Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1911г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Сатана (лукавият) работи в ума, а дяволът работи в сърцето.
10.10.1911г.
2. Мисли от г-н П.Дънов, ИБ , София
И когато Христос беше на земята, сатаната беше в астралния мир, а сега е тъкмо противното: сатана е на земята, а Христос действува в астралния мир, а като така, крушението на сатана ще бъде далеч по-голямо от всякой друг път. Сатана ще се въплъти тук в Европа в един царствующ дом, ще привлече към себе си всичките отрицателни елементи, след което най-после ще бъде разпнат.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Главата на Бялото Братство е Христос, а на Черното ― Сатана, Велзевул.
26.8.1913г.
4. Назидавайте себе си, ИБ , София
Вие възприемате и се поддавате, когато, като Христа трябва да му кажете "Махни се от пред мен, Сатано!" Ето защо вие трябва да навикнете да разпознавате тия ангели, защото омразата, лъжата, това не са ваши работи, а са техни.
5.12.1913г.
5. Като младенци, ИБ ,
Сега, докато сме младенци, съдружници, синове на стария си баща Луцифер, той е бащата на земята, на плътта, Луцифер, или сатана, защото е владеел Сатурна, или демона.
23.8.1914г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Например, един проповедник в Америка, като проповядвал много хубаво, един от неговите слушатели дошъл и му казал: Ти днес проповядва много хубаво, много трогателно, отлично, аз съм просто възхитен!" Проповедникът отвърнал на своя слушател така: „Да, да, това и Сатана ми каза по-рано, докато бях още на амвона."
1.11.1914г.
7. Страхът, НБ , София
И всеки, който не спазва целомъдрието и няма в себе си страх Господен, „Такъв человек да го предадем на Сатана за погубване на плътта, за да се спаси духът в деня на Господа Исуса“.
3.7.1915г.
8. Изкушението, НБ , София
Дяволът завежда Христа на една много висока планина, показва Му всички световни царства и тяхната слава и Му казва: „Ако паднеш да ми се поклониш, ще Ти дам всичко.“ Тогава Христос отговаря: „Махни се, сатано, иди си в царствата, Аз не мога да дойда и нямам нужда да ходя в твоите царства.“
7.7.1918г.
9. Трите положения,  НБ , София
Затова Той отговорил: „Махни се, сатано, защото е писано, само Господу Богу твоему да се поклониш и Нему да послужиш”.
9.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Затова Той отговорилъ: „Махни се, сатано, защото е писано, само Господу Богу твоему да се поклонишъ и Нему да послужишъ”.
3.11.1918г.
10. Призваните,  НБ , София
Христос му отговори: „Махни се, сатано, казано е само на Бога да се покланяш и на Него да служиш."
10.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Какво каза дяволътъ на Христа, като Го изведе на планината? — „Ако ми се поклонишъ, ще ти дамъ всички царства, които виждашъ тамъ долу.” Христосъ му отговори: „Махни се, сатано, казано е само на Бога да се покланяшъ и на Него да служишъ.” Христосъ не прави договори съ дявола.
25.5.1919г.
11. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Христос казваше: „Видях сатана, как падаше отгоре надолу като светкавица“.
19.8.1920г.
12. Новото човечество, СБ , В.Търново
И днес Той ни пита: "Това ли създадохте в толкова години?" Христос е, който действа в Русия, а не някакъв сатана.
18.12.1921г.
13. И Петър се грееше,  НБ , София
Христос казва на Петър: „Петре, Петре, сатана поиска да те пресее, но аз ще те прекарам през седем огъня и като минеш през седмия огън, тогава ще съградя една църква, която вратата адови няма да преодолеят“.
1.1.1922г.
14. Сродните души,  НБ , София
Ще ви кажат, че аз съм демон, сатана, лъжец.
30.7.1922г.
15. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
А какво казал Христос? – „Махни се, сатано!“ И като каза „Махни се, сатано“, знаете ли какво стана? Върху този човек, който се отрекъл да изпълни онзи велик закон на Истината и Любовта, дойдоха всички страдания в света.
