Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1907г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
В музиката двата тона, които нямат подобен, образуват дисхармония, т.е. оттласкват само.
24.9.1914г.
2. Мир вам!, НБ , София
И жената някой ден не нагласява хубаво цигулката и почне да бие ту това, ту онова дете; разбира се, тоя ден музиката не върви добре.
4.10.1914г.
3. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Дават ви цигулка, дават ви лък, поставят ви струни на цигулката, научават ви как да я нагласявате; дават ви учител, да ви учи на основните правила на музиката, и почвате да упражнявате вашия ум, вашите ръце, вашите пръсти.
25.10.1914г.
4. Условията на вечния живот, НБ , София
Ако ви разправя за музиката, ще кажа, че човек може да схване със своето ухо в една секунда най-много от 32 до 46,000 трептения на звуковите вълни.
28.1.1915г.
5. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ , Бургас
Това е изражението на Любовта в организма чрез разнасянето на кръвта, в музиката - в тонове и в сърцето - биенето на пулса.
2.5.1915г.
6. Многоценният бисер, НБ , София
И ако искате някой човек да ви обича, между него и вас трябва да има разлика, но тя трябва да бъде хармонична – както в тоновете на музиката има различие, и именно в това хармонично съчетание на това различие седи хармонията, от която ние се възхищаваме.
17.8.1915г.
7. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
И тъй, новата религия, или Учение на Христа на физическото поле, е религия на красивите форми, на музиката, на съзвучието, на поезията. В поезията това е ритъм, в музиката това е съзвучие, а в чисто физическия свят това е външна красота.
24.4.1916г.
8. Истината,  НБ , София
Ако ме попитате що е музика всъщност, аз не мога да ви определя; но какво ражда музиката сама по себе си – мога да определя. Но за проявлението на музиката са необходими три неща: първо, идея в нашия ум за някоя песен; второ, инструмент, и трето, артист.
Хората търсят в света удобства, но те трябва да разберат онзи съществен закон, който съществува и в музиката – за минорната и мажорната гама.
5.11.1916г.
9. Христа да придобия,  НБ , София
За мен тези схващания имат двояко значение: например музиката има чисто техническа и чисто психическа страна.
18.2.1917г.
10. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
10.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Дето похлопа човек – на вратата на науката, на изкуството, на музиката, навсякъде ще удари на камък.
12.4.1917г.
11. Влиянието на музиката, ИБ ,
Всички сте запознати с музиката, всички пеете, всички свирите. За музиката има различни определения. Всички хора обичат да пеят, но не всички са еднакво музикални, т е. този център не е еднакво развит у всички, вследствие на което тези, у които центърът е слабо развит, не обичат музиката.
Музиката е необходима и любовта не може да се прояви без музика, тя е дреха, с която любовта трябва да се облече.
Затова казвам, че музиката има две изражения: реално - несъществено и реално - съществено. Музиката е необходима за всекиго; тя може да лекува човека от разни болести, например всички нервни болести.
И тъй, музиката у вас ще бъде едно средство, за да изразите вашите чувства, а чувствата ще бъдат една форма, за да изразите разумния си стремеж към Бога. Музика има в постепенното вдигане на гласа, но ако веднага вдигнеш гласа си, правиш една пречупена линия, това се отразява всякога зле на тъпанчето на ухото и когато човек се разгневи, повдига изведнъж тона си и той вече няма музика в себе си или пък музиката му няма отмерен такт. На първо място в живота стои яденето, а после музиката.
В музиката човек всякога трябва да спазва стъпките, не трябва да има дисхармония.
Щом вашата статуя е направена, вие сте в музиката.
Музиката трябва да се тонира.
13.5.1917г.
12. Бог е съчетал,  НБ , София
Например, имате пиано, ноти, пианист, но музиката още не се проявила. Вие слушате и възприемате вътрешно музиката.
Той трябва да седне на пианото и да свири, по всички правила на музиката. Ти ще настроиш слуха си и ще слушаш, да възприемеш музиката вътрешно и да благодариш на Бога, че имаш възможност да се ползваш от нея.
12.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Значи това съчетание въ музиката разбира хармония, съчетание на извѣстни тонове, извѣстни звукове.
Нѣкои казват: „Ти ходи ли на църква?“ Какво е църквата? – Църквата е пианото, свещенитѣ книги сѫ нотитѣ, свещеникътъ трѣбва да седне на пианото и да свири по всичкитѣ правила на музиката, а ти да туришъ слуха си, за да разберешъ музиката и тогава да благодаришъ на Бога.
Ще ме попитате: „Може ли едно да е равно на две, да е равно на три и т.н.?“ Може, но при какви условия? Да вземемъ напримѣръ въ музиката, въ нея има три гами: мажорна, миньорна и хроматическа.
14.7.1918г.
13. В истия час,  НБ , София
Ако искате да Го познаете в музиката, ще Го почувствате в съотношението между тоновете, а не в самите тонове. Невидимото, неуловимото в музиката, в Словото, това са проявите на Духа.
13.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Ако искате да Го познаете въ музиката, ще Го почувствувате въ съотношението между тоноветѣ, а не въ самитѣ тонове. Невидимото, неуловимото въ музиката, въ Словото, това сѫ проявитѣ на Духа.
1.9.1918г.
14. Вкъщи,  НБ , София
С други думи казано: музиката, цветята и животните спасяват човека от греха.
14.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Съ други думи казано: музиката, цвѣтята и животнитѣ спасяватъ човѣка отъ грѣха.
8.9.1918г.
15. Да го посрещнат,  НБ , София
Щом разбираш музиката, трябва да знаеш да пееш и да свириш правилно.
15.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Щомъ разбирашъ музиката, трѣбва да знаешъ да пѣешъ и да свиришъ правилно.
20.10.1918г.
16. Дух Господен,  НБ , София
Под колективност не разбирам еднаквост, но хармония, както в музиката.
16.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Подъ „колективность” не разбирамъ еднаквость, но хармония, както въ музиката.
10.11.1918г.
17. Да наеме работници,  НБ , София
Ако си музикант, ще намериш Бога в музиката; ако си поет, ще Го намериш в Природата; ако си търговец – в парите.
17.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Ако си музикантъ, ще намѣришъ Бога въ музиката; ако си поетъ, ще Го намѣришъ въ природата; ако си търговецъ — въ паритѣ.
15.12.1918г.
18. И рече баща му,  НБ , София
Ако разбираш музиката, трябва и да свириш добре.
18.2 И рече баща му ( втори вариант )
Ако разбирашъ музиката, трѣбва и да свиришъ добре.
19.1.1919г.
19. Голямата вяра,  НБ , София
Както в музиката тоновете трябва да си хармонират, за да образуват правилен акорд, така и тонът на страданието трябва постепенно да се повдига, докато внесе хармония в живота и се превърне в радост.
9.2.1919г.
20. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
И в музиката съществува точно определен ритъм, такт.
Така всеки човек се интересува от някой виден певец или музикант дотолкова, доколкото песента или музиката задоволяват копнежите на неговата душа.
Като се изпълнят всички обреди, музиката засвирва, хорото кръшно се залюлява и някой от играчите се провиква: „И-ху-ху“. – Какво представя ситото, плодовете и парите? – Ситото е човешкият ум, който носи богатства – орехи, лешници, плодове, пари.
15.6.1919г.
21. Учител и Господ,  НБ , София
Музиката и поезията са опасни занятия за младите моми и момци, особено за слабохарактерните.
20.8.1919г.
22. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Ако аз не храня такива мисли и чувства към вас, вие ще почувствате една празнота; душата ви веднага ще почувства, че моите отношения към вас не са искрени и ще се зароди съмнението, както в музиката веднага се забелязва, когато тоновете не са взети правилно.
22.8.1919г.
23. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Искате да станете музикални, да разбирате музиката, проектирайте ума си към двете страни на този ръб, над краищата на веждите. Като продължите около година тези опити, ще обикнете музиката и във вас ще се зароди желание да пеете. Някои мислят, че музиката е отвън. Господ казва: „Аз съм посадил семенцата, ти ще ги поливаш и музиката ще дойде.“
У които вярата е силно развита, това място, което е над областта на музиката, е повдигнато.
23.8.1919г.
24. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ , В.Търново
В това разграничение Мъдростта представя формите на хармонията, на музиката и на поезията в света. Музиката принадлежи на Мъдростта и всичко, което човешкото ухо и човешкият език могат да схванат, то е нейно. Поезията е дъщерята, а музиката – синът. Музиката не е тъй нежна, не е тъй деликатна, както поезията; никой инструмент не е тъй нежен, както поезията – все ще направи известни дрезгавини.
9.11.1919г.
25. Бог е говорил,  НБ , София
Музиката и изкуството е постоянното ми занимание.
25.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Музиката и изкуството е постоянното ми занимание.
8.1.1920г.
26. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
В нея всичко е така отмерено, както са отмерени нещата в музиката, алгебрата и геометрията.
Днес посещавате концерти, да слушате музиката на Шопен, на Моцарт, на Бетовен. Ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите листа, отколкото тая на великите музиканти.
26.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
В нея всичко е така отмерено, както са отмерени нещата в музиката, алгебрата и геометрията.
Днес посещавате концерти, да слушате музиката на Шопен, на Моцарт, на Бетовен. Ако ухото на сегашния човек беше развито, той би предпочел да слуша музиката на люлеещите листа, отколкото тая на великите музиканти.
1.2.1920г.
27. Земният и небесният,  НБ , София
Като изучаваме музиката, виждаме, че тя се основава на известни закони и ключове. Ключът е от голямо значение в музиката.
27.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Когато изучаваме музиката, виждаме, че тя се обосновава на известни закони, има свои ключове, свои знакове.
19.2.1920г.
28. Силите в Природата, ИБ , БС , София
После ще предизвикате по-висшите форми на ума – въображението, слушането, разсъждението, музиката, творческия ум. Разбира се това е трудно, понеже ако речем да предизвикаме сега музиката, не ще можете всички да я възприемете.
22.2.1920г.
29. Аз съм жив,  НБ , София
Като изучава музиката, човек прави усилия да се домогне до нещо, да придобие повече знания.
29.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Питам: онзи, който изучава музиката, какво постига с усилията, които прави при изучаване на новите упражнения? Домогва се до нови знания.
29.2.1920г.
30. Що казва Духът,  НБ , София
30.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Съвременните физици, които изследват вибрациите на музиката, на светлината, правят различни опити в това отношение и са забелязали следното.
5.3.1920г.
31. Вяра, ИБ , БС , София
Ще развивате Вярата си, милосърдието, сърцето си, разсъдливостта, въображението, музиката.
10.5.1920г.
32. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Питам, учителят влага ли нещо в тях? Ако у такъв ученик няма онова силно желание и любов към музиката, можеше ли учителят да развие нещо у него? Не.
8.8.1920г.
33. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
В Бялото Братство всичко върви като в музиката.
19.8.1920г.
34. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
– Вие трябва да изучавате музиката на меките тонове.
19.8.1920г.
35. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Проявлението на Словото започва с музиката.
25.1.1921г.
36. Кротките, НБ , ИБ ,
Какво ще бъде, ако някой певец вземе неверни тонове? Ще му кажат: "Ти не си певец, ти не познаваш вътрешния закон на музиката.
6.3.1921г.
37. Вярата,  НБ , София
37.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
А в науката на вярата всичко е определено точно, математически; в нея Всеки тон е на мястото си, както в музиката, както в математиката, всяко число е на мястото си; в нея всичко е точно предвидено, както в техниката, както в организма.
20.3.1921г.
38. Фарисей и садукей,  НБ , София
То е обладало науката, политическия живот, изкуството, музиката – целокупния живот.
27.3.1921г.
39. Сеятелят,  НБ , София
Когато някой изучава музика, трябва да знае правилата на музиката. Щом изучи правилата и законите на музиката и стане виден музикант, той има право да се изяви свободно, да даде израз на своята идея.
39.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Ако отидете въ този свѣтъ, ще видите, че въ него всичко върви като въ музиката.
10.4.1921г.
40. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
40.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Американцитѣ не сѫ музикални хора, тѣ не могатъ да се проявятъ въ музиката и затова старото си повтарятъ.
24.4.1921г.
41. В рова на лъвовете,  НБ , София
Един ден, като минавал през градската градина, видял как капелмайсторът маха с пръчицата си, а пред него седят музиканти и свирят. – „Е, тая работа е тъкмо за мене!“ – казал селянинът. „Ще махам с пръчицата, а музикантите ще свирят.“ Веднага поискал да го назначат капелмайстор на музиката.
20.6.1921г.
42. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Сега, представете си, че имате една нота в музиката, тя може да бъде 1/2 нота или 1/4, или 1/8, или 1/16 Тази нота сама по себе си е само един символ, един характер, без да има някакъв смисъл.
Как наричате първия ключ в музиката? Той е ключът „сол”.
В музиката музикант се нарича не само онзи, който разбира знаците, знае например какво е ключът "сол", а музикант е този, който знае нотите, може да взема правилно всички тези ноти и разбира отношенията на тоновете от "сол" до "сол". Всички велики майстори на музиката, които я разбират добре, като дойдат при ключа, всички работят добре, разбират работата си, само по някой път коригират дали някоя нота е поставена на мястото си, тъй както изисква законът на музиката.
А що е млад и стар в музиката? Началото на музиката е младостта, а краят на музиката -старостта, младият е в началото, а старият - в края. Как разбирате музиката? Като остарее музикантът, няма никакво ръкопляскане. Щом се завърши музиката, всички се възхищават и публиката ръкопляска - "бис-бис" - да се повтори. И в този смисъл в музиката под "млад човек" се подразбира човек достигнал разцвета на своята възраст, а когато той развие до най-висока степен всички свои чувства и способности, това е старост. И най-силното, най-мощното извън музиката го разбираме като най-старо, най-неспособно и казваме: "Стар човек."
Като се турят на тези четири струни вашите чувства, мисли и действия, започва музиката на живота.
Ако сте изпели и дойдете в Небето до края на музиката, ще има ръкопляскане и вие ще учите.
И тъй, музиката на земята е единственото условие, което помага на човека да се развие, затова приложете музиката навсякъде в живота си. Та музиката ще имате като един фактор в живота си, за да се махнат тези недоразумения, които сега съществуват помежду вас.
Музиката се мени в много ключове.
В музиката на първо място са младите.
20.8.1921г.
43. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
Той не трябва да мисли, че е грешен, че морално греши, а да е като онзи, който греши в музиката.
21.8.1921г.
44. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Когато двама млади се обичат, момъкът, като музикант, говори за музика, защото има музикално чувство, а момата по интуиция се нагажда към него, показва, че се интересува от музиката, докарва се. Той казва: „А, намерих я!“ Но след като се оженят, той вижда, че тя няма никакъв интерес към музиката. „Ама че си будала – казва тя, – докато се оженя, се интересувах, но сега между нас не трябва да е вече така.“
22.8.1921г.
45. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Ако рисува добре, ще му кажа: „Хайде, нарисувай нещо, идеите ти са добри.“ Но когато някой не знае да свири, не знае да чете, не знае да рисува, да пише, а казва, че има много идеи, питам: „Какво от това, къде са те?“ Музиката трябва да се изрази – тази музика трябва да се изрази по който и да е начин.
2.10.1921г.
46. Поздравът на Любовта, НБ , София
Казваш: „Аз разбирам музиката“. – Разбираш, но не можеш да свириш.
