Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1903г.
1. Своенравието, ИБ ,
И това ще постигнеш с помощта на постоянството и неуморимото прилежание, които постепенно ще развият и предадат на душата ти всичките добри качества, който й са дадени от Бога.
19.12.1913г.
2. Постоянството. Благословение от Бога, ИБ , В.Търново
Имайте постоянство във всичко и не се обезсърчавайте! Постоянството е пробният камък в живота, с него се опитват силите на човешката душа.
10.6.1917г.
3. Дали може,  НБ , София
Умът на всеки човек трябва да бъде по възможност по-трезв, по-буден и ясен, да схваща вярно и правилно всичко, което минава през него. – Трябва ли да отречем ума на великите хора? – Не отричайте великите умове, но прилагайте техните мисли, подражавайте ги в трудолюбието и постоянството им.
3.2 Дали може ( втори вариант )
Умътъ на всѣки човѣкъ трѣбва да бѫде по възможность по-трезвъ, по-буденъ и ясенъ, да схваща вѣрно и правилно всичко, което минава презъ него. — Трѣбва ли да отречемь ума на великитѣ хора? — Не отричайте великитѣ умове, но прилагайте тѣхнитѣ мисли, подражавайте ги въ трудолюбието и постоянството имъ.
21.7.1918г.
4. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Павел казва: „Ако чрез Надежда и радост животът ти не се подобри, влез в скръбта и търпението; ако и там нямаш резултат, влез в молитвата и постоянството.” Ако някой е започнал от молитвата и постоянството, и животът му не се е подобрил, да влезе в скръбта и търпението, а оттам – в Радостта и Надеждата. В Любовта и в радостта влизат Вярата, Надеждата, молитвата, постоянството и търпението.
И тъй, ако някой се оплаква, че работите му в семейството или в обществото не вървят добре и мисли, че е нещастен, че съдбата го гони, нека влезе в скръбта и търпението; ако и тук не му върви, да влезе в Надеждата и радостта; ако и тук е недоволен, да влезе в молитвата и постоянството. Скръбта и търпението, Надеждата и радостта, молитвата и постоянството представляват три чифта тройки от три различни свята.
4.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Павелъ казва: „Ако чрезъ надежда и радость животътъ ти не се подобри, влѣзъ въ скръбьта и търпението; ако и тамъ нѣмашъ резултатъ, влѣзъ въ молитвата и постоянството. Ако нѣкой е започналъ отъ молитвата и постоянството, и животътъ му не се е подобрилъ, да влѣзе въ скръбьта и търпението, а оттамъ — въ радостьта и надеждата. Въ любовьта и въ радостьта влизатъ вѣрата, надеждата, молитвата, постоянството и търпението.
И тъй, ако нѣкой се оплаква, че работитѣ му въ семейството или въ обществото не вървятъ добре и мисли, че е нещастенъ, че сѫдбата го гони, нека влѣзе въ скръбьта и търпението; ако и тукъ не му върви, да влѣзе въ надеждата и радостьта; ако и тукъ е недоволенъ, да влѣзе въ молитвата и постоянството. Скръбьта и търпението, надеждата и радостьта, молитвата и постоянството представятъ три чифта тройки отъ три различни свѣта.
25.8.1918г.
5. Скритият квас,  НБ , София
Ако онези, които слушат Божието Слово, нямат търпението и постоянството на домакинята, те стоят по-ниско от нея.
5.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Ако онѣзи, които слушатъ Божието Слово, нѣматъ търпението и постоянството на домакинята, тѣ стоятъ по-низко отъ нея.
13.10.1918г.
6. Двата полюса,  НБ , София
Защо и вие да нямате търпението и постоянството на този мъж, да носите в ума си вашите Добродетели двайсет и осем години, докато най-после се реализират? Който прояви това постоянство, той ще оздравее. Приложете постоянството си и не се страхувайте какво ще стане с вас.
6.2 Двата полюса ( втори вариант )
Защо и вие да нѣмате търпението и постоянството на този мѫжъ, да носите въ ума си вашитѣ добродетели 28 години, докато най-после се реализиратъ? Който прояви това постоянство, той ще оздравѣе. Приложете постоянството си и не се страхувайте, какво ще стане съ васъ.
