Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1903г.
1. Мисли и упътвания, ИБ ,
От празните мъдрувания се отстранявай, понеже са примка от бащата на лъжата, за да те ограби.
4.9.1904г.
2. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
Сега, укрепете се във вярата и постоянно не се съмнявайте, заради плевелите не изтръгвайте и пшеницата, заради лъжата не отхвърляйте истината.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Бъдете искрени, не лъжете себе си, не лъжете и другите, защото лъжата е една маска. Докато стои лъжата у вас, тя е, която ще ви спъва.
А що е лъжата? От външните форми не се лъжете. Онзи, в когото Христос седи, няма страх, защото страхът е дяволска работа, едно отрицание, чрез което лъжата се възпроизвежда.
10.11.1912г.
4. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
Защо се казва само за "двама"? Двете, това е тъмнината и светлината, то е доброто и лошото, истината и лъжата.
26.8.1913г.
5. Назидавайте себе си, ИБ , София
Вие възприемате и се поддавате, когато, като Христа трябва да му кажете "Махни се от пред мен, Сатано!" Ето защо вие трябва да навикнете да разпознавате тия ангели, защото омразата, лъжата, това не са ваши работи, а са техни.
5.4.1914г.
6. Житното зърно, НБ , София
Не може да ви се обясни защо у хората съществува злото, защо те предпочитат омразата пред любовта, лъжата пред истината.
Добродетелта изключва злото, Любовта – омразата, Мъдростта – безумието, Истината – лъжата.
1.11.1914г.
7. Страхът, НБ , София
Ако обичате да послъгвате, всички духове на лъжата са наоколо вас, те са на гости у вас, вие ги привличате.
15.11.1914г.
8. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Как можем да бъдем добри, когато на всяка стъпка лъжата е наша спътница? Мамим себе си, ближните си и Господа. Несъзнателно сме дали гражданство на лъжата.
21.11.1914г.
9. В начало бе, НБ , София
Но лъжата е сянка на Истината. Лъжата е спътница на Истината – където има Истина, има и лъжа и обратното.
23.1.1915г.
10. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
А лъжата в каквато и да е форма не ползува никога.
24.1.1915г.
11. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ , Бургас
Той е баща на лъжата и затова бяга от истината, от светлината.
22.10.1916г.
12. Да я не пия ли?,  НБ , София
Лъжата, кражбата показват неустойчивост на характера.
5.11.1916г.
13. Христа да придобия,  НБ , София
Всеки, който е тръгнал в Правия път, в пътя на човечеството или, казано в най-висш смисъл, в Божествения път, той трябва да различава двете съществени неща – да различава злото от Доброто, лъжата от Истината, неправдата от Правдата, омразата от Любовта, глупостта от Мъдростта.
16.11.1916г.
14. Петте разумни девици,  НБ , София
Значи, когато ние сме жестоки и неразумни, когато си служим с лъжата, мислим, че всички хора са като нас.
21.1.1917г.
15. Двамата господари,  НБ , София
Първоначалният принцип, от който произлиза злото, омразата и лъжата, сам по себе си не е лош. Вие имате особени понятия за омразата и лъжата.
Между лошите хора лъжата, силата, омразата, завистта – всички тези неща са съвместими; те са естествени неща и когато двама лоши се набият, усещат временно удоволствие.
28.1.1917г.
16. Все що е писано,  НБ , София
16.2 Все що е писано ( втори вариант )
Откажете се от лъжата, на която сте служили с години и приемете истината.
18.2.1917г.
17. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато познаемъ Бога, ще придобиемъ вѫтрѣшенъ миръ, ще ни се отворятъ очитѣ, ще видимъ, че свѣтътъ е живъ, тогава ще знаемъ причината за омразата и любовьта, защо сѫществува доброто и злото, истината и лъжата, ще разберемъ тѣзи отношения и тогава само Истината ще бѫде не мъртва, а жива.
17.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Един ден, когато очите му се отворят, той ще види, че всичко около него е живо; тогава той ще разбере, защо съществува омразата и любовта, злото и доброто, лъжата и истината.
Там ще проверят, дали сте научили законите на доброто и на злото, на любовта и на омразата, на истината и на лъжата.
Лъжата може да царува най-много сто години.
25.2.1917г.
18. Спасението,  НБ , София
Даде ли срещу една добра мисъл една лоша, той си служи с лъжата. Няма да мине много време, и те ще видят лъжата, в която са живели. Дето е лъжата, там е и убийството, и кражбата.
Докато живее в Мойсеевия закон, човек служи още на злото, в което се прилага убийството, лъжата, кражбата, прелюбодейството и т.н.
Защо не каже истината, че платът, който продава, не е чиста вълна, но смес от памук и вълна? Ако всякога казва истината, търговията ще му върви по-добре, отколкото ако си служи с лъжата.
1.4.1917г.
19. Виделината,  НБ , София
Не лъжете, кажете си истината, защото на лъжата краката са къси.
8.4.1917г.
20. Яков и Исав,  НБ , София
Щом дава такъв съвет, това показва, че тя и друг път си е служила с лъжата. Лъжата не съществува само от днес. Кой е първоизточникът на лъжата: човекът или животното? Кога е влязла лъжата в човешкия живот: при възлизането му, или при неговото слизане? Когато излъгал брата си, Яков бил на 32 години, периодът, през който човешкият характер се оформява.
За двете лъжи той трябваше да слугува 14 години; седем години, дето излъга баща си, и седем години – за лъжата към брата си.
20.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Сега питамъ: дали тази лъжа е наслѣдена отъ животнитѣ или животнитѣ отъ човѣка? Дали човѣкътъ, като се подигалъ по тази Божествена стълба нагорѣ, я придобилъ или като е слизалъ надолу е придобилъ лъжата? Когато Яковъ е излъгалъ брата си, той е билъ на 32 години, пълна, зрѣла възрасть, това е периодътъ когато се сформирува човѣшкия характеръ.
15.4.1917г.
21. Радвайте се, НБ , София
Лъжата е сянка на истината. Както сянката е признак за съществуването на даден предмет, така и лъжата е признак за съществуването на истината.
21.2 Радвайте се ( втори вариант )
Лъжата е признакъ, че истината сѫществува, тъй както сѣнката е признакъ, че прѣдметътъ сѫществува.
22.4.1917г.
22. Божията воля,  НБ , София
Какво печели човек, ако служи на злото и на лъжата? Не само че нищо не печели, но губи всичко и се разрушава. Какво нещо е лъжата? – Сянка на истината, сянка на цялото Битие. Лъжата е подобна на фалшивите скъпоценни камъни.
22.2 Волята Божия ( втори вариант )
Много пѫти си казвате: „Какво мисли този човѣкъ?“ Какво може да мисля? Мисля едно отъ двѣтѣ: или да ви направя добро или зло; или да ви кажа истината, или да ви кажа лъжата. Отдавна съмъ излѣзълъ отъ този свѣтъ и какво ще спечеля съ една лъжа? Какво е лъжата? Тя е сѣнка на битието. Лъжата може да се уподоби на стъкълцата на онзи търговецъ арменецъ, който иделъ отъ Мала Азия и донесълъ една торба съ диаманти.
22.3.1918г.
23. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Горе убийство няма, а има лъжа и лъжата е убийство горе. Който лъже горе, убива долу, а лъжата долу убива горе. И така, лъжата е свойство на змията, тя отначало уби и излъга горе.
30.6.1918г.
24. Доведете го,  НБ , София
Кого ще лъже? Може ли да лъже по-учените от себе си? Който живее между обикновени хора, може понякога да си служи с лъжата.
24.2 Доведете го ( втори вариант )
Кого ще лъже? Може ли да лъже по-ученитѣ отъ себе си? Който живѣе между обикновени хора, може понѣкога да си служи съ лъжата.
7.7.1918г.
25. Трите положения,  НБ , София
Ако приемат Словото Божие и се откажат от лъжата, от кражбата, от всички отрицателни прояви, ще им се даде такова изобилие, каквото никога не са имали.
25.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Ако приематъ Словото Божие и се откажатъ отъ лъжата, отъ кражбата, отъ всички отрицателни прояви, ще имъ се даде такова изобилие, каквото никога не сѫ имали.
28.7.1918г.
26. Събличане и обличане,  НБ , София
Страхът не е, че той гледа чужда жена, но в лъжата.
26.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Страхътъ не е, че той гледа чужда жена, но въ лъжата.
4.8.1918г.
27. Доброто вино,  НБ , София
Следователно, като мине лоша мисъл през ума ви, отправете към нея Мъдростта; като мине лошо чувство, например, омраза, в сърцето ви, отправете към него Любовта; и най-после, като се натъкнете на лъжата, отправете към нея Истината.
27.2 Доброто вино ( втори вариант )
Следователно, като мине лоша мисъль презъ ума ви, отправете къмъ нея мѫдростьта; като мине лошо чувство, напримѣръ, омраза, въ сърдцето ви, отправете къмъ него любовьта; и най-после, като се натъкнете на лъжата, отправете къмъ нея истината.
1.9.1918г.
28. Вкъщи,  НБ , София
Също така, Доброто си е всякога Добро, Любовта – Любов, омразата – омраза, лъжата – лъжа.
28.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Сѫщо така, доброто си е всѣкога добро, любовьта — любовь, омразата — омраза, лъжата — лъжа.
15.9.1918г.
29. Не може да се укрие,  НБ , София
Може понякога да се прилага и лъжата."
Глава, в която е допусната лъжата и кражбата, е оплескана.
29.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Може нѣкога да се прилага и лъжата.
Глава, въ която е допусната лъжата и кражбата, е сплескана.
29.9.1918г.
30. В мое име,  НБ , София
Истинската война подразбира да воюваш със злото, с кражбата, с лъжата и да ги победиш.
30.2 Въ мое име ( втори вариант )
Истинската война подразбира да воювашъ съ злото, съ кражбата, съ лъжата и да ги победишъ.
20.10.1918г.
31. Дух Господен,  НБ , София
Лъжата може да бъде необходима, може да бъде и потребна. Това показва, че, като се стреми да изнесе Истината, човек попада на лъжата. Лъжата пък представлява карикатура на Истината.
