Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


16.8.1914г.
1. Важността на малките неща, НБ , София
Ако клиновете бъдат големи и тъпи, как ще се забият? Тъй че малките неща отварят път на големите. Мога да кажа, че всички сегашни наши нещастия, общи и частни, се дължат на това презрение на малките неща в миналото.
Христос казва: „Не презирайте тези малки неща, не се стремете към големите, научете се да разпознавате каква сила се крие в малките неща и ги използвайте: те ще ви помогнат да добиете големите“.
Бих желал целият свят ден по-скоро да подивее, да стане чист, благороден, да не презира малките неща, които Бог обича, и да тури Любовта, Правдата, Мъдростта, Истината и силата на онова високо място, на което те трябва да стоят.
11.10.1914г.
2. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Затова се стремим от малките неща към по-големите, т.е. от животинското към разумното проявление.
6.6.1915г.
3. Божественият Промисъл,  НБ , София
Като наблюдаваме живота на Христа, виждаме, че Христос всякога е обръщал внимание върху малките неща.
19.11.1916г.
4. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
Христос е бил велик не само в големите неща: в създаването на хората, световете, а и в малките неща.
11.2.1917г.
5. Децата,  НБ , София
Знаете ли колко енергия, колко материя е пресирана в един атом? По същия начин, по същия закон и ние трябва да се смалим, да станем малки, като деца, защото велик е само Бог, и за да бъдем като Него, трябва да научим изкуството на преходните неща в битието, стадиите на преходния живот, защо малките неща минават от малки към големи.
15.2.1917г.
6. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Но като се оженили, невестата почнала да вика и да се кара за най-малките неща.
21.7.1918г.
7. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Силен човек е онзи, който обръща внимание на малките неща и от тях се учи. Като изучавате и наблюдавате малките неща, вие ще дойдете до вътрешно разбиране на Живота.
7.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Силенъ човѣкъ е онзи, който обръща внимание на малкитѣ нѣща и отъ тѣхъ се учи. Като изучавате и наблюдавате малкитѣ нѣща, вие ще дойдете до вѫтрешно разбиране на живота.
25.8.1918г.
8. Скритият квас,  НБ , София
Щом започвате от малките неща, големите постепенно ще ви се откриват.
8.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Щомъ започвате отъ малкитѣ нѣща, голѣмитѣ постепенно ще ви се откриватъ.
19.1.1919г.
9. Голямата вяра,  НБ , София
Разчитайте на онази жена или на онзи мъж, които обръщат внимание на малките неща.
24.8.1919г.
10. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Ако не можете да посадите няколко дръвчета, как бихте могли тогава да посадите вашите мисли? Божественият закон изисква да сте точни в най-малките неща, затова, ако се колебаете в изпълнението им, нищо няма да излезе.
4.3.1920г.
11. Труд и мъчение,  ИБ , София
Развийте вашето съзнание така, че в най-малките неща да схващате Божествените прояви.
9.3.1920г.
12. Девети март (22 март),  ИБ , София
Тази година ще си поставим като правило да бъдем изправни в малките неща, в малките добродетели.
28.3.1920г.
13. Законът и пророците,  НБ , София
Там се прокарва идеята за важността на малките неща.
4.4.1920г.
14. Зачудиха се,  НБ , София
Не е ли заблуждение от страна на малката рекичка, която полива едва десетина корена зеле, да мисли, че полива цялата градина? Колкото е опасно малките неща да преувеличават силата си, толкова е опасно големите неща да намаляват своята сила.
15.6.1920г.
15. Разговор,  ИБ , Сливен
м – означава малките неща,
23.6.1920г.
16. Три процеса,  ИБ , Бургас
Едно от качествата на любовта е, че тя се задоволява с най-малките неща. Който не оценява малките неща, още не е познал любовта. Господ започва все с малките неща.
30.12.1920г.
17. С думата „може“,  ИБ , Русе
От малките неща хората се изменят лесно.
18.12.1921г.
18. И Петър се грееше,  НБ , София
Малките неща, малките причини са подтик за велики дела или за велики престъпления – едно от двете.
1.1.1922г.
19. Сродните души,  НБ , София
И тогава Любовта ни към големите и малките неща трябва да бъде еднаква.
15.3.1922г.
20. Качества и проявление на волята,  МОК , София
Сега може да опитвате волята си в малките неща.
26.4.1922г.
21. Проява на кармическия закон, МОК , София
21.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Обаче само Бог може да спира погледа си на дребните, на малките неща; хората обръщат внимание повече на големите работи.
11.5.1922г.
22. Мястото на човека в природата, ООК , София
А за да проявите вашата воля, ще започнете с най-малките опити, с най-малките неща. За да познаете силна ли е вашата воля, вие ще правите опити с малките неща.
21.5.1922г.
23. Много плод,  НБ , София
Сега аз бих ви задал друга задача, да обмисляте дълбоко, не да напускате живота си, но да бъдете внимателни към малките неща в живота.
24.5.1922г.
24. Здравец, ИБ , Витоша
Та ние трябва да бъдем благодарни от малките неща, които Бог ни е дал.
28.5.1922г.
25. Неговата заповед,  НБ , София
Сега за нас се изисква един развит, просветен ум и да обръщаме внимание и на малките неща.
11.6.1922г.
26. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Малките грехове, малките неща ни спъват в пътя на живота.
14.6.1922г.
27. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Сега аз ви давам послушание в най-малките неща, послушание в най-малкото.
19.8.1922г.
28. Единственото начало, СБ , В.Търново
Тази философия е вярна и в най-малките неща. Истината седи в малките неща, не в големите.
