Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1903г.
1. Мисли и упътвания, ИБ ,
Не предлагай услугите си там, дето не са нужни, нито приятелството си там, дето няма място.
6.9.1912г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Приятелството изисква и вие да бъдете спрямо мене, както и аз спрямо вас.
24.8.1912г.
3. Вие сте поканени да работите, ИБ , В.Търново
Приятелството изисква и вие да бъдете спрямо мен, както и аз спрямо вас.
24.7.1915г.
4. Добрият самарянин, НБ , София
Приятелството никога не се мени, то е един велик закон, който свързва хората; имаш ли приятел, той е готов да служи винаги на Бога и когато те срещне паднал на улицата, ще се жертва за теб.
28.1.1917г.
5. Все що е писано,  НБ , София
5.2 Все що е писано ( втори вариант )
Голямо благословение е за човека - да има приятелството на ангелите, на светиите, на добрите хора в света.
2.3.1919г.
6. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Втората проява на любовта е приятелството. Но и приятелството не е устойчиво, лесно може да се развали. – Кога приятелството между двама души не устоява? – Когато не почива на здрава основа. Те стават съюзници, но не минава много време, приятелството им се разваля, не може да устои само на една връзка.
19.6.1919г.
7. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Да любите вие разбирате да имате една приятелка, тя да принадлежи само на вас и в деня, когато тя се сближи с други някои, вие разваляте приятелството.
20.8.1919г.
8. Правият път, СБ , В.Търново
В приятелството се крие онази нравствена, духовна обич, която трябва да обсебва висшите пориви на вашето сърце.
7.3.1920г.
9. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Те са готови, за една педя земя, да убият брата си, или, за един грош, да развалят приятелството си с човека.
25.4.1920г.
10. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Робството е обосновано на страха и върху този страх почиват всички съвременни учения, от памтивека и досега, до новото учение, учение на приятелството.
А между робството и приятелството най-късото разстояние, което ги съединява, е правата линия. Вземе ли човек един околен път от робството към приятелството, той с хиляди години ще обикаля тези две точки. Следователно ние трябва да разрешим въпроса така: да изберем най-късото разстояние между рабството и приятелството и по него път да се движим, а той ще бъде правата линия.
Тази енергия може да се превърне само тогава, когато ние станем приятели и научим онези велики закони, които работят в приятелството.
Че защо се чудиш? Ти сама не си научила изкуството на приятелството.
Ще кажете: „Труден въпрос.“ Най-лесният въпрос е да провериш – ще теглиш права линия от рабството към приятелството.
Знаете ли какъв нос е този, който е дълъг само 2 см? Вижте колко е голям носът у животните? Ще кажете: „Може и без нос.“ Човек, който започва да мисли за приятелство, носът му става по-голям и симетричен, защото приятелството е основано на закона на разбирането, познаването и мъдростта.
Да допуснем, че имаме две точки, едната от които е робството, а другата – приятелството, то тази от робството ще започне да се движи към приятелството, ще стигне до него и ще спре. Тя не може да се мръдне нито 1/100 милионна част нагоре от приятелството, а там ще спре.
Следователно от първото движение на рабството към приятелството се образува плоскост и любовта се проявява. Питате: „Накъде и как ще тегля първата линия от рабството към приятелството?“ Вижте онази мома, като се яви нейният възлюблен в ума ѝ, тя вече нищо друго не търси, а постоянно се оглежда в огледалото: какъв е носът ѝ, веждите ѝ, очите ѝ, устата, каква е горната и долната устна и си казва: „Днес съм по-хубава от вчера.“ Утре пак се оглежда и си казва: „А, сега вече ще ме хареса.“ – Разбира се.
Казвате: „Каква ще бъде бъдещата разменна монета?“ – Отговаряме: „Приятелството.“ Когато основем живота си на приятелството, приятелите ще бъдат разменната монета.
Ако този хипнотизатор начертае с тебешир пред вас една права линия и ви каже: „Ти не можеш да минеш през нея“, вие наистина ще се спрете пред линията и ще кажете: „Тук пред мене има едно препятствие, което не мога да го мина.“ И всички препятствия, които имате сега, аз ги виждам като една тебеширена линия у онзи зъл дух, който иска да ви пречи, ви казва: „Ти не можеш да минеш тази линия и ще вървиш тъй, както са вървели твоят баща, майка, сестри и братя от миналото.“ Ще му отговориш: „Не, аз вярвам в приятелството.“ Затова аз казвам, че човек за човека не е вълк, а приятел и брат.
