Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


20.10.1898г.
1. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Обаче аз почнах освобождението ви, като турих в действие всичките си мощни сили, да работят навсякъде за постигане и осъществяване на великата мисъл, която има да завърша в най-кратко време, което чака моята върховна заповед, но вашите раздори, вашият новоразвратен живот възпират святата мисъл, която имам на сърце за вашето добро и доброто на целия род человечески, но всичко си има своите граници, това трябва да знаете.
4.9.1904г.
2. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
"Още малко" – това е повдигането на вашия дух, освобождението от плътската връзка, себеотричането и съзнанието на доброто и любовта към Бога.
28.8.1909г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Този светия е идвал под името Йосиф и е работил тук, във Варна и Месемврия – той е, който е подготвил освобождението на България.
6.9.1912г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
В България този прелом, за който по-горе загатвам, ще стане след 1914 и 1915 г. и причината са нашите младежи, които създадоха условие за него подир освобождението.
1.4.1917г.
5. Виделината,  НБ , София
Преди освобождението на България, когато имаше само няколко професии, бащите съветваха синовете си да станат лекари, защото тази професия е по-доходна, доставя повече пари; или ги съветваха да станат инженери, но не да учат професии, които не са доходни.
10.6.1917г.
6. Дали може,  НБ , София
След освобождението на България, един българин решил да иска някаква лека служба, да си почине малко от тежкото робство.
6.2 Дали може ( втори вариант )
Следъ освобождението на България, единъ българинъ решилъ да иска нѣкаква лека служба, да си почине малко отъ тежкото робство.
12.10.1920г.
7. Само хляб,  ИБ , В.Търново
По-нататък ще минава последователно от по-нисше състояние в по-висше, докато достигне освобождението.
25.1.1921г.
8. Кротките, НБ , ИБ ,
В това си положение вие приличате на оня българин, който след Освобождението започва да си търси служба.
24.4.1921г.
9. В рова на лъвовете,  НБ , София
9.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Тѣ мязатъ на онзи българинъ, който слѣдъ освобождението на България, тръгналъ да си търси служба.
15.1.1922г.
10. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Втората година започнали да разсъждават, да търсят начин за освобождението си.
5.2.1922г.
11. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
И ще дойде денят на освобождението, денят на свободата в този свят.
7.5.1922г.
12. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Един българин при освобождението на България, който свършил в Америка, имал голяма претенция, бил много тщеславен.
12.11.1922г.
13. Не знаете, що искате,  НБ , София
Един българин, през време на освобождението, се учел в Америка. След освобождението, България имала нужда от образовани държавници.
13.2.1924г.
14. Трите състояния у човека, ООК , София
Това беше по Освобождението.
9.11.1924г.
15. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Той трѣбва да е абсолютно честенъ! Прѣди нѣколко дни, единъ господинъ ми разправяше слѣдното нѣщо: отъ освобождението насамъ, ние, българитѣ въ търговско отношение, сполучихме да имаме двойни фактури, съ всички държави, Германия, Австрия, Русия, съ изключение на Англия.
15.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Той трябва да е абсолютно честен! Преди няколко дни, един господин ми разправяше следното нещо: от освобождението насам, ние, българите в търговско отношение, сполучихме да имаме двойни фактури, с всички държави, Германия, Австрия, Русия, с изключение на Англия.
28.6.1925г.
16. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Сега, да ви приведа единъ анекдотъ, случилъ се въ България въ врѣме на освобождението.
16.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Сега, да ви приведа един анекдот, случил се в България по време на Освобождението.
15.11.1925г.
17. Заведоха Исуса, НБ , София
Истината съдържа от памтивека всички методи на вечността за развиването, освобождението на човешката душа и постигането на вечния живот.
26.9.1926г.
18. Посока на растене,  МОК , София
Преди освобождението още, във варненско, се явила една циганка – гадателка, която гледала на охлюв и предсказвала на хората много неща.
18.2 Посока и растене ( втори вариант )
Разказват, във Варненско, още в турско време, преди Освобождението, се явява една гадателка циганка, която гадаела с един голям охлюв океански.
29.9.1926г.
19. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Това било още в първите години след освобождението на България.
28.12.1926г.
20. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
От освобождението на България до днес, има ли някакви нововъведения в музиката? – Нищо ново няма, все старите песни се пеят.
20.3.1927г.
21. Кротките,  НБ , София
След освобождението на България, един българин тръгнал да търси служба, но каквато намирал, все му се виждала трудна.
11.9.1927г.
22. Денят Господен,  НБ , София
Освобождението на народите ще дойде от невидимия свят.
20.5.1928г.
23. Той дойде при Пилата,  НБ , София
След освобождението на България един млад българин се завръща от Америка, дето свършил науките си и се явява при княз Батенберг да го моли за някаква служба.
И сега, понеже настава освобождението на земята, искат се силни и здрави хора, пълни с идеали и устой.
26.12.1928г.
24. Направление на истинския живот, ООК , София
През време на освобождението, един руски войник, барабанчик, попаднал в дома на един български чорбаджия.
