Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1914г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
– Господ когато каже, че ще дойде, Той ще дойде и ние можем да бъдем като овчаря, или като Моисей.
1.1.1917г.
2. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Моисей, един от великите посветени, казва: „Не споменавай името Божие напразно“.
2.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Моисей, единъ отъ великитѣ посвѣтени, казва: „Не спомѣнавай името Божие напразно“.
1.9.1918г.
3. Вкъщи,  НБ , София
Евреите направиха своята скиния по образец и подобие на тази, която Моисей видя в Духовния свят.
Фарисеите запитаха Христа: „Защо Моисей позволи на мъжа да напише разводно писмо на жена си и да я напусне?" Христос отговори: "За жестокосърдечието ваше е писал тази заповед."
8.9.1918г.
4. Да го посрещнат,  НБ , София
Когато Моисей беше на Синайската планина, от небето се чуваха гръмотевици и светкавици, но чрез тях се изля голямо благословение върху еврейския народ.
18.4.1920г.
5. Молих се,  НБ , София
Как ще примирите противоречията между Мойсеевото и Христовото учение? Моисей казва: „Око за око, зъб за зъб." И Моисей, и Христос се вдъхновяват от Бога. Моисей е проповядвал учение за болните. Който не разбира законите, пита: Кой от двамата е по-прав – Моисей, или Христос? –И двамата са прави.
„Двама человека се разговаряха с Него, а те бяха Моисей и Илия." Той се разговаряше с Моисей и Илия за велики работи, за своята смърт.
Къде е днес Христос? – На планината, дето се разговаря с Моисей и Илия.
2.10.1921г.
6. Поздравът на Любовта, НБ , София
Само така ще се разрешат всички въпроси по магичен начин, както Моисей със своя жезъл.
9.10.1921г.
7. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Не е така! И му правеха възражения: „Моисей изведе народа из Египет и го преведе през пустинята и го храни с манна (хляб небесен), а ти какво даваш? – Ето ние сме под римска власт, може ли да ни избавиш, може ли да станеш цар? Тогава ще те признаем“.
24.2.1922г.
8. Трите живота, ООК , София
8.2 Трите живота ( втори вариант )
След това Моисей ги изведе в пустинята; на Синай им дадоха закони, по които да живеят, и тук спряха.
12.3.1922г.
9. Слушайте Него,  НБ , София
И аз казвам на всички християни, които са израснали в тази страна: те могат да си подадат ръка и да влезнат в това Божествено учение. „И дошли Моисей и Илия“, защо дошли? Те са дошли да се учат от Христа. И Христос, казва там Писанието, е говорил за страданията, но той предаде на Моисей и Илия два урока, защо с тяхното учение светът не можа да принесе ония резултати, които те очакваха? Защото, зарад Илия, на 400 души пророци им отрязаха главите, а Моисей сложи законодателство и сега то царува в света. И Христос каза на Моисей и Илия: докато не влезе онова велико учение на Великата Божия Любов, светът няма да се преобрази, и следователно Той каза: „Аз трябва да пострадам“, значи тази Любов, която е в мене, аз трябва да я дам на света, да влезе в човешките души и да започнат хората да живеят с Божествената Любов.
Казвам, вие сте Моисей и Илия, а вие казвате: „Да се отстъпи малко за църквата, трябват пари“, осигурявате се – значи при вас са Илия и Моисей. Нали вие сте учен човек, вие сте законник, какъвто и да сте, поддържате стария завет на нещата, хубаво, Моисей и Илия сте.
И като срещнеш някой проповедник, свещеник, кажи му: „Братко, ти слушаш ли Него?“ Ще му кажеш: „Ние сме горе на планината, при нас е Моисей и Илия“. Илия и Моисей са пълни само с Любов, а за Христа има само братя и сестри, макар че вие се казвате другояче.
Илия и Моисей ще ви кажат: „Нашето учение досега беше“, но и те ще добавят: „Него слушайте“.
4.4.1922г.
10. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
10.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Когато арехангел Михаил отишъл да вземе душата на Моисей, той видял дявола, който също се готвел да му вземе душата.
8.10.1922г.
11. Обичен и скъп, НБ , София
Моисей създаде закона за почивката.
15.10.1922г.
12. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Нали Моисей превзел онзи град с тръбене и вик? С музика го превзел, съборил Ерихонските стени с музика.
4.2.1923г.
13. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Когато Моисей прѣкарваше израилския народъ прѣзъ пустинята, побѣждаваше противника си, докато си дигаше рѫцѣтѣ нагоре, а щомъ отслабваха рѫцѣтѣ му, противникътъ побѣждаваше.
13.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
И Моисей имаше условни знаци, дадени от Бога, по които да знае, кога ще победи и кога ще го победят.
25.2.1923г.
14. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Когато се яви християнството въ своето начало между евреитѣ дотогава Моисей проповѣдваше само единъ Богъ – той проповѣдваше еднобожие.
Еди-кой си философъ тъй казалъ, Сократъ тъй казалъ, Платонъ тъй казалъ, Хермесъ Трисмагистеръ тъй казалъ, Моисей, Исаия, Иеремия тъй казалъ и т.н.
14.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Христос завари Моисевия закон, според който Моисей признаваше само един Бог.
11.3.1923г.
15. Видѣхме Господа,  НБ , София
Ако Христосъ дойдеше днесъ, какво щеше да каже? Ще каже ли туй, което е казалъ преди 2,000 години; двѣ хиляди години преди Христа, Моисей, какво е казалъ? Христосъ каза ли туй, което Моисей каза. Моисей казваше: „Око за око, зъбъ за зъбъ“. Когато Моисей изрѣкълъ туй изрѣчение, то си имало своитѣ причини. Моисей е поддържалъ, че човѣкъ трѣбва да люби само своя народъ, всичкитѣ други народи трѣбва да ги счита като езичници.
Ще бѫде като онзи гласъ, който чу Моисей. „Чухъ“, казва, чухъ въздишкитѣ на моя народъ и слезнахъ, чухъ Господния гласъ и казва: „Тебѣ ще пратя“.
15.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Какво ще каже днес? Преди Христа, и Моисей беше казал това и онова. Моисей каза: "Око за око, зъб за зъб." Моисей считаше само еврейския народ за правоверен; според него, другите народи бяха езичници.
И Моисей чу този глас, идещ от горящата къпина: "Чух гласа на моя народ и слязох да му помогна."
15.4.1923г.
16. Чий е този образъ?,  НБ , София
„Не убивай“ – казва Моисей.
16.2 Чий е този образ ( втори вариант )
"Не убий!" – казва Моисей.
22.4.1923г.
17. Петимата братя, НБ , София
Обаче Аврам му казва, че неговите братя трябва да слушат Моисея и пророците. – Кой е Моисей? – Световната власт и политиката, която тя прокарва. Моисей е законът, който оформя нещата. – А пророците? – Те представят религията, науката, културата, които дават подтик на човека да се развива.
3.6.1923г.
