Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.7.1918г.
1. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Не става ли същото и с родителите ви? Докато свършите образованието си и стъпите здраво на краката си, вие причинявате големи скърби на родителите си.
1.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Не става ли сѫщото и съ родителитѣ ви? Докато свършите образованието си и стѫпите здраво на краката си, вие причинявате голѣми скърби на родителитѣ си.
20.8.1920г.
2. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Като постъпите в една от тукашните школи, ще си платите таксата и след завършването на четири години от долния курс на образованието си, ще получиш препоръка или свидетелство, че си завършил, и след това ще минете в по-горен курс на своето образование.
11.2.1923г.
3. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
3.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Наред с производствата трябва да се застъпи и образованието. Системата на образованието трябва да се измени.
10.6.1923г.
4. Разпятаго търсите, НБ , София
4.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Стамболийски не е довършил своето образование и следователно Господ го праща да си довърши образованието.
15.2.1925г.
5. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Дали тѣ ще се проявятъ въ науката, въ образованието, въ изкуството, въ музиката, ние съ радость ще отворимъ тѣхната книга и ще четемъ.
5.2 Последното място ( втори вариант )
Дали те ще се проявят в науката, в образованието, в изкуството, в музиката, ние с радост ще отворим тяхната книга и ще четем.
10.4.1927г.
6. Двама синове,  НБ , София
Някой казва: колко цървули скъсах, докато завърша образованието си! С късане на цървули не се свършва гимназия или университет.
25.5.1927г.
7. Постъпки, ООК , София
Какво искат да постигнат те? Знаят ли, колко години се изискват от окултния ученик, за да завърши той образованието си? Като ученик на земята, нужни му са 16—18 години учение, за да завърши образованието си. Щом времето за образованието ви се съкращава, ще знаете, че вие не сте от напредналите ученици. Който иска в кратко време да завърши образованието си, той е подобен на плод, който скоро узрява.
9.10.1927г.
8. Мек ответ,  НБ , Русе
Двама ученика, от две различни школи, като завършили образованието си, били изпратени от учителите си на една опитна екскурзия.
8.1.1928г.
9. Разумно ограничение,  МОК , София
За вашата честност, разумният свят ви отпуща кредит чрез богатия човек, да свършите образованието си.
26.2.1928г.
10. Дванадесетте племена,  НБ , София
При това положение, може ли приятелят ви да се сърди? Един беден студент влиза в дома на един богат човек, взима палтото му, скъпо, хубаво палто, със самурена кожа на яката, и му остава следната бележка: Господине, аз съм беден студент, нямам възможност да завърша образованието си, а имам силно желание да свърша. Питам: какво лошо има в това, ако този млад човек продаде палтото на богатия и с парите от него завърши образованието си? Представете си, че от този човек излезе някой гениален, някой велик учен? Този човек не заслужава ли едно палто? Казвате: Той го е взел без позволение. – Ами когато хората колят животните, взимат кожите им и правят от тях обуща, дрехи, искат ли от някого позволение? Това, което хората вършат с животните, не е ли престъпление? Когато някой беден човек вземе палтото ви, за да завърши образованието си, благодарете, че сте му дали тази възможност; благодарете, че и вие имате възможност да се облагородите, да погледнете по-широко на нещата, да придобиете по-голямо снизхождение към погрешките на хората.
4.5.1928г.
11. Двете посоки,  МОК , София
Докато завърши образованието си на земята, човек минава през много школи.
10.6.1928г.
12. Кога ражда,  НБ , София
Смисълът седи в това, когато една жена зачене, тя трябва да роди! Започнеш ли с образованието си, трябва да имаш резултат; започнеш ли с Любовта, трябва да имаш резултат; започнеш ли с Мъдростта, трябва да имаш резултат; започнеш ли с Правдата, трябва да имаш резултат; започнеш ли с Добродетелта, трябва да имаш резултат.
2.1.1929г.
13. Вторият ден, ООК , София
Този син благодари на баща си за възпитанието и образованието, което му е дал, а що се отнася до богатството му, той го отстъпва на братята и на сестрите си.
3.10.1929г.
14. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Свърже ли се с Бога, ще дойдат отнякъде добри, благодетелни хора, които ще поемат върху себе си образованието на децата му.
