето. Питам ви: Когато изгрява слънцето, вие ли го посрещате, или то вас? Който привлича, или който се привлича, посреща? Това е философия. Понеже тя е впила очите си към слънцето, своя любовник.
Например, има светлина при изгряването на слънцето, има светлина към обед, а има светлина и при залязването на слънцето. Онзи буржоа, на когото слънцето е изгряло, ще гледа на нещата по един начин, а този, на когото слънцето е залязло, ще гледа на нещата по друг начин.
Събират се двама учени и предлагат разни теории за слънцето, за неговото състояние и т.н.
Аз казвам: Не нося никакви губерки, ножове, никаква аптека нямам, торба не нося, но дишайте чист въздух, гледайте нагоре, не ходете в тъмнината, нека слънцето да ви огрее, за да не влезете пак в болницата.
11.5.1919г.
95. Светило на тялото,  НБ , София
Христос казва, че вътрешното око е едновременно и слънцето на човека. Как обясняват тези петна? Съвременните учени хора обясняват, че на слънцето някога се е образувал един тъмен пласт, то изгубило всичката си топлина, вследствие на което на земята настанал леденият период. Според тях в слънцето е станало някаква промяна: кората му се разпукала, слънцето започнало сегашната си дейност, станали потопи и се образувал днешният свят.
Всички растения дължат живота си на слънцето. Намерим ли окото, ще намерим и слънцето си.
18.5.1919г.
96. Гредата,  НБ , София
Не е все едно при това, отде се туря сянката, дали отдясно или отляво, това показва, че художникът, когато е рисувал, е бил обърнат към запад, т.е. слънцето е било на залязване. Ако сянката на предмета е хвърлена от дясна страна, то значи, че художникът е рисувал своята картина, когато слънцето е изгряло.
Трябва да си доставяме туй гориво от слънцето.
1.6.1919г.
97. Отхвърленият камък,  НБ , София
Когато дойде пролет, цветята започват да цъфтят, здравите хора я посрещат весело и засмяно, а болните хора посрещат по друг начин слънцето и пролетта.
8.6.1919г.
98. Гърбавата жена,  НБ , София
Ще ме запитате: „Какво отношение има този стих към днешния живот?“ – Слънцето проектира своите лъчи всеки ден над нас, те са Божествените ръце. Някоя комета се покаже в пространството, приближи се до слънцето и после изчезва. Аз смятам, че кометите излизат от своето място с цел да поздравят слънцето; минават покрай света, и някой път се пукат и после пак отминават в пространството.
Може ли в даден момент твоята мисъл, която възприема нещо от невидимия свят, да не го изопачава? Кои светли лъчи идат направо от слънцето и кои са пречупени? Само тази светлина и топлина, които идат направо от него, могат да ни направят здрави.
Ще питате: „Добре, но какво ще стане в бъдеще?“ Христос, този разумен принцип простира ръцете си от слънцето и ако вие възприемете неговите мисли, желания и воля: ако всичко това произведе промяна във вас, за да съзнаете, че всички сте братя, че щастието на едного е щастие и на другиго, веднага вашият живот ще се превърне в една права линия, която се движи около един център. Като пътувам за някъде, те ме запитват: „Отде идеш и накъде отиваш, с каква цел пътуваш и т.н.?“ Веднъж казах: От слънцето ида, да правя наблюдения в България. – „Можеш ли да ни повериш някои от твоите изследвания?“ – Това не поверявам. – „С какво друго се занимаваш?“ – Беседвам. – „Плащат ли ти за това?“ – Не, даром. – „Как тъй, не си ли женен, колко деца имаш; баща ти и братята ти живи ли са, българин ли си?“ – Засега съм българин.
Като станете сутрин, поставете ръката си 5 минути срещу слънцето, както се греете на печката.
15.6.1919г.
99. Учител и Господ,  НБ , София
Има знание, скрито в слънцето, но какво ви интересува то, щом не е изявено, щом е предположение? Богатството, което е в книгите, ви задоволява.
Следователно отрицателната енергия на земята и положителната на слънцето се привличат, и там, дето се събират тези две енергии, двата кръга, се започва противоположен процес, вследствие на което се образува дъжд, който после отново пада на земята. По отношение на природата, вашият мозък заема мястото на слънцето; стомахът ви заема мястото на земята, а дробовете ви са съединителната нишка между земята и слънцето. Венозното течение, което отива нагоре, има направление към мозъка, т.е. към слънцето. Вие сте минали пред слънцето със светкавична бързина и мислите, че сте минали през цялата вселена, че много неща знаете, а всъщност нищо не останало у вас.
До скоро мислеха, че слънцето е съвсем чисто, обаче днес е известно, че по него се намират черни петна. И слънцето е опетнено. Знаете ли каква тревога се дига понякога в слънцето? Всякога тревогата на слънцето се отразява и на земята. Когато на слънцето е тихо, и на земята е тихо. Следователно едната половина на нашата земя е обърната към Бога, тя е по-близо до Бога и слънцето я осветява, а другата половина е тъмна. Когато вашата земя се обърне към слънцето, вие сте в отрицателната енергия на земята и тогава дохожда културата.
Това, което е вярно за слънцето и земята, е вярно и за мозъка и стомаха, за духа и душата.
19.6.1919г.
100. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Земята постоянно се приближава към Слънцето, но тъй бавно, че едва след милиони години ще дойде до него и ще го види какво е то. А днес всеки може да съдържа в себе си елементите на Слънцето – светлина и топлина. Може някой да те пита: „Ти виждал ли си Слънцето, знаеш ли го какво е?” Не, но елементите му зная.
Затова, когато залязва Слънцето, хората са тъжни.
22.6.1919г.
101. Малкият закон,  НБ , София
Е добре, слънцето блесне, но очите на хората са болни, та им се отразява зле. Виновно ли е слънцето за това? Виновно ли е слънцето, че оста на земята се завъртяла преждевременно и слънцето я огряло? Тогава в какво съм виновен аз, че тази светлина, която ви давам, е толкова силна, че не можете да я понасяте? Кажете на земята да спре колелото и тогава светлината ще бъде по-малка, но щом се върти колелото, непременно ще виждате всичките фази на добро и зло.
Някои казват: „Ами нали земята минава все един и същ път, обикаля около слънцето, значи има повторения в живота?“ – Да, но никога земята не минава през едно и също пространство; пътят, през който е минала предишната година, е друг; сега минава в друга област и опитността ѝ е различна.
101.2 Малкият закон ( втори вариант )
Е, добре, слънцето светне силно, но на хората очите са гурелясали и болни, та им се отразява зле - виновно ли е за това нещо слънцето? Виновно ли е слънцето, че оста на земята се е завъртяла преждевременно и слънцето я е огряло? Тогава в какво съм виновен аз, че тази светлина, която аз ви давам, е толкова силна, че не можете да я понасяте? Кажете на земята да се спре, за да не виждате тази светлина.
Някои казват: „Ама нали земята минава все по един и същ път около слънцето - значи има повторения в живота."
19.8.1919г.
102. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Отзаран имаше малко облаци — брожение, но, като изгря слънцето, всички изчезнаха» Туй показва, че имате всички условия за работа и че нямате спънки.
19.8.1919г.
103. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Ще кажете: "Как е възможно да помогнеш някому, без да го пипнеш?" На този въпрос аз задавам друг: Слънцето, което е далеч от нас деветдесет и три милиона мили, пипа ли ни със своите ръце? - Не. Хубаво, но като вдигнете ръка, трябва да дадете нещо така, както Слънцето всеки ден вдига ръце над вас и изпуща енергия, сила върху болни и здрави същества. Ще рече някой "какво ще се занимаваме със Слънцето?" Не ви казвам да се занимавате с него, но да го използвате.
Аз философски не разрешавам въпроса, а казвам просто, че Господ съществува тъй, както Слънцето грее. Представете си, че сте будни все нощно време, а денем, когато Слънцето грее, спите; че вас ви събуждат винаги, когато Слънцето залязва. Аз възразявам: изменете начина си на живот, спете нощно време и бъдете будни денем, когато Слънцето грее, и ще го видите.
20.8.1919г.
104. Правият път, СБ , В.Търново
Кое ще види? Слънцето.
20.8.1919г.
105. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Ако влезете във вашата къща и затворите прозорците, спуснете пердетата, Слънцето няма да проникне вътре. По някой път Слънцето ни напича и ние усещаме някаква промяна. Има два вида промени: едни се дължат на силно напичане, нагряване от Слънцето, а други се дължат на крайно изстудяване поради липса на топлина, в което изстудяване се развиват най-отрицателните чувства като завист, омраза и т.н., дължими на лишение от топлина, сиреч от Любов.
Погледнете нагоре към небето, към Слънцето, то е Неговото лице.
Този Баща, Който ни гледа Отгоре, Чието око, Слънцето, днес вижда ясно, ме пита: „Какво правят тези деца тук?“ Аз Му отговарям: „Татко, искат да се изправят.“ „Изправете се, защото Майка ви ще ви тупа, ще ви бие“ – казва Господ. Залязването на Слънцето значи залязване на духовното око.
Те обаче не трябва да ви бъдат като култ, който после да ви съблазнява, защото в Писанието се казва: „На никакъв образ да не се покланяте!“ Но на Слънцето на Вечния живот трябва да се покланяте, макар и да е един образ, защото изгубите ли този образ, изгубвате и живота си.
22.8.1919г.
106. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Често, като ви пече Слънцето, вие казвате, че това ви смущава. Знаете ли защо не обичате да излагате лицето си на Слънцето? Защото лицето ви отблъсва слънчевата енергия, вследствие на което това ви причинява известна неприятност.
Ако имате екзема, ако ви падат косите, ако имате ревматизъм в ставите си или някакви подутини в корема, ако сте богат, направете си една веранда, тераса, изложена към Слънцето и оградена със стъкла, хвърлете ризата си до пояса, легнете на креват с главата на север, а краката на юг, изложете гърдите си на Слънцето, като пазите главата си от него, и стойте така половин час.
– Защо да си пазим главата от Слънцето?
– Главата не трябва да се излага много на Слънцето, защото мозъкът ще привлече слънчевата енергия изведнъж и не ще успее да я разпрати по останалите части на тялото.
Те използват напълно потенциалната енергия, която е складирана в земята, а тази енергия трябва постоянно да се събира от Слънцето, защото плодородието зависи именно от нея.
24.8.1919г.
107. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Пред него се явил един ученик със следната молба: "Искам да ме научиш на една от великите тайни на Битието, а именно - да бъда в състояние да се превръщам в каквато форма и да пожелая: в грамаден размер - да ставам голям колкото Слънцето, да изпълвам цялото пространство и по този начин да бъда видим от всички".
