Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


8.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
Грехът е плод не на невежеството, както някои мислят, но плод на пъкъла на непокорните сили на ада.
18.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Казах си: „Тук е една душа, която ме търси, която се лута в мрака на невежеството, която постоянно търси Виделина и изходно място от безизходното положение на този временен живот.“ Прострях тогава ръката си като на застъпник, баща, като брат, като приятел и те хванах, без да ме познаваш, и те поведох към мястото на спасението, за да се избавиш.
20.1.1911г.
3. Канарата и дървото, ИБ , В.Търново
Страхът е следствие на незнанието, на невежеството.
16.7.1912г.
4. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Искам да остане тази мисъл у вас, защото по причина на невежеството помежду братята се раждат и амбициите, критикуванията един други и прочие, така че със знанието, което имате и ни е дадено, вместо да се ползваме, ние сами се изтребваме.
24.4.1916г.
5. Истината,  НБ , София
В света вие имате приятели, и ако тия приятели по някой път се показват безчувствени, то е по причина на вашите отношения, дължими на невежеството.
3.12.1916г.
6. Ще ви въздигна, НБ , София
Положителната страна на душата е Добродетелта, а отрицателната е порокът; положителната страна на разума е Знанието, а отрицателната е невежеството; положителната страна на тялото е инстинктът, а отрицателната е озверяването.
Мойсей издигна змията в пустинята, за да отмахне порока, невежеството, озверяването, ненавистта, заблуждението и страданието.
31.12.1916г.
7. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Като пренебрегна невежеството, Бог остави невежите да се лутат в своето невежество.
7.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Бог, като презираше хората на невежеството, остави ги да се скитат в невежество; а днес, когато хората са по-готови, Той изпраща Своя Син.
13.5.1917г.
8. Бог е съчетал,  НБ , София
Защо не е изнесена истината, която стихът съдържа в себе си? – По две причини: от една страна - невежеството на тези, които говорят върху него; от друга страна – съзнателното забулване на истината, да не би тя да ги изобличи. Незнанието, невежеството е оправдано.
8.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Азъ виждамъ двѣ причини: едната е невѣжеството, незнанието, което е и оправдателно, защото когато човѣкъ не знае, ще говори това, което знае и както мисли; втората причина е тази: когато човѣкъ знае истината, но не говори, защото тя ще го изобличи.
10.6.1917г.
9. Дали може,  НБ , София
Като виждат невежеството им, учителите им се карат, изобличават ги, но те не отстъпват от мнението, което имат за себе си.
Който не изпълни своето задължение, той носи отговорност за невежеството и тъмнината, в която се намира човечеството.
9.2 Дали може ( втори вариант )
Като виждатъ невежеството имъ, учителитѣ имъ се каратъ, изобличаватъ ги, но тѣ не отстѫпватъ отъ мнението, което иматъ за себе си.
Който не изпълни своето задължение, той носи отговорность за невежеството и тъмнината, въ която се намира човѣчествого.
20.10.1918г.
10. Дух Господен,  НБ , София
След това ще се издигне паметник на тази граната, защото, вместо безлюбието, тя донесе Любовта, вместо невежеството – Знанието, вместо ограничението – Свободата и най-после, вместо смъртта – безсмъртието.
10.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Следъ това ще се издигне паметникъ на тази граната, защото, вмѣсто безлюбието, тя донесе любовьта, вмѣсто невежеството — знанието, вмѣсто ограничението — свободата и най-после, вмѣсто смъртьта — безсмъртието.
16.1.1919г.
11. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
Помрачени в разума и отчуждени от живота Божий за невежеството, което е в тях, и заради окаменението на сърцето им. (4:18)
1.2.1920г.
12. Земният и небесният,  НБ , София
В тоя случай, за предпочитане е невежеството, отколкото знание, което ще ви събори.
25.4.1920г.
13. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Те са хора на невежеството с титли на благочестиви слуги, благочестиви раби.
9.5.1920г.
14. Запалят свещ,  НБ , София
И като вижда невежеството си, той не е готов да признае, че не знае.
6.3.1921г.
15. Вярата,  НБ , София
Светецът може да живее в колиба, а престъпникът — в палат, но не е палатът, който създава гения, нито колибата, която създава невежеството.
15.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Светецът може да живее в колиба, а престъпникът - в палат, но не е палатът, който създава гения, нито колибата, която създава невежеството.
20.3.1921г.
16. Фарисей и садукей,  НБ , София
16.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Невѣжеството е непростимо за сегашния вѣкъ.
10.4.1921г.
17. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Както и богатството, и сиромашията, така и в силата и безсилието, в знанието и невежеството се срещат мъчнотии и изкушения. – Кой създава мъчнотиите и изкушенията на човека? – Той сам, както и окръжаващите.
19.8.1921г.
18. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Не казвам, че невежеството е лошо, но то е процес на развитие.
26.4.1922г.
19. Проява на кармическия закон, МОК , София
И според съвременната наука от невежеството е излязло знанието.
7.7.1922г.
20. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
Царството Божие е наука, велика наука в света! Църквата всичко може да търпи, но царството Божие невежеството не търпи, престъпление не търпи, одумване не търпи, зло не търпи.
„Господи, просвети нашите умове, дай светлина, понеже невежеството е толкова голямо, че нищо не разбираме от Тебе, и грехове сме натрупали до гушата.
29.10.1922г.
21. Станете да отидем!,  НБ , София
"Това значи: Напуснете мястото на заблуждението, мястото на невежеството.
12.11.1922г.
22. Не знаете, що искате,  НБ , София
Някои хора се хвалят с невежеството си.
14.2.1923г.
23. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Човек трябва да знае, че зад топлината някъде седи студът; зад светлината седи тъмнината; зад доброто седи злото; зад учеността седи невежеството.
19.2.1923г.
24. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Следователно не се плашете от невежеството.
7.3.1923г.
25. Педагогическа лекция,  МОК , София
Подозрението показва невежеството на човека, подозрението показва още, че в ума, сърцето и волята на човека има нещо болезнено.
25.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
От какво произтича невежеството? Невежеството пред мен всякога показва, че умът, сърцето и волята са болни.
20.5.1923г.
26. За Името Ми, НБ , София
Често хората поради невежеството си изпадат в положението на онзи гръцки зидар, който дълго време роптал против Зевса.
20.6.1923г.
27. Опити,  МОК , София
Пред учените хора личните чувства на човека го правят смирен, за да не издаде невежеството си.
1.7.1923г.
28. Ще дойдем при него, НБ , София
Доброто изключва злото, като свой антипод. – Интелигентността какво прави? – Тя изключва заблуждението, невежеството и неправдата.
18.10.1923г.
29. Разумност в природата, ООК , София
Божественият свят не приема невежеството.
2.1.1924г.
30. Единство на обичта, ООК , София
Той не обича едно същество на невежеството.
23.4.1924г.
31. Точилото и ножът, ООК , София
Невежество, тъмнина трябва да има! Невежеството е благословение за сегашното човечество.
27.4.1924г.
32. Ще го изцеля,  НБ , София
И обратно, когато се говори на хората за омразата, подразбираме любовта; когато им се говори за глупостта и невежеството, подразбираме мъдростта; когато им се говори за робството и ограничението, подразбираме истината; когато им се говори за злото, разбираме доброто.
18.5.1924г.
33. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Защото невежеството носи безброй страдания, вземете, запример, една микроскопическа искрица.
10.9.1924г.
34. Важността на числата, ООК , София
А тия драскулки по хартията говорят за невежеството на някои духове.
34.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
А тия драскулки по хартията говорятъ за невѣжеството на нѣкои духове.
9.11.1924г.
35. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Сега нѣма да ви казвамъ, че сте невѣжи, защото въпросътъ не е въ невѣжеството, но въпросътъ е въ нашитѣ отношения да станатъ правилни, любовьни отношения.
Какви ли не тълкувания е дала църквата на тия изрѣчения! Азъ давамъ друго едно обяснение и то много просто. „Слънцето ще потъмнѣе“ – това значи, че малко любовь ще има въ църквата. „Мѣсечината нѣма да дава свѣтлината си“ – това значи, че църквата ще се обезвѣри, малко вѣра ще остане въ нея. „Звѣздитѣ ще паднатъ“ – това значи, че много малко знание ще остане въ църквата и невѣжеството ще дойде.
35.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Сега няма да ви казвам, че сте невежи, защото въпросът не е в невежеството, но въпросът е в нашите отношения да станат правилни, любовни отношения.
Какви ли не тълкувания е дала църквата на тия изречения! Аз давам друго едно обяснение и то много просто. „Слънцето ще потъмнее“ – това значи, че малко любов ще има в църквата. „Месечината няма да дава светлината си“ – това значи, че църквата ще се обезвери, малко вяра ще остане в нея. „Звездите ще паднат“ – това значи, че много малко знание ще остане в църквата и невежеството ще дойде.
25.3.1925г.
36. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Тя се явила насън на близките си и им казала: „Тук съм много доволна, добре съм, благодарна съм, че и аз започнах да се уча.“ Всички вече трябва да се учите! Минаха времената на невежеството.
1.7.1925г.
37. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Аз трябва да ви обясня това упражнение, защото невежеството е майка на много злини.
16.12.1925г.
38. Перпендикулярът на живота, ООК , София
И тъй невежеството, неразбиранията и дисхармонията, които се явяват между хората, се дължат на това, че само две линии се увеличават в тях, а третата остава неизменена - нито расте, нито намалява.
28.2.1926г.
39. Приех от Отца Си,  НБ , София
Когато не искаш да приемеш Мъдростта, непременно невежеството ще те огради.
16.5.1926г.
