Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Любовта е извор, тя живота ражда,
Своята душа от любовта всевечна:
И разплоди на любовта семената.
И тъй, онова, което Любовта върши, е винаги славно и велико, защото тя е изпълнение на закона.
Мъдростта Му трябва да обърне и завладее всякой ум, а Любовта Му – приготвените сърца, тъй щото Господ да царува винаги със Своя избран народ.
Род блуден и глупав, кой е силен – който действа във вид, или който действа в Дух и Сила, за да произведе реда, да въдвори Мира, да въведе Любовта и да подкрепи славата на Живота? Вашите размишления са суета пред Мен и постановленията ви са беззакония против благия Ми Дух.
Защото Бог наш е неизменен, Любовта Му пребъдва във веки.
Ще въздигне и въдвори Правдата Си, Любовта Му ще роди Истината.
Той е Един, който ни обединява с Бога на силите и Отца на Духовете и Любовта.
От преизобилието на Живота Си те родих за Слава Моя и от Пълнотата на Любовта Си те въздигнах, обединих в Сила и Мощ, и Мъдрост, като те осветих, за да изпълняваш Волята Ми.
Освети Името Ми в душата си, възвиси Правдата Ми в съд и Любовта Ми – за спасение.
Погледни на Неговите работници, които с Него заедно работят: всякой един от тях от своята нива добрите плодове принася като благ дар на общия олтар на Любовта.
Но всичко това е праведно върху ми, защото според заслугата – и заплатата, според послушанието – и благословението и според Любовта – отговорът.
Онова, което Аз освещавам, може ли да бъде нечисто? Защото не Съм ли Аз, който изпълнява закона? И ако Аз действам, кой ще Ме изобличи, че върша грях? Не Съм ли Аз мерило, Свят път, Правда, Истина, Милост, Любов, Вяра, Надежда и Благост? Защото Истината Ми е същинска Добродетел, Любовта Ми е непоколебима и Благостта Ми пребъдва във век– Моят Мир ще пребъдва сега в теб и присъствието на Духа Ми да те осени.
Не си ли готов да услужиш на другите в техните нужди? Научи се тогава, че Господ изисква да правиш Добро – но не сляпо, но с Пълнотата на сърцето си, със Знанието на ума си, с Любовта на душата си.
Отец на бъдещите векове, Господ на Любовта, все и във все.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Любовта е извор; тя живота ражда.
И тъй, онова, което любовта върши, е винаги славно и велико, защото тя е изпълнение на закона.
Мъдростта Му трябва да обърне и завладее всякой ум, а Любовта Му - приготвените сърца, тъй щото Господ да царува винаги със Своя избран народ.
Род блуден и глупав, кой е силен - който действува във вид, или който действува в Дух и Сила, за да произведе реда, да въдвори Мира, да въведе Любовта и да подкрепи славата на Живота? Вашите размишления са суета пред Мене и постановленията ви са беззакония против благия Ми Дух.
Защото Бог наш е неизменен, Любовта Му пребъдва във веки.
Ще въздигне и въдвори Правдата Си, Любовта Му ще роди Истината.
Той е Един, който ни обединява с Бога на силите и Отца на Духовете и Любовта.
От преизобилието на Живота Си те родих за слава Моя и от пълнотата на Любовта Си те въздигнах, обединих в сила и мощ, и мъдрост, като те осветих, за да изпълняваш Волята Ми.
Освети Името Ми в душата си, възвиси Правдата Ми в съд и Любовта Ми - за спасение.
Погледни на Неговите работници, които с Него заедно работят: всякой един от тях от своята нива добрите плодове принася като благ дар на общия олтар на Любовта.
Но всичко това е праведно върху ми, защото според заслугата - и заплатата, според послушанието - и благословението и според Любовта - отговорът. Онова, което Аз освещавам, може ли да бъде нечисто? Защото не Съм ли Аз, който изпълня закона? 1-1 ако Аз действувам, кой ще Ме изобличи, че върша грях? Не Съм ли Аз Мерило, Свят Път, Правда, Истина, Милост, Любов, Вяра, Надежда и Благост? Защото Истината Ми е същинска Добродетел, Любовта Ми е непоколебима и Благостта Ми пребъдва във век - Моят Мир ще пребъдва сега в тебе и присъствието на Духа Ми да те осени.
Не си ли готов да услужиш на другите в техните нужди? Научи се тогава, че Господ изисква да правиш добро, но не сляпо, но с пълнотата на сърцето си, със знанието на ума си, с любовта на душата си.
Отец на бъдещите векове, Господ на Любовта все и във все.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Любовьта е изворъ; тя живота ражда.
И тъй, онова което любовьта върши е винаги славно и вѣлико, защото тя е изпълнението на закона. Мъдростьта му трѣбва да обърне и завладѣе всѣкой умъ, а любовьтьта му, приготвенитѣ сърдца; тъй щото Господъ да царува винаги съ своя избранъ родъ.
Родъ блуденъ и глупавъ, кой е силенъ, който дѣиствува въ видъ, или който дѣйствува въ духъ и сила за да произведе редътъ, да въдвори мирътъ, да въведе любовьта и да подкрѣпи славата на живота? Вашитѣ размишления сѫ суета прѣдъ Менѣ и постановленията ви сѫ беззакония противъ благиятъ Ми духъ.
Защото Богъ нашъ е неизмѣненъ, любовьта му пребѫдва въ вѣки.
Ще въздигне и въдвори правдата си, любовьта му ще роди истината, Господъ ще се укрѣпи като силенъ за бранъ.
Той е единъ който ни обеднява съ Бога на силитѣ и Отца на духоветѣ и любовьта.
Отъ прѣизобилието на живота си тѣ родихъ, за слава моя, и отъ пълнотата на любовьта си тѣ въздигнахъ, обединихъ въ сила и мощъ и мѫдрость, като тѣ освѣтихъ, за да изпълнявашъ волята, ми а понеже благоволявамъ въ тебъ по причина че съмъ.
Освяти името ми въ душата си. възвисй правдата ми за сѫдъ, и Любовьта ми за
Погледни на неговитѣ работници, които съ него заедно работятъ всѣкой единъ отъ тѣхъ отъ своята нива добритѣ плодове, принася катъ благъ даръ на общия юлтаръ на любовьта.
Но всичко това е праведно върху ми; защото спорѣдъ заслугата и заплатата; спорѣдъ послушанието и благословението и споредъ любовьта, отговора. Онова което Азъ освѣщавамъ, може ли да бѫде нечисто? Защото не съмъ ли Азъ който изпълня закона? И ако азъ дѣйствувамъ, кой ще ме изобличи че върша грѣхъ? Не съмъ ли азъ Мѣрило, Святъ Пѫть, правда, истина, милость. любовь, вѣра, надѣжда и благость? Защото истината ми е сѫщинска добродѣтель, любовьта ми е непоколебима и благостьта ми прѣбѫдва въ вѣкъ — моятъ миръ да прѣбѫдва сега съ тебе, и присѫтствието на духа ми да те осени.
Не си ли готовъ да услужишъ на другитѣ въ тѣхнитѣ нужди? Научи се тогава, че Господъ изисква да правишъ добро, но не слѣпо, — но съ пълнота на сърдцето си, съ знанието на умътъ си, съ любовьта на душата си.
Отецъ на бѫдащитѣ вѣкове Господъ на любовьта все и въ все.
2.10.1898г.
3. Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ , Варна
Вие знаете каква благодат е Любовта, каква непреодолима сила е тя.
20.10.1898г.
4. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Тази връзка е любовта на вечния невидим БОГ – Извора на живота.
Във възраждането на народите умът и сърцето трябва да вървят успоредно, любовта и добродетелта взаимно, силата и разумът наедно да ръководят и управляват пътя на техните добри стремления.
Затова желая да ви подготвя, защото сте останали назад поради вашите настоящи престъпления и минали народни грехове, за които безбройни жертви и страдания бяха нужни да принесете, догде да се измие и очисти вашата отвратителна гнусота, с която раздразнихте Бога, та отвърна лицето Си от вас и ви остави под тежкия вековен изпит, за да познаете и се разкаете за греховете си, които разкъсаха светите връзки на Любовта Му. Той ви е жених, Който изпраща даровете си, Който ви се радва като младоженец за любовта, която сте приели с вярност от Него, Който е Цар над царете и Господар над господарите. Но в тогавашното ваше падение аз ви подкрепих с любовта си, понеже не бяхте съвършено отхвърлени от лицето на Този, Който ви беше избрал.
8.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
Погрешките се превръщат на ползи само тогава, когато Любовта влезе да работи като сила.
Единственото нещо, което огорчава духа ни понякога, то е когато ви видим да сте взели път, противоположен на Любовта Божия. Но Любовта изисква търпение, до когато се препълни чашата на търпението и тогава беззаконията се посещават.
13.7.1900г.
6. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ ,
Разбери ме, Любовта иска жертви и себепожертвования.
14.7.1900г.
7. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
А като приемеш Любовта като една върховна заповед, тя сама по себе си има тази сила, че може да ни разтвори всичките добри пътища и да ни покаже в що седи върховната Добродетел, която е ядката на нашия сърдечен живот. А знаеш ли защо ти говоря за нашия? Защото щом се приеме Любовта като закон и като върховна Добродетел, тя става на всинца ни обща връзка и ние не сме вече чужди един на друг, но ближни.
И нека да ти кажа чисто и ясно, да знаеш че Аз зная, защото любовта ти към Бога е несъвършена.
18.7.1900г.
8. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
От друга страна, твоята съвест, вътрешното ти самосъзнание на сърцето, което е обсебено от висшите подбуждения на Любовта и Доброто, те призовават да изпълниш своя си дълг. Всички, малки и големи, живеят в непреривните връзки на Любовта.
Аз ти отговарям: когато вижда в себе си отличителните черти, които са свойствени на Бога, когато Любовта, Истината, Добродетелта обитават в него в своята пълнота; когато има в него самаго Мир и съгласие помежду всяка мисъл, помежду всяко чувство, когато противоречията на живота престават да смущават ума му; когато незадоволството напуща сърцето му; когато злобата и похотливостта престават да хвърлят сянка на душевния му живот и той с ново самосъзнание, като един новороден, новоизбавен человек се вижда да стои в един свят, съвсем друг по естество, и да го вълнуват неща и мисли от съвсем други род; когато благостта, милостта, чистосърдечието, благонамерението, състраданието и пълното вътрешно самозабравяне да предава живота си в жертва жива и света благоугодна Богу за доброто и славата на Неговото дело, без да търси своята си воля или своите си щения.
Ако Любовта Му е велика, то и светостта Му е наравно съща.
18.7.1900г.
9. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
И ти тогава ще проумееш и ще провериш сам моите думи чрез Духа ми, че са истинни и свети и че действително Аз съм ти говорил с думите си на Любовта.
14.10.1900г.
10. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Помни, целта е съвършенството, Любовта е блаженството, а добрата мисъл – небесната красота.
1903г.
11. Благовремието, ИБ ,
Следователно вървиш напред към целта, която е обединение на всичко в Божествения порядък, в който всички влизат съзнателно в общото съобщение на Любовта, която е родила всички същества – от безпределно малките до безпределно големите, от человека до Архангела и до безпределно Големия.
1903г.
12. Мисли и упътвания, ИБ ,
Знай, че целта на Живота е Добродетелта, а целта на Добродетелта е щастието, а целта на щастието е человека, а целта на человека е Истината, а целта на Истината е Бог, а целта на Бога е Любовта, а целта на Любовта е Всичко.
И тъй, не презирай това, което Любовта върши, защото ще ощетиш душата си. Затова предпочети я пред всичките богатства, каквито те и да са и където и да са, защото ако я предпочетеш, тя ще те възлюби с пълнотата на сърцето си и Любовта й ще те крепи и утешава през целия ти живот.
И тъй, разумей Истината, че целта на Живота е раждането, а целта на раждането е Любовта, а целта на Любовта е страданието, а целта на страданието е характерът, а целта на характера е Добродетелта, а целта на Добродетелта е Бог, а целта на Бога е Любов, а Любовта е крайната цел на безпределната вечност, в която всичко е в Мир и Радост.
Научи се пред Бога да ходиш със сърце смирено и Любовта на Живота ще благоволява.
А в три неща да се никога не обленяваш, ако желаеш да не изгубиш онова, което имаш: Вярата да не оставяш, Надеждата да не забравяш, Любовта да не угасяш, защото в тях е скрит Живота на бъдещето. Знай, че светилникът на душата ти е Любовта, която те крепи с двете си ръце да не паднеш в бездната на отчаянието, отдето няма завръщане, ако сам идеш.
1903г.
13. Своенравието, ИБ ,
Затова укрепи се в Добродетелта, облечи се в Истината, въоръжи се в Правдата и вземи оръжията на Любовта и ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт.
25.12.1903г.
14. Мир да бъде на всички ви, ИБ , Русе
Махнете всяка преграда, която ви спъва да растете в познанието на Истината и в пълнотата на Любовта. Аз присъствам с Духа Си, Мен ме влече Любовта ми към вас.
14.2 Слово 1903, Русе ( втори вариант )
Махнете всяка преграда, която ви спъва да растете в познанието на Истината и в пълнотата на Любовта. Аз присъствам с Духа Си, Мен ме влече Любовта ми към вас.
4.9.1904г.
15. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
"Още малко" – това е повдигането на вашия дух, освобождението от плътската връзка, себеотричането и съзнанието на доброто и любовта към Бога.
Онзи, Който създава дома, Който образува семейните връзки, Който повдига любовта на чадата и родителите, помежду братя, сестри и приятели, Той е вашият Небесен Отец.
28.8.1907г.
16. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Трето, молихме се на Светия Дух – Адонай да даде просвета и изпълни с всяка Мъдрост, като при изпълнението на този пункт изказвахме и стъпката, която сме избрали: който от нас е избрал Любовта, ще каже, че е избрал Любовта; който е избрал Мъдростта, ще каже Мъдростта; а който е избрал Добродетелта – Добродетелта.
Всичко в света зависи от Любовта и ако опитате това, ще видите, че е така.
Когато стигнете върха на вашето съвършенство, ще почнете да слизате надолу, ще разберете Любовта спрямо вас; защото, когато почнете да слизате надолу, за да помогнете на вашите братя, тогава ще познаете Божествената Любов спрямо вас.
Тези от вас, които са си избрали първата стъпка, Добродетелта, те ще употребяват жълтата краска; тези, които са си избрали втората стъпка, Мъдростта, ще употребяват синята, а тези, които са избрали Любовта, ще употребяват розовата.
Ако у вас трябва да се проявява Любовта, това е Неговото желание и следователно вие ще бъдете израз на това, което желае.
Чрез Добродетелта сте слезли в материалния свят, събрали сте всички нечистотии и Любовта е, която ще ви изпере, а Мъдростта ще ви заведе на Небето.
Онези, които са избрали Мъдростта, обърнаха се към стола на Мъдростта (Истината), а тези, които са избрали Любовта – към стола на Любовта (средния стол).
Открил си ни Пътя Си и виждаме Твоята благост, изявил Си ни милостта Си и виждаме дълготърпението Ти, показал Си ни Любовта Си и виждаме Твоята доброта, посочил Си ни Истината и виждаме Твоята святост, изявил Си ни Името Си и виждаме Твоята Правда, научил Си ни на всяка Мъдрост и знание и виждаме Твоите велики дела, обърнал Си сърцата ни и виждаме Твоето присъствие навсякъде, просветил Си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са добри, опасал Си ни в Силата Си и гледаме Твоето могъщество.
Илия беше само [дух] на Правдата, а Елисей имаше двоен дух, като искаше Правдата и Любовта, и затова го виждаме, че беше благ.
22.8.1908г.
17. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Какво нещо е Любовта? Любовта не е Животът, нито съзнанието. Любовта е следствие на Живота.
У вас Любовта не се е още зародила. Аз ще ви накарам всинца или да любите, или ще приложим закона на Любовта.
Главната мисъл на християнството беше да уясни местата на хората и затова то въведе закона на Любовта.
Един човек, който живее един ден в Любовта Божия, се счита в Небето, че е живял много повече от друг човек, който е живял милиарди години без Любовта Божия.
И Любовта никога не може да се ограничава.
Синът представлява Бога, който се ограничава да живее между тях, и затова Той предизвиква Любовта. Те в себе си носят Божествения смисъл на Любовта.