Ами онази млада мома, като се ожени и отиде като снаха при своя възлюблен, не казва ли „татко“ на своя свекър? Защо тя нарича свекъра си татко? Тя казва на момъка: „Твоят баща ще бъде мой баща и твоята майка – моя майка.“ Това е законът на приятелството.
Казвате: „Това учение не е за нас, да станат жените ни свободни, та да им се отворят очите. “Верни са нашите поговорки, че „Слепият кога прогледне, по-далеч вижда“, „На бедния натискай главата, за да не вижда.“ – „Приятелството не е за нас, в света трябва да има слуги.“ Да, но по-добър слуга от приятеля ти в този свят няма. Приятелството е най-доброто слугуване. Казвате: „Какъв ще бъде бъдещият свят?“ Казвам: Разменната монета на бъдещата култура ще бъде приятелството, основано на онези велики принципи на човечеството да бъде мъдро и любещо.
13.6.1920г.
11. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Единият се хвалил, че бил готов в името на приятелството да стори всичко, за да го спаси.
8.8.1920г.
12. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Сега изпълнявам закона на приятелството за вас, а не закона на Братството.
1.5.1921г.
13. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Продължи ли повече, приятелството се разваля. „Казва им Исус.“ Думата Исус е символична.
13.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
За 2–3 дни, както и да е, но остане ли нѣкой приятель 1–2 дни повече, разваля се и приятелството.
29.5.1921г.
14. Да ги изпита,  НБ , София
Приятелството осигурява щастието.
9.6.1921г.
15. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Ако имате един приятел, и след като стане той цар, вие започвате да се стеснявате от него, това братство ли е? Де е приятелството? Той трябва да си остане такъв, какъвто си е бил в първо време.
12.6.1921г.
16. Двете жени, НБ , София
Щом дойде тоя учител, братството и приятелството между вълка и овцата изчезват.
16.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Братството и приятелството между овцитѣ и вълцитѣ изчезнало като се произнесълъ тѣхниятъ учитель, че не само съ трѣва може да се живѣе, но и съ месце.
23.8.1921г.
17. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Ако аз искам символично да изразя приятелството, как бих го представил? Ще кажа, че еди-кой си е отлично куче.
15.6.1922г.
18. Мисъл и действие, ООК , София
18.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Докато не постигнат това, хората ще се женят и развеждат, ще се сприятеляват и ще развалят приятелството си, ще се примиряват и ще воюват.
28.6.1922г.
19. Прояви на съзнанието, МОК , София
На някои от вас въображението е много слабо развито, на някои от вас разсъдителните способности са слабо застъпени, на някои – вярата, на други – надеждата, в трети – наблюдателността, у четвърти – благоговението е слабо застъпено, в пети – самоуважението, у шести – приятелството е слабо застъпено.
19.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Едно трябва да знаете: колкото и да мислите върху въпросите, всички не можете да имате еднакви резултати, защото в някои въображението е слабо развито, в други - разсъдъкът, в трети - вярата, в четвърти - надеждата, в пети - наблюдателните способности, в шести - благоговението, самоуважението, приятелството и т.н.
13.7.1922г.
20. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
Приятелството към кое движение спада? Истинското приятелство към кои движения спада? (Просто).
17.8.1922г.
21. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Да различавате приятелството.
24.8.1922г.
22. Живот вечен, СБ , В.Търново
И тъй, приятелството е обосновано на Любовта, защото между приятелството и тази Любов трябва да има единство.
27.8.1922г.
23. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ , В.Търново
Вие решавате каква е задачата на ученичеството – да различавате приятелството.
11.2.1923г.
24. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Да, той ще те вика да те угощава, но слѣдъ 1–2 години приятелството ще се свърши.
25.3.1923г.
25. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
25.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Един ден се усъмниш в него и се разочароваш в приятелството.
25.4.1923г.
26. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Ако той минава с автомобил покрай бедния си приятел, да спре автомобила и да каже, че му е приятно, че го вижда, да го вземе в автомобила, да постави приятелството с този човек по-горе, отколкото сегашната си служба.
9.5.1923г.
27. Движение на разумните сили,  МОК , София
Приятелството бива устойчиво и неустойчиво. Защо? Защото приятелството изобщо се основава на чувства. За да бъде устойчиво, приятелството трябва да отговаря на следната формула: Р. Буквите СУ представляват един елемент, значи във формулата на приятелството влизат шест елемента. За да бъде приятелството устойчиво, разумността Р трябва да съставя три процента от цялото, милосърдието М – пет процента, съвестта С – девет процента, твърдостта Т – шест процента, самоуважението СУ – седем процента, дружелюбието Д – седем процента.