40. Здраво мислене,  МОК , София
Той превръща сиромашията в богатство, невежеството – в знание.
29.8.1926г.
41. Ще се изкоренят, СБ , София
Лъжата, това е отричане на Истината – значи Истината съществува; невежеството, това е отричане на Мъдростта – значи Мъдростта съществува.
17.11.1926г.
42. Устои на съзнанието, ООК , София
Учението е богатство; невежеството е сиромашия. – „Трябва ли да бъда праведен, добър човек?" – Трябва да бъдеш праведен. – „Трябва ли да бъда грешник?" – Трябва да бъдеш грешник.
12.12.1926г.
43. Глас в пустинята,  НБ , София
Страхът показва невежеството на хората.
16.3.1927г.
44. Спасителни положения, ООК , София
Откажете се от стария живот и приемете новия! Откажете се от скръбта и приемете радостта! Откажете се от сиромашията, за да приемете богатството! Откажете се от невежеството, за да приемете знанието! Откажете се от слабостите, за да приемете Божията сила в себе си! Откажете се от външното, от привидното благочестие и смирение, за да приемете истинското смирение, което ще послужи за основа на Любовта и разумността.
23.3.1927г.
45. Малкият повод, ООК , София
Невежеството пък изпълва човешкия живот с тревоги.
8.5.1927г.
46. Сто пеняза,  НБ , София
Невежеството никога няма да изчезне от живота, но знанието може да бъде ваше достояние.
15.5.1927г.
47. Ще ви се даде,  НБ , София
Когато човек познае себе си, в правия смисъл на думата, той ще престане да страда; когато човек познае себе си, в правия смисъл на думата, той ще престане да греши; когато човек познае себе си, в правия смисъл на думата, той ще ликвидира с невежеството; когато човек познае себе си, в правия смисъл на думата, той ще ликвидира с безсилието; когато човек познае себе си, в правия смисъл на думата, той ще ликвидира със смъртта; когато човек познае себе си, той ще започне с Истината, с великото и славното в живота.
5.6.1927г.
48. Две думи,  НБ , София
Какъв е краят на знанието? – Невежеството. Какъв е краят на невежеството? – Знанието.
12.6.1927г.
49. Дойде на себе си,  НБ , София
Дойде ли у вас невежеството, сиромашията, заблуждението, или някакво незаконно желание, ще ги хванете внимателно, ще ги занесете у дома си, ще им дадете по една лопата и количка и ще ги впрегнете на работа, като им кажете: в моя дом има място за всякакъв вид работници.
21.8.1927г.
50. Ще се превърне в радост, СБ , София
Трябва да знаете, че всичко, което се повдига срещу Бога, срещу Любовта, се дължи на невежеството в света.
4.9.1927г.
51. Мнозина казваха,  НБ , София
Многото знания, невежеството, гордостта не са нещастия за хората, но те говорят за отбиването им от правия път.
23.10.1927г.
52. По-долен от ангелите,  НБ , София
Съмнението говори за невежеството на човека.
13.11.1927г.
53. Така е писано,  НБ , София
Какво трябва да правите до това време? Турете новите връзки, а за старите не мислете! Ако имате дългове, не мислете за тях; ако сте невежи, не мислете за невежеството си; ако сте грешни, не мислете за греховете си! Каквото лошо имате в себе си, престанете да мислите за него.
6.1.1928г.
54. Пътят на героите,  ИБ , София
Беднотията е празна торба, невежеството е празна торба; всички недъзи, всички отрицателни качества са празни торби; болестите са празни торби; съмнението е празна торба; безнадеждността е празна торба; безлюбието е празна торба.
54.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Невежеството е празна торба и всички недъзи, всички отрицателни качества са празни торби.
29.1.1928г.
55. Синове на възкресението,  НБ , София
Какво е нужно на болния, на невежия, на обезсиления, на сиромаха? Болният се нуждае от здраве, той трябва да се освободи от болестта си; невежият се нуждае от знание, той трябва да се освободи от невежеството си; който е изгубил силата си, той се нуждае от сила; сиромахът пък се нуждае от богатство.
5.2.1928г.
56. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Гладът, жаждата, невежеството, страданията са условия, дадени на човека да научи закона на Любовта.
26.2.1928г.
57. Дванадесетте племена,  НБ , София
Това е мода на невежеството.
15.4.1928г.
58. По-драгоценен,  НБ , София
Знанието носи свобода, а невежеството – робство.
Те са следните: животът изключва смъртта; истината изключва лъжата; мъдростта, която носи светлина и знание, изключва тъмнината и невежеството; правдата изключва всякаква неправда; милосърдието изключва насилието.
20.4.1928г.
59. Будният ден,  МОК , София
Ако се откажеш от живота си, ще намериш смъртта; ако се откажеш от богатството си, ще намериш сиромашията; ако се откажеш от знанието, ще намериш невежеството; ако се откажеш от силата, ще намериш безсилието.
4.5.1928г.
60. Двете посоки,  МОК , София
Достатъчно е да държи в ума си положителни мисли, за да се справи лесно и със сиромашията, и с невежеството, и с болестите.
27.5.1928г.
61. Бог е Дух,  НБ , София
Кое е по-хубаво: да бъдеш учен, или невежа? Разрешението на въпросите не се постига чрез невежеството.
29.6.1928г.
62. Закони на красотата,  МОК , София
Коя е причината за това? – Невежеството му.
4.7.1928г.
63. Началото на добродетелта, ООК , София
Щом веднъж сте минали или минавате през сиромашията, невежеството, безсмислието, втори път няма да минете.
8.7.1928г.
64. Роден от Бога, МС , София
Изкуство е като богат да носиш сиромашията, като учен да носиш невежеството, като праведен да носиш неправдата.
22.8.1928г.
65. Ключът на живота, ООК , София
Ти си сиромахкиня, защото не слушаш Господа.“ Като дойде невежеството при него, той го запитва: „Кой те изпрати при мене?“ – „Господ.“ – „Ти си невежество, понеже не слушаш Господа, не искаш да учиш.“ След невежеството идва болестта.
5.10.1928г.
66. Творческа линия,  МОК , София
Следователно, когато някой се оплаква от страданията, казвам: Махни причините за страданието, и последното само по себе си ще изчезне. – Невежа съм. – Махни причините за невежеството, и ще ти се дадат условия да станеш учен.
66.2 Творческата линия на битието ( втори вариант )
Невежеството е следствие. Защо си невежа? Ти ще намериш причините на невежеството и тогава ще се роди в тебе импулс.
26.12.1928г.
67. Направление на истинския живот, ООК , София
Когато познава истината, човек познава и лъжата; когато има знание, той познава и невежеството.
3.2.1929г.
68. Учителю благи,  НБ , София
Това знание може да превръща скръбта в радост, недоволството в доволство, невежеството в знание.
10.2.1929г.
69. На Бога живаго,  НБ , София
Затова казвам: аз не мога да не бъда богат. – Сиромах не можеш ли да бъдеш? – Сиромашията оставям за тебе. – Не мога да не бъда учен. – Невежа не можеш ли да бъдеш? – Невежеството оставям за тебе – Не мога да не бъда свят човек. – Грешник не можеш ли да бъдеш? – Грехът оставям за тебе.
1.3.1929г.
70. Наука и знание,  МОК , София
Невежеството е нощ, знанието – ден, зора на живота.
Значи, каквото знание да има човек, то е за предпочитане пред невежеството.
70.2 Наука и знание ( втори вариант )
Защото невежеството, това е нощ.
10.3.1929г.
71. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Малкото знание е за предпочитане пред невежеството; малкото богатство е за предпочитане пред сиромашията.
Като видя невежеството на хората, Бог ги остави да ходят сами в своите пътища, но като поумняха, Той започна да им говори чрез своя Син, Когото изпрати на земята, да ги спаси, да им покаже правия път и правия начин на живеене.
7.4.1929г.
72. Той е реченият,  НБ , София
Радостта и скръбта, доволството и недоволството, учеността и невежеството, това са контрастите в живота, това е Йоан Кръстител.
12.6.1929г.
73. Стари навици, ООК , София
Като дойдат сиромашията, невежеството, безсилието при вас, вие ще ги поканите, ще се разговорите любезно с тях, ще ги нахраните и ще ги изпратите сити и доволни. – Ама ние трябва да живеем разумно. – Да живее човек разумно, това значи да е приел в себе си идеята, че Бог царува навсякъде.
10.7.1929г.
74. Господар и слуга, ООК , Мусала
Дойдете ли до невежеството и него пазете. – Ама празен съм, нищо нямам в главата си. – За предпочитане стомната ти временно да бъде празна, но чиста, отколкото да бъде пълна с нечиста, мътна вода.
25.7.1929г.
75. Верният образ,  МОК , София
Обаче, невежеството не е многократен процес. За невежеството пишат двойка, а за знанието – шесторка.
27.8.1929г.
76. Линиите на природата, СБ , София
Какъв смисъл има такова познаване на Бога? Ако е вярно, че трябва да познаеш Бога в нещастието си, познай Го и в щастието си! Ако Го познаеш в сиромашията, познай Го и в богатството! Ако Го познаеш в болестта, познай Го и в здравето! Ако Го познаеш в невежеството, познай Го и в учеността!
30.8.1929г.
77. Служене, почит и обич, МОК , София
Сега пак ще ви запитам: В какво седи новото учение? Задачата на новото учение седи в отделяне на злото от доброто, на омразата от любовта, на невежеството от знанието, на безсилието от силата и т. н.
Истинската любов изключва страха, тъмнината, невежеството, безсилието и смъртта от себе си.
77.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Да разделите невежеството от знанието.
1.9.1929г.
78. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Кое е за предпочитане: трудолюбието или мързелът, учеността или невежеството? – Трудолюбието и учението идат в помощ на живота, да освободят човека от ненужни страдания.
8.9.1929г.
79. Стотникът,  НБ , София
Бог, Който е създал света толкова мъдро, пита хората, защо трябва да умират за глупави работи? Той не се нуждае от сиромашия, от болести и страдания, от глупостта и невежеството на хората.
Докато върви по пътя на невежеството, човек не може да очаква никаква печалба.
22.9.1929г.
80. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Приеме ли знанието, ще приеме и невежеството; приеме ли невежеството, ще приеме и знанието.
3.10.1929г.
81. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Сиромашията, болестите, невежеството, безверието, представят раница на гърба на човека.
6.10.1929г.
82. Забранихме му,  НБ , София
Какви убеждения може да има човек, който вярва в сиромашията, в болестите, в невежеството, в робството? Каквито са вярванията му, такива ще бъдат и убежденията му.
82.2 Забранихме му ( втори вариант )
Невежеството не е извинение.
20.10.1929г.
83. От всичките най-много,  НБ , София
Как и по какво ще познаете Христа? Срещнете ли Христа, вие ще Го познаете по това, че скръбта ви ще се превърне в радост, сиромашията – в богатство, невежеството – в знание, недоволството – в доволство.
27.10.1929г.
84. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Коя е причината за съществуване на злото? – Неразумността, невежеството в човека са причина за съществуване на злото. Кой е причина за това зло – ножът или детето? – Причината се крие в невежеството, в невниманието на детето, или в непредвидливостта на ония, които са правили ножовете.
17.11.1929г.
85. Сам се опасваше,  НБ , София
Ще бъдете радостни и при радостта, и при скръбта; ще бъдете радостни и при богатството, и при сиромашията; ще бъдете радостни и при знанието, и при невежеството; ще бъдете радостни и при силата, и при безсилието.
85.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Ще бъдеш радостен и при знанието, ще бъдеш радостен и при невежеството.
1.12.1929г.
86. Пасха Господня,  НБ , София
Поради невежеството си в известни области, вместо да направят добро, те ще направят зло.
11.12.1929г.
87. Обхода и проява, ООК , София
Мъдрецът показва на невежеството, че и в него може да живее щастливо.
18.12.1929г.
88. Наука за езика, ООК , София
Той знае, че сиромашията и богатството, знанието и невежеството, слабостта и силата са условия за растене на човека.
29.12.1929г.
89. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Кое от двете е вярно: че е прост човек или че е създаден по образ и подобие Божие? Ако наистина човек е създаден по образ и подобие Божие, как е възможно да не е познал любовта, т.е. образа на своя създател? Ако някога по известни причини човек е изгубил любовта, днес той не трябва да се оправдава с простотата и с невежеството си, но да се обърне към Христа и да поеме онзи път, от който някога се е отклонил.
5.1.1930г.
90. От сърцето излизат,  НБ , София
Следователно животът, който ще изправи смъртта, знанието, което ще изправи невежеството, силата, която ще изправи безсилието… всички ние трябва да станем силни, но тази сила трябва да бъде разумна.
90.2 От сърцето ( втори вариант )
Следователно, за да се върне в правия път, човек трябва да се стреми към онзи живот, който изключва смъртта към онова знание, което изключва невежеството и към онази сила, която изключва безсилието.
8.1.1930г.
91. Проява на Любовта, ООК , София
Знанието и невежеството също крият известни възможности в себе си.
12.2.1930г.
92. Съчетания на числата, ООК , София
Апостол Павел казва, че докато невежеството се е ширило в света, и хората не са търсили знание, Бог се е оттеглил от тях и ги е оставил свободни, всеки да върви по своя път.
92.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Апостол Павел казва: „Бог, като презираше невежеството на хората, беше се оттеглил, всеки да си върви по своя път."
9.3.1930г.
93. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Страхът се обуславя от невежеството.
Сега ви говоря за страданията, за страха, за невежеството, без да имам пред вид вашите знания и разбирания.
16.3.1930г.
94. С благодат и истина,  НБ , София
Не е въпрос за красотата и за грозотата, нито за знанието и за невежеството.
13.4.1930г.
95. Господар на съботата,  НБ , София
Кой е Син Человечески: който впряга воловете, или който ги разпряга? Кой е Син Человечески: който носи богатството, знанието и здравето, или който носи сиромашията, невежеството и болестите? Това са въпроси, на които съвременните хора трябва да отговорят.
Който крие своето безверие, безлюбие, невежество, той е по-страшен от онзи, който открито показва безверието, безлюбието и невежеството си.
2.7.1930г.
96. Морални правила, ООК , София
96.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Невежеството.
4.7.1930г.
97. Освобождаване,  МОК , София
97.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Не да се обръща към своето минало, те са животните там и невежеството на животните, това е нашето невежество.
6.7.1930г.
98. В дома на Симона,  НБ , София
Понеже живеете в разумната природа, трябва да изхвърлите от ума си невежеството и от сърцето си – проказата, да очистите тялото си.
13.7.1930г.
99. Връзване и развързване, МС , София
То ни дава възможност да видим всичко, което в тъмнината, в невежеството не можем да разберем и научим.
26.8.1930г.
100. Божият глас, ООК , София
Каквито обяснения и извинения да давате, слабостта и невежеството не изчезват.
12.9.1930г.
101. Светът на правата линия,  МОК , София
Искате ли да ликвидирате със сиромашията, с невежеството, с мрака и ограниченията, влезте в света на правата линия.
21.9.1930г.
102. От Египет,  НБ , София
Дето и да проникнете — в индивидуалния живот на човека, в семейния, в обществения, или в религиозния живот, навсякъде се натъквате на невежеството на хората.
Значи, ти мразиш. — Ама аз не мразя. — Тогава любиш. — Не ми трябва наука. — Обичаш невежеството. Невежеството е равносилно на обич към тъмнината.
5.10.1930г.
103. Иде Исус,  НБ , София
Питам: Какво представя грозната мома, грозната маска? – Болестта, сиромашията, невежеството са грозните маски.
Като махне с ръката си, и невежеството бяга далеч от него.
31.10.1930г.
104. Правилни отношения,  МОК , София
Невежеството на нещата води към катастрофи.
7.11.1930г.
105. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
Запример, някои казват, че нещастието на човека е в невежеството. Други казват, че упадъкът на човечеството е в невежеството.
21.11.1930г.
106. Влизане и излизане,  МОК , София
Ако мисълта определя богатството, тя определя и сиромашията; ако мисълта определя невежеството, тя определя и знанието; ако мисълта определя нещастието, тя определя и щастието.
106.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Ако тя е определила сиромашията, тя определя и богатството, ако мисълта определя невежеството, тя определя и знанието; ако мисълта определя страданието, тя определя и щастието.
26.11.1930г.
107. Точка на равновесие, ООК , София
Кои неща са положителни? Здравето, силата, вярата, любовта, знанието са положителни неща, а болестта, безсилието, безверието, омразата, невежеството – отрицателни.
3.12.1930г.
108. Просветено съзнание, ООК , София
За пример, ако човек се намира под влиянието на невежеството, на лъжата, на омразата, по никой начин не може да устои на своето убеждение.
7.12.1930г.
109. Важността на размишлението,  УС , София
Невежеството е кривият път на мъдростта.
19.12.1930г.
110. Езикът на природата,  МОК , София
Запример, ако искате да разберете какво представя злото, невежеството, омразата, изучавайте първо доброто, мъдростта, любовта.
110.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Със злото после се занимавайте; с невежеството после се занимавайте, изучавайте мъдростта, после изучавайте отрицателните страни на живота.
23.1.1931г.
111. Разумното слово, МОК , София
Той се страхува да говори пред учителя си, да не покаже невежеството си.
1.3.1931г.
112. Първичната храна,  УС , София
Какво лошо има в невежеството? Детето не е ли невежа? То се ражда невежа, но майка му го обича.
Как се поздравяват ангелите? – „Ти ще ни кажеш.“ – Нали много знаете, защо очаквате от мене, аз да ви кажа? – „Ти искаш да ни изкараш невежи.“ – Какво лошо има в невежеството? Като отида при обущаря, и аз съзнавам, че нищо не зная.
1.4.1931г.
113. Смяна на силите, ООК , София
Щастието се сменя с нещастието, здравето – с болестта, учеността –с невежеството, богатството – със сиромашията и т.н.
6.5.1931г.
114. Правата посока, ООК , София
Значи невежеството е една от причините за страданията.
21.6.1931г.
115. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
Ако скъсаме връзката си с Мъдростта, веднага невежеството и глупостта ще дойдат; възстановим ли връзката си с Мъдростта, знанието и светлината ще дойдат.
Трябва ли синът, който е отишъл в странство да се учи, да се смущава от това, дали баща му ще изпрати пари, или не? Той не трябва да се смущава, но смущенията ще дойдат в ума му поради невежеството, в което се намира.
Сега ще ви приведа един пример за невежеството на хората.
4.11.1931г.
116. Правилният тон, ООК , София
Когато любовта се оттегли от живота, като резултат идва престъплението; когато мъдростта се оттегли, на нейно място идва невежеството; когато истината се оттегли, вместо нея идва робството и ограничението.
13.11.1931г.
117. Първият предвестник,  МОК , София
117.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Да кажем, вас ви е страх от невежеството, нали? Е, коя е причината за страха от невежеството? Не помните.
13.12.1931г.
118. Пред всичкия народ,  НБ , София
Трябва да работи онзи, който знае; следователно невежеството е стремеж към знанието, знанието е стремеж към работата, а работата е стремеж към постижението на великата цел на живота.
