Учителя Беинса Дуно


20.10.1898г.
1. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Обаче аз почнах освобождението ви, като турих в действие всичките си мощни сили, да работят навсякъде за постигане и осъществяване на великата мисъл, която има да завърша в най-кратко време, което чака моята върховна заповед, но вашите раздори, вашият новоразвратен живот възпират святата мисъл, която имам на сърце за вашето добро и доброто на целия род человечески, но всичко си има своите граници, това трябва да знаете.
4.9.1904г.
2. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
"Още малко" – това е повдигането на вашия дух, освобождението от плътската връзка, себеотричането и съзнанието на доброто и любовта към Бога.
28.8.1909г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Този светия е идвал под името Йосиф и е работил тук, във Варна и Месемврия – той е, който е подготвил освобождението на България.
6.9.1912г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
В България този прелом, за който по-горе загатвам, ще стане след 1914 и 1915 г. и причината са нашите младежи, които създадоха условие за него подир освобождението.
1.4.1917г.
5. Виделината,  НБ , София
Преди освобождението на България, когато имаше само няколко професии, бащите съветваха синовете си да станат лекари, защото тази професия е по-доходна, доставя повече пари; или ги съветваха да станат инженери, но не да учат професии, които не са доходни.
10.6.1917г.
6. Дали може,  НБ , София
След освобождението на България, един българин решил да иска някаква лека служба, да си почине малко от тежкото робство.
6.2 Дали може ( втори вариант )
Следъ освобождението на България, единъ българинъ решилъ да иска нѣкаква лека служба, да си почине малко отъ тежкото робство.
12.10.1920г.
7. Само хляб,  ИБ , В.Търново
По-нататък ще минава последователно от по-нисше състояние в по-висше, докато достигне освобождението.
25.1.1921г.
8. Кротките, НБ , ИБ ,
В това си положение вие приличате на оня българин, който след Освобождението започва да си търси служба.
24.4.1921г.
9. В рова на лъвовете,  НБ , София
9.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Тѣ мязатъ на онзи българинъ, който слѣдъ освобождението на България, тръгналъ да си търси служба.
15.1.1922г.
10. Защо твоите ученици ядат и пият?,  НБ , София
Втората година започнали да разсъждават, да търсят начин за освобождението си.
5.2.1922г.
11. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
И ще дойде денят на освобождението, денят на свободата в този свят.
7.5.1922г.
12. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Един българин при освобождението на България, който свършил в Америка, имал голяма претенция, бил много тщеславен.
12.11.1922г.
13. Не знаете, що искате,  НБ , София
Един българин, през време на освобождението, се учел в Америка. След освобождението, България имала нужда от образовани държавници.
13.2.1924г.
14. Трите състояния у човека, ООК , София
Това беше по Освобождението.
9.11.1924г.
15. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Той трѣбва да е абсолютно честенъ! Прѣди нѣколко дни, единъ господинъ ми разправяше слѣдното нѣщо: отъ освобождението насамъ, ние, българитѣ въ търговско отношение, сполучихме да имаме двойни фактури, съ всички държави, Германия, Австрия, Русия, съ изключение на Англия.
15.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Той трябва да е абсолютно честен! Преди няколко дни, един господин ми разправяше следното нещо: от освобождението насам, ние, българите в търговско отношение, сполучихме да имаме двойни фактури, с всички държави, Германия, Австрия, Русия, с изключение на Англия.
28.6.1925г.
16. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Сега, да ви приведа единъ анекдотъ, случилъ се въ България въ врѣме на освобождението.
16.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Сега, да ви приведа един анекдот, случил се в България по време на Освобождението.
15.11.1925г.
17. Заведоха Исуса, НБ , София
Истината съдържа от памти-века всички методи на вечността за развиването, освобождението на човешката душа и постигането на вечния живот.
26.9.1926г.
18. Посока на растене,  МОК , София
Преди освобождението още, във варненско, се явила една циганка – гадателка, която гледала на охлюв и предсказвала на хората много неща.
18.2 Посока и растене ( втори вариант )
Разказват, във Варненско, още в турско време, преди Освобождението, се явява една гадателка циганка, която гадаела с един голям охлюв океански.
29.9.1926г.
19. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Това било още в първите години след освобождението на България.
28.12.1926г.
20. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
От освобождението на България до днес, има ли някакви нововъведения в музиката? – Нищо ново няма, все старите песни се пеят.
20.3.1927г.
21. Кротките,  НБ , София
След освобождението на България, един българин тръгнал да търси служба, но каквато намирал, все му се виждала трудна.
11.9.1927г.
22. Денят Господен,  НБ , София
Освобождението на народите ще дойде от невидимия свят.
20.5.1928г.
23. Той дойде при Пилата,  НБ , София
След освобождението на България един млад българин се завръща от Америка, дето свършил науките си и се явява при княз Батенберг да го моли за някаква служба.
И сега, понеже настава освобождението на земята, искат се силни и здрави хора, пълни с идеали и устой.
26.12.1928г.
