Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Първом – естественото, после – духовното; първом – видимото, после – невидимото; както в едно училище, гдето обучението се почва с предметното учение и после се стига към чистото мислене на ума.
6.9.1912г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
На нас се вижда всичко разхвърляно, грубо и безсмислено, затова трябва да започнем от видимото към невидимото. Такива аз питам: разбират ли тяхното физическо тяло и ако него достатъчно не разбират, какво ще знаят за астралното? Например, тялото на Йоан Рилски има известен обем, но можем ли определи обема на невидимото негово тяло? Ние имаме всичките неща във физическото тяло и не бива да искаме да се освободим от физическото си тяло, а духовното тяло, което сега се сформира, трябва да се ползува от това, което му се дава.
17.8.1915г.
3. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Кой не може да знае, какво нещо е Добродетел? Апостол Павел казва: „Първо видимо и после невидимо"; а ако не разберете първо видимото, как ще разберете невидимото? Видите едно нещо и не можете да го разберете.
31.12.1916г.
4. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Човек трябва да започне първо от видимото и постепенно да върви към невидимото.
18.2.1917г.
5. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато Христосъ е съ насъ, Той е врата отъ видимото къмъ невидимото, отъ прѣходното къмъ непрѣходното, отъ омразата към любовьта.
5.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Той е врата, която води човека от преходното към непреходното, от видимото към невидимото, от омразата към любовта.
14.7.1918г.
6. В истия час,  НБ , София
Невидимото, неуловимото в музиката, в Словото, това са проявите на Духа.
6.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Невидимото, неуловимото въ музиката, въ Словото, това сѫ проявитѣ на Духа.
28.7.1918г.
7. Събличане и обличане,  НБ , София
Кой ще ни ги достави?" Започнете от невидимото и постепенно вървете към видимото.
Така ще минавате от видимото към невидимото.
7.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Кой ще ни ги достави? Започнете отъ невидимото и постепенно вървете къмъ видимото.
Така ще минавате отъ видимото къмъ невидимото.
1.12.1918г.
8. Изобилният живот,  НБ , София
Невидима е тази половина, невидим е Христос във вас, но човек се ползва от невидимото, а не от видимото.
Христос казва: „Силата на човека не се заключава в отношението му към видимото, а към невидимото.” Невидим е Бог за нас, но реален.
8.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Ще кажете, че не я виждате. — Невидима е тази половина, невидимъ е Христосъ въ васъ, но човѣкъ се ползува отъ невидимото, а не отъ видимото.
Христосъ казва: „Силата на човѣка не се заключава въ отношението му къмъ видимото, а къмъ невидимото.
15.12.1918г.
9. И рече баща му,  НБ , София
Културата подразбира още прояви на човешкия Дух и на човешката душа, с цел, невидимото в човека да се изрази във видими, живи форми, от които да се ползва бъдещето поколение.
9.2 И рече баща му ( втори вариант )
Културата подразбира още прояви на човѣшкия духъ и на човѣшката душа, съ цель, невидимото въ човѣка да се изрази въ видими, живи форми, отъ които да се ползува бѫдещето поколѣние.
26.8.1919г.
10. Беседа по нарядите, СБ , В.Търново
Любовта е видимото, обичта – невидимото.
Но туй, което трябва да се обича у човека, е вътрешното, невидимото – всъщност то е и реалното.
12.2.1920г.
11. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Окултизмът, това е наука за изучаване явленията на Земята, за изучаване на невидимото, а не на видимото.
29.2.1920г.
12. Що казва Духът,  НБ , София
Диаметърът е преходна стадия, неутрална зона, граница между видимото и невидимото.
12.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Диаметърът е неутрална зона, преходен стадий или граница от невидимото към видимото.
2.5.1920г.
13. По предание,  НБ , София
Сегашните хора казват: Видимото ще си остане видимо, а невидимото - невидимо.
10.10.1920г.
14. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Питам ви, виждал ли е някой любовта? Не, хората се стремят към нея, изобщо към невидимото.
27.3.1921г.
15. Сеятелят,  НБ , София
Той е великото, невидимото, цялото небе.
15.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
А Той е Великото, Невидимото, Цѣлото небе.
1.5.1921г.
16. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Според философите съществуват две реални неща в света: субстанция – видимата форма на телата, и есенция – невидимото, неуловимото, което се крие в тия форми.
16.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Субстанцията означава формата на нѣщата, видимото, а есенцията е невидимото, неуловимото, от което ставатъ нѣщата.