27.1.1932г.
119. Двете отверстия, ООК , София
Коя е причината за съществуването на омразата? – Неразбирането на нещата и невежеството.
Така той обърна погледа си навън и позна страданието, немощта и невежеството.
Дойде невежеството при тебе, иска да те нападне. За да видиш, какво се крие в страданието, в невежеството, трябва да ги впрегнеш на работа.
14.2.1932г.
120. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Най-първо съществува сиромашията в света, най-първо съществува невежеството.
17.2.1932г.
121. Доброто разположение, ООК , София
Тема за следния път: “Кога се е родило невежеството” ? Кой е баща на невежеството? Знайте, че не може да стане нещо в света, ако няма условия за това.
Някой ще напише, че невежеството се явява, дето отсъства науката. Невежеството съществува вън от науката и вън от добродетелите.
Значи, и в най-низкото, и в най-високото положение човек има какво да учи и да прилага наученото. – Невежи сме още. – Благодарете за невежеството, защото е начало на живота, а знанието – негов край.
Какво е невежеството? – Условие за придобиване на знание. – Какво е учеността? – Условие за невежество. Затова казвам, че невежеството е начало на живота и на знанието, а учеността – край на живота и на знанието.
Ще кажете, че невежеството е създало злото. По-скоро учените хора, скрити зад невежеството, са създали злото. Погрешките на учените се крият зад невежеството.
В заключение на всичко казано за невежеството и учеността, повтарям: Ако сте невежи, станете учени.
121.2 Доброто разположение ( втори вариант )
За следния път пишете върху темата "Кога се е родило невежеството". Вие трябва да знаете, че невежеството се е родило от учен баща. Тогава как бихте развили темата "Кога се е родило невежеството"? Вие в три-четири минути отгоре ще напишете няколко реда, ще направите едно заключение - и това е всичкото.
Някои ще кажат, че понеже човек не е учен, затова се е родило невежеството. Невежеството съществува вън от науката, вън от добродетелите.
Ще знаете, че невежеството е начало на живота.
И тъй, какво е невежеството? Условие за наука.
Следователно невежеството е начало на живота и на знанието, а учеността е край на живота и на знанието.
Тъй щото всичкото зло в света произтича от невежеството. Невежеството не е създало злото, но учените хора като пo-учени и хитри, те са се скрили зад невежеството и така са създали злото. Погрешките на учените се крият зад невежеството.
24.2.1932г.
122. Трите начала, ООК , София
122.2 Трите пътя ( втори вариант )
Вие сте писали кога се е родило невежеството.
13.3.1932г.
123. Приложете добродетел,  НБ , София
Относителен смисъл имат нещата Няма по-голямо добро от невежеството, няма по-голямо добро от знанието, от мъдростта. При невежеството човек се благославя, а в знанието той придобива.
30.3.1932г.
124. Възпитание на волята, ООК , София
Ако само говорите за мъчнотиите си, без да работите, бедността си остава бедност, неволята си остава неволя, болестта си остава болест, невежеството си остава невежество.
1.4.1932г.
125. Значение на числата,  МОК , София
Радвайте се на това, което не знаете – на невежеството си.
125.2 Значение на числата ( втори вариант )
Сега се радвайте на невежеството на това, което не знаете. Невежеството е, когато сте опитали нещо и не сте го разбрали.
17.4.1932г.
126. Покрива и изправя,  НБ , София
Мъдрост, която не премахва всички мъчнотии и не разтопява невежеството, тя не е мъдрост.
27.4.1932г.
127. Трите принципа, ООК , София
" - Ако бяхте живели във времето на Христа, щяхте да имате невежеството на това време; щяхте да имате мъчнотиите на това време.
127.2 Трите типа ( втори вариант )
Ако бяхте във времето на Христа, щяхте да имате невежеството във времето на Христа и щяхте да имате всичките несрети във времето на Христа.
19.5.1932г.
128. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Невежеството също няма да ви ползва.
15.6.1932г.
129. Философия и наука, ООК , София
Невежеството е причина за дисхармонията в живота.
17.6.1932г.
130. Погледът на Бога,  МОК , София
Какво представлява невежеството? – То е нещо неразбрано. Невежеството съдържа потенциална енергия в себе си, а знанието – кинетична. Между неразбирането и невежеството има разлика.
130.2 Погледът на Бога ( втори вариант )
Какво нещо е невежеството? – Невежеството, то е неразбрана дума. В дадения случай невежеството постига повече отколкото знанието. При дадени условия невежеството постига повече, а при дадени условия знанието постига повече, защото за невежеството можете да кажете, че то е една положителна енергия, а знанието е кинетическа.
29.6.1932г.
131. Отец ми живее, ООК , София
Какъв учен е тоя, който, чрез своето знание, внася злото в света? - Аз съм философ. - Ти си философ на невежеството.
131.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Ние сме философи на невежеството.
1.8.1932г.
132. Опорни точки на живота, СБРБ , 7-те езера
Болките на главата говорят за недоволството и невежеството на човека.
20.8.1932г.
133. Открити, СБРБ , 7-те езера
Умен е онзи, който може да смени невежеството в знание.
30.8.1932г.
134. Новата работа, СБ , София
Ти и при сиромашията, и при богатството трябва да бъдеш човек, да се разговаряш приятелски със сиромашията, да се разговаряш приятелски и с богатството, да се разговаряш приятелски със знанието, да се разговаряш приятелски с невежеството, да се разговаряш приятелски с доброто и злото.
134.2 Новата работа ( втори вариант )
Да се разговаряш приятелски със сиромашията, да се разговаряш приятелски с богатството, да се разговаряш приятелски със знанието, да се разговаряш приятелски с невежеството, да се разговаряш приятелски с доброто и злото.
23.9.1932г.
135. Великата разумност,  МОК , София
Ето последствието на невежеството. Значи, невежеството подразбира отсъствие на опитност.
Първата Причина, Която е създала света, изключва невежеството и бедността. – Мога ли да имам знанието на Бога? – Това е невъзможно.
135.2 Разумност ( втори вариант )
В битието онази първата причина, която е създала нещата, тя изключва невежеството в този смисъл, в който ние разбираме това.
26.10.1932г.
136. Вътрешните сили, ООК , София
Затова казвам: Ще търпя хората с всичките им грешки, с невежеството им, с всичките им слабости.
136.2 Вътрешни сили в човека ( втори вариант )
Ще търпиш хората с невежеството им, с погрешките им.
13.11.1932г.
137. Младост и старост,  УС , София
Невежеството е дълг, с който трябва да се справиш.
23.11.1932г.
138. Три типа хора, ООК , София
Невежеството или незнанието са две различни неща.
Какво ще каже онзи студент, който не страда от ревматизъм и пак не посещава университета? Значи и невежеството, както и болестта, са привидни причини. Не са опасни невежеството и болестта – опасни са последствията им. Следователно и невежеството като нереалност е преходно, временно нещо.
138.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Вие не смесвайте невежеството с знанието или с незнанието. Понякога невежеството се взима като причина на всички нещастия в света. Всъщност невежеството не е причина за всичките нещастия, за всичките злини. Знанието е причина за нещастията, а не невежеството.
Невежеството, това е ограничение, което произтича от външни причини. Тъй щото и невежеството понякога е привидно. Опасни са последствията, които могат да дойдат от невежеството било или от някакъв недостатък или слабост у човека.
Невежеството ние сами го създаваме. Такова нещо е и невежеството.
Значи едното течение е положително, другото е отрицателно. [Но щом] се дойде до знанието и невежеството, те вървят заедно. Само невежият може да се учи и само ученият може да оцени невежеството, и само невежият може да оцени знанието.
4.12.1932г.
139. Новото съзнание,  УС , София
За да стане това, той трябва да е минал и през богатството, и през сиромашията; и през щастието и нещастието; и през знанието и невежеството.
11.12.1932г.
140. Забраненият плод,  УС , София
За онзи, който не разбира живота, всичко е съблазън – и сиромашията, и богатството; и доброто, и злото; и знанието, и невежеството.
18.12.1932г.
141. Живият хляб,  НБ , София
Трябва да умре нещо у човека, невежеството трябва да умре, но не човекът.
141.2 Живият хляб ( втори вариант )
Това е закон на невежеството.
Трябва да умре нещо в човека, невежеството трябва да умре, но не човекът.
8.1.1933г.
142. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Ако невежеството те напусне, ти обичаш Господа. Да излезе невежеството от вас и да остане знанието.
27.1.1933г.
143. Времето на доброто,  МОК , София
Временно, например, е нещастието, страданието, невежеството.
29.1.1933г.
144. Защо възкръсна,  НБ , София
Защото да се победи едно съмнение в човека, съмнението всякога се ражда от закона на невежеството.
1.3.1933г.
145. Човешкият нос, ООК , София
Един ден, като разбереш Божия план, невежеството ти ще изчезне.
145.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Един ден, като съзнаеш Неговия план и невежеството ти ще изчезне.
19.3.1933г.
146. Прав и крив път,  УС , София
Ако не искаш да станеш невежа, стой далеч от невежеството. Човек сам отива при невежеството, а не то при него.
2.4.1933г.
147. Радостта,  НБ , София
Следователно, като казваме край – край на смъртта, край на страданието, край на сиромашията, край на невежеството, край на злополуките в света, а начало на всичко онова велико и хубаво в света, което носи щастие, сила, радост на човека.
Някой казва: „Мене ме нападнал един дявол.“ Невежеството, незнанието в света е големият дявол, който заблуждава хората.
147.2 Радостта ( втори вариант )
Тогава невежеството ще изчезне.