24. Направление на истинския живот, ООК , София
През време на освобождението, един руски войник, барабанчик, попаднал в дома на един български чорбаджия.
28.6.1929г.
25. Светът на ограниченията ,  МОК , София
25.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Затова ще мислите, ще се стремите към Божествения свят - там е освобождението.
10.11.1929г.
26. Сторете да насядат,  НБ , София
26.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Освобождението ще дойде чрез истинското знание.
17.11.1929г.
27. Сам се опасваше,  НБ , София
27.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Има такъв един пример с един дребен, малък чиновник, което се е случило при освобождението на България, в София е станало това.
21.8.1930г.
28. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Първият ден, неделята, беше определен за работа върху освобождението на човека. Значи всеки ще работи за освобождението си.
15.10.1930г.
29. Определено време и място, ООК , София
Дойдеш ли до Божественото ограничение, знай, че се намираш пред прага на освобождението си.
23.1.1931г.
30. Разумното слово, МОК , София
30.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Не че доброто е самата истина, самата любов, самата свобода, но то вече е основата на онзи великия закон на освобождението.
21.7.1931г.
31. Отпечатъци, СБ , РБ , 7-те езера
Като говоря за разработена почва, разбирам освобождението ѝ от всички непотребни вещества и прибавяне към нея на нови елементи.
3.8.1931г.
32. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Който знае законите за освобождението, той ще създаде в ума си светли, чисти мисли и букаите моментално ще паднат от краката му.
20.8.1931г.
33. Най-високото място, СБ , София
Ето защо много въпроси в света трябва да се разрешат, за да може от една страна хората да се освободят от някои свои недъзи, а от друга страна да придобият известни добродетели; всеки неразрешен въпрос е във връзка с освобождението на човека от един недъг и с придобиването от него на една добродетел.
21.8.1931г.
34. Отиване и връщане, СБ , София
Намерите ли Истината, тя ще ви направи вътрешно абсолютно свободни; щом вие се освободите, ще помагате за освобождението и на по-малките от вас.
20.4.1932г.
35. Динамика на живота, ООК , София
Някои могат да си носят пелени още десетина години и да ги возят в колички, но за някои е дошъл вече часът на освобождението.
19.6.1932г.
36. Живейте разумно,  НБ , София
Сега, след освобождението се наричат герои на българския народ и казват, че Ботев и Левски, и други подобни на тях, са освободили българите.
Бъдещата култура с това ще се занимава – освобождението на цялото човечество.
24.6.1932г.
37. Разумен център,  МОК , София
37.2 Разумен център ( втори вариант )
Хубавото е освобождението, което може животът да ви даде.
29.8.1932г.
38. Три пътя, СБ , София
Ако всички бяхте готови, сега щеше да дойде спасението, освобождението на целия свят, но хората не са готови.
38.2 Три пътя ( втори вариант )
Ако всички бяхте готови, сега щеше да дойде спасението, освобождението на целия свят, но хората не са готови.
1.3.1933г.
39. Човешкият нос, ООК , София
Той схващаше, че освобождението на народите идва от Любовта, от братството между народите.
39.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Освобождението е Божествен процес.
14.5.1933г.
40. Добродетелната жена,  НБ , София
Преди освобождението на България някъде в Северна България се явила една велика гледачка и целият Варненски окръг се изредил да му гледа.
40.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Преди освобождението някъде в северна България се явила една голяма гледачка и хората от целия варненски окръг се наредили да им гледа.
7.6.1933г.
41. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
41.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Но начинът на освобождението е вътрешен.
11.6.1933г.
42. Новото знание,  УС , София
Освобождението не става с плач и отчаяние, но с работа, усилена работа във всяко направление.
18.2.1934г.
43. Усилни времена,  НБ , София
Тогава освобождението иде.
7.11.1934г.
44. Самоотричане, ООК , София
Ако Христос дойде да се пожертва, Той вървеше по закона на освобождението, търсеше свободата.
20.1.1935г.
45. Товарене и разтоварване,  УС , София
Преди освобождението, във варненско някъде, се явила една гадателка, която предсказвала на хората какво ще се случи.
31.3.1935г.
46. Придобиване и задържане,  УС , София
46.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
Освобождението другояче не може.
2.6.1935г.
47. Тонът Фа,  УС , София
47.2 Няма да бъда излъган ( втори вариант )
Тази буря, която сега мина, е последствие от освобождението на електричеството, което стана през земетресението.
12.8.1935г.
48. Божествения ръб, СБ , РБ , 7-те езера
И едната, и другата носят плода в утробата си по девет месеца, но в деня на освобождението си едната ражда живо дете, а другата – мъртво.
22.12.1935г.
49. Да имат живот,  НБ , София
Той постъпил, както един българин след освобождението се върнал от Америка, свършил някакви науки и се явил при Батенберг за служба.
24.3.1937г.
50. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Вярата в правата мисъл е законът на освобождението. То човек започва освобождението в живота – в надеждата.
14.11.1937г.
51. Първата песен,  УС , София
Ето освобождението! Разгневиш се и свиваш пръстите си.
1.12.1937г.