23.10.1921г.
47. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Който има уши да слуша, нека слуша.“ Кой има уши? Само онзи гениален човек може да слуша, само онзи музикант – който има изтънчено ухо, само той може да схваща най-деликатния тон в музиката; а който няма такова ухо, той нищо не схваща.
30.10.1921г.
48. Синът Божий,  НБ , София
А най-приятното нещо в самосъзнателния живот е музиката, пеенето. Музиката е въведение на умствения живот, и човек, който не знае да пее, той е „изгубена Станка“. Следователно най-необходимото е яденето, най-приятното е музиката, а най-великото е молитвата, тя ни свързва с Бога, с туй, вечното, вътре в себе си, което ни дава смисъла. Въведение на яденето, въведение на музиката и въведение на молитвата.
„Който вярва“, а вярата е принцип на ума, и едно състояние, за да го минете, вие трябва да сте минали вече през първото предисловие на яденето и да сте влезли във второто предисловие на музиката.
Следователно музиката сама по себе си е едно средство да премахне оная меланхолия, когато хората казват: „Животът няма смисъл“.
По същия начин, яденето, музиката и моленето, това са условия, при които сегашният живот може да се изразява вътре във вас.
Който пее, това е музиката – има въведение.
И няма нищо по-велико в моята душа от молитвата; няма нищо по-приятно от музиката, и по-необходимо от яденето.
6.11.1921г.
49. Ненаписаните закони,  НБ , София
Любовта дава най-съвършените вибрации, тонове в музиката.
27.11.1921г.
50. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Нотите съединени ли са или са смесени? Музиката е съставена по закона на смешението. Ако един музикант би се осмелил да направи едно съединение, в музиката би произлязъл един от най-големите взривове, какъвто светът не е изпитвал.
4.12.1921г.
51. Още по-блажени са,  НБ , София
Вземете някой цигулар, нали в музикалното изпълнение се състои всичко, тъй както законите на музиката изискват? Тъй че, когато изпълнява, да е доволен и самият цигулар, да са доволни и самите слушатели.
В музиката има свързване на нотите.
29.1.1922г.
52. Пак ще ви видя,  НБ , София
Онзи велик учител или музикант заговорва на своя ученик само когато последният е готов да разбере великата математика на музиката, да разбере вътрешния ѝ смисъл.
12.2.1922г.
53. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
Доктор Фурио – аз наричам този доктор Фурио, – доктор-медик, но същевременно талантлив и имал извънредно голяма обич към музиката, до полуда, искал да пее, но нямал глас.
24.2.1922г.
54. Трите живота, ООК , София
Трябва да приложите Божествените правила, както е в музиката и в изкуството.
54.2 Трите живота ( втори вариант )
Щом знаете Божествените правила, ще ги прилагате, както музикантът прилага правилата на музиката, и художникът – правилата на изкуството.
8.3.1922г.
55. Сила на волята,  МОК , София
Прилагайте това правило, да видите как музиката тонира. Не само учениците, но и учителите трябва да си служат с музиката като метод за тониране.
16.3.1922г.
56. Първото задължение на учениците, ООК , София
Защото ученик е само онзи, който може да борави със задачите на тая окултна школа, както математикът трябва да знае всичките правила на математиката, за да борави със сложните задачи, и музикантът – със сложните упражнения в музиката.
26.3.1922г.
57. Които вас приемат,  НБ , София
Поетите трябва да разбират що е поезия: тя е като музиката, хармония трябва да има, и думите така трябва да са наредени, че като прочетеш едно стихотворение на някой поет, да почувстваш едно трептене в сърцето и едно разширение, да станеш радостен и весел.
Те са двете неща, които ще оправят света, те са останали вече: музиката и поезията. Две неща остават чисти в света, те са: музиката и поезията, те са неопетнени още, всичко друго е оцапано.
4.4.1922г.
58. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
Можеш да разбираш теорията на музиката, но не знаеш да свириш.
И аз сега искам да ви дам първите правила, тъй както в музиката се дават.
58.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Ще каже някой, че знае теорията на музиката, на изкуството.
19.4.1922г.
59. Разбор на думи, МОК , София
Онзи, талантливият по музика, в него има едно сърце, което гори, той мисли само за музиката, а онзи, обикновеният ученик гледа само да свърши училището; неговият ум е раздвоен.
59.2 Разбор на думи ( втори вариант )
В този смисъл Обичта, Любовта е ключ на Живота, както и в музиката има ключ, според който инструментите се настройват.
Когато талантливият ученик отива при някой учител по музика, учителят ще го вземе за свой ученик и даром ще го учи - защо? Защото сърцето на този ученик тупти от любов към музиката.
20.4.1922г.
60. Предназначението на музиката, ООК , София
Тази вечер ще ви говоря върху предназначението на музиката.
В музиката има два ключа: има цигулен ключ, има и басов ключ.
60.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
В музиката си служим с два ключа: виолинов и басов.
27.4.1922г.
61. Окултни правила, ООК , София
Ако в едно общество се зароди желание да обича музиката, туй общество ще създаде музиканти. Но ако в обществото занемарят музиката, всички музиканти ще измрат.
61.2 Правила за живота ( втори вариант )
За пример, ако между членовете в едно общество се яви Любов към музиката, в скоро време между тях ще се явят музиканти. Ако Любовта към музиката изчезне, с нея заедно ще изчезнат и музикантите.
7.5.1922г.
62. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Ако твоят приятел ти каже една дума и ти я разбереш по един начин, а той по друг, каква любов може да има? А ако се скарат, каква любов е тя? Когато се карат, каква любов може да има? Любовта е като музиката, само двама велики музиканти, като се съберат, единият вземе първата цигулка, другият – втората, обичат се.
9.5.1922г.
63. Семената, ИБ , София
Сега, елементите на музиката кои са? Нали са нотите? Първите седем тона трябва да се научат. Трябва да се научи и ключът на музиката, чрез който се познават нотите.
Като влезете в един музикален клас, всеки лесно ще научи похватите, но колкото отивате напред, усложняват се упражненията и някои ученици казват: "Тия работи са много мъчни, не може да се изпълняват", и свършват с музиката.
Музиката и математиката са потребни.
11.5.1922г.
64. Мястото на човека в природата, ООК , София
Нали знаете онзи ученик по музиката, как постепенно придобива навика на своята ръка.
64.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Когато пръстите му започнат да свирят свободно, без никакво усилие, той е постигнал нещо в областта на музиката.
Музиката му действа успокоително върху животните и ги укротява.
16.5.1922г.
65. Празното време, ИБ , София
Вие знаете, че в музиката има правила. Човешкият мозък е като музиката.
23.5.1922г.
66. Верен на себе си, ИБ , София
По обратен път ще получите познания за ума, ще го разучите по резултатите или по произведенията - музиката за пример.
28.5.1922г.
67. Неговата заповед,  НБ , София
И музикантът също ще намери закона на музиката и върху този закон на музиката той трябва да гради.
Казвате: „Как тъй?“ Само музиката се изменила.
4.6.1922г.
68. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Аз не казвам, че това е лошо, но то е само едно начеване на музиката, а музиката има за цел повдигането на човешката душа. Ако вие ме попитате защо съществува музиката, ще ви отговоря, че тя е едно средство от духовния свят за повдигане на падналата душа на човека, която е слязла на земята.
15.6.1922г.
69. Мисъл и действие, ООК , София
69.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Тема за следващия път: „Влиянието на музиката в живота“.
22.6.1922г.
70. Влиянието на музиката, ООК , София
Сега, ако ви попитат: Кой свят засяга музиката, или от кой свят произхожда музиката какво ще отговорите? – От умствения свят, т.е. само един интелигентен човек може да пее.
В миналото вие не сте научили музиката и сега трябва да правите много големи усилия. Следователно, музиката е един стимул; щом почнеш да пееш, кръвта почне да се пренася към предната част на главата, мозъкът привлича кръвта към предната част и тъй мозъкът се развива правилно. После, у някои хора този срам, те обичат музиката, но не пеят, понеже другите ще им се смеят. Музиката е едно естествено изкуство.
Първият изпит в школата е музиката. Тъй, разбирате вече „музиката“ и „мисъл“ вървят паралелно. И после, музиката може да я употребим като едно възпитателно средство.
И защо някои болести не се лекуват? – Изгубвате музиката. Имате неразположение, едно неприятно състояние – пейте! Изпейте на туй състояние една песен, втора изпейте, трета, докато изпейте подобаващата песен, практическото възпитателно влияние на музиката, то ни интересува. Не ни интересуват тия неща, които ни пречат, а какво може да произведе в нас музиката, то ни интересува.
Сега, във връзка с музиката, ще определя два пътя на живота.
Сега музиката е едно от средствата на правия път, на възходящия път.
Това са само някои окултни бележки в музиката, за тях ще говоря и друг път.
И правилният говор в света зависи от музиката. Ако музиката е правилно развита, и говорът ще бъде правилно развит.
За музиката, в същност, от сега нататък ще мислите. Запример, ще искам да съчетаете отношенията, които съществуват между музиката и планинските върхове.
Като скъсат някого, ще кажат повърни гамата назад – do, si, la,… Който не разбира музиката, ще каже: „Скъсан съм“, а който разбира музиката ще каже: „Пея гамата по обратния път“.
70.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
От кой свят излиза музиката? – От умствения. Значи между музиката и интелекта има известна връзка.
Като правите тези наблюдения, ще разберете къде е слабото ви място и ще можете сами да си въздействате. – Как? – Пак чрез музиката.
Когато говорим за музиката, ние я разглеждаме в широк смисъл, не само като пеене или свирене. Ето защо, от всички се изисква да работят върху музиката. Това е особено необходимо, защото музиката продължава живота. Късият живот се дължи на отсъствие на музиката в човека. Музиката е стимул в живота. За да загуби човек стремежа си към музиката, това се дължи на черните братя.
Щом касите ви са празни, ще работите върху музиката. Ще ви дадат една лека песен, но трябва да я изпеете по всички правила на музиката. Музиката оказва голямо влияние и върху възпитанието на човека; същевременно тя тонира.
Как ще ги възприемете, ако не можете да различите два музикални тона? Ето защо, съветвам ви да работите върху музиката. Онези хора, които са изгубили музиката в себе си, не могат да се лекуват. Докато музиката е в тях, те лесно се справят с болести, с неразположения, с неприятности и т.н. Пейте при всички условия на живота си, да видите голямото влияние на музиката върху човека във всяко отношение. Тази е причината, където музиката се прилага навсякъде: в училищата, в църквите, в домовете.
Във връзка с музиката ние се домогваме до два пътя в живота: възходящ и низходящ. В този смисъл музиката е едно от средствата, което води човека във възходящия, т.е. в правия път на живота.
Например, ще ви се даде да пишете: „Отношение между музиката и планинските върхове“.
Приложете музиката.
27.7.1922г.
71. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
Сега, когато ви говоря за съзнанието, някои от вас са като онези, които обичат музиката, слушат и казват: „Много хубаво нещо е музиката“, но не можете да направите разлика коя част е хубавата, не можете да направите разлика между тоновете.
71.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Когато се говори за съзнанието, някои изпитват такова чувство, като че слушат музика, и казват: „Хубаво нещо е музиката“.
30.7.1922г.
72. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Ученикът обича музиката, но коя е причината за тази слабост? Тази слабост се крие в неговата глава: когато той се раждал, майка му не е била музикално настроена.
2.8.1922г.
73. Деятелност на сърцето, МОК , София
Същото и в музиката.
73.2 Деятелност на сърцето ( втори вариант )
Същото се отнася до музиката и до изкуството.
21.8.1922г.
74. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Сега вие, учениците, някой път, като сте неразположени, употребете музиката като едно средство да се тонирате.
Всяко лошо настроение, всяко лошо състояние се дължи на изгубена хармония в тялото ни, а музиката почва да тонира, да прави малки масажи.
22.8.1922г.
75. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Като влезеш при децата, не започвай изведнъж да ги учиш, но около 10-15 минути направи едно упражнение, за да се хармонира съзнанието им под влиянието на музиката.
И тъй, ние ще употребим музиката като средство за възпитание.
Всяка една дума си има тон, по който тя трябва да се произнася, както в музиката.
24.8.1922г.
76. Живот вечен, СБ , В.Търново
Нали у вас се създаде едно ново настроение? Това е вече окултна наука, нещо ново се събужда вътре в душата ви, което не може да се предаде с музиката.
25.8.1922г.
77. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Ще кажете: „Туй мога да направя за вас.“ Туй е Любов! Така е и с музиката.
26.8.1922г.
78. Изтълкувай ни тази притча, СБ , ИБ , В.Търново
Музиката идва отгоре, но докато се схване... (Песента се изпълнява с движение на ръцете около главата.) Има малко дисхармония, но ние ще я изправим. (Ръцете се движат, символизирайки летене.) Когато движението дойде в хармония с музиката и движението продължи един час, всички вие ще хвръкнете, няма да остане нито един нетониран.
Музиката, това е неразбрана притча, която трябва да се изтълкува.
Това явление навежда на мисълта, че каквато е културата, такава е и музиката. И така няма завършена цел в музиката – от единия ѝ край са налице разрушения и съграждания, а в другия – се завършва с разрушение. В музиката има живот.
Най-възвишеното чувство, най-възвишеното състояние на музиката – това е Любовта. Следователно, щом започнеш да мислиш за къщи, щом започнеш да се осигуряваш, ти забравяш пеенето и казваш: „Музиката е последна работа“. Това материалистическо настроение измъчва мозъка; щом се убие музиката, изгубва се смисълът на живота. И първото условие, за да придадем смисъл на живота, е да възстановим музиката. Единственото изкуство, което спасява хората, е музиката, но не площадното пеене. Великите творци на музиката, класическите творци са разбирали това изкуство по-отблизо.
Майката е тази, която може да създаде музиката у детето. И духовете, които населяват низшите нива на астралния свят, създават пречки срещу музиката, защото знаят, че тя поражда нещо хубаво. Но ако затворите пътя на музиката, ако отстраните музикалния център на човека, той може да направи всякакво престъпление.
И така, всички от вас, които имат хубави гласове, млади и стари, ще пеете! Музиката може да се употреби дори против болестите. Най-първо започни мислено, т.е. мисли за музиката! Днес пей малко, утре пей, а вечер, като седнеш, кажи „Моят глас ще бъде добър“. Ако пък можеш да си направиш своя песен, направи! Един от най-добрите методи за премахване на скуката е музиката.
27.8.1922г.
79. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Ако обичаш музиката и свириш добре, ще те обичат; ако си добър художник и рисуваш, ще те обичат; ако си милосърден и помагаш на страдащите, ще те обичат.
79.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Например, обичаш музиката; ако знаеш да свириш, аз ще те обичам.
11.10.1922г.
80. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Следователно, както в науката, в музиката, в изкуството са необходими упражнения, така и в окултната наука са необходими методи.
12.10.1922г.
81. Практическо приложение на музиката, ООК , София
То ще бъде първото окултно упражнение по музиката. Сега ще кажете: „Ама туй не е по правилата на музиката“.
Сега именно при условията, в които живеем, трябва постоянно тониране, а музиката, това е един от великите Божествени методи за тониране.
Например имате син, той иска да следва музика, но вие, като баща, ще кажете: „Музиката не е полезна, не е доходна, стани доктор, то е по-доходно“.