19.8.1922г.
29. Новият живот, СБ , В.Търново
Сега ние, съвременните хора, избягваме малките неща, искаме изведнъж да оправим света.
5.11.1922г.
30. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Ако се обиждаш от най-малките неща, нямаш любов в себе си.
10.12.1922г.
31. Ще ви научи,  НБ , София
Ние трябва да се интересуваме от малките неща.
21.1.1923г.
32. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Когато хората разправят греховете ти, в душата си да останеш спокоен, да кажеш: „Аз познавам себе си, чистосърдечен съм в най-малките неща“.
Вие ще станете извънредно чувствителни, ще се обиждате от най-малките неща, ще кажете: „Защо Господ не ми даде това нещо?“ Не, така ще бъдете към Бога положителни, а спрямо хората ще бъдете негативни и ще привличате недъзите им, техните отрицателни черти.
11.2.1923г.
33. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Тѣ сѫ въ тия най-малкитѣ нѣща.
11.3.1923г.
34. Видѣхме Господа,  НБ , София
34.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Казвам си: Ето един човек, който превръща буквите в числа. – Как го търпиш? – Как ни търпи Бог? Мислите ли, че вие, които стоите пред Великата интелигентност и философствувате, стоите по-високо от този човек, който се разговаря с мене? Не трябва ли и ние да бъдем подобни на Бога? Защо не гледате и на малките неща като на важни? И най-малките неща в света имат смисъл.
Ако искате да видите Бога, ще Го намерите в най-малките неща. Първо ще Го видите в най-малките неща, а после – в големите.
29.4.1923г.
35. Работа на окултните сили, ООК , София
Ако тия, малките неща, не можем да ги направим в клас, как ще можем да направим в света тия неща, които изискват много повече воля? Там има много по-сериозни неща.
Тия, малките неща са, които спъват окултните сили вътре в нас, да можем да работим.
9.9.1923г.
36. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
В Божественото малките неща стават всякога големи.
10.9.1923г.
37. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
Малките неща Бог ги е направил да имат сила, да растат.
Най-малките неща в живота се осмислят добре, когато има любов.
25.11.1923г.
38. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Тогава как ще разберете Бога? Идеята за малките неща у вас е свързана с нещо слабо. Действително, в практическия живот, в обикновения живот е така: малките неща са слаби.
25.11.1923г.
39. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Най-малките неща, микроскопическите, трябва да се приложат.
28.11.1923г.
40. Волята Божия, ООК , София
Животът седи в малките неща.
2.12.1923г.
41. Който люби,  НБ , София
И онзи, който има тази велика Любов в душата си, за него тези малките неща внасят радост и веселие.
19.12.1923г.
42. Окултната музика в живота, ООК , София
Щом са добре дошли, като дойдат парите в мене, ще ги угостя и – хайде навън! А сега всички хора угощават парите, турят ги в касата си и им казват: „Навън няма да вървите!“ – Не, ще им кажете: „Навън!“ Та ще оценявате малките неща.
25.5.1924г.
43. Малките придобивки в живота,  МОК , София
Много от вашите погрешки се дължат на това, че вие не сте доволни от малките неща.
7.7.1924г.
44. Топлината на живота, МС , София
44.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Вие сте хора с високи идеали и за тия, малките неща казвате: „Тия са малки работи."
24.8.1924г.
45. Качества на разумния живот, СБ , София
Например най-малките неща могат да ви смутят.
45.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Запример, най-малките неща могат да ви смутят.
15.10.1924г.
46. Абсолютна справедливост, ООК , София
И тъй, обръщам вниманието ви към най-малките неща в света.
5.11.1924г.
47. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
Казвам: великото благо в света седи в изучаване на малките неща, затуй трябва да се поправят малките погрешки.
12.11.1924г.
48. Забравените неща, ООК , София
Тогава и най-малките неща в живота ти ще се осмислят и няма да представляват дреболии за тебе.
30.11.1924г.
49. Съсредоточение, МОК , София
49.2 Съсредоточение ( втори вариант )
Ще започнете с малките неща: ще правите микроскопически опити.
31.12.1924г.
50. Малката радост, ООК , София
Приложете този начин за новата година във вашия живот! И през тази нова година, когато отворите този нов лист, четете новата глава, в която пише, че Бог се намира и в малките неща. Ние не оценяваме Любовта, която иде чрез малките неща, например чрез един портокал.
4.1.1925г.
51. Моята заповѣдъ, НБ , София
Започни съ най-малкитѣ нѣща.
51.2 Моята заповед ( втори вариант )
Започни с най-малките неща.
18.1.1925г.
52. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
Сега вие мислите, че тия малките неща, които стават в живота, нямат връзка.
Малките неща се обичат.
52.2 Двете възможности ( втори вариант )
Та вие мислите, че между малките неща, които стават в живота ви, няма никаква връзка.
18.1.1925г.
53. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Често, малкитѣ нѣща въ свѣта ставатъ причина да ни спъватъ въ нашия вървежъ.
53.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Често, малките неща в света стават причина да ни спъват в нашия вървеж.
25.1.1925г.
54. Който иска славата, НБ , София
Забѣлѣжете, има единъ великъ законъ въ Любовьта: онзи, който ви обича и когото вие обичате, ще се радва на малкитѣ нѣща, който му давате.
54.2 Който иска славата ( втори вариант )
Забележете, има един велик закон в Любовта: онзи, който ви обича и когото вие обичате, ще се радва на малките неща, който му давате. Само Любовта може от малките неща да прави велики работи.
1.2.1925г.
