Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.10.1914г.
1. Условията на вечния живот, НБ , София
Може този плод да падне преждевременно, но тогава той пак трябва да повтори процеса на развитието и узряването, защото без мъка няма сполука. „О“-то, нулата, казват, е нищо; но в математиката тя има сила да увеличава и да намалява по 10 пъти, ако я турим пред или зад една цифра.
23.5.1915г.
2. Новото основание, НБ , София
Не трябва да се лутате като съвременните философи; измежду ония, които в науката изследват Слънцето, едни казват, че то имало пет милиона градуса топлина, други казват – два милиона, трети – сто хиляди; един господин си позволява да казва, че има само тридесет и два градуса, друг – че топлината му е под нулата, трети – че Слънцето било разтопено, затова пращало топлина.
8.9.1918г.
3. Да го посрещнат,  НБ , София
Той създаде света от нищо, т.е. от нулата, от яйцето.
3.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Той създаде свѣта отъ нищо, т. е. отъ нулата, отъ яйцето.
15.12.1918г.
4. И рече баща му,  НБ , София
Обаче, нулата играе важна роля в числата.
4.2 И рече баща му ( втори вариант )
Обаче, нулата играе важна роля въ числата.
8.6.1919г.
5. Гърбавата жена,  НБ , София
Единицата е Бог в света, а нулата – условията, при които човек може да се развива.
5.2.1920г.
6. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Като разделите нулата, кръга, на две части и двете половини долепите до 1, пак ще образувате буквата В.
25.1.1921г.
7. Кротките, НБ , ИБ ,
Като съкратим нулата, ще останат три шесторки. Нулата е движение, което отива отзад на кораба. Това 666 е 3 х 6 = 18 – липсва нулата, значи кормилото, което носи кораба.
27.11.1921г.
8. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Да допуснем, че вие живеете в едно общество, в което моралът е паднал на 0 градуса или на 10 градуса под нулата. А ако живеете в едно общество, дето моралът е 100 градуса над нулата, тогава вие можете да имате най-красивата дъщеря; тя ще бъде едно благословение и за себе си, и за окръжаващите я.
16.3.1922г.
9. Първото задължение на учениците, ООК , София
И при един такъв изпит, не зная, но температурата ви ще падне най-малко 35 градуса под нулата, ще истините, и ще ви се отще да живеете.
4.4.1922г.
10. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Днес сте под нулата, вторият път искам да ви намеря при нулата, третият път при +1°, 2°, 3°, и по един градус нагоре все ще прибавяте.
10.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Ако днес сте под нулата, на другия ден ще се качите до нула градуса; после на един, два, три градуса и т.н.
5.4.1922г.
11. Двете посоки, МОК , София
Няма да се смущавате; ще кажете: „Вляво“ или под нулата, и над нулата. Вляво е под нулата, а вдясно е над нулата.
11.2 Двете посоки ( втори вариант )
Ако сте неразположени, ще пишете, че състоянието ви е вляво, под нулата; ако сте разположени, намирате се вдясно, над нулата.
25.8.1922г.
12. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Ние, всички съвременни хора, започваме добре с Любовта, започваме жежко, започваме с 400-500 градуса, а свършваме с 30-50 градуса, а някой път и с 10 градуса под нулата.
5.11.1922г.
13. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Нулата е нищо, но същевременно, тя е граница на безграничния реален свят. И зад нулата има някакъв свят, но отношенията на този свят са отношения към нищото.
7.2.1923г.
14. Добри навици,  МОК , София
Нищото, т.е. нулата, това са неговите недостатъци.
25.4.1923г.
15. Четирите съзнания,  МОК , София
Нулата представя реалния свят, от който е произлязъл феноменалният.
23.12.1923г.
16. Упътвания и образи,  МОК , София
Числото не се мери, а величината се мери.) Тогава, от чисто математическо гледище, по какво се отличава най-малката величина в света? – Че не може да се дели. (– Математиката приема за най-малка величина нулата, понеже няма никакво измерване или другояче казано, има нулево измерване.) Разбира се, ако ние се занимаваме с мъртвите числа, въпросът е решен, но ако имаме едно-две-три или повече пясъчни или житни зрънца, въпросът седи другояче.
26.12.1923г.
17. Школата и развитието на ученика, ООК , София
Това е буквата О – нулата. Може ли да турите една нула в джоба си? Един грош може да турите, но една нула може ли да турите? Нулата е едно качество. Нулата се носи само на върха на езика.
30.12.1923г.
18. Единицата и вечността,  МОК , София
Едно от обясненията на единицата и на нулата е следното: нищото или нулата всякога показва условията, при които единицата може да се развие. Значи кръгът, нулата, нищото – това са условията, при които ще се развие разумният живот.
Нулата, нищото показва всички разумни същества извън физическия свят.
Вие ще благодарите на старата година, все пак научихте една Истина, че единицата трябва да се събира с нулата.
2.1.1924г.
19. Единство на обичта, ООК , София
Когато човек има нулата в себе си, за такъв човек казват, че той няма нищо. Но ако вие турите зад единицата нулата, какво става с тази единица? – Увеличава се десет пъти. Над нулата имаме единица с плюс, две с плюс и т. н., а под нулата имаме единица с минус, две с минус и т. н.: + 2, + 1, 0, – 1, – 2...
1.6.1924г.
20. И валя дъждът,  НБ , София
Любовта на някои хора е спаднала до 35° под нулата, т. е. те са дошли до точката на замръзването. Ако повдигнете температурата до 35 – 40 или 50° над нулата, животът ви ще се осмисли.
17.12.1924г.
21. Хармонична деятелност, ООК , София
Казваш: „Нулата не струва нищо.“ Представете си, че имате 10 000 лева месечен приход, но харчите 5 000 лева месечно.
Да кажем, че имате един топломер или един барометър, който показва температура 10° над нулата. След време живакът в барометъра спада на 10° под нулата.
24.12.1924г.
22. Образи на живата природа, КД , София
Значи на всяко число над нулата има друго, което съответствува под нулата (фиг. 5).
28.12.1924г.
23. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
Тия две величини равни ли са? (– Като алгебрични величини не са равни, само по абсолютна стойност, без знака, са равни, но иначе не са равни.) Ако имаме в термометър 5° над нулата, едно и също ли означават? (Те не са равни величини.) – Защо?
7.1.1925г.