Тъй щото, за да намерите съкратената формула на приятелството, трябва да съберете числата 1 + 4.
За да видите дали приятелството между двама души ще бъде устойчиво, вие трябва да разгледате какво е било съчетанието на планетите в момента на създаване на това приятелство. Приятелството може да бъде устойчиво, когато в момента на създаването му са взели участие Венера, Юпитер, Меркурий и Слънцето. Когато Марс, Сатурн и Луната се вмъкнат в приятелството, те непременно ще подкопаят основите му – няма да мине много време, ще видите, че основите на приятелството започват да се клатят. Луната ще види как се е проявил Марс, как се е проявил Сатурн, ще прибави някакви опашки към всичко това и повече ще забърка работите, след нея приятелството изчезва.
28.10.1923г.
28. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Какво казва румънинът? – „Приятелството си е приятелство, но парите са си пари.“ И ние, като дойде до сиренето, казваме: „Ще платиш!“ – Колко? – „Е, 50 лева.“ – Скъпо е. – „Скъпи са времената.“ Такова сирене яде ли се, я ми кажете? Един ден, наскоро беше това, след като аз и моите приятели ученици и двама външни хора работихме, вечерта, като се разплащахме, казах: „Ще ви дам едно угощение, и то първокласно, ще ви почерпя по един чай и малко хлебец“.
31.10.1923г.
29. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Приятелството е съчетание на Любов и Мъдрост.
30.12.1923г.
30. Единицата и вечността,  МОК , София
Ако срещнете приятелите A и B, които се обичат, после приятелите A1 и B1, и най-после приятелите A2 и B2, мислите ли, че това приятелство и в трите случаи е едно и също? Мислите ли, че условията и подбудителните причини на приятелството са едни и същи? Не, именно причините на тия приятелства не са едни и същи.
Вие знаете закона за скачените съдове от физиката, нали? Питам тогава: приятелството на твоя приятел може ли да премине в друг някой? – Може.
13.1.1924г.
31. Оздравяха,  НБ , София
А приятелството е качество само на един разумен човек! Приятелство ли е това, когато един човек не може да ти помогне в нужда? Аз считам за приятел този, който може да раздели своя залък с тебе.
27.4.1924г.
32. Ще го изцеля,  НБ , София
Най-малката промяна в отношенията нарушава закона на приятелството.
8.9.1924г.
33. Най-малкото, КД , София
Така се образува и приятелството.
22.10.1924г.
34. Възможности и прояви на Любовта, КД , София
Човек може ли да има двама приятели едновременно? (Паша: Не.) - Защо? Защото приятелството спада към единичните случаи, то не е нещо обществено, а спада към индивидуалните постъпки на човека.
Значи, ако имате един приятел, постоянно ще изменяте неговите условия към подобряване, ако искате да съществува приятелството.
16.11.1924г.
35. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Ако се скарвашъ, по-добрѣ не се сприятелявай! Ако се скарвашъ, приятелството нѣма смисълъ. Приятелството трѣбва да е поставено върху едни здрави връзки.
35.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Ако се скарваш, по-добре не се сприятелявай! Ако се скарваш, приятелството няма смисъл. Приятелството трябва да е поставено върху едни здрави връзки.
22.2.1925г.
36. Най-важното,  МОК , София
Отговор: Приятелството.
Какво ще внесе приятелството в живота ви? – Всяко нещо, което влиза във вас, трябва да бъде съществено за вашия живот. Ако приятелството например внесе нещо в живота ви, а отвлече друго ценно, какъв смисъл има за вас? То не е истинско приятелство.
25.3.1925г.
37. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Приятелството трябва да изникне само по себе си.
21.6.1925г.
38. Проявленията на ума,  МОК , София
При личния живот човек търси доброто мнение, приятелството на цялото общество, не се задоволява с един приятел.
15.11.1925г.
39. Време и сила, МОК , София
Квадратът представлява условията, при които приятелството на тия двама души може да се съгради.
39.2 Време и сила ( втори вариант )
Квадратът представлява условията, при които приятелството на тия двама души може да се съгради.
11.4.1926г.
40. Малкото съпротивление,  МОК , София
Щом се сближат, те се скарват и изгубват приятелството си.
40.2 Малкото съпротивление ( втори вариант )
Щом се сближат, те се скарват и изгубват приятелството си.
20.2.1927г.
41. Праведният,  НБ , София
Затова вие трябва да започнете от братството и да вървите към приятелството, т. е. от краката, от материалния свят и постепенно да вървите към духовния, а след това към Божествения свят, към главата. Следователно, основата на живота трябва да бъде братството и да се върви към приятелството. Втората стъпка, второто стъпало на живота е приятелството – разширение на любовта.