21.8.1921г.
17. Четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Апостол Павел казва: „Първо с видимото, а после с невидимото.“ Първо ще уредим всички работи, които са близо до нас – физическите.
10.11.1921г.
18. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Аз казвам: Видимото, това е Бог, а невидимото, това са хората.
12.2.1922г.
19. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
И ние, докато сме свързани с невидимото, докато сме във връзка с Бога, откъдето иде нашата сила, докато Той е наша задна стража, докато Неговите сили са проектирани в нас, ние сме отлични певци на сцената, но когато някой грях се появи и връзката се скъса, тогава всичко се прекъсва, всички таланти се свършват и моментално всичко изчезва.
25.2.1923г.
20. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Видимото начало, приготовлѣние за невидимото.
20.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Ние не отричаме видимото, като начало, подготовка за разбиране на невидимото.
7.3.1923г.
21. Педагогическа лекция,  МОК , София
Значи вие трябва да минете от видимото, т.е. от физическия свят, към невидимото – към безграничния свят, към Бога.
21.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
От видимото към невидимото вървите, от невидимото към Божественото, безграничното. (Невидимо значи незнайно.)
11.3.1923г.
22. Видѣхме Господа,  НБ , София
Отъ видимото върви къмъ невидимото. Ние може да знаемъ какво е невидимото.
22.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Значи, ние вървим от видимото към невидимото. По пътя на истината човек познава невидимото.
10.6.1923г.
23. Разпятаго търсите, НБ , София
Той казва: „Сине мой, дай си сърцето!“ – Жената сърце ли е? Всеки мъж и жена имат сърце. – Значи, най-напред невидимото, вечното почва да говори на сърцето.
И като ги видите, ще кажете: „Каква радост настана в душата ми!“ Там вътре, в невидимото, в дълбочините на Битието, Господ работи тайно в човешките сърца и умове.
23.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Най-първо туй невидимото, туй вечното почва да говори на сърцето.
И като видите тия проявления на Бога, казвате: „А, каква радост настана в душата ми.“ Там вътре, в невидимото, в тия дълбочини на битието, Господ работи тайно в човешките сърца и в човешкия ум.
7.11.1923г.
24. Божественото съвършенство, ООК , София
Първото начало – А, е незнайното, непроявеното, невидимото, понеже светлината, която иде от А, не хвърля никаква сянка, няма никаква материя в света, която може да я пречупи.
13.4.1924г.
25. Търпение, МОК , София
При изучаване на природата трябва да спазвате най-малко две правила: 1) природата всякога си служи с картини, с образи; 2) тя пристъпва от видимото към невидимото, т.е. от това, което е близко до човешкия дух, към онова, което е далеч от него.
27.4.1924г.
26. Съграждане на доброто,  МОК , София
Ние трябва да започнем от видимото към невидимото.
22.10.1924г.
27. Добрата постъпка, ООК , София
Ще ви докажа защо аз излизам от гледището на този свят, от видимото, а не от невидимото.
7.12.1924г.
28. Великата погрешка, МОК , София
28.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Защото видимото е само сянка на невидимото, което е и същественото.
4.1.1925г.
29. Моята заповѣдъ, НБ , София
Че кой учи? Като говоря съ устата си, тя ли говори? Като виждамъ съ очитѣ си, тѣ ли виждатъ? Не, задъ устата ми седи туй невидимото, което говори. Задъ очитѣ ми седи туй невидимото, което вижда. Невидимото говори, невидимото чува, невидимото вижда – то прави всичко.
29.2 Моята заповед ( втори вариант )
Че кой учи? Като говоря с устата си, тя ли говори? Като виждам с очите си, те ли виждат? Не, зад устата ми седи туй невидимото, което говори. Зад очите ми седи туй невидимото, което вижда. Невидимото говори, невидимото чува, невидимото вижда – то прави всичко.
14.1.1925г.
30. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
То е невидимо, но в невидимото е великото.
Невидимото в света е хубавото, красивото.
21.6.1925г.
31. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Какъ е възможно при това, единъ човѣкъ, който не знае откѫдѣ е дошълъ, да се явява като философъ, който пише голѣми трактати, дава направление въ живота на човѣчеството, показва имъ какъ да живѣятъ? Не само това, но по нѣкой пѫть този философъ се осмѣлява да покаже на хората пѫтя къмъ невидимото, къмъ Бога.
