Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Светлината например не прави шум, но е такъв творчески акт, щото повдига Живота.
Ако вие съзнавате, че Бог е във вас, то Светлината, която излиза от вас, ще озари всеки един брат и вие ще го виждате такъв, какъвто си е.
Един човек, осветен чрез Истината, ако и в ада да слезе, той и там ще хвали Светлината.
И така, да живее човек с Истината, значи да бъде заобиколен със Светлината на Божествения Дух, който работи.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Бъдете носители на Светлината и с живота си, и с делата си, щото като ги видят хората, да прославят Неговото име.
Имаше една бюлетина с въпрос: „Защо Бог създаде Светлината?“, по който г-н Дънов каза следните мисли:
Светлината е една тъкан в Невидимия свят. Светлината е дреха на душата и Бог създаде Светлината, за да я облече. Ако съществува душата, съществува и Светлината, а ако изчезне душата, изчезва и Светлината. Затова е казано, че Бог живее и съществува в Светлината.
Например Светлината за нас е по-голяма или по-малка, според нашите схващания и доколко тя може да реагира върху нас.
14.4.1912г.
3. И гласът му се чува, ИБ ,
Често пъти нашите добри мисли могат да ни причинят най-големите неприятности и нещастия, а това можем си обясни с туй, че и топлината, и светлината на слънцето правят едно растение сладко а друго – горчиво; един минерал светъл, а друг – тъмен.
28.8.1912г.
4. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ , В.Търново
Аз ще прочета всичко, което Духът е стъкмил за вас, и това, което прочета, ще се сформира и отпечата в особена книжка, която ще ви се раздаде за упражнение В тази книжка подробно и ясно ще се подредят не само стиховете, но още и краските с разните добродетели, които предизвикват и образуват трептенията на тези стихове Това е книгата "ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА " (Учителят чете стиховете, които произвеждат червената и портокалената краска )
Стиховете от Господнята книга образуват лъчите на светлината, потребни за всички.
Учителят чете от "ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА".
Да използуваме светлината. В светлината е животът.
Всичко зависи от светлината, която е необходима за живота, и през него ще прекараме всички краски.
Със светлината идват всички добри духове Божествените духове сутрин слизат, вечер по същия път отиват при Бога, Христовият Дух и това дихание се превръщат в светлина, а светлината е живот.
Важното е, че те са свързани с цветните лъчи на светлината червени, портокалени, жълти, зелени, розови, сини, виолетови аметистови и диамантени лъчи.
6.9.1912г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Нека ние използуваме светлината, защото всичко зависи от светлината, която е необходима за живота и през него ще прекараме всичките краски и тогава ще се обединят седемте духа и човек ще се върне към първоначалния източник.
По светлината изобщо слизат всичките добри духове, Божествените духове, и то слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. Така трябва ние да разбираме Христовото учение: че Христос духа и това духане се преобърнало на светлина, а пък светлината — на живот.
Та този прост начин ще употребяваме сега — написаните стихове от Библията са лъчите на светлината и нея ние ще използуваме. Всички да отворим прозореца на нашата душа, та да може да влезе светлината и я озари.
Светлината, която виждаме, е Неговият Дух.
Но най-напред светлината щеше да се яви в душата ви, докато слезе и в тялото.
10.11.1912г.
6. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
Защо се казва само за "двама"? Двете, това е тъмнината и светлината, то е доброто и лошото, истината и лъжата.
28.11.1913г.
7. Умни и силни, ИБ ,
Какво е искал да каже Христос с думите "Ходете във виделина"? Виделината към душата има същото значение, както светлината за нашето тяло. Както когато някой избави давещия се, то помежду им се явява нишка на благодарност и любов, защото е спасен от ограничението, от лошите условия, така е и с душата, когато се спаси – явява се у нас нишката – светлината на любовта към Христа, и тогава трябва да почнем да работим.
5.12.1913г.
8. Като младенци, ИБ ,
Той е нашият баща на плътта, той е падналият велик дух на светлината и за гордостта си е свален и направен владетел на тъмнината И ние, докато сме синове на плътта, на материалния свят, сме синове на Луцифера - младенци, и сме раби, а не още за Царството Божие.
5.12.1913г.
9. Ще постигнем, ИБ ,
Нека знаем, че докато слънцето грее на небето и звездите светят, ние не трябва да губим надежда, защото светлина има, а на светлината всичко се поправя.
19.12.1913г.
10. Постоянството. Благословение от Бога, ИБ , В.Търново
При такова положение отворете прозорците на вашата душа, за да проникне в нея светлината.
19.1.1914г.
11. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Виделината за душата е това, каквото е светлината за тялото. Храненето, растенето, развитието на тялото е невъзможно без светлина Също така е невъзможно за душата да расте, да се развива и да даде плод без виделина Както светлината произтича от слънцето, тъй и виделината иде върху душата от Бога. Светлината не е едно и също нещо със слънцето, също и виделината с Бога. Светлината ни подсеща за слънцето, виделината ни упътва към Бога.
Светлината дава на растенията възможност да се хранят от соковете на земята, които тя преработва в листата им в хранителен за растенията материал.
И тъй както светлината превръща соковете в растителен и плоден материал, тъй и Божествената виделина превръща мислите и желанията ни в добри дела - плодовете на душата.
Както размножението на растенията и животните е възможно само при светлината, така и умножението, т.е. действията човешки по Божествения закон, са възможни само при виделината.
29.3.1914г.
12. Ето човекът, НБ , София
Нека се повърна: изпърво трябва да живеем в този свят, да се подготвим; не можем да живеем на Небето, защото там Топлината и Светлината са много ярки.
И като влезем всички със своите свещи и ги турим една до друга и така увеличим светлината, ще видим много.
И когато Светлината идва, тя идва постепенно, тихо, без шум.
И тогаз ще се изпълнят думите на Писанието: „Аз и Отец Мой ще дойдем и ще направим жилище във вас.“ Тогаз Светлината ще бъде в нас и ние всички ще се примирим.
5.4.1914г.
13. Житното зърно, НБ , София
Светлината, която у едни докарва разположение, прави други свирепи! Светлината и топлината върху един вълк го карат да мисли къде може да намери овце, да ги изяде; като паднат същите върху един крадец, той ще почне да мисли как да ви открадне пари; паднат ли върху човек, който се стреми да прави добро, той ще помисли да намери някой беден човек, да му помогне. Всяко същество приспособява храната, топлината и светлината съобразно със своето развитие и понятие.
Например, ако влезете в една къща, в която има само един прозорец, а има посетители 20–30 души, вие ще им кажете: „Вие нямате право, аз само искам да гледам“, и когато вие гледате слънцето, всички други ще бъдат лишени от неговата светлина, а вие трябва да позовете и тях да го видят, да им покажете пътя да излязат из тази къща и да видят светлината.
Казано е: „Стая, където влиза светлина, лекар не влиза, болест не царува“, или: „Където светлината не влиза, оттам лекар не излиза“; също тъй в онова човешко сърце, в което е влязъл Господ, дявол не влиза.
3.5.1914г.
14. Явлението на Духа, НБ , София
Вземете, например, светлината, която слиза отгоре – това е Духът. Но за светлината, която слиза, ние вече имаме реално понятие, понеже виждаме туй, което слиза от слънцето и разкрива пред нашите очи цялата земя с всички предмети на нея. Светлината е Дух, Който слиза от слънцето и има пряко съприкосновение с нашия живот. Ето защо Бог не иска да слезе при нас, а изпраща Духа си – светлината.
Трябва да знаем къде е мястото на водата, на въздуха, на светлината, на звука, на мириса. Вие ще кажете: „Ами че тия неща ние ги знаем – че светлината е потребна за очите, а звукът – за ухото“. – Така. И светлината, която идва, не е една и съща: различава се от оная, която е дошла преди няколко дни.
23.8.1914г.
15. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Прочете страниците 5, 6 и 7 от книжката „Завета на цветните лъчи на светлината", като разясни:
Дяволът не може да влезе в такова място, защото е така силен огънят и светлината, щото ще му изгорят и опашката, и копитата, и роговете и нищо няма да остане у него.
Всякой един не е с еднаква светлина, а всякой да зачита светлината на другия.
4.10.1914г.
16. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Средата за човешкото око е светлината, за ухото – звукът, за носа – мирисът, цветята, които постоянно изпущат ония етерни трептения, които съставят храната на това чувство. Например, както нашите очи са свързани със светлината, нашите дробове – с въздуха, както нашият стомах е свързан с устата, за да се храни, така и нашето сърце и нашият ум са две средства, чрез които душата може да приема живота.
Христос сега е отвън – в оня свят при Отца на светлината.
25.10.1914г.
17. Условията на вечния живот, НБ , София
Светлината е елемент необходим за живота, но тя е четвъртият елемент – въздухът, храната и водата са първите три елемента.
Когато кажем, че светлината е необходима за човешкото око, това значи, че клетките на окото са потопени в светлината, и че тя е необходима за тяхното поддържане.
Тогава водата ще стане условие за нейното съществуване, както са за нея условия храната и светлината.
Как може сега туй, което няма нищо в себе си, да увеличава и намалява нещата? В моите схващания, в нищото съществува времето и пространството като два елемента за нашето органическо развитие; в пространството действа светлината и топлината. Когато дойдем до светлината, тя се появява веднага като червен лъч, който се произвежда в нашето око от 428 билиона трептения в една секунда. Щом минаваме рязко от звука към светлината, не всякога можем да бъдем логични, защото между звука и светлината има известни трептения, които не сме взели предвид. Минаваме от звука към светлината, но сме пропуснали известни области, за които нямаме понятие.
1.11.1914г.
18. Страхът, НБ , София
Ако бихме тръгнали за най-близката звезда, Алфа Кентавър, знаете ли колко години ще ни трябват? 34 милиона години с трен, а с бързината на светлината – 3 години. Пък ако речете да стигнете със скоростта на светлината до най-близката вселена, която е свързана с нашата вселена, трябват 90 милиона години.
Нечестивите духове ги е страх от светлината.
21.11.1914г.
19. В начало бе, НБ , София
Например, ако някой ни попита на какво е превод думата река, на какво са превод думите ''извор, светлина, топлина,'' ще кажем, че светлината е превод на Истината, а топлината е превод на Любовта, че между думите има известно съотношение, че както светлината осветява външните предмети, така и Истината осветява човешкия ум отвътре, че както топлината помага на растенията да израстват, така и Любовта, когато влезе в нас, задвижва ония чувства, които карат човека да прорасте и да се повдигне.
21.1.1915г.
20. Идването на Христа, ИБ ,
1. в астралния* – за нашата душа; там ще се яви висок, снажен, обвит в светлина; Неговата мисъл, Неговият ум са светлината около Него;
23.1.1915г.
21. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Когато не чувствуваме, не мислим, има тъмнина - изгубили сме съзнанието, но като турим слънцето, светлината, топлината, веднага всичко е нормално, то се съживява.
24.1.1915г.
22. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ , Бургас
Той е баща на лъжата и затова бяга от истината, от светлината.
3.2.1915г.
23. Искайте сила, имайте вяра, ИБ , Бургас
Да иска човек отвлечени неща, трябва да има стъкло в камер обскурата си, както във фотографията, за да приемем светлината.
17.8.1915г.
24. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Я съборете тази къща, направете нова, турете добри прозорци и ще влезе светлината. Светлината е необходима, защото тя оплодотворява, прави плодът да расте, да се развива. Следователно, Светлината е за нас необходима.
5.9.1915г.
25. Свобода на Духа,  НБ , София
Как можем да познаем човека? По светлината на неговите мисли, желания и действия.
7.1.1916г.
26. Рождението*,  НБ ,
Можете ли да си представите тази сила? Тия лъчи постепенно отслабват и намаляват светлината, понеже светлината зависи от силата на движението. Колкото по-силно е движението, толкова по-силна е и светлината, докато този изстрел срещне крайния предел и се спре и преобърне на тъмнота. А знаете ли що е тъмнота? То е обратният процес; изстрелът на светлината е отдолу нагоре, а движението на тъмнотата, което достига крайния предел – е движение отгоре надолу, т.е. от периферията към центъра. И тъй, тъмнотата е горе, а светлината е долу.
24.4.1916г.
27. Истината,  НБ , София
Виделината, която имаме, произтича от светлината на Истината.
17.9.1916г.
28. Милосърдието, НБ , София
Например, пръстите ви нямат тази чувствителност като вашия мозък или ушите ви нямат тази чувствителност да възприемат светлината като вашите очи.
През 1875 г. в Чикаго един господин доял кравата си на светлината на свещ, животното я ритнало, сламата се запалила и по-голямата част от града изгоряла.
8.10.1916г.
29. Поради радостта, НБ , София
Славата Му беше толкова велика, Светлината Му беше толкова голяма, че светът потъмня.
15.10.1916г.
30. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Казвам: Обърнете се към противоположния полюс на живота, за да намерите светлината, която търсите.
Това значи: Търкай дявола, докато прогледне и види светлината пред себе си. Щом дойде светлината в ума му, той ще се откаже от кривия път.
В светлината ще видите това, което в тъмнината не сте различили.
30.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Казвам: обърнете се към противоположния полюс на живота, за да намерите светлината, която търсите.
Това значи: търкай дявола, докато прогледне и види светлината пред себе си. Щом дойде светлината в ума му, той ще се откаже от кривия път.
В светлината ще видите това, което в тъмнината не сте различили.
22.10.1916г.
31. Да я не пия ли?,  НБ , София
Бог е едновременно в светлината и в тъмнината, в радостите и в скърбите, в любовта и в омразата.
29.10.1916г.
32. Мъдростта,  НБ , София
Светлината, която слиза отгоре, е мирна, но произвежда най-велики работи.
16.11.1916г.
33. Петте разумни девици,  НБ , София
Светлината на светилника е умът на човека.
После се явява светлината, като резултат на Божественото проявление.
33.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Като проучвате дълбокия смисъл на живота, ще видите, че първото проявление на Бога е логосът, разумността, словото, а след него се явява светлината. Светлината е един резултат на този Божествен елемент, както у мома, която казва, че: „Аз искам да родя."
3.12.1916г.
34. Ще ви въздигна, НБ , София
Тъй че, в това отношение светлината е зло за човека и трябва да се премахне, да й се тури препятствие, докато очите дойдат в нормално състояние и започнат да възприемат нейните вибрации.
17.12.1916г.
35. Спаси ни, НБ , София
Ако сте ясновидци и разглеждате светлината, ще видите, че тя е едно движение на вълни. Ако нямаше тези вълни, светлината не би се образувала. Светлината е акт от психическия свят.
24.12.1916г.
36. Ще бъдат научени,  НБ , София
Светлината, която излиза от дясното око, е по-груба от тая, която излиза от лявото око.
36.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Светлината - това е звукът, това са тоновете на светлината.
1.1.1917г.
37. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Той е като въздуха и светлината.
37.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Той е като вѫздуха и свѣтлината.
7.1.1917г.
38. Растете в благодат!,  НБ , София
Ако в известно отношение се измени светилникът, ще се измени и светлината на човека.
38.2 Растене и познание ( втори вариант )
Ако в известно отношение се измени светлината, ще се измени и светлината на човека.
21.1.1917г.
39. Двамата господари,  НБ , София
Какъв живот може да има в това, което е ненаситно? Например, пътувате през вселената с бързината на светлината – какъв смисъл може да има за вас това движение? Да влезеш в една, две, три и повече къщи няма смисъл.
Студът и топлината, светлината и тъмнината – аз усещам. Светлината и тъмнината не представляват нашия живот, но когато те се съединят в един принцип, проявява се животът, т.е. третият принцип.
28.1.1917г.
40. Все що е писано,  НБ , София
40.2 Все що е писано ( втори вариант )
Благодарете за светлината, която ви е дадена и бъдете готови, като блудния син, да се обърнете към Бога, с разкаяние и смирение, и кажете: Господи, бъди милостив към нас! Не изпълнихме волята Ти, но сега сме готови да станем слуги, да Ти служим с любов.
4.2.1917г.
41. Блажените,  НБ , София
Когато вашето око е разстроено, не е в хармония със светлината, ще изпитате най-неприятните усещания от светлината; но когато вашето око е нагласено в хармония с нея, то ще изпита най-приятни чувства.
Духът на Бога слиза вече отгоре, както светлината.
Ще ви обясня дълбокия смисъл на тези думи: като посеете едно житно зрънце, то започва да гние, нападат го много врагове – микроби, но щом излезе нагоре, към светлината, огрее го слънцето, враговете му се разбягват.
41.2 Блажените ( втори вариант )
Когато вашето око е разгласено - не е в хармония със светлината, може да изпитате най-лоши болки, чувства; но когато е нагласено със светлината, ще влязат във вашето око най-добри идеи, чувства.
Ще ви обясня дълбокия смисъл на тези думи: като посеете едно житно зрънце, то започва да гние, нападат го много врагове - микроби, и като излезе нагоре към светлината, към слънцето - враговете се разбягват.
11.2.1917г.