24. Проекции, ООК , София
Нулата показва плоскостта, върху която тази точка се проектира, т.е. възможността, при която тази точка може да развие своите сили.
Представете си сега, че този ангел преди години е бил като нула, т.е. той е представлявал една свещ, затворена в един кръг, в нулата.
1.7.1925г.
25. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Съвременните учени хора казват, че при 270º под нулата не съществува никакъв живот. Обаче аз зная, че и при 500º под нулата има живот.
6.7.1925г.
26. Вътрешна връзка, МС , София
Значи, с нищото, т.е. с нулата се означава ума, понеже умът не е нещо материално.
15.7.1925г.
27. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
В съвременната наука се казва, че най-ниската температура е 273° под нулата, при която температура светът се разрушава.
12.8.1925г.
28. Малкото добро и малкото зло, ООК , София
Голямото зло и малкото зло са два обратни процеса, които се намират под нулата на живота. Малкото добро и малкото зло са над нулата.
26.8.1925г.
29. Живите образи, СБ , В.Търново
Добре, но като съкратим нулата, остават две години.
20.12.1925г.
30. Приложение на символите,  МОК , София
С каква мярка си служат някои учени? – С нулата. Когато единицата, абсолютната мярка на нещата, се постави пред нулата, образува се числото десет – число на положителни, творчески енергии.
30.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Единицата, тази абсолютна мярка с нулата (10) показва при условията, при които се намира, какво може да извърши.
10.2.1926г.
31. Светлина на мисълта, ООК , София
Нулата счита ли се за число? – Счита се. Нулата се взима за граница между положителните и отрицателните числа.
14.2.1926г.
32. Позвах Сина си,  НБ , София
Няколко градуса над нулата, а именно при 4 градуса, това е естественото й състояние.
7.3.1926г.
33. Духовна мекота,  МОК , София
Ако четири разумни сили дойдат в помощ на нулата, те ще извлекат нейните скрити енергии, в които има живот.
33.2 Духовна мекота ( втори вариант )
Нулата какво число съставя? Тези числа имат смисъл само когато се влезне в духовния свят, в психологията на човека.
27.2.1927г.
34. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Щом знаете, че става смяна в температурата, вие трябва да вземете всички мерки, да се приготвите за студена, мразовита зима, когато температурата може да спадне и до 25 – 30° под нулата.
22.5.1927г.
35. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Като решава задачи, математикът получава понякога резултат нула, но не се обезсърчава - защо? Защото за него и нулата е реална величина. Какво трябва да се направи с тази идея - за да се прояви, тя трябва да се постави под нулата, т. е. под почвата. Ако правата линия представлява почвата, т. е. нулевата линия, вие трябва да посадите житното зърно в почвата, под нулата; щом се намери под нулата, в ограничителните условия на живота, житното зърно започва да страда, но прави усилия да се освободи от страданията и един ден виждате житен стрък над земята - житното зърно се е освободило и е започнало да расте.
Същият закон се отнася и за идеите - посадете една своя идея в мозъка си, под нулата, и не се безпокойте; от време на време я поливайте и не мислете как и кога ще израсте - когато не очаквате, ще видите, че е подала главичката си навън. Процесът още не е завършен; досега идеята беше под нулата, сега е над нулата. Посаждането на идеите става под нулата, а реализирането им - над нулата, във въздуха.
35.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Нулата, това е една единица в отрицателен смисъл, в магнетичен смисъл. Всички идеи се реализират под нулата. Нали тук (АВ) е нулата. Под нулата ще го посеете. Всички идеи под нулата – то е почвата. След туй, щом мине тази фаза – това е първата фаза, на растенията, – след това ще почнат идеите да се реализират над нулата. Под нулата, това са растенията.
25.5.1927г.
36. Постъпки, ООК , София
Какво число е нулата? (— Рационално, реално число).
11.12.1927г.
37. За приятелите си,  НБ , София
Като казвам „разумно начало", аз нямам предвид студения човешки разум, който се проявява при 250° под нулата, но говоря за висшия разум, който носи условия за човешката душа. При 250° под нулата няма живот. И при 5000° под нулата животът не може да се унищожи.
18.12.1927г.
38. Твърдата храна,  НБ , София
Вън е студено, 36° под нулата, а ти си бос, със скъсани дрехи.
21.12.1927г.
39. Благото на човека, ООК , София
Нулата представя условия за развиване на единицата.
11.1.1928г.
40. Нови възгледи и методи, ООК , София
Какво означава това, те не разбират, обаче ученият, математикът вижда цяла вселена в нулата. Нулата представя колело в движение, т. е. път, по който енергията се движи. Да разбереш нулата, това значи да намериш пътя, по който енергията се движи.
14.3.1928г.
41. Живата наука, ООК , София
Нулата има смисъл за онзи, който разбира нещата, но не и за онзи, който не ги разбира.
Следователно, когато кажат някому, че нула не струва, това показва, че и нулата има стойност.
10.7.1928г.
42. Към свобода, МС , София
Допуснете, че някой човек има хубава копринена дреха, красиво ушита, но той я облича, когато температурата вън е 32° под нулата. Друг човек има вълнена дреха, от прост плат, лошо ушита, и той я облича в същия ден, когато е 32° под нулата.
14.11.1928г.
43. Смени в природата, ООК , София
В математиката нулата нищо не значи, но забрави ли касиерът да я тури на края на някое число, или отнеме ли я по погрешка от някое число, последствията са лоши.
28.12.1928г.
44. Пречупване на светлината, МОК , София
Нулата пък е човекът, който използва средата и условията.
44.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
Нулата, това е човекът, който се избавил от смъртта, единицата е условията, при които ние живеем.
17.2.1929г.
45. На този камък,  НБ , София
След това, като тури нулата зад единицата, всички неща ще се осмислят.
Например, сега, при студените нощи, когато температурата вън е 21–22° под нулата, аз спя с отворен прозорец и въпреки това, в стаята ми е топло.
22.2.1929г.
46. Закон за действие и противодействие,  МОК , София
Какво означава нулата? – Пълен фалит.
46.2 Силите на противодействието и законът на съпротивлението ( втори вариант )
На какво мяза нулата? Имало един турски ходжа, който искал да стане много богат.
24.2.1929г.
47. Променява времената,  НБ , София
Как може Той да промени времето? Представете си, че вие сте беден, нямате пет пари в джоба си, не можете да купите дърва или въглища, а вън е студено, 30–40° под нулата, пък няма и богати хора, които да се погрижат за вас.