31.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Как е възможно при това, един човек, който не знае откъде е дошъл, да се явява като философ, който пише големи трактати, дава направление в живота на човечеството, показва им как да живеят? Не само това, но по някой път този философ се осмелява да покаже на хората пътя към невидимото, към Бога.
27.8.1925г.
32. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ), СБ , В.Търново
И тъй, търсете свѣтлина, търсете топлина, търсете чистота, понеже тѣ сѫ понятни за васъ – ще вървитѣ отъ видимото къмъ невидимото.
32.2 Наряд и упътвания (четвъртък) (Чистотата) ( втори вариант )
И тъй, търсете светлина, търсете топлина, търсете чистота, понеже те с понятни за вас – ще вървите от видимото към невидимото.
И тъй, търсете Светлина, търсете Топлина, търсете Чистота, понеже те са понятни за вас – ще вървите от видимото към невидимото.
6.6.1926г.
33. Ще се наситят,  НБ , София
Какво ще познаем най-първо у нас? Първо видимото, а после и невидимото.
13.10.1926г.
34. Свободно движение, ООК , София
Значи нещата трябва да започват от физическия свят и да вървят нагоре, т. е. от простото, от видимото към сложното, към невидимото.
24.11.1926г.
35. Любов – колективност, ООК , София
Той се обръща към невидимото, влиза в разговор с него.
28.11.1926г.
36. Не Го приеха,  НБ , София
По-нататък те разсъждават: “В невидими неща може да вярва само този човек, който живее в света на халюцинациите.” Казвам: Истинският живот седи в невидимото.
5.12.1926г.
37. Пулс,  МОК , София
За да отпуши сърдцето си, човек трябва да мине от видимото към невидимото, от ирационалното към рационалното.
37.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Аз искам по закона за аналогиите: от видимото – към невидимото, от рационалното – към ирационалното.
26.1.1927г.
38. Което оправя, ООК , София
То седи именно в онова Невидимото, ненаписаното, което се чете между редовете.
20.3.1927г.
39. Кротките,  НБ , София
Сега, като вървите от видимото към невидимото, питам: Какви трябва да бъдете във вашия вътрешен живот? Често вие не обичате хората да ви безпокоят.
6.7.1927г.
40. В живота, ООК , София
Така, постепенно той ще върви от видимото към невидимото.
14.12.1927г.
41. Време и вечност, ООК , София
Следователно при сегашния живот на земята, човек трябва да започне от видимото, от материалното и постепенно, крачка по крачка, да върви към невидимото, към идеалното, към духовното.
16.8.1929г.
42. На планината,  МОК , Рила
Човек трябва да започва от видимото и постепенно да върви към невидимото, т.е. от физическия свят към духовния.
8.9.1929г.
43. Стотникът,  НБ , София
43.2 Стотникът ( втори вариант )
Това невидимото има свой начин, свои пътища, своя реч, чрез която иска да ни научи.
18.10.1929г.
44. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
44.2 Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) ( втори вариант )
Следователно от 1 до 10, това е едно произведение, резултат от туй невидимото в света, което е станало видимо.
29.11.1929г.
45. Природна философия,  МОК , София
Значи, човек живее повече в невидимото, в онзи свят, отколкото във видимия свят, и пак се съмнява в съществуването му.
45.2 Природни гами в живота (продължение и разбор) ( втори вариант )
Ами вашите постъпки кой е видял? Та и външната форма на вашите постъпки кой е видял? Че вие всички живеете в онзи свят, света на невидимото.
5.1.1930г.
46. От сърцето излизат,  НБ , София
Онзи, който създаде видимото в тебе, той създаде и невидимото.
5.2.1930г.
47. Новите веяния, ООК , София
За да се разреши този въпрос, трябва да започнете от видимото към невидимото.
12.3.1930г.
48. Идейната обич, ООК , София
48.2 Идейната обич ( втори вариант )
Значи от видимото към невидимото.
14.5.1930г.
49. Добрият ден, ООК , София
49.2 Добрият ден ( втори вариант )
Тогава мини от видимото към невидимото.
6.7.1930г.
50. В дома на Симона,  НБ , София
На същото основание, казвам, че смисълът на живота не е в неговите форми, но в невидимото, което излиза от тях. – Затова, именно, хората се запитват, какво всъщност, представя човек. – Досега никой не е дал точно определение за човека.
18.7.1930г.
51. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
51.2 Четиритях етапа на развитието. Отлагането ( втори вариант )
Те ще дойдат от невидимото, ти ще ги намериш, те в джоба ти ще бъдат.
