Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
И това в науката го казват „еволюция“.
20.10.1912г.
2. Обсадно положение, ИБ ,
А който търси щастие без наука, и той е глупав, който търси науката без мъдростта, и той е глупав.
5.4.1914г.
3. Житното зърно, НБ , София
Някои хора казват: „Ние трябва да мислим и да критикуваме“, защото науката без критика не можела.
2.8.1914г.
4. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Животът се състои в постепенно развитие на зеленината до узряването; този постепенен процес се нарича в науката еволюция, развитие.
9.8.1914г.
5. Законът на служенето, НБ , София
Това хората наричат цивилизация, култура; с него съвременните народи ни казват: „На нас не ни трябва Господ – науката ще ни издигне“. Да, науката ни докара до този изпит, да направим една опасна проба, и сега Небето ни изпитва със служенето, което ни се налага.
18.10.1914г.
6. Фарисей и Митар, НБ , София
Един талантлив художник, запознат с науката за човека, би нарисувал тия два типа с всичките техни отличителни черти; и тази изрядна картина би заслужавала да се намира във всяка къща за образец.
25.10.1914г.
7. Условията на вечния живот, НБ , София
Науката казва, че всяко живо същество, за да може да живее, изисква среда и условия.
21.11.1914г.
8. В начало бе, НБ , София
Когато отриха радия, учените се изплашиха и започнаха да твърдят, че всички досегашни теории и възгледи ще попаднат, че трябва основно да се преустановят, поради което е по-добре науката да не се занимава с този елемент.
2.5.1915г.
9. Многоценният бисер, НБ , София
По този въпрос има спор и в науката – между учените хора.
23.5.1915г.
10. Новото основание, НБ , София
Не трябва да се лутате като съвременните философи; измежду ония, които в науката изследват Слънцето, едни казват, че то имало пет милиона градуса топлина, други казват – два милиона, трети – сто хиляди; един господин си позволява да казва, че има само тридесет и два градуса, друг – че топлината му е под нулата, трети – че Слънцето било разтопено, затова пращало топлина.
Преди няколко дена един мой приятел ми казваше: „Преди да почна да изучавам науката за ръката, имах много високо мнение за себе си; като почнах да гледам линиите, намерих, че на ръката ми има само малко гордост и тщеславие – почнах да се срамувам от себе си.“ Така и вие мислите, че знаете много, но когато влезете в Живота, не можете да се справите с него.
17.7.1915г.
11. МОЛИТВА,  НБ , София
Религиозните хора спорят върху формата и начина – дали трябва да се молим прави, или да коленичим; хората на науката гледат дали има нужда от молитва, т.е. дали молитвата е нещо нормално в човешкия живот, или е нещо анормално.
24.7.1915г.
12. Добрият самарянин, НБ , София
Самарянинът всякога показва прогреса в света – това е науката, а свещеникът и левитът са само актьори, които ходят да печелят и нищо не вършат в света.
24.4.1916г.
13. Истината,  НБ , София
Затуй науката за Истината е наука за обществения живот.
17.9.1916г.
14. Милосърдието, НБ , София
Ако Животът произхожда от клетките на тялото и ако мисълта действително е произведение на мозъка, както твърди науката, тогаз нейните заключения са прави.
29.10.1916г.
15. Мъдростта,  НБ , София
Тя е необходима и в науката.
Например, до преди години науката смяташе елементите за прости, неразложими тела и учените мислеха, че са стигнали крайния предел.
26.11.1916г.
16. Закхей, НБ , София
Науката работи в ума, а религията работи в сърцето.
Тогава цялото изкуство на науката ще остане безполезно, цялата философия не ще може да ви ползва.
1.1.1917г.
17. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Тази идея е толкова обширна и необятна, че и гениалните хора, великите умове на науката, на окултизма, на висшите ангелски йерархии, както и висшите йерархии на боговете в миналото и сега не могат да я разберат напълно.
Те са причина за ежбите, които съществуват в политическия, в обществения живот, в семействата, в отделния човек, даже в религията и науката.
17.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Тази идѣя е толкова обширна и необятна, че и гениалнитѣ хора, великитѣ умове на науката, на окултизма, на висшитѣ ангелски йерархии, както и висшитѣ йерархии на боговѣтѣ въ миналото и сега не могатъ да я разбератъ напълно.
Тѣ сѫ причина за ежбитѣ, които сѫществуватъ въ политическия, въ обществения животъ, въ сѣмействата, въ отдѣлния човѣкъ, даже въ религията и науката.
7.1.1917г.
18. Растете в благодат!,  НБ , София
Науката казва, че денем ние сме с главата нагоре, а вечер, когато земята се обърне, сме с краката нагоре.
Хората на науката и великите хора трябва да дадат пример, как трябва да се живее.
18.2 Растене и познание ( втори вариант )
Науката казва, че денем ние сме с главата нагоре, а вечер, когато земята се обърне, сме с краката нагоре.
Хората на науката, великите хора трябва да се заемат да служат, да покажат как трябва да се живее. Химик си - впрегни науката за благото на човечеството, астроном си, съдия си, свещеник си - впрегни всички мощни сили за благото на човечеството.
21.1.1917г.
19. Двамата господари,  НБ , София
В окултизма тия принципи се наричат първи и втори, а в науката – „положителен“ и „отрицателен“.
28.1.1917г.
20. Все що е писано,  НБ , София
Какъ се образуватъ видоветѣ, какъ учи за това съврѣменната наука? Науката казва, че тѣзи видове постоянно се измѣнятъ, еволюиратъ, тъй както и хората еволюиратъ. Въ свѣта има дѣйствително еволюция, но не тъй, както науката я знае.
18.2.1917г.
21. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Слѣдователно и въ готвенето и въ науката, навсѣкѫдѣ се стрѣмимъ къмъ единъ методъ, да разберемъ нѣщата.
Казва Христосъ: „Който познава този законъ, ще познае Отца си и всѣки, който дойде при мене и е готовъ да се самопожертвува, ще му покажа пѫтя.“ Ако това стане безъ самопожертвуване, тази врата ще бѫде затворена и въ науката и навсѣкѫдѣ, всичко това ще удари на камъкъ и вашиятъ животъ ще се разсипе, и най-благороднитѣ ви мисли и желания ще станатъ на прахъ и пепель, ще изгниятъ, както изгниватъ листата на растенията и коренитѣ на дърветата, докато не се образува онази сѣнка на самопожертвуване, слѣдъ което ще дойде направо Божествениятъ животъ.
21.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Дето похлопа човек – на вратата на науката, на изкуството, на музиката, навсякъде ще удари на камък.
15.4.1917г.
22. Радвайте се, НБ , София
Не е този пътят, по който трябва да върви науката.
22.2 Радвайте се ( втори вариант )
Не е този пѫтя, по който да върви науката.
29.4.1917г.
23. Чистосърдечните,  НБ , София
23.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Като се дойде въ науката, въ религията, пѣнието и тукъ е необходимо, то е храна на душата.
6.5.1917г.
24. Вземане и даване,  НБ , София
Изкуството, науката, да оправяш кривия е достояние само на майката.
Религиозните поддържат религията, учените – науката, и всички правят усилия да внесат нещо ново.
24.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Споредъ моитѣ схващания, споредъ науката, която съмъ училъ, има три вида логика: логика на формата, логика на съдържанието и логика на мисъльта.
20.5.1917г.
25. Доброто съкровище,  НБ , София
Значи, в дървото се крие знанието, науката за живота. Първата обвивка подразбира науката за живота, за външния свят, а втората – науката за познаване на доброто и на злото.
3.6.1917г.
26. Бог е Дух,  НБ , София
Един младеж отишъл при един германски професор, с желание, да го посъветва, да избере такъв отдел от науката, който да му отнеме малко време.
8.9.1918г.
27. Да го посрещнат,  НБ , София
Влезете ли в тази религия, няма да изучавате науката за болните, но ще се занимавате с работата и условията, при които човек може да работи.
Напуснете болниците, за да се ползвате от религията и науката за здравите, която носи правилата за Живота.
Който в църква е благочестив и възпитан, а у дома си прави дупки на масата, той е човек от старата религия и наука, от религията и науката на болните. Който съзнателно спъва ближния си, за да го изпитва, и той е от религията и науката на болните.
27.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Влѣзете ли въ тази религия, нѣма да изучавате науката за болнитѣ, но ще се занимавате съ работата и условията, при които човѣкъ може да работи.
Напуснете болницитѣ, за да се ползувате отъ религията и науката за здравитѣ, която носи правилата за живота.
Който въ църква е благочестивъ и възпитанъ, а у дома си прави дупки на масата, той е човѣкъ отъ старата религия и наука, отъ религията и науката на болнитѣ. Който съзнателно спъва ближния си, за да го изпитва, и той е отъ религията и науката на болнитѣ.
15.9.1918г.
28. Не може да се укрие,  НБ , София
Като изучавате науката за окото, по лъчите, които излизат от него, ще познавате човека.
28.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
И фарисеитѣ казваха на Христа, че виждатъ всичко, че не сѫ слѣпи, но Христосъ имъ отговори: „Ако, наистина, виждате, ще бѫдете наказани за дѣлата си; ако не виждате, не сте отговорни.” Като изучавате науката за окото, по лѫчитѣ, които излизатъ отъ него, ще познавате човѣка.
29.9.1918г.
29. В мое име,  НБ , София
Науката за числата показва отношенията, които съществуват между всички одушевени и неодушевени тела.
29.2 Въ мое име ( втори вариант )
Науката за числата показва отношенията, които сѫществуватъ между всички одушевени и неодушевени тѣла.
6.10.1918г.
30. Да се роди,  НБ , София
Такива са познанията на хората и в различните области на науката.
30.2 Да се роди ( втори вариант )
Такива сѫ познанията на хората и въ различнитѣ области на науката.
27.10.1918г.
31. Двете заповеди,  НБ , София
Ще кажете, че тази хигиена е против науката. Не само, че не е против науката, но тя включва цялата съвременна наука в себе си.
Ние не се обявяваме нито против науката, нито против религията, нито против държавата. Ние желаем и на науката, и на религията, и на държавата да станат по-големи, да си направят по-големи прозорци, да влиза повече Светлина.
31.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Ще кажете, че тази хигиена е противъ науката. Не само че не е противъ науката, но тя включва цѣлата съвременна наука въ себе си.
Ние не се обявяваме нито противъ науката, нито противъ религията, нито противъ държавата. Ние желаемъ и на науката, и на религията, и на държавата да станатъ по-голѣми, да си направятъ по-голѣми прозорци, да влиза повече свѣтлина.
17.11.1918г.
32. Като чуха,  НБ , София
Щом го намерят, и науката, и философията, и знанието им ще се изменят.
32.2 Като чуха ( втори вариант )
Щомъ го намѣрятъ, и науката, и философията, и знанието имъ ще се измѣнятъ.
1.12.1918г.
33. Изобилният живот,  НБ , София
Той учил хората дълго време, откривал им тайните на Природата, просвещавал ги в науката, в изкуствата, в управлението, докато ги направил по-учени от себе си.
33.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Той училъ хората дълго време, откривалъ имъ тайнитѣ на природата, просвѣщавалъ ги въ науката, въ изкуствата, въ управлението, докато ги направилъ по-учени отъ себе си.
9.3.1919г.
34. Моето иго,  НБ , София
Сега, като се говори за кротостта, хората ще се разделят на категории: първата категория ще приеме идеята за кротостта от страх; втората категория ще я приеме от материален интерес, да спечели нещо; третата – от любов към науката, да научи нещо, да опита силата на кротостта; четвъртата – от любов към Бога, да приложи словото Му и да бъде полезен на своя ближен.
30.3.1919г.
35. Детето растеше,  НБ , София
Това е закон, който има приложение и в науката.
Днес и религиозните, и светските хора не успяват в живота си. – Защо? – Защото нито религията разбират правилно, нито науката. В религията и в науката се крият положителни знания за добър живот.
4.5.1919г.
36. Изгряващото слънце,  НБ , София
Днес всички учени спорят върху това, кой от авторитетите на науката има повече последователи.
8.6.1919г.
37. Гърбавата жена,  НБ , София
Тия семена не са посети още в науката.
Можете ли и вие, като гледате пръстите си, да кажете, че ще изпълните това, което се крие дълбоко в тях по смисъл и съдържание? Свещеникът благославя с двата си пръста и казва: „В името на Божествения свят, в името на нашата религия и справедливост, въз основа на науката и на материалния живот, аз ви благославям и – дай сега парите“.
Като положи десетте си пръста, Христос с това изрази науката, на която всички резултати са изчислени математически.
29.6.1919г.
38. Старият книжник,  НБ , София
Всички нови открития, които стават в науката, не са още добре проучени, в тях не са открити тези истини, които са били известни от най-стари времена на старите народи.
Ако ние носим Божествени идеи в нашия ум, щяха да се създадат поколения по всичките правила на науката, и децата щяха да ни обичат.
19.8.1919г.
39. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Малките пръсти, това са търговците, ние ги наричаме базиргяни, съвременни практични хора; безименните пръсти, това са хора на културата, на науката; средните - на правосъдието и политиката; показалците - на религията и на личния живот; палецът - на Божествения свят, разумното у човека.
24.8.1919г.
40. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Вие се колебаете в нещо, не знаете кой път в живота да хванете, не знаете кое учение е право, за да го възприемете – дали православното, или евангелисткото, дали учението на Библията, или науката; изобщо в борба сте.
30.11.1919г.
41. И отиде та се представи,  НБ , София
Този син, вместо да започне в бащиния си дом с науката на събирането, казал на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада.
18.1.1920г.
42. Добрият пастир,  НБ , София
То показва, че науката има още много да придобива.
42.2 Добрият пастир ( втори вариант )
То показва, че науката има още много да придобива.
22.2.1920г.
43. Аз съм жив,  НБ , София
Какво представя науката за нас? Науката, знанието е светлина за нашия живот.
43.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Науката или знанието е светлина за живота ни.
А сега вие, като не разбирате науката, сърдите се, казвате: „Не ми трябва това шишенце.
11.4.1920г.
44. Отиде след Него,  НБ , София
Обаче, щом се отдалечиха от Христа, науката се отдалечи от своя път, и те се почувствуваха безпомощни.
2.5.1920г.
45. По предание,  НБ , София
И в науката има свещени предания, ред хипотези и теории за създаването на света.
19.8.1920г.
46. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Науката не е дала положителен отговор на това явление.
В бъдеще науката ще даде по-правилно обяснение на такъв род явления.
19.8.1920г.
47. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Ако някои ви запитат какво учите там, отговорете: „Ние учим науката за братството, какви са великите закони, които го управляват.“ Ние не можем да разкрием всички тайни, с които то си служи.
24.8.1920г.
48. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
В първоначалния език думата Ева значи наука за малките величини – Господ ѝ беше определил да изучава науката за малките величини, но тя не беше доволна от това и каза, че ще изучава големите величини и ще покаже на този хапльо, от когото е направена, че не стои по-долу от него.
7.11.1920г.
49. Точка, линия, плоскост, куб,  НБ , В.Търново
Те си мислят, че са много учени и си представляват, че са много големи, но след време, като се измени науката, те стават прости.
6.3.1921г.
50. Вярата,  НБ , София
Като запиташ сега тези хора дали има задгробен живот, те се съмняват и казват: Кой знае? Науката още не го е доказала. Но кой е по-напреднал: науката ли или ние? Ами кой създаде науката, тя ли нас или ние нея? Ние сме като старите езически народи, които си създаваха образ като тях, падаха на колене пред своя идол Ваал и го молеха: Покажи ни де е истината? Така и ние осем хиляди години се молим на науката да ни покаже де е истината. Тя е Божествената наука, науката на човешкия дух на любовта, на която вторият принцип е вярата. А в науката на вярата всичко е определено точно, математически.
50.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Като запиташ сега тези хора, дали има задгробен живот, те се съмняват и казват: "Кой знае? Науката още не го е доказала". Но кой е по-напреднал: науката ли или ние? Ами кой създаде науката, тя ли нас или ние нея? Ние сме като старите езически народи, които си създаваха образ като тях, падаха на колене пред своя идол Ваал и го молеха: "Покажи ни, де е истината?" Така и ние 8,000 години се молим на науката да ни покаже, де е истината. Има една наука, на която трябва да разчитаме, тя е божествената наука, науката на човешкия дух на любовта, на която вторият принцип е вярата. А в науката на вярата всичко е определено точно, математически; в нея Всеки тон е на мястото си, както в музиката, както в математиката, всяко число е на мястото си; в нея всичко е точно предвидено, както в техниката, както в организма.
13.3.1921г.
51. Новият човек,  НБ , София
Казвате: „Науката твърди, че слънцето се намира в огнено състояние.
Това е науката, чрез която сърцето може да се стопли, да придобие температура 35 милиона градуса, а умът да придобие такава светлина, през която да се вижда всичко.
20.3.1921г.
52. Фарисей и садукей,  НБ , София
То е обладало науката, политическия живот, изкуството, музиката – целокупния живот. Ако мислите, че в науката ще намерите смисъла на вашия живот, вие сте на крив път. Друг е въпросът, ако употребите науката като средство за развитието на вашия ум.
52.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Ако мислите, че въ науката ще намѣрите смисълъ на вашия животъ, лъжете се. Ако употрѣбите науката като срѣдство за развитието на вашия умъ, на правъ пѫть сте.
3.4.1921г.
53. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
53.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Най-простото учение, което можете още сега да приложите на земята, то е науката за яденето.
24.4.1921г.
54. В рова на лъвовете,  НБ , София
Същото е и в науката.
54.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
И въ науката е сѫщото.
1.5.1921г.
55. Възкресение на Любовта,  НБ , София
55.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Това е философия, това е науката, която за въ бѫдеще ще се приложи.
15.5.1921г.
56. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
56.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Именно въ това стои науката, че ако вие знаете законитѣ,. може да измѣните нѣщата.
22.5.1921г.
57. Живата енергия,  НБ , София
57.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Кого взимаме днесъ за учитель? Нали този, който е способенъ, ученъ, а не невѣжия? Въ всички отрасли на науката хората сѫ дошли до това положение.
12.6.1921г.