27.2.1929г.
48. Отношение между числата, ООК , София
Когато единицата, двойката, тройката, четворката, до деветорката, се поставят пред нулата, те се увеличават десет пъти. Обаче, поставени след нулата, те се намаляват десет пъти. Това показва, че не е безразлично, дали едно число се намира пред нулата или след нулата. Ако тия числа бяха живи, разумни същества, нямаше да бъде безразлично, дали мястото им е пред или след нулата.
Махне ли се нулата от него, той изгубва възможността да заповядва, защото остава сам, единица. Единицата е мъж който има власт да заповядва, само когато нулата стои зад него.
Нулата означава връщане на човека в миналото, да прегледа живота си, да разбере, на какво се дължи някоя негова добродетел и на какво се дължи някой негов недъг.
48.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Сега защо ви написах тия числа от 1 до 10? Онези, които туриха тия знаци, защо трябваше да има 10-те една нула? Какво е 10-те в дадения случай? 10-те е нулата. Щом турите нулата, тази единица се увеличава. Единицата каква работа има при нулата. Тогава единицата казва: "Ти знаеш ли кой съм аз?" Ти имаш цена, защото нулата е след тебе. Хубаво, но туй 10 казва така: 01, идва нулата след едното. Ако турите числото след нулата, ще се докачи ли? Сега вие казвате, в дадения случай кое число да изберем? Ако имаш да взимаш, избери числото 10.
Махни нулата. Сега на кого ще заповядва? "Мога да заповядвам", това подразбира, че нулата е там. Махни нулата. Щом казваш, че си свикнал да заповядваш, подразбира, че нулата е там.
1.3.1929г.
49. Наука и знание,  МОК , София
49.2 Наука и знание ( втори вариант )
Да допуснем, че това е термометър.* Два градуса над нулата или един градус под нулата или два градуса под нулата. При два градуса под нулата, ще бъдете при печката.
24.3.1929г.
50. Сам Отец, НБ , София
На месечината има студ 200 градуса под нулата.
5.4.1929г.
51. Азбуката на природата,  МОК , София
Нулата пък представя елипса или кръг, зависи как ще я напишете.
14.4.1929г.
52. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
И тъй, нулата е величина, която представя, как е създаден светът. От нулата до двойката ученикът нищо не разбира, но от тройката нагоре той започва да разбира. Същото може да се каже и за съвременните хора: от нулата до двойката те нищо не разбират.
28.6.1929г.
53. Светът на ограниченията ,  МОК , София
А2 или двойката – майката, а нулата в средата А1 – 0 – А2 детето. А1 е Божественият свят, А2 – физическият, а нулата – духовният. Когато бащата застане пред нулата, имате числото десет. Когато нулата застане пред единицата или пред двойката, имате числата 0.1, 0.2. В научно отношение, нулата представя условия, при които единицата и двойката могат да се проявяват, да се родят, да покажат, какво се крие в тях. Значи, енергията, която майката и бащата съдържат, може да се прояви само при условия, които нулата им дава.
В първия момент може да се зарадва за нещо, но в скоро време радостта му ще падне под нулата.
53.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Единицата А е Божественият свят, двойката е физическият свят, а нулата е духовният свят. Какво ще кажете сега? Единицата е бащата, двойката е майката, а нулата е тяхното дете. И следователно, когато бащата се тури пред нулата, имате числото десет, но когато дойде да царува нулата пред двойката или пред единицата, какво ще имате тогава? („01 или 02. ") В научно отношение за мене нулата представлява условия, при които единицата може да се развива, да се роди, да покаже това, което е скрито в нея.
И там няма да остане, но ще започне да спада под нулата, докато най-после у вас се образува един ден недоволство.
30.8.1929г.
54. Служене, почит и обич, МОК , София
Нулата пък подразбира юмрук. Каквото разрешение дава юмручното право в света, такова дава и нулата за ученика.
54.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Като дойде нулата, то е вече юмручното право.
18.10.1929г.
55. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
Нулата се взима като точка, която показва, че сте свършили известна работа.
Като изучава числата, човек дава цена на всички, обаче, дойде ли до нулата, той не й дава цена. Според него нулата е число без съдържание. Интересно е, че нулата, сама по себе си, няма съдържание, но дава съдържание на другите числа. В това отношение нулата е подобна на точката, която, сама по себе си, няма никакво измерение, но, като се движи в известна посока, образува права линия, която има вече измерение – дължина.
И тъй, помнете, че нулата е единственото нещо в света, което разрешава всички въпроси. Нулата не е нищо друго, освен любовта. Който знае, как да търкаля нулата и да се справя с нея, той разрешава всички въпроси. Обаче, който не може да търкаля нулата, той се натъква на мъчнотии и нещастия, които не може да разреши.
55.2 Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) ( втори вариант )
Запример, ако вие разрешавате на какво е равна нулата, какво ще направите? Едното на какво е равно? Ако вземем един грош, нали има съдържание. Забелязали ли сте според нашето арабското, писание от едно нагоре къде се явява нулата? Едва след 9. Като дойдем до 10, тогава тургаме нулата след едното. В дадения случай в нулата се показва резултатът на всичко, или какъв резултат има.
Нулата е една величина, която вие не можете да оцените. Единственото нещо, което вие не можете да оцените, което не може да се оцени, това е нулата.
Единственото нещо, което разрешава всички въпроси в света, това е нулата. Любовта, тя е нулата.
10.11.1929г.
56. Сторете да насядат,  НБ , София
Нулата представя мъжкия принцип, който се смекчава от майката.
56.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Мъжът е нулата и майка му седи при него, тя ще го омекоти.
15.11.1929г.
57. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
57.2 Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) ( втори вариант )
Обезсърчил се някой, под нулата е, - 0 градуса. Насърчил се е, над нулата е, +0 градуса.
27.12.1929г.
58. Собственик и наемател,  МОК , София
Каже ли някой, че не се интересува от живота, той е паднал под нулата на термометъра, т. е. в областта на студа.
58.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
Когато някой човек каже: “Аз не се интересувам от живота”, той е -А, той е под нулата, той измерва само студа. Дали е 15 градуса под нулата или над нулата, та всеки ден и аз го измервам. Казвам, щом ме болят пръстите, това е по-долу от 15 градуса под нулата.
8.1.1930г.
