Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.3.1914г.
1. Ето човекът, НБ , София
Има един стих в Свещеното Писание, в който Господ казва: „Аз бях на Израиля като натоварена каруца, в която хората постоянно турят всичко.“ Страданията обаче, които тук изпитваме, са страдания на Господа – Той страда и плаче във вас.
25.7.1915г.
2. Стари и нови мехове,  НБ , София
Свещеното Писание казва: „Плодете се и множете се“; не казва да раждате недоносчета, а хора по образ и подобие на Бога.
18.2.1917г.
3. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
3.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Въпреки това, те четат Свещеното Писание, дето се казва: „И ангелите Божи слизат и възлизат.” Както ангелите слизат и се качват, така и дяволите слизат и се качват.
20.4.1919г.
4. Като го видя Петър,  НБ , София
Казват, че Свещеното Писание е живо слово. Ако е така, турете го на главата на болния и вижте, ще оздравее ли. – Не може да оздравее. – Значи, Свещеното Писание не е живо слово, но съдържанието му внася в човека жизнена енергия.
12.10.1920г.
5. Само хляб,  ИБ , В.Търново
В Свещеното Писание никъде не е казано: „Блажени богатите.“ Богатият не може да бъде блажен, то е закон.
16.11.1921г.
6. Плачът,  НБ , София
Ако той плаче, то е най-свещеното нещо.
18.5.1922г.
7. Необятната любов, ООК , София
Не говорете за Любовта, докато не е във вас, срамота е! Това е най-свещеното име! Спомнете си, там, дето се казва: „Да не произнасяме името Божие напразно“.
15.10.1922г.
8. Ангел Господен говори, НБ , София
Ще питам всички: Как смеете в името на Бога, в свещеното име на любовта, да лъжете? Аз ще им произнеса присъдата.
12.11.1922г.
9. Не знаете, що искате,  НБ , София
Когато отивам до най-отдалечената звезда от нас, отивам за десет минути – отиване и връщане. – Какво има там? – Нае се придържаме в свещеното правило, да не казваме, какво има там.
9.2.1923г.
10. Свещеното правило, КД , София
Вие сте 9 души, може да го направим 12 души или 10, но 12 [е] свещеното число.
11.2.1923г.
11. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
Дръжте в съзнанието си свещеното правило: „Аз искам да изпълня Божията воля без никакво съмнение". Свещеното правило се налага, когато си отчаян, когато си приложил всички методи и нямаш резултат.
Той знае свещеното правило: изпълнение волята на Бога без никакво съмнение! Какво по-велико от това? Свещеното правило отличава човека от другите същества. Когато изпълнява свещеното правило, той забравя какво говорят хората за него. Прилагайте и вие свещеното правило!
22.3.1923г.
12. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Туй свещеното име е толкова велико, че върху Него се крѣпи цѣлата вселена, и всички духове, отъ най-висшитѣ до най-нисшитѣ върху това име се крѣпятъ.
12.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Туй, свещеното име е толкова велико, че върху него се крепи цялата вселена и всички духове, от най-висшите до най-нисшите, върху това име се крепят.
15.4.1923г.
13. Чий е този образъ?,  НБ , София
Но, трѣбва да знаемъ, че най-свещеното нещо, което човѣкъ има въ себе си, слѣдъ главата си, това е неговото лице.
13.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Знаете, че най-свещеното нещо, след главата на човека, е лицето му.
3.6.1923г.
14. Напразно Ме почитат, НБ , София
Учените ще кажат: „Това не е писано в нашите книги“. – Какво е писано във вашите книги? Ако разгледаме човешкия мозък и вземем съвременното знание, то може да се напечата в 90 книги като Свещеното писание, и в мозъка на човека ще остане място за още 900 такива книги.
21.6.1923г.