55. Азъ Те познахъ, НБ , София
И когато съзнаемъ туй учение, трѣбва да го приложимъ на опитъ въ най-малкитѣ нѣща. Слѣдователно, ние трѣбва да започнемъ отъ малкитѣ нѣща въ свѣта.
55.2 Аз Те познах ( втори вариант )
И когато съзнаем туй учение, трябва да го приложим на опит в най-малките неща. Следователно, ние трябва да започнем от малките неща в света.
1.2.1925г.
56. Чудните предположения,  МОК , София
Малките неща ни учат на великите проявления на живота.
Сега аз искам да ви наведа на мисълта да обръщате внимание на малките неща в живота си. Ние пренебрегваме малките неща – житото, ръжта, въздуха, Слънцето – абстрахираме се от тях, но това не е философия, това е криво разбиране на живота.
И тъй, като основа на новия морал ще турите закона за най-малките неща.
7.7.1925г.
57. Дванадесет положения - съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, МС , София
- Колко е богоугодно, когато ученикът и в най-малките неща в живота си вижда Бога в своето Величие и Слава.
5.8.1925г.
58. Разумни наблюдения, ООК , София
Хубаво нещо е човек да бъде наблюдателен, да схваща и най-малките неща, но да ги използва за своя поука, а не за критика.
23.8.1925г.
59. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
Малките неща – това са силните неща.
24.8.1925г.
60. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
За големите неща ние сме съвършени, с чукове можем да ги поправим, лесно ги дяламе, но за малките неща се изисква голям майстор.
26.8.1925г.
61. Нарядъ и упътвания (срѣда), СБ , В.Търново
Той и въ малкитѣ нѣща е великъ, и въ голѣмитѣ нѣща е великъ.
61.2 Чистота и святост ( втори вариант )
Той и в малките неща е велик, и в големите неща е велик.
18.11.1925г.
62. Козативни сили, ООК , София
Той е крайно взискателен, намира погрешки във всички хора и малките неща прави големи.
27.12.1925г.
63. Показа им ръцете си,  НБ , София
Служенето на Бога е служене, което иде най-естествено и се проявява и в най-малките неща.
21.2.1926г.
64. Изразително лице,  МОК , София
Като знаете това, не се стремете да отричате значението на малките неща в живота.
21.3.1926г.
65. Закон на съпоставяне,  НБ , София
В дадения случай у нас има скрито, складирано толкова богатство, че дори е грешно и престъпно да се спираме върху малките неща.
11.4.1926г.
66. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
И малките неща в нашия живот могат да станат причина за раждане на една вътрешна дисхармония.
28.4.1926г.
67. Здравословни условия, ООК , София
Ако Бог поставя човека в такава малка форма, каквато е клетката, и от това му положение изкарва велик философ, защо му са нужни големите работи? Когато Бог работи, от малките неща Той може да изкара велики работи.
5.5.1926г.
68. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Първото правило в живота: бъдете доволни от най-малките неща, които Бог ви дава.
3.10.1926г.
69. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
69.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
За колко милиона години ще изходите първия път? (- Може би ние сме малки.) Сега питам: защо едни хора са големи, други – малки? Само малките неща се движат.
6.10.1926г.
70. Двата полюса, ООК , София
В новата култура съдят за благородството на човека по това как се проявява в най-малките неща.
И тъй в природата малките неща растат, а големите се смаляват.
17.10.1926г.
71. Любов и вяра,  МОК , София
Коя е основната мисъл на тази лекция? – Законите на любовта и на вярата. – Разбрахте, че любовта обръща внимание на малките неща, а вярата – на големите.
71.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Ако тебе най-малките неща те стряскат, каква разлика има между едно четвероного и един човек? Като срещна едно куче, ще кажа: «Вдигни си опашката!» Туй куче хубаво разрешава въпроса.
В Любовта има друга една опасност: че малките неща много пъти се увеличават - едно нищо нещо, направиш го цял един подвиг.
8.12.1926г.
72. Последната постъпка, ООК , София
Казвам: Вие трябва да цените малките неща, да давате място на малките идеи, на малките чувства, които се зараждат във вас. В малките неща се крие Божественото.
26.1.1927г.
73. Което оправя, ООК , София
То е следното: човек трябва да се научи да мисли правилно и да се стреми към реализиране на малките неща.
13.2.1927г.
74. Светото място,  МОК , София
Като ученици, вие трябва да се спирате върху малките неща, да се учите от тях.
И тъй, научете се да цените малките неща; като научите този закон, ще видите, че и росната капка съдържа толкова сили и възможности, колкото и големият извор; ако човек вярва в това, росната капка ще се увеличи, ще стане голям извор, от който мнозина ще могат да черпят.
27.2.1927г.
75. Здрави връзки,  МОК , София
Следователно научете се да цените малките неща.
Като изучавате малките неща, постепенно ще вървите към големите, като се нагаждате към новите форми на науката, на живота, на изкуствата; не можете ли да се нагодите към новите форми, да ги използвате разумно, вие ще се върнете назад, към старите форми - това подразбира инволюция.
75.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Малките неща съществуват благодарение на големите. Благодарение на малките неща ние се забавляваме. Малките неща, това са приятни забавления.
5.6.1927г.
76. Две думи,  НБ , София
Ние трябва да знаем, че малките неща могат да се разрастват.
21.8.1927г.
77. Ще се превърне в радост, СБ , София
Трябва ли ние, които сме във великото благословение, във Великия океан, да се смущаваме от малките нещастия, които ни сполетяват? Великият океан трябва ли да рони сълзи, че малката речица може да опетни брега му? Той ще се поусмихне и ще каже: „Всеки, който се влива в мене, утаява се и бистър става“.