58. Двете жени, НБ , София
Да си дадеш ръка, това значи два ума да се съединят в едно, за да работят взаимно за облагородяване на човека във всички области на науката; две сърца да чувстват еднакво, и две воли да се обединят за добро, без да се казва, че така учи науката, иначе учи религията.
58.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Да си дадешъ рѫка, значи двѣ воли да се съединятъ, два ума да се съединятъ, да работятъ за облагородяване на човѣка въ всички области на науката, а не да казваме, че тъй учи науката, тъй – религията.
Ние ще изпитаме любовьта тъй, както Богъ я проявява въ насъ и тази любовь ще ни даде по-новъ потикъ на науката въ всички отрасли, всичко да се застѫпи.
20.6.1921г.
59. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Това е и в обществото, и в науката, и в търговията, и навсякъде.
20.11.1921г.
60. Ананий и Сапфира,  НБ , София
И причината на съвременните криви схващания, всички грешки в науката стават, понеже умът не е толкова еластичен да схваща нещата отвътре, точно, а ги схваща отвън, погрешно.
25.12.1921г.
61. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Сега съвременните хора очакват своето спасение от науката, нали? Не е спасението вън от твоя ум, а от туй, което е вътре в твоята душа. Науката е един голям идол: еди-кой си тъй казал, друг инак казал, събрали всичко в една книга и я нарекли „наука“. От 19 века все науката ни спасява.
8.1.1922г.
62. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Питам: Знаеш ли науката да отваряш квадрата, знаеш ли науката да целуваш? – „А, колко съм ги целувал!“ – Ти като онази грешница знаеш ли да целуваш нозете на Христа, на най-великия човек, т.е. твоята уста занимавала ли се е с есенцията и субстанцията на Божествената Любов, на Божествената Мъдрост? Вкусвал ли си ги като плод? Защото, като се вкусят Любовта и Мъдростта, това е тъй приятно, както когато вземеш един плод и кажеш: „А, колко е хубав!“ Това е субстанцията на тези основи, върху които почива Божественият свят.
24.2.1922г.
63. Двата пътя,  МОК , София
Следователно и вие, като ученици, искате да се учите, да се занимавате с науката. От съчетанието на буквите в думата „наука“ в славянските езици се вижда, че славяните търсят в науката метод, чрез който да примирят противоречията в живота. Следователно, от окултно гледище, вие можете да изучавате науката или с цел да намерите метод, чрез който да примирите противоречията в живота, или пък да намерите начин, чрез който да използвате силите на природата. Който изучава науката с цел да използва природните сили, той се натъква на голяма опасност.
63.2 Двата пътя ( втори вариант )
Тогава на славянски търси науката да примири противоречията на живота, науката там в това е насочена. Когато пък в англосаксонската раса (scienta), техният ум е насочен в науката да изучават (науката да изучават) съотношенията на формите и тия вечни промени, които стават вътре в природата. Онзи, който използва науката, опасността е тук голяма, там се заражда свещеният егоизъм.
26.2.1922г.
64. Царството Божие,  НБ , София
Сега, като дойдем до науката, и тя си има свой обект.
5.3.1922г.
65. В дома на Отца,  НБ , София
Нашите учени хора го доказват.“ Аз ще ви кажа, че много неща има доказани от науката, които не са верни, и има хиляди неща, които не са доказани, а са истински.
29.3.1922г.
66. Старият и новият живот, МОК , София
За пример, вземете науката за дишането, която индусите употребяват от толкова векове. И мнозина, които влизат в окултната школа, искат да ликвидират с науката в света, да я отхвърлят и да останат само с окултно познание.
66.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Следователно вие трябва да имате предвид, че старият човек, който живее у вас, както и всички стари възгледи и разбирания за науката, за Живота, представляват голямо дърво, подобно на дъба, и ако не се отдалечите от корените на това дърво, каквато и работа и да започвате, няма да успявате - защо? Това дърво ще изсмуква соковете на вашия живот; окултистите го наричат Дърво за познаване на доброто и злото.
Например ако на Запад се приложи науката за дишането, която индусите прилагат, тя ще даде отрицателни резултати - защо? Защото тия системи са добити при слизането на човечеството, т.е. по закона на инволюцията.
В това отношение много окултисти правят същата погрешка, като искат да ликвидират с науката - те искат съвършено да отхвърлят официалната наука за себе си и да останат само с окултните знания, но като започнат това да отхвърлят, онова да отхвърлят, виждат, че нищо не им остава.
30.3.1922г.
67. Три разряда ученици, ООК , София
Това е първият, който те среща долу. „Човек от мене няма да стане, що съм тръгнал тук, науката не е за мене“.
2.4.1922г.
68. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Основно задайте вие на един религиозен човек въпроса: Ти вярваш ли в Бога? Той няма да ти отговори направо, а ще каже: „Чакай да видя какво е писал еди-кой си“. – Зная, туй съм го учил, ама ти кажи. – „Е, трябва да видя окултизма какво казва, как говори еди-кой си.“ Науката знае тия работи, но ти, твоят личен опит какъв е? Имаш ли личен опит? Той, за да не се издаде, ще си помисли малко какво да отговори.
Някой учен запитайте го, има ли Господ или няма? Той няма доблестта да каже, знае ли или не, а ще каже: „Е, науката това още не го е доказала“. Не науката, а ти си професор, учиш другите хора, този е съществен въпрос.
20.4.1922г.
69. Предназначението на музиката, ООК , София
69.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
За да не се поддава човек на тези лъчи, религията и науката му дават различни методи да бъде положителен, за да не му влияят отрицателните сили.
2.5.1922г.
70. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
70.2 Символични и научни правила ( втори вариант )
Те са символи, които ще ви ползват, както в живота, така и в науката.
14.5.1922г.
71. Дъще Сионова,  НБ , София
В по-широк смисъл, човек може да се влюби в науката, но казвам, че той се влюбил тъй, както младите се влюбват.
21.5.1922г.
72. Много плод,  НБ , София
Но по-смелите ще започнат новата наука – науката на Любовта, Мъдростта и на Истината.
И след като разберем това, ние ще дойдем до другата страна на науката, от чисто научно гледище, ще излизаме в природата, да изучаваме начините и методите, за да подобрим обществения строй.
28.5.1922г.
73. Неговата заповед,  НБ , София
Ако вие затворите една свиня в една кочина и ред години я храните по всички правила на науката, вие ще имате само една много цивилизована свиня, но все ще остане свиня, никога не може муцуната ѝ да се измени и щом я пуснете вън от кочината, пак ще почне да рови и да бъчка – макар че в кочината не рови.
15.6.1922г.
74. Мисъл и действие, ООК , София
Ее, добре мислим ли ние, че месната храна от чисто окултно гледище е единствено най-здравословната храна? Туй науката в бъдеще ще го доказва, окултизмът по този въпрос има друго становище.
Ще дойдем до науката.
74.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Преди поезията, преди науката, преди философията има нещо по-важно за човека, а именно: да се свърже с Бога и тогава да пристъпи към ежедневната си работа.
За ограниченията много е помогнал човешкият ум, който от гледището на науката се е стремял да докаже със статистически данни, че месната храна е най-здравословна.
22.6.1922г.
75. Влиянието на музиката, ООК , София
И сега, в религиозно отношение, науката се състои в същото.
25.6.1922г.
76. Гладуват и жадуват,  НБ , София
И ще видите, че цялото пространство е прекръстосано само с тия нишки, ще намерите една обвита мрежа и всичкото изкуство на науката седи да знаеш как да функционираш из тия нишки, да се отплетеш от тях.
Гладуване и жадуване трябва да има и в науката.
20.7.1922г.
77. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
77.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Също така ще се преподава и науката за растенията.
19.8.1922г.
78. Новият живот, СБ , В.Търново
Ангелът се замислил: „Какъв отговор ще дам сега пред Бога?“ В това време дохожда един поет и го запитва: „Няма ли нещо за мене?“ – „Има един пакет останал – отговорил ангелът, – но той е вярата: тя не е за Земята, а за Небето, затова ти Горе ще отидеш, да си почиваш.“ Питам тогава хората какво искат? Опитахте яденето, опитахте пиенето, спането, науката, но пак ви липсва нещо.
Във всичките области на науката ще бъдат посветени.
31.8.1922г.
79. Спомен от търновските събори - 1922 г., ИБ , В.Търново
На един от търновските събори, след беседата, Учителят нареди да се съберем на групи, по симпатия – кой където обича – със задача, да се коментират въпроси, които вълнуват някои от групата; да се изучават песни, братски песни, или ако някой може да изнесе сказка върху науката, философията, окултизма.
24.9.1922г.
80. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Мъчно е някога да обясняваш духовните истини на светските хора. – Защо? - Защото всеки разбира от своята работа: търговецът – от търговските си работи, земеделецът – от земеделието, лозарят – от лозарството, ученият – от науката.
11.10.1922г.
81. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Следователно, както в науката, в музиката, в изкуството са необходими упражнения, така и в окултната наука са необходими методи.
29.10.1922г.
82. Станете да отидем!,  НБ , София
Щом изучи науката на земята, той й казва: Сега, аз ще те заведа на слънцето, отдето дойдох, да ти покажа, какво трябва да научиш.
1.11.1922г.
83. Нагласяване на силите,  МОК , София
Учените пък казват, че науката ще оправи света. — Преди науката човек не съществуваше ли? Следователно човекът, който създаде и религията, и науката, и икономическите условия, е в сила сам да измени всичко.
Всяко учение, което почива на абсолютни мерки, на абсолютни принципи, е извън религията, извън науката, извън всякакви условия, т.е. то разполага с религията, с науката, с условията и всякога може да ги измени.
Религията, науката, икономиката представляват математически отношения, координати. Религията е движение нагоре; икономиката е движение надолу, а науката — хоризонтално движение. Какво ще правят след това масларите и месарите? На помощ на масларите и месарите иде науката.
Един от катетите на правоъгълния триъгълник представя религията, вторият представя икономиката, а хипотенузата — науката. С други думи казано: възможностите на религията плюс възможностите на икономиката се съдържат във възможностите на науката. Значи науката, т.е. хипотенузата ще оправи религиозните и икономическите въпроси. Когато разглеждаме религията като фактор от една страна, а науката и икономиката като фактори от друга страна и намерим съотношението между тях, само тогава светът ще се оправи.
Сега, да покажем това чрез равенството: а2 + Ъ2 = с2 (тези величини са религията, науката и икономиката). Значи: сборът от квадратите на религията и икономиката се равнява на квадрата на науката. Религията, икономиката и науката се съдържат в ума.
5.11.1922г.
84. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Някои казват, че човек не живее, за да яде и пие. – Как ще живее, ако не яде? От гледището на науката, този въпрос е строго определен, както е точно определено, кои числа са рационални и кои – ирационални.
12.11.1922г.
85. Не знаете, що искате,  НБ , София
И обратното е вярно: Нито писаното от Мойсей, нито писаното в науката е съгласно с това, което Бог е направил.
19.11.1922г.
86. Да наследя,  НБ , София
Аз не съм против науката.
22.11.1922г.
87. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Любов се иска от хората, за да използват правилно науката за дишането.
3.12.1922г.
88. Дойде да послужи,  НБ , София
Там ли ще се връщаме? — Не, постът има отношение към философията и науката.
10.12.1922г.
89. Ще ви научи,  НБ , София
Ще кажете, че в науката съмнението е необходимо.
24.12.1922г.
90. Защо не можахме,  НБ , София
Кое може да ме привлече при вас: яденето ли, облеклото ли, къщите ли, науката, изкуството, музиката ли, вашите мисли и чувства ли, вашата любов ли? Нищо не ме привлича при вас.
31.12.1922г.
91. Простри ръката си!,  НБ , София
Изобщо, когато нещо се отрича или доказва, то трябва да става по правилата и изискванията на науката.
Светът върви напред, религията и науката също напредват.
Едни казват, че трябва да вярваме в Бога, други –в любовта, трети – в науката.
7.1.1923г.
92. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Ако ти развиваш науката, своите знания, започваш да развиваш своя интелект, разсъждаваш за причините и последствията, тази сила от мозъка се изразява в третия пръст и той добива оная специална форма.
7.1.1923г.
93. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Науката ще придобие другъ смисълъ.
93.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Науката ще придобие нов смисъл, ще оживее.
14.1.1923г.
94. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Божията любовь въ сърдцето трѣбва ли да царува? Въпросътъ е за Божията мѫдрость въ ума трѣбва ли да се въведе? И въ науката трѣбва да бѫде: Ей, ей – не, не.
94.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
И в науката трябва да се спазва същият принцип: „Ей-ей; не-не.” Когато ученият прокарва една теория, той трябва да я опита най-малко десет пъти.
Че някой учен открил нещо в областта на науката, позволено му е да си тури името на своето откритие.
21.1.1923г.
95. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Ние наричаме туй състояние въ химията или въ науката неорганизирана материя.
А науката трѣбва да се занимава съ Божествената Мѫдрость.
А цѣльта на науката е да даде всички методи за работа, свободата пъкъ – методи и начини за тази деятѣлность.
95.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Религията учи хората, да живеят добре и да се обичат; науката им дава методи за работа, а свободата ги учи, как да проявят своята дейност.
24.1.1923г.
96. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Гордостта и тщеславието играят важна роля в науката. Гордостта е дала обратни резултати в науката, тя е създала консерватизма.
4.2.1923г.
97. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Ученитѣ хора казватъ: Науката тъй казва. И всички се осланятъ, скриватъ задъ своята позиция, и стоятъ тамъ, очистватъ си рѫцѣтѣ като Пилата, и казватъ: „Науката тъй казва“. Чакай да видимъ какво казва науката! И дошло това ново учение, което съ власть заповѣдва.
97.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Учените пък казват: Така е открила науката. Това е най лесно нещо, да спреш дотам: Тъй рекъл Бог, или така е доказала науката. Така твърди науката.
11.2.1923г.
98. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Нѣкои ще кажатъ: Науката.
Сега цѣлото общество е така, съ такива погрѣшки, и едни казватъ, че страданията въ свѣта се дължатъ на науката, други казватъ, че страданията се дължатъ на други причини и т.н.
98.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Учените ще кажат, че науката е същественото.
Науката, знанието, дават подтик на човешкия дух да се развива.
Като практичен народ, американците винаги използват науката при уреждане на своите търговски и житейски работи.
За оправдание на грешките си мнозина търсят причината във възпитанието, други – в науката.
Знаете ли откога е произлязла науката? Знаете ли кога се явила геометрията? Ами астрономията? Ще кажете, че астрономията се явила във времето на вавилонските овчари. Такива са, например, науката за ума, за сърцето, за душата, за духа.
11.2.1923г.
99. Съмнение и воля, ООК , София
Някой психолог изучава науката на отрицателните черти у човека. А окултният ученик трябва да започне да учи науката за здравите хора.
14.2.1923г.
100. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Някой учен открие нещо и казва, че е внесъл нова идея в науката. На същото основание казваме, ме ученият, който е измислил нещо ново в науката, не е нищо друго освен впрегнат кон, заставен от господаря си да свърши тази работа.
25.2.1923г.
101. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
101.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Науката прави огромни усилия, да даде известни знания на човека.
7.3.1923г.
102. Педагогическа лекция,  МОК , София
102.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Когато дойдем до науката, ние трябва всинца да имаме туй разположение.
11.3.1923г.
103. Видѣхме Господа,  НБ , София
103.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Ние носим новото и в музиката, и в поезията, и в науката – в целокупния живот.
12.3.1923г.
104. Влияние на планетите, ООК , София
Разбира се, за в бъдеще науката трябва да анализира кръвта на влюбените хора.
25.3.1923г.
105. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Науката, това е едната страна на реалностьта, а другата – философитѣ обяснѣватъ туй абсолютното, метафизическото, неизмѣняемото.
105.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Днес се правят опити да се обясняват причините на противоречията в науката и във философията. Науката е едната страна на реалността, а философията – другата страна. Целта на науката и на философията се заключава в това, да познаят реалността и да я приложат.
8.4.1923г.
106. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
106.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Само тогава те могат да го последват. – За нас е важно да запазим църквата. – Ето как ще я запазите: Раздайте имането си на бедните; живейте с честен труд, с това, което сте изработили. – Нужна ни е култура и наука. – За коя наука говорите? Ако науката е изопачила умовете ви, истинска ли е тя? Друг е въпросът, ако науката облагородява ума на хората.
15.4.1923г.
107. Чий е този образъ?,  НБ , София
Науката навсѣкѫдѣ говори едно и сѫщо.
107.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Навсякъде науката говори едно и също.
22.4.1923г.
108. Петимата братя, НБ , София
Моисей е законът, който оформя нещата. – А пророците? – Те представят религията, науката, културата, които дават подтик на човека да се развива.
25.4.1923г.
109. Четирите съзнания,  МОК , София
Това правило се прилага навсякъде в живота, в науката.
9.5.1923г.
110. Движение на разумните сили,  МОК , София
Съвременните учени хора са деца на науката.
30.5.1923г.
111. Отношение на природните сили,  МОК , София
Това се забелязва в обикновените отношения на хората, това се забелязва и в науката.
На земята науката служи само да свърже ума, сърцето и волята на човека в едно, т.е. да възстанови връзката между тях.
За да изучавате вложеното в себе си, вие трябва да познавате математиката, защото тя се включва и в науката, и в музиката, и в изкуствата.
111.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Така и в науката има известни съвпадения.
И тъй, ако искате да се запознаете дълбоко с науката, това нещо може да го добиете само при един високо морален живот. Защото в науката, както и в музиката, и в изкуствата има математически проблеми.
3.6.1923г.
112. Напразно Ме почитат, НБ , София
Учените се оправдават: „Науката още не е открила това“.
10.6.1923г.
113. Разпятаго търсите, НБ , София
В какво се състои науката на астронома? Той изучава звездното пространство, планетите, слънцата.
Това са хора на науката.
113.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Това са хора на науката.
17.6.1923г.
114. Вяра и съмнение, ООК , София
Има много ученици, много религиозни хора, много учени, които от обич към науката са осакатени, те са преждевременно събудени и вследствие на това са осакатени.
Но за успеха в науката е потребно сила в мозъка.