20.2.1927г.
42. Трите зрънца,  МОК , София
Спазвате ли съответното време за всичко, вие ще придобиете особена пластичност и здравина на тялото си, които ще се отразят благотворно върху живота на душата и на духа ви; искате ли да хармонизирате живота на ума, на сърцето, на волята, на душата и на духа, сложете за основа на живота си идеята за братството и приятелството.
Съвременните хора говорят за братство и приятелство, но като дойдат до приложение, не издържат; те се натъкват на ред атавистични чувства, мисли и желания, които нарушават чистотата на братството и приятелството.
9.3.1927г.
43. Силните течения, ООК , София
За пример, вие можете да имате приятел само когато сте развили в себе си центъра на приятелството.
15.5.1927г.
44. Ще ви се даде,  НБ , София
Докато ние не познаваме себе си, и природата ще ни бъде чужда, и светлината ще ни бъде чужда, и топлината ще ни бъде чужда; яденето, пиенето, приятелството, всичко ще ни бъде чуждо.
13.11.1927г.
45. Така е писано,  НБ , София
След другарството иде братството, а след братството – приятелството. Следователно, приятелството е идеалът, който всеки се стреми да постигне.
9.5.1928г.
46. Създаване на нови органи, ООК , София
Щом приятелят ви е закъснял, той трябва да бъде готов да отстъпи, да не изисква никаква услуга за сметка на приятелството.
29.8.1928г.
47. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Всяко съмнение в приятелството води към разлагане на отношенията.
28.9.1928г.
48. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
48.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
И след това, като се връща от болницата, проповядва една отлична лекция за любовта и приятелството, братството.
12.10.1928г.
49. Закон за постижение,  МОК , София
49.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
Следователно, познанството или приятелството зависи от оная, естествената постановка: да се познаваме.
28.12.1928г.
50. Пречупване на светлината, МОК , София
Законът за приятелството има приложение и към мислите и чувствата на човека.
6.2.1929г.
51. Двете съзнания, ООК , София
Ако приятелството ви с даден човек не върви още в началото, по-нататък не насилвайте. Излъже ли ви веднъж, не разчитайте на неговото приятелство. - Защо? - Защото в него не е развит центърът на приятелството, на дружбата.
27.2.1929г.
52. Отношение между числата, ООК , София
52.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Не само това, но ако искаш да придобиеш приятелството на някого, ще се огънеш.
3.4.1929г.
53. Противоположни процеси, ООК , София
53.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Ти не може да се справиш със злото, ако нямаш приятелството на доброто. Ти ще се справиш със злото само тогава, когато придобиеш приятелството на доброто в себе си.
22.5.1929г.
54. Битие и откровение, ООК , София
Като се оженят, около тази красива жена започват да обикалят много мъже, да искат приятелството й.
12.6.1929г.
55. Стари навици, ООК , София
За да свържете приятелство с един човек, вие трябва да разбирате законите на приятелството.
20.9.1929г.
56. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Следователно, приятелството ви с един човек продължава дотогава, докато той има чувства към вас. Щом отнеме чувствата си, приятелството се прекъсва.
56.2 Правата линия ( втори вариант )
Ако приятелката ви е малка, и приятелството ви ще бъде малко, точно толкова, колкото е и концепцията.
10.11.1929г.
57. Сторете да насядат,  НБ , София
57.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Това не е ли наука? Не е ли наука това, да запазиш приятелството на един човек, който е бил готов да пожертва за тебе своите мисли и чувства и всичко най-хубаво в себе си? Ако ти изгубиш любовта на този свой приятел, не си ли изгубил всичко най-хубаво в света? Ами, ако ти имаш един свещен трепет за живота и изгубиш това чувство, не си ли един мъртвец без никакво съдържание? Ако ти имаш един светъл ум, с който разбираш от наука, изкуство и философия, и един ден, като станеш, виждаш, че умът ти потъмнял, и се питаш „аз ли съм, или не съм" - какво си придобил?
15.12.1929г.
58. Да ви даде,  НБ , София
При това положение и приятелството, и женитбата, и обществата, и държавите, и музиката, и поезията, и художеството, и науката имат смисъл.
26.1.1930г.
59. Богове сте,  НБ , София
59.2 Богове сте ( втори вариант )
Ако не можете да държите тази негова черта в ума си, приятелството ви се скъсва.
5.2.1930г.
60. Новите веяния, ООК , София
Този закон е основа на приятелството.
14.3.1930г.
61. Дисонанси в живота,  МОК , София
Значи, приятелството е движение от центъра към периферията.