Не мислете, че Слънцето и другите планети не взимат участие в нашия живот. Слънцето най-много се интересува от нас и всяка година изпраща милиарди кредит на България. Ако отидете на Слънцето, ще видите че тамошните жители имат много милиарди енергия за културата на България, за Обич, за религиозни вярвания и за повдигане в пътя на Истината. А сега насочим телескопа и казваме "Слънцето е огън". На Слънцето има енергия, но не е огън. Слънцето не е горящо тяло, а тяло на грамадна енергия. Па и дали ще повярвате, ако ви кажа нещо за Слънцето, което е на такова голямо разстояние от нас? Вие не вярвате в мен доколко съм искрен. Питате се дали нямам задни цели, а ще повярвате за Слънцето? Че Слънцето е добре разположено към нас, това се вижда от енергията, която изпраща на Земята, от добрините, които повседневно ни приготвя, защото без тази енергия животът е немислим.
9.11.1919г.
108. Бог е говорил,  НБ , София
Слънцето ще започне по-силно да грее, ще стопи ледовете.
Ще кажете, че тоя облак закрива слънцето и ви пречи. Ако слънцето всякога грееше силно, цялата растителност щеше да изсъхне, И обратно: ако в природата съществуваше само влага, без слънце, растителността пак щеше да изчезне.
Когато не мислите право, наблюдавайте изгряването и залязването на слънцето, да възприемете жълтите лъчи.
Като дойде слънцето, снегът и ледът ще се стопят, ще се образува кал, която ще донесе най-големите блага.
108.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Слънцето ще започне по-силно да грее, ще стопи ледовете.
Ще кажете, че тоя облак закрива слънцето и ви пречи.
Ако слънцето всякога грееше силно, цялата растителност щеше да изсъхне.
Когато не мислите право, наблюдавайте изгряването и заляването на слънцето, да възприемете жълтите лъчи.
Като дойде слънцето, снегът и ледът ще се стопят, ще се образува кал, която ще донесе най-големите блага.
16.11.1919г.
109. Двамата свидетели,  НБ , София
Когато изучавате астрономията, ще забележите, че земята и слънцето имат две противоположни движения: слънцето се движи по една посока, а земята по друга. И всякога земята пресича пътя на слънцето. Но пътят на земята е по-дълъг от пътя на слънцето. Когато на нашето слънце, за да направи едно обръщение около центъра на своя кръг, са необходими 52,000,000 години, земята трябва да се обърне 25,000,000 пъти около слънцето и плюс това да направи със слънцето заедно един голям кръг. Слънцето иждивява по-голяма енергия, а земята – повече време.
30.11.1919г.
110. И отиде та се представи,  НБ , София
То ще освети пътя ви, както днес слънцето разсея облаците и се показа на хоризонта. Слънцето ви казва: Вървете нагоре, там е пътят. Обърнете ли гърба си към слънцето, ще останете в залез.
От звездите, месеца и слънцето той придобива нови знания, които спират вниманието му върху величието на Твореца.
7.12.1919г.
111. Ще живее,  НБ , София
Днес времето е мъгливо, но от вас зависи да се оправи. – Как ще стане това? – Достатъчно е да повдигнете мисълта си, да се свържете с мисълта на живия Господ, за да изгрее слънцето и да се оправи времето. – Докажи това! – За да ви го докажа, нужни са часове, през което време вие ще измръзнете – вън е студено и мъгливо.
Представете си, че живеете в голяма, хигиенична къща, добре осветена от слънцето.
111.2 Ще живее ( втори вариант )
Ако се съгласите с мене еднакво да мислите, да призовем Този живия Господ, мъглата след половин час ще се вдигне, слънцето ще се вдигне и ще стане топло.
14.12.1919г.
112. Работи на лозето ми,  НБ , София
Казано е в Писанието: „Когато слънцето потъмнее, луната престане да свети и звездите почнат да падат една след друга, тогава ще се яви знамението на Сина Человечески, Който ще прати ангели на земята да съберат Неговите избраници” – Какво ли означава това събиране? Дано не дойде скоро това време! – Няма време за отлагане.
Иначе, ще приличате на оная стара жена, която имала една могилка пред прозореца си; тя пречела на слънцето да огрява стаята й. Щом не вярва на молитвата, по-добре щеше да бъде да построи къщичката си над могилката, че да не я засенчва слънцето.
Казват, че на слънцето ще се яви такова голямо петно, което и с просто око ще се вижда.
Мислете за слънцето и за всички планети, които влизат в слънчевата система.
112.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Кой е този, който ще върши волята Божия? Христос казва, че когато слънцето потъмнее и луната когато няма да дава светлина, звездите ще започнат да падат.
Да не постъпите като онази стара жена, която имала пред прозореца си една могилка, която й засенчвала слънцето. Ако бях на тази жена, бих построил къщичката си по-нависоко, за да мога да виждам слънцето.
Решават да произведат на слънцето едно петно, което с просто око ще може да се види.
Предайте се на едно съзерцание, да мислите за всички планети, за слънцето.
8.1.1920г.
113. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Когато слънцето огрява черната, нечиста земя, тя постепенно се преработва и от нея излизат плодове със сладки, вкусни сокове.
Ще направим един опит с топлината и светлината на слънцето, да ви проговорят.
113.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Когато слънцето огрява черната нечиста земя, тя постепенно се преработва и от нея излизат плодове със сладки, вкусни сокове.
Ще направим един опит с топлината и светлината на слънцето, да ви проговорят.
16.1.1920г.
114. Надеждата,  ИБ , Русе
Ако слънцето изчезне, и светлината ще изчезне. Веднъж светлината съществува, и слънцето съществува, защото светлината е изявление на слънцето.
114.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Ако слънцето изчезне, и светлината ще изчезне. Веднъж светлината съществува, и слънцето съществува, защото светлината е изявление на слънцето.
18.1.1920г.
115. Добрият пастир,  НБ , София
Ако дойде една комисия от слънцето, да прегледа живота и културата на земята, какво би казала? Каква култура има в тоя дом дето мъжът и жената се хващат за косите и се бият? Това е културата на Тарас Булба, който искал да опита силата и смелостта на синовете си.
Вие наблюдавате слънцето, но това не е достатъчно. Трябва да следите, отде изгрява слънцето, как обикаля земята и т.н. Изгряването на слънцето може да познавате и по растенията, по изворите.
Не мислете, че слънцето може да измени нещата.
След малко слънцето изгрява, и ледът започва да се топи.
Ако изложиш гърба си на слънцето, ще се ползуваш от неговите лъчи.
115.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Ако дойде една комисия от слънцето, да прегледа живота и културата на земята, какво би казала? Каква култура има в тоя дом, дето мъжът и жената се хващат за косите и се бият? Това е културата на Тарас Булба, който искал да опита силата и смелостта на синовете си.
Вие наблюдавате слънцето, но това не е достатъчно. Трябва да следите отде изгрява слънцето, как обикаля земята и т.н. Изгряването на слънцето може да познавате и по растенията, по изворите.
Не мислете, че слънцето може да измени нещата.
След малко слънцето изгрява и ледът започва да се топи.
Ако изложиш гърба си на слънцето, ще се ползваш от неговите лъчи.
22.1.1920г.
116. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Онази енергия, която иде от слънцето, първо трябва да мине през влагата, а после да се трансформира.
1.2.1920г.
117. Земният и небесният,  НБ , София
Бог е навсякъде и във всичко, а не само на небето, на слънцето или на звездите.
117.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Тъй че, като мислиш за Бога, ще мислиш и за всички същества, защото Бог е навсякъде и за всички, а не специално за небето, за слънцето, за звездите и т.н.
5.2.1920г.
118. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Колкото и да му се молим, слънцето ще си грее се по същия начин и ще праща своята енергия.
Центърът на земята е път към слънцето – няма други път.
19.2.1920г.
119. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Никакви чадъри или големи шапки не ви е позволено да носите, за да пазите главите си от Слънцето, от тази жива Светлина.
Следили ли сте как се багрят цветята, как постепенно се оформя тяхната краска през време на растенето им? За забелязване е, че бои, изкуствено създадени от хората, избеляват и се разрушават от Слънцето, а тези, които Природата е създала, колкото повече Слънцето ги пече, толкова по-хас стават, защото са живи.
22.2.1920г.
120. Аз съм жив,  НБ , София
Например, намирате се на физичния свят, осветен от слънцето.
26.2.1920г.
121. Великата майка, ИБ , БС , София
Ще ви представя два примера: денят е ясен, слънцето хубаво грее, висока скала, обърната на юг, а под източната и страна извира чист, бистър извор, от който малка рекичка тече също на изток.
Има жилища, дето Слънцето не е прониквало с години.
29.2.1920г.
122. Що казва Духът,  НБ , София
Кой е виновен за това: слънцето, или аз? Страшно е да останеш в тъмнина. Въртенето на земята около оста й и около слънцето показва процесите, през които душата минава.
122.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Ако вляза в някой замък и затворя всички прозорци, изпъдя светлината навън, кой е виновен за това - слънцето или аз?
4.3.1920г.
123. Труд и мъчение,  ИБ , София
Това движение в буквата „Т“ надолу е магнетическо движение, затова бих препоръчал на учениците си, когато искат да придобият повече магнетизъм, да си събуят обущата и да ходят боси по нагорещената от слънцето земя 1–2 часа.
7.3.1920г.
124. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Щом изгрее слънцето, духам свещта и казвам: Всички навън с книжките си! Дойде денят.
9.3.1920г.
125. Девети март (22 март),  ИБ , София
Равноденствието на човека е възкачването на слънцето от юг към север. Тъй като слънцето иде от северното към южното полушарие, т.е. от единия полюс на битието към другия, северният всякога означава истината, а южният – добродетелта.
Шест часа вече как слънцето е минало вашия екватор.
Сега иде слънцето, нарами мотика и рало и стани работник.
22.3.1920г.
126. Ден на равноденствие,  ИБ , София
Равноденствието на човека е възлизане на слънцето от юг към север. Човек не може да бъде красив, докато Божественото слънце не изгрее в него, както слънцето иде от северното към южното полушарие, т.е. от единия полюс на Битието към другия.
4.4.1920г.
127. Зачудиха се,  НБ , София
Някой се обезсърчава и казва: Никой не ме обича, никой не ме е целунал. – Излез вън, да посрещнеш изгрева на слънцето. Ако всеки ден посрещаш слънцето, всеки ден то ще те целува. Какъв по-добър възлюбен ще търсиш от слънцето? С този възлюбен всеки може да живее. Всеки търси любовта на слънцето.
Ние се нуждаем от целувки. – От чии целувки? – От целувките на слънцето. Като казвам, че трябва да търсите целувките на слънцето, чрез него искам да отправя погледа ви към Божественото слънце.
18.4.1920г.
128. Молих се,  НБ , София
Христос препоръчва слънцето, като метод за лекуване. Когато няма слънце, ще се лекуват в стаята си, ще превържеш раната със зехтин или с лук; когато слънцето грее, ще излезеш вън, ще развържеш раната си и ще я изложиш на слънчевите лъчи.
25.4.1920г.
129. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Това благо, което Бог ти е дал, както и тази светлина, която излиза от слънцето, трябва да са еднакви за всички.
2.5.1920г.
130. По предание,  НБ , София
Днес те не са видими, но след 350 хиляди години и умът, и сърцето, и душата, и духът ще бъдат видими, както се вижда слънцето.