114.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Има много ученици, много религиозни; хора, много учени, които отъ обичь къмъ науката сѫ осакатени, тѣ сѫ прѣждеврѣменно събудени, и вслѣдствие на това сѫ осакатени.
Само така ще добиете сила за постигане на желанията си, Но, за успѣха въ науката е потрѣбно сила въ мозъка, За успѣха въ всѣко, едно изкуство, за успѣха въ каква и да е область на живота се изисква сѫщо сила.
17.6.1923г.
115. Имаше двама синове, НБ , София
Учените ще работят във всички области на науката, изкуствата и музиката.
115.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Но досега още науката не е открила да имат свещеници, не е открила още никаква тяхна азбука, написани книги, не е открила още тяхна писана история.
В науката на Бялото братство този начин съществува и той е следният.
И всички учени, професори ще бъдат заняти с всички отрасли на изкуството, музиката, науката, ще научат законите, всички специални методи, при които материята може да взима най-съвършени форми.
20.6.1923г.
116. Опити,  МОК , София
Според науката за дълбокото дишане в човешкия организъм се забелязват две течения.
Велика наука е науката за дишането.
116.2 Опити ( втори вариант )
Понеже в организма има две противоположни течения, там в науката за дълбокото дишане как ги наричат? Често или едното, или другото течение взема надмощие.
21.6.1923г.
117. Приложение, ИБ , БС , София
За науката не важи дали сте българин или не. Дори може да сте православен, но и православието не важи за науката.
27.6.1923г.
118. Нежност и грубост,  МОК , София
Докато се занимава с препариране на животни, науката взима криво направление.
Всяка област на науката е свещена и който пожелае да я изучава, той трябва да има позволение от ония, които управляват тази област.
1.7.1923г.
119. Ще дойдем при него, НБ , София
Тази енергия е причина за повдигане на религията, науката, изкуството.
3.7.1923г.
120. Първото правило,  МС , София
Та, ние идем да турим науката на нейното подобаващо място. Ще кажем на науката: "Ти да не блудстваш вече с толкоз мъже, ще бъдеш честна жена.
21.10.1923г.
121. Разумният живот,  МОК , София
Науката твърди това. Ние не искаме да разрушим сегашните ви схващания за живота, сегашните ви познания в науката, но казваме, че могат да възникнат различни възражения в умовете на хората.
Защо? – Всички тия учени се занимават с известен отрасъл от науката, боравят с известни елементи, които седят по-низко от тях, и с това им оказват някакво влияние.
28.10.1923г.
122. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
И пак започва: „Икономията...“ Когато Господ създаваше света, Той нямаше науката за икономията.
31.10.1923г.
123. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Някой може да каже, че науката е принесла полза.
Ние казваме: „Без страх!“ Аз съм дал на младите един поздрав: „Само светлият път на Мъдростта води към Истината!“ На вас казвам: „Само светлият път на Божествената Мъдрост води към Божествената Истина!“ И тъй, ние ще употребим науката не за нашата личност, не да пожертваме Истината за тази наука – ние искаме да употребим съвременната наука като средство за възтържествуване на Истината.
4.11.1923г.
124. Задачи на истинската наука,  МОК , София
Когато ние посочваме недъзите на известен клон от науката, например на медицината – наука за лекуването на човека, ни най-малко нямаме предвид да я критикуваме, но като разглеждаме състоянието на днешното ѝ развитие, посочваме възможностите за нейното развитие в недалечното бъдеще.
Нека вземем друг отрасъл от науката, например астрономията.
Ние благодарим на науката за това, което ни е дала до днес в пътя на своето развитие. Често някои младежи казват: Науката е доказала това! Веднъж повярвали в науката, те са категорични в своите заключения и не приемат никаква нова мисъл. Че какво е доказала науката? Тъкмо по тия въпроси, по които съвременните хора най-много спорят, тя не е доказала нищо положително. Ние индивидуализираме науката като някоя личност, а в същност науката е резултат на усилията на човешкия дух. Той е създал философията, математиката, естествените науки и всички други отрасли на науката и сам ги е кръстил. Вторият, духовният отдел, ще се занимава с умствените науки, а третият отдел ще бъде наука за произхода на човешкия дух, която ще докосне ония области от науката, които сега са непонятни на съвременните учени.
Всичко онова, което е полезно в науката за вашето развитие, изучавайте, но всичко онова, което е вредно за вас, отхвърляйте настрана.
Ако срещнете някое препятствие в живота си, това препятствие може да ви намести крака и вие ще се радвате, В този случай науката може да ви хвърли в противоречия, но понякога тази наука със своите теории може да извади от вас много заблуждения и да намести умовете ви.
Ако разглеждате от това гледище науката, каква трябваше да бъде например големината на лицето спрямо тялото? Старите гърци са определяли, че дължината на лицето трябва да съставлява 1/10 от целия ръст на човека.
Във вас трябва да се събуди силен интерес към разните области на науката, за да се развият постепенно и различните центрове.
И тогава, който клон от науката и да изберете, ще ви ползва. Ние не ви налагаме да изберете този или онзи клон от науката.
4.11.1923г.
125. Основа на знанието,  МОК , София
Сега и вие като ученици в гимназията, като студенти в университета, ако бихте изучавали естествените науки, па и всички други науки от това гледище, като неразривна стадия от вашия живот, вие бихте имали съвсем други разбирания за живота и за науката.
Като се научите да живеете разумно, ще знаете как да използвате науката във всички нейни разклонения, във всички нейни положителни и отрицателни фази, ще знаете как да отстраняват всяка нейна лоша страна и как да приемате всяка добра страна.
4.11.1923г.
126. Отвори им умовете,  НБ , София
Някой път, като говоря за науката, вие казвате: „А, той е против науката“. Аз имам всичкото почитание към науката, за мене тя с всичките си отрасли е свещена, тя е произлязла от Бога, от Божествената Мъдрост, но за онези изопачени човешки теории казвам: Това не е наука, това са залъгалки за хората.
11.11.1923г.
127. Който има уши,  НБ , София
Туй погрешно схващане е минало във всичките клонове на науката и е проникнало самата същина на нашия живот; и всеки един за себе си мисли, че по-умен от него няма, че само той живее и страда, а никой наоколо му не живее и не страда – тъй поне чувстваме в себе си.
18.11.1923г.
128. Бог на живите,  НБ , София
Нима всички съвременни теории на науката не са от „1001 нощ“? Сега според тази съвременна относителна реалност, според теорията на Айнщайн, всички хора признават, че науката е една относителна реалност, а досега мислиха, че е една положителна реалност.
Сега науката казва, че светлината на звездите се подчинява на общия закон на трептенията, че имало едно отклонение в лъчите на светлината и туй се върши под влиянието на тия трептения.
Като го завел, то казало: „Слушай, на земята искам, а ти ме водиш в ада“. – „Ами че тук са хората, тук живеят те.“ Раздори, съмнения, недоразумения навсякъде: и в науката, и в религията, и в обществото – навсякъде.
2.12.1923г.
129. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Когато работим с тази основна идея, те са готови да ни помагат всякога и във всичко: и в науката, и в изкуствата, и в живота.
19.12.1923г.
130. Окултната музика в живота, ООК , София
Сега ще каже някой: „Велики неща има вътре в Природата!“ Знаете ли какви са великите неща? Вземете как разглеждат в науката Слънцето? – Като една голяма горяща маса, като изучават и неговите елементи. Трябва да се учи! Тъй като вървите – там, дето науката спира, вие ще продължавате вашия път.
23.12.1923г.
131. Скръб и радост,  НБ , София
Като вземете всичките видове идеалисти, всички хубаво разсъждават, но аз казвам: Вие още учите науката на човешкото безпътие.
23.12.1923г.
132. Упътвания и образи,  МОК , София
С какво ще можете да заинтересувате онзи, който търси знание? – С науката.
30.12.1923г.
133. Нашите длъжници,  НБ , София
А тя го увие в старата си рокля и казва: „Бабината рокля!“ Това са сума факти, които аз съм наблюдавал! Ами при такава една философия какво очаквате? Но това не е само в обикновения живот, това е и в науката, и в религията.
20.1.1924г.
134. Придобивки на съзнанието, МОК , София
За тия явления в живота науката както в миналото, така и днес, има свои теории, които ние засега ще изоставим настрана.
27.1.1924г.
135. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Науката не струва нищо, изкуството не струва нищо, ние трябва само да се молим на Бога“.
Защо ученикът е станал ученик, а не учител? Защото ако беше станал учител, предметите на науката щяха да останат незаучени.
3.2.1924г.
136. Елементи в геометрията, МОК , София
Като изучавате науката за живота, трябва да знаете, че ако вие не сте деликатни спрямо другите хора, и те ще бъдат със същото поведение по отношение към вас.
Вие трябва да знаете, че ще срещнете ред мъчнотии и във физическия свят, и в науката, и във вашата собствена етика.
3.2.1924г.
137. Плодовете на Духа,  НБ , София
Обаче явяват се и хора с противоположни възгледи, и то не само в държавата, но и в науката, и в религията.
10.2.1924г.
138. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Божественото носи още и свобода, но тази свобода не е обоснована на насилието, тя не е обоснована и на науката, тя е нещо идеално.
10.2.1924г.
139. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК , София
Красотата в живота, красотата в науката не седи в много знания. Красотата в науката, в природата, в живота седи в онези микроскопически хубости и добрини, които едва долавяме.
13.2.1924г.
140. Трите състояния у човека, ООК , София
Къде е Той? Туй е според науката.
20.2.1924г.
141. Обектът на съзнанието, ООК , София
Хората на науката могат да принесат по-голяма пакост, ако не вървят в правия път, но когато работят, принасят по-голяма добрина.
2.3.1924г.
142. Родени изново,  НБ , София
Да, трудно е, ако се говори по правилата на новата граматика, по правилата на новите системи, по правилата на науката на последователността, както съвременните хора я схващат, но да се разговарям, да ви говоря Истината, това е много лесно.
Сега, при вашите сегашни схващания, туй може да не е в съгласие с вашите възгледи за науката и живота, но така е.
23.3.1924г.
143. Брат ти си дойде,  НБ , София
Трябва да имате ясна представа за науката, за целите, които тя преследва, и за услугите, които допринася.
Аз познавам науката за съкращението и разпущането на мускулите и по тях различавам добрия човек от лошия.
30.3.1924г.
144. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Така ще се укрепят и религията, и науката, и общественият живот.
6.4.1924г.
145. Кажи само реч,  НБ , София
Аз отговарям: То е учение за живата природа, която включва в себе си всички живи сили, с които се занимава науката. Ето защо, ако кажа нещо, било по медицина, по музика, изкуство или каквато и да е област на науката, все ще се намери някой да се обиди.
13.4.1924г.
146. Още малко,  НБ , София
Всичките ти усилия в науката и в изкуството ще пропаднат.
20.4.1924г.
147. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
С науката заедно ще върви и религията. Кой търговец може да приложи Христовия морал? Кой търговец може да обича ближния си и да му продава като на себе си? И в науката, между учените, има известен морал.
27.4.1924г.
148. Ще го изцеля,  НБ , София
Ти, който отричаш науката, като се разболее дъщеря ти, веднага викаш лекар.
Как ще си обясните, защо един човек е по-енергичен и по-бърз от друг? За да си отговорите на този въпрос, ще си послужите с науката.
7.5.1924г.
149. Страхът, ООК , София
В него е науката.
11.5.1924г.
150. Напразно ме почитат,  НБ , София
Не, последните открития в науката показват, че природата разполага с велики тайни сили, още скрити за човека.
Ако каже, че Слънцето е огнено тяло с висока температура, всички ще се произнесат за него, че е учен, че разказва за последните открития на науката.
18.5.1924г.
151. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Днес повечето хора не успяват в живота си, защото вярват само в науката, очакват тя да ги повдигне. И науката има място, но не навсякъде. Тя е науката на любовта.
25.5.1924г.
152. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Така постъпват с всекиго, който иска да внесе една нова идея, било в науката, било в религията, било в обществения живот.
9.6.1924г.
153. Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ , Витоша
Какъв е образецът на свободата? - Като дойде до любовта, има любов в децата, във възрастните, в търговията, в науката и т.н.
7.7.1924г.
154. Топлината на живота, МС , София
Съвременното човечество се нуждае от нови знания в областта на възпитанието, на науката, на техниката, както и на обществения живот.
10.9.1924г.
155. Важността на числата, ООК , София
Дойде например един учен човек, прокара някоя нова философия в науката и си замине.
155.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Дойде напримѣръ, единъ ученъ човѣкъ, прокара нѣкоя нова философия въ науката и си замине.
15.10.1924г.
156. Абсолютна справедливост, ООК , София
Хората са несправедливи и във философията, и в морала, и в науката – иглата я няма никъде.
19.10.1924г.
157. Настанало е царството Божие, НБ , София
Колцина сѫ онѣзи въ сегашния вѣкъ, които иматъ ясна прѣдстава за живота? Колцина отъ тѣхъ знаятъ отъ гдѣ, какъ и отъ кое мѣсто сѫ дошли на земята? Тия хора твърдятъ, че науката казва, какво човѣкътъ е произлѣзълъ отъ една малка животинка и тъй се развилъ на земното кълбо.
Науката не е едно благо, тя е една професия.
Гледамъ, върви нѣкой професоръ, разправя за философията на Канта, но едната си рѫка държи въ джоба, пази се и разказва: има Господь въ свѣта, науката доказва това.
157.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Колцина са онези в сегашния век, които имат ясна представа за живота? Колцина от тях знаят откъде, как и от кое място са дошли на земята? Тия хора твърдят, че науката казва, как човекът е произлязъл от една малка животинка и тъй се развил на земното кълбо.
Науката не е едно благо, тя е една професия.
Гледам, върви някой професор, разправя за философията на Кант, но едната си ръка държи в джоба, пази се и разказва: Има Господ в света, науката доказва това.
22.10.1924г.
158. Възможности и прояви на Любовта, КД , София
Казвате: „Аз не искам да се уча.“ И науката казва: „И аз ученост няма да ти дам.“ - „Аз не искам да любя.“ И сърцето казва: „И аз любов няма да ти дам.“ Казвате: „Воля не ми трябва.“ И волята казва: „Нищо няма да направиш без мене.“ А щом внесете какъвто и да е акт във волята, ума или сърцето, веднага ще има съответно действие в самия вас.
29.10.1924г.
159. Темпераментите, ООК , София
В най-ново време обаче науката приема седем темперамента в човека, които отговарят на седемте системи в него: мозъчна, мускулна, дихателна, кръвоносна, хранителна, очистителна и чувствителна.
2.11.1924г.
160. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
Знаете ли коя дума се е появила най-първо в човешката реч? Има ли някой, който да е чел нещо? (– Според науката най-първо се явили съюзите или подражателните звуци.) Тъй, сега научните изследвания показват, че когато човек почне да заболява, най-първо той загубва съществителните имена, туй показва, че те са от по-нов произход; след туй той изгубва прилагателните, после глаголите и остават само съюзите.
160.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
Отговор: Според науката най-първо са се явили съюзите, или подражателните звуци.
2.11.1924г.
161. Роденитѣ, НБ , София
Ти ще почнешъ да работишъ като човѣкъ, който обича науката и се учи.
Когато единъ човѣкъ работи въ науката и жертвува своя животъ, ти трѣбва да кажешъ: този човѣкъ жертвува живота си заради мене, да добия знания. Всѣки единъ човѣкъ, който жертвува живота си, за да даде потикъ на човѣчеството, кѫдѣто и да е той, било въ религията, било въ науката, било въ сѣмейството си, като майка, или баща, като синъ, или дъщеря, това сѫ онѣзи братя, онѣзи агънца или прасенца, който сѫ подигнали човѣчеството.
161.2 Родените ( втори вариант )
Ти ще почнеш да работиш като човек, който обича науката и се учи.
Когато един човек работи в науката и жертва своя живот, ти трябва да кажеш: Този човек жертва живота си заради мене, да добия знания. Всеки един човек, който жертва живота си, за да даде подтик на човечеството, където и да е той, било в религията, било в науката, било в семейството си, като майка, или баща, като син, или дъщеря, това са онези братя, онези агънца или прасенца, който са повдигнали човечеството.
9.11.1924г.
162. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
Сега в науката има известни положения, които трябва да изучавате.
162.2 Условия лежащи в триъгълника ( втори вариант )
В науката има известни положения, които трябва да изучавате.
16.11.1924г.
163. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Сегашнитѣ ни схващания, и въ науката сѫ такива.
163.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Сегашните ни схващания, и в науката са такива.
16.11.1924г.
164. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите,  МОК , София
Често онези, които следват окултната наука, но не с запознати много добре с тия клонове на науката (астрология, хиромантия, френология и др.), та когато в живота ги нападне една меланхолия или обезсърчение, едно рязко променяне от едно състояние в друго, не могат да си помогнат.
Противоречията съществуват и в науката, но това са възможности за учените хора да се родят нови идеи. Противоречия в науката, това е една възможност за нови изследвания.
164.2 Ролята на противоречията. Влияние на планетите ( втори вариант )
Противоречия съществуват и в науката, но това са възможности за учените хора – да се родят в тях нови идеи; те представляват възможност за нови изследвания.
23.11.1924г.
165. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
Този закон ще създаде в вас труда, прилежанието, работоспособността, науката, всичко това иде от втория закон.
165.2 Светлина и знание. Музика ( втори вариант )
Този закон ще създаде във вас труда, прилежанието, работоспособността, науката и др.
7.12.1924г.
166. Великата погрешка, МОК , София
Тогава всичките отрасли на науката могат да ви служат като помагала в живота.
166.2 Великата погрешка ( втори вариант )
И тогава всички отрасли на науката ще ви служат като помагала в живота.
7.12.1924г.
167. Ти си!, НБ , София
Ако религията се прѣвърне на Любовь, тя е на мѣстото си; ако науката се прѣвърне на Мѫдрость, тя е на мѣстото си. Религията азъ наричамъ забавачница за хората, а науката – учителка за възрастнитѣ дѣца.
167.2 Ти си! ( втори вариант )
Ако религията се превърне на Любов, тя е на мястото си; ако науката се превърне на Мъдрост, тя е на мястото си. Религията аз наричам забавачница за хората, а науката – учителка за възрастните деца.
10.12.1924г.