Следователно, като казваме край, разбираме край на смъртта, край на страданието, край на сиромашията, край на невежеството, край на злополуките в света, а начало - на всичко онова велико и хубаво в света, което носи щастие, сила, радост на човека.
Невежеството, незнанието в света е големият дявол, който заблуждава хората.
21.4.1933г.
148. Настъпване и отстъпване, МОК , София
Ако не мислиш дълбоко, какъв си: положителен, или отрицателен? Някога с глупостта си човек настъпва, а с разумността – отстъпва: с невежеството настъпва, а със знанието – отстъпва. И обратно: с разумността настъпва, а с глупостта отстъпва; със знанието настъпва, а с невежеството отстъпва.
148.2 Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота) ( втори вариант )
Има две посоки - отстъпите ли на невежеството и настъпите ли на разумното, отстъпите ли на лошото и настъпите ли на доброто.
17.5.1933г.
149. Въжделения на душата, ООК , София
В такъв случай, невежеството е общо за всички.
149.2 Въжделенията на човешката душа ( втори вариант )
Невежеството е общо навсякъде.
21.5.1933г.
150. В правда и съдба,  НБ , София
Защо трябва да носиш невежеството? За да станеш учен.
150.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Защо трябва да носиш невежеството? - За да станеш учен.
7.6.1933г.
151. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Леността, невежеството, сиромашията, болестите са създадени от човека.
151.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Мързелът, невежеството, беднотията, болестите е създал човекът.
11.6.1933г.
152. Надеждата ти,  НБ , София
Сега онези, които не разбират въпроса, решават, има философи на невежеството, които питат: „Господ кой го е създал?“ Това са първокласни невежи в света.
152.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Има философи на невежеството, които питат: Кой е създал Господа? Това са първокласни невежи.
11.6.1933г.
153. Новото знание,  УС , София
Ако и ти свършваш толкова работа, колкото колелото, защо ти е този живот? Живееш и се оплакваш от сиромашията, от ограниченията, от невежеството.
16.6.1933г.
154. Свещеното сърце,  МОК , София
Някога и невежеството е приятно. – Кога? – Когато го използваш като сянка. Щом нервната ти система е изтощена, седни под сянката на невежеството да си починеш. Не мисли, че ако седнеш под сянката на невежеството, ще се унижиш.
154.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Някога и невежеството е приятно. Щом нервната ти система е изтощена, седни под сянката на невежеството да си починеш. Кажи: „Прост човек съм, много има да уча, но ще се порадвам на природата и ще си почина под сянката на това дърво невежество.“ Не мисли, че ако седнеш под сянката на невежеството, ще се унижиш.
25.6.1933г.
155. Добрите дарби,  НБ , София
Не знаеш ли как да се справиш с живота, носиш си невежеството, носиш сиромашията.
9.7.1933г.
156. Разумно съотношение в природата,  УС , София
Богатството е особен род тежест, а сиромашията — друг; знанието е тежест, а невежеството — по-голяма тежест.
16.7.1933г.
157. Елате да обядваме,  НБ , София
Ако сега всички се откажете да не се страхувате, ако всички се откажете да не спите, ако всички се откажете от вашето богатство, ако всички се откажете от сиромашията, ако всички се откажете от сегашното учение и невежеството, ако всички се откажете от безсилието и вашата сила, вие ще бъдете в оня свят. От учението и невежеството трябва да се откажете.
21.7.1933г.
158. Сигурното място,  МОК , София
Някога невежеството спасява човека, а някога – знанието.
158.2 Сигурното място ( втори вариант )
Без знания щях да разваля всичко.“ Някога невежеството спасява човека, а някога - знанието.
23.7.1933г.
159. Силното оръжие,  УС , София
И невежеството не носи сила – силата е в знанието.
3.9.1933г.
160. Великата формула, СБ , София
Невежеството, което до този момент сте имали, ще изчезне.
1.10.1933г.
161. Двата процеса в живота – двата гласа,  УС , София
Невежа си – има Божествена страна и в невежеството.
29.10.1933г.
162. За да благовествувам,  НБ , София
Крез, един от гръцките философи, е казал: „Никой не може да бъде щастлив преди смъртта си.“ Докато човек не се е отказал от живота на невежеството, от онзи нисш животински живот, той не може да бъде щастлив.
10.12.1933г.
163. Законът на молитвата,  УС , София
Невежеството представлява възможности за в бъдеще. При невежеството трябва повече светлина.
11.3.1934г.
164. Новата дреха, УС , София
Защото различието между хората лежи във вярата им, а не в безверието им, лежи в любовта им, а не в безлюбието им, лежи в знанието им, а не в невежеството им.
25.4.1934г.
165. Сигурният пазител, ООК , София
Невежеството е два пъти по-голямо зло.
4.5.1934г.
166. Слуга на доброто, МОК , София
Като станеш слуга на учението, като стане учението господар в тебе, това учение ще победи невежеството.
24.6.1934г.
167. Не живея за себе си,  НБ , София
Невежеството е реалност, която носи ограничение и нещастие.
Излез от невежеството, учи се.“ – „Нямам способности.“ Защо ходиш сам да се лъжеш, че нямаш способности? Бог те е създал, в тебе е вложил нещо велико! Ти още не си разбрал себе си.
9.9.1934г.
168. Съшествие на Духа, УС , София
Бог, като прозираше времената на невежеството, остави всичките хора да ходят в своите си вярвания и според своите разбирания, дълго време така да ходят по своите си пътища.
Коя е причината за сиромашията у хората? Невежеството.
7.10.1934г.
169. Посвещения в живота,  УС , София
169.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Тя е доволна от невежеството, от сиромашията, от богатството, от безпаричие, от бедност, каквото има, от всичко е доволна.
7.10.1934г.
170. С какво тяло?,  НБ , София
Невежеството пък е един ангел, който иде като невежа при вас, за да не ви уплаши.
10.10.1934г.
171. Стар и нов порядък (По нов начин), ООК , София
Но невежеството е едно изменение. И после си възстановил първоначалното, значи премахнал си невежеството. Няма да кажеш, че си станал учен човек, но да кажеш: "Освободих се от невежеството, освободих се от мързела, който имах."
4.11.1934г.
172. Всичко е възможно,  НБ , София
В какво трябва да вярваш? В Любовта или в безлюбието? В Мъдростта или в невежеството? В Истината или в лъжата? В Свободата или в робството? В живота или в смъртта? – Разбира се, че в живота трябва да се вярва.
11.11.1934г.
173. Тънкият конец,  УС , София
Понякога невежеството е за предпочитане пред знанието.
Понякога невежеството е за предпочитане пред знанието.
9.12.1934г.
174. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Не търсете невежеството, но търсете знанието.
174.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Не търсете невежеството, търсете знанието.
19.12.1934г.
175. Законът на свободата, ООК , София
Колко отговора може да се дадат? Може невежеството да бъде допуснато от първата причина, може да се допусне от последствията, може да се допусне от външната обстановка.
27.1.1935г.
176. Подмладяване,  УС , София
Не можеш ли да се учиш, не препоръчвай невежеството.
10.2.1935г.
177. Отдалечаване и приближаване,  УС , София
Според мене, в известно отношение, невежеството е за предпочитане пред знанието.
177.2 Отдалечаване и приближаване ( втори вариант )
Според мене в известно отношение невежеството е за предпочитане пред знанието.
24.2.1935г.
178. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Когато казва човек, че вижда страшни работи, пита се тогава какъв е изходният път от тия страшни работи? Какъв е изходният път на болестта? – Здравето. – Какъв е изходният път на бедността? – Богатството. – Какъв е изходният път на невежеството? – Знанието.
17.3.1935г.
179. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Добре е да свърши с невежеството, защото ще дойде знанието.
2.6.1935г.
180. Тонът Фа,  УС , София
180.2 Няма да бъда излъган ( втори вариант )
Според мене неуспехът на хората се дължи в невежеството в музиката.
23.6.1935г.
181. Сгърбената жена,  НБ , София
Учеността е едно условие, невежеството е друго условие. Но човек, който разбира тези условия, трябва да седи над сиромашията и над богатството, над учеността и над невежеството, над доброто и над злото.
1.9.1935г.
182. С человечески езици, СБ , РБ , София
Докато се страхува от невежеството, човек може да придобива знания.
15.9.1935г.
183. Когато беше по-млад,  НБ , София
Но то са резултати. – Причината е невежеството на хората. Тогава ако невежеството е причина, за туй невежество има цяр.
22.9.1935г.
184. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
184.2 Трите родословия ( втори вариант )
За обикновения човек невежеството е благо.
Ако виждаш Божието присъствие в слънцето, във водата, във въздуха, в растенията, в богатството и в сиромашията, в здравето и в болестта, в знанието и в невежеството, ти си на прав път, ти си щастлив човек.
29.9.1935г.
185. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
185.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Бедността, богатството, знанието, невежеството също са противоречия, с които човек разумно трябва да се справи.
13.10.1935г.
186. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Един невежа да те бутне, ще ти предаде невежеството.
27.10.1935г.
187. Умих се и гледам,  НБ , София
Учеността, това е разнообразието в живота, невежеството, това е еднообразието. Учените хора са кандидати за невежеството и невежите са кандидати за учени хора.
6.11.1935г.
188. Срещата на Любовта, ООК , София
Ти страдаш, имаш известни болести - кои са причините? Да кажем, че имаш недоимък, нямаш пари - кои са причините за безпаричието, за недоимъка? Невежа си - кои са причините за невежеството? Трябва да имате ясна представа за невежеството. Какво нещо е невежеството? Невежият човек е далеч от знанието, а ученият е в областта на знанието.
10.11.1935г.