Пасивният принцип произвежда Любовта, а активният я проявява. Значи, за да може да се произведе Любовта, трябва да сте пасивни – в положението на Майката, а за да проявите Любовта, трябва да влезете в положението на Бащата.
И тогава излиза, че там, гдето са петте основни принципа (Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта и Истината), там е и Господ.
Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта и Истината са пет – пет Велики творчески сили, които се съдържат в тези числа – 2 и 3.
Любовта е едно качество на бащата и майката – чрез нея те задоволяват всичките нужди на своите деца.
Следователно тия две качества – на покаяние и оправдание – са само един начин на грешника да възстанови Вярата и Любовта.
Ако развиете Вярата и Любовта, ще разберете Живота, ще ви се разкрият тайните на Живота и пътищата на Небето. Ако брат ти греши, не си изключен и ти от възможността да сгрешиш; ако брат ти се подвизава в Любовта и Вярата, това е възможността, че можеш и ти да се подвизаваш с него заедно. Ако брат ти греши, гледай да го изправиш – с това на себе си ще помогнеш; ако брат ти се подвизава във Вярата, Любовта и Живота, радвай се с него заедно, защото и заедно с него богатееш.
Но Любовта, това е благото на Живота, което единствено можете да вземете със себе си и да влезете в Царството Божие. Ако търсите опитност и знание, вземете положението на слугата и грешника; ако искате да почувствате Любовта, вземете положението на дете, което има вяра към баща си и майка си, и тази Любов ще ви се изяви. Ако искате да имате Вяра, проявете Любовта спрямо другите и ще придобиете Вярата.
25.8.1909г.
18. Любовта, ИБ ,
ЛЮБОВТА – съединява настоящето с бъдещето – настояще реализирано.
Плътта се побеждава с любовта.
28.8.1909г.
19. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Така вие не можете да турите форма на Любовта. Някои смесват красотата с Любовта, но това е съвсем неудачно.
С чука не можем да се спасим, но с Огъня можем, и то с този, който с Любовта ще стопли сърцата на хората.
Заради Любовта Си, с която Си ни възлюбил, благий Небесен Баща, да дойде Царството Ти, да бъде Волята Ти, да се освети Името Ти на Земята – това е желанието на нашата душа, това е нуждата, която постоянно усещаме в тоя свят.
Със своята Любов Той фактически свидетелства, че към цялото човечество Любовта Му е еднаква.
Благодарим Ти за Любовта, с която Си ни изпълнил.
Какво се подразбира – каза г-н Дънов – под думата Верига? Това означава, че ние се движим с Веригата на Божествената Любов, както се и казва в Библията: „Привлякох ги с нишките на Любовта.“61
Не е омразата, която гради Живота, а то е Любовта.
Това е то Божественият закон: когато ние сме разположени и неразположени, става една обмяна между нас и Бога и тази именно обмяна е Любовта на Бога.
Затова помни: съвършенството е целта, блаженството е Любовта, хубостта е мисълта, а Пълнотата на всичко е Бог. Без Него нито съвършенството се постига, нито Любовта, нито мисълта.
Когато една девица почне да вижда образа на любовта и почне да ¢ става тясно вътре в себе си, и почне да се стреми да излезе от тясната ограда на бащиния си дом, това е признак, че нейното време да влезе в обятията на брака, да даде място на по-широкия душевен живот е дошло.
И не бива да се обезсърчавате, че не виждате, защото ако вие имахте ясновидство преди Любовта, щяхте да се отчаете в живота. Затова и Павел казва, че знанието възгордява, а Любовта назидава.
А ако вие искате да покажете към мен любовта си, можете да я покажете само когато любите ближния си, както себе си.
Лявата страна е Любовта, а дясната представлява Мъдростта. И затова сърцето се намира от лявата страна, защото представлява Любовта.
Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта, Истината, Животът, Духът – тези са добродетелите, които представлява тази картина.
Имайте Мир в себе си и Любовта ви да бъде съвършена.
27.8.1910г.
20. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Като дойдете до любовта, ще се научите, че трябва да слугувате и в слугуването Божествената Любов ще се прояви. Чрез законите на любовта ние можем да преобърнем в най-добри най-лошите хора. И който знае най-добре да слугува, той е най-близо до любовта.
Устата пък е символ на любовта, но е символ същевременно и на животинската душа.
Второто представлява еманципацията, която е петоъгълник, гдето са петте велики добродетели, които са правдата, любовта, добродетелта, истината, мъдростта.
Нищо не може да ни победи, освен любовта.
Двайсет — то представлява любовта.
И любовта ни да бъде такава, щото да не предизвикваме никого между нас.
Прочее, сега ви трябва да заслужите за любовта, която Господ ви е дал — да отговорите за нея.
Любовта изправя много грешки.
31.8.1910г.
21. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Любовта към Бога, към ближния и към враговете може да се подраздели, както следва: Бог, ближните, враговете, дяволите.
Где е Любовта? В световете на Ангелите има Любов – тя е в Духовния свят, а не в Божествения и се проявява между слабите.
Любовта е Любов в Духовния свят, а пък в Божествения свят е Мъдростта.
Любовта, гдето е в Рая, е примесена с малко егоизъм, а истинската Любов е в самата Мъдрост. Мъдростта – това е второто проявление на Бога и то е Неговият творчески акт; а пък Любовта е в по-горната сфера, гдето Истината е най-чиста.
Гневът, яростта, страстите са отрицателни качества, в които няма интелигентност, а Любовта и смирението са първоначалните добродетели, с които е създаден човек, и те са интелигентните сили, които го повдигат.
14.1.1911г.
22. Приложение към протокола от 1911 г., ИБ , В.Търново
Религията е плод на Любовта, която човек има към Бога.
20.1.1911г.
23. Канарата и дървото, ИБ , В.Търново
Религията е плод на любовта, която човек има към Бога.
23.8.1911г.
24. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Любовта — това е животът; тя е вътрешната връзка на небето, която ражда здраве, щастие и блаженство.
Любовта дълготърпи, тя е всякога благосклонна, никому не мисли зло, на всички се радва, всички повдига, всички утешава, всички спасява и всичко превожда в дома на Отца. Слушайте този глас на любовта! Оставете се да ви ръководи през всичкия ви живот! Само тя е в сила да премахне неугасяемото зло, което разрушава човешкия живот.
И вярата, и надеждата, и любовта са у вас.
Любовта е обща за всичките, а милосърдието — специална добродетел, която можеш да покажеш в особени случаи.
Душата най-сетне ще се върне с тялото на любовта. Във физическия свят любовта се показва като разум, в духовния — като правда, а в Божествения свят се показва като истина.
И така, първата стъпка е слизане, втората е, която сега минавате, а третата е любовта.
Когато у вас се зароди страдание, любовта може да ви утешава, но само Истината може да ви направи свободни, да ви приведе при Бога, като оправи вашето бъдеще. Истината, това е любовта, която се проявява в духовния свят; Истината, това е Бог, Който се проявява между духовете.
Човек, който губи вярата си — това значи човек да остарее; а като имаш вяра, постоянно си млад и любовта пресъздава младенческата сила у нас и ни освежава.
Тогава ще минете през втората врата, която е вратата на любовта, когато ще потърсите страдащи хора, за да им помогнете.
17.3.1912г.
25. Любов и единство, ИБ ,
И тогава настъпва неволно въпросът: "Готов ли съм да направя за другиго повече от онова, което ще направя за себе си?" Въдворете любовта у себе си, защото тя ще внесе във вас новата светлина. Чрез любовта ще се пречистят всичките наши мисли и желания.
8.4.1912г.
26. Съединителната линия, ИБ ,
Страданията са указател към любовта.
5.5.1912г.
27. Силната отрова, ИБ ,
Венера е планета на любовта.
12.5.1912г.
28. Вечно млади, ИБ ,
Ние още не сме намерили любовта, защото любовта всякога търси да помага, да се самопожертва, всякога търпи и е благосклонна.
Любовта с думи и предложения не може да се определи. И който иска да се занимава с любовта, той трябва да я живее и тогава тя ще му се изяви.
28.8.1912г.
29. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ , В.Търново
Някои мразят да четат стиховете на Любовта.
6.9.1912г.
30. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
При тази наша среща присъствуват и Христос, и Мойсей, затова придържайте се о закона на любовта, защото, който не иска да прости на хората, тогава се повиква вече Мойсей и настава кармичният закон.
Червената краска е емблема на любовта, която има известни вибрации. Върху любовта се градят всичките краски, защото от една страна тя действува положително, а от друга страна влиянията й са негативни. Всичките наши действия много често трябва да се нагласяват по основния тон на червената краска — любовта. Да, любовта е краска и който не я е видял, не знае и не може да знае що е любов.
Добро дело е и туй: когато дойде любовта, знанието, вярата, вие ги давайте и на другите — „даром сте приели, даром давайте“.
Но за да разбирате всичко добре, трябва да умрете — в смисъл към греха, а да възкръснете към правдата и любовта.
При вечерята хлябът е зелената краска, а виното — червената, любовта.
Сега, който е разбрал Истината, разбрал е и Любовта.
— В любовта няма врагове. Гдето любовта царува, там дяволът не идва, а любовта липсва ли, дяволът я замества.
15.9.1912г.
31. Защо ви помагам?, ИБ , В.Търново
Вие трябва да обичате всички хора и да почитате всички убеждения, и заради любовта, която имате към Господа, не ги закачайте.
10.11.1912г.
32. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
Да, в послушанието е силата А послушанието е плод, резултат, изявление на любовта.
26.8.1913г.
33. Назидавайте себе си, ИБ , София
Накъсо [Накратко], този закон се изразява със самопожертването, а към тази добродетел ни тика Любовта.
Любовта е фундаментът! Тя е основата на всичко, защото тя е една добродетел, сляпа към грешките и погрешките на хората, и от нищо не се обижда. Четете Павла в 13 глава от Първото Послание към Коринтяном и ще видите какви са качествата на любовта.
28.11.1913г.
34. Умни и силни, ИБ ,
Да се определи, за един човек невежа в дълбокия смисъл на Евангелието, е мъчно, ала когато виделината проникне в нашата душа, тогава се появява любовта. Както когато някой избави давещия се, то помежду им се явява нишка на благодарност и любов, защото е спасен от ограничението, от лошите условия, така е и с душата, когато се спаси – явява се у нас нишката – светлината на любовта към Христа, и тогава трябва да почнем да работим.
Любовта започва всякога с даване на нещо, както бащата дава наследство за знание на сина, когото обича, така и Бог, кога ни люби, ни дава знание, за да ни спаси от лошото положение.
5.12.1913г.
35. Ще постигнем, ИБ ,
Те ни крадат добрите дела, мисли, любовта и пр.
8.12.1913г.
36. Делението, ИБ ,
Домът е емблема на любовта, а щом и в любовта се яви раздвояване, тя няма да устои.
12.12.1913г.
37. Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ ,
Общо Братство ще се създаде по целия свят, ще се смъкне това робство, ще се приравнят богати с бедни, учени и прости, ще се приравнят всички по закона на Мъдростта и Любовта.
19.1.1914г.
38. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Прочее, да посеем семето на любовта и радостта, за да поникне мирът в умовете ни; да посеем семето на дълготърпението и благостта, за да поникне плодът на милосърдието в сърцата ни; да посеем семето на вярата и кротостта, за да поникне плодът на въздържанието в живота ни. По този начин пълният ни живот ще се прояви, сърцето ни ще се облагороди, интелигентността ни ще просветне, любовта ни ще се развие и щастието ще се придобие.
29.3.1914г.
39. Ето човекът, НБ , София
Къде е? – В Любовта.
5.4.1914г.
40. Житното зърно, НБ , София
Не може да ви се обясни защо у хората съществува злото, защо те предпочитат омразата пред любовта, лъжата пред истината.
Добродетелта изключва злото, Любовта – омразата, Мъдростта – безумието, Истината – лъжата.
За да се научим, непременно трябва да се обсебим от закона на Добродетелта и на Любовта. Когато ви говоря за Любовта, не разбирайте, че аз проповядвам едно учение на мир и спокойствие; човек, който иска да люби, трябва да опита най-големите страдания в света; който не е страдал, той не може да изпита този Божествен принцип на Любовта.
Де остава тяхната любов? Това е любовта на ближните и на обществото! Някой казва: „Аз ви обичам“. А Любовта, която е потребна на света, е да обичаме другите и да им помагаме да бъдат щастливи, както ние сме щастливи.
19.4.1914г.
41. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ , Бургас
Как да приложим тия четири основни елемента? - Посредством Любовта. Хората са нещастни, защото търсят любовта. А какво е любовта? То е да си готов за саможертвуване.
29.4.1914г.
42. Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ , Бургас
В Христовото учение стойността на човешката душа зависи от вътрешните качества - да бъдем свързани с Господа, т.е да бъдем облечени в Истината, а то е да бъдем облечени в Любовта.
Бога познаваме по Истината и Любовта. Когато Истината влезе в нашия ум - ние мислим, а когато Любовта влезе в нас - ние действуваме Истината е вътрешният зародиш на душата.
10.5.1914г.
43. Талантите, НБ , София
Тя е потребна, за да влезе в нея първо животът на Любовта, който е основа на всичко.
19.7.1914г.
44. Любовта, НБ , София
Тъй и Любовта има в живота трояко проявление по отношение на хората, и поради неразбиране нейните съотношения се ражда онова криво схващане за нея, което съществува у хората. Какъвто е умът на човека, такъв му е и халът, дето се казва; следователно според него ще бъде и схващането му за Любовта. Следователно, когато дойдем да говорим за значението на Любовта в обширен смисъл, разбира се, не всички ще сте готови да разберете това, което мога да ви кажа, и за да мога да предам тази мисъл, да ви бъде понятна, трябва да я облека в проста форма. И в човешкия живот се явява също такова състояние – когато му дадат твърда храна, Любовта, той преминава през процеса на страданията.
Сега, да направя един малък разбор как апостол Павел е схващал Любовта. За да разберем Любовта, трябва да сравним това понятие с противоположните нему понятия. Но апостол Павел казва: „Ако имам всички красноречия, които човешкият език може да добие, нещо повече, дори ако имам красноречието на ангелите, а не разбирам Любовта, нищо няма да ме ползва“: отношението ще бъде също такова, както когато гледаме една ябълка само отвън.
И той започва по-нататък да описва положителните качества на Любовта. Именно това е отличителното свойство на Любовта. Търпението не се ражда с човека, трябва да се добие; Любовта може да ни дойде даром, но търпението трябва да го придобием.
В него има една Божествена душа, която привлича любовта на майката дотолкоз, щото тя със своето дълготърпение е готова във всичко да му угоди, грижи се по всякакъв начин за него.
Говоря ви върху Любовта в нейния широк смисъл; не ви говоря за същността ѝ. Някои хора считат Любовта за едно усещане, за едно приятно разположение на сърцето. Това не е Любов, защото човек може да пийне половин кило винце, пак ще му стане приятно на сърцето; за известни болки правите известни разтривки и от тях също усещате известна приятност; но това не е оная приятност, която дава Любовта. Когато човек ви люби, може някой път да ви причини и болка: Любовта едновременно причинява и страдание, и радост – то е нейно свойство. Защо сте нещастен? От отсъствието на Любовта. Аз съм щастлив – защо? – защото Любовта присъства в мене. Но Любовта казва и друго – търпението е пътят, по който тя може да дойде в човешкото сърце. Дълготърпението създава условия да се прояви Любовта. Без търпение Любовта не може да дойде у нас.
Сега ще оставя думата „благосклонност“ – тя е положителната, активната страна на Любовта, когато дълготърпението е пасивната, съхранителната страна, при която имате да издържите известен товар; благосклонността е Любов, готова да гради, да направи услуга някому, комуто и да е – срещнете един просяк, иска да му направите известна услуга, направете я; един ваш приятел има благородни черти, иска да му направите известна услуга, направете му я, макар той и да не е от вашето убеждение и вяра. Не говоря какви трябва да бъдат моите отношения към вас, всякога гледам какви трябва да бъдат отношенията ми към Бога, към Любовта, сиреч към онова, какво се изисква да сторя спрямо своите братя. Как ще разбера моите постъпки, то е второстепенен въпрос, важно е за мене дали съм приготвен, дали мога да изпълня онзи основен закон, който Любовта ми налага – мога ли да бъда търпелив, както тя иска, мога ли да бъда благосклонен, както тя желае. Трябва да съжаляваме само ония хора, в които се е пробудило Божественото съзнание, които разбират Любовта, доброто и злото, които страдат и се терзаят. Отговарям: „Защото Любовта не те е посетила, затова си нещастен“. „А защо не дохожда?“ – „Защото си нетърпелив.“ – „Ама мъча се да бъда търпелив.“ – „Хубаво, почнал си.“ – „Пак не ми върви.“ – „Защото не си благосклонен.“ Ще кажете: „Тия неща са много хубави и лесни да ги направи човек, ще ги направим“; но не ги правите. И Любовта казва същото – „Вашата стая е на север, нехигиенична, трябва да влезете да живеете в южна стая, дето слънцето може да ви огрее“, сиреч тя иска да каже: „Трябва да бъдете търпеливи и благосклонни“. Тя казва: „Това са моите две ръце, с които постоянно работя – те са ръцете на Любовта“.