9.5.1920г.
131. Запалят свещ,  НБ , София
Учените са определили, с колко милиона коли и за колко време иде светлината от слънцето до земята, нищо повече не са определили.
10.5.1920г.
132. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Представете си, че излизате сутрин на някой планински връх да посрещате Слънцето; ако всички се пръснете по разни места, без да оставате в една точка, Слънцето ще даде на всички своята сила.
Вашето задаване на въпроси е подобно на стоенето в стая, в която има голям прозорец, а срещу прозореца – голямо огледало, в което сутрин изгревът на Слънцето се отразява. Аз искам да излезете от стаята навън и да не гледате Слънцето в огледалото. Огледалото ще ви покаже, че Слънцето изгрява някъде от дълбоко, т.е. ще ви покаже, че Истината е зад гърба ви.
Слънцето, като дава светлината си, казва ли ви: „Аз съм светлина”? Любовта казва ли ви: „Аз съм Любов”? Ако каже това, тя се ограничава.
27.6.1920г.
133. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
Слънцето действува изцяло на живота.
27.6.1920г.
134. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Слънцето мъчно ли е да обичаш? За да обичаме един човек, нека си създадем условието, че той е една необходимост за нас; а кога го понамразиш, ще се отдалечиш на сянка, както по обед от слънцето.
12.7.1920г.
135. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
Като сте умърлушени, спрете се, помислете за Бога, обърнете се към Него, вложете истината, любовта и Божествения живот и ще получите живота – Божествения живот (в тоя момент през дебелите черни облаци изгря в миг слънцето – часът е 10 ч. и 25 мин. преди пладне.) За Бога не можем да говорим, ако не Го любим.
8.8.1920г.
136. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Във висшата окултна математика има два принципа, които гласят така: отношенията на Земята спрямо Слънцето определят отношенията на Слънцето спрямо Земята. Заменям Земята с човека, а Слънцето с Бога.
Слънцето се познава чрез светлината, но и за нея има един посредник.
Слънцето за нас важи според светлината, която ни праща.
19.8.1920г.
137. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Направете следните наблюдения: когато небето е ясно и Слънцето грее весело, вашето разположение е добро, вие чувствате това и се радвате.
Ако вашето зрение е чувствително, при изгряването на Слънцето ще забележите следните явления: ако сте направили някой грях, то като излезете сутрин да наблюдавате изгрева на Слънцето, ще видите, че зората не е тъй приятна за вас. В изгряването на Слънцето има едно недоволство от вас. Не мислете, че това е алегория, а направете опит и ще забележите отношенията, които съществуват между вашите постъпки и изгрева на Слънцето.
Нека допуснем, че пространството между Земята и Слънцето е изпълнено с етерна материя и като обикаля около Слънцето, Земята среща едно препятствие, което постепенно предизвиква в нея известно изменение. В течение на милиони години, вследствие на това препятствие, Земята ще намали скоростта на движението си, докато най-после се върне в Слънцето. Ще дойде ден, когато това обръщане около Слънцето ще спре.
19.8.1920г.
138. Новото човечество, СБ , В.Търново
Новото в света, това е изгряващото слънце, а старото - слънцето, което залязва.
Сега на Земята настава Нова епоха, за която съвременният окултизъм казва, че от Слънцето иде една нова вълна.
Аз казвам: Слънцето е причина за всички нещастия на Земята, за нашите страдания и за нашите радости. Но Слънцето казва: "Ако ти си умен, ще можеш да използваш разумно моята енергия, аз ще ти принеса всичката си благодат; а ако ти не си умен, ще ти причиня най-големите страдания." Слънцето може да измени своята енергия, но то все ще си грее и Земята все ще се върти. И тя ако обиколи сто милиона пъти около Слънцето, и в нейното движение ще има едно изключение - катастрофално или във възходяща степен - благотворно.
Може да приложим този окултен закон и по отношение на Слънцето. Съвременните учени казват, че Слънцето, за да направи едно обръщане, нужни му са двадесет милиона години. Знаете ли какво ще стане в света, когато Слънцето направи едно такова изключение? Ако това изключение попадне в низходяща степен, цялата слънчева система ще угасне, нашето Слънце ще потъмнее, а с това и всякакъв живот ще престане.
Тъй че, сега има едно приблизително съвпадение - и Слънцето, и Земята са направили своите сто милиона обръщения и сега идват две изключения.
Те ще употребят тези две изключения - изключението на Слънцето и на Земята.
Какво е днес времето? - Хубаво, ясно и топло; слънцето грее отлично.
19.8.1920г.
139. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Както житното зърно съдържа всички възможности в себе си, а Слънцето му дава условията за растене, така и когато ние сме готови, Господ ще ни даде всички условия за работа.
И за Бога няма да ви говоря нищо – Бог е Слънцето, което изгрява; то е един символ на Бога.
21.8.1920г.
140. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Лошите мисли, лошите желания образуват едно мрачно, облачно небе, през което не може да се наблюдават Слънцето и звездите.
Някои казват: „Това е било отдавна, Духът е слизал само веднъж.“ Питам: Слънцето само веднъж ли изгрява, само веднъж ли залязва? То е изгрявало и залязвало милиони и милиарди пъти, но вие, като не разбирате Божия Закон, казвате, че слизането на Духа е станало в далечните времена на миналото, във времето на апостолите.
23.8.1920г.
141. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
За да видите една Божествена картина, вие трябва да разбирате хубавите картини на Слънцето, за което е нужно да го наблюдавате с години.
23.8.1920г.
142. Сутрешен наряд, 23 август, СБ , В.Търново
Някои от вас може да се заемат с изучаването на планините и реките в България или с кометите, с промените на Слънцето – защо то някой път е червено, а друг път има друг цвят.
12.9.1920г.
143. Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ , В.Търново
Ти трябва да чакаш изгрева на слънцето, а то няма да чака вас. И затова казва Христос: „Аз ви избрах.“ Хората казват: „Какво ще стане с мене, като умра, с какво ще ме облекат?“ Всички ще се облечете 10 минути по-рано, преди да е изгряло слънцето. Слънцето веднъж изгрява, веднъж залязва и който закъснее, загубил е вече.
14.9.1920г.
144. Когато дойде Духът, ИБ , В.Търново
Слънцето е изгрявало и залязвало милиони пъти и ще изгрява и залязва още милиони пъти.
26.9.1920г.
145. За възпитанието на децата, ИБ , В.Търново
Лятно време накарайте децата да направят 30–40 слънчеви бани, да се измият с вода топлена на слънцето поне 30–40 пъти.
10.10.1920г.
146. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Когато посрещате вие слънцето, вие ли давате, или то ви дава? Всякога, когото посрещате, той дава, а който посреща, той взема, затова, когато ви посрещат, джобовете, торбата ви трябва да бъдат пълни, иначе хората неохотно ще ви посрещат. Слънцето, храната и водата, когато ги посрещате, те ви дават.
Кому се разкрива цветът? Нали на слънцето, а на студа се свива.
Питаме: „Какво трябва да направим, за да ни обичат хората?“ – Правете това, което прави слънцето – давайте.
24.10.1920г.
147. Който има мир,  НБ , В.Търново
И съвременните хора не може да говорят много за слънцето, защото техните центрове не са толкова развити, да разберат добре слънцето. Ние за слънцето сега знаем само неговата външност; знаем, че то има само четири елемента, обаче какво е състоянието на слънцето, европейските философи още не знаят.
7.11.1920г.
148. Точка, линия, плоскост, куб,  НБ , В.Търново
Ако кажем, че Слънцето е по-голямо от Земята, то е значи близо. Например Слънцето, което е 92 000 000 мили далеч от Земята, ние го гледаме като една топка, а при това то е един и половина милион пъти по-голямо от Земята; но ако бихме го гледали още по-отдалеч, щяхме да го виждаме като точка.
29.12.1920г.
149. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Най-благоприятните часове за молитва са сутрешните, преди изгрева на слънцето, и после, като имаш скръб, когато си подложен на изпитания.
Ако тръгнем към слънцето, през тоя пояс не можем да минем. Промени ще станат и на небето – на Слънцето, на Луната, както и на Земята. От Слънцето има грамадни магнетически течения, които вдигат континента и го зонират.
30.12.1920г.
150. С думата „може“,  ИБ , Русе
Има слънчеви урагани, които изхвърлят на 180 000 км вън от слънчевата повърхност огромни енергии, и пак се повръщат на Слънцето тия урагани.
Има космически течения към Слънцето и Луната и обратно към Земята.
31.12.1920г.
151. Всичкият дълг,  ИБ , Русе
Като изгрее слънцето, всичко излиза, а някои се крият: вълци, къртици, бухали, кукумявки, прилепи, глисти и пр. – нощната култура.
1.1.1921г.
152. Частен разговор с Учителя, ИБ , Русе
Слънцето на полюсите се вижда как се движи спираловидно нагоре и надолу.
2.1.1921г.
153. Двата велики закона, ИБ , Русе
Аз ви казвам: Излезте вън на слънцето. Като излезете вън на слънцето, първия ден ще се почувствувате малко добре. Слънцето ви оздравява.
2.1.1921г.
154. Съвети от Учителя, ИБ , Русе
Днешният силно слънчев ден показва, че хората ще започнат с любовта, и огряни със слънцето, оживяват и ще възкръснат.
Слънцето си отива днес, залязва вече.
3.1.1921г.
155. Лекуване на разни болести, ИБ , Русе
Трябва да се правят в продължение на два месеца през топлия летен сезон 60-80-90 бани в продължение на три-четири часа всяка сутрин (преди пладне, когато слънцето още се възкачва на хоризонта).
25.1.1921г.
156. Кротките, НБ , ИБ ,
Защо не кажете, че искате да станете като слънцето, като него да светите. За в бъдеще вече никога да не казвате, че искате дъщеря ви да стане като месечинката, а пожелайте да стане като слънцето светла, или най-малко, като ранната звезда Венера. Когато наблюдаваш слънцето, кажи: "О, слънчице светло, слънчице ясно, като гледам твоите добродетели, покажи ми начина, как да проявя и аз своите скрити добродетели и да ги разработя в себе си."
Не се обиждайте вие, жените, защото трябва да знаете, че едно време месечината е била светла като слънцето, но сега е изгаснала, мъртва е.
Казвам: Ти никога няма да задоволиш твоята месечинка, тя постоянно се пълни и празни. – "А какво да правя?" – Когато тя стане като слънцето, ще дойде време, когато ще живеете по образ и подобие Божие и ще бъдете радостни и весели.
Аз нахвърлям моите мисли тъй, както слънцето своите лъчи, и всеки ще ги възприеме тъй, както иска неговата душа, и ще твори с тях толкова, колкото е изкуството на неговата душа, и всеки ще се облече тъй, както изисква неговият вкус.
27.2.1921г.
157. Любовта,  НБ , София
Първите се спущат дълбоко в материята, те никога не са видели слънцето.