59. Проява на Любовта, ООК , София
Той знае, че като излезе вън, когато температурата е 10 градуса под нулата, непременно ще усети студ, но същевременно знае как да посрещне студа.
15.1.1930г.
60. Светли и тъмни действия, ООК , София
60.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Понеже тази вода се изменя от външните Влияния, на колко градуса трябва да бъде, каква топлина трябва да има? При сто градуса над нулата пие ли се? При десет градуса под нулата пие ли се? Десет-двайсет градуса под нулата водата пие ли се? Не се пие.
Понеже тази вода се изменя от външните влияния, на колко градуса трябва да бъде, каква топлина трябва да има? При сто градуса над нулата пие ли се? При десет градуса под нулата пие ли се? Десет-двайсет градуса под нулата водата пие ли се? Не се пие.
29.1.1930г.
61. Махалото, ООК , София
Нулата в живота на човека показва, че той трябва да подобри лошите условия.
12.2.1930г.
62. Съчетания на числата, ООК , София
62.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Давам задача сега да измениш температурата и да я повдигнеш 15 градуса над нулата.
21.2.1930г.
63. Разумност и доброта,  МОК , София
63.2 Разумност, доброта и здраве ( втори вариант )
Да допуснем, аз ви дам едно ядене, което има петнайсет градуса под нулата толкова студено. Давам ви и един хляб, и той петнайсет градуса под нулата. Турна ви в една стая, дето температурата е двайсет градуса под нулата и ви казвам: “Яжте сега.” Как ще ядете.
22.6.1930г.
64. За храна,  НБ , София
Ако температурата е 20° под нулата, при тези условия не може да се свири.
14.7.1930г.
65. Чрез Него стана, МС , София
Обаче, забелязвате, че вашият термометър спада на 100 под нулата.
24.9.1930г.
66. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
Докато нулата е в кесията ви, нищо не губите. Докато яйцето, т.е. нулата, е в кесията на човека, тя не може да се задържи за дълго време – лесно се търкаля.
17.10.1930г.
67. Единица мярка,  МОК , София
Прибавете нулата към единицата и ще получите числото 10.
67.2 Линии на човешкото лице. Единицата – доброто ( втори вариант )
Тогава ако ти си добър и богат, полагаме нулата след единицата 10, значи единицата се е увеличила.
24.10.1930г.
68. Движение на силите,  МОК , София
Какво означават нулата и единицата? Нулата подразбира процес, при който нещата се намаляват. При нулата човек се запознава със закона на намаляването, на израждане на нещата. При нулата човек губи, а при единицата печели.
68.2 Посока на движението на световете. Развитие на линиите ( втори вариант )
А нулата какво показва? (Всички числа на ляво от нулата се намаляват).
31.10.1930г.
69. Правилни отношения,  МОК , София
Щом изгуби единицата и остане нулата в него, той започва да се безпокои.
Единицата представя още шията на човека, а нулата – неговата глава. Нулата с единицата заедно образуват числото 9.
69.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Какво показва в дадения случай нулата? Ако извадите единица от единица, ще получите нула.
В дадения случай учениците дават една педагогика на учителя; те не знаят математика, но казват единицата – това е опашката на нулата. Или единицата е врат, а нулата отгоре е главата.
9.1.1931г.
70. Четирите положения,  МОК , София
70.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
Вземете за пример: МРАЗЯ! Каква температура има? (Все таки под нулата).
13.3.1931г.
71. Справедливост,  МОК , София
Без единицата нулата представлява зародиш, който е в пасивно състояние – непроявен.
18.3.1931г.
72. Закон на числата, ООК , София
Ако не мисли, ученикът изучава числата само като количествени величини и казва, че нулата нищо не означава. Отделно взета, нулата е нищо, но след числата, тя ги увеличава толкова пъти по десет, колкото пъти се повтаря. За пример, нулата увеличава числото 5 десет пъти. От гледището на живата математика нулата представлява условията.
10.6.1931г.
73. Свобода на съзнанието, ООК , София
Силата е в единицата, а не в нулата, т.е. в нищото. Нулата подразбира човека, Азът.
23.10.1931г.
74. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
Температурата вън е 20° под нулата.
2.3.1932г.
75. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Центърът на кръга е точка или нула. – Отде иде нулата? – От Индия. За нулата се казва, че е нищо и е по-малка от единицата. Въпреки това, нулата съдържа сила, която увеличава и намалява числата. Числата 700, 800 и 500 показват силата на нулата.
75.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Нулата в този случай може да се тури и като точка в центъра на окръжността. Нулата е взета от Индия. Мнозина казват, че нулата е нищо, т.е. по съдържание тя е по-малка от единицата.
Тази сила, която се съдържа в нулата, показва възможностите за човешкото развитие. Обаче нулата след седморката показва, че числото 7 има възможност да расте. И най после нулата след петорката показва, че петорката има възможност да расте.
4.3.1932г.
76. Движения в природата,  МОК , София
76.2 Съзнателни и механически движения ( втори вариант )
Колкото повече слиза, защото може да се слезне от D. надолу, под нулата, по-лошо е времето.
11.3.1932г.
77. Естествената гама,  МОК , София
77.2 Естествената гама ( втори вариант )
Нулата сама по себе си не се увеличава, но нулата, турена при известни условия, има известни условия да се видоизмени.
3.4.1932г.
78. Наклали огън,  НБ , София
Като не разбирате закона, вие казвате: да оженим тази мома! Като ожените двама нещастни, какво ще стане? Ще имате минус и минус, които дават плюс под нулата.
13.4.1932г.
79. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Дойдете ли до нулата, не е важно да знаете, какво представя единицата.
79.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Когато отправиш ума си към нулата, не е необходимо да знаеш какво нещо е едно.
6.8.1932г.
80. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
Коя е причината за това? Представете си, че една жена мечтае за хубава рокля, от най-тънка коприна, но външната температура е около 40 градуса под нулата.
24.8.1932г.
81. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Времето било студено, духал силен вятър, температурата била 30 градуса под нулата.
31.8.1932г.
82. Любов без ревност, СБ , София
После единицата и нулата.
82.2 Любов без ревност ( втори вариант )
После единицата и нулата.
9.10.1932г.
83. Възведен биде,  НБ , София
Добрата страна коя е? Иде зима, когато температурата е 40–45 градуса под нулата.
83.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Иде зима, когато температурата ще спадне до 40-45 градуса под нулата.
4.12.1932г.
