Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1903г.
1. Слово 1903, Варна, ИБ , Варна
Според поведението му, така и ще постъпя.
4.9.1904г.
2. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
Не трябва ли те от по-рано да представят своите желания пред мене в молитва и пост, в тайната своя стаица? – Да, това трябва да бъде поведението им.
14.8.1909г.
3. Поздрав на всички мои братя, ИБ ,
Според поведението му, така и ще постъпя.
6.10.1912г.
4. Обсадно положение, ИБ ,
От поведението на българския народ, от поведението на славянския елемент въобще, ще зависи разпоредбата на невидимия свят.
2.8.1914г.
5. Сънищата на Йосифа, НБ , София
За да можем да неутрализираме страданията, трябва да вземем урок от поведението на Йосифа.
23.8.1914г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Това, именно, присъствие тук на народните ръководители обяснява поведението на нашето правителство – да не ни закача.
31.8.1914г.
7. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Това именно присъствие тук на народните ръководители обяснява положението и поведението на нашето правителство да не ни закачат.
23.5.1915г.
8. Новото основание, НБ , София
Но останал учуден от поведението на секретаря, който му казал: „Двете бели меджидии, които ми даде, когато не бях ял три дена, те ти спасиха главата.“ Ако този господин знаеше как да постъпва, не щяха да го изпъдят гражданите, но ако и свещеникът не беше поканил този човек, който е гладувал три дена, за да го нахрани и да му даде двете меджидии, последният, като секретар, щеше да му окачи въжето.
1.1.1917г.
9. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Ако те не си изправят поведението, Бог е решил да ги накаже.
9.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Ако тѣ не си изправѣтъ поведението, Богъ е рѣшилъ да ги накаже.
10.6.1918г.
10. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Господ и досега не си е изменил поведението спрямо вас, Той ви обича.
7.11.1918г.
11. Който намигва, ИБ , БС , София
Ако минавате покрай някой кон и той поклати главата си, то значи: „Приятелю, докато не изхвърлиш тази мисъл от главата си, няма да ти тръгнат работите.” Поправи поведението си и пак иди при този кон, и ще видиш, че той вече няма да поклати главата си.
30.3.1919г.
12. Детето растеше,  НБ , София
Генералът не му направил никаква забележка, но той сам изправил поведението си.
19.6.1919г.
13. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Упражнението за отчета на поведението ви през деня ще правите всяка вечер преди лягане.
19.8.1920г.
14. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Решите ли да се поправите, да се върнете към Бога – и хората, и приятелите ви започват да изправят поведението си спрямо вас.
20.8.1920г.
15. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Ако той и сега не си поправи поведението, ще слезе надолу.
9.6.1921г.
16. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Защо? Защо променя поведението си? Това не е братство. Братството подразбира и когато е богат, и когато е учен, и когато е цар, да няма никаква промяна в поведението му, да няма никаква промяна в неговия живот.
23.8.1921г.
17. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Само че човек им е обещал едно, а сега върши друго с тях, но той ще се върне и ще поправи поведението си.
2.4.1922г.
18. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Вечерта Иверций пак ще я повика: „Ти ме тургаш в голямо изкушение, такива работи не трябва да правиш, тия хора, които идат при мен, ще видят, ти си млад момък, не трябва да целуваш момите: или трябва да изправиш поведението си, или аз трябва да бягам“, – „Моля ти се, учителю благи, аз имам една слабост към жените, като ги целувам, може да изкореня тази слабост.“ – „Дано Господ ти помогне да изкорениш тази слабост.“ Питам: Този Иверций имал ли е много право разбиране за човешкото естество? Ако този фиктивен момък целувал тия моми, каква пакост прави? Я ми кажете? Никаква пакост не прави.
30.4.1922г.
19. Ще се стопи!,  НБ , София
Когато вие страдате, Той казва: „Съжалявам, вие не сте постъпили по моя закон, изправете поведението си“.
8.6.1922г.
