Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Не е омразата, която гради Живота, а то е Любовта.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Радостта, омразата, страхът докарват все един и същ резултат.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Например, как можеш да докараш двама души в едно съгласие? Мъчна работа е, вярно, защото омразата и безверието са мисли негативни и понеже съвременните хора работят с отрицателни мисли, затова и в това отношение нямаме всякога сполучливи резултати.
26.8.1913г.
4. Назидавайте себе си, ИБ , София
Вие възприемате и се поддавате, когато, като Христа трябва да му кажете "Махни се от пред мен, Сатано!" Ето защо вие трябва да навикнете да разпознавате тия ангели, защото омразата, лъжата, това не са ваши работи, а са техни.
8.12.1913г.
5. Делението, ИБ ,
Яви ли се неустоявание, ражда се злото, омразата, противоположностите, а всичко това не е нищо друго освен празнини.
5.4.1914г.
6. Житното зърно, НБ , София
Не може да ви се обясни защо у хората съществува злото, защо те предпочитат омразата пред любовта, лъжата пред истината.
Добродетелта изключва злото, Любовта – омразата, Мъдростта – безумието, Истината – лъжата.
23.8.1914г.
7. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Ако преминеш омразата, трябва да приложиш Любовта, за да може да се уравни.
1.11.1914г.
8. Страхът, НБ , София
Ако мразите, всичките духове на омразата ядат и пият на ваши разноски.
23.5.1915г.
9. Новото основание, НБ , София
Ти имаш само едната опорна точка – намери и другата и когато се съединят омразата и Любовта, ще дадат необходимото в Живота, ще ви дадат насока в Живота.
24.7.1915г.
10. Добрият самарянин, НБ , София
И дяволът има неприятели; Апостол Павел казва: „Където се увеличава благодетелта, увеличава се и добродетелта“; там, където се увеличава омразата, увеличава се и Любовта.
15.10.1916г.
11. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Например, омразата и завистта са венозната кръв в човека; любовта и радостта са артериалната кръв.
Ако завистта и омразата ви посетят, дайте и на тях работа.
Казвам: Идете при Бога и любете без страх от омразата и завистта. Ако омразата те посети, кажи й: Сестро, аз те обичам.
На същото основание, и омразата, и завистта са сили с велико предназначение, но те трябва да се приложат на място.
11.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Например омразата и завистта са венозната кръв в човека; любовта и радостта са артериалната кръв.
Ако завистта и омразата ви посетят - дайте и на тях работа.
Казвам: идете при Бога и любете без страх от омразата и завистта. Ако омразата те посети, кажи й: „Сестро, аз те обичам.
На същото основание и омразата, и завистта са сили с велико предназначение, но те трябва да се приложат намясто.
22.10.1916г.
12. Да я не пия ли?,  НБ , София
Бог е едновременно в светлината и в тъмнината, в радостите и в скърбите, в любовта и в омразата. Омразата е временна, а любовта – вечна. Омразата се превръща на любов, затова Христос казва: „Горчивата чаша след време ще се превърне на велико благо, затова аз трябва да я изпия". Те внесоха омразата в света, която след време ще се превърне на любов.
12.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Омразата се обръща на любов.
5.11.1916г.
13. Христа да придобия,  НБ , София
Всеки, който е тръгнал в Правия път, в пътя на човечеството или, казано в най-висш смисъл, в Божествения път, той трябва да различава двете съществени неща – да различава злото от Доброто, лъжата от Истината, неправдата от Правдата, омразата от Любовта, глупостта от Мъдростта.
Мразиш ли някого, кажи, че упражняваш сърцето си; обичаш ли някого, пак упражняваш сърцето си, защото то обича омразата и Любовта. Знайте, че може да употребите омразата и завистта като една работа на вашето сърце.
1.1.1917г.
14. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
За да бъдете като Христа и близо до Него, трябва да научите закона на безкористното служене, да мислите право: на омразата да отговаряте с любов, на злото с добро.
14.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
За да бѫдетѣ като Христа и близо до Нѣго, трѣбва да научитѣ закона на безкористното служене, да мислитѣ право: на омразата да отговарятѣ съ любовь, на злото съ добро.
14.1.1917г.
15. Марта и Мария,  НБ , София
И когато сестра ѝ говори строснато, тя да каже: „Колко хубаво, колко приятно говориш!“, защото между благородното и неблагородното има известна хармония, между Любовта и омразата има сродство. Омразата казва: „Аз ще го заровя“. – „Добре“, казва Любовта. Омразата и Любовта постоянно работят в света, а вие имате толкова лошо мнение за омразата, за завистта.
21.1.1917г.
16. Двамата господари,  НБ , София
Първоначалният принцип, от който произлиза злото, омразата и лъжата, сам по себе си не е лош. Вие имате особени понятия за омразата и лъжата. Христос казва: „Не може да служите едновременно на Бога и на мамона, не може да служите едновременно на първия и на втория принцип, не можете да служите едновременно на омразата и Любовта“.
Между лошите хора лъжата, силата, омразата, завистта – всички тези неща са съвместими; те са естествени неща и когато двама лоши се набият, усещат временно удоволствие.
28.1.1917г.
17. Все що е писано,  НБ , София
17.2 Все що е писано ( втори вариант )
Омразата не може да роди любов. От страх, можеш да дадеш вид, че обичаш някого, но щом се махне причината, която произвежда страха, омразата се увеличава. Любовта изключва страха, обаче, безлюбието, омразата раждат страха.
18.2.1917г.
18. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато познаемъ Бога, ще придобиемъ вѫтрѣшенъ миръ, ще ни се отворятъ очитѣ, ще видимъ, че свѣтътъ е живъ, тогава ще знаемъ причината за омразата и любовьта, защо сѫществува доброто и злото, истината и лъжата, ще разберемъ тѣзи отношения и тогава само Истината ще бѫде не мъртва, а жива.
Когато Христосъ е съ насъ, Той е врата отъ видимото къмъ невидимото, отъ прѣходното къмъ непрѣходното, отъ омразата към любовьта.
Господь ще те пита: „Какъ научи закона на омразата, на любовьта?“ Ако не отговоришъ добрѣ, Господь ще те върне наново на земята, ще дойдешъ да научишъ отново тѣзи уроци, за да се усъвършенствувашъ и като се научишъ, ще възкръснешъ.
18.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Ако не се самопожертвуваш как би превърнал омразата в любов? Ще кажете, че мразите някого.
Един ден, когато очите му се отворят, той ще види, че всичко около него е живо; тогава той ще разбере, защо съществува омразата и любовта, злото и доброто, лъжата и истината.
Той е врата, която води човека от преходното към непреходното, от видимото към невидимото, от омразата към любовта.
Там ще проверят, дали сте научили законите на доброто и на злото, на любовта и на омразата, на истината и на лъжата.
10.6.1918г.
19. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Ще ви дам метод, по който да превръщате омразата в обич: веднага се поставете на мястото на този, когото мразите, допуснете, че и вие имате същата грешка по отношение към Господа и кажете: „Господ при всичките ми грешки ме обича, затова и аз ще направя същото с този човек – ще го обичам!” Каквато грешка е допуснал или каквото поведение има даден човек спрямо вас, в същото такова положение сте и вие по отношение към Господа.
Като ви карам да превръщате омразата в обич, първата няма изведнъж да изчезне и ще продължава да се явява.
7.7.1918г.
20. Трите положения,  НБ , София
Чувате ли гласа на вашия Баща, Който ви говори отвътре? Той казва: „Ще съблека старите ви дрипели, ще премахна нечистотиите ви; ще ви освободи от недоразуменията и омразата между вас; ще разпръсна съмненията и подозренията по всички краища на света, да бъдат далеч от вас.
20.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Чувате ли гласа на вашия Баща, Който ви говори отвѫтре? Той казва: Ще съблѣка старитѣ ви дрипели, ще премахна нечистотиитѣ ви; ще ви освободя отъ недоразуменията и омразата между васъ; ще разпръсна съмненията и подозренията по всички краища на свѣта, да бѫдатъ далечъ отъ васъ.
4.8.1918г.
21. Доброто вино,  НБ , София
Ако турите в Любовта някакъв отрицателен елемент, тя се превръща в омраза; ако турите в омразата положителен елемент, тя се превръща в Любов.
21.2 Доброто вино ( втори вариант )
Ако турите въ любовьта нѣкакъвъ отрицателенъ елементъ, тя се превръща въ омраза; ако турите въ омразата положителенъ елементъ, тя се превръща въ любовь.
25.8.1918г.
22. Скритият квас,  НБ , София
Някой туря кваса на омразата в брашното си, а очаква Любов – това е невъзможно.
Изобщо, когато омразата, отчаянието, безверието вземат връх в човека, той заболява от гръдна болест.
22.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Нѣкой туря кваса на омразата въ брашното си, а очаква любовь.
Изобщо, когато омразата, отчаянието, безвѣрието взематъ връхъ въ човѣка, той заболява отъ гръдна болесть.
1.9.1918г.
23. Вкъщи,  НБ , София
Също така, Доброто си е всякога Добро, Любовта – Любов, омразата – омраза, лъжата – лъжа.
23.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Сѫщо така, доброто си е всѣкога добро, любовьта — любовь, омразата — омраза, лъжата — лъжа.
8.9.1918г.
24. Да го посрещнат,  НБ , София
Кажем ли думата любов, в ума ни изпъква омразата, като противоположна на Любовта. Ако към Любовта прибавите две единици от омразата и три единици от скръбта, ще образувате такава киселина, която руши човешкия организъм. – “Как да се предпазим от тази киселина?” – Като не жертвате другите хора за вашата Любов – това значи да бъдеш истински човек.
24.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Кажемъ ли думата любовь, въ ума ни изпъква омразата, като противоположна на любовьта. Ако къмъ любовьта прибавите две единици отъ омразата и три единици отъ скръбьта, ще образувате такава киселина, която руши човѣшкия организъмъ. — Какъ да се предпазимъ отъ тази киселина? — Като не жертвувате другитѣ хора за вашата любовь.
15.9.1918г.
25. Не може да се укрие,  НБ , София
Добре е човек да прескача, но през какви плетове? Ако прескача през плета на омразата, на безлюбието, на греха, той е на прав път.
25.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Добре е човѣкъ да прескача, но презъ какви плетове? Ако прескача презъ плета на омразата, на безлюбието, на грѣха, той е на правъ пѫть.
6.10.1918г.
26. Да се роди,  НБ , София
Ако омразата се увеличава, Любовта се намалява.
26.2 Да се роди ( втори вариант )
Ако омразата се увеличава, любовьта се намалява.
20.10.1918г.
27. Дух Господен,  НБ , София
Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гневът, омразата, завистта отнемат соковете на техните чувства и мисли.
Микробите, които днес тровят човешкия организъм, не са нищо друго, освен отровата на страха, на омразата, които говедата, кокошките, агънцата са изпитали към човека, когато ги е клал и убивал. Както една обидна дума може да отрови и разруши човешкия организъм, така страхът и омразата на животните, които човек коли, тровят неговия организъм.
Като знаете какво нещо е смъртта, не казвайте, като умрем, но кажете в себе си: “Ще живеем, или ще възкръснем!” Има смисъл човек да умре, но за лъжата, за кражбата, за омразата, за злобата, за всички отрицателни желания.
27.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гнѣвътъ, омразата, завистьта отнематъ соковетѣ на тѣхнитѣ чувства и мисли. Микробитѣ, които днесъ тровятъ човѣшкия организъмъ, не сѫ нищо друго, освенъ отровата на страха, на омразата, които говедата, кокошкитѣ, агънцата сѫ изпитали къмъ човѣка, когато ги е клалъ и убивалъ. — Възможно ли е това? — Възможно е. Както една обидна дума може да отрови и разруши човѣшкия организъмъ, така страхътъ и омразата на животнитѣ, които човѣкъ коли, тровятъ неговия организъмъ.
Като знаете, какво нѣщо е смъртьта, не казвайте, като умремъ, но кажете въ себе си: Ще живѣемъ, или ще възкръснемъ! Има смисълъ човѣкъ да умре, но за лъжата, за кражбата, за омразата, за злобата, за всички отрицателни желания.
27.10.1918г.
28. Двете заповеди,  НБ , София
Например, омразата, завистта са отрицателни сили, които тровят човешкия организъм.
28.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Напримѣръ, омразата, завистьта сѫ отрицателни сили, които тровятъ човѣшкия организъмъ.
3.11.1918г.
29. Призваните,  НБ , София
За да заминавате за онзи свят по свобода и да се връщате по свобода, трябва да се откажете от омразата, от ревността, завистта, от всички дребнавости.
29.2 Призванитѣ ( втори вариант )
За да заминавате за онзи свѣтъ по свобода и да се връщате по свобода, трѣбва да се откажете отъ омразата, отъ ревностьта, завистьта, отъ всички дребнавости.
7.11.1918г.
30. Който намигва, ИБ , БС , София
Като ви казвам да обърнете омразата в обич, ви е чудно, но всякога омразата може да се извади, защото е вътре у нас.
17.11.1918г.
31. Като чуха,  НБ , София
Много просто, ще се откажете от лъжата, от кражбата, от омразата, от завистта. – “Може ли да се живее така?” – Може.
31.2 Като чуха ( втори вариант )
„И като чуха, зачудиха се.” Азъ се чудя на вашитѣ заблуждения, а вие — на моитѣ думи и се запитвате, какъ трѣбва да живѣете. — Много просто, ще се откажете отъ лъжата, отъ кражбата, отъ омразата, отъ завистьта. — Може ли да се живѣе така? — Може.
8.12.1918г.
32. Разделено царство, НБ , София
Яви ли се неустояване, ражда се злото, омразата, противоположностите, а всичко това не е нищо друго, освен празнини.
29.12.1918г.
33. Неизвестното,  НБ , София
Между студа и омразата има нещо общо. Студът е състояние, което има отношение към физическия свят, а омразата – към Астралния или Чувствения. Обаче, и студът, и омразата се образуват в човека. По същия начин и омразата се възприема от човека като чувство, а в Природата съществува като сила.
33.2 Неизвестното ( втори вариант )
Между студа и омразата има нѣщо общо. Студътъ е състояние, което има отношение къмъ физическия свѣтъ, а омразата — къмъ астралния или чувствения. Обаче, и студътъ, и омразата се образуватъ въ човѣка. По сѫщия начинъ и омразата се възприема отъ човѣка като чувство, а въ природата сѫществува като сила.
19.1.1919г.
34. Голямата вяра,  НБ , София
Ако вярата ви е голяма, лесно ще се справите с отрицателните чувства в себе си, например, с омразата, завистта и др.
2.2.1919г.
35. Като себе си,  НБ , София
Как се обяснява омразата между майка и дъщеря, между баща и син, между приятели? Не е достатъчно да дадете научно обяснение на въпроса. Следователно, истинското обяснение на омразата е това, което може да я превърне в любов. Омразата е проказа за човешкото сърце.
Животът е по-силен от смъртта, а любовта – по-силна от омразата. Който е силен, само той има право понякога да се излежава под сянката на смъртта и омразата. Външно омразата е грозна, страшна като вълк, а вътре има нещо благородно, меко. Омразата е пак любов, облечена с чужда дреха, с цел да изпита какво се крие в човешкото сърце.
Любовта и омразата са две сили, които работят едновременно в природата. Любовта е магнетизъм, а омразата – електричество. Усетиш ли, че омразата прониква в сърцето ти, отречи се от себе си.
9.2.1919г.
36. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Тази е причината за омразата между хората.