Като знаете какво нещо е смъртта, не казвайте, като умрем, но кажете в себе си: “Ще живеем, или ще възкръснем!” Има смисъл човек да умре, но за лъжата, за кражбата, за омразата, за злобата, за всички отрицателни желания.
31.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Лъжата може да бѫде необходима, може да бѫде и потрѣбна. Това показва, че, като се стреми да изнесе истината, човѣкъ попада на лъжата. Лъжата пъкъ представя карикатура на истината.
Като знаете, какво нѣщо е смъртьта, не казвайте, като умремъ, но кажете въ себе си: Ще живѣемъ, или ще възкръснемъ! Има смисълъ човѣкъ да умре, но за лъжата, за кражбата, за омразата, за злобата, за всички отрицателни желания.
17.11.1918г.
32. Като чуха,  НБ , София
Много просто, ще се откажете от лъжата, от кражбата, от омразата, от завистта. – “Може ли да се живее така?” – Може.
Те са прости по отношение на лъжата и на кражбата, не знаят нито да лъжат, нито да крадат.
Откажете се от донжуанството. – “Искаме да бъдем щастливи.” – Откажете се от стария живот, от вашия Дон Жуан, от лъжата и лицемерието.
Те са дали вече своята дан на лъжата и на кражбата.
32.2 Като чуха ( втори вариант )
„И като чуха, зачудиха се.” Азъ се чудя на вашитѣ заблуждения, а вие — на моитѣ думи и се запитвате, какъ трѣбва да живѣете. — Много просто, ще се откажете отъ лъжата, отъ кражбата, отъ омразата, отъ завистьта. — Може ли да се живѣе така? — Може.
Тѣ сѫ прости по отношение на лъжата и на кражбата, не знаятъ нито да лъжатъ, нито да крадатъ.
Откажете се отъ донжуанството. — Искаме да бѫдемъ щастливи. — Откажете се отъ стария животъ, отъ вашия Донъ Жуанъ, отъ лъжата и лицемѣрието.
Тѣ сѫ дали вече своята дань на лъжата и на кражбата.
16.1.1919г.
33. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
Затова отхвърлете лъжата, която е качество на ума, негов недостатък и всякога с ближните си говорете само истината. Всички спорове между близките стават само заради лъжата, защото се заблуждаваме един друг.
Затова отхвърлете лъжата и всеки с ближнаго си говорете истина; защото сме удове един на друг. (4:25)
9.2.1919г.
34. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Новото се отличава от старото по това, че постепенно се освобождава от лъжата и от кривите възгледи.
Новото време изключва лъжата.
2.3.1919г.
35. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Ако апаш обере някого, веднага започват да го преследват, защото считат лъжата и кражбата за големи престъпления.
22.3.1919г.
36. С Любов се взима, НБ , София
Или пък ако се е родил във вашия дом и му давате всичко, ако разполага с всичкото ваше състояние и му казвате: “Приятелю, всичко това е твое”, каква нужда има той да ви лъже? Следователно, лъжата произлиза от вътрешното ограничение на човешката душа, т. е. ограничете човека и ще създадете лъжата.
Господ, който е създал света, който е говорил чрез Христа и всички пророци, ще смъкне лъжата и измамата. (Обаждат се: Амин!) “Амин” е за този, който има Любов, Обич и Дух.
Има два вида вяра: да вярваш в лъжата и в Истината.
6.4.1919г.
37. Господ му рече,  НБ , София
Понеже всякога си служи с лъжата, той казва: Аз лъжа, никога не говоря истината. Той остава верен на лъжата. Дяволът казва за човека, че и Бог не знае де е, защото някога си служи с истината, а някога с лъжата.
37.2 Господ му рече ( втори вариант )
Понеже всякога си служи с лъжата, той казва: „Аз лъжа, никога не говоря истината." Той остава верен на лъжата. Дяволът казва за човека, че и Бог не знае де е, защото някога си служи с истината, а някога с лъжата.
20.4.1919г.
38. Като го видя Петър,  НБ , София
С това заедно престава и вярата в лъжата.
38.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Този род хора ги наричам хора на лъжата.
Лъжата е една обвивка, в която може да се поставят различни неща.
27.4.1919г.
39. Кога се молиш,  НБ , София
Лъжата създаде всички нещастия в света. Лъжата може да е на мястото си, но кога? Ако орелът нападне един умрял вол, той е на мястото си, но ако напада вола, който оре на нивата, не е на мястото си.
39.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Лъжата създаде всички нещастия в света. Лъжата може да е на мястото си, но кога? Ако орелът нападне един умрял вол, той е на мястото си, но ако напада вола, който оре на нивата, не е на мястото си.
22.6.1919г.
40. Малкият закон,  НБ , София
Не вярвам и в съвременната наука, но вярвам във великата Божествена наука: не вярвам в съвременната глупава любов и в съвременната глупава мъдрост и привидна истина тука на земята, т.е. в лъжата, която хората са облекли във формата на истина.
9.11.1919г.
41. Бог е говорил,  НБ , София
Той е ден, в който лъжата и истината заживяват заедно. Знаете ли, какво значи, да се оженят лъжата и истината? Лъжата казва: От тоя ден аз ще мълча, ще говоря само истината.
41.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Той е ден, в който лъжата и истината заживяват заедно.
Знаете ли какво значи да се оженят лъжата и истината? Лъжата казва: „От тоя ден аз ще мълча, ще говоря само истината."
14.12.1919г.
42. Работи на лозето ми,  НБ , София
Някои казват, че лъжата струва пари. – Това е въпрос. Всъщност, казано е, че краката на лъжата са къси. Ако вземеш пари за лъжата, няма да мине много време, ще те уловят и ще платиш скъпо.
42.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Казват, че лъжата струва пари и затова хората лъжат.
18.1.1920г.
43. Добрият пастир,  НБ , София
Той не знае, че чрез лъжата, именно, ще умори децата си. Лъжата е красива жена, която е изгубила честта си.
43.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Той не знае, че чрез лъжата именно ще умори децата си. Лъжата е красива жена, която е изгубила честта си.
22.1.1920г.
44. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Напр., ако можехте да вдъхнете на съвременното общество да изключи лъжата из средата си, или, ако хората лъжат, да лъжат поне 10%, това ще бъде голям прогрес, а сега 90% лъжат.
2.5.1920г.
45. По предание,  НБ , София
Това е културата на лъжата.
9.5.1920г.
46. Запалят свещ,  НБ , София
Живата разумна фирма не търпи лъжата, затова е създала смъртта.
10.5.1920г.
47. Работете с Любов, ИБ , БС , София
При всички хора на маловерието гневът, омразата, завистта, лъжата и много други неща са неизбежни.
11.7.1920г.
48. Божественият пламък. Разговори с Учителя,  ИБ , Сливен
От новата култура трябва да се изхвърли лъжата и да остане само истината.
20.8.1920г.
49. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Всички ще се стараете да не храните лоши чувства към никого и да избягвате съвършено лъжата.
14.10.1920г.
50. Нито се променя, нито се изменя,  ИБ , В.Търново
И аз съм глупав, но знаете ли за какво съм глупав? Глупав съм за лъжата, за измамата и т.н.
2.1.1921г.
51. Двата велики закона, ИБ , Русе
Христос казва на Своите ученици: "Ще се освободите от учението на лъжата, тъмнината, за да приемете учението на светлината.
6.3.1921г.
52. Вярата,  НБ , София
Лъжата всякога съкращава времето.
Допуснете ли в себе си омразата или лъжата, дишането ви ще се измени.
52.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Лъжата всякога съкращава времето.
Допуснете ли, обаче, в себе си умразата или лъжата, дишането ви ще се измени.
13.3.1921г.
53. Новият човек,  НБ , София
Това е старото учение – учение на лъжата; да се лъжем, че се обичаме.
Задавали ли сте си въпрос как се раждат омразата и лъжата? Защо хората мразят и лъжат? Въпреки това, Христос казва: „Да любим враговете си“.
Тази операция има за цел да премахне лъжата в света. Ако не я обикнете, лъжата неизбежно ще дойде.
Някой иска да се прояви, да обича някого, но се страхува и казва: „Ако ме излъже тоя човек?“ Питам: Може ли любовта да се страхува от лъжата? Слънцето огрява и топли всички същества, макар че някои от тях вършат престъпления.
Мъжът, който лъже жената на приятеля си, да се откаже от лъжата.
За да излезете оттам, вие трябва да се освободите от лъжата и да се въоръжите с Истината и Любовта. Така ще научиш мъчението и ще се освободиш от лъжата.
53.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Това е старото учение на лъжата, да се лъжемъ като казваме, че се обичаме.
Сега ще ви попитамъ, защо е необходима равнодѣйствующата сила? Задавали ли сте си въпроса, какъ се ражда умразата, лъжата въ свѣта, защо хората лъжатъ, мразятъ?
При тази операция трѣбва да се прѣмахне лъжата отъ свѣта, но за да се успѣе, трѣбва да се обича Истината. Не обикнете ли Истината, лъжата непрѣменно ще се яви, тя е неизбѣжна.
Нѣкой пѫть искате да се проявите, да обичате нѣкого, но казвате: „Врѣмето не позволява това, а може и той да ме излъже.“ Нима любовьта трѣбва да се страхува отъ лъжата? – Не.
За да излѣзете отъ него, трѣбва да се освободите отъ лъжата и да се въорѫжите съ истината на Любовьта.
27.3.1921г.
54. Сеятелят,  НБ , София
Освободете се от лъжата.
54.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Лъжата трѣбва да изчезне съвършено отъ васъ, да не остане нито поменъ отъ нея! Като намѣрите Бога, вие пакъ можете да се върнете въ свѣта, но тогава ще бѫдете господари на себе си, ще можете да помагате на братята си.
10.4.1921г.
55. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Днес лъжата се шири навсякъде, но въпреки това хората ходят на черква; свещеникът ги миросва.
55.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Днесъ лъжата навсѣкѫдѣ сѫществува, но горко ти, ако не отидешъ на църква, ако не те мироса попътъ.
17.4.1921г.
56. Огнената пещ,  НБ , София
Ще докажа как се е създала лъжата като величина.