10.11.1929г.
15. Сторете да насядат,  НБ , София
15.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Какво ще бъде положението на един баща, който народи две дъщери и двама сина и за образованието на всеки са нужни около петдесет хиляди лева? Колко ще му трябват? Двадесет милиона.
2.5.1930г.
16. Показване,  МОК , София
Кокичето е завършило образованието си и държи матура, а минзухарчето е дете, което едва влиза в училището.
16.7.1930г.
17. Проява, връзка и причина, ООК , София
Запример, колко години са нужни на човека, докато свърши образованието си на физическия свят? Четири години са нужни за първоначалното училище, три години – за прогимназия, пет – за гимназия, четири – за университет – всичко 16 години.
17.2 Проява, връзка и причина ( втори вариант )
Това е едно дете, което завършва образованието си на физическото поле.
21.9.1930г.
18. От Египет,  НБ , София
Той ще те хареса и ще ти помогне да продължиш образованието си. — Възможно ли е това? — Ще провериш и ще повярваш на думите ми.
14.11.1930г.
19. Разумни промени,  МОК , София
19.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
Ако вие слушате някой оратор, някой сказчик или учен човек, някои думи могат да ви засегнат, някъде той говори да кажем върху образованието. Например може да каже, че образованието днес не струва, разбира се това са крайни изводи,крайни заключения; науката като наука общо тя е потребна за всички същества.
6.3.1931г.
20. Ханизе,  МОК , София
20.2 Ханизе ( втори вариант )
А това е бил първият българин, който свършил образованието си в Америка и Александър Батемберг искал да го направи пръв министър в България и му казва: Каква служба искаш да ти дам? Искам да бъда директор на гимназията. – Тогава иди при министъра на просветата.
21.8.1931г.
21. Отиване и връщане, СБ , София
Вие трябва да бъдете свободни, да се чувствате в положението на земеделец, който очаква само да получи плодове от своя труд; или трябва да се намирате в положението на ученик, който е завършил образованието си, издържал с успех изпитите си и сега очаква да получи диплом. Само завършилият образованието си ученик може да разбере Истината, подсъдимият не може да я разбере.
17.2.1932г.
22. Доброто разположение, ООК , София
Когато разположението ви дойде до своя най-висок връх, вие се намирате в състоянието на ученик, който е завършил образованието си.
24.4.1932г.
23. Запечатаната книга,  НБ , София
На съвременния учен човек му трябват най-малко 16 години, за да свърши образованието си.
29.5.1932г.
24. Вечният порядък,  НБ , София
Сега не можете да отивате на Месечината, но след хиляди години някои от вас ще отидете на Месечината и там ще завършите образованието си, ще видите каква култура има.
10.6.1932г.
25. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Това продължава четири–пет месеца, след което те завършват образованието си, не тичат след майка си, стават самостоятелни.
11.8.1932г.
26. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
Питам: какво ги ползва в случая образованието? Онзи, който бил скъсан на изпита, бягал по-добре от този, който свършил с отличие.
11.1.1933г.
27. Две правила, ООК , София
Не се позволява на завършилия образованието си да му слагат трапеза.
12.2.1933г.
28. И проводи ги,  НБ , София
28.2 И проводи ги ( втори вариант )
Питам: Защо ти е богатство при един неуреден живот? Защо ми е богатство, ако аз съм един хилав човек? Ако за това богатство могат да ме пребият, защо ми е? Ако животът ми е неуреден,. защо ми е това знание? Знанието е пособие за нашето развитие, но ако при един неуреден живот не мога да го ползвам, защо ми е това знание? И ако при сегашните условия на живота, знанието, което ни се предава, ни носи повече страдания, отколкото работа, защо ни е? Мнозина, като свършат образованието си, като придобият някакво знание, мислят че са се изменили, че имат по-голямо достойнство, а това знание, ако не може да им премахне страданията и мъчнотиите, защо им е това знание Това е едно заблуждение.
30.4.1933г.
29. Петте ечемичени хляба,  НБ , София
29.2 Петте ечемичени хляба ( втори вариант )
За него не е достатъчно да прекара един живот от 50-60 години, след което да му поставят паметник ида кажат: Тук лежи един човек, който е бил професор, министър, министър-председател, изял е толкова кокошки, агънца, оженил се, имал толкова деца, които са завършили със златен медал образованието си.