18. Напразно Ме почитат, НБ , София
А богословите, които не са видели лицето на Господа, казват, че тъй писал Моисей, иначе писал за сътворението на света. Де е оригиналът на това, което е писал Моисей? Уверен ли си в това, което е писал Моисей? – „Ама има документ.“ – Няма никакви документи. – „Тъй казва преданието.“ – Преданието може да бъде вярно 50%, може да бъде и невярно 50%. Следователно няма защо да се връщаме назад няколко хиляди години, да търсим какво е казал Моисей или да отиваме по-далеч.
28.6.1923г.
19. Божественото и човешкото, ООК , София
Знаете ли как са живели вашите прадеди според древната история? Ако хората са произлезли от маймуните, знаете ли как са живели маймуните в горите? Какво казва Моисей? Адам първоначално е бил гол в рая.
15.7.1923г.
20. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
В Стария Завет, във Второзаконието, се разказва за смъртта на Моисей. Защо трябвало да става спор между архангел Михаил и сатаната? Ще се разправят за едно мъртво тяло! То представя касата, в която Моисей бил затворен. Като напуснал Моисей касата, започнала се борба кой да я вземе. Докато продължавал спорът, Моисей не могъл да се освободи от касата. Казано е в Евангелието, че Илия и Моисей се явили при Христа. – Защо се явили при Христа? – За да разреши той въпроса. Как е разрешен въпросът, няма да кажа, но Моисей е свободен днес. – Кой го разрешил? – Христос! Моисей се беше хванал толкова здраво за закона, че не можа да влезе в Обетованата земя. Моисей направи голяма грешка в живота си, заради която Бог му каза: „Понеже ти не изпълни закона, както те научих, няма да влезеш в Ханаанската земя“. Моисей каза на израилския народ: „Вие станахте причина да ме извадят от добрите условия на живота“. Моисей обаче запита: „Нямам ли аз власт да извадя вода от тази скала?“ Той удари с жезъла си скалата и от нея потече вода. Въпреки това Моисей не можа да влезе в Ханаанската земя.
Щом теорията е грешна, защо убеждавате хората да вярват в нея? Моисей казваше, че ще спаси света, но не го спаси.
26.8.1923г.
21. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
Забележете, че когато се молехте, някои не можеха да държат ръцете си нагоре. – Значи ние бяхме на същата височина, на която Моисей получи заповедите на Синайската планина.
18.5.1924г.
22. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Например, Моисей казва: „Не убивай, не кради, не лъжи."
19.10.1924г.
23. Настанало е царството Божие, НБ , София
23.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Христа приковаха на кръста, защото не вървеше по стъпките на Мойсея. „Ти“, казваха Му евреите, „трябва да знаеш, че Бог говори на Мойсея и трябва да постъпваш като Мойсея, нищо повече!“ Христос им казваше, че във времето на Мойсея, Господ наистина говори на Моисей, но според неговото развитие, а сега Господ говори на мене, според моето развитие.
13.7.1925г.
24. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Както виждате, ние сме обиколени с мъгла. – Какво означава тази мъгла? Когато Моисей се качи на Синайската гора, гъст облак го закри, гръмотевици се чуваха, но никой не виждаше какво става там.
14.2.1926г.
25. Позвах Сина си,  НБ , София
Моисей живя в Египет, но трябваше да отиде в пустинята и там да прекара цели 40 години.
Едно време Моисей като дигна своята тояжка, раздели морето на две части, отвори път за да мине народа му по сухо.
22.8.1926г.
26. Отвън и отвътре, СБ , София
И във времето на Адам, и във времето на Аврам, и във времето на Моисей, и във времето на Христос, и в сегашни времена, Бог е един и същ, но само че методите, чрез които действа, са различни.
27.8.1926г.
27. Свещеният огън, СБ , София
Когато Той изпрати Моисей при Фараон, каза му: „Иди и кажи на Фараон, че аз съм Бог на Аврам, на Яков и на Исак“.
Когато Христос беше горе на планината, дойдоха Моисей и Илия при Него, но учениците Му заспаха, не можеха да издържат този огън. Моисей е също един символ.
Ще освободи един народ, като Моисей, ще напише нова конституция. Когато Бог проговори за пръв път на Моисей, той избяга, но след това Го послуша и големи чудеса направи в Негово име. Моисей му казва: „Аз ще ти покажа, че този Бог, Комуто служа и Когото познавам, е силен“. Най-после Фараон повярва, че действително Бог е проговорил на Моисей. Когато дойдем в света, трябва, като Моисей, да покажем на хората, че действително Господ ни е говорил.
24.10.1926г.
28. Ако говоря,  НБ , София
В този огън Моисей чу гласа, който му говореше: “Събуй обущата си, защото мястото, на което седиш е свето.” Моисей казва: “В този огън чух въздишките на народа си.” Тогава Господ му каза: “Аз ще сляза да помогна на твоя народ чрез тебе.” Моисей се уплаши, той не беше готов още да влезе в този огън и да помага.
7.11.1926г.
29. Моисей и Христос,  НБ , София
Моисей за мене писа.” Моисей е идея, която представлява видимото, материалното в света.
И тъй, ще вярвате в Моисей и във всичко онова, което учените хора са казали, защото те ще ви дадат подтик.
Какво донесоха Моисей и Буда на света? - И те, като Христа, донесоха Божественото учение.
14.11.1926г.
30. Няма пророк,  НБ , София
Казвам: “Дигни капака, нека тази топлинка се увеличава!” След това ще чуеш тих глас, който ще ти каже: “Събуй обущата си, защото мястото, на което седиш е свещено! Свещен е този огън!” Пламъкът, който Моисей видя всред планината, беше топлината и светлината, която излизаше от сърцето на един велик ангел, от сърцето на един велик адепт.
12.12.1926г.
31. Глас в пустинята,  НБ , София
Ще дойде един съвременен проповедник, ще отвори Евангелието и ще каже: “Вие трябва да живеете съобразно тази свещенна книга!” Питам: Пророк Исайя от тази книга ли черпеше материал? Моисей от тази книга ли черпеше материал? А ми петокнижието как е написано? Нито пророк Исайя, нито Моисей се ползваха от тази книга, нито пък се съветваха с Христа, както правят днес всички проповедници. Обаче, ако сега дойдат пророк Иеремия, или пророк Исайя, или Моисей, всички ще отворят тази книга, ще се поусмихнат малко и ще кажат: “И ние вярваме в тази книга, и ние вярваме в Евангелието.” Защо? - Защото, когато тази книга се създаваше, и ние работихме за нея.
26.12.1926г.
32. Тази притча,  НБ , София
Мине ли такъв човек, покрай някоя суха чешма, веднага от нея ще потече вода, както Моисей направи едно време с жезъла си - потече вода от канарата.
30.3.1927г.
33. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Чудно ли е това? Имате пример с магьосниците, които се състезаваха с Моисей. Те направиха много чудеса, каквито и Моисей направи, но дойдоха до едно място и спряха.
Моисей беше 80-годишен, когато Бог му даде задачата да изведе еврейския народ от Египет.