Любовта не завижда. Любовта трябва да съществува вечно в нашите дела: тя е потребна и в тоя наш живот, и в следващия, и в по-друг живот, и колкото по-нагоре отиваме, толкова по-дълбок смисъл ще намерим в нея. Любовта не завижда, на неправдата не отговаря с неправда, на злото не отвръща със зло, всичко претърпява.
Любовта е храна на живота: без нея не може да се живее и да се постигне нещо в света. Някои хора имат твърде смътно понятие за Любовта, било по отношение на търговия, било в учение, било във война. Любовта е една сила, която чрез известно регулиране може да се използва. Хората са себелюбиви – като дойде Любовта, искат да я затворят в себе си. Когато сме в хармония с нея, светът е блаженство; не сме ли в хармония, няма по-опасна сила в природата от Любовта.
Страданията са признак на Любовта Божия, и нека всинца да носим този кръст.
2.8.1914г.
45. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Само Любовта е, която може да внесе благородни елементи в човешката душа.
9.8.1914г.
46. Законът на служенето, НБ , София
Вие от дълго време сте християни, всички Христос следвате, но ако Той ви повика на изпит сега, колцина от вас бихте издържали изпит върху търпението и смирението, ако ви даде да разрешите задачата не само теоретично, но и практично, или пък върху другите човешки добродетели: Правдата, Любовта, Истината, Мъдростта? Мислите ли, че не бихте пропаднали на изпита? Дали ви обичат хората, вие го разбирате, но дали вие обичате другите, не сте го разбрали. И Бог е така направил света, че природата се подчинява на една най-слаба наглед сила – Любовта. Когато Любовта влезе в човека, тя го разглобява и преобразява. Каква е тази сила, която завладява човека? Онзи принцип, за който казва Христос – „Който служи на Любовта, той слугува Мене“; това подразбира Христос – „Този слуга ще има всичко, което Аз имам“. Ако турим тази малка подкваса, Любовта, в сърцата си и в сърцата на ближните, на деятелите, на управляващите, тя ще преобрази целия свят.
16.8.1914г.
47. Важността на малките неща, НБ , София
Любовта не е за великите хора, за ангелите, за светиите, тя е за малките, дребните, бедните, пропадналите братя.
Бих желал целият свят ден по-скоро да подивее, да стане чист, благороден, да не презира малките неща, които Бог обича, и да тури Любовта, Правдата, Мъдростта, Истината и силата на онова високо място, на което те трябва да стоят.
23.8.1914г.
48. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Зад самия г-н Дънов, който заемаше първото място на масата, личаха: розовата (любовта), портокалената (живота) и ясносинята (Духа) лента.
Любовта – това е първият Божествен творчески принцип в света. Всички истини ни се откриват посредством Любовта.
И след като той се разправи, ще се появи и ще дойде Христос, за да заговори Духът на Любовта.
Аз днес бях намислил и си бях наредил да ви говоря върху любовта, но Господ ми каза: „Ще
Трето: За изпълнението на Волята на Господа Бога Нашего на земята, както е Горе на Небето, между светлите ангелски ликове; и да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и в един дух; и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела; и да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете ни.
Дяволът е преобърнал любовта в удоволствие и чрез удоволствия изядохме и изпихме това, което ни е дадено, след което чак ние започваме да си внушаваме да се покаем.
Трябва да се молите и да се молите! Молете повече за Любовта Божия, не се страхувайте; внушавайте си, че можете да понесете всичко за Христа и Господ ще ви благослови.
И тъй, да пием вино, значи да бъдем така огнени, както Серафимите; да, Любовта следва да бъде така огнена.
Ако преминеш омразата, трябва да приложиш Любовта, за да може да се уравни. Ако вие употребите Христовия закон на Любовта, то ще ви се помогне.
4.10.1914г.
49. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Ама децата ще дойдат, ще се бият, ще плачат; нека се бият, нека плачат; две минути забравете ги и посветете туй малко време да мислите само за Господа на Любовта.
1.11.1914г.
50. Страхът, НБ , София
Там, дето е Любовта, страхът го няма; и там, дето е страхът, Любовта я няма. Любовта е признак на пълнота, на единство във всички сили, чувства и способности на човешкия дух; а страхът е признак на отсъствие, разединение на тая вътрешна хармония на душевния мир.
В Любовта Ти аз намирам своята последна опора на моята душа.
15.11.1914г.
51. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Пъхват в устата му едно черво, пущат 4–5 килограма топла вода, измиват веднъж, дваж стомаха, изчистват утайките от него, и втората седмица проповедникът се явява в черква и проповядва за „Царството Божие“, за „идването на Христа“, за „Любовта“ и т.н.
Почни да обичаш. „Как ще обичам?“ Ти, наистина, не можеш да се научиш да обичаш, докато не отидеш в мястото на Любовта.
А те са: „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание“. – Любовта – това е бащата, радостта – това е майката, мирът – това е тяхното дете, значи те са един триъгълник, който спада в Божествените неща.
21.11.1914г.
52. В начало бе, НБ , София
Ако можете да отделите тия елементи, ще разберете от какво е съставена Любовта по отношение на хората, т.е. не в първичния й смисъл, а в нейното проявление.
Ако четете Посланието към Галатяните, ще видите, че там се говори за плодовете на Любовта.
Казвате: „Разкажете за Любовта”.
Например, ако някой ни попита на какво е превод думата река, на какво са превод думите ''извор, светлина, топлина,'' ще кажем, че светлината е превод на Истината, а топлината е превод на Любовта, че между думите има известно съотношение, че както светлината осветява външните предмети, така и Истината осветява човешкия ум отвътре, че както топлината помага на растенията да израстват, така и Любовта, когато влезе в нас, задвижва ония чувства, които карат човека да прорасте и да се повдигне.
Страхуваш ли се, Любовта не е в теб.
29.11.1914г.
53. Словесното мляко, НБ , София
В какво трябва да я опечете и вие? В Божествения огън – Любовта.
20.12.1914г.
54. Учителите, НБ , София
И когато издигнете ума си и сърцето си към Христа, Той ще ви хване за ръката и ще ви въведе в Божествената градина; ще ви заведе при извора на Любовта, да вкусите от нея; опитно ще вкусите нещата.
21.1.1915г.
55. Идването на Христа, ИБ ,
Любовта отделна ли е от човека? Тя може да се прояви и като съзнателна сила, и като несъзнателна, и като самия Дух, който движи нещата.
23.1.1915г.
56. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
А как ще дойде Христос? - Има един пример за някой индуски ученик, който, като изучил всички науки, искал да изучи и метода на любовта. " - Така и когато почувствуваш нужда в душата си от любовта, тогава ще разбереш какво нещо е любов.
Любовта ще ни направи свободни.
Христос казва, че трябва да работим в пътя на Братството, Любовта.
24.1.1915г.
57. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ , Бургас
Любовта се състои в това да опазим заповедите на Христа. Любовта не е само чувство, а един разумен акт.
28.1.1915г.
58. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ , Бургас
Кое трябва да ни обнови? - Любовта - тя е киселината върху основата - нашата душа. Това е изражението на Любовта в организма чрез разнасянето на кръвта, в музиката - в тонове и в сърцето - биенето на пулса. Любовта се изразява във велики подвизи.
3.2.1915г.
59. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Временно, за един период, някоя година ще охладее любовта между бащи, майки, деца и пр.
4.2.1915г.
60. Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ , Бургас
Последните стихове са за вярата, любовта - да се размишлява по тоя стих.
4.4.1915г.
61. Великден, НБ , София
Казват: „Любовта е глупост“. То е пак x, който има известна стойност, и аз мога да разреша, според това учение, загадката на Любовта.
2.5.1915г.
62. Многоценният бисер, НБ , София
Жената е емблема на Любовта. Любовта не може да се появи у мъжа – не в мустакатия мъж, защото и жена може да има мустаци, както имат някои животни, но има известни качества, които я отличават, и тия качества вечно ще пребъдват в нея – но у мъжа се намира оная друга Божествена сила, която се казва Мьдрост. Когато Любовта и Мъдростта се оженят, ражда се Истината. Искате ли да узнаете Истината, трябва да намерите баща си – Мъдростта, и майка си – Любовта, и те, като ви родят, ще ви кажат кое е Истина – ще се прояви тази Истина. Бащата и майката, т.е., Мъдростта и Любовта, като заченат пак, ще родят Добродетелта; това е вашата сестра.
23.5.1915г.
63. Новото основание, НБ , София
Той проповядва и осъществи Любовта към ближния, защото християнството е Любов към ближния – то е наука за Любовта и който научи тази наука, той може да гради.
Ти имаш само едната опорна точка – намери и другата и когато се съединят омразата и Любовта, ще дадат необходимото в Живота, ще ви дадат насока в Живота.
Единият закон на Любовта стои отзад; ако го прилагаш, ще обичаш хората, но ако нямаш Божествения закон на мисълта, първият закон ще те въведе в много лоши работи.
3.7.1915г.
64. Изкушението, НБ , София
Аз четох скоро една книга, озаглавена „За любовта“, писана от един полковник, в която се описва как можеш да излъжеш една богата мома.
3.7.1915г.
65. Блудният син, НБ , София
Христос как се върна при Бога? Бащата го тури на кръста – да е кръстен със залог, това е Божествен закон на Любовта.
Това е Христовото учение: трябва да се върнем обратно при нашите бащи и в нашите умове да се възцари Любовта, да бъдем сърдечни и откровени.
24.7.1915г.
66. Добрият самарянин, НБ , София
Някои казват: „Да ти дам два лева“; ако под тези два лева разбираш Божествената Любов и любовта към ближния, ти можеш да ми ги дадеш.
Най-добрите хора са мъжете и жените, но и най-лошите хора са мъжете и жените; едните наричаме хора на Любовта, а другите – хора на егоизма. И дяволът има неприятели; Апостол Павел казва: „Където се увеличава благодетелта, увеличава се и добродетелта“; там, където се увеличава омразата, увеличава се и Любовта.
17.8.1915г.
67. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Страданията и Любовта са, които съединяват човешките души.
Например Любовта: обичате човека, но щом му се изкаже, изгубва своята сила.
Че в нас Любовта не се проявява, това няма какво да го доказвам: ежедневното наше обхождение с хората показва доколко имаме Любов и сме готови да прославим Бога на земята.
Вземете тези, под категорията на Любовта; думите, които изявяват Любовта, са: нежност, опрощение, благост, утешение, съчувствие, щастие в живота.
В Любовта трябва да има утеха.
Намират се хора, в които чувствата и любовта на физическото поле са развити и обилни.
Когато вашите желания изчезнат и кажете: „аз изгубих любовта", показва, че вие сте в онова поле, където формите са или ограбени, или разрушени, или наново ще започнат да се съграждат.
Любовта подразбира всякога да се стремим да излезем към Виделината и да дадем плод.
Навън вече тия лъжи! Религията е наука на Любовта, наука на доброто.
Ще излезете всинца пред Христовата Виделина и ще разберете дълбокия смисъл на Любовта.
Като излезете извън своя затвор, ще научите закона за Любовта и в новата епоха ще говоря пак за Любовта.
Знаете ли защо? Понеже дихателната система съответства на сърцето, на чувствата, на любовта; колкото повече тя е развита и възприема повече въздух, има повече чувства.
5.9.1915г.
68. Свобода на Духа,  НБ , София
Любовта не може да се пробуди без свободата; докато човек е сляп, не може да го обичат.
Религиозната свобода трябва да бъде абсолютна: Бог е Бог на Любовта, на свободата.
7.1.1916г.
69. Рождението*,  НБ ,
А мирът е закон на хармонията, на единството на разсъдъка, на възвишения характер, на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Добротата, на Правдата – това е мирът.
Най-високото проявление на Любовта е страданието.
24.4.1916г.
70. Истината,  НБ , София
Любовта идва отгоре, от Истината, и когато тя завладее света, ще ви направи свободни. Любовта има всякога стремеж към Истината.
Става овчарят и казва: „Колко съм радостен, че Господ слезе и изяде агнето!“ И когато Истината слезе във вас, нейният огън, Любовта, ще направи жертвоприношение угодно Богу.
17.9.1916г.
71. Милосърдието, НБ , София
Значи, има път, по който хората могат да се разберат – това е Млечният път на Хармонията, на Любовта.
Трябва да разберем какво нещо е Любовта. Някои казват: “Ние разбираме Любовта”. Любовта винаги носи след себе си омраза: ако обичаш Доброто, ще мразиш злото; ако обичаш злото, ще мразиш Доброто. Следователно, Любовта сама по себе си не може да разреши въпроса и да донесе спасение на хората, ако не е придружена с постоянно отбягване на нейната противоположност. Тогава кой ще спаси света? – Ангелът на Любовта, придружен от Ангела на Милосърдието. И Любовта сама не може да примири нещата.
1.10.1916г.
72. Ти знаеш, НБ , София
Любовта в нас трябва да оживи душата ни, да укрепи сърцето и Духа ни.
15.10.1916г.
73. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Когато мислите нещо, и умът ви се смущава, нямате основа под краката си; когато обичате и се съмнявате в любовта си, нямате основа под краката си.
Според великия закон на любовта, аз гледам на греха и на погрешките другояче.
Христос казва: „Да възлюбим Господа!" И хората говорят за любовта, без да я познават. Бог е казал: Ония, които отиват да се женят и носят любовта в сърцето си, да се обличат в бяло. Ония, които са загубили любовта си, да носят черни дрехи. – Докога ще носят черно? – Докато намерят любовта.
„Да възлюбим Господа!" Тая е голямата заповед, върху която почива нашият живот. – Как трябва да любим Господа? Като ближния? Любовта към Бога и любовта към ближния са две неща диаметрално противоположни. За да разберете любовта към Бога, трябва да затворите това, което знаете, и да опитате моето. Любовта към Бога не е нищо друго, освен венозното течение, при което нечистата кръв отива в сърцето и дробовете да се пречисти, да стане артериална. Например, омразата и завистта са венозната кръв в човека; любовта и радостта са артериалната кръв. Това е любовта към ближния.
В любовта на човека към Бога, всички болести изчезват: и външни, и вътрешни.
Като работят, те ще се свържат с любовта.
Докато са в любовта, хората пеят и възхваляват Господа. Той никога не е изменил любовта си.
Казвам: Всеки ваш стремеж иде от Бога. – Кога ще намеря Господа? – Когато изпаднеш в трудно положение. – Как ще намеря любовта? Какво представя тя?
Един ученик отишъл при един от великите учители на Индия да го пита, какво нещо е любовта и как може да я намери. Учителят му отговорил: Ти ще разбереш любовта и ще я потърсиш, когато почувствуваш от нея такава нужда, каквато почувствува от въздуха.
В любовта към ближния се вижда и справедливостта на човека.
Това е любовта на грешните хора. Защо се страхуваш от двойката? Казано е в Писанието: „Любовта изпъжда страха навън".
Говорите ли само празни думи, ще приличате на оня граф, който се влюбил в една млада, красива мома, и колкото пъти се срещал с нея, все за любовта си й говорел.
Като влезете в любовта, ще видите нещата в истинската им светлина.
Нужно е да обичаме Бога, да изпълняваме волята Му.–Защо?–Защото всеки е преживял загуба и разочарование, но любовта към Бога ще върне всичко загубено, ще възстанови здравето на човека и ще постави всички счупени крака и ръце на място.
Любовта носи новото. Бог слиза вече на земята и носи любовта в човешките сърца и души. Чрез страданието Бог излива любовта си към вас. Бъдете верни на любовта, в която няма никаква промяна. Ако се съмняваш, нищо не можеш да постигнеш, не можеш да приемеш новото учение на любовта.