42. Децата,  НБ , София
Не ви трябва никакво философстване тук – едно движение на ръката и светлината – условие, за да може да четете – ще блесне. Аз казвам: Вие сте в положението на дете с големи идеи, което като мисли за големи работи, забравя да извърши най-малкото – да отвори малкия ключ, от който иде светлината в света.
18.2.1917г.
43. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
43.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Какво представя огънят и светлината в човека? Огънят е резултат на неговите страсти и желания, а светлината – на неговите мисли. На светлината зреят плодовете; при светлината се придобиват знания.
22.3.1917г.
44. Кръстът,  НБ , София
Какво знаете за устройството на вашето тяло, сърце, кръв, бели дробове, стомах, ухо, очи? Например, как светлината, която идва отгоре, се превръща във впечатления? Какво знаете за отношението на елементите, от които се състои вашето тяло, мисли и желания? В каква почуда бихте се намерили, когато започнете да виждате формите на вашите чувства и желания! Какъв велик свят ще се открие пред вас.
25.3.1917г.
45. Солта,  НБ , София
Физическият свят е свят на солта, а не на светлината, която е пък свят на ангелите. – „Вие.“ Кои „вие“? Не взимайте тази дума в ограничен смисъл.
Може да опитате всичко, но тогава ще бъдете изхвърлени и тъпкани от всички разумни хора, докато се осолите, и след това ще дойде вторият процес, ще дойде светлината, ще просветне в ума ви и тогава ще разберете защо страдате.
1.4.1917г.
46. Виделината,  НБ , София
Думите „светлина“ и „виделина“ са от един и същ корен, но светлината е отражение на виделината. В съвременната наука физиците спорят върху светлината, дали иде от слънцето или е нещо друго.
И тази виделина влиза по същия закон, както светлината слиза отгоре и въздига всичко у човека, издига и добрите, и лошите животни, безразлично дали те са вълци или овци. Съвременните физици казват за светлината: „Ако се срещнат светлини от два противоположни полюса с различни дължини и вибрации, те се неутрализират и тогава се образува тъмнина“.
8.4.1917г.
47. Яков и Исав,  НБ , София
47.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Свѣтлината на свѣта сѫ тѣ, защото сѫ се самопожертвували.
22.4.1917г.
48. Божията воля,  НБ , София
Понеже не познавал закона на светлината, пътуването му било фатално.
Физически той може да живее, но не се ползува от живота – светлината не прониква през неговия ум.
48.2 Волята Божия ( втори вариант )
Когато те хвърлятъ въ свѣта, въ свѣтлината, ти трѣбва да знаешъ да плавашъ.
29.4.1917г.
49. Чистосърдечните,  НБ , София
Не става ли същото и със слънчевите лъчи? За да се ползуваме от светлината и топлината на слънцето, неговите лъчи минават през неколкократно пречупване, и тогава ние ги възприемаме.
Влагата представя живота, топлината – любовта, а светлината – истината.
49.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Влагата, това е животътъ, топлината – Любовьта, свѣтлината – Истината.
6.5.1917г.
50. Вземане и даване,  НБ , София
Светлината и тъмнината, като прояви на природата, съдържат в себе си различни качества. Светлината е носител и на топлина, когато тъмнината, т.е. крадецът, в широк смисъл на думата, отнема топлината. Нощта се различава от деня по намаляване на топлината и светлината.
50.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Това, което отличава тъмнината отъ свѣтлината, това сѫ двѣ качества, съдържащи се въ тѣзи двѣ проявления на природата. Свѣтлината всѣкога носи топлина съ себе си, едно отъ качествата ѝ.
Въ училищата, въ църквитѣ, въ разбиранията къмъ своитѣ близки, въ отношенията си къмъ своитѣ мѫже и жени, вие трѣбва да имате голѣми прозорци, прѣзъ които свѣтлината да прѣминава, тъй както излиза отъ нашитѣ души.
20.5.1917г.
51. Доброто съкровище,  НБ , София
Човек трябва да преобрази живота си, т.е. да напусне тъмнината и да влезе в светлината.
10.6.1917г.
52. Дали може,  НБ , София
Нека всеки сам търси светлината.
Светлината се движи по криви, вълнообразни линии.
52.2 Дали може ( втори вариант )
Нека всѣки самъ търси свѣтлината.
Свѣтлината се движи по криви, вълнообразни линии.
10.6.1918г.
53. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Светлината е кръгообразно движение.
7.7.1918г.
54. Трите положения,  НБ , София
Ако я запалите и само се радвате на светлината й, без да я използвате, всичко е загубено за вас. Докато свещта ви гори, непременно трябва да се ползвате от светлината й. Има ли смисъл да запалите свещта си и да излезете вън, да се хвалите, че сте богати, учени, че светлината ви е голяма.
Приложете я в него, да усилите Светлината му.
54.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Ако я запалите и само се радвате на свѣтлината ѝ, безъ да я използувате, всичко е загубено за васъ. Докато свѣщьта ви гори, непремѣнно трѣбва да се ползувате отъ свѣтлината ѝ. Има ли смисълъ да запалите свѣщьта си и да излѣзете вънъ, да се хвалите, че сте богати, учени, че свѣтлината ви е голѣма.
Приложете я въ него, да усилите свѣтлината му.
14.7.1918г.
55. В истия час,  НБ , София
Светлината, от която се ползваме, не е нищо друго, освен резултат от тяхната интензивна мисъл.
Това е необходимо, за да намали Той силата на Светлината и трептенията си, да станат поносими за вашата нервна система. Който възприема Светлината и трептенията на Духа, той се свързва с Него.
„Дух Свети ще ви научи на всичко.” Той носи Светлината в света, която открива всички пътища на човека. Дето Светлината на Духа прониква, там има мисъл, разсъждение, виждане.
55.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Свѣтлината, отъ която се ползуваме, не е нищо друго, освенъ резултатъ отъ тѣхната интенсивна мисъль.
Това е необходимо, за да намали Той силата на свѣтлината и трептенията си, да станатъ поносими за вашата нервна система. Който възприема свѣтлината и трептенията на Духа, той се свързва съ Него.
„Духъ Свети ще ви научи на всичко.” Той носи свѣтлината въ свѣта, която открива всички пѫтища на човѣка. Дето свѣтлината на Духа прониква, тамъ има мисъль, разсѫждение, виждане.
21.7.1918г.
56. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Значи, светлината има известно отношение към сенките, защото те съществуват само при нея. Щом светлината се губи, и сенките изчезват. Каквото е отношението между светлината и сянката, такова е отношението между радостта и скръбта.
56.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Значи, свѣтлината има известно отношение къмъ сѣнкитѣ, защото тѣ сѫществуватъ само при нея. Щомъ свѣтлината се губи, и сѣнкитѣ изчезватъ. Каквото е отношението между свѣтлината и сѣнката, такова е отношението между радостьта и скръбьта.
23.7.1918г.
57. Заведеевата майка,  НБ , София
Тя ще провери уханието ви, благостта на сърцето ви, светлината на ума ви, богатството ви и, като разбере как използвате дадените ценности, ще определи към кои хора спадате.
57.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Тя ще провѣри уханието ви, благостьта на сърдцето ви, свѣтлината на ума ви, богатството ви и, като разбере, какъ използувате даденитѣ ценности, ще опредѣли къмъ кои хора спадате.
4.8.1918г.
58. Доброто вино,  НБ , София
В слънчевото учение се забелязват два процеса: разлагане на светлината и усилване на светлината. За да се създадат всички камъни, растения, животни и хора, светлината трябва да се разложи на съставните си елементи.
58.2 Доброто вино ( втори вариант )
Въ слънчевото учение се забелязватъ два процеса: разлагане на свѣтлината и усилване на свѣтлината. За да се създадатъ всички камъни, растения, животни и хора, свѣтлината трѣбва да се разложи на съставнитѣ си елементи.
11.8.1918г.
59. Две жени,  НБ , София
Казвам: за глухите хора звукът още не е дошъл; за слепите светлината още не е дошла.
59.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Казвамъ: За глухитѣ хора звукътъ още не е дошълъ; за слѣпитѣ свѣтлината още не е дошла.
18.8.1918г.
60. Погледна Петра,  НБ , София
Тогава Христос беше с корона на главата си, образувана от светлината на Добродетелите.
60.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Тогава Христосъ бѣше съ корона на главата си, образувана отъ свѣтлината на добродетелитѣ.
25.8.1918г.
61. Скритият квас,  НБ , София
На въпроса, за колко време можеш да обиколиш Земята, отговарям: ако се движиш с бързината на светлината, ще обиколиш земята за двайсет и четири часа; ако се движиш по-бавно, ще я обиколиш за по-малко от двайсет и четири часа.
Отговорът на втория въпрос е, че можете да обиколите цялата земя за двайсет и четири часа, ако се движите с бързината на светлината.
61.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
На въпроса, за колко време можешъ да обиколишъ земята, отговарямъ: Ако се движишъ съ бързината на свѣтлината, ще обиколишъ земята за 24 часа.
Отговорътъ на втория въпросъ е, че можете да обиколите цѣлата земя за 24 часа, ако се движите съ бързината на свѣтлината.
1.9.1918г.
62. Вкъщи,  НБ , София
Какво ще стане с България и с българите? Онези, които са направени от кал, ще се стопят; онези, които са родени от чиста вода и от Светлината на Духа, ще имат велико бъдеще.
62.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Онѣзи, които сѫ родени отъ чиста вода и отъ свѣтлината на духа, ще иматъ велико бѫдеще.
8.9.1918г.
63. Да го посрещнат,  НБ , София
Там светлината е мека, приятна, както при зазоряване.
63.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Тамъ свѣтлината е мека, приятна, както при зазоряване.
15.9.1918г.
64. Не може да се укрие,  НБ , София
Глави, които ходят вечер, могат да се укрият; но такива, които ходят през деня, на светлината, никога не могат да се укрият.
64.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Глави, които ходятъ вечерь, могатъ да се укриятъ; но такива, които ходятъ презъ деня, на свѣтлината, никога не могатъ да се укриятъ.
22.9.1918г.
65. Двамата братя,  НБ , София
Умът е Светлината, а сърцето – огнището, на което се туря горивният материал.
65.2 Двамата братя ( втори вариант )
Умътъ е свѣтлината, а сърдцето — огнището, на което се туря горивниятъ материалъ.
29.9.1918г.
66. В мое име,  НБ , София
Когато е сам, човек влиза в къщата, или в стаята си, затваря прозорците и по този начин не дава възможност на светлината да проникне в стаята. Щом дойде един приятел, тогава той отваря прозорците си и дава възможност на светлината да влезе вътре.
66.2 Въ мое име ( втори вариант )
Когато е самъ, човѣкъ влиза въ кѫщата, или въ стаята си, затваря прозорцитѣ и по този начинъ не дава възможность на свѣтлината да проникне въ стаята. Щомъ дойде единъ приятель, тогава той отваря прозорцитѣ си и дава възможность на свѣтлината да влѣзе вѫтре.
6.10.1918г.
67. Да се роди,  НБ , София
Той знае, че смисълът на живота е в придобиване на Царството Божие, т.е. в придобиване на света на Хармонията и Красотата, на Светлината и простора.
67.2 Да се роди ( втори вариант )
Той знае, че смисълътъ на живота е въ придобиване на Царството Божие, т. е. въ придобиване на свѣта на хармонията и красотата, на свѣтлината и простора.
20.10.1918г.
68. Дух Господен,  НБ , София
Водата е необходима, а тютюнът е потребен; храната е необходима, а виното – потребно; въздухът, светлината са необходими, а газовото и електрическото осветление – потребни.
68.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Водата е необходима, а тютюнътъ е потрѣбенъ; храната е необходима, а виното — потрѣбно; въздухътъ, свѣтлината сѫ необходими, а газовото и електрическото освѣтление — потрѣбни.
3.11.1918г.
69. Призваните,  НБ , София
Във влагата, във водата се крие Божественият живот, в топлината – Любовта, а в светлината – Истината. Как? Като отворите сърцата си за Светлината и Топлината на Божията Любов.
69.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Въ влагата, въ водата се крие Божествениятъ животъ, въ топлината — любовьта, а въ свѣтлината — истината. Ползувайте се отъ тѣзи условия, за да растете и да се развивате. — Искаме да бѫдемъ радостни и весели. — И това е възможно. — Какъ? — Като отворите сърдцата си за свѣтлината и топлината на Божията Любовь.
1.12.1918г.
70. Изобилният живот,  НБ , София
Колко заблуждения сте внесли в света! Колко обещания сте дали и не сте ги изпълнили! Колко чужди свещи сте изгасили! Под свещ разбирам Светлината на човешкия ум.
Човек се ползва от светлината, от водата, от храната, когато те станат невидими за него.
Каже ли някой, че люби, а Светлината му изчезва, той няма Любов. Той няма да изчезне, но Светлината в човешките умове и сърца ще се увеличи, и хората ще го познават.
70.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Колко заблуждения сте внесли въ свѣта! Колко обещания сте дали и не сте ги изпълнили! Колко чужди свѣщи сте изгасили! Подъ „свѣщь” разбирамъ свѣтлината на човѣшкия умъ.
Човѣкъ се ползува отъ свѣтлината, отъ водата, отъ храната, когато тѣ станатъ невидими за него.
Каже ли нѣкой, че люби, а свѣтлината му изчезва, той нѣма любовь. Той нѣма да изчезне, но свѣтлината въ човѣшкитѣ умове и сърдца ще се увеличи, и хората ще го познаватъ.
29.12.1918г.
71. Неизвестното,  НБ , София
Следователно, Възкресението подразбира придобиване на Светлината.
12.1.1919г.
72. Великите условия на живота,  НБ , София
Само онзи може да разбере вътрешния смисъл на стиха, който познава езика на слънцето, на светлината и топлината, на въздуха и на водата, на росната капка и на вятъра.
В помощ трябва да им дойдат светлината и топлината, да възрастне или възкръсне животът, посят в земята. Светлината внася стремеж, а топлината – движение; светлината определя посоката и целта, а топлината дава сила за реализиране на целта; светлината отправя живота нагоре, отдето тя слиза, а топлината го импулсира и разширява. Словото, т.е. семето в живота, е Христос, защото Той казва: „Аз познавам Онзи, който ми дава живот и ми показва пътя; виждам светлината, която ми сочи целта; усещам топлината, която ме разширява и движи към целта на моя живот. Щом познавам светлината, топлината и живота, познавам и Отца си.“ Христос казва още: „Полагам и душата си за овцете.“
И тъй, каквото е отношението на Христовата душа към човеците, такова е отношението и на въздуха, водата, светлината и топлината към растенията. Спасението иде от Слънцето на живота, носител на светлината и топлината. Каквото е отношението между водата, въздуха и светлината, такова е отношението между вярата, надеждата и любовта.
Всъщност, това се дължи на светлината, а не на нея. Доброто излиза от светлината, а човек така съчетава условията, че дава възможност на светлината да се прояви.
Ако любовта е проникнала дълбоко в човешката душа, никаква сила в света не може да отнеме мира, който Бог е вложил в нея; никаква сила в света не е в състояние да отнеме светлината на човешкия ум и топлината на неговото сърце.
Ако сте фотографна плоча, така е, но ако светлината е вън и вътре във вас, и вие ще правите това, което Христос прави.
Само светлината остава вярна към хората. Светлината всякога си остава светлина. Светлината има отношение към истината. Както светлината разкрива всички скрити неща, така и истината, дето мине, всекиго докосва.
Светлината ви посещава без да й говорите.
Ако искаш да оправиш работите си и да бъдеш здрав, легни на топлата земя и отправи погледа си нагоре, отдето иде светлината.
Всичко в света се движи около светлината. Да се слее човек със светлината, която излиза от Бога, това е смисълът на живота. Много пъти човек ще слиза на земята, докато придобие светлината, която ще го заведе при Бога.
Светлината е жива проповед, от която всички се нуждаят. – Защо трябва да се проповядва на хората? – Това е необходимост и за този, който проповядва, и за онзи, на когото проповядват. – Защо майката трябва да ражда? – Това е необходимост и за нея, и за ближните й. По много начини се проповядва на хората: чрез говорене и мълчание, чрез светлината, топлината и въздуха.
19.1.1919г.
73. Голямата вяра,  НБ , София
Понеже вярата има отношение към ума, за това силата на вярата зависи от светлината и чистотата на човешкия ум.
Те късат нишките си, защото вярата и светлината им са слаби.
2.2.1919г.
74. Като себе си,  НБ , София
Как ще отречеш светлината? Как ще отречеш живота? Животът се доказва чрез смъртта, а смъртта – чрез живота.
Сегашната ти къща може да е малка, нехигиенична, но въпреки това, ти можеш да се проявиш; ти можеш да пуснеш светлината в къщичката си и да проявиш любовта си. – Малка е любовта ми. – Колкото и да е малка, прояви я, не затваряй сърцето си за Бога и за своя ближен.
Да говориш с езика на слънцето, т.е. с езика на светлината, това значи да превръщаш нисшата енергия във висша и да я препращаш направо в мозъка, като динамична, творческа енергия. Езикът на светлината има отношение към артериалната кръв, която се разнася по цялото тяло и го храни.