168. Неразбраното, ООК , София
И в науката не е всичко за вас.
Това е по отношение на науката, по отношение на Мъдростта.
14.12.1924г.
169. Що е единица. Числа и действия, МОК , София
Сега, заедно с науката аз засягам тия въпроси, понеже науката може да ви бъде полезна само при един разумен живот.
169.2 Що е единица. Числа и действия ( втори вариант )
Аз засягам тия въпроси заедно с науката, понеже науката може да ви бъде полезна само при един разумен живот.
17.12.1924г.
170. Хармонична деятелност, ООК , София
Този закон, по който се определя атмосферното налягане, а оттам и промените във времето, има известно приложение и в науката.
21.12.1924г.
171. Миротворци, НБ , София
Сега и въ науката, и въ религията, всѣки пише по цѣли томове върху този листъ, който е взелъ отъ тази книга.
Казвате: това науката не е доказала.
171.2 Миротворци ( втори вариант )
Сега и в науката, и в религията, всеки пише по цели томове върху този лист, който е взел от тази книга.
Казвате: Това науката не е доказала.
24.12.1924г.
172. Както Природата пише, ООК , София
Неделята е ден на Слънцето, ден на науката.
28.12.1924г.
173. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
Сега тия разсъждения са извън науката, те да не ви бъркат на вашата наука.
Не научен начин, защото често науката не може да даде един подтик, но да се направят тия неща достъпни за един положителен живот, че да добиете една увереност във вътрешния си живот, да знаете, че има един закон, с който може да се работи.
173.2 Закон за внушение и закон за равновесие ( втори вариант )
Тия разсъждения сега са извън науката.
Като казвам научен език, не подразбирам науката, защото днес тя не може да ни даде подтик, но казвам, че тия неща трябва да се направят достъпни за един положителен живот, от който да добиете увереност във вашия вътрешен живот, да знаете, че има един велик закон, с който може да се работи.
28.12.1924г.
174. Които гладуватъ, НБ , София
Вие казвате: науката е доказала това-онова. Чакайте! Какво е доказала науката? Науката едва е започнала да доказва нѣщата.
174.2 Които гладуват ( втори вариант )
Вие казвате: Науката е доказала това-онова. Чакайте! Какво е доказала науката? Науката едва е започнала да доказва нещата.
7.1.1925г.
175. Проекции, ООК , София
Един учен човек, който е посветил цели 20-30 години за изучаване на някоя област от науката, неговите открития, макар и микроскопически, все таки са допринесли нещо.
Това не е наука! Науката определя нещата отвън.
Та в живота си, когато дойдем до науката, ние ще бъдем строги, ще имаме една Божествена мярка, с която ще мерим своите чувства, своите мисли и своите действия.
25.1.1925г.
176. Който иска славата, НБ , София
Днесъ науката е успѣла да постигне чрѣзъ безжичния телефонъ да се съобщаватъ хората отъ Парижъ до Лондонъ.
176.2 Който иска славата ( втори вариант )
Днес науката е успяла да постигне чрез безжичния телефон да се съобщават хората от Париж до Лондон.
1.2.1925г.
177. Чудните предположения,  МОК , София
Като казвам това, не разбирам, че трябва да се опълчим против науката, но казвам, че на сегашното знание му липсва нещо.
15.2.1925г.
178. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Че кой отъ васъ не гълта цѣли мухи? Ами че онѣзи агънца, прасенца, кокошки не ги ли гълтате? Колко овци, колко волове сѫ изядени отъ васъ? Нѣкои казватъ: ами че и науката подържа, че е добрѣ да се ядатъ агнета.
Благодарение на тѣзи три реалности, науката расте и се развива. Не мислете, че азъ говоря за онѣзи учени хора, които сѫществуватъ днесъ въ науката. Не, азъ говоря за онѣзи учени хора, които привидно минаватъ за прости хора, които науката не познава като учени, но които сѫ просвѣтени, които сѫ пожертвували цѣлия си животъ само за работа. Дали тѣ ще се проявятъ въ науката, въ образованието, въ изкуството, въ музиката, ние съ радость ще отворимъ тѣхната книга и ще четемъ.
178.2 Последното място ( втори вариант )
Че кой от вас не гълта цели мухи? Ами че онези агънца, прасенца, кокошки не ги ли гълтате? Колко овце, колко волове са изядени от вас? Някои казват: Ами че и науката поддържа, че е добре да се ядат агнета.
Благодарение на тези три реалности, науката расте и се развива. Не мислете, че аз говоря за онези учени хора, които съществуват днес в науката. Не, аз говоря за онези учени хора, които привидно минават за прости хора, които науката не познава като учени, но които са просветени, които са пожертвали целия си живот само за работа. Дали те ще се проявят в науката, в образованието, в изкуството, в музиката, ние с радост ще отворим тяхната книга и ще четем.
22.2.1925г.
179. И пишеше на земята, НБ , София
Тѣ подържатъ науката и изкуството, носятъ знание на човѣчеството.
179.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Те поддържат науката и изкуството, носят знание на човечеството.
22.2.1925г.
180. Най-важното,  МОК , София
Такива паяци не са съществували, но ако аз пусна тази мисъл, ще създам една куриозна теория в науката.
Много неща в науката са толкова доказани, колкото и теорията за паяка с десетте милиона очи.
25.2.1925г.
181. Отличителни черти на човешката интелигентност, ООК , София
Сега, разбира се, учените антрополози са се спрели само на външната страна на науката, но туй още не е цялата наука.
1.3.1925г.
182. Сега скърбь имате, НБ , София
Въ музиката въ науката, въ свѣщенодѣйствието, или кѫдѣто и да е, вие сте изразители само на великото.
Това нѣщо можемъ да постигнемъ въ всички отрасли на науката и да видимъ новитѣ резултати.
За музиката се иска душа! За поезията се иска душа! Въ великитѣ отрасли се искатъ велики души, които да разбератъ, какво нѣщо е науката, какво нѣщо е музиката или какво нѣщо е поезията.
Господь се занимава съ науката, но не тъй както ученитѣ.
182.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
В музиката в науката, в свещенодействието, или където и да е, вие сте изразители само на великото.
Това нещо можем да постигнем във всички отрасли на науката и да видим новите резултати.
За музиката се иска душа! За поезията се иска душа! Във великите отрасли се искат велики души, които да разберат, какво нещо е науката, какво нещо е музиката или какво нещо е поезията.
Господ се занимава с науката, но не тъй както учените.
22.3.1925г.
183. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Мислите ли, че онова малко ваше момиченце, което е взело своята кукла и ѝ прави рокличка, управлява я съ пръчица, та това е послѣдната дума на науката? Мислите ли, че тази кукла ще разрѣши всички въпроси на свѣта? Това момиченце казва: мамо, вижъ моята кукличка! Това момиченце мисли ли, че ще разрѣши задачата на живота? Мислите ли, че онази майка, като роди едно дѣте, ще разрѣши всичкитѣ задачи на живота? Азъ гледамъ, една майка като вземе своето дѣте на рѫцѣ, носи го и казва: вижте моето дѣтенце! Като че въ лицето на нейното дѣтенце е изразенъ цѣлия свѣтъ! Една овца сѫщо може да вземе своето агънце и да каже: вижте моето дѣтенце! И една крава може да си вземе теленцето и да каже: вижте моето дѣтенце! И една пчеличка може да вземе своята малка какавидка; и една пеперуда може да вземе своята малка какавидка сѫщо, но всичко това разрѣшава ли въпроситѣ? Това сѫ само упражнения въ свѣта.
Казвате: науката чрѣзъ своите доводи е доказала че сѫществува Господь. Бре, много нѣщо доказала науката! Тя дошла да доказва, че има Господь, а не може да направи човѣка безсмъртенъ. Ако науката е доказала, че има Господь, и ако ние дѣйствително вѣрваме въ това, Любовьта трѣбва да дойде въ насъ.
183.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Мислите ли, че онова малко ваше момиченце, което е взело своята кукла и ѝ прави рокличка, управлява я с пръчица, та това е последната дума на науката? Мислите ли, че тази кукла ще разреши всички въпроси на света? Това момиченце казва: мамо, виж моята кукличка! Това момиченце мисли ли, че ще разреши задачата на живота? Мислите ли, че онази майка, като роди едно дете, ще разреши всичките задачи на живота? Аз гледам, една майка като вземе своето дете на ръце, носи го и казва: вижте моето детенце! Като че в лицето на нейното детенце е изразен целия свят! Една овца също може да вземе своето агънце и да каже: вижте моето детенце! И една крава може да си вземе теленцето и да каже: вижте моето детенце! И една пчеличка може да вземе своята малка какавидка; и една пеперуда може да вземе своята малка какавидка също, но всичко това разрешава ли въпросите? Това са само упражнения в света.
Казвате: науката, чрез своите доводи, е доказала, че съществува Господ. Бре, много нещо доказала науката! Тя дошла да доказва, че има Господ, а не може да направи човека безсмъртен. Ако науката е доказала, че има Господ и ако ние действително вярваме в това, Любовта трябва да дойде в нас.
5.4.1925г.
184. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Нѣкои казватъ: знаешъ ли каква е послѣдната теория? Каква е послѣдната теория на науката не зная, но зная, каква е послѣдната мода.
И сега, всѣки човѣкъ, който не ваксинира дѣтето си, той е извънъ границитѣ на науката, той се счита ретроградъ.
184.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Някои казват: Знаеш ли каква е последната теория? Каква е последната теория на науката не зная, но зная, каква е последната мода.
И сега, всеки човек, който не ваксинира детето си, той е извън границите на науката, той се счита ретроград.
12.4.1925г.
185. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Питамъ тогава: защо ни е науката? – Да знаемъ какъ да смѣтаме хората.
185.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Питам тогава: защо ни е науката? – Да знаем как да смятаме хората.
21.6.1925г.
186. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
При това, има единъ законъ, споредъ който, ако не дадешъ твоето дѣте да го присадятъ, да го ваксиниратъ, считатъ те невѣжа и те държатъ подъ отговорность, че не вървишъ въ пѫтя на науката.
186.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
При това, има един закон, според който, ако не дадеш твоето дете да го присадят, да го ваксинират, считат те невежа и те държат под отговорност, че не вървиш в пътя на науката.
28.6.1925г.
187. Смяна на състоянията,  МОК , София
Същото нещо се отнася и до другите области на живота и науката.
5.7.1925г.
188. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Този великъ законъ въ науката наричатъ развитие, еволюция.
Азъ пъкъ зная тукъ въ България, казваха за единъ професоръ, че слѣдъ като изпивалъ най-малко около три килограма бира, написвалъ нѣщо цѣнно изъ науката.
Ще кажатъ не е така, както казвате, науката е доказала това по другъ начинъ.
Науката се дължи на Божествения Духъ.
188.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Този велик закон в науката наричат развитие, еволюция.
Аз пък зная тук в България, казваха за един професор, че след като изпивал най-малко около три килограма бира, написвал нещо ценно из науката.
Ще кажат не е така, както казвате, науката е доказала това по друг начин.
Науката се дължи на Божествения Дух.
5.7.1925г.
189. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Когато хората се стремят към взаимна отстъпчивост, взаимна жертва и солидарност, навсякъде в живота ще има прогрес – и в науката, и в изкуствата.
6.7.1925г.
190. Вътрешна връзка, МС , София
Какви ще бъдат тия методи? Как трябва да разбирате новото учение, науката, изкуството, музиката? Науката е средство, музиката е средство, речта на човека е средство, богатството е средство.
13.7.1925г.
191. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Казвате: „Нали сме излезли от Бога?“ Има излизане отдолу, има излизане и отгоре. – Тогава какво трябва да правим? Нали науката казва така. – Да, има човешка наука, но тази, за която аз ви говоря, не е човешка. Ти изучи ли науката на светиите? Научи ли науката на ангелите? Науката на ангелите е за далечното бъдеще. Ами науката на Бога научил ли си? Аз не започвам с ангелската наука, не започвам и с науката на светиите, но започвам отгоре – с науката на Бога.
Това е науката на Божествения живот, науката на Божественото изобилие.
Как ще свършите, ако започнете с науката на ангелите и светиите? (Учителят откъсна едно стръкче тревица и каза: „Ще израстете нагоре, като тази тревица“.) Всяко цвете има двояк смисъл. Ако откъсна едно цветенце и се накича, това показва, че аз живея според науката на ангелите и светиите.
Науката – това е храна за хората.
С вдигането на главата си конят иска да ми каже: „Ти научи ли науката на светиите и ангелите? Пасеш ли трева като нас?“ И волът казва същото. Питам: Като сте изучавали науката на светиите и на ангелите, знаете ли защо конят и волът пасат трева? Казват за някого, че дъвче и преживя като вол. – Според мене човек трябва да се учи да дъвче, а не да гълта храната си.
191.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Тогава, какво трябва да правим? Нали науката казва така? Да, има човешка наука, но науката, за която аз ви говоря, не е човешка. Ти науката на светиите научил ли си? Науката на ангелите научил ли си? Тя е за далечното бъдеще. Ами науката за Бога научил ли си? Сега е време за една по-висока наука. Аз не започвам с ангелската наука, не започвам с науката на светиите, но започвам отгоре - с науката на Бога. Това е науката на Божествения живот, науката на Божественото изобилие.
Ако пък започнете с науката на светиите, с науката на ангелите, как ще свършите? (Учителят откъсна една тревица и я посочи.) Като тази тревица ще израстете нагоре. Когато аз се накича с едно цвете, това означава, че живея по науката на светиите и на ангелите.
Казвам: ако учиш науката на светиите и на ангелите, ще учиш закона на растенето, закона на самопожертването, закона на безкористието.
Ако отивам в пустинята, трябва да си нося вода, на ако отивам при някой хубав извор или при някоя хубава градина с плодове, трябва ли да нося своята храна и вода? Науката - това е храна за хората.
Защо си вдига конят главата? Защо пасе? Конят казва: „Ти ангелската наука, науката на светиите научи ли?" И волът казва същото.
19.7.1925г.
192. Което вие видите,  НБ , София
Тази Истина азъ не я търся въ богатството; тази Истина азъ не я търся въ домоветѣ; тази Истина азъ не я търся въ държавата; тази Истина азъ не я търся въ църквата; тази Истина азъ не я търся въ науката; тази Истина азъ не я търся въ сегашния животъ; тази Истина азъ не я търся въ задгробния животъ. – Тази Истина азъ я търся въ великата Божия Любовь, която познавамъ, отъ която сегашния животъ излиза.
Вие казвате: защо ни е наука? – Науката ще ни даде свѣтлина да разберемъ физическия свѣтъ.
192.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Тази Истина аз не я търся в богатството; тази Истина аз не я търся в домовете; тази Истина аз не я търся в държавата; тази Истина аз не я търся в църквата; тази Истина аз не я търся в науката; тази Истина аз не я търся в сегашния живот; тази Истина аз не я търся в задгробния живот. – Тази Истина аз я търся във великата Божия Любов, която познавам, от която сегашният живот излиза.
Вие казвате: защо ни е наука? – Науката ще ни даде светлина да разберем физическия свят.
19.7.1925г.
193. Учтивият човек,  МОК , София
За какво може Бог да обича човека? За какво може професорът да обича своя студент? – За неговите способности, за обичта му към науката и за вниманието му към предмета на неговия професор, както и към него самия.
25.7.1925г.
194. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Много съвременни религиозни хора се спират пред науката и казват: Нас ни трябва само Божествената наука, не ни трябва човешка наука. Науката може да бъде само в такъв смисъл човешка, както когато хората изкопават златото от земята и си направят от него монети и разни други украшения и казват: Това злато е наше! Колкото това злато е тяхно, толкова и науката може да бъде тяхна. По същия начин ти си играеш и с науката, като казваш, че не искаш човешка наука, а искаш Божествена.
194.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Много съврѣменни религиозни хора се спиратъ прѣдъ науката и казватъ: насъ ни трѣбва само Божествената наука, не ни трѣбва човѣшка наука. Науката може да бѫде само въ такъвъ смисъль човѣшка, както когато хората изкопаватъ златото отъ земята и си направятъ отъ него монети и разни други украшения и казватъ: това злато е наше! Колкото това злато е тѣхно, толкова и науката може да бѫде тѣхна. По сѫщия начинъ ти си играешъ и съ науката, като казвашъ, че не искашъ човѣшка наука, а искашъ Божествена.
26.7.1925г.
195. Свободни движения,  МОК , София
На времето си всяка теория е била меродавна, вярна, но постепенно с напредване на науката във всяка теория се явяват факти, които тя вече не може да обясни, и постепенно се замества с нова теория, по-вярна, по-близка до Истината. Ако не ми вярвате, мога да ви разкажа как се отива дотам, та сами да проверите нещата.“ Наистина за такова пътешествие се изисква дълго време, но щом въпросът се отнася до науката, това нищо не значи.
15.11.1925г.
196. Време и сила, МОК , София
Науката поддържа, че птиците са произлезли от рибите.
196.2 Време и сила ( втори вариант )
Науката поддържа, че птиците са произлезли от рибите.
29.11.1925г.
197. Той знаеше, НБ , София
И професор Велмиров наследил едно богатство от 15 милиона и повече, но той продължава да се занимава с науката.
29.11.1925г.
198. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Значи науката днес няма приложение във възпитанието на човека, тя няма приложение в неговия морален и нравствен живот.
Казвам: всички трябва да работите върху новото в математиката, във философията, в живота и в науката, за да се внесе разширение и полет в съзнанието ви, активност и предпазливост в чувствата ви, за да се пазите от лошите навици на вашето минало.
198.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
И някои ученици, като погледнат учителя си, също направят едно криво заключение, и веднага започне дисхармония - и в туй отношение опорочава се науката. Науката на химиците - разните отрови, задушливи газове, взривове, същевременно науката за отоплението, осветлението, горенето и т.н., самата наука, като дойде да се приложи във възпитанието, не се е приложила.
По някой път се отнасяме критически към науката.
Ще работите върху науката. Новото в математиката, в науката, в живота трябва да внесе туй разширение в съзнанието, активност и после да ви даде предпазни мерки да се пазите от лошите навици на вашето минало съществувание.
2.12.1925г.
