Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1903г.
1. Мисли и упътвания, ИБ ,
Не се обленявай духом да се молиш – молитвата е сила на Живота.
24.8.1906г.
2. Годишна среща на Веригата - Варна, 1906 г., СБ , Варна
Събранията ставаха сутрин от 8 до 12 ч. и следобед от 2 до 5 ч., и винаги се откриваха и закриваха с Молитвата Господня.
28.8.1907г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
След молитвата завърнахме се в салона, насядахме на местата си и г-н Дънов в 6 ч. между другото каза:
И така, за през тази година остават следните правила: първо, всякой петък в седмицата ще се молите за уякчаване на Веригата, като в молитвата си прекарвате в ума си имената на всичките във Веригата; а последният петък се определя за пост и молитва; второ, които пък искат да се молят за умрелите, да струват това в петък преди Рождество, петък преди Великден и онзи преди Голяма Св.
Молитвата, която ще предоставите утре всички поотделно, ще подкача така: „Господи Исусе Христе, Иехова-Елохим; Утешителю, Дух Святий-Адонай...“ А пък ще свършвате с думите: „Защото, Господи, в идването на Твоето Царство е нашата Радост; в осветяването на Твоето Име е нашата Слава и в изпълнението на Твоята Воля е нашата Любов.“
22.8.1908г.
4. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Молитвата, която получава отговор, трябва да бъде от всичкото желание и отговорът тогава е моментален. Но разни теории има за молитвата и затова се разколебавате и не знаете как да се молите.
28.8.1909г.
5. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
А след молитвата започнахме вечерята.
Молитвата си правете между 10 и 12 ч. преди и от 1 до 4 ч. след полунощ, защото това е най-доброто време за молитва.
След молитвата Господ чрез г-н Дънов ни каза:
Влязохме в стаята за молитва, гдето най-напред започнахме с Добрата молитва, после четохме Хвалата (хвалението) и молитвата, която ни се даде в неделя, 16-того.
27.8.1910г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
След като всички по покана на г-н Дънов изпяхме „Благословен гряди и во Име Господне“ и след настаналата тишина и внимание, на колене изслушахме молитвата „Отче наш“, която се изпя на чист български по думите, които са отбелязани в Евангелието от Матея, гл.6, ст.9-13, но на глас, от никого от нас досега не слушан, глас, отличаващ се с хармония, в която преобладава духовно трогателно тържество.
Изпяхме всички песните: „Ангел вопияшей“ и „Свят, свят, свят, Господ Саваот“, като свършихме с молитвата „Отче наш“ в 12 часа на обед.
Докато не бяхме слезли в двора на почивка, когато г-н Дънов ни четеше молитвата, той каза следното:
Продиктува ни се и молитвата, с която се молихме снощи подир обед, когато влязохме в олтара по 6 души, но тази молитва не може да се изложи тук.
Деветият петък — за умственото и духовно единично развитие на членовете на Веригата, като се споменават и техните имена при молитвата върху тоя предмет.
23.8.1911г.
7. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
В 9 часа и 35 минути се откри занятието с изпяването от всички „Возкресение Твое, Христе Спасе“, произнасяне молитвата „Отче наш“ и „ Добрата молитва“ и изпиването на „Великото славословие“.
— Тази вечер ща ви говоря върху молитвата. Защо трябва да се молим? Павел казва на едно място: „В молитвата бивайте постоянни“, а Христос казва:
Молитвата има трояк характер. Молитвата е простор за душата, тя е съзерцанието на най-висшите чувства. С молитвата виждаме, че детето се моли. Тя е един зов и както дишането е потребно за тялото, така и молитвата е потребна за душата. Доказано е, че най-много 25 минути може човек да не приема въздух и ако приравняваме въздуха с молитвата, която е храна на душата, виждаме от колко голяма важност е тя за нея. Първият признак, че човек е влязъл в Божествения път, то е молитвата. При това, с молитвата човек образува една крепост, непристъпна за лошите желания, които, ако са даже нашествували душата, изхвърлят се навънка.
Молитвата не бива да е едностранчива, само за облага, а понеже тя е един израз на душата, то с нея трябва да искаме това, което нашият дух желае. Прочее, с молитвата се гонят двояки направления: първо, човек да се стреми към Бога и второ, да се обединят духовете.
Молитвата е един силен Божествен импулс, та затова се казва да се молим във всяко направление, защото тя има влияние върху всичките отрасли на живота. Мюлер, за когото се разказва, че през живота си пренесъл до един и половина милиона молитви, със силата на молитвата е прехранил две хиляди деца. Той уподобява молитвата на трена, в който един
После, молитвата има сила и при церенето на разните телесни недъзи и заболявания, с нея може да се лекуват болести.
Който в молитвата е постоянен, ще види и се увери, че Господ е верен. Но в молитвата трябва да се постоянствува дотогава, докато изгубите вече разположението да се молите, което показва, че на молитвата ви, така или инак — положително или отрицателно, е отговорено. Но молитвата трябва да има и благодарствен характер за всички блага и благословения, които Господ ни дава. Виждате понякога, че молитвата ви не помага — молите се, а не получавате отговор.
Подир молитвата и изпяването на „Да изправится молитва моя“ г-н Дънов каза:
Настроение и съсредоточение с ума и сърцето в молитвата — това е, което се изисква от всинца ви.
12.5.1912г.
8. Вечно млади, ИБ ,
Когато се молим, не бива да се безпокоим, защото безпокойството винаги парализира настроението, а следователно и молитвата.
6.9.1912г.
9. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
— Ще ви прикажа нещо за молитвата. Има няколко установления, при които молитвата може да стане.
22.9.1912г.
10. Въжето на дявола, ИБ ,
Молитвата за да бъде послушана и да бъдат вибрациите интензивни, сърцето ни трябва да бъде толкова чисто, щото молитвата, като отива нагоре, да може да разрушава всички препятствия, които се изпречват на пътя и.
5.12.1913г.
11. Ще постигнем, ИБ ,
Говори се върху изречението: "В надеждата бивайте радостни, в скръбта търпеливи, а в молитвата постоянни."
Да сме постоянни в молитвата, молитва – молба. Молитвата към Бога е дихание на нашата душа, ние трябва постоянно да се молим, както постоянно дишаме, защото както с дишането се пречиства кръвта, така и с молитвата се пречиства нашият ум и нашето сърце. С тия думи бивайте радостни в надеждата, търпеливи в скърбите и постоянни в молитвата.
29.3.1914г.
12. Ето човекът, НБ , София
Молитвата има велика сила и съвременните хора трябва да бъдат хора на молитвата – с молитвата ще подготвим своя ум и своето сърце.
24.9.1914г.
13. Мир вам!, НБ , София
Как ще нагласите вашата нервна система? Ще отидете да се помолите – молитвата, това е нагласяване.
18.10.1914г.
14. Фарисей и Митар, НБ , София
И тъй, сега Христос ни пита: „Кой е най-правият начин, по който можем да принесем молитвата си пред Бога?“ Тази молитва Той подразбира в обширния смисъл – в полза на обществения живот.
15.11.1914г.
15. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
В силата на молитвата ще укрепнете. Не говоря тук за външната страна на молитвата, дето взема участие само езикът; но за оная молитва, в която се изразява съзнателният стремеж на душата към Бога – висшата Любов.
20.12.1914г.
16. Учителите, НБ , София
От сърцето зависи колко далеч да препратите вашата молба. „Аз се молих“; но аз виждам, че молитвата ви стои само две педи над главата ви. Какво ще отговорите на прошението, което не е дошло до Него? Когато се молите, трябва да се съсредоточите, да забравите всичко, което е около вас; трябва да се пренесете дотам, щото нищо, освен молитвата, да не минава през вашия ум.
17.7.1915г.
17. МОЛИТВА,  НБ , София
Беседата ми тази сутрин ще бъде върху молитвата. От чисто философска и научна страна, има доста спор върху молитвата; има спор и в църквата как трябва да се моли човек. Религиозните хора спорят върху формата и начина – дали трябва да се молим прави, или да коленичим; хората на науката гледат дали има нужда от молитва, т.е. дали молитвата е нещо нормално в човешкия живот, или е нещо анормално. Аз трябва да ви обясня този въпрос от религиозно гледище: молитвата е акт на душата, това е едно душевно състояние (изразявам се така, понеже нямаме по-добра дума), един стремеж, който обуславя човешката реч.
Има четири вида молитва: първо, молитвата може да бъде чисто физическа, второ, молитвата може да произлиза от сърцето, трето, молитвата може да е просто една форма на ума, четвърто, молитвата може да е един стремеж на душата, един акт на Духа. Например, когато нуждата е за вас, молитвата произтича от стремежа на вашето тяло, т.е. тялото ви се моли по отношение на тялото; такова отношение съществува, когато тялото на човека е болно – налице е едно пробуждане и стремеж за съобщение.
Следователно молитвата е признак, че душата се нуждае да влезе в Духовния свят, нуждае се да бъде в прегръдките на Божеството – това е молитва. И тъй, молитвата произтича от самосъзнанието и с Духа държи съзнанието на човека. Както дихателната система е нужна на човек, за да диша и да създава необходимата енергия, така и молитвата е необходима, за да се храни нашето Душевно тяло.
Върху молитвата има много погрешни схващания, произтичащи от нашите криви разбирания и затова ние често безпокоим Бога за дребнави работи.
И затова молитвата не е за всички хора; има хора, които се събуждат преждевременно и се повреждат.
Но сега нека дойдем до разбирането на молитвата, защото пророците и Давид много добре са разбирали как трябва да се молят. Преди всичко молитвата изисква пълно упование и доверие в Бога. Молитвата е една сила в Живота, човек не може да се развива без молитва. Христос препоръчва тайната молитва: „Когато се молиш, ти трябва да бъдеш сам.“ Някои казват: „Да се съберем няколко души“; ползата за двама или трима души е друго нещо, но молитвата, която служи за развитие на душата, всякога трябва да бъде единична – да се съединиш с Бога – с образа на всяка Любов, Добродетел, Чистота, Интелигентност.
Когато говорим за Бога, зависи как разглеждаме въпроса: когато разглеждаме Бога по отношение на молитвата, ние имаме предвид думите в Писанието: „Призови Го в скръбен ден“; на друго място се казва да отхвърлите греховете си. Молитвата е нещо, което е съобразно с нашия живот и колкото човек е по-високоразвит, толкова той ще влиза в по-голямо съобщение с Бога. Молитвата е един разговор с Бога, при който ние започваме да въздействаме върху света.
Сега ще ви говоря за силата на молитвата.
Има много примери за силата на молитвата.
И тъй, при условията, при които днес живеем, молитвата е необходима – с нейната сила бихте поправили домовете си, децата си, велики работи бихте направили.
И Гладстон е бил човек на молитвата.
5.9.1915г.
18. Свобода на Духа,  НБ , София
Молим се на Господа и в молитвата някой от нас сгреши, другият го бутне – това не е свобода, това е актьорство.
17.9.1916г.
19. Милосърдието, НБ , София
Но молитвата е необходима – тя е дишането на човешката душа, тя е общение между Бога и човешката душа.
22.10.1916г.
20. Да я не пия ли?,  НБ , София
Като минавали край дома й, студентите чували молитвата й, и един ден решили да се пошегуват с нея. Бог чу молитвата ти и ме изпрати да ти взема душата. – Кажете му, че тая, която търси, я няма тук – отговорила уплашено негърката.
24.12.1916г.
21. Ще бъдат научени,  НБ , София
Като получат отговор на молитвата си, отварят очите си и всичко забравят.
1.1.1917г.
22. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Силна е молитвата, когато сърцето е чисто и всецяло отправено към Бога. Докато огнището на сърцето не се сгорещи, молитвата ви не може да стигне до Бога.
22.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Силна е молитвата, когато сърдцѣто е чисто и всѣцяло отправѣно къмъ Бога. Докато огнището на сърдцѣто не се сгорѣщи, молитвата ви не може да стигне до Бога.
18.1.1917г.
23. Достатъчна ти е моята благодат, ИБ , София
При молитвата се иска чистота.
8.2.1917г.
24. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Защо се молите, защо ядете, защо пиете? – Молитвата е процес на дишане. Ако мислите дали Господ ще чуе молитвата ви, значи се молите със съмнение в Бога.
Върнете кесията, за да ви се чуе молитвата.
18.2.1917г.
25. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
25.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Достатъчно е да се помолим искрено на Бога за оздравяването на някой болен, за да чуе молитвата и да ни отговори.
5.4.1917г.
26. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Друго едно правило: ако някоя от вас сама не може да си помогне, ще повика една сестра; ако и двете не могат, ще повикат трета и заедно ще изпълнят молитвата си.
12.4.1917г.
27. Влиянието на музиката, ИБ ,
Така че първата музика е яденето, нейният център френологически е под ухото, втора музика е пеенето - негов център е под челото, трета музика е молитвата, моленето - центърът й е на горната част на главата.
29.4.1917г.
28. Чистосърдечните,  НБ , София
Следователно, яденето, пеенето и молитвата са три важни и необходими елемента в човешкия живот. Каквото представя яденето за физическия живот на човека, такова нещо е пеенето и молитвата за неговото сърце, за неговия ум и за душата му.
Сегашните хора имат криво разбиране за молитвата. В този смисъл, молитвата е Божествен закон, който съществува в цялото Битие.
28.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Слѣдователно азъ поставямъ яденето, пѣнието и молитвата, като три главни елементи въ човѣшкия животъ. Когато се молимъ, това е пѣние, но съвременнитѣ хора иматъ смѫтно понятие за молитвата.
3.5.1917г.
29. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Яденето се отнася към тялото, пеенето – към сърцето, молитвата – към човешкия ум.
Сега ще ви дам няколко допълнителни изречения към молитвата, която ви бях дал:
13.5.1917г.
30. Бог е съчетал,  НБ , София
Сплотени в едно, отправяйки молитвата си към Бога, те получаваха Неговото благословение.
30.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Защо пѣятъ тѣ? Взиматъ участие въ посрѣщането на Слънцето и си правятъ молитвата.
31.5.1917г.
31. Простотата, ИБ , БС , София
Молитвата е зов към Бога.
Има и други начини за изпълнение закона на ходенето: ако нямаш възможност да излезеш, ще станеш рано и след като си направиш молитвата, ще направиш мислено една разходка.
19.12.1917г.
32. Писмо - 19 декември 1917 г., ИБ , Варна
Обграждайте се всеки ден добре, постоянни в духа на молитвата.
10.6.1918г.
33. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Ще попитате дали ще ви се приеме молитвата. Ние сме длъжни да се молим, но не трябва да се интересуваме дали Господ ще ни приеме молитвата, или не.
26.6.1918г.
34. Пълнене и празнене, БС , София
Ще се яде сутрин след молитвата и вечер преди молитвата. Вечер ще ядете преди залязването на Слънцето, а молитвата и прочитането на девета глава ще правите след залязването на Слънцето към 8 ч. вечерта.
21.7.1918г.
35. Радостни и търпеливи,  НБ , София
„В молитва бивайте постоянни.” Защо е нужна молитвата? Тя е връзка на човешката душа с възвишения разумен свят, отдето човек черпи сили за поддържане на Живота.
Молитвата е духовен процес. Каквото е дишането на физическия свят, такова нещо е молитвата в Божествения свят. Значи, молитвата е духовно дишане, т.е. зреене на Божествените блага. Прилагайте често молитвата, за да видите каква лекота ще настане в душата ви.
Павел казва: „Ако чрез Надежда и радост животът ти не се подобри, влез в скръбта и търпението; ако и там нямаш резултат, влез в молитвата и постоянството.” Ако някой е започнал от молитвата и постоянството, и животът му не се е подобрил, да влезе в скръбта и търпението, а оттам – в Радостта и Надеждата. Опитайте и вие, да видите, че в приложението на Надеждата, на Вярата и на молитвата, като методи, няма изключения. Ако прилагаш само молитвата, в този метод има 50% изключения; ако прилагаш само скръбта и търпението, има 25% изключения; ако прилагаш Любовта и радостта, никакви изключения няма. В Любовта и в радостта влизат Вярата, Надеждата, молитвата, постоянството и търпението.