22.3.1919г.
37. С Любов се взима, НБ , София
Проверете на практика и ще видите, че омразата всякога е едно изстиване, недоволството също е изстиване, всички противоречия в света са все изстивания.
13.4.1919г.
38. Нито тържик,  НБ , София
Забелязано е, че омразата, например, не се явява между глупави, но всякога се явява между учени, между умни хора.
Хвърли старите чувства, които създават омразата.
38.2 Нито тържик ( втори вариант )
Забелязано е, че омразата например не се явява между глупави, но всякога се явява между учени, между умни хора.
Хвърли старите чувства, които създават омразата.
17.4.1919г.
39. Това учение, ИБ , БС , София
Когато човек се разгневи, в душата му влиза омразата и той престъпва.
27.4.1919г.
40. Кога се молиш,  НБ , София
Откажем ли на тоя принцип, ще дойде омразата.
40.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Откажем ли на тоя принцип, ще дойде омразата.
4.5.1919г.
41. Изгряващото слънце,  НБ , София
И тъй, да се върнем към Бога и да живеем без религията на омразата, завистта и користолюбието.
18.5.1919г.
42. Гредата,  НБ , София
Христос казва: „Извади гредата от твоето око“, а греда в твоето око е ревността, подозрението, омразата, злото, алчността, завистта и т.н.
22.8.1919г.
43. Живот вечен, СБ , В.Търново
Често омразата на куче може да повлияе тъй, както омразата на човек.
22.8.1919г.
44. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
– Какви начини има за обръщане на омразата в Любов?
9.11.1919г.
45. Бог е говорил,  НБ , София
Той е ден, в който омразата и любовта се хващат ръка за ръка. И омразата, като се ожени за любовта, казва: Отсега нататък аз ще любя.
45.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Той е ден, в който омразата и любовта се хващат ръка за ръка.
И омразата, като се ожени за любовта, казва: „Отсега нататък аз ще любя.
12.2.1920г.
46. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Завистта, омразата и всички подобни отрицателни качества, това са съборени греди вътре във вашето здание – вашето тяло.
26.2.1920г.
47. Великата майка, ИБ , БС , София
Как ще преведете студа, на какво е емблема той? На омразата. Значи подобна на студа е омразата. Направете аналогия между студа и омразата: какво произвежда студът върху организма? Свиване. Омразата предизвиква същото действие - и тя свива човека. Следователно окултистите, които разбират законите, могат чрез топлината да въздействат на омразата, а чрез студа на обичта. Белите маги в Бялата Окултна Школа употребяват топлината против омразата, а черните маги употребяват студа за усилване на омразата.
25.4.1920г.
48. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Как ще разтълкувате думите: „не мрази и не люби“? Те представят една отрицателна величина с минус, но показват един положителен принцип и означават: не люби омразата, с която мразиш, защото, като любиш омразата, ти ѝ даваш сила.
10.5.1920г.
49. Работете с Любов, ИБ , БС , София
При всички хора на маловерието гневът, омразата, завистта, лъжата и много други неща са неизбежни.
23.6.1920г.
50. Три процеса,  ИБ , Бургас
Омразата е противна на любовта.
27.6.1920г.
51. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Омразата в нашия живот е да създаде условия за капките, които ще паднат върху нас.
17.10.1920г.
52. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Ако вземем един студен предмет, за да познаем, че той е студен, трябвало е преди това да сме пипали топъл; за да познаем, че обичаме, трябва да сме мразили, защото, с което чувство изпитваме обичта, със същото чувствуваме и омразата; с което чувство, или сетиво, изпитваме топлината, с него изпитваме и светлината.
2.1.1921г.
53. Двата велики закона, ИБ , Русе
Омразата е резултат, че в сърцето няма достатъчно любов.
6.3.1921г.
54. Вярата,  НБ , София
Допуснете ли в себе си омразата или лъжата, дишането ви ще се измени.
54.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Допуснете ли, обаче, в себе си умразата или лъжата, дишането ви ще се измени.
13.3.1921г.
55. Новият човек,  НБ , София
Задавали ли сте си въпрос как се раждат омразата и лъжата? Защо хората мразят и лъжат? Въпреки това, Христос казва: „Да любим враговете си“. Казваш: „Невъзможно е да любя врага си“. – Де се ражда омразата? – В човешкия ум. Дето има омраза, там любовта отсъства. – Как да се излекуваме от омразата? – Като върнете момата на момъка. – Как да дадем хубавата мома на недостоен момък? Кой момък е достоен? Според мене, ако един момък е достоен, всички момци са достойни; ако един момък е недостоен, всички момци са недостойни.
55.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Сега ще ви попитамъ, защо е необходима равнодѣйствующата сила? Задавали ли сте си въпроса, какъ се ражда умразата, лъжата въ свѣта, защо хората лъжатъ, мразятъ?
Умразата всѣкога произтича отъ ума, той я създава. Като му отнемете любовьта, съ която той може да образува права линия, образува се крива линия, явява се умразата. Слѣдователно умразата показва, че любовьта отсѫствува. Тогава какъ да излѣкуваме умразата? – Дайте момата на момъка, върнете му я.
20.3.1921г.
56. Фарисей и садукей,  НБ , София
Вие сте заприщили омразата, завистта, всички лоши чувства, но казвам: Братя, стената ще се събори! Джонстаун ще отиде.
56.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Вие сте запушили умразата, завистьта си, всички лоши чувства, но казвамъ ви – братя, стѣната ще се събори, Джонстаунъ ще отиде! И сега, ще се свикватъ свещеницитѣ на съборъ да ме сѫдятъ.
10.4.1921г.
57. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Знаят ли българите, колко неща са развалили? – „Как, вярно ли е това?“ – Нещастията на българите, в миналото и сега, са резултат на омразата, която българите хранят към гърците. С тия качества те взаимно поддържат омразата един към друг. Обаче, омразата не може да разреши важните обществени въпроси.
57.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Знаятъ ли българитѣ, колко нѣща сѫ развалили тѣ въ свѣта? Какъ? Тѣзи нещастия, които сѫ имали и иматъ българитѣ, сѫ резултатъ на омразата, която хранятъ толкова години къмъ гърцитѣ. Българинътъ има характеръ и сила, а гъркътъ – умъ и съ тѣзи си качества взаимно поддържали омразата и до днесъ. Не е омразата, обаче, която може да разрѣши такива важни обществени въпроси.
24.4.1921г.
58. В рова на лъвовете,  НБ , София
Аз любя всички, но на ония, които нарушават Любовта, показвам омразата.
15.5.1921г.
59. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Ония, които не могат да освободят сърцето си от омразата, са роби на черния маг.
59.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Съмнѣнието е единъ недѫгъ на човѣшкия умъ, а умразата, завистьта сѫ недѫзи на човѣшкото сърце.
19.6.1921г.
60. Дойди след Мене,  НБ , София
Изобщо всички положителни неща идат по закон, а отрицателните – смъртта, омразата, завистта, са без закон.
Питате: „Защо съществуват омразата и недоразуменията между хората?“ – Защото живеят в света на беззаконията.
60.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Смъртьта е безъ законъ, умразата е безъ законъ, ненавистьта е безъ законъ, прѣстѫплението е безъ законъ.
21.8.1921г.
61. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Само че онзи, който с омразата си предизвиква твоята Любов, той съжалява, че ти е дал повече масло.
21.8.1921г.
62. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Тогава идват съмненията, терзанията, идва омразата, злобата и после казвате: „Нещо ме души.“
22.8.1921г.
63. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Всички противоречия, които произлизат в нас, спъват нас самите – съмнението, омразата, всички противоречиви чувства спъват първо нас самите, а после всички онези, които могат да се заразят от тези чувства.
2.10.1921г.
64. Поздравът на Любовта, НБ , София
Това са страхът, гневът, злобата, омразата и други.
64.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
А това сѫ гнѣвътъ, страхътъ, злобата, умразата.
4.12.1921г.
65. Още по-блажени са,  НБ , София
Защо? Защото омразата ми припомня за Любов.
25.12.1921г.
66. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Ако ти вържеш всичките си приятели, като те нападне неприятелят, кой ще воюва за тебе? Как ще вържеш неприятелите си? Омразата, то е пак една връзка.
27.4.1922г.
67. Окултни правила, ООК , София
Омразата трябва да има обект, т. е. в икономията на природата този обект трябва да извърши някаква работа.
67.2 Правила за живота ( втори вариант )
За пример, омразата произвежда повече отрицателна енергия, която поглъща положителната и причинява студ. Следователно и омразата има смисъл, но ако причината ѝ е основателна. Няма ли съществена причина за омразата, човек сам си пакости. Как? – Енергията на омразата се връща към своя причинител.
14.5.1922г.
68. Дъще Сионова,  НБ , София
Отрицателната истина – омразата – разрушава, а положителната истина – Любовта – съгражда.
17.5.1922г.
69. Методи за чистене, МОК , София
69.2 Методи за чистене ( втори вариант )
В древността живял един адепт, който се отличавал с омразата си към мишките.
18.5.1922г.
70. Необятната любов, ООК , София
Следователно, туй обично дете е станало причина да се появи в къщи омразата. Любовта на едното ще роди омразата на другите. Ти ще бъдеш тих и спокоен, там ще чувствуваш присъствието на тази вечна свобода, там ще чувствуваш Любовта, миналите космоси не ще се явят, а щом искаш да създадеш някой космос, ще извикаш омразата и Любовта.
70.2 Необятната любов ( втори вариант )
Първата степен на Любовта е неразбраната любов, т.е. омразата. Обичта на майката към това дете става причина да се яви омразата в дома. Значи дето е Любовта, там се явява и омразата. Ако децата разбираха защо майката обича това дете повече, нямаше да се яви омразата. Това показва, че омразата е резултат на неразбраната любов.
21.5.1922г.
71. Много плод,  НБ , София
Кой е отвореният мост? Това е омразата.
25.5.1922г.
72. Без Бога и без любов не може, ИБ , Витоша
Злото, омразата, това са въглища, любовта се радва, че има такива работи, и турга в своята пещ, и работи, но когато няма любов, тия горения стават по друг начин и разрушават.
4.8.1922г.
73. Превръщане на енергиите, ООК , София
Сега, да кажем, ние говорим за омразата. Колкото омразата е по-силна, толкова и любовта е по-силна. Но кога ще бъде любовта по-силна? Щом се махне тази омраза, любовта ще бъде толкова по-силна, колкото по-силна е била омразата. И така, омразата е сянка на любовта. Има обаче едно трето състояние, което е по-лошо от омразата.
Сега, няма да се спирам върху психологията, отдето са произлезли тези две състояния, защото състоянието на омразата и то си има своето произхождение. Следователно, в сегашния живот, ние трябва по възможност омразата всякога да я правим като тил на любовта.
И окултният закон гласи тъй: Не противодействувай на омразата, понеже щом ѝ противодействуваш, ти ѝ даваш повече сила. Щом не я признаваш, мисли само за любовта, говори само за любовта, а остави омразата така, да си действува. И може да речем, че омразата, това е кражба по законен начин, изнудване, взимане на човешката енергия.
73.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Като се говори за омразата, мнозина питат, не може ли без омраза в света. Колкото по-силна е омразата, толкова по-силна е Любовта. Обаче Любовта ще се прояви в най-голяма сила, когато изчезне омразата. По омразата, като сянка на Любовта, съдим за степента и направлението на Любовта. По какъвто начин да прояви омразата си към някого, той все взима нещо от онзи, когото мрази. Изучавайте произхода на омразата и на Любовта; изучавайте ги и като състояния. Първоначално омразата е била естествено състояние, но днес минава за неестествена проява в човешкия живот. Ето защо, днес омразата трябва да остане на заден план, като тил на Любовта. За да не се усилва омразата, не ѝ противодействайте. За да не давате сила на омразата да се проявява, трябва да мислите само за Любовта. Тази е причината, поради която наричат омразата „законна кражба“. Следователно, да се не противиш на злото, това значи да мислиш за доброто; да се не противиш на омразата, това значи да мислиш за Любовта. В Бялото Братство са изключени злото и омразата, а в черното – доброто и Любовта.
20.8.1922г.
74. Много плод принася, СБ , В.Търново
Когато дойде омразата, тя си има добрата страна – в омразата човек е по-концентриран, отколкото в Любовта. В интензивната Любов умът е концентриран, но сега омразата е по-силна.
21.8.1922г.
75. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Този брат ще стане, ще каже: „Благодаря, сляп бях едно време, но сега виждам, зная, че може да се махне омразата.“
25.8.1922г.
76. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Любовта ще вземе обратен процес – на омразата и отмъщението.
4.10.1922г.
77. Допирните точки в природата,  МОК , София
Любовта изключва нечистотата, страданието, завистта, омразата.
6.10.1922г.
78. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Мислите ли за крадеца, за омразата, за завистта, всичко туй ще го привлечете около себе си. „Ама какво да правим?“ Ще почнеш да мислиш за доброто, ще привлечеш вибрациите на доброто, на Истината, на Мъдростта, на милосърдието, на самопожертването.
22.10.1922г.
79. Възлюби го,  НБ , София
Мога да ви обясня научно, че омразата е потребна.
1.11.1922г.
80. Нагласяване на силите,  МОК , София
Следователно възможно е двама души да се примирят; възможно е омразата да се превърне в любов; възможно е лъжата да се превърне в истина; възможно е неправдата да се превърне в правда.
5.11.1922г.
81. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
За любовта се плаща с любов, за омразата – с омраза. Ще кажете, че на омразата трябва да се отговори с любов.
8.11.1922г.
82. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Следователно противоположната сила на светлината е тъмнината, на любовта — омразата, на доброто — злото. Светлината, любовта и доброто са положителни думи, а тъмнината, омразата и злото — отрицателни.
12.11.1922г.
83. Не знаете, що искате,  НБ , София
Следователно, студът произлиза от омразата, а топлината – от любовта.
19.11.1922г.
84. Да наследя,  НБ , София
Някой дава вид, че обича, преструва се, а всъщност, мрази. – Що е омразата?– Студ. Аз нося в себе си термометър и измервам температурата на човека; по това познавам степента на любовта и на омразата. Между омразата и любовта има известно отношение. Значи, омразата произвежда студ, а любовта – топлина.
3.12.1922г.
85. Дойде да послужи,  НБ , София
Защо се явява омразата? — От обич към любовта.
2.1.1923г.
86. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Ученик е онзи, който помни само Любовта, а забравя омразата.
21.1.1923г.
87. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
А може да го вържешъ и съ умразата.
87.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Също така, може да го вържеш и с омразата – това е другият начин.
21.1.1923г.
88. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Любов имате, нали? Но ако Бог е Любов, как е възможно аз, който имам Божествената Любов, да се роди в сърцето ми омраза? Омразата е от друго естество.
14.2.1923г.
89. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Що е злото в случая? — Злото представлява висок планински връх, със своите вечни снегове, които замразяват човека, както омразата заледенява човешкото сърце.
14.3.1923г.
90. Силата на тъмнината и светлината,  МОК , София
Омразата, завистта, злобата – изобщо всички отрицателни чувства се дължат пак на тъмните сили в Природата.
22.4.1923г.
91. Правилни отношения, ООК , София
Щом решите да живеете добродетелен живот, ще предизвикате противното – омразата.
25.4.1923г.
92. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Омразата всякога се дължи на някаква материална обида, сторена в миналото.
Ще намериш това състояние, този материален предмет, който е станал причина за омразата и ще върнеш предмета на този човек. Той ще ти благодари и омразата ще изчезне.