Аз нарочно го оставих, за да се роди във вас една мисъл, да работите, да се развива музиката. Упражнявайте се всички в музиката. В Школата музиката е един от необходимите предмети и всички ще упражнявате музикалното си чувство. Понеже музиката е една сила, с нея може да се разрушат много лоши работи.
За в бъдеще музиката ще бъде като един метод за възпитание на децата.
15.10.1922г.
82. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Музиката трябва да остави едно радостно чувство във възходяща степен, чувство на творчество. Ние разбираме музиката малко в по-друг смисъл. Някои хора разделят музиката на светска и духовна. Сега в музиката трябва да има естественост. Тия две състояния не съответстват на музиката. Музиката върви по средата. Музиката не е нито в скръбта, нито в радостта, тя уравновесява силите, които създават тия състояния в човешката душа. И единственото изкуство, което гради във всяко едно отношение, то е музиката.
Музиката е заложена у вас, но органът ви не е развит; материал имате, но не сте работили. И аз правя опити по музиката.
Няма да считате, че музиката е нещо маловажно; не, много важно е, първостепенно нещо е тя. Вие ще се научите чрез музиката да трансформирате енергията си.
И тъй, ние ще направим един музикален опит, да видим какво може да направи музиката. Ще опитаме силата на музиката.
Чрез музиката може да правите опит върху себе си.
И тогава, каквото и да е твоето състояние, с музиката ти можеш да го измениш.
И бъдете уверени, че щастието ви в света зависи само от музиката. Търговците загубват кредита си, когато загубят музиката. Всички изгубват, когато изгубят музиката. И само онзи, който е разбрал музиката, той ще разбере този език, ще разбере Божествената поезия на нещата.
Та ще започнете от музиката и само така ще се облагородите и ще създадете характер. Без музиката всички усилия, в каквото и направление да са отправени, ще бъдат напразни и парализирани. Пък тъй ще ги извикаме, ще им изсвирим нещо и музиката ще създаде това, което друг не може да направи.
И тъй, музиката е едно спомагателно чувство за развиване на нашите способности.
Много мъчно е да дадеш дълго упражнение на този, у когото тия органи не са развити, значи да се откаже от музиката.
Само чрез музиката ще познаете коя дума е по-силна и коя по-слаба.
А някои сестри отиват по няколко заедно на някое място, изпеят някоя песен и този, последният, отвори кесията си и даде 10, 15, 20 хиляди лева за музиката.
Даже аз, който разбирам музиката много добре, когато свиря някои от тия парчета, пулсът на моето сърце се мени. Музиката е една сила.
С помощта на музиката нашето положение ще се подобри най-малко 50% във всяко едно отношение. Сега, разбира се, в музиката има друг един елемент, който е опасен, затова човек трябва да бъде чист. Музиката трябва да бъде дар! Пееш ли, ни помен няма да има в душата ти за пари. Музиката е нещо, което не може да се плати.
Особена е музиката.
Може да направим един опит, да докажем влиянието на музиката. Най-първо, ще докажем каква сила има музиката. Ще употребим музиката като едно средство за възпитание на децата, за внасяне на ред и порядък. Ще направим малки, микроскопически опити и ще видим как действа музиката върху нас. Музиката няма да вземе всичкото ни време, 5–6–7 музикални урока ще имаме през годината, най-много 10, не повече.
22.10.1922г.
83. Окултна музика, ООК , София
Ние ще вървим по същия начин, да видите как постепенно се развива музиката, защото в Природата нищо не е израснало наведнъж.
Навсякъде, и в най-далечната древност, са употребявали музиката, но религиозните хора с нея са злоупотребили.
Сега онези, които са създали музиката, са били много умни хора. Музиката е една дълбока сфера на Битието. Тези хора са разбирали Божествените закони и са изразили туй велико творчество в музиката. Ако се намалят вибрациите на тоновете в музиката, ще имаме един вид музика; ако се повишат вибрациите на тоновете в музиката, ще имаме друг вид музика. Музиката се изразява според чувствата. Религиозните хора са взели музиката за израз на техните религиозни чувства. Онези, които искат да изразят своите световни чувства, те са приложили музиката за световна цел. Всеки е използувал музиката за своята цел.
Музиката се изразява със същите органи, с каквито говорът, т.е. същата онази ципица на гърлото, която служи за говора, служи и за пеене. Тъй щото музиката и говорът са брат и сестра, защото излизат от същия център.
И тъй, музиката е едно от великите средства в света, с което можете да се тонирате, и ние ще я употребим като едно оръжие, артилерия, картечен огън; не само да пеем за наслада, но ще я употребим за защита на себе си. Та и ние сега се нуждаем от музиката. Това са малки бележки върху музиката.
Плачът, това е първото упражнение в музиката. Дете, което истински плаче, този плач е първото упражнение в музиката.
Сега ще дойдем до музиката.
И за пример в музиката има някои тонове, този тон (Учителят пее „Изгрява слънцето“) е много хармоничен, другите тонове, които идват в песента, не са толкова хармонични, то е в естеството на езика.
Ще проучвате теорията на музиката.
25.10.1922г.
84. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Всички ноти трябва да минат през ума, през съзнанието ви и тогава да кажете, че знаете вече какво нещо е музиката. Докато не знаете да свирите, вие бяхте спящ за музиката. Щом се научихте да свирите, вие се събудихте за музиката.
29.10.1922г.
85. Влиянието на електричеството, ООК , София
В основата на живота на един окултен ученик музиката служи като метод за поляризиране.
Ще премахнеш всички тия прегради! И музиката служи като едно средство за премахването им.
Сега аз ви обръщам внимание на вътрешните методи на музиката, а не на външната техника.
Аз не съм против музиката. Който пее, не се развращава, макар че има някои песни, които съблазняват, но музиката изправя. И тъй, първото правило при закона на поляризирането: ще се поляризирате чрез музиката.
И тъй, с музиката ще се поляризирате. (Учителят пее „Сладко медено“.) Гледам в Юч-бунар по улицата минава един продавач, той тъй си наредил думите на песен, че всички деца на улицата са научили песента и я пеят.
29.10.1922г.
86. Станете да отидем!,  НБ , София
Първият ученик казал на професора, че много обича музиката. Ден след ден той успявал в музиката и се определил като добър, способен ученик.
Първият елемент, с който ще започне новото възпитание, е музиката. Музиката да работи в техните умове и сърца.
5.11.1922г.
87. Никаква лъжа, ООК , София
Това е музиката на ангелите, с която те дойдоха, когато Христос се роди, изпяха една от окултните песни.
Ако някой може да ви направи ученици, само тя ще може, друг способ няма, защото Духът работи чрез музиката. Музиката ни разполага.
Млади и стари, без оправдание! После занимавайте се с музиката и тя ще ви продължи живота. Много болести се лекуват чрез музиката. Само тъй ще видите благотворното действие на музиката, на пеенето.
За музиката няма стари хора.
12.11.1922г.
88. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото, ООК , София
Всичко туй да участва в музиката. И ако ние пеем хармонично, при нас всякога ще се привлекат духовете на музиката.
Ще създадем приятни работи в музиката.
Та затуй ние взимаме пеенето и музиката само като едно спомагателно средство към постигане на тази Божествена цел.
19.11.1922г.
89. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Може би ще имаме ред лекции за изучаване на музиката. Ние ще минем през разните народи – в източните, в западните, както и у българите, за да проследим как се е образувала музиката още от далечните времена. Ще имате търпение да видите как може музиката да ви помогне, защото моето желание е да ви се помогне. Онова, което е заложено у вас, ще може чрез музиката да се развие, за да може да ви се създадат новите образи.
Онова, което сега научите от музиката, туй ще ви остане.
Тъй че по музиката от единия край до другия вие ще знаете откъде слиза водата, през къде минава и къде отива.
Ето где е заблуждението в музиката. (Учителят свири „Изгрява слънцето“.) Тия преплитания на тоновете не са верни и затова мелодията се изменя.
Аз желая, на първо място, да обикнете музиката, защото за благородството ви трябва музика и поезия заедно. Затуй музиката е работа, поезията е работа, пеенето, четенето, ученето, те са работа, а не труд.
Сега аз не искам да мислите, че с музиката всичко може да постигнете. Музиката е изкуство на ангелите. Музиката е ангелски език. Изкуство е това! Музиката е изкуство във възходяща степен, а поезията – в низходяща степен.
26.11.1922г.
90. Лама савахтани,  НБ , София
Ти обичаш този композитор и отиваш да слушаш музиката му. Някой казва, че музиката на Вагнер е бурна, шумна; в нея има гръмотевици, цялата зала се тресе.
26.11.1922г.
91. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Музиката, това е съединителното звено между ангелския свят и човешкия свят. Съединителна нишка е музиката. Музиката изисква дълго време работа и не само дълго време работа, но интензивна работа. Музиката ще произведе такива мисли, както шумът на тази река. После не само това: идете при някое балканско ручейче, но изберете такова ручейче, което да не е кално, в калните ручейчета музиката е друга.
Някой път идете не толкова в боровите гори, там музиката е друга, но в буковите, дъбовите гори, и си изберете някоя хубава красива местност, гдето да има известни промени вътре в почвата. А вътрешният израз сега за нас се изявява чрез музиката. Грубата част е човешка, направата на цигулката, струните, лъка; вибрирането на въздуха е от ангелския свят, а смисълът, който музиката може да донесе, то е от Божествения свят.
Та музиката е един начин да оживее Природата за вас.
Съвременните хора искат да покажат значението на музиката и затова светските хора дават повече време за музиката.
И сега вече в оперната музика искат да се възстановят музиката чрез пеенето и играта, а ние, като видим това, ще се произнесем малко нецензурно, ще кажем: „Туй са известен род кълчения“. И с музиката, по-нататък, ние ще изучим тия движения. Аз употребявам музиката като един последен метод да внеса хармония между вас.
Имам един метод още по-хубав, но бих желал този последен метод да дойде, когато вие усвоите музиката. Та методът ще ви върне да научите музиката. По-добре е да изучите сега музиката, че като влезете там, да вървите напред, като някоя птица да си вдигнете крилата нависоко и да бъде свободен вашият път.
Туй показва, че в музиката при качването нагоре има известни мъчнотии, които постепенно се преодоляват, както като се качваш на някой планински връх, и започваш пак тихо.
Прилагайте музиката в живота си! Да кажем, имате някоя мъчна работа да свършите, започнете да пеете. (Учителят пее сам „Лъчи от Бога благост ще ти донесат, и в душа ти радост ще внесат“.) Ще си изпееш така свободно песента.
Сега ние ще приложим музиката при възпитанието на децата. Музиката за в бъдеще ще представя едно добро възпитателно средство, което може да приложите и за себе си. Сега и ние сме изложени в света на страданията, а музиката, това е начин за лекуване.
Хайде една почивка, сега да видим какво казват учениците тук за музиката.
Музиката не е нито светска, нито духовна, но има два превода. Музиката си е музика, един принцип е, тъй може да се каже. Всеко приятно настроение, това се дължи на музиката. Доброто, за да се прояви, непременно трябва да употребиш музиката, тя е една обвивка. В Мъдростта има ред и порядък както в музиката. Значи в Мъдростта, в Истината, в Любовта всички употребяват музиката. Музиката е граница.
За пример в музиката има и някои тонове, които са свързани с думи.
3.12.1922г.
92. Окултна музика, ООК , София
За музиката има разни мнения.
Сега в музиката вие слушате тия класически музиканти и композитори: Моцарт, Бетховен… Но ако някой ви попита: "В какво седи класицизмът на Бетховен?", казвате: "Чудно нещо! Той е дивен!" Но какъв е? Казваш: "На еди-кой си чувствам аз силата му." В музиката трябва да изразяваме образно всичките чувства.
Сега за онези от вас, които не са толкова добри певци, като на ученици на окултната наука аз поставям за тях музиката като средство за усилване на волята. Хубаво свирене е това – и онзи, който не знае какво се свири, да го чувства. (Учителя свири селския диалог много живо и образно.) И мислите ли, че известни наши чувства ние не можем да ги изразим чрез музиката? Можем. Не само това ще знаем чрез музиката, но ще знаем и как човек играе.
Сега аз не искам да започнете само да пеете, но казвам, че музиката има свои вътрешни изрази в движенията. Когато музиката се съедини с движенията – това е красивото; а като се съедини с речта, тя става още по-красива.
Музиката е потребна като едно средство за лекуване. Затова музиката се употребява като средство против тия отрови. Затуй налагам музиката като средство за лекуване – аз наричам тази отрова психическа, органическа отрова, и под нейното влияние ние ставаме толкова жлъчни, че не можем да виждаме доброто у хората, а виждаме само злото.
Че тогава защо ви е Окултната школа? Ако дойдете тук да се научите да познавате само погрешките на хората, а не знаете как да ги изправите, каква е тази наука, какво сте научили? И музиката е един начин за оправяне на погрешките. В туй отношение сега музиката, каквато и да е тя – не само религиозната, която е едностранчива, не само светската музика, която също е едностранчива – музиката изобщо може да лекува.
Също и у американците, но американците съзнават това, чувстват тази нужда и викат най-видните музиканти да работят между тях, плащат им скъпо, защото те знаят, че ако не е развита музиката, ще пострадат.
Вие се вслушвайте в хора – той изразява музиката.
Този опит е пръв; искам да приложим музиката като едно средство за лекуване на самите вас, като средство за подем.
Музиката не се учи насила, никой не ви е вързал. Музиката е външен израз на Любовта! Следователно, ако ние вложим Любовта като едно силно подбуждение, ще възприемем музиката. На първо място ще турите диамантената воля, а на второ място – музиката, като едно средство за облагородяване, и после ще говорим за други работи.
10.12.1922г.
93. Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София
Сега в музиката „Е“ регулира. „Е“-то слиза отгоре. „Е“-то има три проекции: проекция към изток, проекция към запад и една друга проекция, отгоре надолу. Та в пеенето, в музиката ще възстановявате по една буква.
Всички тия гласни като ги изречем, техните трептения са толкова силни, че когато дойдем до музиката, не могат да се пеят.
И тъй, с още няколко урока ще свършим с музиката временно. Тогава ще се върнем към музиката.
Ние най-първо ще изкараме онези, които са останали най-назад в музиката.
17.12.1922г.
94. Добрата земя,  НБ , София
Едва ли мравката ще дойде някога до мисълта, за последните нововъведения в музиката.
17.12.1922г.
95. Музиката – средство за концентриране, ООК , София
За пример, защо ви давам музиката? Ще кажете: „Без музика не може“.
Главното е, че ние чрез музиката може да привлечем ангелите, те ще се заинтересуват заради нас ще им кажете: „Ние изучаваме вашата музика, искаме да пеем като вас“.
Не искаме да ви разубедим: това, което имат, то е хубаво, аз ги похвалявам, те отлично разбират музиката и не трябва да си мислят, че не знаят, знаят, и хубаво знаят, но оттам нататък не знаят.
24.12.1922г.
96. Защо не можахме,  НБ , София
Кое може да ме привлече при вас: яденето ли, облеклото ли, къщите ли, науката, изкуството, музиката ли, вашите мисли и чувства ли, вашата любов ли? Нищо не ме привлича при вас.
24.12.1922г.