189. Роденото от плътта,  НБ , София
Когато казвате, че нищо не знаете, че сте невежи, вие сте прави, но невежеството е относително нещо.
Които не разбират това, казват: „Дърво, растение е това!“ По този начин те искат да подчертаят невежеството на растенията.
10.11.1935г.
190. Свещеният огън,  УС , София
190.2 Свещеният огън ( втори вариант )
При свещения огън безлюбието се превръща в любов, невежеството – в знание, беднотията – в богатство.
8.12.1935г.
191. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
191.2 Трите книги ( втори вариант )
Вън от себе си Мъдростта търпи глупостите и невежеството на хората, но в себе си не ги допуща.
5.1.1936г.
192. Знайният Бог, УС , София
Павел беше казал там, в края, че Бог, Който презираше времената на невежеството, беше оставил всичките хора да ходят по своите пътища.
192.2 Знайният Бог ( втори вариант )
Станете ли господари на животинското си естество, вие можете да влезете в новия живот, да бъдете ученици на Великата школа на живота. „Бог, прочее, като презираше времената на невежеството, сега повелява на всичките человеци навсякъде да се покаят.
10.1.1936г.
193. Реализираната мисъл,  МОК , София
Невежеството е признак, че не мислиш.
15.1.1936г.
194. Едно ви трябва, ООК , София
Като я угаси – това е невежеството.
17.1.1936г.
195. Основният тон,  МОК , София
Какво е невежеството? – Сянка на знанието.
19.1.1936г.
196. Непроменливи величини, УС , София
Сега ни най-малко не искам да ви препоръчам невежеството.
5.2.1936г.
197. Работете с доброто, ООК , София
И при това ще видиш, че тия хора на невежеството, едни от тях минават за владици на своето невежество, други за свещеници, други за професори, учени и пр., какво ли не.
12.2.1936г.
198. Тониране, ООК , София
Опасността не седи в невежеството, но в знанието.
23.2.1936г.
199. Ще се похваля. Божественото начало, УС , София
199.2 Ще се похваля ( втори вариант )
Любовта, мъдростта, истината са положителни методи, а омразата, невежеството, насилието са отрицателни методи.
28.2.1936г.
200. Естествената мярка,  МОК , София
Конкретната разлика между невежеството и знанието, каква е? Има разлика. Невежият от какво произлязъл? От невежеството последствие е невежество. От какво произтича невежеството? – От невежия. Невежеството има и външна страна.
15.3.1936г.
201. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
Невежият трябва да премахне невежеството.
201.2 Новият метод ( втори вариант )
Ученият трябва да се пази, да не се заблуди от някой факт; невежият трябва да се стреми към знанието, да се освободи от невежеството.
На какво се дължи невежеството? – На разсеяността.
29.3.1936г.
202. Ако се родите изново,  НБ , София
Ще си признаеш невежеството и ще бъдеш готов да се учиш.
8.4.1936г.
203. Божественото огледало. Трите области, ООК , София
Нямам нищо против, можеш да пееш, както искаш, стига да станат весели скръбните, стига болните да оздравеят, стига сиромашията да не мъчи хората, стига невежеството да не мъчи хората.
12.4.1936г.
204. Заведоха Исуса,  НБ , София
Когато казваме, че нещо е невъзможно, там е невежеството, там знанието не прониква.
19.4.1936г.
205. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС , София
205.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Понеже Бог е благ, добър, на всички помага и лесно превръща злото в добро, беднотията в богатство, невежеството в знание, болестта в здраве.
3.7.1936г.
206. Отношението на трите живота,  МОК , София
Ти, ако не знаеш онзи процес, ако не знаеш функциите на богатството, ако не знаеш функциите на сиромашията, как са преплетени вътре в живота; или пък ако ти не знаеш функциите на знанието и функциите на невежеството, ако туй не разбираш, ти ще се намериш в същото затруднение.
20.8.1936г.
207. Вътрешна връзка, СБ , София
Срамът пред незнанието е за предпочитане пред почитта на невежеството.
30.8.1936г.
208. Пътища на Любовта, СБ , София
Тъй щото, когато не знае нещо, човек трябва да признае невежеството си, а не да говори, каквото му дойде на ума.
22.9.1936г.
209. Двете полушария, СБ , София
Изкуство е за човека в злото да вижда доброто, в тъмнината –да вижда светлината, в смъртта – да вижда живота; в сиромашията – да живее като богат; в невежеството – да вижда смисъла на живота.
209.2 Двете полушария. Северното и южното полушарие ( втори вариант )
Изкуство е в невежеството да намериш смисъла на живота.
11.10.1936г.
210. Алилуя,  НБ , София
Та казвам: Незнайните работи в света произтичат от невежеството. Какво означава невежеството? Невежеството показва, че човек е много учен, но под формата на невежеството той скрива някои свои слабости. Ако са го съградили зле, зло ли са мислели? Не, невежеството ги е накарало така да го съградят.
20.1.1937г.
211. Съработници на Бога, ООК , София
Хората знаят повече, че аз много зная! Но аз не зная, не познавам невежеството на хората.
29.1.1937г.
212. Грозота и красота,  МОК , София
Премахвам „не“-то, изваждам невежеството, туря му наука, туря му музика, туря му изкуство, туря му сила и той става приятен.
212.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Махни не-то, невежеството, тури наука, тури музика, тури изкуство, тури сила, става приятен.
21.3.1937г.
213. Старото отмина,  УС , София
213.2 Три фази има ( втори вариант )
Грозотията това е невежеството, това е ограничението; безсилието това е ограничението; сиромашията - също.
31.3.1937г.
214. Малката топлина и малката светлина, ООК , София
Ние се оправдаваме с невежеството в света. Добре, в какво седи невежеството.
2.4.1937г.
215. Тримата професори, МОК , София
Следователно, знанието образува шупли, а невежеството държи нещата твърди.
4.4.1937г.
216. Степени на любовта,  УС , София
Или, веднъж вярва в знанието на човека, а друг път в невежеството му.
23.4.1937г.
217. Гамите на светлината и топлината, МОК , София
На какво се дължи това, че имате толкоз невежи и толкоз бедни? Вие как ще обясните невежеството? На какво се дължи, например, вашето неразположение? Някоя сутрин станете и целият свят ви е крив.
25.4.1937г.
218. Да идем във Витлеем,  НБ , София
Като не може да се справи с невежеството си, тя намира този или онзи виновен за положението ѝ.
30.4.1937г.
219. Богатство, знание и доброта, МОК , София
Сега, вие трябва да разбирате, че сте дошли на Земята да превърнете нещастието в щастие, да превърнете злото в добро, да превърнете лъжата в истина, да превърнете невежеството в знание, да превърнете робството в Свобода.
9.5.1937г.
220. Единият и многото,  УС , София
Грешката не се дължи всякога на невежеството.
12.5.1937г.
221. Свободният човек, ООК , София
Ти започваш да се отричаш: „Не е потребно невежеството“.
9.6.1937г.
222. Отношение на нещата, ООК , София
Произходът на невежеството се крие другаде. За мене невежеството не е термин. Невежеството е отклонение на нещо.
11.8.1937г.
223. Път и възможности, СБ , РБ , 7-те езера
Причината за слепотата на съвременните хора се дължи на факта, че те се раждат с някакво лепливо вещество на очите си, което бабите-акушерки, поради невежеството си, не го измиват.
Невежеството дава възможност за придобиване на знание.
223.2 Пътят и възможностите ( втори вариант )
Невежеството за какво е възможност? Щом не знаете, имате възможност да придобиете знание. В невежеството виждам възможността за знанието.
Кой не вярва сега в кръста? Че как ще вярваме в кръста? Като сме сиромаси, ще вярваме ли в кръста? Като сме богати, ще вярваме в кръста? Като сме невежи, ще вярваме в невежеството, но като преминем в знанието, вярваме в кръста.
13.8.1937г.
224. Четирите правила, СБ , РБ , 7-те езера
Може ли такъв човек да предава и приема знанието? Да се отрича Бог, това значи, да се дава гражданство на невежеството, на робството в света. Да поддържа човек безбожието в себе си, това значи, да поддържа невежеството, робството, говедарството.
224.2 Четирите правила ( втори вариант )
В тъмнината може ли да предадеш знанието? Следователно ние даваме гражданство на невежеството.
19.9.1937г.
225. Любов и приравняване,  УС , София
Щастието на човека е в свободата, а нещастието — в робството; щастието е в любовта, а нещастието — в омразата; щастието е в знанието и светлината, а нещастието — в невежеството и тъмнината.
225.2 Приравняване и Любов ( втори вариант )
Щастието в човека стои в знанието, а не в невежеството.
3.10.1937г.
226. Оценяване и прилагане,  УС , София
Невежеството подразбира, че пред тебе се открива нова област за изучаване. Невежеството и знанието са две различни гами в живота.
8.10.1937г.
227. Вътрешна светлина, МОК , София
Как се разрешава невежеството? Със знание.
29.10.1937г.
228. Приближаване и отдалечаване, МОК , София
Невежеството е посоката, от която се отдалечаваме, тогава изгубваме условията за знание.
Пратете знанието при учените хора, невежеството – при глупавите.
12.11.1937г.
229. Съгласуване, МОК , София
Невежеството е едно предметно учение.
И учеността е по-силна от невежеството.
14.11.1937г.
230. Първата песен,  УС , София
Сиромашията, невежеството са също предвестници на смъртта. – Логично ли е това? – Логично е.
Тя изключва всички противоречия; тя изключва всички обиди; тя изключва сиромашията, болестите, невежеството.
19.12.1937г.
231. С ключ и без ключ,  УС , София
Поставете невежеството за почва, а любовта – за семе.