Така работи любовта. Като знаеш това, приложи учението на любовта в живота си.
Когато почитаме тая заповед и прилагаме любовта, всичките ни работи ще се развиват с успех.
73.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Когато обичате, и се съмнявате в любовта си, нямате основа под краката си.
Според великия закон на любовта аз гледам на греха и на погрешките другояче.
И хората говорят за любовта, без да я познават.
Бог е казал: „Ония, които отиват да се женят и носят любовта в сърцето си, да се обличат в бяло. Ония, които са загубили любовта си, да носят черни дрехи." Докога ще носят черно? Докато намерят любовта.
Как трябва да любим Господа? Като ближния? Любовта към Бога и любовта към ближния са две неща диаметрално противоположни. За да разберете любовта към Бога, трябва да затворите това, което знаете, и да опитате моето.
Любовта към Бога не е нищо друго освен венозното течение, при което нечистата кръв отива в сърцето и дробовете да се пречисти, да стане артериална. Например омразата и завистта са венозната кръв в човека; любовта и радостта са артериалната кръв.
Това е любовта към ближния.
В любовта на човека към Бога всички болести изчезват: и външни, и вътрешни.
Като работят, те ще се свържат с любовта.
Докато са в любовта, хората пеят и възхваляват Господа. Той никога не е изменил любовта Си.
Казвам, всеки ваш стремеж иде от Бога. „Кога ще намеря Господа?" Когато изпаднеш в трудно положение. „Как ще намеря любовта? Какво представя тя?"
Един ученик отишъл при един от великите учители на Индия да го пита какво нещо е любовта и как може да я намери. Учителят му отговорил: „Ти ще разбереш любовта и ще я потърсиш, когато почувстваш от нея такава нужда, каквато почувства от въздуха."
В любовта към ближния се вижда и справедливостта на човека.
Това е любовта на грешните хора. Защо се страхуваш от двойката? Казано е в Писанието: „Любовта изпъжда страха навън.
Говорите ли само празни думи, ще приличате на оня граф, който се влюбил в една млада, красива мома и колкото пъти се срещал с нея, все за любовта си й говорел.
Като влезете в любовта, ще видите нещата в истинската им светлина.
Защо? Защото всеки е преживял загуба и разочарование, но любовта към Бога ще върне всичко загубено, ще възстанови здравето на човека и ще постави всички счупени крака и ръце намясто.
Любовта носи новото. Бог слиза вече на земята и носи любовта в човешките сърца и души. Чрез страданието Бог излива любовта Си към вас.
Бъдете верни на любовта, в която няма никаква промяна. Ако се съмняваш, нищо не можеш да постигнеш, не можеш да приемеш новото учение на любовта.
Така работи любовта. Като знаеш това, приложи учението на любовта в живота си.
Когато почитаме тая заповед и прилагаме любовта, всичките ни работи ще се развиват с успех.
22.10.1916г.
74. Да я не пия ли?,  НБ , София
Така хората търсят и любовта. Знаете ли, какво нещо е любовта? Ще кажете, че чувствувате любовта. Всичко в света е проява на любовта, но какво в същност е любовта, малцина знаят. Няма учен, философ или писател, който може да определи точно, какво представя любовта. Казвате, че Бог е Любов, без да разбирате смисъла на любовта. След хиляди години човек ще има ясна представа за любовта. До това време дръжте се за любовта според разбирането си.
Христос казва: „Това е живот вечен, да позная Бога, да позная Любовта."
Бог е едновременно в светлината и в тъмнината, в радостите и в скърбите, в любовта и в омразата. Омразата е временна, а любовта – вечна. Ако последователите на Христа и Неговите ученици прилагаха любовта, светът щеше да бъде изправен.
Иде вече новата вълна на любовта. Тя ще превърне нещастията на миналото в благодатна почва, върху която ще растат, цъфтят и зреят благата на любовта.
В какво се заключава любовта? Според някои, любовта се изразява в милувки, в прегръдки, в целувки.
74.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Мнозина търсят любовта, но знаете ли какво нещо е любовта? Ще кажете: „Ние го чувстваме." Но то е проявление на любовта, а какво е любовта, ние не я знаем. Ако аз бих запитал някого какво е любов, досега не съм срещнал било писател, било философ, който да даде определение на любовта. Но засега дръжте си любовта тъй, както я разбирате.
А сега в какво се състои любовта? Например един сиромах се оженил за една хубава мома.
29.10.1916г.
75. Мъдростта,  НБ , София
Това е вътрешният смисъл на Живота, т. е. от Любовта към Мъдростта и от Мъдростта към Любовта, от Истината към Мъдростта и от Мъдростта към Истината, от Правдата към Любовта и от Любовта към Правдата, от Правдата към Истината и от Истината към Правдата, от Правдата към Доброто и от Доброто към Правдата. Правдата, Любовта, това са също велики светове.
Мъдростта чрез Мъдрост се предава, Любовта чрез Любов се предава.
5.11.1916г.
76. Христа да придобия,  НБ , София
Всеки, който е тръгнал в Правия път, в пътя на човечеството или, казано в най-висш смисъл, в Божествения път, той трябва да различава двете съществени неща – да различава злото от Доброто, лъжата от Истината, неправдата от Правдата, омразата от Любовта, глупостта от Мъдростта.
Мразиш ли някого, кажи, че упражняваш сърцето си; обичаш ли някого, пак упражняваш сърцето си, защото то обича омразата и Любовта.
Павел казва: „Ако раздадете богатството си и тялото си, пак няма да намерите Христа; вие сте на пътя, но не и в пътя.“ Когато дойдете в положението на душата си, когато дойдете в петата област на Любовта – да обичате Христа и Той да бъде всичко за вас, тогава вие сте Го намерили. Когато бъдете над тези четири области, ще разберете великия смисъл на Любовта и ще го разберете с едно преживяване.
Истината, Любовта, Мъдростта, Правдата и Доброто – това е храната, с която ще придобиете Христа.
16.11.1916г.
77. Петте разумни девици,  НБ , София
Любовта е главата на птицата. – Защо ми трябва вяра и надежда? – За хвърчене.
Всеки може да бъде красив, при условие, че чувства най-фините вибрации на любовта.
77.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Вярата и надеждата са както у птиците двете крила, а любовта е както главата у птицата.
Всеки може да направи своето лице хубаво, стига той да чувства най-тънките вибрации на любовта, и тогава твоето лице ще бъде хубаво.
26.11.1916г.
78. Закхей, НБ , София
Ако познавате мъжа си, само тогава ще намерите любовта му.
Старите хора често казват: “Вие се оженете, пък любовта после ще се появи”.
3.12.1916г.
79. Ще ви въздигна, НБ , София
Положителната страна на чувствата е Любовта, а отрицателната е ненавистта; положителната страна на съгласието е Истината, а отрицателната е заблуждението; положителната страна на усещанията е удоволствието, а отрицателната е страданието.
Под “чувства” разбирам човек да може да създаде условия за проява на Любовта и Истината, да даде воля на сетивата да се проявят като истински усещания.
Добродетелта е по отношение на душата, Знанието е по отношение на разума, Любовта – по отношение на чувствата, Истината – по отношение на съгласието, а удоволствието – по отношение на усещането.
Вземете от Любовта, от Истината и от удоволствието на Божествения живот.
17.12.1916г.
80. Спаси ни, НБ , София
Когато Христос се събуди, събуждат се следните пет принципа: да следвате Истината, да ходите с Правдата, да се учите в Мъдростта, да дружите с Добродетелта, да се радвате в Любовта. Някой казва, че ходи с Правдата, но не е с Любовта. Непременно трябва да ходиш с Правдата, да се радваш в Любовта, да се учиш в Мъдростта, да следваш Истината и да дружиш с Добродетелта – това е висшият принцип. Един ден, ако сме живи, т. е. ако не ме заколите като някое агне, ще ви говоря върху Добродетелта, Любовта, Правдата и т. н. Любовта, за която аз говоря, крепи цял свят, крепи цялото Небе – в нея живее Бог и всички Ангели живеят в нея. Гледам, че у някои любовта е дълбока петнадесет-двадесет сантиметра, аршин*, а трябва да бъде до десет или двадесет километра – поне толкова, колкото са дълбоки океаните. На човек, който много се тревожи, бил той философ или проповедник, любовта му е дълбока петнадесет сантиметра.
Когато Той се яви, вие ще бъдете на вечната канара на Добродетелта, ще бъдете в рамките на Правдата, ще бъдете в същинската майка на Любовта, която никого не съди и от никого не се отвращава. Любовта не дели хората на праведни и грешни, тя еднакво живее и на Небето, и на Земята, живее и в ада, и горе, за нея еднакво радостно и весело е да изпълнява своята длъжност където и да е.
Аз бих желал всички проповедници, свещеници и съдии така да мислят – всички да ходят с Правдата, да се радват с Любовта, да се учат от Мъдростта, да следват Истината.
А Той ще се събуди само по пет начина: когато бъдете едно с Добродетелта, Правдата, Истината, Мъдростта и Любовта.
24.12.1916г.
81. Ще бъдат научени,  НБ , София
Значи, човекът бил създаден заради любовта на малката дъщеря на Милосърдието.
Тя е културата на милосърдието, или културата на любовта. Първата култура е била на мъдростта, втората – на правдата, а третата – културата на любовта. Една дума липсва на тоя девиз: Съединяването в любовта прави силата.
Добре е, наистина, и двамата да се обичат, но любовта не се подчинява на човешки закони.
Той е опитал любовта на хората.
Като влезете в третата култура, т.е. културата на любовта, тогава ще разберете, какво нещо е мъжът и какво – жената.
Желая ви да проявите любовта и да възкръснете.
81.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Първата култура е била на мъдростта, втората - на правдата, третата, която иде, тя е култура на милосърдието - някои я наричат култура на любовта.
За любовта няма закон.
31.12.1916г.
82. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Огърлицата на врата, това е любовта.
82.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Какви гердани? Герданът около врата - това е любовта.
1.1.1917г.
83. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Когато ви говоря за човека, вие трябва да се вдълбочите, да си представите онзи човек, създаден по образ и подобие на Бога, т.е. на Истината и Любовта.
Той носи в себе си милосърдието – дете на Любовта – най-малката дъщеря на Бога. Любовта живее между девствените духове и обещава светли бъднини на цялото човечество, както и на ония, които я търсят. Ако искате Христос във вас да бъде безсмъртен и силен, за да ви повдигне, трябва да дадете път на Любовта в душата си.
Тогава как можеш да любиш Бога? Има три пътя, които можете да следвате: пътят на Любовта, пътят на Мъдростта и пътят на Истината. Обаче всички могат да ходят в пътя на Любовта. Ако не можете да ходите в пътя на Мъдростта, влезте в пътя на Любовта. Значи пътят на Любовта, Мъдростта и Истината – това са трите пътя, по които трябва да вървите.
Сега ви оставям да мислите върху смирението, търпението и Любовта.
83.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Когато ви говоря за човѣка, вие трѣбва да се вдълбочитѣ, да си прѣдставитѣ онзи човѣкъ, създаденъ по образъ и подобие на Бога, т.е. на Истината и Любовьта.
Той носи въ себе си милосѫрдието – дѣтѣ на Любовьта – най-малката дѫщеря на Бога. Любовьта живѣе мѣжду девственитѣ духове и обѣщава свѣтли бѫднини на цѣлото човѣчество, както и на ония, които я търсятъ. Ако искатѣ Христосъ въ васъ да бѫде безсмъртенъ и силенъ, за да ви повдигне, трѣбва да дадетѣ пѫть на Любовьта въ душата си.
Тогава какъ можешъ да любишъ Бога? Има три пѫтя, които можетѣ да слѣдватѣ: пѫтьтъ на Любовьта, пѫтьтъ на Мъдростьта и пѫтьтъ на Истината. Обаче всички могатъ да ходятъ въ пѫтя на Любовьта. Ако не можетѣ да ходитѣ въ пѫтя на Мъдростьта, влѣзтѣ въ пѫтя на Любовьта. Значи пѫтьтъ на Любовьта, Мъдростьта и Истината – това сѫ тритѣ пѫтя, по които трѣбва да вървитѣ.
Сега ви оставямъ да мислитѣ върху смирението, търпѣнието и Любовьта.
7.1.1917г.
84. Растете в благодат!,  НБ , София
Любовта се проявява само когато растенията цъфтят; така е у хората.
Любовта не търпи страх при съществуването си.
84.2 Растене и познание ( втори вариант )
Любовта се проявява само когато растенията цъфтят, така е и у хората.
Любовта не търпи страх - подразбирам един процес Божествен.
14.1.1917г.
85. Марта и Мария,  НБ , София
И когато дойде Учителят, духът, който е във вас, били сте мъже или жени, трябва да слушате дълбоко в себе си този глас на меката нежност, на Любовта. Любовта не е кисела.
И когато сестра ѝ говори строснато, тя да каже: „Колко хубаво, колко приятно говориш!“, защото между благородното и неблагородното има известна хармония, между Любовта и омразата има сродство. Задушават го, а като умре, казват: „Какво направихме!“ Но Любовта казва: „Хайде да го възкресим“. Омразата казва: „Аз ще го заровя“. – „Добре“, казва Любовта. Турят му пръст, но после дохожда Любовта и като го напече, хоп, изскочи – възкресява го. Омразата и Любовта постоянно работят в света, а вие имате толкова лошо мнение за омразата, за завистта.
18.1.1917г.
86. Достатъчна ти е моята благодат, ИБ , София
В любовта има самопожертвувание.
21.1.1917г.
87. Двамата господари,  НБ , София
Христос казва: „Не може да служите едновременно на Бога и на мамона, не може да служите едновременно на първия и на втория принцип, не можете да служите едновременно на омразата и Любовта“.
Но когато дойде в света вторият принцип, който хората наричат Любовта, майката, силата на нещата, той веднага смекчава първия принцип и, съединени така, двата раждат най-великото, най-възвишеното в света. А в Любовта имате едно проявление на абсолютния Бог в света, Когото никой не знае какъв е – незнаен Бог, за Когото хората нямат никакво понятие в света. „Този Бог, Когото вие не знаете и му се покланяте, Него аз ви проповядвам“, казва Павел. Дето се проявява Любовта, ще се прояви и първият принцип, който остава само една сянка – сянка на битието.
Понеже той носи всички сенки, той е силен, създал е комбинации, с които може да даде възможност да се изрази Божествената Любов: Любовта намира в него израз, той ѝ става почва. Неговото желание е да подчини втория принцип – Любовта, но тя не се подчинява. Писанието казва: „Любовта изпъжда вън всеки страх“, и за да бъдем щастливи, непременно трябва да се съединим с Христа – иначе пътят ни е изгубен. Свободен ще си, ако служиш на Любовта, иначе ще слугуваш на мамона и ще бъдеш роб.
Като влезе в първия принцип Любовта, почва да го организира в себе си. След време сърцето трябва да се премести в средата между двата дроба, и само тогава ще има хармония между Мъдростта и Любовта.
Любовта може да съществува между двама души, между трима тя не съществува. Какво от това? Ако бих знаял от колко частици е съставен материалният свят, какво ще ми допринесе това знание? Ако имам много богатство и не умея да го използвам, каква облага от това богатство? Ако имаш жена, която те обича, а твоето сърце е закоравяло, и децата ти, когато те целуват, не чувстваш нищо, каква облага от това, че имаш жена и деца? Философията в Любовта е да дадеш и да вземеш едновременно, та обмяната да бъде правилна. След като си свърши работата, той ще прояви Любовта, т.е. Само тогава ще разберем истинския смисъл на материалния свят, понеже Любовта е необходима за развитието на нашия живот.
Той е втори по отношение към закона на Любовта, но по изявлението на Бога Той е първото начало.
Да бъде благословението на Любовта на живия Господ с всички ви.
28.1.1917г.
88. Все що е писано,  НБ , София
Вие може да имате сто дѣца, но каква полза отъ тѣхъ, ако не сте ги научили на Божия законъ? Каква полза отъ такива дѣца, ако любовьта не е насадена у тѣхъ, защото тя е единъ великъ стимулъ. Отъ любовьта се ражда вѣрата и надеждата, но безъ това първоначално вѫтрѣшно побуждение у васъ не може да се зароди никаква вѣра и надежда.