Ни помен от лъжата! Събудете се, мои деца, да не виждате страшни сънища, да не се срами небето от вашите думи и дела“.
56.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Ще ви докажа, каква величина е лъжата и какъ се образувала тази величина.
24.4.1921г.
57. В рова на лъвовете,  НБ , София
И тъй, абсолютно никакво убийство! Щом извърши убийство, човек започва да лъже, а след лъжата идат постепенно всички останали пороци.
57.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Малодушнитѣ хора сѫ, които употрѣбяватъ лъжата.
19.8.1921г.
58. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Така и лъжата, която ние допущаме в нашия живот, ще произведе такива резултати в нашия строеж, каквито показват и неправилните изчисления на един архитект.
24.8.1921г.
59. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
„Затова отхвърлете лъжата и всеки с ближнаго си говорете истина, защото сме удове един на друг.“ (Послание към ефесяните 4:25)
6.11.1921г.
60. Ненаписаните закони,  НБ , София
Разбира законите и ги извършва, така е майстор, – от далече пипа – че никога не можеш да го хванеш: 8,000 години лъже хората, и досега още лъжата му не е хваната.
13.11.1921г.
61. В Египет,  НБ , София
Ако говорим за истината и лъжата, трябва да ги определим като две величини. А лъжата, като влезе в човека, прави го страхлив. И тогава кой говори истината и кой говори лъжата? Не само за един момент да се насърчиш. И тъй, истината прави нещата гъвкави и пластични, а лъжата ги прави крехки и неустойчиви.
Лъжата събаря, а истината гради.
Защо? – Защото в тяхната кръв се е промъкнала лъжата, тя ги е направила крехки, и те не намират никакъв смисъл и казват: „Не искам да живея“.
20.11.1921г.
62. Ананий и Сапфира,  НБ , София
„И станаха младите да извършат“, какво? – Да изнесат този Ананий, човека на лъжата.
В света лъжата трябва вече да си замине. Първото нещо за нас, за онези, които ме слушате, онези, които искате вашият живот да придобие смисъл, да се повдигнат сърцата ви и умовете ви, да станете силни и крепки, първото нещо е: свършете с лъжата, не се борете с нея, аз не искам да се борите със земното, не. Наместо лъжата ние ще внесем истината; наместо отрицателното, ние ще търсим положителното в нещата. Не мислете за лъжата, мислете за истината.
25.12.1921г.
63. Каквото вържете на земята,  НБ , София
И ще развържа тъй, че нито помен от лъжата да не остане.
1.1.1922г.
64. Сродни души,  ИБ , София
Уплашиш се от нещо и казваш: В случая, само лъжата ще ме спаси. Страхът и лъжата вървят едно след друго.
1.1.1922г.
65. Сродните души,  НБ , София
Тогава питам: какво е туй приложение на лъжата.
1.3.1922г.
66. Страх и безстрашие, МОК , София
По този начин обаче иде по-страшното – лъжата.
66.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Ще дойде лъжата.
2.4.1922г.
67. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
А лъжата всякога е тайна и никой не може да я узнае.
19.4.1922г.
68. Разбор на думи, МОК , София
И когато обичате тази истина, тя ще ви избави от сегашното състояние на страха и лъжата.
68.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Като намерите Истината, трябва да я обикнете; като я обикнете, тя ще ви избави от страха и от лъжата.
Като няма доблест да каже истинската причина, поради която не е могъл да реши задачата, той намира ред други причини, с които да се извини пред учителя си - по този начин той прибягва до лъжата.
26.4.1922г.
69. Проява на кармическия закон, МОК , София
Понеже в школата ще се учите за себе си, ни помен от лъжа да няма! Единственото нещо, което в школата не се прощава, то е лъжата. Туй трябва да го знаете! Всичко се извинява, но лъжата – никога! Вие ще се пазите като от огън да не се подавате на лъжата, то е един принцип, който ще ви заведе в противоположностите на живота и после много мъчно ще се избавите.
Без Любов не може, а без омраза може! Без Мъдрост не може, а без глупост може! Защото, щом кажете, че без лъжа не може, значи, лъжата ражда Истината, то не е вярно.
Ако запример употребявате лъжата, известни мускули на лицето ви ще се съкратят и тогава ъгълът на вашето око, под който светлината пада на вънка, е обърнат надолу и като ви гледа човек, ще види, че ъгълът на вашето око е насочен към центъра на земята и само като се погледнете в огледалото, няма да се харесате.
69.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Единственото нещо, което не се прощава на учениците от тази Школа, е лъжата; всичко може да се извини, но лъжата - никога! Щом дойде до лъжата, пазете се от нея като от огън; тя е принцип, който може да заведе човека в противоположностите на Живота, от които мъчно може да се избави. Като изпадне в трудно, в безизходно положение, човек веднага прибягва до лъжата и казва: „Без лъжа не може"; не, без Истина не може, а без лъжа може.
Щом кажете обратното - че без лъжа не може, ще излезе, че лъжата ражда Истината, а това не е вярно; щом кажете, че без глупост не може, ще излезе, че глупостта ражда Мъдростта, а това не е вярно.
Например когато човек си служи много с лъжата, някои мускули на лицето се свиват, а лъчът, който излиза от очите му, пада надолу, към центъра на Земята; ако се погледне в огледалото и види този лъч, насочен към Земята, той сам няма да се хареса.
30.4.1922г.
70. Ще се стопи!,  НБ , София
Аз казвам така: Аз ще ви платя всичките дългове, повече ще платя за вас, но само с едно условие: да изпъдите абсолютно лъжата из живота си, и в домовете ви да царува мир и любов, свобода и правда, мъже и жени да бъдат радостни.
9.5.1922г.
71. Семената, ИБ , София
Ако пък лъжата цари в душата ви, вие се отчуждавате от Бога. В един окултен клас от лъжата и помен не трябва да има. В други случаи, лъжата може да има смисъл, но в душата абсолютно никакво изключение! Знаете ли, щом се отчуждите от Бога, какво ще почувствате? – Една голяма скръб, тегота, безсмислие в живота и няма да знаете, къде да се денете.
14.5.1922г.
72. Дъще Сионова,  НБ , София
Само едно Божествено учение, учение на истината, може да завладее света, а животът на всяко учение на лъжата е кратковременен.
Значи, за да му върви, туря лъжата. Едно нещо има, което аз мразя, на всичко аз се поддавам, но никога не на лъжата. Лъжата – това е едно отрицание на Божията Любов, лъжата – това е едно отрицание на Правдата, лъжата – това е едно отрицание на Божията Добродетел, лъжата е отрицание на всичко онова, което е положително, велико, благородно, възвишено, лъжата е тази, която ни е докарала до туй положение. Сега аз говоря принципиално за лъжата, не говоря за вашите понятия, не, не, онази лъжа, която съсипва, която в името на благочестието казва: „Господ ме е пратил“, ама не го е пратил Господ: „Мен духът ми говори“ – ама духът не му говори; „Аз съм еди-кой си“ – той не е, той се е дегизирал – Иван Стоянов – като му хванеш брадата, виждаш, че той е друг. Ние сме казвали лъжата, когато сме далеч от Бога. Аз не искам да ви целуна в мрачината, т.е. подразбирам лъжата, аз не искам на вашето лице да оставя петно.
18.5.1922г.
73. Необятната любов, ООК , София
73.2 Необятната любов ( втори вариант )
В никаква форма лъжата не се прощава.
28.5.1922г.
74. Неговата заповед,  НБ , София
А ние, щом направим някоя погрешка, казваме: „Тегли платното на лъжата отгоре“.
4.6.1922г.
75. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Лъжата, то е отрицание на истината.
14.6.1922г.
76. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Допуснете сега, че вие сте на изпит, ученик сте, но сте имали слабост да упражнявате лъжата, най-първо бялата, после черната, като една необходимост. Направите една погрешка, колебаете се да кажете истината или лъжата. Вие ще кажете лъжата, за да не си изгубите службата.
Щом сме казвали много пъти правото и един път кажем лъжата, ще ни възнаградят.
76.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
И обратното се случва: ако всякога сте говорили Истината, а един път само сте казали лъжа, ще ви възнаградят, но не за лъжата, а за Истината, на която до това време сте служили.
15.6.1922г.
77. Мисъл и действие, ООК , София
77.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Не се прощава на онзи, който си служи с лъжата. Свещеникът, учителят, майката или бащата, които си служат с лъжата, сами са се осъдили.
7.7.1922г.
78. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
Лъжата е нещо присадено от после в човека.
Аз трябва да ви покажа, и пак ще ви повторя: Единственото престъпление, което в школата не се извинява то е лъжата! Туй да го знаете.
78.2 Основни закони ( втори вариант )
Що се отнася до лъжата, тя е изключена от Царството Божие. Който се опита да ви убеждава, че лъжата, грехът и престъпленията лежат в естеството на човека, той не разбира живота, а още по-малко – човека.
Всичко може да се прости на човека, но лъжата – никога. Ние пък казваме, че лъжата се преследва във всички форми, във всички цветове – и бялата, и черната. Великият Божествен морал абсолютно изключва лъжата.
30.7.1922г.
79. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Тогава детето казва: „Да опитам какво нещо е лъжата“.
4.8.1922г.
80. Превръщане на енергиите, ООК , София
Дойде лъжа, не отрицай лъжата, но си кажи: „С Истината всичко мога да направя“.
80.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Натъкнете ли се на лъжата, кажете си: „С Истината всичко мога да постигна“.
19.8.1922г.
81. Единственото начало, СБ , В.Търново
Началото на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения, начало на Истината и край на лъжата, начало на Мъдростта и край на глупостта, начало на силата и край на насилието.
19.8.1922г.
82. Новият живот, СБ , В.Търново
Аз ви казвам: зная, имам знания, опитност имам, но трябва време, имайте търпение, във вестниците не пишете, чакайте, опитайте. „На лъжата краката са къси“, казва българската пословица.
19.8.1922г.
83. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Толкова вярвания има, че и суеверие има в света – и светът страда от много вяра, но от вяра не в Истината, а от вяра в лъжата.
21.8.1922г.
84. Истината, СБ , В.Търново
Мълчанието някой път говори и лъжата.
Ще бягате, за да не казвате лъжата.