Знайте, че Христос е в светлината, която възприемате; във въздуха, който дишате; във водата, която пиете; в храната, която ядете.
9.2.1919г.
75. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Мнозина цитират стиха, върху който днес говоря, но го разбират толкова, колкото разбират и светлината. Всеки говори за светлината, но като отражение на нещо. Виждате едно стъкло, казвате, че е стъкло, но не се замисляте, колко пречупвания е претърпяла светлината, докато получите изображението на стъклото в очите си. И фотографът, като светлината, ходи от един предмет на друг, прави снимки и след това ги продава на хората, като реални образи, да ги изучават.
Първа светлината ги е научила. Стремете се към целувката на светлината. Мома, на която целувката е чиста като светлината, казва на своя възлюбен: Искам и твоята целувка да бъде така чиста и светла, да носиш светъл ум, благородно сърце и здраво тяло.
2.3.1919г.
76. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Даже и светлината не може да се прояви без сол.
Ако жалиш за светлината, ти трябва да отидеш при нея.
Ще кажете, че светлината се проявява чрез всяка лампа. Светлината иде само отгоре.
22.3.1919г.
77. С Любов се взима, НБ , София
Една раса не е цялото човечество, а е преходен стадий като един лъч от светлината.
30.3.1919г.
78. Детето растеше,  НБ , София
Дойде ли в това положение, човек губи силата и светлината на ума си.
И в духовния свят има къщи, но стъклени, затова светлината прониква отвсякъде.
17.4.1919г.
79. Това учение, ИБ , БС , София
Когато казваме, че Христос можем да Го познаем, аз разбирам, че Светлината можем да я познаем само с окото си, но не и с пипането, нито с мириса, нито с ухото си.
Той казва, че вашите прозорци са затворени, светлината не е достатъчна и въпреки че Той толкова храна ви праща, вие сте гладни и болни.
20.4.1919г.
80. Като го видя Петър,  НБ , София
На всеки човек се дава съответна част от истината, както на всяко растение – съответен лъч от светлината. Учените са правили опити със светлината и са успели да я разложат на седем цветни лъча, наречени слънчев спектър. Когато се намаляват вибрациите на светлината, тя се разлага на седем цветни лъча. Щом се повдигат и увеличават вибрациите на светлината, цветните лъчи изчезват.
И тъй, животът е голяма призма, която пречупва светлината. Като дойде до призмата, светлината се пречупва и оцветява всеки човек различно. Питам: Преди да се е разложила, светлината не е ли съществувала? Преди смъртта, светлината имала ли е енергия? Имала е, разбира се.
Христос казва на Петра: „Петре, ти трябва да приемеш Йоана в себе си, т. е. трябва да възприемеш новото учение – учението на любовта.” – Как се възприема любовта? – Както се приема светлината и топлината. Отвори очите си и ще възприемеш светлината.
80.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
И тъй, учените казват, че светлината е образувана от седем цвята, но това не е право. Цветовете не образуват светлината, те са сенки вътре в светлината. Светлината е нещо повече от цветовете. Когато намалите вибрациите на светлината, тя ще се превърне в цветове, но когато се подигнат вибрациите й, цветовете й изчезват.
Питам ви: преди да се разложи светлината на своите съставни цветове, тя имаше ли енергия? Да.
Как се възприема светлината? Отвори органите, с които тя се възприема.
27.4.1919г.
81. Кога се молиш,  НБ , София
Според мене, съществуват два вида култури, два вида религии, два вида партии: култура на светлината и култура на тъмнината, религия на светлината и религия на тъмнината, партия на светлината и партия на тъмнината.
Души, които не са дошли на тоя свят, които не са видели светлината, не се молят. Всеки, който е дошъл в света на светлината, се моли, т. е, самоопределя се.
От гледището на Божествената филология, това е значението на думата „българин.” Като българин, намери своя велик Учител и кажи: Велики Учителю на светлината, ти ще бъдеш между нас и ще ни управляваш.
81.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Според мене съществуват два вида култури, два вида религии, два вида партии: култура на светлината и култура на тъмнината, религия на светлината и религия на тъмнината, партия на светлината и партия на тъмнината.
Души, които не са дошли на тоя свят, които не са видели светлината, не се молят. Всеки, който е дошъл в света на светлината, се моли, тоест самоопределя се.
Като българин намери своя велик учител и кажи: „Велики учителю на светлината, ти ще бъдеш между нас и ще ни управляваш.
4.5.1919г.
82. Изгряващото слънце,  НБ , София
За едните светлината се увеличава, а за другите – намалява, следователно те не могат да гледат еднакво на света. Христос казва: „Аз“, т.е. „Духът“, но не това, което виждате, защото виждате само сенките на нещата, просто отражението на светлината от повърхнината на телата. Следователно светлината и тъмнината са два процеса за разбиране на всички съществуващи отношения. Светлината е ясно понятие, а тъмнината смътно, забъркано понятие за нещата. Светлината и тъмнината са две фази в природата, които се сменят: в светлината работим, а в тъмнината почиваме; когато работим, светлината е отвън, а тъмнината отвътре, а когато почиваме, светлината е отвътре, а тъмнината отвън.
Кога е станал буржоа и кога пролетарии? Ти не си роден нито буржоа, нито пролетарий, а си роден човек за мислене – да разбираш закона на светлината и тъмнината. Светлината подразбира богатство, а тъмнината – сиромашия, но и в светлината има различия, има разни степени светлина.
И тъй, бедните хора са на доброто и на светлината, а богатите хора са на греха и тъмнината. Когато някой ме пита дали вярвам в Христа, аз намирам, че това е най-баналният въпрос, защото това е равносилно да ме пита някой дали вярвам в светлината, в Любовта. Аз ходя в светлината, каква нужда има да вярвам в нея? Всеки ден аз приказвам с Бога, как да не вярвам в Него? Щом ми задават такива въпроси, то значи, че искат да ме снемат от положението ми, да ме направят демон, антихрист, буржоа.
И тъй, онези, които не са влезли в училището и не познават светлината, ще се мъчат и трудят.
11.5.1919г.
83. Светило на тялото,  НБ , София
Тия лъчи са живи, и вие ще се чудите как е възможно да живее светлината? Този въпрос ще оставя да го разрешите вие.
В духовен смисъл топлината аз уподобявам на обич, светлината – на истина, а въздухът – на човешката мисъл. Ако окото ти е чисто, ще можеш да разрешаваш правилно всички въпроси, благодарение на светлината, която имаш.
18.5.1919г.
84. Гредата,  НБ , София
Често и българите скриват под някоя дебела греда парите си, за да не влиза светлината отвън. Така и в сегашния си живот ние сме нещастни поради тази греда, която пречи на светлината да влиза и да оживотворява материята на нашето тяло. Ние, съвременните хора, имаме едно и също понятие за светлината и за известни периоди, когато светлината не е една и съща.
25.5.1919г.
85. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
В светлината на тази наука няма нищо скрито-покрито.
1.6.1919г.
86. Отхвърленият камък,  НБ , София
Във физиката също има отражения, например светлината на земята е отражение. То е сянката на светлината, която се състои от билиони трептения.
15.6.1919г.
87. Учител и Господ,  НБ , София
Ако вие минавате в света само по права линия, какво щяхте да разберете от този свят? Ако направите една екскурзия през цялата слънчева система с експрес и се движите с бързината на светлината, ще ви бъдат необходими 31,000 години, за да изминете тая права линия.
Ако вие сте ясновидец, ще видите, че светлината се явява само на отрицателния полюс.
19.6.1919г.
88. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Един ден ще постигнете способността не само да възприемате Светлината, но със слуха си да чувате някаква песен от нея, а после да различавате и отделни думи. Не, това е факт, защото има хора, които не само външно възприемат Топлината и Светлината, но чуват и техните песни, разбират и техните думи.
22.6.1919г.
89. Малкият закон,  НБ , София
Виновно ли е слънцето за това? Виновно ли е слънцето, че оста на земята се завъртяла преждевременно и слънцето я огряло? Тогава в какво съм виновен аз, че тази светлина, която ви давам, е толкова силна, че не можете да я понасяте? Кажете на земята да спре колелото и тогава светлината ще бъде по-малка, но щом се върти колелото, непременно ще виждате всичките фази на добро и зло. Няма сега да ви обяснявам защо в това въртене има постоянна борба между светлината и тъмнината, между доброто и злото, между реалното и сенките на живота.
89.2 Малкият закон ( втори вариант )
Няма сега да ви обяснявам защо в това въртене има една постоянна борба между светлината и тъмнината, между реалното и сенките в живота.
19.8.1919г.
90. Мировата Любов, СБ , В.Търново
И тя не само да те въодушевява, но и да бъде постоянен стимул, както са топлината и светлината за растителния живот.
20.8.1919г.
91. Правият път, СБ , В.Търново
Следователно за нас Христос е почвата, в която като се посадим, виждаме Бога, светлината и топлината, сиреч Истината и Любовта.
22.8.1919г.
92. Живот вечен, СБ , В.Търново
И когато се говори, че човек трябва да бъде спасен, подразбира се, че не бива да се разваля онова, което Светлината е създала.
22.8.1919г.
93. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Причинният свят се представя от светлината и топлината, които пък са причина за цялата растителност на Земята; астралният свят съставя моретата и океаните, а етерното тяло – малките и големите реки, които са проектирани във физическия свят.
23.8.1919г.
94. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ , В.Търново
Тя съставя светлината и топлината на човешката душа и затова я наричат свят на душата.
24.8.1919г.
95. Космичната Обич, СБ , В.Търново
След време при същия мъдрец се явил друг ученик и казал: "Учителю, аз искам да ме научиш на свойствата на Виделината и Топлината, да бъда едновременно и видим като Светлината, и невидим като Топлината. Видим като Светлината, за да озарявам грамадните светове, и невидим като Топлината, за да стоплям и най-малките животинки долу по Земята".
Светлината е процес, който иде от центъра към периферията, а Топлината - процес, който иде от периферията към центъра. Аз наричам Светлината артериална кръв, а Топлината - венозна. Светлината и Топлината, т.е. артериалната и венозната кръв в човешкото тяло постоянно се сменят и чрез тези два процеса се съзижда, съгражда човешкото тяло.
Може ли да видите предмет, който се топи, без да помислите за топлината? Може ли да видите осветен предмет, без да помислите за светлината? Нашите заблуждения се дължат на сенки, които са хвърлени върху нас, затова ние трябва да хвърлим повече Светлина и Топлина върху си, за да направим прогреса видим.
Запалете свещите си всички, от най-големия до най-малкия, за да не остане някой с незапалена свещ, защото светът се нуждае от Светлина! Като блесне Светлината ще дойде и Топлината в сърцето, а с това всичката омраза, която сега съществува, и стремлението да станем малки и големи ще изчезне.
28.9.1919г.
96. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Някогашните индуси са били на голяма висота, но днес са изгубили част от светлината си.
96.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Някогашните индуси са били на голяма висота, но днес са изгубили част от светлината си.
9.11.1919г.
97. Бог е говорил,  НБ , София
Ако искате да усилите вярата си, в положителен смисъл, трябва да използувате сините лъчи на светлината – ясните, не тъмносините.
97.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Ако искате да усилите вярата си в положителен смисъл, трябва да използвате сините лъчи на светлината - ясните, не тъмносините.
16.11.1919г.
98. Двамата свидетели,  НБ , София
Двамата свидетели пък в природата са светлината и топлината. В природата са светлината и топлината. Ако се движим отгоре надолу, ние трябва да имаме предвид топлината и светлината, понеже те са отражение на Божествения свят; следователно нашият ум трябва да бъде всякога в съгласие със светлината, а сърцето с топлината. И когато ни запитат коя е мярката или кое е доказателството, с което ние можем да докажем известни истини в природата, ще употребим светлината и топлината; ако доказваме истини в човешкия живот, ще употребим ума и сърцето; ако доказваме истини в духовния свят, ще си послужим с духа и душата; ако доказваме истини в Божествения свят, ще се отнесем към Отца и към Сина.
Следователно свидетелството на тия двама, този закон веро-философен, се взема за истина в Божествения свят, както е вярно свидетелството на топлината и светлината във физическия свят. Светлината е качество на Мъдростта, а топлината е качество на Любовта, неотделна от последната.
Ако светлината в тебе работи повече, отколкото топлината, пак си на крив път.
Ония, които се отчайват от този свят, които искат да се самоубият, не обичат светлината.
7.12.1919г.
99. Ще живее,  НБ , София
Вторият закон – законът на свободата е също и закон на светлината, т. е. закон за правото и за човешката мисъл. Бог казва на пророка, че ако някой излезе от закона на кармата, или от закона на необходимостта, и влезе в закона на свободата и светлината, непременно греховете му ще се заличат.
Кармата е закон на инволюция, т. е. отклоняване от правия път на живота, отбиване от пътя на светлината и слизане в тъмнината.
99.2 Ще живее ( втори вариант )
Законът на свободата е закон на светлината, закон на правото и на човешката мисъл. Господ казва на пророка, че ако грешникът излезе от закона на необходимостта, или от закона на тъмнината, и влезе в закона на свободата, или в закона на светлината, непременно греховете му няма да се поменат.
14.12.1919г.
100. Работи на лозето ми,  НБ , София
Отдето и да е, обаче, от водата, от въздуха или от светлината, те трябва да приемат това учение.
8.1.1920г.
101. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Ако стоите с години в една тъмна стая, без прозорци, и спорите, има ли светлина, или не, само с една дума мога да ви докажа съществуването на светлината. – Коя е тая дума? – Отварям! Наистина, отварям прозореца и доказвам, че има светлина.
Когато светлината и топлината се увеличават, ония организми, които не са добре развити, които имат много нечистотии и утайки, започват да боледуват.
Ще направим един опит с топлината и светлината на слънцето, да ви проговорят.
101.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Ако стоите с години в една тъмна стая без прозорци и спорите има ли светлина, или не, само с една дума мога да ви докажа съществуването на светлината.
Когато светлината и топлината се увеличават, ония организми, които не са добре развити, които имат много нечистотии и утайки, започват да боледуват.
Ще направим един опит с топлината и светлината на слънцето, да ви проговорят.
16.1.1920г.
102. Надеждата,  ИБ , Русе
Ако слънцето изчезне, и светлината ще изчезне. Веднъж светлината съществува, и слънцето съществува, защото светлината е изявление на слънцето.
102.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Ако слънцето изчезне, и светлината ще изчезне. Веднъж светлината съществува, и слънцето съществува, защото светлината е изявление на слънцето.
22.1.1920г.
103. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Ако някое желязо ви попита: "Какво да направя, за да добия топлина и светлина", какво ще отговорите? – „Има метод" – „Какъв е?" – Железарят ще те турне ей-там, на онова огнище, ще духа с духалото, ще се разпали огън, и ти ще добиеш топлината и светлината, които желаеш". Предчувствам вашата мисъл и вашия въпрос: „Отде и как да добием топлината и светлината ние, които искаме да светнем като желязото?" – Като минава енергията по онази жица, виждате как лампата свети; също така през вас трябва да мине Божественият ток.
22.1.1920г.
104. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Тогава много от знанията ще дойдат естествено, и светлината ще проблесне.
1.2.1920г.
105. Земният и небесният,  НБ , София
Живеете в тоя дворец, движите се от една стая в друга, изучавате всичко, каквото има в тях, но постепенно започвате да се отегчавате, въздух нямате, светлината ви също е малко.
Мнозина ме питат: Ти вярваш ли в това, което проповядваш? Ходил ли си на оня свят, че говориш за него? – В оня свят не съм ходил, но живея в него. – При Бога ходил ли си? – Не съм ходил, но в Него живея и Го изучавам във всичко: в камъните, в растенията, в животните, във водата, във въздуха, в светлината.
8.2.1920г.
106. Молитвата, НБ , ИБ , София
Вие може да ги направите грамадни здания, да турите тесни мазгали, да поставите завеси, да спрете светлината, но след години ще почувствувате нужда от нея.
И тъй, ако вие искате да се запознаете с Бога по закона на отражението, вие ще имате светлината само на месечината.
12.2.1920г.
107. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Светлината на последната съществува ли за тях? Не. Следователно всяка Сила, която действа в нашия Живот, ако не можем да я възприемем, т.е. ако не можем да възприемем Светлината на тази Сила, ние не можем да разберем и самата нея. Ако очите ви могат да възприемат светлината, вие отваряте книга, четете и разбирате написаното в нея.
Ако вие приемете мъчението, Светлината ще дойде във вас отвътре, т.е.
19.2.1920г.
108. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Кои са условията за това проявление? Светлината и топлината, които идват отгоре му; също влагата и дъждът. Топлината и Светлината идват от Бога, а влагата е Животът и нам предстои да използваме тези външни условия. Топлината – това е Любовта, Светлината – това е Божествената Истина, а Мъдростта се изразява чрез процеса на растенето.
22.2.1920г.
109. Аз съм жив,  НБ , София
Светлината показва, че ние не сме нито умни, нито глупави, но сме същества, които постоянно се развиваме.