Ще му кажеш: „Махни се, сатано, понеже си ми съблазън, мислиш туй, което не е Божествено, а е човешко“.
Господи, няма да ти бъде това“.“ А Христос, Който разбираше закона, му казва: „Махни се от мене, сатано; съблазън ми си, защото не мислиш за това, което е Божие, но за това, което е човешко.
И казва Христос на Петър: „Понеже не мислиш туй, което е Божествено, махни се, сатано, от мене, съблазън ми си“.
30.4.1924г.
16. Добрите и лошите, ООК , София
Когато дяволът извел Христа на покрива на храма, какво Му казал? – „Хвърли се отгоре, ще Ти дам всичките царства тук, на Земята.“ Христос противопоставил ли се е на дявола? Той му казал: „Махни се, сатана, оттук!“ Христос не се уплаши.
1.6.1924г.
17. И валя дъждът,  НБ , София
Най-после сатаната Му каза: „Виждаш ли тези царства? Ако ми се поклониш, всички ще бъдат Твои". – Махни се оттук, Сатано, аз дойдох да служа на Господа; моето Царство не е от този свят.
23.11.1924г.
18. Да угоди на народа, НБ , София
Той ми пише отъ Германия слѣдното: азъ до сега въ дявола не вѣрвахъ, и въ сатана не вѣрвахъ, пъкъ и сега не вѣрвамъ, но прѣди единъ мѣсецъ сънувахъ единъ сънь, който ме убѣди, че има дяволъ въ свѣта. Нѣма защо да се страхувате, но не си давайте главата и мисъльта на дявола! Дръжте си главата! Писанието казва: „Ще смиря сатана подъ нозетѣ ти“.
Сатана, слѣдъ като работилъ 2,000 години въ свѣта, слѣдъ като далъ на хората една хубава опитность, тѣ не го слушали повече, не искали да го знаятъ за нищо. По едно врѣме вижда Христосъ, че идва по направление къмъ него и сатана му казва: „Е, много късно идвашъ при мене“. И този новиятъ, реформиранъ сатана ще върви по съвсѣмъ другъ пѫть.
18.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Той ми пише от Германия следното: [„]Аз досега в дявола не вярвах, и в сатана не вярвах, пък и сега не вярвам, но преди един месец сънувах един сън, който ме убеди, че има дявол в света. Няма защо да се страхувате, но не си давайте главата и мисълта на дявола! Дръжте си главата! Писанието казва: „Ще смиря сатана под нозете ти“.
Сатана, след като работил 2,000 години в света, след като дал на хората една хубава опитност, те не го слушали повече, не искали да го знаят за нищо. По едно време вижда Христос, че идва по направление към него и Сатана му казва: „Е, много късно идваш при мене“. И този новият, реформиран сатана ще върви по съвсем друг път.
25.8.1925г.
19. Високият връх, СБ , В.Търново
Аз не съм вече от Неговите ученици.“ Питам сега: този, който се отказа, Петър ли беше? Същият Петър ли е, който казваше: „Всички да се отрекат от Тебе, аз обаче, никога!“ Как ще примирите тия две състояния? Христос му каза: „Сатана поиска да те пресее.“ Но знаете ли какво значи пресяване? Представете си, че един по-силен човек вземе ръката ти и с нея те подпише някъде.
14.3.1926г.
20. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
Кажете ли думата сатана на някого, той веднага ще се обиди. Когато кажат на някой човек сатана, станал ли е сатана? Отде произлиза думата сатана? – От Сатанаил. Когато паднал, Сатанаил станал сатана.
20.2 Трите съзнания ( втори вариант )
Да допуснем, че някой ви каже такава една обида: „Сатана!" Нали тази дума е страшна. Да кажем, някой каже: „Син на Сатана." Сатана има ли син? SAT – значи проявен. Как ще примириш? Сатана има ли син? То е криво вземато значението на тази дума. Ако кажем на някого, че той е сатана, на сатана става ли? Сатанаил, като паднал отгоре, отнели му „ил", станал сатана.