14.9.1930г.
52. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Значи, зад видимото стои невидимото.
10.10.1930г.
53. Нов мироглед,  МОК , София
53.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
Сега аз привеждам тези данни, това са физически данни, от видимото към невидимото.
15.10.1930г.
54. Определено време и място, ООК , София
Малкото, невидимото, микроскопическото не е нищо друго, освен връзката на човека с Бога, с Първата Причина, с Великия създател на вселената.
26.10.1930г.
55. Живият хляб,  НБ , София
Някои разсъждават по обратен път, т. е. от невидимото към видимото. Ако всички хора са толкова напреднали, да виждат невидимото, то е друг въпрос. Под „далеч" разбирам, че човек няма още на разположение онези органи, с които да вижда невидимото.
28.11.1930г.
56. Кръгово движение,  МОК , София
Човек може да вярва във видимото, но може да вярва и в невидимото. Който вярва в невидимото, казва, че Бог е всичко в света. Вярващият в нереалното е положителен към видимото, а отрицателен към невидимото; вярващият във видимото е положителен към видимото, а отрицателен към невидимото. Вярващият в невидимото е готов до край да го защитава и да се бори за него. И той е готов да защитава видимото. – Съществува ли връзка между видимото и невидимото? – Съществува. Връзката се заключава в това, че в невидимото се крие Първата Причина на нещата, а видимото представя последствие от дейността на Първата Причина.
Кой човек проявява по-голяма дейност: който вярва във видимото, или който вярва в невидимото? Представете си, че двама души са поставени така, щото единият от тях има възможност да гледа само вътрешността на един замък.
56.2 Смяна на енергиите ( втори вариант )
Представете си тогава, че човек придобие вяра към невидимото, а друг добие вяра във видимото. 1 –В–Н. 2 –В–В. Тогава какво е отношението на онзи, който има вяра в невидимото към видимото? Той казва: Бог е всичко, а другото е един резултат. Верующият в невидимото е положителен към невидимото, а вторият е положителен към видимото. Тъй този вторият за видимото е готов да се защитава, а като дойде до невидимото, казва: В тази работа аз съм профан, в тази работа аз съм съвсем загазил, няма какво да защитавам. Та най-първо трябва да определите насоката и после съществува ли една връзка между видимото и невидимото? Съществува разбира се, но каква е връзката? (Че първопричина е невидимото, а видимото е едно следствие).
Питам, кое е видимото и кое е невидимото? Тъй че и двамата имат неща, които виждат и които не виждат. Какво са казали учените хора, Сократ, Платон, тъй казали, дядо ви, баща ви тъй казали, вие това знаете, вие сте религиозен човек, в замъка гледате, вие вярвате в невидимото, защото тези хора са заминали, той казва: Платон тъй е казал.
3.12.1930г.
57. Просветено съзнание, ООК , София
Значи, човек трябва да започне от видимото и постепенно да отива към невидимото.
7.1.1931г.
58. Новата епоха, ООК , София
За да дойде до отвлечените работи в живота, човек трябва да започне от видимото и постепенно да отива към невидимото.
13.3.1931г.
59. Справедливост,  МОК , София
59.2 Справедливи! ( втори вариант )
Аз наричам невидим, как бихте определили вие невидимото? Това, което не се вижда, което не се знае. Но невидимото за едного е видимо за другиго.
24.4.1931г.
60. Опитности в живота,  МОК , София
60.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Казва някой: Обясни! Ти можеш да предполагаш, че има нещо видимо, но онова невидимото, скритото вътре, как ще го докажете? По умозрителен път ще разсъждавате математически, ще чертаете геометрически и пак няма да докажете нищо.
26.6.1931г.
61. Красивите линии,  МОК , София
Как може тогава невидимото да бъде мощно? Мощното в света е в проявеното, което човек вижда с очите си, чува с ушите си, вкусва с езика си, възприема с носа си и усеща с кожата и с пръстите си.
24.1.1932г.
62. Доведете ми го,  НБ , София
От неразбирането на връзката между видимото и невидимото идват противоречията.
27.3.1932г.
63. Верният в малкото,  НБ , София
Невидимото, това е Божествената разумност.
17.4.1932г.
64. Покрива и изправя,  НБ , София
Значи, това невидимото е, което е прозрачно и не може да се види.
10.6.1932г.
65. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Значи тук има творчество в две противоположни посоки: гостилничарят прави невидимото видимо, а клиентът превръща видимото в невидимо.