Осветявай пътя, дето ти вървиш. – Извини, не исках тебе да осветя, но понеже попадна на пътя ми, светлината ми те освети.
Изведнъж светлината се изгубва, и вие изпадате в пълен мрак.
29.2.1920г.
110. Що казва Духът,  НБ , София
Съвременните учени физици, които изследват звука и светлината, са направили следния опит.
Въпреки това, човек живее на земята, дето светлината се редува с тъмнината, денят с нощта.
Какво ще стане, ако тоя човек се постави под специални ъгли на пречупване на светлината и стане невидим? Вашето виждане се обуславя от сенките, от отраженията, които претърпява светлината.
110.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Съвременните физици, които изследват вибрациите на музиката, на светлината, правят различни опити в това отношение и са забелязали следното.
Духът не е някакво влияние като вятъра или като светлината, Той е нещо повече; в действията Му няма пресекулки, Той е непреривен. Ако вляза в някой замък и затворя всички прозорци, изпъдя светлината навън, кой е виновен за това - слънцето или аз?
Да, но ако чрез окултните закони докараме светлината в такова положение, че човекът да стане невидим, какво ще кажете вие? Следователно всички сенки се дължат на ъгъла на светлината, на отраженията, които се явяват, и вследствие на което предметът не се вижда. Измени ли се ъгълът на светлината на 45 градуса, веднага у вас ще се открие друг свят.
Какво бихте забелязали? Ще виждате всички сенки, всички цветове, всички промени на светлината, изобщо всичко, което се възприема само чрез окото.
7.3.1920г.
111. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Моята цел е да вдигна запалената свещ и, който знае да чете, да дойде при светлината и да чете.
Ако усиля светлината, ще видите още много работи.
9.3.1920г.
112. Девети март (22 март),  ИБ , София
Защото, гдето е истината, там е и светлината.
4.4.1920г.
113. Зачудиха се,  НБ , София
Ние се нуждаем от целувки. – От чии? - От целувките на светлината.
11.4.1920г.
114. Отиде след Него,  НБ , София
Като дошла до светлината, тя видяла, че този човек е негър и го предала на властта, която го глобила 10,000 долара.
2.5.1920г.
115. По предание,  НБ , София
Вашият свят е създаден, както моите изчисления и тия на учените, направени за броя на трептенията на светлината и на нейните вълни.
9.5.1920г.
116. Запалят свещ,  НБ , София
" – Как ще свети тази свещица? Отде ще мине светлината й? – Тя ще се проектира през човешките очи навън.
Когато тази свещица се тури на светилника да свети, светлината й ще се познава по това, че ще произведе различни промени в човешкия организъм.
Аз ли трябва да внеса новата светлина във вашия ум, или вие сами трябва да я възприемете? Трябва ли след това да ви обяснявам, какво нещо е светлината? Щом светлината проникне в ума ви, вие знаете вече, какво представя тя.
Казвате: Ученият е определил, какво нещо е светлината, няма защо ние да я обясняваме. Колкото бабата, която бабува на родилката, ражда, толкова и ученият дава обяснения за светлината. Учените са определили, с колко милиона коли и за колко време иде светлината от слънцето до земята, нищо повече не са определили. Сама по себе си, светлината не може да се определи. Дойдете ли до новата теория за светлината, сегашната наука ще се обърне с главата надолу. Знаете вече, какво представя светлината. Обяснете си, от гледището на новата светлина, причината за трептенията на светлината, както и причината за всяко повдигане и спадане в тях. Ето защо, светлината, като минава през етера, ту се повдига, ту спада. И без нея и хората, и животните знаят, какво нещо е светлината. Що се отнася до светлината, всеки има опитност, знае, какво, всъщност, е тя. На същото основание, казвам: Светлината съществува в нашия ум, благодарение на известен брой трептения.
Сега, да се върнем към светлината, която се проявява чрез човешкия ум.
Божието благословение не иде отвън; то е скрито в самата природа: в камъните, в растенията, в изворите, във въздуха и светлината.
Не прави ли същото и светлината? Тя удря върху пъпките на растенията, за да излезе цветът. Ударите на светлината изхвърлят лошото навън, а изкарват доброто отвътре.
Нека проблесне светлината на тези идеи!
Използвайте светлината и топлината, и Бог ще ви благослови.
10.5.1920г.
117. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Слънцето, като дава светлината си, казва ли ви: „Аз съм светлина”? Любовта казва ли ви: „Аз съм Любов”? Ако каже това, тя се ограничава.
27.6.1920г.
118. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
Има един закон за изменение коефициента на светлината – человек става невидим за околните.
Те живеят в свят на светлината.
12.7.1920г.
119. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
Светлината съответствува на истината.
Сега да останат във вас тия три неща: светлината, топлината, влагата.
Ъгълът на светлината в окото на ясновидеца е обърнат нагоре.
8.8.1920г.
120. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Слънцето се познава чрез светлината, но и за нея има един посредник.
Слънцето за нас важи според светлината, която ни праща.
19.8.1920г.
121. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Друг метод, който препоръчва окултната наука при възпитанието на децата, е свързан с влиянието на светлината. В бъдеще ще се създадат стаи с такива геометрично правилни форми, че светлината да се отразява в очите на децата правилно и хармонично.
20.8.1920г.
122. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Не забравяйте, че според Божествения закон за развитието тези хора са необходими за нас, както сянката, за да изпъкне светлината.
23.8.1920г.
123. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Тази светлина е присъща на самия човек и никой не може да му я отнеме – никой не може да изгаси светлината, която имате, освен вие самите. Ако светлината ви някога изгасне, знайте, че вие сами сте причина за това, а не някой друг.
Значи силата, която имате, никой не може да ви отнеме; светлината, която имате, никой не може да изгаси; и духа, който имате, никой няма да победи.
Ще направите разлика между светлината в тази стая и светлината, която ще видите около живата картина. Светлината, която ще видите там, е фиксирана, при нея няма никакво движение. Ако запомните светлината, която ще видите, тя ще ви бъде в помощ и подтик в живота.
Светлината е произведена по един прост, обикновен начин, но енергията е окултна и се трансформира по определени закони. Там става бързо движение, бързо вибриране на светлината и затова трептенията ѝ не се забелязват. Когато светлината дойде у човека до положението да не трепти, тогава тя е приятна; когато тази светлина се зароди у вас, няма да се колебаете.
За здравите хора слънчевите лъчи са приятни, а болните получават удар от тях – противодействието на светлината произвежда слънчев удар.
12.9.1920г.
124. Аз ви избрах,  ИБ , В.Търново
На рибите – водата, на птиците – въздуха, а на човека – светлината.
26.9.1920г.
125. За възпитанието на децата, ИБ , В.Търново
Окултизмът има и друг метод за възпитание чрез употребяването на светлината. За в бъдеще ще се построят стаи, в които светлината така ще попада, че ще се отразява хармонично върху очите на детето.
26.9.1920г.
126. С любов и вяра,  ИБ , В.Търново
Вярата на тъмнината не се движи, не върви напред, а вярата на светлината е движение, тя е животворната и която дава резултати.
Предпочитам къща малка, но светлината ѝ да е отвътре, а тъмнината отвън.
Нека се заловим и да приложим Христовото учение – вяра на светлината и любов на топлината. Божията Любов е на светлината и на топлината.
10.10.1920г.
127. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Всички хора и животни еднакво ядат, пият и дишат и приемат всичко, но вълкът обръща светлината в едно, овцата в друго и пр.
17.10.1920г.
128. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
В старо време Синът е бил това, което разкрива живота – светлината в света.
Ако вземем един студен предмет, за да познаем, че той е студен, трябвало е преди това да сме пипали топъл; за да познаем, че обичаме, трябва да сме мразили, защото, с което чувство изпитваме обичта, със същото чувствуваме и омразата; с което чувство, или сетиво, изпитваме топлината, с него изпитваме и светлината.
При това светлината и топлината са, които носят живота в себе си.
24.10.1920г.
129. Който има мир,  НБ , В.Търново
Той като премине през 10–20 стъкла, тя – светлината – в крайното стъкло съвсем ще потъмнее.
7.11.1920г.
130. Точка, линия, плоскост, куб,  НБ , В.Търново
Пита някой: „Трябва ли аз да се разтворя за светлината?“ Не питай никого, но веднага разтвори прозорците, защото ти си на правия път, щом като търсиш светлината. Аз наричам всички ония хора, които не отварят прозорците на душата си за светлината, лукови глави.
Като кажете така, и светлината казва: „И всичко мое е твое.“ И тогава ще видим плода на тази Божествена истина. Не можете да имате веселие, щастие, блага, здравие, ако не кажете в себе си: „Всичко, каквото имам, Господи, Твое е.“ Ако едно цвете е затворено и ме пита какво трябва да направи, аз ще му кажа да се разтвори, за да даде възможност на светлината да проникне вътре.
29.12.1920г.
131. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Размишлението за молитвата е само да се свържем, да си помогнем, но същественото е, че никой не може да ни отдели от Бога, че никой не може да ни отдели от светлината, че мъчнотиите могат да ни сломят, но от определения път никой не може да ни отдели. Тя е като светлината, колкото и да я затуляш, тя е неуловима и е навред.
2.1.1921г.
132. Двата велики закона, ИБ , Русе
Христос казва на Своите ученици: "Ще се освободите от учението на лъжата, тъмнината, за да приемете учението на светлината.
6.3.1921г.
133. Вярата,  НБ , София
Стоя един ден пред един мравуняк и с лупата си фиксирам светлината точно към пътя на мравките. Те отиват към светлината, но като ги парне, отскачат.
Черните коси, черните очи показват, че тези хора са още в сянка, светлината още не е проникнала в тях.
133.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Стоя един ден пред един мравуняк и с лупата си фиксирам светлината точно към пътя на мравките. Те отиват към светлината, но, като ги парне, отскачат.
Черните коси, черните очи показват, че Тези хора са още в сянка, светлината още не е проникнала в тях.
13.3.1921г.
134. Новият човек,  НБ , София
Ще бъде чудно, ако свещта не издава светлината си.
Нека светлината на нашите умове освети, ако не цялата вселена, поне нашата земя. Ще дойде ден, когато къщите ни ще се осветяват от светлината на нашите умове.
134.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Ще бѫде чудно, ако свѣщьта не издава свѣтлината си. „Нѣма да я скриемъ подъ шиникъ“, казва Христосъ.
Ще дойде день, когато домоветѣ ни ще се освѣтляватъ отъ свѣтлината на умоветѣ и нѣма да има нужда отъ електричество.
20.3.1921г.
135. Фарисей и садукей,  НБ , София
Ще намали или ще увеличи светлината и топлината си слънцето в зависимост от това вярвате ли в Бога или не? Земята ще спре ли движението си от това дали вярвате, или не? И да вярвате, и да не вярвате, слънцето ще свети и топли.
Вярвайте в Живия Господ, в живата Любов и Мъдрост, които ни дават светлината и великите блага на живота.
Търсете Го в светлината, която е вън от вас, и ще Го намерите.
135.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Не ме разбирайте криво, Христосъ е вѫтрѣ, търсете Го въ свѣтлината, която днесъ виждате вънъ.
27.3.1921г.
136. Сеятелят,  НБ , София
Затова Христос казва, че Синовете Божии ще бъдат изпъдени във външната тъмнина, а тия, които са вън, ще влязат в светлината.
17.4.1921г.
137. Огнената пещ,  НБ , София
Щастието е в светлината на твоето съзнание.
Как ще се движите тогава? Кажете ми, как се движи светлината: с два, с четири крака или с криле? Въпреки това, от светлината излизат всички същества, които пътуват из цялото пространство.
Светлината не може да се види.
137.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Какво ще бѫдете тогава? Кажете ми, какъ се движи свѣтлината, съ два, съ четири крака или съ крилѣ? А отъ свѣтлината излизатъ всички живи сѫщества, които пропѫтуватъ цѣлото пространство. Всѣки лѫчъ отъ свѣтлината е едно живо сѫщество, което се протака отъ слънцето до крайния прѣдѣлъ, дѣто ще стигне.
Това, което разкрива свѣтлината, не може да се види.
24.4.1921г.
138. В рова на лъвовете,  НБ , София
138.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Свѣтлината, видѣлината показва всички Божествени условия, при които може да се развиваме.
15.5.1921г.
139. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Използвайте тоя закон! Вие никога не можете да се докоснете до слънцето, да се ръкувате с него, но всякога можете да използвате светлината му.
139.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Свѣтлината, която иде, дава свобода; духътъ като е крѣпъкъ, може всичко да твори и да работи.
29.5.1921г.
140. Да ги изпита,  НБ , София
Той прониква навсякъде, както проникват светлината, въздухът и водата.
Не говоря за попска светост, не говоря и за учителска светост, нито за майчина светост, но за светост, която не се петни от нищо, за която Йоан е изказал в стиха: „Светлината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе“.
140.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Ще ви говоря въ притчи и въ символи, защото голата истина е непоносима за хората тъй, както свѣтлината е непоносима безъ извѣстна срѣда, която трѣбва да я смекчи, напримеръ водата, облацитѣ.
Той идва и ще проникне както въздухътъ, водата и свѣтлината.
Азъ не проповѣдвамъ моралъ, а животъ чистъ и святъ, но не попска святость, не учителска святость, не майчина святость, а святость, която не може да се опетни за нищо, святость, за която Йоанъ е казалъ: „И свѣтлината свѣти, и тъмнината я не обзе.“ Този моралъ, който не може да се прѣвърне въ тъмнина, той е истински, а всѣки моралъ, който се прѣвръща въ тъмнина, това не е моралъ, това е безморалие.
5.6.1921г.
141. Ангелът отговори,  НБ , София
Но когато зората се явява, престъпление е, ако не ви кажа да излезете, да гледате светлината, да видите това, което досега не сте виждали. – Какво ще видите? – Великият Божествен свят, който се разкрива пред вашия поглед.
12.6.1921г.
142. Двете жени, НБ , София
Време е вече всички да тръгнете в пътя на светлината по вътрешен, а не по външен начин.
В тоя обширен свят и светлината има особени вибрации.
19.6.1921г.
143. Дойди след Мене,  НБ , София
Като измеря топлината на сърцето и светлината на ума ти, познавам колко можеш да обичаш. – „Мъдър съм.“ – Като измеря интензивността на светлината, която излиза от ума ти, ще позная колко си мъдър.
Както светлината, въздухът, водата и храната, като външни сили, реформират човешкия живот, така и учението на Христа, като Божествена сила, го реформира отвътре.
143.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Слѣдователно, ако искате да разберете учението на Христа, първото необходимо нѣщо, това е чистотата на сърцето и свѣтлината на ума, за да Го схванете въ неговитѣ основни проявления. Както при сегашния животъ храната, въздуха, свѣтлината сѫ външни сили, които реформиратъ, човѣшкия животъ, така и Божественото е сѫщественото въ живота, то е, което ражда у хората свобода.
26.6.1921г.
144. В правда, истина и святост,  НБ , София
144.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Той ималъ мекъ, приятенъ гласъ и тя въ първо врѣме не направила въпросъ за случката, но на свѣтлината отъ фенера тя забѣлѣзала, че билъ негъръ и го предала на властьта.
23.8.1921г.
145. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Ще забележите, че в детската душа ще започнат да се произвеждат всички онези сили, които са свързани със светлината, с водата и цветята.
24.8.1921г.
146. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Че сме бързореки, това не е грях, защото и светлината е бърза.
9.10.1921г.
147. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Някои звезди са 300 милиона пъти по-големи от слънцето, а астрономът казва, че е изследвал еди-коя си звезда, след това даде отчет за математическите си изследвания: каква е светлината, какви са елементите, какво е състоянието на планетата, към коя фаза на развитието принадлежи.
23.10.1921г.
148. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Така един ден по самия закон – чрез светлината – правдата на праведните ще излезе наяве, и целият свят ще знае. И това е светлината на праведните.
Питам ви вас, които ме слушате, сложихте ли си вече най-хубавите дрехи, рокли, перца, ръкавици? Кога слагате най-хубавите дрехи? Нали на Великден, когато светлината е най-голяма.
6.11.1921г.
149. Ненаписаните закони,  НБ , София
Питам: колко хора са се убедили с доказаното? Когато аз гледам на светлината, трябва ли някой учен да ми каже, че има светлина? И без неговото доказателство аз зная, че има светлина. „Ама имало толкова милиона вибрации за червения цвят.“ И аз схващам това.
Ще каже някой: „Какво гледаш в слънцето?“ – „Гледам светлината на слънцето, слушам тази светлина, която ми говори.“ Сега обикновените хора ще кажат: „Този ни забавлява.“ Тъй вас забавлявам като малки деца с куклички.
16.11.1921г.
150. Плачът,  НБ , София
Като се приближил той, тя се събудила и станала бяла като платно, изгубила светлината си.
20.11.1921г.
151. Ананий и Сапфира,  НБ , София
И тогава питам каква е вашата култура в сравнение с оная на духовния свят? Ще кажете: „А ти знаеш ли, ние с телефони си служим!“ А ние ще кажем: „А ти знаеш ли, че ние със светлината и мисълта си служим?“ И вие сте на правата страна, и ние сме на правата страна, но ние не бихме желали да заменим нашата култура с вашата.