Затова Христосъ казва: Всѣко дърво, което не съгради подходящо тѣло, ще бѫде изкоренено, всѣки човѣкъ, който не обедини Истината, Божествената Любовь, ще бѫде изкорененъ, защото вънъ отъ Любовьта нѣма животъ.
Законътъ е такъвъ: Любовьта само любовь поражда, омраза не може да породи любовь. И при това страхътъ е качество не на любовьта, а на злобата, на грѣхове, които сме правили въ миналото.
Сега трѣбва да започнемъ съ закона на Любовьта. Искамъ да образувамъ отъ васъ една велика вълна на любовьта. Нѣкой казва: „Колко те обичамъ!“ Питамъ го съ коя любовь: съ любовьта на кокошката ли, съ любовьта на вола ли, съ тази на гѫската ли, на рибата ли, на червея ли, на комара ли, на славея ли, или съ любовьта на една майка или баща, съ любовьта на единъ светия и т.н.? Слѣдователно Христосъ, като иде сега, ще отвори книгата и ще каже: „Ела самъ.“ Той нѣма да ви сѫди, но ще покаже книгата и вие, като погледнете въ нея, ще кажете като блудния синъ: „Нѣмамъ обуща, нѣмамъ шапка, нѣмамъ гащи, скѫсанъ съмъ, съгрѣшихъ, Боже, прѣдъ Тебе и прѣдъ Небето, прости ме.“ Тази притча за блудния синъ сега ще се сбѫдне.
Това е любовьта. Любовьта, която Христосъ ще прояви, ще бѫде такава, каквато Слънцето проява и вие ще почувствувате вѫтрѣшния смисълъ на земния животъ.
88.2 Все що е писано ( втори вариант )
Любовта е първият и най-силен стимул за човека. Любовта на Бога към човечеството, към всичко живо, Го заставя да дойде в света, между хората.
Кога човек дава плод? – Когато живее според законите на любовта. Вън от любовта няма живот, няма никакво постижение.
Оттук вадим закона: Любовта любов ражда. Любовта изключва страха, обаче, безлюбието, омразата раждат страха.
Там живеят хора в пълно обединение, в служене на любовта.
Единствената сила, която може да изправи човешкия живот, е любовта. Приложете любовта и животът ви, сам по себе си, ще се изправи. – Коя любов? – За която вие сте готови. Любовта има 350 милиона форми. Задача на човека е да изучава формите на любовта и да ги различава. Не е позволено на човека да си служи с любовта на паяка, да смучи кръвта на своята възлюбена или на своя възлюбен; не е позволено да си служи и с любовта на хищника, който разкъсва своята жертва. Къде греши човек най-много? – По отношение на любовта.
Любовта на Христа, отчасти, може да се уподоби на красивия и светъл слънчев образ.
Той казва, на всички хора, по лицето на земята: „Мир вам!" Чрез разумността и любовта на Христа, всекиму ще се даде заслуженото.
4.2.1917г.
89. Блажените,  НБ , София
А Любовта – тя е много хубава и нежна: тя не вижда хорските погрешки. Твоята жена на земята е сянка на Любовта.
Проповядват се два вида учение: на студа и на вятъра; но сега остава учението на Любовта – то ще свали кожуха. Тогава ще дойде в него Любовта и той ще почне да разбира дълбокия смисъл на живота.
Писанието казва: „Благославяйте, не кълнете, казвайте истината направо в лицето, като на брат, на приятел, никого не одумвайте“: одумването е повръщане от стомаха, устата пък е създадена не за повръщане, а за сладките слова на Любовта.
89.2 Блажените ( втори вариант )
А любовта - тя е много хубава, тя не вижда хорските погрешки.
Сега остава учението на любовта.
Ще кажат: „Какво иска този човек с тази дума?" Това показва, че не разбират дълбокото значение на любовта, защото и тя би трябвало да предизвика същия ефект, както думата „пожар", само че в обратен смисъл.
Тогава ще дойде любовта и ще почнеш да разбираш дълбокия смисъл на нещата.
11.2.1917г.
90. Децата,  НБ , София
Казват: „Да любим“; но знаете ли как се изразява любовта? Човек, който желае много, прави грях, а който направи грях – страда. Не такава любов трябва, а любовта на малките деца.
Любовта има степени в своята сила: стоиш при някоя печка на разстояние два метра от нея – усещаш много приятна топлина, но ако поставиш ръката си отгоре на нея, ще те изгори.
18.2.1917г.
91. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Тази връзка е Любовьта.
Мнозина, като говорятъ за любовьта, казватъ: „За нея ние умираме.“ Човѣкъ може да умре, безъ да разбира любовьта. Нѣкоя мома, като не може да се ожени за нѣкого, когото обича, казва: „Азъ ще умра,“ т.е. подразбира да влѣзе вѫтрѣ въ любовьта, но любовьта чрѣзъ смърть не се разбира. Когато съврѣменнитѣ хора говорятъ за домъ, за баща, за майка, всички подразбиратъ отношенията на любовьта. Майка, баща, когато казватъ „синъ ми“, подразбиратъ връзкитѣ на любовьта. Вънъ отъ любовьта, всички нѣща сѫ мъртви, безсъзнателни, т.е. иматъ само едно механическо движение.
Когато нѣкой момъкъ се привлича къмъ една мома, момата е обекта, а любовьта е Отецъ. Човѣкъ трѣбва да изучава закона на любовьта, когато се привлича къмъ този обектъ.
Разбирането между хората изисква правилни отношения, никога да не прѣстава законътъ на любовьта.
И тъй, положете мисъльта: Вънъ отъ Любовьта животъ не сѫществува; вънъ отъ Любовьта църква не сѫществува; вънъ отъ Любовьта народъ, общество не сѫществуватъ.
Ако имамъ братъ и му причиня редъ злини, ограбя го, сѫществува ли нѣкаква връзка, любовь между мене и брата ми? Въ любовьта нѣма страхъ, нѣма съмнѣние и тя е велика, великъ законъ е тя. Хората на любовьта не трѣбва да се страхуватъ, който се страхува, за него нѣма любовь, нѣма познание на Христа.
Когато любовьта иде, ние сме внимателни и учтиви, а щомъ тя си отиде, започваме да се обиждаме.
Когато познаемъ Бога, ще придобиемъ вѫтрѣшенъ миръ, ще ни се отворятъ очитѣ, ще видимъ, че свѣтътъ е живъ, тогава ще знаемъ причината за омразата и любовьта, защо сѫществува доброто и злото, истината и лъжата, ще разберемъ тѣзи отношения и тогава само Истината ще бѫде не мъртва, а жива.
Когато Христосъ е съ насъ, Той е врата отъ видимото къмъ невидимото, отъ прѣходното къмъ непрѣходното, отъ омразата към любовьта.
Бихъ желалъ всички ваши мисли да сѫ задъ гърба ви и тогава ще се познаете и ще се обичате, защото любовьта е великъ законъ въ царството Божие.
Нѣкои казватъ: „Христосъ не познава Сина, освѣнъ Отецъ.“ Отецъ, Който живѣе вѫтрѣ, познава Сина, защото Той се самопожертвува и понеже Той се самопожертвува, познава любовьта на Отца си и тѣзи двама се познаватъ.
Господь ще те пита: „Какъ научи закона на омразата, на любовьта?“ Ако не отговоришъ добрѣ, Господь ще те върне наново на земята, ще дойдешъ да научишъ отново тѣзи уроци, за да се усъвършенствувашъ и като се научишъ, ще възкръснешъ.
Сега ви проповѣдвамъ за Този живъ Христосъ, Който е вече въ свѣта, Който ще заговори чрѣзъ хиляди уста, чрѣзъ проповѣдници, свещеници, царе, учени, тогава ние ще имаме едно велико спасение, ще се запѣе химна на Божествената Любовь и само тогава ще разберемъ какво е Синътъ, какво е Отецъ, какво е Любовьта, която ще ни заведе при Бога.
91.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Такава връзка е възможна само при любовта. Той може да умре, без да разбере любовта. С умиране любовта не се намира. Това подразбира, че тя иска да влезе в любовта, но любовта не се постига със смърт. Когато се говори за дом, за майка и баща, за деца, разбираме известни отношения на души, които са свързани чрез любовта. Когато говорим за църквата, също така разбираме отношение на души към нещо, което представя Божието присъствие, или присъствие на любовта. Аз превеждам този израз: Вън от любовта няма спасение.
Следователно, само любовта познава себе си.
Когато момъкът се привлича от някоя мома, тя е обект на привличането, а силата, която го привлича, е любовта, т.е. Човек трябва да изучава любовта, Бога.
Правилни отношения са тези, които почиват на закона на любовта. Синът не трябва да разчита на богатството на баща си, но и бащата не трябва да злоупотребява с любовта на сина си, да очаква от него.
Това са въпроси, които любовта не търпи. Любовта изключва всякаква лъжа и лицемерие.
Вложете в ума си мисълта, че вън от любовта живот не съществува; вън от любовта никаква църква не съществува; вън от любовта никакви семейства, общества и народи не съществуват. Единствената църква, която може да обедини човечеството, това е Божията Любов, това е любовта на самопожертвуването.
Какво християнство е това, когато брат брата изнудва, ограбва и изнасилва? Любов ли е това? В любовта няма насилие, няма страх, няма огорчения. Страхливият не познава любовта. От какво ще се страхуваме тогава? Който се страхува, той не познава любовта, не познава Бога.
Радвайте се и благодарете за всичко, което любовта носи. Христос казва: „Само чистите по сърце ще видят Бога.” Виждането подразбира познаване; познаването подразбира вътрешна връзка с любовта.
Един ден, когато очите му се отворят, той ще види, че всичко около него е живо; тогава той ще разбере, защо съществува омразата и любовта, злото и доброто, лъжата и истината.
Той е врата, която води човека от преходното към непреходното, от видимото към невидимото, от омразата към любовта.
Връзката се основава на любовта и на разумността.
Прилагайте любовта в живота си, като велик, основен закон на Битието.
Там ще проверят, дали сте научили законите на доброто и на злото, на любовта и на омразата, на истината и на лъжата.
Само така ще разберем, какво представя любовта, която ще ни заведе при Сина и при Отца. Само любовта е в състояние да прероди човека.
25.2.1917г.
92. Спасението,  НБ , София
Любовта на повечето хора е любов на орли и гарги. Ще кажете, че любовта се възпява, Коя любов трябва да се възпява: която руши, или която съгражда? Колко моми и момци, с благородни мисли и желания, се разочаровали в любовта! Колко моми и момци са посягали на живота си след женитбата си! Защо се разочарова момата? – Защото не намира в своя възлюбен онези елементи, необходими за нейното развитие.
Доброто е свързано със закона на любовта. Когато милосърдието и любовта действуват в човека, той е готов вече да прояви доброто, да прави добри дела. Вън от милосърдието и любовта, доброто не съществува, т.е. не може да се прояви. Майката и бащата представят обекта на твоята любов, а ближният ти е стимулът, който те кара да проявиш любовта.
Следователно, ако сте слаб, радвайте се, защото имате възможност да познаете любовта и силен да станете; ако сте грешен, радвайте се, защото имате възможност да познаете любовта и праведен да станете.
Казано е в Писанието; „Привлякох ви с любовта си." Значи, любовта е сбор от връзките на доброто, на разумността, на правдата, които водят човека във възвишения свят. Само любовта е в състояние да въведе човека в Царството Божие. Приложете любовта в живота си, ако искате да бъдете щастливи.
Да работи човек заедно с Бога, това значи, да прилага любовта – Божествената майка, за която Христос казва, че трябва да се почита.
Който иска любовта на ближния си, трябва да почита майка си и баща си. Вън от този закон любовта не се проявява.
92.2 Спасението ( втори вариант )
Всѣко желание у човѣка, да направи нѣкому добро, се прѣдшествува отъ друга мисъль, отъ закона на любовьта.
Богъ казва: „Привлѣкохъ ги съ нишкитѣ на своята любовь.“ И любовьта има такива нишки, такива връзки.
Божествената майка, това е Любовьта. Като говоря за Любовьта, разбирамъ тази велика Божествена майка, на която дължимъ всичко и на която отдаваме всичкото почитание и уважение.
22.3.1917г.
93. Без товар, ИБ , БС ,
На този кръст ще турите Христос с главата нагоре и ще кажете: "Господи, аз ще изпълня волята Ти и ще изпълня закона на любовта Ти.
22.3.1917г.
94. Кръстът,  НБ , София
Тогава ще се спра при глупавия кръст, обърнат с главата надолу, ще туря Божествената Любов, ще обърна главата нагоре, както е на Христа, и ще кажа: “Господи, каквото и да стане на Земята, и светът да се обърне с главата надолу и да се разруши, аз ще изпълня Твоята воля! Няма същество в света, което да ме отклони от това, ще я изпълня!” Това говори, това иска законът на Любовта; това говори и Божествената Мъдрост.
Но няма по-благородно нещо от Вярата, Надеждата и Любовта.
25.3.1917г.
95. Солта,  НБ , София
Затова много пъти съм говорил, че страданията са необходими, те са пътят към осоляването; осоляването е пътят към виделината; виделината – към Любовта, а Любовта – към Бога.
29.3.1917г.
96. Волята Божия, ИБ , БС , София
Павел казва: „Любовта никога не отпада.” Преди орехът да падне, окапва нещо от него – това не е орехът, а е черупка. Някой казва за друг, че любовта му отпаднала, но това са опаковки на Божествената Любов.
Отсега нататък, каквито недоразумения и караници да има между вас, Господ е заповядал: „Вън всяка нечистота!” Бог не е Бог на гнева, а на Вярата, Надеждата, Любовта, Правдата, Чистотата.
Чистота и искреност вложете в мислите, в желанията и в душата си и Любовта ще се прояви, и Бог ще ви благослови, и Небето ще се стреми да възрасти всичко, посято от Бога във вас.
Не мога в закона на Любовта показва, че има спънки, препятствия.
1.4.1917г.
97. Виделината,  НБ , София
Когато писателите изгубят тази виделина, те стават безплодни; когато учителите я изгубят, изгубват своите методи и не могат да преподават; когато майките я изгубят, липсва им търпението и любовта и не могат да възпитават.
То е гробът на Любовта. Колко млади моми и момци са отишли преждевременно в гроба от него! Любовта е хармония, а сладострастието – отрова. – Четвърти елемент, който съсипва виделината, е леността.
8.4.1917г.
98. Яков и Исав,  НБ , София
Така и Яков разбра, какво значи, да служи човек на Бога, т.е. на любовта. – Къде ще намерим Бога? – В Рахил, която представя любовта. Човешкият характер се изпитва чрез Рахил, т.е. чрез любовта.
Ако в бъдеще искате да имате добри синове и дъщери, приложете закона на любовта. Кармата се разрешава само чрез любовта. Яков имаше 12 сина, но само Йосиф беше роден по закона на любовта.
Ако имате чичо, като Лавана, кажете му да не злоупотребява с любовта на ближните си.
Любовта трябва да бъде чиста и безкористна.
Стремете се към любовта, която чисти и повдига човешкото сърце.
Велико нещо е да живее човек за любовта, да се радва на света.
Всички хора говорят за любовта, но не я познават. Ние имаме пред вид любовта на Рахил, която изисква от човека готовност към самопожертвуване. Който носи в себе си ключа на любовта, той може да прониква във великите тайни на Битието.
98.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Съ това той разбра какво е да служишъ чрѣзъ закона на любовьта.
Прослѣдете цѣлата история и ще видите, че този законъ дѣйствува планомѣрно и понеже за въ бѫдеще искате да имате добри синове и дъщери, трѣбва да живѣете въ закона на любовьта. Яковъ имаше 12 сина, но отъ Рахила имаше само единъ – Йосифъ, който бѣ роденъ чрѣзъ закона на любовьта и за когото баща му работи цѣли седемь години. Ако се ожените обикновено, безъ да сте въ закона на любовьта, вие ще имате Иуда, Симеона и други синове, родени отъ Лия, тази, която не е възлюбена.
Ако имате една майка като Ревека, баща като Якова, ще кажете: „Мамо, не ме учи на такъвъ урокъ – да лъжа.“ Ако имате чичо като Лавана, ще му кажете да не използува любовьта на роднинитѣ.
Всички за любовь говорятъ, но разбирамъ любовьта на Рахила, любовь която иска самопожертвуване.
Само чрѣзъ ключа на любовьта ще може да отворимъ и разберемъ тѣзи велики тайни.
12.4.1917г.
