Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


24.7.1915г.
1. Добрият самарянин, НБ , София
Казват за някого, че е нервен; нервността не е болест, но нервите са умственият живот и когато не си хармонират правилно, те образуват болести.
22.4.1917г.
2. Божията воля,  НБ , София
2.2 Волята Божия ( втори вариант )
Буквата „к“ е символъ на нервностьта.
6.3.1921г.
3. Вярата,  НБ , София
Приемете го, насадете го и живейте с него и вие ще имате в ума си най-хубавите мисли, ще бъдете здрави, а нервността, безсмислието в живота, страданията, всичко ще изчезне и ще кажете: Сега има смисъл да се живее.
3.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Приемете го, насадете го и живейте с него, и вие ще имате в ума си най-хубавите мисли, ще бъдете здрави, а нервността, безсмислието в живота, страданията, всичко ще изчезне, и ще кажете: "Сега има смисъл да се живее, Добре е и за нас, и за цялото човечество".
1.7.1923г.
4. Проява на разумните сили в природата, ООК , София
По този начин много от вашите състояния, които създават нервността, неразположението на духа у вас, ще се изгладят.
14.5.1924г.
5. Четирите проекции, ООК , София
Нервността е един малък порок.
16.7.1924г.
6. Разумният живот, ООК , София
Някой казва: „Много съм нервен.“ Знаете ли какво нещо е нервността? – Грехове са това.
12.2.1930г.
7. Съчетания на числата, ООК , София
Нервността на съвременните хора се дължи отчасти на огъня, през който минават.
17.6.1931г.
8. Музикален живот, ООК , София
Като знаете това, стремете се да вложите музиката и в говора, и в мисълта си. – „Ама нервен съм, не мога да бъда музикален.“ – Нервността не изключва музикалността. Ако нервният употребява енергията си разумно, нервността е ценно качество.
24.6.1932г.
9. Разумен център,  МОК , София
Той прилича на кон, който се товари чрезмерно, докато един ден гръбнакът му се счупи. – Нервен съм. – Нервността показва, че човешкият дух прави големи усилия, за да се освободи от ненужния товар.
9.2 Разумен център ( втори вариант )
Нервността на човека е усилие на човешкия дух, да освободи човека от непотребните работи.
8.7.1932г.
10. Разумният свят,  МОК , София
10.2 Разумният свят ( втори вариант )
Някои сте нервни, аз зная причината на нервността.
30.10.1932г.
11. Възкресение,  НБ , София
Когато човек дойде в едно крайно противоречие със себе си, в едно крайно противоречие с окръжаващата среда, в която се намира, непременно този човек или умствено ще се побърка, или нервността ще го хване, или рак, или някаква органическа болест ще дойде.
11.1.1933г.
12. Две правила, ООК , София
Нервността и силните желания стопяват човека и очите му хлътват.
9.8.1933г.
13. Работа и почивка, ООК , София
13.2 Почивка ( втори вариант )
Ние ще дойдем до положението, щом кажем: „Еди-кой си е нервен.“ Има хора, които са нервни, но това е... нервността е видима на някой, а на някой нервността е скрита[3].
7.10.1934г.
14. Посвещения в живота,  УС , София
14.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Нервността, то не е болест, то е известно състояние, таксувана е нервната система с повече електричество, отколкото трябва.
14.11.1934г.
15. Механическо и органическо пеене, ООК , София
В какво седи нервността на човека? Някой казва: „Аз съм много нервен, неспокоен съм." От какво е неспокойствието? Где е причината на нервността? Нервен е младият, малкото дете е нервно, постоянно плаче, кряска, сърди се на майка си. Питам сега, причините на нервността на младия, на възрастния и на стария едни и същи ли са? Резултатът е един и същ.
22.2.1935г.
16. Практическа философия , МОК , София
Мозъкът трябва да се лекува чрез стомаха, нервността − чрез гърдите, а пък правата мисъл − чрез мозъка.
18.9.1935г.
17. Проводници, ООК , София
Нервността се дължи на това, че нямате достатъчно светлина у вас. Нервността показва, че има някаква тъмнота във вас.
Или при нервността има по-голямо напрежение в нервите и това голямо напрежение нервите не могат да издържат.
29.9.1935г.
18. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
18.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Не можете ли и вие, като Христа, щом се събудите от сън, да кажете на своето развълнувано море да спре? Вие ставате сутрин нервни, неразположени, гневни и вместо да спрете само с една дума развълнуваното море и бурята в себе си, вие се извинявате, че сте наследили нервността на баща си, сприхавостта на майка си и продължавате да се гневите.
15.11.1935г.
19. Параметафизика,  МОК , София
На какво се дължи нервността у човека? Нервността у хората по някой път се дължи на чрезмерната енергия, която се натрупва в нервната система.
2.9.1936г.
20. Навреме, ООК , София
Какво нещо е нервността? Няма да ви разправям сега. Нервността, това е новият път, в който човек е влязъл, и той не може да разпредели енергиите, които идат от Божествения свят, и вследствие на това става нервен.
6.9.1936г.
21. Слепороденият човек, УС , София
21.2 Сляпороденият ( втори вариант )
Нервността не подразбира лошавина.
18.10.1936г.
22. Шестото чувство,  УС , София
Сприхавостта и нервността на човека се дължат на излишна умствена енергия, която се натрупва в носа.
22.2 Вярата и Любовта. Шестото чувство ( втори вариант )
Нервността се дължи на натрупване на нервна мисъл, натрупване на излишна енергия на мисълта, която се натрупва в носа.
8.1.1937г.
23. Което мислиш, става,  МОК , София
Някой път вие сте нервни; нервността произтича от едно сътресение – вие някъде удряте крака си повече, отколкото трябва.
23.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Нервността произтича от едно сътресение.
11.2.1938г.
24. Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК , София
Нервността се дължи на вашите мисли.
20.5.1938г.
25. Опорна точка,  МОК , София
Нервността е суша, изсъхване.
2.5.1941г.
26. Правата мисъл,  МОК , София
Като удряш петите си, нервността ще дойде.
7.9.1941г.
27. Което не е, УС , СБ , София
27.2 Законът на лъжата ( втори вариант )
Нервността ти произтича от това, че ти обичаш да лъжеш.
11.3.1942г.
28. Добра мисъл, добро чувство и здраве, ООК , София
Сега казвате: „Нервни сме, не можем.“ Нервността е една конска муха.
22.4.1942г.
29. С любов, ООК , София
В духовния живот се образува нервността.
24.3.1943г.
30. Малките правила, ООК , София
От какво произтича нервността? Има някакъв недоимък.
1.8.1943г.
31. Важното в живота, НБ , София
Нервността произтича от нервната кал, която се образува около стените, или вътре в стените, или отвън.
23.8.1943г.
32. Гласът на душата, СБ , РБ , София
Понякога нервността на човека се изразява в характера му.
3.9.1943г.
33. Проявен и непроявен, СБ , РБ , София
Така той нарушава своя вътрешен мир и прави погрешки. – Как може да се въздействува на нервността? – Чрез гореща вода.
24.10.1943г.
34. Плодовете на Духа,  УС , София
Какво нещо е нервността? Кога е нервен човек? – Когато има да плаща дългове, а няма с какво да ги плати.
34.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Какво нещо е нервността? Когато си сиромах, искаш да плащаш дългове, кипнеш.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.