52. Музикално утро. Седемте принципа, ООК , София
Освобождението трябва да дойде постепенно.
13.2.1938г.
53. Четири погледа,  УС , София
В това отношение вие приличате на онзи българин, който след освобождението на България се върнал от странство, където завършил висшето си образование.
2.3.1938г.
54. Лечебното действие на музиката, ООК , София
Молите се, и не идва разрешението, освобождението.
14.6.1939г.
55. Езикът на седемте тона, ООК , София
Всички духове на водата дойдоха отгоре да слушат, каква ще бъде Новата музика. (Учителят изпя следните думи : „Всички ние добре ще пеем!“ В новата органическа музика, най-първо ако ти си в закона на освобождението, от там ще изхождаш – от тона „до“.
26.11.1939г.
56. Път към изгубената дума,  УС , София
Разправят за един стар българин на 85 години, при освобождението на България, той си скрил парите в едно кюпче и после го търсил и не могъл да го намери.
7.1.1940г.
57. Познаване на великото,  НБ , София
Това било още преди освобождението на България от турците.
25.2.1940г.
58. Що е истинно,  НБ , София
Бог създаде Земята за освобождението на хората.
19.8.1940г.
59. Проветряване, СБ , РБ , 7-те езера
Отсега нататък човек трябва съзнателно да работи за освобождението си, за да се върне от заточение.
9.10.1940г.
60. Една седмица въ рая, ООК , София
Каква е разликата (между) началото на освобождението и края на освобождението? Ти си неразположенъ, (разположенъ). /Учительтъ пѣе „животъ“ много пѫти (и) „Въ живота азъ обичамъ истината, въ живота азъ обичамъ труда, въ живота азъ обичамъ истината, въ живота азъ обичамъ труда, труда, труда, обичамъ труда“/.
60.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Учителя изпя „живот“ в различни вариации.) Каква е разликата (между) началото на освобождението и края на освобождението? Ти си неразположен, (разположен). (Учителя пее „живот“ много пъти (и) „В живота аз обичам истината, в живота аз обичам труда, в живота аз обичам истината, в живота аз обичам труда, труда, труда, обичам труда“.) Какво означава „труд“? Като се трудиш – да (си) превеждаш.
6.11.1940г.
61. Три седмици, ООК , София
Като дойде освобождението, да бѫдете готови за тази свобода, да я разберете.
61.2 Три седмици ( втори вариант )
Като дойде освобождението да бъдете готови за тази свобода, да я разберете.
26.2.1941г.
62. Тритѣ връзки, ООК , София
Единъ българинъ свършилъ на западъ по музика, 10–15 години преди освобождението, свършилъ по пиано, знаелъ да свири човѣкътъ.
62.2 Трите връзки ( втори вариант )
Един българин свършил на запад по музика, 10-15 години преди освобождението, свършил по пиано, знаел да свири човекът.
9.3.1941г.
63. Ще се наситят,  НБ , София
Желайте да станете служители на онази любов, на онази мисъл, която носи свободата на хората, и да работим всички за освобождението на цялото Битие, което сега е под робство.
13.4.1941г.
64. Новото откровение,  НБ , София
Сегашното размирие се дължи на освобождението на тия немирните същества, които тогава ги затвориха под земята.
8.6.1941г.
65. Единствената сила,  УС , София
То е смисълът на живота, освобождението от това робство.
10.12.1941г.
66. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Турците казват: [Ölme atim, ölme, yaza yonca biçecegiz] (Буквално преведено: „Не умирай, коньо, не умирай, през лятото люцерна ще косим.“), което значи на български „Трай, коньо, за зелена трева.“ Представете си сега, че в човешките умове има голяма тежест и в човешките сърца има голяма тежест – в какво ще седи освобождението? Умът трябва да се освободи от своята тежест, трябва един свободен свят.
18.1.1942г.
67. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Колко години има от освобождението на България? – Повече от 60 години.
8.3.1942г.
68. Най-лесното,  УС , София
При Освобождението на България на един българин се разболяла жена му от треска.
30.9.1942г.
69. Ден на почивка и ден на радост, ООК , София
Като дойде освобождението, като излязат навън, ще работят.
18.12.1942г.
70. Ориентиране,  МОК , София
И втория път искаш да приложиш освобождението, отрежеш въжето.
20.1.1943г.
71. Вратата на Любовта, ООК , София
Да намериш вратата на Любовта, то е новото, то е освобождението, то е голямата свобода, която човек търси.
16.5.1943г.
72. В любещите ръце,  УС , София
Освобождението в света е да освободим душите си.
11.6.1943г.
73. Слаб и силен,  МОК , София
Сега този пример ще го изясня със следното: При Освобождението на България някой българин се оженил за една много красива мома.
8.8.1943г.
74. Даровити, НБ , София
Ще ви разправя един анекдот: При освобождението на България двама души българи отишли в Одеса да се учат.
3.12.1943г.
75. Най-голямото изкуство, МОК , София
Мнозина изпадат в положението на един от руските войници, дошли в България, след освобождението.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.