Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Ето подигни очите си и виж Господа, който стои посред теб като жених, готов за невестата. Подигни очите си и виж как Той стои почтено помежду ви.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Ето, подигни очите си и виж Господа, който стои посред тебе като жених, готов за невестата. Подигни очите си и виж как Той стои почтено помежду ви.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Ето подигни очитѣ си, и вижъ Господа който стои посредъ тебе, катъ женихъ готовъ за невѣстата. Подигни очитѣ си и вижъ какъ той стой почтено помежду ви.
2.10.1898г.
3. Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ , Варна
Ето всички ние се радваме в теб и сме пратени от твоя Бог Господ да те облечем в сила и мощ и да ти предадем юздите на земните царства, да те изведем и прославим пред очите на света, да знаят всички, че Господ се е възцарил в умовете и сърцата на всички, които го любят.
20.10.1898г.
4. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Слушайте гласа Му, Той иде отгоре, повдигнете очите си и вижте това, което ви очаква.
И казвам ви, че не се е раждал в дома славянски от него по-смирен и по-чистосърдечен господар, който с непоколебима вяра прие даденото обещание, подобно на Авраам, който не пожали сина си, но го принесе жертва жива Богу, така се подвиза благоугодно вашият началник и баща на славянския род, който даде очите на първородния си син в жертва благоприятна, дар избран на Господа, в знак на неизменна вярност Нему.
Повдигнете очите си и вижте, че светът е узрял за жътва.
14.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Странно ли ти се вижда това? Не ти ли е по-приятно да гледаш, отколкото да си закриваш очите? Не ти ли е по-угодно да слушаш, отколкото да си затуляш ушите? Ти с твоето и най-малко съмнение, колкото и да е малко, не си ли затворил сърдечните си очи против Бога? И казваш: „Той може да не е тук.“ Ти с твоето двоумение си затуляш ушите и казваш на себе си: „В тайно Той не говори, аз не Го чувам и не мога положително да се убедя.“ Ето това е то „мъдрост“. Ти си затворил като человек очите си и казваш на себе си: „Аз не виждам вече никого.“ Ти си затуляш ушите и казваш пак: „Аз вече не чувам никого.“ И това е то, като че ли решаваш някой важен въпрос. Ти можеш да затвориш очите си и да запушиш ушите си, когато отиваш към една яма, и да мислиш в себе си че я няма, но щом паднеш в нея, ще се принудиш най-после волю-неволю да си отвориш очите и да си отпушиш ушите – да видиш и чуеш къде си, щом почувстваш тази вътрешна неизцелима болка на твоето падение.
18.7.1900г.
6. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
Ти тогава ще познаеш напълно Духа на твоя Благ Господ, който, макар още да не виждаш с твоите очи, но ще дойде време, когато очите ти ще се отворят, ти ще ме познаеш с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила и душа.
21.7.1900г.
7. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Не е ли самият ти живот едно постоянно свидетелство, че Господ е милостив и добър винаги? Ако не беше всеблаг, би ли ти дал да мислиш, да гледаш, да слушаш, да действаш и вършиш това, което желаеш? Би ли ти позволил свободно да си повдигаш очите и да Го призоваваш като приятел на помощ? Кой от земните владетели е дал някога такава свобода на своите поданици и такова снизхождение, за да могат всякога да имат достъп до Него? Той е сам Господ, който е сторил това, който е навсякъде, на когото окото е всевидещо, който претегля и оценява всички постъпки.
22.7.1900г.
8. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Той ще е человек, на когото лицето ще свети като на Ангел, в очите му ще има запален Божествен огън. Преди всичко трябва, както на слепия человек, който дойде при Господа, да им се отворят очите – да видят вътрешно напълно Божията слава, Неговата слава, Неговата Благост и величие.
4.9.1904г.
9. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
И когато ви се отворят очите като на слепия, ще видите хубавия Божи свят.
Обърнете очите си към тоя свят, погледнете на всички неща наоколо ви, погледнете на това множество, което се движи наоколо ви, кой промишлява за техните нужди? Не говори ли това всичко вкупом, всичко според заслугите на всекиго? Ще бъде ли прилично да се предпочете недостойният пред достойния, болният пред здравия, злият пред добрия, злоезичният пред праведния? – Не, небето и земята са наследство на кротките и чистосърдечните.
28.8.1907г.
10. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
И ако някой от вас има да каже нещо на другиго, нека му каже в очите ясно и откровено, а не задкулисно.
Затова ние поставяме Истината да съответства на очите на човека, гдето основата на неговия мозък може да се осветлява.
22.8.1908г.
11. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Когато един лош дух влезе в стомаха, очите стават мътни, а пък когато влезе в задния мозък, очите стават змийски, с един парлив поглед.
28.8.1909г.
12. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Ако искам това, ще отворя очите на двама слепи хора и те ще разправят кой съм.
27.8.1910г.
13. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Човек, който не помага и не услужва (слугува) на страдащите пред очите му, как ще помага на хора, които са далеч от него? Законът е такъв, че трябва да послужите на тия, които са най-близо до вас, та да се отдалечат и ви не препятствуват.
20.1.1911г.
14. Канарата и дървото, ИБ , В.Търново
Човек със своите желания да има материални богатства като: пари, хубави дрехи, канапета и др. прилича на една морска риба, която, каквото види с очите си, го заграбва, и от това е получила названието си "морски дявол".
23.8.1911г.
15. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Когато завършите вашето поприще на земята, Отец Сам ще обърше всяка сълза от очите ви и ще ви даде всяка радост и веселие.
Вярвам, че миналата година вие сте имали много изпитания и сте си говорили: „Къде отиваме и какво ще стане с нас?“ На това има да ви кажа: свещта, която ви давам аз, вие я угасете, ако намерите друга по-добра, но докато не могат да ви дадат друга свещ, дръжте си тая и им кажете да се махнат от пред очите ви.
Вие искате в себе си да видите един дух, но той е само една черупка, а Бог иска да ви отвори очите, та да видите духовния свят.
И първото нещо е да се научим да живеем и като се научим да живеем, можем да изберем най-простата професия — даже такава, която е най-простата в очите на света.
5.11.1911г.
16. Камъкът има мистично значение, ИБ , София
Ако сега се чувствувате слепи и не виждате, викайте подир Христа, Той да ви отвори очите, и тогава няма да виждате мрачкаво, а ясно и не ще има нужда да ви ръководят. Вий понастоящем се намирате в една епоха, когато именно вниманието ви е нужно, за да се държите близо до Христа, в което, ако постоянствувате, в скоро време ще ви се отворят очите, т.е. шестото чувство ще настане и няма да имате нужда от водител.
6.9.1912г.
17. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Тук, например, четем: „Очите ти ще видят Царя на красотата.“ Защо ние страдаме в тоя свят? Защото се уповаваме на хора, които са като нас изменчиви.
Всички вие трябва да знаете и изпълнявате правилото, че не бива да говорите за неща, които не знаете и които с очите си не сте видели и проверили.
Христос през тази година ще свидетелствува във вашата душа и ще ви даде толкова доказателства, колкото искате, само отворете очите и ушите си.
24.8.1912г.
18. Вие сте поканени да работите, ИБ , В.Търново
Всички вие трябва да знаете и изпълнявате правилото, че не бива да говорите за неща, които не знаете и които с очите си не сте видели и проверили, защото това, което нас ще повдигне, то е истината и самата истина – никакви догадки, предположения и слухове не бива да ни влияят.
29.9.1912г.
19. Преходната граница, ИБ ,
Гледайте света право в очите, защото аз нямам добро мнение за човек, който гледа в земята, понеже там той гледа за своите съкровища, при които най-сетне ще отиде.
20.10.1912г.
20. Обсадно положение, ИБ ,
Тия работи, които стават сега пред очите ви – войната и прочие, да ви не смущават.
26.8.1913г.
21. Назидавайте себе си, ИБ , София
Но разясних ви го, защото желая доброто на вашите души и защото виждам, че на повечето от вас в това отношение очите ви са отворени към света, също както на бивола окото е все в просото.
5.12.1913г.
22. Ще постигнем, ИБ ,
Всичко е в положение да ни даде урок, стига ние да си отворим очите, разума, да разсъждаваме за всичко и тогава ще бъдем като един извор, където всякой ден нашият небесен Баща ще влива по нещо – знание.
Може в известно време да има грозни уста или нос, или очи, но това показва съвсем друго нещо, например носът - това говори за недобре развит ум, очите – недобре развита душа, и той може да има недостатъци или грешки в този живот, но ние не знаем неговото минало и в дадения момент може да не е красив или не добър, но може би и за в бъдеще ще стане много по-красив, добър и светец – ето защо нищо няма грозно и лошо, но това са нашите креатури, които ние сами си създаваме.
8.12.1913г.
23. Делението, ИБ ,
Какво ще стане, ако сърцето, стомахът, очите, ръцете, краката или друга някоя част от тялото ви се отдели? По закона на делението се постъпва днес в живота, като се отделят дъщери и синове от родителите си.
29.3.1914г.
24. Ето човекът, НБ , София
Един искал да направи смешка и да дразни едного, който му рекъл: „Ние сме в градина, в която има много хубави ябълки.“ – „Но аз не виждам нищо“ – отговорил му другият, като си затворил очите; приятелят му зашил една плесница и онзи прогледнал и видял. Онези от вас, на които са затворени очите, трябва да искат да им се отворят.
Когато пророк Илия отишъл в пустинята и се предал на пост и молитва, и когато дошла буря и огън, а Илия закрил очите си, Бог не е бил в бурята и огъня, а в тихия глас, който говорел.
5.4.1914г.
25. Житното зърно, НБ , София
Кой е този без очите? Човешкият инстинкт.
Един рекъл на един свой приятел: „Моята маймуна не можеш я излъга“; отива приятелят му при маймуната, почва да се преструва, че спи, зажумява и маймуната, а той задига парите; връща се господарят ѝ и я набива хубаво; втори път маймуната си отваря хубаво очите, не замижава, защото знае, че има дърво.
19.4.1914г.
26. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ , Бургас
За умствената храна има около нас хиляди предмети, от които я възприемаме чрез очите и ушите.
3.5.1914г.
27. Явлението на Духа, НБ , София
Вие ще кажете: „Ами че тия неща ние ги знаем – че светлината е потребна за очите, а звукът – за ухото“. – Така.
19.7.1914г.
28. Любовта, НБ , София
Вземете един плод, ябълка червена, пъстра, красива; най-първо нейната форма мами вашите очи; ще вземете, ще я обърнете откъм едната, после откъм другата ѝ страна и ще си съставите чрез очите, според нейната външна форма и цвят, известно понятие за нея.
И Господ един ден, като ни види недоволни, ще каже: „Турете пръст на очите му“, и ние вече ставаме доволни.
23.8.1914г.
29. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Пожелах да му купя цървулки, но докато се наканя да се приближа до него, погледнах да го съзра пак, но ето, той се изгуби пред очите ми в калабалъка, из който се движеше в една много модна улица.
Те отговориха: „Искаме да ни се отворят очите!" Знаете ли кои бяха тия слепци? Разбира се, вие сте чули нещо за сътворението на света, знаете за Адама и Ева, че са били в Рая, знаете още и за тяхното грехопадение и прочее, но Писанието мълчи и не знаете, как завършиха те своя живот.
С тази дума тези слепци са изявявали, че всичките техни пътища са били пътища на страдания и падане, и затова искат да им се отворят очите, за да бъдат въведени в Христовия път. Това говореше тяхната душа и Христос се прикосна и отвори очите им.
И питам ви аз сега: ако отварям вашите очи, зло правя ли? А пък, ако някой друг може да ви отвори очите, аз ще благодаря на такъв брат, стига да бъдат отворени очите на тези двама слепци. Какво знаете? Къде бяхте преди 200 години ли? Казвате, че се готвите да следвате Господа, но как? Само чрез отваряне на очите ни, ние можем, лека-полека, да се повърнем към Господа.
Тогава студентът изгорил своето око на горяща свещ, без да му е казвал Христос, ни най-малко, да си гори очите.
Вашите очи, понеже са вече отворени – не злоупотребявайте с очите си.
Аз искам да отворя очите ви за съществена работа, та да ви не садят, гдето светът иска.
Желанието ни е да се отворят вашите очи, очите на народа, на свещениците, на земеделците, на търговците, на всички да дадем ново знание, за да съградим Църквата Божия, та като дойде Христос, сам да ръководи Своята работа.
Главата и лицето са писмо, което говори за човека: очите, носът, устата, езикът, ушите – всичко говори – всеки уд на човека говори.
Така, ако започнем да разказваме романи и истории разни за придобиване на пари, вам веднага ще ви се ококорят очите.
Например, вашите очи са превод на Истината, следователно, има съотношение между очите и Истината.
11.10.1914г.
30. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Попитали една жена, която не знаяла да чете, и тя рекла: „Синко, сляпа съм, сляпа!“ Не можете ли на тази жена да отворите очите? Отворете ги. Учителите са хора, които отварят очите на слепите; те са чудотворци; пратите сина си при тях, след 10–15 години го връщат с отворени очи.
Първото нещо, като се върнете у дома, е да започнете да излекувате бесния; второто, което трябва да направите, е да отворите очите на вашия сляп; третото – да отпушите ушите на вашия глух; четвъртото – да развържете ръката на този, на когото е вързана – да турите вашия ум в действие.
18.10.1914г.
31. Фарисей и Митар, НБ , София
Като се огледат очите ви, ще видите какво е състоянието на вашата душа. Единственото, което никога не лъже и не може да лицемери, са очите. Затуй, когато човек някой път иска да излъже, замижва или туря ръка на очите си. Детето съзнава, че майката, като го погледне, ще познае, че лъже, и затуй си туря ръката на очите.
Той живее в тила, в темето, в ушите, в главата, в носа, във вътрешната страна на очите.
25.10.1914г.
32. Условията на вечния живот, НБ , София
Но ония, които мислят, нека видят потопени ли са в оная среда, която се нарича Бог; имат ли условията и елементите; въздухът им чист ли е; прозорците им отворени ли са; очите, езикът на мястото ли са.
1.11.1914г.
33. Страхът, НБ , София
Как не ще ви болят? Тия зли духове черпят сокове от вас, и почнат да замрежват очите ви, почнете да ослепявате, да оглушавате, краката и ръцете ви почнат също да боледуват, и един ден ви грабват и ви занасят в гроба. Тухлите и плочите са там, и след време тия кости пак ще възстановят своя първоначален храм, и затова Господ пита пророка: „Сине человечески, тия кости могат ли да оживеят?“ Пророкът отговаря: „Ти знаеш, Господи!“ Господ казва: „Проречи тогава за Духа да дойде и да ги оживи“. (Езекиил 39.) Веднъж Едисон направил една малка смешка с някои свои приятели: направил два скелета да се движат автоматично, свързал краката и ръцете им с тел, турил грамофони на ръцете и електрически лампички в очите, и тогава тия два автомата почнали да говорят: „Ние бяхме едно време като вас – ядохме и пиехме; вижте какви сме сега!“ Всички се изпоплашили и хукнали да бягат.
20.12.1914г.
34. Учителите, НБ , София
На очите на конете турят капаци, за да гледат само напред, да не се плашат от странични влияния, и човек по-добре е да има такива капаци, устремен към една само идея, благородна.
3.2.1915г.
35. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Очите заповядват на ръцете и т.н.
4.4.1915г.
36. Великден, НБ , София
Съвременните астролози казват, че човек се намира в съобщение с цялата вселена, т.е. че всички същества се намират в известно съотношение; сърцето, умът, ушите, очите съответстват на известни същества в пространството и когато между тях стане борба, тогава човек усеща в съответната част, в краката или главата, някои действия.
Проучили ли сте защо Господ ви е турил нос, защо ви е турил две очи и защо на някои очите са черни, на други – сини или зелени, и защо са тия веждички отгоре? Образува се една осморка; какво значи туй число? То показва числото на работата.
23.5.1915г.
37. Новото основание, НБ , София
Така трябва да правите и вие: срещнете ли на пътя си лъв, не се обръщайте назад или наляво, или надясно, а го гледайте право в очите, кажете му: „Махай се, безобразнико, от очите ми“ – и той ще се махне.
25.7.1915г.
38. Стари и нови мехове,  НБ , София
Според Мойсеевия закон, понеже старите хора не са способни да се борят с новото, искат да хванат противника и да му извадят очите, да не може да ги вижда и намери, а Христовото учение казва: „Вашите противници може да направите ваши приятели, можете да ги обезоръжите и дори да ги накарате да ви служат“.
В очите на мнозина виждам, че са упоени от старо вино, махмурлии са, препили са.
17.8.1915г.
39. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Затворете човека в тъмна стая, ще заспи; турете ярка светлина, красиви форми, красиви работи, ще си отвори очите.
Направил е стълба, отворил е вратата и вика: „Излезте навън". (''Обаждат се: „Амин".)'' Някои казват: „Дълги години сме живели в този затвор, като излезем, ще ни се повредят очите". Няма да им се повредят очите. „Да ни турят превръзки".
5.9.1915г.
40. Свобода на Духа,  НБ , София
Когато погледна очите ви, зная духа ви: когато Духът влезе, очите не са много тъмни, но не са и много светли. Може някой път очите да лъщят, като на някоя змия, но то е „нефеш“, желанието да глътне, да изяде някого. Видели сте как вечерно време лъщят очите на котката – тя търси мишки.
7.1.1916г.
41. Рождението*,  НБ ,
Някой казва: „Аз имам мир, спокоен съм“; утре му дойде някое вълнение, веднага започва да бръчка мускулите на очите си; къде е тогава мирът? Не го напуска, но той не е бил действителен мир. „Аз съм християнин, 10 години се подвизавам, чел съм еди-кои писатели – Спенсер, Спържи, Апостол Павел“.
И дълго време ще викат като онзи слепец: „Сине Давидов, милост към мен, допри ръката Си на очите ми!“ Като ви пипне очите, Той ще ви попита: „Виждате ли?“ – „Виждаме, Господи, хората като дървета.“ После пак ще ви пипне: – „Сега какво виждате?“ – „Хората мърдат.“ Това какво означава? Че вашите мисли и желания първо са неподвижни, като дърветата, а когато почнете да виждате, нещата стават живи, като хората.
17.9.1916г.
42. Милосърдието, НБ , София
На какво се дължи тази чувствителност на очите? Разбира се, на този въпрос могат да се дадат разни отговори, но все трябва да приемем едно твърдение, от което да започнем своите съждения.
Трябва да има Светлина в очите, ушите, в ума, във всичките мозъчни центрове на човека, във всичките му сили и способности, за да разбира той нещата.
15.10.1916г.
43. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Това учение е в състояние да възстанови краката на хромите, да отвори очите на слепите; от това учение глухите прочуват, болните оздравяват, мъртвите възкръсват.
Отварям очите ти и започваш да виждаш.
43.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Това учение е в състояние да възстанови краката на хромите, да отвори очите на слепите.
Отварям очите ти и започваш да виждаш.
16.11.1916г.
44. Петте разумни девици,  НБ , София
Не се ли приеме с любов, истината причинява смъдене, болка в човека, както когато го болят очите, стомаха, дробовете.