97. Окултна медицина, ООК , София
Сега, имайте предвид, аз ви говоря за музиката, не искам да паднете в една крайност. Музиката е една четиридесета от него, т.е. една от 40-те способности у човека. Сега, в някои от вас, от тия способности разсъдъкът е развит, а музиката е слабо застъпена; у някои паметта е силно развита, а наблюдателността е слаба; у някои милосърдието е слабо застъпено, у някои Божествената Любов е слаба, вярата, у някои съвестта е слаба, застъпена. Музиката трябва да бъде идейна. Ако не знаем да ги прокараме чрез музиката, ще вземат направление към центъра на земята. Ако разбираш музиката, ще прекараш тия чувства през ума си, ще добиеш едно приятно разположение, и сили ще добиеш, и работите ти отвън ще тръгнат.
Та казвам, музиката в окултната наука се употребява като един метод за проектиране на нашите мисли, чувства и страсти от низшия свят към висшия, за да дадем храна на причинното тяло да се развие. Ние чрез музиката приготовляваме храна. Най-първо, погледнеш този човек, целият е бледен, после ще видиш, че от музиката неговото лице оживява, не се минава половин час, от лицето му излиза голяма светлина. Ние пристъпихме към един метод – яденето, взехме екскурзиите, те са друг метод, а сега взимаме музиката, тя спада към умствения свят.
Музиката спада към изящните изкуства, минаваме от едно състояние в друго.
Има начини, по които можем да преведем музиката.
Първото нещо: ние ще схванем музиката като нещо идейно, възвишено, дето не само нашият ум, а и цялата ни душа трябва да вземе участие. Някой път светските певци пеят много хубаво, те туй изкуство учат, у тях има един стремеж и може да се каже, те повече ценят музиката. Ще имате предвид, че ние взимаме музиката като едно средство да прекараме тия течения през ума си, да ползуваме нашия разум – висшето, Божественото у нас да създаде най-възвишеното. А музиката може да даде тази храна, другояче, тия чувства ще увехнат без да се използват, и у вас ще се зародят отрицателни желания.
Понеже се занимавам с едно Божествено изкуство, искам да ви дам пример, че уважавам музиката; заради самата музика го правя това. (Всички пеем „Духът Божий“.) Да изпеем сега „Мусала“! Гласът ви малко спада, но зависи от влагата.
7.1.1923г.
98. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
За пример, ако развиваш музиката, този пръст става по-дълъг.
Целта на един ученик по музика каква е? Да изучи музиката, която ще може да употреби за себе си, за своите ближни или за света, да му служи за прехрана.
7.1.1923г.
99. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Дѣ е небето? – Небето е горѣ въ главата, защото небето е символъ на единъ разуменъ животъ, дѣто всички нѣща, както въ музиката, сѫ строго математически опрѣдѣлени, и ние съврѣменнитѣ хора, за да разберемъ отношенията на Божествения свѣтъ, трѣбва да разбираме математиката и музиката съ обясненията имъ, защо ставатъ тия нѣща така.
99.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
То е символ на разумния живот, където всичко е математически точно определено, както в музиката. Великият артист, който е създал музиката, е поставил всеки тон на своето място.
14.1.1923г.
100. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Открилъ нѣщо въ музиката, въ изкуството, въ художеството, нека си тури името тамъ, но само на своята картина, а не всички велики работи.
100.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Друг открил нещо в' областта на музиката, на художеството.
21.1.1923г.
101. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Забележете, след като влязохме в Школата, започнахме с музиката, но когато започнахме да пеем тези песни, изведнъж у вас дойде тази кашлица, всички почнахте да кашляте.
24.1.1923г.
102. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Де е музиката в Природата? В течението на водите, в клокоченето на изворите, в шумоленето на листата, в духането на ветровете.
За тази цел трябва да се влезе в областта на музиката. Музиката, математиката в човека също така са свързани с известни центрове.
4.2.1923г.
103. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Ние имаме една окултна школа, имаме начини, методи, и щомъ дойде Учительтъ, ще ги приложимъ, тъй както музикантитѣ прилагатъ правилата въ музиката.
103.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
С Учителя всичко става лесно, както опитните музиканти лесно прилагат правилата на музиката.
5.2.1923г.
104. Малките случаи, ООК , София
Ако вие сте един ученик при мене и учите музика, аз не мога да изменя тия правила на музиката заради вас, да изменя тоновете на позициите и да ви дам други тонове.
11.2.1923г.
105. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Не е ли смешно нѣкой да каже: Слушай, ти тукъ учишъ само теорията на музиката, а на онзи свѣтъ ще слушашъ музиката. Значи и музиката трѣбва тукъ да я учимъ и опитваме.
105.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Казваш: Тук ще изучавам само теория на музиката, а на другия свят ще свиря и ще слушам музика. – Не, на този свят ще учиш и теория, и практика, ще изучаваш всичко.
Тогава ще разбереш музиката.
11.2.1923г.
106. Съмнение и воля, ООК , София
Музиката не е за външната страна на вашия живот, но е едно помагало, да може да уякчите волята.
18.2.1923г.
107. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
107.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Това значи, да разбереш смисъла на живота, и пред тебе да се разкрие цялото Битие, да чуеш музиката и пеенето на небето, да разбереш хармонията на душата.
25.2.1923г.
108. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Когато изучавате музиката, вие трябва да имате Любов към Бога.
7.3.1923г.
109. Педагогическа лекция,  МОК , София
Значи в музиката вече се явява един духовен елемент, вследствие на което тя има отношение към Духовния свят, към областта на чувствата.
109.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Музиката може да я слушаш, все-таки предмета цигулка виждаш и гласа слушаш, но гласа не може да пипаш. Значи изкуството на музиката спада към духовния свят.
8.3.1923г.
110. Произход на правите мисли, ООК , София
Та и в музиката има известно съпоставяне на тоновете.
Какво прави после? Ако обича музиката, ще го видиш този художник, отворил си цигулката и почва да свири – ден, два, три, седмица, две и после гледаш затворил цигулката – не иска да рисува, не иска и да свири. Пак вземе четката, музиката, молитвата. После пак четката, музиката, молитвата. Тогава искаш да вземеш някое цвете, да го помиришеш оттук-оттам, то е музиката, слушането.
11.3.1923г.
111. Видѣхме Господа,  НБ , София
Въ какво се отличава музиката? Значи, той чува нещата, има извѣстни звукове.
111.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
В този смисъл, молитвата е дишане на ума. – Що е музиката? – Дишане на сърцето.
Ние носим новото и в музиката, и в поезията, и в науката – в целокупния живот.
12.3.1923г.
112. Влияние на планетите, ООК , София
Чувство за музиката трябва да имате, за да бъдете весели.
19.3.1923г.
113. Смисълът на противоречието, ООК , София
Без Истината лъжата господства; с Истината какво започва? – Музиката започва. Музиката въобще има произхода си от духовния свят, от ангелския свят. Тук спадат няколко способности: музиката, времето, пространството, паметта. Трябва да се спазва времето в музиката. Ако времето и тактът следват ритмично едно след друго, в музиката има хармония. Музиката оказва влияние върху настроението на човека.
И тъй, музиката е едно средство в живота, да даде импулс първо на човешката мисъл, после на човешките чувства. Отнемете музикалното чувство на когото и да е, той не може да работи; внесете в него музиката, той ще заработи. Не, в музиката трябва да има едно качество – тя трябва да оживява. Може ли музиката да оживява, може ли да дава импулс към работа, събужда ли мисли, чувства, тя е правилна музика.
И онези, които искат да бъдат певци, трябва непременно да бъдат хора със съзнателна воля и да имат обич към музиката. Някой човек си легне разгневен, неразположен, каква идея може да има? Най-първо, той ще трябва да се разположи добре, да се махнат всички ония утайки, неразположения, да се хармонира добре, че като дойде музиката, тогава ще бъде готов да слуша, да мисли.
И тъй, кой е първият тон на музиката? – Първият тон на музиката, това е Любовта в своето първо проявление, не в своето висше проявление. Един американец разправя за впечатлението си от музиката, като слушал Камила Русо. Туй е един вътрешен подтик на музиката.
Да, но то е изопачаване на музиката.
11.4.1923г.
114. Житно зърно,  МОК , София
Музиката лекува, хармонизира силите в човешкия организъм.
114.2 Житното зърно ( втори вариант )
Мислят, като че музиката е лесна.
Не мислете, че музиката е лесно нещо. Защото музиката лекува, тя е начин за лекуване, тя е начин за хармониране.
15.4.1923г.
115. Чий е този образъ?,  НБ , София
Послѣ, въ музиката.
25.4.1923г.
116. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Ти ще я научиш и ще й кажеш: „Хубаво нещо е знанието, хубаво нещо е музиката."
25.4.1923г.
117. Четирите съзнания,  МОК , София
Ние взимаме тоновете само като помагало в музиката, като основни белези, чрез които можем да изразяваме това, което чувстваме и преживяваме.
9.5.1923г.
118. Движение на разумните сили,  МОК , София
Обаче цигуларят, който познава законите на музиката, като поставя пръстите си върху цигулката, произвежда тоновете.
13.5.1923г.
119. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Между нас ние трябва да насърчаваме музиката и изкуствата, всички работи, и най-малките дори, трябва да ги поощряваме.
20.5.1923г.
120. За Името Ми, НБ , София
В изкуството, в музиката – всичко се постига с обич.
120.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
В изкуствата, в музиката, в носията – във всичко трябва да имате обич.
20.5.1923г.
121. Закон за контрастите, ООК , София
Някой път дойдете до музиката, решите да учите, но трябва ли приложение, казвате: „Е, то е за младите, техника трябва!“ Младият пък, макар и във водата да падне, реши ли да скача, скача.
За да може музиката да произведе ефект или за да може да си въздействате с нея, трябва да имате два противоположни тона по сила. Това е закон на контрастите в музиката. И в музиката, и навсякъде трябва да има силни контрасти, за да си въздействате. Тогава употребете един силен контраст в музиката.
Опитите, които се правят с пеенето и музиката, са дали чудни резултати, особено когато при туй пеене и свирене душата взима участие.
30.5.1923г.
122. Отношение на природните сили,  МОК , София
За да изучавате вложеното в себе си, вие трябва да познавате математиката, защото тя се включва и в науката, и в музиката, и в изкуствата.
122.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Сега, задава се въпросът: вие сте млади, имате пред себе си едно определено бъдеще, да кажем, имате да работите десет, петнайсет, двайсет години, и някои от вас може да изучавате математиката, други музиката, трети философията, четвърти изкуството и всевъзможни други неща, но всичко това цел ли е в живота ви? Това са само средства, това не е още цел в живота ви.
Защото в науката, както и в музиката, и в изкуствата има математически проблеми.
17.6.1923г.
123. Имаше двама синове, НБ , София
Учените ще работят във всички области на науката, изкуствата и музиката.
123.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
И всички учени, професори ще бъдат заняти с всички отрасли на изкуството, музиката, науката, ще научат законите, всички специални методи, при които материята може да взима най-съвършени форми.
21.6.1923г.
124. Приложение, ИБ , БС , София
Цялата наука – геометрията, математиката, естествената история, астрономията, музиката, поезията, изкуството – всичко, всичко е взето отгоре.
Аз свиря на себе си, вие ме слушате и казвате: „Много хубаво, благодаря!” Казвам: „Няма какво да благодарите, аз свиря за себе си, а вие, които сте възприели музиката, благодарете за това.”
28.6.1923г.
125. Божественото и човешкото, ООК , София
Следователно човек се ражда научен не само в потенциално отношение като органа, а и кинетически – значи трябва да се прояви, както музиката в органа.
3.7.1923г.
126. Първото правило,  МС , София
Колко грехове имат музикантите! Едни от тия благородни изкуства, като музиката, като художеството, колко грехове имат! Свещениците, които са си играли с мистериите, колко лъжи имат! Всичко туй ще се разбули, ще се очисти, и ще имаме една Божествена наука, в която няма абсолютно никаква лъжа.
28.10.1923г.
127. Живите точки в природата,  МОК , София
Запример, заражда се у вас силен подтик, силно желание да учите музика, но някои външни обстоятелства спират реализирането на това ви желание и вие забавяте изучаването на музиката. Но след един, два, три или повече месеци случва се да слушате някъде един хубав концерт, връщате се у дома си и това желание към музиката отново се възпламенява.
Сега, ще ви запитам: кое е най-любимото изкуство според вас? (– Музиката.) Всички съгласни ли сте с това? (– И поезията.) Добре, да вземем тогава музиката (М) и поезията (П) като символи, само да обясним закона. Каже ли така, желанието се отправя към свръхсъзнанието, към Божествения център Б по направлението на стрелката 3 и всякакъв подтик към музиката видимо спира.
Когато добием туй качество, което Бог има – дълготърпението, тогава ще дойде разумността, поезията и музиката.
И музиката не е земно нещо.
28.10.1923г.
128. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Казвам: Е, ако този беше великият адепт на музиката, то след като изсвири 4 парчета, всички щяха да станат тихо и спокойно и да излязат тихо и спокойно, като от някоя църква. Това ще е бъдещата музика, музиката, с която ангелите се занимават.
11.11.1923г.
129. Който има уши,  НБ , София
Когато две сърца са правилно съединени, т.е. имат правилни отношения, то, както в музиката, тъй и тук, образува се онзи тон, който ние наричаме щастие.
11.11.1923г.
130. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Вие трябва да постоянствате в тях тъй, както в музиката.
Така се добива и музиката. Ти може да разбираш музиката теоретически отлично, но практически да не знаеш нищо.
28.11.1923г.
131. Волята Божия, ООК , София
Ще ви запитам: какво нещо е музиката, само кога можеш да пееш? Музиката е първото видимо изявление на Любовта.
И тъй, музиката е проявление на Любовта във вашата душа. Музиката, пеенето е събуждане.
2.12.1923г.
132. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Един изучава живата философия, друг математиката, трети музиката, четвърти изкуствата, пети болезнените състояния на човешкия организъм и т.н., но виждаш всички тия хора са в съгласие и хармония помежду си, всички са положителни хора, всички са хора с една основна Божествена идея.
9.12.1923г.
133. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Казал си: „Страданията на човечеството могат да се премахнат само чрез музиката“. За тази цел той почнал да изучава най-тънките вибрации на музиката, чрез които да затрогне издълбоко човешката душа. Забелязал, че като чули музиката, престанали да се давят, спрели да се бият. Вълкът, като чул музиката, пуснал овцата да си отиде в стадото. Аз уподобявам музиката и художеството на едно здраво тяло. Музиката аз уподобявам на едно отлично сърце в човешкия организъм.
Ние очакваме възкресението, т.е. идването на Великия Божи Дух, Той да донесе великото в света, да съедини художеството с музиката, значи да съедини сърцето с ума и да ни покаже как трябва да се живее.
19.12.1923г.
134. Окултната музика в живота, ООК , София
Тази вечер искам да мина към втория стадий на музиката.
Музиката и пеенето аз не ги вземам като изкуства за прехрана. У вас има такива кармически състояния, които по никакъв друг начин не можете да смекчите, освен със силата на музиката. Те са създали музиката. В музиката ние схващаме само външната страна – нищо друго не схващаме, никакъв смисъл не схващаме.
Вторият стадий на музиката е свободното пеене.
Силното пеене е като онзи тъпан, който бие в музиката – той влияе на ушите, но и това си е на място.
Първото упражнение е от втората категория на музиката.
Той е музиката. Съберете се неколцина заедно и употребете музиката като средство за лекуване.
Той трябва да свири безкористно – това е съобразно с музиката.
26.12.1923г.