99. Влиянието на музиката, ИБ ,
Музиката е необходима и любовта не може да се прояви без музика, тя е дреха, с която любовта трябва да се облече.
Обяснение на някои думи в "Песента на любовта" ("Любовта е извор").
И тъй, у вас любовта трябва да бъде като вода, която извира.
Ти не можеш да познаеш любовта, докато не те мразят.
15.4.1917г.
100. Радвайте се, НБ , София
Защо? – Защото радостта върви заедно с любовта.
Едно от условията за придобиване на щастието е разбирането на любовта. Човек трябва да разбира и прилага любовта, но не както сегашните хора: половин ден да любиш и половин ден да мразиш. Любовта е непреривна.
Когато любовта действа между хората и повдига душите им, те се радват и веселят.
100.2 Радвайте се ( втори вариант )
Защо? Защото любовьта и радостьта вървятъ заедно. Ще запитате: „Какъ е възможно да оставимъ кѫщитѣ си?“ Не, нима кухнитѣ и дюкянитѣ сѫ необходимо качество за щастието на човѣка? Кѫдѣ сѫ кухнитѣ на птицитѣ, кѫдѣ сѫ тѣхнитѣ дюкяни? Ние, съврѣменнитѣ хора на висшата култура, на европейската цивилизация, имаме девиза: „Безъ кухни не може, безъ дюкяни не може“, а азъ пиша отгорѣ: „И радость не може.“ Защото едно отъ основнитѣ качества на дома на мѫжетѣ и на женитѣ, на фамилиитѣ, това е връзката на разбирането, любовьта.
Христосъ казва: Радвайте се, защото силата на радостьта е любовьта.
22.4.1917г.
101. Божията воля,  НБ , София
Искам да посветя живота си в служене на любовта, в изпълнение на Твоята воля.
Тази българка, както и американката, носели Божественото в себе си – любовта. Докато човек мисли само за ядене и пиене, за обличане, за удоволствия, за богатство, никога няма да познае любовта. Само онзи може да бъде обичан, който носи любовта в себе си и щедро я раздава.
29.4.1917г.
102. Чистосърдечните,  НБ , София
Всички започват да мислят право, радват се, че иде нова култура в света – култура на любовта, която разширява човешката душа, сближава хората и им дава възможност да се развиват правилно.
Влагата представя живота, топлината – любовта, а светлината – истината. Какво са, в същност, любовта и истината, не може да се определи в няколко думи. Ако искате да знаете, какво представя любовта, изговаряйте тази дума по няколко пъти на ден, в определено време и в продължение на един месец, да видите, какви сили се крият в нея и как действува тя върху човека.
102.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
И сега Господь по бойнитѣ полета рѣже крака, рѫцѣ, вади очи, рѣже носове, за да създаде една култура за въ бѫдеще, култура на любовьта, но не такава любовь, каквато сега разбиратъ, а любовь, която да даде разширение на нашата душа, да сближи хората и да даде възможность на всѣка душа да се развива тъй, както е необходимо.
Влагата, това е животътъ, топлината – Любовьта, свѣтлината – Истината.
3.5.1917г.
103. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Така аз разбирам посланието на апостол Павел, който казва: „Да не приемаш вдовица по-долу от шестдесет години.” Числото 6 е число на Любовта.
6.5.1917г.
104. Вземане и даване,  НБ , София
Като живее по законите на любовта, т.е. по Христовото учение, човек може да се спаси.
Колко християни са напуснали спокойствието си, отказали са се от блага и привилегии с единствената цел да опитат любовта на Христа? Колко християни са отишли да опитат доброто вино на Христа? Ще кажете, че не говоря на свещен език. Който пие от Христовото вино, той се свързва с любовта и обиква хората, както и всички живи същества. Които не са свързани с любовта, все още очакват да дойде новият живот отвън, отгоре някъде; много още ще го очакват, но по този начин той няма да дойде.
Изгубите ли тези качества, и любовта му изчезва.
Следователно, за да възпитавате хората, а себе си да самовъзпитавате, трябва да приложите Христовото учение – учението на любовта. Ако имате някое своенравно, упорито дете, направете опит с него, приложете метода на любовта.
104.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Като изгуби богатството си, изчезва и любовьта ни къмъ него.
13.5.1917г.
105. Бог е съчетал,  НБ , София
Трябва ли невежият човек да разваля това, което Бог е съчетал? Кой човек е невежа? – Който не говори истината, който не разбира мъдростта, който не постъпва според правдата и любовта.
Новата религия е любовта.
Това значи, да чуе човек гласа на своя велик Баща – на Любовта и да разбере смисъла на своя живот и предназначението си на земята.
Много християни имат същото желание, както и слънцето - да бъдат близо до Христа, но новото учение – учението на любовта, изключва користолюбието. „Блажени кротките и смирените", казва Христос.
105.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Върху тѣзи думи азъ хвърлямъ само сѣменца, само загатвания правя и всѣки нека развие за себе си нѣкои теми и тогава да чуете гласа на вашия Баща, на вашия Христосъ и вашата любовь да заговори у васъ и да кажете: „Познахъ Бога, познахъ любовьта и знамъ защо съмъ дошълъ тукъ на земята.“ Нѣкои казватъ: „Господинъ Дѫновъ учи прѣраждането.“ – Да, уча не само прѣраждане, но и възраждане и новораждане.
20.5.1917г.
106. Доброто съкровище,  НБ , София
В първите дни след сватбата, той често целувал своята възлюбена, но тя огладняла, пожелала да яде – хляб искала. – Ну, поцелуемся, казвал й той. – Гладна съм! – възразявала възлюбената. – Ну, поцелуемся! Днес „да се целунем, утре да се целунем”, тя изгубила разположението си към своя възлюбен, любовта й изстинала.
27.5.1917г.
107. Пребъдете,  НБ , София
„Ако държите моите заповеди и пребъдете в любовта ми". Значи, не е достатъчно човек само да пребъдва в заповедите на Отца, но да пребъдва и в Неговата Любов, както Христос е държал заповедите на Отца си и пребъдвал в любовта Му.
„Ще пребъдете в любовта ми". Който не разбира основния закон на живота – любовта, мисли, че може да я ограничи. Любовта не се ограничава, тя се отнася към свободните действия. Човек може да пребъдва в любовта, но не и да я ограничава.
Обаче, ако мъжът изпълнява Божията воля и пребъдва в Неговите заповеди, а жената не пребъдва в любовта на мъжа си, отговорността пада върху нея.
„Ще пребъдете в любовта ми." Който не пребъдва в любовта, не може да изпълнява заповедите й.
Искате ли да се освободите от злото и престъпленията вън от себе си и вътре в себе си, дръжте Божиите заповеди и пребъдвайте в любовта. Като ставате сутрин от сън, ако сте жена, задайте си следните въпроси: държа ли заповедите на мъжа си, и мъжът ми държи ли заповедите на Господа; пребъдвам ли в любовта на мъжа си, и мъжът ми пребъдва ли в любовта на Господа? Ако си отговорите на тези въпроси положително, целия ден ще прекарате в мир и радост, защото Бог ви е благословил. Защо с нещастни хората? – Защото не изпълняват Божиите заповеди, не пребъдват в любовта Му, а, въпреки това, искат да реализират всичките си желания.
Ето защо, Христос казва: „Който иска да бъде щастлив, трябва да има калена воля, светъл ум и чисто сърце; той трябва да държи моите заповеди така, както аз държа заповедите на Отца си и да пребъдва в мене така, както аз пребъдвам в любовта на Бога." Ако държите заповедите на Бога и пребъдвате в Любовта Му, ще разберете стиха, който Христос е казал: „Невъзможното за човека е възможно за Бога".
Ако искате да знаете, дали сърцето ви пребъдва в любовта, вижте, имате ли вътрешен мир и спокойствие. Те държаха Божиите заповеди и пребъдваха в любовта. Любовта иде в помощ на човека, да отхрани неговите мисли, чувства и желания. Значи, любовта е потребна като храна за човека.
Там, дето любовта отсъствува, съществува насилие и безлюбие.
Много естествено, когато любовта посети човека, той иска да пее, да свири, да се прояви. Дето любовта отсъствува, там няма песен, няма и музика. Когато се казва на хората, че трябва да пеят, това значи, да отворят сърцата си за любовта. Пеенето е врата, през която любовта влиза в човека. Когато се казва на хората, че трябва да се молят, подразбираме същото – да отворят умовете и сърцата си за любовта. Яденето, пеенето и моленето представят един и същ процес – отваряне на ума и на сърцето за любовта, която единствена повдига човека и го прави доволен от всичко, което му е дадено. Някой не може да се справи със съседите си, не може да ги търпи. – Ако е без любовта на Бога, не може да търпи никого. Това значи: с любовта всичко мога да понеса. Но дяволът му казва: Велико нещо е любовта! Ти не си готов още за нея, не можеш да любиш и да прощаваш. Христос се противопоставя на дявола и казва: Дали си учен, или прост, беден, или богат, голям, или малък, ти можеш да любиш и трябва да проявиш любовта, която е вложена в сърцето ти.
Помнете: С любовта човек може всичко да постигне. Без любовта човек губи всичко – и богатство, и красота, и знание. Не вярвайте в лъжливи учения, които ви казват, че не можете да прилагате любовта. Ако държите Божиите заповеди и пребъдвате в любовта, не вярвайте в онзи, който ви казва, че не вървите в правия път.
Ако държите Божиите заповеди и пребъдвате в любовта Му, вие сте на прав път и, каквото пожелаете, можете да постигнете.
На жените пожелавам да бъдат пълни с Божията Любов, да носят идеята за прилагане на любовта и, дето отидат, да носят аромат с себе си, да пръскат благоуханието на любовта.
„Ако държите моите заповеди" – това се изисква от мъжа. „Ще пребъдете в любовта ми" – това се изисква от жената. Аз пък казвам: Жената да пребъдва в любовта, а мъжът да държи заповедите на жената.
107.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Слѣдователно ако човѣкъ не изпълнява заповѣдитѣ, не може да прѣбѫдва и въ любовьта.
Когато хората искатъ да ограничатъ любовьта, това значи, че не разбиратъ основния законъ: Любовьта спада къмъ свободнитѣ дѣйствия, трѣбва да се прѣбѫдва въ нея.
Злѣ ли ще бѫде на жена да прѣбѫдва въ заповѣдитѣ на своя мѫжъ, а мѫжътъ – въ заповѣдитѣ на своя Богъ и Неговата Любовь? Защо се развалятъ днесъ сѣмейства? Жената казва: „Заради тебе азъ ще прѣбѫдвамъ въ любовьта ти и ще държа заповѣдитѣ ти, но ти готовъ ли си да изпълнявашъ волята на Бога, на Баща си?“ Обаче този мѫжъ разваля отношенията си къмъ Бога, започва да пие, прѣкарва въ кръчмитѣ, не се връща и тогава жената казва: „Съ този мѫжъ не може повече да се живѣе“, и тя разваля отношенията съ мѫжа си.
За да се избавимъ отъ прѣстѫпления, трѣбва да държимъ извѣстни заповѣди, да прѣбѫдваме вѫтрѣ въ любовьта. Първото нѣщо, което трѣбва да правите като ставате сутринь, е да си зададете слѣднитѣ въпроси, първо: държа ли заповѣдитѣ на мѫжа си? Второ: мѫжъ ми държи ли заповѣдитѣ на Господа? Трето: азъ прѣбѫдвамъ ли въ любовьта на мѫжа си и четвърто: прѣбѫдва ли мѫжа ми въ любовьта на Господа? Рѣшите ли тѣзи въпроси, цѣлиятъ день ще прѣмине въ миръ и спокойствие и ще имате благословение.
Христосъ казва: „Ако искате да избѣгнете всички нещастия, ако искате да имате една калена воля, умъ и сърдце, трѣбва да държите моитѣ заповѣди, тъй както азъ държа заповѣдитѣ на Отца си и да прѣбѫдвате въ мене, тъй както азъ прѣбѫдвамъ въ любовьта на Бога.
За да познаете дали вашето сърдце прѣбѫдва въ любовьта, ще слѣдите дали имате дълбоко спокойствие. Тѣ прѣбѫдваха въ любовьта и въ Божиитѣ заповѣди. Любовьта трѣбва да ги отглежда, да имъ дава храна. Слѣдователно любовьта е потрѣбна въ свѣта като храна.
Пѣе само онзи, у когото любовьта говори, живѣе. Гдѣто любовьта не живѣе, нѣма и пение. Когато казвамъ на хората, че трѣбва да пѣятъ, подразбирамъ да влѣзе любовьта въ тѣхнитѣ сърдца и пѣнието тогава ще дойде. Когато казвамъ, че трѣбва да се молимъ, да ядемъ, разбирамъ сѫщото нѣщо, да заживѣе любовьта у насъ. Дойде ли любовьта, правилно ще ядешъ, ще пѣешъ и ще се молишъ.
Да раздѣлимъ заповѣдитѣ ви: жената да прѣбѫдва въ любовьта на мѫжа си, а мѫжътъ да прѣбѫдва въ заповѣдитѣ на жена си.
3.6.1917г.
108. Бог е Дух,  НБ , София
По какво ще познаете, че сте направили този контакт? – По последствията, а именно; ако сте мъртви, ще възкръснете; ако сте болни, ще оздравеете; ако сте невежи, ще се просветите; ако сте изгубили смисъла на живота, любовта ще ви посети, ще внесе светлина в ума ви и ще осмисли вашия живот.
Има ли по-сладък плод от любовта? Ето защо, жената, която представя Духа, може да бъде обичана, само когато роди любовта. Жената е символ на любовта. Дете, родено от любовта, е обично на всички. Майката се радва, че детето й се ползва от любовта на хората. Но и за майката казват: Блажена е тази, която е родила детето на любовта. Неизменна и вечна е любовта, но и плодовете й са вечни. Дайте място на Духа в себе си, за да родите любовта.
Откажете се от старите си разбирания и прояви и приложете новите, които любовта носи.
Какво се крие в думата „будала"? Буквата „б" означава - растене; „у" – цъфтене; „д" – познаване законите на любовта; „а" – разумност, „л" – любов към хората и към Бога.
108.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
Какви ще бѫдатъ слѣдствията, когато дойдешъ въ контактъ съ Бога? Ако сте мъртви – ще възкръснете; ако сте болни – ще оздравѣете; ако сте глупави – ще поумнѣете; ако сте изгубили смисъла на живота – веднага любовьта ще се разгори вѫтрѣ въ васъ.
Отъ плодоветѣ на духа произлизатъ любовьта, радостьта.
Е, има ли по-сладъкъ плодъ отъ любовьта? Затова женитѣ, които прѣдставляватъ духа, за да бѫдатъ обичани, трѣбва да родятъ любовьта. Тогава ще кажатъ за такава майка: „Блажена е тази майка, която е родила това дѣте, любовьта.“ Това е единъ фактъ, който трѣбва да остане въ нашитѣ сърдца, въ нашия духъ.
Буквата „б“ показва, че трѣбва да знаешъ да растешъ, „у“ – да цъвтишъ, „д“ – да знаешъ законитѣ на любовьта, „а“ – да си разуменъ и „л“ – да обичашъ.
10.6.1917г.
109. Дали може,  НБ , София
Човек трябва да мисли за доброто, за правдата, за любовта, за красотата.
Велик може да стане само онзи, който се импулсира от някоя разумна, повдигната жена, т.е. от любовта. Всеки, който се е ръководил и импулсирал от любовта, е станал велик. Първите са го отблъсквали, но с това повече са събуждали в него амбиция да работи, да стане велик човек, за да заслужи любовта и вниманието на тази, която не се интересува от него.
Само любовта, като вътрешен подтик, може да застави човека да мисли и да работи.
Днес ви се проповядва как да орете, как да корените, а в бъдеще ще ви се проповядва онази култура, която Христос донесе на човечеството – културата на Сина Божи, културата на любовта.
Мислете за развитието на вашия ум, за културата на любовта.
109.2 Дали може ( втори вариант )
Човѣкъ трѣбва да мисли за доброто, за правдата, за любовьта, за красотата.
Великъ може да стане само онзи, който се импулсира отъ нѣкоя разумна, повдигната жена, т. е. отъ любовьта. Всѣки, който се е рѫководилъ и импулсиралъ отъ любовьта, е станалъ великъ. Първитѣ сѫ го отблъсквали, но съ това повече сѫ събуждали въ него амбиция да работи, да стане великъ човѣкъ, за да заслужи любовьта и вниманието на тази, която не се интересува отъ него.