И тъй, ако някой се оплаква, че работите му в семейството или в обществото не вървят добре и мисли, че е нещастен, че съдбата го гони, нека влезе в скръбта и търпението; ако и тук не му върви, да влезе в Надеждата и радостта; ако и тук е недоволен, да влезе в молитвата и постоянството. Скръбта и търпението, Надеждата и радостта, молитвата и постоянството представляват три чифта тройки от три различни свята.
От Надеждата трябва да излиза радост, от скръбта – търпение, а от молитвата – постоянство.
„В Надежда бивайте радостни, в скръб – търпеливи, в молитва – постоянни.” Ако не сполучиш в молитвата, влез в скръбта; ако не сполучиш в скръбта, влез в Надеждата.
35.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
„Въ молитва бивайте постоянни.” Защо е нуждна молитвата? Тя е връзка на човѣшката душа съ възвишения разуменъ свѣтъ, отдето човѣкъ черпи сили за подържане на живота. Молитвата е духовенъ процесъ. Каквото е дишането на физическия свѣтъ, такова нѣщо е молитвата въ Божествения свѣтъ. Значи, молитвата е духовно дишане, т. е. зрѣене на Божественитѣ блага. Прилагайте често молитвата, за да видите, каква лекота ще настане въ душата ви.
Павелъ казва: „Ако чрезъ надежда и радость животътъ ти не се подобри, влѣзъ въ скръбьта и търпението; ако и тамъ нѣмашъ резултатъ, влѣзъ въ молитвата и постоянството. Ако нѣкой е започналъ отъ молитвата и постоянството, и животътъ му не се е подобрилъ, да влѣзе въ скръбьта и търпението, а оттамъ — въ радостьта и надеждата. Опитайте и вие, да видите, че въ приложението на надеждата, на вѣрата и на молитвата, като методи, нѣма изключения. Ако прилагашъ само молитвата, въ този методъ има 50% изключения; ако прилагашъ само скръбьта и търпението, има 25% изключения; ако прилагашъ любовьта и радостьта, никакви изключения нѣма. Въ любовьта и въ радостьта влизатъ вѣрата, надеждата, молитвата, постоянството и търпението.
И тъй, ако нѣкой се оплаква, че работитѣ му въ семейството или въ обществото не вървятъ добре и мисли, че е нещастенъ, че сѫдбата го гони, нека влѣзе въ скръбьта и търпението; ако и тукъ не му върви, да влѣзе въ надеждата и радостьта; ако и тукъ е недоволенъ, да влѣзе въ молитвата и постоянството. Скръбьта и търпението, надеждата и радостьта, молитвата и постоянството представятъ три чифта тройки отъ три различни свѣта.
Отъ надеждата трѣбва да излиза радость, отъ скръбьта — търпение, а отъ молитвата — постоянство. — Защо трѣбва да скърбимъ? — За да придобиемъ търпение. — Защо трѣбва да се надѣваме? — За да придобиемъ радость. — Защо трѣбва да се молимъ? — За да придобиемъ постоянство.
„Въ надежда бивайте радостни, въ скръбь — търпеливи, въ молитва — постоянни” Ако не сполучишъ въ молитвата, влѣзъ въ скръбьта; ако не сполучишъ въ скръбьта, влѣзъ въ надеждата.
22.9.1918г.
36. Двамата братя,  НБ , София
Нека всички българи се молят и отправят молитвата си към Бога.
36.2 Двамата братя ( втори вариант )
Нека всички българи се молятъ и отправятъ молитвата си къмъ Бога.
5.12.1918г.
37. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
От чисто психическо гледище, молитвата е един необходим закон.
37.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Какво означава молитвата? — Истинската молитва има отношение къмъ дишането и пречистването на кръвьта.
30.3.1919г.
38. Детето растеше,  НБ , София
Молитвата не се заключава в палене на свещи и кандила, нито в поклони, но в участието, което взимаш в живота на своя ближен.
Чрез молитвата, обаче, те изпращат вода за помпите, да поливат изсъхналите градини.
27.4.1919г.
39. Кога се молиш,  НБ , София
И Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.” Мнозина запитват: Защо човек трябва да се моли? – Молбата, молитвата е съзнателен процес на работа. Аз ще разгледам молитвата като велик природен процес, а не както вие я разбирате. Молитвата е съзнателен процес на човешката душа. И ако в молитвата не се извършва някакъв вътрешен процес, това не е молитва. Най-обикновеното нещо в света е молитвата.
„Кога се молиш.” Каква трябва да бъде молитвата? Какво представя тя? Молитвата е съвкупност от принципи, от елементи, чрез които се проявяват чувствата и мислите на човека. Молитвата трябва да бъде съзнателна, да има определена цел.
В тоя смисъл, молитвата е самоопределяне. Средният ъгъл показва, че душата която отправя молитвата си към Бога, е бременна. Качеството на молитвата се определя от плода на тая душа. Молитвата не е нищо друго, освен дълбоко желание на човешката душа да постигне нещо. Дето умът, сърцето и волята се съединяват, там молитвата се реализира. Няма живо същество, което да не се моли, обаче, молитвата е толкова по-определена, колкото съзнанието е по-високо. Един от елементите, който участва в молитвата, е любовта.
Молитвата е предшествала всякаква религия. Религиите са дали различни форми на молитвата и с това са я изопачили. Молитвата не става по заповед. Молитвата е свободно действие на човешкия дух и на човешката душа. Ако в молитвата не участва мисъл, чувство и действие, тя не е истинска.
И това не е лошо, но когато говори за молитвата, Христос казва, че трябва да се съблечеш от всички човешки вярвания и постановления, да оставиш всичко настрана и да влезеш в скришната си стаичка – в своята девствена душа.
Кога се молиш.” Молитвата е процес, който уравновесява силите на доброто и на злото.
Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Ако обиденият, изневереният мъж каже, че ще отмъсти на своя съперник, неговата закана е силна като молитвата.
39.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Мнозина запитват: „Защо човек трябва да се моли?" Молбата, молитвата е съзнателен процес на работа.
Аз ще разгледам молитвата като велик природен процес, а не както вие я разбирате.
Молитвата е съзнателен процес на човешката душа.
И ако в молитвата не се извършва някакъв вътрешен процес, това не е молитва.
Най-обикновеното нещо в света е молитвата.
Каква трябва да бъде молитвата? Какво представя тя? Молитвата е съвкупност от принципи, от елементи, чрез които се проявяват чувствата и мислите на човека. Молитвата трябва да бъде съзнателна, да има определена цел.
В тоя смисъл молитвата е самоопределяне. Средният ъгъл показва, че душата, която отправя молитвата си към Бога, е бременна. Качеството на молитвата се определя от плода на тая душа.
Молитвата е нищо друго освен дълбоко желание на човешката душа да постигне нещо. Дето умът, сърцето и волята се съединяват, там молитвата се реализира. Няма живо същество, което да не се моли, обаче молитвата е толкова по-определена, колкото съзнанието е по-високо. Един от елементите, който участва в молитвата, е любовта.
Молитвата е предшествала всякаква религия. Религиите са дали различни форми на молитвата и с това са я изопачили. Молитвата не става по заповед. Молитвата е свободно действие на човешкия дух и на човешката душа. Ако в молитвата не участва мисъл, чувство и действие, тя не е истинска.
Защо е нужен паспорт? Да не си някакъв престъпник? И това не е лошо, но когато говори за молитвата, Христос казва, че трябва да се съблечеш от всички човешки вярвания и постановления, да оставиш всичко настрана и да влезеш в скришната си стаичка - в своята девствена душа.
Молитвата е процес, който уравновесява силите на доброто и на злото.
Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Ако обиденият, изневереният мъж каже, че ще отмъсти на своя съперник, неговата закана е силна като молитвата.
8.6.1919г.
40. Гърбавата жена,  НБ , София
Молитвата е движение във всяка посока.
Молитвата е наука и вие дълго време трябва да се учите как да държите правилно ръцете си, как да движите езика си.
14.12.1919г.
41. Работи на лозето ми,  НБ , София
Тя се помолила, но сама не вярвала на молитвата си. Щом не вярва на молитвата, по-добре щеше да бъде да построи къщичката си над могилката, че да не я засенчва слънцето.
18.1.1920г.
42. Добрият пастир,  НБ , София
Те закъснели с молитвата си и, вместо наследник, дошла наследница – царската дъщеря.
Той казва, че молитвата трябва да излиза от сърцата.
42.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Те закъснели с молитвата си и вместо наследник дошла наследница - царската дъщеря.
Той казва, че молитвата трябва да излиза от сърцата.
22.1.1920г.
43. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Някой път се случи, като се помолите за нещо, молитвата ви бива чута, но други път - не; тогава у вас се заражда съмнение, че може да ви слушат, и не – нямате положителна опитност, да знаете защо някой път сте чути, а някога не, сир.(сиреч) нямате опитността на Мойсея, който е силно вярвал.
8.2.1920г.
44. Молитвата, НБ , ИБ , София
А на съвременните хора като им кажат, че трябва да се молят, те се поусмихват малко, те имат едно религиозно схващане за молитвата.
Молитвата, това не е един водопад, който шуми, не е вятър, който раздрусва листата.
Молитвата аз мога да я уподобя на росните капки, които падат отгоре на земята, или пък това е светлина, която иде върху лицето на земята и дава живот.
Христос казва: “А ти кога се молиш...” Молитвата според мене е една възвишена работа в този свят.
Христос казва: “Ако искаш да бъдеш умен, влез в своята стаица да попиташ Отца си как да постъпиш.” Не казвам да не четете книги, но казвам, че за да познавате вашия небесен баща има един начин, а той е “Молитвата”.
Молитвата или работата е единственият начин, чрез който ще може да познаем нашия баща и да се разговаряме с Него.
Ако влезете по този път във вашата тайна стаица, ще разберете смисъла на молитвата, на работата на обществения живот, във всичко ще намерите смисъл и като се върнете отново на Земята, ще знаете да работите между своите близки, ще ги познавате.
29.2.1920г.
45. Що казва Духът,  НБ , София
Молитвата му била приета.
45.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Бог послушал молитвата на царя, изпратил един ангел от небето, който му донесъл едно житно зърно и казал: „Това житно зърно с мярка няма да го теглите, с кола няма да го пренасяте, по пътя няма да го хвърляте, в хамбари няма да го запазвате и всеки човек ще вземе на гърба си от това житно зърно толкова, колкото може да носи.
5.3.1920г.
46. Вяра, ИБ , БС , София
Ако човек не знае, как ще се моли? Молитвата подразбира Знание.
Колективната молитва е силна и затова, когато всички се молят едновременно в едно направление и са искрени и сърдечни, молитвата има резултат. Молитвата има сила, когато между вас има хармония.
9.3.1920г.
47. Девети март (22 март),  ИБ , София
Човек всякога трябва да се моли, но молитвата да не бъде еднообразна. Молбата, молитвата подразбира стремеж, разговор с Бога.
12.9.1920г.
48. Добрата молитва,  ИБ , В.Търново
Молитвата и дишането имат нещо общо между тях. Като прочетете: „Господи Боже наш, благий ни небесен Баща, Който си ни подарил живота и здраве“, ще се поспрете и ще поразмислите в ума си, и тогава ще продължите, така щото молитвата да се изпълни за повече време от половин час. Когато произнесете първите думи от молитвата, същевременно ще дишате дълбоко и ще си спомняте за всичкия ваш преминал живот от детинство до сега. Никога не трябва да бързаме в молитвата.
Забележете, че когато разтривате някой припаднал човек и почнете да четете така молитвата, ще забележите, че отначало ще почне да помръдва, след това ще се забележи мърдане и най-сетне ще видите, че той дълбоко ще вдиша въздух и тогава ще изпитате радост.
10.10.1920г.
49. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Селянинът се зарадвал, че попът бил много добър, та преди да му плати, охотно му чете за здраве, обаче като свършил попът молитвата и тръгнал да се отдалечи от него, селянинът му извикал: „Ами парите за маслото?“ А той му отговорил, че никакво масло не е вземал и че преди малко двама млади хора дошли да му платят 20 лева и го помолили да почете за здраве на селянина, който ще дойде след малко, и си отишли.
17.10.1920г.
50. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Молитвата подразбира, че трябва да поправим ума си.
28.12.1920г.
51. Три закона,  ИБ , Русе
Прочетена бе от ръководителя брат Никола Ватев написаната на пишуща машина беседа от Учителя „Молитвата“ – „А ти, кога се молиш, влез в скришната си стаичка и се помоли Отцу твоему и Отец, Който види в тайно, ще ти въздаде наяве.“
29.12.1920г.
52. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Размишлението за молитвата е само да се свържем, да си помогнем, но същественото е, че никой не може да ни отдели от Бога, че никой не може да ни отдели от светлината, че мъчнотиите могат да ни сломят, но от определения път никой не може да ни отдели.
31.12.1920г.
53. Всичкият дълг,  ИБ , Русе
Молитвата е необходимост.
24.4.1921г.
54. В рова на лъвовете,  НБ , София
Може ли да ги укротите, или те ще забият ноктите и зъбите си във вашата кожа и ще я одерат? Трябва ли да излезете от рова на лъвовете и да признаете, че нямате убеждение? Влезте в смисъла на молитвата и ще разберете защо Данаил се е молил на Бога по три пъти на ден.
Значи законът за яденето е същият, както и законът за молитвата. Молитвата не е механичен процес, но вътрешна нужда на душата. Молитвата е реалност, а не сянка.
54.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
И това сѫ хора, които се криятъ подъ булото на молитвата.
25.5.1921г.
55. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Молитвата е сила, чрез която човек трансформира състоянието си.
Този човек не може да се моли добре, и молитвата му не се приема.
5.6.1921г.
56. Ангелът отговори,  НБ , София
56.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Църквата е потрѣбна дотогава, докато богомолцитѣ свършатъ молитвата си.
9.6.1921г.
57. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Щом сте съсредоточени, и молитвата е добра, и дълбоко дишате. Ще ви определя в какво седи молитвата. Молитвата е сила, която трансформира.
26.6.1921г.
58. В правда, истина и святост,  НБ , София
Казвате: „Едно време апостолите се молеха и молитвата им се чу. Хайде и ние да се помолим!“ Молите се, но молитвата ви не се чува.
19.8.1921г.
59. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
А ние можем да опитаме Бога само в Любовта – всяка молитва може да действа в нас, само ако е придружена с Любов, защото човек не може да произнесе молитва, ако Духът не е изпълнил сърцето му, защото Божественият Дух е, Който произнася молитвата. Ако някой ме пита защо трябва да се молим, отговарям: защото молитвата е една необходимост за нашето растене.
20.8.1921г.
60. Утринна молитва, СБ , В.Търново
Това ще бъде мотото, което ще произнасяте всеки неделен ден сутрин през цялата година, и то преди молитвата. Значи молитвата считаме като връзка, която ще ни съедини с Бога.
23.8.1921г.
61. Сутрешен наряд, 23 август, СБ , В.Търново
След молитвата се направиха гимнастически упражнения.
30.10.1921г.
62. Синът Божий,  НБ , София
А най-великото в света, това е молитвата. Следователно най-необходимото е яденето, най-приятното е музиката, а най-великото е молитвата, тя ни свързва с Бога, с туй, вечното, вътре в себе си, което ни дава смисъла. Пък молитвата е въведение на Божествения живот. Въведение на яденето, въведение на музиката и въведение на молитвата.
Ако си разбрал дълбокия смисъл на живота, ще се качиш горе; пък ако не, пак ще се върнеш при ядене, музика, при молитвата; ядене, музика, молитва, и все тъй ще обикаляш.
А що е молитвата? – Тя е закон за трансформиране на умствените енергии.
В какво? Яденето ще ви даде здраве, пеенето – щастие, молитвата – блаженство.
Въведението на философите за умствения живот е пеенето, а въведението на духовните хора за духовния живот е молитвата.
Не, той е най-лесният живот, но вие трябваше добре да разберете въведението на яденето, на пиенето и на молитвата.