28.6.1929г.
25. Светът на ограниченията ,  МОК , София
25.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Затова ще мислите, ще се стремите към Божествения свят - там е освобождението.
10.11.1929г.
26. Сторете да насядат,  НБ , София
26.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Освобождението ще дойде чрез истинското знание.
17.11.1929г.
27. Сам се опасваше,  НБ , София
27.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Има такъв един пример с един дребен, малък чиновник, което се е случило при освобождението на България, в София е станало това.
21.8.1930г.
28. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Първият ден, неделята, беше определен за работа върху освобождението на човека. Значи всеки ще работи за освобождението си.
15.10.1930г.
29. Определено време и място, ООК , София
Дойдеш ли до Божественото ограничение, знай, че се намираш пред прага на освобождението си. Щом се намериш пред прага на освобождението, ти си разбрал вътрешния смисъл на живота.
23.1.1931г.
30. Разумното слово, МОК , София
30.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Не че доброто е самата истина, самата любов, самата свобода, но то вече е основата на онзи великия закон на освобождението.
21.7.1931г.
31. Отпечатъци, СБ , РБ , 7-те езера
Като говоря за разработена почва, разбирам освобождението ѝ от всички непотребни вещества и прибавяне към нея на нови елементи.
3.8.1931г.
32. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Който знае законите за освобождението, той ще създаде в ума си светли, чисти мисли и букаите моментално ще паднат от краката му.
20.8.1931г.
33. Най-високото място, СБ , София
Ето защо много въпроси в света трябва да се разрешат, за да може от една страна хората да се освободят от някои свои недъзи, а от друга страна да придобият известни добродетели; всеки неразрешен въпрос е във връзка с освобождението на човека от един недъг и с придобиването от него на една добродетел.
21.8.1931г.
34. Отиване и връщане, СБ , София
Намерите ли Истината, тя ще ви направи вътрешно абсолютно свободни; щом вие се освободите, ще помагате за освобождението и на по-малките от вас.
20.4.1932г.
35. Динамика на живота, ООК , София
Някои могат да си носят пелени още десетина години и да ги возят в колички, но за някои е дошъл вече часът на освобождението.
19.6.1932г.
36. Живейте разумно,  НБ , София
Сега, след освобождението се наричат герои на българския народ и казват, че Ботев и Левски, и други подобни на тях, са освободили българите.
Бъдещата култура с това ще се занимава – освобождението на цялото човечество.
24.6.1932г.
37. Разумен център,  МОК , София
37.2 Разумен център ( втори вариант )
Хубавото е освобождението, което може животът да ви даде.
29.8.1932г.
38. Три пътя, СБ , София
Ако всички бяхте готови, сега щеше да дойде спасението, освобождението на целия свят, но хората не са готови.
38.2 Три пътя ( втори вариант )
Ако всички бяхте готови, сега щеше да дойде спасението, освобождението на целия свят, но хората не са готови.
1.3.1933г.
39. Човешкият нос, ООК , София
Той схващаше, че освобождението на народите идва от Любовта, от братството между народите.
39.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Освобождението е Божествен процес.
14.5.1933г.
40. Добродетелната жена,  НБ , София
Преди освобождението на България някъде в Северна България се явила една велика гледачка и целият Варненски окръг се изредил да му гледа.
40.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Преди освобождението някъде в северна България се явила една голяма гледачка и хората от целия варненски окръг се наредили да им гледа.
7.6.1933г.
41. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
41.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Но начинът на освобождението е вътрешен.
11.6.1933г.
42. Новото знание,  УС , София
Освобождението не става с плач и отчаяние, но с работа, усилена работа във всяко направление.
18.2.1934г.
43. Усилни времена,  НБ , София
Тогава освобождението иде.
7.11.1934г.
44. Самоотричане, ООК , София
Ако Христос дойде да се пожертва, Той вървеше по закона на освобождението, търсеше свободата.
20.1.1935г.
45. Товарене и разтоварване,  УС , София
Преди освобождението, във варненско някъде, се явила една гадателка, която предсказвала на хората какво ще се случи.
31.3.1935г.
46. Придобиване и задържане,  УС , София
46.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
Освобождението другояче не може.
2.6.1935г.
47. Тонът Фа,  УС , София
47.2 Няма да бъда излъган ( втори вариант )
Тази буря, която сега мина, е последствие от освобождението на електричеството, което стана през земетресението.
12.8.1935г.
48. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
И едната, и другата носят плода в утробата си по девет месеца, но в деня на освобождението си едната ражда живо дете, а другата – мъртво.
22.12.1935г.
49. Да имат живот,  НБ , София
Той постъпил, както един българин след освобождението се върнал от Америка, свършил някакви науки и се явил при Батенберг за служба.
24.3.1937г.
50. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Вярата в правата мисъл е законът на освобождението. То човек започва освобождението в живота – в надеждата.
14.11.1937г.
51. Първата песен,  УС , София
Ето освобождението! Разгневиш се и свиваш пръстите си.
1.12.1937г.