В който ден се отворят очите ви, ще пожелаете да се ожените за Царския син, т.е. да влезете в света на Истината и да станете разумни.
26.11.1916г.
45. Закхей, НБ , София
И трябваше да мине много време, за да паднат люспите от очите му. Имате право, люспи имате на очите си.
3.12.1916г.
46. Ще ви въздигна, НБ , София
Например, ако очите ви са здрави, щом излезете сутрин на слънце, гледката ще ви прави добро впечатление. Но ако очите ви са болни, гледката ще ви прави лошо впечатление и ще трябва да се затворите в някоя тъмна стая, понеже при болни очи лекарите често пъти препоръчват това. Тъй че, в това отношение светлината е зло за човека и трябва да се премахне, да й се тури препятствие, докато очите дойдат в нормално състояние и започнат да възприемат нейните вибрации.
Питам ви какво е вършил Христос? Ако един човек дойде между един народ, както и Христос беше между хората, и започне да отваря очите на слепите, да лекува болните и т. н. и целият народ тръгне подир него, питам той лошо ли прави? Ако този човек може да даде всички добри семена, ако може да внесе мир и съгласие, лошо ли прави? Следователно, всеки, който идва в света да носи Божественото учение, трябва да държи в ума си, че това е Христос вътре в нас.
Какво познавате от този свят? Пред вас има една завеса, и ако се вдигне, ще видите колко скрити неща има! Ако се отворят очите ви, ще видите колко ваши близки има около вас сега – ваши баби, прабаби и т. н.
Колко красиви са тези същества на Добродетелта! Да видите само какви са очите на човека, който изразява Добродетелта, да видите какъв е носът му, каква е устата му, какви са косите му! Да, косите показват доколко сме добродетелни или не. Така пред очите ви ще се открият много същества на Добродетели. Както пред очите на един астроном се откриват милиони слънца в пространството, защото той наблюдава с телескоп, докато с невъоръжено око те остават за него скрити.
17.12.1916г.
47. Спаси ни, НБ , София
Когато енергията, произвеждана от Слънцето, дойде до очите ви, тя се разбива и щом стигне до зрителния нерв, вие усещате светлина.
Някои казват: “Изтекоха ми очите от плач”.
Когато човек има тази Любов, очите му имат голяма дълбочина.
Понякога очите ви не са добре. А причината беше тази, че очите й са малко изпъкнали и хвърлят сянка при различните ъгли на осветление...
24.12.1916г.
48. Ще бъдат научени,  НБ , София
Когото и да срещнете, ще видите, че се е демагнетизирал, очите му хлътнали, лицето му посърнало.
Кога човек мига? Като затваря и отваря очите си бързо, той мига. Те затварят очите си, правят се, че нищо не виждат, и казват: Господи, ние нямаме тела на желания, дай ни това, от което се нуждаем. Като получат отговор на молитвата си, отварят очите си и всичко забравят.
Тия два принципа се виждат и в ръцете, и в лицето, и в очите на човека.
48.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Ние сме се демагнетизирали, започнали сме да се разваляме, очите ни започват да хлътват, лицата се развалят.
Това мигане какво означава? Когато човек мигне, някой път затвориш очите си, тъй както котката, като види мишка, затвори си очите. Така и хората, като се молят, затварят очите си и казват: „Дай ми, Боже, това - аз нямам тяло на желание."
Ако гледате очите си, едното ви око е по-грубо, изхвърля една по-груба светлина, а то е дясното око.
31.12.1916г.
49. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Ако искат да кажат нещо лошо за тебе, ще ти го кажат в очите, а не зад гърба. Ако говориш лошо за някого, бъди искрен, бъди кавалер, кажи му го право в очите.
49.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Някои от тях ще ти кажат нещо пред очите, право ще си кажат каквото мислят за тебе. Бъди кавалер, кажи всичко направо в очите.
7.1.1917г.
50. Растете в благодат!,  НБ , София
Това са велики неща, и когато ви се отворят очите, ще ги разберете. Някой път трябва да се помоли някой на Бога да ви отвори очите, тъй както едно време направи един от израилските пророци – Елисей. Слугата на Елисей, на сутринта, като видял войнството, уплашил се и казал: „Какво ще правим сега, господарю?“ – „Не бой се, защото повече са онези, които са с нас, отколкото тези, които са с тях.“ Помолил се Елисей и рекъл: „Господи, отвори, моля Ти се, очите на слугата ми, за да види“. Отоворил Господ очите на слугата и видял той гората пълна с коне и колесници около Елисей. Когато дошли към него сирийците, Елисей се помолил Господу и рекъл: „Порази, Господи, очите на тези да прогледнат“. Отворил Господ очите им, и се видели всред Самария, при израилския цар.
50.2 Растене и познание ( втори вариант )
Те са велики неща и ако Господ би ви отворил очите, ще ги проверите, а аз някой път трябва да се помоля на Бога да ви отвори очите, тъй както едно време направи един от израилските пророци - Елисей. Помоли се Елисей и рече: „Господи, отвори, моля Ти се, очите му, за да види." Отвори Господ очите на слугата и видя той гората, пълна с коне и колесници около Елисея. Заведе ги Елисей в Самария и рече: „Отвори очите на тези да гледат." Отвори Господ очите им и се видяха всред Самария, при израилския цар.
21.1.1917г.
51. Двамата господари,  НБ , София
И как? Започнал да я рече парче по парче, като наблюдавал ефекта от своето дело, отрязъл ѝ пръстите на краката, на ръцете, извадил очите ѝ, отрязъл носа, ушите, докато най-после я умъртвил. Той бил изследван френологически в Нюйоркския затвор: челюстите и очите му били обезобразени.
И вие сте като комарите, гледате да поужилите някого, но като тръгнете да отидете при Господа, не бива да мъкнете и своето жило, жилото на комара, а да се спрете, да си дигнете нагоре очите и да въздъхнете. Искам да бъдете свободни от вашите стари навици и очите на вашия ум трябва да са отворени, когато Господ почва да чука. Знаете ли как турците казват за жена, която се усмихва? Те казват: „В очите ми се засмя“; мислят, че тя е вече с тях.
4.2.1917г.
52. Блажените,  НБ , София
Някои ще попитат: „Ти какво мислиш?“ – Погледни ме в очите и ще видиш какво мисля.
52.2 Блажените ( втори вариант )
Някои казват: „Ти какво мислиш?" Погледни ме в очите и ще видиш какво мисля.
15.2.1917г.
53. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Схванати сте в краката, в сърцето, в ума, в очите, в устата, а само знаете да искате от Господа: „Дай ми, Господи, това и онова!” Искате Господ да ви слугува. Защо ви болят очите? – Нямате Виделина.
18.2.1917г.
54. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато познаемъ Бога, ще придобиемъ вѫтрѣшенъ миръ, ще ни се отворятъ очитѣ, ще видимъ, че свѣтътъ е живъ, тогава ще знаемъ причината за омразата и любовьта, защо сѫществува доброто и злото, истината и лъжата, ще разберемъ тѣзи отношения и тогава само Истината ще бѫде не мъртва, а жива.
54.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Ще кажете, че ушите са дадени на човека, за да чува и възприема звуковете, очите – да вижда и да различава нещата. Освен това външно предназначение, очите и ушите имат вътрешно, психическо значение.
Един ден, когато очите му се отворят, той ще види, че всичко около него е живо; тогава той ще разбере, защо съществува омразата и любовта, злото и доброто, лъжата и истината.
Който вижда нещата, не се нуждае от доказателства; той вярва на очите си.
25.2.1917г.
55. Спасението,  НБ , София
Набърже се облекли, измили очите си – били готови за път.
Тази е причината, дето очите на някои слепи не се отварят.
Някой се оплаква, че много работи, а още не е прогледнал. – Не е прогледнал, защото няма онази жива вяра, която отваря очите на слепия.
55.2 Спасението ( втори вариант )
Става слѣдъ това Свети Петъръ и казва на Господа: „Какво да правимъ? Сега той пакъ ще бие.“ Дига се Господь, измива си очитѣ и като си изтрилъ очитѣ съ кърпата, маха съ нея и кѫщата се запалва и изгаря.
Ако има нѣкои слѣпи, на които не искаме да отворимъ очитѣ, то е защото ги щадимъ, да не страдатъ.
22.3.1917г.
56. Без товар, ИБ , БС ,
Когато вашите очи се отварят, на Божествената ви душа очите се отварят.
22.3.1917г.
57. Кръстът,  НБ , София
Тия думи за мен представят една велика и дивна картина, толкова грандиозна по своите замисли, толкова хубаво изработена и украсена от Божията ръка! Един ден, когато очите ви се отворят (разбира се, сега, в първия етап на вашето развитие, те са вече малко поотворени), когато окончателно захвърлите старите си тефтери и им турите отгоре един кръст, ще видите величието на тази картина.
1.4.1917г.
58. Виделината,  НБ , София
Всички хора, у които е развито това чувство, имат известни белези в очите, около зеницата, имат известни петна, които показват до каква степен е развито това чувство у тях.
Когато почувствате в себе си гордост, че сте много нещо в света, идете пред огледалото и запомнете чертите на лицето си, очите си, запомнете цялото ваше разположение. Питате: „Какво нещо е виделина?“ Когато влезе тя във вашата душа, лицето ви ще бъде красиво, очите блестящи, от ръцете ви ще излиза една приятна топлина, ще изпущате хубава миризма. Онзи, комуто предстояло по-малко наказание, предложил да се извадят очите на другия – „Но и на тебе ще извадим едното око“, казал съдията. „Нека – отговорил той, – но затова пък на другия ще се извадят и двете.“ Човек с такава жестокост не може да има виделина.
15.4.1917г.
59. Радвайте се, НБ , София
59.2 Радвайте се ( втори вариант )
Много моми, момци се обезсърдчаватъ и искатъ да умрат, но като срѣщне нѣкоя мома единъ хубавъ момъкъ, погледне го въ очитѣ и казва: „Сега животътъ има смисълъ.“ Запѣе тази мома и не иска да умре.
22.4.1917г.
60. Божията воля,  НБ , София
Обаче, като му дадат сто хиляди лева, затваря очите си и се продава.
3.5.1917г.
61. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Ако повредим очите си, ще се лишим от това благо. Очите си трябва да пазим чисти. Как се развалят очите? Някоя жена, когато изгуби мъжа си, плаче, плаче за него и очите и отслабват.
6.5.1917г.
62. Вземане и даване,  НБ , София
Като гледали, как очите му се пълнели със сълзи, съседките казали: Е, братко, голям огън те сполетя. – Голям е този огън, но по-голям е в пазвата ми – отговорил селянинът.
Ако някой иска да го убеждавам в това, ще го хвана за ръката и ще му кажа: Ела с мене, отвори очите си и гледай; отвори ушите си и слушай.
62.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Въ Пловдивъ, въ евангелската църква, единъ отъ ученицитѣ, като четѣлъ библията постоянно плачелъ, отъ очитѣ му постоянно сълзи излизали.
Азъ не Го доказвамъ, а бихъ ви рекълъ: Елате да гледаме всички, отворете си очитѣ.
13.5.1917г.
63. Бог е съчетал,  НБ , София
Човек не трябва, съзнателно, да затваря очите си пред истината.
20.5.1917г.
64. Доброто съкровище,  НБ , София
Тъй щото, когато очите, езикът, ръцете и краката на човека са свободни, това показва, че той има ум, сърце и воля, с които може да работи, да изпълнява Божията воля.
64.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Когато очитѣ, рѫцѣтѣ, краката, язикътъ се освободятъ, това показва, че у човѣка има воля, сърдце и умъ.
27.5.1917г.
65. Пребъдете,  НБ , София
Ако затвори очите си, естествено е, че той не може да вижда. Следователно, ако искаш да виждаш и да разбираш, отвори очите си.
Като отивала в Париж, тя влизала във всички големи магазини и купувала, каквото очите й виждали.
65.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Когато нѣкой мисли, че не може да разбере единъ въпросъ, азъ това обяснявамъ логически така: ако затворимъ очитѣ си и кажемъ, че не може да виждаме, това невиждане зависи отъ нашата воля, да виждаме или не и когато човѣкъ има умъ и каже, че не разбира нѣщо, то значи той си е затворилъ очитѣ.
31.5.1917г.
66. Простотата, ИБ , БС , София
Това подразбират българите, като казват: „Отворили му се очите.” Когато човек стане богат, отварят му се очите.
3.6.1917г.
67. Бог е Дух,  НБ , София
По-добре, да се отворят очите на човека за известно заблуждение, отколкото, да стои със затворени очи пред него.
10.6.1917г.
68. Дали може,  НБ , София
Да се отворят очите и ушите ви, да виждате и чувате добре, за да разберете, кое е право и кое не е, и да поставите всяко нещо на своето място в своя ум и в своето сърце.
68.2 Дали може ( втори вариант )
Да се отворятъ очитѣ и ушитѣ ви, да виждате и чувате добре, за да разберете, кое е право и кое не е, и да поставите всѣко нѣщо на своето мѣсто въ своя умъ и въ своето сърдце.
14.8.1917г.
69. Писмо - 14 септември 1917 г., ИБ , Варна
Нека паднат Павловите люспи от очите на хората и "те ще познаят Бога и Той ще се засели между тях, те ще Му бъдат народ и Той ще им бъде Господ и Бог.
14.7.1918г.
70. В истия час,  НБ , София
Като ви срещне някое животно, гледа право в очите ви, не знае какво ще правите с него.
70.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Като ви срещне нѣкое животно, гледа право въ очитѣ ви, не знае, какво ще правите съ него.
21.7.1918г.
71. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Ако очите ти са мътни, има нещо непотребно в стомаха ти.
Тогава ще разберете защо някога лицето ви е бледо, а някога – червено; защо някога очите ви имат светлина, понякога са мътни; защо някога сърцето ви бие равномерно, а някога – неправилно.
В този тържествен момент на душата си, вие коленичите пред Бога, повдигате очите си нагоре и произнасяте към Него благодарствена молитва. – „Какво ще кажат хората, като ме видят, че коленича?” – Оставете хората настрана.
71.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Ако очитѣ ти сѫ мѫтни, има нѣщо непотрѣбно въ стомаха ти.
Тогава ще разберете, защо нѣкога лицето ви е бледо, а нѣкога — червено; защо нѣкога очитѣ ви иматъ свѣтлина, а нѣкога сѫ мѫтни; защо нѣкога сърдцето ви бие равномѣрно, а нѣкога — неправилно.
Въ този тържественъ моментъ на душата си, вие колѣничите предъ Бога, повдигате очитѣ си нагоре и произнасяте къмъ Него благодарствена молитва. — Какво ще кажатъ хората, като ме видятъ, че колѣнича? — Оставете хората настрана.
28.7.1918г.
72. Събличане и обличане,  НБ , София
Там тя ще се развие добре, ще даде сладки плодове, които ще отворят очите ви. И Ева яде от плодовете на тази семка; очите й се отвориха, и тя прогледна, но не в посоката на истинската Любов, а в обратна посока. Ако съвременните хора ядат от плодовете на тази семка, очите им пак ще се отворят, и те ще прогледнат.
72.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Тамъ тя ще се развие добре, ще даде сладки плодове, които ще отворятъ очитѣ ви. И Ева яде отъ плодоветѣ на тази сѣмка; очитѣ ѝ се отвориха, и тя прогледа, но не въ посоката на истинската любовь, а въ обратна посока. Ако съвременнитѣ хора ядатъ отъ плодоветѣ на тази сѣмка, очитѣ имъ пакъ ще се отворятъ, и тѣ ще прогледатъ.
25.8.1918г.
73. Скритият квас,  НБ , София
Колко пъти тя реже лук, кълца го, очите й се просълзяват, но продължава работата си.
73.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Колко пѫти тя рѣже лукъ, кълца го, очитѣ ѝ се просълзяватъ, но продължава работата си.
8.9.1918г.
74. Да го посрещнат,  НБ , София
Ако търсите игривост на очите, грация и подвижност в движенията, красноречие на езика, идете на хорото – там ще ги намерите.
Гледай човека право в очите.
74.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Ако търсите игривость на очитѣ, грация и подвижность въ движенията, красноречие на езика, идете на хорото — тамъ ще ги намѣрите.
Гледай човѣка право въ очитѣ.
15.9.1918г.
75. Не може да се укрие,  НБ , София
Човек казва, че с очите си гледа и вижда всичко.
Различието между духовното и физическото виждане е, както виждането на човека с очите и виждането му с по-мощта на рентгенов апарат.
В дупките на очите им той поставил по една електрическа лампичка.
Някой казва, че вярва само в това, което вижда с очите си.
– Бият се, чупят костите си, вадят очите си, разрушават градове, а след това започват да наместват счупените кости, да турят дървени ръце и крака и т.н.
И право в очите да те гледа, лъчът върви надолу. Ако бащата знае как да постъпва със сина си, лесно може да отвори очите му.
75.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Човѣкъ казва, че съ очитѣ си гледа и вижда всичко.
Различието между духовното и физическото виждане е, както виждането на човѣка съ очитѣ и виждането му съ помощьта на рентгеновъ апаратъ.
Въ дупкитѣ на очитѣ имъ той поставилъ по една електрическа лампичка.
Нѣкой казва, че вѣрва само въ това, което вижда съ очитѣ си.
Той пита ангелитѣ: Какво правятъ децата ми на земята? — Биятъ се, чупятъ коститѣ си, вадятъ очитѣ си, разрушаватъ градове, а следъ това започватъ да намѣстватъ счупенитѣ кости, да турятъ дървени рѫце и крака и т. н. — Нищо, казва Богъ, — тѣ правятъ опити да замѣстватъ счупенитѣ кости съ здрави; тѣ правятъ опити да създаватъ нови части, да се домогнатъ до начина, по който е създаденъ свѣтътъ.
И право въ очитѣ да. те гледа, лѫчътъ върви надолу. Ако бащата знае, какъ да постѫпва съ сина си, лесно може да отвори очитѣ му.
22.9.1918г.
76. Двамата братя,  НБ , София
Голям Великден иде за всички хора. – „Война е сега, тежки времена живеем.” – Ще останат много инвалиди, но Христос ще отвори очите на ослепелите, ще обърше сълзите на страдащите, ще възкреси мъртвите.
76.2 Двамата братя ( втори вариант )
Голѣмъ Великъдень иде за всички хора. — Война е сега, тежки времена живѣемъ. — Ще останатъ много инвалиди, но Христосъ ще отвори очитѣ на ослѣпѣлитѣ, ще обърше сълзитѣ на страдащитѣ, ще възкреси мъртвитѣ.
29.9.1918г.
77. В мое име,  НБ , София
Илия чу тихия Божи глас в себе си, който го запита: "Какво направи, Илия?" Той закри очите си със своята дреха и отговори: "Господи, от ревност към Тебе направих това престъпление."
77.2 Въ мое име ( втори вариант )
Илия чу тихия Божи гласъ въ себе си, който го запита: Какво направи, Илия? Той закри очитѣ си съ своята дреха и отговори: Господи, оть ревность къмъ Тебе направихъ това престѫпление.
6.10.1918г.
78. Да се роди,  НБ , София
Къде е мъжът й? Или къде е жената? Тя хваща ръцете му, гледа го в очите, но казва, че е студен към нея, не я обича.