Ти Господа виждал ли си? Молитвата е най-великото, аз говоря за една преживяла опитност и за молитвата, аз съм я изпитвал. И няма нищо по-велико в моята душа от молитвата; няма нищо по-приятно от музиката, и по-необходимо от яденето.
4.12.1921г.
63. Още по-блажени са,  НБ , София
Ако вие се молите, а умът ви не присъства, молитвата ви не е приета: тя е само една педя над главата ви.
11.12.1921г.
64. Стани и опаши се!,  НБ , София
Аз не искам да говоря много, днес ще се старая да бъда кратък, не искам да правя онази погрешка: един евангелски проповедник в Америка много се молил и молитвата му продължавала два часа вън от беседата. Но силата, най-великото в света, най-силното в света, то е молитвата, не туй обикновено моление за спасение, а онова моление.
18.12.1921г.
65. И Петър се грееше,  НБ , София
Слушам една жена да се моли: „Господи, защо си ми дал този мъж?“ Моли се тази жена и аз отговарям в молитвата: „Ти сама си го взела; аз 4–5 пъти ти внушавах да не го взимаш, но ти го взе, той е твоят избраник, твой, а не Божи“.
19.2.1922г.
66. Искайте, търсете, хлопайте!,  НБ , София
Не мислете, че вашата молитва може да се случи, може малко по-другояче да ви се отговори на молитвата. Не, не, молитвата трябва да бъде нещо разбрано. Нещо разбрано трябва да бъде! Съвременният християнски свят не разбира какво нещо е молитвата. А те не знаят, че молитвата е най-великото нещо, за което трябва да се даде едно много хубаво обяснение. Разумно трябва да се обясни на сегашните учени хора според първоначалния език какво е молитвата, а не така, както сега го знаят. Всякога молитвата подразбира закон на работа.
18.5.1922г.
67. Необятната любов, ООК , София
67.2 Необятната любов ( втори вариант )
Това зависи от молитвата. Разумните същества се отдалечават от онези, на които молитвата е изкуствена, понеже тя произвежда дисхармония в духовния свят.
2.6.1922г.
68. Изгрев и залез, ООК , София
Тогава силата на вашето съзнание се намалява и каквато молитва да произнесете, както и да се молите, вие ще усещате, че отгоре ви има един леден пояс и молитвата ви отива само две педи над главата ви, и пак се повръща.
68.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Колкото и да се моли на Бога, молитвата му не се приема.
11.6.1922г.
69. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Като рече да се моли, и торбата се изпречи пред него: молитвата му отива до торбата и се връща. Ден, два, три, четири, молитвата не отива по-далече. И тогава казва: „Този дявол пречи на молитвата ми“ и – връща торбата с парите.
15.6.1922г.
70. Мисъл и действие, ООК , София
70.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
От последствията на молитвата ще вадите заключения, дали право сте държали ръцете си.
20.7.1922г.
71. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
И тогава, започвате да се молите, ходите в окултната школа, но понеже сте избрали най-лошата страна, след като сте извършили молитвата, вие уж мислите добро за Ивана, Драгана, Петка, но изпъкне лошата му черта, и веднага развали твоето настроение придобито от мисълта за добрата черта.
4.8.1922г.
72. Превръщане на енергиите, ООК , София
Преди 20 години гледах, как двама мисионери в Северна България се хванаха за гушата и едва не се убиха, но след 1⁄2 час се молиха и след молитвата, това-онова, целунаха се и си простиха.
А някой път се молите, усещате една твърдост, ожесточение, като че ли молитвата ви е една педя над главата ви и не дохожда никакъв отговор.
Спазвате ли този закон така, ще може да ви се отговори на молитвата.
21.8.1922г.
73. Новият ден, СБ , В.Търново
Прочетохме първи път Молитвата на Духа, като коленичихме с десния крак на земята и с дясната ръка, дигната нагоре.
Ще мислим върху всичко онова, което прочетохме в молитвата – да дойде да се реализира сега в душите ни.
Прочетохме още един път молитвата в същото положение, но с лявата ръка, дигната нагоре.
22.8.1922г.
74. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Ще свършим събранието с Молитвата на Духа.
22.8.1922г.
75. Утринен наряд, СБ , В.Търново
Молитвата на Духа.
25.8.1922г.
76. Върху задачите на Школата, СБ , В.Търново
Ще се молите и ще ви се отговори на молитвата. Всеки ден ще се молите, за да ви се създаде работа за този час, условия за този закон, и ще видите как ще ви се отговори на молитвата.
24.9.1922г.
77. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Ти се помолиш на Господа и като не получиш отговор, казваш: Господ не прие молитвата ми. – Ще се молиш, ще постиш, ще контролираш мислите, чувствата и постъпките си, ще бъдеш искрен към себе си.
77.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
И когато не ти се чуе молитвата, казваш, че Господ не те е послушал.
8.10.1922г.
78. Обичен и скъп, НБ , София
Всяка дума в молитвата трябва да бъде съдържателна и на място поставена.
12.11.1922г.
79. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото, ООК , София
Без пеене, без ядене, без молитва! Е, какъв е смисълът на живота, като извадиш яденето, пеенето и молитвата? Какво остава? Та това е основата на живота! Да ядеш – ами че това е първото изкуство, с което човек започва.
19.11.1922г.
80. Да наследя,  НБ , София
С молитвата си ти само се подписваш и оставяш на други, те да свършат работата.
26.11.1922г.
81. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Молитвата е недосегаемо вътрешно изкуство. За молитвата друг инструмент се изисква вече.
3.12.1922г.
82. Окултна музика, ООК , София
Хората не се молят, казват: "Молитвата е глупаво нещо, не е изкуство." Не! Молитвата е още по-велико изкуство в живота.
24.12.1922г.
83. Защо не можахме,  НБ , София
Молиш се и минаваш за набожен. — Каква е твоята молитва? Можеш ли с молитвата си да се излекуваш? Оплакваш се, че те болят краката. Молиш се, но болката ти не минава. — Защо? — Молитвата ти е слаба, не е истинска.
Молитвата е път, съобщително средство, чрез което любовта минава през човешкото сърце.
31.12.1922г.
84. Простри ръката си!,  НБ , София
Щом спре гоненето, и молитвата спира. Първото условие за молитвата е човек да изоре нивата си.
За тия, които носят първата дума в себе си, в Писанието е казано, че преди те да се помолят на Бога, Той ще отговори на молитвата им.
7.1.1923г.
85. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Молитвата ви към Бога не замества ученето на уроците.
7.1.1923г.
86. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Всички дигатъ рѫцѣтѣ си нагорѣ, защото тъй обичатъ да се молятъ, гласно да произнасятъ молитвата си. Не, молитвата не сме свършили.
86.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Да отидем да й помогнем! – Не ни смущавай, ние още не сме завършили молитвата си. Бог им казва: Оставете молитвата, идете да помогнете на бедната жена. – Не, молитвата си трябва да свършим.
21.1.1923г.
87. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Молитвата си е молитва, а мотиката си е мотика. Уменъ трѣбва да бѫде той! А молитвата не е нищо друго, освѣнъ една връзка между тази висша интелигентность и неговата интелигентность.
87.2 На земята и на небето ( втори вариант )
И молитвата е на място, и мотиката е на място. В случая, молитвата подразбира връзка между висшата интелигентност и тази на капитана.
11.2.1923г.
88. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Дѣ отивашъ? – Имамъ едно свѣщенно правило, казва ти: Напусни молитвата. – Ще я напуснешъ.
11.2.1923г.
89. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
Като сееш навреме, няма да се обезсърчаваш - тогава и молитвата ще бъде навреме.
Молиш се, нещо ти казва: „Прекъсни молитвата!"; прекъсваш молитвата - имаш едно свещено правило, което трябва да изпълниш.
18.2.1923г.
90. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
90.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Милиони хора страдат днес, и ние трябва да им помогнем. – Как? – Нека всички съединят умовете и сърцата си и кажат: Господи, ела ни на помощ! Щом Бог отговори на молитвата ви, България ще се оправи в един ден.
25.2.1923г.
91. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
91.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Какво се постига с поста и молитвата? Какво се постига с наказанията, изобщо? Такъв е животът в забавачницата.
7.3.1923г.
92. Педагогическа лекция,  МОК , София
След като свири известно време, ученикът има желание да промени работата си, да влезе в друг свят – в света на съзерцанието, на уединението, на молитвата. Чрез молитвата той навлиза в Божествения свят. Молитвата нито се пипа, нито се чува, за молитвата може само да се мисли.
8.3.1923г.
93. Произход на правите мисли, ООК , София
Пак вземе четката, музиката, молитвата. После пак четката, музиката, молитвата. Но молитвата нито я похващаш, нито може да я помиришеш, нея може само да я мислиш. Нищо повече! Добрата мисъл е изкуство, топлата мисъл, това е музика, а светлата мисъл, това е молитвата.
11.3.1923г.
94. Видѣхме Господа,  НБ , София
А въ какво седи молитвата? Молитвата е изразъ на всичкитѣ философски системи. Сега нѣкои казватъ: Молитвата е свързване съ Бога. Питамъ, прѣди да се моли човѣкъ, не е ли свързанъ съ Бога? – Смешно е, когато човѣкъ каже, че сега трѣбва да се свърже съ Бога, съ молитвата.
94.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Що е молитвата? – Израз на всички философски системи, т.е. израз на правата мисъл. От физическа гледна точка, молитвата е дишане. В този смисъл, молитвата е дишане на ума. – Що е музиката? – Дишане на сърцето. Молитвата е връзка с Бога. Преди да се моли, човек не е ли свързан с Бога? Не е право да се мисли, че чрез молитвата човек се свързва с Бога. Молитвата, както и връзката с Бога, са непреривни процеси И работата е молитва.
8.4.1923г.
95. Точността, ООК , София
Що е молитвата? – Молитвата е едно упражнение, да знаеш кога да ставаш.
22.4.1923г.
96. Правилни отношения, ООК , София
Ще напусне молитвата, ще отиде да вади кисело зеле.
Питам ви сега: „Как се молите?“ Молитвата е насочване на сърцето към Бога и концентриране на ума, за да можеш да възприемеш известни Божествени течения.
25.4.1923г.
97. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
" „Молитвата на Духа.
20.6.1923г.
98. Опити,  МОК , София
Детето взело със себе си чадър, защото очаквало като отговор на молитвата да вали дъжд. Той не вярвал в силата на молитвата.
2.7.1923г.
99. Две думи!,  МС , София
Това е то новото учение! Ние започваме с пеене, с молитва, а молитвата е най-хубавата работа. Който не може да работи с молитвата, той не може да работи на земята.
8.7.1923г.
100. Упътване, ООК , София
Сутрин ще го правите преди молитвата.
26.8.1923г.
101. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Молитвата е усилие на духа, за да се изкачи на високото място.
14.11.1923г.
102. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Молил се час, два, обаче молитвата му стигала до торбата и по-нагоре не отивала. „Може би трябва да направя нещо“, казва си той. Десет дена наред се молил, но молитвата му не могла да се качи нагоре – все торбата изпъквала отпреде му.
2.1.1924г.
103. Единство на обичта, ООК , София
Молитвата е нещо второстепенно, тя отпосле е дошла. У вас молитвата означава: аз като направя една беля, тогава ще се моля, ще туря всичките си глупости на Бога, а като живея един чист живот, няма защо да се моля.
30.3.1924г.
104. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Казваш: Аз се моля, но молитвата ми не се приема. – Значи, имаш някаква грешка. Като я изправиш, молитвата ти ще се приеме. Ако отношенията ти към Бога са чисти и свети, молитвата ти непременно ще бъде чута.
27.4.1924г.
105. Ще го изцеля,  НБ , София
Те казват: Ние сме хора благородни, разумни, много работим. – Как работите? Аз виждам, че затворите са пълни с престъпници, навсякъде виждам голям разврат и поквара, а хората казват, че са работили. – Аз, като се моля, не работя ли? – Казано е, наистина, че молитвата е работа, но аз намирам, че вашата молитва още не е работа.
По едно време, той настигнал един турчин, който си правел молитвата. Като свършил молитвата си, турчинът се обърнал към евреина и започнали да се разговарят.
6.7.1924г.
106. Да възлюбиш, МС , София
106.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
И в молитвата Господня е казано: „Хляб наш насъщний."
7.7.1924г.
107. Новото възпитание, МС , София
Мнозина препоръчват молитвата като възпитателен метод. Можете да приложите молитвата като метод за възпитание, но само за душата. Когато ви е тъжно на душата, помолете се и вижте, какво влияние е указала молитвата ви върху вашия ум и вашето сърце. Ако с молитвата вие можете да облекчите товара на ума и на сърцето си, тя ви е помогнала. Обаче, ако не получите никакво облекчение, това показва, че молитвата ви не е приета. Молитвата е силна и се приема, когато положението ви е безизходно, когато никой не може да ви помогне. Докато мнозина могат да ви се притекат на помощ, нека молитвата стои настрана, като резервен метод. Молитвата, като велик акт на общение между човешката душа и Бога, всякога дава добри резултати.
107.2 За възпитанието ( втори вариант )
Запример някои препоръчват молитвата. Някой казва: „Е, помолих се, но молитвата не ми помогна."
7.7.1924г.
108. Топлината на живота, МС , София
Казвате: Колко време трябва човек да се моли? Молитвата може да трае от една минута до 24 часа. Молитвата подразбира състояние на пълно концентриране на мисълта.
108.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Ако и на молитвата не се отговори, то ще намерите беден, страдащ човек, ще му направите едно малко добро.
13.7.1924г.
109. Новата азбука, СБ , Мусала
Казваш, че Бог чул молитвата ти, че Той ти е проговорил отвътре. – На кого Бог не е проговорил? Той говори и на птичката.
23.7.1924г.
110. Молитвата, ООК , София
Най-хубавото упражнение в живота на човека е молитвата. Засега в света по-хубаво упражнение от молитвата няма. Молитвата е общение с Бога. У англичанина и американеца молитвата почива на волята.
Молитвата е един от най-хубавите методи за избистряне на ума и на чувствата. Значи молитвата е метод, който може да се прилага в различни случаи. Някой път обаче хората свързват молитвата с чувствата, а някой път я свързват с мислите. Не, в молитвата влиза методът и на мисълта, и на чувствата, и на волята, но самата молитва – туй разположение на човека да се моли, то е вложено някъде по-дълбоко в душата, отколкото в самата мисъл или чувство.
Всички се молят, разправят, оплакват се и все очакват молитвата им да бъде послушана. Молитвата действително включва ония необходими неща, туй, от което човек има нужда, но трябва да се знае как то да се изрази. Ако в човека има една вътрешна дисхармония, която прекъсва общението му с Бога, молитвата е необходима пак. Молитвата трябва да е насочена към това: да свързва човека с Бога. Молитвата е необходима за възстановяване на прекъснатите общения с Бога, в които хората изпадат. Молитвата е най-силното действие в живота на човека.
В молитвата душата ти трябва да бъде чиста и празна, за да ти сипе Господ нещо. Хубаво, ако срещнеш някой учен, философ, и му говориш за Бога, за значението на молитвата, той си мисли за Кантовата теория на чистия разум.
Молитвата – това е едно вътрешно преживяване, вътрешна връзка с Бога. Молитвата влиза в човека като един вътрешен импулс, като едно велико благо. За молитвата се изисква едно детинско състояние, но на най-разумното дете в света. Само молитвата е в сила да отмахне онази грубост, която съществува между вас.
Тази Светлина се добива в молитвата. В придобиването на тази Светлина седи силата на молитвата. Няма друг начин за добиване на тази Светлина! Всички окултни ученици имат много начини за придобиване на Знанието, но дойде ли се до Светлината на безсмъртието, всички употребяват молитвата – и Учители, и ученици. За добиване на Мъдростта също има много методи, но дойде ли се до тази Светлина, има само един метод – молитвата.
Като станеш от сън – ще се молиш, като си лягаш – пак ще се молиш, ще кажеш: „Отивам да се моля пак.“ Молитвата е най-красивото нещо в живота! Тъй че да не питате: „Кога да се молим?“ – През целия ден ще се молите. Всякога ще се молите! Сега разбрахте, нали? Може би цяла година ще трябва да правим опити, докато се домогнем чрез молитвата до микроскопически резултати.