Ще имаме друга една светлина – лъжата: тя ще дойде на нейно място.
26.8.1922г.
85. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Единственото нещо, от което се отвращавам, което не обичам, това е лъжата.
27.8.1922г.
86. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
86.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
В душата ти е влязла лъжата.
10.9.1922г.
87. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
Бог създаде света без лъжа, а ние създадохме гражданството на лъжата и твърдим, че тя е почтена. Никакво извинение няма за лъжата. Мястото на лъжата е място на всички престъпления.
87.2 Вратата на овцете ( втори вариант )
Кой човек е успял досега с лъжата? Ако през една малка дупчица на бетонна стена тече вода, най-много в една година, водата ще причини известно разрушаване. Когато Бог създаде света, лъжата не съществуваше. Хората създадоха лъжата и дадоха й гражданственост.
Следователно, страхливият е без любов. – Защо? – Защото е дал място на лъжата в себе си. Мястото на лъжата е място на престъпления.
Не, лъжата разрушава черквата, а не истината.
24.9.1922г.
88. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Страшна е лъжата на свещеника! Ако търговецът излъже, лъжата му не е толкова голяма, колкото тази, на свещеника.
88.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Най-почтените служби, които са останали, са тези на свещениците, учителите и лекарите, но ако я нямаше лъжата в тях.
1.10.1922г.
89. Живият Господ,  НБ , Русе
На земята се живее повече с омраза, а на небето с любов; на земята си служат с лъжата, а на небето – с истината.
6.10.1922г.
90. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
А в Бялото Братство всички грехове се прощават, и то моментално, или не, но лъжата никога не се прощава! Туй да го знаете – съзнателната лъжа никога не се прощава! И когато дойде Божественият глас, извика: „Адаме“.
Аз съм готов всички грешки да залича, но за лъжата в братството строг съм, абсолютно никаква лъжа! Без изключение! Туй да го знаете! Ни бяла, ни черна лъжа.
8.10.1922г.
91. Обичен и скъп, НБ , София
91.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
И свещеникът казва: „Ние благославяме в името на Бялото братство и в името на Черното братство; и истината говорим, и лъжата говорим - според както дойде."
15.10.1922г.
92. Ангел Господен говори, НБ , София
Тази книга е отворена днес и тя пита всички духовни лица: Кой ви даде право да опопвате за пари? На какво основание проповядвате за пари? Аз ще бъда прокурорът и ще кажа: Осъждам този поп или този владика на толкова години затвор или на вечен затвор. – Защо? Защото е опетнил любовта, лъгал е в нейно име. – Как ще оправим света? – Като престане лъжата. – Как ще оправим черквата? – Като престане лъжата. – Как ще оправим домовете? – Като престане лъжата. – Как ще съградим дома си?– Като започнем да говорим истината. – Как ще се наредим вътрешно? – Като започнем да живеем добре.
29.10.1922г.
93. Станете да отидем!,  НБ , София
Още едно нещо искам от българите: да се откажат абсолютно от лъжата. – Как? – Като не се говори за нея. Ако той обича да лъже, никога нищо не споменавай за лъжата.
1.11.1922г.
94. Нагласяване на силите,  МОК , София
Следователно възможно е двама души да се примирят; възможно е омразата да се превърне в любов; възможно е лъжата да се превърне в истина; възможно е неправдата да се превърне в правда.
Какво е понятието на съвременните хора за лъжата? Представете си, че един човек взима от вас десет хиляди лева назаем и обещава, че след известен срок ще върне парите. В дадения случай в какво се заключава лъжата? В неспазване на времето.
5.11.1922г.
95. Никаква лъжа, ООК , София
В момента, в който не можете да кажете една истина или не можете да кажете една лъжа, както трябва, вие не сте ученик, защото Истината може да се каже и при лъжата.
Пред онзи, който обича лъжата, ти ще мълчиш. Един светски човек тъй ще излъже, тъй ще скрои лъжата, че едва след 20 години ще го хванете. Лъжата сама по себе си всякога влече лоши последствия! Лъжата досега никому благо не е донесла.
Може би, когато бъда малко по-разположен, аз ще ви говоря специално върху лъжата, да ви покажа нейното произхождение. Заради лъжата страдат, нищо повече! Единственото престъпление беше заради лъжата.
Ние говорим за греха, говорим за лъжата. Лъжата не е в казването.
Влезе ли кражбата, влезе ли лъжата, тази работа не върви.
12.11.1922г.
96. Не знаете, що искате,  НБ , София
Мнозина турят лъжата при истината и мислят, че говорят истината. Бъди доблестен, всякога говори истината! Не туряй лъжата при истината, нито злото при доброто.
19.11.1922г.
97. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Онзи човек, който говори истината, говори и лъжата. Та онзи, който говори истината, ще каже и лъжата, но и онзи, който говори лъжата, ще каже и истината. Ще кажете: „Онзи, който говори истината, говори и лъжата“. Онзи, който говори истината, говори и лъжата. Значи, гдето се говори истината, там се говори и лъжата; гдето има богатство, има и крадци, гдето има жито в хамбара, има и мишки. Това значи, че само при истината може да се каже лъжата. Там, гдето се говори истината, ще се говори и лъжата. Онзи, който говори истината, ще говори и лъжата, защото у човека има двама: единият говори истината, другият говори лъжата.
Когато аз казвам, че онзи, който говори истината, говори и лъжата, разбирам, че който говори истината без Любов, говори и наполовина лъжа; онзи, който говори истината с Любов, той говори цялата истина. И тогава философията, че който говори истината, говори и лъжата – е вярна.
26.11.1922г.
98. Лама савахтани,  НБ , София
Ще кажете: Бог да оправи света. – Кой Бог, на лъжата, или на истината? – Кой ще оправи сегашния строй? – За кой строй говорите? Аз познавам един велик, неизменен строй – строй на любовта.
3.12.1922г.
99. Дойде да послужи,  НБ , София
Гледаш нещо хубаво, красиво отвън; искаш да го опиташ, но ще видиш лъжата в него — изкушен си вече.
17.12.1922г.
100. Добрата земя,  НБ , София
Като говоря да се обличате скромно, аз имам пред вид да се пазите от дрехите на неправдата, лъжата, измамата, кражбата.
24.12.1922г.
101. Защо не можахме,  НБ , София
Каквато да е лъжата, тя всякога е лъжа, а истината е всякога истина.
Дето е лъжата, никакъв успех няма.
14.1.1923г.
102. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Ами че тѣ сами не сѫ спасени, какъ ще спасятъ насъ? Отъ какво да се отрѣчемъ? Отъ любовьта? Отъ какво да се отрѣчемъ? – Отъ мѫдростьта, отъ Истината? – Да, ние отдавна сме се отрѣкли отъ лъжата, но отъ тия принципи не можемъ да се отрѣчемъ.
102.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Помни: Лъжата опорочава човешкия живот.
И от какво да се отречем? От любовта? От мъдростта? От истината? Ние отдавна сме се отрекли от лъжата.
21.1.1923г.
103. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Той е пропадналъ, но нѣма смелостъ да каже истината, и затова ще употрѣби реклами, това-онова, ще употрѣби лъжата.
103.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Обаче, един ден, в райската градина влиза лъжата, във форма на змия, качва се на забраненото дърво и започва да яде от неговите плодове. Като пропадне, той няма смелостта да каже истината, но почва с реклами, с фалшиви обяснения, докато влезе в областта на лъжата.
4.2.1923г.
104. Кое е това ново учение?,  НБ , София
104.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Кой от вас не се отвращава от лъжата? Като те срещна, ще кажа: Братко, искам да ти се изявя, без да казвам, че те обичам.
25.2.1923г.
105. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
105.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Трябва ли още да ги приспиват? Ако лъжеш и страданията те преследват, още ли трябва да служиш на лъжата? Кажи на господаря си: Господарю, не мога повече да ти служа.
25.2.1923г.
106. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Даже този, който вярва в Бога, усъмни ли се някога, може да помисли, че и лъжата му помага.
28.2.1923г.
107. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Лъжата уронва моето достойнство, моята чест.
7.3.1923г.
108. Педагогическа лекция,  МОК , София
Чистото при всички условия е чисто, нечистото при всички условия е нечисто; Доброто при всички условия е Добро, злото при всички условия е зло; Истината при всички условия е Истина, лъжата при всички условия е лъжа.
Ако не прилага Истината, човек неизбежно ще прилага лъжата. Днес лъжата господства в света. Дето Истината отсъства, там лъжата присъства. Той не призна грешката си, но си послужи с лъжата. Такова е положението и на ученика, когато си служи с лъжата.
Ученикът обаче по никой начин не трябва да си служи с лъжата.
108.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Лъжата при всички условия е лъжа.
Лъжата днес господства в света и това показва, че хората не обичат истината. Де е лъжата? Вика го Бог, той не се обажда.
Мислите ли, че един ученик, който употребява лъжата в каквато и да е форма, не е гол?
11.3.1923г.
109. Видѣхме Господа,  НБ , София
109.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Като заживеете по новия начин, ще кажете: Разбрахме всичко, защото царството на лъжата се свърши вече.
12.3.1923г.
110. Влияние на планетите, ООК , София
Търговията, това е място на лъжата.
19.3.1923г.
111. Смисълът на противоречието, ООК , София
Без Истината лъжата господства; с Истината какво започва? – Музиката започва.
22.3.1923г.
112. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Защото говоримъ лъжата, затова пропадаме.
112.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Защото говорим лъжата, затова пропадаме.
22.4.1923г.
113. Правилни отношения, ООК , София
Искаш да живееш с Истината, ще дойде лъжата.
13.5.1923г.
114. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Лъжата се ражда от страха. И двете – страхът и лъжата, са анормални прояви в човешкия живот. Лъжата ще оправи работите“. – Това е криво разбиране – абсурд! Защо не може без лъжа? Една млада жена разказваше един случай от живота си.
13.5.1923г.
115. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Добре, сега туй правило е да се предпазвате от лъжата.
Лъжата е само по отношение към един Божествен закон, написан закон, който съществува и към който ние имаме задължения. Щом изключва страха, тя изключва и лъжата. Лъжата е едно последствие на страха.