84. Яви им се,  НБ , София
Запример аз не искам да ме приемат на гости и да оставят на мене своята топла стая, а те да останат на студено на 30 градуса под нулата.
21.12.1932г.
85. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Като говоря за тия неща, вие не знаете, как може да се умножи нулата сама на себе си.
Ще кажете, че колкото е вярно това, толкова е вярно, че нулата, умножена четири пъти сама на себе си, дава единица.
4.1.1933г.
86. Работа на природата, ООК , София
Единицата е активното начало, което твори, а нулата – пасивното начало, което запазва нещата.
26.4.1933г.
87. Трите посоки, ООК , София
Например, ти туряш на гърба си кожух, когато външната температура е 35° над нулата.
7.6.1933г.
88. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Днес в света има студ около 30, 40, 50 градуса под нулата.
88.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Дето казват, че в физическия свят е възможен студ около 270 градуса под нулата, това е гордостта.
9.6.1933г.
89. Трите посоки,  МОК , София
Например, ти туряш на гърба си кожух, когато външната температура е 35° над нулата.
26.11.1933г.
90. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ , София
За да се избавят от тях, моряците на тези параходи правят особено изстудяване в тези долни части на парахода и температурата достига до 25–30 градуса под нулата.
21.2.1934г.
91. Опитай!, ООК , София
Вие ще имате най-малко 20 градуса над нулата.
28.3.1934г.
92. Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК , София
А пък нулата, турена после, съдържа условията за проява. Нулата е знак, който съществува от памти века.
29.4.1934г.
93. Разпаленият въглен,  НБ , София
Но питам: Ако вън температурата е 150 градуса под нулата и тебе ти сложат едно отлично ядене, как ще ядеш? Кой от вас би могъл да се нахрани при тази температура? Представете си, че ви сложат едно отлично ядене, но при 1000 градуса температура над нулата.
4.5.1934г.
94. Слуга на доброто, МОК , София
Щом прибавите нулата, нали става 10? - От това аз виждам условията, при които единицата може да се прояви.
23.5.1934г.
95. Пред шестата врата, ООК , София
Нулата всякога умножава с 10.
4.7.1934г.
96. Самовъзпитание, ООК , София
Нулата повидимому е нищо.
6.7.1934г.
97. Трите правила, МОК , София
Защо? Ако топлината е две единици под нулата, снежната топка може да я носите, но ако измените топлината, тази топка няма да остане.
26.9.1934г.
98. Ако говоря, ООК , Русе
Вървят двама пътника в един студен зимен ден, навън е студ тридесет и пет градуса под нулата.
26.10.1934г.
99. Правият ъгъл отвътре, МОК , София
Страшно е числото 10! Вземи нулата, дай й почетно място, тури я пред единицата, намали единицата 10 пъти и веднага ти ще се издигнеш нагоре. Ако аз ида при 10 души банкери и те не ми дадат пари, след като туря нулата отпред и единицата след тях, всичките тия банкери ще бъдат болни, ще викат лекари. Само като преместя нулата, но да знаеш как да я преместиш: 10 – 0,1. Може и никаква запетая, точка тури. (-Туря се и запетая.) Законът е там: Когато вие се намирате в едно голямо противоречие в живота и дойдете до отчаяние, пренесете нулата отзад напред. И турете единицата отзад, а нулата пред единицата, тогава и тия условия се подобряват. Какво означава нулата? Тя е човешката глава. Значи, при най-лошите условия, внеси едно право чувство! То е нулата отпред, а единицата отзад.
99.2 Правият ъгъл отвътре ( втори вариант )
Страшно е числото 10! Вземи нулата, дай ù почетно място, тури я пред единицата, намали единицата 10 пъти и веднага ще се издигнеш нагоре. Ако аз ида при 10 души банкери и те не ми дадат пари, след като туря нулата отпред и единицата след нея, всички тия банкери ще бъдат болни, ще викат лекари. А аз ще те изцеря, но 5 хиляди лева ще дадеш! Питам: Десетте болни банкери по 5 хиляди лева като им взема, колко правят те? − 50 хиляди лева! Само като преместя нулата, но да знаеш как да я преместиш − 10 0.1.
Сега законът е: когато вие се намирате в едно голямо противоречие в живота, дойдете до отчаяние, пренесете нулата отзад напред! Това са условия вече. И турете единицата отзад, а нулата пред единицата. Какво означава нулата? − Тя е човешката глава. То е нулата отпред, а единицата отзад.
2.1.1935г.
100. Проводници (Където и да отидем), ООК , София
Ако погледнете барометъра и термометъра, ще видите, че температурата е спаднала от четири градуса над нулата - има разлика десет градуса.
22.2.1935г.
101. Практическа философия , МОК , София
Нулата може да стане шесторка, като туриш една опашка отгоре.
27.3.1935г.
102. Божественият подтик, ООК , София
Хвана трите и после нулата.
21.4.1935г.
103. Ако не ядете,  НБ , София
Но ако се качите в пространството с вашите разбирания, и знания, вие ще се намерите на една температура 273 градуса под нулата.
23.6.1935г.
104. Сгърбената жена,  НБ , София
Представете си, че вие идете отвън, с вкочанясали ръце, понеже температурата е 25 градуса под нулата, и се доближите до един огън, мислите ли, че той няма да ви окаже влияние? Най-много след половин час, ръцете ще се стоплят и вие ще се почувствувате разположени.
23.6.1935г.
105. Човек и природа,  УС , София
Представете си, че днес имате голям студ, 35 градуса под нулата.
105.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
Или предсказвам на хората, казвам: „Вие утре няма да имате вода.“ Виждам, че времето ще се измени, ще имате трийсет и пет градуса под нулата, всичко ще бъде замръзнало.
30.6.1935г.
106. Бъдете като децата,  НБ , София
Ако вие сте изложени на студ на 25–30 градуса под нулата, наистина, тази клечка кибрит нищо не може да ви помогне.
8.1.1936г.
107. Трите плода, ООК , София
Нулата са условията.
15.1.1936г.
108. Едно ви трябва, ООК , София
Влиза онзи адепт, който разбира закона на змиите и знае какво да им каже; веднага понижава температурата на 25 градуса под нулата и всички змии се вцепеняват.
11.10.1936г.
109. Алилуя,  НБ , София
Тук единицата се развива при нулата. Нулата, кръгът показва, че там е била скрита тайната.
16.10.1936г.