12.8.1924г.
111. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
Затова трябва да се молим, а молитвата трябва да бъде тайна.
31.8.1924г.
112. Правила на разумния живот, СБ , София
Сега аз ще ви попитам: мислите ли вие, че сте най-важните личности в света, на които цялото Небе и Господ трябва да обръщат внимание? Някой път вие си давате такава важност, че като се молите Богу и не ви се отговори, казвате: „Как тъй!“ – Не, молитвата е само подтик на Любовта, а ти чрез насилие изискваш да ти се даде нещо.
Молитвата ви не трябва да бъде чута само веднъж. Ако един път ви се чуе молитвата, не трябва да се хвалите с това. В молитвата не трябва да има изключение – тя всякога трябва да бъде чута.
112.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Сега аз ще ви попитам: мислите ли вие, че сте най-важните личности в света, на които цялото небе и Господ трябва да обръщат внимание? Някой път вие си давате такава важност, че като се молите Богу и не ви се отговори, казвате: как тъй! Не, молитвата е само потик на Любовта, а ти чрез насилие изискваш да ти се даде нещо.
Молитвата ви не трябва да бъде чута само веднъж. Ако един път ви се чуе молитвата, не трябва да се хвалите с това. В молитвата не трябва да има изключение - тя всякога трябва да бъде чута.
12.9.1924г.
113. Моето верую, КД , София
Молитвата не иска философия.
22.10.1924г.
114. Възможности и прояви на Любовта, КД , София
Значи за молитвата има особено време, определени условия, в които човек трябва да се моли. Като си свърши работата, той ще престане с молитвата и ще дойдат другите работи по реда си.
22.10.1924г.
115. Добрата постъпка, ООК , София
Да не могат да се молят!? Ами че молитвата е първият акт, който всеки трябва да знае. Молитвата е духовното дишане на душата.
30.11.1924г.
116. Който се учи, НБ , София
Този бѣдниятъ християнинъ, като вижда торбата съ паритѣ веднага я взима и си казва: благодаря Ти Боже, за гдѣто ми чу молитвата. Спира се и си казва: е, тази вечерь молитвата ми не върви, утрѣ, ще провѣря, да видя дали ще се яви пакъ торбата. На другата сутринь отива при торбата, попипа я малко, порадва и се започва да се моли, казва: благодаря Ти Господи! Моли се, но молитвата пакъ не върви, торбата отново изпѫква.
116.2 Който се учи ( втори вариант )
Този бедният християнин, като вижда торбата с парите веднага я взима и си казва: Благодаря Ти Боже, за гдето ми чу молитвата. Спира се и си казва: Е, тази вечер молитвата ми не върви, утре, ще проверя, да видя дали ще се яви пак торбата. На другата сутрин отива при торбата, попипа я малко, порадва и се започва да се моли, казва: Благодаря Ти Господи! Моли се, но молитвата пак не върви, торбата отново изпъква.
21.12.1924г.
117. Миротворци, НБ , София
И започва молитвата си. Той си казва: а, днесъ молитвата ми не се чу! Не, у насъ такива моления не ставатъ, такива молитви не се приематъ! Злѣ се молимъ ние, съврѣменнитѣ хора.
117.2 Миротворци ( втори вариант )
И започва молитвата си. Той си казва: А, днес молитвата ми не се чу! Не, у нас такива моления не стават, такива молитви не се приемат! Зле се молим ние, съвременните хора.
28.1.1925г.
118. Правилно пеене, ООК , София
Този закон е същият и при молитвата. Да се молиш добре, значи да не допущаш нищо външно в кръга на молитвата. Това е молитвата, приета от Бога.
15.2.1925г.
119. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Защо ти е молитвата? – Молитвата е единъ законъ на поливане. Азъ сега употрѣбявамъ закона на молитвата, като законъ за поливане. Нѣкой казва: защо трѣбва да се моля? Чудни сѫ хората! Молитвата е единъ символъ! Въ цѣлъ свѣтъ се възнасятъ молитви. Молитвата е единъ символъ, чрѣзъ който се привличатъ всички добри влияния. Слънчевата свѣтлина, слънчевата топлина, дъждътъ, влагата, това сѫ добритѣ влияния при молитвата, за да може да расте всичко онова, което е посѣто.
Всички Му се молятъ, молятъ и най-послѣ казватъ: Господи, не ни ли чувашъ? Господь чува всичко, но чака да си свършатъ хората молитвата, и когато си свършатъ молитвата, Той само ще помръдне рѫката си, и всичко ще се свърши.
119.2 Последното място ( втори вариант )
Защо ти е молитвата? – Молитвата е един закон на поливане. Аз сега употребявам закона на молитвата, като закон за поливане. Някой казва: Защо трябва да се моля? Чудни са хората! Молитвата е един символ! В цял свят се възнасят молитви. Молитвата е един символ, чрез който се привличат всички добри влияния. Слънчевата светлина, слънчевата топлина, дъждът, влагата, това са добрите влияния при молитвата, за да може да расте всичко онова, което е посято.
Всички Му се молят, молят, и най-после казват: Господи, не ни ли чуваш? Господ чува всичко, но чака да си свършат хората молитвата, и когато си свършат молитвата, Той само ще помръдне ръката си, и всичко ще се свърши.
1.3.1925г.
120. Сега скърбь имате, НБ , София
Най-послѣ, обаче, си казахъ: Господи, ако сѫществувашъ, покажи ми единъ начинъ, какъ да излѣкувамъ този боленъ! Получихъ отговора на молитвата си, приложихъ новъ методъ и успѣхъ.“ И дѣйствително, дошло му на умъ да употрѣби едно просто лѣкарство, което нѣма да ви кажа, но отъ тамъ насетнѣ здравето на този боленъ се подобрило, той се съвзелъ напълно оздравелъ.
120.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
Най-после, обаче, си казах: Господи, ако съществуваш, покажи ми един начин, как да излекувам този болен! Получих отговора на молитвата си, приложих нов метод и успях.“ И действително, дошло му на ум да употреби едно просто лекарство, което няма да ви кажа, но от там насетне здравето на този болен се подобрило, той се съвзел напълно оздравял.
24.6.1925г.
121. Най-малкото чувство, ООК , София
Молитвата трябва да дойде естествено.
5.7.1925г.
122. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Вие ще ми проповѣдвате, че молитвата е безполезна.
122.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Вие ще ми проповядвате, че молитвата е безполезна.
5.7.1925г.
123. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Станете рано, измийте се, облечете се и започнете молитвата си.
7.7.1925г.
124. Двадесет правила от Учителя към ученика, МС , София
Той трябва да е съсредоточен в молитвата си и да преживява думите и.
12.7.1925г.
125. Платното, ИБ , Мусала
Молитвата е усилия за човешката душа да бъде свързана постоянно с Бог.
13.7.1925г.
126. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Молитвата ви трябва да бъде от всичкото ви сърце. Абсолютна искреност в молитвата! Така трябва да се молите! Казвате: „Усилие, борба се изискват, докато се постигне това нещо“.
126.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Молитвата ви трябва да бъде от сърце, цялата ви душа да присъства.
19.7.1925г.
127. Което вие видите,  НБ , София
Молитвата за сегашния ученъ свѣтъ е единъ анахронизъмъ.
127.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Молитвата за сегашния учен свят е един анахронизъм.
25.8.1925г.
128. Нарядъ и упътвания (вторникъ), СБ , В.Търново
При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха, силата на молитвата се губи.
Слѣдъ молитвата може да турите по една, двѣ, три, десеть раници на гърба си, това вече зависи отъ васъ, но въ врѣме на молитвата – никакви раници.
Ще прочетете молитвата тихо, всѣки за себе си. Като прочетете първото изречение: „Господи Боже нашъ“, ще се спрете, ще поемете дълбоко въздухъ и ще продължите молитвата.
И тъй, по новия начинъ, чрѣзъ дълбоки вдишвания, ще четете молитвата.
128.2 Как да се молим ( втори вариант )
При туй постоянно и често вдишване и издишване на въздуха силата на молитвата се губи.
След молитва може да турите по една, две, три, по десет раници на гърба си, това вече зависи от вас, но във време на молитвата – никакви раници.
Ще прочетете молитвата тихо, всеки за себе си. Като прочетете първото изречение:“Господи, Боже наш“, ще се спрете, ще поемете дълбоко въздух и ще продължите молитвата.
И тъй, по новия начин, чрез дълбоки вдишвания, ще четете молитвата.
28.8.1925г.
129. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Слѣдъ като сте се молили, не бързайте да отидете на работа, но седнете малко, както азъ сега седя, и размишлявайте върху практическото приложение на молитвата. Слѣдъ молитвата си ще се спрете да поразмишлявате малко, ще разгледате сърдцето си, ще разгледате ума си и ще видите, какво ви недостига.
129.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
След като сте се молили, не бързайте да отидете на работа, но седнете малко, както аз сега седя, и размишлявайте върху практическото приложение на молитвата. След молитвата си ще се спрете да поразмишлявате малко, ще разгледате сърдцето си, ще разгледате ума си и ще видите, какво ви недостига.
След като сте се молили, не бързайте да отидете на работа, но седнете малко, както аз сега седя, размишлявайте върху практическото приложение на молитвата. След молитвата си ще се спрете да поразмишлявате малко, ще разгледате сърцето си, ще разгледате ума си и ще видите какво не ви достига.
6.9.1925г.
130. Късият път, СБ , В.Търново
Питам: в края на годината еднакво ли ще знаят и двамата? Ако ви запитам защо се молите сутрин, какво ще ми отговорите? – Молитвата е връзка, тя е пропуск. Аз наричам молитвата пропуск, понеже, ако след като станеш сутрин, не се помолиш на Бога, всички ангели, които служат ревностно на Бога, няма да те пропуснат да влезеш в Живота.
Та молитвата е пропуск! Тъй ще бъде, тъй е за ученика! Като стане сутрин, той ще се моли, за да знае, че вратите му са отворени през деня, да влезе в широкия свят да живее, да използва условията.
15.11.1925г.
131. Заведоха Исуса, НБ , София
Аз казвам: молитвата на този заек е приета повече, отколкото на някой патриарх и тем подобни владици, защото той се моли от дълбочината на сърцето си.
29.11.1925г.
132. Той знаеше, НБ , София
Ние имаме особени понятия за молитвата. Молитвата ми е тъй силна, че вие ще видите, тази чукара няма да я има до утре сутринта.
Да, ще се молиш, но затова трябва да научиш свещения език на молитвата. Само една свещена дума е останала от молитвата — „амин“.
30.12.1925г.
133. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Молитвата е Божествен акт.
10.1.1926г.
134. Давам власт,  НБ , София
Това да ви бъде молитвата.
17.1.1926г.
135. Благ,  НБ , София
Вземете колкото добрини и да ни е направил Господ в живота, ако някой път ни се случи някое нещастие, което да не е в програмата ни, което не сме предвиждали, ние правим въпрос: как си позволява Господ да не чуе молитвата ни? Не е било време през тия хиляди и хиляди години откак светът съществува, Господ да не е имал търпението да слуша молитвите на всички.
20.1.1926г.
136. Четирите действия, ООК , София
Изчистиш ли сърцето си, и молитвата ти ще бъде приета.
10.2.1926г.
137. Светлина на мисълта, ООК , София
В това отношение молитвата е връзка с Любовта. Не, прекъснете молитвата си, отворете на Христа и Го последвайте! Да последвате Христа, това е истинската молитва.
Казвате: „Какво трябва да правим, за да избегнем от нещастието?“ – Единственото спасение е в молитвата.
Когато музиката достигне своя горен предел, тя се сменя с молитвата; щом достигне своя долен предел, тя се сменя с храненето. Значи между молитвата, музиката и храненето има тясна връзка.
10.3.1926г.
138. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Ето защо молитвата е необходимост за него.
21.3.1926г.
139. Закон на съпоставяне,  НБ , София
А вторият разбрал смисъла на молитвата.
4.4.1926г.
140. Дава плод,  НБ , София
Когато разумният човек разбере великия закон на молитвата, той ще стане истински човек, той ще стане един от великите адепти. Молитвата пък не подразбира, че ти трябва да се спреш на едно място и по цели часове да се молиш. Работата не изключва молитвата.
Молитвата е първият метод, чрез който ние започваме да изучаваме Божествения език. Някой казва: защо трябва да се молиш? Защото само чрез молитвата ще научиш Божествения език.
9.5.1926г.
141. Ще бъде жив,  НБ , София
Като свършва молитвата си, евреинът се приближава при него и му казва: господин ефенди, виждам, че си набожен човек. - Да, набожен съм.
12.5.1926г.
142. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Направете опит да придобиете в себе си вътрешен мир и светла вяра, да знаете, кога молитвата ви е приета и кога мисълта ви е в права посока.
30.5.1926г.
143. Което дава живот,  НБ , София
Аз считам молитвата дишане на душата. Молитвата не седи в дигането на ръцете нагоре, но в дишането на душата. Човек, който се моли, съзнателно или несъзнателно, той диша, защото молитвата означава дишане.
23.6.1926г.
144. Среда и условия, ООК , София
Право е, че когато много души се молят заедно за едно и също нещо, молитвата им се приема, но когато праведният се помоли сам и неговата молитва се приема. Ако много души имат единство на духа, молитвата им винаги се приема, но и на един човек, ако той има единство в себе си, молитвата му се приема.
Когато обаче цигуларят дава своя концерт пред висшето общество, той мяза на владика, облечен в парадната си мантия, с корона на глава, със златен кръст на гърди, с кадилница в ръка и ходи из църква, обикаля, кади, но молитвата му не е приета от Бога.
Той седнал пред масата, повдигнал очите си към Бога и казал: “Благодаря Ти, Господи, за това, което си ми дал!” Питам: На кого молитвата е била приета – на този, който на масата си имал печена гъска, или на този, който на масата си нямал парче хляб? И затова казвате ли, че не сте разположени да се молите, това подразбира, че на масата ви не е сложена печена гъска. Само така ще разберете силата на молитвата.
27.6.1926г.
145. В своите си,  НБ , София
Ние някой път си правим илюзии, че знаем всичко и казваме: аз се молих на Бога, но той не отговори на молитвата ми. В това отношение молитвата ще ти даде тези знания.
7.7.1926г.
146. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Да говоря на Бога, това не значи да седна пред Него и да повтарям молитвата "Отче наш".
С това не казвам да не четете молитвата "Отче наш", не ви правя управник, но казвам: трябва да имате истинска вътрешна връзка!
8.7.1926г.
147. Особеното място, МС , София
Питам: тази сутрин като стана, ти изпълни ли своята длъжност? За тази сутрин, например, беше определено да прочетете трета глава от Евангелието на Йоана и молитвата „хвалата“.
Чрез молитвата само ти ще научиш Божествения език на нещата.
14.7.1926г.
148. Право мисли!, ООК , София
За мнозина това положение служеше за съблазън, защо Бог да не послуша молитвата ви, дъждът да престане, да се поизсушите и стоплите.
22.8.1926г.
149. Наряд - 22 - 29 август 1926 г. София - Изгрев, СБ , София
Молитвата на Царството — нр Духа.
25.8.1926г.
150. Имената са ви записани, СБ , София
Този човек се обръща, прекъсва молитвата си, вдига ръка да го удари, но веднага я сваля и продължава да се моли.
22.9.1926г.
151. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Аз взимам молитвата като условие за придобиване нещо. Молитвата е разговор, общение с Бога.
Молитвата не е задължителен акт, тя е свободен акт на човешката душа.
6.10.1926г.
152. Двата полюса, ООК , София
Молитвата изисква вътрешна свобода.
Когато хората сънуват страшни сънища, това се дължи на обстоятелството, че молитвата им не е приета.
10.10.1926г.