И тогава няма да става въпрос, че еди-кой си целунал и прегръщал някоя жена, или че някого похванали. – Да, но тъй, както светлината целува и прегръща. Светлината не целува ли всички ни? Всеки един лъч, който иде отгоре, той е жив, той ни целува по лицето, по мозъка, прегръща ви.
4.12.1921г.
152. Още по-блажени са,  НБ , София
Светлината там е по-мека.
1.1.1922г.
153. Сродни души,  ИБ , София
Подкрепете я с мъдростта; озарете я със светлината на истината. И тогава, като искаш да направиш нещо, запитай се: Любовта ли е причина за тази постъпка? Подкрепена ли е тя от мъдростта? Озарена ли е със светлината на истината? Измерена ли е с мярката на правдата? Добродетелта ли е основа на тази постъпка? Казва ли ти някой, че си заблуден, отговори му: Аз ходя в пътя на любовта, която е подкрепена с мъдростта; озарена от светлината на истината; измерена с мярката на правдата и основана върху добродетелта.
8.1.1922г.
154. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Всеки ден иде росата и светлината да го възрастват.
8.1.1922г.
155. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Единственото същество, което може да целунеш и което може да донесе твоето спасение, е само светлината. Цветята се разтварят за кого? – За светлината.
22.1.1922г.
156. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Само един начин има: Когато приложим Божествената Любов – не тази обикновената любов, а Божествената Любов, – която има в себе си всички елементи за пробуждане на Божествения живот, и тази Любов гради чрез методите на Божествената Мъдрост; и когато в тия методи влиза светлината на Божествената Истина, и когато тази светлина се подкрепи с мярката на Божествената Правда и всичко това се обоснове на Божествената Добродетел, тогава ще имаме добра насока на живота.
29.1.1922г.
157. Пак ще ви видя,  НБ , София
Светия значи, който научил великия закон да поддържа светлината в себе си и да дава от нея на окръжаващите го.
5.2.1922г.
158. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Бог изпраща светлината на всички еднакво, и на добри, и на зли.
1.3.1922г.
159. Страх и безстрашие, МОК , София
Който се страхува, той ще изгуби светлината си, а като естествено последствие на това ще дойде тъмнината.
Когато се каже на страхливите, че трябва да вървят в пътя без тъмнина, те казват: „Как можем без тъмнина, когато светлината е недостъпна за нас?“ Това показва, че те се боят и от светлината.
159.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Ако ли не, ще се яви в ума ви страхът, ще ви лиши от светлината, а тъмнината по един естествен път ще дойде.
И после, когато кажат: „Без най-малката тъмнина“, те – страхливите казват: „Непристъпна е светлината“. Страхливият и от светлината го е страх.
19.3.1922г.
160. Твоето Слово,  НБ , София
Сега, когато ние питаме: Какво нещо е Истината? Е, истина е това: млякото ти чисто ли е? Е хубаво, ако млякото ми е чисто, това истина ли е? Казва някой: „Кажи ми тази дума истина ли е?“ „Тази дума представлява ли истината?“ Аз тълкувам, когато някой ми каже: „Ти говориш ли ми истината?“ Аз подразбирам следното: ето какво е скрито – когато някой човек ме пита, този плод на слънцето ли е узрял? Ако плодът е узрял на слънцето, под силата на слънцето, какво ще стане? Създаването на този плод не може да се обясни само със светлината, със силата на слънцето.
26.3.1922г.
161. Които вас приемат,  НБ , София
Единият принцип е на тъмнината, а другият на светлината.
29.3.1922г.
162. Старият и новият живот, МОК , София
Защо? Не само соковете се поглъщат, но и светлината се поглъща от дъба. Каква форма бихте дали на светлината? Светлината създава формите. Създайте на светлината едно препятствие и тя ще отбележи известна форма.
А сега, със светлината, която носят, ние караме всеки един човек да се затвори, казваме: Човек не трябва да се издава и всички са все затворени.
162.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Представете си, че близо до корените на някой голям дъб посадите едно малко цвете или растение; как мислите, добре ли ще се развива това цвете? Цветето няма да се развива добре - защо не ще може да вирее? В скоро време това цвете ще изсъхне, защото дъбът ще поглъща всички хранителни сокове от земята, както и светлината на Слънцето, тъй щото почти нищо няма да остане за цветенцето.
Хората искат да дадат някаква форма на Бога, но питам: каква форма може да се даде на светлината? Светлината сама създава формите. По какъв начин светлината създава формите - щом срещне някакво препятствие, тя създава вече известна форма; тъй щото искате ли светлината да създаде някаква форма, поставете и известно препятствие - направете средата на вашите мисли по-рядка или по-гъста и те веднага ще претърпят пречупване.
А сега със светлината, която съвременните хора носят в себе си, човек се вижда принуден да се затвори, да се огради, като счита, че неговото положение в света е опасно; и наистина, днес всички хора са затворени.
30.3.1922г.
163. Три разряда ученици, ООК , София
Вие ще трябва да изучавате светлината в нейното влияние върху вашия организъм, ще изучавате влиянието на цветовете, на живите центрове. Ще се заемем да изучаваме светлината, да изучаваме дните през годината, кои дни, кои часове може да използуваме за работа, начините, методите за усилване на мозъчната ни енергия, за усилване на дихателната енергия, за поправяне на храносмилането и т. н.
163.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Това ще стане, когато хората изучат законите на светлината и влиянието ѝ върху човешкия организъм, както и влиянието на различните цветове. Като изучавате влиянието на светлината, ще забележите, че има часове през деня, когато слънцето изпраща на земята благотворни лъчи, главно сутрин до обяд: има часове през деня, когато слънчевите лъчи не се отразяват благотворно върху организмите.
И тъй, изучавайте светлината и влиянието ѝ върху вашия организъм; изучавайте часовете, дните и месеците през годината, да знаете кои са благоприятни за работа и кои не са; изучавайте методите за придобиване на мозъчна енергия, за подобряване състоянието на дихателната и стомашна система.
2.4.1922г.
164. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Невежа бях едно време, но сега зная, зная, защото ме озари светлината на онзи Бог, и сега Го познавам.
4.4.1922г.
165. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Сега вие влизате в една окултна школа, дето светлината е толкова голяма, че всичките ваши недостатъци тъй ще изпъкнат отгоре, че вие ще останете като някоя попарена кокошка.
Знаете ли какви знания? Някой път Белите Братя ходят в техните школи да се учат. „Синовете на този век са по-умни от синовете на светлината.“ И синовете на светлината трябва да се учат от синовете на тъмнината. При единия начин вие ще слезете в най-гъстата материя, в най-голямото противоречие на живота, ще имате да се борите, ще се намали светлината; а при другия – ще минете в най-рядката материя, ще минете през центъра на слънцето.
165.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Колкото по-голяма е светлината, толкова по-силно изпъкват недостатъците на човека.
Вие влизате в Божествената школа, дето светлината е толкова голяма, че и най-малкият недостатък изпъква силно.
Лявата ръка се движи в гъстата материя, в големите противоречия на живота, в тъмнината; дясната ръка се движи в рядка материя, при добри условия, в светлината на живота.
Всеки знае от физиката, че в гъстата среда светлината се пречупва по един начин, а в рядката – по друг.
И те се учат, както братята на светлината, но се различават от тях, че работят само за своите лични интереси. Следователно дали се разговаряте с брат на светлината, или на тъмнината, вие еднакво можете да се учите. Докато се нуждае от светлината и от тъмнината, човек си служи и с двата съда.
9.4.1922г.
166. Волята на Отца,  НБ , София
Значи всичко зависи от светлината на съзнанието, от тази вътрешна светлина. Бога не познават, светлината не познават, а искат ангели да станат.
16.4.1922г.
167. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Но ако имате светлината на слънцето, концентрирана в една свещ, с тази свещ може да направите хиляди злини. Та някои казват: „Да имам светлината на слънцето“. На кое слънце? Което запалва ли? И то как? Отдалеч или отблизо? И според мене, всеки, който носи свещ, който носи светлината на слънцето отблизо, той е опасен човек.
20.4.1922г.
168. Предназначението на музиката, ООК , София
Истината в разумния живот е тъй необходима, както светлината е необходима за физическия свят, следователно и нейните лъчи са необходими.
Когато един център стане положителен, той възприема белите лъчи на светлината, положителната страна на истината и тогава имаш едно възходяще състояние, настроение към Бога и умът ти се събужда.
Светлината ще ви даде знания, чистотата ще ви даде сила и стремеж, а истината в душите ви ще ви даде свобода.
И тъй, който иска да има светлина в ума си, щом помисли за Бога, че е Всемъдър, веднага светлината ще дойде в ума му.
168.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Като изучава посоката на своето движение, човек се домогва до Истината, която е толкова необходима за човешкия ум, колкото светлината за неговите очи. Истината, както светлината, има два вида лъчи: бели и черни. Другите, които запазили посоката, която първоначално им била дадена, възприели методите на белите лъчи на Истината и на светлината и се нарекли „бели братя“. Черните и белите лъчи на светлината се сливат, но въпреки това запазват поотделно свойствата си.
Светлината ще ви даде знания, чистотата – сила и стремеж, а Истината ще ви направи свободни.
23.4.1922г.
169. Христа разпят,  НБ , София
И там има светлина – на свещи, но светлината на свещите не е идеална.
Следователно, Бог може ли да бъде светлина? Не! Светлината е проявлението на Бога. За да разберете правия смисъл на светлината, трябва да я върнете назад до онова същество, което я е създало, т.е. до първоначалното Слово, което е казало: „Да бъде светлина“. Следователно всякога, когато Словото стане разумно вътре в нашия мозък, когато Словото стане разумно в нашето сърце и в нашата душа – светлината се явява като един резултат. И какви са резултатите на светлината? Най-първо тази светлина ще произведе буря, ветрове, дъжд, ураган, цял един катаклизъм, и след като образува своя почва, тази светлина ще произведе златни плодове, реки, извори, а чрез тия плодове ние ще познаем качествата на светлината. Защото всичките плодове еднакви ли са? Аз бих попитал който и да е ботаник: ако светлината, която произтича от своя извор, е една и съща, ако вибрациите ѝ са едни и същи, как тъй ябълката да има един вкус, а крушата друг? Как става това? Ще кажете: „Тъй го наредил Господ“.
Ще изучаваме техните методи, с които те създават своите сладки плодове, и само тогава ще подобрим живота си, ще изучаваме как употребяват те и светлината, за същата цел.
Има начини, по които растенията превръщат светлината в сокове. Има начини, чрез които може да се превърне Любовта във вяра, и след като се превърне и дойде Истината, вярата ще се превърне в знание, а като дойде знанието, ще дойде разумното слово, ще дойде светлината.
На никоя баба не се позволява да бута тази пъпка, която ще цъфне, то е свещено място, не може никой да бута там, само Божествените лъчи ще бутат във всяка пъпка, докато тя се разцъфти и приеме светлината и даде този плод, които вие сами трябва да вкусите.
Изисква се най-първо, от всинца ви, да изучите методите на Любовта, да изучавате Любовта, тъй както съвременните учени хора изучават светлината, нейното проявление и разлагане.
26.4.1922г.
170. Проява на кармическия закон, МОК , София
Ако запример употребявате лъжата, известни мускули на лицето ви ще се съкратят и тогава ъгълът на вашето око, под който светлината пада на вънка, е обърнат надолу и като ви гледа човек, ще види, че ъгълът на вашето око е насочен към центъра на земята и само като се погледнете в огледалото, няма да се харесате. Светлината в умовете ви.
Туй трябва да бъде едно правило, ще го турите в стаята си и всяка вечер ще се питате дали Истината е във вашата душа, светлината – в умовете ви и чистотата в сърцата ви.
Ако светлината е в ума ви, светлината ще ви даде знание; тя е проводник на знанието.
170.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Сега си запишете още няколко правила за Живота, а именно: вложете Истината в душата си, Светлината - в умовете си, Чистотата - в сърцата си.
И тъй, запишете тези правила и всяка вечер, преди да си легнете, запитайте се дали Истината е в душата ви, Светлината - в ума ви, а Чистотата - в сърцето ви. Ако Светлината е в ума ви, тя ще ви даде Знание - Светлината е проводник на Знанието.
27.4.1922г.
171. Окултни правила, ООК , София
Той, като дойде, иска да знае дали във вашия ум обитава светлината.
171.2 Правила за живота ( втори вариант )
Светлината събужда човешката мисъл и я прави светла, ясна.
30.4.1922г.
172. Ще се стопи!,  НБ , София
Постоянно трябва да има едно вливане на светлина и въздух, втичане на новия живот: светлината носи живот и влагата носи живот.
3.5.1922г.
173. Красивото в живота, МОК , София
Нали често казвате: „Светлината носи живот; Любовта носи живот; Истината носи живот“. Е, какъв е тогава животът, който светлината носи? И какъв е животът, който Любовта носи? И какъв е животът, който Истината носи? Можем ли да кажем: светлината носи живот? Можем, можем.
Обект на светлината е знанието, а обект на Любовта е животът.
Докосваме светлината, понеже, за да може човек да се учи, той трябва да има Любов. Значи, светлината извиква живот за знанието.
173.2 Красотата в природата ( втори вариант )
Сега ще ви дам образец за една идея, изразена в три различни форми, а именно - идеята за Живота, и затова казвам: Светлината носи Живот, Любовта носи Живот, Истината носи Живот. В такъв случай какъв е Животът, който Светлината носи; какъв е Животът, който Любовта носи; какъв е Животът, който Истината носи? При това може ли Истината направо да носи Живота? Все има някакво различие между Живота, който Светлината, Любовта и Истината носят. Следователно обект на Истината е Свободата, обект на Светлината е Знанието, обект на Любовта е Животът. Като казваме, че Светлината носи Живота, ние взимаме Светлината като необходимо условие на човека да учи; за да учи, той трябва да има Любов. Значи Светлината извиква Живот за Знанието, за да даде Свобода на хората; също така и Истината извиква Живота.
7.5.1922г.
174. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Там не могат да се разберат, защото евангелският проповедник е минал през една призма, светлината вече не е цяла, вътре вече има личен интерес, в него е заговорил портокаленият цвят. „Аз съм проповедник, ако аз поддържам такова учение, с което моите слушатели не са фамилиарни, може да изгубя репутацията си, следователно духове не съществуват и прераждане не съществува.“ Защо не съществуват? – „Понеже са вредни за моя интерес.“ Събират се на третия ден, единият казва: „Как тъй, защо не поддържаш това, за което бяхме съгласни?“ А другият отговаря: „Е, ти си човек свободен, без закон си, а аз съм под закон; един ден, като махна юлара и остена отзад, и аз ще говоря като теб“.
Светлината имала седем цвята, но ако ние не знаем как да използваме всеки един цвят, какво от това? Онзи художник, който разбира закона, като вземе четката, знае как да съчетава тези бои, ще направи някой образ. И онзи земеделец, който разбира закона на тази светлина, ще я използва по друг начин и въобще който разбира закона на тази светлина, той ще използва светлината по един или друг начин.
От невидимия свят следят, светлината е определена за нас.
10.5.1922г.
175. Закон на енергията, МОК , София
175.2 Закон за енергиите ( втори вариант )
Каквото и да става с вас, който и да ви посещава, не се страхувайте, не се плашете от тъмнината - и тя има свои закони, които по обратен път ще изучавате, като вървите от Светлината към тъмнината и от тъмнината към Светлината.
14.5.1922г.
176. Дъще Сионова,  НБ , София
Православната църква, католишката църква в светлината на еврейската църква не е ли един отцепник? Казвам: Братко, и вие сте еретик, и аз съм еретик, без разлика.
17.5.1922г.
177. Методи за чистене, МОК , София
При потъването в земните пластове най-първо тя ще почувствува скръб, голяма скръб, че изгубва светлината и отива в мрака и тъмнина.
177.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Ако има съзнание, при потъването си в земните пластове водата първо ще изпита скръб, страдание, че губи светлината си и отива в мрак и тъмнина. В движението си надолу водата потъва дълбоко, минава през няколко пласта, докато най-после срещне някакъв каменист или глинест пласт, който не пропуска водата надолу, и тук тя спира движението си; като не може да потъва надолу, водата намира някакъв изход, излиза на повърхността на земята и щом излезе, тя започва да се радва, че отново е видяла светлината.
Тъй щото не мислете, че няма връщане, т.е. деградиране; ако Ангелите, които бяха толкова по-високо от хората, при съгрешаването си паднаха и изгубиха светлината си, какво остава за хората? Този закон се отнася до всички живи същества - от най-малките до най-големите, в него няма никакви изключения.
21.5.1922г.
178. Много плод,  НБ , София
И тогава, казвам, ще дойде правилото: истината в душата ще ви даде свобода, светлината ще дойде в ума ви, а чистотата в сърцето. Истината ще ви даде свобода, светлината ще ви даде знание Божествено, а чистотата ще ви даде сила.