Това е начин за лекуване на омразата. Омразата и любовта вървят заедно, както денят и нощта, както тъмнината и светлината.
29.4.1923г.
93. Живот вечен, НБ , София
Омразата, антагонизмът, завистта между хората, кой да управлява, кой да вземе надмощие между държавите, са причина за глад, лишения и мор.
2.7.1923г.
94. Две думи!,  МС , София
Отчаянието, и него ще пенсионираме; скърбта и омразата, и тях, ще пенсионираме.
9.9.1923г.
95. Двата метода на природата,  НБ , София
Защо се бият хората? Омразата е една епидемия в тази любов.
21.10.1923г.
96. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
Любовта Любов ражда; Истината Истина ражда; доброто добро ражда; омразата омраза ражда; злото зло ражда; всичко отрицателно – отрицателно ражда.
24.10.1923г.
97. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
Вие някой път се заблуждавате, казвате: „Яви се в мен омраза.“ Омразата има съвсем друго произхождение.
28.10.1923г.
98. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Тъй щото това, което днес преживяваме, тези войни, омразата, лъжата, всичко това е всадено не в самата материя, а това са останки на минали човешки същества, които са живели преди милиони векове, преди да е съществувала тази вселена, и са оставили в нея тези свои грехове, но същевременно с тези лоши качества са оставили и добри.
31.10.1923г.
99. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Едната представлява Любовта, т. е. човека, който държи закона на Любовта, а другата – закона на омразата.
4.11.1923г.
100. Отвори им умовете,  НБ , София
Казваме: „Има си причина – омразата“.
Да, вън от Любовта омразата е опасна болест, но вътре в Любовта тя е един скъпоценен камък, един нектар. Един ден ти ще я пиеш в едно шишенце и ще кажеш: „Колко е хубава! Какво е това, как е станало това?“ Това е омразата, отрова, която убивала хиляди хора. Не, аз съм казвал и друг път: Омразата, съмнението, всички отрицателни черти Господ ги събира в шишенца и един ден, като дойде Любовта, ще се хвърлят в нея.
11.11.1923г.
101. Който има уши,  НБ , София
Туй, което ни говориш, право ли е?“ Аз бих ви задал други въпроси: Кола, която не се движи, може ли да се счупи? Стомна, която се не пълни, може ли да се изпразни? Хляб, който се не яде, може ли да се свърши? Река, която не тече, може ли да пресъхва? Огън, който не гори, може ли да запали някоя къща? Човек, който не мисли, глупости може ли да направи? Човек, който не чувства, може ли да люби или да мрази? – Отговорете ми на тези въпроси! Омразата в едни хора е любов в други. Туй, което ти чувстваш като омраза, ако ти проектираш твоята любов към корените на омразата, цветовете в клонищата ще дадат най-хубавите сокове. Омразата ще мине като любов в един по-висш свят. Ама защо е омразата? – Потребна е. Защо е Любовта? – Любовта е потребна, за да се яви омразата. Омразата е един свят на по-низши същества.
31.12.1923г.
102. Четвърти урок, КД , София
Обратният закон: Злото покрива омразата, но потъпква и доброто.
6.1.1924г.
103. Едно ти не достига!,  НБ , София
Никога не е било и не може да бъде! Любовта може да отстъпи мястото си на омразата, и омразата може да отстъпи мястото си на любовта, но любовта да се превърне в омраза и омразата – в любов, това е немислимо.
8.1.1924г.
104. Мъртвите и живите линии, ООК , София
При всичките тия твърдения, които ви давам, някой ще каже: „Виж какво каза Учителя днес – че ако Любовта не може да те снеме в ада, тя не е Любов, и ако омразата не може да те заведе при Бога, тя не е омраза.“ Как е възможно това? Как може омразата да те заведе при Бога! Ще ви дам две обяснения, за да направя мисълта си по-конкретна. Казвам: омразата си е омраза, а ние, като хора, можем да се споразумеем. Друго положение има, дето омразата може да ви заведе при Бога. Тогава? Обръщате се най-после към Господа и казвате: „Господи, не виждаш ли какво прави този, той ме измъчва.“ Омразата ви към него в този случай ви праща към Бога. Вие се молите веднъж, дваж, и най-после казвате: „Що ми трябва да се занимавам с него, аз намерих правия път.“ Ето, омразата към този човек ви тика към Бога. Затова казвам: ако омразата не е толкова силна, че да ви прати при Бога, тя не е омраза. Питам: омразата прати ли те при Бога? – „Прати ме.
13.1.1924г.
105. Оздравяха,  НБ , София
В Бога има само една цел: Той иска всички същества да бъдат щастливи, да знаят смисъла и на Любовта, и на омразата, и на радостите, и на скърбите, и на доброто, и на злото, и като знаят всички тези контрасти, да разберат, че всичко това е дадено за разумния човек.
20.2.1924г.
106. Обектът на съзнанието, ООК , София
Тази е причината за всичките спорове между хората, за несъгласията, за крайния егоизъм, защото омразата, лъжата, престъпността: всичко се дължи на това, че Бог не съществува в тях – т. е. не че не съществува, но Бог е извън техния живот.
9.3.1924г.
107. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Всички трябва да работите, за да се премахне омразата и лъжата от света.
26.3.1924г.
108. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Съмнението си има свой произход, гордостта си има свой произход; омразата също си има свой произход. Омразата – това е зимата на живота. Омразата съществува в света. Дойде омразата – виж защо съществува тя в света.
108.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Съмнѣнието си има свой произходъ, гордостьта си има свой произходъ, умразата сѫщо си има свой произходъ. Умразата — това е зимата на живота. Умразата сѫществува въ свѣта. Дойде умразата — вижъ защо сѫществува тя въ свѣта.
30.3.1924г.
109. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Ако подчиниш омразата на любовта, ти си мощен човек.
30.3.1924г.
110. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Що е снегът? – Омразата, която царува в света. – Кой може да премахне омразата ? – Вие не можете да я премахнете. Може ли огънят от малките пръчици, които горят в нас, да премахне омразата ? – Не може. – Само слънцето, с неговите силни и светли лъчи, т.е. само Бог може да премахне омразата. Следователно, ще влезеш в стаята си и ще се молиш, докато Бог стопи омразата. Такова нещо е омразата.
Казвам: Не е дошло още времето за това. – Защо? – Защото не се е стопил още всичкият сняг; омразата още се шири в света. Когато Божият Дух стопи омразата в света, тогава Бог ще слезе на земята.
6.4.1924г.
111. Кажи само реч,  НБ , София
Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такава отрова.
27.4.1924г.
112. Ще го изцеля,  НБ , София
И обратно, когато се говори на хората за омразата, подразбираме любовта; когато им се говори за глупостта и невежеството, подразбираме мъдростта; когато им се говори за робството и ограничението, подразбираме истината; когато им се говори за злото, разбираме доброто.
Такива хора говорят за любовта, а омразата е основа на техния живот; говорят за мъдростта, а глупостта е основа на живота им; говорят за истината, а турят лъжата за основа; говорят за правдата, а прилагат безправието; говорят за доброто, а си служат със злото.
4.5.1924г.
113. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
Категоричен да бъдеш в чувствата си! Няма по-лошо нещо от това да не знаеш какви са чувствата ти в даден случай и да считаш някога омразата за любов, а любовта за омраза.
11.5.1924г.
114. Напразно ме почитат,  НБ , София
Има хора, които са заети единствено със задачата, да внасят омразата между близките си.
Ще стопи омразата и делението, което сега съществува между хората.
6.7.1924г.
115. Да възлюбиш, МС , София
Ако не обичаш някого, не търси случай да изкажеш омразата си, но му дай всичко, от което той се нуждае, и се отдалечи.
13.7.1924г.
116. Новата азбука, СБ , Мусала
В случая омразата е временен, частичен процес.
16.7.1924г.
117. Разумният живот, ООК , София
След като научите това, ще дойде или пътят на Любовта, или пътят на омразата; или пътят на Светлината, или пътят на тъмнината – друга алтернатива няма.
20.7.1924г.
118. Ще дойда след тебе,  НБ , София
Затова, именно, трябва да се обичате. – Защо трябва да обичаме? – За да станем безсмъртни. – Защо не трябва да мразим?– Защото омразата носи смъртта.
31.8.1924г.
119. Правила на разумния живот, СБ , София
Гневът, омразата, неверието, съмнението – това са все отклонения от правия път, за да ви оберат.
119.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Гневът, умразата, неверието, съмнението, това са все отклонения от правия път, за да ви оберат.
7.9.1924г.
120. Царе – слуги на Господа, СБ , София
Ако ти си княз на омразата, думата любов в твоята уста няма да има никакъв смисъл.
Някои хора казват: „Е, грехът!“ Какво хубаво е допринесъл грехът на хората? Я ми кажете какво е допринесла лъжата на хората? Какво са допринесли злобата, омразата, завистта, всички тия грехове на хората? Нека се намери един човек, който да каже, че от всички тези пороци е донесено едно благо за хората.
120.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Ако ти си княз на умразата, думата любов в твоята уста няма да има никакъв смисъл.
Какво хубаво е допринесъл греха на хората? Я ми кажете, какво е допринесла лъжата на хората? Какво са допринесли злобата, умразата, завистта, всички тия грехове, на хората? Нека се намери един човек, който да каже, че от всички Тези пороци е донесено едно благо за хората.
22.10.1924г.
121. Добрата постъпка, ООК , София
Качили сте омразата тъй високо и казвате: „Слушай, слез оттам!“ Вие ѝ заповядвате, но тя слиза ли? – Не слиза. Омразата не слиза със заповед.
Защо? Понеже този човек заличи омразата на дело. Следователно с всяка добра постъпка в света ние заличаваме омразата.
17.12.1924г.
122. Хармонична деятелност, ООК , София
Омразата е ледът в живота. Животът не излиза от омразата.
Пеенето има сила да разрушава леда, омразата, изобщо всички отрицателни мисли.
21.12.1924г.
123. Миротворци, НБ , София
Нѣкой казва: отъ умразата ще се роди любовь. Отъ умразата любовь не се ражда.
123.2 Миротворци ( втори вариант )
Някой казва: От омразата ще се роди любов. От омразата любов не се ражда.
4.1.1925г.
124. Моята заповѣдъ, НБ , София
Сега, нѣкои казватъ: какъ се е родила умразата? Азъ се изразявамъ математически, казвамъ: плюсъ и плюсъ даватъ плюсъ.
124.2 Моята заповед ( втори вариант )
Сега, някои казват: Как се е родила омразата? Аз се изразявам математически, казвам: Плюс и плюс дават плюс.
8.2.1925г.
125. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
На съврѣменнитѣ хора е необходима тази звѣзда на разумность! Подозрѣнието, споредъ мене, не е наука; умразата, споредъ мене, не е наука; злобата, споредъ мене не е наука; убийството, споредъ мене, не е наука; злословието, споредъ мене, не е наука.
125.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
На съвременните хора е необходима тази звезда на разумност! Подозрението, според мене, не е наука; омразата, според мене, не е наука; злобата, според мене не е наука; убийството, според мене, не е наука; злословието, според мене, не е наука.
22.2.1925г.
126. Най-важното,  МОК , София
Омразата е доказателство, че съществува обич. Омразата, завистта, съмнението – това са малки ограничения, които съществуват в едно малко пространство на човешкия ум. Омразата е микроскопическа величина.
15.3.1925г.
127. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Въ тѣзи корени живѣе умразата, завистьта, злобата.
127.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
В тези корени живее омразата, завистта, злобата.
21.6.1925г.
128. Проявленията на ума,  МОК , София
Когато искате да превърнете едно неприятно чувство в приятно, искате например да превърнете злобата или омразата в положително чувство, вие трябва да слезете във вашия естествен ум или във вашия индивидуален живот.
28.6.1925г.
129. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Хубаво, щомъ е така, нарисувалъ ли си такава картина, че като я види нѣкой разбойникъ или прѣстѫпникъ, да се отврати отъ себе си? Опита ли по този начинъ силата на твоето художество? Нарисува ли умразата и Любовьта, та да видишъ резултата отъ тия двѣ картини? Азъ не съмъ срещналъ до сега художникъ, който да е нарисувалъ умразата и Любовьта и да съпостави тия два типа. Нека художникътъ нарисува тия двѣ картини така художествено, че като погледнешъ умразата, да умрешъ отъ нейното въздѣйствие върху тебе, а като погледнешъ Любовьта, въ тебе да се зароди животъ и желание да дадешъ отъ този животъ и на всички други. Това е изкуство! Когато въ тебъ нѣщо бушува, когато се боришъ съ умразата въ себе си, тя те гори и произвежда страдания, а ти казвашъ: гори ме нѣщо! – Погледналъ си къмъ умразата. Да, и умразата гори, и Любовьта гори, само че умразата гори, изгаря и разрушава, а Любовьта гори, съгражда и животъ дава. Такива трѣбва да бѫдатъ истинскитѣ картини на умразата и на Любовьта.
129.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Някой казва: Аз съм знаменит художник, имам хубави картини в чужбина, изложени в най-добрите галерии. - Хубаво, щом е така, нарисувал ли си такава картина, че като я види някой разбойник или престъпник, да се отврати от себе си? Опита ли по този начин силата на твоето художество? Нарисува ли омразата и Любовта, та да видиш резултата от тези две картини? Аз не съм срещнал до сега художник, който да е нарисувал омразата и Любовта и да съпостави тези два типа. Нека художникът нарисува тези две картини така художествено, че като погледнеш омразата, да умреш от нейното въздействие върху тебе, а като погледнеш Любовта, в тебе да се зароди живот и желание да дадеш от този живот и на всички други. Това е изкуство! Когато в теб нещо бушува, когато се бориш с омразата в себе си, тя те гори и произвежда страдания, а ти казваш: Гори ме нещо! – Погледнал си към омразата. Да, и омразата гори, и Любовта гори, само че омразата гори, изгаря и разрушава, а Любовта гори, съгражда и живот дава. Такива трябва да бъдат истинските картини на омразата и на Любовта.
1.7.1925г.
130. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Говорим за Любовта, а употребяваме омразата; говорим за Истината, а употребяваме лъжата.
Дошла омразата – някои хора се разправят помежду си.
6.7.1925г.
131. Вътрешна връзка, МС , София
В този огън трябва да се топи и злобата, и омразата, и неверието.
15.7.1925г.
132. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Отговор: Омразата.
Омразата е в състояние да развали най-хубавите и красиви чувства, изработени с хиляди години.
19.7.1925г.
133. Учтивият човек,  МОК , София
При омразата пък е точно обратното.
12.8.1925г.
134. Малкото добро и малкото зло, ООК , София
Казвам: внеси изобилно любов в душата на човека – и омразата ще изчезне.
18.11.1925г.
135. Козативни сили, ООК , София
Следователно тази вечер и вие трябва да минете през моста на реката и да отидете при чешмата, при Божествения живот, да пиете от неговата вода, която единствена ще задоволи жаждата ви, т.е. омразата, която мори всички съвременни хора.
3.1.1926г.
136. До скончанието на века,  НБ , София
Туй отбиване не е постоянно, но във вас има едно лъкатушене, ние искаме да примирим злото с доброто; ние искаме да примирим безобразието с красивото; ние искаме да примирим любовта с омразата; ние искаме да примирим мъдростта с безумието.
27.1.1926г.
137. Външни влияния, ООК , София
Тя не трябва да изучава какво нещо е омразата, глупостта и лъжата, но да се занимава с Любовта, с Мъдростта и с Истината.