153. Затова се родих,  НБ , София
Кажете: “Господи, аз искам да живея добър, правилен живот!” Кажете ли си веднъж тази мисъл, забравете я по-нататък! Някой казва: “Защо трябва да се молим на Бога?” - Ако човек не се моли, какво трябва да прави тогава? Ако ние считаме молитвата за нещо смешно, яденето е още по-смешно. Ако ние считаме молитвата за нещо смешно, спането е още по-смешно. Ако ние считаме молитвата за нещо смешно, четенето на книги е още по-смешно.
13.10.1926г.
154. Свободно движение, ООК , София
Щом свърши молитвата си, човек трябва да излезе вън, на отворено, между хората.
Който иска да разбере, дали отношенията му към Бога са правилни, нека си отговори, приема ли Бог молитвата му, изпълнява ли желанията му.
27.10.1926г.
155. Устойчиви съединения, ООК , София
Щом свърши молитвата си и се свърже с Бога, той трябва да каже: „Господи, сега ще сляза на земята, ще туря на гърба си всекидневния хомот, който съм поел заради Тебе, да Те позная."
И тъй молитвата е един от начините да познаете Бога като Любов.
Какво по-голямо благо за човека от това, да се свърже с всички добри хора по лицето на земята и заедно с тях да отправи молитвата си към Бога? Тази молитва непременно ще бъде приета. Когато човек се моли по този начин, до него седи един ангел, който занася молитвата му до Бога.
7.11.1926г.
156. Моисей и Христос,  НБ , София
Кой е казал, че човек може да се моли само в църква или у дома си? Що е молитвата? - Молитвата е общение с Бога.
12.12.1926г.
157. Глас в пустинята,  НБ , София
Да се молиш на Бога и молитвата ти да бъде приета, това подразбира да знаеш езика на небето.
22.12.1926г.
158. Обективен и субективен ум, ООК , София
Виждате, че този човек слуша обективния ум и не става да си направи молитвата.
28.12.1926г.
159. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Работата, мисленето, молитвата са процеси на самосъзнанието.
2.1.1927г.
160. Влизане,  НБ , София
Още от най-стари времена хората си създавали богове, пред които падали на колене, молили им се, тамян им кадели, но те не ги чували – никакъв отговор не получавали на молитвата си. Обаче, молите ли се на Бога, а същевременно мислите, как да използвате този-онзи, молитвата ви няма да бъде приета.
30.1.1927г.
161. Дело съвършено,  НБ , София
Колко пъти някой човек ще кацне върху току-що разцъфтелите хубави мисли и чувства на друг човек, ще ги откъсне, ще ги захвърли на земята, без да иска да знае! Някой човек се замислил за добър и чист живот, иска да служи на Бог, но среща го друг и му казва: Какво си се замислил? Защо се занимаваш с глупави работи? Я си вземи един билет, че иди на някой концерт или на някое представление! Казвам: Ако театърът или концертът могат да дадат на човека нещо по-хубаво за душата му от молитвата, нека отиде там.
Някой казва: Всичко може да се постигне чрез молитвата. Нима животът се заключава само в молитвата? Друг пък казва: Всичко се постига чрез мисълта. – Нима животът се заключава само в мисълта? Трети казва: Всичко се постига чрез науката. – Нима животът се заключава в бактериологията – в изучаване на микробите, или в психологията – в изучаване душевните състояния на човека, или пък в друг някой отрасъл на науката, или най-после в изучаване на тоновете? Не, има една вътрешна целокупност между всички прояви на живота.
Един студент, който живеел близо до дома й, чул един ден молитвата й, и понеже бил весел, духовит момък, решил да й устрои една шега.
6.2.1927г.
162. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Молитвата е велико състояние на душата, чрез което човек влиза в съзнателна, разумна връзка със същества, които са завършили своето развитие.
162.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
Молитвата, това е едно велико състояние, да дойде човек в разумна връзка с всички разумни същества, които са завършили своята еволюция.
9.2.1927г.
163. Свещеният олтар, ООК , София
Както и да се моли човек, важно е молитвата му да е приета от Бога.
16.2.1927г.
164. Великата задача на човека, ООК , София
Щом всички го виждат, че се моли, това вече не е молитва, това е тщеславие. – Ама аз така усърдно се молих, цял бях унесен в молитвата си. – Кой не се унася? Аз срещам по улиците все унесени хора.
2.3.1927г.
165. Възможни постижения, ООК , София
С това научно твърдение може да се обясни защо молитвата на някои хора не може да се издигне по-високо от тях. Колкото по-будно и по-високо е съзнанието на човека, толкова по-голяма е вероятността молитвата му да бъде приета.
6.3.1927г.
166. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Обръщам внимание на приятеля си към тази светлина и го питам: Знаеш ли каква е тази светлина? Тя показва, че в този дом, над който се намира светлината, живее един добър човек, който в това време се моли на Бога, и молитвата му се приема.
9.3.1927г.
167. Силните течения, ООК , София
Да се откажете от молитвата, значи да се откажете от дишането.
13.3.1927г.
168. Няма тайно,  НБ , София
Когато някоя майка роди дете, тя трябва да се обърне към Бога с молитвата: Господи, благослови моето дете! Запази го от всички злини и помогни да се развият и разработят всички дарби и способности, които Ти си вложил в неговата душа! Родителите не трябва да правят усилия, да отклоняват своите деца от правия път, който Бог им е предначертал, или от тяхното органическо развитие.
23.3.1927г.
169. Малкият повод, ООК , София
Молитвата има три важни момента: момент на хилядата, когато човек е на физическия свят; момент на стоте, когато е в ангелския свят; момент на десетте, когато е в Божествения свят.
Значи, молитвата представя: жертва, условия, стремеж нагоре, победа на змията, на низшето, на противоречията в живота, единство с Бога, придобиване на разумен живот.
27.3.1927г.
170. Лозените пръчки,  НБ , София
Чрез молитвата Христос влизаше във велик разговор с невидимия свят, с всички висши йерархии в него и с Бога. Чрез молитвата предадоха на Христа един велик урок, който трябваше да научи още на земята.
3.4.1927г.
171. Вехтото премина,  НБ , София
Например, някой човек се моли, но молитвата му не е приета.
19.4.1927г.
172. На разговор с Учителя, ИБ , София
Помоли се най-първо, като станеш сутринта, защото светът е място на оплетености и ти трябва да се освободиш от тия оплетености, това само с молитвата ще направиш.
20.4.1927г.
173. Посоки и възможности, ООК , София
В това отношение молитвата е работа на човека върху себе си. Молитвата подразбира вътрешна връзка с Божествения свят.
22.4.1927г.
174. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Учете се в ред упражнения, например да препратите една своя мисъл, като се молите, и молитвата ви да дава резултат: като се молите, препращайте мисълта си и трябва да възприемете отговора!
23.4.1927г.
175. Храна, вода, топлина, светлина, ИБ , София
Молитвата - този метод е най-лесното нещо, а като се срещнем втори път, ще дам второто правило. Но правилото е, че чрез молитвата ще получите напътване.
А вие сега ще приложите молитвата и след една година ще видите резултата.
27.4.1927г.
176. Забравената дума, ООК , София
Магическа сила е молитвата!
Само молитвата е в сила да пробие този похлупак.
Много от страданията на хората са лични, но все пак са в сила да поставят човека в един похлупак, откъдето само молитвата ще го освободи.
И като дойдат страдания в неговия живот, той трябва непременно да се моли; молитвата му не трябва да се заключава само в изговаряне на думи, но да излиза дълбоко от душата му и да го свързва с Бога.
Защо е нужна молитвата? Понеже те се намират на границата на един несигурен свят, където всеки момент стават промени в реда и порядъка.
8.5.1927г.
177. Сто пеняза,  НБ , София
Те са препоръчвали на учениците си молитвата, като метод за възстановяване пълна хармония, пълна координация на органите.
11.5.1927г.
178. Четирите кръга, ООК , София
Обикновеният човек се моли на Бога, но сам не вярва в силата на своята молитва, а при това очаква да получи отговор, да бъде молитвата му чута.
Обаче, вместо отговор на молитвата си, той чул отгоре следните думи: Твоята молитва не може да се приеме, понеже ти се молиш за дявола.
15.5.1927г.
179. Ще ви се даде,  НБ , София
Мнозина мислят, че молитвата не е работа. Важна работа е молитвата; тя може да допринесе много нещо на човека.
18.5.1927г.
180. Общи упътвания, ООК , София
Молитвата ви трябва да бъде кратка, ясна и да се отнася точно за това, което искате. Нека той бъде спирачка в моя живот! Щом чуе молитвата ви, Бог непременно ще ви изпрати един ангел на помощ. Значи, молитвата на човека трябва да бъде конкретна, да съдържа онова, от което той се нуждае. Сега хората казват: Да ни пази Господ от злото! — и с това свършват молитвата си.
5.6.1927г.
181. Две думи,  НБ , София
След молитвата, той се опитал да прегази реката, и я преминал благополучно.
12.6.1927г.
182. Дойде на себе си,  НБ , София
Кой от вас, като минава за силен, може с молитвата си само да спре няколко хилядна армия в пътя й, да я порази и по този начин да я обезоръжи, както това направи пророк Елисей? Щом един човек е направил този опит, и всички останали могат да го направят.
Ако детето не се молеше с любов, тогава нямаше да има никаква разлика между неговата молитва и молитвата на просячето, което иска хляб от тази жена.
12.6.1927г.
183. Типове и образи,  МОК , София
183.2 Типове и образи ( втори вариант )
Най-първо започнете молитвата с 10 секунди, но ще спреш всичко; после – 20-30, докато дойдеш до две минути.
13.7.1927г.
184. Равни страни, ООК , София
Небето приема молитвата на хора, на които съзнанието е будно.
14.8.1927г.
185. Мислещият човек, МС , София
Молитвата е призоваване Бога на помощ, да ни научи да мислим право. Това е молитвата.
19.8.1927г.
186. Духът на Господа, СБ , София
Молитвата е наука. Като свършиш молитвата, задачата ти трябва да бъде решена. Молитвата, в този случай, представлява велико почитание и уважение, велика любов, която трябва да имаме към онази Първична причина, която ни е дала живот.
19.8.1927г.
187. Пътят на ученика, СБ , София
Един от начините, чрез които можете да си помогнете, е молитвата.
Ние разглеждаме молитвата като разговор с невидимия свят, като разговор с Бога. Не е достатъчно само да се моли човек, но молитвата трябва да представлява един израз, в който да взима участие целият човешки дух, цялата му душа, целият човешки ум и цялото му сърце.
20.8.1927г.
188. Братя в единомислие, СБ , София
Тия спици на нашия живот могат да се изправят само чрез молитвата. Молитвата е тониране на сърцето. Дишане, пречистване трябва на човека! Как става това пречистване? – Чрез молитвата.
Молитвата е непреривно стремление да работим заедно с Бога.
21.8.1927г.
189. Ще се превърне в радост, СБ , София
Само молитвата може да създаде тия благоприятни, тия благотворни влияния върху нас. Молитвата е връзка, и Любовта може да дойде в света само по пътя на тази връзка. Молитвата не седи във външно четене и шепнене на молитви, но целият ни живот трябва да се превърне във вътрешна молитва, да приготвим условия за идване на Любовта в нас.
23.8.1927г.
190. Дойде глас, СБ , София
Молитвата, това са снаряженията на Бога, с тях Той ще прогони дявола.
24.8.1927г.
191. Свещеният час, СБ , София
Засега молитвата за вас е дълг, но не и резултат на един вътрешен Божествен подтик. След време ще добиете този подтик и молитвата ще получи за вас друг смисъл.
Обикновените ученици могат да се лекуват по какъвто начин искат, но окултните ученици могат да се лекуват със силата на молитвата и на своя ум.
31.8.1927г.
192. Малките резултати, ООК , София
При молитвата именно човек ще се освободи от излишната енергия в своя ум.
Що е молитвата? – Общение с Бога, с Първата Причина на нещата. Молитвата е дълбок вътрешен процес. Молитвата на някой човек е дълга почти колкото от Битието до Откровението. Как ще познаете, че сте получили отговор на молитвата си? – По онази вътрешна тиха радост, по онази малка вътрешна светлина, която ще ви помогне при разрешаване на известни въпроси. Някой получава моментално отговор на молитвата си; друг чака дни, седмици, месеци, а трети чака с години – това зависи от интензивността на молитвата.
4.9.1927г.
193. Мнозина казваха,  НБ , София
Молитвата не спасява, но помага за прелистването на човека.
18.9.1927г.
194. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Не, молитвата е разговор, единение с Бога. Дълго време трябва да се моли човек, докато молитвата му отиде до Бога.
16.10.1927г.
195. Призови Симона!,  НБ , София
Да служиш на Бога, подразбира да спазваш Неговите закони, да изпълняваш волята Му, и когато се намериш в някаква мъчнотия, да се обърнеш към Него и да получиш отговор на молитвата си.
6.11.1927г.
196. И рече Бог,  НБ , София
Речете ли да се помолите, те казват: Оставете сега молитвата! Вижте, че яденето ви ще загори! Или, погледнете, време е да посрещнете дъщеря ви, която иде от път. - Това са измислици от тия същества, с цел да отклонят ума ви от по-важни работи.
9.11.1927г.
197. Космически възприятия, ООК , София
Що е молитвата? – Молитвата е предговор, въведение в любовта.
Когато гледа нагоре, човек се увлича от слънцето, от звездите, а това пречи на молитвата му.
13.11.1927г.
198. Така е писано,  НБ , София
Често вие се молите на Бога, на висшите същества, но молитвата ви не се чува.
16.11.1927г.
199. Превръщане на киселините, ООК , София
Ако не преживее нещо тежко, нещо страшно, молитвата на човека е повръхностна, тя едва се издига над главата му, но по-далеч от него не може да отиде. Значи, практическото приложение на страданието е това, че прави молитвата на човека интензивна, а връзката му с Бога – здрава и съзнателна.
23.11.1927г.
200. Свещ, която не гасне, ООК , София
По този начин той могъл да завърши молитвата си, да продължи пътя си и да свърши определената си работа.
" – Какво от това, че се молите? Молитвата е за вас.
Обаче като отидете при Бога да се помолите за нещо, искате веднага да се отговори на молитвата ви.
7.12.1927г.
201. Вечно обновяване, ООК , София
Няма да намерите българска песен, която да изразява молитвата на българина. Чрез своите песни българиньт е изразил скръбта, веселието, но никъде не е представил молитвата на своята душа.
11.12.1927г.
202. За приятелите си,  НБ , София
Сегашните хора мислят, че молитвата изисква от човека да коленичи, да вдигне ръцете си нагоре и тихо да шепне някакви молитви.
14.12.1927г.
203. Време и вечност, ООК , София
Той дълго време се молил на Бога да му се даде тази възможност, докато най-после молитвата му била приета. Като разбрал, че молитвата му била приета, астрономът се зарадвал и благодарил на Бога.
18.12.1927г.
204. Твърдата храна,  НБ , София
Молитвата не подразбира само да говорите за Бога и да Му четете писани молитви, или красиво наредени послания.
31.12.1927г.
205. Отворените очи,  ИБ , София
Аз ви желая да завършите с първата фаза на вашия живот - с молитвата, с моленето и да започнете втората фаза - да искате. Докато човек греши, молитвата е необходима за него като средство за лекуване.
18.1.1928г.
206. Малки и големи придобивки, ООК , София
Цял ден да се молите за това, молитвата ви няма да бъде чута. Молитвата ви ще бъде приета, но за други хора. Щом слънчевата светлина огрее къщата ви, това показва, че молитвата ви е приета.
15.2.1928г.
207. Къси и дълги линии, ООК , София
В това време ще му дойде на ума, че не е свършил някаква бърза, важна работа и ще прекъсне молитвата. Така той ще отлага молитвата си, ще се чувства недоволен от себе си, докато най-после привикне да се съсредоточава. Преди да започне молитвата си, турчинът се мие, облича, нарежда и като бъде съвсем готов, пристъпва към молитва. Ако в това време някоя лоша мисъл мине през ума му, той прекъсва молитвата и започва отново да се мие. Докато не направи молитвата си без грешка, той все я прекъсва и отново започва.
Сила е молитвата.