15. Приложение, ИБ , БС , София
От вас се изисква най-първо да учите, то е свещеното! Човек, който иска да учи – това е Божествен импулс. И в дадения момент желанието на човека да учи, да върши Волята Божия, това е свещеното – това е живият човек, който се проявява. Това, за което мислите, са традициите, а това, което проявявате, е свещеното.
1.7.1923г.
16. Ще дойдем при него, НБ , София
Велик, тържествен ден е съборът на Белите Братя на Хималаите – свещеното място за тях.
4.11.1923г.
17. Отвори им умовете,  НБ , София
Един, един е Той, и Неговият глас, Неговата Любов за вас да бъде най-свещеното нещо.
2.12.1923г.
18. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Като намерите тази идея, ще я турите на най-свещеното място в себе си, а всички ваши идеи ще поставите в съответно съотношение към нея.
6.7.1924г.
19. Да възлюбиш, МС , София
19.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Той взел онова свещеното в тебе и си заминава.
2.11.1924г.
20. Роденитѣ, НБ , София
Сега, да се повърнемъ къмъ Божията Любовь! Туй великото, свещеното име на Бога трѣбва да Го намѣримъ вѫтрѣ въ нашата душа.
Тогава, дълбоко въ нашето съзнание трѣбва да има една единствена мисъль: да служимъ само на Бога! Ти, като дойдешъ при мене, азъ трѣбва да зная, че си една душа излѣзла отъ Бога, и да съмъ готовъ да направя за тебе това, което свещеното Божие име изисква отъ мене.
20.2 Родените ( втори вариант )
Сега, да се повърнем към Божията Любов! Туй великото, свещеното име на Бога трябва да Го намерим вътре в нашата душа.
Тогава, дълбоко в нашето съзнание трябва да има една единствена мисъл: да служим само на Бога! Ти, като дойдеш при мене, аз трябва да зная, че си една душа излязла от Бога, и да съм готов да направя за тебе това, което свещеното Божие име изисква от мене.
11.1.1925г.
21. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Какво? – Най-свещеното – Любовьта! Той е недоволенъ отъ себе си.
21.2 Тесният път ( втори вариант )
Какво? – Най-свещеното – Любовта! Той е недоволен от себе си.
18.1.1925г.
22. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
За да разбира Свѣщеното Писание, човѣкъ трѣбва да има въ себе си единъ ключъ за тия символи.
Онѣзи, които се занимаватъ съ Свещеното Писание, ще кажатъ: човѣкъ трѣбва да се обърне къмъ Бога, да се покае и да се новороди.
22.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
За да разбира Свещеното Писание, човек трябва да има в себе си един ключ за тия символи.
Онези, които се занимават със Свещеното Писание, ще кажат: Човек трябва да се обърне към Бога, да се покае и да се новороди.
8.2.1925г.
23. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Защо не ни трѣбва знание? Защото нѣкой казалъ въ Свещеното Писание, че знанието възгордява, а Любовьта назидава.
23.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Защо не ни трябва знание? Защото някой казал в Свещеното Писание, че знанието възгордява, а Любовта назидава.
24.8.1925г.
24. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
Внимателно ще пипате! Физическия човек може да го гледаш, както искаш, но онази душа, която е пробудена, виж, тя е проникната от свещеното съзнание и трябва да се пипа внимателно.
25.8.1925г.
25. Високият връх, СБ , В.Търново
Детето, което за пръв път се ражда в един дом, изразява най-свещеното чувство, което родителите му са имали в себе си.
2.12.1925г.
26. Аумен, ООК , София
Отсъства ли свещеното между тях, това вече не е любов.
9.12.1925г.
27. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Като четете Свещеното Писание, ще видите, че Господ не се е произнесъл за втория ден, че е добър.
3.1.1926г.
28. До скончанието на века,  НБ , София
Едно време в Сирия имаше някой си Аман, носеше свещеното име на Бога, и той искаше да избие евреите, но този Аман окачиха на една бесилка за едно престъпление, с което се наруши Божия закон. И съвременните хора, които се кръщават с името на възкръсналия Христос, които носят свещеното име на Бога, а проповядват смърт, ще увиснат горе на въжето, като този Аман.