110. Същественото за младите,  МОК , София
110.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Тогава тази топлина, като минава през пространството, защо не го стопля, ами е студено 160 градуса под нулата.
3.1.1937г.
111. И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!,  НБ , София
През тази зима ще има голям студ – 10, 20, 30, [50], 100, а някъде – близо 270 градуса под нулата.
19.2.1937г.
112. Хигиена на сетивата,  МОК , София
112.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Когато имате много хубаво ядене, за да се запази, туряте го при 10-15 градуса под нулата.
5.3.1937г.
113. Двете течения,  МОК , София
Какво разбрахте от казаното сега? И каква разлика има от онова, което бяхте разбрали по-рано? Разликата е, че досега температурата беше нула градуса, а сега е десет градуса над нулата. Какво представляват температурите над и под нулата? Под нулата имаш най-лошите условия, над нулата имаш добрите условия, а нулата е винаги на едно място и показва посоката на добрите и на лошите условия.
113.2 Двете течения ( втори вариант )
Но по едно време става промяна, някаква пертурбация, става студено, понижава се температурата 35 градуса под нулата.
Досега какво разбрахте? Това, което сега разбрахте, каква разлика има от онова, което по-рано бяхте разбрали? Разликата е следната: досега температурата беше нула градуса, а сега е 10 градуса над нулата. Какво става при десет градуса над нулата? Може да се пие водата. Ако е 10, 15, 20 градуса под нулата или над нулата, какво представя? Под нулата имаш лошите условия, над нулата имаш добрите условия. Нулата е неизменна, тя показва посоката на добрите и на лошите условия.
2.4.1937г.
114. Тримата професори, МОК , София
Българинът казва „о“, което значи и нула, защото по-долу от нулата не може да се слезе.
25.4.1937г.
115. Да идем във Витлеем,  НБ , София
Най-несъдържателното число в математиката е нулата. Ако турите нулата зад единицата, тя не само че няма да създаде скандал, но ще създаде най-благоприятни условия за женитбата.
11.7.1937г.
116. Аз ще дойда,  НБ , София
Пък може да е равен на една хилядна част от нулата.
22.8.1937г.
117. Свободно даване, СБ , РБ , София
Поставите ли тия единици пред нулата, вие ще видите истинската цена на човека.
10.11.1937г.
118. Малките опити, ООК , София
Ако зимно време духа студен вятър и има студ 25–30 градуса под нулата, няма да имаш това разположение.
14.11.1937г.
119. Първата песен,  УС , София
Когато живакът в термометъра е под нулата, ти си влязъл в кривия път.
26.12.1937г.
120. Имаше някой человек, НБ , София
Запример, като сте ходили в училището и сте се занимавали с числата, като сте дохождали до нулата, вие сте се запитвали, какво нещо представя нулата. Нулата е нищо.
Но в математиката това, което е нищо, нулата, става нещо. И после, ако това нищо, нулата, я поставите пред единицата, тя я намалява десет пъти. Значи нулата, която от себе си нито се увеличава, нито се намалява, има силата да увеличава и да намалява числата десет, сто, хиляда и повече пъти.
Когато живите умират, нулата е отпред на единицата, а животът се намалява. Когато мъртвите оживяват, нулата е след единицата и животът се увеличава.
29.12.1937г.
121. Пред радостите и зад страданията, ООК , София
Аз съм прекарвал зимно време с тънко палто, без хастар. 15–20 градуса под нулата, аз съм правил опити, спал съм 3 месеца на отворен прозорец.
9.1.1938г.
122. Окото на любовта,  УС , София
Хората намират, че си станал знатен, измерват температурата, да видят, каква е любовта ти, и казват: 5, 10, 15, 20, 30° под нулата.
21.1.1938г.
123. Сърцето на природата,  МОК , София
Нищо е, когато човек не може да я измъти, но щом може да я измъти, магическа сила съдържа нулата.
28.1.1938г.
124. Разумен и неразумен страх,  МОК , София
Всякога този кръг, пък и нулата, и яйцето е обло, това показва, че птичето е свободно, може да се роди.
23.2.1938г.
125. Богатство и сиромашия, ООК , София
Ако сте в такъв един салон, неотоплен, студено, дава се концерт или аз държа беседа, но има 10 градуса под нулата, както и да ви говоря, ще се стискате.
16.3.1938г.
126. О, любов неизказана! Музикално упражнение, ООК , София
Избавиш се от нулата. Като направиш 6 погрешки, турят ти нулата като венец на главата. Ти си венчан за нулата.
30.3.1938г.
127. Един момент, ООК , София
Или ако добиеш 2, или ако добиеш единица, или ако добиеш една нула – ти при нулата, при единицата и при двойката все ще повтаряш класа, но пак има разлика между онзи, който остава с нула, онзи, който остава с единица и онзи, който остава с двойка.
16.9.1938г.
128. Самовъзпитание,  МОК , София
Как ще проверите това нещо? Верно ли е моето твърдение? Учените казват, че на месечината температурата е 150 градуса под нулата. По какъв начин той измерил температурата на месечината, за да каже, че температурата спада на 150 градуса под нулата, а денем била на 120 градуса? Да допуснем, че вие виждате един човек, който прави едри, големи крачки, а другият прави ситни крачки.
14.10.1938г.
129. Четвърто измерение,  МОК , София
Казва: „На нула е равно всичко туй.“ Нулата какво представя? Във вашия ум, които не разбирате, казвате: „Нищо.“ Ако има човек в джоба нула грошове, какво означава? Кесията му е празна. Нулата е център, при който трябва да се върнеш, за да вземеш в живота си една нова насока.
26.10.1938г.
130. Естествените връзки, ООК , София
Да кажем, че сега температурата е спаднала на 3–4 градуса под нулата.
30.10.1938г.
131. Неизбежният път,  НБ , София
Така го носих при голям студ, 25 градуса под нулата, без да усещам никакъв студ.
9.12.1938г.
132. Младост и старост,  МОК , София
Туй, което в математиката е плюс и минус, превождам нулата. Казват, че нулата е нищо. Който знае, нулата създава възможности за всички чудесии. Нулата е семката, която като посееш от туй нищо, от костилката, която е нищо, ще излезе цяло дърво. После, ако турите нулата след единицата, какво става? Вие казвате, че нулата е нищо, пък как е възможно туй, което е нищо всъщност, като го турите подир единицата, да я увеличи десет пъти? Как е възможно туй, което е нищо, да съдържа бръмбарът, чуваме само бръмченето.