Разстройството на черния дроб се познава по пожълтяването на очите.
Ако ви пита някой какво носи Новораждането, отговорете: Новораждането носи в себе си условия за запалване на изгасналите свещи на хората, за изправяне недъзите на телата им, за отваряне очите на слепите, ушите на глухите и т.н.
Силното желание отваря очите на човека и му дава възможност да помага.
Всички ще проверят, че думите ми са истинни и ще кажат: "Благодарим Ти, Господи, че отвори очите ни да виждаме."
78.2 Да се роди ( втори вариант )
Вѣрно е, че любовьта отваря всички пѫтища на човѣка, но за коя любовь говорите? Напримѣръ, жената се стреми къмъ своя мѫжъ. — Кѫде е мѫжътъ ѝ? Или кѫде е жената? Тя хваща рѫцетѣ му, гледа го въ очитѣ, но казва, че е студенъ къмъ нея, не я обича.
Разстройството на черния дробъ се познава по пожълтяването на очитѣ.
Ако ви пита нѣкой, какво носи новораждането, отговорете: Новораждането носи въ себе си условия за запалване на изгасналитѣ свѣщи на хората, за изправяне недѫзитѣ на тѣлата имъ, за отваряне очитѣ на слѣпитѣ, ушитѣ на глухитѣ и т. н.
Силното желание отваря очитѣ на човѣка и му дава възможность да помага.
Всички ще провѣрятъ, че думитѣ ми сѫ истинни и ще кажатъ: Благодаримъ Ти, Господи, че отвори очитѣ ни да виждаме.
13.10.1918г.
79. Двата полюса,  НБ , София
На очите си имаме пак числото 8.
Очите и носът представляват Ангелския свят, ушите и челото – Божествения свят, а устата – човешкия. Осморката и тройката представляват виждането и слушането, т.е. очите и ушите, или числото 38; носът, единицата е Христос, Който казва на болния да мисли, за да не греши повече.
79.2 Двата полюса ( втори вариант )
На очитѣ си имаме пакъ числото осемь.
Очитѣ и носътъ представятъ ангелския свѣтъ, ушитѣ и челото — Божествения свѣтъ, а устата — човѣшкия. Осморката и тройката представятъ виждането и слушането, т. е. очитѣ и ушитѣ, или числото 38; носътъ, единицата е Христосъ, Който казва на болния да мисли, за да не грѣши повече.
27.10.1918г.
80. Двете заповеди,  НБ , София
Наистина, ако чувствителният затвори очите си и се докосне до ръката на някого, може веднага да каже, добър ли е, или лош.
Както размишлявал, вдигнал очите си към дървото и видял, че на него имало круши.
На много хора днес очите са жълти.
80.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Христосъ казва: „Нѣма нищо скрито въ свѣта, което да не се открие.” Наистина, ако чувствителниятъ затвори очитѣ си и се докосне до рѫката на нѣкого, може веднага да каже, добъръ ли е, или лошъ.
Както размишлявалъ, вдигналъ очитѣ си къмъ дървото и видѣлъ, че на него имало круши.
На много хора днесъ очитѣ сѫ жълти.
3.11.1918г.
81. Призваните,  НБ , София
Който приеме поканата и се отзове чистосърдечно, очите му ще се отворят и ще прогледа.
За кои слепи говори Христос? За онези, на които очите са затворени за злото, а отворени за Доброто и възвишеното.
81.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Който приеме поканата и се отзове чистосърдечно, очитѣ му ще се отворятъ и ще прогледа.
За кои слѣпи говори Христосъ? — За онѣзи, на които очитѣ сѫ затворени за злото, а отворени за доброто и възвишеното.
7.11.1918г.
82. Който намигва, ИБ , БС , София
Като си отваряш и затваряш очите, преминава един период от двадесет и четири часа. Когато си затвориш очите, тогава стават всички престъпления в света. Очите на хора, които намигват, стават малки, а за хора с малки очи казват, че са хитри и лукави. Щом очите стават малки, деградира и умът, изчезват от него всички благородни мисли и чувства.
Това има отношение към някои психически състояния: хора, които са много нервни, мигат с очите си.
- Хубаво, дръж си очите отворени!
- Дръж очите си отворени! –
- Изложи го на Слънце! Дръж ума си бодър, свеж и отвори очите си към Бога!
Казваш: „Е, сега за Господа ще седна да мисля!” С тези думи ти си затворил очите си. Някоя мома се влюби в някой момък и затваря вече очите си за майка си, за баща си, за всички в къщи и за момъка само мисли. Така и ние си затваряме очите, душата и сърцето и започваме да мислим само за временни неща.
„А безумний в устни ще се подплъзне.” В тази притча са взети символите на очите и устата.
Следователно всякога, когато е светло, трябва да държим очите си отворени и да приемем толкова Светлина, колкото ни е потребно. Е добре, отвори си очите повече! Има хора, които нощем пътуват и им е тъмно, но и вечер има Светлина. Те държат очите си отворени. Дръжте всякога мисълта очите ви да бъдат отворени! Казват за някого, че е „умрял с отворени очи” и бързат да му затворят очите. Сега всички учители и свещеници гледат да затворят очите на хората. Отваряйте очите на хората! Например някой се подвизава в Живота, а вие му казвате: „И ти мислиш, че християнин ще станеш! Че ти си много закъснял, ние колко неща вече знаем!” Това значи да му затвориш очите. Бих желал на всички така да са отворени очите.
Тази тения ще излезе сама по себе си, ако се научите да държите очите си отворени, а устата ви да не са безумни.
Щом започне да се премества от едно място на друго, кажи му:„Господине, ти си влязъл в моя организъм, когато очите ми са били затворени, но сега заповядай към задната врата!” А задни врати ние имаме много.
Ако главата му отзад е вирната или сплесната, ако очите му са много малки, а устните му са много тънки, какво очаквате от такъв човек? Това показва, че не сте един за друг.
Отворете очите си към Бога! Ще знаете, че няма Същество по-умно, по-добро, по-чувствително, по-отзивчиво от Бога. А вие, хората на XX век, държите очите си затворени и се лишавате от Божествената светлина. Първото нещо е да отвориш очите си към Бога.
Дори ако изгубиш ръцете, краката, очите, ушите си и т.н., няма погиване.
10.11.1918г.
83. Да наеме работници,  НБ , София
Който вярва само в слуха и в зрението, той е в северното полукълбо, защото ушите и очите са на главата.
Отворете очите си, да видите, че живият Господ се изявява на земята.
83.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Който вѣрва само въ слуха и въ зрението, той е въ северното полукълбо, защото ушитѣ и очитѣ сѫ на главата, Кой е на екватора? — Който минава отъ едното полукълбо въ другото.
Отворете очитѣ си, да видите, че живиятъ Господъ се изявява на земята.
1.12.1918г.
84. Изобилният живот,  НБ , София
Ако очите на сегашните хора бяха отворени, щяха да видят, че при всеки умиращ стои по един крадец, който очаква, поне за последен път да вземе нещо от своята жертва.
Дайте ход на първата половина в себе си – на Христа, за да се отворят очите ви, да виждате ясно, да знаете къде да поставяте различните бои и цветове.
Човек се познава по ръцете, по пръстите, по очите, по походката и по много още белези.
84.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Ако очитѣ на сегашнитѣ хора бѣха отворени, щѣха да видятъ, че при всѣки умиращъ стои по единъ крадецъ, който очаква, поне за последенъ пѫть да вземе нѣщо отъ своята жертва.
Дайте ходъ на първата половина въ себе си — на Христа, за да се отворятъ очитѣ ви, да виждате ясно, да знаете, кѫде да поставяте различнитѣ бои и цвѣтове.
Човѣкъ се познава по рѫцетѣ, по пръститѣ, по очитѣ, по походката и по много още белези.
5.12.1918г.
85. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Тя „съглежда нива” с очите си, защото очите представляват извор на Истината.
85.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Съглежда нива съ очитѣ си, защото очитѣ представятъ изворъ на истината.
8.12.1918г.
86. Разделено царство, НБ , София
Какво ще стане, ако сърцето, стомахът, очите, ръцете, краката или друга някоя част от тялото ви се отдели? Днес в живота се постъпва по закона на делението, както се отделят дъщери и синове от родителите си.
Дойде една прекрасна мисъл у някоя мома, която прави красиви чертите на лицето ѝ – носа, устата, очите, и тя започва да продава себе си.
15.12.1918г.
87. И рече баща му,  НБ , София
Например, човек гледа през нули – очите му. Който затваря очите си не на време, прави големи грешки.
87.2 И рече баща му ( втори вариант )
Напримѣръ, човѣкъ гледа презъ нули — очитѣ му. Който затваря очитѣ си не на време, прави голѣми грѣшки.
12.1.1919г.
88. Великите условия на живота,  НБ , София
Както слънчевата светлина минава през прозорците на къщите, така и Божествената светлина трябва да прониква през очите на човека, да осветява пътя му.
2.2.1919г.
89. Като себе си,  НБ , София
После той отваря очите, устата на болния, да види, в какво състояние се намират стомаха и черния му дроб.
9.2.1919г.
90. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
В Битието се говори за змията, която изкушавала Ева да яде от забранения плод, за да се отворят очите й. Наистина, Ева яде от този плод, даде и на Адама да яде и от този момент се отвориха очите им.
Хора, на които мислите и желанията са възвишени, лъчът, който излиза от очите им, е над плоскостта и във възходяща посока.
Виждате едно стъкло, казвате, че е стъкло, но не се замисляте, колко пречупвания е претърпяла светлината, докато получите изображението на стъклото в очите си.
9.3.1919г.
91. Моето иго,  НБ , София
Неговото седалище са очите, през които вижда всичко и върви напред. Същевременно очите са и хомотът на човека. Игото не е в това, че не е постигнал временните си желания, но в това, че не е употребил очите си на място – пожелал е неща, които не са нужни. Значи, игото е първо на очите, после на врата, на гърба и най-после на корема.
Следователно, не говорете за желанията си и не страдайте за това, което не сте постигнали; използвайте знанието, което иде чрез очите ви, и мислете, какво трябва да правите всеки ден.
22.3.1919г.
92. С Любов се взима, НБ , София
На третата си дъщеря бащата написал: “Дъще, кажи на хората да не държат очите си, сведени надолу, да не търсят богатства, а да гледат нагоре, душите им да растат с вековете, да бъдат вечно зелени, какъвто е твоят цвят”.
Тогава няма вече да има скръб и всяка сълза ще се заличи от очите ви.
Щом излезете от болницата, ще дойда в дома ви, но няма да си нося церовете, няма да ви меря пулса, няма да ви гледам очите, а ще ви целуна по Божествено.
30.3.1919г.
93. Детето растеше,  НБ , София
Те се заинтересоваха от това ново учение и пожелаха да го придобият. – В какво се заключава това ново учение? – Че ако ядат от плодовете на забраненото дърво, не само че няма да умрат, но очите им ще се отворят и ще станат като Господа.
6.4.1919г.
94. Господ му рече,  НБ , София
Ако не можеш да услужиш на своя ближен със сърцето си, за да почувства нещо, и с очите си, да види нещо, никакъв християнин не си. Колкото по-близо е един предмет до очите ви, толкова по-мъчно се вижда.
94.2 Господ му рече ( втори вариант )
Ако не можеш да услужиш на своя ближен със сърцето си, за да почувства нещо, и с очите си, да види нещо, никакъв християнин не си.
Колкото по-близо е един предмет до очите ви, толкова по-мъчно се вижда.
17.4.1919г.
95. Това учение, ИБ , БС , София
Тя носи сокове и за носа, и за устата, и за очите, и за сърцето.
20.4.1919г.
96. Като го видя Петър,  НБ , София
Едно се иска от вас: Да отворите очите си, т. е. да прогледате. Отвориш ли очите си, ти си вече на слънцето. Отваряй очите си за доброто и за любовта.
Някои от вас приличат на оная мома, която иска да се представи пред своя възлюбен за много скромна, и току затваря очите си и поглежда надолу. Не, отвори очите си, покажи се такава, каквато си. Когато се срещнат мома и момък, не трябва да затварят очите си, но широко да ги отворят и да си кажат: Такива сме, каквито ни виждате.
Отвори очите си и ще възприемеш светлината.
96.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Отворете очите си и ще можете да пътувате до слънцето. Майките казват: „Ти, като се срещнеш със своя възлюблен, премрежвай очите си и гледай надоле, прави се скромна, за да може хубаво да го омотаеш." Като я види момъкът, намира я за много скромна, но като се ожени, тогава тя си отваря очите и разбира какво е било нейното благородство и скромност, и докога са били необходими. Не, като се срещнат момък и мома, не трябва да си премрежват очите, но да ги отворят широко и да си кажат: „Това съм аз, което ме виждаш."
27.4.1919г.
97. Кога се молиш,  НБ , София
Определиш ли се, ти ще прогледаш през очите на Бога, на всички окръжаващи и ще разбереш, че те са твои братя.
97.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Определиш ли се, ти ще прогледаш през очите на Бога на всички окръжаващи и ще разбереш, че те са твои братя.
4.5.1919г.
98. Изгряващото слънце,  НБ , София
Понеже тя е впила очите си към слънцето, своя любовник.
11.5.1919г.
99. Светило на тялото,  НБ , София
Вие имате по две очи, и затова ще ме запитате: „За кое око говори Христос, за дясното или за лявото?“ И наистина, Христос не казва: „Ако очите ти са светли“, а казва: „Ако окото ти е чисто“.
Често очите ни се развалят от храната, която приемаме; ако храната е нездравословна, тя покваря кръвта, а покварената кръв поврежда очите и става нужда да се правят операции.
18.5.1919г.
100. Гредата,  НБ , София
Сламчицата, която е в очите на някои хора, е от съвсем друг материал от този на гредата – тя е от жито. В църквите свещениците проповядват, учителите просвещават в училищата, съдиите раздават право в съдилищата, но всички имат греди в очите си.
Христос казваше на евреите: „Извадете гредите от очите си, защото иначе няма да станете народ“. Всичко това са малки недостатъци, много малки погрешки, това са сламки в очите на хората. Като ви гледам днес, не ми се харесват очите на всинца ви, извадете от тях гредата! И щом извадите гредата от очите си, ще дойде Христос, вашият пастир, и ще ви изведе от вашата частна собственост.
1.6.1919г.
101. Отхвърленият камък,  НБ , София
Тогава Антон Праведни се изповядал и казал: „Всичко в света можах да победя, но пред очите на красивата жена не можах да устоя и паднах“.
8.6.1919г.
102. Гърбавата жена,  НБ , София
Лекарят дойде, погледне езика ви и знае, че в организма ви има някакво отравяне; погледне очите ви и види, че са жълти, това показва, че черният дроб не действа добре.
Някой казва, че е честен човек, а си затваря очите и гледа надолу. Не, отвори очите си и кажи, че си честен човек. Очите ти трябва да са меки, винаги отворени, в почиващо състояние; да бъдат готови да възприемат Божествената Истина.
22.6.1919г.
103. Малкият закон,  НБ , София
Ако един безбожник и безверник се жертва за доброто на човечеството, в очите на Бога той стои много високо, защото без да го познава, е направил добро.
Ако съм проповедник, ще трябва да заобикалям истината, да не ви я кажа в очите, за да не ви обидя. Е добре, слънцето блесне, но очите на хората са болни, та им се отразява зле.
Комисията, която разглежда картините, вижда, че тая картина не е направена според Божествения закон: очите, ушите, носът, зъбите не са на мястото им; от друга страна, умът, сърцето, мислите, чувствата не са на мястото им.
103.2 Малкият закон ( втори вариант )
Ако един безбожник, неверник се жертва за доброто на човечеството, той в очите на Бога стои много високо, защото без да Го познава, е направил едно добро.
Ако съм проповедник, ще трябва да заобикалям истината, да не ви я кажа в очите, за да не ви обидя. Е, добре, слънцето светне силно, но на хората очите са гурелясали и болни, та им се отразява зле - виновно ли е за това нещо слънцето? Виновно ли е слънцето, че оста на земята се е завъртяла преждевременно и слънцето я е огряло? Тогава в какво съм виновен аз, че тази светлина, която аз ви давам, е толкова силна, че не можете да я понасяте? Кажете на земята да се спре, за да не виждате тази светлина.
Комисията, която разглежда картините, вижда, че очите, ушите, устата, носът, зъбите не са на мястото си; от друга страна мозъкът, сърцето, чувствата, мислите не са на мястото си.
29.6.1919г.
104. Старият книжник,  НБ , София
Ако очите ви са разногледи в две противоположни посоки, това показва, че във вашето естество има раздвояване. Ако очите ви са много отворени, това показва, че имате голяма впечатлителност, а ако са малко отворени, впечатлителността ви е по-малка. Дали очите ви са по-близо или по-далеч от носа, и това има значение. Очите на всеки човек са поставени от Бога с геометрическа точност.
За в бъдеще трябва да се създадат училища, в които да се изучават очите, ушите, горната и долната част на главата; челата, носовете, брадите, после дробовете, стомаха, какви са тъканите, каква е нервната система, дали е отзивчива и т.н. Преди това премерете носа, брадата, долната и горната си устна, разгледайте си очите и вижте защо някога са по-широко отворени, друг път по-малко, защо някога са по-ясни, а някога по-тъмни и т.н.
И тъй: Наблюдавайте ушите на хората, дали имат много гънки, широки или тесни са; наблюдавайте и очите на хората, достигнали до дълбока старост, и у младите също. Ако устните ти са бледи, моли се да се зачервят; ако носът ти е сплеснат, дишай дълбоко, за да се разшири; ако очите ти са мъжделиви, моли се да се изяснят.
19.8.1919г.
105. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Но нещастието било там, че когото от поданиците поглеждала красивата дъщеря, заболявали го очите; когото пипнела, осакатявал; когото срещнела из пътя на разходка, здрав не се връщал в дома.
20.8.1919г.
106. Правият път, СБ , В.Търново
Ако Господ каже, че не ви обича, вие ще приличате на онзи руски студент, който искал да види Христа – това е станало в Казан – и който, като се молил дълго време за това, един ден, когато в будно състояние му се явява Христос и му казва: „Не ти харесвам очите“, студентът, огорчен, запалва свещ, приближава я до едното си око и го изгаря, след това приближава свещта до другото си око и в момента, когато щял да изгори и него, дохождат другари и го спасяват. Когато Христос казал, че не харесва очите му, то значи, че не харесва неговата алчност. В този случай очите на студента са били израз на човешката алчност. Ти искаше да Ме видиш не защото Ме обичаше, не защото искаше да вървиш в Моя път, да се жертваш като Мен и да служиш на Бога, а съвсем за друго.“ Студентът не разбрал дълбокия смисъл, вложен в Христовите думи, и затова посегнал да изгори очите си.
20.8.1919г.
107. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Когато започва да изчезва животът, очите стават мътни, бледи или жълтеникави и лекарят казва, че черният дроб е малко анормален. Когато очите са малко мътни, това показва, че в стомаха има дисхармония.
Така също и очите ни показват две състояния: например понякога изпъкналите очи показват, че човек е богат в речта, готов да говори, богат във виждането да възприема всичко, а понякога такива очи означават грубост; хора с много изпъкнали очи са много груби.