20. Окултна хигиена, ООК , София
Първото нещо, гледайте да имате тази хармония със самия себе си, да сте доволни от поведението си, от вашето собствено поведение.
20.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
Първото нѣщо, гледайте да имате тази хармония съ самия себе си, да сте доволни отъ поведението си, от вашето собствено поведение.
22.8.1922г.
21. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Като дойде ангелското влияние, вие ще знаете да изправите поведението си и ще си кажете: „Не е този пътят.“ Веднага ще сте готови да изправите поведението си.
7.3.1923г.
22. Педагогическа лекция,  МОК , София
Срещате един ваш познат, който минава покрай вас и не ви поглежда; казвате: "Защо този човек е свил толкова веждите и очите си, какво иска да каже с това, защо се сърди?" За да разберете причината за поведението на вашия познат, преди всичко вие трябва да помислите малко върху произхода на веждите.
18.11.1923г.
23. Бог на живите,  НБ , София
Аз похвалявам поведението на тази последната жена, която е живяла цели 20 години лош живот; а първата жена, която е живяла 20 години добре, е неразумна жена.
13.1.1924г.
24. Оздравяха,  НБ , София
Сега, някой казва: „Защо моят Учител ми казва така?" Пък аз питам: ами защо моят ученик ми казва така?" Да допуснем, че учителят не критикува постъпките на учениците си, а учениците критикуват постъпките на учителите си, светът ще се оправи ли? Нито учителите да критикуват постъпките на учениците си, нито учениците да критикуват постъпките на учителя си; нито синовете да критикуват поведението на баща си, нито бащите да критикуват поведението на синовете си; нито дъщерите да критикуват своите майки, нито майките — своите дъщери; нито богомолците да критикуват своите пастири и обратно.
13.2.1924г.
25. Трите състояния у човека, ООК , София
Ако си нетърпелив, казваш: „Аз съм нетърпелив, от майка си наследих този нрав, не мога да се поправя.“ Ти можеш още тази вечер да поправиш поведението си– всичко можеш да поправиш.
30.3.1924г.
26. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Благородство се изисква от всички ви: в лицето ви, в поведението ви, в обноските ви – навсякъде и във всичко да се чете благородство.
4.5.1924г.
27. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
Първото нещо: трябва да изправите поведението си.
31.8.1924г.
28. Правила на разумния живот, СБ , София
Здрава основа наричам, когато един човек при всичките условия на живота не изменя вярванията си, не изменя поведението си.
Схванахте ли какво трябва да бъде поведението ви през тази година? Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на Слънцето. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един извор, каквото е поведението на една плодоносна ябълка. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един отличен кон, който върши работата си. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един ангел, който изпълнява Волята Божия.
И тъй, помнете сега мисълта ми: поведението ви тази година ще бъде като поведението на един ангел, който изпълнява Волята Божия. Като се срещнат двама братя или две сестри, които се карат, ще им кажете тъй:”Поведението ви трябва да бъде като поведението на един ангел, който изпълнява Волята Божия.“ Ето една хубава философия: нежна, деликатна, осмислена. Като срещнете една сестра, която е много загрижена, какво трябва да ѝ кажете? – „Твоето поведение трябва да бъде като поведението на един ангел, който изпълнява Волята Божия.“ Като срещнете онзи ангел, който е разперил онези ми ти шест милиона крила и ги е турил в действие, че навсякъде се разхожда, знаете ли колко е красиво това? Като придобиете поведението на един ангел, у вас ще израсне Новото, вие ще се новородите и ще кажете: „Роденият от Бога грях не трябва да прави.“ И тъй, щом станеш сутрин, ще си кажеш: „Аз трябва да имам поведението на един ангел.“ Малко се разтревожиш, ще кажеш: „Аз трябва да имам поведението на един ангел.“ Ще си казвате тези думи всеки ден: и като спите, и като ядете, и като работите. Ще си казвате: „Моята мисъл трябва да бъде като поведението на Слънцето, моите чувства трябва да бъдат като поведението на един извор.“ Ако изпълнявате това правило, за всинца ви имам приготвено нещо много хубаво.