5.6.1927г.
34. Две думи,  НБ , София
Да посочите на някой човек пътя към Бога, това е възможно; обаче, да го обърнете към Него, това е абсолютно невъзможно! Моисей навремето си казваше: „До този ден още не мога да обърна еврейския народ към Бога.” При това, Моисей беше голям адепт и като такъв, пак не можа да обърне еврейския народ към Него. И днес още евреите не вършат това, което Моисей им казвал.
18.9.1927г.
35. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Когато Моисей е казал „да възлюбиш Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, ум, душа и сила", той подразбирал да намериш този, именно, център – центъра на общото космическо течение.
25.9.1927г.
36. Оскърбени,  НБ , София
Защо Бог е казал така на Моисей? Защото той си позволи да убие един египтянин и да скрие тялото му в пясъка. Дълго време Моисей не можа да изкупи своя грях. Моисей мислеше, че с убийство ще може да освободи израелския народ.
6.11.1927г.
37. И рече Бог,  НБ , София
Който всеки ден мисли за Бога, за него сиромашия, болести нима да има; той ще има светлина и знание в ума си, с които ще може, като Моисей, да удари канарата и от нея да потече вода. Ако вие ударите с пръчицата си някоя канара, ще потече ли вода от нея? Когато Моисей удари канарата с пръчицата си, от нея потече толкова много вода, че целият еврейски народ уталожи жаждата си, но и при това положение те пак не повярваха и казаха: Това е случайно явление.
27.11.1927г.
38. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Когато Моисей беше в пустинята, дето пасеше овце, той видя, че къпината гори и чу глас, който му казваше: „Събуй обущата си, защото мястото, на което седиш, е свято!" Сила имаха тия думи! Какво означава събуването? Събуването подразбира процес на растене. Моисей беше виден адепт, разполагаше с всичкото знание на Египет, с египетската мъдрост, но не разбра значението на тези думи и ги прие в буквален смисъл, затова събу обущата си и остана бос при къпината.
6.1.1928г.
39. Пътят на героите,  ИБ , София
Моисей само веднъж си позволи да каже: „Аз не мога ли да изкарам вода от тази канара?“ – и не можа да влезе в Ханаанската земя. Моисей беше велик пророк, но само заради тези думи, които отправи към евреите и не прослави Бога, отдели се от Цялото и не можа да влезе в Ханаанската земя. Казвам: Щом Моисей се подхлъзна и не можа да влезе в Ханаанската земя, колко повече един обикновен човек! Затова пред каквото положение да се намериш, ще кажеш: „Господи, ти всичко можеш! И Твоят Дух, Който излиза от Тебе, всичко може.
4.3.1928г.
40. Изново,  НБ , София
И Моисей е казал, че Бог е създал слънцето, луната и звездите, за времена и години.
11.3.1928г.
41. Баща си и майка си,  НБ , София
Най-после Бог трябваше да изпрати Моисей между евреите.
15.4.1928г.
42. По-драгоценен,  НБ , София
Когато беше в Египет, Моисей се запозна с египетската мъдрост, придоби голямо знание. Обаче, при всичкото знание, с което разполагаше, Моисей избра един неправилен метод: като видя, че един египтянин се подиграва с един израилтянин, Моисей се хвърли върху египтянина и го уби. На другия ден, Моисей вижда, че двама израилтяни се бият помежду си. Тогава един от израилтяните му каза: Какво искаш? И мене ли искаш да убиеш като египтянина, когото вчера зарови в пясъка? Като разбра, че са видели престъплението му, Моисей се уплаши и избяга в пустинята, дето прекара цели 40 години да пасе овцете.
В това отношение Моисей имаше една добра черта, а именно: когато му казваха, че много пророци има в Израил, той се радваше.
29.4.1928г.
43. Който се отмята,  НБ , София
Когато Моисей отиде на Синайската гора и преседя там 40 дни, след като се върна, той толкова много светеше, че трябваше да си тури було, за да могат евреите да го гледат.
6.5.1928г.
44. Глас от града,  НБ , София
Обаче, Моисей не можа да издържи на тази заповед. Моисей беше голям патриот.
Моисей повторно иде на земята, носи двете плочи, за да ги възстанови, да покаже пред света написаните от памтивека Божии закони, Божии заповеди.
27.5.1928г.
45. Бог е Дух,  НБ , София
Ако земята се разтопява пред лицето на Бога, какво ще стане с обикновения човек, като се яви пред Него? И Моисей, който беше велик адепт, който учеше в Египет, толкова се изплаши от видението, че каза: „Много съм изплашен и разтреперан". – (Евреем 12:21). Моисей се уплаши от Бога, а евреите от него, защото светлина излизаше от лицето му.
Какво отговори Моисей на хората, които дойдоха да му кажат, че се явили много пророци като него? Той им каза: „Защо ви смущава това? Аз бих желал всички хора да станат пророци, които да вършат волята Божия.
9.1.1929г.
46. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Моисей разполагаше с голяма сила. Моисей представя Божественото в човека, а Арон - човешкото. Моисей възприемаше направо от Божествения свят, а Арон предаваше.
И тъй, за да бъдат отношенията на хората към Бога правилни, те трябва да разбират Божия закон така, както Моисей го е разбирал, както Христос го е разбирал и както днес се проповядва.
3.3.1929г.
47. Даде плод,  НБ , София
Казвате: Какво нещо е човек? В първата глава на Битието, Моисей пише за създаването на човека: „Взе Бог пръст, направи от нея човек, вдъхна в ноздрите му дихание, и той стана жива душа".
23.6.1929г.
48. Разумните кротки,  НБ , София
Не е нужно той да отваря Библията и Евангелието, да търси, какво Моисей е казал и какво – Христос.
Моисей не беше кротък човек. Това е невъзможно! Моисей казваше на евреите, че измежду тях ще излезе пророк, който ще носи кротостта в себе си, който ще наследи земята, затова те трябва да Го слушат.
13.10.1929г.
49. Вечно благовестие,  НБ , София
Моисей беше учен, посветен човек, свърши науките си в Египет, но не можа да оправи еврейския народ. На времето си, още Моисей се оплакваше от евреите, че въпреки грижите, които полага за тях, те са готови да го убият с камъни. – Защо щяха да го убият с камъни? – Има причина за това.
10.11.1929г.
50. Сторете да насядат,  НБ , София
Когато Моисей отиде при Фараона, да иска освобождаването на еврейския народ, той каза, че е изпратен от Бога на Авраама, на Исака и на Якова. Моисей не каза,че е изпратен от Бога на еврейския народ, но от Бога на Аврама, на Исака и на Якова. Каквито чудеса направи Моисей, такива направиха и мъдреците на Фараона.
24.11.1929г.
51. Влязоха в ладията,  НБ , София
Само по този начин той ще чува Божия глас в себе си и в ближния, както Моисей го е чул. Моисей разбра вътрешния смисъл на този стих, но евреите не го разбраха така, и затова Моисей трябваше да им проповядва, да ги запознае с дълбокия смисъл на живота, Моисей казваше на евреите: Бог ще издигне друг пророк между вас, и вие трябва да бъдете готови, да изпълните Неговия закон.