8.4.1923г.
7. Точността, ООК , София
Мерили ли сте 11 години наред глави? Търпение трябва! Природата обича постоянството.
7.12.1924г.
8. Великата погрешка, МОК , София
8.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Кой човек е постоянен? В туй отношение учените хора са успели донякъде в постоянството.
31.12.1924г.
9. Малката радост, ООК , София
Успехът не седи в многото работа, не и в многото припкане, но в постоянството, в непреривността на работата.
21.1.1925г.
10. Значение на изслушването, ООК , София
Затуй ще турите постоянството като необходимо условие за работа.
20.12.1925г.
11. Добрата земя,  НБ , София
Само хората на постоянството, на великото търпение могат да намерят Истината.
28.2.1926г.
12. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
Това е опит само за развиване на постоянството. Когато развива постоянството в себе си, човек трябва да го различава от нахалството. При постоянството разумът взема участие, а при нахалството разумът отсъства. Постоянството прави човека съвестен, то го заставя да обмисля всяко нещо, което предприема, и да не бърза.
12.2 Страдание, търпение, опитност, знание ( втори вариант )
Какво има в постоянството? Човек, който постоянства, иска да пие или вода, или да яде хляб.
Често казват постоянство, без да разбират дълбокия смисъл на постоянството.
Идеята е тази. ''(По какво се отличава постоянството от нахалството?)'' Постоянният човек е умен, а нахалният – глупав. В постоянството всякога разбираме един разумен акт.
5.4.1926г.
13. Чист и светъл!,  ИБ , София
В чистотата се крие още и младостта, постоянството, както и моралният устой на човека.
13.2 Чистъ и свѣтълъ! ( втори вариант )
Въ чистотата се крие още и младостьта, постоянството, както и моралниятъ устой на човѣка.
30.1.1927г.
14. Неизвестни величини,  МОК , София
Постоянството е отличителната чърта на новия човек, на хората от новата култура.
22.5.1927г.
15. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Едно от условията за създаване на характер е постоянството и точността; обещае ли нещо, човек трябва да изпълни обещанието си - никакво отлагане не се позволява.
Вие искате да бъдете носители на Новата култура - как ще постигнете това, ако не работите, ако не правите опити и упражнения? Имайте постоянството на мравката, на пчелата.
15.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Трябва да имате постоянството на мравята.
22.2.1928г.
16. Възкресение, ООК , София
Не е в многото, но в малкото и в постоянството, в будността на съзнанието.
28.3.1928г.
17. Полюси на съзнанието, ООК , София
С тези упражнения вие ще развиете постоянството си, а същевременно ще развиете и вярата си.
27.5.1928г.
18. Бог е Дух,  НБ , София
Обичта е пробният камък, който определя постоянството на човешкия характер.
14.9.1928г.
19. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
Ако идеята на човека не издържа при всички изпитания, тя не е истинска; ако добротата му не издържа при най-големи напрежения, тя не е истинска; ако постоянството му не може да види резултатите на своя труд и работа, и то не е истинско.
19.2 Външни и вътрешни влияния ( втори вариант )
Или вземи постоянството.
18.1.1929г.
20. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
Мохамед си казал: Ако една мравка може да приложи такова постоянство и да се справи с мъчнотията си, защо и аз да не приложа постоянството си? По-високо ли стои мравката от мене? Той направил последно усилие, и работата му се свършила успешно.
20.2 Наблюдение и интуиция ( втори вариант )
Щом почнеш да мислиш за вълка, можеш да усвоиш някоя негова отлична черта, например постоянството.
29.5.1929г.
21. Определени движения, ООК , София
Природата обича постоянството в човека. По този начин тя насила ги заставя да работят, да развиват постоянството в себе си.
14.6.1929г.
22. Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК , София
Постоянството не подразбира да се седи с месеци върху една и съща буква, нито да държиш в ума си постоянно една и съща буква.
11.9.1929г.
23. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Що се отнася до постоянството, тази черта е слабо развита в българина. Изобщо, на човек, в когото постоянството е слабо развито, не може много да се разчита.