135. Школата и развитието на ученика, ООК , София
Музиката е диагноза. И тъй, нека пеенето и музиката бъдат една диагноза за вас.
Френологически, тъй както е поставен центърът на музиката в човека, той е на границата между двете царства: между чисто материалния и Духовния свят.
27.1.1924г.
136. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Защо само чрез музиката? Някои ще държат сказки.
Той трябва да изучава изкуствата, музиката.
20.2.1924г.
137. Обектът на съзнанието, ООК , София
Тъй както вървите, аз забелязвам, че у мнозина се изгубва желанието и интересът към музиката, към поезията, към четенето: вие постепенно се свеждате към един еднообразен живот и у вас постепенно се образува едно хипнотическо състояние.
20.4.1924г.
138. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Музиката е мощно средство за възпитание на човешкия характер. Правилно дишане е необходимо, а музиката предизвиква правилното дишане.
Всеки от вас трябва да обича музиката за себе си, за самата музика.
7.5.1924г.
139. Страхът, ООК , София
Музиката сама по себе си не е механически процес.
11.5.1924г.
140. Млади и стари,  МОК , София
Всички вие трябва да прибегнете до музиката, да изучавате кои тонове как си хармонират.
В по-висшите светове вие няма да намерите музиката написана на книги.
И когато аз ви говоря за музиката, вие трябва да я изучавате, за да можете да се хармонирате. Музиката докарва в равновесие силите, които действат във вас, за да можете да се хармонирате по-лесно. Не ви препоръчвам музиката за професия, но всеки трябва да пее идейно, за себе си.
14.5.1924г.
141. Четирите проекции, ООК , София
Моето желание е да се върнете към чистотата на музиката, защото има тонове, които, ако се пеят съчетано, означават известен чувствен или мисловен стремеж и т. н.
Затуй ще се стараете синият и зеленият цвят да бъдат двата преобладаващи цвята в музиката.
25.5.1924г.
142. Малките придобивки в живота,  МОК , София
Значи, за да бъдеш музикант, трябва да се родиш музикален; този подтик към музиката да е у тебе още от раждането ти.
28.5.1924г.
143. Съзнателната монада, ООК , София
Когато свири, трябва да мисли за музиката.
10.9.1924г.
144. Важността на числата, ООК , София
Слухът ще ви помогне да развиете музиката.
22.9.1924г.
145. Физическият и духовният човек, КД , София
Или търсите някои по-хубави места в музиката, поезията, това е все нирвана.
22.10.1924г.
146. Мястото на Любовта, КД , София
Някои ще се интересуват от това как свири артистът, други ще се интересуват само от музиката, трети от публиката.
26.10.1924г.
147. Природа и геометрия,  МОК , София
От какво произтича това? Казват: „Понеже някои от центровете са по-силно развити, те черпят всичката енергия, а другите центрове остават по-слабо развити и вследствие на това са тези дефекти в проявите.“ Така е и в музиката, изискват се много развити центрове.
147.2 Природа и геометрия ( втори вариант )
Така е и в музиката: за нея се изискват много развити центрове.
9.11.1924г.
148. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
Друг пък казва: „Искам да умра.“ Защо? „Искам да уча музиката, пък на земята няма условия, горе ще ида.“ Рекох, тогава върви по-скоро.
12.11.1924г.
149. Забравените неща, ООК , София
И музиката, както и математиката, има свои математически правила, но те не приличат на сегашните правила в музиката. Тия правила съставляват тъй наречената „математика на музиката“.
19.11.1924г.
150. Несъизмеримите неща, ООК , София
Кои са най-хубавите песни в музиката? Онези певци, които изучават музиката, първоначално започват да възпроизвеждат тоновете механически, но когато навлязат в окултната музика, трябва да гледат на всеки тон като на жив и да знаят, че след като прекъснат пеенето, всеки тон продължава да звучи. Музиката е потребна за един вътрешен подтик.
23.11.1924г.
151. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
151.2 Светлина и знание. Музика ( втори вариант )
Нали така е и в музиката? Там има много песни на един ключ.
26.11.1924г.
152. Пелените на живота. Радости и скърби, ООК , София
Музиката има несъизмерими тонове и преливане в тактове.
При сегашното схващане на музиката в какво седи силата на пеенето? Една песен или едно упражнение може да се изпее по различни начини. В музиката има само един правилен начин – той е идейният образ, когато музикантът се усеща щастлив, че е схванал тази първообраз при пеенето или свиренето изобщо.
3.12.1924г.
153. Закон на равенството, ООК , София
Ние засягаме музиката само като една малка забава, като едно малко развлечение.
Ако искате да употребите музиката като средство за възпитание, ще употребите ниските тонове за подкрепа, за засилване на характера си.
7.12.1924г.
154. Великата погрешка, МОК , София
154.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Вземете например музиката.
10.12.1924г.
155. Неразбраното, ООК , София
Ние трябва да употребим музиката като средство за тониране, за възобновяване на организма.
24.12.1924г.
156. Както Природата пише, ООК , София
Музиката е метод за изясняване на някои окултни истини.
24.12.1924г.
157. Образи на живата природа, КД , София
А този, който не обича музиката, него не го интересуват нито ноти, нито музика.
7.1.1925г.
158. Проекции, ООК , София
Ако музиката не се вземе заедно с геометрията и математиката, тя развива излишни чувства и човек започва да се афектира.
Та казвам: за себе си всеки ще работи! Като останеш сам в себе си и произведеш ефекта на музиката върху душата си, ти разбираш вече малко от музика. Като си служите с музиката и с математиката в живота, вие ще проучвате себе си и ще можете да си въздействате.
25.1.1925г.
159. Който иска славата, НБ , София
Тия хора, въ душата, въ духа на които живѣе Богъ, това сѫ онѣзи велики хора, това сѫ гении, Учители на човѣчеството, които сѫ дали най-високото проявление въ музиката, въ поезията, въ изкуството – изобщо въ всички направления.
159.2 Който иска славата ( втори вариант )
Тия хора, в душата, в духа на които живее Бог, това са онези велики хора, това са гении, Учители на човечеството, които са дали най-високото проявление в музиката, в поезията, в изкуството – изобщо във всички направления.
28.1.1925г.
160. Правилно пеене, ООК , София
Има един прост основен закон в музиката, който всички трябва да знаете. Този закон е следният: в музиката се образува един кръг, едно музикално течение, което никога не трябва да се пресича. И в музиката е така.
В музиката има три степени на проявление: проявление във физическия свят, в духовния свят и в Божествения свят.
Следователно музиката не може да се изрази в нейната пълнота.
15.2.1925г.
161. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Дали тѣ ще се проявятъ въ науката, въ образованието, въ изкуството, въ музиката, ние съ радость ще отворимъ тѣхната книга и ще четемъ.
161.2 Последното място ( втори вариант )
Дали те ще се проявят в науката, в образованието, в изкуството, в музиката, ние с радост ще отворим тяхната книга и ще четем.
18.2.1925г.
162. Причини за противоречия, ООК , София
Коя е най-силната дума в това упражнение? Трябва ли всички думи да се пеят еднакво? Може ли някой от вас да изпее упражнението прочувствено, по всички правила на музиката? Думата вечер се пее тихо. Вие тъй критикувате, като че разбирате музиката.
22.2.1925г.
163. Най-важното,  МОК , София
Това име трябва да бъде съставено по всички правила на кабалата или на окултната геометрия, или на музиката.
1.3.1925г.
164. Сега скърбь имате, НБ , София
Въ музиката въ науката, въ свѣщенодѣйствието, или кѫдѣто и да е, вие сте изразители само на великото.
За музиката се иска душа! За поезията се иска душа! Въ великитѣ отрасли се искатъ велики души, които да разбератъ, какво нѣщо е науката, какво нѣщо е музиката или какво нѣщо е поезията.
И въ музиката има извѣстни пропорции.
164.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
В музиката в науката, в свещенодействието, или където и да е, вие сте изразители само на великото.
За музиката се иска душа! За поезията се иска душа! Във великите отрасли се искат велики души, които да разберат, какво нещо е науката, какво нещо е музиката или какво нещо е поезията.
И в музиката има известни пропорции.
11.3.1925г.
165. Равностранният триъгълник, ООК , София
Само онзи музикант, който е бил послушен по отношение законите на музиката, е станал музикант; само онзи художник, който е бил послушен по отношение законите на художеството, е станал художник; всеки поет, който е бил послушен по отношение законите на поезията, е станал поет.
Сега ще ви направя една забележка по отношение на музиката. Не мислете, че музиката може да създаде всичко у нас. Ето защо музиката е необходима и за вас като ученици.
Щом искате да образувате състояние на мекота, в музиката, в пеенето главно, трябва да има непреривност. Непреривността е спирално движение на музиката. Човек трябва да чувства музиката в душата си, за да може музиката да излезе отвътре навън. Българинът първоначално е бил добър певец, но отпосле условията на живота, войните, робството са изхабили музиката в него. Днес музиката е необходима за всички народи.
Трябва да знаете, че ние не създаваме музиката, но тя се отразява съобразно законите на невидимия свят. Това показва, че музиката на този човек не е произвела своето влияние. Ако като свърши музикантът, публиката остане по местата си около десет минути да мисли, значи музиката е произвела своето въздействие.
1.4.1925г.
166. Израз, ООК , София
Например какво представлява музиката сама по себе си? – Тя е израз, съкращение на речта. Следователно, когато искаме да изразим нашите идеи в стегната форма, употребяваме за това музиката. За да може музиката да изразява, трябва въображение. В музиката трябва да има изражение, трябва да има идея във време и пространство.
В музиката изобщо се изискват две съчетания. Няма ли хармония, музиката не може да бъде изразителна.
5.4.1925г.
167. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Щомъ дойдемъ до такива резултати, нѣма какво да се убѣждаваме, нѣма какво да се колебаемъ, а ще слушаме и ще разбираме, както въ музиката. Музиката е едно изкуство, единъ добъръ методъ, който ни показва, какъ трѣбва да работимъ.
167.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Щом дойдем до такива резултати, няма какво да се убеждаваме, няма какво да се колебаем, а ще слушаме и ще разбираме, както в музиката. Музиката е едно изкуство, един добър метод, който ни показва, как трябва да работим.
14.6.1925г.
168. Успоредните пътища,  МОК , София
И в музиката имаме подобен знак, който се казва диез – знак за повишение на тоновете.
17.6.1925г.
169. Успоредните линии, ООК , София
Аз говоря за музиката като възпитателно средство. Музиката влиза навсякъде. Свещено нещо е музиката! Някои от вас могат да кажат, че музиката, пеенето е необходимо за всички; други могат да кажат, че и без тях може. Не, при сегашното ви развитие музиката ви е необходима.
Ще дойде време, когато музиката може да се изключи от живота, но това време още не е дошло за вас.
Сега например какво трябва да ви вдъхновява в музиката? За какво трябва да пеете и свирите? Най-първо вие трябва да пеете и свирите за това, което имате в себе си. Възпитателното влияние на музиката седи в това, да пеете за себе си.
21.6.1925г.
170. Проявленията на ума,  МОК , София
У художниците и у музикантите природният ум е силно развит, защото музиката спада в областта на природния ум. Математиката представлява корените на музиката. Естественият ум започва от математиката и върху нея се гради музиката. Върху музиката се гради разумният живот.
24.6.1925г.
171. Най-малкото чувство, ООК , София
Защо? Защото ако музиката е изражение на човешката душа, тя не се дължи само на простите, но и на сложните тонове.
28.6.1925г.
172. Смяна на състоянията,  МОК , София
С такива кръгове (е и d) се обясняват и законите на музиката. Тия преплетени кръгове в музиката обясняват издигането и понижаването на тоновете.
5.7.1925г.
173. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
И музиката се дължи на подобно разширение и свиване или смаляване. Престане ли разширяването, престава музиката, заглъхва песента.
Музиката може да се употреби за трансформиране на различните състояния у човека. Това не значи, че ще станете музиканти или че ще използвате музиката като професия, но вие трябва да имате идея: да знаете защо ви е музиката и да я използвате като разумна проява в Природата. Някои ще кажат: „Музиката е човешко изобретение, тя не съществува в Природата.“ Питам: ако това е вярно, тогава славеят де се е учил да пее? В коя музикална школа на света славеят е следвал пеене? Ще кажете: „Малкото славейче се е учило от своите родители.“ – Добре.
6.7.1925г.
174. Вътрешна връзка, МС , София
Какви ще бъдат тия методи? Как трябва да разбирате новото учение, науката, изкуството, музиката? Науката е средство, музиката е средство, речта на човека е средство, богатството е средство.
8.7.1925г.
175. Теория и практика, ООК , София
Когато критикуваш някого в музиката, ти сам трябва да разбираш от музика. Музиката, пеенето са сила сами по себе си.
Аз мога само да говоря, но не и да пея.“ – Музиката, пеенето седят десет градуса по-горе от говоренето. Ти научи ли закона на говоренето, за да прекараш тия десет градуса в музиката? Ти още не си усвоил говоренето, а се отказваш от музиката.
В музиката има окултни тонове, които вие трябва да изучавате, за да се подготвите, да разбирате този език.
Силните, грубите тонове в музиката са материални тонове, те не са тоновете на Любовта.
19.7.1925г.
176. Учтивият човек,  МОК , София
Музиката не е призвание за всички. Колко души от тия, които се предават на музиката, са излезли добри композитори или творци музиканти? Ако е въпрос да се създаде една проста, обикновена композиция, това мнозина могат да направят, но що се отнася до нещо велико – малцина са такива музиканти.
25.7.1925г.
177. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Както онзи цигулар, който си движи разумно ръката по цигулката, дава смисъл на музиката, така и човешката ръка като се движи разумно, дава разумния живот.
177.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Както онзи цигуларь, който си движи разумно рѫката по цигулката, дава смисълъ на музиката, така и човѣшката рѫка като се движи разумно, дава разумния животъ.
26.7.1925г.
178. Свободни движения,  МОК , София
Когато някой човек е роден музикант, музиката у него е самобитна. Този пък, който е изучавал музиката, той не може да подражава на музиката на първия.
29.7.1925г.
179. Съвместими отношения, ООК , София
Сега, ако се обърнем към музиката, ще видим, че там има силни тонове, има и меки тонове.
Силният и мекият тон вървят паралелно в музиката.
Най-мекият тон в музиката е Любовта, а страхът е най-силният тон.
24.8.1925г.
180. Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ), СБ , В.Търново
Само нагласената цигулка и нагласената китара води къмъ музиката. Нагласяването дава условия да се прояви музиката.
180.2 Разяснение за Истината ( втори вариант )
Само нагласената цигулка и нагласената китара водят към музиката. Нагласяването дава условия да се прояви музиката.
11.10.1925г.
181. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Доброта трѣбва да се вложи въ вашитѣ отношения! Труденъ е този въпросъ за разрѣшение, той е така труденъ, както сѫ трудни за разбиране и нѣкои парчета въ музиката.
181.2 Великият закон ( втори вариант )
Доброта трябва да се вложи във вашите отношения! Труден е този въпрос за разрешение, той е така труден, както са трудни за разбиране и някои парчета в музиката.
18.11.1925г.
182. Козативни сили, ООК , София
В това отношение музиката представлява формативна сила. За да има хармония между тоновете и думите, композиторите в музиката трябва да се вслушват в своята интуиция, т.е. те трябва да се ползват от разположението на ума и сърцето си.