19.1.1930г.
52. Две лепти,  НБ , София
Трети пък си представят Бога такъв, какъвто Моисей Го описал. Моисей се е разговарял с Бога, слушал е гласът Му, но никога не Го виждал. При това Моисей беше един от великите посветени. Като се явил пред фараона, Моисей извършил големи чудеса, които почивали на известни закони.
9.3.1930г.
53. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Така е минал и Моисей през Червеното море.
6.4.1930г.
54. И рече Исус,  НБ , София
Моисей, който прекара 40 години в пустинята, знаеше отчасти този език. За да минат морето, Моисей вдигна жезъла си и раздели водата на две. Евреите минаха като по суша и когато всички бяха вън от морето, Моисей пак вдигна жезъла си, да съедини водата. Докато Моисей държеше в ума си мисълта, че всички чудеса, които ставаха чрез него, стават по волята Божия, той успяваше.
13.4.1930г.
55. Господар на съботата,  НБ , София
След Моисей трябваше да дойде Христос, да замести този закон с любовта и да каже, че Син Человечески, т. е. законът на любовта е господар и на съботата.
Когато изведе евреите от Египет, Моисей прекара с тях цели 40 години. те се хранеха с манна, която падаше от небето. Моисей ги съветваше да събират манна само за един ден, да не се разваля.–Добър е Бог, ще се погрижи за утрешния ден, – казваше им той.
Моисей създаде закона на съботата, а Христос каза, че човек трябва да стане господар на този закон.
24.9.1930г.
56. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
На земята законът е Моисей. Моисей му удря няколко тояги и го пита: „Кой ти позволи да ходиш гол, т.е. да грешиш?“ Ако срещне някой добре облечен, Моисей го поздравява учтиво и си отминава.
1.10.1930г.
57. Права мисъл, ООК , София
Така постъпи Той и с евреите, когато Моисей ги изведе от Египет.
17.10.1930г.
58. Единица мярка,  МОК , София
Моисей имаше магическата тояжка в себе си. достатъчно беше да вдигне жезъла си, за да постигне всичко, каквото желае. С тояжката си Моисей направи чудеса пред евреите.
12.11.1930г.
59. Правилно отношение към числата, ООК , София
Въпреки това хората четат какво е писал Моисей по този въпрос и вярват на думите му. И Моисей не е присъствал при създаването на света, но той черпил сведения от египетските библиотеки, имал известно откровение по този въпрос и след това е писал.
Евреите запитаха Христа, трябва ли мъжът да даде разводно писмо на жена си, когато я хване в прелюбодеяние? Христос им отговори: „Моисей нареди мъжът да дава разводно писмо на жена си, но той направи това заради тяхното жестокосърдечие.
16.11.1930г.
60. Ще ме видите,  НБ , София
Когато Моисей изведе евреите от Египет, той ги прекара през пустинята, дето цели 40 години се хранеха с манна, да станат човеци.
11.3.1931г.
61. Реалности и сенки, ООК , София
Един ден Моисей вдигна ръката си не навреме и на място и уби египтянина, заради което не влезе в Обетованата земя. – Кога може човек да влезе в Обетованата земя? – Когато стане господар на своите мисли, чувства и постъпки и когато завладее седемте си тела.
15.4.1931г.
62. Специфична работа, ООК , София
Моисей приложи този закон към евреите, но те не го приеха. Понеже евреите не приложиха закона на Любовта, Моисей прояви силата си към тях, като си послужи с магическата си тояжка.
14.7.1931г.
63. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Когато Моисей изведе евреите из Египет, той ги заведе в пустинята, където като деца трябваше да ги учи как да стъпват, как да пазят абсолютна чистота.
На това място, именно, е стъпил някога Моисей, заради което Бог му каза: „Изуй обущата си, защото мястото, на което си стъпил, е свято“. От този момент вече Моисей стана силен, мощен и беше в състояние да изведе израилския народ из Египет. Обаче, Моисей дълго време се колеба, да приеме ли тази задача или не. Моисей имаше много знания, но не се решаваше да приеме възложената от Бога работа и казваше: „Господи, тази задача е трудна за мене. Гъгнивостта на Моисей показва, че той е бил страхлив човек. Моисей нямаше право да убива, понеже беше член на Бялото Братство, а всеки член, който извършваше убийство, се наказваше строго. За да изкупи този грях, Моисей трябваше цели 40 години да пасе овци в пустинята. Казвате: „Работата на Моисей беше друга, но нашето положение не е лесно“. И на Моисей положението не беше лесно. Обаче по този начин Моисей изучаваше Божиите пътища.
Животът на Моисей представлява история на човешките изпитания. Искаме ли да познаем Божиите пътища, не трябва да бъдем страхливи като Моисей и като Ион. Трябва ли да проповядваме в Ниневия и след това да следим дали ще се изпълнят Божиите думи? Трябва ли, като ни даде Бог една тиква и тя изсъхне, да негодуваме за нея пред Господа? Трябва ли, като Моисей, да се отказваме от работата, която Бог ни възлага, защото сме гъгниви? Бог запита Моисей: „Кой създава красивата реч? При това ти знаеш причината, защото си гъгнив“. Днес и вие, като Моисей, не искате да напуснете овците си и да отидете да освободите народа си. Когато Бог се яви на Моисей, той беше на 80 години и си каза: „Как е възможно на тази възраст да се наема с толкова трудна задача, да освобождавам своя народ? По-добре ще си паса овците, както досега съм ги пасъл. Овцете на Моисей представляват израилския народ. Бог каза на Моисей: „Колкото години беше овчар, толкова години ще водиш еврейския народ в пустинята, където ще имаш работа с живи овци“. При един случай Моисей се обърна към Господа с думите: „Господи, овците, които ми даде, без малко щяха да ме убият с камъни“. Казвам: и вие, като Моисей, сте били овчари, пасли сте овци в пустинята, но отсега нататък ще пасете живи овци. От пребиваването си в пустинята Моисей придоби нови знания и издържа изпита си, вследствие на което ликвидира със своята карма.
4.10.1931г.
64. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
И след всичко това те ще цитират стихове от Писанието! Моисей даде много разрешения на евреите, но те притуриха към неговото учение много работи, който той не е казал.
3.1.1932г.
65. От смърт в живот,  НБ , София
Казва Моисей, че Бог тури на изпитание Адам.
10.7.1932г.
66. Прие го с радост,  НБ , София
Когато Израилският народ пътувал из пустинята, при онези свещени скитания, които Моисей направил, 12-те колена били задължени да носят по една част от цялата скиния*.
Ако четеш Моисей, чети го в оригинал, а не да се заблуждаваш с онова, което учениците му отпосле са говорили в името на Моисей. Моисей ще се чуди на онова, което отпосле са притурили към неговото учение.
Когато зададоха на Христа въпрос защо Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо на жена си, отговорът беше: "Заради вашето жестокосърдечие."