И приятелството на мнозина започва добре, свършва зле.
61.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Приятелството е движение от центъра към периферията.
Всякога приятелството се започва много добре, а после това приятелство се свършва с дисонанс.
2.5.1930г.
62. Показване,  МОК , София
62.2 Демонстрация ( втори вариант )
Щом тези връзки не са равни, щом тази вътрешна обмяна не става, не можеш да пласираш своето производство и приятелят ти не може да пласира - приятелството ви се разваля.
9.5.1930г.
63. Състояние на материята,  МОК , София
63.2 Четирите състояния на материята. Точност и работа ( втори вариант )
Изпъкне цялата гимназия и приятелството между двама ви.
18.6.1930г.
64. Абсолютна вяра, ООК , София
64.2 Абсолютно доверие ( втори вариант )
Приятелството се проявява между най-умните хора.
Има ангели, които се занимават с приятелството.
28.9.1930г.
65. Не могат да приемат,  НБ , София
За да бъде приятелството непреривно, приятелите трябва всеки ден да си откриват по една добра черта. Казвам: Приятелството е път към щастие.
19.10.1930г.
66. Отец люби Сина,  НБ , София
Обаче, приятелството, само по себе си, е разумна връзка. Щом се прекратят разумните отношения, приятелството изчезва.
29.10.1930г.
67. Правилно разрешаване, ООК , София
Какво трябва да се направи, за да не се разваля приятелството между две другарки? Ако момъкът, който влиза между тях, представя жаден пътник, те трябва да го напоят.
7.11.1930г.
68. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
68.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Защо? За да се крепи приятелството.
6.3.1931г.
69. Ханизе,  МОК , София
Изчезне ли вярата, връзката се скъсва и приятелството престава да съществува. Приятелството не е завършен процес. – Защо? – Защото между двама приятели често се явяват малки или големи препятствия и мъчнотии.
5.6.1931г.
70. Трите отношения,  МОК , София
Като знаете това, вие трябва да оценявате приятелството, да не го губите. Изгубите ли приятелството на човек, когото обичате, вие губите светлината и радостта си. Ценете приятеля си, ценете приятелството и се стремете да го запазите. – Как може човек да запази приятелството си? – Като отговаря с величина, равносилна на дадената.
70.2 Първите отношения ( втори вариант )
И приятел е само онзи, какво нещо е в даден случай приятел? Аз ви навеждам това, за да имате психологически едно вътрешно схващане, да оценявате съдържанието на приятелството, което природата е вложила. Защото в човека има един орган в главата му, който е изключително само за приятелството.
Сега, какво бихте приложили? Значи, приятелството, обичта! За да се прояви човек трябват условия. Ако вашето приятелство не може да внесе тази черта, не показва приятелство, или приятелството е основано.
1.8.1931г.
71. Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ , 7-те езера
Щом приятелството е Божествено чувство, нищо в света не е в състояние да го измени. Следователно, ако приятелството на някои се изменя, то не е от Бога.
20.8.1931г.
72. Най-високото място, СБ , София
Тъй щото, докато не намерите Божественото в човека, не бързайте да правите връзка с него – връзката, приятелството с хората трябва да почива на Божественото у тях.
21.10.1931г.
73. Разбраната скръб, ООК , София
Приятелство, направено в детинството, трае повече, отколкото приятелство в старини. - Защо? - Защото приятелството в детинството има условия да узрее, когато приятелството в старини е лишено от тези условия.
73.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
Приятелството, което е направено в детинство, държи повече, отколкото приятелството, което е направено на старини. Защо? Защото приятелството в старини не е имало условия да узрее, а приятелството, направено в детинството, е имало условия да узрее.
15.11.1931г.
74. Няма да угаси,  НБ , София
Аз съм за братството, за сестринството, за приятелството; за всичко онова, което е хубаво.
26.2.1932г.
75. Човешкото лице,  МОК , София
Значи справедливостта е в делението, радостта – в умножението, добрите условия в изваждането, приятелството – в събирането.
29.4.1932г.
76. Пътят на възможностите,  МОК , София
76.2 Пътят на възможностите ( втори вариант )
Ако и двамата са тъжни, загазиха, приятелството изчезва.
12.5.1932г.
77. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Или трябва да знаеш как да запазиш добрите отношения, да знаеш как да запазиш приятелството.
8.6.1932г.
78. Знание и прилагане, ООК , София
Те продължават приятелството си, но между тях се забелязва едно охлаждане.
26.6.1932г.
79. Добрата воля Божия,  УС , София
Той не разваля лесно приятелството си.