Слънцето като я видяло, влюбило се в нея и започнало да я тегли нагоре, карало я да се изпарява. Другият й възлюбен, който се скарал за нея със слънцето, когато тя била горе в пространството, казал на слънцето: Сега можеш да си я вземеш. Водата се оплакала на слънцето, задето пострадала тъй жестоко. Слънцето пекнало силно, стопило снега, и водата се просмукала от земята, откъдето наново, като чисти, студени извори, излязла пак на повърхността на земята. Слънцето, като стане възлюбен, ще напече и ще донесе радост.
Но що от това? Слънцето като пекне, ще го изкачи пак нагоре. А от този нацапан сняг какви хубави студени извори ще се образуват, когато го напече слънцето! Ще примирим и едното, и другото състояние.
157.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Първите се спущат дълбоко в материята, те никога не са видели слънцето.
Слънцето, като я видело, влюбва се в нея и захваща да я тегли нагоре, кара я да се изпарява. Другият й любовник, който се скарал за нея със слънцето, когато тя била горе, в пространството, казва на слънцето: "Сега може да си я вземеш, мен не ми трябва сега тя". Водата се оплакала на слънцето, задето пострадала тъй жестоко. Слънцето пекнало силно, стопило снега, и водата се просмукала от земята, откъдето наново като чисти, студени извори ще излезе пак на повърхността на земята. Слънцето, като стане любовник, ще напече и ще донесе радост.
Ще кажеш: "Защо Бог е създал този грешник, този блудник?" Не, вникни, спри се, някой вол е изхвърлил изверженията си върху него, но що от това? Слънцето, като пекне, ще го изкачи пак нагоре. А от този нацапан сняг какви хубави студени извори ще се образуват, когато го пекне слънцето! Ще примирим и едното, и другото състояние.
13.3.1921г.
158. Новият човек,  НБ , София
Слънцето заело централно място, а около него започнали да обикалят останалите планети.
Слънцето е емблема на човешкия ум. Някой иска да се прояви, да обича някого, но се страхува и казва: „Ако ме излъже тоя човек?“ Питам: Може ли любовта да се страхува от лъжата? Слънцето огрява и топли всички същества, макар че някои от тях вършат престъпления.
И слънцето е единица. Знаете ли каква култура имат жителите на слънцето? – Има ли хора на слънцето? – Има. Най-простите същества на слънцето са хиляди пъти по-разумни и по-културни от най-умните хора на земята. Представете си тогава какво нещо са най-умните същества на слънцето.
Казвате: „Науката твърди, че слънцето се намира в огнено състояние. Тогава как живеят там същества?“ Ако, наистина, слънцето е в огнено състояние и там живеят хора, тъкмо това показва, колко разумни са те, за да могат да се справят с огъня.
158.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Слънцето се настанило въ центъра, а наоколо му започнали да обикалятъ останалитѣ планети.
Слънцето е емблема на човѣшкия умъ.
Слънцето като изгрѣва, огрѣва еднакво всички сѫщества, макаръ и тѣ да вършатъ прѣстѫпления.
И слънцето е единица. Знаете ли каква култура иматъ жителитѣ на слънцето? Ще кажете: „Дали има хора на слънцето?“ – Да, има много по-разумни отъ васъ. Най-проститѣ сѫщества на слънцето сѫ 100 пѫти по-разумни отъ най-умнитѣ хора на земята. Ще кажете: „Слънцето е въ огнено състояние, какъ живѣятъ тѣзи сѫщества тамъ?“ Както виждате, тѣзи сѫщества сѫ толкова умни, че могатъ да живѣятъ въ огънь, а ние не можемъ.
20.3.1921г.
159. Фарисей и садукей,  НБ , София
Ще намали или ще увеличи светлината и топлината си слънцето в зависимост от това вярвате ли в Бога или не? Земята ще спре ли движението си от това дали вярвате, или не? И да вярвате, и да не вярвате, слънцето ще свети и топли.
Колко трябва да плащаме на слънцето, което грее отгоре? Колко трябва да плащаме на майка си, която ни е родила и отгледала? Ако майка ми каже, че трябва да ѝ плащам и да се грижа за нея, защото ме е родила, тя не е истинска майка.
159.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Какъ мислите, слънцето ще измѣни ли топлината си споредъ това, дали вие ще вѣрвате или не? Земята ще прѣустанови ли движенията си отъ това дали вѣрвате или не? И да не вѣрвате, слънцето не грѣе само за васъ.
27.3.1921г.
160. Сеятелят,  НБ , София
Това значи да мислиш, че слънцето само един път изгрява. Слънцето е изгрявало безброй пъти и продължава да изгрява.
160.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Това значи да говоримъ, че слънцето е изгрѣло само единъ пѫть и повече не се повторило изгрѣването му. Не, слънцето е изгрѣвало милиони, милиони пѫти и за въ бѫдеще много пѫти ще изгрѣва.
10.4.1921г.
161. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Получихме вече последната телеграма от слънцето.
161.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Получили сме вече послѣдната телеграма отъ слънцето.
17.4.1921г.
162. Огнената пещ,  НБ , София
Числото 35 показва, че човек е обиколил слънцето 35 пъти. Казвате: „Може ли да се обиколи слънцето 35 пъти?“ Когато земята обиколи един път слънцето, и вие обикаляте заедно с нея. Значи вярно е, че човек е обиколил 35 пъти слънцето. Когато човек обиколи 35 пъти слънцето, главата му обикаля 57 пъти своя център. Всеки светлинен лъч е живо същество, което се простира от слънцето до крайния предел на земята.
Слънцето не чака! И тъй, освободете се от всичко, което ви спъва.
162.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Числото 35 показва, че този човѣкъ е обиколилъ 35 пѫти слънцето. Ще кажете: „Обиколилъ слънцето, може ли да вѣрваме въ това?“ Че азъ мога да ви докажа. Ами земята като обиколи единъ пѫть около слънцето и вие обикаляте заедно съ нея. Значи, човѣкъ е обиколилъ 35 пѫти около слънцето. Човѣкъ, като обиколи 35 пѫти около слънцето, неговата глава обикаля 57 пѫти около своя центъръ. Всѣки лѫчъ отъ свѣтлината е едно живо сѫщество, което се протака отъ слънцето до крайния прѣдѣлъ, дѣто ще стигне.
Слънцето нѣма да ни чака.
15.5.1921г.
163. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Казвате: „Вярно ли говориш, или не?“ – Сами ще си отговорите, верни ли са думите ми, или не. – „Много ни напече!“ – Какво трябва да правите, когато слънцето силно пече? Ще отидете на работа. Използвайте тоя закон! Вие никога не можете да се докоснете до слънцето, да се ръкувате с него, но всякога можете да използвате светлината му.
163.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Казвате: „Дали този човѣкъ говори вѣрно или не?“ Азъ казвамъ: Вие какво знаете? Когато слънцето ме напече не питамъ: „Може ли да ме напечешъ, а азъ да отида на работа?“ Слѣдователно, като ви говоря, нѣма да казвате: „Много ни напече това слънце“, а ще отидете на работа.
Използувайте го! Ние съ слънцето никога не можемъ да дойдемъ въ съприкосновение, да се рѫкуваме, но неговата свѣтлина може да я използуваме.
22.5.1921г.
164. Живата енергия,  НБ , София
Първият опит, който направихме през време на войната, беше да познаят хората живата слънчева енергия, да посрещат слънцето и да използват неговите ранни утринни лъчи. Тази жива енергия иде само сутрин, когато слънцето изгрява.
164.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Тази енергия идва само сутринь, при изгрѣва на слънцето, на обѣдъ не идва. Тази жива енергия не идва отъ слънцето, нѣма да ви кажа отдѣ идва.
5.6.1921г.
165. Ангелът отговори,  НБ , София
Ако тоя час съвпада с изгряването на слънцето, резултатът на изваждането е един; ако съвпада с залязването на слънцето, резултатът е друг.
Слънцето вече изгрява! Долу всички заблуждения! Не мислете, че това, което е станало с Христа, има само външна форма.
Като изгрява слънцето, трябва да очаквате тоя велик момент.
165.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Ако деветиятъ часъ се падне когато слънцето залѣзва, резултатътъ ще бѫде единъ; ако деветиятъ часъ се падне, когато слънцето изгрѣва, резултатътъ ще бѫде другъ.
Като изгрѣе слънцето, трѣбва да очакваме да ни проговори Господь.
19.8.1921г.
166. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
– Е, приятелю, ти, който знаеш всичко, я ми кажи колко милиона години има, откак е създадено Слънцето?
19.8.1921г.
167. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
Туй небе, което виждате днес, какво ви говори? Господ говори така: „От едната ни страна е Месечината, която е пълна – тя е емблема на Христа; а от изток изгрява Слънцето, което е емблема на Божествения Дух, Който раздвижва света.“ Значи имаме две условия – Месечина и Слънце, които се гледат, т.е.
21.8.1921г.
168. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Тогава Слънцето е в зенита, горе.
Докато имате отлично настроение, вашият обяд идва, но щом си изгубите настроението, обедът е минал, Слънцето вече е под наклон. Това е така, защото всички хора на Земята нямат еднакви отношения към Слънцето.
Слънцето май ви обича.
22.8.1921г.
169. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
А след това ще бъдете в състояние да изучавате небесните светила – Слънцето, Венера, Марс, Сатурн; после да влизате в други светове, за да се съобщавате с техните жители.
Всяка душа трябва сама да се обърне към Господа, защото в своето движение тя има собствена орбита и сама трябва да се обърне към Слънцето. Докато тя се отдалечава от Слънцето, докато си върви по своята орбита, тя трябва да бъде оставена да си измине своя път – вие не можете да измените нейния път.
Ами ако един Бял Брат ви вземе астралното тяло, заведе ви на Слънцето и вие видите онази светлина, ще кажете: „Какво сме мислили, а то какво било!“ Питам ви: колко време ще искате да живеете там? И като дойдете на Земята, само ще гледате хората, ще изпитвате необикновена радост и ще казвате:
Тя е първата станция за Слънцето, нагоре.
И когато всички учени хора говорят, че на Месечината има това и онова, ще кажете: „Хубаво говорят, право е, точно така е, както говорят.“ Земята крие големи богатства, Месечината крие големи богатства, Слънцето – също.
22.8.1921г.
170. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
По астрономия: Отношенията на слънчевата и лунната енергия към земната енергия и какво е отношението и влиянието на Слънцето и Луната върху Земята.
23.8.1921г.
171. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
А това са въпросите за водата, за въздуха, за Слънцето и т. н.
2.10.1921г.
172. Поздравът на Любовта, НБ , София
Ако слънцето не ни поздравяваше всяка сутрин, животът щеше да бъде в застой. Когато облаците скриват слънцето, ние сме тъжни, чувстваме нужда от неговия поздрав. Всяка душа има нужда от поздрава на слънцето, от енергията на неговите лъчи.
172.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
Ако слънцето не ни поздравляваше всѣка сутринь, щѣше да се роди всичкото нещастие на живота.
9.10.1921г.
173. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Някои звезди са 300 милиона пъти по-големи от слънцето, а астрономът казва, че е изследвал еди-коя си звезда, след това даде отчет за математическите си изследвания: каква е светлината, какви са елементите, какво е състоянието на планетата, към коя фаза на развитието принадлежи.
Той трябва да има едно сърце, чисто като кристал; в ума му да има светлина като слънцето; да има една възвишена и благородна, широка душа като цялата вселена; един крепък Дух като Бога!
30.10.1921г.
174. Синът Божий,  НБ , София
Да ви покажа сега: ако в един такъв момент Любовта дойде като един лъч от слънцето и падне случайно върху едно цвете или кристал, този цвят за 20 минути, вие ще видите, ще вземе всичките красиви форми и ще се превърне в един много красив и разумен човек.
Те са велики целувки! Както от слънцето излизат целувките на великата енергия, тъй от нейния лъч произтича тази Любов, която индусите наричат „tattvas“.
Ако във вас се проявява обикновеният живот и ходите гологлави, а слънцето грее, към обед непременно ще имате слънчев удар, защото тази Божествена енергия ще мине през земята, ще промени някои вибрации и ще образува загорещяване в мозъка.
Такава е тази велика енергия, която слиза от слънцето и звездите, която изтича от Бога, но чрез видимия свят.
И второто нещо – да знаете, че от слънцето е богатството.
И ако един ден във вас се пробуди Божественото съзнание, тъй както аз ви казвам, и дойде тази необикновена вяра, вие ще погледнете слънцето, ще видите тази енергия и ще кажете: „Сляп бях едно време, но сега виждам“.
6.11.1921г.
175. Ненаписаните закони,  НБ , София
Туй в индуската философия се нарича закон за татвическата енергия, от която праната е едно видоизменение – то е едно течение, което иде от слънцето, едно механическо течение.
Какво става на слънцето, какви преобразувания има?“ – „На слънцето стават изменения. Ще каже някой: „Какво гледаш в слънцето?“ – „Гледам светлината на слънцето, слушам тази светлина, която ми говори.“ Сега обикновените хора ще кажат: „Този ни забавлява.“ Тъй вас забавлявам като малки деца с куклички.
Когато вашата мисъл отслабне, вие ще прокарате вашия ум към ония велики закони на живота – към слънцето, и ще възприемете тази първична прана.
Истината е на друго място, тя трябва да дойде от слънцето, от горе – нищо повече. И той ще разбере истината само от слънцето. Само един център има, и той е слънцето; ако вие мислите, че може да разберете истината по друг начин и лъжете се. От слънцето трябва да дойде, разберете, тази първична, разумна енергия, която периодически слиза. Де е Господ? – Близо – в слънцето е тая истина. И месечината, и слънцето са създадени за години и времена.
Следователно с тази енергия, която иде от слънцето, всички трябва да се свържат, бащи и майки не се ли свържат със слънцето, да не се женят. И онзи ученик, като погледне слънцето, той ще види нещо повече, а обикновеният човек, като погледне, ще каже: „Слънце, кой не го е виждал!“ Обаче в слънцето има нещо, което хората не са видели.
И като разбере тази енергия, която излиза от слънцето, тогава ще му се открие тайната, тогава ще му кажа: „Освобождаваш се“.
Да ви говоря ли още? – Ще се разсърди слънцето, ако говоря повече.
10.11.1921г.
176. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
"Познанство", аз употребявам тази дума в следующия смисъл: когато излезеш през месец май в някой приятен майски ден в гората и когато те огрее слънцето и ти чуваш птичките как хубаво пеят - то е познанство.
13.11.1921г.
177. В Египет,  НБ , София
А ако вие хванете специална експедиция да идете на слънцето, на Марс, Сатурн, или другаде, да направите тази инсталация и да се върнете... вие мислите ли за тая разходка? Когато дойде някой инженер от невидимия свят да направи едно изобретение, той работи, връща се на земята, ще чакате дълго време и ще чуете: „На еди-кое си място се появили нови жици“.
Но вие ще кажете: „На север ли? Не знаеш ли, че там е студено? А пък от изток слънцето изгрява, какво ще търся там? Ще ида на юг и на запад“.
16.11.1921г.
178. Плачът,  НБ , София
В туй училище един ден дошъл и синът на слънцето – и той да се учи. Като минавал синът на слънцето и погледнал, отвратил се от тази постъпка на мухата и помислил какво да прави. Другата дъщеря, като видяла тази постъпка на сина на слънцето, почервеняла. Тогава царят извикал сина на слънцето и го изпратил обратно на слънцето. Обаче, този син, като отишъл на слънцето, бил много наскърбен, задето, като имал желание да направи едно добро, причинил такава пакост. Краските първоначално били много груби, но като се върнал царският син на слънцето, много плакал: любовта му станала толкова силна, че образувала росните капки. Най-интелигентните хора, които са се намирали тогава, осъдили сина на слънцето, и не му дали да се оправдае защо и за какво.
20.11.1921г.
179. Ананий и Сапфира,  НБ , София
До слънцето някой път отивам за 8 минути.
Слънцето, Марс това ти говорят.
И аз желая този ден скоро да изгрее, още един час остава да изгрее слънцето. И като изгрее слънцето, всичките мъртви ще бъдат погребани.
4.12.1921г.
180. Още по-блажени са,  НБ , София
Като срещнеш ти моята душа, тя ще бъде светла, като слънцето, и ще носиш моята светлина с хиляди години и векове! А сега, като срещнеш някой човек с потури, бели гащи и калпак, казваш, срещнал си „Учителя“. Учителят е като слънцето.
И онази жена, и тя оценява мъжа си, и тя му дава всички условия да прояви своята Любов и своите благородни и възвишени мисли. „По-блажен е онзи, който слуша Словото Божие и го пази.“ И слънцето изгря, и то се зарадва.
На всинца ви е говорил той, но не еднакво вие сте го разбирали; както слънцето еднакво ви е осветявало и гряло, но не всинца сте го възприели еднакво, различно сте възприели вибрациите му.
Ще бъде една велика радост! Велик е той като слънцето и тогава ще се прояви във вас туй съзнание и ще кажете: „Сега разбирам дълбокия смисъл на оная велика Божествена Мъдрост“.
11.12.1921г.
181. Стани и опаши се!,  НБ , София
Какво е туй: „Мъчно е да се живее без идеал?“ – „Разбира се, види се, някоя моя приятелка е писала това.“ След две седмици той пак сложил друго писъмце в джоба, пише тъй: „Но ако тази душа е зърнала своя идеал надалече, какво трябва да прави?“ Вечерта тя изважда писъмцето, чете и все си казва: „Тази приятелка... ако го е зърнала, какво трябва да се прави?“ След един месец той пак написал друго писъмце и пак го сложил в джоба: „Ако този идеал е толкова висок като слънцето, начинът за постигането му“.
Той иде и онези, които казват: първото изключение иде, вие ще забележите, че иде едно изключение в слънцето, иде едно изключение в земята.
Вашите грехове, това е един лед, а слънцето, което иде, то ще стопи тоя лед.
18.12.1921г.
182. И Петър се грееше,  НБ , София
Очите ми са отворени, ама ти не бой се.“ – „Е, какво ще направиш?“ – „Защо седиш в тази дупка? В нашия свят каква светлина има, аз цял ден се излагам на слънцето, с мене ще ходиш из моята градина.“ – „Истина ли ми говориш? Чакай да питам майка си.“ Отива мишлето, след малко иде пак с майка си.
19.12.1921г.
183. Живо течение, ИБ , София
Може да направите следния опит: мислено да отидете на слънцето и ако нещо успеете да видите, да мълчите, никому нищо няма да казвате, само ще се поусмихнете малко.
1.1.1922г.
184. Сродни души,  ИБ , София
Слънцето, например, изгрява и залязва точно навреме. Да бъдем точни като слънцето!
1.1.1922г.
185. Сродните души,  НБ , София
Това ще бъде първият ден на нашата еволюция, денят на изгряването на слънцето.
8.1.1922г.
186. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Кого е целувала? Ако запитате това цвете кого е целувало, ще ви каже: „Слънцето, слънцето съм целувало. Тъй както съм хубаво, слънцето ме е направило. Като съм целувало слънцето, всичките ми грехове се простиха, слънцето ме въздигна“.
Виждали ли сте как изгрява слънцето сутрин? Така е и с Любовта.
Когато някой иска да дойде в моята църква, аз отварям вратите за богомолците в 4 часа, преди да изгрее слънцето.
15.1.1922г.
187. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Когато слънцето стопля вашата стая, нямате нужда от печка, но щом това слънце замине към северния полюс, в тези северни нощи, тогава ще имате нужда от вашата печка, тогава ще имате нужда от вашата малка свещица.
1) Колко е далеч слънцето?
Върнал се ходжата и отговаря: „Слънцето е далеч 12 часа, защото след 12 часа изгрява пак.
22.1.1922г.
188. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Едно време те са били изложени на слънцето, а сега започвате да градите вашата къща.
5.2.1922г.
189. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Аз правя сравнение и то е следното: Там, дето прониква слънцето, дето има хубава вода, хората са най-здрави, а по северните склонове на планините, дето прониква много малко слънчева светлина, има най-много болести.
24.2.1922г.
190. Трите живота, ООК , София
Е, хубаво, забелязали ли сте сутрин майката дойде, каже на детето: Стани мама, слънцето е изгряло. – А то ѝ отговаря: Още малко.
190.2 Трите живота ( втори вариант )
Колко пъти майката е събуждала детето си от сън, и то продължава още да спи! Колко пъти майката нежно го е подканяла: „Стани, мама, слънцето вече изгря“. На кого Господ не е казал: „Стани, излез вън, слънцето изгря“.
26.2.1922г.
191. Царството Божие,  НБ , София
Как ние трябва да го разберем? И тогава в моя ум се заражда следната мисъл: Ако аз казвам на болния: „Търси първо слънцето, и всичко друго ще ти се приложи“, има ли смисъл? – Има. Всякога търси слънцето и всичко ще ти се приложи. Ако приложим първия закон за Царството Божие, ще имаме един резултат както от слънцето; ако ходиш само по своите желания, ще имаш резултата на чашката и ще ходиш бос и болен и всички ще бъдете болни до четири поколения.
Тогава иде един от великите духове и му казва: „Защо седиш тук?“ – „Този сандък, какво да правя?“ – „Аз мога да те освободя, но готов ли си да оставиш този сандък?“ Мнозина ме питат: „Защо Христос казва да се освободим от богатството си?“ Ако ти си на дъното на океана, не заслужава ли си да оставиш този сандък и да излезеш горе, на слънцето? Ще имаш земица, да ореш.
2.3.1922г.