4.9.1932г.
67. Ценни мисли,  НБ , София
Моисей учи евреите, учи ги: така рече Господ, иначе рече Господ, но евреите не го и чуваха.
4.1.1933г.
68. Работа на природата, ООК , София
Който не разбира закона, започва да роптае, както роптаеха едно време евреите против Моисей.
1.10.1933г.
69. Постижимото,  НБ , София
Моисей е казал да мразиш врага си, пък аз ви казвам: Любете враговете си.
Моисей учи, светиите учиха.
8.10.1933г.
70. Вечният порядък (Вечният порядък и безпорядъкът в живота),  УС , София
И Моисей казва: „В началото Бог създаде небето и земята.“ Това са двата порядъка. А за земята Моисей казва: „А земята беше неустроена.“ Или, на научен език казано, и двата порядъка съществуват.
19.11.1933г.
71. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Какво е мислил Моисей е едно, а какво е мислил Христос след 2000 години, е друго нещо.
26.11.1933г.
72. Красивата страна на живота,  УС , София
И когато Моисей е казал: „Да възлюбиш Господа Бога твоего [с всичкото си сърце], с всичкия си ум, с всичката си душа и всичката си сила“, той е подразбирал именно тия 4 неща: да обичаш Бога като баща, като майка, като брат и като сестра с всичкото си сърце.
3.12.1933г.
73. Стани и яж!,  НБ , София
Моисей ги учи 40 години в пустинята какво да ядат, те казаха: „Дотегна ни тази манна, в Египет имахме хубави работи.“ Сега някои от вас сте вегетарианци, не ядете месо, [но] имате още отрови в кръвта си.
21.1.1934г.
74. Обичайте я!,  НБ , София
Моисей проповядва едно учение за любов, 10-те заповеди.
28.1.1934г.
75. Огнената пещ,  НБ , София
Ако е за бесене, вие може да четете Второзаконието, където Моисей прилагал неговия социален закон.
11.3.1934г.
76. Новата дреха, УС , София
Две видни лица – Моисей и Илия, приказвали с Него.
Там ще дойде Моисей, законодателят, все ще дойде Илия, пророкът. Той беше пророк, а Моисей законодател, а между тях беше Христос, изразител на новото. Моисей не се пожертвува. Бог му даде сила и Моисей не си поплюваше.
Ако постъпите като Моисей, ще ви заровят някъде и гробът ви никой няма да го знае.
11.3.1934г.
77. Словото,  НБ , София
Затова е казал Моисей, който е разбирал този закон: Когато любовта проникне в ума на човека, когато любовта проникне в сърцето на човека, когато любовта проникне в душата на човека и когато любовта проникне в духа на човека, тогава той може да разбере Словото.
18.3.1934г.
78. Стана здрав,  НБ , София
Ще цитира закона: „Не пожелай“ – казал Моисей.
15.4.1934г.
79. Наяве,  НБ , София
Ето, Моисей, който беше един от просветените ученици на тайните учения, и той е казал: „В който ден ти престъпиш великия закон на живота, ти ще умреш.“ Какво показва смъртта? Едно престъпление.
Дето казва Моисей: Бог сътвори Земята и Небето, Той дошъл да освободи Слънцето, да освободи Земята от влиянието на туй черното слънце.
И когато Моисей, който бил запознат с тези работи, казва: „Да не им се поклониш“… От тях зависи.
29.4.1934г.
80. Разпаленият въглен,  НБ , София
Питам: Желанията в съвременния човек не са ли едно ядене? Едно желание, което се заражда в човешката душа, едно неестествено желание не е ли неестествена храна? Моисей, който е разбирал това, казва: „Не пожелай!“ Една неестествена храна, която ще внесе една дисхармония в душата ти.
6.5.1934г.
81. Да имат живот,  НБ , София
Като дойде Христос, казва: „Моисей казва така, а пък Аз казвам така. Моисей е казал: „Око за око, зъб за зъб.“ [А Аз казвам]: Ако те плеснат от едната страна, обърни другата.
13.5.1934г.
82. Носителят на Неговото Слово, УС , София
Какво е писал Моисей, какво са писали пророците, какво – светиите, какво говорят хората за онова Божественото.
24.6.1934г.
83. Не живея за себе си,  НБ , София
Даже Моисей, който създаде онези, великите закони, десетте Божи заповеди, казва: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила, а баща си да почиташ.“
15.7.1934г.
84. Изново родени,  НБ , София
Тогава, какво беше поведението на Христа, когато доведоха при Него онази блудница? И казват: „Учителю, какво казваш Ти? Знаеш какво Моисей е казал за такива – с камъни да ги убиваме.
22.7.1934г.
85. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Та, нима което казва Христос, не е същото? Казва Христос тъй: „Имам власт да положа душата Си, имам власт и да я взема.“ За да познаете, че Син Человечески има власт, казва на болния: „Дигни одъра си и ходи!“ Моисей е писал, че в събота не може да си дига одъра.
29.7.1934г.
86. Вътрешният човек,  НБ , София
Ако така разсъждавам, че чрез Моисей Бог ни говори, ако беше съвършено Моисеевото учение, имаше ли нужда от Христос?
29.7.1934г.
87. Човешкото и Божественото, УС , София
И апостол Павел искаше да върне тези, които са повярвали в Христа, към Моисея, да вярват, както Моисей учеше.
Понякога се заражда едно противоречие: някой път Моисей живее в тебе, някой път Христос живее. Моисей, когато пасеше овцете, видя, че къпината гори.
9.9.1934г.
88. Мечът на Духа,  НБ , София
Когато Моисей построяваше скинията, Господ му каза: „Ще я построиш както си я видял горе.“ Сега еврейската скиния е разрушена, не се знае как е била построена.
16.12.1934г.
89. В Ниневия,  УС , София
Какво потомство остави Моисей? Моисей имаше особена мисия в света.
27.1.1935г.
90. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
Ще кажете, че Моисей е писал нещо по това. Че какво е писал Моисей за слънцето? Какво ще разберете от песента: О, слънце на живота ми! Ако слънцето е огнено, какъв живот може да дава то? Как може да го наречете – слънце на живота? Значи има едно слънце, на което може да се живее.
17.2.1935г.
91. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Писал един човек – Моисей, че земята била създадена от Бога.
3.11.1935г.
92. Герои,  УС , София
И човек казва: „Какво да правя сега?“ И Моисей нарежда, като вземете неговите заповеди.
92.2 Героите ( втори вариант )
Моисей написа заповедите си на две плочи: на едната написа Божиите закони, дадени в положителна форма; на другата написа човешките закони.
10.11.1935г.
93. Свещеният огън,  УС , София
Казва там: „Бог е Огън пояждающ – Свещен огън.“ Моисей, който беше посветен върху египетските тайни, знаеше почти всичко, което вещите, учени хора в Египет знаеха, трябваше 40 години да пасе овце, за да има една опитност, за да види какъв е външният израз на Свещения огън.