25.9.1929г.
24. Разумни методи, ООК , София
Оттук можем да извадим заключение, че постоянството на човека се определя от силата на неговите желания.
Досега постоянството в злото, в глупостите е било по-голямо, отколкото в доброто и в разумните работи. Днес обаче, стремежът на човечеството е по-силен към разумните работи, вследствие на което прилага постоянството си в това направление.
30.8.1930г.
25. Трудните неща,  ИБ ,БР , София
Имайте предвид, че живеете в един период, в който постоянството е слабо.
12.2.1932г.
26. Силата на възможностите,  МОК , София
За да изпита постоянството си, човек трябва да види, може ли да изправя грешките си.
26.2 Силата на възможностите ( втори вариант )
И всеки човек, за да изпита постоянството си, трябва да се избави от погрешката си.
1.7.1932г.
27. Даване и вземане,  МОК , София
И така, изучавайте постоянството от жабите.
15.2.1933г.
28. Ухото, ООК , София
Казваш, че един човек е твърд, друг – мек, трети – силен, четвърти – постоянен. – Какво знаете за тези хора? Важно е да определите степента на твърдостта, на силата, на постоянството, на добротата му.
28.2 Ухото ( втори вариант )
Каква е мярката на твърдостта, на силата, на постоянството? После казваш, че той е добър човек.
22.2.1933г.
29. Отношение към природата, ООК , София
Постоянството има отношение към този закон.
24.2.1933г.
30. Пътя на енергията,  МОК , София
У някои е слабо развито постоянството, милосърдието, приятелството или любовта към Бога.
19.8.1934г.
31. И помаза, СБ , София
Питам: де е тогава постоянството? Виждате някое малко дете и казвате: "Дете е това!" – Де е детето? В онова малкото, нежно дете, което се държи с двете ръце за майка си? Утре същото това дете израства и нарича майка си старуха.
Човек трябва да има благородството на англичанина, щедростта на американеца, изящното изкуство на обходата на французина, постоянството на германеца, издръжливостта на китаеца, съобразителността на японеца и великодушието на славянина.
16.6.1935г.
32. Плащане на дългове,  УС , София
Щом е така, внасяйте всеки ден, без прекъсване, поне по един лев срещу дълга си и ще видите, как незабелязано дългът намалява, като същевременно ще развивате постоянството си.
6.10.1935г.
33. Двата порядъка,  УС , София
33.2 Двата порядъка ( втори вариант )
Щастието се постига по пътя на постоянството, по пътя на Божествения порядък, дето любовта цари.
19.1.1936г.
34. Непроменливи величини, УС , София
34.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
На това се дължи продължителността и постоянството на любовта и омразата в духовния свят.
11.3.1936г.
35. Сегашният момент, ООК , София
Бог ви изпитва търпението, милосърдието, постоянството, верността, надеждата, знанието ви, всичко изпитва, каквото сте усвоили.
2.9.1938г.
36. Съзнание и самосъзнание,  МОК , София
Произходът на постоянството на какво се дължи? Ако се даде една тема „Произхода на пиянството“.
31.3.1939г.
37. Трите перпендикуляра,  МОК , София
Растенията твърди ли са или са постоянни? Растенията хиляди години са изучавали постоянството.
1.9.1940г.
38. Десетте девици, СБ , РБ , УС , София
Тук ще се изпита и постоянството ти.
4.10.1940г.
39. Цяло и част,  МОК , София
В него умът е слаб, постоянството не е развито.
6.12.1940г.
40. Трите връзки,  МОК , София
Имате чувствения свят на човека. (Учителят показва.) Тук имате милосърдието, тук имате съвестта, тук е постоянството.
17.9.1941г.
41. Четирите положения, СБ , София
Устойчивостта и постоянството в любовта на другите към вас зависи от вашата любов към Бога.
16.8.1942г.
42. На зазоряване, СБ , РБ , София
Ще се върна между хората и ще приложа постоянството на мравката.
8.5.1921г.
43. Първата сестра, НБ , София
Сиромашията стимулира човека на труда и постоянството.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.