14.2.1926г.
138. Позвах Сина си,  НБ , София
Когато в душата ви прониква омразата, вие сте в едно подобно на леда, ледено състояние.
И тъй, за да опознае човек божията любов, омразата трябва да изчезне от неговата душа.
21.2.1926г.
139. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Омотавам хората в любовта, а ги размотавам от омразата.
28.2.1926г.
140. Приех от Отца Си,  НБ , София
Що е омразата? - Неосъществена Любов.
Любовта е несъвместима с омразата.
24.3.1926г.
141. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Съмнението, страхът, гневът, омразата и ред отрицателни чувства носят началото си още от времето, когато човек е бил в животинско състояние.
28.3.1926г.
142. Петте разумни,  НБ , София
Питам: ако в душата ви се зароди омраза, тя нещо ново ли е? Не, омразата е един остарял живот.
31.3.1926г.
143. Кръг и елипса, ООК , София
Преди всичко има ли някакъв живот в безверието, в съмнението, в омразата? Преди няколко дена дойде при мене един млад човек и ми каза: „Аз искам да стана лош човек, не искам да бъда мек“.
Любовта е по-мощна от омразата.
2.5.1926г.
144. Избавената душа,  НБ , София
Някой път си казвате: искаме да опитаме омразата.
В омразата също така Бог е вложил една сила, която ти трябва да използваш. Затова и омразата ще ходи с тебе, но ти няма да мразиш.
Пък и от омразата няма какво да те е страх.
9.5.1926г.
145. Ще бъде жив,  НБ , София
Омразата и обичта, това са двете страни на любовта.
27.6.1926г.
146. В своите си,  НБ , София
Като говорим за смъртта, ние подразбираме да умре всичко онова, което ни спъва: безверието, злобата, омразата, съмнението, подозрението и тем подобни.
24.10.1926г.
147. Ако говоря,  НБ , София
Омразата между някои хора се дължи именно на това, че когато те са отивали нагоре към Бога, тия хора са завъртвали спирачките им и са ги спирали от този път.
21.11.1926г.
148. Освобождаване,  МОК , София
Когато в отношенията на хората умразата вземе участие, любовта изчезва. Тъй щото, за да не умре детето и да не изгубите любовта, бъдете готови да отстъпвате, да заставите умразата да ви напусне.
148.2 Освобождаване ( втори вариант )
За пример онова чувство на страх – страхът с личното чувство на честолюбието раждат омразата. Тези три елемента като се съберат и не могат да намерят една устойчивост, ражда се омразата.
Щом дойде омразата, детето умира.
24.11.1926г.
149. Любов – колективност, ООК , София
Безлюбието ражда омразата, а любовта – живота.
28.11.1926г.
150. Не Го приеха,  НБ , София
Това подразбира, че омразата и Любовта трябва да се съединят - нищо повече. Защо? - Омразата към някого е Любов към другиго. Омразата сама не съществува. Значи, омразата представлява най-малката степен любов, която има известно отражение.
2.1.1927г.
151. Влизане,  НБ , София
Когато хората възприемат новото учение и заживеят в космическото съзнание, омразата, завистта, недоволството – всички отрицателни черти в живота на човека ще изчезнат.
12.1.1927г.
152. Предназначение, ООК , София
Кой може да премахне омразата от сърцето на този момък? – Дъщерята. Значи този баща трябва да има млада, красива дъщеря, която да каже само една дума, за да премахне омразата от сърцето на младия момък.
16.2.1927г.
153. Великата задача на човека, ООК , София
Не е в омразата, но не е и в любовта.
23.2.1927г.
154. Природните звукове, ООК , София
Коя сричка или коя дума може да измени състоянието, което се предизвиква от енергиите на думата мразя? Мнозина ще кажат, че думата “Любов” може да се противопостави на омразата. Не, само обичта е в сила да унищожи действието на омразата.
27.3.1927г.
155. Планетни влияния,  МОК , София
155.2 Планетни влияния ( втори вариант )
За пример за страха коя планета влияе? (-Сатурн.) Зависи. (- Луната, Меркурий.) А омразата? (- Марс.) Влюбването? (- Венера.)
3.4.1927г.
156. Вехтото премина,  НБ , София
Защо трябва да го намразите? Знаете ли, какво внася омразата във вас? Тя е цяла отрова за организма ви.
10.4.1927г.
157. Образи на реалността,  МОК , София
Какъв е цветът му? Ще кажете, че недоволството няма цвят; за онзи, който вижда нещата, недоволството има специфичен цвят, както съмнението, злобата, омразата имат свои специфични цветове. Като ученици, вие трябва да изучавате специфичните цветове на отрицателните и на положителните чувства в човека и да ги различавате: например цветът на омразата е черен, на гнева - червен, поради което човек ту почернява, ту почервенява според чувствата, които в даден момент го вълнуват.
157.2 Образи на реалността ( втори вариант )
Как познавате например, че някой човек мрази? Какви са признаците на омразата? Има хора, които мразят и хич не почернява лицето им. Има една физиогномия – трябва да проучите признаците на омразата.
8.5.1927г.
158. Сто пеняза,  НБ , София
Преди всичко, омразата не разрешава въпроса.
11.5.1927г.
159. Четирите кръга, ООК , София
Любовта не може да се превърне в омраза, нито омразата може да се превърне в любов.
22.5.1927г.
160. Седмият кръг на живота,  МОК , София
160.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Злобата, омразата, това са наследствени черти, придобити отпосле.
12.6.1927г.
161. Дойде на себе си,  НБ , София
Съмнението, злобата, омразата представят кал, тиня в живота на човека.
6.7.1927г.
162. В живота, ООК , София
Няма по-велика наука от тази, да знае човек как да се изпразва от злото, от съмнението, от омразата, от лъжата, от всички отрицателни качества в себе си.
21.8.1927г.
163. Ще се превърне в радост, СБ , София
Аз не трябва да се спирам върху това, какво мислят хората за мене; не трябва да обръщам внимание на омразата в света.
22.8.1927г.
164. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Ще имате мъчнотии в живота си, но няма да се обезсърчавате; ще срещате противоречия, но вярата си няма да губите; ще срещате омразата, без да мразите; ще носите и злото, и доброто на гърба си, без да взимате участие в техния разговор.
25.8.1927г.
165. Великото и красивото, ООК , София
Ето защо пазете се от страха, пазете се от омразата, пазете се от отрицателните мисли и чувства, които създават известни утайки, известни отрови в организма на човека.
23.10.1927г.
166. По-долен от ангелите,  НБ , София
Съмнението, омразата, безверието са отрицателни течения, т.е. бури в живота на човека.
С хиляди години можете да тропате на вратата на Царството Божие, но докато не изхвърлите от себе си съмнението, подозрението, безверието, омразата, завистта и тем подобни, нито тази врата ще ви се отвори, нито учен човек ще станете.
6.11.1927г.
167. И рече Бог,  НБ , София
Омразата, лъжата, съмнението, лицемерието не са само състояния, през които човек минава, но са известен род материя, с която той си служи. За лъжата, например, се изисква специфичен материал; за омразата пак се изисква специфичен материал.
Истинският огън цигари не запалва, място на съмнението, на омразата и на ред още отрицателни качества не дава, но всичко това в него изгаря.
16.11.1927г.
168. Превръщане на киселините, ООК , София
Щом знаете това свойство на киселините, правете опити да замествате омразата, завистта или съмнението с такива елементи, че да се получи съвършено ново съединение, с нови и безвредни свойства в сравнение с киселината. И завистта е киселина за психическия живот, но тя става опасна, когато се придружава от омразата. Докато работи сама, завистта не е вредна киселина, но щом дойде при нея омразата, тя става опасна. То е образувано от по-фина материя отколкото омразата.
Бог не е в бурята, не е в огъня, не е в омразата, в съмнението, в отмъщението, в осъждането. Едно време живях в омразата като риба, но сега разбрах Великото." Наистина, който живее в омразата, той е студен като риба.
Запример, омразата, завистта са психически болести, от които човек съзнателно трябва да се лекува. Като ви посети омразата, напишете тази дума на един лист красиво, отчетливо и като ставате сутрин, погледнете листа и започнете научно да разглеждате какво съдържа тази дума.
Като се освободиш от умразата, ти си намерил начин да се обърнеш с главата нагоре, да заемеш първото си положение, и тогава непременно ще извикаш "ура-а"! Буквата "р" показва, че волята и умът на човека са започнали вече да работят.
Така ще намерите почвата, върху която се е развивала завистта, омразата и т. н. Съмнението, отмъщението, омразата, завистта се развиват на специфични за себе си основи, които трябва да се изучават.
23.11.1927г.
169. Свещ, която не гасне, ООК , София
Те говорят за омразата, за завистта. Каква поука могат да извадят от омразата например? Само едно може да се каже за омразата – а именно, че тя е настойчива. Като наблюдава живота, човек ще види, че и доброто е също така настойчиво, както омразата.
30.11.1927г.
170. Вероятности и възможности, ООК , София
Несгодите, съмненията, завистта, омразата в живота, това е миналото на човека. Когато омразата похлопа на сърцето ви, вие ще отворите вратата си, ще я погледнете и ще й кажете:" Аз отивам на работа, нямам време да се занимавам с тебе. Вашата погрешка в живота се заключава в това, че като дойде любовта, туряте я в стаята на миналото, а като дойде омразата, туряте я в стаята на бъдещето – размествате местата им.
4.12.1927г.
171. Лъч на пробуждане,  МОК , София
Като изучавате злобата и омразата, виждате, че те взимат участие и в биологическите процеси на живота. Такова нещо представят злобата и омразата за корените на живота. Не дръжте злобата и омразата в клоните и цветовете на вашия живот, да не ви тровят.
14.12.1927г.
172. Време и вечност, ООК , София
Омразата може да се обича само като контраст на любовта. Който има изобилна любов в себе си, той може да обича и омразата, и злото, и грозотата.
18.12.1927г.
173. Естествена среда,  МОК , София
Може да дойде у вас съмнението, страхът, омразата, завистта; ще се наклоните наляво, но пак ще се изправите.
6.1.1928г.
174. Пътят на героите,  ИБ , София
174.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Съмнението, злобата, лъжата, безнадеждността, омразата – това са все празни торби.
15.1.1928г.
175. Заветът,  НБ , София
Докато правите разлика между омразата и любовта, вие сте между точилото и ножа, и пред вас стои един голям чук, с който всеки момент могат да ви ударят. Устойчив човек е този, който еднакво приема и омразата, и любовта. В някои отношения, омразата ражда любов, а любовта ражда омраза. Омразата към едного ражда любов към другиго; любовта към едного ражда омраза към другиго. Следователно, ако някой ви мрази, кажете си: Омразата към мене ражда любов към друг някой човек.
Сега, от всички хора се изисква будно съзнание, да разберат, че омразата и любовта са две сили, с които Бог еднакво си служи. Бога можете да опитате и в омразата, и в любовта, но по съвършено различни пътища.
22.2.1928г.
176. Възкресение, ООК , София
Съмнението, омразата, обезсърчението, страхът – изобщо всички отрицателни неща, са човешки работи.
26.2.1928г.
177. Дванадесетте племена,  НБ , София
Казвате: Кой ще ни гледа цели 120 години на земята? Като задавате този въпрос, вие мязате на Архангел Михаил, който запитал Бога, защо му дава длъжността да взима душите на хората, и по този начин да си навлече омразата им? Бог му казал: „Ти не мисли за това.
28.3.1928г.
178. Полюси на съзнанието, ООК , София
Също така и омразата трае една секунда, но сянката, която остава след нея, е голяма. Като знае това, човек трябва да бъде внимателен, да не се поддава на омразата. Например, колкото отрицателна сила да е омразата, тя все пак съдържа в себе си един обновяващ елемент. Омразата не създава живота, нито го продължава, но го обновява. С омразата животът е лош, но без нея ще бъде още по-лош. Както вятърът опреснява водите в природата, така и омразата обновява живота.
Опасните зони в живота са зоните на омразата, на съмнението, на безверието, на малодушието и т. н.
Каквото и да се говори за съмнението, за омразата, в края на краищата, и без тях не може.
22.4.1928г.
179. За съдба дойдох,  НБ , София
Всичко се отпечатва върху човешкото лице! Когато злобата, омразата, завистта и ред други пороци се загнездят у човека, те хвърлят отпечатък върху неговото лице, което започва постепенно да се деформира и обезобразява.
2.5.1928г.
180. Добри и лоши условия, ООК , София
Новият живот изключва безлюбието, омразата, завистта.
4.5.1928г.
181. Двете посоки,  МОК , София
Значи първите плодове на здравето са любовта, доброто и животът; първите плодове на болестта са омразата, злото и смъртта.
6.5.1928г.
182. Глас от града,  НБ , София
Омразата се ражда между две еднакви величини, с еднакви стремежи, но в противоположни посоки, Например, двете големи плочи на земята се движат в противоположни посоки, като се стремят към екватора; при което се произвежда това голямо сътресение на земните пластове.
13.5.1928г.
183. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
„Работникът е достоен за своята прехрана Защо? – Не се интересувайте от това, но всеки да каже в себе си: „Аз съм достоен за радостта, за страданията, за любовта, както и за омразата в света”.
16.5.1928г.
184. Разумни отношения, ООК , София
Ако 9 души ви обичат, десетият ще ви мрази и по сила омразата му ще се равнява на любовта на деветимата.
6.6.1928г.
185. Божествена светлина, ООК , София
Любовта не почива на омразата, нито на страха.
Обичта и омразата към човека се обяснява не само чрез законите за падането и отразяването на светлината, но и чрез Великия закон на Любовта.
29.6.1928г.
186. Закони на красотата,  МОК , София
Щом се освободите от омразата, вие отпушвате чувствата си и психическото ви състояние се подобрява.
8.7.1928г.
187. Роден от Бога, МС , София
Всеки човек, който не иска да се състезава с мъчнотиите в живота; който не иска да разрешава проблема на греха, на злобата, на омразата, на съмнението в себе си, той е първокласен охлюв, с два рога.
3.10.1928г.
188. Без прегради, ООК , София
Какво представляват любовта и омразата в живота? Те са две дъщери на един и същи баща, които имат един и същи стремеж, но в противоположни посоки.
17.10.1928г.
189. Възприемане и предаване, ООК , София
Омразата между тях се е породила, например, за някакъв дълг.
26.12.1928г.
190. Направление на истинския живот, ООК , София
Само любовта познава омразата.
30.1.1929г.
191. Знайно и незнайно, ООК , София
Запример, антипод на доброто е злото, на любовта - омразата, на истината - лъжата и т.н. Ако не затваря вратата на злото, на омразата, на лъжата, той е изложен на страдания.
1.2.1929г.
192. Значение на смените,  МОК , София
Задържи ли човек дълго време омразата в себе си, освен че нищо не придобива, но губи и това, което е спечелил. Например, антипод на омразата е любовта, на лъжата – истината.
Как може омразата да се превърне в любов? Правете умствени упражнения, да видите, какви резултати ще имате. Като направите два-три опита с този човек, омразата ви ще се превърне в любов.
192.2 Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) ( втори вариант )
Значи енергията на омразата трябва да се свали в планината. „Р“-то е чука, ръката. „А“-то е един бременен човек с известна идея, той трябва да роди нещо. „З“-то е закон на размножаване. Следователно, след омразата иде милостта.
Антипод на омразата е любовта.
20.2.1929г.