3.8.1932г.
80. Най-мъчният изпит, СБРБ , 7-те езера
Тя разваля приятелството, любовта, съгласието между хората.
16.9.1932г.
81. Петте области в човека,  МОК , София
81.2 Петте области в човека ( втори вариант )
Ти от мене искаш приятелство, но ако ти пазиш приятелството, защо ми каза тази обидна дума? Какво трябва да правим сега.
13.11.1932г.
82. Сляп от рождение,  НБ , София
82.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
Веднага става разрив в любовта им изчезва приятелството.
24.2.1933г.
83. Пътя на енергията,  МОК , София
У някои е слабо развито постоянството, милосърдието, приятелството или любовта към Бога.
83.2 Прав път на енергиите ( втори вариант )
Милосърдието е слабо развито, дружелюбието, приятелството.
12.5.1933г.
84. Трима господари,  МОК , София
Какво трябва да се прави, за да не се развали приятелството?
84.2 Трима господари ( втори вариант )
Какво трябва да се прави, за да не се развали приятелството?
29.10.1933г.
85. За да благовествувам,  НБ , София
Тя му казва: „Аз искам да ми бъдете като приятел.“ – „Не, аз не искам Вашето приятелство.“ Че, кое е по-красиво в случая? Човек трябва да започне от приятелството.
15.11.1933г.
86. Най-малката любов, ООК , София
Приятелството трябва да почива на три допирни точки: вие трябва да сте имали връзка с този човек в миналото в настоящето и в бъдещето. Приятелството почива на известни чувства. По този начин може да се изменят и външните форми на приятелството.
26.11.1933г.
87. Красивата страна на живота,  УС , София
Защото приятелството е основано на предшествуващи причини.
8.12.1933г.
88. Същественото в живота,  МОК , София
И природата е турила за тази цел приятелството. Трансформатор може да бъде приятелството, а трябва да имате и друг трансформатор - милосърдието.
15.12.1933г.
89. Познаване, МОК , София
Приятелството е една сила, един трансформатор.
7.10.1934г.
90. Посвещения в живота,  УС , София
90.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Умреш – четвъртото посвещение. „Ама в приятелството какво посвещение има?“ Ще научиш какво нещо е приятелството.
Какво ще е другото положение, ако на Господа говорите? Той ще каже: „Кой ти каза, че си грешен? Да не си ял от забраненото дърво?“ „Е, жена ми даде.“ Какво беше първото посвещение? Приятелството е. Вие мислите, че приятелството не е едно посвещение. Че приятелството е първото посвещение.
24.10.1934г.
91. Добри проводници, ООК , София
Между двама млади като влезе една сестра, всеки ще иска да я има и приятелството ще изчезне.
21.11.1934г.
92. Действието на музиката, ООК , София
Ако вземеш страната на единия или на другия, ти се опасяваш да изгубиш приятелството им.
11.1.1935г.
93. Естествени положения,  МОК , София
Какъв е произходът на приятелството? То си има произход.
Кой е белегът на приятелството? Труден въпрос е.
17.3.1935г.
94. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Те и до сега още минават за неприятели, приятелството още не е установено.
21.4.1935г.
95. Ако не ядете,  НБ , София
В моите очи не е лесно да се разрешат въпросите за религията, за обществения строй, за приятелството, за семейството, за вярата, за Любовта, както хората мислят.
14.6.1935г.
96. Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК , София
Но ако този приятел е закъсал както вас? Де седи приятелството? Тогава тези двама приятели не могат да се разберат и никакво приятелство не може да има.
14.7.1935г.
97. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Ако ти отхвърлиш приятелството на едного, ще се сприятелиш с други.
20.10.1935г.
98. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
И защо не ми хваща окото? Може да ти дам пари и ще си разваля приятелството.
22.11.1935г.
99. Подядане и ощетяване,  МОК , София
Ти не можеш да откажеш на приятеля си, защото, ако откажеш, приятелството ще се развали.
24.11.1935г.
100. Бъди доволен,  УС , София
То е външният процес на приятелството. За мене приятелството е: ако ме подяда, приятел ми е; ако не ме подяда, не ми е приятел.
100.2 Доволството ( втори вариант )
Освен парата има и друга разменна монета – приятелството, добродетелта, красотата.
1.1.1936г.
101. Като добрия син, ООК , София
Десет години сте водили приятелство и един ден заради една малка сделка, за 40-50 лева, се разсърдите и не искате да се видите – развалите приятелството! Това число сега е много любимо на учениците.
8.1.1936г.