Позволена ли е лъжата, или не? – На един окултен ученик лъжата не е позволена. Правилото е: когато кажеш истината, да не съжаляваш; ако съжаляваш, по-добре кажи лъжата, нищо повече! Като кажеш истината веднъж, колкото и да си изгубил, да си радостен. Туй е изпълнение на Божия закон! Ако кажеш: „Защо бях толкова глупав, та казах истината“, по-добре не я казвай, ти вече си допуснал лъжата.
3.6.1923г.
116. Напразно Ме почитат, НБ , София
Веднъж завинаги трябва да ликвидираме с лъжата, с измамата.
1.7.1923г.
117. Ще дойдем при него, НБ , София
Войната, упадъкът на морала, лъжата се дължат изключително на черните братя.
Честността изключва лъжата. Тя е антипод на лъжата. Лъжата е животинска проява. Изобщо, животните са големи майстори в лъжата. Първите учители на лъжата са били животните. Когато светиите са забранявали на хората да държат в домовете си кучета и котки, с това те искали да запазят младите от лъжата.
За нас огънят от 35 милиона градуса е демаркационна линия, през която се минава от физическия в Божествения свят; от нещастието към щастието; от лъжата към истината; от злото към доброто.
8.7.1923г.
118. Речи само реч, НБ , София
Днес всички казват: „Да обичаме народа си, да се жертваме за отечеството“. – Добре е това, но защо никой не казва да не лъжем? Каква култура е тази, която допуща лъжата? Ще кажете, че лъжата се допуща за неприятеля, за противника. – Кой ти е противник или неприятел? Всички трябва да говорим истината в името на Единния, жив Господ.
12.7.1923г.
119. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Ако у него липсва вяра в живота, тогава пък ще му присадят чувство за разрушение и у него ще се роди лъжата. И тъй, човек като отслабне, в него се ражда лъжата.
И тъй, баща на лъжата, това е най-слабият, а баща на Истината е най-силният. Тогава, ако сложите лъжата в живота си, тя навсякъде не може да ви помага. Учениците често си служат с лъжата, особено тези, които нищо не знаят.
Ти още тогава не си се спрял да изправиш погрешките си, както Божественият закон изисква, но прибягваш до лъжата. Та някой път лъжата като солта може да ни помогне, но някой път като вълната ще затрудни доста много положението ни.
Лъжата се отличава по следното качество.
У човека има едно чувство на скритост и от там се зародила лъжата.
9.9.1923г.
120. Основният закон на съзнателния живот, ИБ ,БР , София
Долу лъжата! Любовта към ближния, това е една лъжа.
21.10.1923г.
121. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
Трябва да изключите лъжата от себе си, от душата си. В лъжата седят всички спънки, в нея седят всички условия за нашето робство.
28.10.1923г.
122. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Тъй щото това, което днес преживяваме, тези войни, омразата, лъжата, всичко това е всадено не в самата материя, а това са останки на минали човешки същества, които са живели преди милиони векове, преди да е съществувала тази вселена, и са оставили в нея тези свои грехове, но същевременно с тези лоши качества са оставили и добри.
31.10.1923г.
123. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Ето къде е лъжата на съвременната логика.
Ето где е лъжата! И сега по същия начин, както скъсахте връзката, така и ще се свържете с Бога.
Истината не трябва да бъде логика на лъжата.
18.11.1923г.
124. Гняв и страх,  МОК , София
Под влиянието на страха, обратно: няма да направите такива престъпления, ще бъдете много внимателен, но ще се развие във вас лъжата, измамата, лицеприятието, подлостта и тям подобни.
Не си правете илюзии, че тя търпи лъжата.
16.12.1923г.
125. Той ги изпита,  НБ , София
И след туй им казва: „Не говорете лъжата, защото тя не подига никой народ!“ Е, колко Магдалени има на света? Аз зная, тук в София има много Магдалени.
2.1.1924г.
126. Единство на обичта, ООК , София
Може ли да има единство в лъжата? – Може да има, но то е вече минус, то е вече отрицателна величина, а не единство в положителен смисъл. Каквото и да направят, за цел имат лъжата и в тази лъжа могат да успеят.
23.1.1924г.
127. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
Кога се ражда злото? Ти вземи парите на богатия, той после се научава да краде, да лъже, защото кражбата, лъжата и насилието се раждат само при неблагоприятни условия.
27.1.1924г.
128. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Христос ще каже: „А, братко, хем не си простил, хем знаеш да лъжеш!“ Отгде иде лъжата? – Когато човек не е изпълнил Божия закон, а иска да се покаже правдив пред хората, той ще тури лъжата.
Тъй, както вие знаете лъжата, това е едно изкуство вече. Аз наричам лъжа не това да знаеш какво нещо е лъжата, но да знаеш как да я представиш. Изважда той 100 лева, дава му ги. „Е, тази е последната лъжа, която ти казах.“ Да, но това не е лъжа, това е изкуство! Защо? – Защото лъжата не се казва, а се представя. Това е последното изкуство на лъжата.
20.2.1924г.
129. Обектът на съзнанието, ООК , София
Тази е причината за всичките спорове между хората, за несъгласията, за крайния егоизъм, защото омразата, лъжата, престъпността: всичко се дължи на това, че Бог не съществува в тях – т. е. не че не съществува, но Бог е извън техния живот.
2.3.1924г.
130. Родени изново,  НБ , София
Когато човек е сиромах, той може да попадне в слабост да излъже – поддава се на лъжата.
9.3.1924г.
131. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Вие ще кажете: „Това са басни от „1001 нощ“!“ Всички теории, с които съвременната наука разполага, не са ли басни от „1001 нощ“? Всички тия нейни теории, аз казвам, че са едно занимание, едно упражнение на човешкия ум да различава истината от лъжата.
Най-първо лъжата трябва да се изхвърли от вътрешния живот. Казват: „Ама малко лъжа не може ли?“ Никаква лъжа! Туй е закон! Лъжата отвън може да дойде, то е друг въпрос, ние не сме отговорни за това, но вътре в себе си ти ще бъдеш тъй чист, както самата светлина.
Всички трябва да работите, за да се премахне омразата и лъжата от света. Първият грях в света влезе чрез лъжата. Господ хвана жената, но и тя е майстор на лъжата! Тя каза: „Господи, аз видях змията на дървото горе, тя ми показа един плод.
9.3.1924г.
132. За свободата,  МОК , София
Страхът ражда лъжата, а лъжата – лицемерието.
19.3.1924г.
133. Познай себе си, ООК , София
Някои от вас трябва да бъдете красноречиви, други да имате сила да лекувате; трети да бъдете художници, четвърти – писатели, музиканти; пети – архитекти, инженери, зидари; шести – търговци, но не търговци на лъжата, а търговци на честността.
23.3.1924г.
134. Мощните сили на разумната воля,  МОК , София
Там е лъжата – всички сте смели.
30.3.1924г.
135. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Какво се разбира под тая дума? – Законът е следният: в даден момент аз имам възможност да кажа и истината, и лъжата. Колкото имам възможност да кажа истината, толкова имам възможност да кажа и лъжата. Значи, Бог ти е дал един закон, според който да постъпваш, едновременно ти разполагаш и с истината, и с лъжата. Ако подчиниш лъжата на истината, ти си мощен човек. Щом подчиниш истината на лъжата, правдата на неправдата, доброто на злото, ти ще станеш един изсъхнал лист.
6.4.1924г.
136. Кажи само реч,  НБ , София
Една българска пословица казва: „На лъжата краката са къси." Кой човек се е облагородил с лъжата? Какво е допринесла лъжата на хората? Истината повдига хората, а лъжата ги понижава.
16.4.1924г.
137. Любов към Бога, ООК , София
Вследствие на тази им слабост у всички същества се забелязва лъжата.
20.4.1924г.
138. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
И в лъжата има мярка, има граница.
Страхът е опасен, защото винаги се придружава от лъжата. И обратно, дето е страхът, там е и лъжата.
Ако и вие се изтребвате като рибите, като змиите, като паяците, като вълците, как ще говорите за култура? Как ще говорите за християнство? Какви управници са тези, които ръководят съдбините на своя народ, които го просвещават, а дават простор на лъжата, на непроверени факти.
Достатъчно са играли своята роля религиите на лъжата! Достатъчно са съществували обществените форми на лъжа! Достатъчно се ширили в света отношенията на лъжа! Достатъчно любов на лъжа! Онова, което осквернява човека, е лъжата.
Не говоря против духовенството, но говоря против лъжата, която съществува в света от хиляди години.
27.4.1924г.
139. Ще го изцеля,  НБ , София
Обаче, вземе ли всеки по един крепостен акт, непременно ще се яви лъжата.
Такива хора говорят за любовта, а омразата е основа на техния живот; говорят за мъдростта, а глупостта е основа на живота им; говорят за истината, а турят лъжата за основа; говорят за правдата, а прилагат безправието; говорят за доброто, а си служат със злото.
18.5.1924г.
140. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Много естествено е, но един възрастен човек трябва да избягва лъжата.
20.7.1924г.
141. Ще дойда след тебе,  НБ , София
Допуснеш ли лъжата в себе си, ти не можеш да се приближиш при Бога.
31.8.1924г.
142. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Не е въпросът, че ги е изял – не е грях това, но лъжата – защо е излъгал, че ще купи столове, а ги изяда – туй е осъдителното.
31.8.1924г.
143. Правила на разумния живот, СБ , София
Ако аз се уплаша, ще прибягна до лъжата и ще кажа: „Аз не счупих чинията.“ Грехът идва с лъжата.
143.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Ако аз се уплаша, ще прибегна до лъжата и ще кажа: аз не счупих чинията. Грехът идва с лъжата.
2.9.1924г.
144. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
В сегашния строй лъжата има гражданство и това е едно нещастие. Лъжа да нямаш в себе си! Не е въпросът да убедиш света, че не лъжеш, защото целият свят е в лъжа, но праведните да убедиш, че не лъжеш! В лъжата има най-големите отрови в света! От човека зависи да не лъже. Лъжата премахва онова красивото, което слиза от Небето, и щастието се губи. Божественото вътре във вас ще ви спаси! (Разказва примера със сестра Стефова - когато баща й я изпъдил, че била в Новото Учение, а приписва имота на младата си дъщеря, но тоя зет го изпъжда и сега е гол, и ще го гледа изпъдената дъщеря.) Не пъдете добродетелта от себе си вътре - лъжата изпъдете, на дявола я дайте, а Истината, Добродетелта задръжте в себе си.