7.3.1926г.
29. Домовит човек,  НБ , София
Любовта, за която ви говоря, това е една велика сила, това е едно свещено чувство - най-свещеното, най-мощното чувство, Божествено чувство, което твори в света и пред което, ангелите се прекланят с благоговение.
Като четете Свещеното Писание, главно Стария Завет, той се отличава с ред примери.
10.3.1926г.
30. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Например някой човек чете свещеното Писание и казва: „Когато отида на небето, аз ще познавам ангелите, ще се разговарям с тях“.
13.6.1926г.
31. Стана плът,  НБ , София
Смисленото, възвишеното, свещеното не е в тия торби.
7.7.1926г.
32. Специалният закон, ООК , София
Който зачита свещеното в себе си, той ще си създаде добър характер. Зачита ли свещеното в себе си, ще зачита свещеното и у другите хора.
26.9.1926г.
33. Посока на растене,  МОК , София
33.2 Посока и растене ( втори вариант )
То е свещеното правило.
17.10.1926г.
34. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Значи, разумното, идейното, вечното, свещеното, непроявеното в света, това е Бог, това е великото начало на живота.
31.10.1926г.
35. Неговата заповед,  НБ , София
Може ли Любовта - най-свещеното нещо в живота - да се печели с пари? Златото има ли съзнание? - Няма. - Щом златото няма съзнание, дайте му това място, което справедливо заслужава.
5.12.1926г.
36. Умовете им,  НБ , София
Значи, Ева беше направена от свещеното сърце на Адама.
36.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Значи, Ева бѣше направена отъ свещеното сърце на Адама.
23.1.1927г.
37. Едно стадо,  НБ , София
Няма по-велико нещо от това, да намери човек свещеното място на своята душа, да знае, къде се намира той и къде живее.
20.2.1927г.
38. Праведният,  НБ , София
„Праведният чрез вярата ще бъде жив.“ – Това е едно от важните изречения на Свещеното Писание.
24.4.1927г.
39. Изостаналите укрухи,  НБ , София
После, даде ли ви Той план, как да си палите огъня на свещеното огнище? – Не ни е дал още такъв план. – Даде ли ви Христос свещеното кандило, което, като запалите веднъж, никога да не изгасва? – За него дори и не сме сънували. Разправят някои, че съществува такова кандило, но ние нямаме още. – Онези, които имат свещеното кандило, те разбират, какво говоря, и затова при тях няма защо да се спирам.
Онези пък, които са го намерили, нека го пазят, да не го изгубят, защото то е свещеното у тях. То е свещеното за човека.
22.5.1927г.
40. Седмият кръг на живота,  МОК , София
40.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Туй, свещеното място, то е човекът.
5.6.1927г.
41. Трениране,  МОК , София
41.2 Трениране ( втори вариант )
А един отшелник, той може да те хване, да ти държи една проповед и може да ти приведе всички стихове от Свещеното писание.
12.6.1927г.
42. Дойде на себе си,  НБ , София
Питам: какво ще придобиете, ако ви разправят, как е направена земята? При това, самият превод на Свещеното Писание не е правилен.
19.8.1927г.
43. Пътят на ученика, СБ , София
Ще ви приведа един пример от Свещеното Писание.
24.8.1927г.
44. Свещеният час, СБ , София
Най-първо, като ученици на окултната Школа, ще знаете: свято ще пазите свещеното знание, което имате, и няма да го изнасяте на пазара.
30.10.1927г.
45. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Не отнемай свещеното време на духа си.
8.1.1928г.
46. Жлебът,  НБ , София
Щом искаш да дишаш самостоятелно, ти си бутнал вече свещеното място на „дървото за познаване на доброто и злото," и трябва да излезеш вън от рая.
5.2.1928г.
47. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Важно е да се знае, че Библията, Свещеното Писание не е създадена само от евреите.
29.8.1928г.
48. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Тогава как ще запази той идеалното, свещеното, което в бъдеще може да придобие?
Кое е свещеното, великото в човека? – Това е Божественото начало в него.
20.2.1929г.
49. Форми в природата, ООК , София
49.2 Истинската реалност ( втори вариант )
Ако онзи учител научи всичките деца да се обичат еднакво, да пазят това свещеното в тях, то е учителят, то е същественото.
31.7.1929г.
50. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Като четете Свещеното Писание по механически начин и цитирате различните стихове, вие си служите с човешкия език.
25.6.1930г.
51. Закон и принцип, ООК , София
51.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Казвам, трябва да имате туй свещеното разбиране.
30.7.1930г.
52. Скришната стаичка, ООК , СБ , 7-те езера
52.2 Скришната стаичка ( втори вариант )
Аз ще се спра върху 6. стих. „Ти, кога се молиш, влез в скришната си стаичка и като затвориш вратата, помоли се Отцу твоему, който е в тайно; и Отец ти, който види в тайно, ще ти въздаде наяве.“ Тайното, свещеното място, което наричат, то е мястото на истината вътре.
20.8.1930г.
53. Познава гласа му, СБ , РБ , Рила
Докато човек пази свещената мисъл в себе си, т.е. духа си, и свещеното чувство, т.е. душата си, чрез които влиза в общение с Бога, дотогава той е гражданин на Царството Божие.
Дойдете ли до човека като до идейно същество, което търси нещо, стреми се към него и когато става, и когато ляга – това е великото, свещеното, красивото – това са духът и душата.
21.8.1930г.
54. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Един стих от Свещеното Писание казва: „Ние сме съработници на Бога.“ Значи, като работим за Бога, ние вземаме участие в Неговото дело.
9.1.1931г.
55. Четирите положения,  МОК , София
55.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
Под думите: тя ще го изяде, тя разбира, ще те туря на най-свещеното място на своето сърдце; но ако вземем буквалното значение на тези думи, ние си представляваме процес на дъвкането, на яденето.
16.1.1931г.
56. Колелото на съзнанието,  МОК , София
56.2 Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание ( втори вариант )
А дето царува свещеният мързел, има и свещената ръжда, а дето има свещената ръжда, има и свещеното разваляне на нещата.
Започнете така: КОГАТО СВЕЩЕНОТО КОЛЕЛО НА ЖИВОТА СЕ ДВИЖИ, Г., кажете вие нещо. Какво да турим на тези думи: Свещеното колело на живота, което носи всичките скърби и всичките обнадеждвания и всичките радости, и морала на хората.
3.8.1931г.
57. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Мнозина казват: „Като четем Свещеното Писание, натъкваме се на ред контрасти, на ред аналогии, които създават у нас мисъл“.
11.11.1931г.
58. Двоен дял, ООК , София
58.2 Полюси на доброто и злото (Двоен дял) ( втори вариант )
Вътре в гърдите ли? В съзнанието, в най-свещеното място, което имаме, там трябва да живее Бог.
10.1.1932г.
59. Вземи детето,  НБ , София
Вие казвате: „Детето става мъж, или туй малкото дете става мома за женене” - то не е дете вече, изгубва се свещеното.
5.2.1932г.
60. Свещеното място,  МОК , София
Бог му каза: „От всички дървета можеш да ядеш, но до свещеното дърво да не се докосваш.
Смисълът на твоя живот е в това, да запазиш чистота на свещеното място в твоята душа, в твоето сърце и в твоя ум. – В какво да вярвам? – Ще вярваш в свещеното място в себе си.
Влизайте в живота, но не бутайте свещеното дърво на своя живот. То е свещеното дърво на рая, което не трябва да се бута.
Ако ме питате, какво трябва да правите, казвам: Не бутайте свещеното дърво за познаване на доброто и злото.