31.8.1927г.
78. Малките резултати, ООК , София
Какво струва на тази жена да тури кофата пред вола да го напои? Човек трябва да бъде справедлив! Ако е готов да услужва на човека, защо да не услужи и на едно животно? Ученикът трябва да обръща внимание и на най-малките неща.
16.10.1927г.
79. Значение на линиите,  МОК , София
Обаче в желанието си да постигне нещо голямо, велико, човек пропуща малките неща, които, всъщност, ще го ползват най-много.
23.11.1927г.
80. Свещ, която не гасне, ООК , София
Разумният, способният ученик се учи от малките неща.
25.3.1928г.
81. Остани с нас!,  НБ , София
Той е Божественият свят, който се проявява и в най-малките неща на живота.
15.4.1928г.
82. По-драгоценен,  НБ , София
Питам: нима вашите глави не са посипани с брашно? Днес хората се безпокоят за най-малките неща и са готови за нищо и никакво да се самоубиват.
13.5.1928г.
83. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Казвам: малките неща в света са трудни, а големите са лесни.
18.7.1928г.
84. Единство и общност, ООК , Мусала
И най-малките неща в Природата са представители на нещо велико и разумно.
2.11.1928г.
85. Най-високото място,  МОК , София
Не пренебрегвайте малките неща, за да се ползвате от благата, които крият в себе си.
85.2 Най-високото място. Закон на икономията в природата ( втори вариант )
Та малките неща не ги пренебрегвайте.
30.11.1928г.
86. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
Ще каже някой, че не се интересува от малките неща.
20.2.1929г.
87. Форми в природата, ООК , София
Някой вижда най-малките неща, а друг не вижда и най-големите.
87.2 Истинската реалност ( втори вариант )
Най-малките неща показват, че са най-далеч от нашето съзнание.
28.7.1929г.
88. Що трябва да речете,  НБ , София
Малките неща спъват човека.
14.8.1929г.
89. Пробният камък, ООК , София
Къде се крие злото? – В най-малките неща.
20.10.1929г.
90. От всичките най-много,  НБ , София
Това показва, че най-малките неща, най-малките дарби са най-важни за човека.
90.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Малките неща са важни за нас.
1.1.1930г.
91. Личност и душа, ООК , София
Следователно малките неща не разрешават въпросите.
91.2 Личност и душа ( втори вариант )
Следователно малките неща не разрешават въпросите.
10.1.1930г.
92. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
92.2 Природните функции на човека ( втори вариант )
Той добива чрезмерна чувствителност, пръстите му стават дълги и сухи, най-малките неща го обиждат, във всичко той е чувствителен.
19.1.1930г.
93. Две лепти,  НБ , София
И природата се стреми да изкара нещо велико от малките неща.
14.3.1930г.
94. Дисонанси в живота,  МОК , София
94.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Малките неща в природата произвеждат най-големите резултати.
28.5.1930г.
95. Правилно разбиране, ООК , София
Преди да види малките неща, човек трябва да види големите.
4.7.1930г.
96. Освобождаване,  МОК , София
96.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Той не фигурира. 1/4 какво показва? („ Че се е явила и една дъщеря. ) А 4/5 в дадения случай, както дробта е поставена, малките неща в света дават тон на нещата. Малките неща са запетайки в природата, от които зависи решаването. В българския език гласните не се подразбират, но в математиката се вижда, че малките неща имат предназначение или тъй наречените предпазителни мерки - да знаем числата цели ли са, или дроби.
13.7.1930г.
97. Връзване и развързване, МС , София
Великите работи в света започват от малките неща.
Това показва, че силата не седи и в малките неща.
19.8.1930г.
98. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Често малките неща носят големи блага в живота на човека.
12.12.1930г.
99. Две реалности,  МОК , София
Вие ще познаете великия човек по това, че се отнася с голямо внимание към малките неща.
99.2 Отвън и отвътре. Светлината и мисълта ( втори вариант )
За онзи, който разбира, и най-малките неща имат смисъл, а който не разбира, и най-великите работи са обезсмислени.
24.12.1930г.
100. Единица време, ООК , София
Малките неща в живота развалят работите.
4.1.1931г.
101. Здрава основа,  УС , София
И най-малките неща, с които човек се ползва, говорят за неговия характер.
25.2.1931г.
102. Причини за несполуки, ООК , София
За да имате успех в живота си не пренебрегвайте малките неща.
3.4.1931г.
103. Тригон,  МОК , София
103.2 Тригон ( втори вариант )
Това не е мечка, но той веднага изскочи от прозореца навън от страх! Питам онзи човек, който го е страх от мишка, какъв е? Кой го е страх повече от мишка – мъжете или жените? Ако тебе малките неща в живота те плашат, трябва да знаеш, че ти имаш една слабост в организма.
26.6.1931г.
104. Красивите линии,  МОК , София
Малките неща проникват в човека и го обновяват. Не може ли човек да възприеме и оцени малките неща, и да минат големите през него, те изтичат навън и той пак остава сух.
19.7.1931г.
105. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Чудни и велики са Божиите дела! Бог е велик в малките неща.
21.8.1931г.
106. Отиване и връщане, СБ , София
За тази цел започнете с най-малките неща, които още сега можете да направите; едно от малките неща е следното: вземате например Библията, отваряте някъде и четете; в това време една муха кацне на носа ви и вие изгубвате връзката, не помните вече къде сте чели.
6.1.1932г.
107. Граници в живота, ООК , София
Давайте цена и на малките неща.