И аз ги питам: А вие отгде вземате, работите ли с вашите ръце и по истински начин ли изкарвате прехраната си? (Искали да го оплетат, а трябва прямо да се задават въпроси.) Никога лъжата не е имала такова гражданство, както сега.
Лъжата е започнала от ангелите, които са паднали. Лъжата не е в акта да вземеш нещо, а в желанието, вътрешното желание да вземеш нещо, което не е твое.
Как ще оправим българския народ? - Само с честност! Но главата се е вмирисала, свещеничеството, което трябва да бъде пример за честност, а е фабрика на лъжата.
7.9.1924г.
145. Царе – слуги на Господа, СБ , София
Някои хора казват: „Е, грехът!“ Какво хубаво е допринесъл грехът на хората? Я ми кажете какво е допринесла лъжата на хората? Какво са допринесли злобата, омразата, завистта, всички тия грехове на хората? Нека се намери един човек, който да каже, че от всички тези пороци е донесено едно благо за хората.
145.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Какво хубаво е допринесъл греха на хората? Я ми кажете, какво е допринесла лъжата на хората? Какво са допринесли злобата, умразата, завистта, всички тия грехове, на хората? Нека се намери един човек, който да каже, че от всички Тези пороци е донесено едно благо за хората.
22.9.1924г.
146. Физическият и духовният човек, КД , София
Лъжата е там, да мислите, че като ви се усмихне един човек, той ви обича и всякога ще ви се усмихва.
23.11.1924г.
147. Да угоди на народа, НБ , София
Въ човѣшката любовь лъжа се допуща всичкитѣ тия отношения се допущатъ, но въ Божествената Любовь лъжата абсолютно не се допуща.
147.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
В човешката любов лъжа се допуска, всичките тия отношения се допускат, но в Божествената Любов лъжата абсолютно не се допуска.
3.12.1924г.
148. Закон на равенството, ООК , София
Султанът го чакал да се върне, но той му пише едно писмо: „Тази е последната лъжа, която ти казах.“ Алати му трябвали! Какви алати му трябват? Алатите за лъжата са у него.
Има хора, които отричат лъжата, но щом дойдат натясно, пак поставят своите математически отношения и с тях се оправдават.
1.2.1925г.
149. Азъ Те познахъ, НБ , София
Всичко е на мода, и лъжата е на мода. Защо трѣбва да се лъже? Ако лъжата може да ни подигне; ако тя прѣдставлява култъ въ живота и донася благо на човѣчеството, можемъ да я туримъ като законъ. Обаче, и за лъжата има законъ: който лъжесвидетелствува, се наказва.
149.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Всичко е на мода, и лъжата е на мода. Защо трябва да се лъже? Ако лъжата може да ни повдигне; ако тя представлява култ в живота и донася благо на човечеството, можем да я турим като закон. Обаче, и за лъжата има закон: който лъжесвидетелства, се наказва.
11.2.1925г.
150. Продължаване на живота, ООК , София
Правете добро постоянно! Някой казва: „Аз няма да правя зло.“ Кажеш ли така, ти усилваш злото в себе си. „Аз няма да лъжа.“ – Ти усилваш лъжата в себе си.
15.2.1925г.
151. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Ние не обичаме лъжата.
151.2 Последното място ( втори вариант )
Ние не обичаме лъжата.
18.2.1925г.
152. Причини за противоречия, ООК , София
Първият грях е кражбата, вторият грях е лъжата.
Сега например ще ви дам за следния път темата Разлика между кражбата и лъжата. Върху тази тема нека пишат най-силните, защото човек, като започне да мисли върху кражбата и лъжата, свързва се с тия отрицателни сили. Опасен предмет е въпросът за лъжата и кражбата.
22.2.1925г.
153. И пишеше на земята, НБ , София
Какъ така, не може безъ лъжа? Какво добро е внесла лъжата въ свѣта? Какво добро е внесълъ грѣхътъ въ свѣта? Но, казва нѣкой, че ако излъже, нѣма да изгуби имането си.
153.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Как така не може без лъжа? Какво добро е внесла лъжата в света? Какво добро е внесъл грехът в света? Но казва някой, че ако излъже, няма да изгуби имането си.
4.3.1925г.
154. Истинско служене, ООК , София
Лъжата се проявява у човека, когато съвестта му е слабо развита. Когато страхът е силно развит, а съвестта слабо развита, лъжата пак изпъква. Той може да замазва къщата, колкото искате, отличен бояджия може да стане, но да гради – никога! Тогава ще ви задам въпроса: лъжата ли се е явила по-рано, или кражбата?
Значи първо се е явила кражбата, а после лъжата.
18.3.1925г.
155. Фазите на живота, ООК , София
При новото възпитание на децата ще се казва да говорят Истината, а за лъжата и дума да не става.
5.4.1925г.
156. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Да му мисли този, който е близо до гранатитѣ! Питамъ: въ какво седи красотата на човѣшкия животъ? Въ разрушението ли, или въ съграждането? Въ лъжата ли, или въ Истината? Въ Мѫдростьта ли, или въ глупостьта? Въ Правдата ли, или въ неправдата?
156.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Да му мисли този, който е близо до гранатите! Питам: В какво седи красотата на човешкия живот? В разрушението ли, или в съграждането? В лъжата ли, или в Истината? В Мъдростта ли, или в глупостта? В Правдата ли, или в неправдата?
12.4.1925г.
157. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Лъжата пъкъ била сладичка, затова лъжете, колкото искате. Защо хората лъжатъ? Защото лъжата била сладка. Не, лъжата именно е горчива, а Истината – сладка.
157.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Лъжата пък била сладичка, затова лъжете, колкото искате. Защо хората лъжат? Защото лъжата била сладка. Не, лъжата именно е горчива, а Истината – сладка.
14.6.1925г.
158. Истинната лоза,  НБ , София
Когато този плодъ влезе въ нашия умъ, той ще създаде онова велико желание въ насъ да изпѫдимъ съвършено лъжата.
158.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Когато този плод влезе в нашия ум, той ще създаде онова велико желание в нас да изпъдим съвършено лъжата.
21.6.1925г.
159. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Казвате: съ Истината не може да се живѣе, когато съ лъжата можемъ да разбогатѣемъ. Казвамъ: покажете ми единъ народъ отъ историческитѣ врѣмена и до днесъ, който да е разбогатѣлъ съ лъжата! Всички народи сѫ лъгали, но сѫ и пропаднали.
159.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Казвате: с Истината не може да се живее, когато с лъжата можем да разбогатеем. Казвам: покажете ми един народ от историческите времена и до днес, който да е разбогатял с лъжата! Всички народи са лъгали, но са и пропаднали.
1.7.1925г.
160. Земята се върти. Стремеж на душата, ООК , София
Говорим за Любовта, а употребяваме омразата; говорим за Истината, а употребяваме лъжата.
8.7.1925г.
161. Теория и практика, ООК , София
След това дяволът те запитва: „Как си сега?“ Ти казваш: „Не зная какво става с мене! Само лъжата ще ми помогне, не може без нея.“ Дяволът те подслушва и ти пошепва: „Тъй е, откога ти говоря, че без лъжа не може в този свят.
23.8.1925г.
162. На отворено и на затворено, СБ , В.Търново
Един велик проповедник в Америка запитва един артист от театъра: „Защо вие, когато представяте всякакви небивалици, карате хората да плачат в театъра, а когато ние проповядваме велики Истини, никой не плаче?“ Казва му артистът: „Вие проповядвате Истината като лъжа, а ние проповядваме лъжата като истина.“ Така и вие сега проповядвате Господа.
18.11.1925г.
163. Козативни сили, ООК , София
По какво се различава Истината от лъжата?
Ще ви дам един пример, да различавате човека на Истината от човека на лъжата.
29.11.1925г.
164. Той знаеше, НБ , София
Действително така трябва да бъде, но царски син е само онзи, който има истинското, Божественото познание, който има душа в себе си, който има Божествен ум, неопетнен от никаква лъжа! Няма нещо по-отвратително от лъжата! Най-първо ние трябва да ликвидираме с лъжата.
9.12.1925г.
165. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Няма нищо лошо, нищо престъпно в това, че гостилничарят взима пари, но престъплението седи в лъжата, която той изнася пред хората, че господарят му е осиромашал и няма възможност да издържа гостилницата.
20.12.1925г.
166. Добрата земя,  НБ , София
Безумие е да се разрушава онова, което Бог е създал в света! Безумие е да се разрушават добродетелите! Някои казват: няма добродетели – кради, убивай колкото искаш! Няма Истина – лъжи колкото искаш! Как? Кражба, лъжа, това е най-големият срам за света! Лъжата е най-големият позор в света! Единственото велико, хубаво нещо в света, това е Добродетелта.
27.1.1926г.
167. Външни влияния, ООК , София
Тя не трябва да изучава какво нещо е омразата, глупостта и лъжата, но да се занимава с Любовта, с Мъдростта и с Истината.
Както виждате дяволът е много суеверен, защото той обича лъжата, а самата лъжа е суеверие.
17.2.1926г.
168. Веригите на съмнението, ООК , София
После ще дойде лъжата, а оттам и смущението.
21.2.1926г.
169. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Не, аз казвам на хората: бъдете съвършени! Омотавам хората в истината, а ги размотавам от лъжата.
28.2.1926г.
170. Приех от Отца Си,  НБ , София
Що е лъжата? - Неизявена Истина. Когато ти не искаш да кажеш Истината, на нейно място непременно ще дойде лъжата.
Истината е несъвместима с лъжата.
21.3.1926г.
171. Жива реч,  МОК , София
Природата не обича лъжата.
171.2 Живата реч ( втори вариант )
Защото живата природа у нас не обича лъжата.
28.3.1926г.
172. Петте разумни,  НБ , София
Лъжата е един остарял живот.
18.4.1926г.