Ще кажете, че молитвата е просия. От човешко гледище молитвата е просия, но от високо духовно гледище не е така. Преди всичко молитвата подразбира закон на жертва. Който иска молитвата му да бъде приета, той трябва да познава закона на жертвата. Молитвата трябва да бъде интензивна. Молитвата може да бъде кратка, но интензивна.
22.2.1928г.
208. Възкресение, ООК , София
Близо до нея живели няколко студенти, които чували молитвата й, отправена до Бога.
4.3.1928г.
209. Изново,  НБ , София
Като се помолите двамата, молитвата ви ще бъде приета.
14.3.1928г.
210. Живата наука, ООК , София
Молитвата не се прави насила.
21.3.1928г.
211. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Молитвата е разговор с Бога.
28.3.1928г.
212. Полюси на съзнанието, ООК , София
Молитвата на човека трябва да съдържа нещо особено в себе си, за да бъде силна, да има резултат.
4.4.1928г.
213. Служба на уравненията, ООК , София
Какво обещаваш, за да се помоля за тебе? Какво можеш да пожертваш? За да се приеме молитвата ми, ти трябва да посветиш живота си на Господа, или да раздадеш всичкото си богатство на бедни.
За да бъде приета молитвата ви пред Господа, не е достатъчно само да признаете греховете си или да кажете като Давида, че в грях ви е заченала майка ви. – Не, който иска нещо от Господа, той трябва да обещае нещо, да пожертва нещо от себе си. Няма случай в света, човек да е изпълнил обещанието си, което е дал пред Бога, и да не е получил отговор на молитвата си.
213.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
За себе си, когато аз моля и когато вие се молите, за да бъде послушана молитвата, трябва да направите жертва. Молитвата ще бъде послушана. Няма човек, който да е направил така, че молитвата да не е послушана.
15.4.1928г.
214. По-драгоценен,  НБ , София
Като гледали това, учениците се чудили, защо Учителят им обърнал такова голямо внимание на този беден човек и Го запитали: Учителю, защо обръщаш такова внимание на този човек? Буда им отговорил: Един ден, в моето далечно минало, аз бях много гладен и се молих на Бога, но от глад едва се държах на краката си, вследствие на което не бих могъл да свърша молитвата си, да направя връзка с Първата Причина. По този начин се укрепих и можах да свърша молитвата си, да се свържа с Първата Причина.
Жрецът на капището се приближил към адепта и казал: Моля ти се, остави ме аз пръв да налея вода и да я занеса на своите богомолци, които ме чакат да свърша молитвата си.
22.4.1928г.
215. За съдба дойдох,  НБ , София
С молитвата си Данаил отиде да почерпи сведения от явленията на Божествения свят.
2.5.1928г.
216. Добри и лоши условия, ООК , София
Ако между ума и сърцето на човека няма никаква връзка, молитвата му не е приета. Който не е в хармония със себе си и със своите ближни, той не може да получи отговор на молитвата си.
11.5.1928г.
217. Методи за хранене,  МОК , София
Запример, не е безразлично как ще започнеш да ядеш, изведнъж ли ще се нахвърлиш върху яденето, или ще се спреш пред трапезата, ще благодариш за това, което ти е дадено, ще си направиш молитвата и след това ще започнеш да ядеш.
20.5.1928г.
218. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Той ще ви пита: „Защо е потребна молитвата, защо трябва да служа и да се подчинявам на Бога? На същото основание и аз ще ви запитам: защо да не се моли човек? Защо да не служи на Бога? Същият този учен, който пита, защо трябва да се молим и служим на Бога, щом се разболее, веднага вика лекари и се моли да му помогнат.
27.5.1928г.
219. Бог е Дух,  НБ , София
В това отношение, молитвата, към която прибягваме, има за цел да ни избави от неблагоприятните условия на живота. Молитвата представлява връзка между нас и възвишените същества от невидимия свят.
3.6.1928г.
220. Вечно веселие,  НБ , София
Как може да се поддържа тази връзка? – Чрез молитвата.
10.6.1928г.
221. Кога ражда,  НБ , София
Молитвата и учението трябва да вървят паралелно. Молитвата е само един акт в разбирането.
20.6.1928г.
222. Задна стража, ООК , София
Коя е причината, че Бог някога само слуша човека и отговаря на молитвата му? Представете си, че един човек се дави в една дълбока река. Като не знаеш причината, защо си получил отговор на молитвата, невидимият свят казва, че ти си придаваш голяма тежест.
Речете ли да искате богатство, сила, знание, молитвата ви няма да бъде приета. – Защо? – Защото невидимият свят знае, че ако вашите лични желания се задоволят, възвишените мисли и желания, които Бог е вложил у вас, ще останат на заден план. Изучавайте живота, наблюдавайте пътищата, през които хората минават, за да си обясните защо едни хора се молят, но молитвата им не се приема; защо други хора се молят и молитвата им се приема и най-после, защо трета категория хора не се молят, а въпреки това работите им се уреждат.
4.7.1928г.
223. Началото на добродетелта, ООК , София
Ще каже някой, че се е молил на Господа, че мислил за Него и в резултат не само че нищо не е получил, но изгубил и това, което е имал. – За да изгуби човек и онова, което има, туй показва, че нито молитвата му, нито мисълта му са били такива, каквито трябва. Молитвата на човека трябва да бъде като тази на детето, което познава майка си.
Молитвата на този човек всякога се чува. Някой казва, че с часове се моли на Бога, но не получава отговор на молитвата си. – Истинската молитва не се заключава в много молитви и в много часове. Важно е какво е съдържанието на молитвата. Молитвата не е нищо друго, освен свързване на човешката душа с Бога, при което човек изправя грешките си и благодари за всички блага, които всеки ден получава.
Като ученици, вие трябва да знаете какво нещо е молитвата и как да се молите.
9.7.1928г.
224. Без окови!, МС , София
Те казват: „Вие се молете заради нас, понеже Бог не иска да чуе молитвата ни.
Мнозина казват: „Ние се молим на Бога, горещи молитви отправяме за някои работи, но молитвата ни не се приема".
Бащата не се моли за оздравяването на сина си, не вярва в молитвата, и синът му заминава за другия свят.
224.2 Без окови! ( втори вариант )
Те казват: „Вие се молете заради нас, понеже Бог не иска да чуе молитвата ни.
Мнозина казват: „Ние се молим на Бога, горещи молитви отправяме за някои работи, но молитвата ни не се приема".
Бащата не се моли за оздравяването на сина си, не вярва в молитвата, и синът му заминава за другия свят.
18.7.1928г.
225. Единство и общност, ООК , Мусала
Какво представлява молитватамолитвата е разговор на ученика с Бога, на Когото ученикът разказва какво е учил, къде е сгрешил, как е поправил грешката си и т.н.
25.7.1928г.
226. Единство на съзнанието, ООК , София
Молите се, но не получавате отговор на молитвата си. – Защо? – Между Божественото съзнание и вашето не съществува никаква връзка.
И тогава, колкото и да се моли, не получава отговор на молитвата си. – Защо? – Апостол Яков казва: „Зле просите, затова не получавате отговор на просбите си“. Докато детето е малко, покорно още, то се моли на майка си и на баща си и молитвата му всякога се чува. Някои хора се молят на Бога, но щом не получат отговор на молитвата си, те се опълчват срещу Него и се отказват да учат, да работят, да се молят.
24.8.1928г.
227. Дейност и почивка,  МОК , София
Прилежният ученик всякога учи уроците си за деня; прилежният работник свършва започнатата си работа; прилежният богомолец прави молитвата си на време.
Ако някой се осмели да му даде някакъв съвет, той казва: Аз свърших моята работа, свърших с ученето и с молитвата, разбрах, какво нещо е любовта.
Тъкмо в това време вие трябва да правите молитвата си. Като види, че се готвите за молитва, приятелят ви казва: Остави сега молитвата си, да се видим първо, толкова време не сме се виждали! Ако отложите молитвата си и се поддадете на съвета на приятеля си, вие влизате в закона на леността.
Молитвата е свещен акт, който всеки човек трябва да върши на всяко време и неотложно. Как ще направи молитвата си, това зависи от степента на неговото развитие.
227.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Прилежниятъ ученикъ всѣкога ще си научи уроцитѣ; прилежниятъ работникъ всѣкога ще си свърши работата за деня; прилежниятъ богомолецъ ще си направи молитвата наврѣме.
Въ това врѣме вие трѣбва да направите своята молитва, и приятельтъ ви, като види това, казва: „Остави сега молитвата си, първо да се видимъ, че тогава.
Молитвата е свещенъ актъ, който всѣки човѣкъ трѣбва да извърши. Значи, молитвата е отваряне на очитѣ. Онѣзи хора, които само седятъ на едно мѣсто и молитви четатъ, тѣхната молитва е молитвата на лѣнивия, на мързеливия човѣкъ. Защо Господъ не задоволи моитѣ нужди? Този човѣкъ си прѣдставя най-хубави нѣща и се чуди, какъ тъй, Господъ се осмѣлява да не отговори на молитвата на такова величие, на такова божество, като него! Той мисли, че и Господъ трѣбва да му слугува.
29.8.1928г.
228. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Ще оставя тази работа за друг живот“. – „Трай, коньо, за зелена трева.“ Ако Бог не отговори още днес на молитвата ти, никога друг път няма да ти отговори.
31.8.1928г.
229. Гордост и ревност,  МОК , София
Той не се отегчава от молитвата, като вътрешен, непреривен процес на душата, но като външен, формален процес. Духовният човек се отегчава от формата на молитвата, но не и от съдържанието и смисъла й. Неговата молитва е чиста и естествена, както молитвата на детето към майката. Значи, молитвата на духовния човек трябва да се отличава от тази на физическия; молитвата на Божествения човек пък трябва да се отличава от тази на духовния.
Молитвата е отваряне на очите. Само така може да се разбере дълбокият смисъл на молитвата.
229.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
И затова, ще видите, че когато нѣкой човѣкъ започва да живѣе духовенъ животъ, той се отегчава отъ външнитѣ форми на нещата и, ако рече да се моли по стария, начинъ, казва: дотегна ми вече да се моля! Молитвата, обаче, е непрѣривенъ процесъ въ живота на всѣки човѣкъ. Тъй щото, като казва, че молитвата му дотегва, той възстава въ себе си противъ формата на молитвата, но не и противъ съдържанието и смисъла на молитвата. Молитвата на духовния човѣкъ трѣбва да бѫде тъй естествена, каквато е молитвата на дѣтето къмъ майката. Но, ако това дѣте и слѣдъ като порасне, слѣдъ като стане възрастенъ човѣкъ, все още продължава, да иска отъ майка си, и тя все дава, какво ще придобие човѣкъ съ това постоянно искане? Значи, и за духовния човѣкъ молитвата трѣбва да получи новъ изразъ.
Молитвата е отваряне на очитѣ. Само така може да се разбере дълбокиятъ смисълъ на молитвата.
5.9.1928г.
230. Планински върхове, ООК , София
230.2 Планински върхове ( втори вариант )
За нас молитвата, мисленето, чувстването, моралният живот имат съвсем друг извод - те имат известна цена.
7.9.1928г.
231. Мъртвата точка,  МОК , София
Бог чу молитвата и изпрати Мойсея да ги освободи от робството.
19.9.1928г.
232. Разумни наредби, ООК , София
Щом не получи отговор на молитвата си, той се разколебава в съществуването на Бога.
28.9.1928г.
233. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
233.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
В какво седи молитвата? Не да плача аз за житото.
31.10.1928г.
234. Накъде, ООК , София
Помолете се на Бога, да видите доколко молитвата ви е силна.
Силата на неговата реч и проповед се дължи, именно, на молитвата и размишлението, които той правил всеки ден.
19.12.1928г.
235. Израз на живота, ООК , София
В това време хората могат да ти се присмиват, да те ругаят, но ако останеш тих и спокоен, без да прекъснеш молитвата си, твоята мисъл е силна.
10.2.1929г.
236. На Бога живаго,  НБ , София
Съвременните хора се молят, но молитвата им няма резултат.
13.2.1929г.
237. Силни и слаби желания, ООК , София
Някой се хвали, че молитвата му била приета от Бога. За да познаете, дали молитвата ви е приета, вие трябва да се намерите в пустинята, изложени на глад и на жажда. Ако при това положение получите хляб и вода, молитвата ви е приета. Само така той може да се убеди, че е получил отговор на молитвата си.
24.2.1929г.
238. Променява времената,  НБ , София
Защо молитвата им не се чува? Защото не се молят на истинския Бог. Сега пък аз ще са помоля на моя Бог, да видим, ще се чуе ли молитвата ми.
20.3.1929г.
239. Непреривно движение, ООК , София
Ще каже някой, че не е свикнал на работа, че обича само да се моли. — Молитвата и работата вървят заедно. Молитвата не изисква специална обстановка и място.
3.4.1929г.
240. Противоположни процеси, ООК , София
240.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Молитвата не е нито на изток, нито на юг, нито на север, нито на запад.
7.4.1929г.
241. Той е реченият,  НБ , София
Бог чу молитвата ти и ме изпрати да взема душата ти, казал вторият студент. – Кажете на Бога, че бабата, която търсите, не е тук. – Както виждам, и вие, като тази баба, говорите за онзи свят, оплаквате се от този, искате да си заминете, но щом дойде въпрос за заминаване на онзи свят, вие се разтрепервате, скривате се и казвате: Кажете на Господа, че няма ни тук, не сме свършили още работата си.
В този момент той взима нож и коли едно агне. – Мислите ли, че молитвата на този баща ще бъде чута? – Щом агнето стане жертва, и детето на този баща ще стане жертва.
14.4.1929г.
242. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Когато грешникът се моли, молитвата му не се приема. – Защо? – Думите му не достигат до Бога. Молитвата на светията се приема, защото той отива близо до Бога и говори на Негов език.
3.5.1929г.
243. Външни и вътрешни методи,  МОК , София
Като дойде дъждът, първият казва: Бог послуша молитвата ми, затова заваля дъжд.
5.5.1929г.
244. Ела след мене!,  НБ , София
Що е молитва? – Молитвата е общение със стъпките, с мислите и с чувствата на Единния, на Свещения.
Най-после молитвата му била чута.
2.6.1929г.
245. Огън да запаля,  НБ , София
Затова евреинът почакал малко, докато турчинът свърши молитвата си.
Щом Бог ми отговори на молитвата, аз ще започна да изучавам небето и земята, да ги търся в себе си.
5.6.1929г.
246. Верни положения, ООК , София
Достатъчно е човек да отправи молитвата си към Бога и да очаква отговор с пълна вяра и упование в Него.
9.6.1929г.
247. Достоен,  НБ , София
Обаче, след два-три деня, пак се моли, но ни глас, ни услишание на молитвата му.
12.6.1929г.
248. Стари навици, ООК , София
Всички хора познават тия молитви, но малцина познават молитвата на очарованието.
16.6.1929г.
249. Да изпълня,  НБ , София
Една майка накарала детето си да чете „Отче наш". – Не искам да чета „Отче наш".– Чети молитвата! – Не, по никой начин нима да чета „Отче наш". – Тъй ли? Майката излязла от търпение, вдигнала детето си във въздуха и после го хвърлила на земята. – Олеле, майчице, ще чета „Отче наш." Защо детето не искало да чете „Отче наш", когато майка му го молила, а щом го вдигнала високо във въздуха и го ударила в земята, веднага се съгласило да чете молитвата? По същия начин и природата постъпва с хората.
23.6.1929г.
250. Разумните кротки,  НБ , София
Добро нещо е молитвата, но когато се прави по задължение, тя представя външно пособие.
28.6.1929г.
251. Светът на ограниченията ,  МОК , София
Те четат молитва, започват работа, но разположението им не изчезва. – Защо? – Защото трябвало да четат молитвата си, преди да е влязъл учителят в клас. Щом стане от сън, ученикът трябва да направи молитвата си, да придобие разположение и тогава да отиде на училище.
251.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Друг казва: „Колко ли време ще трае молитвата? Колко ли време ще продължава лекцията?" А пък вие трябва да сте направили своята молитва, преди да дойда аз, и вие трябва да сте придобили разположение, преди да вляза аз в клас, а не отпосле да получавате разположение.