8.1.1932г.
108. Бавни и бързи движения,  МОК , София
Успехът зависи от малките неща.
17.1.1932г.
109. Освободени,  НБ , София
Малките неща са далечни неща, големите неща са близки неща.
22.3.1932г.
110. Единният живот,  ИБ , София
И малките неща се ценят, но законът на любовьта изисква големи работи.
10.4.1932г.
111. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Най-малките неща имат цена.
13.4.1932г.
112. Закон на вярата и любовта, ООК , София
112.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Във всеки един човек, в камъка, в дървото, в слънцето, в звездите, в ангелите - навсякъде може да видите Бога - в малките неща и в големите неща.
1.7.1932г.
113. Даване и вземане,  МОК , София
113.2 Даване и вземане ( втори вариант )
И малките неща, и големите неща, и църквите, всичко това ще рухне.
14.8.1932г.
114. Оставете децата, СБРБ , 7-те езера
Сега, ние трябва да благодарим на Бога за малките неща, които служат на големите.
Единственото нещо, което човек не може да отхвърли в живота си, това са малките неща – децата.
2.10.1932г.
115. Правила за живота,  УС , София
Какво знание е това? Ако те смущават най-малките неща, учен човек ли си ти? Смущението е външен процес.
19.10.1932г.
116. Правилно отношение, ООК , София
Обръщайте внимание на малките неща.
Ти си богат, учен, знаеш как е създаден светът, какви йерархии ангели има, но работата ти не върви добре. – Защо? – Не обръщаш внимание на малките неща.
Бог се отличава по това, че обръща внимание и на малките неща.
4.11.1932г.
117. Дадено и установено,  МОК , София
117.2 Движение, трептение и разширение (Дадено и установено) ( втори вариант )
Великите неща в света се смаляват, а пък малките неща се увеличават.
9.11.1932г.
118. Божественото дърво, ООК , София
Отдето минавам, каквото срещам на пътя си, всичко изучавам, уча се от най-малките неща – на всичко обръщам внимание.
118.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
През най-малките неща, отдето минавам, на всичко обръщам внимание, всичко изучавам.
9.12.1932г.
119. Музикален път,  МОК , София
119.2 Музикален път ( втори вариант )
Най-малките неща в живота имат отлично съдържание в себе си и ако ние живеем живота по този начин, то животът ще бъде едно приятно постижение.
11.12.1932г.
120. Забраненият плод,  УС , София
Сега вие се занимавате с велики работи и казвате, че това е дребно нещо, да се откажеш от кацата с мед. – Не, оттам трябва да започнеш – от малките неща.
14.12.1932г.
121. Една похвала, ООК , София
От вас се иска благородство, чувствата ви да се ръководят от търпението; от вас се иска воля да прилагате и малките неща, нищо да не отлагате.
4.1.1933г.
122. Работа на природата, ООК , София
И тъй, бъдете доволни от всичко! Ако не можете да се радвате на една водна капка, на един скъпоценен камък, на един ручей, на един слънчев лъч, на един плод, на какво ще се радвате? Ако не се радвате на малките неща, няма да се радвате и на големите.
25.1.1933г.
123. Новата песен, ООК , София
Далечни са малките неща, а близки са големите; далечни са неразбраните неща, а близки – разбраните.
Човек не трябва да се срамува от труда и от работата; да се интересува и от най-малките неща.
26.4.1933г.
124. Трите посоки, ООК , София
124.2 Трите посоки ( втори вариант )
Ако ние в малките неща не виждаме Божественото съдържание, тогава животът няма смисъл.
9.8.1933г.
125. Работа и почивка, ООК , София
125.2 Почивка ( втори вариант )
Малките неща, които усещате, за които после може да се говори, това е Царството Божие, за което може после да се говори.
29.10.1933г.
126. Няма да ви остави,  УС , София
Правило: Малките неща в живота често създават големи неприятности, стават основа за едно бъдещо нещастие.
10.12.1933г.
127. Законът на молитвата,  УС , София
Ако вие изучавате живота на светиите, ще намерите, че те в своя живот са обръщали внимание на малките неща и то с цялата си последователност.
17.12.1933г.
128. Освободеният роб,  НБ , София
Малките неща представят големи взривове.
5.1.1934г.
129. Обичайте положителното,  МОК , София
По-малките неща ще се поправят чрез по-големите.
19.10.1934г.
130. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Но при известни условия големите неща и малките неща имат съвсем същите резултати.
Обновата в живота всякога седи в малките неща. Когато вие искате да се обновите, трябва да употребите малките неща.
130.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
При известни условия големите неща и малките неща имат съвсем същите резултати.
Обновата в живота всякога седи в малките неща. Когато вие искате да се обновите, трябва да употребите малките неща.
5.12.1934г.
131. Веселие и радост, ООК , София
Малките неща са по някой път велики работи.
12.12.1934г.
132. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
Така Господ обръща внимание на малките неща. Той обръща внимание на малките неща.
16.1.1935г.
133. Божествената справедливост, ООК , София
Вие пренебрегвате малките неща и очаквате нещо.
Казват: „От малките неща станали големи."
27.1.1935г.
134. Подмладяване,  УС , София
Той се радва и на малките неща, както и на големите.
30.1.1935г.
135. В нова окраска. Богатството на деня, ООК , София
Че това са малките неща.
1.3.1935г.
136. Голямото и малкото, МОК , София
Малките неща създават погрешките, а големите работи създават добродетелите. Малките неща винаги създават погрешките. Само малките неща създават погрешки.