93.2 Свещеният огън ( втори вариант )
Моисей, който беше посветен в тайните на Египет, трябваше да пасе овце 40 години, за да разбере какво е всъщност свещеният огън. Моисей чу гласа на Бога от къпината.
29.12.1935г.
94. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта,  УС , София
Как ще живее тогава? Да мислите! Моисей не беше ли един светия? Не беше ли женен? Авраам не беше ли светия? Не беше ли женен? Яков не беше ли светия? Не беше ли женен? Чудни сте вие.
94.2 Причини за страданията ( втори вариант )
Моисей беше светия, но въпреки това – женен.
19.1.1936г.
95. Непроменливи величини, УС , София
Моисей е писал, че има 2000 години, откак светът е създаден. Моисей, който писа, не беше ли човек? Чудни са хората. Какво е писал Моисей, като е писал Библията? Какво разбират съвременните учени хора? Ако е до механическата страна...
3.5.1936г.
96. Четирите качества, УС , София
И Христос казва: „Който от вас е безгрешен, той да хвърли камък.“ Не е писал Моисей. А после други натургаха, че това казал Моисей, онова казал.
6.9.1936г.
97. Слепороденият човек, УС , София
Въпросът е: на кого е говорил Бог? На Моисей е говорил. Те намират, че онова, което Моисей направил, е право.
4.10.1936г.
98. Важността на черния дроб,  УС , София
Едно време, когато Моисей проповядвал, условията били съвсем други от днешните.
98.2 Важността на черния дроб ( втори вариант )
Едно време, когато Моисей проповядваше, условията бяха тогава други, и сега три хиляди години от Моисея условията са други.
11.10.1936г.
99. Реалното в Любовта,  УС , София
Когато Моисей отивал на планината, където Бог му дал плочите с десетте заповеди, видял, че един овчар пали огън, готви обяд. – „Какво правиш?“ – запитал го Мойсей. – „Ще пека агне за Господа. Той обеща да ми дойде на гости и да яде печено агне.“ Моисей се засмял и му отговорил: „Защо се заблуждаваш? Бог не ходи на гости и не яде печено агне“. Моисей, доволен, че освободил овчаря от заблуждението му, продължил пътя си към планината. Щом стигнал на върха, Моисей чул гласа на Бога, Който му казал: „Какво направи с моя добър раб? Знаеш ли, че ти уби надеждата на овчаря? Върни се сега и му кажи, че ще го посетя и ще ям от неговото агне“.
Моисей слязъл от планината, отишъл при овчаря и му казал: „Слушай Бог ми каза, че ще те посети. Моисей се отдалечил, скрил се между шубраците, да гледа как ще дойде Бог на гости и как ще яде.
Умно ли постъпил Моисей с овчаря? Той постъпил по човешки, а човешкият закон всякога остава неразбран и създава ред противоречия. Моисей казал на евреите: „Да възлюбиш Господа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила“. Въпреки това Моисей беше един от напредналите евреи.
99.2 Реалните неща в Любовта ( втори вариант )
Когато отива Моисей, да вземе да му даде Господ закона, този закон, който сега е написан в 10-те заповеди на планината. Казва му Моисей: Защо си толкова весел? - Обеща ми Господ, че ще ми дойде на гости. Моисей го гледа така очудено, казва: Не е така, Той Господ овци не яде и на гости не ходи; Той няма да си остави работите, и при тебе да дойде. Отишъл Моисей горе, горе на планината, видял Господа, но лицето на Господа беше изменено.
Нищо повече! И Моисей взе плочите, и тръгва, отива при овчаря, казва: Ще ме извиниш, казах, че Господ не ходи на гости, но не съм бил прав, ще ти дойде на гости. Моисей искал да научи тайната, скрил се и искал да види, как ще дойде Господ. И овчарят като седнал при трапезата, при яденето, по едно време заспал, и огънят от Небето взел всичкото агне! Събужда се овчаря, казва: Дойде Господ! Моисей тогава забелязал как ходи Господ на гости, и как яде агнета.
Не, ти си онзи умният Моисей с плочите който отива горе в планината. Моисей казва, какво нещо е Любовта, но какъв пример даде Моисей? Никакъв пример. Трябваше Моисей да покаже: Ако ти изкористиш Любовта, ти ще изгубиш Любовта, ти ще изгубиш всичко.
Когато отиде в райската градина там, както описва Моисей работите в Свещеното Писание.
17.1.1937г.
100. Учение и служение,  УС , София
100.2 Учение и служение на Бога ( втори вариант )
И казват за Христа, грешник е този; на Моисей Бог е говорил, ние не вярваме, че на Този Бог говори.
24.1.1937г.
101. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
„Както Моисей издигна змията в пустинята.“ Коя е причината, че Моисей издигна змията, от която хората се страхуват и която стана причина за човешкото нещастие? Според хората падналата змия била причина за човешкото грехопадане. На друго място виждаме, че същата тази змия, Моисей я издигнал в пустинята, за да могат хората да се лекуват.
Моисей стигна до там, да издигне змията, да се лекуват хората.
Всички хора са издигнали змията в пустинята, както Моисей я издигна.
До времето на Христа Моисей беше издигнал змията в пустинята, но с разпъването на Христа на кръста, заедно с Него се разпъна и старата култура.
7.2.1937г.
102. Разумният човек,  НБ , София
Той смяташе: С два крака ли трябва да ходи човек или с един крак? Да се убие ли трябва човек или да се изправи? Тогава Христос им казал: „Много добре е писал Моисей, но за да се изправи тази жена, всички вие трябва да бъдете светии.
21.2.1937г.
103. Ликвидиране и прилагане, УС , София
103.2 Ликвидация със стария живот и приложение на новия ( втори вариант )
Казвам: Вие искате ли да бъдете ученици? Евреите бяха ученици, които Моисей учи дълго време. Но от време на време те роптаеха, дигаха бунт, и Моисей казваше: Моите ученици не искат да възприемат учението, ще ме убият.
28.2.1937г.
104. Три необходими неща,  УС , София
104.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Че това е великият закон, който е поставил Моисей: Че трябва да възлюбиш Господа.
7.3.1937г.
105. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Като слезе от планината Моисей, израилският народ не можа да го гледа и той се принуди да си тури було на лицето и дълго време трябваше да ходи с това було.
7.3.1937г.
106. Обмяна в Божественото,  УС , София
106.2 Обмяна на божественото ( втори вариант )
Моисей даде на свещениците ленените дрехи като добри проводници.
18.4.1937г.
107. Синаповото зърно,  НБ , София
Моисей казваше: „Око за око, зъб за зъб“, обаче Христос каза: „Това няма да вярвате. Сега няма да бъде око за око и зъб за зъб, но точно обратното.“ Моисей казва: „Човек трябва да обича своя народ повече, а другите – по-малко.“ И Моисей имаше дълбоки причини да проповядва своето учение. Моисей не позволяваше на евреите да се женят за чужденци.
25.4.1937г.