7.1.1938г.
232. Бъдете щедри,  МОК , София
Щом напуснеш невежеството, животът трябва да стане реален, да започнеш да мислиш.
9.1.1938г.
233. Окото на любовта,  УС , София
Голямо е невежеството на обикновения.
23.1.1938г.
234. Радостни и весели,  УС , София
Де ли не е той? Той носи любовта отпред, безлюбието отзад; знанието отпред, невежеството отзад; истината и свободата отпред, а лъжата и ограничението отзад.
13.2.1938г.
235. Станете вие, които спите!,  НБ , София
Що е знанието? – Осмисляне невежеството. Що е невежеството? – Обезмислено знание.
20.2.1938г.
236. Да ми бъде ученик,  НБ , София
Понеже всичките хора оперират с пари, според мене, дето са парите, там е невежеството.
4.5.1938г.
237. Музикална любов, ООК , София
Невежеството никъде не помага.
8.5.1938г.
238. Отворени за доброто,  УС , София
Не говоря за невежеството на рибите.
22.7.1938г.
239. Късият и дългият път, СБ , РБ , 7-те езера
Кой знае, какво представя невежеството? – Старият. Старият знае, какво нещо е невежеството и знанието, а младият не знае.
Следователно, според новото определение за любовта, ще знаете следното: любов е това, което превръща горчивото в сладко, омразата в благост, сиромашията в богатство, невежеството в знание, грехът в добродетел, неправдата в правда, грешникът в светия.
Сиромашията, невежеството също така са предпазителни мрежи, които ограждат човека от огъня на любовта.
31.7.1938г.
240. Първо и последно място, СБ , РБ , 7-те езера
Като изпрати сиромашията или невежеството при някой човек, Бог го поставя на последно място, да учи.
5.8.1938г.
241. Трудни задачи, СБ , РБ , 7-те езера
Човек минава през сиромашията и богатството, през знанието и невежеството, за да се опита какво може да направи с тях.
7.8.1938г.
242. Нови пътища, СБ , РБ , 7-те езера
Сегашните хора страдат по единствената причина, че не могат да говорят на болестите си, на сиромашията, на невежеството, на слабостите си и т. н.
В страданията си човек изучава много езици – на сиромашията, на болестите, на невежеството и т. н.
21.8.1938г.
243. Степени на съзнанието, СБ , РБ , София
Когато човек се убеди, че страданието е обвивка на радостта, невежеството – на знанието, безсилието – на силата, неговият живот ще се изпълни с радост и щастие.
27.8.1938г.
244. Под слънчевите лъчи, СБ , РБ , София
Само това знание изключва невежеството и тъмнината.
4.9.1938г.
245. Тониране,  УС , София
Искрено ли е желанието на паяка да помогне? Невежеството на мухата причинило смъртта. Трябваше ли мухата да вярва на паяка? И хората, поради невежеството си, изпадат в големи грешки.
23.10.1938г.
246. На двама господари,  НБ , София
Невежеството подразбира, че главата на този човек не е устроена, както трябва.
6.11.1938г.
247. Всичко е за добро, УС , София
Ученият, като иде при Бога, той ще се освободи от учението си, а невежият, като иде при Бога, той ще се освободи от невежеството си.
13.11.1938г.
248. Ще дойдем,  НБ , София
Болестите, невежеството са временни състояния, през които човек минава.
4.12.1938г.
249. Една свещена идея, УС , София
Ти, ако не виждаш Любовта в сиромашията, в богатството, в невежеството, защо ти е тогава това? Ако ти не виждаш Божията Любов в знанието, в тъмнината, в светлината и никъде – ти не си разбрал живота.
31.12.1938г.
250. Големият брат,  ИБ , София
Добре е понякога човек да умре, но за какво? За пиянството, за сиромашията, за лъжата, за невежеството.
Единствените неща, от които човек трябва да се плаши, това са безлюбието, невежеството, робството и ограничението.
1.1.1939г.
251. Малкият брат,  ИБ , София
Знанието внася светлина в човешкия ум, а невежеството — тъмнина.
27.1.1939г.
252. Организиран и неорганизиран живот, МОК , София
Знанието е организирано, невежеството е неорганизирано.
3.2.1939г.
253. Основен тон, МОК , София
Казвате: „Той е невежа човек.“ Какво означава невежеството? Какво вие давате на невежеството? Като как си представлявате невежеството конкретно? Аз разсъждавам сега много конкретно.
8.2.1939г.
254. Надежда, вяра и любов, ООК , София
Казват: „Дядо попе, Великден закъсня.“ „Онзи дявол докато е, ще закъснее.“ Няма по-страшен дявол от невежеството. Там е страхът от невежеството.
24.3.1939г.
255. Благоприятни и неблагоприятни условия,  МОК , София
Казвам: Невежеството в света, това са вълците.
23.6.1939г.
256. Обезсърчение и насърчение,  МОК , София
Невежеството е място на почивка.
12.7.1939г.
257. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
Това значи: когато дойде скръбта, потърсете радостта; когато дойде болестта, потърсете здравето; когато дойде безсилието, потърсете силата; когато дойде невежеството, потърсете знанието.
257.2 Силата на Любовта ( втори вариант )
Знанието и невежеството, които имате, те са само подготвителни стадии на вашето развитие.
Щом дойде невежеството, потърсете знанието.
19.7.1939г.
258. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
С невежеството си човек може да повреди своите органи и по този начин да не може да изпълни това, за което е дошъл на земята.
21.7.1939г.
259. С вяра, без смущение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Щом я видиш, щом я почувствуваш, навън! Най-лошото, което може да ти се случи, кажи: „Не го разбирам това нещо.“ Спасението е невежеството.
259.2 И в мене ( втори вариант )
Най-лошото, което може да ти се случи, кажи: “Не го разбирам това нещо.” Спасението е невежеството.
11.8.1939г.
260. Господар и слуга, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
В невежеството е скрито знанието. И в знанието е скрито невежеството.
260.2 Служене ( втори вариант )
Искате ли да придобиете качествата на любовта, благодарете на Бога за страданията и за радостите, които ви се дават; благодарете за богатството и за сиромашията; благодарете за знанието и за невежеството; благодарете за здравето и за болестта. Не забравяйте, че в страданието се крие радостта, а в радостта – страданието; в богатството се крие сиромашията, а в сиромашията – богатството; в знанието се крие невежеството, а в невежеството – знанието; в здравето се крие болестта, а в болестта – здравето.
Който живее без любов, той ще бъде под мъглите, а с любов – над мъглите; без любов – в сиромашията, с любов – в богатството; без любов – в невежеството, с любов – в знанието; без любов – в болестта, с любов – в здравето.
16.8.1939г.
261. Възможности на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Невъзможното за омразата е възможно за любовта; невъзможното за невежеството е възможно за знанието; невъзможното за слабостта е възможно за силата.
261.2 Възможностите на Любовта ( втори вариант )
Невъзможното за невежеството, е възможно за знанието.
27.9.1939г.
262. Единственото богатство, ООК , София
Понеже сиромашията и богатството, и невежеството, и знанието, и силата, и слабостта са едно условие за Бога! Всичко, каквото и да е, то е едно условие, от което Бог всичко може да направи.
262.2 Единственото богатство ( втори вариант )
Понеже и сиромашията, и богатството, и невежеството, и знанието, и силата, и слабостта - това са все условия за Бога.
6.10.1939г.
263. Смяна на състоянията,  МОК , София
Сменете едно ваше състояние на невежеството.
10.11.1939г.
264. Прави и криви линии,  МОК , София
Запример философия е какви са причините на красотата и какви са причините на грозотата, какви са причините на здравето и причините на болестта, кои са причините на невежеството и причините на знанието.
24.11.1939г.
265. Психологически синтез,  МОК , София
Може да ви занимава невежеството. Учен човек е някой, пък го занимава невежеството.
Има ли някакво зло, че си сиромах човек? Има ли някаква добродетел, че е богат човек? Да допуснем, че богатството е подобно на знанието, сиромашията е подобна на невежеството. Да бъде човек невежа грях ли е? Що е невежеството? Има ли някаква престъпност в невежеството? Вие виждате един сиромах човек и казвате: „Сиромах е.“ Вие го подценявате.
15.12.1939г.
266. Сиромашия и богатство,  МОК , София
Кое се е родило по-напред, знанието или невежеството? Имало ли е първоначално хора?
24.12.1939г.
267. Акаш и прана,  НБ , София
В невежеството не може да има блаженство.
27.12.1939г.
268. Музикална задача, ООК , София
Казват: „Повторението е майка на знанието.“ Повторението е майка и на невежеството.
3.1.1940г.
269. Вътрешният господар, ООК , София
От какво произлиза невежеството? От знанието.
Невежеството е един подтик, който ще те застави да намериш знанието. Невежеството е потенциал.
19.1.1940г.
270. Реалността,  МОК , София
Знанието е стимул, невежеството е стимул.
28.1.1940г.
271. И ще родиш син,  НБ , София
Това е за войни, които са неразбрани, а в света съществуват и много [други] войни: война между доброто и злото, война между истината и лъжата, война между знанието и невежеството, война между любовта и безлюбието.
25.2.1940г.
272. Що е истинно,  НБ , София
Вие мислите ли да се възцари любовта в света? Или искате да царува невежеството, насилието в света? Мисля, че в това отношение жената е възпитавана най-вече.
24.3.1940г.
273. Великото благо,  УС , София
Ако си невежа, зарадвай се на невежеството си.
31.3.1940г.