Христос казва: "Видях сатана, като падна." Думите Сатана, Христос, Кришна, те са все синоними, те са прояви на Бога.
13.3.1927г.
21. Няма тайно,  НБ , София
Великият Учител на човечеството, Христос, когото невидимият свят постави на тези изпити, отговори: „Не само с хляб може да се живее, но и с всяко разумно слово, което излиза от устата на Отца.“ Когато сатаната му каза, че, ако му се поклони, ще притежава всички земни царства, Той му отговори: „Махни се от мене, сатана, защото всички царства горе на небето, както и долу на земята, са Божии, и само Той разполага с тях.“ Сега и вие седите на планината, искате да станете пръв министър в България.
30.3.1927г.
22. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Този Бог се наричал Сатана. Сатана знае истината, но я заобикаля. Парите на Сатана съдържат отрова за човека.
12.2.1928г.
23. До край,  НБ , София
Махни се оттук, сатана, защото е казано да не изкушаваш Господа Бога твоего.
18.3.1928г.
24. Помаза ме,  НБ , София
Христос му казва: „Махни се, сатана, оттук"!
Вие трябва да му кажете: „Махни се, сатана!" Христос, обаче, казва: „За това дойдох аз в света, за този час, да изпълня волята Божия.
9.4.1928г.
25. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Христос му отговорил: „Махни се оттук, сатана!" Под думата „махни се," се разбира, че човек трябва да пожертва всичко само за Бога и само на Него да се поклони.
6.5.1928г.
26. Глас от града,  НБ , София
И улови змея, старовременната змия, който е дявол и сатана, и върза го за тисящи години".
12.2.1930г.
27. Съчетания на числата, ООК , София
И сатаната се опита на няколко пъти да изкуси Христа, като Му обещаваше всичките богатства на света, но Христос му каза: Махни се, сатана, оттук! Не искам да изкушавам Господа.
19.8.1931г.
28. Сила, разумност и добро, СБ , София
Срещна ли лъжата, аз не се спирам пред нея, но я отхвърлям настрана, както Христос отхвърли сатаната и каза: „Махни се, сатано, оттук!” Какво значат думите махни се? Това значи: „Иди да изпълниш Волята Божия; щом изпълниш Волята Божия, тогава ще дойдеш при Мен.” Кажете ли, че някой ви е изпъдил, това подразбира, че този човек ви е изпратил да изпълните Волята Божия; щом изпълните Волята Божия, ще се върнете при него – искате ли да ви обича някой, преди всичко вие трябва да изпълните Волята Божия.
27.9.1931г.
29. Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ , София
Това същество е Сатана. Сатана казва на Господа: „Остави го на мен, аз да направя един опит.
22.11.1931г.
30. За кого ме мислите,  НБ , София
Ако искате да знаете, и самият дявол, и самият Сатана, и той ще се примири, и той ще стане ангел на светлината.
29.6.1932г.
31. Отец ми живее, ООК , София
Някои го наричат сатана, други - антихрист.
31.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Може да го наречете дявол, антихрист, сатана, но той взема всичките форми.
2.9.1933г.
32. Един удар, СБ , София
Когато Христос беше в пустинята, сатана дойде при Него да Го изкушава.
6.12.1933г.
33. Единният живот. Обичай общия живот!, ООК , София
Христос казва: „Тази душа, която Сатана беше вързал, аз не трябваше ли да я развържа?“ Всички тези конци трябва да се скъсат и богатият е вързан и сиромахът е вързан.
8.8.1934г.
34. Граници на живота, СБ , Витоша
Когато дяволът дойде при вас да ви изкушава, вие ще му кажете: "Махни се, сатана, оттук.
7.10.1934г.
35. Посвещения в живота,  УС , София
35.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Писанието казва – да не би сатана да разврати ума ви.
18.11.1934г.
36. Езикът на дъгата,  УС , София
Когато беше на храма, сатана дойде да го изкушава, като му каза да се хвърли отгоре, за да докаже, че наистина ангели ще го повдигнат на ръце, да не препъне в камък ногата си. Когато Христос беше на планината, сатана и тук дойде да Го изкушава.