173. Зазоряване,  НБ , София
Това не показва, че любовта е само по себе си лъжа, но понеже онова, което ще придобият от нея, е много хубаво, то, за да го запазят и за да задържат любовта в себе си, прибягват до лъжата. Хората прибягват до лъжата, защото имат известни слабости в себе си.
2.5.1926г.
174. Влияние на цветовете,  МОК , София
Причината за всички язвички в стомаха се крие все в лъжата. Лъжата изменя химическия състав на кръвта и на тъканта на организма.
2.5.1926г.
175. Избавената душа,  НБ , София
Въпросът не е в парите, но в лъжата. Внесеш ли лъжата, кражбата е узаконена. Не казваш ли истината, лъжеш ли, узаконена е лъжата. А в света няма по-голяма отрова от лъжата.
Проучете, обаче историята на великите хора и ще видите, че те са започнали с това правило - без никаква лъжа! И когато лъжата изчезне от нас или я извадим вън, ние ще усетим вътрешна свобода, а умът ни ще почне да работи по-добре. Лъжата, това е заблуждение, а истината, това е една велика божия наука. Следователно, истината и лъжата са две неща несъвместими.
И онези от вас, които сте стари, то е по причина на това, че не вярваме в истината, а вярваме в лъжата.
Някой път си казвате: искаме да опитаме лъжата.
Сега като ме слушате, аз бих желал да има поне един човек свободен от лъжата. Не зная, може да има някой от вас, който да е свободен от лъжата.
И в лъжата също така има едно богатство, една сила, която е потребна. Ти ще използваш лъжата, без да лъжеш, само ще използваш нейната сила. Следователно, ако лъжата те побеждава и взема от тебе нещо, ти губиш.
5.5.1926г.
176. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Оттук казвам, който иска да прогресира като ученик и да придобие повече знания, той трябва абсолютно да се освободи от лъжата. Освободи ли се от лъжата, животът му ще се осмисли едновременно и в трите свята: в материалния, в умствения и в сърдечния, т. е. във физическия, в духовния и в Божествения.
9.5.1926г.
177. Ще бъде жив,  НБ , София
Как да не може? Че лъжата е най-голямата отрова в света! Някой казва: да се обичаме! Всякога можем да се обичаме.
Първите хигиенисти трябва да внесат живата вяра в Бога без никаква лъжа! Отвикнеш ли един човек от лъжата , той ще вярва в Бога.
2.6.1926г.
178. С чия воля?, ООК , София
В какво се заключава неморалната постъпка на дъщерята? Неморалното е в лъжата, а не в това, че момата писала писмо на своя възлюбен.
6.6.1926г.
179. Ще се наситят,  НБ , София
Лъжата трябва да остане вън от живота.
И тъй, аз говоря за лъжата в съзнанието на човека. Затова първото нещо, което предстои на човека е да се освободи от лъжата. Освободи ли се от лъжата, тогава ще потекат в неговия ум сили, които ще го направят силен и мощен да мисли. Единственото нещо, което сега спъва хората е лъжата.
23.8.1926г.
180. Раждането на свободата, СБ , София
Ето къде е лъжата.
29.8.1926г.
181. Ще се изкоренят, СБ , София
Лъжата, това е отричане на Истината – значи Истината съществува; невежеството, това е отричане на Мъдростта – значи Мъдростта съществува.
29.9.1926г.
182. Стремеж към съвършенство, ООК , София
В болния човек има ли здраве? В безумния човек има ли мъдрост? В лъжата има ли истина? В човека на безправието има ли правда? Какъв е смисълът на живот, лишен от добродетели? Трябва ли да се ровим в този безсмислен живот? Мнозина казват: „Ние трябва първо да уредим земния си живот, а после ще мислим за духовния.
6.10.1926г.
183. Двата полюса, ООК , София
Като се четоха темите за истината, естествено изникна и въпросът за лъжата. Една българска поговорка казва: „Краката на лъжата са къси". Според мен лъжата няма никакви крака. Лъжата съществува само в материалния, във физическия свят. Значи, за да лъже някой, все трябва да има някакъв материален обект като причина за лъжата.
13.10.1926г.
184. Свободно движение, ООК , София
Ако има повече време да обмисля, той няма да си послужи с лъжата.
Господ не обича лъжата. Не е лесно човек да се освободи от лъжата. Когато лъжата влезе в ума на учения човек, той губи част от своята светлина, а науката губи своята чистота.
14.11.1926г.
185. Поглед и движение,  МОК , София
185.2 Поглед и движение ( втори вариант )
Гледаш ли надолу, лъжата иде вече.
21.11.1926г.
186. Освобождаване,  МОК , София
Щом извърши кражбата, след нея иде лъжата. Кражбата и лъжата са двата недъзи, които заставиха първите човеци да сгрешат.
186.2 Освобождаване ( втори вариант )
Вторият акт, това е лъжата.
24.4.1927г.
187. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Истината и лъжата в света са така преплетени, че мъчно могат да се разплетат.
26.4.1927г.
188. Екскурзиите и слънцето, ИБ , София
Докато се обичат по Бога, престъпление няма, но когато в чувствата се вложи отрова, когато започне лъжата и любов не по Бога, там е вече лошо.
8.5.1927г.
189. Координиране на силите,  МОК , София
189.2 Координация на силите ( втори вариант )
Мъжът, ако обича лъжата, жената се е научила от него; пък ако жената не е благородна, мъжът е научил грубостта от жената.
8.5.1927г.
190. Сто пеняза,  НБ , София
Лъжата никога няма да изчезне от живота, но вие можете да намерите Истината, която да ви направи свободни.
15.5.1927г.
191. Ще ви се даде,  НБ , София
Защо? – Понеже, тези хора са свършили всички науки на смъртта: те са свършили науката на страданието; те са свършили науката на греха; те са свършили науката на лъжата; те са свършили науката на измамата; те са свършили науката на личността. Лъжата е велика наука: тя е наука на дипломацията. Като говоря за науката на лъжата, тя не е още тази, която хората познават. Когато човек се опитва да лъже, той изследва само естеството на лъжата.
6.7.1927г.
192. В живота, ООК , София
Няма по-велика наука от тази, да знае човек как да се изпразва от злото, от съмнението, от омразата, от лъжата, от всички отрицателни качества в себе си.
13.7.1927г.
193. Равни страни, ООК , София
Трябва да се тури край на лъжата.
14.8.1927г.
194. Мислещият човек, МС , София
Тъй платих първата глоба за лъжата.
19.8.1927г.
195. Духът на Господа, СБ , София
Вие трябва да премахнете лъжата, която е съществувала във всички четири поколения преди вас, докато дойдете до себе си.
4.9.1927г.
196. Мнозина казваха,  НБ , София
Дето се обърнете, навсякъде паразитство, което се прикрива под булото на лъжата.
11.9.1927г.
197. Денят Господен,  НБ , София
Те са взели такива крути мьрки срещу лъжата, че никой не може вече да ги лъже.
16.10.1927г.
198. Значение на линиите,  МОК , София
Човекът A2 непременно ще ви излъже, понеже си служи с две различни мерки в отношенията си, но все пак можете да хванете лъжата му, понеже се движи в плоскост.
6.11.1927г.
199. И рече Бог,  НБ , София
Омразата, лъжата, съмнението, лицемерието не са само състояния, през които човек минава, но са известен род материя, с която той си служи. За лъжата, например, се изисква специфичен материал; за омразата пак се изисква специфичен материал. Някой казва: Аз не искам вече да лъжа. – Щом не искаш повече да лъжеш, трябва да те прекарат през огън, както правят с рудата, за да отделят от тебе нечистата материя на лъжата и да я изхвърлят навън. Който си служи с лъжата, той създава в себе си известни форми, известни образи, които играят ролята на примамки. Лъжата е един от начините за обогатяване. Който лъже, той се освобождава от материята на лъжата в себе си.
И сега даже, като не разбират законите, щом се намерят в трудно положение, хората прибягват към лъжата. Онзи, който предпочита лъжата пред истината, той мисли, че животът е само на земята.
18.12.1927г.
200. Твърдата храна,  НБ , София
Дошъл трети човек, но и той го набил за лъжата.
1.1.1928г.
201. В образ Божи,  НБ , София
Казвате; какво нещо е любовта? – Изгрев, – Какво представя отсъствието на любовта? – Залез. – Какво нещо е мъдростта? – Изгрев. – Какво Нещо е глупостта? – Залез. – Какво нещо е истината? – Изгрев. – Какво нещо е лъжата? – Залез. – Какво нещо правдата? – Изгрев. – Какво нещо е безправието? – Залез. – Какво нещо е милосърдието? – Изгрев.– Какво нещо е жестокосърдечието? – Залез.
Днес хората подържат мисълта, че с доброто не може да се живее, с истината не може да се живее. – Как ще се живее тогава? Ако с доброто и с истината не може да се живее, още по-невъзможно е да се живее със злото и с лъжата. – Тъй, поне малко да се изкриви истината.
6.1.1928г.
202. Пътят на героите,  ИБ , София
202.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Съмнението, злобата, лъжата, безнадеждността, омразата – това са все празни торби.
4.3.1928г.
203. Изново,  НБ , София
То изисква, между хората да се създадат искрени отношения, които да почиват на истината, а не на лъжата.
Когато детето краде от сладкото, което майката е скрила от него, а после отрича, че е пипало сладкото, не знае ли, че лъже? То познава своята погрешка, познава и лъжата, но не се признава, защото се страхува от тоягата.
11.3.1928г.
204. Баща си и майка си,  НБ , София
На злото пък не отговаряйте със зло; на лъжата не отговаряйте с лъжа. Вие трябва да знаете, че лъжата е изобретение на низши същества, а не на човека. Низшите същества са виртуози в лъжата.
15.4.1928г.
205. По-драгоценен,  НБ , София
Те са следните: животът изключва смъртта; истината изключва лъжата; мъдростта, която носи светлина и знание, изключва тъмнината и невежеството; правдата изключва всякаква неправда; милосърдието изключва насилието.
22.4.1928г.
206. За съдба дойдох,  НБ , София
Истината се пише на човешкото лице, и лъжата се пише на човешкото лице.