274. Светлина, топлина, сила,  УС , София
Невежеството е толкова голямо и в Англия, и във Франция, и в Германия, и в Русия, навсякъде, по целия свят хората са толкова невежи, не знаят, как да живеят.
8.5.1940г.
275. Постижения на Любовта, ООК , София
Ако си невежа, невежеството ти ще изчезне.
19.6.1940г.
276. Сила и безсилие, ООК , София
Вие казвате: „Колко невежи сме ние.“ Невежеството произтича от малката светлина, която имате на пътя си.
12.7.1940г.
277. Вътрешното добро,  МОК , София
Любовта, която направлява омразата, знанието, което направлява невежеството, и истината, която направлява робството!
31.7.1940г.
278. Източникът на радостта, ООК , София
Сега вие може да ми зададете въпрос: „Ние в даден случай свободни ли сме?“ За да бъде човек свободен, той трябва да се е отрекъл от всичките противоречия на любовта, от всички противоречия на невежеството и от всичките противоречия на робството.
9.8.1940г.
279. Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ , София
През вечерта – значи при страданията, противоречията, невежеството той трябва да има повече светлина.
1.9.1940г.
280. Десетте девици, СБ , РБ , УС , София
Глупостта, невежеството развалят света, но истинското знание – никога.
22.9.1940г.
281. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Грешките произтичат от невежеството.
29.11.1940г.
282. Реално и привидно,  МОК , София
Вярваш в невежеството – невежа ставаш.
6.4.1941г.
283. Ще бъде развързано,  НБ , София
Щом си невежа, невежеството е по-силно от тебе. Щом невежеството те напуша, ти си по-силен от невежеството.
20.4.1941г.
284. Ще ви даде царство,  НБ , София
Че хората при невежеството искат да станат царе.
23.4.1941г.
285. Самовъзпитание, ООК , София
Невежеството – то е моето неразбиране.
285.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Невежеството – то е моето неразбиране.
1.6.1941г.
286. Стана плът,  НБ , София
Ще кажеш: „Защо е така?“ Невежеството на любовта седи много по-горе от всичкото знание, което светът го има. Като дойде, казва: „Пет пари не струва.“ Тя изхвърля всичкото знание, туря невежеството, което е по-ценно от всичкото знание в света.
29.6.1941г.
287. И рече им,  НБ , София
Да направите знанието господар, а пък невежеството слуга.
7.9.1941г.
288. Възелът,  НБ , София
Онзи ден разправят какво нещо е знанието и невежеството.
288.2 *** (Беседата няма посочено заглавие) ( втори вариант )
Онзи ден разправяха какво нещо е знанието и невежеството.
10.9.1941г.
289. Възелът, СБ , София
Дръжте в ума си само положителни мисли и казвайте: „Вярвам в младостта, която изключва старостта и смъртта; вярвам в Мъдростта, в светлината и знанието, които изключват глупостта, тъмнината и невежеството“.
14.9.1941г.
290. Единственото нещо, УС , СБ , София
Ако не може да носи невежеството с радост, пътят му към Любовта е затворен.
24.12.1941г.
291. Божии блага, ООК , София
Сега седите и казвате: „Да не зная толкова, да бъда невежа.“ В света невежеството аз го изключвам.
30.1.1942г.
292. Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК , София
Щом не дойде мъдростта, невежеството иде.
10.4.1942г.
293. Разумни, справедливи и добри,  МОК , София
В невежеството умът се смалява, сърцето и тялото се смаляват и човек издребнява.
3.7.1942г.
294. Дом на блаженството, СБ , РБ , 7-те езера
Хапливите мухи създадоха безлюбието, невежеството и робството.
12.7.1942г.
295. Ново раждане,  НБ , София
Невежеството го създадоха хапливите мухи, и робството го създадоха хапливите мухи.
20.9.1942г.
296. Малки възможности, СБ , РБ , София
В сегашния живот грозотата е за предпочитане пред красотата, невежеството пред учеността, сиромашията пред богатството.
Невежеството е за предпочитане пред това знание.
20.9.1942г.
297. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Тя освобождава човека от робството и ограничението, от невежеството и насилието.
14.10.1942г.
298. Пред лицето Божие, ООК , София
Колкото са по-близо до центъра, невежеството е по-голямо.
29.11.1942г.
299. Като младия син,  УС , София
Невежеството не прави хората добри, но и учението не прави хората добри.
Болестите се явяват от безлюбие, невежеството се явява от безлюбие.
13.12.1942г.
300. Усмихвай се,  УС , София
Невежеството не може да роди учение.
27.12.1942г.
301. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Раждаш се невежа, ставаш учен и после пак се връщаш към невежеството.
31.1.1943г.
302. Бог е виделина, НБ , София
Невежеството се дължи на известна тъмнина, която присъствува в човешкото сърце.
7.3.1943г.
303. Трите зова, НБ , София
Невежеството е за предпочитане пред знанието.
4.6.1943г.
304. Умът и сърцето,  МОК , София
Единият бряг е невежеството, другият бряг е науката, мостът е по средата, съединява ги. Невежеството и науката са свързани.
6.6.1943г.
305. Истинно, честно и справедливо, НБ , София
Що е Мъдрост? – Мъдрост е туй, което поддържа невежеството. Но невежеството не може да поддържа Мъдростта. Затова казвам: Любовта може да изправи безлюбието, Мъдростта може да изправи невежеството, Истината може да изправи лъжата.
6.6.1943г.
306. Числото тринадесет,  УС , София
Ако трябва да победи разумността в света, разбирам, но ако трябва да победи невежеството, не разбирам.
Смъртта е един неорганизиран живот, сиромашията е един неорганизиран живот, невежеството е един неорганизиран живот.
25.7.1943г.
307. Закон и свобода, НБ , София
Невежеството, то сме ние.
23.8.1943г.
308. Гласът на душата, СБ , РБ , София
Вторият закон е на мъдростта, който изключва тъмнината и невежеството.
1.9.1943г.
309. Номер първи, СБ , РБ , София
Злобата, завистта, омразата, невежеството, подозрението, користолюбието изгарят в любовта.
3.9.1943г.
310. Проявен и непроявен, СБ , РБ , София
Те не подозират, че тяхната нервност се дължи на невежеството им.
5.9.1943г.
311. Блаженствата, СБ , РБ , София
311.2 Блаженствата ( втори вариант )
Апостол Павел казва - Бог, като презираше времената на невежеството, остави хората да вървят по пътя и да правят каквото искат.
12.9.1943г.
312. Извор на любовта, СБ , РБ , София
На невежеството казва: Дай мястото си на знанието.
12.9.1943г.
313. Пътят към изток, СБ , РБ , София
Днес любовта иде в света да помогне на хората, да ги извади от невежеството, от заблужденията, от противоречията, в които сами са изпаднали.
15.9.1943г.
314. Добри плодове, СБ , РБ , София
Бог не е Бог на невежеството, но на знанието.
29.10.1943г.
315. Млад и стар, МОК , София
Така ти излизаш от затвореното съзнание, от невежеството и придобиваш знание. Невежеството е затворен интервал.
28.11.1943г.
316. Три важни неща, НБ , София
Който живее в мъдростта, влиза в рая; който живее в глупостта и невежеството, влиза в ада.
Ако мислиш за невежеството му, ти сам се спъваш. Тури невежеството вън от ума си и не се занимавай с него.
316.2 Трите важни неща ( втори вариант )
Щом влизаш в пътя на невежеството, в ада си.
8.12.1943г.
317. Благата в живота, ООК , София
Не се възмущавам от невежеството, но да приемем знанието и светлината. Невежеството е неорганизиран капитал.
317.2 Благата в живота ( втори вариант )
Аз не съм от тези, които се възмущават от невежеството. Оставете невежеството. Невежеството е капитал, неорганизирана работа.
9.1.1944г.
318. Божественият ден,  УС , София
Какво означават думите „да се отречеш от своя живот"? Това значи: да се отречеш от своя живот на безлюбието; да се отречеш от своя живот на невежеството; да се отречеш от своя живот на ограничението.
22.3.1944г.
319. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Да престанем да живеем в стария живот на невежеството и да влезем в знанието.
319.2 Новото в живота ( втори вариант )
Да престанем да живеем в стария живот на невежеството и да влезем в знанието.
12.7.1944г.
320. Той иде!, ИБ , ПС , Мърчаево
320.2 Той иде ( втори вариант )
Що е анданте в музиката? Вината, скръбта, невежеството.
29.10.1944г.
321. Слабият и силният, ИБ , ПС , София
Не се борете със злото, не се борете с невежеството, не се борете с тъмнината. Какво ще се бориш, де ще хванеш тъмнината? Де ще хванеш невежеството? Драсни една клечка кибрит, запали.
321.2 Слабият и силният ( втори вариант )
Не се борете със злото; не се борете с невежеството; не се борете с тъмнината. Де ще хванеш тъмнината? Де ще хванеш невежеството? Запали една свещица, и нейната светлинка ще ти помага в тъмнината.
10.11.1944г.
322. Неповторими неща, ИБ , ПС , София
Богатството ще дойде веднъж, учението и невежеството ще дойде веднъж.
322.2 Неповторими неща ( втори вариант )
Знанието и невежеството ще дойдат само веднъж – приемете ги по Божествен начин. Невежеството не е лошо нещо. Не се страхувайте нито от невежеството, нито от сиромашията.
8.12.1944г.
323. Постижения, ИБ , ПС , София
Вземат вашия плат на невежеството, турят го, за да не ги виждат, че са учени. Невежеството на земята се продава на учените хора за скромност.
323.2 Постижение ( втори вариант )
В обикновени случаи невежеството те смущава. Обаче, ученият не се безпокои от невежеството. За учения невежеството е дреха на скромността.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.