20.1.1935г.
37. Товарене и разтоварване,  УС , София
Едното начало наричат сатана, а другото – Бог. В старо време са ги наричали Ормузд – Христос и Ариман – сатана.
21.7.1935г.
38. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Казано е на едно място, че дошъл сатана и казал на Христа: Ако наистина си Син Божи, направи тези камъни на хляб, да ядат тези хора.
17.11.1935г.
39. Плевели,  НБ , София
Думата „стар“ произтича от думата „сатан“, което значи да се проявиш.
26.1.1936г.
40. Слуги на Доброто, УС , София
Първите християни са имали дълбока опитност, са казвали, че причината е: човек, той си има един враг; и казва там – Сатана обхождал да намери някого, като лъв рикае, да погълне някого.
24.1.1937г.
41. Конкретното в Любовта,  УС , София
41.2 Конкретното в Любовта ( втори вариант )
Че ако дяволът е толкова лош, както вие мислите, както вие мислите, как ще оправдаете онова положение, когато синовете божии се събрали заедно, и сатана бил между тях.
11.7.1937г.
42. Аз ще дойда,  НБ , София
Когато дойде онзи изпитателен човешки дух, Сатана, в съвета Господен, Господ му обърна внимание и казва: „Ти обърнал ли си внимание на Моя раб Иов? Като него няма друг.“ Казва: „Не си го изпитал.
9.3.1938г.
43. Божието дихание, ООК , София
Когато дойде лошият Дух Сатана в съвета Господен, Господ говори с него.
22.2.1939г.
44. Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК , София
И Писанието казва: „Гледайте да не ви разврати Сатана.“ Щом се запознаеш със злото, то ще те разврати.
19.7.1939г.
45. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
45.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
И Христос казва: “Този човек, когото Сатана връзва, не трябва ли да го развържеш?” Та вие сте дошли да се учите на една положителна наука.
26.5.1940г.
46. Станало раздор,  НБ , София
Казва се: Дошъл сатана на съвета Господен.
15.12.1940г.
47. Едно ви недостига,  НБ , София
Че дяволът-сатана е отрицание, вие казвате.
8.1.1941г.
48. Ще ви бѫде, ООК , София
Каквото и да става, азъ нѣма да се откажа“? Гледа го Христосъ, казва: „Сатана(та) иска да те опитамъ, казвамъ ти: Преди петела да е пропѣлъ, три пѫти ще се отречешъ отъ мене“. – „А, (не, не)“. – „Да, да – казва Учительтъ.
48.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Каквото и да става, аз няма да се откажа.“ Гледа го Христос, казва: „Сатана(та) иска да те опитам, казвам ти: преди петелът да е пропял, три пъти ще се отречеш от мене.“ – „А, (не, не).“ – „Да, да – казва Учителя. – Ще видиш.“ Върви Петър, взе си ножа.
13.12.1942г.
49. Любовта бе в началото,  НБ , София
Христос казва: „Този, когото беше вързал Сатана, не трябваше ли да го развържа?“ Всичките хора, които са сакати, са болни хора, вързани.
20.12.1942г.
50. Трите изкушения,  УС , София
Сатана иска да изпита Христа, три са изпитанията.
27.1.1943г.
51. Красиви движения, ООК , София
Дойде Сатана и казва на Бога: „Неговата Любов е доста материална.
17.10.1943г.
52. Трите пътя, НБ , София
Казано е в Писанието, че сатана изкушавал Христа. Отговори му се: „Махни се оттук, сатано! Казано е, да не изкушаваме Господа”.
10.11.1943г.
53. Мажорни и минорни гами, ООК , София
53.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Господ изпратил Сатана при Йова да се запознае. Казва Господ: „Ти обърнал ли си внимание на тоя раб Йов?" Сатана казва: „Дай ми го да го опитам дали знае да пее, знае ли гамата на дур и мол добре.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.