Очите, които днес са много широко отворени, трябва малко да се позатворят.
22.8.1919г.
108. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ , В.Търново
– По очите ще го познаете – има безпогрешни признаци, по които не може да се излъжете.
24.8.1919г.
109. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Ако да, тогава е безразлично, макар да минава в очите на хората за невярващ.
26.8.1919г.
110. Беседа по нарядите, СБ , В.Търново
Аз зная как да си очистя очите от вашия прах, но другите как ще изчистят праха си?
9.11.1919г.
111. Бог е говорил,  НБ , София
Достатъчно е Христос да ви погледне в очите, за да внесе във вас такъв пламък, който да ви направи герои, да работите за Него.
111.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Достатъчно е Христос да ви погледне в очите, за да внесе във вас такъв пламък, който да ви направи герои, да работите за Него.
16.11.1919г.
112. Двамата свидетели,  НБ , София
Най-схватливи в света са очите. Като погледнеш един човек, по очите ще забележиш дали те разбира или не. Когато не те разбира, очите му са мътни. – „Ахмед бурада, акъл дишарда“, както казват турците, т.е. „Ахмед е тука, но умът му е отвънка“.
7.12.1919г.
113. Ще живее,  НБ , София
Ако кацне на челото, тя ни пита: Мислите ли право? Ако кацне на окото, тя казва: Много са отворени очите ви, затворете ги малко. И ние, за да се освободим от мухата, затваряме очите си.
113.2 Ще живее ( втори вариант )
И ние, за да я изгоним, затваряме очите си.
14.12.1919г.
114. Работи на лозето ми,  НБ , София
Стар, слаб и сляп си, когато се отдалечаваш от Бога. – Какво прави крадецът като влиза в дома на богатия? – Той връзва очите му да не вижда, запушва устата му да не вика, запушва ушите му да не чува.
114.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Очите му започват да се замъгляват и той става материалист, започва да живее само за себе си.
Когато дойде крадецът да те обира, той ти завързва очите, устата и тогава те обира.
21.12.1919г.
115. Денят на доброто,  НБ , София
Езикът, очите на тези хора са другояче устроени. В очите им има само една мисъл, а тя е Любов и безкористие. Не, аз искам да махна праха от очите ви. Като дойда при вас, най-напред ще ви науча как да си измивате очите, ще ви дам вода за тази цел, а после ще приказваме. Учили ли сте изкуството да си миете очите? Аз бих ви препоръчал на направите следния опит: ако си неразположен, или не можеш да разбереш някой предмет, или някой човек ти е неприятен, вземи един леген с чиста изворна вода, подигни очите си към Бога, тури лицето си вътре в легена, отвори очите си, направи няколко мигания във водата и кажи: „Искам моят ум да бъде чист като тази вода“, тогава виж дали си изменил настроението.
16.1.1920г.
116. Надеждата,  ИБ , Русе
Следователно човек, у когото надеждата е силно развита, очите му са отворени, той всичко вижда — къде ходи, какво прави, обхваща всичко. Извадите ли надеждата от него, и очите му ще се затворят. Виждали ли сте какво прави котката, когато стои пред някоя дупка да пази мишките? Понеже обектът на нейната надежда го няма, тя стои със затворени очи, докато хване мишката, но като я хване, отваря очите си и казва: Е, това има смисъл, може и да си поиграя с тази мишка.
Пипна очите му, прогледа, питам го: Какво виждаш? — Светлина. — Искаш ли доказателства? — Не искам. — Тръгни да ходиш! Сега вярваш ли? — Вярвам. — Защо? — Защото не се спъвам. Аз ще пипна очите ви и ще ви питам: Какво виждате? — Виждаме обкръжаващите предмети. — Тръгните по пътя.
Не оставяйте децата си в нечистотия! Човек, който има надежда, ходи всякога спретнат, хубаво облечен, очите му са винаги отворени, радостни, весели.
116.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Следователно, човек, у когото надеждата е силно развита, очите му са отворени, той всичко вижда, къде ходи, какво прави, обхваща всичко. Извадите ли надеждата от него, и очите му ще се затворят. Виждали ли сте, какво прави котката, когато стои пред някоя дупка да пази мишките? Понеже обекта на нейната надежда го няма, тя стои със затворени очи, докато хване мишката, но, като я хване, отваря очите си и казва: "Е, това има смисъл, може и да си поиграя с тази мишка."
Пипна очите му, прогледва, питам го: Какво виждаш? - Светлина. - Искаш ли доказателства? - Не искам. - Тръгни да ходиш! Сега вярваш ли? - Вярвам. - Защо? - Защото не се спъвам. Аз ще пипна очите ви и ще ви питам: Какво виждате? - Виждаме окръжаващите предмети, имат такава и такава форма. - Тръгнете по пътя.
Не оставяйте децата си В нечистотия! Човек, който има надежда, ходи всякога спретнат, хубаво облечен, очите му са винаги отворени, радостни, весели.
22.1.1920г.
117. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Трябва да се научите да регулирате очите си.
1.2.1920г.
118. Земният и небесният,  НБ , София
За да разберете живата геометрия, за която говоря, изучавайте носа, устата, веждите, ушите, очите си. Ще кажете, че веждите са предназначени да пазят очите от прах и пот.
В края на краищата, очите ви ще се отворят и ще кажете като слепия: „Едно време бях сляп, но сега виждам.”
118.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Спрете се да размислите за веждите си, коя е причината да се образуват, какви величини са те и т.н., каква служба изпълняват те? Някои казват, че те предпазват очите от напрашване, да не слиза потта в тях. Следователно веждите не служат само за предпазване на очите, но показват, че човек има груби или деликатни чувства.
Аз мога да се проявя с всичко, което имам в себе си - с ръцете си, с пръста си, с очите си, с веждите си.
И като ви се отворят очите, ще кажете като слепия: „Едно време бях сляп, а сега виждам.
5.2.1920г.
119. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Момата е весела, лицето й е красиво, очите ясни, устата подвижни, зачервени, пъргава и гъвкава в своите действия, всеки нейн поглед като стрела насочва, тя е като ловец с натегнат лък, дебнещ своята жертва, като хвърли стрела – поглед, отневидяно на някой момък, нещо го припарва, той я заобиква: – „Ох! Обичам я".
И ако запитате: „Защо Господ е създал носа, очите и веждите на човека", отговарям: за да покаже посоката на неговото движение – човекът да се движи в посоката, която носът му посочва.
Вие виждате, че тия кръгове са разкъсани, нали? Ако потеглите от очите една права линия навън, къде ще отиде? До ушите – следващият център; значи, знанието в света се придобива само чрез слушане.
8.2.1920г.
120. Молитвата, НБ , ИБ , София
Аз не говоря задкулисно, а казвам истината право в очите.
12.2.1920г.
121. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Ако очите ви могат да възприемат светлината, вие отваряте книга, четете и разбирате написаното в нея.
19.2.1920г.
122. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Днес схващат набожния човек като впрегнат кон, който има отстрани на очите си капаци и поглежда само напред.
22.2.1920г.
123. Аз съм жив,  НБ , София
Като се определите да служите на Бога, ще забележите над очите си, под ъгъл от 45°, една постоянна светлина, която ту се увеличава, ту се намалява.
Ти отваряш и затваряш очите си и казваш, че виждаш различни неща.
Като ме погледне някой, очите му светнат.
Казвам: Няма защо да святкаме с очите си.
123.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Ще забележите нещо във вашия ум, а именно: около 45 градуса нагоре от очите ви ще забележите една постоянна светлина, която ту ще се усилва или отслабва, съобразно вашето вярване.
Когато онзи астроном гледа през тръбата на своя далекоглед и вижда толкова неща, това илюзия ли е? Де е илюзията - в първия или във втория случай? Ти си отваряш очите и казваш: „Аз виждам."
Като ме погледне някой, очите му святкат, казва: „Знаеш ли какво мога да ти направя?" Зная, зная, ще ми забиеш губерка. Няма какво да си святкаме очите.
26.2.1920г.
124. Великата майка, ИБ , БС , София
Ето защо, всяко действие на ръката, на очите трябва да бъде строго определено, да става по всички Божествени правила.
29.2.1920г.
125. Що казва Духът,  НБ , София
Когато тя влезе в душата ви, очите ви ще се отворят, без да изпъкват, както в алчните хора. Виждали ли сте, колко са отворени очите на сокола? Очите му са отворени, за да вижда жертвите си отдалеч. Значи, очите ви не трябва да бъдат нито много изпъкнали, нито много отворени, защото това показва голяма алчност и грубост. Очите не трябва да бъдат и много вдлъбнати, защото такива хора са склонни да виждат първо лошото в човека, а после доброто му. Ако очите бъдат много отворени, изпъкнали, или вдлъбнати, това са аномалии в човешкия живот.
125.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Когато тя влезе в душите ви, очите ви ще станат меки, ясни, прекрасни, пълни с интелигентност. Очите ви няма да бъдат много изпъкнали, защото изпъкналите очи показват голяма алчност. Виждали ли сте очите на сокола колко са отворени? То е, за да вижда отдалеч жертвата си.
4.3.1920г.
126. Труд и мъчение,  ИБ , София
Онова малко цветенце, което виждате пред очите си, ви се показва смешно, като се считате пред него много интелигентни, обаче в другия свят то има много по-висока култура, отколкото вие в дадения момент.
7.3.1920г.
127. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Нека дойдат при мене, да им държа една беседа, да отворя очите им, да видят, как са живели в миналото.
Турете волята си в съгласие с тях, и очите ви ще се отворят.
Какво по-голямо доказателство искате от това, ако, очите ви се отворят и вие разберете великата истина? Тогава и аз ще подам ръката си и ще кажа: Братко, подай ръката си! Мога свободно да се разговарям с тебе.
9.3.1920г.
128. Девети март (22 март),  ИБ , София
Като те погледне човек, лицето ти, очите ти трябва да показват готовност да правиш добро, да си справедлив, умен, да любиш и да говориш истината. Христос казва: „За всяко право действие ще има ответ.“ А аз казвам: За всяко лошо помръдване на лицето и очите ще даваш отговор. В Европа има специални общества, където се учат как да постъпват, как да си помръдват лицето, очите и т.н. Някой път си недоволен от себе си, усещаш, че очите ти тежат, или усещаш някакво дразнене в носа, или сърбеж в ушите, някъде по лицето или очите, потърсете причината за това нещо.
4.4.1920г.
129. Зачудиха се,  НБ , София
Казваш си: Защо се измени тази книга? Защо е толкова неясна? Питам: Книгата ли е неясна, или има нещо в очите ви? – Може да е станало нещо с книгата, но, всъщност, промяната е във вашите очи. Туриш едни очила на очите си, втори, трети, докато един ден лекарят ти каже: За тебе няма очила.
Ако можете да запазите мир и спокойствие и насочите енергията си върху очите на слепия, в него ще стане известно просветление, и той ще вижда по-ясно. Очите не отслабват от плач, но от чрезмерна скръб.
11.4.1920г.
130. Отиде след Него,  НБ , София
Когато устата или очите им са изкривени, те носят маска да ги скриват.
25.4.1920г.
131. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Питате: „Накъде и как ще тегля първата линия от рабството към приятелството?“ Вижте онази мома, като се яви нейният възлюблен в ума ѝ, тя вече нищо друго не търси, а постоянно се оглежда в огледалото: какъв е носът ѝ, веждите ѝ, очите ѝ, устата, каква е горната и долната устна и си казва: „Днес съм по-хубава от вчера.“ Утре пак се оглежда и си казва: „А, сега вече ще ме хареса.“ – Разбира се.
Като кълцаш лук, очите ти започват да сълзят, да плачат.
Казвате: „Това учение не е за нас, да станат жените ни свободни, та да им се отворят очите. “Верни са нашите поговорки, че „Слепият кога прогледне, по-далеч вижда“, „На бедния натискай главата, за да не вижда.“ – „Приятелството не е за нас, в света трябва да има слуги.“ Да, но по-добър слуга от приятеля ти в този свят няма.
2.5.1920г.
132. По предание,  НБ , София
„Защо Твоите ученици ядат с немити ръце?" Защо фарисеите зададоха на Христа, именно, този въпрос? Защо не Го запитаха за очите на учениците Му? Може би, те трябваше да ядат и с мити очи? Това, че учениците на Христа ядат с немити ръце, показва, че живеят в грешен свят.
9.5.1920г.
133. Запалят свещ,  НБ , София
Когато свещта на човека е запалена, в очите му има нещо приятно. Някога поглеждате човека в очите, виждате, че кепенците му са отворени, но завесите са спуснати.
Като срещнете сляп, ще турите ръката си на очите му, и той ще прогледа. Аз бих развързал краката на всеки хром, който е готов да запали свещицата си; бих отворил очите на всеки сляп, който е готов де запали свещицата си. Ако са готови, и аз съм готов да им помогна: ще развържа краката на сакатия и ще отворя очите на слепия. Ще пипна очите му, и той ще прогледа. – Тогава няма да има слепи и сакати хора. – Няма да има, наистина, но и в тази наука има изключения.
Тази светлина предава мек, ясен, чист израз на очите; тя предава красота и приятност на устата. Хората страдат от устата, ръцете и очите си – те се заразяват от тях.
Новият човек отваря очите на слепия, намества краката на хромите, помага на бедните.
10.5.1920г.
134. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Разширете си сърцето, гледайте в очите света, благодарете за всичко, стремете се към Чистота! Първото необходимо нещо за вас е вътрешна, душевна Чистота.
15.6.1920г.
135. Разговор,  ИБ , Сливен
Единицата е оста на очите .
27.6.1920г.
136. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
От време на време му се отваряли очите, за да прозърне, и го питал как е положението му.
12.7.1920г.
137. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
Само очите му аз оценявам на 100 милиона английски лири; езика му на 10 милиона английски лири; носа му на 30 милиона; человешките ръцете на 1000 милиона – или всичко има человек 1 140 милиона английски лири стерлинги.
19.8.1920г.
138. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
В бъдеще ще се създадат стаи с такива геометрично правилни форми, че светлината да се отразява в очите на децата правилно и хармонично. Ако майката иска да възпита детето си добре, тя трябва да има най-добро разположение на лицето си, защото нейното лице хвърля сенки в очите на детето ѝ.
И тъй, мозъкът, очите, дихателната, нервната, костната системи, всички растения и животни, всичко ще се видоизмени.
19.8.1920г.
139. Новото човечество, СБ , В.Търново
Тези хора не са случайни, те имат признаци на лицата си, в очите си, на ръцете си.
19.8.1920г.
140. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Очите си никога не дръжте затворени! Някой ще ми възрази: „Ама аз ги затварям.“ Нищо, те пак могат да бъдат отворени.
21.8.1920г.
141. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Той е сготвил баница и ви я предлага, а вие си отваряте очите и ушите, възприемате, слушате, но като се върнете у дома си, умът и сърцето ви са смутени.
Когато Божественият Дух дойде, вие ще започнете с великата Божествена наука и очите на всички ви ще се отворят. За пояснение на мисълта си ще направя едно сравнение: представете си, че пред вас има много хубави плодове, но стомахът ви е разстроен, очите и устата ви са затворени, а всички наоколо ви хвалят тези плодове. Ние ще се молим на Бога да отвори очите ни, за да виждаме всичката красота, която Той е създал.
23.8.1920г.
142. Сутрешен наряд, 23 август, СБ , В.Търново
Друг някой, например, има волове – да изучи защо у едни очите са с един цвят, а у други – с друг; да изучи всички техни особености. Друг да изучава очите - формата, големината, цвета им и т.н.
24.8.1920г.
143. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
Сега аз виждам по очите ви, че вие всички искате да бъдете господари.
12.9.1920г.
144. Сърцето си никому в заем не давайте,  ИБ , В.Търново
Сърцето си, ума си, ушите си, очите си, езика си никому не давайте на заем. Христос казва: „Аз ви избрах.“ Сърцето си, езика си, ума си, краката си, очите си и т.н. на заем да не давате.
15.9.1920г.
145. Три картини,  ИБ , В.Търново
Очите, носът и устата представляват трите велики състояния на материята, а веждите представляват уклоненията, които са ставали при съставянето на тия три цикъла.
26.9.1920г.
146. За възпитанието на децата, ИБ , В.Търново
За в бъдеще ще се построят стаи, в които светлината така ще попада, че ще се отразява хармонично върху очите на детето.
2.1.1921г.
147. Двата велики закона, ИБ , Русе
Събудил се Стоян, вижда, че магарето го няма, почнал да си търка очите, гледа наново, но магарето все го няма.
25.1.1921г.
148. Кротките, НБ , ИБ ,
Като срещне хора слепи, не разсъждава, а им отваря очите.
Само когато ни се отворят очите, само тогава ще познаваме своите близки и ще ги обичаме.
13.3.1921г.
149. Новият човек,  НБ , София
149.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Когато ми се говори за кѫси срокове, азъ затварямъ очитѣ си.
27.3.1921г.
150. Сеятелят,  НБ , София
Ще отида, дето ми видят очите!“ Геройство е да живееш в големия град при всички мъчнотии и противоречия.
150.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Нѣкой казва: „Иде ми да си взема главата, че да бѣгамъ въ гората ли, дѣто ми видятъ очитѣ“.
3.4.1921г.
151. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Когато прекарваш страхливия през някаква пропаст, завържи очите му да не вижда отде минава.
Ти казваш: „Махни се от очите ми! Корем ме боли“. – Той едва могъл да намери един час свободно време да те посети от любов, а ти го пъдиш.
151.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Иска повече маслице, за да затлъстѣе, да се заглади лицето ѝ; иска повече месце, за да спечели мускули; за да бъдатъ очитѣ ѝ по-свѣтли, яде повече деликатеси, точено, пасти и др.
Когато прѣкарвашъ нѣкой страхливецъ прѣзъ пропасть, завържи му очитѣ да не вижда и тъй го прѣкарай.
Дойде въ това врѣме нѣкой да ви види, казвате му: „Махни се отъ очитѣ ми, коремъ ме боли!“ Този човѣкъ едва е могълъ да откѫсне единъ часъ свободно врѣме и отъ любовь къмъ васъ идва да ви види, а вие го изпѫждате.
10.4.1921г.
152. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Ще дойде ден, когато гърлото ви ще пресъхне, няма да приема нищо; очите ви ще се затворят.
Очите ви ще се отворят на четири.
Всички знаете само думата „удари“, но има и друга дума – „светни“! Когато дойдеш до последната фаза на Любовта, която се определя с думата „светни му“, очите ти ще се отворят.
152.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Очитѣ гледатъ, гледатъ и тѣ се затворятъ.
Между васъ има много страхливци, но азъ съмъ приготвилъ топуза си и за мѫже и за жени, ще свѣткамъ съ него, дѣто завърна, очитѣ ви ще светнатъ на четири.
Като дойде въ любовьта тази фаза „светни му“, ще дойде и отварянето на очитѣ.
17.4.1921г.
153. Огнената пещ,  НБ , София
По формата на очите, на веждите, ушите може да се изчисли, от колко милиона години е започнало създаването им.
Искаме сами да Го видим с очите си, без никакви посредници“.
24.4.1921г.