24.5.1922г.
179. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
И ако вашият ум е слаб, ще употребите синия цвят, ще възприемате сините вибрации на светлината, ще гледате да изтеглите сините вибрации на светлината, и тъй ще се усили вашата интелигентност.
Ако се движите с бързината на светлината, трябват ви 8 минути. Вашето съзнание може да се движи с един трен, може да се движи с бързината на светлината, може да се движи и по-бързо.
Запример, ако вие сте затворен в една стая, в тъмница и искате светлината да ви обича, сама да дойде в очите ви, да ви причини приятно впечатление, ще стане ли? – Вие сте длъжни най-малко да отворите прозореца и щом отворите, тя ще влезе в стаята и ще ви обича.
179.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Как може да се усили умът - ако вашият ум е слаб, ще възприемете сините вибрации на Светлината.
Ако се движите с бързината на обикновен трен, вие ще стигнете до Слънцето в продължение на двеста и петдесет години; ако се движите с бързината на светлината, ще стигнете до Слънцето за осем минути. Значи вашето съзнание може да се движи с бързината на обикновен трен, може да се движи с бързината на светлината, а може да се движи и още по-бързо - следователно времето и пространството зависят от съзнанието.
Например в тъмна стая, при затворени капаци на прозорците вие искате външната светлина на проникне в очите ви, да ви зарадва - възможно ли е при тези условия светлината да проникне в очите ви? Вие трябва да отворите капаците на прозорците, после и самите прозорци и тогава светлината ще проникне в стаята, ще влезе в очите ви и ще ви обикне - при това положение и вие ще се радвате на светлината.
26.5.1922г.
180. По пътя, ООК , Витоша
Когато искаме да приемем енергия за очите, тя иде чрез светлината.
180.2 Правият път ( втори вариант )
Например, енергията за стомаха иде чрез храната, за дробовете – чрез въздуха, за очите – чрез светлината, за ушите – чрез живото слово, за носа – чрез аромата на цветята и т.н.
Който избира лунна нощ, той уповава на светлината.
31.5.1922г.
181. Връзки на знанието ., МОК , София
И той може да има известни понятия за светлината. /– „Нашата любов отиде, та се не видя.“/ Не се е свършила, ами вие досега сте имали нещо, което все за любов е минавало.
181.2 Връзки на знанието ( втори вариант )
Не е достатъчно само да се говори за Любовта, но тя трябва да се прилага в Живота; ако е само да се говори, и слепият говори за светлината, без да я разбира - и той има някакво понятие за светлината, но то още не е абсолютното понятие.
2.6.1922г.
182. Изгрев и залез, ООК , София
Ако вие се намирате 10–15 метра под морското равнище и от там разглеждате света, какви ще бъдат вашите възгледи за него? Ако се спуснете на 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 м. какви ще бъдат вашите понятия? Следователно, пречупването на светлината ще бъде различно.
Аз обяснявам, „изгрев и залез“ по отношение на съзнанието, Обяснявам факта какво е разширение, съдържание и резултати на светлината, която прониква вътре в нашето съзнание. Светлината, която се появява в нашето съзнание, ние я схващаме по особен начин.
Ще знаете езика на светлината.
Тъй ще работите, както работи светлината. /Учителят взима бележките/.
182.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Много естествено, средата става по-гъста, а пречупването на светлината – по-голяма.
Умът взима участие във формите и вибрациите на светлината, която съзнанието има; сърцето взима участие в определяне съдържанието на формите, а волята – в резултатите, които произтичат от съчетанието между формите и съдържанието. Лесно се говори за изгрев и залез, но мъчно се разбира какво представлява разширяване на съдържанието и смисъла на светлината, която прониква в нашето съзнание.
Радвайте се, докато светлината на вашето слънце ви придружава.
Знае откъде иде светлината и как се преобразява, познава нейния език.
Работете по методите на светлината.
4.6.1922г.
183. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Да допуснем, че човек чрез езика трябва да схване какво нещо е светлината. Светлината и топлината как щяхте да ги чувствате? Ухото ви щеше да изгори и по някой път голяма горещина щяхте да усещате. Следователно, когато сегашните болести се явят и се повишава температурата, аз казвам: хората възприемат светлината и топлината чрез тъпанчето си. Т.е. разумното възприемане на топлината и светлината не е нито чрез езика, нито чрез ухото. Единственият орган, чрез който възприемаме светлината и имаме едно истинско понятие за нея, са очите. В какво седи тази приятност? Ако светлината дойде чрез ухото, никакво разширение няма, ако светлината дойде чрез езика, никакво разширение няма, но ако тази светлина влезе и дойде чрез твоите очи, веднага пред теб се отваря една цяла нова област.
7.6.1922г.
184. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
184.2 Мисъл, чувство и действие ( втори вариант )
Привилегията за окултния ученик седи в Светлината, с която той разполага.
11.6.1922г.
185. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Когато дойдем до светлината на ума, тя ни показва пътя, през който трябва да минем; светлината показва най-късия път, през който трябва да минем. Сега, най-първо, вие трябва да имате общение, с кого? С Отца на светлината, от Когото произтича животът, и Него трябва да познавате.
14.6.1922г.
186. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Или да вземем светлината.
186.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
По същия начин можем да опишем свойствата на светлината например - светлината има свойството да осветява окръжаващите предмети, тя осветява пътя на човека.
15.6.1922г.
187. Мисъл и действие, ООК , София
Питат сега: „защо ни е светлината?“ Определение аз не правя, но казвам: светлината е да ни покаже пътя на живота, пътя, в който трябва да вървим. Светлината, и тя си има свое приспособление, но целта на живота, вътрешната страна на светлината е да ни покаже пътя.
187.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Какво трябва да се прави, за да се запази човек от лошото влияние на своя изопачен ум, както и от влиянието на окръжаващите? Само онзи може да се запази от влиянието на изопачения ум, който има силен стремеж към истината и свободата, към светлината и знанието.
Истината и светлината са подтици на човешката душа, които трябва да се използват.
18.6.1922г.
188. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Сега как ще го приложи? За Любовта има закони във физическия свят, ще я приложим тъй, както прилагаме светлината. Има стъкла и през тях знаят как да пращат светлината, да я прокарват.
Второто нещо: Българинът трябва да обича светлината, абсолютната светлина за ума, и да я желае с всичката си душа и с всичката си сила. И неговото лице няма да бъде като сега, ще придобие много правилен профил, правилен нос, ушите му ще се изменят, цялото му лице ще се измени, цялото му тяло, и европейците ще дойдат да видят новия тип на българина, който само при Истината, светлината и чистотата може да има.
22.6.1922г.
189. Влиянието на музиката, ООК , София
Тогава вие ще свършите ще направите, не само механически прозорци, но ще знаете, че един прозорец е едно отверстие, място от дето светлината може да дойде. Когато ние говорим за прозорци и врати, разбираме, че прозорецът е место, дето светлината може да проникне; а вратата е место, през което душата може да влезе.
189.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Прозорецът представя отверстие, през което светлината влиза не само в къщата на човека, но и в неговия ум.
28.6.1922г.
190. Прояви на съзнанието, МОК , София
190.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Като пишете върху тази тема, имайте предвид онази черта на светлината, която изпъква първа; всяка друга черта, която се явява след първата, е по-слаба.
29.6.1922г.
191. Мечешкият капан!, ООК , София
Запример, за хляба, коя е най-отличителната черта? За водата, коя е отличителната черта? За светлината, коя е отличителната черта? На Любовта, коя е отличителната черта? На Мъдростта коя е отличителната черта? Вие може да кажете много работи, но отличителната черта е само тази, която се проявява най-първо от всички, която изпъква, тя е отличителна. Ако кажа: Коя беше отличителната черта на света? Когато рече Бог: „Да бъде земята и небето“, какво казва Бог после? – Създаде светлината, значи видимият свят. Отличителната черта на видимият свят, това е светлината. Следователно, коя е отличителната черта на светлината? – Разкрива света. То е отличително! А че светлината това прави, онова прави, то са второстепенни неща.
191.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Например, ако трябва да пишете за водата, за хляба, за светлината, за Любовта, Мъдростта и Истината, ще опишете отличителните им черти, т.е. тези, които изпъкват на първо място. Коя е отличителната черта на светлината? Каза Бог: „Да бъде светлина!“ – и стана светлина. Със създаването на светлината се откри видимият свят за човека. Значи светлината разкрива света.
5.7.1922г.
192. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
Тъмнината е ограничение, а светлината е процес за познаване Бога, за познаване Любовта.
И тъй, най-силната черта на светлината е да познаем Любовта. Сега, като напишете това общо, ще вметнете и туй: „най-силната черта на светлината е да познаем Бога“. Светлината е умствен процес. Значи, светлината е пътеводителят за познаване на Любовта. Следователно, ако вие искате да растете, всякога трябва да свързвате психологически светлината с процеса на познаване Любовта. Всяко състояние, което носи хармония в себе си, каквато и да е приятност, което носи обмяна, спада към светлината.
Щом се решиш да жертвуваш, първият ден на светлината в твоята душа се проявява. Ако се яви светлината, за да се разграничи светлината от тъмнината, у теб жертвата е правилно направена, еволюцията е правилна. В замяна на жертвата, която ще дадете, ще се яви светлината. Сега, при сегашното състояние на еволюцията, светлината има четири направления на физическото поле. У човека движението на светлината е отпред. Тъй щото, когато във вас светлината действува в четири направления, отзад, отвътре, отпред и нагоре, образува се един кръст. Тогава, като начертаем този кръст, според дължината на всяка една част на кръста ще познаете в кое направление светлината е по-силна.
Там светлината иде по-рано.
192.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Когато писахте темата за светлината, без да искате, в ума ви се създадоха условия да мислите и за тъмнината, като контраст на светлината. И наистина, ако тъмнината не съществуваше, можеше ли да става въпрос за растене на телата на физическия свят? Светлината и тъмнината на физическия свят са две състояния, чрез които душата се проявява. Тъмнината е процес на ограничаване, а светлината процес на познаване на Бога, познаване на Любовта.
И тъй, най-силната черта на светлината е познаване на Бога, познаване на Любовта. Вмъкнете тази мисъл в резюмето, което ще направите, от темите за светлината. Светлината е процес на умствения свят. Който иска правилно да расте и да се развива, той трябва психологически да свързва светлината с процеса за познаване на Любовта. Всяко състояние, което произвежда хармония в човешката душа, спада към областта на светлината.
Ако попаднете в метафизиката, там другояче разглеждат светлината и тъмнината; твърденията на метафизиката ще създадат във вас големи противоречия. Когато човек пожертва нещо, настава вече първият ден на светлината в неговата душа. Когато в човека настане виделина, с цел да разграничи в него светлината от тъмнината, той е извършил жертвата правилно. Значи, светлината е свързана с акт на жертва. При сегашната еволюция, светлината във физическия свят има четири различни посоки, които се определят от четири вида вълни, с различна гъстота. Значи, трите направления, или посоки на светлината, са създали досега три течения в мозъка на живите същества, които пък са произвели три различни положения, необходими за запазване на равновесието в тях: растенията се обърнали с главата надолу; животните застанали на четири крака, а хората се изправили на два крака. Сега иде четвъртото направление на светлината, което образува онова течение на сили, нужно за създаване на духовното тяло на човека. Следователно, когато светлината действа в човека по четири различни направления - отзад, отпред, навътре и нагоре, образува се един кръст. А сега, за да познаете, в кое от тия четири направления светлината е най-силна, ще начертаете този кръст. От дължината на четирите линии, които образуват кръста, се съди за силата на светлината.
От вас се изискват усилия, докато се качите на високия Божествен връх, дето светлината иде най-рано.
Когато писахте темата за светлината, без да искате, в ума ви се създадоха условия да мислите и за тъмнината като контраст на Светлината. И наистина, ако тъмнината не съществуваше, можеше ли да става въпрос за растене на телата на физическия свят - Светлината и тъмнината на физическия свят са две състояния, чрез които душата се проявява. Като се ограничава, душата започва да се познава в тъмнината; тъмнината е процес на ограничаване, а Светлината - процес на познаване на Бога, познаване на Любовта.
И тъй, най-силната черта на Светлината е познаване на Бога, познаване на Любовта - вмъкнете тази мисъл в резюмето, което ще направите от темите за светлината. Светлината е процес на Умствения свят; когато Умственият свят се разкрива пред очите на човека, едновременно с него се разкриват формите, както и съдържанието и смисълът на тия форми - по този начин човек дохожда до Първата Причина, до Любовта. Който иска правилно да расте и да се развива, той трябва психологически да свързва Светлината с процеса на познаване на Любовта. Следователно всички състояния, които произвеждат дисхармония в човешката душа, спадат към областта на тъмнината, тъмнината ограничава човека, а всяко състояние, което произвежда хармония в човешката душа, спада към областта на Светлината.
Ако попаднете в метафизиката, там другояче разглеждат Светлината и тъмнината; твърденията на метафизиката ще създадат във вас големи противоречия. Когато човек пожертва нещо, настава вече първият ден на Светлината в неговата душа. Когато в човека настане Виделина с цел да разграничи в него Светлината от тъмнината, той е извършил жертвата правилно; ако в човека не се яви никаква Светлина и тъмнина, и жертвата не е направена или ако е направена, има някаква неправилност в нея. Тъй щото който иска да произведе Светлина в себе си, той трябва да се самопожертва - Светлината е свързана с акт на жертва.
При сегашната еволюция светлината във физическия свят има четири различни посоки, които се определят от четири вида вълни с различна гъстота. Значи трите направления, или посоки, на Светлината са създали досега три течения в мозъка на живите същества, които пък са произвели три различни положения, необходими за запазване на равновесието в тях: растенията са се обърнали с главата надолу, животните са застанали на четири крака, а хората са се изправили на два крака. Сега иде четвъртото направление на Светлината, което образува онова течение на сили, нужно за създаване на Духовното тяло на човека - това тяло се отнася към Висшия, към свръхчувствения свят.
Следователно, когато Светлината действа в човека по четири различни направления - отзад, отпред, навътре и нагоре, образува се един кръст. И сега, за да познаете в кое от тия четири направления Светлината е най-силна, ще начертаете този кръст. От дължината на четирите линии, които образуват кръста, се съди за силата на Светлината.
От вас се изискват усилия, докато се качите на високия Божествен връх, където светлината иде най-рано; в долините и в равнините тази светлина дохожда по-късно.
7.7.1922г.
193. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
193.2 Основни закони ( втори вариант )
Тук се говори за Мъдростта, за светлината и знанието, като условия за развиване на човешкия ум.
13.7.1922г.
194. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
194.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Всичко, което човек носи в себе си, е толкова необходимо за него, колкото са необходими светлината, въздухът, водата и храната.
20.7.1922г.
195. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
То е за да въздействуват на човешкото въображение, понеже тия кристали служат за по-правилно пречупване на светлината и пренасянето ѝ в човешкия ум.
Слънцето оплаква ли се на нас? То си грее, обаче някой път облакът ще дойде и ще изопачи светлината му.
195.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Понеже пречупват правилно светлината, те действат главно върху въображението на човека.
26.7.1922г.
196. Възможности, МОК , Чамкория
Ако търсите светлината, отде трябва да я търсите? – От слънцето.
196.2 Възможности ( втори вариант )
Някой може да каже, че Светлината иде от всяко запалено, горящо тяло - например когато горят газ, свещ или дърво, пак имаме топлина; да, но тази топлина е вторична.
И тъй, Топлината и Светлината ще търсите в Слънцето.
Когато вън е студено, вие сте недоволни, а щом се стопли, ставате доволни; когато вън е тъмно, вие се спъвате, падате, вследствие на което сте недоволни, но щом се разсветли, щом дойде светлината, вие ставате доволни. Както виждате, студът и топлината, тъмнината и светлината са сили, които или развалят, или нареждат работите.
27.7.1922г.
197. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
197.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Когато се приложи Божията Истина в живота, казват, че светлината ѝ е силна за очите им, не могат да издържат на нея.
30.7.1922г.
198. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Според туй разположение на светлината, тъй растат и растенията.
19.8.1922г.
199. Единственото начало, СБ , В.Търново
Слез при душите ни, внеси Светлината Си на новия живот. Изпълни умовете ни със Светлината Си, която Си внесъл в духовете ни.
С Любов и със светлина! Ние сме душите на Любовта и на Светлината.
19.8.1922г.
200. Новият живот, СБ , В.Търново
Че с какво ще ме оборите? Моето учение е тъй необходимо за вас, както светлината.
Тогава Истината ражда свобода в душата, светлината – знание в ума, а чистотата внася сила в сърцето.
Ще кажете: „Какво може да направи светлината?“ Много работи може да направи.
Всеки духовник да ходи от дом в дом в България да проповядва не що е дъновизъм, какво може да донесе дъновизмът и какви методи да употребят против нас, а какво може да донесе слънчевата енергия, светлината и топлината, какво може да донесе Любовта, как да възпитават майките и бащите. „А, нали имаме Любов“, ще кажете.
21.8.1922г.