Има ли нещо реално в това? Двамата сънували, а третият нищо не сънувал, но изял кокошката. – Кой изяжда кокошката? – Само оня, който не се докосва до свещеното дърво.
То е достояние на оня, който никога не е опетнявал свещеното място на своя живот. Адептите, които разполагат с мощните сили на природата, са ония верни хора, които никога не са изменили на Божествените принципи, на Свещеното Начало в света.
60.2 Свещеното място ( втори вариант )
То е най-свещеното.
С други думи, не бутай свещеното дърво на живота си. Това дърво беше свещеното дърво и сега не трябва да го бутате. Ако ме питате вие какво трябва да правите, ще ви кажа: Не бутайте свещеното дърво на познанието, доброто и злото.
Кой може да яде кокошката? – Може да я яде само онзи, който не бута свещеното дърво.
Сега вие казвате: Кое е това знание? – Това знание го добива само онзи, който не е опетнил онова свещеното място на своя живот. Всички онези адепти, които разполагат с онези мощни сили на природата, те са онези, които са верни на онези Божествени принципи, на онова Свещеното начало. Те никога не са опетнили онова свещеното място.
27.3.1932г.
61. Верният в малкото,  НБ , София
Ще ме запитате: "Възможно ли е това?" За свещеното невежество - не е възможно.
29.8.1932г.
62. Три пътя, СБ , София
Работата е свещеното, което Бог е дал на душата и човек трябва да се научи да работи, и всичката мъчнотия седи в това, че хората не искат да работят.
62.2 Три пътя ( втори вариант )
Работата е свещеното, което Бог е дал на душата, и човек трябва да се научи да работи.
25.9.1932г.
63. Превръщане на числата,  НБ , София
Аз бих заменил свещеното нещо в света.
16.10.1932г.
64. Даване и вземане,  УС , София
Като говоря по този начин, губи се свещеното в думите.
23.10.1932г.
65. Като дете,  НБ , София
65.2 Като дете ( втори вариант )
В това дете било събудено свещеното чувство на живота.
18.12.1932г.
66. Живият хляб,  НБ , София
Тогава, като минеш тази последната врата, ще влезеш в един великолепен свят и ще видиш онова свещеното лице, и ще кажеш: „Ето каквото съм търсил.“ След като го видиш веднъж, ти хиляди пъти може да дойдеш на земята, но оттам насетне ти никога не може да го забравиш.
5.3.1933г.
67. Мир на този дом,  НБ , София
Пак нещо ти говори: „Не постъпваш справедливо, самоотречи се.“ Ти не обичаш някого, но нещо ти казва: „Иди да се примириш с този човек.“ Сега ние отказваме на онова свещеното у нас, което ни говори, и казваме: „Не съм ли прав най-после? Другояче аз не мога.
67.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Сега вие противопоставяте на Свещеното у вас, което ви говори и казвате: Не съм ли прав най-после? Другояче аз не мога.
19.3.1933г.
68. Прав и крив път,  УС , София
Като четете Свещеното Писание, казвате: „Ние разбираме Словото“.
9.4.1933г.
69. Познаването на истината,  НБ , София
Най-първо, трябва да се зачита свещеното лице на човека, свещеното лице на бащата, свещеното лице на майката, свещеното лице на брата, свещеното лице на сестрата, свещеното лице на приятеля, свещеното лице на учителя, свещеното лице на свещеника, свещеното лице на съдията, свещеното лице на адвоката, на всички трябва да се зачита.
69.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Най-първо трябва да се зачита свещеното лице на човека, свещеното лице на бащата, на майката, на брата, свещеното лице на сестрата, на приятеля, свещеното лице на учителя, на свещеника, на съдията, на адвоката, на всички.
24.5.1933г.