28.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Здрава основа наричам, когато един човек при всичките условия на живота не изменя верванията си, не изменя поведението си.
Схванахте ли какво трябва да бъде поведението ви през тази година? Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на слънцето. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един извор, каквото е поведението на една плодоносна ябълка. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един отличен кон, който върши работата си. Поведението ви през тази година трябва да бъде такова, каквото е поведението на един ангел, който изпълнява волята Божия.
И тъй, помнете сега мисълта ми: поведението ви тази година ще бъде като поведението на един ангел, който изпълнява волята Божия. Като се срещнат двама братя или две сестри, които се карат, ще им кажете тъй: поведението ви трябва да бъде като поведението на един ангел, който изпълнява волята Божия. Като срещнете една сестра, която е много загрижена, какво трябва да и кажете? - Твоето поведение трябва да бъде като поведението на един ангел, който изпълнява волята Божия. Като срещнете онзи ангел, който разперил Онези ми ти в милиона крила и ги турил в действие, че навсякъде се разхожда, знаете ли колко е красиво това? Като придобиете поведението на един ангел, и у вас израсне новото, вие ще се новородите и ще кажете: роденият от Бога грях не трябва да прави.
И тъй, щом станеш сутрин, ще си кажеш; аз трябва да имам поведението на един ангел. Малко се разтревожиш ще кажеш: аз трябва да имам поведението на един ангел. Ще си казвате: моята мисъл трябва да бъде като поведението на слънцето, моите чувства трябва да бъдат като поведението на един извор.
22.10.1924г.
29. Възможности и прояви на Любовта, КД , София
На тази постъпка ще й кажете, че тя трябва да измени поведението си.
5.11.1924г.
30. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
Третата сестра трябва ли да каже на разплаканата си сестра, че поведението на тяхната сестра не е хубаво, или трябва да ѝ каже: „Сестро, не плачи, сестра ни не те е обидила, ти криво си я разбрала.“ Ами как ще докаже, че сестра ѝ я е погледнала накриво? Знаете ли какво нещо е криво поглеждане? – То е една проекция.
1.2.1925г.
31. Азъ Те познахъ, НБ , София
Провидението казва: гледайте поведението на този царь и взимайте отъ него примѣръ, защото и върху васъ ще дойде сѫщото.
31.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Провидението казва: Гледайте поведението на този цар и взимайте от него пример, защото и върху вас ще дойде същото.
6.12.1925г.
32. Видя го Исус,  НБ , София
Като умре тази овца, нейното месо вече става безполезно.” Питам: ако ние разсъждаваме, че отношенията на вълка са жестоки, ако осъждаме неговото поведение, тогава защо оправдаваме поведението на един човек? Един вълк задигнал някоя овца някъде, осъждаме неговото поведение, а тук в София някой господин заклал някоя овца, никой не обелва зъб.
22.3.1927г.
33. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Запример, никога не трябва да тълкувате криво поведението и постъпките на хората.
9.2.1928г.
34. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Ти не я познаваш, не разбираш езика й, не си я оценил.” Като чуе тези думи, жената ще се засрами и ще измени поведението си към своя мъж.
12.2.1928г.
35. До край,  НБ , София
Българинът с любовта си не може да се похвали; със силата си – също не може да се похвали, макар да има пехливани българи; и с поведението си, с обходата си не може да се похвали.
1.4.1928г.
36. Славата човеческа,  НБ , София
Казвате: Позволено ли е да се изхвърлят кукувичите яйца навън? – Щом кукувицата е влязла във вашето гнездо без позволение, вие имате право да изхвърлите яйцата й навън. – Не е ли грубо това? – – Нищо грубо няма в поведението ви по отношение на кукувичите яйца.
22.4.1928г.