Господ казва: „Дайте му два долара и да си върви в другия свят.“ Вие казвате, че малките неща се увеличават, нали така? Как е възможно малкото да се увеличава? Как е възможно голямото да се смалява? Голямото и малкото са два процеса.
13.3.1935г.
137. Най-добрият плод, ООК , София
Сега колко неща трябва да се запомнят? Големите неща и малките неща, които са неделими.
За най-малките неща не бъди скържав, бъди щедър.
17.3.1935г.
138. Добрият живот,  УС , София
Върне ли се в животинското си състояние, човек се страхува от най-малките неща.
8.5.1935г.
139. Трите геометрични фигури, ООК , София
С това Господ иска да ми каже, че не трябва да презирам и най-малките неща, защото Той ги е създал.
12.5.1935г.
140. Правото на Любовта,  УС , София
140.2 Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) ( втори вариант )
Ще кажете: „Че каква нужда може да имаме?“ В света малките работи всякога имат нужда, а големите неща всякога могат да помогнат, а малките неща всякога се нуждаят от нещо. Малките неща казват: „Дай!“ И при тях, дето и да минеш в света, ще слушаш: „Дай, дай, дай!“ Една дума, която я произнасят в цялата вечност.
21.8.1935г.
141. Ценност на нещата,  РБ , 7-те езера
Ето защо, всеки трябва да се стреми да изработи в себе си правилна външна обхода и чувство да цени малките неща.
Всяко недоволство, всяко неразположение на човека се дължи на нарушаване закона на обходата и на обезценяване на малките неща.
4.9.1935г.
142. Отворени книги, СБ , РБ , София
Малките неща ще гледате отблизо и под микроскоп, или с увеличително стъкло.
29.9.1935г.
143. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
143.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Човек трябва да започне от малките неща и постепенно да върви към големите.
20.10.1935г.
144. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
Ти, дето ме хвалиш, ти за мен си слушал много лоши работи, а сега, понеже се намираш в трудно положение, искаш да извадиш от торбата си само малките неща, които знаеш хубави зарад мен.“ Тъй зная аз работите.
22.11.1935г.
145. Подядане и ощетяване,  МОК , София
То са малките неща, които могат да се реализират.
24.11.1935г.
146. Бъди доволен,  УС , София
Във всеки случай трябва да знаеш, че в най-малките неща се крие потенциално Божественото вътре.
Най-първо, бъди доволен от най-малките неща, които Бог ти дава.
27.11.1935г.
147. Към извора, ООК , София
Всяка любов, която най-малките неща могат да я видоизменят, тя е слаба любов.
Велико нещо е човекът! В най-големите противоречия в живота, да не изгуби вярата в Бога! Да седи, да очаква с търпение, с вяра! И винаги, в малките неща, които Бог ни дава всеки ден, да виждаме разрешението.
20.12.1935г.
148. Разнообразието,  МОК , София
Малките неща в живота са важни при дадени случаи.
22.12.1935г.
149. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
149.2 Земята като училище ( втори вариант )
Ако малките неща сте постигнали, трябва да работите много, за да постигнете големите. „И Петър рече: „Сребро и злато аз нямам, но което имам, това ти давам: В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи!“ И като го хвана за дясната ръка, вдигна го; и тоз час утвърдиха се плесните и глезените му.
В какво се заключава новото? – В изпълнението. – Как се предава изпълнението? – Чрез вглеждане в малките неща. Сега аз говоря за малките неща, които остават скрити от погледа на всички, но Бог ги вижда.
29.12.1935г.
150. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Ние трябва да се покажем силни в малките неща.
26.1.1936г.
151. Слуги на Доброто, УС , София
151.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Всеки човек се радва на малките неща в живота, защото те отразяват чистотата и светлината.
4.3.1936г.
152. Служене и прислужване, ООК , София
Малките неща ще ви отнемат четири-пет минути най-много.
8.3.1936г.
153. Абсолютна справедливост, УС , София
153.2 Абсолютна справедливост ( втори вариант )
Бог иска от нас да изпълним волята Му в най-малките неща.
22.3.1936г.
154. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
От тук научих закона, да не казвам, че от малките неща не може да излезе нещо.
6.9.1936г.
155. Слепороденият човек, УС , София
Нещата от малките неща започват.
13.9.1936г.
156. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
Онзи, който най-малките неща го спъват в живота, за най-малките неща се дразни, не можеш да разчиташ на него.
27.9.1936г.
157. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
Малките неща стават големи.
16.10.1936г.
158. Същественото за младите,  МОК , София
Да се говори, че малките неща отпосле станали големи, е несъвместимо. От големите неща са станали малките неща.
158.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Малките неща после са станали големи.
10.1.1937г.
159. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
Малките неща са толкова важни, колкото и големите.
29.1.1937г.
160. Грозота и красота,  МОК , София
Големите неща отдалеч трябва да ги гледаме, а малките неща отблизо трябва да ги гледаме.
Тогава има друго едно разрешение: големите неща отдалеч са красиви, отблизо са грозни; малките неща отблизо са красиви, отдалеч са грозни.
Научете се да разбирате малките неща.
160.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Големите неща отдалече трябва да ги гледаме, малките неща отблизо трябва да ги гледаме.
Малките неща отблизо са красиви, отдалече са грозни.
Научете се да разбирате малките неща.
21.2.1937г.
161. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Тя е следната: Бог обръща внимание на малките неща.
23.3.1937г.
162. Да живеем за Господа,  ИБ , София
Помнете: малките неща в живота понякога са по-важни от големите.
28.3.1937г.
163. Примирителната постъпка,  УС , София
Обръщай внимание на малките неща.
31.3.1937г.