Само любовьта, като вѫтрешенъ потикъ, може да застави човѣка да мисли и да работи.
Днесъ ви се проповѣдва, какъ да орете, какъ да корените, а въ бѫдеще ще ви се проповѣдва онази култура, която Христосъ донесе на човѣчеството — културата на Сина Божи, културата на любовьта.
Мислете за развитието на вашия умъ, за културата на любовьта.
2.8.1917г.
110. Писмо - 2 септември 1917 г., ИБ , Варна
Страданията в живота раждат опитност, а опитността ражда условията, при които вярата, надеждата и любовта растат.
14.8.1917г.
111. Писмо - 14 септември 1917 г., ИБ , Варна
Велико е и славно да служи човек на Бога и да пребъдва в любовта Му. А надеждата не посрамя, защото любовта Божия е изляна в сърцата ни чрез даденаго нам Духа Светаго. И аз, вашият брат, ви казвам, пазете закона Му, дръжте Словото Му, ходете в любовта Му и ще чуете гласа Му и всички от голям до малък ще Го познаете, че е Той Единият и неизменният във всичко на живота и всичко произтича от Него самия, от Неговата добра воля.
2.9.1917г.
112. До всички приятели, ИБ , Варна
И като знаете, че скръбта произвежда търпение, а търпението - опитността, а опитността - надеждата, а надеждата не посрамява, защото любовта Божия излеяна в сърцата чрез дадената Духа Светаго.
Придобивайте Божественото знание и го съхранявайте в сърцата си чрез Любовта Христова.
19.12.1917г.
113. Писмо - 19 декември 1917 г., ИБ , Варна
Любовта ни съединява с Бога, вярата - с ангелите, и надеждата - с добрите и свети хора от всичките времена.
21.12.1917г.
114. Писмо - 21 декември 1917 г., ИБ , Варна
Обработвайте сърцето си с любовта.
9.2.1918г.
115. Писмо - 9 февруари 1918 г. Варна, ИБ , Варна
Любовта, вярата, надеждата всякога обновяват живота. Всякога поставяйте любовта за основа във всичките свои мисли и желания, вярата за двигателна сила в душата, а надеждата за реализиране, осъществяване на Божиите мисли и желания в живота. Приготвя Той всички с делото на любовта. Бащи, майки, синове, дъщери, всички до един досега ученици на любовта.
Стани, стани и с любовта започни.
10.6.1918г.
116. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Да имаш венец Господен, това е да си във връзка с Възвишените духове на Любовта, които са и извор на Божествената Любов.
7.7.1918г.
117. Трите положения,  НБ , София
Тук се състезават двама учени в Божественото знание – от една страна Христос, Който беше въплътен във форма на човек, като Учител на Любовта и Правдата; от друга страна дяволът, който също беше въплътен във форма на човек, но изкусител.
Като дойдат до Божественото учение, до учението на Любовта, великите писатели и философи казват, че, за да успее в това учение, човек не трябва да раздвоява съзнанието си, но да бъде всякога тих и спокоен.
Който носи Любовта в себе си, не може да умре от глад.
Той е правоверен, намира се на крилата на храма, отдето дяволът го изкушава, кара го да се хвърли долу, да изпита Любовта на Бога.
Не търгувайте с Любовта.
Желая да бъдете силни в Любовта, в Мъдростта, в Истината, в Правдата и в Добродетелта, в кротостта и смирението, във вярата и в надеждата.
117.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Тукъ се състезаватъ двама учени въ Божественото знание — отъ една страна Христосъ, Който бѣше въплътенъ въ форма на човѣкъ, като Учитель на любовьта и правдата; отъ друга страна дяволътъ, който сѫщо бѣше въплътенъ въ форма на човѣкъ, но изкуситель.
Като дойдатъ до Божественото учение, до учението на любовьта, великитѣ писатели и философи казватъ, че, за да успѣе въ това учение, човѣкъ не трѣбва да раздвоява съзнанието си, но да бѫде всѣкога тихъ и спокоенъ.
Който носи любовьта въ себе си, не може да умре отъ гладъ.
Той е правовѣренъ, намира се на крилата на храма, отдето дяволътъ го изкушава, кара го да се хвърли долу, да изпита любовьта на Бога.
Не търгувайте съ любовьта.
Желая да бѫдете силни въ любовьта, въ мѫдростьта, въ истината, въ правдата и въ добродетельта, въ кротостьта и смирението, въ вѣрата и въ надеждата.
14.7.1918г.
118. В истия час,  НБ , София
Те трябва да приложат Любовта и Обичта.
Ако искате Любовта на някое семейство, обичайте първо децата им. За да излезе от това състояние, в помощ му иде Любовта.
За да възприемете мислите на Възвишените същества, на Ангелите, трябва да живеете в абсолютна чистота и святост; с други думи, трябва да живеете в света на Любовта.
Време е старите, незаконни бракове да се разтурят и да се образуват нови бракове, основани на Любовта. Тогава ще видите какви синове и дъщери ще се родят от браковете на Любовта.
118.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Тѣ трѣбва да приложатъ любовьта и обичьта.
Ако искате любовьта на нѣкое семейство, обичайте първо децата имъ. За да излѣзе отъ това състояние, въ помощь му иде любовьта.
За да възприемете мислитѣ на възвишенитѣ сѫщества, на ангелитѣ, трѣбва да живѣете въ абсолютна чистота и светость; съ други думи, трѣбва да живѣете въ свѣта на любовьта.
Време е старитѣ, незаконни бракове да се разтурятъ и да се образуватъ нови бракове, основани на любовьта. Тогава ще видите, какви синове и дъщери ще се родятъ отъ браковетѣ на любовьта.
21.7.1918г.
119. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Вярата, Надеждата и Любовта представляват един триъгълник: Любовта стои на върха на триъгълника, а Вярата и Надеждата – от двете му страни. Вярата, Надеждата и Любовта представляват три велики света, за които всички хора говорят, но малцина ги познават.
Значи, Надеждата е реалност, която е видима за физическия свят, Вярата – за Духовния, а Любовта – за Божествения.
Материята на Съществата от Божествения свят, т.е. от света на Любовта, е вечна, неизменна.
Като говорим за Надеждата, непременно трябва да се спрем и върху Вярата и Любовта. Какво представлява Любовта? Принцип на самопожертване. Значи, Любовта подразбира жертва на Великото за малкото.
Надеждата съдържа в себе си и Вярата, и Любовта.
Неволята подразбира закона на необходимостта, а търпението – закона на Любовта.
За да бъдете доволни, повикайте на помощ Любовта и Вярата. С Любовта заедно ще дойдат същества от Божествения свят, а с Вярата – същества от Ангелския свят. Любовта има отношение към човешката душа, Вярата – към ума и сърцето, а Надеждата – към волята. Като знаете това, приложете Вярата, Надеждата и Любовта в живота си, да видите, какъв ще бъде резултатът на вашия живот.
Ако прилагаш само молитвата, в този метод има 50% изключения; ако прилагаш само скръбта и търпението, има 25% изключения; ако прилагаш Любовта и радостта, никакви изключения няма. В Любовта и в радостта влизат Вярата, Надеждата, молитвата, постоянството и търпението.
119.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Вѣрата, надеждата и любовьта представятъ единъ триѫгълникъ: любовьта стои на върха на триѫгълника, а вѣрата и надеждата — отъ дветѣ му страни. Вѣрата, надеждата и любовьта представятъ три велики свѣта, за които всички хора говорятъ, но малцина ги познаватъ.
Значи, надеждата е реалность, която е видима за физическия свѣтъ, вѣрата — за духовния, а любовьта — за Божествения. Материята на сѫществата отъ Божествения свѣтъ, т. е. отъ свѣта на любовьта, е вѣчна, неизмѣнна.
Като говоримъ за надеждата, непремѣнно трѣбва да се спремъ и върху вѣрата и любовьта. Какво представя любовьта? — Принципъ на самопожертвуване. Значи, любовьта подразбира жертва на Великото за малкото.
Надеждата съдържа въ себе си и вѣрата, и любовьта.
Неволята подразбира закона на необходимостьта, а търпението — закона на любовьта.
За да бѫдете доволни, повикайте на помощь любовьта и вѣрата. Съ любовьта заедно ще дойдатъ сѫщества отъ Божествения свѣтъ, а съ вѣрата — сѫщества отъ ангелския свѣтъ. Любовьта има отношение къмъ човѣшката душа, вѣрата — къмъ ума и сърдцето, а надеждата — къмъ волята. Като знаете това, приложете вѣрата, надеждата и любовьта въ живота си, да видите, какъвъ ще бѫде резултатътъ на вашия животъ.
Ако прилагашъ само молитвата, въ този методъ има 50% изключения; ако прилагашъ само скръбьта и търпението, има 25% изключения; ако прилагашъ любовьта и радостьта, никакви изключения нѣма. Въ любовьта и въ радостьта влизатъ вѣрата, надеждата, молитвата, постоянството и търпението.
23.7.1918г.
120. Заведеевата майка,  НБ , София
Всеки човек има по двама синове, които иска да постави в, два специфични света: единият – в света на Любовта, а другият – в света на Мъдростта. Любовта е за здрави, а не за болни хора. И болният чувства и възприема Любовта, но външно само, а здравият я възприема и външно, и вътрешно. Когато страдаш, Любовта е вън от тебе; когато се радваш, тя е в тебе. Макар и вън от вас, Любовта и Мъдростта пак работят за вашето повдигане, но вие не можете съзнателно да ги възприемете; не можете да разберете тяхното вътрешно съдържание и смисъл.
Новото учение, което Христос донесе на човечеството – учението на Любовта, носи Сила за човека. Щом се съмнявате в своята Любов, вие се съмнявате и в Божията, защото Бог живее във всички хора и чрез тях проявява Любовта си. Който иска да даде място на Любовта в себе си, той трябва да се интересува само от своите мисли и желания, от своите постъпки и отношения.
Нека съществуват всеки народ, всяка държава, всеки дом, всеки човек, но да бъдат носители на Любовта, на Мъдростта и на Правдата.
120.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Всѣки човѣкъ има по двама синове, които иска да постави въ два специфични свѣта: единиятъ — въ свѣта на любовьта, а другиятъ — въ свѣта на мѫдростьта. Любовьта е за здрави, а не за болни хора. И болниятъ чувствува и възприема любовьта, но външно само, а здравиятъ я възприема и външно, И вѫтрешно. Когато страдашъ, любовьта е вънъ отъ тебе; когато се радвашъ, тя е въ тебе. Макаръ и вънъ отъ васъ, любовьта и мѫдростьта пакъ работятъ за вашето повдигане, но вие не можете съзнателно да ги възприемете; не можете да разберете тѣхното вѫтрешно съдържание и смисълъ.
Новото учение, което Христосъ донесе на човѣчеството — учението на любовьта, носи сила за човѣка. Щомъ се съмнявате въ своята любовь, вие се съмнявате и въ Божията, защото Богъ живѣе въ всички хора и чрезъ тѣхъ проявява любовьта си. Който иска да даде мѣсто на любовьта въ себе си, той трѣбва да се интересува само отъ своитѣ мисли и желания, отъ своитѣ постѫпки и отношения.
Нека сѫществуватъ всѣки народъ, всѣка държава, всѣки домъ, всѣки човѣкъ, но да бѫдатъ носители на любовьта, на мѫдростьта и на правдата.
28.7.1918г.
121. Събличане и обличане,  НБ , София
Облечи го в новата дреха – в дрехата на Любовта и не мисли лошо за него.
Като ставате сутрин от сън, облечете дрехата на Надеждата, на Вярата, на Любовта, на Истината, на милосърдието.
Новата дреха наричаме дреха на Любовта.
Както обличате и събличате ризата си, така може да се облечете в новите дрехи на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Вярата, на Надеждата, на мира и т.н.
Като говоря за черквата, за храма, имам предвид онова възвишено състояние на човешката душа, когато човек е готов да прояви Доброто, милосърдието и Любовта.
Думите мъжки и женски пол подразбират Любовта и Обичта. Мъжът представлява Любовта, а жената – Обичта. Мъжът трябва да бъде облечен с нова дреха – с дрехата на Любовта, а жената – с дрехата на Обичта.
Когато съм строг, с това искам да им кажа да съблекат старите си и нечисти дрехи и да облекат новите: мъжът да облече дрехата на Любовта, а жената – дрехата на Обичта.
Една е истинската и права религия – религията на Любовта, на вътрешното съдържание и смисъл на нещата.
Преди да си легнете, измийте се, облечете се с чиста, нова дреха; оградете се с Любовта, с Вярата, с Надеждата, с търпението и с красотата, и така се явете пред Господа.
Едно време, когато Христос дойде на земята, Той донесе една семка, която представляваше новото учение, и я нарече семка на Любовта.
121.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Облѣчи го въ новата дреха — въ дрехата на любовьта и не мисли лошо за него.
Като ставате сутринь отъ сънь, облѣчете дрехата на надеждата, на вѣрата, на любовьта, на истината, на милосърдието.
Това изисква новото учение отъ всички Новата дреха наричаме дреха на любовьта.
Както обличате и събличате ризата си, така може да се облѣчете въ новитѣ дрехи на любовьта, на мѫдростьта, па истината, на вѣрата, на надеждата, на мира и т. н.
Като говоря за черквата, за храма, имамъ предъ видъ онова възвишено състояние на човѣшката душа, когато човѣкъ е готовъ да прояви доброто, милосърдието и любовьта.
Думитѣ „мѫжки и женски полъ” подразбиратъ любовьта и обичьта. Мѫжътъ представя любовьта, а жената — обичьта. Мѫжътъ трѣбва да бѫде облѣченъ съ нова дреха — съ дрехата на любовьта, а жената — съ дрехата на обичьта.
Когато съмъ строгъ, съ това искамъ да имъ кажа да съблѣкатъ старитѣ си и нечисти дрехи и да облѣкатъ новитѣ: мѫжътъ да облѣче дрехата на любовьта, а жената — дрехата на обичьта.
Една е истинската и права религия — религията на любовьта, на вѫтрешното съдържание и смисълъ на нѣщата.
Преди да си легнете, измийте се, облѣчете се съ чиста, нова дреха; оградете се съ любовьта, съ вѣрата, съ надеждата, съ търпението и съ красотата, и така се явете предъ Господа.
Едно време, когато Христосъ дойде на земята, Той донесе една сѣмка, която представяше новото учение, и я нарече „сѣмка на любовьта”.
4.8.1918г.
122. Доброто вино,  НБ , София
В този смисъл, Новото учение – Учението на Любовта, което донесе Христос, представлява нов метод, чрез който човешкият живот се предпазва от ферментиране.
Ако турите в Любовта някакъв отрицателен елемент, тя се превръща в омраза; ако турите в омразата положителен елемент, тя се превръща в Любов.
Видите ли, че мислите и чувствата на децата ви ферментират, турете ги в съд, да ги варите един-два часа на Божествения огън, т.е. на огъня на Любовта.
Сегашните хора нямат ясна представа за Любовта.
Следователно, като мине лоша мисъл през ума ви, отправете към нея Мъдростта; като мине лошо чувство, например, омраза, в сърцето ви, отправете към него Любовта; и най-после, като се натъкнете на лъжата, отправете към нея Истината.
122.2 Доброто вино ( втори вариант )
Въ този смисълъ, новото учение — учението на любовьта, което донесе Христосъ, представя новъ методъ, чрезъ който човѣшкиятъ животъ се предпазва отъ ферментиране.
Ако турите въ любовьта нѣкакъвъ отрицателенъ елементъ, тя се превръща въ омраза; ако турите въ омразата положителенъ елементъ, тя се превръща въ любовь.
Видите ли, че мислитѣ и чувствата на децата ви ферментиратъ, турете ги въ сѫдъ, да ги варите единъ-два часа на Божествения огънь, т. е. на огъня на любовьта. Сегашнитѣ хора нѣматъ ясна представа за любовьта.
Следователно, като мине лоша мисъль презъ ума ви, отправете къмъ нея мѫдростьта; като мине лошо чувство, напримѣръ, омраза, въ сърдцето ви, отправете къмъ него любовьта; и най-после, като се натъкнете на лъжата, отправете къмъ нея истината.
11.8.1918г.
123. Две жени,  НБ , София
Вярващият си служи с Любовта, с Мъдростта и с Истината като със звонков капитал и разчита на тях.