199. Аумен, ООК , София
И най-великите музиканти, и най-учените хора на земята не могат да се похвалят нито с музиката си, нито с науката си. В какво отношение е така? Аз правя сравнение между музиката и науката във възвишения разумен свят и музиката и науката на земята.
6.12.1925г.
200. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
200.2 Какво приложение има числото две ( втори вариант )
Някой път се зароди една идея, така в науката да изнамерите нещо, тъй се въодушевявате, аз това ще направя, аз онова.
13.12.1925г.
201. Откъде ида,  НБ , София
Ако ги решите по този начин, ще разберете вътрешния смисъл на живота, на науката, в тяхната благородна страна.
13.12.1925г.
202. Символи в природата, МОК , София
Когато някой учен работи самостоятелно в известна област на науката, той се свързва с умовете на всички учени, които работят в същото направление.
202.2 Живите символи в природата ( втори вариант )
Тъй и в науката е същият закон. И в науката, щом влезнете, и във всяка една област вие влизате вече във връзка с всички онези хора, които действат в тази посока.
20.12.1925г.
203. Добрата земя,  НБ , София
И науката им фалира, и религията им фалира, и убежденията им се развалиха, всичко пропадна.
Без съмнение вече! Най-дребнавите хора са тия, които казват, че науката не може да съществува без съмнението.
20.12.1925г.
204. Приложение на символите,  МОК , София
Един ден науката ще се домогне до абсолютни резултати. За да се дойде до абсолютните величини в науката, за това се изискват не само външни, но и вътрешни методи.
27.12.1925г.
205. Показа им ръцете си,  НБ , София
Когато казвам, че науката е за учените хора, разбирам, че тя е за високоблагородните, за висшестоящите хора, за хората, които имат душа.
27.12.1925г.
206. Пълнене и празнене,  МОК , София
Той е сведущ във всички области на живота: и в науката, и в религията, и в изкуствата.
Днес се стреми към наука, на другия ден се отказва от науката. – Не, колкото повече знания има човек, толкова по-добре: и той ще се ползва от знанията си, и ближните му ще се ползват.
Тогава ще се стремите и към науката, и към изкуствата, и към религията, без да се спъвате в тия неща. Науката, религията, изкуствата не трябва да бъдат за вас спънка, но подтик, импулс да вървите напред.
206.2 Пълнене и празнене ( втори вариант )
В науката е вещ, в религията, в музиката, в живота на младите, познава всички потънкости.
Културните хора започва да не ги интересува науката, а ги интересува само широкия живот, удоволствието, значи сърцето се пълни.
Вие сега се занимавате с науката. Науката за вас да не ви бъде една спънка, но стимул.
30.12.1925г.
207. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Какво трябва да направи той, за да превърне тази обида? Окултният ученик трябва да се занимава с науката за превръщане на неблагородното в благородно, т.е. с облагородяване на своя характер, с превръщане на своите лоши навици в добри.
10.1.1926г.
208. Давам власт,  НБ , София
Сегашната наука и бъдещата наука, това е науката на Любовта.
17.1.1926г.
209. Благ,  НБ , София
Туй състояние в науката определят на сгъстено, твърдо състояние на телата.
Първата задача на науката, обаче, не е да направи живота си приятен, но да ни научи, как да служим на Бога.
Онези индуси, които изучават науката за Любовта седят там с крайно смирение, учат тази наука.
21.1.1926г.
210. Без наука няма сполука, ИБ , БС , София
Ще взема един стих, който казва: "Без наука няма сполука", или сполуката зависи от науката.
31.1.1926г.
211. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
В такова положение може човек да се намери и в науката.
31.1.1926г.
212. Свидетелството Негово,  НБ , София
И в науката, и в музиката – навсякъде хората живеят не с вяра но с вярвания и със суеверия.
Някои ще кажат: виж какво говори, да нямало мобилизация! Не, нека има мобилизация, но да се мобилизират всички добри хора за правото, за Истината, за науката; да се мобилизират всички честни, всички правдиви хора! Млади и стари, да се мобилизират!
14.2.1926г.
213. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Новото прониква в науката, в религията, в изкуствата, в музиката, в поезията и литературата – в Целокупния Живот.
213.2 Микроскопическите добрини ( втори вариант )
Така подготвени, вие ще бъдете в състояние това новото, което иде в науката, изкуството, поезията, литературата, в целокупния живот, по този начин ще може да разберете живота и да се ориентирате при сегашните условия, те са необходими.
21.2.1926г.
214. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Тези съвършени същества по някой път могат да направят някои малки погрешки, които науката нарича изключения, а аз наричам опущения.
Такива неща има и в науката, и в религията, и в обществения живот и в домашния живот.
Религията и науката, това сме ние. Науката не съществува извън човека.
28.2.1926г.
215. Приех от Отца Си,  НБ , София
До скоро време, науката отказваше съзнанието на нисшите същества. Според науката, инстинктът в света е нещо механическо.
14.3.1926г.
216. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Да изучат цялото Битие и с това са допринесли много нещо за науката. Ботаниците, зоолозите, изобщо учените от всички отрасли на науката са допринесли много неща за общата наука.
21.3.1926г.
217. Жива реч,  МОК , София
Той постепенно ще върви от нисши към висши области на науката.
Науката в широк смисъл на думата има за цел да приготви благоприятни условия за човека, при които да се проявяват силите на ума, сърцето и волята му. Коя е положителната наука? – Това е науката, която води към придобиване на Истината. В каквато област на науката иска човек да прогресира, такива сили трябва да привлича към себе си.
С тези качества вие можете да напреднете в науката. Науката, музиката, изкуството осмислят живота и помагат за разрешаване на трудните задачи, които се срещат в него.
217.2 Живата реч ( втори вариант )
Науката има за цел да се дадат тези благоприятни условия, при които потребните сили за ума, чувствата и волята да дойдат навреме.
Във всички области на науката, където искате да прогресирате, трябва да привлечете тези сили. Науката ще ви бъде потребна не само тук, на земята, но и като минете оттатък през гроба, пак ще ви трябва.
21.3.1926г.
218. Закон на съпоставяне,  НБ , София
А всички онези философи, които казват, че ние започваме от сега нататък науката, това са хората на истинската наука, това са хората на бъдещето, хората на съзнателния живот.
Аз не съм срещнал никъде в аналите на целия човешкия род или в науката да е станало някакво добро или благородна дело без да е имало някакво разумно същество зад него, за което да е извършен този акт.
24.3.1926г.
219. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Трябва ли ученият човек, който е посветил целият си живот на науката, да казва, че науката е празна работа? Трябва ли общественикът, политикът, който е работил 20–30 години всред обществото, да отрича ползата от своята работа? В какво се състои тогава пълнотата на живота, ако Любовта, Мъдростта и Истината са празни работи? Под Истина се разбира само това, което човек носи със себе си и в младини, и в средна възраст, и в старини, и в този, и в онзи свят, и в тази, и в онази епоха, без то да се промени, без да изгуби нещо от своя смисъл.
28.3.1926г.
220. Добро и свобода,  МОК , София
Науката всеки момент крачи напред, а той е иждивил десетки години в университета да преподава своите лекции, без да придобие нещо съществено.
220.2 Добро и свобода ( втори вариант )
Ако вие сте един професор по естествените науки и преподавате петдесет-шестдесет години, какво ще ви даде науката? Даже и вашите ученици в края на краищата няма да ви разбират. През тези петдесет години науката е прогресирала, а вие предавате все едно и също.
4.4.1926г.
221. Групиране на сили,  МОК , София
Някой съвременен учен работи върху даден въпрос от науката цели 20 години и най-после открива нещо.
Това, с което сегашната наука се занимава, науката на миналото ни най-малко не се е интересувала от него.
221.2 Трансформиране на енергиите ( втори вариант )
Всички правила и закони, които сега се изучават в науката, те са предадени, те са написани.
7.4.1926г.
222. Три вида съзнание, ООК , София
Защо? – Защото владеенето на големи богатства зависи от науката.
В подсъзнанието си вие носите науката за движенията, но външно още не сте я изразили.
11.4.1926г.
223. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Само тогава науката ще бъде наука.
16.5.1926г.
224. Ще ми изявиш,  НБ , София
Съвременната религия трябва да обърне науката в правия път.
Всеки духовен човек трябва да разбира музиката и науката много добре. А сега хората какво изучават? До сега те са изучавали и изучават науката да вземат.
23.5.1926г.
225. Скритото имане,  НБ , София
Под стар човек разбирам човека на науката, който има хубава, богата библиотека и сам чете, пише, работи.
30.5.1926г.
226. Което дава живот,  НБ , София
Всички изкуства, както музиката и науката са внесени все от Духа, който още не се е проявил както трябва.
30.5.1926г.
227. Окултни познания,  МОК , София
Палецът е свързан с Божествения свят, показалецът - с Ангелския свят, средният пръст - с Правдата, безименният - с науката, и малкият - с практичността в живота.
227.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Щом като махнеш този пръст, палеца, Божествения свят, показалецът – света на ангелите, на правдата (средния), на науката, на практичните работи (малкия), а цялата ръка – мъдростта в себе си.
6.6.1926г.
228. Ще се наситят,  НБ , София
Има учени хора, наречени деца на науката, които си служат само със забавления.
Аз мога да приведа ред примери от френската академия на науката от 19 век, където повече от теориите на това време бяха верни и истинни, но сега се доказа, че не са верни. Тъй е и в науката.
13.6.1926г.
229. Стана плът,  НБ , София
Дойде ти петнис тиф или друга някаква болест, при която температурата ти се повишава до 40 или до 41 градуса, да кажеш: не, аз зная че и при 41 градуса няма да умра! Ще кажете: да, но науката е констатирала, че човек при 42 градуса вече умира. Туй, което науката е доказала, още не е абсолютно вярно.
16.6.1926г.
230. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Казвате: “Остаряхме, побеляхме; кога ще учим?” Казвам: Що се отнася до науката, до учението, нито старостта, нито белите косми могат да бъдат пречка. – “Ама ние се отчаяхме, обезсърчихме се.” – И това нищо не значи.
20.6.1926г.
231. В малкото,  НБ , София
Сега хората казват: да използваме науката. Нека параходите, които е изнамерила, служат само за пренасяне на пътници, а не и за пренасяне на ония чудовищни гранати! Нека аеропланите, които е изнамерила, служат за пренос на хората, а не и за хвърляне от тях бомби! Нека всички изобретения на науката бъдат използвани и от държавата, но правилно! Нека умовете на учените хора работят, но да не продават своите изобретения за пари! Сега държавата иска да използва всичко и то до там, че да използва даже и свещените идеи, които Бог е пратил на земята.
27.6.1926г.
232. В своите си,  НБ , София
Защото науката е изучавала онези начини и методи, по които се добива живота, светлината и свободата.
4.7.1926г.
233. Запалената свещ,  НБ , София
Не мислете, че онези велики Учители, онези велики адепти не разбират науката. Не искам да критикувам науката, но казвам, че истинските учени хора, върху плещите на които се крепи науката, мълчат.
Христос като се обръща към тези, които са живели преди 2000 години казва: “Човешкия ум, който Бог е турил не се поставя под шиник, но под широк простор, за да служи за благото на този народ, в който живее.” И всички истински учени хора, които се занимават с науката са пратени от невидимия свят за благото на другите хора. Всеки учен човек, който иждивява 20 или 30 години за науката без да му плащат, той е идеалист.
7.7.1926г.
234. Специалният закон, ООК , София
Дали ще се проявим в науката, в изкуствата, в музиката или в каква и да е област на живота, ние трябва да помним своята задача.
11.7.1926г.
235. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Науката показва Славата Божия, но хората като добият знанието не го употребяват за Слава Божия, а за своя слава, вследствие на това се ражда дисхармония.
Топлината и светлината от Слънцето указват голямо влияние най-първо върху религиозното състояние на човека, както и върху науката.
28.8.1926г.
236. Правосъдие, СБ , София
Ако гипсирате гърба на един човек и го оставите да лежи така в продължение на цели 5–6 месеца, трябва ли да мислим, че природата го е създала така? Трябва ли да му казваме, че Бог е определил така? Не, това е според науката на лекарите.
22.9.1926г.
237. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
За разумния науката е благо, но за неразумния тя е нещастие.
3.10.1926г.
238. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
238.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Земята движи ли се? (- Движи се.) Защо казват: Земята се обръща около себе си, а се движи около Слънцето? Защо не казваме, че се движи около себе си, а казваме, че се обръща около себе си? «Движи се около себе си» може ли да се каже? Върти се около себе си, върти се около Слънцето. (- В науката се казва: върти се около себе си, обикаля около Слънцето.) Когато колелото се движи, какво прави? Мели брашно.
Онези, които имат туй силно желание, силен ламтеж, любов към науката.
6.10.1926г.
239. Двата полюса, ООК , София
Науката, която ще дойде, ще бъде свързана с живота.
10.10.1926г.
240. Затова се родих,  НБ , София
Христос донесе в света науката за душата, т.е. начинът, по който хората могат да се приближат и познаят Бога.
13.10.1926г.
241. Свободно движение, ООК , София
Когато лъжата влезе в ума на учения човек, той губи част от своята светлина, а науката губи своята чистота.
Когато хората ликвидират със своята карма, тогава и науката ще мине в нова фаза. Днес мнозина са недоволни от науката, намират, че тя не задоволява напълно техния интерес.
17.10.1926г.
242. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Науката доказала ли е това? Ще каже някой, че човешката мисъл може да се движи с такава бързина.
Науката трябва да има вътрешно приложение. Мнозина казват: “Ние трябва да се държим в старото; да не отстъпваме от науката, от религията на нашите деди и прадеди.” Казвам: Не е въпросът да се създава нова религия.
Ще кажете: “Науката и религията ще ни просветят.” - Нито науката, нито религията могат да ни просветят. Какво са направили науката и религията от човека досега? Впрочем, науката и религията могат да направят много нещо от човека, но за коя наука и за коя религия може да се каже това? - За тази религия, от скъсаните дрехи на която вода тече, и за тази наука, от пропуканите умове на която пиленца излизат, както излизат пиленца от счупените яйца, които кокошката е мътила.
20.10.1926г.
243. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Ако науката не може да осмисли, да одухотвори материалния живот, ако не може да мине от ограничения живот във вечния, каква наука е тя? Под думата вечен живот се разбират безграничните условия на любовта, която носи живота на безсмъртието; на мъдростта, която носи светлина и знание, и на истината, която носи свобода.
24.10.1926г.
244. Ако говоря,  НБ , София
Придобиете ли този огън, пазете го да не изгасне! Имате ли този огън, вие ще се ползвате от науката на великите учители, на великите адепти и гении в света, които са завършили своето развитие.
24.10.1926г.
245. Ранните лъчи.,  МОК , София
Същото се отнася и до науката.
245.2 Зората ( втори вариант )
Често аз говоря за науката. За да проверите вярна ли е науката, вижте има ли вътрешно приложение. Науката за смятането има приложение, науката за пеенето има приложение в живота, науката за готвенето има приложение – каквото и да говорим за яденето, но приятно е, когато сготвят. Но науката, която казва как да съчетаем тези елементи, да сготвим.
Всичко онова, което е вярно в науката, трябва да се внесе в човешкия живот.
31.10.1926г.
246. Неговата заповед,  НБ , София
Няма ли човек обич към знанието, и науката за него няма приложение. С помощта на науката днес се построяват фабрики, пътища, пътни съобщения - железници, параходи и аероплани; тя помага в разните отрасли на живота: кожарство, стъкларство, бояджийство и т.н. Цялата съвременна индустрия лежи в основата на науката.
Щом е така, между науката и религията не трябва да има разногласие. Науката, религията, общественият живот, това са форми на живота, а между всички форми на живота трябва да има единство, не разногласие.
31.10.1926г.
247. Път към свобода,  МОК , София
Като изучавате различните отрасли на науката, изучавайте и различните изкуства и занаяти.
Значи, каквото науката може да направи, и човек може да го направи.
247.2 Път към свобода ( втори вариант )
Като изучавате различните отрасли на науката, изучавайте и различните изкуства и занаяти.
Значи, каквото науката може да направи, и човек може да го направи.
3.11.1926г.
248. Човешкият дух, ООК , София
Сега ще ви задам следния въпрос: Защо човек трябва да учи? Мнозина казват, че науката напътва човека в живота. Право ли е това? Ако се качите на един автомобил, можете ли да кажете, че той ви напътва? Колкото автомобилът напътва човека, толкова и науката го напътва. Какво представя всъщност науката? По този въпрос има две мнения: едното мнение е, че без наука не може; другото мнение е, че без наука може. Науката е произведение на човешкия дух, а човешкият дух седи над всички науки.
Сега, като говоря по този начин, мнозина мислят, че аз отричам науката или че не признавам учените хора. Нито науката отричам, нито учените, но казвам, че всички учени хора са черпили познания от източник, по-висок от тях, и то всеки се е домогвал до тези знания според степента на своето развитие.
Какво се ползува духът от музиката, от религията или от науката във всичките им области? Кой кого учи: духът се учи от музиката или музиката се развива от духа? Цигулката ли учи цигуларя или цигуларят развива цигулката? Цигуларят учи цигулката да свири, но не обратното.
Ще дойде ден, когато и невежите, без да са работили, ще имат на разположение науката на миналото.
Защо е нужна наука на човека? – Науката развива дарбите и способностите. Като погледнете челото, черепа на човека, ще познаете с кои области от науката най-много се е занимавал.
7.11.1926г.
249. Моисей и Христос,  НБ , София
Често, като говоря в беседите си за учените хора и за науката, мнозина мислят, че аз отричам тяхната работа, че не ги признавам и т.н.
Някой казва: “Аз не вярвам в науката.” За коя наука говори този човек? Ако той подразбира само външната страна на официалната наука, прав е да не й вярва. За тази страна на науката Писанието казва: “Буквата умъртвява.” Всеки, който се занимава с тази наука, той е опитал, че тя умъртвява. Ние говорим за вътрешната страна на науката, за положителната, Божествената наука, която е жива и възкресява човека.