37. За съдба дойдох,  НБ , София
Обаче, ако българите не изменят поведението си спрямо небето, ако не се решат да служат на Бога, страданията и изпитанията ще дойдат.
16.5.1928г.
38. Разумни отношения, ООК , София
Много методи има, които вие може да приложите по отношение на злото, но от поведението ви, от вашата любов към Истината, към учението зависи да ви ги дам, или не.
19.12.1928г.
39. Израз на живота, ООК , София
Хората са се учудвали на държанието, на поведението, на устойчивостта на тия мъченици.
3.2.1929г.
40. Учителю благи,  НБ , София
Ако те обикнат злото, и то ще измени поведението си по отношение на тях.
12.6.1929г.
41. Стари навици, ООК , София
Питам: колко хора днес имат това съзнание, да се считат отговорни за поведението и постъпките на своите деца? Който има това съзнание, той се е домогнал до метода, чрез който може да изправи живота си.
10.7.1929г.
42. Господар и слуга, ООК , Мусала
От друга страна, той често наблюдавал поведението й към слугите, но никога нищо не казвал.
7.8.1929г.
43. Промени в света, ООК , София
В този случай той не се възмущава, не осъжда поведението си.
30.8.1929г.
44. Служене, почит и обич, МОК , София
Днес учителят влиза в клас с тефтерче, в което пише бележки върху успеха и поведението на ученика.
12.1.1930г.
45. Да се радват наедно,  НБ , София
Наистина, странно било поведението на царя.
19.1.1930г.
46. Две лепти,  НБ , София
Не одобри ли поведението ви някъде, тя може да ви бие.
2.2.1930г.
47. Аз съм,  НБ , София
При вида на такова голямо богатство аз се възгордях, забравих Бога, отказах се от тебе, но ако Бог отново върне богатството ми, аз ще изправя поведението си. – Не, втори път не правя същата погрешка, отговорил светията.
2.5.1930г.
48. Показване,  МОК , София
Казвате, че някой човек има линия на поведение. - Дълга ли е линията на поведението, или къса? - Дълга. Много време трябва да се върви по нея, за да се види краят й. - Какъв ще бъде краят на тази линия? - Каквото е било началото. - Защо? - Защото линията на поведението се отнася към многократните процеси.
48.2 Демонстрация ( втори вариант )
Ако вие кажете тъй: „Линия на поведение", е, мислите ли, че линията на поведение е една къса линия? Вие мислите, че линията на поведението е една къса линия. Тогава има един закон, който определя поведението.
13.6.1930г.
49. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
49.2 Образци за самовъзпитание ( втори вариант )
Сега в първия пример как ви се вижда поведението на
Та никога не се поставяйте да питате: „Този защо постъпва така?" Тъй или иначе, кажете: „Поведението му е такова." Сега, ако Кутузов не бе съзрял този с халата си, ние щяхме ли да имаме този хубав разказ? И ако войникът не беше говорил с момата, щяхме ли да имаме случай да чуем нещо заради него? Или ако онзи беше платил дрехите си, щяхме ли да знаем за поведението на момата? Или пък ако не беше този генерал с авиатора? Значи нас ни се виждат привидно тъй нещата смешни. Че като е слязъл долу, този генерал е имал една опитност, която доста го е смекчила в поведението му към войниците.
18.6.1930г.
50. Абсолютна вяра, ООК , София
50.2 Абсолютно доверие ( втори вариант )
Казвам, гумената топка какво означава? Като видиш, че някое дете си играе с тази топка, казвам, имай поведението на топката.
20.6.1930г.
51. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
51.2 Преводи в природата (Работа, музика, молитва) ( втори вариант )
А учителят и той си има тефтер, и той пише какво има ученикът да му дава и как ученикът се е учил, какво е било поведението му.
2.1.1931г.
52. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
Пренебрегнете ли го, ще понесете лошите последствия на поведението си.