123.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Вѣрващиятъ си служи съ любовьта, съ мѫдростьта и съ истината като съ звонковъ капиталъ и разчита на тѣхъ.
18.8.1918г.
124. Погледна Петра,  НБ , София
Те не разбираха, че Божественото учение, което Христос проповядваше, не се проявява във физическа сила, но в Любовта. Ако между двама души, единият си служи с нож, а другият – с Любов, силата ще бъде на страната на онзи, който си служи с Любовта. Как трябва да бъдат построени домовете – на принципа на силата, или на Любовта? На принципа на Любовта. Следователно, ако на човека предстои да прави избор между силата и Любовта, той непременно ще избере Любовта. Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа и я води към Бога. Който приеме Любовта и я приложи, той ще подобри живота си; усъмни ли се в нея, той обременява кармата си.
Той ще му проговори чрез устата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Добродетелта.
Както вън е топло, така Любовта ще царува в сърцата ви. Топлината на Любовта ще ви изпотява, за да изхвърлите навън нечистотиите си.
124.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Тѣ не разбираха, че Божественото учение, което Христосъ проповѣдваше, не се проявява въ физическа сила, но въ любовьта. Ако между двама души, единиятъ си служи съ ножъ, а другиятъ — съ любовь, силата ще бѫде на страната на онзи, който си служи съ любовьта. Какъ трѣбва да бѫдатъ построени домоветѣ: на принципа на силата, или на любовьта? — На принципа на любовьта. Следователно, ако на човѣка предстои да прави изборъ между силата и любовьта, той непремѣнно ще избере любовьта. Силата изопачава ума, сърдцето и волята, а любовьта повдига човѣшката душа и я води къмъ Бога. Който приеме любовьта и я приложи, той ще подобри живота си.
Той ще му проговори чрезъ устата на любовьта, на мѫдростьта, на истината, на правдата и на добродетельта.
Както вънъ е топло, така любовьта ще царува въ сърдцата ви. Топлината на любовьта ще ви изпотява, за да изхвърлите навънъ нечистотиитѣ си.
25.8.1918г.
125. Скритият квас,  НБ , София
Обаче, всяка проповед, която има за основа Любовта, Мъдростта и Истината, не заблуждава.
Любовта, обичта, Вярата са друг вид квасни ферменти, които наричаме с общо име хлебни. Хората търсят Любовта, но не знаят къде се намира тя. Достатъчно е да се домогнете до кваса на Любовта, за да намерите самата Любов. Турете кваса на Любовта във вашето брашно и очаквайте резултат. Замесиш ли кваса на Любовта в три мери брашно, скрий го внимателно, да не дойде някой отвън и да тури в него ферменти от друг квас.
Как ще проявите Любовта си? Ако ги оставите да вършат каквото им дойде на ума, това Любов ли е? От какво се нуждае гладният – от хляб или от милувка? Като го нахраниш, ти проявяваш Любов към него. Как ще проявите Любовта към детето си? Ако е гладно, уморено, измъчено, няма да го оставите със старите дрехи, но ще го измиете и облечете с нови, чисти дрехи. Във всеки човек живее един Ангел, чрез когото изпитват Любовта ви.
Не е достатъчно да си мислите, че имате Любов, но трябва да проявявате Любовта към родителите си, към своя мъж, към жена си, децата си, приятелите, неприятелите си и т.н.
125.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Обаче, всѣка проповѣдь, която има за основа любовьта, мѫдростьта и истината, не заблуждава.
Любовьта, обичьта, вѣрата сѫ другъ видъ квасни ферменти, които наричаме съ общо име „хлѣбни”. Хората търсятъ любовьта, но не знаятъ, кѫде се намира, тя. Достатъчно е да се домогнете до кваса на любовьта, за да намѣрите самата любовь. Турете кваса на любовьта въ вашето брашно и очаквайте резултатъ. Това е невъзможно, Замѣсишъ ли кваса на любовьта въ три мѣри брашно, скрий го внимателно, да не дойде нѣкой отвънъ и да тури въ него ферменти отъ другъ квасъ.
Какъ ще проявите любовьта си? Ако ги оставите да вършатъ, каквото имъ дойде на ума, това любовь ли е? Отъ какво се нуждае гладниятъ: отъ хлѣбъ или отъ милувка? Като го нахранишъ, ти проявявашъ любовь къмъ него. Какъ ще проявите любовьта къмъ детето си? Ако е гладно, уморено, измѫчено, нѣма да го оставите съ старитѣ дрехи, но ще го измиете и облѣчете съ нови, чисти дрехи. Въ всѣки човѣкъ живѣе единъ ангелъ, чрезъ когото изпитватъ любовьта ви.
Не е достатъчно да си мислите, че имате любовь, но трѣбва да проявявате любовьта къмъ родителитѣ си, къмъ своя мѫжъ, къмъ жена си, децата си, приятелитѣ, неприятелитѣ си и т. н.
1.9.1918г.
126. Вкъщи,  НБ , София
И духовните къщи са направени по същия начин, но материалите им са фини – материали на Добродетелите: на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието, на Вярата и др. Любовта, например, представлява обширен свят, в който участват множество разумни и възвишени Същества, със специална задача и предназначение.
Любовта не се дели, нито се продава.
Също така, Доброто си е всякога Добро, Любовта – Любов, омразата – омраза, лъжата – лъжа.
Значи, момъкът се влюбил в момата, но Любовта му не е трайна.
Много хора приличат на младия момък: днес се влюбят в Христа, искат да се оженят за него, но в скоро време Любовта изгасва – надеждите и очакванията им не се оправдават.
Любовта следва човека и зад гроба.
Те ще бъдат верни в Любовта си и зад гроба, а не както сегашните хора, само до гроба; в повечето случаи верността им не стига и до гроба.
126.2 Вкѫщи ( втори вариант )
И духовнитѣ кѫщи сѫ направени по сѫщия начинъ, но материалитѣ имъ сѫ фини — материали на добродетелитѣ: на любовьта, на мѫдростьта, на истината, на правдата, на добродетельта, на милосърдието, на вѣрата и др. Любовьта, напримѣръ, представя обширенъ свѣтъ, въ който участвуватъ множество разумни и възвишени сѫщества, съ специална задача и предназначение.
Любовьта не се дѣли, нито се продава.
Сѫщо така, доброто си е всѣкога добро, любовьта — любовь, омразата — омраза, лъжата — лъжа.
Значи, момъкътъ се влюбилъ въ момата, но любовьта му не е трайна.
Много хора приличатъ на младия момъкъ: днесъ се влюбятъ въ Христа, искатъ да се оженятъ за него, но въ скоро време любовьта изгасва — надеждитѣ и очакванията имъ не се оправдаватъ. Любовьта следва човѣка и задъ гроба.
Тѣ ще бѫдатъ вѣрни въ любовьта си и задъ гроба, а не както сегашнитѣ хора, само до гроба; въ повечето случаи вѣрностьта имъ не стига и до гроба.
8.9.1918г.
127. Да го посрещнат,  НБ , София
Казано е още, че Знанието възгордява, Любовта назидава. Знание, съединено с Любовта, дава място на Мъдростта.
Кажем ли думата любов, в ума ни изпъква омразата, като противоположна на Любовта. Любовта подразбира самопожертване, съзнателно или несъзнателно. Ако жертвата е съзнателна, може да се говори за висша проява на Любовта; ако е несъзнателна, имаме низша проява на Любовта. Ако към Любовта прибавите две единици от омразата и три единици от скръбта, ще образувате такава киселина, която руши човешкия организъм. – “Как да се предпазим от тази киселина?” – Като не жертвате другите хора за вашата Любов – това значи да бъдеш истински човек.
Първото нещо, с което ще започнете, е приложението на Любовта, като велик Божествен акт. Никой не може да влезе в новия, в Божествения живот, докато не приложи Любовта, докато не стане бременен и докато не придобие вътрешен Мир. Болният не може да влезе в Новия живот, той не може да възприеме и приложи Любовта.
127.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Казано е още, че знанието възгордява, любовьта назидава. Знание, съединено съ любовьта, дава мѣсто на мѫдростьта.
Кажемъ ли думата любовь, въ ума ни изпъква омразата, като противоположна на любовьта. Любовьта подразбира самопожертвуване, съзнателно или несъзнателно. Ако жертвата е съзнателна, може да се говори за висша проява на любовьта; ако е несъзнателна, имаме нисша проява на любовьта. Ако къмъ любовьта прибавите две единици отъ омразата и три единици отъ скръбьта, ще образувате такава киселина, която руши човѣшкия организъмъ. — Какъ да се предпазимъ отъ тази киселина? — Като не жертвувате другитѣ хора за вашата любовь.
Първото нѣщо, съ което ще започнете, е приложението на любовьта, като великъ Божественъ актъ. Никой не може да влѣзе въ новия, въ Божествения животъ, докато не приложи любовьта, докато не стане бремененъ и докато не придобие вѫтрешенъ миръ. Той не може да възприеме и приложи любовьта.
15.9.1918г.
128. Не може да се укрие,  НБ , София
Всеки ден Любовта му ще се изменя, ще бъде по-интензивна, или по-слаба. Когато се качва, сърцето му ще бъде по-топло, а Любовта – по-силна; когато слиза, сърцето му ще бъде по-студено, а Любовта – по-слаба.
Дето е Любовта, там е изобилието.
128.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Всѣки день любовьта му ще се измѣня, ще бѫде по-интенсивна, или по-слаба. Когато се качва, сърдцето му ще бѫде по-топло, а любовьта — по-силна; когато слиза, сърдцето му ще бѫде по-студено, а любовьта — по-слаба, Въ този смисълъ, човѣкъ е махало на житейския часовникъ, който опредѣля времето.
Дето е любовьта, тамъ е изобилието.
29.9.1918г.
129. В мое име,  НБ , София
Ако можете да приложите Любовта си, даже на смъртно легло да сте, за една седмица положението ви ще се подобри и ще оздравете.
Колко души са готови да направят опит, да приложат Любовта? Ако можете да направите опита, следната година ще има голямо плодородие.
Когато е вътре в нас, това е ден на Любовта.
Ако иде от изток, ще проповядва на хората за Любовта.
Прилагайте Любовта, за да изправите погрешките си.
129.2 Въ мое име ( втори вариант )
Ако можете да приложите любовьта си, даже на смъртно легло да сте, за една седмица положението ви ще се подобри и ще оздравѣете.
Колко души сѫ готови да направятъ опитъ, да приложатъ любовьта? Ако можете да направите опита, следната година ще има голѣмо плодородие.
Когато е вѫтре въ насъ, това е день на любовьта. Ако иде отъ изтокъ, ще проповѣдва на хората за любовьта.
Прилагайте любовьта, за да изправите погрѣшкитѣ си.
6.10.1918г.
130. Да се роди,  НБ , София
Когато иска да изрази Любовта си към момата, момъкът понижава гласа си, да стане тих и мек.
Вярно е, че Любовта отваря всички пътища на човека, но за коя Любов говорите? Например, жената се стреми към своя мъж.
Когато жлъчката е в нормално състояние, Добротата и Любовта се увеличават. Ако омразата се увеличава, Любовта се намалява.
Някой възприеме идеите на Новото учение, на Любовта, върви до едно място и казва: "Кой ще чака края на това Учение? Нямам търпение да видя резултата.
Такова разнообразие съществува и в проявите на хората в приложението на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Всеки човек, всяко живо същество е специфична проява на Любовта. Необятна е Любовта в своите прояви, необятна е и в голямото си разнообразие. Това се отнася и до човешките чувства и мисли, до проявите на Любовта и Мъдростта.
Всеки трябва да се новороди, за да могат водата и Духът да работят в него, да създадат условия за придобиване на Любовта, на Мъдростта, на Радостта и на Силата.
130.2 Да се роди ( втори вариант )
Когато иска да изрази любовьта си къмъ момата, момъкътъ понижава гласа си, да стане тихъ и мекъ.
Вѣрно е, че любовьта отваря всички пѫтища на човѣка, но за коя любовь говорите? Напримѣръ, жената се стреми къмъ своя мѫжъ. — Кѫде е мѫжътъ ѝ? Или кѫде е жената? Тя хваща рѫцетѣ му, гледа го въ очитѣ, но казва, че е студенъ къмъ нея, не я обича.
Когато жлъчката е въ нормално състояние, добротата и любовьта се увеличаватъ. Ако омразата се увеличава, любовьта се намалява.
Нѣкой възприеме идеитѣ на новото учение, на любовьта, върви до едно мѣсто и казва: Кой ще чака края на това учение? Нѣмамъ търпение да видя резултата.
Такова разнообразие сѫществува и въ проявитѣ на хората въ приложението на любовьта, на мѫдростьта и на истината. Всѣки човѣкъ, всѣко живо сѫщество е специфична проява на любовьта. Необятна е любовьта въ своитѣ прояви, необятна е и въ голѣмото си разнообразие. Това се отнася и до човѣшкитѣ чувства и мисли, до проявитѣ на любовьта и мѫдростьта.
Всѣки трѣбва да се новороди, за да могатъ водата и духътъ да работятъ въ него, да създадатъ условия за придобиване на любовьта, на мѫдростьта, на радостьта и на силата.
13.10.1918г.
131. Двата полюса,  НБ , София
Време е вече да работите за развиване на ума и на сърцето си, да възприемате чрез тях възвишени мисли и чувства, да извлечете и от най-големите страдания елементи, необходими за изтъкаване на здравото и ценно платно на Живота. – "Как ще постигнем това, чрез Обич ли?" – Любовта и Обичта са условия за постигане на всички човешки желания. – “Тогава, да се обичаме!” – Само българите ли трябва да се обичат? Любовта включва всички хора, всички живи същества на земята.
Всеки народ трябва да постави Любовта за основа на Живота и в нейно име да върши всичко.
Велика, мощна сила е Любовта, но трябва да знаете как да я приложите. Той разбра, че смисълът и силата на Живота се крие в Любовта и скочи от леглото си. С други думи казано: Любовта и Мъдростта носят всички условия и възможности за развитието и повдигането на човешката душа. Следователно, който е болен, нека стане в името на Първата Причина на нещата – Любовта, да вдигне одъра си и да започне да чете от книгата на Мъдростта, върху която е лежал трийсет и осем години, и да тръгне да ходи.
Кога ще започнат хората да мислят правилно? Когато влезе Христос в тях, т.е. когато придобият Любовта.
131.2 Двата полюса ( втори вариант )
„Събирайте съкровища за небето, дето нито молецъ ги изяжда, нито ръжда ги руши.” Време е вече да работите за развиване на ума и на сърдцето си, да възприемате чрезъ тѣхъ възвишени мисли и чувства, да извлѣчете и отъ най-голѣмитѣ страдания елементи, необходими за изтъкаване на здравото и ценно платно на живота. — Какъ ще постигнемъ това, чрезъ обичь ли? — Любовьта и обичьта сѫ условия за постигане на всички човѣшки желания. — Тогава, да се обичаме! — Само българитѣ ли трѣбва да се обичатъ? Любовьта включва всички хора, всички живи сѫщества на земята.
Всѣки народъ трѣбва да постави любовьта за основа на живота и въ нейно име да върши всичко.
Велико, мощна сила е любовьта, но трѣбва да знаете, какъ да я приложите. Той разбра, че смисълътъ и силата на живота се крие въ любовьта и скочи отъ леглото си. Съ други думи казано: Любовьта и Мѫдростьта носятъ всички условия и възможности за развитието и повдигането на човѣшката душа. Следователно, който е боленъ, нека стане въ името на Първата Причина на нѣщата — Любовьта, да вдигне одъра си и да започне да чете отъ книгата на Мѫдростьта, върху която е лежалъ 38 години, и да тръгне да ходи.
Кога ще започнатъ хората да мислятъ правилно? — Когато влѣзе Христосъ въ тѣхъ, т. е. когато придобиятъ любовьта.
20.10.1918г.
132. Дух Господен,  НБ , София
Човек проявява Любовта си, само когато тя го посети. Следователно, момата проявява Любовта си, когато срещне момъка. И момъкът проявява Любовта си, когато срещне момата.
Тогава Любовта ще царува между хората. – Коя Любов? Любовта е една – Божията Любов.
Във войната, която днес обявявам, пак ще има топове и оръдия на Любовта, които няма да рушат и убиват, но ще повдигат хората. Дето падне гранатата на Любовта, всичко ще преобрази.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.