201. Истината, СБ , В.Търново
Ако горенето е пълно, и светлината е по-пълна, по-силна; ако горенето е непълно, и светлината е по-слаба. Свещта, сама по себе си, представлява сгъстени вибрации на светлината. И светлината, като се превърне в своето първоначално състояние, отива в своя първоизточник.
Тя е микроскопическата Любов, която се проявява на физическото поле – какви са нейните форми, нейните признаци? Първо, Любовта създава живота, животът създава формите, а формите дават място да се яви топлината и светлината в този живот.
Там, дето няма живот, топлината и светлината липсват.
Сега от вас, учениците, искам през цялата година да изправите всичките погрешки, които познавате във вашия живот, а които не познавате, тях оставям настрана; но които са изникнали в светлината на съзнанието, трябва да ги изправите, и няма извинение вече – ще ги изправите! Как? С Любовта може моментално да ги изправите: в един ден, в един час, в една минута всичко може да изправите.
21.8.1922г.
202. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Ще видите, давам ви следното правило: щом Любовта влезе във вашето сърце и страхът излезе вънка и щом Светлината влезе в ума, а тъмнината излезе вънка, всички ще прогледнете, без изключение. Но само тези са условията: Любовта в сърцето и Светлината в ума.
21.8.1922г.
203. Новият ден, СБ , В.Търново
Да дойде светлината на Христа – проявената Божия Любов.
Туй, което виждаш, не го пипай! Светлината, която виждате, може ли да я пипнете? Туй, което не се пипа, е реално, а туй, което се пипа, е временно и преходно.
23.8.1922г.
204. В Горницата, СБ , В.Търново
Вие излизате от тъмнината, не сте още в Светлината.
23.8.1922г.
205. Лицето на Бога, СБ , В.Търново
Когато сте един срещу друг, спрете се – ще се поздравите и ще кажете: „Духът Божий, Духът на вечността, Който пълни сърцата ни с Любовта – подвижи сега моя ум, за да каже: Твоята Светлина.“ Светлината, това е емблема, носителка на всички блага. И тъй, между външното проявление на Природата – светлината, щом изговорите думата светлина, чувствате, че тя е носителка на благото. Нали при светлината плодовете зреят? Сега ние говорим за светлината, за тази вътрешна светлина, която носи туй благо.
23.8.1922г.
206. Милосърдието, СБ , В.Търново
Разбирате ли? Казвате: „Ти разединяваш.“ – Светлината съединява и разединява. Кои разединява? Мъртвите тела светлината и топлината ги разединяват, а живите ги съединяват.
24.8.1922г.
207. Великата Божия църква, СБ , В.Търново
„Най-после, братя мои, укрепете се в Господа, в силата на Неговото могъщество, на Неговата безгранична Любов, неизказана Мъдрост и в светлината на Неговата Истина.“
24.8.1922г.
208. Живот вечен, СБ , В.Търново
Второ: умът ви трябва да е пълен с Мъдростта, която ще внесе светлината и знанието.
Светлината там е толкова ярка, че като влезете, ще снемете всички маски, ще се поставите в тази Божествена светлина и ще кажете: „Ликвидирам със старото, нямам нищо там!“ Ученички и ученици има в училището.
Светлината като дойде, ще го уясни.
25.8.1922г.
209. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Въпросът е да проникне в главата ви светлината. Ние ще си направим хубави шапки от толкова фина и рядка материя, че да прониква светлината.
25.8.1922г.
210. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Ако в нашето сърце има Любов, то скърбите, недоразуменията – всичко туй ще бяга пред светлината на Любовта.
Като ви погледне човек, от всяка една пора от вас трябва да излизат струи от светлината на тази Божествена Любов.
26.8.1922г.
211. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Светлината носи знания, а знанията носят всички методи, чрез които можем да се освободим от своите страдания и недоразумения.
Светлината приемаме еднакво.
Те могат да изчезнат, защото нямаме какво да делим – земята е наша, светлината е наша, въздухът, водата също са наши и братски ще ги делим.
27.8.1922г.
212. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Светлината пък трябва да мине през живота, да принесе своите плодове в Божествения свят. Значи, белината трябва да се превърне на светлина, а светлината – в движение, да излезе в съзнателния живот, дето да принесе своите плодове. – Де зреят тези плодове? - На дървото на живота.
3.9.1922г.
213. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Погледът на човека трябва да се бори, докато светлината на очите стане еднаква, да няма никакво раздвояване на светлини.
22.9.1922г.
214. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
На изречението от наряда: „Да сме чисти като живата вода и като Светлината“ трябва да се постараете да разберете смисъла, който Духът крие в него.
Три неща изисква тази Чистота: чисти като водата, като Светлината и като Любовта.
Кажете: „Аз живея в Светлината!“ Живеете ли в Светлината, никой не може да ви заблуди.
„Да сме чисти като Светлината“ – неприятелят, който те гони в тъмнината, когато изгрее слънцето, се уплашва, че ще го видят, и се връща назад. За него светлината е огън и той ще каже: „Аз на скара не се пека“, и ще те остави.
„Чисти като водата, като Светлината и като Любовта“ – това са три велики Сили, начини и методи, чрез които учениците на Бялото Братство се пазят от своите грехове.
Щом като е побеляла, дошла е Светлината; това показва, че трябва да се учиш.
24.9.1922г.
215. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Дрехата на Духа е светлината.
" – Кой Дух? – Духът на светлината, т.е.
Сега всички хора питат, как ще се оправи светът? Светът няма да се оправи, докато не дойде Духът на светлината. Затова и аз ви казвам: Бъдете смели в Духа на светлината! Искаш да направиш едно добро, но се раздвояваш.
Казвам: Когато дойде Духът на светлината, на Божественото, на настоящето, Той ще ви научи, как да живеете.
Христос казва: „Когато дойде Духът на светлината, Той ще ви научи, какво да кажете."
215.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Дрехата на Духа е Светлината.
Сега Христос казва: "Този Дух, Светият Дух, Духът на Светлината - Той определя". Не казва "Духът, Който вече дойде", а "Духът на Светлината като дойде, Той ще ви научи в дадения момент какво да кажете".
Тогава как ще се оправи светът? Светът няма да се оправи, докато не дойде Духът на Светлината. Сега мога да ви кажа: бъдете смели в Духа на Светлината! Понякога искаш да направиш нещо, но се раздвоиш.
1.10.1922г.
216. Живият Господ,  НБ , Русе
Ако моята свещ ви дава възможност да четете книгата и да я разбирате, светлината ми е истинска. Физикът казва, че светлината на свещта има еди-колко си вибрации. За мене е важно, можете ли да четете при светлината на тази свещ? – Можем. – Тогава, използвайте я, докато гори.
Колкото на по-долно стъпало е известно същество, толкова по-малка е светлината на неговото съзнание.
1.10.1922г.
217. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
После всичките сили – топлината, светлината, електричеството и магнетизма, всички чувствания, желания, подтици, в едно или в друго направление, всичко трябва да се проучва.
Тежнението на нашия ум трябва да бъде нагоре, към центъра, от където иде светлината и знанието.
4.10.1922г.
218. Допирните точки в природата,  МОК , София
Светлината е качество само на ума. Щом светлината изчезне, в ума настава тъмнина, мрак. Светлината моментално се ражда.
6.10.1922г.
219. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Светлината стимулира човека към деятелност, знание и Мъдрост. Следователно тъмнината е толкова потребна за наваксване на тези сили, колкото и светлината е потребна за подобрение на живота.
Върху какво трябва да се мисли и учи? Изучаване на живата Природа, изучаване на светлината и тъмнината, изучаване на изворите, на растенията, на плодните и безплодните растения, на ония, които имат сладчина и горчивина, изучаване на планините и магнетическите и електрическите течения, влиянието на праната, как и кога идва.
8.10.1922г.
220. Обичен и скъп, НБ , София
Една мисъл може да има светлината на една свещ, друга – на две, на пет и на повече свещи. Думите „скъпи Учителю" не могат да произведат светлината на думите „обични Учителю".
Когато светлината е чрезмерно силна, човек свива очите си. Светлината кара човека да отваря и затваря очите си. – Защо отваряш очите си? – Защото искам да приема повече светлина. – Защо ги затваряш? – Защото искам да приема по-малко светлина.
За всяка мисъл, която се движи с бързината на светлината, трябва да се правят опити.
220.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
При светлината затваряме и отваряме очите си.
12.10.1922г.
221. Практическо приложение на музиката, ООК , София
За пример някои мислят за светлината. Светлината е резултат на известни елементи. Ако се тревожиш за светлината, а не обръщаш внимание на елементите, които взимат участие в съчетанието на тази светлина, ти изгубваш основата.
Черни петна останали. „Когато изчезна любовта, на местата, дето е била светлината, забелязах: черни петна останаха в душата ми“.
22.10.1922г.
222. Възлюби го,  НБ , София
После иде мъдростта и светлината, а след тях – истината, т. е. знанието и свободата.
Картината ще бъде такава според светлината, при която рисува художникът.
22.10.1922г.
223. Окултна музика, ООК , София
Какво носи светлината? Тази светлина носи сила жива, изворна, течуща. Всяка една дума е на мястото си; каквото и да я правите, тя е една сила, сила на светлината. В думите „сила жива, изворна, течуща“ силата ние може да я опитаме вътрешно, а светлината опитваме само чрез очите си.
25.10.1922г.
224. Отличителните черти на живота,  МОК , София
В градината той вече може свободно да се разхожда, да диша чист въздух, да се радва на светлината.
29.10.1922г.
225. Станете да отидем!,  НБ , София
Ако светлината не съществуваше, ти никога не би могъл да я отречеш. – Защо? – Защото не би имал никаква представа за нея.
Светлината представя мъдростта. Като знаеш това, не казвай, че не можеш да живееш и да се разбираш с мъжа или с жена си, но се запитай: Имам ли почва под себе си? Имам ли светлина над себе си? Ако отнемете светлината на кое и да е растение, в скоро време то ще пожълтее и изсъхне. В този смисъл, жената е почвата, а мъжът – светлината. Обаче, като се натъкнете на своите стари възгледи, казвате: Защо жената да е земя, а мъжът – светлина? Какво лошо има в това? Жената носи земята, а мъжът – светлината.
Така е, но познавате ли любовта във всичките ѝ прояви? Светлината, за да се прояви, трябва да мине през земята. Ето защо, казвам, че светлината може да се реализира само в любовта. Значи, само светлината дава условия на любовта да изяви своите вътрешни подтици. И човек, по отношение на Бога, заема същото положение, каквото любовта към светлината.
Вие, мъжете, станете извор на светлината и мъдростта.
1.11.1922г.
226. Нагласяване на силите,  МОК , София
За да се пропука, за да се разкъса тази обвивка, тази черупка на съзнанието, трябва да дойдат на помощ влагата, светлината, новият живот — трябва да дойде и Любовта. Израстването не е нищо друго, освен действието на разумните сили — топлината и светлината, които представляват въжето в ръцете на разумния, който извлича човека от кладенеца.
8.11.1922г.
227. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Тъмнината всякога следва светлината. Когато се скрие зад хоризонта, светлината става невидима. Следователно противоположната сила на светлината е тъмнината, на любовта — омразата, на доброто — злото. Светлината, любовта и доброто са положителни думи, а тъмнината, омразата и злото — отрицателни.
Вие си представяте как слънцето изгрява, как праща светлината си в цялата природа и какво върши тази светлина. „Изгрява слънцето, праща светлина, носи радост за живота тя".
12.11.1922г.
228. Не знаете, що искате,  НБ , София
Всичко това виждам. – Чудно, как го виждаш! Такъв обширен свят, как го виждаш? –- Когато отивам на слънцето, аз се движа с бързина по-голяма от тази на светлината.
19.11.1922г.
229. Да наследя,  НБ , София
От лампата ли иде светлината? Не, тя иде отвън някъде.
19.11.1922г.
230. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Дойде ли светлината, скръбта изчезва.
Два силни контраста на светлината дават минорна краска на песента – минорна гама.
После, същите трептения, същите движения има и светлината, както скача този извор, също тъй и светлината слиза по наклонена площ. И който е готов, като дойде светлината, ще забележи тия движения. (Учителят свири „Скръбта си ти кажи...“) Самото движение на светлината е приблизително както движението на поточето.
22.11.1922г.
231. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Правете опити при всяка вдишка да мислите за светлината, за да можете по този начин да се свържете с нейните енергии.
26.11.1922г.
232. Лама савахтани,  НБ , София
Наистина, светлината изявява нещата. – Кой ги осмисля? – Виделината. Значи, светлината изявява нещата, а виделината ги осмисля. Светлината има физически произход. Филолозите се нуждаят от духовна светлина, и от нейно гледище да изучават природата, важно е, че светлината и виделината са две различни идеи. Когато изгуби виделината си, човек придобива светлина; когато изгуби светлината, той придобива виделина.
Значи, човек създава светлината, а Бог – виделината. Казвате: Дето е светлината, там е реалността. Ако земята, въздухът и светлината не дадат условия на семето да израсте, ти никога не би разбрал съдържанието, което се крие в него. Изчезва светлината. Отива си той вкъщи много смутен, но и светлината изчезнала.
И светлината говори тихо, защото носи любовта в себе си. Можете ли да наострите ухото си така, че да чуете, какво ви носи светлината? Познавате ли нейния език? Красив език има светлината. Не, светлината говори. Мога да убедя всекиго, че светлината говори. Обаче, на ваш език, мъчно може да се предаде говорът на светлината.
Тъмно е пред очите ми. – Да бъде светлина! Веднага той разбра езика на светлината. Питам го: Разбра ли сега езика на светлината? Докато ти говорих в тъмнината, не ме разбираше. Щом дойде светлината, ти ме разбра. Той плаща дълговете ти, с желание, да разбереш светлината и да не грешиш повече. Сега казваш: Дойде светлина! – Светлината те спаси от престъпление.
Тя е толкова необходима за нас, колкото ни са необходими храната, водата, въздухът и светлината.
Отворете се за светлината, и мъдростта ще ви посети.
29.11.1922г.
233. Единство на съзнанието,  МОК , София
Вложи Мъдростта в ума си! Светлината ще дойде и Знанието ще ти даде своята помощ.
3.12.1922г.
234. Дойде да послужи,  НБ , София
Толкова мъчно произлезе светлината, — Много естествено, не познавате още физиката.
3.12.1922г.
235. Окултна музика, ООК , София
Например един окултен цигулар може да ви представи зазоряването и вие може да видите на цигулката му, като свири, как иде светлината, как се увеличава, увеличава, как Слънцето изгрява.
Светлината е служене. Светлината служи на Истината – да я изяви. Защото ако Светлината не беше там, нямаше да израсте семето. Светлина – топлина значи: в тази Светлина моите мисли може ли да зреят; в тази топлина моите чувства може ли да се пречистят; в тази Светлина моята воля може ли да стане диамантена? И тогава ще преведем тези неща, ще кажем: топлината – това е Любовта; Светлината е свързана с Истината. Следователно Светлината е свързана с Истината, а Истината е подбудителен мотив за Мъдростта. Следователно Светлината е един резултат, който се произвежда от тия движения, които стават в човешкия мозък.
17.12.1922г.
236. Добрата земя,  НБ , София
Светлината е процес, който се извършва извън любовта.
17.12.1922г.
237. Музиката – средство за концентриране, ООК , София
В нашия живот по-напред светлината и чувствата са минавали през човешкия ум и са се поляризирали през сърцето – човек е слизал към земята.
Ний ще ходим в тоя път на светлината,
на светлината, на светлината.
В тоя път на светлината, в която Божията Любов царува. Щом се каже „Бог е Любов“, щом е тъй, тогава всички ще пеят: „Ний ще ходим в тоя път на светлината“.
20.12.1922г.
238. Самоопределение,  МОК , София
Щом Светлината на съзнанието е по-голяма, може да се говори вече за будност на човешкото съзнание.
24.12.1922г.
239. Защо не можахме,  НБ , София
Имаш възможност да направиш избор между светлината на лампата и слънчевата светлина. Ако избереш светлината на лампата, не си умен.
Мога ли да се откажа от хляба, от водата, от въздуха и от светлината? — Не мога. Да се откажа от светлината? Невъзможно ми е. Въздухът, светлината, слънцето са заради нас.
Аз ще му говоря, колко е велик Господ; колко е велика природата, ще му говоря за светлината.
27.12.1922г.
240. Признаци на проявеното човешко съзнание,  МОК , София
Като излезе от този пояс, той ще мине в следния, в тъй наречения астрален пояс, дето светлината е мека, приятна, като при зазоряване.
31.12.1922г.
241. Простри ръката си!,  НБ , София
Закон е: Когато светлината проникне в човешките очи, тя ще донесе своето благословение.
В тебе ще влезе новата светлина – светлината на новия живот, и ти ще минеш от смърт в живот.
2.1.1923г.
242. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Ний ще ходим в тоя път на светлината, На светлината, на светлината!
7.1.1923г.
243. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Светлината е извън ума.
Представете си следното: често малките деца лежат в стаята си, майката е затворила кепенците на прозорците, та светлината не може да дойде.