108. Първата дума,  УС , София
108.2 Първата дума ( втори вариант )
Този стан във времето на Моисей го нямаше. Моисей едва тогава мислеше за този стан.
Моисей я преведе.
2.5.1937г.
109. Стана невидим,  НБ , София
Ако светът можеше да се оправи със закони, Моисей създаде толкова хубави закони, но израилският народ не можа да се спаси чрез тях. Сам Моисей казваше за тях: „Още малко, и този народ ще ме убие.“ Те имаха един законодател, когото насмалко щяха да убият.
16.5.1937г.
110. Рабство и приятелство,  НБ , София
Когато Моисей изведе евреите от Египет, той ги води цели 40 години из пустинята, път, който можеше да се извърви най-много за 3 месеца.
12.9.1937г.
111. Доброта и справедливост,  НБ , София
Моисей беше на Синайската гора, с Бога се разговаряше, даде ни закона, подигна нашия народ, а този нищо не е направил заради нас.“ Казват: „Ние сме под римско робство, освободи ни от тях и ние ще повярваме.“ Христос казва: „Ако вие Ме последвате в Моето учение, Аз ще направя римляните ваши братя и добре ще живеете, не като роби, но като братя.
19.9.1937г.
112. Идете при чистите извори,  НБ , София
Ако те имаха тези живите овци, пастири щяха да бъдат, както Моисей беше в пустинята.
Един ден, ако вашите очи се отворят, вие ще видите, както Моисей видя, горящата къпина. Моисей трябваше 80 години да работи, за да види къпината, която гори, да види, че има нещо, което гори и не изгаря.
29.5.1938г.
113. Обнова на човека,  УС , София
Казва се за Моисей, че бил гъгнив, имал някакво препятствие в говора си. Питам: От рождение ли е бил гъгнив? – Един ден Моисей видял как египтянин бие един евреин. Цели 40 години Моисей прекарал в пустинята, където го умил Бог. Веднъж, като пасъл овцете, Моисей видял, че една къпина гори. Моисей трябваше да мине през огъня, докато разбере как се освобождават народите. В първо време Моисей се отказа от тази мисия, но Бог го убеди, че с помощта на брата си Арон ще свърши възложената му работа.
1.10.1939г.
114. Двама господари,  НБ , София
Най възвишените хора, които са живели, вземете израилския народ, Моисей ги изведе из Египет и колко наказания за туй идолопоклонство. Моисей отиде да вземе закона, който Бог му даде, и те казват: „Направи ни богове, които да ги виждаме да ходят пред нас. Такива Богове, каквито Моисей описва, не искаме.“ Но съвременните културни хора, те изменили своите възгледи.
11.10.1939г.
115. Към обетованата земя! Великата песен, ООК , София
И трябваше 40 години да ги води Моисей, да обикалят, когато можеше за 3 месеца да я минат. 40 години трябваше да я обикалят, докато се освободят от египетския страх.
13.12.1939г.
116. Един опит, ООК , София
Когато Моисей отивал към Синайската планина, минал покрай един овчар. Днес ще ми дойде.“ Моисей му казал: „Господ агнета не яде. Като отишъл Моисей горе на планината, той видял, че Господ е недоволен от него. Господ му казал: „Иди кажи на овчаря, че ще му ида на гости.“ Моисей слязъл и казал на овчаря: „Криви ми са били понятията. Приготви се, Бог ще те посети.“ И Моисей се скрил на едно място, за да види как ще дойде Господ. И Моисей видял, че един огнен лъч слязъл отгоре и изпоял всичко. И тогаз Моисей е разбрал как Бог посетил овчаря. Овчарят разбрал и Моисей разбрал. Моисей разбрал колко е криво неговото понятие, но овчарят не е разбрал по кой начин дошъл Господ.
31.12.1939г.
117. Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека,  НБ , София
Те казваха: „Знаем, че на Моисей е говорил Бог, но на този дали говори, ние се съмняваме.“ Че каква разлика има между Моисея и Христа? Защо Бог да е говорил на Моисея, а на Христа да не е говорил? Ще кажете, че в сегашно време Господ не говори на никого.
28.1.1940г.
118. И ще родиш син,  НБ , София
Защо се бяха хванали за него? Моисей написа един закон.
Моисей минаваше за един от кротките хора. Моисей нямаше намерение да убива египтянина, но понеже беше силен, голям юнак, той го събори на земята примрял. Като помисли, че египтянинът е умрял, Моисей го взе и го зарови в пясъка. Но Моисей се много уплаши. А Моисей беше един от посветените. Моисей се уплаши много и избяга след това в пустинята, дето стана овчар, да изкупи прегрешението си.
Моисей си мислеше, че като убие египтянина, израилският народ ще се освободи. После, когато Бог искаше да го изпрати в Египет да освободи евреите, Моисей каза: „Господи, аз си опитах късмета, избери друг да свърши тази работа.
Знаете ли защо Моисей беше гъгнив? Първоначално той не беше гъгнив, но след като уби египтянина, той се уплаши много и стана гъгнив. Той ще те придружава навсякъде, докато езикът ти се развърже.“ Когато говореше с Господа, Моисей не беше гъгнив, но щом оставаше с хората и говореше между тях, тогава ставаше гъгнив.
21.4.1940г.
119. Каквото попросите,  НБ , София
Знаете ли какво се говори там, в Стария Завет? Когато Моисей искаше да види Бога, Бог му казва: „Ти не можеш да видиш лицето Ми и да останеш жив.“ Защо Моисей не можа да види лицето на Бога? Защото уби човек. Той му каза: „Ти можеш да видиш само гърба Ми.“ След това Моисей каза, че Бог е много милостив и дълготърпелив. Много хора, като Моисей, искат да видят лицето на Бога. Моисей, който беше един от посветените, не Го видя, че те ще Го видят. От голям патриотизъм към еврейския народ, когото искаше да освободи, Моисей направи едно престъпление.
Вие ще кажете, че Христос е казал: „Който почита баща си и майка си повече от Мене, не е заради Мене.“ Моисей пък казва: „Обичай баща си и майка си, за да живееш дълго на Земята.“ Как ще примирите това противоречие?
8.5.1940г.
120. Постижения на Любовта, ООК , София
Моисей му казва: „Ще се научиш да оставиш своите заблуждения.“ Отива горе на планината, вижда, че Господ е недоволен от него. Пита и Господ му казва: „Какво каза на овчаря?“ „Казах му, че Ти агнета не ядеш.“ – „Я да му кажеш, че Аз ще му ида на гости!“ Слиза Моисей от планината, минава край овчаря и му казва: „Макар че ти казах, че Господ агнета не яде, но Той ще ти дойде на гости.“ Овчарят се зарадвал. Моисей сега се интересува как Господ ще му дойде на гости, как ще яде агнето.
14.7.1940г.
121. Верен и истинен,  НБ , София
Аз разсъждавам и казвам: Ти като говориш, не е ли богохулство? Като кажеш ти, че църквата е всичко, не е ли богохулство? Като кажеш, че църквата спасява, не е ли богохулство? Как спасява църквата? Еврейската църква спаси ли евреите от всичките нещастия? Моисей можа ли да спаси евреите от гонението, което имат? Да не се заблуждаваме.