52.2 Съединителните нишки на живота ( втори вариант )
Коректен беше в живота си, в поведението.
7.8.1931г.
53. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
От невидимия свят държат сметка за успеха и поведението на учениците.
30.9.1931г.
54. Събуждане, ООК , София
54.2 Събуди се ( втори вариант )
И като ходя по дърветата, правя голяма пакост с поведението си."
15.1.1932г.
55. Свободата,  МОК , София
55.2 Свобода ( втори вариант )
Винаги онези способните учители – не обичат онези ученици с високо поведение, а със слабо знание, винаги имат почитание към онези, които имат шест в знанието, а две в поведението, по-лесно се преподава на онези, които в поведение имат две.
17.1.1932г.
56. Освободени,  НБ , София
Аз сега коригирам поведението си.
22.1.1932г.
57. Сенки на Битието,  МОК , София
Учителите и професорите не ви ли пилят с голямата пила за поведението и успеха ви? За успеха ви пишат различни бележки: шесторка, петорка, четворка и т. н.
57.2 Сянка на нещата ( втори вариант )
Пили ги на общо основание и когато отивате вие на училището, ще кажете: Как тъй? Та всичките професори не ви ли пилят вас с голямата пила? Защо? За поведението там тургат бележка.
27.1.1932г.
58. Двете отверстия, ООК , София
Като кажеш така, тя ще се замисли и ще измени поведението си.
3.2.1932г.
59. Лица на реалността, ООК , София
От гледището на овцата, поведението на вълка към нея е лошо; от гледището на вълка, поведението му е добро.
59.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
От гледището на овцете поведението на вълка е лошо, но от гледището на вълците тяхното поведение е добро.
21.4.1932г.
60. Доброто семе, ИБ , БС , София
Знаете ли на какво оприличавам поведението на всички тези хора, които се возят с колички? И децата, които не могат да ходят, се движат с колички и ги наглеждат слугини.
10.6.1932г.
61. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
И двамата студенти останали изненадани от поведението на търговеца.
22.6.1932г.
62. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Аз не се сърдя за това, но чета по лицата, какво искат да ми кажат с поведението си.
28.9.1932г.
63. Разумните сили, ООК , София
63.2 Разумните сили в природата ( втори вариант )
Някой път се спирате и не харесвате поведението на младата мома.
19.10.1932г.
64. Правилно отношение, ООК , София
Понеже се възмутил от поведението им, опитал се да направи една забележка на едного.
6.11.1932г.
65. Ето отрока,  НБ , София
65.2 Ето отрока ( втори вариант )
Но щом се прояви съзнанието, променя се и поведението му.
25.12.1932г.
66. Разбрано добро и неразбрано зло,  УС , София
Като забележат поведението му от другия свят, наказват това дете със смъртта на майка му.
5.2.1933г.
67. Божествен импулс,  УС , София
Поведението на тази жена може да се изтълкува двуяко: от една страна тя се страхува да не разбера тайните ѝ; от друга страна тя се страхува да не схвана мисълта, която я смутила.
21.6.1933г.
68. Организиране на вътрешния човек, ООК , София
В природата има един общ закон: Ти можеш да изкривяваш линията на поведението, можеш да отклониш известна сила, но тя пак ще се върне в същия път; тя е като пружина.
68.2 Организиране на вътрешния човек ( втори вариант )
Линията на поведението, известна сила ти може да я отклониш, но тази сила пак ще се върне в същия път, тя е като пружина.
10.12.1933г.
69. Законът на молитвата,  УС , София
Аз така си обяснявам поведението му.
22.4.1934г.
70. Бъдете като Баща си!, УС , София
Какво е било поведението на този млад син? Младият син взема парите и отива там, където не трябва; започва да яде, да пие, да разпилява имането си и след това слиза в положението на най-нисшия живот.
Ако ми се предоставяше аз да избирам, няма да избера нито поведението на големия син, нито поведението на младия син – и двамата са погрешни. Аз ще избера поведението на бащата.