70. Добрата постъпка, ООК , София
Но ако те остави в калта и си замине, без да ти помогне, какъв е този мъж? Или, каква е тази жена, която оставя мъжа си и не иска да му помогне? Под думите „мъж“ и „жена“ разбирам най-свещеното, което има в човешкия живот.
70.2 Добрата постъпка ( втори вариант )
То е свещеното в нас и всичките свещени постъпки, които правим, са за да не остане да падне петно върху свещеното име на Бога в нас.
Но ако той те остави в калта, заминава и не иска да ти помогне, какъв е този мъж? Или каква е тази жена, която остави мъжа си и не иска да му помогне? Под думата „мъж“ и „жена“ разбираме най-свещеното, което може да имаме в човешкия живот.
16.6.1933г.
71. Свещеното сърце,  МОК , София
Аз наричам това място „свещеното място“, т.е. „свещеното сърце“ на човека.
Аз наричам „свещеното сърце“ още и Божествен ум. Тази истина се възприема от свещеното сърце, а мозъкът отразява истината в много форми.
71.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Аз наричам това място свещеното място, т.е. свещеното сърце на човека.
Аз наричам свещеното сърце още и Божествен ум. Тази истина се възприема от свещеното сърце, а мозъкът отразява истината в много форми.
28.6.1933г.
72. Свещената област на живота, ООК , София
72.2 Свещена област на живота ( втори вариант )
Любовта, това е свещеното в живота.
23.7.1933г.
73. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
Мойсей, 40 години като пасал овцете, най-после се намери в Свещеното място, видя къпината да гори и чу глас, който казва: „Изуй обущата си, понеже мястото, на което стоиш, е свято.“ Мойсей се намираше при един жив извор и туй място беше свещено.
73.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Мойсей като паса овцете 40 години, най-после се намери в Свещеното място, видя къпината да гори и чу глас, който му каза: “Изуй обущата си, понеже мястото, на което стоиш, е свято.” Мойсей се намираше при един жив извор и това място беше свещено.
3.12.1933г.
74. Стани и яж!,  НБ , София
То е свещеното обещание.
21.1.1934г.
75. Синовно отношение, УС , София
Със свещеното даване се издига човек, а при обикновеното даване, човек губи. Аз говоря за свещеното даване.
14.11.1934г.
76. Механическо и органическо пеене, ООК , София
Сега Свещеното писание казва, в рая имало едно дърво, на което живеели и доброто, и злото.
25.11.1934г.
77. Петте постижения,  УС , София
Адам е първото същество, което е носило Божия Дух, Божието дихание в себе си, Ева е първото същество, което е носило свещеното име на Бога – Йехова. Силен е само онзи човек, който носи свещеното име на Бога. Погрешката на Ева се заключава в това, че опетни свещеното име на Бога.
2.12.1934г.
78. Доброто име,  УС , София
Забрави ли свещеното име на Бога, човек започва да греши, обърква посоката на живота си, не знае къде е изток и къде – запад, вследствие на което работите му остават назад.
16.1.1935г.
79. Божествената справедливост, ООК , София
Думата „ум", това е свещеното „ом".
3.9.1935г.
80. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
Любовта е онази сила, която преобразява човека и го прави готов на всички жертви заради Свещеното име, върху което почива неговият живот.
29.9.1935г.
81. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
То е най-свещеното.
27.11.1935г.
82. Към извора, ООК , София
Тя е свещеният огън, свещеното чувство, тя е свещената мисъл.
12.2.1936г.
83. Тониране, ООК , София
Там няма нищо настояще, а представят свещеното минало.
4.3.1936г.
84. Служене и прислужване, ООК , София
Той може да каже: „На основание на Свещеното писание, дето е казано, че „ако не пиете кръвта Ми и на ядете плътта Ми, нямате живот в себе си“, и понеже Бог живее в овцата, то аз мога да ям овцата, за да влезе Божият живот в мене.“ Логически е това, но то е по буквата.
23.8.1936г.
85. Проникване , СБ , София
Като четете Свещеното Писание, ще намерите хубави неща, върху които трябва да размишлявате.