7.1.1923г.
244. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Обектъ на мѫдростьта е свѣтлината. А кой отъ васъ не е виждалъ свѣтлината. Свѣтлината е обектъ на мѫдростьта. Е, имаме ли тази свѣтлина? Въ какво седи свѣтлината? Тамъ, дѣто има свѣтлина, свѣтлината цѣри всички недъзи, всички болести. Слѣдователно, свѣтлината е обектъ на Божествената мѫдрость, която трѣбва да ни даде онова знание, с което можемъ да поправимъ нашия животъ, както е билъ въ миналото, изопаченъ животъ.
И тъй обектъ на мѫдростьта е свѣтлината.
Единъ отъ принципитѣ на любовьта, това е свѣтлината. И тъй, свѣтлината можемъ да имаме навсѣкѫдѣ, всички можемъ да я носимъ.
Да, свѣтлината е, която опрѣдѣля влиянието на хората. По сѫщия законъ на аналогията, и свѣтлината отвънъ насъ служи да възраства всички благородни желания и мисли. Туй е подразбиралъ Христосъ въ свѣтлината.
Вие трѣбва да копнѣетѣ за свободата, която подразбира абсолютната Истина, за свѣтлината, която подразбира мѫдростьта и за чистотата, която подразбира любовьта.
Ние трѣбва да обичаме свободата, трѣбва да обичаме свѣтлината, трѣбва да обичаме чистотата.
Ако въ душата на единъ поетъ е проникнала свободата, ако въ ума му е проникнала свѣтлината, и ако въ сърдцето му е проникнала чистотата, той ще създаде нѣщо изящно. Ако и да е материалистъ даже нѣкой поетъ, щомъ въ душата му проникне свободата, въ ума – свѣтлината, а въ сърдцето – чистотата, той ще напише нѣщо свѣтло. Ако нѣкой сѫдия, или свещеникъ, проповѣдникъ, законникъ или какъвто и да е, щомъ въ душата му е проникнала свободата, въ ума – свѣтлината, а въ сърдцето – чистотата, той ще прѣдаде на свѣта най-хубавото.
На младиятъ човѣкъ казвамъ: „Ще турите всички тия велики добродѣтели, и нѣма да се срамувате отъ добродѣтелите!“ И тогава, всѣки единъ отъ васъ ще ходи въ свободата, въ свѣтлината и въ чистотата.
Ако ти изведнъжъ можешъ да вложишъ свободата, свѣтлината и чистотата, и да служишъ на Бога въ Истина, въ Мѫдрость и въ Любовь, ти въ 8 минути ще можешъ да бѫдешъ на слънцето, при Бога, твоятъ характеръ ще се поляризира, и умътъ ти и всичко. Ще вложишъ мѫдростьта въ своя умъ, ще обикнешъ свѣтлината, и тя е носителка на онова Божествено знание.
244.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Що е мъдростта? И тя е нещо отвлечено, но има свой обект – светлината. Където е светлината, там е мъдростта. Кой не е виждал светлината? Кой не й се е радвал? На светлината хората четат, пишат и учат. Около светлината извори текат, цветя цъфтят. Има ли той мъдростта? Носи ли светлина в себе си? Отличителното качество на светлината е, че тя лекува всички болести, всички недъзи. Как ще види той светлината, като носи в ума си десетки дела, заведени против неговите длъжници.
Светлината е обект на Христовото учение, на Божията Мъдрост, която носи знанието.
И тъй, обект на мъдростта е светлината.
Обект на мъдростта е светлината. Според мене, главно влияние върху хората оказва светлината.
Ние трябва да обичаме свободата, да обичаме светлината, да обичаме и чистотата.
Ако в душата на поета е проникнала свободата, в ума му – светлината и в сърцето – чистотата, той ще твори велики работи. И материалистът, щом в душата му живее свободата, в ума – светлината и в сърцето – чистотата, той ще даде на света велики произведения.
За онзи, който се движи с бързината на светлината, това може да стане след осем минути. Ако вложиш в себе си свободата, светлината и чистотата и служиш на Бога с любов, мъдрост и истина, в осем минути ще бъдеш на слънцето – при Бога. Ще обикнеш светлината и знанието, и Божията Мъдрост ще влезе в твоя ум.
Говориш за светлината, а в ума ти е тъмно.
21.1.1923г.
245. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Вие за тѣхъ сте като запалени свещи, и тѣ, споредъ интензивностьта на свѣтлината, която излиза отъ вашия умъ, знаятъ, какво е горението, дали правилно горитѣ или не, какво е веществото.
Най-първо търсете свѣтлината. Свѣтлината е произведение на Божията Мѫдрость. Послѣ, ще отворишъ тази и тази врата, ще излѣзешъ навънка, и на 10 клм. разстояние отъ тука, има единъ топълъ изворъ, ще се измиешъ, ще се вчешешъ, ще облечешъ чиститѣ дрехи и ще видишъ свѣтлината, ще бѫдешъ свободенъ. Слѣдователно, като дойде свѣтлината, ти ще видишъ обстановката, кѫдѣ се намирашъ. Свѣтлината е необходима за тебе.
Сега ще ви научимъ да отваряте прозорцитѣ на вашитѣ кѫщи и всѣки пѫть да виждате свѣтлината, колкото искате. Както свѣтлината е достъпна за всички сѫщества, каквито и да сѫ тѣ, безразлично; така и Божествената Мѫдрость е за всички.
Слѣдователно, имаме три института, които работятъ: единиятъ работи за свободата, другиятъ работи за свѣтлината, третиятъ работи за чистотата или за любовьта, и всички се стараятъ да вързватъ и развързватъ.
И у насъ свѣтлината е по-голѣма.
245.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Светлината на огъня се дължи пак на това слънце. За тях, вие сте запалени свещи и от интензивността на светлината на вашия ум, т.е. на вашата свещ, съдят за веществото на свещта, както и за горенето, което става у вас – дали е пълно, или непълно.
Тези неща вървят последователно. – Значи, ще започнем с любовта. – Не, първо ще започнете със светлината, която иде от Божията Мъдрост. Дето е светлината, там е и мъдростта. Окъпи се добре, облечи чисти дрехи и се радвай на светлината на деня. Светлината разкрива живота.
Едно искам да ви науча: да отваряте прозорците на къщите си, за да се ползвате изобилно от светлината. Както светлината е достъпна за всички живи същества, така и мъдростта е достъпна за всички хора. Не се заблуждавайте! Светлината е достъпна за всички.
Значи, съществуват три института: единият работи за свободата, вторият работи за светлината, а третият – за чистотата, т.е. за идването на любовта.
От религиозните се изисква повече, отколкото от светските хора. – Защо? – Защото светлината на религиозните е по-голяма от тази, на светските.
21.1.1923г.
246. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
За пример този старец е писал за произхода на светлината, върху създаването или произхода на човека.
Житното зърно не трябва да пита: „Слънцето нали ме грее?“ То трябва да пита така: „Способно ли съм аз да използвам светлината, която ми се изпраща, мога ли да използвам слънчевата енергия?“ А туй, колко е силен Господ, не е важно.
Един човек ще използва светлината по един начин, кравата – по друг начин, птицата, паякът – по трети начин. Не може всички същества еднакво да използват светлината. Аз при светлината ще взема една книга, ще чета, а паякът при тази светлина ще направи своята мрежа.
24.1.1923г.
247. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Някое същество в Духовния свят е запалило няколко свещи и на физическия свят някое същество се ползва от светлината на тези свещи.
4.2.1923г.
248. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Ще имате една призма вѫтрѣ въ мозъка си, съ която ще можете да разложитѣ тия лѫчи, и да схванете тия нови проявления на свѣтлината.
И азъ се чудя, защо трѣбва да се поставятъ тѣ въ антагонизъмъ предъ такова едно учение което е тъй необходимо, както свѣтлината.
248.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Ако умът ви е добре развит, чрез мозъка си, като чрез призма, ще разложите слънчевите лъчи и ще схванете новите прояви на светлината.
То ще освети цялата земя – необятна е светлината на новото учение.
Кой ум не се нуждае от светлината на мъдростта? – Всички се нуждаем от топлината и светлината.
5.2.1923г.
249. Малките случаи, ООК , София
Нищо повече! На съвременен език говоря: ритник! Ще дойдеш отгоре, както светлината.
Не се съмнявай във великото, в Божественото, в проявлението на Божията Любов, която носи жертвата в себе си, която носи Мъдростта в себе си, която носи в себе си светлината, която носи Истината, свободата.
9.2.1923г.
250. Свещеното правило, КД , София
Светлината вие може ли да я огорчите или обидите? Някоя пакост може ли да й направите? - Не може.
Турете граници от ляво и от дясно и след туй вие ще се поставите в трето положение, на мястото на светлината, и тогава ще разберете резултатите как са произлезли. А доброто е добро, понеже се помъчило да хване светлината и да й даде свобода.
11.2.1923г.
251. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Какъ ще разбѣрешъ свѣтлината? – Отъ нейния източникъ, а не при огнището, дѣто се горятъ дървата, не при онази електрическа свѣтлина. Най-хубавото нещо, което Богъ е създалъ, свѣтлината, ви разваля очитѣ.
Тази идея трѣбва да бѫде тъй сѫществена, както е сѫществена свѣтлината.
Напримѣръ, нѣкои астрономи дойдатъ съ инструментитѣ си, измѣрватъ какво е отклонението на свѣтлината, и отъ тукъ съдятъ за разстоянието на звездитѣ, дали се отдалечаватъ или приближаватъ къмъ земята, точно измѣрватъ.
А сега ние съврѣменнитѣ хора най-малко обръщаме внимание на свѣтлината. Сутринь, когато ходишъ на изгрѣвъ, ще ходишъ малко гологлавъ, за да проникне въ тебе свѣтлината. Изобщо всички тия сѫщества, които сѫ пропаднали въ пороци, не обичатъ свѣтлината. И тогава ние казваме: „Повече свѣтлина дайте, повече свѣтлина на човѣшкия духъ!“ Убедѣте хората да почнатъ да обичатъ свѣтлината! Ние не обичаме свѣтлината. По нѣкой пѫть свѣтлината е тъмна, тя ражда лоши пороци. Запримѣръ, знаешъ ли какво ще породи у тебе свѣтлината на единъ огънь. Какво правятъ сега въ Америка? Слѣдъ като сѫ употребили всички системи, за да попречатъ на апашитѣ да крадатъ, днесъ навсѣкѫдѣ употребяватъ, като най-сигуренъ методъ свѣтлината.
251.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Само така ще се домогнеш до истината. – Как ще разберем светлината? – Като я приемете направо от източника й. Речете ли да изучавате светлината от огъня, от пламъка на свещта или от електрическата лампа, нищо няма да разберете.
Например, за тях реална, съществена е светлината.
По отклонението на светлината в специални инструменти, те съдят за разстоянието на една или друга звезда от земята.
Изобщо, всички същества, които живеят порочно, не обичат светлината.
Обикнете светлината! Аз не говоря за светлината на огъня или за светлината на свещта. Какво събужда светлината на огъня у човека? Като гледаш огъня, казваш: Де сега да има едно агне, да го опека! Като гледаш светлината на свещта, казваш: С тази светлина мога да обера касата на богатия. В модерните страни използват светлината като сигурен метод против кражбата. В първо време апашите се плашели от светлината.
11.2.1923г.
252. Съмнение и воля, ООК , София
Защото когато светлината минава през стъклото, има едно влияние, а тази, която минава направо, има друго влияние. Не мислете, че светлината, която минава през стъклата, е толкова приятна. Когато светлината минава през въздуха, тя е хубава.
14.2.1923г.
253. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
В Писанието се казва, че слънцето, луната и звездите ще потъмнеят и ще изгубят светлината си.
Какво е казано в Библията за предназначението на слънцето, луната и звездите? — Бог създаде слънцето, луната и звездите, за да отдели деня от нощта, светлината от тъмнината, доброто от злото и да бъдат знамение за дни, за години и за времена.
Човек трябва да знае, че зад топлината някъде седи студът; зад светлината седи тъмнината; зад доброто седи злото; зад учеността седи невежеството.
Когато луната се скрие, тя хвърля светлината си върху звездите и те стават видими за нас. И тъй, ако искате да познаете себе си, вашето слънце трябва да бъде на противоположната страна на съзнанието ви, да хвърля светлината си върху него.
18.2.1923г.
254. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Прѣдставете си, че вие сте изхвърлени въ пространството, и тръгнете въ туй безпрѣдѣлно пространство, говоря съ езика на ученитѣ хора, съ езика на съврѣменната наука, както тя опрѣдѣля безпрѣдѣлностьта на пространството, да направите една разходка съ бързината на свѣтлината, какво ще разберете? Защото, казватъ, че само за да се измине, да се прѣкръстоса нашата слънчева система, която се състои отъ 100 милиона слънца, съ бързината на свѣтлината която е 300 хиляди километра въ секунда, трѣбва да изминете нѣщо около 130 (квадралиона километра), а за това се изискватъ около 36,000 години. Толкова хиляди ви сѫ потрѣбни, за да минете прѣзъ тази вселена отъ едно слънце къмъ друго, а нѣкои изчислѣватъ, че за да минете отъ една вселена къмъ друга най-близка вселена съ бързината на свѣтлината, трѣбватъ ви 90 милиона години.
Значи, има Господь – свѣтлината свѣти; нѣма Господь – духна свѣтлината, изгася я.
Тогава вий ще се повдигнете, ще бѫдете хора отъ шестата раса, нѣма да се поколебавате, нѣма да бѫдете като единъ твърдъ камъкъ, но ще бѫдете като една диамантна стена, ще бѫдете тъй чисти, като кристала, тъй нежни като водата, тъй мили, като свѣтлината, и ще носите радость и веселие навсѣкѫдѣ, ще славите Божествената Любовь, въ която само Богъ на Любовьта се проявява.
254.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Каква ще разберете, ако ви пуснат в пространството, в тази безпределност, дето трябва да се движите с бързината на светлината? Изчислено е, че само за пресичането, т. е. за минаването през нашата слънчева система, от единия до другия й край, са нужни около 36,000 години.
Ученият духне в ума ти, загаси светлината и казва: Няма Господ.
Ще станете мили като светлината, нежни като водата, чисти като кристал.
21.2.1923г.
255. Първата родена мисъл,  МОК , София
Колкото по-разработен е черепът на човека, толкова по-тънка ще бъде костта му и толкова повече светлината на свещта ще прониква през него. Ако има неразработени места в черепа, светлината не ще може да минава през тях.
Коя е първата мисъл за онзи, който има очи? Мисълта за светлината.
25.2.1923г.
256. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Въ всѣко здание трѣбва да има широки прозорци, да има изобилна свѣтлина, а свѣтлината е носителъ на човѣшкото развитие.
25.2.1923г.
257. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Ето по какво се отличават двете ложи: и Бялата, и черната ложа употребяват светлината като едно средство. И едните, и другите си служат със светлината, но как? Един маг от черната ложа със светлината си служи само за себе си. Ако един такъв маг иска да погледне колко е часът, той ще обърне светлината към часовника и вижда колко е часът, само той го вижда.
Един бял маг си запалва лампата и чете, но той навсякъде върти светлината. Ако един човек държи скрита светлината си, той следва пътя на черната ложа; ако светлината му е отворена и за другите, той е от Бялата ложа. Този човек, който крие светлината си, той има причини. „Ама защо той да не си отвори своята лампа?“ Питам: Онзи фотограф, който снема човешките лица, отваря ли камеробскурата си, отваря ли цялата светлина? – Не, само една малка дупчица ще отвори към човека, когото ще фотографира. Следователно условията, при които те живеят, са такива, че трябва да крият светлината си. Там светлината е непотребна.
Черният маг не може да има звезда, тя изгасва, защото те крият светлината си. И ако някой ученик от Бялото Братство иска да си изгаси светлината, същият закон е и за него, той престава да е от Бялото Братство.
7.3.1923г.
258. Педагогическа лекция,  МОК , София
Когато гледа право в Слънцето, човек инстинктивно затваря малко очите си, свива веждите си, за да може по този начин да регулира светлината.
8.3.1923г.
259. Произход на правите мисли, ООК , София
Обаче произходът им е един и същ, защото топлината произтича от светлината, а плодът произтича от топлината. Плодовете при какво зреят? Всичките плодове са образувани само от действието и въздействието на светлината и топлината. Премахнете топлината и светлината, от него няма да остане нищо.
Мисълта ви ще бъде свързана, че моята добрина е произлязла от светлината на Бога, от топлината на Духа.
11.3.1923г.
260. Видѣхме Господа,  НБ , София
Ако ние съпоставимъ живота отъ северния полюсъ, имаме истината, свѣтлината, която иде, отъ севѣрния полюсъ започва проявлѣнието на Бога. Въ свѣтлината има единство, тя е една, а живота, той се проявява въ разни форми.
Ще Го видите, ще Го видите и ще Го разберете, ще възприемете Любовьта Му, свѣтлината Му, ще заживѣете и ще кажете: „Разбрахме, защото царството на лъжите се свърши, сега царува само истината на земята.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.