22.4.1934г.
71. Три възгледа,  НБ , София
Та, казвам: Често ние, хората, заставаме на едно положение и казваме: „Кой е на правата страна?“ Всички ние сме на правата страна, само че право не вървим. – „Че, ние живеем в правата страна, как така?“ Та Слънцето, което изгрява в същата Земя, на друго място има, дето казват, че от поведението на хората се е засрамило Слънцето, като видяло как зле живеят.
15.7.1934г.
72. Изново родени,  НБ , София
Тогава, какво беше поведението на Христа, когато доведоха при Него онази блудница? И казват: „Учителю, какво казваш Ти? Знаеш какво Моисей е казал за такива – с камъни да ги убиваме.
5.9.1934г.
73. Изпит на ученика, ООК , София
И тогава Господ ти казва така: „Изправи поведението си!“
18.11.1934г.
74. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Най-после решили да изпратят една комисия при него да му поговори, да го убеди да измени поведението си.
24.4.1935г.
75. Предпоставките на музиката, ООК , София
Ти казваш, че трябва да избираш мислите си, поведението си, да знаеш как да постъпваш.
2.9.1935г.
76. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
В първо време хората няма да бъдат доволни от него, няма да одобряват поведението му, но като видят, че той издържа на всичко, че е готов да устоява за своето верую, те отстъпват пред него и виждат, че е човек, на когото може да се разчита.
25.10.1935г.
77. Неизменното в човека,  МОК , София
Ние искаме да изправим поведението [си].
27.10.1935г.
78. Приложението като източник на знанието,  УС , София
78.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Син се обидил от баща си и за да го накара да се замисли върху поведението си, хвърля се от една канара и счупва крака си.
17.11.1935г.
79. Вътрешният закон,  УС , София
79.2 Вътрешният закон ( втори вариант )
Вместо да философствате, да търсите причината за поведението му, разберете нуждата му, вземете една кофа и започнете с него заедно да гасите огъня.
15.3.1936г.
80. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
80.2 Новият метод ( втори вариант )
Като се заинтересува от тях, то ще дойде да ви разправя, какво е прочело, и ще изправи поведението си към вас.
18.3.1936г.
81. Радиации, ООК , София
Сега от онова, което сте чели, което са ви разправяли, какво разбирате например за поведението на Христа? Някои са ми разправяли, че са виждали Христа.
19.4.1936г.
82. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС , София
82.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Кажеш ли една лоша дума, поведението ти ще се развали и ще останеш назад в развитието си.
3.5.1936г.
83. Защо е позволено някой да прави добро,  НБ , София
Ако вие истински обичате баща си, ще останете тих и спокоен, няма нито на йота да измените поведението си към него.
26.8.1936г.
84. Човешко и Божествено, СБ , София
От поведението на хората към този ангел, се познава и техният характер.
84.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
От поведението на хората към този ангел се познава и техният характер.
16.9.1936г.
85. Личното и безличното, ООК , София
Единият не одобрява поведението на другия.
14.2.1937г.
86. Конкурсен изпит,  УС , София
Няма ли да се срамуваш от поведението си?
17.3.1937г.
87. Плосък и объл говор, ООК , София
Защото линията на поведението, това е един резултат, една действуваща разумна сила.
22.3.1937г.
88. На своето място и на своето време,  ИБ , София
Обаче, един неделен ден, според обичая си, пак взел със себе си едно бедно дете, което с поведението си го научило на нещо ново.
7.7.1937г.
89. Божествено ръководство, ООК , София
Той не те съди, но казва: „Изправи поведението си“.
6.8.1937г.
90. Светилник на ръцете и на нозете, СБ , РБ , 7-те езера
Като го слушали така да говори, учениците на Сократа се възмутили от поведението му.
23.8.1937г.
91. Любов и безлюбие, МОК , София
Но аз харесвам поведението на майката – тя е повярвала в туй, което детето казва.