192. Трите методи на природата, ООК , София
И тъй, първото правило за един ученик на окултизма е: да се нахрани вечерно време преди да е залязло слънцето. Може да се нахрани, и когато слънцето залезе, но най-добрият метод е, когато слънцето е на височина два метра преди да е залязло, ти да си приел своята вечеря. А другите животни, бухалите, прилепите и тям подобните, които излизат вечерно време, те се хранят и в 7, 8, 9, 10, 12 и в 2 часа, докато изгрее слънцето. Щом изгрее слънцето, всички се скриват в дупките си и си почиват. Следователно, (I правило за хранене) ще се храниш вечерно време преди да е залязло слънцето, а сутрин никога няма да ядеш преди да е изгряло слънцето.
192.2 Методи на природата ( втори вариант )
Като ученици, спазвайте следните правила за живота: Сутрин да се храните след изгрев слънце, а вечер – преди залязване на слънцето. Вземете пример от птичките, а не от нощните птици и животни, които излизат след залез на слънцето и си търсят храна. Щом изгрее слънцето, всички се скриват в дупките си.
8.3.1922г.
193. Сила на волята,  МОК , София
Когато медитирате върху дъгата, ето какви картини можете да си представите: на запад слънцето, на изток черен, тъмен облак, а дъгата от север към юг, след ситен, пролетен дъжд.
С други думи: Тайната молитва подразбира отправяне погледа на човека към слънцето, източникът на живота.
193.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
Може дъгата да си я представите по следния начин: че на запад е слънцето, един черен облак към изток, а дъгата от север към юг, след един пролетен дъжд.
Когато казваме „тайна молитва“, разбираме, както обръщаме погледа си към слънцето, да погледнем.
12.3.1922г.
194. Слушайте Него,  НБ , София
Като те срещна, ще те погледна и попитам: имаш ли в себе си това, Божественото? Него ние наричаме слънцето на живота.
Като казал Христос това на старозаветните пророци, неговото лице станало светло като слънцето.
И ако вие разберете, ще кажете: „Както Господ пожертва живота си заради хората, тъй и аз заради Господ може да се жертвам“ – тогава вашите лица ще светнат като слънцето и дрехите ви ще станат бели като сняг.
19.3.1922г.
195. Твоето Слово,  НБ , София
Сега, когато ние питаме: Какво нещо е Истината? Е, истина е това: млякото ти чисто ли е? Е хубаво, ако млякото ми е чисто, това истина ли е? Казва някой: „Кажи ми тази дума истина ли е?“ „Тази дума представлява ли истината?“ Аз тълкувам, когато някой ми каже: „Ти говориш ли ми истината?“ Аз подразбирам следното: ето какво е скрито – когато някой човек ме пита, този плод на слънцето ли е узрял? Ако плодът е узрял на слънцето, под силата на слънцето, какво ще стане? Създаването на този плод не може да се обясни само със светлината, със силата на слънцето. Ако земята се движи по един кръг около слънцето, а слънцето се движи около друг кръг, пък той около трети и т.н., значи движение в движение имаме, то е насока на една права линия, а правата линия е насока към Истината.
26.3.1922г.
196. Които вас приемат,  НБ , София
Навсякъде липсва Любов! Едно нещо: Вложете тази Божествена Любов, която носи музика и поезия! Повярвайте вие на този Господ, Който ви говори. „А – казвате, – не му е дошло времето.“ Закъснели сте, закъснели сте, отдавна е изгряло слънцето, още много ще закъснеете! Тия музиканти са като пойните птички, които като мине месец юли, престават да пеят.
29.3.1922г.
197. Старият и новият живот, МОК , София
Да предположим, че слънцето е една такава определена точка. В еволюцията, ония тела, които са близо до слънцето, се движат много бързо, а тия тела, които са далеч от слънцето, се движат много полека.
197.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Представете си, че близо до корените на някой голям дъб посадите едно малко цвете или растение; как мислите, добре ли ще се развива това цвете? Цветето няма да се развива добре - защо не ще може да вирее? В скоро време това цвете ще изсъхне, защото дъбът ще поглъща всички хранителни сокове от земята, както и светлината на Слънцето, тъй щото почти нищо няма да остане за цветенцето.
Допуснете, че Слънцето представлява една определена точка в пространството. Приемете, че този лост може да се върти; какво ще забележите при въртенето на лоста - колкото по-бързо се върти, толкова по-бързо се движат по-отдалечените от Слънцето планети, а по-близките се движат по-бавно.
Обръщането на човека към Бога е подобно на обръщането на цветята към Слънцето.
30.3.1922г.
198. Три разряда ученици, ООК , София
Вземете слънчевата светлина, всеки ден, през известни часове на деня, към обяд, но повечето сутрин, идат периодически известни вълни от слънцето, които носят в себе си положителни мисли, интелигентни мисли от слънцето. Има и отрицателни движения от слънцето, които носят негативни мисли. Аз онзи ден ви направих една забележка: Ако заспите денем на слънцето, непременно вашият организъм ще привлече тия негативни вълни от него, тъй наречената черна светлина, и като станете, ще се почувствувате неразположен. А може да се греете на слънцето, но всякога вашият ум ще присъствува, за да може да привличате положителните вълни на слънчевата енергия.
198.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Като изучавате влиянието на светлината, ще забележите, че има часове през деня, когато слънцето изпраща на земята благотворни лъчи, главно сутрин до обяд: има часове през деня, когато слънчевите лъчи не се отразяват благотворно върху организмите. Човек може да се излага на слънчевите лъчи през всяко време на деня, но умът му трябва да бъде съсредоточен, положителен, да възприема само положителните лъчи на слънцето. С черните отрицателни вълни на слънцето идат и земни вълни, които също се отразяват вредно върху организма на човека. Докато научите законите на ограждането, да се пазите от тези вълни, добре е да се греете на слънцето през ранните часове, най-късно до обяд.
2.4.1922г.
199. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Тъй както всяка сутрин аз трябва да излизам да опитвам слънцето, да излагам гърба си, то да ме грее, да опитвам неговата сила, по същия начин всяко същество, колкото и да е малко, дали е във формата на един човек или муха, комар и бълха, в каквато и да е форма – аз вземам тия форми в първичния им смисъл, – имат право да опитат тия слънчеви лъчи, за да възприемат колкото и да е малко живот от тях, да изпитат сладчината на това слънце.
Защото ако не се разрушат вашите къщи, вие ще измрете в тях, а като ги разруша, ще влезе слънцето и ще бъдете свободни.
Може да туря един да види слънцето, двама, а другите не може да го видят, а вън чакат 200 души и ще се роди едно съревнование. „Защо този да е при прозореца, а не друг“, и ще почне едно мушкане: ти ли си прав или не. Този прозорец ще го махна. „Ама без прозорец не може, ние ще гледаме слънцето от прозореца.“ Това не е наука! Това е наука на мушкане. А сега нас ще ни турят в църквата и ще ни кажат: „Само оттук може да гледате слънцето“. Най-първо човек трябва да познава Бога! Нищо повече! Всяко едно същество, най-първо, трябва да е запознато със слънцето, за да има свежа мисъл.
И аз ще питам: Господ кога Го видя, когато изгряваше или когато залязваше? Сега ще кажете: „Тези са поклонници на слънцето“. Кога иде слънцето? Сега пак някои от вас ще кажат: „Ето една мистификация“.
4.4.1922г.
200. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Тия ръце са точно на мястото си, само че в движението си, посоката на лявата пътека минава през центъра на земята, а на дясната – през центъра на слънцето. При единия начин вие ще слезете в най-гъстата материя, в най-голямото противоречие на живота, ще имате да се борите, ще се намали светлината; а при другия – ще минете в най-рядката материя, ще минете през центъра на слънцето.
Слънцето изгрява, земята се върти и всяко нещо си върви по определения път.
200.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Всяка ръка е на мястото си, но се различават само по посоката на движението си: лявата ръка се движи към центъра на земята, а дясната – към центъра на слънцето.
Слънцето изгрява и залязва, земята се върти около него и всяко живо същество върви по своя път.
5.4.1922г.
201. Двете посоки, МОК , София
Знаете ли причините защо младото расте нагоре? То винаги е свързано с центъра на слънцето и в този стремеж застава право; но, като мине известно време и стане старо, обърне погледа си към центъра на земята, и вследствие на това прегърбва се.
201.2 Двете посоки ( втори вариант )
Коя е причината, че клоните в младите дървета вървят нагоре? Причината за това е, че като млади те се стремят към центъра на Слънцето - този стремеж заставя клоните да растат нагоре и да стоят прави.
Значи две са посоките, теченията, по които човек може да се движи: или нагоре - към центъра на Слънцето, или надолу - към центъра на Земята.
Всички неприятни състояния са вляво - те представляват движение към корените, надолу, към центъра на Земята; всички приятни състояния са вдясно - те представляват движение към клоните, нагоре, към центъра на Слънцето.
9.4.1922г.
202. Волята на Отца,  НБ , София
Когато искаш да разрешиш въпроса правилно, отвори очите си, погледни нагоре, поеми дълбоко въздух и обърни се към слънцето, за да те проникне тази светлина навсякъде.
12.4.1922г.
203. Закон на движенията, МОК , София
Сега, някой път, за да изгоните вашите илюзии от ума си, някой може да каже: „Аз зная, нека той си представи, знае ли той какво става сега на слънцето“. Щом си едно божество, безгранично, какво става с мозъка и понеже мозъчните клетки са вътре в тебе, какво става в слънцето, с ближните звезди? Щом не можеш да разрешиш този въпрос, ще знаеш, че си една малка част от общото съзнание на битието, едно малко проявление.
203.2 Закон на движение ( втори вариант )
Сега, за да се освободите от илюзиите на ума, от мисълта, че всичко знаете, задайте си въпроса какво става днес на Слънцето и си отговорете; после си задайте още ред въпроси: какво става на Луната, какво става в цялата Вселена, какво представлява човек; ако някой се мисли за божество, той трябва да е готов да си отговори на тия въпроси - божеството знае всичко.
16.4.1922г.
204. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Ако вие се греете на слънцето, няма никаква опасност, слънцето досега никому зло не е направило. Но ако имате светлината на слънцето, концентрирана в една свещ, с тази свещ може да направите хиляди злини. Та някои казват: „Да имам светлината на слънцето“. На кое слънце? Което запалва ли? И то как? Отдалеч или отблизо? И според мене, всеки, който носи свещ, който носи светлината на слънцето отблизо, той е опасен човек. Със свещта може да запалите една плевня, но със слънцето не можете да запалите никаква плевня.
19.4.1922г.
205. Разбор на думи, МОК , София
Е, хубаво, тръгвате, за къде? Когато посеете някоя ябълчна семка, тя тръгва нагоре и надолу, към центъра на слънцето и към центъра на земята. Ее, вие като тръгвате, накъде ще вървите? – Към слънцето.
205.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Накъде тръгва ябълковата семка, която сте посадили в земята? Ябълковата семка тръгва в две посоки: нагоре - към центъра на Слънцето, и надолу - към центъра на Земята. Според вас човек накъде тръгва? - Към Слънцето.
20.4.1922г.
206. Предназначението на музиката, ООК , София
Когато всички учители предупреждават учениците си, те ги предупреждават именно за тия състояния, докато учениците не дойдат в състояние да разбират своя ум, да регулират тези течения от слънцето и от центъра на земята, и после да разпознават тия течения и ключовете на низшето животинско царство.