3.7.1929г.
252. Двата стълба, ООК , София
И тъй, като се моли ден, два, три, човек ще се убеди най-после, че молитвата изисква работа.
Не получите ли отговор на молитвата си, грешката е във вас: или не сте работили както трябва, или преждевременно сте пожелали нещо.
Някой обира касата на богатия и казва, че Бог отговорил на молитвата му да забогатее.
7.7.1929г.
253. Първите стъпки, МС , София
Когато при молитвата чувствате връзка с Великото Начало, всяка мисъл у вас ще бъде ясна, а всяко чувство – силно и мощно. Помагайте чрез молитвата си да се подигне духа на този човек.
31.7.1929г.
254. Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК , София
Болният се чуди защо не получава отговор на молитвата си. Той не се вглежда в положението си, не разбира, че е получил отговор на молитвата си. Болният изпада в противоречие, защо не е получил отговор на молитвата си. Той очаква да получи отговор на молитвата си точно така, както си е намислил. Болният трябва да благодари, че молитвата му е приета, че краката му позволяват сам да си услужи. Някой казва: Аз имам толкова силна мисъл, че като се помоля, вярвам, молитвата ми да се чуе.
4.8.1929г.
255. Който слуша моите думи,  НБ , София
Тези напреднали души съставят, тъй наречения, народ на Бога, молитвата на които всякога е била чувана.
7.8.1929г.
256. Промени в света, ООК , София
Този човек може да каже за себе си, че молитвата му е чута. Като се моли или ще получи отговор на молитвата си, или няма да получи. Ако не получи веднага отговор на молитвата си, това не значи, че Бог не иска да му отговори.
14.8.1929г.
257. Пробният камък, ООК , София
Един човек намира в гората една торба със злато, взема я веднага и се радва, че Бог отговорил на молитвата му.
16.8.1929г.
258. На планината,  МОК , Рила
Искате ли да се качвате по върховете, ще бъдете тих и спокоен; първо ще си направите молитвата, ще закусите и ще благодарите, че ви се дава възможност да се разходите.
27.8.1929г.
259. Линиите на природата, СБ , София
Някой иска да се помоли на Бога, но преди всичко не вярва в силата на молитвата; после, не знае как да се моли и колко време да се моли.
28.8.1929г.
260. Естествен ред на нещата, ООК , София
Как може да се поддържа хармонията между човека и Бога? Едно от условията е молитвата. Чрез молитвата се поддържа свещената връзка на човешката душа с Първата Причина на нещата. — "Не искам да се моля. Молитвата е едно от съществените задължения на човека. Каквото представляват физическите задължения за човека, такова нещо представлява молитвата за духовния живот на човека.
4.9.1929г.
261. Правилни връзки, ООК , София
Молитвата не подразбира шепнене на думи, но целият живот на човека трябва да се превърне в молитва.
Щом се помоли сърдечно, молитвата му се приема.
6.9.1929г.
262. Смяна на състоянията,  МОК , София
Религиозните прилагат молитвата като метод за трансформиране на енергиите.
8.9.1929г.
263. Стотникът,  НБ , София
Ако болният оздравее, молитвата му е приета; ако не оздравее, молитвата му не е приета.
263.2 Стотникът ( втори вариант )
Ако той знае да се моли, болният ще оздравее; ако не знае да се моли, болният няма да оздравее и тогава молитвата на този човек не струва нито пет пари.
15.9.1929г.
264. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Молитвата на бащата е помогнала да се възстанови хармонията между двойника и физическото тяло на детето.
Философите и учените ще кажат, че не молитвата на доктора е помогнала за заспиването на детето, но случило се е така, че заспало.
264.2 Тридесет и осем години ( втори вариант )
Щом се обърнете към Господа, и болестта ви ще мине. философите, логиците ще кажат: „Не е помогнала молитвата на доктора, но едно съвпадение има тук, че това дете заспало."
18.9.1929г.
265. Проявеният живот, ООК , София
Щом видят, че болният е на крак, всеки в себе си да благодари, че молитвата им е послушана, без да кажат, че са дошли със специална мисия. Има случаи, когато молитвата на човека не се приема. Апостол Павел се моли на Бога да извади тръна от плътта му, но не получи отговор на молитвата си.
22.9.1929г.
266. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Невидимият свят чува молитвата ти и в резултат на нея казва на хляба: Иди на гости у еди-кой си човек, той те вика! Тръгва хлябът на път, крачи ли крачи. Обаче, ти не прекъсваш молитвата си, продължаваш да се молиш и питаш: Кой е там? Няма защо да питаш, кой е там, но стани, отвори на хляба и го покани вътре. Ти още продължаваш да се молиш и казваш: Чудно нещо, защо не дойде никакъв отговор на молитвата ми! – Защото не ставаш да отвориш на хляба, който чака вън. Като се помоли искрено, да прекрати молитвата си и да чака вече отговор.
Питам:Молитвата работа ли е? Да взимаш пари на заем, работа ли е? Да мислиш, работа ли е? Да чувствуваш, работа ли е? Човек всякога трябва да прави вътрешен анализ на всички идеи, които функционират в съзнанието му, за да се ползува от тях.
Молитвата е акт на сърцето, а не на ума. В молитвата има едно естествено, непринудено, Божествено състояние.
Значи, молитвата има две страни: някога ние се молим да придобием нещо, а някога се моли този, който ни е дал нещо, иска да му го върнем назад. Невидимият свят чува молитвата й и изпраща един момък да я вземе за жена.
Някой се моли, но сам не вярва, дали молитвата му ще бъде чута. – Защо? – Защото не познава характера на онзи, на комуто се моли.
Обаче, какъв смисъл има да се молим по няколко пъти на ден пред празната каса и нищо да не получаваме? Такава е молитвата на всеки бедняк, който иска пари от някой банкер, когото никак не познава.
Казвам:ако се молиш само по форма, нито в къщи е приета молитвата ти, нито в църквата.
Казвам: от Божествено гледище молитвата представлява велико нещо. Това време може да трае минута,може и един час,или един ден, а може би и месеци, и години – зависи от интензивността, с която молитвата е изпратена в пространството. Обаче, помолил ли се е веднъж, природата вече го заставя да продължава молитвата си. Ти си длъжен да обясняваш на всички, които ти искат осветление, защото иначе, или молитвата ти ще се предаде криво, или ще спреш предаването й. И затова, ако човек иска по-скоро да получи отговор, молитвата му трябва да бъде кратка, ясна, чиста и интензивна. Който е отправял неправилно молитвата си, казва: Повече не се моля! Тази работа няма край. – Това са безверниците в света. Туй обаче, е едната страна на молитвата.
Значи, молитвата има и друга, положителна страна. Питам: Знаете ли тогава, кога, например, се е родила мисълта, която минава този момент през ума ви? Ще кажете, че тази мисъл се е родила сега, в този момент. – Не, като знаете, какво нещо е молитвата, в нейния дълбок смисъл, ще знаете, че и всяка мисъл, която минава в даден момент през вас, се е родила преди вас.
Молитвата не седи в механическо произнасяне на думи.
Всички хора трябва да дойдат до едно дълбоко, вътрешно разбиране на молитвата, да разберат, че тя съдържа три качества в себе си.
Ако молитвата остави в човека тия три неща едновременно, тази молитва е реализирана вече, тя е изминала целия кръг. Когато молитвата на някого се препраща в пространството, тя минава през умовете на всички хора, и на тях се предоставя правото да се произнесат, дали трябва да се даде това, за което се моли той или не трябва.
И тъй, първото положение, което трябва да спазвате в живота си, е следното: похлопа ли хлябът на вратата ви, прекратете молитвата си, станете, отворете му, поканете го най-учтиво в стаята си и започнете да му слугувате.
Казвам: Молитвата е необходим акт за духовния човек. Докато човек се срамува да се моли, той не познава смисъла на молитвата.
Когато се говори за молитвата, подразбираме будност на съзнанието. Молитвата е личен акт. Това значи: молитвата е достояние само на същества с будно съзнание. Няма по-красиво нещо от молитвата на човек, на когото съзнанието е пробудено. Щом разберем дълбокия смисъл на молитвата, ще знаем, че Бог мисли, чувствува и действува чрез нас.
Щом дойде пробуждането, иде и молитвата, която носи със себе си прави мисли, възвишени чувства и красиви действия.
25.9.1929г.
267. Разумни методи, ООК , София
Защо трябва да се сърди? Милиони и милиарди същества отправят молитвата си към Бога.
29.9.1929г.
268. Дух Господен,  НБ , София
Скоро след молитвата му, Христос се явил при него и му казал: Ти знаеш, че аз дойдох да спася света, като се пожертвах за него.
3.10.1929г.
269. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
И молитвата е една от задачите на човека. Обаче, каква молитва е тази, която не получава отговор? Едно от двете трябва да се предполага: или човек не си е послужил с езика на Бога, или молитвата му не е приета. — Бог не знае ли, че страдам? — Бог знае, но ти трябва да намериш причината на болестта си и сам да я премахнеш.
Някога се молите и не оздравява. — Защо? — Има нещо, което препятствува на молитвата. Най-малкото съмнение е в състояние да попречи на молитвата да стигне до определеното място.
Значи, детето вярва, че като се молят на Бога за дъжд, молитвата им ще бъде приета. Майката не вярва в резултата на молитвата. Той трябва да държи в себе си положителна мисъл, че молитвата му ще бъде чута, и той ще оздравее.
6.10.1929г.
270. Забранихме му,  НБ , София
Ако кажат на този човек да пости, той отрича поста, отрича молитвата. Постът, молитвата допринасят нещо на човека.
Ще кажете, че материалистичната наука отрича молитвата, отрича съществуването на Бога. Чудна работа! Какъв син е този, който не споделя с баща си няколко топли, искрени думи, от които и на двамата да бъде приятно? Какъв човек е този, който не познава своя Създател и не отправя към Него две синовни думи? След всичко това хората четат молитвата „Отче наш, Който си на небето". .. Други пък казват, че молитвата не е нужна, защото Бог всичко знае и отговаря на нуждите на човека, преди да Му се е помолил той.
Що е молитвата? Молитвата подразбира контакт, допирна точка с Бога, с разумните и възвишени същества.
Ако молитвата ви не стига до Бога, къде е вашата сила? Ако молитвата на индуса била приета от Бога, защо и вашата да не се приеме? Щом молитвата на човека е чиста, дълбока, тя всякога се приема.
270.2 Забранихме му ( втори вариант )
Казваш, молитвата нищо не струва сама по себе си, постът нищо не дава сам по себе си, но знаете ли в какво седи постът? Постът разбира в себе си въздържание.
Ако този индусин се е молил и молитвата му била чута, защо вие, като се помолите, няма да ви послушат? И казваме ние: „Кой ще поправи света?" Казва Христос: „Идете и проповядвайте и аз ще бъда с вас до скончанието на света."
23.10.1929г.
271. Център на живота, ООК , София
Недоволството показва още отсъствие на център. — Не мога да се моля. — Нямаш център. — Не мога да мисля. — Нямаш център. — Не съм разположен. — Нямаш център. — Какво да направя? — Начертай една окръжност, прекарай трите линии в кръга, мисли върху тях, върху центъра, докато тази идея оживее в теб. — Защо не получавам отговор на молитвата си? — Защото не си готов на жертва за Господа. Когато човек пожертва всичко за Господа, молитвата му ще се приеме.
27.10.1929г.
272. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Не трябва ли да ви се даде, колкото и да се молите, молитвата ви ще остане глас в пустиня.
10.11.1929г.
273. Сторете да насядат,  НБ , София
В този смисъл, молитвата не е нищо друго, освен правилно произнасяне на езика на любовта.
13.11.1929г.
274. Два центъра, ООК , София
Някой се моли, сяда на колене, кръсти се и се чуди защо не получава отговор на молитвата си. В молитвата трябва да вземе участие и сърдцето, и умът, и душата, и духът. В този смисъл молитвата подразбира тониране. Молитвата подразбира тониране, нагласяване, свързване с Бога.
17.11.1929г.
275. Сам се опасваше,  НБ , София
Дълго време се молили те, но молитвата им не помогнала.
29.11.1929г.
276. Природна философия,  МОК , София
Чудни са хората в заключенията си! Възможно ли е една молитва, отишла при Господа, да няма никакъв отговор? Ако молитвата ви няма отговор, тя не е отишла до Господа. Молитвата е свещен акт, в който човешката душа взима участие. Молитвата има само един израз. Каже ли някой, че молитвата му не е приета, това показва, че неговата молитва не е истинска.
276.2 Природни гами в живота (продължение и разбор) ( втори вариант )
Молитвата има само един израз. Защото молитвата е един свещен акт на човешката душа. Молитвата има винаги един израз, тя няма два израза.
1.12.1929г.
277. Пасха Господня,  НБ , София
Първата дума на молитвата показва, ще получи ли човек отговор на молитвата си, или не.
277.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Когато чуя един човек да се моли на Бога, от първата дума аз мога да позная дали ще се отговори на молитвата му, или не.
4.12.1929г.
278. Което става, ООК , София
Съвременните хора не разбират смисъла и значението на молитвата, вследствие на което често се запитват, кога трябва да се моли човек. Молиш ли се преди нещастието, молитвата ти ще бъде отправена към Бога. Молиш ли се във време на нещастие, молитвата ти ще бъде отправена към хората. Бог чу молитвата ми и ме освободи.
Свързан ли е с Бога, молитвата му всякога ще бъде чута. Той чува молитвата на България и казва на Англия да й отпусне няколко милионен кредит. Като стигне молитвата ви до разумните същества, те веднага запитват Бога, да отговорят ли на дадената молитва, или не. Като не знаете, че отговорът на молитвата ви, отправена към някои хора, е продиктуван от светли, разумни същества, вие се сърдите, наричате ги лоши, жестоки хора. Има случаи, когато вие отправяте молитвата си към някой човек в неблагоприятен момент, когато или инсталацията му за възприемане е повредена, или няма нищо в себе си, което може да ви даде.
Трябва ли вторият бакалин да се сърди на хората, че не го посещават, не отговарят на молитвата му да забогатее по-скоро? За да обърне вниманието на Господа, човек трябва да е напълнил дюкяна си със стока.
6.12.1929г.
279. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
279.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
Тя трябваше да вземе тази риба, да я начупи, да я тури в паница, да си направи молитвата, и тогава да я яде. Ако тя беше се помолила, в туй време, докато трае молитвата, рибата щеше да изстине малко.
За мен, като се каже молитва, аз и за себе си имам друго разбиране на молитвата.
8.12.1929г.
280. Да ида да го събудя,  НБ , София
Той си казал: Защо ставам толкова фанатик? Защо да не се помоля на Бога, да ми помогне по някакъв начин? Ще направя опит, може да ми се чуе молитвата. Като изказал тези думи, той се вглъбил в себе си тих и спокоен и останал да чака отговор на молитвата си.
11.12.1929г.
281. Обхода и проява, ООК , София
Моли ли се, молитвата му трябва да е осмислена. Да се моли човек външно само и да мисли, че молитвата му е приета, това е детинско схващане за молитвата.
18.12.1929г.
282. Наука за езика, ООК , София
Ако при разговора си със своя ближен, човек трябва да чисти езика си, колко повече трябва да бъде езикът му чист, когато отправя молитвата си към Бога.
22.12.1929г.
283. Имам власт,  НБ , София
Те казват: „Чудно нещо, едно време молитвата ни се чуваше, но днес не се чува.
29.12.1929г.
284. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
При това положение молитвата на всеки човек се приема.
Вярващият се моли на Бога да му помогне материално, но не вярва, че ще получи отговор на молитвата си. Ако е вложил нещо, ще получи отговор на молитвата си.
8.1.1930г.
285. Проява на Любовта, ООК , София
Молитвата подразбира концентриране на мисълта.
285.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Аз считам молитвата, да се молиш в правата смисъл - да се спреш да помислиш за Бога, за онова разположение, което той има към всичките хора, всички тия същества - един доволен, друг недоволен, изпращат мислите си и веднага той обръща внимание на едните и на другите. Аз наричам молитвата да хванете туй голямото изобилие, каква благост към всички има Господ.