22.11.1925г.
183. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Най-новото в музиката.
25.11.1925г.
184. Прави и криви линии, ООК , София
Изобщо музиката се отнася към формативните сили в природата.
Когато човек скърби, той мисли, а мисълта създава музиката в него. И действително скръбта е създала истинската музика и поезия в живота; тя е създала дълбочина в музиката, дълбочина в поезията. Коя скръб създава дълбочина в музиката? - Скръбта на възвишените същества.
29.11.1925г.
185. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Във всички отрасли на съвременната наука, както и в музиката и в изкуствата, също тъй има голямо еднообразие.
185.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
Музиката сама по себе си - и в музиката има едно разнообразие, и в математиката има едно разнообразие.
Тогава ще дойдем до новата естествена наука - математиката, музиката, всички тези отрасли идват на помощ.
2.12.1925г.
186. Аумен, ООК , София
Значи музиката, пението действат различно върху различните хора.
И най-великите музиканти, и най-учените хора на земята не могат да се похвалят нито с музиката си, нито с науката си. В какво отношение е така? Аз правя сравнение между музиката и науката във възвишения разумен свят и музиката и науката на земята.
27.12.1925г.
187. Пълнене и празнене,  МОК , София
187.2 Пълнене и празнене ( втори вариант )
В науката е вещ, в религията, в музиката, в живота на младите, познава всички потънкости.
30.12.1925г.
188. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Вие пък казвате: „Обичам музиката, но сега нямам време.
10.1.1926г.
189. Действие и противодействие,  МОК , София
Няма по-красиво нещо в живота на птицата от чувството ѝ към цветовете и към музиката.
Като ученици вие трябва да си служите с музиката за трансформиране на енергиите. Музиката у него е в потенциално състояние, а у други – в кинетическо. Дали музиката в човека е в потенциално, или в кинетическо състояние, той трябва да се стреми към нея. Със своя стремеж той ще помогне и на онези, които се проявяват в музиката. Много певци и музиканти дължат своя талант на хора, които не са проявени като музиканти, но носят музиката в себе си.
189.2 Действие и противодействие ( втори вариант )
От чисто френологическо гледище центърът за красивото е развит, центърът за музиката у някои от тях, наблюдателността, после много са страхливи.
Тъй както е тази мелодия, показва, че Духът е нещо далечно, идеализираме го. (Учителят приглася на горната мелодия с баса – Дух, Дух...) Сега Духът идва по-близко, как ще го схванете? При известни условия музиката трябва да се употребява, за да се трансформира човешката енергия. Само че в едни музиката е вътре, в потенциално състояние, а в други – в кинетическо. Чрез стремежа си към музиката може да се даде подтик, стремеж на тези, които се проявяват.
24.1.1926г.
190. Мария избра,  НБ , София
Онзи, който се занимава с музиката, вижда, че всички музикални тонове не са еднакво силни, не са еднакво звучни, но той борави с някои от тия тонове, в които има известни повишения и понижения и ги съгласява в едно, акордира ги.
27.1.1926г.
191. Външни влияния, ООК , София
Какво трябва да изучава музикантът: дисонансите или хармоничните тонове? В музиката няма дисонанси.
Освен по този начин човек може да се лекува още и чрез музиката. В това отношение музиката трябва първо да се употребява за тониране на организма, а после вече като изкуство.
31.1.1926г.
192. Свидетелството Негово,  НБ , София
И в науката, и в музиката – навсякъде хората живеят не с вяра но с вярвания и със суеверия.
10.2.1926г.
193. Светлина на мисълта, ООК , София
Оттам пак ще отиде до музиката. Когато музиката достигне своя горен предел, тя се сменя с молитвата; щом достигне своя долен предел, тя се сменя с храненето. Значи между молитвата, музиката и храненето има тясна връзка. Гладът е най-долният предел на музиката.
Музиката е признак на висока култура.
14.2.1926г.
194. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Новото прониква в науката, в религията, в изкуствата, в музиката, в поезията и литературата – в Целокупния Живот.
28.2.1926г.
195. Приех от Отца Си,  НБ , София
Някои от вас могат да ми кажат: какво отношение имат тези идеи към нас? Питам: какво отношение има махането с ръка на диригента, по отношение на оркестрантите? Махането на ръката изразява последователни тактове, по отношение на които музиката е нагласена.
10.3.1926г.
196. Живите закони на добродетелите, ООК , София
На земята най-гениалният израз на разумността е музиката. Разумността се обуславя от музиката. Музиката внася радост и веселие в човешката душа.
14.3.1926г.
197. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
197.2 Трите съзнания ( втори вариант )
Запример, когато на някой човек му се втълпи идеята, че много знае, нека отвори една книга от висшата математика, да се постарае да разреши тези задачи, да не си прави илюзии, някоя трудна задача от химията или музиката.
21.3.1926г.
198. Жива реч,  МОК , София
Следователно, който иска да изучава Божествената наука, той трябва да изучава Божествените закони така, както музикантът изучава законите на музиката и ги прилага.
Науката, музиката, изкуството осмислят живота и помагат за разрешаване на трудните задачи, които се срещат в него.
21.3.1926г.
199. Закон на съпоставяне,  НБ , София
В какво седи музиката например? За кого свирят хората? Всички онези велики композитори, всички велики писатели, всички велики поети, всички велики майки и бащи в света, които са създали нещо велико, създали са го за някого, когото обичат.
28.3.1926г.
200. Петте разумни,  НБ , София
Аз мога да проявя за себе си хубавото в музиката, стига да имам любов към нея.
31.3.1926г.
201. Кръг и елипса, ООК , София
Духовният човек трябва да се отличава във всичко, което върши: дали той ще се прояви в изкуствата, в поезията, в музиката, в готварството – във всичко трябва да се отличава, да внесе нещо ново.
11.4.1926г.
202. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Какво е развил всеки от вас? Любовта развил ли е? Чувствата си развил ли е? Своята интелигентност развил ли е? Музиката развил ли е? Изкуствата развил ли е? Има много работи, които човек трябва да развие в себе си.
После, има специфични клетки и за музиката.
2.5.1926г.
203. Избавената душа,  НБ , София
Представете си, че аз ви видя! Как ще изразя това, че съм ви видял? Нали чрез езика на истината? Ами ако аз чуя, че ти говориш, как ще оповестя това на света? Нали чрез музиката? Чрез очите и чрез говора се изразява знанието.
И тъй, знанието се изразява чрез говора, слушането чрез музиката, а процеса на помирисването чрез яденето.
Затова именно аз говоря за музиката.
16.5.1926г.
204. Ще ми изявиш,  НБ , София
В това отношение музиката е помагало в живота на хората. Всеки духовен човек трябва да разбира музиката и науката много добре.
19.5.1926г.
205. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Същото нещо е забелязано и в музиката, и в изкуството.
23.5.1926г.
206. Скритото имане,  НБ , София
Какво е останало от музиката на първата раса, на нашите предци, които сега пак идват на Земята? Ние едва сега започваме да произвеждаме нещо ново, едва сега започваме да изучаваме музиката.
30.5.1926г.
207. Което дава живот,  НБ , София
Махнете ключа в музиката и накарайте един музикант да свири. Махнете подразделянето в музиката на ноти и вижте каква музика ще излезе. Ето, имаме Паганини, един отличен цигулар, но го накарайте да изсвири нещо от Бетовен на една пукната дъска, на която са опънати 4 струни и вижте ще може ли да ви задоволи? Значи, всеки инструмент трябва да бъде направен по всички правила на музиката и природата. Всички изкуства, както музиката и науката са внесени все от Духа, който още не се е проявил както трябва.
30.5.1926г.
208. Окултни познания,  МОК , София
За да се справя лесно, той трябва да прибягва към музиката като към метод за трансформиране на състоянията си.
208.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Туй махане на такта вътре в музиката има съвсем друго значение. Пък ние ако искаме тепърва да събудим музиката в хората, то е изгубена работа.
На всички тези сили казваш – елате сега на помощ! Всички тези отгоре ще заговаряш, вътре в музиката ще дойде нещо светло, приятно, ще почувствате една светлинка малка, ще ти стане приятно, ще се уталожиш, ще дойдат светлите мисли и въпросът, който те смущава ще се разреши.
В музиката да знаете защо трябва да се дирижира – за да дойдат музикалните магнетични течения.
13.6.1926г.
209. Когато страданията произтичат,  МОК , София
209.2 Произход на страданията ( втори вариант )
Красота има и в музиката.
20.6.1926г.
210. В малкото,  НБ , София
Аз наричам музиката “свещена мелодия на душата”.
27.6.1926г.
211. В своите си,  НБ , София
Има случаи, където животът може да се добие чрез музиката. Знаете ли, колко е силна музиката? Има известни тонове, известни съчетания в музиката, с които може една канара да се разчупи на части.
4.7.1926г.
212. Запалената свещ,  НБ , София
Един музикант, който посвещава целия си живот за музиката, или един скулптор или един художник, които посвещават целия си живот за изкуството, това са хората, които подтикват съвременното човечество напред.
7.7.1926г.
213. Специалният закон, ООК , София
Дали ще се проявим в науката, в изкуствата, в музиката или в каква и да е област на живота, ние трябва да помним своята задача.
29.8.1926г.
214. Ще се изкоренят, СБ , София
Вземете един музикант, у когото са развити центровете на музиката, и го сравнете с един човек, у когото музикалните центрове не са развити.
10.10.1926г.
215. Внушение,  МОК , София
215.2 Внушението ( втори вариант )
Всеки един от вас трябва да има желание да се прояви, в каквото и да е направление: или с мотиката, или с перото си, или да измисли нещо, с музиката.
13.10.1926г.
216. Свободно движение, ООК , София
За пример една от задачите, която трябва да имате предвид, е да работите върху музиката, да придобиете нещо ново, нещо повече от това, което съвременната музика е постигнала. На това основание, когато и ние изкажем една дума, тя трябва да произведе същия ефект, какъвто музиката произвежда върху пияницата или върху простия човек.
3.11.1926г.
217. Човешкият дух, ООК , София
И музиката, и художеството трябва да съдържат истината в себе си. Какво се ползува духът от музиката, от религията или от науката във всичките им области? Кой кого учи: духът се учи от музиката или музиката се развива от духа? Цигулката ли учи цигуларя или цигуларят развива цигулката? Цигуларят учи цигулката да свири, но не обратното.
Като говоря за положителна наука, аз я сравнявам с музиката.
17.11.1926г.
218. Устои на съзнанието, ООК , София
Нервната система на съвременния човек не може да издържа абсолютна хармония в тоновете, в звуковете, вследствие на което и в речта, и в музиката се допуща поне един дисонанс.
21.11.1926г.
219. Освобождаване,  МОК , София
Кражба съществува във физическия, в сърдечния и в умствения свят: в науката, в музиката, в поезията, в изкуството и т.н.
219.2 Освобождаване ( втори вариант )
Кражба съществува и в поезията, и в музиката, и във философията.
По-хубава музика от красивия живот има ли? По-хубава музика от хармоничната мисъл има ли?! По-хубава музика от онези, красивите чувства? Чували ли сте вие какво нещо са красивите чувства? Кой музикант може да преведе музиката си? Своите чувства? Не, то е толкова смешно, когато някой път музикантът иска да представи чувствата си.
24.11.1926г.
220. Любов – колективност, ООК , София
Колкото повече любители на музиката има сред публиката, толкова повече и музикантът ще се вдъхнови.
1.12.1926г.
221. Говор и пение, ООК , София
Да бъде човек музикален, това не значи да знае да свири и пее, но да има дълбок вътрешен усет към музиката.
Музиката трябва да бъде жива, разнообразна.
Музиката внася в душата на човека разширение, в духа – сила и мощ, в сърцето – мекота и топлина, а в ума -светлина и свобода. Който иска да придобие това качество, той трябва да обича музиката. Който не обича музиката, той не може да говори правилно, музикално. Музиката е почивка за човека.
Ако мислите и чувствата не ви помагат, защо ви са те? Ако музиката, науката не ви помагат, защо ви са те? Ако добродетелите не ви помагат, защо ви са те? Всяко нещо трябва да е на мястото си, да принесе известна полза.
Сега, като говоря за музиката, намирам, че малко хора са истински музикални. Повечето започват с техническата страна на музиката. Музиката има много страни, тя има сложен характер. Тъй щото техниката в музиката е само едната й страна. Ние се интересуваме от музиката главно от възпитателно гледище. Възпитателната страна на музиката представя нейната научна страна. Който има свободно време, добре е да се запознае с теорията на музиката, да може да превежда от една гама в друга.
Сега хората говорят за онзи свят, за неща, далеч от тях, които не ги ползуват много, а най-важното за сегашния им живот – музиката и пението – оставят настрана. За окултния ученик музиката е един от важните елементи, който му служи като броня, да го предпазва от външните и вътрешните неблагоприятни условия. Музиката служи за равновесие, пази човека да не се увлича в лошите страни на живота. Музиката същевременно закрепва човека.
12.12.1926г.
222. Глас в пустинята,  НБ , София
Как ще разбират музиката и поезията? - В онези възвишени песни, които будят чист и красив трепет в сърцата на хората.
12.12.1926г.
223. Малките мъчнотии,  МОК , София
Как може човек да критикува музиката, поезията или науката, ако нищо не разбира от тях? Не е лесно да критикува човек.
19.12.1926г.
224. Благоприятният час,  МОК , София
За да успява в музиката, човек трябва да започне да я изучава в най-благоприятната година, най-благоприятния месец, ден и час. Това се отнася не само до музиката, но до всички човешки предприятия.
Тя може да е от областта на науката, на музиката, на изкуството и т.н.
224.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
Може да е тази любов към науката, към изкуството, към музиката – всички неща в света са живи. Музиката, тя не е нещо механическо, то е живот.
19.12.1926г.
225. Те свидетелстват,  НБ , София
Обаче, днес е богат, утре може да стане беден човек, последен просяк; затова, като дава пари на просяците, един ден и те ще му дават пари.” Ако човек обича знанието, учен ще стане; ако обича музиката, музикант ще стане; ако обича изкуството, артист ще стане; ако обича художеството, художник ще стане; ако обича живота, безсмъртието ще получи; ако обича Бога, Любовта ще придобие и ще познае.
22.12.1926г.
226. Обективен и субективен ум, ООК , София
Това се забелязва и в поезията, и в музиката, и в говора.
28.12.1926г.
227. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Произходът на музиката датира от скоро време, от сегашната раса. Пението и музиката са дадени на човека като метод за трансформиране на енергиите в него, а не като професия, като средство за прехрана. Едно нещо трябва да имате предвид: музиката, пението имат смисъл само тогава, когато служат за облагородяване на човека.
Ако проследите музиката у птиците, ще видите, че и те се намират на различна степен на развитие. Запример каква е музиката на петела? Първоначално петелът не е кукуригал, но впоследствие той е научил това изкуство.
Съвременните хора делят музиката на външна или обективна и вътрешна или субективна. От тази музика човек трябва да мине в музиката на Космическото Съзнание.
От освобождението на България до днес, има ли някакви нововъведения в музиката? – Нищо ново няма, все старите песни се пеят.
5.1.1927г.
228. Право разбиране, ООК , София
Музиката, пението са необходими за човека.
9.1.1927г.