Нека децата учат, ние не отричаме техните стремежи! Нека учените създават все по-нови и нови теории, това е необходим път в развитието на науката. Нека поетите, философите, музикантите и религиозните хора, които са деца на учените, се качват по тия високи планински върхове, та като стигнат до най-високото място, ще видят, че науката има своя вътрешна страна, скрита от погледа на обикновения човек. Науката не може да се погълне изведнъж. В това отношение науката създава отлични, красиви идеи.
Обаче, задачата на науката е да изучава не само вредните микроби, но и тия, които подобряват живота.
Науката има смисъл, когато може да се използва и приложи в целокупния живот на човека.
Такъв човек може да се нарече разумен, той разбира науката, както трябва.
Да извадиш едно от колелата на автомобила си и да го заместиш с друго, това е наука! Докато науката не дойде до това положение, тя не може да се счита за истинска, положителна наука.
Науката, която сега се развива, за в бъдеще ще се приложи в живота, затова хората трябва да се приготовляват да си служат с нейните методи и начини.
Старото ще изчезне, ново нещо ще се яви на сцената: и в религията, и в науката, и в обществения живот.
10.11.1926г.
250. Доброто сърце, ООК , София
Всички понятия на човека за Бога, за живота, за науката, за религията, за ядене и пиене са станали на каша.
21.11.1926г.
251. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Като дойдем до вярванията и до науката, ние виждаме, че както хората от най-старите времена, така и тия от новите времена имат своя наука и свои вярвания. Съзнанието регулира науката, а не обратно. Някой казва: “Знаете ли, какво е направила науката до днес?” - Нищо не е направила науката. Това, което науката е допринесла, е резултат на човешкото съзнание, значи науката е резултат на човешкото съзнание; човешкото съзнание е резултат на човешкия дух; човешкият дух пък е проява на Божията Мъдрост.
Ще кажете: “Тогава, де остава нашата наука? Де остават нашите логически заключения?” Ние не отричаме науката, нито нейните придобивки, но казваме, че истинската, положителната наука тепърва ще дойде.
Преди да се ожени за своята любима, той си мислил: “Смисълът на живота не седи в любовта към науката, нито в усилената работа, но в яденето, в пиенето и в удоволствията.
Искрени и честни трябва да бъдат съвременните хора! Те трябва да имат импулс към науката. Каква наука трябва да изучават те? - Науката на Любовта.
21.11.1926г.
252. Освобождаване,  МОК , София
Кражба съществува във физическия, в сърдечния и в умствения свят: в науката, в музиката, в поезията, в изкуството и т.н.
Много учени, които са оставили имената си в науката – в химията, в математиката, в астрономията и в ред още науки, са светели и отвън, и отвътре. Те са посветили живота си изключително на науката.
252.2 Освобождаване ( втори вариант )
Сега, за пример тия учени хора, които съществуват на Земята, които са се трудили в науката, кой ги е заставил? Някои са посветили живота си на химията, допринесли са за тази наука.
28.11.1926г.
253. Не Го приеха,  НБ , София
Това значи, такъв бръмбар в природата не съществува; той е нещо измислено, сглобено от вас.” По същия начин и съвременните хора са направили ред преобразувания в обществения живот, в семейния живот, в религията и най-после казват: “Как ще се разреши този хъмбък?” И в науката има такъв хамбък.
28.11.1926г.
254. Различаване,  МОК , София
Като пишете темите си, можете да си служите и с това, което знаете от науката и живота.
254.2 Различаване ( втори вариант )
Туй, което вие знаете от науката, служете си с него като със средство.
1.12.1926г.
255. Говор и пение, ООК , София
Ако мислите и чувствата не ви помагат, защо ви са те? Ако музиката, науката не ви помагат, защо ви са те? Ако добродетелите не ви помагат, защо ви са те? Всяко нещо трябва да е на мястото си, да принесе известна полза.
5.12.1926г.
256. Умовете им,  НБ , София
Преди всичко човек трябва да бъде свободен, за да вярва в науката, в религията, в държавата, в семейството и най-после в себе си.
Всички съвременни открития в областта на техниката и на науката стават опасни във време на война. Който търси Божественото в света, той трябва да се стреми към разумното, към новото, към положителното в науката, което ще осмисли живота.
256.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Прѣди всичко човѣкъ трѣбва да бѫде свободенъ, за да вѣрва въ науката, въ религията, въ държавата, въ сѣмейството и най-послѣ и въ себе си.
Всички съврѣменни открития въ областьта на техниката и на науката ставатъ опасни въ врѣме на война. Който търси Божественото въ свѣта, той трѣбва да се стреми къмъ разумното, къмъ новото, къмъ положителното въ науката, което ще осмисли живота.
12.12.1926г.
257. Малките мъчнотии,  МОК , София
Как може човек да критикува музиката, поезията или науката, ако нищо не разбира от тях? Не е лесно да критикува човек.
15.12.1926г.
258. Неразрешеното, ООК , София
Както чашата вино може да спре развитието на човека, така и за неразумния науката е спирачка в неговия път.
19.12.1926г.
259. Благоприятният час,  МОК , София
Тя може да е от областта на науката, на музиката, на изкуството и т.н.
259.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
Може да е тази любов към науката, към изкуството, към музиката – всички неща в света са живи.
19.12.1926г.
260. Те свидетелстват,  НБ , София
Вземете например, съвременните учени хора са натрупали много материал в науката; хиляди хора от памтивека още са работили за създаване условия за развитието на съвременната наука, обаче ние не гледаме само на външната, но и на вътрешната й страна.
22.12.1926г.
261. Обективен и субективен ум, ООК , София
Обективният ум се проявява и в религията, и в науката.
2.1.1927г.
262. Малката мисия,  МОК , София
262.2 Малката мисия ( втори вариант )
И ще дойде туй ново просветление, той ще гледа на живота и на науката от друго гледище.
5.1.1927г.
263. Право разбиране, ООК , София
В науката определят правата линия като път, като следа, образувана от движението на точката в една посока.
9.1.1927г.
264. Представа за трите свята,  МОК , София
Занимавайте се с науката, защото чрез нея можете да разкриете всички области и прояви на живота, а специално на човешкия живот.
9.1.1927г.
265. Сам с ума си,  НБ , София
Значи, нас трябва да ни интересува изобщо науката за здравия човек.
Да служиш на Бога, не значи да се откажеш от живота, но да го разбираш; това не значи да се откажеш от науката, но да я разбираш; това не подразбира още да се откажеш от музиката, от поезията или изкуството, но да ги разбираш. Не се отказвай от стария живот, или от старата философия, или наука, или поезия, но ги разработи! Как разработват много от съвременните учени тези стари форми от областта на науката, музиката, поезията или изкуството? Седне някой поет на стола, а пред него на масата, седи пълна чаша с шестгодишно винце, а в устата му запалена цигара дими, и той мисли, пише, съчинява.
23.1.1927г.
266. Едно стадо,  НБ , София
Обаче, във всички тия неща няма единство, вследствие на което цялото човечество живее в заблуждения: в науката, в литературата, в изкуството, във философията, в религията – навсякъде има заблуждения.
Казвате: Тогава в какво трябва да вярва човек? – Че когато той се домогне до науката на вечния вътрешен мир, всички въпроси, които днес го смущават, ще се разрешат.
23.1.1927г.
267. Представа за трите свята,  МОК , София
267.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
И всякога в науката, било по математика, [било] по естество, всички не могат да избират един и същ автор. Защото науката е създала повече нужди, повече желания.
26.1.1927г.
268. Което оправя, ООК , София
Във време на радостта си, той се произнася за науката например в положителен смисъл и казва: Науката ще спаси света, тя повдига хората, поставя ги в прав път. Когато е скръбен, той казва: Науката ще опропасти света, тя води към погибел. Питам: как е възможно едно и също нещо в един случай да спасява, а в друг – да опропастява? Значи в първия случай човек е в положението на идолопоклонник, вярва в науката и се покланя на нея. Във втория случай той е безбожник, отрича науката, счита я за зло в света. Не, науката не е нещо външно, механическо; тя е вътрешна сила, качество на човешкия Дух, което определя отношенията между всички неща като живи, разумни единици.
Мнозина казват, че науката, музиката, изкуството ще спасят света. Не, нито музиката, нито науката, нито изкуството са в сила да спасят света.
30.1.1927г.
269. Дело съвършено,  НБ , София
Какво ще правиш тогава? Как ще се справиш с това положение? Ние не засягаме сегашните ви разбирания, нито сегашната наука или сегашните изкуства, но питам: Какво ще представлява това в сравнение с философията, науката и изкуствата, които ще имате даже само след десетина години? За вас това ще бъде нещо подобно на играчки, с които сте се забавлявали като малки деца.
Ако един ден ние успеем да разложим живота на неговите първоначални елементи, какво ще остане от самия него? – От него ще остане една възвишена, фина материя, хиляди пъти по-рядка от най-рядката физическа материя, каквато науката познава.
Нима животът се заключава само в молитвата? Друг пък казва: Всичко се постига чрез мисълта. – Нима животът се заключава само в мисълта? Трети казва: Всичко се постига чрез науката. – Нима животът се заключава в бактериологията – в изучаване на микробите, или в психологията – в изучаване душевните състояния на човека, или пък в друг някой отрасъл на науката, или най-после в изучаване на тоновете? Не, има една вътрешна целокупност между всички прояви на живота.
30.1.1927г.
270. Неизвестни величини,  МОК , София
Истинските учени, творците на науката, носят със себе си работата и усилията на ред поколения преди тях.
270.2 Слънцето ( втори вариант )
Затуй за бъдеще, тази целокупност на науката, от цялото царство на живата природа ще се извади животът на човешката душа.
Какво нещо е науката? В съвременната наука аз бих ви препоръчал да изучавате наследствеността.
И истинските хора на науката, на изкуството, на музиката, на всичко, са хората на Слънцето.
2.2.1927г.
271. Стари и нови възгледи, ООК , София
Нови пътища са необходими и в науката, и в религията. Този метод е допринесъл много за науката, но той е дал и хиляди жертви.
Обичаите са създадени за човека, а не човек за обичаите; науката е създадена за човека, а не човек за науката.
Мнозина се държат за науката сляпо, крачка напред не искат да направят самостоятелно, вследствие на което към всяко ново нещо се отнасят критически. Добре е, че поддържат науката, както и учените, но те трябва да познават истинските учени, изворите на науката, на изкуството, на музиката.
Същевременно те твърдят, че не се нуждаят от науката, понеже тя не могла да спаси хората. Вярно е, че науката не спасява. Спасението се отнася само до греха, а науката има смисъл само за спасения човек.
6.2.1927г.
272. За тяхното неверство,  НБ , София
Питам: На какво се дължи този краен материализъм, в който човечеството се намира днес? Този материализъм се отразил и върху, науката, и върху религията, и върху обществено-икономическия живот.
Когато Христос дойде на земята, Той донесе нещо ново и в науката, и в религията, и в изкуствата, което и досега продължава да се разработва, докато дойде един ден всичко да се приложи в целокупния живот.
6.2.1927г.
273. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Не само това, но чрез тънки наблюдения може да се определи в каква област на науката или изкуството е работил този човек, като физик, химик, астроном, математик, философ, музикант и т.н.
9.2.1927г.
274. Свещеният олтар, ООК , София
Тази положителна философия се среща навсякъде в живота: и в музиката, и в поезията, и в науката, и в изкуствата.
13.2.1927г.
275. Новата земя,  НБ , София
Те изгубват всякаква вяра и в науката, и в живота – всичко се обезсмисля за тях.
Обичате ли поне едно лице в света, тогава и знанието, и мъдростта, и поезията, и изкуството, и науката, и философията придобиват смисъл.
13.2.1927г.
276. Светото място,  МОК , София
276.2 Святото място ( втори вариант )
Яденето към кой род от науката спада? (- Към физиологията.)
16.2.1927г.
277. Великата задача на човека, ООК , София
И наистина ние виждаме съвременният човек да изучава всички отрасли на науката: математика, естествени науки, медицина, социални науки, богословие и ред практически предмети – изкуства, музика, художество и т.н.
В това отношение вие можете да тълкувате науката, изкуствата, за всичко де имате свой мащаб, своя мярка на действие, но в края на краищата не трябва да забравяте, че и Природата има своя мярка за нещата.
20.2.1927г.
278. Праведният,  НБ , София
За в бъдеще ще дойдат истински гениалните хора, които ще използват всички досегашни открития и придобивки на науката, ще ги разяснят от ново гледище, от нова светлина и ще покажат на съвременните хора, че те се нуждаят главно от повече светлина в съзнанието си.
23.2.1927г.
279. Природните звукове, ООК , София
Който искрено се интересува от науката, той ще се домогне до въпроса за произхода на златото и ще си обясни причината за неговото явяване във вид на люспи или зрънца.
27.2.1927г.
280. Здрави връзки,  МОК , София
Като мине през всички светове и придобие нещо ново, човек има право да си почине; като си почива, ще размишлява върху малките и високите върхове в науката, в музиката, в изкуството и ще разбере, че големите неща съществуват благодарение на малките. Като изучавате малките неща, постепенно ще вървите към големите, като се нагаждате към новите форми на науката, на живота, на изкуствата; не можете ли да се нагодите към новите форми, да ги използвате разумно, вие ще се върнете назад, към старите форми - това подразбира инволюция.
280.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Няма да се мине много време, за бъдеще науката ще вземе друга посока.
Затуй е хубаво и в науката да имаш един, на когото да разчиташ.
27.2.1927г.
281. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Някои хора казват, че между религията и науката няма никаква връзка, те са в постоянен разрез. Всъщност, между религията и науката няма никакво противоречие, никакво несъгласие. Религията винаги има предвид човешкото сърце, когато науката има предвид човешкия ум. Ако е въпрос за външна страна, и науката има външна страна; и тя има свое външно облекло, но всъщност то не представлява никаква наука.
Той всякога е бил готов да пренесе всички поругания и хули за Бога, макар че е знаел високото произхождение, което имал, както и науката, с която разполагал.
Питам: Как става това разширение на водата при замръзване, когато в науката е известно, че телата се разширяват само от топлина.
Тъй както изнасям фактите, мнозина мислят, че аз не ценя науката. Аз ценя науката, но я разглеждам от друго становище.
6.3.1927г.
282. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
И съвременните хора казват: Ние, културните хора, трябва да признаваме науката, изкуствата, музиката и на тях да се покланяме.
Какъв може да бъде обектът, който събужда деятелността на човека? Науката, изкуствата, музиката не могат да бъдат този обект, те са само временни занятия за човека.
13.3.1927г.
283. Няма тайно,  НБ , София
Науката представлява поле за работа на човешкия дух. Аз не разглеждам науката в този смисъл, както днес се разбира. Де остава науката на този професор, или на този лекар? Това, което може да фалира, да изчезне, не е наука.
Често в науката си служат с изразите: предполагаме, допущаме, по всяка вероятност и т. н.
Има ли изкуствено понятие за природата, тогава и музиката, и науката, и религията за него ще бъдат изкуствени.
Като се говори за учител, аз подразбирам учителите по музика, по изкуствата и по разните отрасли на науката. Не мислете, че е лесно да придобиете знания по известен отрасъл на науката, или на изкуствата. Тъй щото, каквато способност и да има ученикът в себе си, било по науката, или в духовно отношение, ако той не намери своя учител по този предмет, който да запали свещта на неговото съзнание, той ще си остане обикновен ученик.
Човек трябва да учи! Дойдете ли до науката, знайте, че там нищо даром не се дава.
16.3.1927г.
284. Спасителни положения, ООК , София
Че еди-кой си професор направил някакви изследвания, тези изследвания още не са последната дума на науката.
20.3.1927г.
285. Двете страни,  МОК , София
Идеята на човека за Бога, Любовта му към Него трябва да бъдат свещени -само по този начин човек може да изпълни своето велико предназначение, да стане фактор в живота, да изяви своята мощ в науката, в музиката, в изкуствата.
285.2 Двете страни ( втори вариант )
И науката, и всичко туй го пишат все от страх.
20.3.1927г.
286. Кротките,  НБ , София
Ако е учен човек, той ще отиде да им поговори нещо по науката, което те не знаят и от което се интересуват.
27.3.1927г.
287. Лозените пръчки,  НБ , София
И след всичко това, съвременните хора се хвалят със своята наука и казват: Много е напреднала науката днес! Тя ни дава начини да правим гумени крака и ръце на пострадалите от войната, и то такива крака, които не могат да се различат от естествените.
Значи, когато хората дойдат до вътрешно разбиране на великата духовна наука, т. е. до науката на великата разумна природа, или до Божествената наука, те ще разберат вътрешния смисъл на живота.
Казвате: Кое може да възстанови свободата на хората? Науката, религията са в сила да възстановят свободата на всеки, който искрено я търси.
Ученикът отива в училище, и той носи лотариен билет, очаква да се изучи, дано науката спаси човечеството и внесе ред и порядък в него.
Адептите на науката знаят тези неща.
27.3.1927г.
288. Планетни влияния,  МОК , София
Според астрологическите показания можете да определите кога да започнете известно предприятие - например ако искате да успявате в науката, кое ще бъде първото стъпало в зодиака? Астролозите считат за научни, или интелектуални, знаци въздушните: Близнаци, Везни и Водолей.
288.2 Планетни влияния ( втори вариант )
За пример искате да прогресирате в науката – кое ще бъде първото стъпало в зодиака? (- Астролозите смятат за научни или индивидуални знакове въздушните: Близнаци, Везни и Водолей.
3.4.1927г.
289. Скрити сили,  МОК , София
Обикновените хора, които не се интересуват от науката и не напрягат много мисълта си, дохождат до концентрация чрез болестите.
10.4.1927г.
290. Двама синове,  НБ , София
Той ще развие тази тема по всичките правила на хомелетиката, т. е. по всички правила на науката за проповядване.
От милиони години насам растенията изучават науката на събирането, и днес те учат хората на това учение.
10.4.1927г.
291. Образи на реалността,  МОК , София
291.2 Образи на реалността ( втори вариант )
Тъй, както се възпитават, хората достигат до едно състояние, в науката го наричат разслабване на мозъчната система, нервите не може да издържат, не са достатъчно калени, има голям наплив на енергия, която минава и разслабва нервната система.
17.4.1927г.
292. Раб и син,  НБ , София
Когато говоря за учението, не мислете, че не оценявам знанието, което е придобито в науката.