Моисей казва на еврейския народ: „Бог ще подигне пророк между вас като мене и този пророк, който не го слуша, той ще се изтреби от Земята.“ Туй е, което казва Моисей. Моисей знаехме откъде е.“ Моисей се оплакваше и казва: „Господи, и мене ще убият.“ Казва: „Не бой се.“
25.8.1940г.
122. Двете царства, СБ , РБ , София
Обаче, като четете Моисей, виждате, че той казва на евреите да не се кланят на слънцето. – Защо им казва така? – Защото хората са крайно суеверни.
28.8.1940г.
123. Учение и служение, СБ , РБ , София
Какво ще стане с живота на земята, ако слънцето не дава изобилно своята енергия? Какво ще стане с живота на земята, ако слънцето престане да изгрява и да залязва? Моисей е казал на евреите да не се кланят на слънцето и на звездите, да не се правят никакви земни кумири и идоли.
29.12.1940г.
124. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Тия дрехи, с които се обличат свещениците и които Моисей ги е направил – те са хубави неща, нямам нищо против тях – но то не е онова, което ще създаде света.
23.2.1941г.
125. Двама синове,  НБ , София
Единият от евреите му каза: Ти да не искаш и мене да убиеш, като онзи египтянин, дето го претрепа? Уплаши се Моисей и отиде в пустинята. 40 години трябваше да пасе стада, трябваше да се ожени, а според закона на посветените не трябва да се женят. Виждаме, че тогава в Моисей се заражда точно обратното желание. Моисей хвърли тоягата и тя се превърна на змия. Най-после Моисей реши да слуша. 40 години прекара Моисей в Египет в посвещение, 40 години прекара в пустинята – 80 години, и тогава беше в сила да иде в Египет, и да изведе евреите от Египет, като този, който пил 25 години и можа да превъзмогне. Моисей имаше един недъг и Бог не му премахна недъга, не му го отне, остави го гъгнив.
Питам: Каква беше опитността на Мойсея, който чу Онзи Глас пред горящата къпина? Питам: Какъв беше този огън? Видя Моисей една къпина, която гореше и не изгаряше. Като се приближи, чу един глас да му говори на някакъв език, който Моисей разбираше.
31.8.1941г.
126. Служение с Любов, СБ , УС , София
За да запазят учението на Моисей, те разпнаха Христос и казваха: „Бог е говорил на Моисей, но на този не е говорил“. Откъде знаеха те, че Бог е говорил на Моисей, а на Христос не е говорил? Като защитаваха Моисей, те очакваха да получат Божието благословение.
10.9.1941г.
127. Възелът, СБ , София
И Моисей написа законите по същия начин.
22.9.1941г.
128. От север към юг, СБ , София
Моисей е един от великите посветени на времето си, но за една своя грешка напуснал Египет и отишъл в пустинята, където прекарал 40 години като овчар. Като чу гласа на Бога от къпината, Моисей трябваше да се приготви за нова мисия. В първия момент Моисей се отказал под предлог, че е гъгнив, че не може да говори. До това време Моисей бил смел, решителен, но след убийството на египтянина изгубил смелостта си. И Моисей беше стар, когато отиде в Египет да освобождава своите сънародници. И съвременните хора, като Моисей, се отказват от възложената им работа под предлог, че не могат да говорят добре.
22.3.1942г.
129. Великият път,  УС , София
Казвам, ако Бога никой никога не е видял, какъв смисъл има това, че чистите по сърце ще видят Бога? Някои ще цитират стиха, че Моисей искаше да види лицето Божие. Знаете защо? Моисей имаше едно престъпление, което тежеше на него. Та всеки един от вас все си има по една спънка като Моисей. Не само това, но много работи Моисей допусна.
18.10.1942г.
130. Търсете Господа,  НБ , София
Господ казва: „Изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свято.“ Моисей беше един адепт и Господ му каза да си изуе обущата.
Моисей за деца е писал така.
Казвам: сега има голяма разлика между онова, което Моисей е казал, което Моисей е разбирал и което Христос е разбирал.
Разправят, когато Моисей се качил на Синайската планина, отивал да се качи, минал покрай един овчар (един анекдот е това), този овчар заклал едно агне и казва на Моисея: „Господ ми каза днес, че ще ми дойде на гости, затова заклах това агне за Него.“ Моисей бил еднобожник, казва: „Господ агнета не яде, ти си се заблудил.“ Станало тъжно на овчаря, започнал да плаче. Моисей отишъл при Господа и Господ като го видял, му казал: „Ти знаеш ли, че даде лош съвет на този овчар. Да се върнеш да поправиш погрешката.“ Върнал се Моисей и казал на овчаря: „Аз ти казах, че Господ няма да ти дойде на гости, но това не е вярно, както ти мислиш, е право. Моисей се скрил да види как Господ ще слезе да яде агне. Овчарят като се събудил, казва: „Много хубаво ядохме и пихме.“ Моисей разбрал, че Божественото ядене е огънят, който погълна нещата.
25.10.1942г.
131. Възлюблени,  НБ , София
Моисей, който разбираше този закон, застави евреите да принасят жертвоприношения – тия духове да ги нагостят, да им се простят греховете.
15.11.1942г.
132. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Когато Моисей извади евреите, учеше ги манна да ядат и те не искаха. После Моисей им позволи да носят жертвоприношения.
6.12.1942г.
133. Четирите неща,  НБ , София
Казват Моисей какво е казал.
20.12.1942г.
134. Търсете Царството Божие,  НБ , София
Не трябва да се връщаме какво е казал Моисей. Моисей беше при Господа, ходи на планината горе и Бог му даде заповедите, говори с Господа. Той разбра много добре работата, но евреите, които не бяха горе на планината, те съгрешиха, Моисей не съгреши.
28.2.1943г.
135. Мъдростта съгради, НБ , София
Моисей казва: „Не пожелавай туй, което ближният има.“ Пожелай всичко онова, което Бог ти е дал на тебе.
11.4.1943г.
136. Божественото Слово, НБ , София
Моисей седя 40 деня на планината и като слезе, евреите не можеха да гледат лицето му и той трябваше да тури един воал.
23.5.1943г.
137. В царството си, НБ , София
Защо, каква разлика имаше? Защо на Моисея е говорил, а на Исуса не е говорил? От 2000 години, кой е по-виден – Моисей или Христос? Христос е по-виден. Макар и неправилно, но Моисей колко има евреи – около 30 милиона. Моисей за 3000 години едва 30 милиона спечели.
20.6.1943г.
138. Създаде Небето и Земята, НБ , София
Когато Моисей е писал своето откровение, човечеството е било в едно състояние; когато Иоан е писал, човечеството е било в друго състояние.
25.7.1943г.
139. Закон и свобода, НБ , София
Не да имате един страх, как е писал Моисей и всичко да бъде съгласно с Библията.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.