Това е свещен момент, свещен трепет в молитвата. То е молитвата.
15.1.1930г.
286. Светли и тъмни действия, ООК , София
Ако питате религиозния, как се справя със злото, той ще каже, че молитвата е един от методите за справяне със злото. Какво всъщност представя молитвата? Да се молиш, това значи, правилно да мислиш, да дишаш и да се храниш.
22.1.1930г.
287. Опитна школа, ООК , София
Щом е силна, молитвата дава добри резултати. Знанието и молитвата в ръката на вярващия представят сили, с които той може да победи всички свои мъчнотии и страдания. Молитвата е разговор на човека с Бога, с възвишените същества.
287.2 Опитна школа ( втори вариант )
Най-голямата сила в ръката на един верующ е молитвата. Молитвата е разговор.
И затуй в основата, не да те любят, любовта е акт по-силен, но да бъде молитвата благотворна спрямо тебе, трябва да те обичат.
2.2.1930г.
288. Аз съм,  НБ , София
И този път молитвата му била приета.
14.2.1930г.
289. Човек и природа,  МОК , София
Ако това не е вярно как ще си обясните, защо хората се молят за дъжд? Когато много хора се съберат на едно място и се молят за дъжд, молитвата им има резултат. – Защо? – Като се молят, те съсредоточават мисълта си в една и съща посока.
26.2.1930г.
290. Доброто значение, ООК , София
Понякога ученият казва, че молитвата не е за него. Ученият, който не признавал молитвата, започва да се моли. Щом Бог го освободи от трудното положение, той изменя вече мнението си за молитвата.
290.2 Доброто значение ( втори вариант )
Понякога ученият казва, че молитвата не е за него.
Ученият, който не признавал молитвата, започва да се моли. Щом Бог го освободи от трудното положение, той изменя вече мнението си за молитвата.
2.3.1930г.
291. Както светът дава,  НБ , София
Въпреки това, някои се оплакват от живота си, казват, че колкото да се молят на Бога, молитвата им не се приема.
9.3.1930г.
292. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Какво представя молитвата? Молитвата подразбира връзка на човешката душа с Първата Причина на нещата.
19.3.1930г.
293. Правилни форми, ООК , София
В този смисъл и молитвата е работа. Когато молитвата на човека се приема, това показва, че телефонът за горния свят е бил отворен. Не се ли приема молитвата му, телефонът за горния свят е бил затворен.
293.2 Правилни форми ( втори вариант )
Затворено него ден, молитвата не е приета.
23.3.1930г.
294. Синове на светлината,  НБ , София
Нямате ли връзка с разумните същества, колкото и да се молите, молитвата ви няма никакъв резултат.
30.3.1930г.
295. В сила,  НБ , София
Следователно, ако се молите на Бога само като на познат, молитвата ви ще остане без последствие. Ако се молите на Бога като на ваш приятел, Той веднага ще отговори на молитвата ви.
2.4.1930г.
296. Права мисъл, ООК , София
296.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Но и ние, като се молим по някой път, казваме, в молитвата трябва да има едно положение, че кой как те види, да му е приятно.
Молитвата е едно тониране.
6.4.1930г.
297. И рече Исус,  НБ , София
Ще кажете, че молитвата спасява човека. Вярно е, че молитвата е сила, но човек трябва да знае, как да се моли. Между молитвата и мисълта има известна връзка.
13.4.1930г.
298. Господар на съботата,  НБ , София
Някои казват, че познават законите на ума и на сърцето си, а при това отричат концентрацията на ума и молитвата като методи за работа и за постигане на желанията си. Онези пък, които не отричат концентрацията и молитвата, са дошли до механизиране на нещата. Молитвата, например, е метод, чрез който човек се свързва с природата, както химикът с химическите действия. В този смисъл, молитвата представя светлина и топлина, необходими за свързване на човешката душа с Бога, с разумната природа.
16.4.1930г.
299. Хваление, ООК , София
Същият закон се отнася и до молитвата. Молитвата е непреривен процес. Молитвата, ученето, Любовта са непреривни процеси.
299.2 Хваление ( втори вариант )
Същият закон се отнася и до молитвата. Молитвата е непреривен процес. Молитвата, ученето, любовта са непреривни процеси.
20.4.1930г.
300. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Веднага си казал: Ето, Бог отговаря на молитвата ми. Мислех, че Бог ми я праща, като отговор на молитвата ми. Пред вид на това, за да възстановя вътрешния си мир, да мисля свободно и да отправям молитвата си към Бога, вземи торбата си, тя не е моя.
Молитвата е вътрешно общение на човека с Бога. За да може молитвата да отива направо до Бога, човек не трябва да поставя препятствие между Бога и своята душа.
30.4.1930г.
301. Положително знание, ООК , София
Някой се моли по цели часове, и молитвата му не се приема. Друг се моли десетина минути, и молитвата му се приема.
301.2 Положително знание ( втори вариант )
Но в молитвата има тайни, да знаеш как да се молиш.
7.5.1930г.
302. Претръпване и претъпяване, ООК , София
В първия момент браминът дигнал ръката си, с намерение да го удари, но веднага я свалил долу и продължил молитвата си.
Ще получите ли отговор на молитвата си, това не е важно – вие трябва да се молите, да бъдете във връзка с разумния свят. Христос се моли, но не получи отговор на молитвата си.
302.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Дали ще ви послуша Господ, или не - това не мислете, защото на молитвата на Христа не се отговори.
21.5.1930г.
303. Стойност на нещата , ООК , София
303.2 Постоянна цена ( втори вариант )
На друг молитвата е такава: „Имам да давам десет хиляди лева.
Някой от вас стане сутрин, казва: „Днес не съм разположен да се моля.“ Как, мислите, молитвата трябва да стане с разположение?
Молитвата е един закон.
28.5.1930г.
304. Правилно разбиране, ООК , София
Когато човек се моли на Бога и не получава отговор на молитвата си, едно от двете е вярно: или той не познава Бога, или Бог не го познава.
Той чул молитвата му и на прозореца на бедния оставил една кесия, пълна с пари. Като видял кесията, бедният веднага я взел и благодарил на Господа, че толкова скоро отговорил на молитвата му. Богатият, който бил скрит зад къщичката, чул благодарността на бедния, отправена към Бога, и му казал: Слушай, братко, аз чух молитвата ти, а не Бог.
1.6.1930г.
305. С огън и сол,  НБ , София
Обаче, молитвата не се прие и Му отговориха, че непременно трябва да се яви на изпит.
4.6.1930г.
306. Точност, ООК , София
Молитвата е велика сила.
Как се молите, когато искате нещо, от Бога? За да бъде молитвата ви приета, вие трябва да знаете езика на Божествения свят.
306.2 Точност ( втори вариант )
Молитвата, то е най-великата сила, то е езикът на небето.
15.6.1930г.
307. Преди Авраама,  НБ , София
Обаче, и музикантите още не знаят всичко, което се отнася до музиката; и духовните, хора не знаят всичко за молитвата; и учените не знаят всичко за науката.
18.6.1930г.
308. Абсолютна вяра, ООК , София
Ако молитвата му е силна, той може да призове на помощ разумните същества, които ще му помогнат да изправи грешката си. Ако молитвата му не е силна, грешката ще си остане неизправена, както счупеното гърне.
Молите се ден-два, но не получавате отговор на молитвата си.
Кога да е, вие ще получите отговор на молитвата си.
20.6.1930г.
309. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
Същото се отнася и до молитвата. За да бъде приета молитвата ви, и със затворени очи да се молите, отправете мисълта си нагоре.
22.6.1930г.
310. За храна,  НБ , София
Той взел цигулката си и чрез нея искал да отправи молитвата си към Аллаха, но останал изненадан - цигулката нямала струни. Търговецът се молил толкова сърдечно, че молитвата му отишла до Аллаха, който решил да му помогне.
25.6.1930г.
311. Закон и принцип, ООК , София
Намокрете косата си, вчешете се добре, космите ви да не стърчат, измийте добре ръцете си, изчистете ноктите си, преоблечете се, обуйте обущата си, които трябва да бъдат също чисти, направете си молитвата, размишлявайте, дишайте дълбоко, да напълните дробовете си с чиста, свежа струя въздух и тогава започнете работата си.
29.6.1930г.
312. Близо е лятото,  НБ , София
Наистина, велико нещо е молитвата, но само онзи може да се моли за вас, който ви обича.
12.7.1930г.
313. Право си отсъдил, МС , София
В това отношение молитвата, съзерцанието едновременно изразяват мислите, чувствата и желанията на човека. Значи, молитвата и съзерцанието свързват човешкото и Божественото, двата противоположни полюса, в едно цяло.
14.7.1930г.
314. Чрез Него стана, МС , София
От това гледище, молитвата е нагласяване със съзнанията на висшите светове.
30.7.1930г.
315. Скришната стаичка, ООК , СБ , 7-те езера
„И Отец твой, Който види в тайно, ще ви въздаде наяве.” /- 4 ст./. – Значи, молитвата трябва да се прави тайно, защото Бог вижда в тайно. Молитвата е метод за възприемане на някакво Божествено благо.
Не влезе ли човек в тази област да се помоли, молитвата му няма да се приеме. Молитвата е вътрешна необходимост за човека. Ако молитвата стане вътрешна необходимост за човека, той се моли естествено, без никаква принуда, без външно насилие. За него молитвата е толкова естествена, както храненето, дишането, чувствуването и мисленето.
Какво ще стане, ако молитвата им се приеме? Те всички ще изпитат необикновена радост.
315.2 Скришната стаичка ( втори вариант )
Значи молитвата не е за хората. Молитвата е един метод или едно средство, чрез което Божественото благо може да дойде.
Една област има, в която, ако човек не иде, молитвата не може да бъде послушана.
Законът на молитвата е закон на една вътрешна необходимост. Молитвата е една вътрешна необходимост.
Сега, ако река да ви попитам вие каква опитност имате от молитвата, някои ще кажат: „Аз се молих и еди-какво ми се даде.“ Когато някой каже, че като се помолил, Господ го послушал, казвам, някой поискал хиляда лева от някого - дал му.
1.8.1930г.
316. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
Някои мислят, че като метод, молитвата е лесно приложима. Зависи каква ще бъде молитвата.
Един доктор, наш приятел, разправяше своя опитност за силата на молитвата. Най-после му дошло на ум да приложи молитвата, с която никога до това време не си служил. Сега вече разбрал той силата на молитвата. Кратка, но прочувствена била молитвата му, затова веднага получил отговор.
Така че, когато не получавате отговор на молитвата си, едно от двете е вярно: или не сте се молили както трябва, или работата ви не е важна.
316.2 На езерата ( втори вариант )
Някои мислят, че като метод молитвата е лесно приложима. Зависи каква ще бъде молитвата.
Един доктор, наш приятел, разправяше своя опитност за силата на молитвата. Най-после му дошло наум да приложи молитвата, с която никога до това време не си служил. Сега вече разбрал той силата на молитвата. Кратка, но прочувствена била молитвата му, затова веднага получил отговор.
Тъй щото, когато не получавате отговор на молитвата си, едно от двете е вярно: или не сте се молили както трябва, или работата ви не е важна.
15.8.1930г.
317. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Дойдете ли до духовния живот, там молитвата има голямо значение. Прилагайте молитвата като метод за работа в духовния свят. Чрез молитвата вие се свързвате с Бога външно и вътрешно.
317.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Човек да добие тези най-хубавите и красиви мисли, нежни чувства, да може да има вътрешен мир, молитвата е силен стимул.
26.8.1930г.
318. Божият глас, ООК , София
Той е свързан с Бога и молитвата му всякога се приема.
Такава била молитвата на пророк Илия, когато искал да докаже на езичниците, че съществува един Бог в света, Който слуша молитвите на хората и им отговоря. Като отговор на молитвата му, огън слязъл от небето и запалил жертвата, която той поставил на своя жертвеник. За молитвата на пророк Илия се казва, че е излизала от дълбочината на неговата душа. И затова казваме, че молитвата на човека трябва да бъде от душа.
Ако днес не уредите живота си, никога няма да го уредите. – „Ама ние ще се молим, за да придобием този живот.“ – Молитвата подразбира работа.
318.2 Божият глас ( втори вариант )
Тогава ще дойде втората фаза на молитвата: "Господи, понеже ти си всемъдър, всичко това направих от незнание.
29.8.1930г.
319. Вътрешно единство,  ИБ ,БР , София
В дадения случай молитвата те спаси.
30.8.1930г.
320. Трудните неща,  ИБ ,БР , София
Има едно качество на молитвата: там ще имаш качеството на детето, ще вярваш като детето, което отива при майка си и вярва, че тя ще му даде. В молитвата трябва да имаш чистота, смирение.
1.9.1930г.
321. Две категории хора, ООК , София
Слушате някой да казва, че се молил на Господа и молитвата му била приета. Защо? Молил се, но не получил отговор на молитвата си.
7.9.1930г.
322. Имам ястие,  НБ , София
Ще й дадеш тези пари и ще кажеш, че Бог чул молитвата й.
14.9.1930г.
323. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Но ти продължаваш молитвата си и казваш: Господи, искам да изпълня Твоята воля.
21.9.1930г.
324. Абсолютната Истина,  УС , София
Ако не прилагате Божественото знание, ще се натъкнете на знанието на черната ложа, от което произтичат всички нещастия. – „Но Бог ще ни помогне.“ – Как ще ви помогне, когато нямате една велика идея? – „Ще се молим.“ – Ще се молите, но няма да получите отговор на молитвата си.
21.9.1930г.
325. От Египет,  НБ , София
Молитвата е силна, когато си чел в Божествената книга.
Тя пише на близките си, и те веднага отправят молитвата си към Бога.
Първо, религиозните и духовни хора трябва да приложат не само молитвата, но и мисълта си в обща, творческа работа.
28.9.1930г.
326. Не могат да приемат,  НБ , София
След 25 годишно очакване, той сънувал интересен сън: Един ангел дошъл при него и му казал: Молитвата ти е приета.
8.10.1930г.
327. Вътрешни прояви, ООК , София
Често слушате религиозни хора да се отказват от молитвата. Следователно, ако и религиозният се моли само по форма, без да влага нещо в молитвата, мисли ли, че на такава молитва може да се отговори?
15.10.1930г.
328. Определено време и място, ООК , София
Религиозният се моли за едно, светският - за друго, но ако това, за което и двамата се молят, не е съществено, молитвата им няма да се чуе.
Само при това положение молитвата ви ще се осмисли.
Как започвате молитвата? Казвате: „Отче наш, Който си на небето, да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята“.
19.10.1930г.
329. Отец люби Сина,  НБ , София
Няколко студенти, нейни съседи, чули молитвата й.
22.10.1930г.
330. Един и същ, ООК , София
Ако в молитвата и в доброто на религиозния няма никакво користолюбие, те са на място. Обаче ако има нещо користолюбиво, нито молитвата, нито доброто допринасят някаква полза.
24.10.1930г.
331. Движение на силите,  МОК , София
Най-после, молитвата му била приета.
2.11.1930г.
332. Да се благовествува,  НБ , София
Молиш се по два-три пъти на ден, произнасяш името Божие, но не получаваш отговор на молитвата. — Защо? — Защото Бог отговаря само един път.
Иначе, колкото и да се молиш, молитвата ти няма да се чуе.
7.11.1930г.
333. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
333.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Че каква реалност има в молитвата? Ама аз вярвам.
16.11.1930г.
334. Ще ме видите,  НБ , София
Молиш се на Бога, но като не получиш отговор на молитвата си, казваш: И без Бога може.
23.11.1930г.
335. Двама или трима,  НБ , София
Българинът се зарадвал, помислил си, че молитвата му е чута: Бог му изпратил конче.
23.11.1930г.
336. Общение с Бога,  ИБ , София
Друга реална страна на живота е молитвата. Обаче, да се теоретизира върху молитвата, това не може да се нарече истинска молитва. Съвременните хора мислят, че молитвата, моленето е достояние само на простия човек.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.