193. Форми в природата, ООК , София
В омразата процесите са обратни: в началото омразата носи скръб, а в края — радост. Наистина, когато се освободи от омразата, човек изпитва радост.
193.2 Истинската реалност ( втори вариант )
Омразата какво носи в началото? Скръб. Омразата в края какво носи? Радост. След като се освободиш от омразата, веднага ще почувстваш една радост.
24.3.1929г.
194. Сам Отец, НБ , София
Безпокойството, неверието, омразата не разрешават въпросите в живота.
16.5.1929г.
195. Абсолютна реалност, ООК , София
Докато живее на земята, човек ще се натъква и на любовта, и на омразата, като сили в живата природа. Дойдете ли до омразата, не се борете с нея, но приложете любовта. Само любовта е в състояние да се справи с омразата.
195.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
Аз ви казвам, на земята неизбежна е любовта, неизбежна е омразата.
17.5.1929г.
196. Единство в живота,  МОК , София
Същото се отнася и до омразата. Кажете ли на някого, че се движи по удължената или по съкратената линия на омразата, това означава два различни метода на действия.
19.5.1929г.
197. Голямото благо,  НБ , София
Следователно, смъртта подразбира преминаване от едно състояние в друго: егоизмът да се смени с алтруизъм, отрицателната мисъл с положителна, низшето чувство с висше, омразата с любов.
9.6.1929г.
198. Достоен,  НБ , София
Едновременно с него, действа и противоположният закон – законът на омразата. Като престане да люби, върху него действа само закона на омразата, и той започва да се втвърдява. В който дом влезе омразата, тя всичко ще помете. Единствените хора, от които не остава никакъв помен, това са хората на омразата. Ако иска, той може да изпита омразата на хората, но сам не трябва да мрази. Като обича, човек все ще изпита омразата на хората, но сам не трябва да мрази. Колцина от вас сте свободни от омразата? Кой човек може, като кажат нещо лошо за него, или за веруюто му, да не се обиди, да не прояви омразата си? Има такива хора, но те са малко.
21.7.1929г.
199. Илия вече дойде,  НБ , София
Щом изхвърли омразата от сърцето си, всички хора ще излязат вън от него, ще го заобиколят и ще му се радват. Обаче, животът не седи в омразата, но в любовта.
28.7.1929г.
200. Що трябва да речете,  НБ , София
Разумният осмисля и любовта, и омразата, и греха.
16.8.1929г.
201. На планината,  МОК , Рила
Омразата е затвор, в който и затворникът, и надзирателят са чужди един за друг.
26.8.1929г.
202. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
По отношение на доброто и злото, на любовта и омразата, доброто е отрицателна сила, а злото – положителна; любовта е положителна сила, омразата – отрицателна.
Първо се е явило богатството в света, а после сиромашията; първо се е явило здравето, а после болестта; първо е дошъл животът, а после смъртта; първо е дошла добродетелта, а после грехът; първо е дошла любовта, а после омразата; първо се е родила мъдростта, а после глупостта.
30.8.1929г.
203. Служене, почит и обич, МОК , София
Новото учение обединява и примирява любовта с омразата и вместо тях създава благостта. Ако някой изповядва новото учение, а не може да примири страха със смелостта, омразата с любовта, той живее в старото учение, т. е. в старата култура.
Сега пак ще ви запитам: В какво седи новото учение? Задачата на новото учение седи в отделяне на злото от доброто, на омразата от любовта, на невежеството от знанието, на безсилието от силата и т. н.
203.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
От любовта и омразата да създадеш благостта. Да знаеш законите, че като съединиш омразата и любовта в едно, че да извадиш нещо ново от тях.
Да разделите любовта от омразата.
13.10.1929г.
204. Вечно благовестие,  НБ , София
Какво придоби Яков с това? Той получи благословението на баща си, но с това си навлече омразата на брата си, който се закани да му отмъсти, след смъртта на баща си.
31.12.1930г.
205. Новогодишна беседа, ИБ , София
Омразата, злобата, които съществуват в личността, те в душата не съществуват.
1.1.1930г.
206. Личност и душа, ООК , София
Може ли да се нарече човек онзи, който не е в състояние да излезе от ограничителните условия на гнева, омразата, съмнението, малодушието и да ги превърне в благотворна енергия? Малодушният е ленив човек.
206.2 Личност и душа ( втори вариант )
Може ли да се нарече човек онзи, който не е в състояние да излезе от ограничителните условия на гнева, омразата, съмнението, малодушието и да ги превърне в благотворна енергия? Малодушният е ленив човек.
5.1.1930г.
207. От сърцето излизат,  НБ , София
207.2 От сърцето ( втори вариант )
Намрази ли го веднъж, той никога няма да забрави омразата си към него.
23.2.1930г.
208. Делата Божии,  НБ , София
Какво по-страшно нещо търсите от омразата? Омразата е в състояние да унищожи човека. Омразата се обезсилва благодарение на мъдростта. Обаче, ако омразата вземе големи размери, човек ще дойде до състояние на пълно сгъстяваме и втвърдяване.
2.3.1930г.
209. Както светът дава,  НБ , София
Омразата, недоволството, завистта са последствия от закона на света.
Какви по-страшни бомби можете да търсите от омразата, от завистта, от лицемерието? Даже и ангелите се пазят от тях.
Натъкне ли се на лъжата, на омразата, на завистта, човек се превръща в прах и пепел – нищо не остава от него.
30.3.1930г.
210. В сила,  НБ , София
Дето е любовта, там омразата, неправдата, ограничението отсъстват.
6.4.1930г.
211. И рече Исус,  НБ , София
Омразата е инертно, пасивно състояние на материята. Който попадне под закона на омразата, смърт го очаква. За да не умре, човек трябва да превърне омразата, като инертно състояние на материята, в любов – активно състояние на материята, което произвежда топлина.
20.4.1930г.
212. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Например грехът, престъплението, лицемерието, лъжата, омразата, безверието са най-страшните болести в света.
4.6.1930г.
213. Точност, ООК , София
Както любовта може да се превърне в омраза, така и омразата може да се превърне в любов.
213.2 Точност ( втори вариант )
Омразата е за предпочитане, отколкото нищо да не правиш. Щом нямаш любов в сърцето си, нека влезе омразата в сърцето, има място.
27.6.1930г.
214. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
Защо него не преследват, а мене преследват? Причината за омразата на овчаря към вълка се дължи на сблъскването на две еднакви желания.
12.7.1930г.
215. Право си отсъдил, МС , София
Омразата, завистта, съмнението, подозрението и онази цяла плеада от недъзи, които ние познаваме, представляват бръчки на стария живот.
13.8.1930г.
216. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Зад любовта стои омразата, зад истината – лъжата, зад правдата – неправдата. И обратно: зад омразата стои любовта, зад лъжата – истината, зад неправдата – правдата. Който не е доволен от любовта, ще намери омразата. Щом се натъкне на омразата, тогава само човек може да разбере и оцени любовта.
216.2 Начало и край ( втори вариант )
Зад омразата има любов. Щом си недоволен от любовта, ще дойде омразата. Омразата като дойде, ще познаеш любовта.
15.8.1930г.
217. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Когато любовта отсъства, омразата заема нейното място. Значи злото, омразата, лъжата запълват големи празнини в живота. За да не се отварят празнини в живота ви, в които се настаняват злото, омразата и лъжата, като неканени гости, насадете всичко със семена от доброкачествени плодове.
217.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Омразата, злото са все пропасти.
19.8.1930г.
218. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Той се моли на Бога, прави различни опити, но омразата не го напуска. От този момент омразата изчезва. Затова, като я пипнете, вие ще се освободите от омразата.
14.9.1930г.
219. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Като се освободих от тях, аз се помирих с родителите си. – На какво се дължат циреите? – В случая, омразата се събирала в материята на цирея и излязла навън.
За да се бориш с омразата, трябва да й противопоставиш любовта.
5.10.1930г.
220. Иде Исус,  НБ , София
Иде богатството, но иде и сиромашията; иде животът, но иде и смъртта; иде здравето, но иде и болестта; иде любовта, но иде и омразата; иде истината, но иде и лъжата.
8.10.1930г.
221. Вътрешни прояви, ООК , София
Ако се постави между иглите на омразата, той пак ще запази самообладание. Омразата е гъста, черна материя, която се отразява вредно върху човека.
31.10.1930г.
222. Правилни отношения,  МОК , София
Казано е: „Побеждавайте злото с доброто, омразата – с любовта, лъжата – с истината“. Омразата приема нещо от любовта, лъжата – от истината. Само по този начин злото, омразата и лъжата могат да се задоволят.
222.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Писанието казва:Побеждавайте злото с доброто, омразата с любовта, лъжата с истината. Омразата, като срещне любовта, казва: има едно същество, което ме разбира правилно; лъжата, като срещне истината и тя каже същото.
7.11.1930г.
223. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
Обаче ако човек е невежа за злото, за лъжата, за омразата, това е щастие.
Трябва да отрече омразата, за да възприеме любовта.
16.11.1930г.
224. Ще ме видите,  НБ , София
Нужна е такава любов, която да премахне злото в света; да премахне всички болести, всички несгоди; да премахне сиромашията, завистта, омразата, съмненията и раздорите.
26.11.1930г.
225. Точка на равновесие, ООК , София
Кои неща са положителни? Здравето, силата, вярата, любовта, знанието са положителни неща, а болестта, безсилието, безверието, омразата, невежеството – отрицателни.
3.12.1930г.
226. Просветено съзнание, ООК , София
Това е една от външните причини за омразата на дъщерята към майката.
За пример, ако човек се намира под влиянието на невежеството, на лъжата, на омразата, по никой начин не може да устои на своето убеждение.
7.12.1930г.
227. Важността на размишлението,  УС , София
Омразата е кривият път на любовта.
10.12.1930г.
228. Разумни отношения, ООК , София
Антиподът на омразата е любовта. Проявете вие любовта си и турете омразата на гърба й.
19.12.1930г.
229. Езикът на природата,  МОК , София
Запример, ако искате да разберете какво представя злото, невежеството, омразата, изучавайте първо доброто, мъдростта, любовта.
24.12.1930г.
230. Единица време, ООК , София
Човек се стреми към любовта, въпреки това се натъква на омразата. Защо? Защото в неговата любов влиза елементът на омразата, от който сам трябва да се освободи. За да се освободи от смъртта, омразата и съмнението, човек трябва да внесе в живота, в любовта и в мисълта си онзи елемент, който наричаме „единица време".
28.1.1931г.
231. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
За пример, думата „пепел" може да се преведе с думата „огън", омразата - със замразяване, злото - с огън и студ.
Егоизмът има своя специфична светлина, омразата - също.
25.3.1931г.
232. Основна мисъл, ООК , София
Отрицателните прояви – безверието, омразата, злото, дойдоха впоследствие.
29.3.1931г.
233. Истински поклонници,  УС , София
Казвам: Знайте, че гневът, омразата са качества, които идат от един долен свят.
17.4.1931г.
234. Разумност и светлина,  МОК , София
Ако глупостта, омразата, безлюбието имат право да съществуват, още по-големи са правата на разумността, на знанието и на любовта.
Човек е роден за доброто, а не за злото; човек е роден за любовта, а не за омразата. Злото, омразата, безверието са дошли отпосле, като примеси в живота.
234.2 Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина ( втори вариант )
Щом е възможна омразата, по-възможна е любовта! Турете така един паралел в ума си.
Човек не е роден за злото, за доброто е роден; човек не е роден за омразата, той е роден за Любовта! Омразата е едно последствие, злото е едно последствие, разумният живот е едно последствие.
21.4.1931г.
235. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
Това са: омразата, обезсърчението, страхът, злобата, дребнавостите, клюките и др.
17.6.1931г.
236. Музикален живот, ООК , София
Който се е отрекъл от Божественото, той е попаднал вече в музиката на света, където се чуват тоновете на омразата, на недоволството, на съмнението и подозрението и т.н.
24.6.1931г.
237. Осмисляне на живота, ООК , София
Омразата е зараза.
12.7.1931г.
238. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
Омразата руши, любовта съгражда.
9.8.1931г.
239. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ , 7-те езера
Злото, омразата, лъжата, престъплението по никой начин не могат да се обичат.
18.11.1931г.
240. Материални прояви на живота, ООК , София
Време е вече да се отворят вратите на болниците и болните да излязат навън. - Кога ще стане това? - Когато хората се откажат от омразата, съмнението и подозрението, от всички отрицателни мисли и чувства.
240.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Да напуснем омразата, и болестта ще премине. Като ликвидираме с омразата, със съмнението, с подозрението, с викането, с кряскането, с биенето, веднага ще ликвидираме и със стария свят.
3.1.1932г.
241. От смърт в живот,  НБ , София
Едната да знаеш, че ще те смъкне - то е омразата. Като мразиш, и в омразата има любов. Всякога омразата има противоположни на себе си.
Именно в този смисъл Христос дойде в света, за да покаже онзи истински път, че животът е в Любовта, не в омразата.
Всеки един от нас да знае какво нещо е омразата. Какво значи това? Питам аз: как ще бъде във вас, две противоположности да имате? Как е възможно да мразиш баща си? Ти казваш: как е възможно тази мома да бъде боа? Как е възможно да мразиш баща си, че не е ли същото нещо? Ето противоречието: в омразата и любовта към баща си ще разбереш две неща.
Как ще се справите сега с тази история? И омразата е потребна. Омразата е киселина, и тя е потребна. Дойде омразата, и нея усещате.
Сега ви пожелавам на вас от смъртта да минете към живота, от омразата към любовта, от глупостта към знанието, от робството към свободата.
6.1.1932г.
242. Граници в живота, ООК , София
Например, какво нещо е омразата? Какво е ревността? Като запушиш извора си, ти ставаш ревнив.
27.1.1932г.
243. Двете отверстия, ООК , София
Не питайте, защо е така, а изучавайте омразата, за да разберете, как любовта се е превърнала в омраза.
Коя е причината за съществуването на омразата? – Неразбирането на нещата и невежеството.
243.2 Двете отверстия ( втори вариант )
Защо именно? Вие мислите, че разбирате омразата. Произходът на омразата е важен.
3.2.1932г.
244. Лица на реалността, ООК , София
Благоприятните условия водят към доброто и любовта, а неблагоприятните – към злото и омразата.
21.2.1932г.
245. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Тогава, в сегашния живот трябва да бъдем силни да се справим с омразата.
24.2.1932г.
246. Трите начала, ООК , София
В края на краищата, омразата им ще се превърне в любов, както розовото масло преобрази живота на разбойниците. Ако омразата на двамата души не внесе във вас разположение към молитва, вие ще се мъчите и страдате.
13.3.1932г.
247. Приложете добродетел,  НБ , София
Не сме свободни от злобата, омразата, не сме свободни от завистта.
20.3.1932г.
248. Що да сторя,  НБ , София
Въпросът е сега: "Що да сторя?" Аз поставям въпроса: Ти обичаш някого, защо? Не обичаш някого, защо? Любовта и омразата си имай две величини: плюс и минус. Омразата за едного е любов за другиго, и любовта за едного е омраза за другиго. Любовта за небето е омраза за ада, и омразата за ада е любов за небето.
Не всяко простудяване се дължи на омразата. Но казвам, че в основата си тези заболявания имат омразата и мрачните мисли.
24.3.1932г.
249. Принуждава ни,  ИБ , БС , София
Някой път и омразата, и съмнението са живи същества – вие сте пълни все с квартиранти, под наем сте.
10.4.1932г.
250. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Обаче там, дето са разрушителните способности, кражбата, омразата, на това място главата на този човек е тънка, светлината на свещта прониква навън.
17.4.1932г.
251. Покрива и изправя,  НБ , София
Любов, която не разтопява омразата, това не е любов.
29.4.1932г.
252. Пътят на възможностите,  МОК , София
Ако мразиш и правиш опити за реализиране на своите желания, непременно ще срещнеш препятствия на пътя си. – Какво трябва да правя, за да успявам? – Замени омразата с любов, а глупостта – с разумност.
От колко елемента е съставена любовта? – От два елемента. – А омразата? – Също от два. – Какви са тия елементи? – На тези въпроси вие сами ще отговорите.
252.2 Пътят на възможностите ( втори вариант )
Значи ако ти мразиш, чрез омразата ти спъваш своя прогрес. Ти казваш: Какво трябва да правя? – Казвам, замени омразата с любов и работите ще се уредят. При глупостта не ти вървят работите, тогава омразата и глупостта заедно вървят.
От колко елемента е създадена омразата и от колко елемента е създадена проявената любов, от два елемента. И омразата е пак от два елемента.
17.6.1932г.
253. Погледът на Бога,  МОК , София
Омразата е инертно състояние, резултат на любовта. Щом престанеш да обичаш, идва омразата.
253.2 Погледът на Бога ( втори вариант )
Омразата може да се яви само, ако първо си обичал. Омразата е второстепенно отношение, което произтича от закона на любовта. Щом като престане любовта, която си имал на едно място, идва омразата. Омразата зависи от всички ония неща, които ти не можеш да реализираш.
19.6.1932г.
254. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Кой създаде любовта? – Бог. – Кой създаде омразата? – Човекът. – Как е възможно човекът, излязъл от Бога, да създаде омразата? Значи от един и същ източник да излизат две противоположни неща: любов и омраза.
15.8.1932г.
255. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ , 7-те езера
Търси Любовта, която не се придружава от омразата.
20.8.1932г.
256. Открити, СБРБ , 7-те езера
Умен е онзи, който може да смени омразата в любов.
24.8.1932г.
257. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Когато ленивият се влюби, той става трудолюбив, започва да работи; когато скъперникът се влюби, той става щедър; когато завистливият се влюби, завистта, омразата изчезват от него, и той става нов човек. Любов, която усилва омразата, ревността в човека, не е любов на изключението; тя е временна любов.
31.8.1932г.
258. Любов без ревност, СБ , София
После идат подозрението, безверието, омразата и най-после дойде ревността, ще го намразиш. Омразата разрушава, неверието разрушава.
Мислиш, че ако в тебе ревността дойде, ако разбереш вътрешния смисъл, ще разбереш, че омразата е една сянка. Аз имам едно изречение, което казва: "Бог не е Бог на омразата, но е Бог на любовта."
258.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Защото онзи, когото ти обичаш, за да не ти го отнемат, ти го ревнуваш, после идат подозрението, безверието, омразата и най-после дойде ревността, ще го намразиш. Омразата разрушава, неверието разрушава.
Мислиш, че ако в тебе ревността дойде, ако разбереш вътрешния смисъл, ще разбереш, че омразата е една сянка. Аз си имам едно изеречие: „Бог не е Бог на омразата, но е Бог на Любовта".
4.9.1932г.
259. Ценни мисли,  НБ , София
Какво седи зад омразата? Зад омразата седи любовта. Какво седи зад любовта? Омразата.
Всеки, който се е озлобил, има шанс да се яви любовта в него; и всеки, който е любил, има шанс да се прояви омразата в него.
Не иска да те срещне! Омразата, това е страшното! В името на Бога, онзи, който обича Бога, онзи, който обича Христа казва: "Ти си еретик, ти не обичаш Бога."
25.9.1932г.
260. Превръщане на числата,  НБ , София
Ти не може да имаш любов, докато не превърнеш омразата в горивен материал. Омразата е гориво, отдето ще се прояви любовта, защото, за да се стопли твоята стая, ще си послужиш с тази омраза, тя е горивен материал. Какво трябва да правиш с омразата? Ще я туриш на огнището и ще я запалиш.
Ама ще си зададете въпроса: „Защо Господ ме е създал такъв?“ Отговорете на въпроса, Господ ви запитва: „Защо ви създадох такива?“ Аз отговарям за Господа: „Защото такава кал имахте.“ „Ама защо сме нещастни?“ „Защото калта ви е нещастна.“ „Ама защо не съм добър?“ „Защото злото не сте впрегнали в работа, омразата не сте превърнали в гориво.“
Щастието е извън омразата.
260.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Ти не можеш да имаш любов, докато не превърнеш омразата в горивен материал. Омразата е гориво, от което ще се прояви любовта. Защото за да се стопли твоята стая, трябва да си послужиш с омразата като гориво.
Ама защо не съм добър? Защото злото не си впрегнал в работа, омразата не си превърнал в гориво.
Щастието е извън злото, извън омразата, то не е в богатството, не е в доброто.
2.10.1932г.
261. Намерената овца,  НБ , София
Любовта е за предпочитане пред омразата. Сега някой казва: „Не искам да любя.“ Ще дойде омразата.
261.2 Намерената овца ( втори вариант )
Любовта е за предпочитане пред омразата. Сега някой казва: не искам да любя! Ще дойдеш до омразата.
7.10.1932г.
262. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
Къде ще поставите например, омразата? Мястото и е на физическия свят, а не в умствения.
262.2 Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) ( втори вариант )
Трябва да знаете къде да употребите омразата. Омразата трябва да употребите на физическото поле.
9.10.1932г.
263. Свобода и ограничение,  УС , София
Обичта може да се смени с омраза, и омразата – с обич.
Обаче, в пътя на омразата няма никакви постижения.
Омразата и злото съществуват, но те нямат нищо общо с любовта.
30.10.1932г.
264. Възкресение,  НБ , София
Казвам, това е, когато хората възкръснат, омразата ще си дигне чергите.
264.2 Възкресение ( втори вариант )
Това ще стане, когато хората възкръснат и тогава омразата ще си вдигне чергите.
27.11.1932г.
265. Имаше някой человек,  НБ , София
Затова именно умните хора са дошли до заключението: не отговаряй на безверието с безверие; не отговаряй на омразата с омраза; не отговаряй на неправдата с неправда; не отговаряй на насилието с насилие.
265.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Затова именно умните хора са дошли до заключението: Не отговаряй на безверието с безверие; не отговаряй на омразата с омраза; не отговаряй на неправдата с неправда; не отговаряй на насилието с насилие.
8.1.1933г.
266. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Да остане само едно различие: между светлината и тъмнината, доброто и злото, правдата и неправдата, любовта и омразата. И тогава, като говориш за Любовта, да знаеш, че живееш в любовта; като говориш за омразата, да знаеш, че живееш в нея.
Дръжте следното правило в ума си: Любовта всякога да е на трапезата и да я угощавате, омразата да е под трапезата и да ѝ давате да ближе чиниите.
5.2.1933г.
267. Божествен импулс,  УС , София
Причината за омразата е кармическа.
12.2.1933г.
268. Умен и справедлив,  УС , София
Щом дойдеш до омразата, ти си близо до Любовта.
8.3.1933г.
269. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Когато се яви едно дисхармонично чувство във вас, например омразата, пулсът пак няма да бие правилно. При обичта и при омразата между хората става обмяна: в първия случай правилна, във втория – неправилна.
Ако може да се освободи от омразата и от отрицателните си чувства, той лесно ще се излекува.
22.3.1933г.
270. Развити и недоразвити, ООК , София
Той говори и чрез недоразвития, но по друг начин – чрез омразата. Всички са минали по пътя на омразата и любовта.
270.2 Развити и недоразвити ( втори вариант )
В омразата той ще ви отблъсне.
Чрез неразвития пък Бог ще ви говори чрез омразата. Тъй щото, с недоразвитите хора Бог ни говори чрез омразата им, а пък с развитите хора Бог ни говори чрез любовта им.
9.4.1933г.
271. Познаването на истината,  НБ , София
Омразата в това отношение е един стимул в живота. Ако омразата стане сто на сто, вие пак сте изложени на едно друго положение.
271.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Омразата в това отношение е един стимул в живота. Ако омразата стане сто на сто, вие пак сте изложени на друга опасност.
16.4.1933г.
272. Живот вечен,  НБ , София
Ако мене ме попитате кога ще престанат войните, кога ще престане омразата в света – когато личните чувства се възпитат и хармонизират.
272.2 Живот вечен ( втори вариант )
Ако ме попитате кога ще престанат войните, кога ще престане омразата в света, казвам: когато личните чувства се възпитат и хармонизират.
3.5.1933г.
273. Прави разсъждения / Човешката уста, ООК , София
Ако се натъкнете на злото, турете срещу него доброто; ако се натъкнете на омразата, турете срещу нея любовта. Значи, доброто се регулира със злото, а злото – с доброто; омразата се регулира с любов, а любовта – с омраза.
10.5.1933г.
274. Живите линии, ООК , София
Мразиш някого и на лицето ти се отпечатва омразата.
19.5.1933г.
275. Разнообразието в живота,  МОК , София
Изсъхналото дърво е завършен процес; лошият човек е завършен процес; съмнението, подозрението, омразата са също завършени процеси. – „Какво да правя, като мразя?“ – Ще излезеш от завършените процеси и ще влезеш в незавършените.
Студеното е омразата в живота, а топлото – любовта, която излъчва топлина.
275.2 Разнообразието в живота ( втори вариант )
Изсъхналото дърво е завършен процес, лошият човек е завършен процес, съмнението, подозрението, омразата са също завършени процеси.
Студеното е омразата в живота, а топлото - любовта, която излъчва топлина.
21.5.1933г.
276. В правда и съдба,  НБ , София
А щом говорим за омразата, щом говорим за злобата, за подозрението, аз разбирам болезнено състояние.
276.2 В правда и съдба ( втори вариант )
А щом говорим за омразата, щом говорим за злобата, за подозрението, аз разбирам болезнено състояние.
28.5.1933г.
277. Не се мълви,  НБ , София
Омразата може да се обърне в идеална любов.
277.2 Не се мълви ( втори вариант )
Омразата може да се превърне в идеална любов.
7.6.1933г.
278. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Омразата, съмнението, това са влияния от хората.
Щом се отклонят от Любовта, в тях се явяват омразата, вътрешното недоволство, което постепенно ги смразява.
278.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
А пък като постъпваме зле, имаме онова самочувствие на омразата, на вътрешното недоволство.
16.6.1933г.
279. Свещеното сърце,  МОК , София
Омразата нарушава правилната дейност и на двете системи.
279.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Омразата нарушава правилната дейност и на двете системи.
21.6.1933г.
280. Организиране на вътрешния човек, ООК , София
А омразата смразява човека.
280.2 Организиране на вътрешния човек ( втори вариант )
Това значи да не мразиш човека, защото омразата е смразяване на човека.
25.6.1933г.
281. Добрите дарби,  НБ , София
Омразата, това е робство.
281.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Омразата, това е робство.
25.6.1933г.
282. Правила за приложение,  УС , София
Например, как ще си обясните омразата между две различни общества? И двете общества обичат Христа и Бога, имат еднакви убеждения, а не могат да се търпят.
16.7.1933г.
283. Елате да обядваме,  НБ , София
Когато тя влезе в човека, ще премахне сиромашията, страданията, болестите, омразата, злобата, презрението, завистта.
283.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Когато тя влезе в човека, ще премахне сиромашията, страданията, болестите, омразата, злобата, презрението, завистта.
23.7.1933г.
284. Силното оръжие,  УС , София
Така трябва да постъпваш и с омразата, изобщо, с всички отрицателни прояви в живота. В омразата няма сила – силата е в любовта. Например, любовта може да се превърне в омраза и обратно – омразата в любов.
Ако решиш да живееш в света на любовта и носиш със себе си омразата, непременно ще потънеш на дъното на любовта. Любовта няма нужда от ножа на омразата.
8.10.1933г.
285. Вечният порядък (Вечният порядък и безпорядъкът в живота),  УС , София
А безпорядъка ние го наричаме „безпорядъка на омразата“. В омразата ти всякога имаш предвид този, когото не обичаш, да се махне оттам, да го не видиш. Омразата е друг един вечен безпорядък.
15.10.1933г.
286. Ще се зарадва,  НБ , София
Омразата не може да бъде проводник на живота по единствената причина, [че] тя не остава. А омразата е лед. Омразата е лед, който се стопява.
Правото е право само в любовта, в омразата не е право.
17.12.1933г.
287. Освободеният роб,  НБ , София
Вие срещате един човек, който има мечи характер – такъв, какъвто е, мечката и той си мязат: не отстъпва са и омразата до девета рода я спазва, защото мечката има един характер непримирим.
Защо е страхът в тебе? Омразата е в тебе или любовта е в тебе.
13.4.1934г.
288. Дробни отношения, МОК , София
Ако числителят едно ви обича, а осемте ви мразят? Имате девет сестри и ако една ви обича, а осемте сестри ви мразят, тогава? Любовта на едната сестра и омразата на осемте ще бъдат ли равни?
22.4.1934г.
289. Бъдете като Баща си!, УС , София
Питам: Какво се добива така? Започнал си със закона на Любовта, а свършваш със закона на омразата.
29.4.1934г.
290. Разпаленият въглен,  НБ , София
Отде влезе този принцип, омразата, между хората?
4.5.1934г.
291. Слуга на доброто, МОК , София
Законът е все същият: Ако ти не станеш слуга на обичта, омразата не може да победиш. Омразата е противоположното.
3.6.1934г.
292. Изпълнѝ,  НБ , София
Любящият не трябва да живее като човека на омразата, но човекът на омразата трябва да живее по законите на Любовта. Омразата ще се яви като едно последствие на миналото, което трябва да преодолеем.
17.6.1934г.
293. Три фактора,  НБ , София
Аз наричам истинска наука онази, която премахва страданията и скърбите, омразата, злобата и т.н.
20.6.1934г.
294. Правият път, ООК , София
А по някой път голяма е омразата, понеже е близо.
24.6.1934г.
295. Не живея за себе си,  НБ , София
Омразата е една реалност, която носи нещастие на човека.
Новият живот е живот на любовта, дето омразата ще изчезне, хората ще се променят и ще живеят тъй, както трябва.
12.8.1934г.
296. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
Например вие не знаете, че омразата е от висока култура.
26.8.1934г.
297. Който прави истината,  НБ , София
Всякога принципът на любовта ще роди принципа на омразата.
5.9.1934г.
298. Изпит на ученика, ООК , София
Щом един човек те мрази и те пече с омразата си, това състояние не е Божествено. Любовта е Божествена, а пък омразата човешка.
16.9.1934г.
299. Вярата и новото (Вярата и Небето), УС , Мусала
Първо, Ирод е символ на стария живот, който носи всичките нещастия, злобата, омразата, ненавистта.
24.10.1934г.
300. Добри проводници, ООК , София
Гдето функционира любовта, може да функционира и омразата, и обратно. Омразата на човека някой път се дължи на една малка причина.
9.11.1934г.
301. Живият квадрат на човешките отношения,  МОК , София
В дадения случай в природата съществува един закон: Омразата на две души е толкова голяма, колкото Любовта на други. Любовта на двамата, които се обичат, е толкова голяма, колкото омразата на онези, които се мразят.
Как ще го представите това? Хайде, Георги Радев, излез на дъската. (Да означим любовта с положителна величина, а омразата с отрицателна.) Когато тези точки, А и С, се отдалечават, то В и Д се приближават, но не по права линия, а по една крива линия (фиг. 2).