Тия лъчи ги има в слънцето.
206.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Докато не разбира още силите на своя мозък, той не може да регулира теченията, които идат от центъра на слънцето и от центъра на земята, не може и да ги различава, поради което лесно се поддава на низшите сили и изпада в трудни положения.
Помнете: двете течения, двата вида лъчи минават както през слънцето, така и през човешкия мозък.
Който прави сам упражнението и на време, той възприема слънчевата светлина направо, както иде от слънцето, без никакви огледала, и затова се ползва от нея.
23.4.1922г.
207. Христа разпят,  НБ , София
Всяка пъпка е разтворен куб, за да се прояви новото съдържание, а като се прояви новото съдържание отвътре, да може то да приеме и небесното съдържание, понеже в света има две течения: едното от центъра на земята, а другото от центъра на слънцето.
27.4.1922г.
208. Окултни правила, ООК , София
Всякога трябва да се печете на слънцето, т. е. мисълта във вас трябва да бъде светла, отривиста.
208.2 Правила за живота ( втори вариант )
Какво правят мравките, когато някой учен постави лупата си близо до мравуняка и я насочи срещу слънцето? Като минават през фокуса на лупата, слънчевите лъчи запалват сламките в мравуняка.
30.4.1922г.
209. Ще се стопи!,  НБ , София
Изнесете го на слънцето, ако е направен от твърда материя и ако тази материя изсъхва – неморален е, а ако остава тя пластична, разтеглива, – морален е този човек.
Слънцето е, което иде отгоре и постоянно ни целува, а не чака ние да го целуваме.
7.5.1922г.
210. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Слънчевата светлина не може да се подигне по-горе от слънцето.
Когато слънцето изпраща своето благословение, когато Бог изпраща своето благословение чрез слънчевите лъчи, всичките те идат съединени като бяла светлина.
Когато слънцето грее, изпраща светлина и топлина, какво се иска от нас? – Всеки да определи една малка площ на земята, да я изкопае, посее и ще израсте нещо. Слънцето казва: „Изори нивата и посей нещо, аз ще проявя Любовта ми, аз ще изкарам нещо, каквото посадиш: ябълки, сливи, круши, дини, тикви, репи – всичко туй аз ще го възрастя.
10.5.1922г.
211. Закон на енергията, МОК , София
За туй дадох правило: когато слънцето ви пече, веднага с двете ръце ще гладите косата си, ще разтривате главата, ще вземате туй електричество от главата и може да избегнете всеки слънчев удар.
211.2 Закон за енергиите ( втори вариант )
Ето защо лятно време, когато Слънцето силно пече върху главата ви, гладете косата си с двете си ръце; чрез ръцете си вие ще отнемете електричеството от мозъка си и ще избегнете всякакъв слънчев удар.
Това, което днес е тъмно за вас, утре, като изгрее Слънцето, ще стане ясно, светло.
11.5.1922г.
212. Мястото на човека в природата, ООК , София
212.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Ще се качите на планината, ще стигнете до полянката, под снега, и ще почакате изгрева на слънцето.
14.5.1922г.
213. Дъще Сионова,  НБ , София
И в ония цветя и в ония дървета, и в тях има туй съзнание: като посрещнат своя любовник – слънцето, – и те турят най-хубавата премяна, ония хубави, шарени цветя – най-хубавата премяна, с която идат да го посрещнат, и цветята имат много добри познания за слънцето, отколкото сегашните хора. Сегашните образовани хора, когато слънцето ги напече, турят си големи дъждобрани, омбрели или големи шапки, турят големи завеси, да не влиза в стаята светлина през ония малки прозорчета, и всички проповядват да не би да слънчасат хората.
Ако ти си болен, грей се на слънцето и туй слънце ще те излекува, и Отец ще те научи на истината.
17.5.1922г.
214. Методи за чистене, МОК , София
Значи при чешмата вие може да сте имали някои философски разсъждения: как е направен света, колко са далеч звездите, колко милиона години има откак е създадено слънцето, кои са причините за социалното положение, но сте забравили да напълните шишето.
214.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Дохождате до края на града, спирате се пред една чешма и сядате на сянка да си починете; почивате и размишлявате върху разни философски въпроси - как е създаден светът, от колко години съществуват звездите и Слънцето, как ще се разрешат социалните въпроси и т.н.
18.5.1922г.
215. Необятната любов, ООК , София
215.2 Необятната любов ( втори вариант )
Това означават думите на Христа: „Когато брат ти сгреши пред тебе и се обърне да ти иска прошка, прости му, преди да е залязло слънцето“. Преди да е залязло слънцето, ти трябва да си се помирил с него.
Но и работниците на нивата, които цял ден вдигат и слагат мотиката под силните лъчи на слънцето, не са нечисти и грешни.
24.5.1922г.
216. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
Ако много се страхувате вечерно време, денем гледайте от слънцето да асимилирате чисто портокаловите лъчи, и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне само на благоразумие.
Да кажем, ако вие се движите с особен трен, вие ще отидете за 250 години до слънцето, толкова време ви трябва.
216.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате портокаловите лъчи от Слънцето и тогава страхът ще стане нормален, ще се превърне в благоразумие.
Ако се движите с бързината на обикновен трен, вие ще стигнете до Слънцето в продължение на двеста и петдесет години; ако се движите с бързината на светлината, ще стигнете до Слънцето за осем минути.
25.5.1922г.
217. Без Бога и без любов не може, ИБ , Витоша
Тази сутрин, като изгряваше слънцето, беше облачно, небето не беше добре.
26.5.1922г.
218. По пътя, ООК , Витоша
218.2 Правият път ( втори вариант )
По-нататък ще ви дават задачи, да подобрите времето: ако е облачно, да стане ясно, да изгрее слънцето; ако е суша, да завали дъжд, да освежи и напои растенията.
2.6.1922г.
219. Изгрев и залез, ООК , София
Но, ако вие сте един ясновидец, за вас няма да има нито изгрев, нито залез: посред нощ вие ще видите слънцето на противоположната страна на земята.
Изгрев – това е един момент на съзнанието и този момент е само когато слънцето излезе от хоризонта, а след като изгрее, то вече не е изгрев. И залез е онзи първият момент, когато слънцето допре до хоризонта и се изгуби, скрие се зад него. Изгрев е от онзи момент, показването върха на слънцето, докато излезе на другия край. Ако вие нямате съзнание за тази реалност, че слънцето изгрява и залязва, нищо няма да ви ползува. Ако слънцето изгрява и залязва, то е само за съзнанието ви. А раз вашето съзнание схваща изгрева на слънцето, в туй съзнание взимат участие вашият ум, вашето сърце и воля. Това дете като вземе да умира, ти виждаш как слънцето ще залезе. Има някои хора, за които, като залезе слънцето, пак могат да живеят до полунощ. След като залезе слънцето, казват: „Ще се мре“. Ясновидецът, ако вижда слънцето навсякъде в неговото движение, той няма какво да се плаши. Най-малката погрешка ще завърти колелото на вашата земя, тя ще почне да се движи по-бързо и слънцето ще залезе преждевременно. И когато казвам, че не трябва да се правят погрешки, то значи от окултно гледище, да не залезе слънцето ви. Щом залезе слънцето, всяка една работа, от какъвто и да е характер, престава вече.
Наслаждавам ли се с Неговите дела и с Неговите мисли, които Неговият Дух изпраща“. „Велик е, казвате, Господ, Той е направил слънцето!“ С това слънце занимавал ли си се, да видиш неговото естество? Можеш ли да идеш на гости при слънцето? Един окултен ученик от трета степен – не от първа или втора, но на трета степен – може да иде на слънцето. Та и вие сега, като говоря за слънцето, хоп, кандидати сте да отидете там. По този начин не се ходи на слънцето. Ако вие можете да трансформирате вашето съзнание, да придобиете, след 999 опити, най-малката форма на Любовта, веднага ще бъдете гости на слънцето. И жителите на слънцето ще ви посрещнат и като се върнете, вие ще имате отлични лица, весели ще бъдете, ще кажете: „Отлично място е слънцето!“.
А щом някой каже, че в него изгряло слънцето, ние разбираме, че е от Бялото Братство. Залезът на слънцето показва, че ти си на крива посока, следователно трябва да превърнеш тази посока на един изгрев в твоето съзнание.
219.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Той ще вижда слънцето и среднощ, на противоположната страна на земята, както ясновидецът го вижда. За него слънцето постоянно грее.
Следователно, като говорим за изгрев и залез на слънцето, разбираме само един момент: излизането на слънцето от хоризонта и скриването му зад хоризонта. Изгревът и залезът на съзнанието е различен за всички хора, както и самият изгрев и залез на слънцето, но въпреки това, ако хората разбираха тези моменти, щяха да разсъждават правилно, щяха да се справят лесно с условията на своя живот.
Той дели времето на ден и нощ; той говори за изгрев и залез на слънцето; той говори за раждане и умиране, които уподобява на изгрев и залез на слънцето. Чувате ли някой да казва, че слънцето на живота му залязва, той се готви за другия свят. Разширявайте съзнанието си, да влезете в обширния свят, където не съществува изгрев и залез, живот и смърт, където цари вечен живот и слънцето грее вечно.
От Божествено гледище човек не трябва да се страхува нито от залеза на слънцето, нито от смъртта. Трябва ли ясновидецът да се страхува от живота? Той вижда нещата ясно, той вижда слънцето и през деня, и през нощта и знае, че то е проява на Божественото съзнание, което е вечна светлина.
Това значи да изгрее слънцето на човешката душа. Щом залезе слънцето на човешката душа, всяка работа, от какъвто и да е характер, се разваля. Щом слънцето му залезе, той изпитва студ и омраза.
След няколко часа слънцето ще залезе и на негово място ще дойдат други млади.
Изучавал ли си слънцето? Познаваш ли неговото естество? Ходил ли си на слънцето? Ученикът може да отиде на слънцето, да се върне и да разкаже какво е видял там. Ако ви попитам кой иска да отиде на слънцето, много кандидати ще се явят, но не се отива лесно там. Който иска да отиде на слънцето, трябва да бъде готов и по ум, и по сърце, и по воля, да издържи на всички мъчнотии, които ще срещне на пътя си.
Не се отива лесно на луната, а още по-мъчно може да отиде човек на слънцето. Какво се иска за това? Само онзи може да отиде на слънцето, който е минал през 999 милиона форми и опитал Любовта на тия форми, чрез които е преобразил съзнанието си от човешко в Божествено. Който е ходил на слънцето, той е всякога радостен и весел.
Ако слънцето на твоя живот залязва, ще знаеш, че си на крив път.
Работете като слънцето, което изгрява всяка сутрин и разнася своята светлина и топлина по целия свят – да радва и весели всички живи същества.
4.6.1922г.
220. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Като го държи на слънце, неговият език ще изсъхне, ще почне да се сбръчква, а това ще бъде един признак, че слънцето го е греело. Ако не изсъхне, ако остане влажен, значи слънцето не е греело езика. Разбирате ли? По аналогия съдя сега: ако нещата в света съхнат – аз правя своето заключение, мога да го обусловя и докажа математически, – ако съхнат, ако не прогресират, ако става повръщане, дегенериране на хората, развращаване, техният език е в анормално състояние, отвън се грее на слънцето.
Средства има: земята, нивите, градините, плодовете, зърната, слънцето, всичко туй може да служи.
11.6.1922г.
221. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Вие можете да познавате Христа тъй, както цветята, или както слънцето, вие можете да познавате Христа тъй, както кристалът познава слънцето, вие можете да познавате Христа тъй, както една жаба познава слънцето, както някоя птица, някое млекопитаещо, някой обикновен човек и най-после, някой светия – те са все различни познавания на Христа.
25.6.1922г.
222. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Обаче иде слънцето, разтопява леда, разрушава вашата основа и целият палат се превръща на вода.
Първата форма – това е първият слънчев лъч, който е излязъл от слънцето и е влязъл във вашите очи. Този лъч може да влезе в очите ви по отражение на някое огледало, но тогава той не иде направо от слънцето.
28.6.1922г.
223. Прояви на съзнанието, МОК , София
Следователно, в северните склонове израстват високо, стремят се да излязат нагоре, да видят слънцето. Тъй че, високите растат високо да видят слънцето. И у боровете, и у тях има стремеж да растат на високо, да видят слънцето, не искат да станат по-широки.
223.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Често наблюдавам цветята в градината и забелязвам, че някои от тях, например ружата, когато са на север, израстват по-високо, отколкото тези, които са посадени на юг; тези, които са посадени на север, растат нависоко, защото се стремят да видят Слънцето. По същия начин може да се обясни защо едни хора са високи, а други - ниски: високите хора растат на север, където няма толкова Слънце, и за да видят Слънцето, те се стремят да растат нагоре.
5.7.1922г.
224. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
224.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Нали знаете, че слънцето огрява първо върховете на планините, а после долините? По същия начин и тази светлина ще огрее първо върховете на вашето съзнание, а после долините му.
Нали знаете, че Слънцето огрява първо върховете на планините, а после долините? По същия начин и тази светлина ще огрее първо върховете на вашето съзнание, а после - долините му.
7.7.1922г.
225. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
И какво щяхме да направим? Щяхме да излезнем на Витоша, да духнем веднъж, и в една секунда щяхме да минем месечината и от горе в 5 минути щяхме да бъдем на слънцето.
225.2 Основни закони ( втори вариант )
Ако си 60-годишен, това показва, че земята се е завъртяла 60 пъти около слънцето, а не ти – ти си спал.
Колко пъти се е завъртяла земята около слънцето, това да не ви интересува.
Докато го видиш на луната, той отишъл на слънцето, оттам на Алфа Центориус. И като се върне на земята, ще разправя чудеса: как живеят жителите на луната, на слънцето, на Алфа Центориус.
20.7.1922г.
226. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Слънцето оплаква ли се на нас? То си грее, обаче някой път облакът ще дойде и ще изопачи светлината му.
26.7.1922г.
227. Възможности, МОК , Чамкория
И тъй ако търсите сега топлината, отде трябва да я търсите? – От слънцето. Ако търсите светлината, отде трябва да я търсите? – От слънцето. Но най-хубавата топлина, най-хубавата светлина идат от слънцето.
227.2 Възможности ( втори вариант )
Ако ви липсва Топлина, къде ще я намерите - в Слънцето; ако ви липсва Светлина, къде ще я намерите - в Слънцето. В свещта, в дървото и в други горящи тела е складирана слънчева енергия, която според случая може да се превърне в топлинна или светлинна, но най-приятна Топлина и най-чиста Светлина е слънчевата; първична Топлина и Светлина е тази, която иде направо от Слънцето.
И тъй, Топлината и Светлината ще търсите в Слънцето.
По същия начин се сменят и състоянията в човека - докато е тъмнина в съзнанието на хората, те мислят, че е невъзможно да постигнат своите желания; щом Слънцето изгрее в съзнанието им, желанията им стават постижими.
30.7.1922г.
228. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Не, самото учение носи тази сила, тази светлина в себе си, тъй както слънцето носи силата да развива цветята и те да растат според нея: едни прави сини, други бели, трети червени, едни дребнички, други високи и прочие.
Слънцето грее за всички живи същества, и всяко същество ще вземе толкова, колкото му е потребно.
2.8.1922г.
229. Деятелност на сърцето, МОК , София
И ако аз съм се въздържал да говоря за някого, единствената причина, която ме е въздържала (от) да говоря е тази, че не съм намерил хора, на които съзнанието да е чисто, като слънцето, без петно.
229.2 Деятелност на сърцето ( втори вариант )
Когато и аз се въздържам да ви говоря конкретно, причината за това е, че досега не съм срещнал хора, на които съзнанието да е чисто като Слънцето - без никакво петно; само хора с чисто съзнание могат да възприемат нещата тъй, както са поставени в Божествения свят или както са в Разумната Природа.
17.8.1922г.
230. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Като изгрее слънцето, ние търсим ли го? Питам ви сега: Търсите ли слънцето? Няма какво да го търсите.
Ако в Търново днес грее слънцето, а във Варна има облаци и варненци казват: "Днес слънцето не ни обича, малко облаци има, слънцето е неразположено" - "Защо е неразположено?" - "Облаци има", не че слънцето е неразположено, а вие образувате облаци и вие предавате един ваш недостатък на слънцето. Други казват: "У нас е много хубаво, отличен ден, ясен ден!" Други казват: "У нас каква буря има, гръмотевица, какъв град имаше, дъжд!" Но не е криво за това слънцето.
19.8.1922г.
231. Новият живот, СБ , В.Търново
От Слънцето ида и отивам към него, отговорих му аз. Като казвам Слънцето, разбирам онзи разумен, възвишен живот.
Слънцето произвежда електричество и магнетизъм и с това постепенно прави най-добрата операция. Защо да не се оставим на Слънцето да направи най-хубавата операция и да ни излекува; защо да не се оставим на Любовта да се прояви? А сега ще пишем закони: да не крадеш, да не лъжеш.
20.8.1922г.
232. Чистота на сърцето, СБ , В.Търново
Когато аз говоря, че съм от Слънцето, подразбирам разумното, Божественото. Защо, ще кажете, от Слънцето? Божественото, това е Слънцето, защото само в Слънцето има мисъл.
21.8.1922г.
233. Новият ден, СБ , В.Търново
Ден, в който Слънцето никога не залязва.
Слънцето изгря.
Мисля, че Слънцето почна да изгрява.
Обърнете гърба си към Слънцето, преди то да е изгряло, и ако усещате една малка топлинка, изгряло е.
22.8.1922г.
234. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Сега малко неудобство имате, Слънцето малко ви препятства.
23.8.1922г.
235. Милосърдието, СБ , В.Търново
Защото щом приближим към Бога, и слънцето на вашия живот ще се измени.
Който ученик остане вътре, като вляза, ще кажа: „Всички на крака, ще идем да посрещнем Слънцето!“ Затуй през цялата година ще казвате на своя брат: „Да станем: наближава време за пробуждане, за приготвяне, за обличане – и ние ще идем да посрещнем този изгрев на Любовта.“ И когато го приемем, знаете ли какво ще стане? Вие ще бъдете зрители, когато Божествената Любов дойде.
24.8.1922г.
236. Великата Божия църква, СБ , В.Търново
Как ще станеш? Та ние сега сме в Божията църква и кандилото се запали, излезе вече (подразбира се Слънцето).
25.8.1922г.
237. Върху задачите на Школата, СБ , В.Търново
В колко изгрява Слънцето тогава? – В 6 ч.
Вечер до 12 ч. може да изпълните задачата; от 12ч. до изгрева на Слънцето, докато започнете вашата работа, също можете да работите за Господа, и от 12 ч. на обед до 2ч. пак да имате един час на разположение.
Реплика: Сега вече денят става малък, Слънцето залязва към 4-4.30ч.
25.8.1922г.
238. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Вибрациите на вашата Любов не са тъй силни, че да асимилират вибрациите на Слънцето.
Учителя сочи нагоре към Слънцето.
27.8.1922г.
239. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Когато изгрее Слънцето, ние търсим ли го? Щом изгрее, то ще ви обгърне със своята светлина и топлина и няма защо да го търсим.
Ако в Търново днес грее слънце, а във Варна има облаци, варненци могат да кажат: „Днес слънцето не ни обича, има малко облаци, слънцето е неразположено“. Не че слънцето е неразположено, а вие образувате облаци и предавате вашия недостатък на слънцето. А трети уточняват: „У нас каква буря, гръмотевици, какъв град имаше!“ Не, не е криво слънцето.
19.9.1922г.
240. Едно с Бога, КД , В.Търново
Чистотата на детето, което се усмихва на Слънцето; чистотата на цветчето, което люби Слънцето.
Будите - изгрява Слънцето на великия Господ на Мира в нашите души.
Будят - изгрява Слънцето на всички Слънца в нашите души и духове, носители на живота.
22.9.1922г.
241. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
„Да сме чисти като Светлината“ – неприятелят, който те гони в тъмнината, когато изгрее слънцето, се уплашва, че ще го видят, и се връща назад.
24.9.1922г.
242. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
242.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Малките деца често правят малки стомнички от кал и ги пекат на слънцето.
1.10.1922г.
243. Живият Господ,  НБ , Русе
Обаче, щом изгрее слънцето, изгасете моята свещ, нямате нужда от нея.
Когато слънцето изгрее и освети цялата околност, ти сам ще се отправиш към високия планински връх.
И действително, в природата всички неща са точни: изгряването на слънцето, движението на земята, всичко е точно навреме.
6.10.1922г.
244. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Ти се забравиш, хукваш да го гониш, изгрява слънцето, ти дойдеш на себе си и казваш: „Много добре, че ми пукна главата, но ми спаси живота“.
12.10.1922г.
245. Практическо приложение на музиката, ООК , София
Та слънцето, целият космос, земята, приливи и отливи, всичко, което се движи, то става по закона на Любовта – разумно.
Хубаво, ако вие се греете на слънцето и се натоплите, че се изпотите, тази горещина от вас ли е, или не? Тази топлина не дойде ли от слънцето? Ако някой ви попита, вие ще кажете: „От моя организъм е“.
Един ден, когато Бог дойде да се засели във вас, законът ще се измени: тогава вие вътре във вас ще бъдете едно слънце и чрез вас ще се прояви слънцето.
15.10.1922г.
246. Ангел Господен говори, НБ , София
Да ви докажа, че слънцето съществува, това значи, да ви въведа в този свят, да се ползвате от неговата енергия.
Това е все едно, да се грее той на слънцето и да казва, че има печка в тялото си. – Да, грял си се на слънце.
Има специални дни, когато слънцето на любовта изгрява. Учените разглеждат въпроса за движението на слънцето и планетите, създават различни теории, но този въпрос за мене е ясен.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.