164. Малката топлина и малката светлина, ООК , София
Вижда една мравя, мъчи се, едно сухо дърво някъде, където минава едно съчувствие има към най-малките неща.
28.4.1937г.
165. Умни, здрави и богати, ООК , София
Ако малките неща не оценяваш, малките величини не разбираш, големите са безсмислени в живота.
4.7.1937г.
166. Мислете за светлината!,  НБ , София
Силни са малките неща. Малките неща идват до тебе, затова Бог се проявява в малкото в света.
21.7.1937г.
167. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
На малките неща човек трябва да обръща внимание, защото от тях може да се учи.
167.2 Ценности и възможности ( втори вариант )
А пък на малките неща, които Бог ги създал, обръщай внимание, понеже от малкото човек се учи.
А пък на малките неща, които Бог ги създал, обръщай внимание, понеже от малкото човек се учи.
22.8.1937г.
168. Съществени връзки, СБ , РБ , София
Като оценяваме и най-малките неща, ние се свързваме с Този, Който ги е създал.
26.9.1937г.
169. Ликвидация на века,  УС , София
Ако не можеш една обидна дума, като крива линия, да поставиш на мястото й, какво убеждение имаш? Ако не можеш от кривите линии в живота си да създадеш един красив образ, какво верую имаш? Ако най-малките неща в живота ти те спъват, какво е твоето разбиране?
6.10.1937г.
170. Ценностите в живота, ООК , София
Аз обръщам на малките неща внимание.
15.10.1937г.
171. Разумните движения, МОК , София
Най-малките неща в света да те интересуват.
12.11.1937г.
172. Съгласуване, МОК , София
И най-малките неща в живота съдържат възможности за едно голямо щастие.
28.11.1937г.
173. Служене на Бога,  УС , София
Малките неща спъват развитието на човека.
10.12.1937г.
174. Измерения, МОК , София
Казвам: Затуй в природата има един закон – Бог ни дава малките неща, които опитваме, защото всичките големи неща са градени върху малките.
19.12.1937г.
175. С ключ и без ключ,  УС , София
Тя представя обич към малките неща.
22.12.1937г.
176. Ползата от краката, ООК , София
Нито малките неща ги виждаме, нито големите работи ги виждаме.
26.12.1937г.
177. Малките неща,  УС , София
Те само цитират, какво е казал Христос, а пренебрегват малките неща.
31.12.1937г.
178. Дишане, МОК , София
Малките неща имат възможности да станат голями.
9.2.1938г.
179. Страдание и учение, ООК , София
Тия, малките неща са необходими, заслужението на великото в света.
13.2.1938г.
180. Станете вие, които спите!,  НБ , София
Малките неща са постижими.
19.6.1938г.
181. Последен в света,  УС , София
Често малките неща произвеждат по-големи резултати от големите.
12.8.1938г.
182. Милосърдие, СБ , РБ , 7-те езера
И най-малките неща, проникнати от милосърдие, стават велики.
6.11.1938г.
183. Всичко е за добро, УС , София
Щастието в живота се разбира от малките нещастия, които човек има.
14.12.1938г.
184. Път и постижение, ООК , София
Благодарете на Бога в душата си, в умът си и в сърцето си, за всичко онова, което ви се случва и за най-малките неща.
25.12.1938г.
185. Иди си с миром,  НБ , София
Следователно, от малките неща не можете да очаквате нещо много.
11.1.1939г.
186. Правилно разбиране, ООК , София
От малките неща започнете.
15.2.1939г.
187. Правилни схващания и правилен живот, ООК , София
Защото в природата малките неща се благославят.
26.4.1939г.
188. Симфония на щастието, ООК , София
Тъй и в най-малките неща Бог е вложил известно съдържание, но хората не разбират.
16.7.1939г.
189. Реалността на живота, СБ , РБ , 7-те езера
189.2 Реалното в живота ( втори вариант )
Ще започнете вглъбяването с изучаването на най-малките неща в света.
12.11.1939г.
190. Кротките, миротворците,  НБ , София
Малките неща вършат големи работи в света. Често най-важните работи се вършат от най-малките неща.
7.1.1940г.
191. Два момента,  УС , София
Казвам: В големите и в малките неща в света има една динамическа сила.
16.2.1940г.
192. Пестене на енергията,  МОК , София
Малките неща ги увеличаваме до степента да станат достъпни за нашето зрение.
18.2.1940г.
193. Добрият път,  УС , София
Волята Божия седи в малките неща, които се проявяват в нас.
13.9.1940г.
194. Две положения,  МОК , София
Запали се огънят, вървиш ти и си мислиш за тия малките неща.
25.9.1940г.
195. Всѣкий день по една добра мисъль, ООК , София
195.2 Всеки ден по една добра мисъл ( втори вариант )
Смущават ни малките неща, от които малките деца се смущават.
23.10.1940г.
196. По пѫтя на Любовьта, ООК , София
Тия, малкитѣ нѣща, които сега може да придобиете, следъ време може да ви донесатъ най-голѣмитѣ блага, които вие очаквате.
196.2 По пътя на Любовта ( втори вариант )
Тия, малките неща, които сега може да придобиете, след време може да ви донесат най-големите блага, които вие очаквате.
27.10.1940г.
197. Словото стана плът,  НБ , София
Малките неща са граница на великите работи. Малките неща са начало на великите работи.
24.1.1941г.
198. Метафизични разсъждения,  МОК , София
Най-малките неща в живота те разклащат.
2.3.1941г.
199. Мир вам,  НБ , София
Бог обръща внимание и на малките неща.
20.4.1941г.