23.12.1938г.
133. Трите закона,  МОК , София
Изведнъж температурата падне 20 градуса под нулата, какво ще стане с техните тънки дрехи?
18.1.1939г.
134. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
После, температурата се изменя, 25–30° под нулата. Отивате по-близо до слънцето, значи би трябвало да е по-топло, а като се качвате на 9 хиляди метра, вие сте по-близо до слънцето, а при това температурата е 25–30 градуса под нулата.
10.2.1939г.
135. Един опит, МОК , София
Вземете гореща вода, вземете първо вода, която е стоплена на един градус над нулата и капнете една капка на ръката.
30.7.1939г.
136. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
Като говоря за студени душове, аз имам пред вид такава вода, температурата на която да бъде винаги над нула градуса, но по никой начин под нулата.
6.12.1939г.
137. Търсене на изгубената дума, ООК , София
Човек, който има 10–15 градуса под нулата.
7.1.1940г.
138. Два момента,  УС , София
Нулата, това е едно число неизвестно, неизучавано, съдържа всичките и възможности.
7.1.1940г.
139. Познаване на великото,  НБ , София
Нулата накрая представя вечността, която е донесла хубавите работи и ги е турила под квачката да се мътят.
19.1.1940г.
140. Реалността,  МОК , София
Какво представя нулата? Каква е идеята за нулата? Какво представя нулата сама по себе си? Казвате: нищо и нещо.
Как се пише нулата, като кръг ли се пише, или е малко удължена? Понеже нулата вече излязла от небитието, тя няма само един център. Щом нулата се пише удължена като елипса, тя вече има два центъра. Нулата е първата форма, в която човек се е явил на земята.
Добре, ако турите едно число след нулата, какво означава? В сегашното разбиране нулата пред числото или след числото има съвсем друго значение. Двете подир едното какво означава? Двете колко пъти увеличава едното, което е пред него? Кое е числото, което увеличава другите, а само не се увеличава? Нулата увеличава всичките числа, а сама тя не се увеличава. Нулата отзад и отпред, където и да я туриш, увеличава или намалява, но тя сама не се увеличава и не се намалява.
Ако искате вие една реалност, тя трябва да бъде постоянна както нулата, да не могат нито да ви вземат, нито да ви дадат.
Единственото реално е нулата.
4.2.1940г.
141. Постиженията на човека,  УС , София
Ако съберете три нули? Нулата разглеждаме като едно яйце.
14.2.1940г.
142. Обичайте – ценете!, ООК , София
На 120 години турям запетая след 12, на 120 години ти си на 12 години; нулата, това са условията.
25.2.1940г.
143. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
Вие седите и казвате: „Въглища нямаме, половин тон остана, какво ще се прави.“ Казвате: „Снощи температурата падна 12 градуса под нулата, много треперихме, нямаме дърва.“ Някой казва: „Ще вярваш.“ Казва: „С вяра не става тази работа.“ Аз понякой път, като ми е студено, дигна антена около стотина километра нагоре, потече топлина, седя, грея се.
3.3.1940г.
144. Нови пътища,  УС , София
Някой казва: „Той умрял.“ Умирането е, както зимно време ходиш с кожух, излизаш при 40 градуса под нулата.
5.5.1940г.
145. Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС , София
Но стаята в която вие сте, е студена, 20 градуса под нулата.
15.5.1940г.
146. Правилни процеси, ООК , София
След като сте видели нулата, какво разбирате от нея? Какво нещо е нулата? Никой от вас не е мислил. Казвате, че нулата сама по себе си няма никаква цена. Тогава каква е възможността за единицата? Нулата показва възможността, докато единицата може да се разширява. Туй означава нулата: възможностите да се увеличаваш и да се намаляваш.
24.5.1940г.
147. Светлина, топлина и сила,  МОК , София
Та казвам, когато външните условия са лоши, температурата отвън спадне на десет, петнайсет или двайсет и пет градуса под нулата, тогава вие сам поддържате изкуствено топлината.
27.10.1940г.
148. Волята на Любовта,  УС , София
Ако се завиваш с чаршаф, а вън е 25 градуса под нулата, какъв ще ти бъде халът.
8.11.1940г.
149. Проводници,  МОК , София
Има лаборатории с по петдесет градуса под нулата. Един неразположен ще го турите в стая с десет, петнайсет, двайсет, двайсет и пет, трийсет и пет градуса под нулата.
5.1.1941г.
150. Двете недоволства,  УС , София
Сега е студено 25 градуса под нулата. Студено е 25 градуса под нулата. Студът ме заставя да кажа, че е 25 градуса под нулата.
15.1.1941г.
151. Тритѣ единици, ООК , София
Нулата – това сѫ условията, при които може да расте.
151.2 Трите единици ( втори вариант )
Нулата – това са условията, при които може да расте.
12.3.1941г.
152. Музикални тактове, ООК , София
Какво нѣщо е нищо? Нулата е нищо. Нулата срѣщашъ въ природата, ще ѝ дадешъ съвсемъ друго значение.
152.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Какво нещо е нищо? Нулата е нищо. Нулата срещаш в природата, ще й дадеш съвсем друго значение.
4.4.1941г.
153. Числата,  МОК , София
Имате вече нулата, то са условията. Няма по-съдържателно нещо от нулата. Сега всички ги е страх от нулата.
14.5.1941г.
154. Приятно занимание, ООК , София
Нулата нищо не значи.
154.2 Приятно занимание ( втори вариант )
Нулата нищо не значи.
17.10.1941г.
155. Основният тон,  МОК , София
Нулата съдържа всичките числа в себе си.
7.11.1941г.
156. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Нулата показва колко си умен, условия имаш.
26.11.1941г.
157. Любов и Обич, ООК , София
Да допуснем, че един певец, колкото и да е виден, ако е в една стая, дето температурата е 15 градуса под нулата, може ли той да пее? За да може да пее, трябва да има особена температура.
5.12.1941г.
158. Отношение на ума и сърцето,  МОК , София
Двете се явяват като се яви едното. 3-те се явяват, като се явят 2-те, 4-те се явяват като се яви 3-те, а всички са произлезли от нулата.
17.12.1941г.
159. Умът и сърцето, ООК , София
Представете си, че вие се намирате на едно място, дето водата е замръзнала 35 или 50 градуса под нулата.
21.12.1941г.