154. В рова на лъвовете,  НБ , София
Като разбрали, че силата му се крие в косата, те отрязали косата му, извадили очите му и го вързали на един стълб на едно голямо здание. Те отнемат ръцете, краката, очите им.
Знаете ли какви са очите на Любовта? Знаете ли какъв е образът на Любовта? И досега още хората говорят за любовта, която изгаря.
154.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Като узнали това, за отмъщение, изрѣзали му коситѣ, извадили му очитѣ и го вързали за единъ отъ стълбоветѣ на едно грамадно здание.
Ако се стопятъ всички българи, едва ли единъ кракъ на християнството ще се изкара; ако се стопятъ всички гърци едва ли едно ухо на християнството ще се изкара; отъ англичанитѣ едва единъ носъ на християнството ще излѣзе – християнството у англичанитѣ е колкото единъ носъ! У германцитѣ християнството е колкото една вѣжда надъ очитѣ.
А сега стоите, играете ролитѣ си, въздишате, казвате: „Безъ любовь не може да живѣемъ.“ Че азъ още не виждамъ образа на Любовьта! Знаете ли какви сѫ очитѣ на Любовьта? Знаете ли какво е сърцето на Любовьта? Сега още говорятъ за изгаряне отъ любовь.
Втори пѫть, като дойдете тука, искамъ въ очитѣ ви да има единъ моралъ.
1.5.1921г.
155. Възкресение на Любовта,  НБ , София
По-младият гост намазал на хляба си горчица и, като хапнал, сълзи му потекли от очите.
155.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
По-стариятъ го пита: „Защо плачешъ?“ – „Дойде ми на ума, че баща ми се удави въ Гирановото езеро.“ Подиръ малко и по-стариятъ индиецъ хапналъ малко отъ горчицата и нему се просълзили очитѣ. – „Ами ти защо плачешъ,“ го запитва първиятъ индиецъ. – „Защото не можа да се удавишъ и ти миналата година съ баща си.“
15.5.1921г.
156. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Знаете ли, че като отидете на небето, първият въпрос, който ще ви зададат, ще бъде: „Как плачат децата ви и как си чистят очите?“ Ако кажеш, че не знаеш, веднага ще те върнат на земята да научиш това, което не знаеш.
Де ще отидете? Дето ви видят очите.
156.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
И виждашъ, онѣзи дѣца триятъ очитѣ си.
Ама на кѫдѣ? – Кому кѫдѣто очитѣ виждатъ.
22.5.1921г.
157. Живата енергия,  НБ , София
157.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Въ руско-турската война двама руснака се спиратъ предъ една рибарница, хвърлилъ се въ очитѣ имъ единъ хубавъ шаранъ, но нѣмали пари да го купятъ.
25.5.1921г.
158. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Сега, аз искам от вас да задържите в ума си четвъртия метод за самовъзпитание: Да бъдете слепи за погрешките и добродетелите на хората и да се отворят очите ви за вашите добри и лоши страни.
29.5.1921г.
159. Да ги изпита,  НБ , София
Щом се смекчи малко, тя става поносима за очите.
Аз чета в очите ви и виждам, че се съмнявате.
159.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Азъ като говоря сега, нѣкой ме погледне и казва: „Ама че е хитъръ този човѣкъ, какъвъ шмекеръ е той, но не се лъжемъ ние; ние сме минали тѣзи.“ Тъй чета азъ въ очитѣ ви.
Нѣкои казватъ: „Вижъ какъ ни гледа, фиксира очитѣ си, иска да ни хипнотизира.“ Не, ако искахъ да ви хипнотизирамъ, щѣхъ да извадя револвера си и щѣхъ да кажа: „Дай тукъ кесията си!“ А послѣ ще си извадя бакенбардитѣ и нѣма да ме познаете.
5.6.1921г.
160. Ангелът отговори,  НБ , София
Ако прекарате една права линия над очите си, ще се образува триъгълник, обърнат с върха надолу.
Казваш: „Искам да сложа ръката си в раната на Христа, да пипна, да разбера дали е Той“. – По-лесно е да отворя очите ти, отколкото да пипаш.
Пазете мозъка, дробовете и стомаха си! Нямате право да допущате през очите ви да минават користолюбиви мисли и чувства. Достатъчно е да мине през очите ви една користолюбива мисъл или едно користолюбиво чувство, за да се развалят очите ви и да се изкриви носът ви.
160.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Надъ очитѣ ви ще дръпна една линия, да образувамъ единъ триѫгълникъ.
Вие трѣбва да сте умни, като онзи царь, прѣди 12 000 години, той живѣлъ въ сѫсѣдното царство на онзи царь, който ваделъ очитѣ на своитѣ поданици.
Нѣкоя казва: „Тури ми рѫката да пипна, да видя тамъ ли е.“ Казвамъ: Жено, по-лесно е да ти отворя очитѣ, отколкото да пипашъ.
Нѣмате право прѣзъ очитѣ да прѣкарате нѣкоя лоша, нѣкоя користолюбива мисъль. Щомъ приемете прѣзъ очитѣ си нѣкоя користолюбива мисъль, вашитѣ очи ще се измѣнятъ. Ако чрѣзъ очитѣ приемете най-хубавитѣ енергии, всичко ще бѫде правилно – вашитѣ очи, носъ, зѫби.
9.6.1921г.
161. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Искам да остане в ума ви четвъртият метод: да останете слепи за добродетелите и за грешките на хората, а очите ви да се отворят за вас, да познавате и добрите, и лошите си страни, да не се корите и хвалите, но да знаете защо сте такива.
12.6.1921г.
162. Двете жени, НБ , София
За да разберете, накъде ще вървите в четвъртото измерение, трябва да си затворите очите. Да затвориш очите си, това значи, да се концентрираш дълбоко в себе си.
Като казвам, че за четвъртото измерение очите ви трябва да се затворят, вие се страхувате, считате, че това е опасна работа. Затвори очите си, да се качиш горе.
Ако очите ви са черни или сини, трябва да знаете защо са такива. Ти трябва да знаеш защо очите ѝ са сини и как ще постъпва тя с тебе.
Това значи, да затвориш очите си за тоя свят, а да ги отвориш за онзи свят. Някои хора и като затворят очите си, пак мислят за този свят.
162.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Като си затворите сегашнитѣ очи, ще се подвижите въ тази посока, въ посоката на 24, а докато ви сѫ отворени очитѣ, ще се движите само въ три посоки, А това, казано въ научна форма, значи да концентрирашъ съзнанието си вѫтрѣ. Слѣдователно, четвъртата посока се рѣшава така: ще затворите очитѣ си, ще влѣзете въ четвъртата степень. Но вие казвате: „А, да ми се затворятъ очитѣ, опасна работа е.“ Докато не е билъ въ първа степень, докато не е билъ въ втора степень, докато не е билъ въ трета степень, да стои съ отворени очи, но онзи, който е ходилъ въ тритѣ посоки, казвамъ: „Ти си затвори очитѣ, сега въ четвърта степень – горѣ!“
Сини или черни ви сѫ очитѣ, това показва епохата въ живота ви, условията, при които сте живѣли.
Човѣкъ като умира, казва: „Азъ свършихъ съ тритѣ измѣрения, започвамъ съ четвъртото.“ Като затворишъ очитѣ си, тогава ще влѣзешъ въ четвъртото измѣрение, но много хора и като затворятъ очитѣ си, пакъ за този свѣтъ мислятъ.
19.6.1921г.
163. Дойди след Мене,  НБ , София
Казвам: В живота срещате мома и момци, които се увличат едни в други. – Защо? – Защото очите, носът, челото, косата им са хубави.
И момата, когато трябва да запази доброто си впечатление от своя възлюбен, затваря очите си.
Значи веждите, поставени над очите, имат задача да регулират човешката мисъл.
Аз виждам, че у някои тоя Матей се е пробудил от сън, трие очите си.
163.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Когато момата иска да задържи впечатленията си отъ своя възлюбленъ надълбоко, тя затваря очитѣ си. Съ това иска да каже: „Азъ съмъ слѣпа за свѣта, не искамъ да виждамъ този свѣтъ.“ Момъкътъ казва: „Азъ искамъ да държа очитѣ си отворени.“ Мома, която иска да държи очитѣ си отворени, тя на другия день ще продаде възлюбения си. Дръжъ очитѣ си денемъ затворени, вечерь – отворени, при свѣтлина затворени, при тъмнина – отворени!
Слѣдователно, като сѫ турени вѣждитѣ надъ очитѣ ти, тѣ регулиратъ човѣшката мисъль, тѣ регулиратъ до колко мозъкътъ трѣбва да бѫде дѣятеленъ или не, тѣ сѫ единъ регулаторъ на човѣшката мисъль.
Станалъ е вече, само си трие очитѣ.
20.6.1921г.
164. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Те са хората на благоутробието, тяхното лице е валчесто, мяза на месечина, само очите им се виждат.
Ако дойдем до лицето, лицето е особена хармония за очите.
26.6.1921г.
165. В правда, истина и святост,  НБ , София
И тъй, докато очите на хората не са извадени, те всякога ще се карат. Аз познавам на кого царската дъщеря извадила очите и на кого още не ги извадила. Оня, на когото са извадени очите, е доволен от всичко. За да покажат любовта си към нея, те ще пожертват очите си и ще ослепеят за злото.
И тъй, с отношението си към своите кандидати царската дъщеря искала да каже, че за оправянето на човешкото зрение трябвало да извади очите на своите възлюбени, които да гледат през нейните очи. Една българска пословица казва: „Очите му са отворени на четири“. За да не пострадат интересите на някого, казват му: „Трябва да гледаш с четири очи, да отваряш очите си на четири.
Ако погледнете на небето и на земята с очите на правдата, истината и светостта, вие ще имате друга представа, ново разбиране за тях, не както днес ги виждате. Защо проповядвам по тоя начин? Защото не искам втори път да ми вадят очите.
Ако слепият се намаже с тоя нектар, очите му ще се отворят; глухият ще прочуе и болният ще оздравее.
Казвате: „Като умрем, тогава ще ни се отворят очите, тогава ще придобием правда, истина и светост“.
165.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Запримѣръ, минавате си покрай пѫтя и нѣкой човѣкъ се вгледа въ васъ, вторачи очитѣ си, а вие казвате: „Защо ме гледа така вторачено?“ Не може да разберете, че този господинъ, може би, търси нѣкой свой приятель, чиято физиономия мяза малко на вашата.
Слѣдователно, когато правдата, истината и светостьта се вселятъ въ единъ човѣкъ, тѣ ще извадятъ очитѣ му.
Та сега онѣзи отъ васъ, на които очитѣ още не сѫ извадѣни, между тѣхъ има караници. Азъ познавамъ дѣ не сѫ извадѣни очитѣ. Тѣзи, на които царската дъщеря е извадила очитѣ, сѫ доволни отъ всичко. А онѣзи, на които царската дъщеря не е извадила очитѣ и сѫ останали съ отворѣни очи, в тѣхнитѣ домове, въ тѣхнитѣ фамилии има спорове.
Злото царува въ свѣта, защото всички тѣзи хора не сѫ ходили при царската дъщеря, не сѫ се влюбили въ нея, не знаятъ какво иска тя отъ тѣхъ и тя не е извадила очитѣ имъ, но единъ день, когато се явятъ при нея, тя ще постѫпи съ тѣхъ тъй, както съ всичкитѣ си кандидати и тѣ ще пожертвуватъ за нея очитѣ си.
И тъй, съ своята постѫпка царската дъщеря искала да каже, че за да се оправи човѣшкото зрение въ права смисъль, трѣбва да извади очитѣ на своитѣ кандидати, за да могатъ, като нейни възлюбени, да гледатъ прѣзъ нейнитѣ очи. И това е фактъ: дѣтето прѣди да се роди, гледа прѣзъ очитѣ на майка си и тогава добрѣ се разбиратъ. Момчето гледа прѣзъ очитѣ на баща си, но щомъ майката създаде тѣлото на дъщерята си или на сина си, веднага се явява споръ между майката и бащата. И сега българитѣ употрѣбяватъ тази поговорка: „Четири да ти сѫ очитѣ.“ Не зная какво искатъ да кажатъ съ това – съ четири очи да гледашъ, четири очи да имашъ. Българитѣ употрѣбяватъ тази поговорка именно въ слѣдния смисъль: за да не пострадватъ твоитѣ интереси никога, трѣбва съ четири очи да гледашъ, да отварятъ очитѣ си на четири, за да не те излъже, да не те измами нѣкой.
Ако погледнете на небето и на земята прѣзъ очитѣ на правдата, на истината, ще имате друга една философия, съ която кардинално ще разрѣшите всички въпроси, които сега ви занимаватъ, всички спорове, които възникватъ между васъ.
Защо азъ говоря така? – Защото не искамъ втори пѫтъ да ми вадятъ очитѣ.
Слѣдователно, всѣки, който се намаже съ този нѣктаръ, ако е слѣпъ, очитѣ му ще се отворятъ, ако е глухъ, ушитѣ му ще прослушатъ, ако е боленъ, ще оздравѣе.
Вие казвате: „Ние сега трѣбва да правимъ това, което сѫ писали въ съборитѣ, а като умремъ, тогава ще се отворятъ очитѣ ни.“ Никога нѣма да стане това, не се лъжете.
19.8.1921г.
166. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Движението на очите, движението на устата, движението на езика ние можем да контролираме чрез нашата воля. Например да владеете очите си и всички други удове. Човешката воля може да се изрази само в ръцете, в краката, в очите, в езика, а после ще дойде да контролираме мозъка, сърцето, мислите, чувствата и желанията си; тогава ще влезем в съгласие с Невидимия свят.
19.8.1921г.
167. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
Нека всяко движение на ръцете ни, всяко движение на очите ни, да бъде съобразено с първоначалната Божествена Хармония. Тогава Господ ще живее в нас и тогава ще ни се отворят очите. Казвате: „Да се отворят очите ни!“ Само който люби, има отворени очи, само Любовта отваря очите.
21.8.1921г.
168. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Когато ви погледна, някои си навеждат очите.
21.8.1921г.
169. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
И когато слезе някой ангел, той погледне ръката ти, погледне носа ти, погледне лицето ти, очите ти и вече знае какво е твоето положение на физическото поле.
Погледнете се с Любов 5-10 секунди в очите и се поздравете с леко навеждане на главата – а това значи: „Моята глава си е на мястото.“ И другият ще ти отговори със същото: „И моята глава си е на мястото.“ Погледът да бъде сериозен. Ще кажете: „Срам ме е – как да го гледам толкова време в очите?“ Не го гледай много, погледни го с Любов 10 секунди и кажи: „Братко, моята глава е на мястото си, изпращам ти половината от Любовта, която Бог ми е дал.“ И той ще ти каже: „Братко, и моята глава е на мястото си, изпращам ти и аз половината от Любовта, която Бог ми е дал.“ И на втория, и на третия ден като се срещате, все така ще се поздравявате, ще си разделяте тази Божествена Любов и хармонията ще започне.
21.8.1921г.
170. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Така и дяволът, като вълка – хване те, гледа те в очите и после те разтърси.
22.8.1921г.
171. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Я си представете, че ние имаме само едни кости, едни жили, и очите ни се движат в такова едно тяло! Каква красота ще има това тяло? Представете си само! Някои казват: „Не трябва да бъдем много дебели.“ Ами ако бъдем много сухи? Едното и другото са крайности.
22.8.1921г.
172. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Някой казва: „Тази сестра не е духовна.“ Ами че и ти не си такъв! Друг казва: „И тази сестра не е духовна.“ Че и ти не си, защото ако беше духовен, само ще ги попипаш по очите и веднага те ще видят и ще тръгнат напред.
Сянката погледне някак сериозно, ти казваш: „Искаше да ми каже нещо.“ Какво искаше да ти каже? Когато човек само се усмихне, мускулите на устните се повдигат, а очите са ясни, огнени, няма мекота в тях. Какво показва всичко това? Такава усмивка показва: „Аз ще те изям!“ А когато една усмивка излиза отвътре, в очите има божествена светлина, има мекота, нежност. Когато покрай мене мине една сянка и ми се усмихне, гледам очите ѝ остри ли са и иска ли да ме изяде, или са меки и нежни, и иска да ми помогне.
У нас няма хипнотизация, а има една велика Истина, която служи за нашето растене, и като я възприемете тази Истина, искам да виждам лицата ви с друга свежест – макар и лицето ви да е черно, в него ще има една светлина, в очите ще се вижда нещо особено.
Те ще се явяват пред очите ви като живи картини.
Не е въпросът за Петко и за Стоян, а за Божествената Мъдрост и Божествената Любов, в която всички трябва да се учим и посвещаваме, че като ходим в нея, на всички да се отворят очите.
22.8.1921г.
173. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Един ден обаче, като никога, синът беше бодър, отвори си очите, слушаше внимателно и гледаше проповедника; поглежда към баща си, а той спи.
Очите на ученика от Бялото Братство не трябва да бъдат премрежени, а от тях да блика Любов и енергия, да светят и денем, и нощем.
23.8.1921г.
174. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Затова трябва да отворите очите си и да кажете: „Направихме грехове, ще си носим последствията.“ И тогава пак бъдете мъжествени.
Онзи вол, който всеки ден си преживя, като му погледнеш очите, той казва: „Не бързай толкова, ще си свършиш работата, бъди тих и спокоен!“ Чудесни символи са за нас млекопитаещите!
25.8.1921г.
175. Разумно служене, СБ , В.Търново
И когато започнете да се спичате, вие ставате груби, очите ви стават жестоки, устата загрубява и в лицето се получава една дисхармония.
След това очите ви започват да потъват, да се смаляват.
9.10.1921г.
176. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Сега при мене идат някои и казват: „Как може да стана ученик, как може да узная тайните на Природата, как може да ми се отворят очите?“ Но аз го гледам, гледам и казвам: „Има време още за тебе, по-сетне ела“.
Попипала го тя за очите, за ушите и за езика, и на царския син се възвърнали чувствата, но тя се скрила за него. Сега вие сте в положението на тоя царски син, който е бил и сляп, и глух, и ням, забравили сте греха за убития добър слуга и казвате: „Няма ли някой, който да ни отвори очите?“ Има, но ако ви отвори очите, вие ще бъдете десет пъти по-нещастни.
Някои казват: „Да ни се отворят очите, да виждаме“.
6.11.1921г.
177. Ненаписаните закони,  НБ , София
И всеки ден по две сълзи се ронели от очите му, но той не роптаел.
13.11.1921г.
178. В Египет,  НБ , София
Има един окултен разказ за едного, който ходел да изучава източната наука и кой знае как, той попаднал между едни адепти слепи: очите на всички им били вдлъбнати. Те го хванали, разгледали го с ръцете навсякъде: „Всичкото е като в нас, само очите му не са като нашите. И натискат му очите, и те да станат като техните. И казват: „Искаме да приравним тези хора – да хлътнат очите им“. Господ е направил правилно очите ни. Когато българинът казва „хлътнали очи“, много добре разбира какво значи това, а на религиозните като хлътнат очите, веднага кажат: „Той е праведен станал“. На всеки човек, като изгуби всичко: имане, жена, деца, ще му хлътнат очите, а щом всичко върви в ред, изпъкнат очите му. Очите ни трябва да бъдат такива, каквито Господ ги е създал. Почнат ли да ви хлътват очите, това значи, че още не сте станали свети, но имате едно болезнено състояние и скоро ще си заминете от този свят, без да сте разбрали защо сте дошли тук.