3.10.1937г.
92. Бал маске,  НБ , София
Какво лошо има в поведението им? Те се целуват по бял ден, когато Слънцето ги гледа.
4.9.1938г.
93. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Ще напусна рая и ще отида да страдам заедно с нея.“ Невидимият свят одобри поведението на Ева.
21.9.1938г.
94. По закон и по любов, ООК , София
Как ще оценим поведението на синовете и дъщерите? С обходата към бащата.
9.12.1938г.
95. Младост и старост,  МОК , София
Нали сте забелязали в училището, когато ученикът не е способен или поведението не е на място, не се учи добре, като мине, учителят даже не подига погледа.
1.1.1939г.
96. Малкият брат,  ИБ , София
Той останал недоволен от поведението на баща си и го осъдил в несправедливост.
21.6.1939г.
97. Нагоре и напред, ООК , София
Пък ако не е узрял в поведението си, ще му изпеем „ла“.
19.7.1939г.
98. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Днес ги възпитават чрез забележки, мъмрене, намаляване на поведението и т. н.
Какво се ползува ученикът, ако поведението му е отлично, с никого не се е карал, лоша дума на никого не е казал, а успехът му отгоре – до долу е слаб? Той не е казал на никого лоша дума, но със слабия си успех е станал причина учителят му да говори лоши думи и да се сърди.
5.11.1939г.
99. Призова учениците Си,  НБ , София
Затова те боли коремът.“ – „Да не е дохождала тя да се оплаква?“ – „Казвам ти: Ще измениш поведението си спрямо жена си. Ще измениш поведението си и спрямо децата си. Като станеш справедлив и измениш поведението си, болката в корема ти ще мине.“ – „Ами цяр?“ – „Ще вземеш лайкучка и на всеки десет деня ще пиеш по една чашка.“ – „Ама, да не утешаваш само?“ – „Ако след десет деня коремът ти не мине, пак ела при мене.
15.11.1939г.
100. Към свобода!, ООК , София
И намерят табакера в този-онзи и му свалят поведението.
100.2 Към свобода! ( втори вариант )
И намерят табакера в този-онзи и му свалят поведението.
12.5.1940г.
101. Здравословно гледище,  УС , София
От поведението ти съди, какво е твоето разположение.
22.9.1941г.
102. От север към юг, СБ , София
102.2 С любов ( втори вариант )
В дадения случай поведението е добро.
21.11.1941г.
103. Същественото,  МОК , София
Понякой път я озадачаваме с поведението си.
11.1.1942г.
104. Единствената врата,  УС , София
Щом помислиш, че не постъпваш добре, веднага ще изправиш поведението.
Тогава геройство е поведението на слънцето: между всичките тия тъмни планети единствено то свети и прави видна нашата земя, прави видни Юпитер, Сатурн.
24.5.1942г.
105. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Аз харесах поведението ѝ, че не взе нито вляво, нито вдясно, но точно пътя, по който слезе от стръмнината, пак там се изкачи.
26.7.1942г.
106. Ще ти въздаде,  НБ , София
Той не одобряваше поведението на ония хора.
13.12.1942г.
107. Усмихвай се,  УС , София
Одобрявам поведението на децата, които късат плодовете. Не одобрявам поведението на старите, които карат други да им късат.
20.6.1943г.
108. Религиозни и духовни хора,  УС , София
Мислиш добре, поправя се поведението.
24.10.1943г.
109. Плодовете на Духа,  УС , София
Възмутена от поведението на своя възлюбен, тя го изпъдила от дома си. – В кого е вината? – И в двамата.
31.10.1943г.
110. Новото начало,  УС , София
110.2 Новото начало ( втори вариант )
Похвално е поведението на майката.
22.11.1944г.
111. Божествени подбуди, ИБ , ПС , София
111.2 Божествени импулси ( втори вариант )
Така той ще изправи погрешката си, ще измени поведението си към тебе.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.