200. Трите извора,  УС , София
Малките неща са, които създават споровете.
20.6.1941г.
201. Скръб и радост,  МОК , София
Всяко нещо, което правите, каквото и да е, и най-малките неща в света, имат еднаква стойност.
9.7.1941г.
202. Невидимитѣ погрѣшки, ООК , София
Когато тя не е развита, когато не е въ нормално състояние, човѣкъ постоянно се дразни за най-малкитѣ нѣща.
202.2 Невидимите погрешки ( втори вариант )
Когато тя не е развита, когато не е в нормално състояние, човек постоянно се дразни за най-малките неща.
25.8.1941г.
203. Тя иде, СБ , София
И тъй, да стане човек малко дете, това значи, да се радва на малките неща, като малките деца.
3.12.1941г.
204. Две врати за освобождение, ООК , София
Най-малките неща: цветята, въздухът, облаците, вятърът, всичко туй ще ви стане любимо. Най-малките неща, всичко в света ще ви радва.
4.1.1942г.
205. С малкото,  УС , София
Някои от вас казвате: „Как може да бъде така?“ Малките неща растат.
Да благодарим на малките неща, които работят в нас.
15.4.1942г.
206. Великата възможност, ООК , София
Като се казва най-малкото, в най-малките неща се крият Божиите блага, в много големите работи не се крият.
21.6.1942г.
207. Опорни точки на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Тя се проявява в малките работи; тя се крие зад малките неща.
3.7.1942г.
208. Дом на блаженството, СБ , РБ , 7-те езера
Престани да се тревожиш за малките неща – от тях се създават скъпоценни камъни.
12.7.1942г.
209. Ново раждане,  НБ , София
Престани да се тревожиш за малките неща, от които се създават скъпоценни камъни.
8.11.1942г.
210. Ще ви се изявя,  НБ , София
В малките неща, то е най-нежното докосване.
В малките неща се проявява Божието благословение.
12.2.1943г.
211. Първата любов,  МОК , София
Животът е толкоз красив, че ако видим неговата красота в най-малките неща, да виждаме Божественото.
25.4.1943г.
212. Движение, учение и работа, НБ , София
Съвременната наука показва в най-малките неща каква разумност има.
16.5.1943г.
213. В любещите ръце,  УС , София
По Бога, ако живеем, трябва да се интересуваме от малките неща.
6.6.1943г.
214. Истинно, честно и справедливо, НБ , София
За мен малките неща са ценни.
13.6.1943г.
215. Да се родите изново, НБ , София
Защо да се не научим ние да благодарим в живота за най-малките неща, които природата ни е дала? Сега ний се тревожим за неща, които не са наша работа.
3.10.1943г.
216. Проявеният живот, СБ , РБ , София
В разумния свят малките неща растат и се увеличават, а големите се смаляват.
Божият закон се проявява еднакво към големите и към малките неща.
6.10.1943г.
217. Трите свещи, ООК , София
217.2 Трите свещи ( втори вариант )
Големите неща – понеже във времето са развити, а онези малките неща са, които имат всичкия вътрешен потенциал.
15.10.1943г.
218. Сопран и бас, МОК , София
Силата на човека се крие в малките неща.
22.10.1943г.
219. Прими в музиката, МОК , София
Така тя ни изпитва, да разбере, обичаме ли малките неща.
24.10.1943г.
220. Да оздравееш, НБ , София
Обаче, като видят нещо голямо, дребните, малките неща минават незабелязано.
Желай най-малките неща.
И в малките неща се крие нещо добро.
31.10.1943г.
221. Новото начало,  УС , София
Понеже ценя малките неща плащах му скъпо.
221.2 Новото начало ( втори вариант )
Този, когото вие обичате, се досеща за най-малките неща, от които вие имате нужда, и така ги прави, че ти е приятно.
17.11.1943г.
222. Любов и безсмъртие, ООК , София
Когато един ангел прави изчисления, той взима във внимание и най-малките неща, каквито математиците на земята не могат да предвидят.
19.11.1943г.
223. Доволен и благодарен, МОК , София
Щастието на човека се крие в малките неща.
Ще кажат: Ето един човек, който не оценява малките неща.
24.11.1943г.
224. Обикновени и необикновени процеси, МОК , София
Казваш: Може ли човек да изменя чувствата си за такива малки неща? – Някога малките неща причиняват големи пакости.
5.12.1943г.
225. Безопасният път,  УС , София
Като вадиш поука от всяко нещо, ще се научиш да цениш и малките неща.
17.12.1943г.
226. Активност, МОК , София
В човешкото малките неща имат малка цена, а големите – голяма.
19.12.1943г.
227. Блажени нищите,  УС , София
Ценете малките неща и радвайте се на тях.
26.12.1943г.
228. Божията воля,  УС , София
Помнете: Малките неща в природата растат и стават големи.
228.2 Волята Божия ( втори вариант )
Малките неща в природата растат.
1.11.1944г.
229. Факти, закони, причини, ИБ , ПС , София
Но когато човек работи върху себе си малките неща в света се благославят, не големите.
229.2 Факти, закони и причини ( втори вариант )
Когато човек работи съзнателно върху себе си, трябва да знае, че малките неща се благославят, а не големите.
15.11.1944г.
230. На фокус, ИБ , ПС , София
230.2 На фокус ( втори вариант )
Тя се проявява, както в големите, така и в малките неща.
15.12.1944г.
231. Неделими неща, ИБ , ПС , София
Малките неща влизат в Божествения свят.
231.2 Неделими неща ( втори вариант )
Малките неща влизат направо в Божествения свят.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.