16.11.1921г.
179. Плачът,  НБ , София
Той първо ще нарисува основните черти на очите, веждите; и тия основни черти трябва да бъдат много добре нарисувани. Ако сложи очите много близо до носа, ако направи веждите много дълги или широки, също. И тогава ние, съвременните хора, които имаме един морал, казваме: „Малко очите ни са повредени“.
20.11.1921г.
180. Ананий и Сапфира,  НБ , София
И когато този Дух дойде, той ще донесе онези блага, онзи живот, в който вие ще се почувствате като слепия, на когото Христос отвори очите, и ще кажете: „Едно време бях сляп, а сега виждам!“ И аз затуй съм казвал и други път: когато се потопите в Божествената Любов, и почувствате всичките нейни вибрации, когато разберете тази Любов, тогава ще разберете симфонията на тоя живот.
4.12.1921г.
181. Още по-блажени са,  НБ , София
Защо са очите сини, или черни, или кафяви? А ушите защо са големи или малки? – „Тъй Господ искал.“ Това не е наука. Ако ти знаеш защо очите ти са сини, ще бъдеш близо до истината. Какви ви са очите? – „Не зная.“ Гледал ли си ги в огледало? – „Мязат на черни и кафяви.“ Какви са – черни ли са? Ако са черни, защо са черни? Ако са сини, защо са сини? – „Тъй ме е родила майка ми.“ И вие решавате: „Така ме е родила майка ми“.
А как може да го възлюбите, като не сте се заели да изучите вашия ум, който е основа на духовния свят? Ако аз имам един приятел, който много ме обича, а не знае очите ми какви са, веждите какви са, казва: „Не зная, не съм обърнал внимание“. – Е, питам, каква е била тогава неговата любов? Любовта, като влезне през вратата, ще се наведе, ще вдигне падналите книжни листенца и ще погледне да види какви са очите.
На едни очите станали ясни, на други – мътни, на трети – черни. Защо тъй? – На онези, които казали: „Да почнем новата култура, за Бога да мислим и да живеем“, очите им станали сини. На онези, които казали: „Да се разбогатеем“, очите им станали зелени и т.н. Но ако ти си мислил за небето, очите ти са станали сини, а касата ти пращи от пари, ти си писал: за Бога ще живееш, а в материята се търкаляш. Някой пък казва: „Касата ми да е пълна с наполеони“, но после казва: „За Бога ще живея“; разтвори касата си, и очите ти ще станат сини. На мнозина, на които очите са черни, ще станат сини, и на които са сини, ще станат черни.
11.12.1921г.
182. Стани и опаши се!,  НБ , София
А сега можете ли да ми кажете, че нямате такова ранички? Все има някой мазол на пръстите, някоя малка раничка на гръбнака, някоя малка раничка под гушата, някое възпаление в носа, някоя склероза в очите, перде има.
Сега вие сте като Петър, разтривате си очите: „Дали е това вярно, дали този човек говори истината, или ни заблуждава?“ И тъй, като излезнем на улицата и аз изчезна, тогава ще познаете.
И като го погледнала, той забравил всичко, така се смутил, видял голямата си погрешка и не знаел какво да каже. „Госпожице, какво казвате?“ – „Оставете го, господинът не е направил нищо лошо“, но тя го изгледала тъй сериозно и забелязала в очите му само една сълза.
18.12.1921г.
183. И Петър се грееше,  НБ , София
Като седяла пред дупката, не си затваряла очите. Очите ми са отворени, ама ти не бой се.“ – „Е, какво ще направиш?“ – „Защо седиш в тази дупка? В нашия свят каква светлина има, аз цял ден се излагам на слънцето, с мене ще ходиш из моята градина.“ – „Истина ли ми говориш? Чакай да питам майка си.“ Отива мишлето, след малко иде пак с майка си. На котака очите са отворени. „Действително – казва майката на мишлето, – котките със затворени очи са опасни, но на този котак очите са отворени, хайде, с него можеш да отидеш.“ Сега вие ще си направите заключение дали е станало приятелство между това мишле и този котак с отворените очи. А пък трябва да дойдем до едно положение, дето очите да бъдат всякога хармонични. Тъй очите всякога трябва да изразяват Божествената Истина и единственото нещо в нас, което никога не лъже, то са очите. Очите трябва да изразяват Божествената Истина. Само като погледнеш, можеш да видиш истината в очите. Казват: „Играят му очите“. Кога може да играят очите? Знаеш ли какво нещо е играта? Играта има всякога за цел да се придобие нещо.
1.1.1922г.
184. Сродните души,  НБ , София
Някой напъне очите си да ме гледа, казвам: Няма защо да ме гледаш така, какво ще познаеш? За да ме познаеш, намерил ли си своята близка, сродна душа? За да те позная, трябва да намеря своята близка, сродна душа.
8.1.1922г.
185. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Ако имахте очите на ясновидеца, щяхте да видите в човека цялото растително и животинско царства, които виждате и вън от него.
22.1.1922г.
186. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Мислите, че сте много благочестив, благоугоден на Бога, а при това, някой път някой ваш брат, който е противоположен на вас, повидимому той е един плевел, може Господ да го прати при вас, как ще разрешите тази задача? Ще я разрешите само тогава, когато го кръстите и ви се отворят очите да видите какво излиза от тялото му, светъл ангел ли или някой демон, нагоре ли отива той или надолу? И когато Христос казва: „От плодовете им ще ги познаете“, някои мислят, от сегашните плодове.
12.2.1922г.
187. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
И отива да му я представи, но като погледнел на тази свещ, очите му се напълвали със сълзи, а той не знаел защо.
19.2.1922г.
188. Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ , София
И затуй, когато ние обуславяме защо трябва да се живее чист живот, казваме: За да не те атакуват микробите, защото ако намерят нечистота в тебе, ще тракат краката ти, ще дойдат много лекари и като мине, ще бъдеш малко жълт, очите хлътнали.
24.2.1922г.
189. Двата пътя,  МОК , София
За пример, краката ходят, като същевременно носят общия товар на тялото; ръцете работят, хващат, вдигат, слагат разни тежести; очите гледат; ушите слушат и т.н.
189.2 Двата пътя ( втори вариант )
Също ръцете, очите, ушите.
26.2.1922г.
190. Царството Божие,  НБ , София
Сегашният живот трябва да бъде резултат на ония велики трептения! И тогава лицето ни, очите ни ще имат друг израз, а сега ние седим и мъдруваме: „Някога ще се освободя от този грях“.
2.3.1922г.
191. Трите методи на природата, ООК , София
Всички ще се наредят и то ще се наредят най-видните професори по музика, вторачат си очите и на ученика почне да му тупка сърцето.
8.3.1922г.
192. Сила на волята,  МОК , София
Първо, ще се спрете върху формата на тялото, върху очите, ушите, веждите, носа, челото и устата. И наистина, когато човек прекарва безсънни нощи, около очите му се явяват сенки.
Като медитирате, ще затваряте очите си, да виждате образа на дъгата ясно, картинно.
192.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
И в природата е тъй: когато човек прекарва в безсъние, веднага природата нахвърля сенки около очите.
15.3.1922г.
193. Качества и проявление на волята,  МОК , София
А волята в ръцете, в краката, в езика, в очите, в ушите.
193.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Волята на човека се изразява в ръцете, в краката, в езика, в очите, в ушите на човека.
26.3.1922г.
194. Които вас приемат,  НБ , София
А негативната страна на похвалата е да укорим човека, за да му отворим очите. Някой казва: „Защо ме кориш, защо ме обиждаш кръвно?“ Ако твоите очи са затворени или имат перде, аз ще направя една операция с моя нож, за да падне пердето от очите ти и да виждаш по-ясно.
29.3.1922г.
195. Старият и новият живот, МОК , София
195.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Като чул тихия глас, пророк Илия закрил очите си и разбрал дълбокия смисъл на този глас.
В същата книга, Светлина върху пътя, е казано: „Само онзи може да намери Истината, сълзите на когото са престанали да текат от очите". Други пък казват: „За да се намери Истината, сълзите на човека трябва да престанат от очите му, а краката му трябва да се измият в кръв".
30.3.1922г.
196. Три разряда ученици, ООК , София
196.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Видите ли една погрешка, затворете очите си и се помолете на Бога, да помогне на този човек и да я изправи.
2.4.1922г.
197. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Не, не! Слепите хора не са Го видели, а всички хора, на които очите са отворени, са Го видели поне един път в годината.
9.4.1922г.
198. Волята на Отца,  НБ , София
Когато искаш да разрешиш въпроса правилно, отвори очите си, погледни нагоре, поеми дълбоко въздух и обърни се към слънцето, за да те проникне тази светлина навсякъде.
Ние имаме уважение към всички хора, но на всеки човек, който не говори истината, казваме: „Братко, туй, което говориш, не е вярно, аз виждам твоето лице, очите ти показват, че ти не говориш истината, не е искрено, свежо сърцето ти, ти нямаш този Божествен пламък, умът ти няма светлина, той е потъмнял“.
20.4.1922г.
199. Предназначението на музиката, ООК , София
Ако вземете лъчите, които излизат от очите ви и ги турите в една плоскост, всички тия сили, които падат под един наклон отгоре, действуват в права посока, а всички други сили, които идват в друг наклон, действуват отрицателно, те са енергиите от черните лъчи.
26.4.1922г.
200. Проява на кармическия закон, МОК , София
И ако туй действие продължава дълго време, често устата на хората се изкривяват от едната страна, едни мускули се разширяват, а други – се свиват, и кармата налага своя печат на лицето ви, може на очите ви.
200.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Не се минава много време и виждаме, че кармата налага своя печат било на лицето, било на очите или другаде някъде. Например когато човек си служи много с лъжата, някои мускули на лицето се свиват, а лъчът, който излиза от очите му, пада надолу, към центъра на Земята; ако се погледне в огледалото и види този лъч, насочен към Земята, той сам няма да се хареса.
3.5.1922г.
201. Красивото в живота, МОК , София
За пример, ако се стремите към благородство, към чистота, към нежност, очите ви ще придобият нещо, ще станат прозрачни, меки. Ако почне да преобладава грубият елемент на личните чувства, гордостта, очите пак ще бъдат ясни, но ще бъдат светнали и ще представят една грубост, неподвижност. В човешкото лице очите играят най-важна роля.
201.2 Красотата в природата ( втори вариант )
Красиво ли ще бъде лицето, ако очите са далеч от носа - и това лице не е красиво.
Ако очите на някой човек са малки и поставени близо до носа, това говори за слаба впечатлителност.
Например благородството, чистотата и нежността придават мекота и яснота на очите. Ако пък в някой човек преобладават личните чувства, те придават на очите му яснота, но тази яснота е лишена от мек елемент - тези очи са груби, неподвижни. Изобщо, очите играят важна роля в живота на човека.
7.5.1922г.
202. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
И ако вие бихте разбрали тая дума, щяха да се отворят очите ви и щяхте да видите това, което никога не сте виждали.
14.5.1922г.
203. Дъще Сионова,  НБ , София
Казват: „Ние такива набожни хора не искаме“, защото всички имат понятие, че като стане човек набожен, ще хлътнат очите му, лицето му ще се измени, и мислят, че в тия хлътнатини има набожност.
18.5.1922г.
204. Необятната любов, ООК , София
204.2 Необятната любов ( втори вариант )
Достатъчно е човек да се погледне с очите на ясновидеца, за да разбере колко далеч стои от своя първообраз.
Бог казва: „Ще залича греховете на хората и няма да ги споменавам, и ще изтрия сълзите от очите им“.
21.5.1922г.
205. Много плод,  НБ , София
Ако аз извадя на някого очите и го питам: Има ли светлина? Но защо очите му са извадени? И ако на много хора очите са извадени, не са на място, те казват: „Няма Господ“. Кой е причина, кой е виноват за това? Обаче аз съм готов да ви наместя очите. Вие казвате: „Може ли, като Христа, да ни отвориш очите?“ Мога, мога на всинца ви.
Синът на един персийски шах, Сабусадин, попада пленник в едно номадско племе, и понеже баща му искал да го пуснат, князът на това племе се съгласил на това, само с едно условие: да му дадат толкова човешки очи от неговия народ, колкото тежи синът му – човешки очи да му дадат, да ги тури на терезия и колкото тежи синът му, толкова очи! Е знаете ли колко хиляди хора са се жертвали за този Сабусадин? Туй е жертва! Тогава аз питам: знаете ли колко очи са дадени заради вас? И ако за този персийски син, Сабусадин, гражданите на неговото царство са дали очите си, как мислите е живял той? Той е живял най-благочестивия живот. На всички ония, които са дали очите си за него, той дължал целия си живот и работил заради тях и плакал заради тях, разбирате ли? От дом на дом е ходил да казва, че вашето нещастие се дължи на моето невнимание. Знаете ли колко има, които са изгубили очите си заради нас? Знаете ли колко наши братя и сестри има, които плачат сега заради нас? И ние няма ли да бъдем толкова доблестни, колкото този царски син? Той е бил много по-благороден! Ние ще задържим ли сълзите си?
Аз бих желал всинца да заплачете, поне веднъж да заплачете за очите на онези, които ги изгубиха, за да ви изкупят от това невежество.
24.5.1922г.
206. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
Сега, когато страхът е взел надмощие в мозъка, тогава почнали да се явяват тези конвулсии, тия движения на ръцете, криво ходене, главата не се държи естествено, очите са непостоянни; тогава ще знаете, че туй чувство е взело връх.
Запример, ако вие сте затворен в една стая, в тъмница и искате светлината да ви обича, сама да дойде в очите ви, да ви причини приятно впечатление, ще стане ли? – Вие сте длъжни най-малко да отворите прозореца и щом отворите, тя ще влезе в стаята и ще ви обича.
206.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Например в тъмна стая, при затворени капаци на прозорците вие искате външната светлина на проникне в очите ви, да ви зарадва - възможно ли е при тези условия светлината да проникне в очите ви? Вие трябва да отворите капаците на прозорците, после и самите прозорци и тогава светлината ще проникне в стаята, ще влезе в очите ви и ще ви обикне - при това положение и вие ще се радвате на светлината.
26.5.1922г.
207. По пътя, ООК , Витоша
Когато искаме да приемем енергия за очите, тя иде чрез светлината. Говорим за Любовта, ама тази Любов влиза и чрез устата, и чрез очите, ушите, носа, от всякъде влиза тя.
И после, като излизате в тъмна нощ, тонират се очите, зрението се тонира; при това, всеки един косъм се натегне, умът ви живее навсякъде в тялото.
207.2 Правият път ( втори вариант )
Например, енергията за стомаха иде чрез храната, за дробовете – чрез въздуха, за очите – чрез светлината, за ушите – чрез живото слово, за носа – чрез аромата на цветята и т.н. Например, енергията на Любовта влиза и през устата, и през очите, и през ушите, и през носа. Обаче като влезе през устата, тя произвежда един резултат, през очите – друг, през ушите – трети, през носа – четвърти и т.н.
28.5.1922г.
208. Неговата заповед,  НБ , София
Защо са тия очи? Котката е приспособила очите си и казва: „Господ ми създаде очите само за мишките и за птичките, да си намирам храната“. Ако попиташ онзи търговец, той ще каже: „Господ ми създаде очите само за платовете“, и всеки ден ходи да гледа платовете, пише сметки, казва: „За това са моите очи“. Гледаш онзи писател, седи с перото и казва: „Господ ми създаде очите да пиша“, и той драще, пише нещо. Художникът казва: „Господ ми създаде очите да рисувам“, музикантът казва: „Господ ми създаде очите да гледам своите ноти“ и т.н. Всъщност защо са създадени очите? Като дойдем до ушите, пак същия закон.
И следователно всеки един, който минава покрай тия колелета, очите му трябва да бъдат отворени на четири страни.
4.6.1922г.
209. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Единственият орган, чрез който възприемаме светлината и имаме едно истинско понятие за нея, са очите. Чрез очите човек изпитва известна приятност. За нас е важно, в това Слово на великия Господ на Любовта, всички хора да имат Неговото благоволение, Неговата светлина и топлина и не чрез ушите, не чрез езика, не чрез носа, но чрез очите си.
14.6.1922г.
210. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Лицето ѝ се измени, очите, както у едно месоядно животно, гледа едно парче просто тъй, както едно животно.
15.6.1922г.
211. Мисъл и действие, ООК , София
И в какво седи това учение? Най-първо, може ли да движите очите си нормално, правилно? Може ли да насочите носа си така правилно? Знаете ли как да държите носа си в какво положение? И знаете ли от чисто окултно гледище как да държите брадата си по един начин.
В старо време, в тия окултни братства, често са правели опити да видят дали ученикът е смел, ще му дадат един водач, ще му привържат очите и далеч някъде ще го оставят сам, ще му отворят очите и той ще види наоколо все хора с маски и на среща му една маска със светъл нож се приближава.
211.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Например, от значение е да знае човек как да движи очите си, какви неща да гледа; как и къде да насочва носа си, за да възприема само благоуханията, а не и лошите миризми; да знае как и къде да поставя ръцете си, как да ходи и т.н.
Връзвали очите на ученика с кърпа и го завеждали между непознати хора, въоръжени с ножове, които веднага се хвърляли върху него. Сваляли кърпата от очите му и го оставяли сам, да видят как ще се справи.
18.6.1922г.
212. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
А сега нашите крака са обути с обуща и казваме: „Лицето му почерняло, той е дявол, очите му са хлътнали, побеляла му главата, а онзи е благороден човек, защото е беличък, очите му весели“. Но аз те питам: Ако ти си една жена, ще се смееш ли, когато раждаш? Не! Разбира се, ще отпадне твоето лице и очите ти ще хлътнат.
Ти трябва да видиш какви са лъчите, които излизат от очите на оня човек, който те люби. Сега вие мислите, че наближава обяд и от всинца ви излизат от очите ви лъчи. В очите ме лъжат, говорят неща, които ме отвращават.
25.6.1922г.
213. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Сядали ли сте вие някой път да си дадете един отчет, да помислите какво представлявате вие като човек? Вие се оглеждате в огледалото, очите ви са сини, казвате: „Ясни ми са очите, сини“.
Този лъч може да влезе в очите ви по отражение на някое огледало, но тогава той не иде направо от слънцето.
28.6.1922г.
214. Прояви на съзнанието, МОК , София
Спрете се около 5–10 минути и гледайте по-дълго време в очите си. След като гледате в огледалото и очите ви се напълнят със сълзи, туй показва, че нервната система е слаба. Когато очите престанат да се наливат със сълзи, туй показва, че почват да укрепват нервите ви.
214.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Как ще развива търпение? Ето един метод: когато не сте разположени и видите на лицето си някаква дисхармонична черта, вземете огледалото и се гледайте в него около десет минути, докато определите в коя част на лицето се намира тази черта; повече от десет минути не се гледайте в очите, защото можете да заспите. Ако при гледане в огледало очите ви започват да сълзят, това показва, че нервната ви система е слаба; когато очите ви престанат да сълзят или изобщо не сълзят, това показва, че нервната ви система започва да укрепва или пък не се нуждае от такова закрепване. В първо време гледайте минута-две в очите си, без да мигате и забравете, че искате да си въздействате - така ще видите, че всяко нещо става на свой ред, неочаквано за самите вас, но не изведнъж, а постепенно.