18.12.1932г.
66. Сеятелят,  УС , София
Затова, именно, вие вървите от видимото към невидимото. За ангелите е обратно: Те излизат от невидимото и отиват към видимото.
15.1.1933г.
67. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Та сега ние не проповядваме нито само за видимото, нито само за невидимото, но вървим от видимото към невидимото, и обратно.
67.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Ние не проповядваме нито само за видимото, нито само за невидимото, но вървим от видимото към невидимото и обратно.
26.2.1933г.
68. Блажени сте,  УС , София
Ако видимото, което имаш, не оцениш, как ще оцениш невидимото? Търсиш Бога, ангелите, а не цениш видимото в себе си.
12.7.1933г.
69. Красивите линии в природата, ООК , София
Той е подобен на плодна градина, насадена с различни плодове по вкус, цвят и форма. – Не виждаме това. – Ще вървите от видимото към невидимото Щом външно носът е красив, и вътрешно е красив.
69.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
За този нос разбирам това, което е скрито, невидимо, но от видимото ние ще вървим към невидимото.
29.10.1933г.
70. Няма да ви остави,  УС , София
От видимото ние отиваме към невидимото.
19.11.1933г.
71. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Трябва да започнем от близките си, от видимото и да вървим към невидимото стъпка по стъпка.
5.5.1935г.
72. Четирите елемента,  УС , София
Ако не вярваш в тези елементи, как ще вярваш в невидимото? - И без тях може. - Не може без тях.
20.10.1935г.
73. Забравените неща,  НБ , София
Казвам: Най-първото нещо е да се образува една вяра в реалното, невидимото.
1.12.1935г.
74. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
В туй, невидимото, което не знаем, към което се стремим, то е Бог в нас.
31.1.1936г.
75. Придобиване на енергия,  МОК , София
У човека има едно слънце, което мяза на външното слънце, има едно вътрешно слънце, което съответствува на невидимото слънце.
10.12.1937г.
76. Измерения, МОК , София
Легне под една круша и съзерцава за невидимото.
27.3.1938г.
77. Добрата круша,  НБ , София
Защо водата, която слиза отгоре от невидимото пространство няма кал? Тази вода само тук, на земята, може да се окаля.
29.4.1938г.
78. Една основна идея,  МОК , София
Ако това е вярно, този човек утре умре, къде е човекът? Туй, което се изменя човек ли е? Но туй невидимото вътре в човека, то е човекът.
4.12.1938г.
79. Нито в Израиля,  НБ , София
Невидимото е далечно нещо, но това далечното има известно верую.
12.3.1939г.
80. Скритият сън,  НБ , София
Как ще разберете сега това нещо? Видимото, което е нам понятно, става понятно по причина на невидимото, на непонятното.
9.3.1941г.
81. Ще се наситят,  НБ , София
Те го виждат, понеже туй невидимото, което ти си направил, то може да бъде за в полза на хиляди хора за в бъдеще.
4.5.1941г.
82. В Него бе животът,  НБ , София
Аз разбирам не онова невидимото, което не знаеш, но – онова, което знаеш, е по-реално от онова, което виждаш.
9.7.1941г.
83. Невидимитѣ погрѣшки, ООК , София
Затуй въ религията казватъ: „И прости, Господи, онова невидимото, което не го знае, и то е погрѣшка“.
83.2 Невидимите погрешки ( втори вариант )
Затуй в религията казват: „И прости, Господи, онова невидимото, което не го знае, и то е погрешка”.
7.12.1941г.
84. Мнозина звани,  НБ , София
Това, което виждаме, е резултат на онова, което не виждаме, на невидимото вътре. Невидимото е много хубаво.
18.11.1942г.
85. Правилно разбиране, ООК , София
Та казвам: най-първо човек започва от невидимото.
14.5.1943г.
86. Нищо и нещо,  МОК , София
Туй, невидимото, неосезаемото, което не завзема никакво пространство, образува пространството, образува едното измерение, което става реално за човешкия ум.
15.12.1943г.
87. Най-мъчната работа, ООК , София
Като го туряте в обръщение, постепенно ще вървите от видимото към невидимото.
87.2 Най-мъчната работа ( втори вариант )
Благодарете, понеже то е капитал, който трябва да се обработва - от видимото към невидимото.
8.12.1944г.
88. Постижения, ИБ , ПС , София
88.2 Постижение ( втори вариант )
В същност, реално е невидимото.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.