За да имате голямо пространство... голямото пространство го дава само омразата.
Любовта е център, а омразата е крайните точки. Щом се съберат В и Д в центъра на Любовта, тогава ще имаме крайния предел на омразата. Когато двама души се срещнат в центъра на Любовта, тогава ще имаме крайния предел на омразата. Значи любовта на този ще бъде толкова голяма, колкото омразата на другия. Омразата не може да бъде по-голяма от любовта и любовта в дадения случай не може да бъде по-голяма от омразата. Значи Любовта всякога образува омразата. Ако се постави едно противодействие, ако се спре едно тяло в своето движение, тогава ще се образува омразата. Ако се спре любовта, ще се спре непременно омразата.
Омразата не може да отиде по-далеч от 180°.
Омразата не е вечно нещо.
В света само Любовта разрешава въпросите, а не омразата. Омразата е само резултат.
За да се прояви вътрешната любов, трябва да имате една външна подбудителна причина; а пък за да се прояви омразата отвън, вие трябва да имате вътрешна подбудителна причина. Омразата е отдалечаване. Човекът на омразата остава сам.
Пределът на Любовта е центърът, а пределът на омразата са крайните граници, двата крайни полюса; по-далече от тях не може да се отиде и той трябва да се върне. Едно същество, което се отдалечава чрез омразата, то ще образува с друго същество нова система, ще се привлече при него. И като се спре движението на омразата, човек е недоволен. Като се спре движението на омразата, превръща се на Любов.
9.12.1934г.
302. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Не търсете омразата, но търсете любовта.
9.12.1934г.
303. Добри вести, НБ , София
Например, как може човек да се освободи от омразата или да я превърне? Той ще я превърне в Любов.
14.12.1934г.
304. Философия на трептенията,  МОК , София
Вие може да превърнете омразата в любов. Омразата, това е най-малката любов. Вие считате, че омразата е от едно естество, а любовта е от друго естество. Омразата е отрицателният полюс на живота, а любовта е положителният полюс на живота. В омразата какво трябва да внесете, за да придобиете любовта? Под думата любов разбирам едно топло състояние. А пък какво трябва да внесете в омразата? Най-първо разгледай омразата, ти мразиш човека. Защо го мразиш? Нека разгледаме при какви условия се поражда омразата. (Мразят се лошите качества на човека.) Оставете тази философия.
Какво трябва да вложа в себе си, за да изменя омразата в любов? Ако тези пари стоят в моето съзнание, не мога да изменя състоянието си. Как трябва да си помогнеш? По кой начин трябва да си помогнеш? (Ще храним чувство на любов към този, който е взел парите, за да се превърне омразата в любов.) Сега да ви представя въпроса малко по-конкретно. Аз създавам омразата му към мене. Какво трябва да направя, за да премахна неговата омраза? (Ако искаме да превърнем омразата в любов, ще си послужим с топлината или с щедростта.) Но помнете, че щедростта не може да превърне омразата в любов. В какво седи безразличието? Защото в омразата човек е поляризиран. Питам сега: Как да се смени омразата с любов? Кой е пътят от омразата към любовта? Вие казвате: „Ако мразите някого, трябва да бъдете много щедри към него.“ На нас не ни трябват пари.
Ще пристъпиш към щедростта, след като направиш една смяна от скържавост към щедрост, след това ще превърнеш омразата в любов. Ако ти можеш да превърнеш омразата в любов, ще продължиш живота си. И по причина, че не можем да превърнем омразата в любов, животът ни се съкращава. Омразата винаги съкращава живота. Омразата съкращава живота. И не само това, но като смениш омразата в любов, ще подобриш и здравето си. Омразата е родила много болести.
Най-хубавото състояние, това е омразата. В омразата може да седиш, но сам ще бъдеш, там ще имаш най-голямата скука. Та, като дойде любовта в омразата, тя я обира. И както е казал Христос, като влезе любовта в омразата, тя я обира. Кажи на омразата, тя никога няма да повярва, че любовта ù е направила пакост. Защото омразата има за идеал любовта.
Имате омраза, да смените омразата.
6.2.1935г.
305. Естественото положение на човешката душа, ООК , София
Срамът, ревността, омразата, това са примеси.
17.2.1935г.
306. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Иначе, как ще обясним ние противоречията между хората? Как ще обясним омразата, или как ще обясним завистта, или убийството между хората? Вие можете да дадете каквото и да е обяснение на тези неща, но трябва да се даде едно психологическо обяснение.
20.2.1935г.
307. Изпитите на ученика, ООК , София
Ти можеш да кажеш, че причината е тази и тази, но причината на обичта и на омразата не седи в това, което мислиш.
10.3.1935г.
308. Най-голямото изкуство,  УС , София
Той ще мине през любовта, но ще мине и през омразата, когато не ще може да търпи никого.
22.3.1935г.
309. Да мисли,  МОК , ИБ , София
309.2 Да мисли ( втори вариант )
Но и по-страшно нещо от омразата на мечката няма.
31.3.1935г.
310. Придобиване и задържане,  УС , София
Обаче, като е дошъл на земята, човек ще се движи между доброто и злото, между любовта и омразата. Доброто ще постави вътре, а злото - вън; любовта ще постави вътре, като условие за развиване на дарбите и способностите си, а омразата - отвън, като подтик, импулс за проява на това, което живее вътре в него. Ето защо, казвам: Дръжте доброто вътре, злото - вън; любовта - вътре, омразата - вън. С други думи казано: Отвътре ще служите на любовта и на доброто, а отвън - на омразата и на злото. Страшно е, обаче, когато човек и отвън, и отвътре служи на злото и на омразата.
310.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
Тогава при омразата де е смисълът на живота? Човек ще вземе друга черта. Омразата е по–силна, но всички ония пехливани, които се борят, се втвърдяват, техните мускули са твърди и пехливаните много скоро умират.
10.4.1935г.
311. Двете силни точки, ООК , София
Има си повод и за обичта, и за омразата.
5.5.1935г.
312. Пак се яви!,  НБ , София
Всеки е забелязал колко мъчно може да се умири човек, когато омразата се надигне в човека. Или когато се подигне омразата, гордостта, подозрението, озлоблението, безверието, много мъчно може човек да се справи с всичко това, Даже и най-праведният човек някога е изложен на изкушение. Грехът не седи в това, че е минала омразата през човешкото сърце. Грехът се заключава в това, когато възприемете омразата из трите свята – и във физическия, и в духовния, и в умствения свят, тогава ти си вързан.
23.6.1935г.
313. Сгърбената жена,  НБ , София
Вие не можете да се занимавате с Любовта и с омразата – те са условия.
30.6.1935г.
314. Бъдете като децата,  НБ , София
Омразата ще се обича, без да я правим.
24.7.1935г.
315. Стар и нов порядък, ООК , София
Покажете омразата.
Запример омразата е човешки процес.
И омразата е голям слон в човешкия порядък. Щом се качи Божията любов в главата на омразата, омразата си знае пътя. И омразата вече не е омраза.
1.9.1935г.
316. С человечески езици, СБ , РБ , София
Омразата е място, лишено от топлина. Като знаете това, трябва да се пазите от омразата.
25.9.1935г.
317. Новото верую, ООК , София
Като кажеш "мразя", след омразата ще произнесеш другата дума: "обичам".
Ра е това, което изправя омразата.
3.11.1935г.
318. Герои,  УС , София
318.2 Героите ( втори вариант )
Завистта, злобата, омразата не виреят там.
3.11.1935г.
319. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Мислите ли, че като обикнете един човек, когото мразите, че той ще се преобрази? Мислите ли, че ако заставите един човек, който обича, да започне да мрази, че той ще се измени? И в единия, и в другия случай, ако дадете Любовта на един човек, който мрази, или ако дадете омразата на един човек, който обича, вие ще му причините страдания – нищо повече!
Запример съмнението, омразата проникват в човешката душа, но вие не може да си обясните произхода на тези противоречия, на тия отрицателни състояния за вас. Запример някой човек може да е дал само повод за омраза, да го мразят други, но той сам не е създал омразата. Предпочитам омразата от изчезването на Любовта. По-добре да мразиш, защото зад омразата седи Любовта, отколкото Любовта да изчезне. Аз бих предпочел омразата, но зад която седи Любовта, отколкото един свят, в който няма никаква омраза, но няма и никаква Любов.
20.11.1935г.
320. Опити, ООК , София
След омразата ще дойде любовта, после пак омраза, пак любов, пак омраза и т.н.
22.12.1935г.
321. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
А сега омразата се развиваше. И сега има хора, които живеят в омразата, които се убиват, одумват.
321.2 Земята като училище ( втори вариант )
Тя ще превърне злото в добро, омразата в любов.
15.1.1936г.
322. Едно ви трябва, ООК , София
И за омразата е същото нещо, тя действа по същия закон.
17.1.1936г.
323. Основният тон,  МОК , София
Що е омразата? – Сянка на любовта. Любовта може да се яви без омраза, но омразата не може да се яви без любов.
19.1.1936г.
324. Непроменливи величини, УС , София
Който обича Бога, от ден на ден увеличава любовта, а у другите от ден на ден се увеличава омразата.
Понеже канализацията, пътищата на злото са – има пътища за злото в хората, – повече са свързани и те приемат повече от омразата, отколкото от любовта. Или, туй казано на търговски език: вие имате повече търговски отношения със света на омразата, отколкото търговски отношения със света на любовта. И то е по единствената причина, понеже продуктите, които ви се дават от света на омразата, са по-евтини, повече се печели от тях. Като дойде омразата, ще се развалят отношенията.
Вижте какво трябва да научите от омразата. На български как туряте омразата? Всеки човек в света, който е обърнат с главата надолу, той мрази; всеки човек, който е обърнат с главата нагоре, обича. Тогава, при омразата вие слизате надолу, а при любовта се качвате нагоре. Добре, пък сега омразата и любовта имат практическо приложение в живота. Сега, понеже омразата се е увеличила, започнаха да си правят 3–4-етажни къщи – ами че повече стъпала, повече любов да имат.
Човек, като се качи на планината, казва: „Чакай да сляза долу вече.“ Омразата, аз разбирам, тя е жица, по която аз добивам известна енергия, за да можеш да работиш. Но тогава, когато впрегнеш омразата на работа, тя не е омраза.
За омразата сега говоря. Ще вземете омразата, както вие разбирате. Омразата е излишна енергия, която, като не се използува, тогава произвежда гниене. Ако омразата идва, образува процес на гниене. Омразата, докато е прясна и свежа, ще я продадеш, ще я туриш на работа; като изгние, тогава ще плащаш да я изхвърлят навън.
Питам: Вие, като дойде омразата на гости, какво правите? Някой път казвате: омръзнала ви е някоя работа.
324.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
На това се дължи продължителността и постоянството на любовта и омразата в духовния свят. Обаче, в духовния свят и любовта, и омразата са дълготрайни. Изобщо, пътищата на омразата се прокарват по-лесно и по-евтино от тези на любовта. На търговски език казано: продуктите на омразата са по-евтини от продуктите на любовта, затова печалбите на омразата в първо време са големи, а накрая – малки; печалбите на любовта в първо време са малки, а накрая – големи.
Съвременните хора са поставени на един вътрешен, духовен изпит, да се справят с омразата, без да изгубят нещо от себе си. Като живее, човек трябва да научи нещо от омразата и от любовта. – Кога мрази човек? – Когато го обърнат с главата надолу.
При омразата човек слиза, а при любовта – възлиза. Като работи, човек трансформира енергията на омразата и се ползва от нея. – Не може ли да се живее без омраза? – Докато сте на земята, без омраза не може. Щом омразата ви напусне, и вие напущате земята. Не е лошо, че омразата съществува; лошо е, когато енергията й не се тури на работа. Който не прави опит да вложи енергията на омразата в работа, сам си причинява страдания. Излишната енергия на омразата причинява гниене. Вложете енергията на омразата в работа, докато не е започнала да гние. Казано е в Писанието: „Гневете се и не съгрешавайте!“ Това значи: Гневете се и работете с енергията на омразата, докато не е започнала да гние.
22.1.1936г.
325. Петте врати, ООК , София
Ако омразата е път за любовта ви, трябва да минете по този път.
325.2 Петте врати ( втори вариант )
Ако омразата е път за любовта ти, то трябва да минете по този път.
23.2.1936г.
326. Ще се похваля. Божественото начало, УС , София
326.2 Ще се похваля ( втори вариант )
Любовта, мъдростта, истината са положителни методи, а омразата, невежеството, насилието са отрицателни методи.
26.2.1936г.
327. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
С това царят искал да изпита омразата и завистта на човешкото сърце.
Знаете ли какво ще направи омразата върху вашите чувства? Тя ще ги попари.
1.3.1936г.
328. Познат от Бога, УС , София
Понеже, ако някой ти вземе богатството, ако си беден, ще се яви в тебе омразата на онзи, който го е взел.
11.3.1936г.
329. Сегашният момент, ООК , София
Щом мислиш по въпроса, от какво се е родила омразата, ще дойде омразата в тебе.
1.4.1936г.
330. Действието на музиката, ООК , София
Има песни, които лекуват омразата.
5.4.1936г.
331. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
Ако един човек може да носи и безверието, и вярата, и омразата, и любовта на хората, той е силен човек.
331.2 Двете фази ( втори вариант )
Силен човек е онзи, който се справя еднакво с радостта и страданието, с любовта и омразата, с вярата и безверието, с доброто и злото.
12.4.1936г.
332. Заведоха Исуса,  НБ , София
Любовта е в конфликт с омразата.
22.4.1936г.
333. Пречистване на мисълта, ООК , София
Че отде да знае как мрази Господ и каква е омразата на Бога? Той имал тия чувствания, които Бог имал.
1.5.1936г.
334. Стара и нова българска песен,  МОК , Витоша
В природата има музика на живота; има музика на смъртта; има музика на щастието; има музика на любовта; има музика на омразата.
Аз, който изглаждам омразата и любовта, аз съм човека. Как ще го мразиш? Счукаш го на прах и изчезне омразата.
29.8.1936г.
335. Проявеният и непроявеният, СБ , София
При любовта и омразата, и лъжата, и безверието – всички се помиряват.
20.9.1936г.
336. За Слава Божия, СБ , УС , София
336.2 За Слава Божия ( втори вариант )
Същият закон се отнася и до омразата. Любовта подхранва доброто у човека, а омразата – злото. Пазете се от омразата, за да не изпитвате горчивите плодове на злото. При омразата вие плащате, а другите ядат и пият.
10.1.1937г.
337. Божествената храна,  УС , София
337.2 Божествената храна ( втори вариант )
И тогава се ражда умразата.
20.1.1937г.
338. Съработници на Бога, ООК , София
Тогаз на мястото на Любовта ще се яви омразата, злобата, злото.
24.1.1937г.
339. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
Какво нещо е кобрата? Омразата е една ужасна кобра.
26.2.1937г.
340. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Така започвам да давам и на двамата, виждам действието на закона и казвам: „Ако ме слушате, аз всякога ще ви гарантирам, но ако не ме слушате, и пет пари не ви давам!“ Е, нали ще се обичат тия двамата, когато им дам десет, петнадесет, двадесет хиляди лева? Направя ли им къща, създам ли им всички удобства, причините за омразата им ще се премахнат и тия хора ще се примирят.
Омразата е все за лични работи.
28.2.1937г.