229. Сам с ума си,  НБ , София
Питам: Когато мъж бие жена си, или жена бие мъжа си, дъската им на мястото ли е? Когато учител бие учениците си, дъската му на мястото ли е? Когато някоя млада мома или млад момък се поддават на лош, извратен живот, дъската им на мястото ли е? – Ама ние мислим, че всичко това е необходимо за еволюцията на човека. – Каква логика има в това мислене? И затова повтарям: Онези хора, които са писали и създали както Библията, така и онези творения в поезията, музиката и художеството, са живи и днес, и ние всички се намираме под тяхното влияние.
Да служиш на Бога, не значи да се откажеш от живота, но да го разбираш; това не значи да се откажеш от науката, но да я разбираш; това не подразбира още да се откажеш от музиката, от поезията или изкуството, но да ги разбираш. Не се отказвай от стария живот, или от старата философия, или наука, или поезия, но ги разработи! Как разработват много от съвременните учени тези стари форми от областта на науката, музиката, поезията или изкуството? Седне някой поет на стола, а пред него на масата, седи пълна чаша с шестгодишно винце, а в устата му запалена цигара дими, и той мисли, пише, съчинява.
12.1.1927г.
230. Предназначение, ООК , София
Изпейте упражненията “Киамет” и “Давай, давай!” Добре е човек да употребява музиката, пеенето като средство за трансформиране на състоянията си.
Когато някой човек се предава на музиката, с това той иска да каже, че тя е съединителна връзка между всички явления в Природата. Щом музиката изчезне, и мисълта престава. Музиката действа и върху храносмилането. По този начин ще забележите какво въздействие указва музиката върху храносмилането.
23.1.1927г.
231. Едно стадо,  НБ , София
Значи, музиката не се произвежда на физическия свят, а в един по-възвишен свят.
23.1.1927г.
232. Представа за трите свята,  МОК , София
Ако майката е вложила стремеж към музиката, а бащата – стремеж към ядене и пиене, синът ще стане музикант, но със склонност да яде и пие.
232.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
В този случай, да кажем, един син ако майката даде известен стремеж към музика, а бащата вложи една склонност към ядене, в сина има известен апетит, обича да попийва малко – какво ще имате в този музикант? Майката се проявява в музиката, а бащата – в яденето и пиенето.
26.1.1927г.
233. Което оправя, ООК , София
Мнозина казват, че науката, музиката, изкуството ще спасят света. Не, нито музиката, нито науката, нито изкуството са в сила да спасят света.
30.1.1927г.
234. Дело съвършено,  НБ , София
Трябва ли да се поставя преграда между живота на светския и на религиозния човек? Когато религиозният човек свърши работата, която му е определена за деня, той трябва да се помоли на Господ, да благодари за работата, която е свършил и да Го запита: Господи, мога ли сега да отида на театър или на концерт? Кое пречи на духовния човек да слуша музика? Че кой създаде музиката? И музиката има своето място и предназначение в живота. Днес с музиката си служат и във войните, с нея въодушевяват, настройват войниците за бой. Не се минават няколко минути, и музиката заглъхва, не се чуват вече нейните звуци, но се чуват гърмежи от гранати и картечници.
30.1.1927г.
235. Неизвестни величини,  МОК , София
Като вниквате в живота на учените, на хората на изкуството и на музиката, виждате, че те се намират под влиянието на слънцето.
235.2 Слънцето ( втори вариант )
И истинските хора на науката, на изкуството, на музиката, на всичко, са хората на Слънцето.
2.2.1927г.
236. Стари и нови възгледи, ООК , София
Добре е, че поддържат науката, както и учените, но те трябва да познават истинските учени, изворите на науката, на изкуството, на музиката.
9.2.1927г.
237. Свещеният олтар, ООК , София
Тази положителна философия се среща навсякъде в живота: и в музиката, и в поезията, и в науката, и в изкуствата.
За да има Вдъхновение, той трябва да обича музиката, да слуша добри певци и музиканти.
И тъй съвременните хора трябва да прилагат музиката в живота си като средство за възпитание.
13.2.1927г.
238. Новата земя,  НБ , София
И наистина, красиво е, когато виждаме в човека нещо възвишено и благородно! Когато слушаме музика, или когато четем някои хубави произведения, или когато гледаме една художествена картина, ние се възхищаваме, но всъщност и музиката, и поезията, и изкуството не съществуват на земята.
Това положение мяза на музиката, която изпълняват особени източни музиканти.
Поезията запознава човека с висшите светове, с небето; музиката доставя вътрешна наслада на човека и го тонира. Музиката е ключ за тониране.
Един американец мой познат, ми разправяше за едно свое силно преживяване, предизвикано от музиката на Камила Русо, ученичка на Паганини.
13.2.1927г.
239. Светото място,  МОК , София
239.2 Святото място ( втори вариант )
За красотата, поезията и музиката.
16.2.1927г.
240. Великата задача на човека, ООК , София
Когато детето стане на седем години, тогава иде музиката.
20.2.1927г.
241. Праведният,  НБ , София
И вас ще съдят не за това, че сте направили някакви погрешки, но че не сте ги направили по всичките правила на музиката.
23.2.1927г.
242. Природните звукове, ООК , София
Когато ученикът иска да изучава музиката, първо той трябва да има в себе си силно желание да учи; той трябва да има идея за вътрешната музика и след това вече ще търси учител отвън, който да го занимава.
Да слушаш и да разбираш тази велика симфония, това подразбира да си съвършено сам сред Природата, кацнал на някоя канара като птичка и от там да броиш всяка дъждовна капка и да я наричаш с нейното име, както музикантът нарича всяка нота; да схващаш песента, която вятърът изпълнява и да пееш след него; да следиш гръмотевицата спокойно и да чуваш в нея повишавания и понижавания, каквито срещаме в музиката.
27.2.1927г.
243. Здрави връзки,  МОК , София
Като изучавате произведенията на гениалните поети, виждате, че и тяхната поезия е основана на същите закони, на които и музиката, поради което между поетите и музикантите съществува тясна връзка.
Като мине през всички светове и придобие нещо ново, човек има право да си почине; като си почива, ще размишлява върху малките и високите върхове в науката, в музиката, в изкуството и ще разбере, че големите неща съществуват благодарение на малките.
243.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Нека вземем в музиката седемтях основни тона.
2.3.1927г.
244. Възможни постижения, ООК , София
Поезията, музиката са почивки в живота на онзи, който е работил.
6.3.1927г.
245. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
И съвременните хора казват: Ние, културните хора, трябва да признаваме науката, изкуствата, музиката и на тях да се покланяме.
Какъв може да бъде обектът, който събужда деятелността на човека? Науката, изкуствата, музиката не могат да бъдат този обект, те са само временни занятия за човека.
13.3.1927г.
246. Няма тайно,  НБ , София
Има ли изкуствено понятие за природата, тогава и музиката, и науката, и религията за него ще бъдат изкуствени. Тъй щото, за в бъдеще музиката ще служи като средство за лекуване.
На физическия свят музиката представлява правилно съчетание между тоновете. Музиката, в това отношение, е съединителна връзка между физическия и духовния свят. Как трябва да се лекуват хората? За в бъдеще лекарите трябва да бъдат добри певци и музиканти, за да могат чрез музиката да лекуват своите болни.
Например, едно от кардиналните чувства у човека е музиката. Музиката, като чувство, е вложена в човека, и затова той трябва сам да упражнява тази своя способност, а отвън ще потърси някой учител, който от време на време само да го напътва. Чрез музиката могат да се премахнат всички лични, семейни и обществени противоречия.
16.3.1927г.
247. Спасителни положения, ООК , София
Музиката подразбира още проява на любовта във физическия свят.
20.3.1927г.
248. Двете страни,  МОК , София
Идеята на човека за Бога, Любовта му към Него трябва да бъдат свещени -само по този начин човек може да изпълни своето велико предназначение, да стане фактор в живота, да изяви своята мощ в науката, в музиката, в изкуствата.
10.4.1927г.
249. Двама синове,  НБ , София
Ако наричат музиката илюзия, тя е такава за рибата, например, която не може нито да свири, нито да пее.
13.4.1927г.
250. Една стъпка, ООК , София
Който знае и разбира музиката на своя организъм, той ще може с нея да лекува някои заболели органи.
17.4.1927г.
251. Раб и син,  НБ , София
Второто положение, на което трябва да се обърне внимание, е музиката. Музиката облагородява и развива чувствителността на човека. Тоновете в музиката се отличават с три измерения. Истинските музиканти различават в музиката и тонове на вдъхновение. В света има велики адепти на музиката. Това показва, че в музиката има запалки, както музикални, така и физически.
Затова, именно, музиката може да се използва като възпитателно средство.
Сега, аз разглеждам музиката не само във външната, но и във вътрешната й страна. Когато човек мисли и чувства правилно, той е доволен, понеже мислите и чувствата му се нареждат според законите на музиката.
27.4.1927г.
252. Забравената дума, ООК , София
Изобщо, музиката е магическа сила.
4.5.1927г.
253. Принципи на нещата, ООК , София
Представете си, че някой велик музикант или художник иска да изрази своя гений чрез музиката или чрез художеството.
15.5.1927г.
254. Ще ви се даде,  НБ , София
Музиката, науката, също така, са работа.
18.5.1927г.
255. Общи упътвания, ООК , София
Забележете, музиката се движи около седем тона, с техните повишавания и понижавания. Значи, музиката си служи със седем тона, математиката — с десет числа, а речта — с 22 букви най-малко. В това отношение, музиката седи по-долу и от математиката. Още три тона са нужни на музиката, за да се изравни с математиката.
Новите неща са подобни на високите тонове в музиката.
22.5.1927г.
256. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Като сравнявате броя на трептенията на думите, можете да стигнете до положение, при което музиката да се превърне в говорима реч - някои музиканти са постигнали това. Когато музикантът свири добре, свиренето му се превръща в говор; когато ораторът е красноречив, говорът му се превръща в музика - следователно между музиката и говора не трябва да има разлика.
256.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Питам: Защо им е тази музика? Не! С поезията си да умре човек, с философията си, с музиката си да умре човек.
От ваше гледище, когато се произнесе известна дума, например думата «любов» и вземете един тон висок, къде трептенията са повече, във високия тон или в думата «любов»? Колко трептения има в думата «любов»? Може да достигнете известни трептения, където музиката може да се превърне в говорима реч.
22.5.1927г.
257. Що искате,  НБ , София
Музиката е способност, тя не спада към областта на сърцето.
8.6.1927г.
258. Основни мисли, ООК , София
Ето, вижте в музиката, например: можете ли да разместите тоновете без ущърб на хармонията? Можете ли в някоя гама да вземете тона '''до''' вместо тона '''ре'''? Не може.
Сега, като говоря за хармония в музиката, имам пред вид същия закон и при самовъзпитанието на хората. Когато музикалното чувство в някого не е добре развито, това показва, че ред поколения преди него не са работили в областта на музиката.
Те са щедри, обичат музиката, поезията, изкуството.
19.6.1927г.
259. Три посоки,  МОК , София
259.2 Три посоки ( втори вариант )
Преди 15 години една ученичка дойде при мене, музиката в нея беше толкова слабо развита, че два основни тона не можеше да вземе правилно.
20.7.1927г.
260. Работа на природата, ООК , София
Истинският музикант разбира от музиката; той схваща и най-тънките тонове.
15.8.1927г.
261. Правата мисъл, МС , София
Първоначално музиката е започнала с тъпана.
Когато говорите за музиката, трябва да имате права мисъл. Те представляват засега форми на музиката. Ще ви питам: какво нещо е музиката? Щом дойдете до правата мисъл ще видите, какво нещо е тон. Ние говорим за музиката на ангелите, но си ги представляваме с китари, с цигулки, със зурли, тъпани. Какво ще представлява един такъв оркестър? Понеже тъпанът е образец на музиката, той трябва да участва в оркестъра.
4.9.1927г.
262. Божествената мисъл,  МОК , София
Ако имате добре организиран ларинкс и добре развито музикално чувство, вие ще възприемете музиката, която иде от висок възвишен свят.
4.9.1927г.
263. Мнозина казваха,  НБ , София
Външното разбиране на истината има отношение към външната страна на живота, към външната страна на науката, на музиката, на изкуството.
25.9.1927г.
264. Оскърбени,  НБ , София
Как мислите, леко ли е положението на капел майстора, който е събрал около 50-60 музиканти или певци да дирижира? Той дига и слага своята тояжка по всички правила на музиката, но те още не го разбират, вследствие на което излиза цяла бъркотия. Който се произнася така леко и прибързано за живота, той е случаен посетител; едва що чул първия тон от музиката и казва: Тази музика нищо не струва.
23.10.1927г.
265. По-долен от ангелите,  НБ , София
При Великия Извор музиката никога не изчезва – там тя се чува и денем, и нощем.
30.10.1927г.
266. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Вътрешният учител може да бъде бащата или майката, които ще го импулсират към музиката; външният учител ще му даде технически методи и начини, за да приложи музиката.
20.11.1927г.
267. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Казвам: човек може да се спаси навсякъде – и в религията, и в науката, и в поезията, и в изкуството, и в музиката.
20.11.1927г.
268. Скритите сили,  МОК , София
Чрез науката човек дохожда до музиката, художеството, като изкуства.
23.11.1927г.
269. Свещ, която не гасне, ООК , София
Музиката, песента ще отворят сърцето му, а сърцето – кесията му, и той ще си създаде отношения с хората.
4.12.1927г.
270. Лъч на пробуждане,  МОК , София
Какво ще прави цигуларят без цигулка? Как ще изрази музиката, която носи в себе си? Следователно не се страхувайте от плътта и от личността си, но работете усилено с мисълта си, да се справяте с всички отрицателни, низши и кошмарни състояния.
Живописта, музиката, поезията са изкуства, които облагородяват човека.
7.12.1927г.
271. Вечно обновяване, ООК , София
Преди да се внесе хармония в живота, както и в музиката, човек първо се натъква на дисхармония.
11.12.1927г.
272. За приятелите си,  НБ , София
В този смисъл, и музиката, и науката, и религията са особен род човешки прояви.
14.12.1927г.
273. Време и вечност, ООК , София
Като правите различни опити в това направление, ще видите, че гладът се отразява, не само върху почерка на човека, но и върху вкуса му към музиката.
18.12.1927г.
274. Твърдата храна,  НБ , София
Следователно, всички учени хора, всички хора на музиката и изкуствата са носители на Божественото, независимо това, дали те го съзнават, или не.
Не туряйте граници на вашите възможности! Съвременните хора страдат от един недъг, че на всичко турят граници: на знанието, на музиката, на добродетелите, на живота и т.н.
1.1.1928г.
275. В образ Божи,  НБ , София
Той обича музиката, изкуството; обича красивото, великото, но е колеблив, нерешителен.
11.1.1928г.
276. Нови възгледи и методи, ООК , София
Като дойдете до художеството, прибавете към него и музиката.
Изкуство има в нареждане на буквите, изкуство има в нареждане на тоновете при музиката и пеенето, изкуство има и в говоренето.
22.1.1928г.
277. Никодим,  НБ , София
Мнозина си поставят за идеал в живота желанието да влязат в рая и да слушат там песента и музиката на ангелите. За да бъде някой истински музикант, от него се изискват особени органи, особени инструменти; душа се изисква от музиканта, за да разбира и чувствува музиката в нейната пълнота. Ако искате да бъдете приети в рая, вие трябва да бъдете готови, да изпеете някаква идейна песен, и то добре, по всички правила на музиката.