5.7.1922г.
215. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
Добре, като се миете така, вие казвате: „Не си струва на човек да му са отворени очите“.
215.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Когато умствения свят се разкрива пред очите на човека, едновременно с него се разкриват формите, както и съдържанието и смисъла на тия форми.
Днес много хора се мият по същия начин; те мият лицето си например отгоре надолу, като затварят очите си, с което искат да кажат: "Не струва да бъде човек с отворени очи". Да, когато влиза в материалния свят, добре е очите на човека да са затворени, но когато влиза в Школата да учи, там очите му трябва да бъдат отворени.
Светлината е процес на Умствения свят; когато Умственият свят се разкрива пред очите на човека, едновременно с него се разкриват формите, както и съдържанието и смисълът на тия форми - по този начин човек дохожда до Първата Причина, до Любовта.
Днес много хора се мият по същия начин - те мият лицето си например отгоре надолу, като затварят очите си, с което искат да кажат: „Не струва да бъде човек с отворени очи". Да, когато влиза в материалния свят, добре е очите на човека да са затворени, но когато влиза в Школата да учи, там очите му трябва да бъдат отворени.
27.7.1922г.
216. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
Когато Истината дойде в своята светлина, казвате: „Не е за очите ни“.
216.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Когато се приложи Божията Истина в живота, казват, че светлината ѝ е силна за очите им, не могат да издържат на нея.
19.8.1922г.
217. Новият живот, СБ , В.Търново
Французинът взема пушката му, подава я и му казва: „Отдалечи се на разстояние 200-300 метра, аз ще те чакам, иначе трябва да те застрелям.“ В един французин има толкова съзнание, че казва на неприятеля си: „Иди настрана.“ А ние, религиозните хора, които все за Бога говорим, за Божествената Любов, сме готови да си извадим очите един на друг.
21.8.1922г.
218. Истината, СБ , В.Търново
Когато някой човек ви е направил пакост, като го видите, да не се обръща сърцето ви, или като го видите, да не завъртите очите си.
Ти можеш да ми се сърдиш, но туй е истината, ни повече, ни по-малко.“ Ще му кажеш истината право в очите.
В нас абсолютно никаква лъжа не съществува, ни помен от нея: никакво извъртане на фактите, никакво извъртане на чувствата, никакво извъртане на помислите, никакво извъртане на действията, никакво извъртане в движенията на очите.
21.8.1922г.
219. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Когато се дойде до о-то, ще си турим ръцете на очите.
Можем да турим двата си пръста на очите, значи да си затворим очите за външния свят, да влезем във вътрешния, в себе си.
Значи не сте готови всички да си затворите очите, не сте готови на самоотричане.
Изпява се о със следните движения: ръцете – на очите, веждите – прищипнати горе.
о – ръцете на очите при веждите,
о – ръцете на очите.
23.8.1922г.
220. Лицето на Бога, СБ , В.Търново
Да просветнат лицата ни с Божията светлина (три пъти) – ръцете нагоре, върху очите, хоризонтално, на челото, до устата, хоризонтално.
Тогава ще имаме едно изкривяване на челюстите, на очите, мускулите ще бъдат свити и юмрукът – насочен.
23.8.1922г.
221. Милосърдието, СБ , В.Търново
Ще видите, трябва да се отворят очите ви, но като се отворят, тогава.
24.8.1922г.
222. Живот вечен, СБ , В.Търново
Не се срамувайте да кажете Истината в очите на някого, макар той да ви е приятел. Кажете му Истината, макар и сълзи да излезнат от очите му – нека си поплаче.
Щяхме да съберем едно събрание: хайде сега! Ще се съберем на планината: съсредоточете ума си, затворете очите си, ушите си, турете вашата воля и хайде – веднага с нашите астрални тела излизаме, полетим и се пренесем в другия свят и започнем да го изучаваме. Веднага пак ще се пробудите и ще си кажете: „Нещо ново влезе в тази светлина, аз видях нещо ново.“ И като видите с очите си, кой ще ви разубеди? „Видях туй с очите си, изследвах го.“ Кой може да ви разубеди? Каква философия има в това? Вие ще бъдете твърди като диамант в убежденията си.
За през тази година вие ще говорите ли Истината? И ръцете ви да говорят Истината, и краката, и очите, и носът, и ушите – всичко да говори Истината.
25.8.1922г.
223. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Очите ви не трябва да играят. Когато погледна очите ви, ще мисля за вашата Мъдрост; когато погледна ушите ви, ще мисля за вашата Истина; когато погледна устата ви, ще мисля за вашата Любов; когато погледна ръцете ви, ще мисля за вашата Правда, с която работите; когато погледна нозете ви, ще мисля за вашата Добродетел.
Затова искам очите ви да бъдат прозрачно чисти, ясни и меки, а не мътни.
25.8.1922г.
224. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Той дава всички аванси, но щом усети, че го обикнат, направя една психическа гримаса, затваря очите си, вратата си – показва, че той е индиферентен. Питам: защо се ражда тази индиферентност? – Той почва да се страхува, в очите му се явява един страх и казва: „Много далече съм отишъл.“ Затваря вратата си и казва: „Ни чул, ни юлар.“ Сега знаете ли защо става тъй? Понеже този субект, който търсеше идеала, като се отвори тоя идеал, той вижда, че не е този идеалът, и казва: „А, този аз го виках, но той ще ме обере, той ще задържи всичката ми Любов“ – и затваря вратата си.
Ще правите едно кръгообразно движение, т. е. най-първо ще повдигнете ума си нагоре, после ще повдигнете очите си мислено, после ще гледате – гледецът да вземе ъгъл 45-60 градуса над хоризонталната линия нагоре.
Но аз искам очите ви да бъдат ясни – на млади или стари очите ви трябва да бъдат ясни, прозрачни. На млади или стари, очите ви трябва да бъдат ясни, прозрачни, както водата в някой чист извор е бистра като сълза, та като погледнеш надолу, всичките камъчета да се забелязват. Такива трябва да бъдат очите ви! При това очите ви трябва да имат мекота. Второто качество: очите ви трябва да изразяват интелигентност, да бъдат извор на вашите мисли. При това в очите ви трябва да се забелязва решителност и сила, че можете да изпълните всичко.
26.8.1922г.
225. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Когато дойде, тази Истина ще ви даде една Светлина, ще ви донесе Правда, ще ви отвори очите и ушите, ще ви развърже краката и ще ви направи здрави във всяко отношение.
И няма да се поколебая да кажа на който и да е в очите му, че не говори Истината.
27.8.1922г.
226. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
226.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
И всеки може да те подкупи тогава: ще се подкупиш от очите на една жена, че били черни, че била пълничка, че носът й бил гръцки, че бузите й били пълнички, че това-онова.
3.9.1922г.
227. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Тия, двамата, като дойдат, се борят в очите на човека. Единият и другият се раздвояват в очите на човека и се явяват два вида светлини на лъчите. Погледът на човека трябва да се бори, докато светлината на очите стане еднаква, да няма никакво раздвояване на светлини.
22.9.1922г.
228. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
И накрая, след като една душа е работила, тя въздига очите си и казва: „Свети Отче на Небето, ние осветихме Името Ти, ние свършихме делото Ти и въдворихме Твоето Царство.
1.10.1922г.
229. Живият Господ,  НБ , Русе
Когато поставят капаци на очите на коня, и той се ограничава, но с това го предпазват да не се плаши.
Христос дойде на земята да извади човека от земните условия, да го преобрази, да му даде нова форма, та като се отворят очите му, да каже: Сляп бях, но сега виждам.
6.10.1922г.
230. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
То е една доста трудна задача, в която ще се развият вашите ясновидски способности, ще се отворят очите ви, ще виждате с астрална светлина.
8.10.1922г.
231. Обичен и скъп, НБ , София
Как се молят някои? Скръстят ръцете си, вдигнат очите си нагоре, вземат благочестива поза и шепнат общи молитви.
Като ученици, вие трябва да изучавате чертите на лицето, формата и големината на очите, на ушите, на носа и брадата. У някои хора очите са широко отворени, а у други – свити, затворени. Когато иска да приеме повече светлина, човек отваря очите си. Когато светлината е чрезмерно силна, човек свива очите си. Светлината кара човека да отваря и затваря очите си. – Защо отваряш очите си? – Защото искам да приема повече светлина. – Защо ги затваряш? – Защото искам да приема по-малко светлина. Когато има силно желание да яде, детето отваря широко очите си.
231.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
А вие седите и като дойдете при Господа, вземате една особена поза, не сте естествени, вземате една поза на привидно благочестие, повдигнете си очите нагоре. Е, хубаво е, ако всичко туй произтича от душата ви, но ако това е едно актьорство, мислите ли, че Господ ще се излъже от това ваше примигване на очите?
Сега може да си зададете въпроса: какво значение имат кръговете? Ще забележите, че у някои хора очите са отворени, а у някои са малко свити. Когато човек иска да възприеме повече светлина, отваря очите си. Когато искате да възприемете силни възприятия, отваряте си очите, а когато тия възприятия са чрезмерно много, свивате очите си. Защо очите са отворени? Защото искат да възприемат повече. Защо очите са затворени? Защото искат да възприемат по-малко. При светлината затваряме и отваряме очите си.
В него се явява едно желание да яде, отварят му се очите. В туй отваряне на очите енергията отива към центъра на земята.
15.10.1922г.
232. Ангел Господен говори, НБ , София
232.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Ти пипаш нещата, ти виждаш нещо, но това е свят на чувства, ти вярваш на ръцете си, на очите си.
18.10.1922г.
233. Психическо наблюдение,  МОК , София
В това време очите на всички трябва да бъдат завързани, да не гледате.
22.10.1922г.
234. Възлюби го,  НБ , София
Той затваря очите си, да не вижда. Той все си затваря очите, да не вижда. – Защо прави това? – Защото има любов към вас и казва: Вие не разбирате още великия закон, че любовта любов ражда, а насилието ражда насилие.
Като минава през София, Той си е отворил тъй много очите и казва: Я доведете онзи богатия при мене! Христос казва: „На мене се даде всяка съдба”.- Този министър, нека го доведат при мене! Хващат го и го завеждат.
22.10.1922г.
235. Окултна музика, ООК , София
Тя е нещо като художеството: един художник ще тури най-първо носа, веждите, очите, устата, ушите – главните линии, и постепенно картината ще се развива.
А Природата не търпи никакви отклонения! Не мислете, че ако тя някой път затвори очите си, че не вижда и вие сте я излъгали! Като ви хване и ви постави в лабораторията си, от другия край ще излезете чисти, но докато минете през 10-те реторти...
В думите „сила жива, изворна, течуща“ силата ние може да я опитаме вътрешно, а светлината опитваме само чрез очите си.
Пък онзи плач, като зареве детето, почервенее, в него няма никакви сълзи; очите му изпъкнат, надува се, надува се дълго време и ако майката я няма там, тогава туй надуване може да се превърне в плач и като си поплаче туй дете, заспива.
Погледне очите – пожълтели. Езикът, очите – ненормални.
29.10.1922г.
236. Станете да отидем!,  НБ , София
Аз съм започнал да рисувам един човек и в първия ден едва съм успял да означа мястото на очите, на носа, на устата.
Като видяла, че очите му били насълзени, тя го запитала: Защо плачеш? – Не мога да скрия истината от тебе, ще ти кажа всичко.
1.11.1922г.
237. Нагласяване на силите,  МОК , София
Останалите започват да се чудят де отиде другарят им, как тъй пред очите им се изгуби.
5.11.1922г.
238. Никаква лъжа, ООК , София
Засмяла се някоя жена, очите му се засмели, чудо станало в света! Е, мислите ли, че ако и вие имате такова схващане, не ще кажете: „Е, не може ли без окултна музика?“ Може, разбира се, как не! Както досега сте минавали без окултна музика, така и сега може.
„Мили поглед на очите
5.11.1922г.
239. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Той пробил стената, и пред очите му се открил чуден свят.
А после, като си поразтъркаш очите, казваш : Нищо няма, сън е това.
12.11.1922г.
240. Не знаете, що искате,  НБ , София
Защо котката затваря очите си пред мишката? С това тя иска да каже, че е безкористна, т. е, сляпа за любовта на света.
Едни от тях взели участие в образуването на стомаха, други – в образуването на дробовете и сърцето, трети – на мозъка, четвърти – на ушите, пети – на очите, устата и т. н. Очите се отклонили от своя път. Всички души викнали против тях: Да изпъдим и очите. Изпъдили и очите.
Като срещне човек, който може да каже нещо повече от нея, тя казва: Да изпъдим този човек! Да го лишим от правото да говори! Какво ще остане от човека, като изпъдите от него стомаха, дробовете, сърцето, мозъка, очите и ушите? – Нищо не остава, освен една нула.
Ако се опуши, дълго ще търкаш очите си, докато се освободиш от пушека.
Като погледнеш човека в очите, да знае, защо го гледаш, а не да те пита, защо го гледаш.
19.11.1922г.
241. Да наследя,  НБ , София
Помни: Любовта не търпи никаква измама, никаква лъжа! Ще погледнеш човека направо в очите, с установен, чист поглед. - Защо ме гледаш? – Обичам те! Ако кажеш тези думи на млада мома, тя ще каже: Обичаш ме, защото искаш да вземеш нещо от мене.
19.11.1922г.
242. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Какво има? „Очите са черни!“ Черните очи са израз на дълбочина в чувствата. На цялата фигура трябва да даде един такъв колорит, който да изразява, че в нея има един духовен подтик; ще опише, че носът е правилен, в очите да не е разногледа.
Значи, за да бъдеш радостен, мъчнотията ще я сложиш пред очите си, няма да я поставиш зад гърба си. Неприятелят си ще го държиш винаги пред очите си.
Не, аз искам да ви се отвържат очите.
26.11.1922г.
243. Лама савахтани,  НБ , София
Колкото по-бързо го движа, толкова по-мъчно го виждате, Най-после, бързината на движението става толкова голяма, че вие изгубвате пръста от очите си. Очите не могат да схванат тази бързина.
Тъмно е пред очите ми. – Да бъде светлина! Веднага той разбра езика на светлината.
26.11.1922г.
244. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Това не е концентриране! После пак си отрие очите, свие си ръката и казва: „Аз ще се концентрирам“.
Отидох, оттук надникна, оттам надникна, зърнах го, а той, като замижал с очите си, пее, та се възнася. Както го слушах, той отвори очите си и ме видя, подскочи и каза: „Как ме издебна!“
Вземете някой капелмайстор или някой диригент на хор, като си втренчи очите, не може да търпи грешки, а той трябва да бъде тих и спокоен.
29.11.1922г.
245. Единство на съзнанието,  МОК , София
Всички линии, с които означаваме носа, очите, устата на човека, представляват силови линии. Като изучавате очите на човека, ще дойдете до заключението, че колкото отворът на очите е по-голям, по-широк, толкова и впечатлителността, способността на човека за възприятия е по-голяма. Колкото отворът на очите е по-малък, толкова и впечатлителността е по-слаба. Като знае тия признаци, човек ще може да моделира носа, очите, ушите, устата, веждите си.
3.12.1922г.
246. Окултна музика, ООК , София
Всяко движение на очите, на ръцете ни, във всичките наши пози трябва да бъде съвършено естествено.
Любовта ще я турим в действие: в гърлото, в очите – навсякъде.
Туриш очите си в едно направление – трябва да изразяват нещо, в друго направление – също.
Ще движим очите си правилно, всичко правилно ще вършим.
10.12.1922г.
247. Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София
По какво се отличава човешкото лице? – Отличава се по своя нос, отличава се по своята уста, отличава се по очите си, отличава се по ушите си.
10.12.1922г.
248. Ще ви научи,  НБ , София
Аз мога да пренеса материята на ръката в очите, и тя да вижда; мога да пренеса материята на ръката в ушите, и тя да чува; мога да я пренеса и в езика, и тя да изпитва вкуса на телата. – Възможно ли е това? – Може да го опитате. С очите си направо ще вижда и отдалечените, и близките предмети.
17.12.1922г.
249. Добрата земя,  НБ , София
Сегашният век е повече материалистичен, поради което окръжаващите предмети са толкова близо до очите на хората, че привличат всичкото им внимание. Кой от вас не е напуснал детското общество? Всички сте били материалисти, т.е. вие сте се занимавали с неща, близко до очите ви.
Външно е смирен, обръща се с думите: „Учителю благи," но аз чета в очите му тази мисъл.
24.12.1922г.
250. Защо не можахме,  НБ , София
Казано е в Писанието: "Бог ще изтрие всяка сълза от очите на хората, и скръб не ще да има.
24.12.1922г.
251. Окултна медицина, ООК , София
Един горе (при темето), друг в центъра между очите, и трети – в цялото тяло.
27.12.1922г.
252. Признаци на проявеното човешко съзнание,  МОК , София
Например, очите на човека представляват два кръга – лявото око изразява физическия свят, а дясното – духовния.
7.1.1923г.
253. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Като казвам, че изтеглят нож, то е като онзи слуга, за който се говори в Писанието, че казва: „Господарю, заграден си с неприятели“. – „Онези, които са с нас, са повече.“ Като му се отворили очите, видял, че цялата гора била пълна с колесници и коне.
Сега всички ще си затворите очите, ще утихнете и ще насочите веднага съзнанието си към Слънцето.
7.1.1923г.
254. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Очитѣ ни ще изпъкнатъ, лицето ни ще се зачѣрви, и ние малко ще се възбудимъ, ще стане малко промѣна.
14.1.1923г.
255. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Какво ли не? Нѣкои сѫ се клели въ очитѣ си. На колко хора сѫ изтичали очитѣ, на колко хора дѣцата сѫ умрѣли! Какви ли не нѣщастия! Старото заблуждѣние, че ние трѣбва да се кълнемъ, стои още като една проказа.
255.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Той се кълне в очите си: Да ми изтекат очите, ако не говоря истината.
Колко подобни нещастия се случвали на хората! Някои се заклевали в очите си: Да ми изтекат очите, ако съм виновен! Каквато клетва дали, това им се случвало – очите им изтичали.
17.1.1923г.
256. Установени мерки,  МОК , София
Ето защо според мене очите, ушите, устата, брадата, веждите на човека представляват математически и геометрически формули.
Носът, например, има едно предназначение, очите – друго, ушите – трето и т.н.
21.1.1923г.
257. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Очитѣ ни трѣбва да се развиятъ. За примѣръ, у всички ясновидци, въ очитѣ имъ, около зеницата има признаци, по които се познава до каква степень е развито ясновидството. Има извѣстни петна, които се проявяватъ въ очитѣ, които показватъ явяването на туй чувство.
257.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Очите също трябва да се развият. Забелязано е, че в очите на ясновидците, около зеницата, стават особени промени. По известни петна в очите се познава, че ясновидството е почнало да се развива. В очите на ясновидеца има особена светлина.
24.1.1923г.
258. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Безстрашният ученик ще погледне спокойно мечката в очите, ще вземе дясната страна на пътя, а мечката – лявата и така ще се разминат.
4.2.1923г.
259. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Гледашъ въ лицето ѝ, очитѣ ѝ сѫ чисти, невинни, но по едно врѣме, цѣлунешъ я, гледашъ, въ очитѣ ѝ нещо блуждае, има една прѣграда.
А знаете ли, че човѣкъ може да мисли чрѣзъ своитѣ очи? Само очитѣ сѫ мѣсто за истината и оттамъ човѣкъ може да мисли. Този великъ човѣшки духъ, който иска да разглѣда, да изучи нещата въ своята пълнота той трѣбва да влѣзе вѫтрѣ въ насъ, и когато очитѣ на хората почнатъ да мислятъ, тѣ сѫ на великия пѫть на истината. И когато Христосъ казва: ако твоето око е лукаво, извади го; въ този смисълъ Той прѣдава това – очитѣ, като изразъ на истината. Тогава, ако ти горе на главата си не можешъ да живѣешъ, ако отпрѣдъ на главата си не можешъ да мислишъ, какъ ще мислишъ съ очитѣ си истината? Казваме:
259.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Погледнеш лицето, очите й светят и в проявите си е невинна. След време виждаш в погледа й нещо неискрено, в очите й играе особен пламък.
От гледището на френологията, мястото на любовта, мъдростта и истината е точно определено: мястото па любовта е горе на главата, на мъдростта – отпред на челото, а на истината – в очите. Човек мисли не само чрез мозъка си, но и чрез очите. Човешкият дух, който изучава всичко в своята пълнота, влиза в самия човек и се изявява чрез очите, като мисъл, като път към истината. С това Той иска да каже, че очите трябва да бъдат израз на истината. Следователно, ако ти не живееш горе в главата си, дето е любовта, и ако не мислиш чрез предната част на челото си, ти не си човек на истината, не мислиш чрез очите си.
7.2.1923г.
260. Добри навици,  МОК , София
Затворете очите си и пет минути мислете върху упражнението.
През това време няма да движите нито очите си, нито ръцете си, нито краката си — ще бъдете съвършено неподвижни.
Във втория опит, като размишлявате само за себе си, ще мислите за очите, за ушите, за устата, за мозъка, за дробовете, за стомаха си и ще гледате да ги държите под контрола на вашия ум.
Когато говорите с някого, не трябва да гледате на земята, но ще гледате право в очите на своя събеседник. Погледът ви да бъде тих и спокоен; от очите ви да излиза приятна, мека светлина, както от свещта излиза светлина, която осветява окръжаващите лица и предмети, без да има предвид някого.
Ще изправяте раменете си, главата, очите, ушите, носа, устата, лицето, линиите на тялото си — много неща имате за изправяне.
260.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Затворете сега очите.
Като правите този опит, няма да си затваряте очите, ще ги държите отворени. Тъй няма да подвижите нито очите, нито ръцете, нито краката.
В другото упражнение ти ще мислиш за очите си, за ръцете си, за краката - всичките органи ще бъдат под контрола на вашия ум.
Право, няма да гледаш в земята, право в очите, [...] малко хоризонтално.
Тъй както изпраща една свещ своята светлина, тъй от очите трябва да излиза тази светлина, без да има предвид някого.
Едното рамо, другото рамо, главата си, след туй има да изправяте ушите, носа, очите.
9.2.1923г.
261. Свещеното правило, КД , София
Вие как сте? Може ли да разчитате? Ще дойдете, има една свещено правило, на когото очите му са отворени, Господ всякога отбелязва.
Добре, след като сме изрязали 100 вола, какво сме научили? Друго - посаждам 100 ябълчни семки и ми дават ябълки, кое знание е по-реално? Разрязването на вола или посаждането на семките? Един ясновидец няма защо да прави разрез на вола, той ще си проектира очите и ще види как е скачена главата, мускулите, костите без нож.
11.2.1923г.
262. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Това освѣтление, тази електрическа свѣтлина е толкова хубава, че ви разваля очитѣ. Най-хубавото нещо, което Богъ е създалъ, свѣтлината, ви разваля очитѣ.
262.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Тази светлина разваля очите.
11.2.1923г.
263. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
Една от задачите ви е да различавате ученика на Бялата ложа от този на черната: погледът на ученика на Бялата ложа е установен и лъчът, който излиза от очите му, е възходящ; погледът на ученика от черната ложа е разсеян, скрит, затаен, а лъчът - низходящ.
11.2.1923г.
264. Съмнение и воля, ООК , София
По побеляването на езика, по пожълтяването на очите, по почервеняването на носа той вижда все лошо, все симптоми на болни.
Този ученик, като седи, казва: „Чакай да си затворя очите“. Затваря си очите и след 10 минути заспива.
14.2.1923г.
265. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Като е предвидила всичко това, природата сама е поставила някакъв специфичен външен белег на всеки човек, да се различават хората един от друг: на едного очите и косата са черни; на друг очите и косата са светли; трети пък се отличава от другите по ръст, по форма на тялото, по начин на ходене и т.н.
Когато Божественото съзнание работи в човека, той придобива благ израз на очите, лицето му става светло и е готов на всички жертви.
25.2.1923г.
266. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Казватъ Му: „Господи, да се отворятъ очитѣ ни“, Има три вида виждане: физическо, сърдечно и умствено.
Казватъ Му: „Господи, отвори ни очитѣ!“ Интересно е развиването на всички усети, които има човѣка, интересно е развиването на всички чувства.
„Господи, отвори очитѣ ни“.
По нѣкой пѫть очитѣ ни се взиматъ, краката ни се взиматъ, дробоветѣ ни заболѣватъ, ревматизмътъ или каква и да е друга болесть се явява, и всичко туй, само за да ни кара да мислимъ.
Казватъ му: „Господи, отвори очитѣ ни“.
„Господи, отвори очитѣ ни!“ То значи да се събуди у насъ този истински умъ, да дойде това истинско съзнание.
„Господи, отвори очитѣ ни!“
„Господи, отвори очитѣ ни!“
Сега въ всинца ви очитѣ ви трѣбва да сѫ отворени, че у всички да има сила да помогнемъ на нашитѣ братя, да направимъ живота на всички наши братя щастливъ, т.е., не да ги направимъ щастливи, но да задоволимъ всички тѣхни нужди.
Господи, отвори очитѣ ни!
266.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
"Господи, да се отворят очите ни!" Има три вида виждане: Физическо, духовно и умствено.
Казват Му: "Господи, отвори очите ни!" Интересно е, наистина, как се развили човешките сетива.
Да се върнем към прочетения стих: "Господи, отвори очите ни!" Значи, ние трябва да влезем във връзка с Господа, със същината на живота, отдето идат благата за всички.
"Господи, отвори очите ни!" Защо? За да дойде истинското съзнание, истинското разбиране на реалния живот.
"Господи, отвори очите ни!" Това значи: Господи, отвори нашите дарби и способности. За да се отворят очите, т. е. умовете и сърцата на хората, мнозина трябва да вземат участие в това.
"Господи, отвори очите ни!" Очите на всички ни трябва да бъдат отворени, да имаме сила да помагаме на своите по-малки и слаби братя, да задоволим техните нужди.
Важно е да се отворят очите ни.
"Господи, отвори очите ни!" Като сетиво, зрението се появило най-късно, а осезанието – най-рано.
"Господи, отвори очите ни!" Който произнесе тези думи съзнателно, ще опита силата, която се крие в тях.
"Господи, отвори очите ни!"
25.2.1923г.
267. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Опитайте някой път съзнателно да кажете една лъжа и вижте, наблюдавайте се в огледалото, има едно коренно изменение в лицето ви: очите ви са изменени вече. Кажете една велика истина, Божествена, веднага по обратния закон лицето ви се изменя, изменят се и очите ви.
7.3.1923г.
268. Педагогическа лекция,  МОК , София
Срещате един ваш познат, който минава покрай вас и не ви поглежда; казвате: "Защо този човек е свил толкова веждите и очите си, какво иска да каже с това, защо се сърди?" За да разберете причината за поведението на вашия познат, преди всичко вие трябва да помислите малко върху произхода на веждите. Оттам пък ще си обясните кога човек свива очите и веждите си. Когато гледа право в Слънцето, човек инстинктивно затваря малко очите си, свива веждите си, за да може по този начин да регулира светлината. Значи със свиването на очите и веждите си човек приема по-малко светлина. Оттук можем да извадим заключение, че веждите са създадени за предпазване на очите от голяма светлина, от силни външни впечатления. Човек свива веждите и очите си, когато преживява нещо силно, някакво голямо нещастие или голяма изненада. Значи човек свива веждите и очите си при големи мъчнотии в Живота. Този човек ни най-малко не е недоволен от вас, друга е причината, задето той свива веждите и очите си.
268.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Свил си веждите и очите, не иска да ме погледне." Произходът е излязъл оттам, че когато очите се увеличили чрезмерно, не могли да издържат повече - тази светлина раздразнява очите повече, отколкото трябва, и харчи повече енергия. Туй колело - очите.
Тъй че очите се свиват, за да възприемат по-малко светлина, раздразнението да бъде по-малко. Срещу слънцето затваряш очите си. Никой, като гледа срещу слънцето, не отваря очите си, той ще свие веждите си.
Той си свие веждите, свие си очите и следователно какво трябва да прави при тия мъчнотии? Той иска да приеме по-малко неприятни мисли, за да има равновесие.
Например свиването на очите.
8.3.1923г.
269. Произход на правите мисли, ООК , София
Тогава питам: защо на едного ще си отворите очите, ще си вдигнете устните нагоре, ще се поусмихнете, а с другиго ще сте сериозен? Какви са подбудителните причини? Може ли да заключите, че всеки, който ви срещне и ви се ухили насреща, ви обича, а който не ви се ухили, не ви обича? Има нещо вярно, но има и нещо невярно. Турците са толкова лековерни, че ако един турчин го срещне някоя жена и му се усмихне, ще каже: „Любов има тя към мене, в очите ми се засмя“.
Като я погледне Господ, повдигне си очите и казва: „Дайте му и друга“.
11.3.1923г.
270. Видѣхме Господа,  НБ , София
Среща ме нѣкой: Какво искашъ да кажешъ като ме гледашъ въ очитѣ? – Азъ зная, нѣма никой отъ васъ да му не зная болкитѣ. Срещна нѣкого, виждамъ, въ очитѣ му чета, че този човѣкъ е нещастенъ въ дома си, съ жена си не може да живѣе.
270.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Майката говори на детето си, а то не я гледа в очите.
14.3.1923г.
271. Силата на тъмнината и светлината,  МОК , София
Ако в този момент човек погледне към Слънцето, очите му не биха могли да издържат тази светлина – те веднага ще се свият, ще вземат елипсовидна форма. Едновременно с очите той ще свие и веждите си. Ако този човек влезе в тъмна стая, той ще напрегне очите си, ще ги отвори, за да различи предметите. Когато искат да кажат на човека да бъде внимателен, съветват го да отваря очите си на четири. Човек трябва да отваря очите си на четири, но вечер, когато е тъмно; през деня няма защо да отваря очите си на четири. Ако човек живее дълго време в тъмнина, очите му постепенно започват да изпъкват навън. Хора, на които очите са силно отворени и изпъкнали, са много груби. Ако очите на някой човек са изпъкнали, но елипсовидни, не много отворени, това показва, че той е роден в тъмнина, но има желание да влезе в Светлината.
25.3.1923г.
272. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Гледамъ го азъ, казвамъ: „Той е разногледъ, очитѣ, главата му сѫ деформирани, лицето му сѫщо не е правилно.“ За да очаквашъ нещо отъ него, той трѣбва да е работилъ, той трѣбва да има воля, да изправи лицето си.
272.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Когато мозъкът се освободи от тях, тогава носът, очите, ушите, устата ще почнат да се развиват правилно. Погледни, очите му са кривогледи; носът, устата деформирани.
8.4.1923г.
273. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Дойде един философъ… „Новъ философъ“, казва, „дойде въ нашата градина и той казва, какъ така ние да не знаемъ, че въ това дърво има такива сили, и казва, че като ядемъ отъ него, ще добиемъ толкова знания – сила и знания, и ще ни се отворятъ очитѣ“.
273.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
И двамата повярвали на философа, че ако ядат от забранения плод, очите им ще се отворят, ще придобият знание и сила и ще станат подобни на Бога.
15.4.1923г.
274. Чий е този образъ?,  НБ , София
Строежътъ на очитѣ показва какъвъ е строежътъ на мозъка, какви сили се криятъ, дали ще може този човѣкъ да говори или не. Като казвамъ очитѣ, не разбирамъ само какъ гледа човѣкъ, но какъвъ е общия строежъ на очитѣ, съ всичкитѣ свои външни сенки.
274.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Да се занимаваш с очите, ушите, носа, устата, това е свещена наука.
22.4.1923г.
275. Правилни отношения, ООК , София
Вие се контролирайте с очите си.
За пример аз ви следя очите.
Било е време, когато човек с очите си е давал сигнали, а сега това е престъпление.
Когато разправяш някому нещо чудно, той си прехапва устните и широко си отваря очите. В такъв човек има две идеи: прехапването на устата – едната идея, и разтварянето на очите – другата идея. После, той свива веждите си тъй надолу, зажумява с очите си, за да възприеме по-малко светлина, та външният свят да не отвлича вниманието му.
Една котка като гледа в очите друга някоя, предизвиква сътресение в слепите очи.
Някои хора за пример имат навик да си въртят очите ту към едната страна, ту към другата; други хора много си разтварят очите. Когато човек почне много да си разтваря очите, той не е на правия път; и когато почне много да ги свива, пак не е на правия път. Има едно естествено състояние – очите трябва да бъдат елипсовидни и гледецът да е в нормалното си състояние. Онези, на които очите са много валчести, много отворени, у тях чувствителността е много развита. Когато вие изразявате любопитство, отваряте очите си, пулите се. Не, ако искаш да наблюдаваш добре, трябва да се съсредоточаваш, да възприемаш правилни мисли, а не да си разтваряш очите.
Най-първо, ще поправяте очите си, т.е. върху Истината ще работите. Ще коригирате очите си, после ушите, устата, носа, всичко, докато най-после си създадете един характер.
25.4.1923г.
276. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
После, като направиш една изкуствена картина, тя през очите вижда и казва: „Духът я е направил".
Ще имате една жива цел пред очите си, няма да остарявате. Ще имате пред очите си само хубави работи.
29.4.1923г.
277. Живот вечен, НБ , София
Приятно ли е на младия, който се е радвал на живота, играл, веселил се, да забележи един ден, че краката му треперят и силите го напущат? Няма ли да мисли той за младините си? Защо не може вече той да гледа на живота с очите на детето или на младия? – Има причини за това. – Де се крият те? – Във възпитанието и разбирането на хората.
И тъй, когато придобие живата вяра, човек коренно се изменя: очите му стават ясни, мускулите на лицето подвижни – нещо особено лъха от него.
29.4.1923г.
278. Работа на окултните сили, ООК , София
В Америка един проповедник имал навика да мига с очите си. Отива в едно общество, срещу една госпожа, и тъй, както говори с нея, мига с очите си. Най-после мъжът се възмущава и казва: „Господине, ти правиш такова безобразие, най-после, не е прилично за един проповедник да мига така с очите си“. – „Че как?“ – „Ами аз нали те видях?“ – „Това е един навик, с този навик аз от толкова време се боря.“ Ще кажете: Проповедникът не трябва да намигва.
9.5.1923г.
279. Движение на разумните сили,  МОК , София
Обаче в деня на изпълнение на присъдата му той се дематериализира и моментално изчезва пред очите на всички.
13.5.1923г.
280. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Чертите на лицето му се отличават от стария тип: носът, очите, пръстите му – всичко се отличава.
20.5.1923г.
281. За Името Ми, НБ , София
281.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
А хората със сините очи? „Студени – казват – като лед.“ Какво означава това? Не са виновати очите.
3.6.1923г.
282. Напразно Ме почитат, НБ , София
На онзи, който критикува картината му, той казва: „Ето моята грешка“, и посочва очите, носа. Очите са такива, защото светлината не беше пълна“.
Ти ги погледнеш жадно с очите си, но нищо не можеш да хапнеш, и така си умираш гладен.
10.6.1923г.
283. Разпятаго търсите, НБ , София
Прати му една добра мисъл! Как няма да спи, ако с пръсти му натисна очите! Ако с ръката си му натисна устата, ще може ли да говори? И после казват: „Този брат е неразположен, спи му се“. – Да, нито един брат не му изпрати добра мисъл.
283.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Че как няма да спи, ако аз с двата си пръста му натисна очите.
17.6.1923г.
284. Вяра и съмнение, ООК , София
Когато слезем на земята, пред очите на нашите по-напреднали братя ние ставаме като малките деца.
284.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Като влѣземъ въ нея, нашиятъ духъ веднага се ограничава, губи, и ние изгубваме половината отъ своитѣ знания, Когато слѣземъ на земята, прѣдъ очитѣ на нашитѣ по-напрѣднали братя ние ставаме като малкитѣ дѣца.
17.6.1923г.
285. Имаше двама синове, НБ , София
Виждали ли сте какви сълзи се леят от очите на нещастните животни? И те чувстват, но никой не влиза в положението им.
20.6.1923г.
286. Опити,  МОК , София
Упражнение: Затворете очите си и мислено си представете една череша от едрите доброкачествени череши и мислете за нея пет минути.
286.2 Опити ( втори вариант )
Затворете сега очите.
21.6.1923г.
287. Приложение, ИБ , БС , София
Е, питам, къде ще гледат очите ти? Погледнеш малкия диамант, но след като погледнеш после големия, няма повече да отстраниш очите си от него.
22.6.1923г.
288. Първичната връзка, ИБ , София
От очите и от лицето му излиза светлина, която го води в правия път.
24.6.1923г.
289. След три дни, НБ , София
Който се влюбвал в нея и предлагал да се оженят, тя казвала: „Аз ще се оженя за тебе, но след като ти извадя очите“. На всички, един по един, тя изваждала очите и ги туряла в едно шишенце. Като дошъл първият кандидат, ангелът от диаманта шепнел на Мерфил: „Извади му очите, аз не искам да ме гледа“. Князът казвал: „Извади ми очите, само ми дай да те прегърна“.
Адептът взел камъка от пръстена на царската дъщеря, счупил го и го турил в очите му. Той останал да се върти в очите на ослепения и така минал от една степен на еволюция в друга.
28.6.1923г.
290. Божественото и човешкото, ООК , София
Не трябва само да го освободиш, но ще трябва да извършиш цял един преврат вътре в него и да му кажеш: „Слушай, ти си един престъпник – убиец, ще идеш да се молиш и когато се разкаеш, ела при мен!“ А сега тези ученици, ако имат сила да лекуват, ще отидат надясно, наляво и най-после ще кажат: „Да отворим очите на този“. След един час децата се връщат при учителя си, но на някои от тях очите подпухнали.
Мнозина от вас боледуват: някои имат ревматизъм, някои – сърцебиене, на някои очите са отслабнали и какво ли не още, но тия неща между вас не трябва да ги има.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.