341. Три необходими неща,  УС , София
Не съжалявай, че омразата те е посетила; съжалявай, че не си проявил Любовта.
341.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Ти не съжалявай, че омразата е дошла при тебе.
3.3.1937г.
342. Път за освобождение, ООК , София
Ако няма придатък, тогаз се ражда омразата. Омразата се явява, когато няма придатък.
17.3.1937г.
343. Плосък и объл говор, ООК , София
Плоският глас е причина за омразата. Гласът е резултат на омразата, завистта, самолюбието, тщеславието, на всички отрицателни черти.
22.3.1937г.
344. На своето място и на своето време,  ИБ , София
Обаче, човек не може да влезе в света на любовта, в новия живот, докато абсолютно не се откаже от омразата, от завистта – от всичко отрицателно. Който дойде до границата на любовта, той ще бъде подложен на щателно пречистване, да не остане никаква следа от омразата или завистта. Омразата е вълкът в човешкият живот. Следователно, трябва ли да мислите, какво ще стане с омразата, т.е. с вълка, ако е дошло време да влезете в света на любовта?
26.3.1937г.
345. Четирите хигиенични правила,  МОК , София
Например, разглеждате въпроса за омразата; знаете ли каква грозна отрова съдържа тя? От какво е съставена омразата? Има ли елемент меркурий? Звукът „р“ какъв елемент съдържа? Ако имате уран, меркурий и азот, може ли да направите съединение? – Не може, само сол може да се образува. Благодарете, че омразата образува само соли.
345.2 Четирите хигиенични правила ( втори вариант )
Запример, разглеждате въпроса за омразата. Знаете ли какъв отровен елемент има, каква грозна отрова съдържа? От какво е съставена омразата? Знаете ли от какви киселини е съставена омразата? Имате ли елемент меркурий? – Да. “Р”-то какъв елемент съдържа? Имате уран, меркурий, азот – можете ли да направите едно съединение. (Може сол да се образува). Благодарение, че омразата образува само соли.
28.3.1937г.
346. Икономия в природата,  НБ , София
За пример омразата не е нищо друго освен изразходване на природна енергия безразборно.
28.3.1937г.
347. Примирителната постъпка,  УС , София
Какъв смисъл има да родиш едно дете на омразата? Отглеждаш го 20 години, за да те измъчва. Ти вече си родил дете на омразата. Защо мъжът е намразил жената, или жената е намразила своя мъж? Причината за омразата се крие в материалния живот на хората. За да се справят с омразата, мъжът и жената трябва да се повдигнат над материалния живот, да влязат в духовния, а оттам в умствения или Божествения живот.
Като ги посееш, след четири-пет години ще имащ пълен хамбар с жито. – На оня, когото мразя, не мога да кажа, че го обичам. – Щом не можеш, ще чуеш присъдата си. – Мъчно се превръща омразата в любов. – Това е най-лесната работа.
2.5.1937г.
348. Както Бог мисли и прави,  УС , София
Колко пъти човек е слизал от областта на любовта в омразата! И омразата е любов, но в най-низката й степен.
348.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
Омразата е пак Любов, но в най-нисша степен.
16.5.1937г.
349. Рабство и приятелство,  НБ , София
Щом се запознаеш с любовта, омразата идва като сянка.
6.6.1937г.
350. Бяга в Тарсис,  НБ , София
Тази посока, това е животът, който се изразява от условията на любовта и на омразата.
25.6.1937г.
351. Мъчение, труд и работа,  МОК , София
Казвате, че ви мразят; знаете ли какво нещо е омразата? Знаете, понеже сте мразили. Кои са признаците на омразата, какво става, когато мразите един човек, какви са психологическите причини? Няма ли някой от вас, който да е мразил?
Да оставим това, сега ние не разрешаваме въпроса за омразата, да се спрем върху важното.
30.6.1937г.
352. Всичко е създадено за добро, ООК , София
За да се прояви доброто, за да се прояви Любовта, трябва да дойде омразата. Ако омразата не се прояви, Любовта не може да се реализира, те са противоположности. Омразата у вас нека седи като мисъл. Защо е дошла омразата? – За да се реализира Любовта. Ако омразата не се яви, Любовта не може да се реализира.
21.7.1937г.
353. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Омразата е незавършена картина, а любовта – завършена.
353.2 Ценности и възможности ( втори вариант )
Омразата е незавършена работа.
Омразата е незавършена работа.
28.7.1937г.
354. Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Обичта събужда обич, омразата – омраза. Обичта е щедрост, а омразата – скъперничество. Омразата се дължи на факта, че някой те е онеправдал, взел ти е нещо, или ти е причинил някаква пакост.
354.2 Реалното и идеалното ( втори вариант )
Омразата е скъперничество. Между омразата и скъперничеството има сходство.
1.8.1937г.
355. Червен и светъл, СБ , РБ , 7-те езера
Запример, завистта, злобата в човека произвежда един вид страдание, омразата – друг вид.
Знае, че по естество е добър човек, но отде дойде подозрението в него? Знае, че е добър човек, но отде дойде омразата в него? Стои той и мисли какво да прави с тия отрицателни чувства, в себе си, как да се освободи от тях. – Няма защо да се смущавате от отрицателното в себе си, но пазете се от него да не ви завлече във водата и да се удавите.
4.8.1937г.
356. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Това е омразата. Чрез омразата ти ще научиш какво нещо е Любовта. Омразата е най-хубавата дреха, с която Любовта може да се облече. Като дойде Любовта, облечена в омразата, хората започват да ходят по модата.
356.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Чрез омразата човек научава любовта. Омразата е най-хубавата дреха, с която любовта се облича. Когато любовта облаче дрехата на омразата, хората започват да се обличат модерно. Кажете ли така, омразата ще ви стане приятна.
6.8.1937г.
357. Светилник на ръцете и на нозете, СБ , РБ , 7-те езера
357.2 Мед да потече ( втори вариант )
Какво са спечелили? Спечелили са нещо ново, омразата е дошла.
11.8.1937г.
358. Път и възможности, СБ , РБ , 7-те езера
Само онзи може да свидетелства за Истината, който се е освободил от недоволството, от съмнението, от омразата – от всичко отрицателно.
23.8.1937г.
359. Любов и безлюбие, МОК , София
Да бъдеш спасен значи, живеейки в Любовта, да си защитен от омразата. Щом сте в омразата, вие деградирате, постепенно слизате надолу и ако няма кой да ви помогне, формата, в която хората са облечени, постепенно ще изчезне.
1.9.1937г.
360. Не нарушавайте свободата, ООК , София
Как ще представите вие омразата? Как да не можете да я представите.
5.9.1937г.
361. Силният,  УС , София
Любовта е по-силна от омразата; светлината е по-силна от тъмнината.
361.2 Силен в света ( втори вариант )
Любовта е по-силна от омразата.
19.9.1937г.
362. Любов и приравняване,  УС , София
Често питате, какво нещо е омразата и какво — любовта. — Омразата е слизане надолу, в гъстата материя. Ако се стремиш към забогатяване, ти си под влиянието на омразата; като се откажеш от богатството, ти си под влиянието на любовта.
Това породи омразата на останалите братя, заради което те го продадоха.
Една секта се счита по-близо до Бога, по-права, и с това предизвиква омразата на всички останали секти. — Какво трябва да се прави, за да се обикнат хората? — Да се приравнят.
Например, любовта е удар, омразата също е удар. Любовта бие господарите, а омразата — слугите. Омразата е натоварване на човека, а любовта — разтоварване.
Значи, омразата товари, а любовта разтоварва.
Омразата и любовта са тясно свързани помежду си; те са женени една за друга.
Щастието на човека е в свободата, а нещастието — в робството; щастието е в любовта, а нещастието — в омразата; щастието е в знанието и светлината, а нещастието — в невежеството и тъмнината.
362.2 Приравняване и Любов ( втори вариант )
По някой път казвате, какво нещо е умразата? Какво нещо е Любовта? Умразата е движение надолу към материалният свят. Вземете в английски „Любов", „love". „L" нагоре се пише, което показва движение, а умразата се пише с „h", в български греши надолу се пише. Умразата е движение надолу.
И умразата дойде.
Умразата е друг удар. Умразата бие слугите.
Тя е Любовта на умразата. Любовта е закон за разтоварване, умразата е закон за товарене. Казва: Тия хора, на Земята, са много натоварени, и аз съм натоварен от горе, и той беше богат и хората на Земята бяха богати в умразата, а Той беше богат в Любовта.
Едновременно умразата и Любовта са женени, че ако мъжът ви направи добро, жената ще ви обере.
Щастието на човека стои в Любовта, а не в умразата.
10.10.1937г.
363. Да видят,  УС , София
Силна любов е тази, която поглъща омразата. Както огънят топи всичко, така и светлината стопява тъмнината; любовта стопява омразата, истината – лъжата. Ако доброто във вашето сърце не може да стопи злото, какво добро е то? Ако любовта ви не може да стопи омразата и злобата, каква любов е тя? Божественият огън топи и изгаря всичко.
13.10.1937г.
364. Пътят на човешкото развитие, ООК , София
Какъв е церът на омразата? Какъв е церът на злото? Доброто.
31.10.1937г.
365. Двете дървета,  УС , София
Какво представят любовта и омразата? – Любовта е врата, през която се отива при Бога. Омразата е врата, през която излизаш от Бога. Кое е по-хубаво: да разполагаш с две врати, или само с една? Значи, съществуват и два пътя: път на любовта и път на омразата; път на доброто и път на злото.
7.11.1937г.
366. Трите свята,  УС , София
Любовта се уравновесява с омразата и, всъщност, за тебе нищо не остава.
28.11.1937г.
367. Малките заповеди, НБ , София
На омразата трябва да се тури любовта, на безлюбието също трябва да се постави любовта.
19.12.1937г.
368. Закон за контролиране, НБ , София
Как може да ликвидира с тях? Например, като дойде омразата в човека, той не трябва да се бори с нея. На мястото на омразата турете любовта.
9.2.1938г.
369. Страдание и учение, ООК , София
Защото има една любов, която след една година ще ви обезсърчи, ще влезе у вас омразата, отвращението.
27.2.1938г.
370. Възвиси ме Духът,  НБ , София
Човек, който повярва в Бога, омразата трябва да излезе вън от неговото сърце, отвън да седи.
27.3.1938г.
371. Добрата круша,  НБ , София
Истината е тъй приблизително или бих желал да намразя този човек, да опитам какво нещо е омразата.
Казвате: „Разболяхме се, стомахът ни се развали.“ Ако започнем да живеем по новото учение, всичките болести ще си идат, сиромашията, несгодите, омразата, всичко ще си иде, и хората ще живеят братски.
19.6.1938г.
372. Три фази,  НБ , София
Омразата произвежда в света смърт.
26.6.1938г.
373. Две посоки,  УС , София
На какво се дължи омразата? – На малката любов. Значи голямата любов ражда ревността, а малката – омразата.
17.7.1938г.
374. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
За да придобият любовта, те трябва да й помагат в борбата, която тя води в света. – С кого се бори любовта? – С омразата. Наистина, доброто и злото, любовта и омразата са неравни сили по количество, но успехът на една страна не се определя само от количеството на воюващите.
22.7.1938г.
375. Късият и дългият път, СБ , РБ , 7-те езера
Следователно, според новото определение за любовта, ще знаете следното: любов е това, което превръща горчивото в сладко, омразата в благост, сиромашията в богатство, невежеството в знание, грехът в добродетел, неправдата в правда, грешникът в светия.
27.8.1938г.
376. Под слънчевите лъчи, СБ , РБ , София
Значи, омразата е обратната страна на любовта.
Значи, благодарение на студа, т. е. на омразата в живота, децата се връщат при майка си и при баща си.
2.10.1938г.
377. Любовта дава живот,  НБ , София
Зад омразата се крият известни разрушителни сили. Какво трябва да прави човек, когато мрази някого? И омразата е любов, но негативна.
18.1.1939г.
378. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
Нито омразата изявявай, нито любовта. И тъй, любовта ви не е любов, нито омразата ви е омраза.
Аз съм и за любовта и за омразата. За омразата, която продължава живота и за любовта, която продължава живота.
Да имате омразата, която продължава живота.
19.3.1939г.
379. Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ , София
Кое е за предпочитане: болестта или здравето? Кое е за предпочитане – горчивината или сладчината; чистият въздух или нечистотията? Светлината или тъмнината? Животът или смъртта? Омразата или любовта? Любовта е за предпочитане. От любовта може да се роди омразата, а от омразата не може да се роди любовта.
9.4.1939г.
380. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ , София
Злобата, ревността, омразата, съществуват навсякъде.
25.6.1939г.
381. Стари и нови светии,  УС , София
Или да изследваш вярата – вярата и безверието; или надеждата и безнадеждността; или любовта и омразата; или доброто и злото; или истината и лъжата.
6.8.1939г.
382. Светлина, топлина и сила, СБ , РБ , 7-те езера
Наистина, ако омразата, безверието, противоречията в човека не умрат, той никога няма да се изправи.
382.2 Светлина, топлина и сила ( втори вариант )
Знаете ли, какво значи умирането? Ако ти не можеш да умреш за умразата, за безверието, за всички противоречия в света, които смущават душата ти, тази работа няма да се свърши.
16.8.1939г.
383. Възможности на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Невъзможното за омразата е възможно за любовта; невъзможното за невежеството е възможно за знанието; невъзможното за слабостта е възможно за силата.
383.2 Възможностите на Любовта ( втори вариант )
Невъзможното за омразата е възможно за Любовта.
3.9.1939г.
384. Слугиня на Божествената Любов,  УС , София
Защото ако не пуснеш войниците на любовта да минат през твоята държава, непременно тези на омразата ще дойдат.
1.11.1939г.
385. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
Казано е: „Обичайте враговете си.“ Човек, който те мрази, дай му нещо, понеже той може да те обича, тъй като омразата е противоположното на любовта. Омразата е опакито на любовта.
385.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
Човек, който те мрази, дай му нещо, понеже той може да те обича, тъй като омразата е противоположното на любовта.
12.11.1939г.
386. Кротките, миротворците,  НБ , София
Ако си в омразата, мълчи.
Омразата винаги руши.
В любовта, в омразата, във всички противоречия ние също търсим Бога.
12.11.1939г.
387. Намиране изгубената дума,  УС , София
Бацила на омразата – също.
3.12.1939г.
388. Победата на доброто,  УС , София
Но тук се проявява следното: Именно, че силата на доброто, любовта в него е по-силна от омразата, която действа.
17.12.1939г.
389. Аз, ти, той,  УС , София
Омразата е една възможност. Ти не можеш да туриш омразата в действие, да извършиш едно добро с нея, ако не я облечеш с дрехата на любовта. Ако свържеш омразата с любовта, тази омраза ще се превърне в любов.
14.1.1940г.
390. Служение на Бога,  УС , София
Значи омразата показва разстоянието, показва един свят неорганизиран, показва също, че има разстояние, поради което хората не се чуват добре, не се разбират.
Омразата вие вече сте я научили.
Изхвърлете омразата.
16.2.1940г.
391. Пестене на енергията,  МОК , София
И туй, което не обичаш, го помниш, защото омразата, необичта е противното на любовта.
5.5.1940г.
392. Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ , София
Какво лошо е, ако никак не ви обича? Ако ви мрази, на тази омраза – омразата е почвата на любовта.
Ако не обичаш, ще се яви омразата, ще се яви друго едно състояние, ще се яви мрак, недоволство, грубост.
Омразата е любов, която само взема.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.