102. Трите плода, ООК , София
Това е приятелството! Според мен приятел може да ви бъде само онзи, който може да намери най-хубавото, което е във вас и да помага на това хубаво да израсне! И като дойдете при този ваш приятел, който намира тази хубава страна във вас, вие ще усещате разположение, промяна, защото този човек работи за ваше добро, без да знае, работи.
26.1.1936г.
103. Ти кой си?,  НБ , София
Щом идеята ти се изменя, ти не разбираш приятелството.
1.3.1936г.
104. Познат от Бога, УС , София
Тогава те решили да разменят жените си и пак продължили приятелството и търговията си.
15.3.1936г.
105. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
105.2 Новият метод ( втори вариант )
Какво става с две добри приятелки, когато между тях влезе един красив момък? И двете се влюбват в него, и приятелството им се разваля.
26.8.1936г.
106. Човешко и Божествено, СБ , София
Този човек няма нужното разбиране, вследствие на което разваля приятелството си с хората.
106.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
Разваля приятелството с другите хора.
Този човек няма нужното разбиране, вследствие на което разваля приятелството си с хората.
4.10.1936г.
107. Свърши се виното,  НБ , София
Ако искаш да запазиш приятелството си с някого, ти трябва да знаеш как да го запазиш.
8.1.1937г.
108. Което мислиш, става,  МОК , София
Кой е първият повод, че искаш да ядеш? Кога се ражда този повод? Поводът за приятелството кога е настанал? Някаква причина има. При малките услуги се образува приятелството. В приятелството човек е много внимателен в малките работи и ги оценява.
108.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Кой е първият повод, че искаш да ядеш? Кога се ражда този повод? Поводът за приятелството кога е станал? Някакво причина има. При малката услуга се образува приятелството. В приятелството човек е много внимателен в малките работи и ги оценява.
13.1.1937г.
109. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Какво разбирате под приятелство? Ако аз съм приятел някому, приятелството трябва да му допринесе нещо.
14.3.1937г.
110. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Приятелството се поддържа само чрез знание. Ако ти нямаш никакво знание, не можеш да поддържаш приятелството си. Приятелството не е само една привързаност, но то е едно чувство, което служи като основа в живота на човека.
21.3.1937г.
111. Старото отмина,  УС , София
111.2 Три фази има ( втори вариант )
И в приятелството той половината ще вземе.
7.5.1937г.
112. Хармония на чувствата и способности, МОК , София
Така вие преминавате вече границите на приятелството и тогава ще се намерите в противоречие със себе си, ще изгубите хубавото, което имате.
14.5.1937г.
113. Трите системи,  МОК , София
На какво се дължи приятелството или отношението (това е един и същи закон) между две същества? Например, във вас съществува идеята човек да бъде здрав; на какво се дължи здравето? - На вътрешното отношение между органите.
16.5.1937г.
114. Рабство и приятелство,  НБ , София
Рабът се страхува от господаря си, а при чувството на приятелството има известна привързаност. В приятелството страхът не играе важна роля, там важна роля играе съзнанието, което човек има.
21.5.1937г.
115. На място и не на място, МОК , София
Ако не е здрав, приятелството му какво ще ви коства? Според вас, какво нещо е приятелството? Вие казвате: "Аз имам приятел."
29.10.1937г.
116. Приближаване и отдалечаване, МОК , София
Тогава, когато вие искате да се запознаете, да образувате приятелство, приятелството показва, че вече сте близо при предмета.
10.11.1937г.
117. Малките опити, ООК , София
Също така и любовта към Бога, съвестта, приятелството, любовта към отечеството, алчността, яденето.
6.3.1938г.
118. Новата храна,  УС , София
И момите хукват подир момъка и се скарват, развалят приятелството си.
4.9.1938г.
119. Тониране,  УС , София
Посяхте ли ги? Какво сте посели в центъра на милосърдието, вярата и надеждата? Какво сте посели в съзнанието си за право и криво? Какво сте посели в центъра на приятелството? В човешкия мозък има много центрове или области, в които трябва да се сеят най-хубави семена.
30.11.1938г.
120. Новата религия, ООК , София
Казвам, правилото за в бъдеще, какво ще бъде, за приятелството? Приятелят е врата.
6.1.1939г.
121. Основни положения на живота, МОК , София
Приятелството е закон на правата линия.
25.1.1939г.
122. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Каква е разликата между приятелството и дружбата? Приятелството това е една особена обмяна между душите.
1.2.1939г.
123. Постъпвайте съвършено!, ООК , София
Значи, ако в тебе една малка мисъл може да разруши твоето приятелство, тогава любовта ти за приятелството е много слаба.
10.5.1939г.
124. Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК , София
Приятелството е едно чувство. Ти казваш: „Аз мисля, че имам приятел.“ Ти мислиш, че е умствена способност приятелството.
15.11.1939г.
125. Към свобода!, ООК , София
Казах: „Ако ме стиснеш още повече, ще развалим приятелството; ще имам лошо мнение за тебе.
125.2 Към свобода! ( втори вариант )
Казах: "Ако ме стиснеш още повече, ще развалим приятелството, ще имам лошо мнение за тебе.
17.1.1940г.
126. Налягане, напрежение, разумност, ООК , София
Но приятелството в университета се обуславя от знанието (2).
21.1.1940г.
127. Ако имате вяра,  НБ , София
Понеже е много сприхава, пчелата не разбира приятелството.
18.2.1940г.
128. Словото бе Бог,  НБ , София
Двама приятели искат вярно приятелство – разрежат някоя вена, смесват кръвта и тогава приятелството е неразделимо.
23.2.1940г.
129. Разумни основи,  МОК , София
Като излъжеш три пъти един ваш приятел, вие ще изгубите приятелството.
1.3.1940г.
130. Новото възпитание .,  МОК , София
Приятелството трябва да се подхранва. В дадения случай приятелството между професора и студента, за да съществува, онова, което може да държи приятелството, е музиката.
28.4.1940г.
131. Обещанието на Отца,  НБ , София
Вземете, запример, две красиви моми – колко добри приятелки са били; като се яви между тях един момък, в когото се влюбят, те се скарват и развалят приятелството си.
7.6.1940г.
132. Неподвижна точка,  МОК , София
Как ще го напишеш? „В 1940 година през месец май на десето число ние се запознахме с този камък и в знак на приятелство си оставям моята картичка за спомен.“ Ще турите едно изречение: „Пазете свещено приятелството на вашите приятели.“ Кой как мине, ще чете и ще каже: „Много хубаво изречение.“ Сега такова познанство имате ли някъде? Аз съм виждал познанство по дърветата.
26.7.1940г.
133. Млад и стар,  МОК , София
Сега няма да се спирам на психологическите обяснения на приятелството.
Дарбата певецът я носи в себе си, милосърдният човек носи милосърдието си, религиозният човек носи религията си, приятелят носи приятелството, ученият носи учението.
9.8.1940г.
134. Зло и добро,  МОК , София
Питам: при всичките тия условия, как ще започнете да мислите за вашия приятел? Какво ще мислите? Ще се намалява приятелството ви.
15.9.1940г.
135. Любов в трите свята, СБ , РБ , УС , София
Приятелството е чувство, което има отношение към духовния свят.
3.12.1941г.
136. Две врати за освобождение, ООК , София
Понеже светлината знае този закон, понеже е много просветена, че тя при хората остава само една 300-хилядна от секундата, за да не се развали приятелството.
16.1.1942г.
137. Нищо и нещо,  МОК , София
Кога, при какви условия при добрите хора или при лошите хора се разваля приятелството. Значи за да се развали приятелството, взето е нещо от тебе или се натоварваш.
8.4.1942г.
138. Люби, обичай, ООК , София
Скараш се с някой твой приятел за 5–10 минути, развалиш приятелството от 20 години.
6.1.1943г.
139. Нова епоха, ООК , София
Двама приятели могат да си обменят приятелството.
6.6.1943г.
140. Числото тринадесет,  УС , София
Като влезе и другият, и той се влюби, и приятелството изчезне между тях. Изчезва приятелството, защото, като рече да влезе, ще го клъвне змията, или като излезе, ще го клъвне.
15.8.1943г.
141. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Приятелството се подържа чрез честност и разумност.
17.10.1943г.
142. Трите пътя, НБ , София
В приятелството става истинска обмяна между душите.
5.11.1943г.
143. Добрата дума, МОК , София
Давай най-хубавото от себе си, за да задържиш приятелството си с даден човек.
1.12.1943г.
144. Малките величини, ООК , София
Приятелството на двама души е силно, когато между тях има един потенциал.
31.12.1943г.
145. За добро, МОК , София
Какво означава дружбата и какво – приятелството? Дружбата е нещо материално, външно, а приятелството – вътрешен, интимен процес.
Правилата развалят приятелството.
7.1.1944г.
146. Ново разбиране,  МОК , София
Много естествено, приятелството е свързано с обичта.
Приятелството почива на красиви и добри отношения.
9.1.1944г.
147. Божественият ден,  УС , София
Започнеш ли от добрите черти на приятеля си и постепенно се спираш на лошите, приятелството ви непременно ще се развали.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.