3.12.1933г.
30. Стани и яж!,  НБ , София
Трябват ти 15–16 години, докато завърши образованието. Само за образованието някой път ти трябват 120 години най-малко и пак не можеш да свършиш университета на света.
9.1.1935г.
31. Ново раждане, ООК , София
Единият страда за умрелия си баща, че няма с кого да се разговаря, а пък другият страда, че баща му като е умрял, не ще може да свърши образованието си.
3.2.1935г.
32. Разумният домостроител,  НБ , София
Защо се е обезсърчил? – Да ви кажа защо се е обезсърчил – Тя е студентка например, и няма средства да довърши образованието си.
8.12.1935г.
33. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
33.2 Трите книги ( втори вариант )
Оставете културата и образованието настрана.
5.1.1936г.
34. Онова, което дава живот,  НБ , София
И при това положение, при което са поставени, училищата правят големи благодеяния за възпитанието и образованието на младежта. Понеже това мое дете отива на училище да се учи, ще му отпусна кредит да завърши образованието си.
1.3.1936г.
35. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Той трябва да им каже: Както баща ми нищо не ми остави, така и на вас няма да оставя нищо друго, освен образованието, което ви дадох.
26.4.1936г.
36. Което човек сее,  НБ , София
По едно време той пише писма само на баща си: Татко, моля те да ми изпратиш пари да свърша образованието си. Касапинът започнал да чете писмото със свойствения си груб, касапски тон: Татко, прати ми пари да свърша образованието си.
21.2.1937г.
37. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Като свърши четирите отделения, то постъпва в прогимназия, после в гимназия, в университет, докато свърши образованието си.
21.3.1937г.
38. Старото отмина,  УС , София
Разправяха ми следния случай: Трима бедни студенти – българи, отишли в Русия, да завършат образованието си.
28.7.1937г.
39. Реалното и идеалното, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Тя не се спира нито върху произхождението, нито върху образованието, нито върху красотата му.
28.1.1938г.
40. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Няма да може да завърши образованието си, страх го е.
25.1.1939г.
41. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Казва, че свършила 6 клас. „Искам да довърша образованието си, искам да работя.“ Иска и непременно да довърши 7 клас.
26.7.1939г.
42. Път към живота, СБ , РБ , 7-те езера
Щом свършат училището, те се явяват като кандидати за учители, в първоначални училища, или в гимназии, според образованието, което са получили.
2.8.1939г.
43. Умен, добър и силен, СБ , РБ , 7-те езера
След това то казало на банкера: Можете ли да ми отпуснете една сума, с която да следвам в странство, да свърша по цигулка и пеене? – Мога, с удоволствие ще ти услужа. – Когато свърша образованието си, ще върна сумата, която сте дали за мене.
4.2.1940г.
44. Постиженията на човека,  УС , София
Нали на земята имате първоначално училище, прогимназия, гимназия, университет и тогава свършвате образованието си.
3.11.1940г.
45. По образ и подобие,  НБ , София
Той ще иска да види, че си свършил училището добре, че носиш диплома, че си завършил образованието на земята.
25.4.1941г.
46. Самовъзпитание и самообразование,  МОК , София
Какво е самообразованието и самовъзпитанието? В какво седи възпитанието и в какво седи образованието? Той говори за възпитание и не разбира основните неща на възпитанието.
22.5.1942г.
47. Обикновен, талантлив и гениален,  МОК , София
Това е в цялата система на образованието. В образованието човек трябва да разчита на своя чичо ум, на чичо сърце и на своята душа.
5.9.1943г.
48. Блаженствата, СБ , РБ , София
48.2 Блаженствата ( втори вариант )
Интересува ни образованието.
15.9.1943г.
49. Добри плодове, СБ , РБ , София
Кое дете става учено и разумно: което по цял ден пасе говедата, или което отива на училище и свършва целия курс на образованието? Човек се отличава от животното по своята разумност.
3.10.1943г.
50. Четирите правила, СБ , РБ , София
На 120 годишната си възраст той свършил вече няколко факултета, и така завършил образованието си на земята.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.