25.1.1928г.
278. Равнодействаща сила, ООК , София
Същият закон срещаме и в музиката.
От това гледище каква е задачата на философията? – Да внесе чистота в ума. – Каква е задачата на музиката?–Да внесе тишина, спокойствие в сърцето. Музиката трябва да успокои бурите в морето, да направи морската повърхност тиха, гладка. Музиката трябва така да успокои морето, че по него да се виждат само леки, приятни вълнения, присъщи на живота. – Каква е задачата на природния ум? – Да внесе в човека условия за придобиване на знания.
Той им говори за музиката, разкрива им какво богатство се крие в тяхната стара цигулка и ги поощрява към работа.
Музиката въздейства на човека във всяко направление. С музиката аз изучавам света, изучавам хората, гадая с нея. С музиката изследвам мисълта на човека.
29.1.1928г.
279. Синове на възкресението,  НБ , София
За пример, един от новите начини за лекуване на хората е музиката.
Горчивите хапове, с които медицината си служи, са миньорните гами в музиката.
Казвам: музиката е необходима в живота, като метод за растене, за развиване, за лекуване. Вие трябва да знаете поне най-елементарните правила на музиката.
Да възкръсне човек, това значи да се върне дома си, да разбере, какво нещо е братство и сестринство, какво нещо е музиката.
2.2.1928г.
280. Състояния на материята, ООК , София
Щом си представите тази картина живо, ще започнете да чувате музиката. – Ама ще кажат хората, че сме смахнати. – Да казват каквото искат.
15.2.1928г.
281. Къси и дълги линии, ООК , София
Като дойдете до музиката, вие трябва да различавате творци музиканти от изпълнители. Ако тя не окаже възпитателно въздействие върху човека или не може да лекува, тогава или музикантът не е изпълнил добре парчето, или музиката не е класическа.
Музиката е дошла на земята от три-четири хиляди години преди Христа. Музиката, пеенето влияят добре върху психиката на човека.
И тъй, като дойдете до музиката, до пеенето, до науката, не казвайте, че не можете да свирите, да пеете или че не можете да учите. – Ама търпение се изисква за всичко. – Да, за всичко се иска търпение.
22.2.1928г.
282. Възкресение, ООК , София
Сега аз няма да говоря за музиката като изкуство, но ще говоря за музиката като идея. Като изкуство, музиката е едно нещо; като идея, тя е друго нещо. Който владее музиката като изкуство, той свири с техника. Който разбира музиката като идея, той свири с душа, вдъхновено.
Можете ли да познаете какво ви говори цигулката, когато я вземете в ръцете си и засвирите на нея? Мнозина минават за музикални, за музиканти, но нямате дълбоко, вътрешно разбиране за музиката. Кой може да слуша и разбира музиката? – Разумният човек. – Кой може да гледа картините на художника и да ги разбира? – Разумният човек. Следователно за да угодим на невидимия свят, ние трябва да бъдем първо разумни, да можем да слушаме и разбираме музиката, а после да бъдем и музикални, да можем да свирим.
Сила, магия е музиката! Тя превръща енергиите, тя твори, тя създава.
Тези, които са дошли да ви слушат, те са музикални хора, с вкус и изискване към музиката, не се задоволяват с каква и да е музика.
Който мисли, чувства и действа право, той е господар на себе си, той е човек на музиката, не само като изкуство, но и като идея. При обикновената музика човек свири по обикновен начин; при музиката като изкуство, човек не може да движи лъка по своя воля, а ще го движи по правила.
29.2.1928г.
283. Първата причина, ООК , София
Когато хората направят вътрешна връзка с Бога, науката, литературата, музиката, изкуството, общественият, семейният, личният живот ще се изпълнят с новото, с нови идеи и разбирания – с нов стремеж към възвишеното и красивото.
4.3.1928г.
284. Изново,  НБ , София
Имате пред себе си човек, който знае теорията на музиката отлично, с всичките й тънкости в съчетание на тоновете, с всички знакове за изпълнение, с всичката хармония; но няма ръце и не може да свири. Какво се ползва този човек от многото знание на музиката? Срещате след това друг човек, който не знае теорията на музиката, но има усет към музиката и какъвто инструмент хване, може да свири.
7.3.1928г.
285. Двете точки, ООК , София
Мнозина искат да изучават музиката, да се занимават с нея. Как трябва да се изучава музиката: като изкуство или като съзнателна разумна връзка между душите? За да се създаде тази разумна връзка, човек трябва да бъде музикален. Музиката има смисъл дотолкова, доколкото е в състояние да разпали свещения огън на любовта в човешката душа. Вън от това изкуство музиката няма никаква цел.
Едно от напредналите същества, което познава добре музиката, влиза у вас и започва да ви помага. Щом се свържете с едно от тия напреднали същества в музиката, те са готови всякога да ви помагат.
14.3.1928г.
286. Живата наука, ООК , София
И в музиката има паузи.
18.3.1928г.
287. Помаза ме,  НБ , София
Поезията,музиката и изкуството имат за цел да създадат условия за красота и щастие в живота.
28.3.1928г.
288. Полюси на съзнанието, ООК , София
Значи и тази песен, попаднала дълбоко някъде в съзнанието на кученцето, ще изпъкне някога наново тъкмо когато то се яви на земята като човек, който ще пожелае да работи в областта на музиката.
18.4.1928г.
289. Доброта и разумност, ООК , София
В музиката се говори за хармония и мелодия.
29.4.1928г.
290. Който се отмята,  НБ , София
Докато очите ви са затворени за външния свят, какво можете да изучавате от него? Можете ли да изучавате астрономията, художеството, или кой да е отрасъл на науката, със затворени очи? Докато ушите ви са затворени, можете ли да изучавате музиката? Ако вашият разсъдък е ограничен, можете ли да правите връзка между причини и последствия на явленията?
Художеството, изкуството, музиката трябва да служат на Първичната Причина.
11.5.1928г.
291. Методи за хранене,  МОК , София
Не можете да заставите насила да се интересува от музиката онзи, който не е музикално развит.
16.5.1928г.
292. Разумни отношения, ООК , София
Една красива мома се приближила към него, прегърнала го и го целунала. – „Как смеете да ме безпокоите? Как си позволявате да нарушавате реда?“ – „Извинете, господине, аз целувам музиката, а не вас.
Ако разгледате дробите в музиката, ще видите, че там те се различават по трайност.
20.6.1928г.
293. Задна стража, ООК , София
Какво струва на виртуоза да изправи грешката си? Ако тоновете на музиката не са правилни, причината за това може да бъде или в лъка, или в струните на цигулката, или в друга някоя нейна част.
4.7.1928г.
294. Началото на добродетелта, ООК , София
Като ученици, от всички се иска приложение: ако сте писател, приложете новото във вашата поезия; ако сте художник, приложете новото в художеството; ако сте музикант – в музиката; ако сте готвач – в готвенето.
10.7.1928г.
295. Към свобода, МС , София
С музика ще тръгнете, както военните тръгват на бойното поле: музиката върви напред, а войниците след нея.
И тъй, аз ви поздравявам с работата ви, с музиката, с песните, с всичките ви пособия: книги, раници, рала, мотики и т. н.
29.8.1928г.
296. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Музиката е в самия човек, а не в инструмента. Щом музиката е в човека, той може и навън да я прояви. Щом музиката е в него, той може да си направи какъвто инструмент иска.
Сега, задачата ми не е да говоря върху музиката.
21.9.1928г.
297. Възможни неща,  МОК , София
Много години той е работил в областта на музиката, докато стане добър музикант.
26.9.1928г.
298. Акустика на съзнанието, ООК , София
В това отношение музиката, поезията, художеството са отдушници, които спасяват човека от големи вътрешни напрежения.
Според мене всички пасажи в музиката, в поезията са еднакво важни.
31.10.1928г.
299. Накъде, ООК , София
Някой е силен в математиката, друг – в музиката, трети – в речта, четвърти – има силна памет.
23.11.1928г.
300. Не противи се на злото,  МОК , София
300.2 Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) ( втори вариант )
Например музиката е развита у тебе, щом ти дойдеш до пианото и почваш да трепериш, като видя това, рекох, ти си талантлив. „Ама, отде знаеш?“ В тебе стават известни конвулсии.
30.11.1928г.
301. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
301.2 Деятелност и замисъл на природата ( втори вариант )
Запътили се всички сватбари и гайдарджии, а тя седяла необлечена в кюпа, като чува тя музиката, изкочила из кюпа, върнала се в къщи, засрамена, турила къделята и почнала да преде.
12.12.1928г.
302. Разбиране на живота, ООК , София
Най-после напуща музиката и става земеделец.
14.12.1928г.
303. Учене и прилагане,  МОК , София
Например, стремежът към музиката се предава лесно от родителите на децата. Ако майката е музикална и е изучавала музиката в миналите си животи, стремежът й към музика се предава и на децата.
26.12.1928г.
304. Направление на истинския живот, ООК , София
Аз не говоря за доволство, което почива на неразбиране на музиката.
Следователно, музиката се препоръчва като метод за трансформиране на състоянията, за премахване на известни недъзи в човешкия живот.
9.1.1929г.
305. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Както в музиката е необходим поне един дисонанс, така и в духовния живот е нужно едно страдание.
30.1.1929г.
306. Знайно и незнайно, ООК , София
Всеки подтик в областта на науката, на музиката, на изкуството е дошъл от невидимия свят, а не от земята.
17.2.1929г.
307. На този камък,  НБ , София
Същото нещо може да се каже и за музиката. Музиката не се заключава само в такта, нито само в тоновете. Музиката представя съвкупност от много неща; тя е нещо повече от такта, от тоновете и т.н. Тактът е само спомагало на музиката; тоновете са израз на музиката, а самата музика е велико, неизразимо нещо.
27.2.1929г.
308. Отношение между числата, ООК , София
308.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Вие, ако не научите математиката или ако не научите азбуката на писмеността, или не изучите музиката в нейната гъвкавост, вие не може да имате един морален живот.
13.3.1929г.
309. Правилни изводи, ООК , София
Това се отнася не само до науката, но и до музиката, до художеството, до речта и т. н.
309.2 Правилни изводи ( втори вариант )
Така е в музиката, така е в поезията, така е в речта, навсякъде да започваме с мъчнотии.
27.3.1929г.
310. Втръсване, ООК , София
310.2 Втръсване ( втори вариант )
За музиката се изисква голямо спокойствие. И какво може да се пее тогаз? Съзнанието на хората, като се измени, изменя се и темпът на музиката.
10.4.1929г.
311. Спорни въпроси, ООК , София
Същият закон се отнася и до музиката. В музиката има един основен тон, по който се нагласяват всички инструменти. Не само в музиката, но и в живота съществуват основни тонове, по които човек постъпва.
311.2 Спорни въпроси ( втори вариант )
И в музиката е същият закон.
24.4.1929г.
312. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
312.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Да кажем, едно предложение може да се превърне, но как ще го турите? Онези, които разбират закона на музиката, те може да създадат една песен.
1.5.1929г.
313. Пътят на слабия и на силния, ООК , София
Като ученици, каквато работа да вършите, покрай нея, вие трябва да изучавате и музиката. Музиката, пението не служат само за развлечение на човека, но те му помагат за правилно разрешаване на трудни проблеми в живота.
Сега, да се върнем към въпроса за музиката. Като ученици, вие трябва да пеете и да свирите, да си служите с музиката.
Изобщо, музиката помага на човека при известни болести. Музиката е по-добро средство за лекуване от всякакви лекарства и инжекции. Музиката на съвременните хора представя малка светлинка всред голяма тъмнина. Като професия, музиката е едно нещо; като творческа сила, като дарба, вложена в човека, тя е друго нещо.
313.2 Двата свещени пътя ( втори вариант )
После в музиката, в пеенето трябва да знаете, че не е само развлечение, удоволствие. Музиката, това е наука.
Ще оставим тази тема, ще пристъпим към музиката.
Вие с музиката може да създадете и скръб, и радост.
Музиката е едно средство, с което може да се лекувате. Музиката на вас е потребна, ако вземете правилно да се лекувате.
Чрез музиката ще дойдат сили да ни помогнат.
8.5.1929г.
314. Аксиома на живота., ООК , София
314.2 Една аксиома ( втори вариант )
Правило е в музиката - като ви попитам може ли да пеете, казвате: "Не може да пея."
10.5.1929г.
315. Добрата дума,  МОК , София
В музиката и дисонансът, и съзвучието са еднакво необходими.
16.5.1929г.
316. Абсолютна реалност, ООК , София
316.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
Колкото един свят е по-висок, толкова в музиката има едно вътрешно затишие.
17.5.1929г.
317. Единство в живота,  МОК , София
И в музиката има престъпления.
19.5.1929г.
318. Голямото благо,  НБ , София
Новите научни изследвания са доказали, че в мозъка на човека има един център на музиката, който разполага с 35 хиляди тона, подобни на клавишите в пианото.
22.5.1929г.
319. Битие и откровение, ООК , София
В музиката даже има известно опорочаване, вследствие на което често слушате големи дисонанси.
И тъй, началният тон в музиката, е тонът do. Крайният тон в музиката е si. Значи, началото на музиката започва с цяло число, а краят на музиката свършва с тона si, с полутоние, т. е. с дробно число. Защо музиката свършва с дробно, а не с цяло число, за това има ред причини.
319.2 Битие и откровение ( втори вариант )
Опорочаване има в музиката.
Защото онзи, първоначалният, тон, който вземате в музиката, в разумния живот той е точно определен, онзи, първият тон в света, с който започнало създаването на света, проявяването на живота.
29.5.1929г.
320. Определени движения, ООК , София
Например те казват, че облеклото, яденето, ученето, музиката не са съществени неща, и човек не трябва да се спира дълго време върху тях.
3.7.1929г.
321. Двата стълба, ООК , София
Песента и музиката лекуват всички болести.
7.7.1929г.
322. Първите стъпки, МС , София
Получава той парите на баща си, но учи актьорство, не го интересува музиката.
28.7.1929г.
323. Що трябва да речете,  НБ , София
Кой е виновен, че певецът не взима правилно тоновете? Всеки тон може да се изпее правилно, но ларинксът на певеца трябва да бъде нагласен по всички правила на музиката.
Когато музикантът не пее, както трябва, това показва, че той не е много отзивчив по отношение на тоновете, не знае правилно да ги възприема и прилага, нито знае законите на музиката.
2.8.1929г.
324. Мълчание и говор,  МОК , София
Паузата е необходимост в музиката.
Затова, от най-стари времена до днес, окултните школи са прилагали музиката, като метод за трансформиране на енергиите и за лекуване.
4.8.1929г.
325. Който слуша моите думи,  НБ , София
Обаче, има и трети, среден метод в музиката: движение на ръката от лакета надолу.
27.8.1929г.
326. Линиите на природата, СБ , София
Имало някъде в Европа един господин, необикновено музикален, с тънко разбиране на музиката и със силно желание да пее, но голямото му нещастие се заключавало в това, че ларинксът му бил повреден, не могъл да пее.
30.8.1929г.
327. Служене, почит и обич, МОК , София
Например, докато човек се стреми към музиката, като висша наслада, която обхваща дейността на висшите умствени способности, ние казваме, че той живее в чистата мисъл. Започне ли да прилага музиката като средство за печелене, той слиза от висшата област на мисълта. Това се отнася не само до музиката, но до всички отрасли на науката и на изкуствата.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.