52. Музикално утро. Седемте принципа, ООК , София
Освобождението трябва да дойде постепенно.
13.2.1938г.
53. Четири погледа,  УС , София
В това отношение вие приличате на онзи българин, който след освобождението на България се върнал от странство, където завършил висшето си образование.
2.3.1938г.
54. Лечебното действие на музиката, ООК , София
Молите се, и не идва разрешението, освобождението.
14.6.1939г.
55. Езикът на седемте тона, ООК , София
Всички духове на водата дойдоха отгоре да слушат, каква ще бъде Новата музика. (Учителят изпя следните думи : „Всички ние добре ще пеем!“ В новата органическа музика, най-първо ако ти си в закона на освобождението, от там ще изхождаш – от тона „до“.
26.11.1939г.
56. Път към изгубената дума,  УС , София
Разправят за един стар българин на 85 години, при освобождението на България, той си скрил парите в едно кюпче и после го търсил и не могъл да го намери.
7.1.1940г.
57. Познаване на великото,  НБ , София
Това било още преди освобождението на България от турците.
25.2.1940г.
58. Що е истинно,  НБ , София
Бог създаде Земята за освобождението на хората.
19.8.1940г.
59. Проветряване, СБ , РБ , 7-те езера
Отсега нататък човек трябва съзнателно да работи за освобождението си, за да се върне от заточение.
9.10.1940г.
60. Една седмица въ рая, ООК , София
Каква е разликата (между) началото на освобождението и края на освобождението? Ти си неразположенъ, (разположенъ). /Учительтъ пѣе „животъ“ много пѫти (и) „Въ живота азъ обичамъ истината, въ живота азъ обичамъ труда, въ живота азъ обичамъ истината, въ живота азъ обичамъ труда, труда, труда, обичамъ труда“/.
60.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Учителя изпя „живот“ в различни вариации.) Каква е разликата (между) началото на освобождението и края на освобождението? Ти си неразположен, (разположен). (Учителя пее „живот“ много пъти (и) „В живота аз обичам истината, в живота аз обичам труда, в живота аз обичам истината, в живота аз обичам труда, труда, труда, обичам труда“.) Какво означава „труд“? Като се трудиш – да (си) превеждаш.
6.11.1940г.
61. Три седмици, ООК , София
Като дойде освобождението, да бѫдете готови за тази свобода, да я разберете.
61.2 Три седмици ( втори вариант )
Като дойде освобождението да бъдете готови за тази свобода, да я разберете.
26.2.1941г.
62. Тритѣ връзки, ООК , София
Единъ българинъ свършилъ на западъ по музика, 10–15 години преди освобождението, свършилъ по пиано, знаелъ да свири човѣкътъ.
62.2 Трите връзки ( втори вариант )
Един българин свършил на запад по музика, 10-15 години преди освобождението, свършил по пиано, знаел да свири човекът.
9.3.1941г.
63. Ще се наситят,  НБ , София
Желайте да станете служители на онази любов, на онази мисъл, която носи свободата на хората, и да работим всички за освобождението на цялото Битие, което сега е под робство.
13.4.1941г.
64. Новото откровение,  НБ , София
Сегашното размирие се дължи на освобождението на тия немирните същества, които тогава ги затвориха под земята.
8.6.1941г.
65. Единствената сила,  УС , София
То е смисълът на живота, освобождението от това робство.
10.12.1941г.
66. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Турците казват: [Ölme atim, ölme, yaza yonca biçecegiz] (Буквално преведено: „Не умирай, коньо, не умирай, през лятото люцерна ще косим.“), което значи на български „Трай, коньо, за зелена трева.“ Представете си сега, че в човешките умове има голяма тежест и в човешките сърца има голяма тежест – в какво ще седи освобождението? Умът трябва да се освободи от своята тежест, трябва един свободен свят.
18.1.1942г.
67. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Колко години има от освобождението на България? – Повече от 60 години.
8.3.1942г.
68. Най-лесното,  УС , София
При Освобождението на България на един българин се разболяла жена му от треска.
30.9.1942г.
69. Ден на почивка и ден на радост, ООК , София
Като дойде освобождението, като излязат навън, ще работят.
18.12.1942г.
70. Ориентиране,  МОК , София
И втория път искаш да приложиш освобождението, отрежеш въжето.
20.1.1943г.
71. Вратата на Любовта, ООК , София
Да намериш вратата на Любовта, то е новото, то е освобождението, то е голямата свобода, която човек търси.
16.5.1943г.
72. В любещите ръце,  УС , София
Освобождението в света е да освободим душите си.
11.6.1943г.
73. Слаб и силен,  МОК , София
Сега този пример ще го изясня със следното: При Освобождението на България някой българин се оженил за една много красива мома.
8.8.1943г.
74. Даровити, НБ , София
Ще ви разправя един анекдот: При освобождението на България двама души българи отишли в Одеса да се учат.
3.12.1943г.
75. Най-голямото изкуство, МОК , София
Мнозина изпадат в положението на един от руските войници, дошли в България, след освобождението.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.