23.9.1936г.
86. Запалена свещ, ООК , София
По какво се познават хората? Чудни са хората! Българите имат един израз: „Чудни са хората!“ Един дойде при мен много сериозен и ми разправя: „Ние го мислехме, че е напреднал брат, а пък той не бил!“ Казах: Какво ти дава повод затова? – „Целуна една млада сестра!“ Хубаво, какво казва Писанието, Свещеното Писание? Какво се казва там? Христос казва: „Дойдох в къщата ти и не ми дадохте вода за нозете, нито ме целунахте“.
11.10.1936г.
87. Реалното в Любовта,  УС , София
87.2 Реалните неща в Любовта ( втори вариант )
Когато отиде в райската градина там, както описва Моисей работите в Свещеното Писание.
3.1.1937г.
88. Реалността в живота,  УС , София
Възхищаваш се от нея, пазиш я като нещо свещено, но къде е свещеното? Къде е онова, което те въодушевява? Търсиш го в думите, но не го намираш; търсиш го в буквите, и там не е.
88.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
Де е свещеното? Де са думите? Книгата е изпъстрена с различни знаци, черни, бели, назъбени.
10.1.1937г.
89. Божествената храна,  УС , София
За коя стаичка се говори? За стаичката ти вкъщи? Не, ще влезеш вътре в себе си, в свещеното място. – Кое е това място? – То е мястото, което е далеч от всяко подозрение, от всяко съмнение, от всяка омраза, от всяка лъжа, от всяка тъмнина, от всяка завист.
89.2 Божествената храна ( втори вариант )
В онова свещеното място.
21.2.1937г.
90. Ликвидиране и прилагане, УС , София
90.2 Ликвидация със стария живот и приложение на новия ( втори вариант )
То е свещеното у него.
7.3.1937г.
91. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Каква свещена книга е тази, която е напечатана с оловни букви? Ако това, което казали Христос и пророците, е стенографирано и останало още от онези времена, разбирам да е свещено, но какво свещено е останало от тази книга? Или, ако това свещеното в книгата е приложено в живота на хората и пуснало дълбоки корени, разбирам.
16.6.1937г.
92. Пътят на музиката, ООК , София
Изгубили сте свещеното чувство, че музиката спада към онова, което е свещено.
4.7.1937г.
93. Мислете за светлината!,  НБ , София
Туй свещеното място, там, дето Господ иде, в скришната стаица, там е щастието, и всичките блага на човека на Земята.
29.8.1937г.
94. Но Аз ще погледна,  НБ , София
Някои съвременни писатели, като разглеждат живота на Христа, не го разглеждат така, както е писано в Свещеното Писание.
5.9.1937г.
95. Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ , София
Споменеш ли с този трепет свещеното име на Бога, всичко ще ти отговори.
9.3.1938г.
96. Божието дихание, ООК , София
Имаме едно изяснение от Свещеното писание.
13.3.1938г.
97. Дигна ръцете си и ги благослови,  НБ , София
Като дойдете до туй, свещеното място, да знаете, че има една истина, която е неопровержима и за която всички трябва да имаме едно мнение.
11.5.1938г.
98. Учат и страдат, ООК , София
Писанието казва тъй: „Аз съм, Който творя доброто и злото.“ Тъй е казано в Свещеното Писание.
27.5.1938г.
99. Мозъчни центрове,  МОК , София
След туй ще влезе в свещеното място на човека, дето излизат най-хубавите работи.
26.6.1938г.
100. И прослави Бога,  НБ , София
Любовта, това е най-свещеното нещо в света, което хората от осем хиляди години се стараят да опетнят и още не са могли да направят.
22.7.1938г.
101. Късият и дългият път, СБ , РБ , 7-те езера
Всяка дума, колкото да е обидна, излиза от най-свещеното място на човека – от устата.
4.9.1938г.
102. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Йехова е свещеното име на Бога, което в еврейския език никога не се произнася.
8.1.1939г.
103. Посрещането на Господа,  УС , София
За да разбере човек Свещеното писание, той трябва да има в себе си изработени съответните органи.
8.3.1939г.
104. Силата на мисълта, ООК , София
Това е най-свещеното нещо.
26.3.1939г.
105. Аз дойдох в света,  НБ , София
Казвате: „Къде е божественото?“ Като четете свещеното Писание, казвате, че това, което Христос е казал е написано в тази книга.
14.5.1939г.
106. Ценността на вашата душа,  УС , София
Казано е: „Не само с хляб ще бъде жив човек, а с всяко слово.“ Когато се чете Свещеното Слово, има едно различие, както изгрева на слънцето.
11.2.1940г.
107. Слава във вишних Богу,  НБ , София
След като се настаните добре и задоволите нуждите си, какво ще придобиете? В това отношение вие ще замязате на онзи богат човек, който чувал, че в свещените книги имало някакви лечебни сили, та решил да си купи Свещеното писание.
3.3.1940г.
108. Става истина,  НБ , София
Има в света едно право – то е свещеното право, правото, към което всички хора сега се стремят.
13.3.1940г.
109. Наука за живота, ООК , София
Като дойдеш на свещеното място, ще придобиеш живота.
12.5.1940г.
110. Здравословно гледище,  УС , София
Няма по-хубаво нещо от свещеното знание.
15.8.1940г.
111. Магическата сила на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Когато Мойсей попадна на свещеното място на Любовта, той чу глас: „Събуй обувките си, защото мястото, на което стоиш, е свято“. Докато не е стъпил на свещеното място на Любовта, човек говори и пише за Любовта.
30.8.1940г.
112. Прилежание, СБ , РБ , София
Каква полза имате от знанието на Свещеното Писание, ако го разбирате като Аврам, като Яков, като 12-те сина на Яков и т.н.? Каква полза имате от знанието на Стария Завет, ако го прилагате като старите евреи? Ще се избивате едни-други, ще колите и избивате животни, ще ги принасяте в жертва на Бога. За да се ползва от Свещеното Писание, човек трябва да има дълбоко разбиране, да схваща вътрешния смисъл на истините, по дух, а не по буква.
19.2.1941г.
113. Слушайте съвета, ООК , София
Ако имашъ свещеното чувство, че дъвчишъ една хубава ябълка, пазишъ красива мисъль, после имашъ едно желание на тази храна да ѝ дадешъ най-хубавото мѣсто и после да ѝ дадешъ най-хубавата работа – яденето е на мѣсто.
113.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Ако имаш свещеното чувство, че дъвчеш една хубава ябълка, пазиш красива мисъл, после имаш едно желание на тази храна да й дадеш най-хубавото място и после да й дадеш най-хубавата работа – яденето е на място.
26.3.1941г.
114. Законътъ за Божествената хармония, ООК , София
Та казвамъ: Яденето е единъ свещенъ актъ, най-свещеното нѣщо.
114.2 Законът за Божествената хармония ( втори вариант )
Та казвам: Яденето е един свещен акт, най-свещеното нещо.
4.5.1941г.
115. В Него бе животът,  НБ , София
Тия хора във войната отиват да се бият, жертват най-свещеното – живота си.
15.11.1942г.
116. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Най-свещеното нещо са сълзите.
27.12.1942г.
117. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Туй свещеното, то е красивото, то е хубавото, в което участвува човешкият дух, в което участвува човешката душа, в което участвува сърцето, в което участвува човешкият ум.
31.1.1943г.
118. Бог е виделина, НБ , София
Казано е в Свещеното Писание да не произнасяш името на Господа Бога твоего напразно.
2.7.1943г.
119. Правилни отношения,  МОК , София
Вие казвате "йоа" – това е свещеното име на Бога.
"Йоа" е свещеното име за....


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.