160. Послушни и непослушни,  НБ , София
Ако го снесете зимно време при 35 градуса под нулата, какво ще стане? Ще се пръсне.
31.12.1941г.
161. Едно, две, три, ООК , София
Защо е? Тия уреди, с които се измерва, показват, че е 15–20 градуса под нулата.
4.1.1942г.
162. Който изпълнява волята Божия,  НБ , София
Ако отвънка има 30 градуса студ, щом чуеш песента на Любовта, най-малко 10 градуса над нулата се дига.
16.1.1942г.
163. Нищо и нещо,  МОК , София
Ако вън има 35 градуса под нулата студ как ще идеш.
Нулата е още по-мощна. Благодарение на нулата, всички колела са се образували и благодарение на тия колела съществуват превозните средства на хората. Хората с нулата – създадоха колелетата, единицата – създаде осите, двете – създадоха връзка между приятелите, трите – създаде основата на дома.
Нулата е мощна. Казвате: „Нищо не струва нулата“. Ти казваш: „Нулата е нищо“.
21.1.1942г.
164. Млад, възрастен, стар, ООК , София
Каква беше темата на миналата лекция? Колко неща има човек, които не забравя? Кое е най-същественото, което никога не забравя? Преди 2 седмици за какво се говори? Преди 4? Преди 5? Лятно време, в горещото време, може ли човек да се простуди? При 40, при 50 градуса може ли човек да се простуди? Или [при] 23 градуса под нулата, може ли човек да се изпоти?
23.1.1942г.
165. Сто двадесет и три,  МОК , София
Имате линията (Фиг. 1) Нагоре е топлината надолу е студът Имате на линията нула и единица над нулата и единица под нулата. Другият процес как ще го изразите? Единица над нулата в термометъра и единица под нулата, какви ще бъдат вашите условия, разположението какво ще бъде? Десет градуса под нулата и десет градуса над нулата какво ще бъде състоянието ви? Значи над нулата десет градуса вие имате да вземате, природата ви дава. Десет градуса под нулата природата взема. Ако има два милиметра лед, значи водата има два градуса под нулата; ако е три милиметра – три.
Следователно трябва да знаете при известни температури над нулата с колко милиметра растат. То е под нулата. Ако имате десет градуса под нулата любов, какво ще правите? Лед ще имате. При десет градуса под нулата, ще имате десет сантиметра лед.
Под нулата отдолу са неблагоприятните условия.
25.1.1942г.
166. Единственият път,  УС , София
Сега например, ако нямахме топлината на тия двете соби, бихте ли слушали тази беседа? Вън има двайсет градуса под нулата.
Щом съм в хармония, студът ме познава, не ми е студено, двайсет градуса под нулата като че ли е нула градуса.
25.1.1942г.
167. Не съдете, но садете!,  НБ , София
При 35 градуса под нулата как ще вземеш тона, 35 градуса студ, не е отоплено, не си музикален, студът ще те свие.
28.1.1942г.
168. Здравословното състояние, ООК , София
Някой път слиза до 3 градуса под нулата, някой път 7, 10–15, някой път 20 до 25 се качи над нулата.
Като духна един топъл вятър вечерта, 5–10 градуса над нулата.
8.3.1942г.
169. Живот, път, истина,  НБ , София
Ако Господ иска да прекрати, ще тури 150 под нулата, как ще се бият тогава? – При 10, при 40 градуса под нулата се бият, но при 120, 150 никакъв бой не може да има.
8.3.1942г.
170. Най-лесното,  УС , София
Може да направиш опит: студено е двайсет и пет градуса под нулата, можете да измените състоянието си, и веднага студът ще се смени, ще дойде нула градуса.
13.3.1942г.
171. Инертност и движение,  МОК , София
Водата при сто градуса ври или се изпарява, при 30 градуса под нулата замръзва, не може да бъде жидка. Тогава каква ще бъде водата? При 35 градуса под нулата ще бъде твърда, при 100 градуса топлина ще бъде мекичка, парлива, хаплива.
20.3.1942г.
172. Припомняне,  МОК , София
Няма нещо по-хубаво от нулата. Според мене каквото и да направиш, нулата означава да си припомниш най-хубавите работи, които са станали в живота. Когато си припомняш, нулата е на място, нещата вървят пропорционално. Затуй смисълът на нулата е спомен.
17.6.1942г.
173. Чистотата, ООК , София
Изгубят топлината си и като дойдат под нулата, заминат за другия свят.
2.9.1942г.
174. Живи и мъртви закони, ООК , София
Има някои, които са 2 градуса над нулата. Ако вземем, че под нулата е студът, а над нулата – топлината, някои хора имат 1 градус над нулата, някои – 2 градуса, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 50, някои хора имат хиляди градуса на милостта.
3.1.1943г.
175. Пожелаване,  УС , София
Ако се покачи температурата на пет, десет, петнайсет градуса над нулата, може да рисува.
19.2.1943г.
176. Дълги и къси вълни,  МОК , София
Храна, в която има липса на топлина, например ако е студена 20 градуса под нулата, може ли да я обичате? Или ако храната е 150 градуса под нулата, може ли да я обичате? За да я обичате, тя трябва да бъде над нулата.
Та казвам: Често вие допущате във вашия живот студени чувства и веднага животът ви слиза под нулата. Някой път чувството е студено 20- 25 градуса под нулата и веднага става свиване във вас.
26.2.1943г.
177. Добро и зло,  МОК , София
При 25 градуса под нулата да свириш хубаво, не може.
19.3.1943г.
178. Двете движения,  МОК , София
Защото нулата е колело без съдържание.
4.4.1943г.
179. Двата принципа, НБ , София
Защото 250 градуса под нулата, това е омраза, а 180 градуса над нулата, това е Любов.
2.7.1943г.
180. Правилни отношения,  МОК , София
Какъв разбор бихте направили? Един градус над нулата, един градус под нулата. Каква е разликата? Един градус под нулата е замръзнала вода. Един градус над нулата не замръзва.
31.10.1943г.
181. Ценни неща, НБ , София
Нулата, например, е условие за нейното развитие.
24.11.1943г.
182. Ново разбиране, ООК , София
Като махнем нулата на десетте, остава единицата – Господ, Който беше с нас.
182.2 Ново разбиране ( втори вариант )
Като махнем нулата, остава Господ.
5.1.1944г.
183. Родени от Бога, ООК , София
Вън е студено, 40 градуса под нулата.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.