22.4.1927г.
293. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Е, по какво говори професорът? По разните отрасли на науката, но в една лекция всичко не казва.
24.4.1927г.
294. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Всички тия теории, обаче, не са в ущърб на науката.
24.4.1927г.
295. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
295.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
И сега, по новите наблюдения в науката (според ирисовата диагноза) се казва, че всички болести започват оттам, че порите на човека са запушени.
4.5.1927г.
296. Принципи на нещата, ООК , София
Друг учен открил нещо важно в науката, но едно от тия същества го спъне някъде и той падне, удари силно главата си и забравя всичко, каквото е работил. Казват за някой учен, че е голям авторитет в науката. За друг казват, че не е авторитет в науката.
8.5.1927г.
297. Сто пеняза,  НБ , София
Ние знаем, защо хората обичат религията, науката, или Бога.
Това е истинска наука! Науката на бъдещето човечество, която е наука на шестата раса, ще започне, именно, със закона на координацията.
Сега аз ви говоря за науката на Любовта, както и за науката на Истината.
11.5.1927г.
298. Четирите кръга, ООК , София
Питам: как ще си обясните това нещо ? Казвате, че науката е сила, а в случая, младият господин, който учил цели 16 години, нямал сила да извади пари от банкера.
15.5.1927г.
299. Светлият кръг,  МОК , София
Следователно искате ли да запазите чистотата на сърцето си, не дръжте в ума си две разбирания за живота, за науката, за Природата.
299.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Трябва да имате само едно разбирание! Науката носи светлина за ума.
15.5.1927г.
300. Ще ви се даде,  НБ , София
При сегашния развой на живота, хората са изучили само науката на взимане. Всички казват: "взимай"! Тъй щото, безсъзнателният живот започва с науката „взимай", а съзнателният живот започва с науката "давай"! Това не подразбира, че единият процес има преимущество над другия, но с това се изнасят два процеса в развитието на живота.
Защо? – Понеже, тези хора са свършили всички науки на смъртта: те са свършили науката на страданието; те са свършили науката на греха; те са свършили науката на лъжата; те са свършили науката на измамата; те са свършили науката на личността. Като говоря за науката на лъжата, тя не е още тази, която хората познават.
Музиката, науката, също така, са работа.
Като получил това писмо, младият момък изведнъж посърнал: животът му изгубил смисъл, науката – също и каквото започвал да учи, или да работи, намирал, че няма защо и за кого да учи и да се развива.
Казвам: само в любовта има смисъл; само в науката има смисъл; само в изкуството има смисъл.
22.5.1927г.
301. Що искате,  НБ , София
Следователно, ако злото преодолява у хората, те ще имат една мярка, едно разбиране и за живота, и за науката.
Изобщо, всеки човек си има известен план, известна цел, защо изучава тази или онази област от изкуствата, или от науката.
29.5.1927г.
302. Благо и леко,  НБ , София
До известна възраст човек има силна памет, чете, работи, занимава се; след някоя и друга година той забелязва, че паметта му отслабва и вече престава да се интересува от науката.
5.6.1927г.
303. Две думи,  НБ , София
Йоан, който бил запознат с науката на Божията Любов казва: без любов не може да съществува никаква положителна наука; без любов не можем да изговорим нито една дума; без любов не можем да проучваме човешката душа.
Това са ред науки, които влизат и в науката на Любовта.
5.6.1927г.
304. Трениране,  МОК , София
304.2 Трениране ( втори вариант )
Тази наука, може да се занимаете с науката на йогите.
Щом дойдете до науката, и имате особено мнение – направете опит.
8.6.1927г.
305. Основни мисли, ООК , София
Като изучавате науката за небесните светила, с нея заедно ще изучавате и свещените книги, които представят бъдещата култура на човечеството.
12.6.1927г.
306. Дойде на себе си,  НБ , София
Изучите ли науката хиромантия, вие ще придобиете големи богатства.
15.6.1927г.
307. Връзка на съзнанието, ООК , София
Това изтичане на енергията от човека се нарича в науката демагнетизиране.
19.6.1927г.
308. Три посоки,  МОК , София
308.2 Три посоки ( втори вариант )
Този закон, може да го приложите не само в земледелието – може в науката, в математиката.
29.6.1927г.
309. Класическата книга на Любовта, ООК , София
След като завършите всички науки, най-после ще дойдете до науката на самообладанието. Най-трудната, най-мъчнопостижимата наука е науката на самообладанието.
6.7.1927г.
310. В живота, ООК , София
Хиромантикът чете по ръката, а онзи, който разбира науката за движенията, чете по хода на човека.
На онези от вас, които обичат науката, ще дам едно упражнение за десет дена.
19.8.1927г.
311. Духът на Господа, СБ , София
Има известни области от науката, които едва сега се проучават.
Каже ли обаче, че науката не е заради него, той няма да се научи.
20.8.1927г.
312. Братя в единомислие, СБ , София
В това отношение, както съвременната наука, така и науката в миналото и бъдещето, имат само едно мнение.
По-нататък, като се дойде до науката, и там има четири начина за учене, четири вида наука: наука за старозаветния, наука за новозаветния, наука за праведния и наука за ученика. Науката на старозаветния не е наука за новозаветния; науката на новозаветния не е наука за праведния, и науката за праведника не е наука за ученика. Науката на ученика е особена.
21.8.1927г.
313. Обич към знанието, СБ , София
От ваше гледище кой предмет в живота е най-важен, или кой клон от науката засега е най-важен? В съвременното общество кои науки седят на първо място? (– „Естествените науки и математиката.“) Всички съгласни ли сте с това? Кое е най-важното в първо отделение? С какво започва учителят? С откриването на буквите, нали? Ами вие с какво трябва да започнете? Най-първо започнете с изучаването на лицето си.
24.8.1927г.
314. Свещеният час, СБ , София
Ученикът трябва да се отличава с обич към знанието, с обич към науката.
25.8.1927г.
315. Великото и красивото, ООК , София
Тази мисъл именно създаде в правилното развитие на науката отклонение, което донесе ред нещастия за съвременното човечество.
4.9.1927г.
316. Мнозина казваха,  НБ , София
Външното разбиране на истината има отношение към външната страна на живота, към външната страна на науката, на музиката, на изкуството.
В същото положение се намират и хората на науката.
11.9.1927г.
317. Денят Господен,  НБ , София
Всеки трябва да проповядва истината не за пари, а от любов към нея! Ще учиш хората не за пари, а от любов към науката! Който учи и проповядва на хората, без пари, от любов към Бога, като влезе в дома на праведния, последният ще го приеме и нагости на драго сърце.
18.9.1927г.
318. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Обаче, за онзи, който се занимава с науката за ръката, по-красив, по-добре устроен уд от нея няма.
Сега, дето погледнете в живота, навсякъде кранове - в науката кранове, в религията кранове, вследствие на това, всички казват: Трябва да отидем на небето, там да завършим своята работа! Това са особени разбирания.
Този метод се спазва и в науката, и в лекуването: от малките към големите резултати.
В това отношение, който иска да учи, да бъде ученик на новото, той трябва да се занимава с науката на сърцето.
25.9.1927г.
319. Оскърбени,  НБ , София
В този смисъл, задачата на науката и на религията се заключава в придобиване на живота.
Такава е била задачата на науката и на религията в древните времена, когато хората са били просветени; в по-новите времена, религията и науката са станали средства за превъзпитаване на хората, а в най-новите времена, науката, специално, е слязла в областта на стомаха, и служи главно за задоволяване нуждите му.
Ако говориш за семейството, ще обидиш семейните хора; ако говориш за науката, ще обидиш учените хора; ако говориш за религията, ще обидиш религиозните хора. Като се говори за науката, от гледището на истината, учените не трябва да се обиждат. Има хубави неща в науката, но могат ли да се нарекат добри, полезни неща откритията на учените, които се употребяват за унищожаване на хора и на добитък? Какво ще кажете за бомбите, които се хвърлят от аеропланите? Какво ще кажете за далекобойните оръдия, с които си служат във време на война? Какво ще кажете за отровните и задушливи газове, които произвеждат своя ефект върху човека пет – шест месеца след като ги е погълнал? Едно време, когато науката не е била толкова напреднала, хората си служили с отрови, които действали бързо, както действат отровите на змиите, но днес, при голямата ученост, хората си служат с отрови, които действат бавно.
16.10.1927г.
320. Призови Симона!,  НБ , София
Днес в България има много религиозни секти, и всяка от тях казва за себе си: Спасението на човечеството ще дойде чрез нас. – Не, спасението не може да дойде чрез никоя секта, чрез никоя черква, чрез никое верую, нито пък чрез науката.
23.10.1927г.
321. По-долен от ангелите,  НБ , София
В миналото науката е разглеждала тия закони като механически прояви, а днес вече тя вижда, че те са съзнателни, разумни прояви.
И наистина, като проследите съвременната култура, ще видите, че всички хора, всички общества, всички вестници, както и науката, всички се занимават само с отрицателната, а не с положителната страна на живота.
30.10.1927г.
322. Посред тях,  НБ , София
Сам по себе си, животът, т.е, проявяването на живота е изкуство, а изкуството представя външната страна на науката.
Всички усилия на науката, на религията са насочени, именно, в това направление, да намерят тази първична клетка.
30.10.1927г.
323. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Значи знанието, науката се дължат на Любовта.
6.11.1927г.
324. И рече Бог,  НБ , София
Мъдростта създава условията за живота; тия условия пък създават науката. Ако науката не съществуваше, хората не биха могли да поддържат своя организъм, да строят къщите си, да уреждат помежду си средства за съобщение.
13.11.1927г.
325. Така е писано,  НБ , София
Изобщо, в сегашното си състояние, науката представя колективен труд на много хора, работили в разни области.
16.11.1927г.
326. Превръщане на киселините, ООК , София
При това положение и науката, и изкуствата придобиват смисъл.
20.11.1927г.
327. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Много от съвременните хора говорят за науката, разискват върху известни научни теории, като за нещо установено. Науката всеки ден се обогатява с нови и нови факти, по-близо до истината. Или, ако науката не е познавала днес едно явление, утре ще го познава.
Казвам: човек може да се спаси навсякъде – и в религията, и в науката, и в поезията, и в изкуството, и в музиката.
Казвам: и сега има такава опасност за съвременните учени, които вярват, че науката ще спаси света. За да се говори, че науката ще спаси света, преди всичко хората трябва да бъдат спасени. Тогава вече може да се говори, че и науката, и философията могат да спасят света, но ще разбираме здравата наука, здравата философия.
Като спазвате тия принципи, вие ще дойдете до общата наука, до науката на живота.
20.11.1927г.
328. Скритите сили,  МОК , София
Чрез науката човек дохожда до музиката, художеството, като изкуства.
Малко хора са работили тогава в областта на науката и всеки сам, с малка външна помощ, си е пробивал път.
23.11.1927г.
329. Свещ, която не гасне, ООК , София
" – Кое се изявява на човека? – Науката и знанието.
30.11.1927г.
330. Вероятности и възможности, ООК , София
Животът не седи нито в парите, нито в яденето, нито в къщите, нито в науката. Науката е приятно развлечение за човешкия ум.
Изобщо силата на човека се определя във всички отрасли на науката и изкуствата. Много хора едва сега започват да работят в областта на науката и изкуствата.
4.12.1927г.
331. Седем кошници,  НБ , София
Усилията на съвременната култура, на науката, на религията, се заключават, именно, в това, да научат хората да вярват в Бога, като в свой Баща.
11.12.1927г.
332. За приятелите си,  НБ , София
В този смисъл, и музиката, и науката, и религията са особен род човешки прояви.
11.12.1927г.
333. Химия и алхимия,  МОК , София
Следователно човек може да проникне в науката дотолкова, доколкото има представа за живота. Живот трябва да се внесе в науката, т.е. така да се оформят нещата, че да излезе от тях вода.
Вложите ли живот в науката, всички нейни отрасли придобиват смисъл. При това положение времето, което посветите на науката, ще се възнагради.
14.12.1927г.
334. Време и вечност, ООК , София
Щом разберете живота, тогава и науката, и изкуствата се осмислят. В науката, в изкуствата, във всички отрасли на живота участва човешката мисъл.
18.12.1927г.
335. Твърдата храна,  НБ , София
Същото нещо може да се каже и за земеделието, и за науката.
21.12.1927г.
336. Благото на човека, ООК , София
Сега ще ви задам въпроса: Защо трябва да учите? (– За да подобрим живота си) – Не, нито знанието, нито науката могат да подобрят живота. При сегашните условия науката само улеснява живота, но не го подобрява.
Науката е необходима за създаване на градовете в човека.
25.12.1927г.
337. Идат дни,  НБ , София
Всички научни факти, всички данни, до които науката се е домогнала, както и съчиненията на поети, писатели и философи, са резултат на усилията, които човешкият дух е правил, но един ден този материал ще се преработи, ще даде нещо по-велико, по-хубаво.
Съвременните хора вървят главно в науката и казват: Каквото науката поддържа, това е истината, няма какво повече да търсим.
28.12.1927г.
338. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Те едва сега навлизат в положителната наука, в науката на Битието. Много научни данни има в науката, много учени хора има в света, но малцина от тях са мъдреци.
Като дойдат до науката за отношенията, хората се спъват.
1.1.1928г.
339. В образ Божи,  НБ , София
Има някои баби, които познават науката за ръцете и си служат с нея за лекуване.
Според мене, и науката за пръстите е свещена.
8.1.1928г.
340. Жлебът,  НБ , София
Той е силен в науката на страданията, в науката на разрушенията.
11.1.1928г.
341. Нови възгледи и методи, ООК , София
Ако обичаш знанието, науката с всичкото си естество, те непременно ще дойдат при тебе. Обаче това не значи, че науката ще дойде при тебе така, както парите могат да дойдат в джоба ти.
15.1.1928г.
342. Творец на съдбата си,  МОК , София
В широк смисъл на думата „окултна наука“ разбираме науката, която изучава същината на живота, т.е. неговите дълбоки прояви.
18.1.1928г.
343. Малки и големи придобивки, ООК , София
343.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Науката е една задача.
22.1.1928г.
344. Никодим,  НБ , София
Тъй както учените разбират науката и й служат, и те са се отклонили от правия път.
При това положение, той трябва да намери в науката такъв метод, който да му покаже, как да изправи това нарушение на законите.
Вярата на хората в науката също трябва да се измени. Аз нямам нищо против религията, нито против науката, по те не са в сила да помогнат на хората.
25.1.1928г.
345. Равнодействаща сила, ООК , София
Като говоря за изучаване на отношенията между разумните същества, това не значи, че вие нищо не познавате от науката за отношенията.
29.1.1928г.
346. Синове на възкресението,  НБ , София
Сегашните хора се лекуват по пътя на науката. И този път е добър, само че науката си служи с миньорната, а не с мажорната гама.
9.2.1928г.
347. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
И тъй, каквото и да мислите за науката, за живота, съзнателно или несъзнателно, вие се свързвате с по-напреднали от вас същества, които ви помагат.
Съвременните хора не знаят тия правила ; те не познават науката на движенията, вследствие на което се натъкват на големи противоречия.
И тъй,човек може да се разглежда от пет положения : от гледището на Божествения свят,от гледището на възвишеното,на благородното в света, от гледището на великата справедливост, от гледището на науката, на изкуствата и от гледището на материалния свят, в който живеят хората на земята.
По този начин той ще дойде до научни изследвания, които ще дадат нова посока на науката, нов тласък за работа.
12.2.1928г.
348. До край,  НБ , София
Казвате: Тия хора са станали жертва за науката. – Значи, когато човек става жертва за науката, това било в реда на нещата; когато някой става жертва за религията, казват за него, че бил луд. Щом науката изисква жертви, и религията изисква жертви.
Знанието, науката трябва да бъде храна не само за ума на човека, но и за неговото сърце, както и за неговата воля.
15.2.1928г.
349. Къси и дълги линии, ООК , София
Това не значи, че ние отричаме основите на науката. Ние отричаме човешкото, преходното в науката, обаче поддържаме Божествената наука, която е една и съща за всички векове.
Сега, като ученици вие трябва да изучавате Божествената наука във всички нейни отрасли: музика, изкуство, художество, както и отделните области на науката.
И тъй, като дойдете до музиката, до пеенето, до науката, не казвайте, че не можете да свирите, да пеете или че не можете да учите. – Ама търпение се изисква за всичко. – Да, за всичко се иска търпение.
22.2.1928г.
350. Възкресение, ООК , София
Науката е също така велика музика.
29.2.1928г.
351. Първата причина, ООК , София
Когато хората направят вътрешна връзка с Бога, науката, литературата, музиката, изкуството, общественият, семейният, личният живот ще се изпълнят с новото, с нови идеи и разбирания – с нов стремеж към възвишеното и красивото.
4.3.1928г.
352. Изново,  НБ , София
Някои от авторитетите на науката казват, че при движението си, орбитата на земята постепенно се стеснява, при което се очаква, един ден земята да образува права линия със слънцето.
Дето да се обърнете, все капрали ще срещнете: и в науката, и в изкуствата – навсякъде в живота.
Щом излезе на брега, той ще изучава науката на ходенето; плуването вече не го интересува.
7.3.1928г.
353. Двете точки, ООК , София
Ако науката, която имате, е в състояние да събуди у вас свещен трепет към Бога, тя е на място.
11.3.1928г.
354. Баща си и майка си,  НБ , София
Това поражда в науката спор.
14.3.1928г.
355. Живата наука, ООК , София
Науката трябва да достигне до положение, да освети пътя на човечеството, да го освободи от всички заблуждения.
Но да се изтъква разлика от един милион мили, това не говори за точности в науката. Човешкият дух прави точни изчисления във всички прояви на науката.
И тъй, две науки съществуват в света:обикновената наука, чрез която човек повече губи, по-малко печели, и живата наука, или науката на човешкия дух, чрез която човек, непрекъснато прогресира.
18.3.1928г.
356. Помаза ме,  НБ , София
За да се специализира, той трябва да учи най-малко сто години, за да мине през всички области на науката.
Съвременните учени, които работят в науката, са асистенти на великите учени, които ускоряват, или помагат на човечеството да върви в Божествения път.
21.3.1928г.
357. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Не си правете илюзии, че това, което сте постигнали, ви е достатъчно; хубаво е постигнатото, но има и друга област в живота и в науката, която трябва да постигнете – към нея се стремете!
22.3.1928г.
358. Изгревите на слънцето,  ИБ , София
В бъдеще, когато науката дойде до положението да превръща непълното горение в пълно, без никакъв дим и пепел, животът на хората ще се подобри.
4.4.1928г.
359. Служба на уравненията, ООК , София
Как се разрешават въпросите в живота? Въпросите се разрешават посредством опитностите на човека, от една страна, а от друга-посредством знанията, посредством науката. Каквото са игрите и забавите за децата, такова нещо е науката за човека на земята.
359.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Вие вземете науката като едно приятно занимание. Науката е едно детинско развлечение за човека на земята. Тъй щото науката е първото развлечение за деца, не в нейния сериозен вид, но тъй да се забавлява.
Всяка нова теория в науката учените хора оставят да чака на вратата, понеже трябва да й намерят място.
9.4.1928г.
360. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Каквото и да мисли, каквито науки и да изучава, човек трябва да знае, че науката за щастието е една от великите науки, с която могат да се разрешат всички въпроси в живота.
11.4.1928г.
361. Възпитание на удовете, ООК , София
361.2 Самовъзпитание на удовете ( втори вариант )
Ще дойде науката в света, тази истинската, Божествената наука.
15.4.1928г.
362. По-драгоценен,  НБ , София
Изобщо, всеки човек трябва да разбира от науката, изкуството или занаята, с който се занимава.
18.4.1928г.
363. Доброта и разумност, ООК , София
Как ще примирите противоречията в живота? Това са величини, с които от една страна, борави науката, а от друга страна – човешкото съзнание, но и те не са в състояние да примирят противоречията.
22.4.1928г.
364. За съдба дойдох,  НБ , София
Така и много от съвременните учени, като ги питат, дали пак ще стане земетресение, те казват: науката още не може с положителност да предскаже това.
Този голям камък ще съсипе всички съвременни стари разбирания и схващания и в науката, и в обществения живот и ще създаде нова наука, нови отношения, които ще почиват на здрава, положителна основа.
25.4.1928г.
365. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Същият закон се отнася и до науката. Иска ли .да изследва някое явление из областта на науката, човек трябва да вярва в своя успех. Дойдете ли до науката на стомаха, на дробовете, на мозъка, там никаква критика не се позволява. Дойдете ли до науката на природата, всякаква критика е изключена.
27.4.1928г.
366. Смирението,  МОК , София
Когато религиозният започне да мисли, че е достигнал до откровението на живота, и когато светският мисли, че е дошъл до крайния предел на науката, и двамата се проявят.
29.4.1928г.
367. Който се отмята,  НБ , София
Тия учени хора, които днес минават за капацитети, за видни хора, всъщност са само ученици на науката. Може ли да се нарече учен, капацитет на науката, този, който не знае, какво ще стане утре? Такива капацитети днес съществуват във всички области на науката: и в химията, и във физиката, и в биологията, и в богословието – навсякъде.
Защо? – Науката е създадена от човека, а ние не се кланяме на никакви човешки идеали. Докато очите ви са затворени за външния свят, какво можете да изучавате от него? Можете ли да изучавате астрономията, художеството, или кой да е отрасъл на науката, със затворени очи? Докато ушите ви са затворени, можете ли да изучавате музиката? Ако вашият разсъдък е ограничен, можете ли да правите връзка между причини и последствия на явленията?
Ако пък всички учени хора разпределят помежду си науката, всеки от тях да се занимава с отделна област и после, да съберат всички отделни факти в едно, да ги обобщат, да образуват една обща, положителна наука, това ще бъде похвално от тяхна страна.
Науката трябва да бъде служителка на Първичната Причина.
4.5.1928г.
368. Двете посоки,  МОК , София
Задачата на съвременните учени и философи е да дойдат до разрешаване смисъла на живота и на науката. Според крайните материалисти, животът няма смисъл, а предназначението на науката е да подобри живота на хората. Според идеалистите, смисълът на живота се заключава в усъвършенстването на човешката душа, а на науката – в познаването на Бога.
Болестта и болезнените състояния в науката, в живота и в самия човек трябва да се изключат.
6.5.1928г.
369. Глас от града,  НБ , София
Работа се изисква! Религиозният човек работи чрез религията; ученият човек работи чрез науката. Обаче, както религията, така и науката са само частично проявление на живота.
9.5.1928г.
370. Създаване на нови органи, ООК , София
Обаче като ги прости, Той скъса връзката си с тях и напълно се освободи от учените по онова време – книжници и фарисеи, които постоянно вървяха след Него и Го обвиняваха, че проповядвал против Писанието, против науката и религията.
Съвременните религиозни поддържат религията, учените – науката и всеки, който си позволи да каже нещо, което не е съгласно с тяхното верую, те го считат за еретик. Кой създаде религията и науката? – Със създаването на света дойде животът, науката и религията. Каква друга наука и религия могат да съществуват? Науката и религията са вложени в самия живот, в цялата природа.
13.5.1928г.
371. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Ние не отричаме науката, нито учените хора, но казваме, че те са още далеч от онова, което учените хора могат да постигнат.
Този е един важен процес с който трябва да започне артериалната духовна система на човека, за да бъде готов да заживее с новите разбирания на живота, с новите методи на науката.
16.5.1928г.
372. Разумни отношения, ООК , София
В каквато форма и да се яви науката, тя не може и не трябва да се отрича. Науката е проява на Божествения Дух в живота. Сама по себе си науката е една, но разбиранията на хората са различни. Те делят науката на светска и на духовна. Който разглежда само външната страна на науката, той я счита материална, светска. Който разглежда вътрешната страна на науката, той говори за духовна наука. Обаче истински духовният разглежда науката едновременно от две страни – външна и вътрешна. Обаче, когато не Го слушат, хората изопачават своите възгледи за живота и прилагат науката там, където не е мястото ѝ. По този начин те внасят деление в науката на светска и духовна, при което често първата прилагат за разрушаване на онова, което с векове са градили, а втората постепенно отричат.
Съществуват три категории учени: първата категория наричаме „учени на физическия свят“, които се занимават с външната, материална страна на науката. Посредством нея те отклоняват науката от правия път на нейното приложение.
20.5.1928г.
373. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Казвам: моята цел не е да ви обезсърчавам, но да ви насърча, да изправите някои свои погрешни разбирания, защото и напреднали в науката хора понякога могат да изпаднат в заблуждения.
23.5.1928г.
374. Плащане и прощаване, ООК , София
Ученият доказва съществуването на Бога чрез науката, философът – по пътя на мисълта, но при най-малкото нещастие, което ги сполетява, и двамата изпадат в съмнение.
Същите отношения трябва да се спазват и в науката.
25.5.1928г.
375. Правилно дъвчене,  МОК , София
Някой казва, например, че не се интересува от вестниците, не ги чете, а всъщност по цели часове чете вестници; друг казва, че обича науката, всъщност нищо не учи; трети казва, че обича висшата математика, но не се интересува от елементарната математика, която работи с действията на простите числа, но всъщност не познава даже и простите действия с числата.
Ако не може да се домогне до равноценното на морала, на религията, на науката, на красотата, на доброто, човек нищо не може да постигне.
27.5.1928г.
376. Бог е Дух,  НБ , София
В науката думата „дух" подразбира сила.
Къде ще остане тогава науката на този учен бактериолог?
Сега, като се говори за новата култура, ние очакваме тя да внесе големи преобразования в живота, в религията, в науката на съвременните хора.
6.6.1928г.
377. Божествена светлина, ООК , София
Като ученици, вие трябва да изучавате Науката на светлината, за да се ползвате от нея.
Опитът играе важна роля във всички области на живота и на науката.
10.6.1928г.
378. Кога ражда,  НБ , София
Той трябва абсолютно да се освободи от тях и да се пречисти, като вземе очистително, по всички правила на науката.
Първите хора са боравили с чистата наука; и това, което виждаме в съвременната математика, както и в другите отрасли на науката, е останало от тях.
20.6.1928г.
379. Задна стража, ООК , София
Колкото и да е способно и развито, това дете не може да следва науката, която се преподава в университета.
27.6.1928г.
380. Елипса и парабола, ООК , София
Даже сама за себе си науката представлява незавършен процес. За пример, числата и действията с тях се отнасят към специфична област от науката, в която пак се срещат завършени и незавършени действия.
25.7.1928г.
381. Единство на съзнанието, ООК , София
Такива играчки, такива забави се изпречват на пътя на ученика, които го отвличат от науката.
22.8.1928г.
382. Ключът на живота, ООК , София
Същият закон съществува в математиката и в другите отрасли на науката.
31.8.1928г.
383. Гордост и ревност,  МОК , София
383.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Свършихъ съ науката“. – Не, ще признаешъ въ себе си, че си лѣнивъ, и ще се обърнешъ къмъ прилежния човѣкъ.
5.9.1928г.
384. Планински върхове, ООК , София
Сега като дойдем до науката, ние лесно си обясняваме нещата.
Науката е капитал, който принадлежи само на банкерите.
7.9.1928г.
385. Мъртвата точка,  МОК , София
Мъртви точки има и в религията, и в науката. Знанието на човека се заключава в това, да определи той, къде се намират мъртвите точки в живота му – в науката, с която борави ли, с религията, която изповядва, или в търговията, с която се занимава.
Ако попадне в мъртвата точка на науката, пак искат да му кажат, че науката, на която е посветил десетки години, не е за него, и трябва да се откаже от нея.
Друг някой работи в областта на науката, посвещава десетки години на нея, но един ден попадне в мъртвата точка на своята специалност и преживява голямо разочарование, че трудът му пропада и се обезсмисля.
Човек се занимава и с негативната страна на науката, следователно, и тук минава през мъртви точки. Това е отрицателната страна на науката, която човек изучава с цел да ограничи злото.
385.2 Мъртвата точка ( втори вариант )
Такава мъртва точка има и в религията, и в науката. Та рекох, когато вие изпаднете в една такава безопасна точка или Божествена точка, знанието седи в това, да можете да определите къде се намира тази мъртва точка, ако е на бойното поле или ако е в науката, или в религията, или в търговията.
И когато си попаднал в мъртвата точка на науката, Бог ти казва: „Напусни тази наука, тя не е за тебе!"
Опасността седи в това, че като попадне някой в тази мъртва точка на науката, у човека се заражда песимизъм.
Запример вземете науката зоология, какво приложение може да и се даде като се изучават формите на животните? Или ако се вземе бактериологията, от какво е произлезла, от коя наука е част? От зоологията, взето специфична част или отдел от вредните животни, бактерии и микроби.
И в религиозния живот, и в учения живот или в науката, навсякъде има такива мъртви точки, аз ги наричам, както ви казах, „спасителни точки".
12.9.1928г.
386. Много знания, ООК , София
Той няма да разбира нито езика, нито отношенията, нито науката им и ще гледа по-скоро да слезе на земята.
14.9.1928г.
387. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
Като се говори за двата пътя, по които човек се движи, явява се въпрос: кой е пътят, по който човешките души слизат на земята? Това е задача на науката.
387.2 Външни и вътрешни влияния ( втори вариант )
Науката в света седи в това, да определи пътя, по който човек е дошъл.
26.9.1928г.
388. Акустика на съзнанието, ООК , София
Акустика съществува не само в театрите и салоните, но и в науката.
Мнозина, особено религиозните, се изказват против науката. Те намират, че като се стреми към Бога, човек не се нуждае от наука. – Не, науката е толкова необходима за човека, колкото и храната. Науката е съществувала преди човека.
Тази циганка представлява, от една страна, вярата в човека, а от друга – науката. Днес нито вярата се зачита от всички хора, нито науката.
Който не вярва в циганката, т.е. в науката, ще каже, че това са измислени теории, които нямат практическо приложение. – Не, добре гадае циганката.
С науката е лошо за някои, но без науката е два пъти по-лошо.
3.10.1928г.
389. Без прегради, ООК , София
Пресечеш ли го, ти ще дойдеш до науката на възлите, която не спасява човека.
10.10.1928г.
390. Какво са разбрали, ООК , София
Като ученици, вие не трябва да се спирате пред въпроса, ще се простят ли греховете ви, или не, но трябва да учите, да се занимават с всички отрасли на науката, да проникнете в техния дълбок смисъл.
И тъй, изучавайте науката за числата – кабалистиката, да дойдете до положение да гледате на тях не само като на количествени величини, но и като на сбор от живи, разумни сили, разумни единици.
12.10.1928г.
391. Закон за постижение,  МОК , София
Критиката е спомагателно средство на науката, но не е наука.
391.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
И в науката, и в изкуството любовта играе голяма роля.
Но критиката е едно спомагало за науката.
19.10.1928г.
392. Развиване на дарбите,  МОК , София
Този процес в науката е известен под името „горене“.
392.2 Методи на природата за събуждане на дарбите ( втори вариант )
Това е вярно и в науката, и в живота, и във всичко.
31.10.1928г.
393. Накъде, ООК , София
Ще кажете, че трябва да учите различни науки, за което ви е нужно време. – По-велика наука от науката на живота, т.е. от Божествената наука, не съществува.
7.11.1928г.
394. Дадено по нещо, ООК , София
Само новата мисъл, новата философия е в състояние да съблече старата дреха на науката и да я облече в нова. Както човек се нуждае от ново облекло, така и науката се нуждае от нова дреха, т.е. от нови хипотези и теории. Като проследяваме пътя на развитието на науката, ние виждаме, че те постоянно прогресират. В областта на науката всеки ден се създават все по-нови и нови теории, които я водят към абсолютната истина. Както науката се обновява всеки ден с нови теории и хипотези, така и религията трябва да се обновява. Както науката, така и религията, трябва да се менят, без да се изменят.
9.11.1928г.
395. Главният фактор,  МОК , София
Дойдат ли до науката и живота, те трябва да се откажат от всички дребнавости, от всички обиди и огорчения, да не се занимават с обикновени неща.
395.2 Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ ( втори вариант )
Който и да е, като дойде до науката, той трябва да се освободи от всичките свои предубеждения.
14.11.1928г.
396. Смени в природата, ООК , София
Науката също крачи напред.
23.11.1928г.
397. Не противи се на злото,  МОК , София
397.2 Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) ( втори вариант )
Ако искате да се подигнете морално или в науката, че се намирате в положението на Жан Вължан, борите се със себе си, с известни ваши недъзи, аз ви казвам: на правия път сте.
30.11.1928г.
398. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
Като изучавате различните отрасли на науката и различните области на живота, виждате, че и в науката, и в живота съществува мода.
И в науката, особено в хипотезите и теориите, има мода, която води към една съществена цел. Една от задачите на науката е да направи живота на човека сносен.
398.2 Деятелност и замисъл на природата ( втори вариант )
Трябва да знаете, че във всичките времена, в науката е имало мода, както и в обществения живот винаги е имало мода.
Ние можем да кажем, че в науката, което наричат мода, това са ония хипотези и теории, които спомагат за истинския процес в науката, който въвежда човечеството към една далечна цел, осветява ума и подобрява човека. Модата в науката води към една съществена цел.
7.12.1928г.
399. Хигиена на живота,  МОК , София
399.2 Хигиена на живота ( втори вариант )
Това е науката, върху която трябва да работите.
14.12.1928г.
400. Учене и прилагане,  МОК , София
Науката не трябва да бъде средство, чрез което човек да се прехранва, но да сочи правия път в живота.
Който обича науката и на когото душата е будна, той постоянно се учи.
400.2 Учение и прилагане. Господар и слуга ( втори вариант )
Ако на вас ви се даде една тема: „Каква е задачата на съвременната наука?“ Или въобще каква цел има науката? Тогаз какво бихте отговорили?
Интелигентният учен, той може да използува науката в по-широка смисъл; а интелигентният, който не е учен може да е мъдрец.[1] Човек може да бъде мъдрец, без да е учен. Това е наука и науката може да се наследи. Тъй че, задачата на науката не е празна. Има неща в науката, който са празни, т.е. неверни.
Науката не трябва да бъде само едно средство за прехрана. Отчасти може да бъде така, но науката има и друго предназначение да тури човека в правия път. И с науката той не трябва да се претоварва, той не трябва да вземе толкова много хляб, че да го повреди по пътя, а да вземе до първата станция.
Онзи, който е обикнал науката, на когото душата е будна, той постоянно се учи. Те остават със старите теории в науката.
Чешенето на носа е прелистване и после казва: „Разбрах тази работа.“ Той приложи науката и почва да действува.
Науката седи в това, че туй, което мислите, което учите и което вършите, всичко това ще стане основа на вашето бъдеще развитие.
21.12.1928г.
401. Методи за наблюдения,  МОК , София
Какво, всъщност, представя науката? Тя е съзнателна сила, която посочва на човека истинския път на живота. Науката внася светлина в човешкия ум и го кара да търси причините и последствията на нещата.
401.2 Методи за наблюдения. Обикновени и научни ( втори вариант )
По какво се отличава един научен метод от един обикновен метод? Кои методи се наричат научни методи и кои обикновени или тъй наречени ненаучни методи? Да допуснем сега, че някой от вас иска да научи хиромантията или науката за ръката. Науката на хиромантиците се осланя на 2-3 ръце, по които те четат.
Ще кажете: „Защо дойдоха тия хора при вас? Коя е причината?“ Вие търсите науката, вие не търсите човека, нито че шишето му било малко или голямо, но размишлявате: Толкова хиляди хора преминаха такъв път, не се спряха, а дойдоха. Туй вече науката го е доказала. Да допуснем, че науката е доказала, че този човек е добър.
Спрете се какво е предназначението на пръстите в науката? Например, какво е предназначението на първия пръст? С кой пръст започна природата, като създаваше човешката ръка? Кой пръст създаде по-напред? Онези от вас, които сте чели хиромантията, какво знаете за това? Хиромантиците още не разглеждат този въпрос.
А ако тръгнеш към науката, тогава рекох: ти си учен човек, с палеца работиш.
В тази смисъл казваме, че науката е, която просвещава човека.
И тъй, ние пристъпваме, науката е тази съзнателна сила, която ни показва истинския път на живота.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.