10.7.1928г.
207. Към свобода, МС , София
Кое те накарало да трепериш цяла нощ? – Лъжата.
24.8.1928г.
208. Дейност и почивка,  МОК , София
Понякога леността става причина за лъжата. Ето защо, когато поеме истинския път на живота, човек трябва да се пази от леността и от лъжата.
208.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Лѣностьта въ нѣкои случаи става причина да се роди лъжата.
14.9.1928г.
209. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
209.2 Външни и вътрешни влияния ( втори вариант )
Казваме: „Не лъжи!" Лъжата си има свой произход.
17.10.1928г.
210. Възприемане и предаване, ООК , София
Престъпленията, които той върши, се дължат на лъжата, на кражбата.
24.10.1928г.
211. Връзки на сърцето и на ума, ООК , София
Това е пътят на лъжата.
12.12.1928г.
212. Разбиране на живота, ООК , София
Това показва, че и при лъжата излизат пришки на човешките ръце.
26.12.1928г.
213. Направление на истинския живот, ООК , София
Ако мислиш, че някой ще те излъже, ти непременно ще привлечеш лъжата към себе си. Когато познава истината, човек познава и лъжата; когато има знание, той познава и невежеството. Обаче, ако си невежа, ти никога няма да знаеш, какво нещо е знанието; ако познаваш лъжата, никога няма да знаеш, какво нещо е истината. Само истината познава лъжата.
30.1.1929г.
214. Знайно и незнайно, ООК , София
Запример, антипод на доброто е злото, на любовта - омразата, на истината - лъжата и т.н. Ако не затваря вратата на злото, на омразата, на лъжата, той е изложен на страдания.
1.2.1929г.
215. Значение на смените,  МОК , София
Например, антипод на омразата е любовта, на лъжата – истината.
215.2 Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) ( втори вариант )
Антипод на лъжата е истината.
10.3.1929г.
216. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Той излъгал светията, но лъжата му била явна; той искал да тръгне на печалба с новия си занаят.
3.4.1929г.
217. Противоположни процеси, ООК , София
217.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Всички хора, които говорят лъжата, имат друг строеж, взимат други думи.
Има друг стих, който казва, че отначало беше баща на лъжата."
17.4.1929г.
218. Трудни задачи, ООК , София
218.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Щом не ядеш, лъжата се вмъква. Лъжата ще дойде на мястото.
Ако не беше дал заявление да се оплаче, щеше да влезе лъжата, да се развива свободно.
28.4.1929г.
219. Момчето ми,  НБ , София
Лъжата пък е кал, която е излязла от обущата на хората. Човешките обуща създадоха лъжата в света. Ако изчисти обущата си и така влезе в къщи, той ще говори истината; ако не ги изчисти, той носи лъжата в себе си.
12.5.1929г.
220. Ще ти въздаде,  НБ , София
Коя истина искате да знаете? Има два вида истина: истина на лъжата и абсолютна истина.
16.5.1929г.
221. Абсолютна реалност, ООК , София
Щом сгреши нещо, човек прибягва вече до лъжата. — Ама аз искам да бъда добър. — Не поставяй тази мисъл в ума си.
19.5.1929г.
222. Голямото благо,  НБ , София
Числото девет е краен математически предел, до който лъжата може да стигне. Щом дойде до числото десет, лъжата спира.
26.5.1929г.
223. Другата събота,  НБ , София
Първият опит, който човек трябва да направи е да се освободи от лъжата и непослушанието и да приеме истината в себе си.
2.6.1929г.
224. Огън да запаля,  НБ , София
Наистина, каква по-голяма болест може да съществува в света от кражбата, от лъжата? Това са болезнени състояния, от които човек трябва да се пази.
Ако разглеждате тия неща като болезнени състояния в човека, възможни са и кражбата, и лъжата.
26.8.1929г.
225. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Лъжата е моя стока, която ще ви продавам, а вие ще ми давате равноценното на тази стока – истината.
Казвам: човек трябва да бъде разумен, да разбира отношенията, които съществуват между злото и доброто, между истината и лъжата.
1.9.1929г.
226. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Какво може да е станало с него? Защо едното му око изменило цвета си? Скоро, обаче, и двамата разбрали причината за изменение цвета на очите им и разбрали лъжата, с която живели цели десет години.
Казвам: Извадете изкуственото око, което имате, хвърлете го навън и се освободете от лъжата, в която живеете. Щом се освободите от непотребното, от присадките на своя живот, с това заедно ще се освободите и от лъжата.
226.2 Да имат живот ( втори вариант )
В това време тя се вглежда в него и забелязва, че едното му око е кафяво. „Ами защо твоето око е кафяво?" Как е възможно в двайсет и четири часа само окото да се измени от кафяво в синьо и обратно? И двамата разбират лъжата, с която са живели цели десет години.
13.10.1929г.
227. Вечно благовестие,  НБ , София
И до днес още хората си служат с лъжата, както Ревека научи сина си – да излъже, за да получи благословение от баща си Исака; вместо по-големия си брат, Исав.
27.10.1929г.
228. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
За лъжеца лъжата е в реда на нещата.
228.2 Блажени са очите и ушите ( втори вариант )
Но веднъж живееш между хора, на които всичкият капитал е лъжата.
17.11.1929г.
229. Сам се опасваше,  НБ , София
Някои религиозни поддържат мисълта, че за да се избегне лъжата, хората трябва да се убедят в съществуването на Бога.
4.12.1929г.
230. Което става, ООК , София
Ако говори човек истината, ще се изложи пред хората, но ако си служи с лъжата, ще се изложи пред Бога.
6.12.1929г.
231. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Какво е спечелил апашът от тази кражба? Нищо друго, освен лъжата. Лъжата, обаче, не е положителна печалба. Важно е да има будно съзнание, да избягва лъжата. Затова някои хора говорят истината, без да подозират, че вътре е скрита лъжата.
Сега вече апашът е свободен и от затвора, и от лъжата. Ето един случай, когато в истината е скрита лъжата.
И лъжата има свой произход. Това показва, че лъжата има отрицателна стойност. Значи, лъжата се наказва с глоба, с пари и със затвор. Тъй щото, лъжата се измерва с отрицателни числа. Ако лъжата не бъде свързана с отрицателни числа, които да засягат човека, той никога не би могъл да се освободи от нея. Лъжата, кражбата, убийството, насилието, като прояви на злото, се измерват с отрицателни числа.
231.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
Той придобива лъжата “л”. Всъщност какво е спечелил той? Най-първо той мисли, че е спечелил житото, обаче той е изгубил житото, а на мястото на житото спечелва лъжата.
Сега ние ще дойдем какво нещо е лъжата, вие още не знаете. Много пъти един свидетел, който говори истината, той лъже и много пъти свидетелят, който говори лъжата, говори истината. Тогава кое е на правата страна? Представете си тогава, че този човек, който е обрал жената, е спечелил лъжата.
Лъжата, и тя си има свой произход. Как е дошла тя и при какви условия? Родила ли се е лъжата? И вие носите тази лъжа в себе си. Що е лъжата? Заклел си се криво. Или лъжата може да е равна, след като си се клел, осъждат те на 12 месеца затвор. Тогава лъжата е равна на 12 месеца. Тогава лъжата в този случай е равна на 25.
Значи лъжата си има известни числа. Ако лъжата не беше свързана с такива отрицателни числа, които да засягат човека, тогава човек не може да се изправи.
13.12.1929г.
232. Смени в природата,  МОК , София
Какво ще направите вие, когато ви лъжат приятелите ви? Защо грешникът не трябва да лъже? Защото лъжата е негова стока. Като се намери в „небрано лозе“, той прибягва до лъжата. Той търси начин да скрие погрешката си, вследствие на което прибягва до лъжата.
Например, кредитори на сиромашията са подлостта, лъжата, страхът, кражбата, угодничеството и др.
232.2 Двете смени в природата. Богатство и сиромашия ( втори вариант )
Понеже лъжата е неговата стока, той не може да я купува.
И сиромашията има кредитори лъжата, подлостта, страхът...
22.12.1929г.
233. Имам власт,  НБ , София
Истината изключва лъжата и насилието.
5.1.1930г.
234. От сърцето излизат,  НБ , София
Лъжата седи в това, да продадеш на човека това, което не се съдържа.
234.2 От сърцето ( втори вариант )
И това е възможно, но и в лъжата има предел. В какво се заключава лъжата? Лъжата се заключава в изнасяне на фактите в такава форма, с такова съдържание и с такъв смисъл, каквито в действителност не са. Лъжата прониква и в религиозния, и в обществения, и в семейния живот на хората.
12.1.1930г.
235. Да се радват наедно,  НБ , София
235.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
И лъжата си е лъжа, и тя има свой произход.
15.1.1930г.
236. Светли и тъмни действия, ООК , София
Щом хванете лъжата му, вие ще си излезете доволен, че не са ви излъгали.
26.1.1930г.
237. Богове сте,  НБ , София
Например, една от аномалиите в човешкия живот е лъжата. Страхът в човека е също така неестествено проявление, както и лъжата; Когато чувството на предпазливост е силно развито в човека, той става много страхлив.
237.2 Богове сте ( втори вариант )
Лъжата е едно такова неестествено състояние.
2.2.1930г.
238. Аз съм,  НБ , София
238.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Е, тогава, ако без лъжа не може, покажете ми вие коя държава или кой дом, който е бил основан на лъжата, е прокопсал. Лъжата, това е отричане на истината, това е сянка на битието.
2.3.1930г.
239. Както светът дава,  НБ , София
Не направят ли това, те ще се движат между две области – между областта на лъжата и областта на истината, между вероятните и невероятни неща.
Натъкне ли се на лъжата, на омразата, на завистта, човек се превръща в прах и пепел – нищо не остава от него.
Истински човек е онзи, който се е отказал абсолютно от лъжата.
14.3.1930г.
240. Дисонанси в живота,  МОК , София
Схващате ли ги като недействителни, вие се натъквате на лъжата, която всякога води към обратни резултати.
240.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Това са линии на лъжата.
Защото, ако не си я представите, ще дойде лъжата. Лъжата всякога има обратния резултат върху самия човек.
16.3.1930г.
241. С благодат и истина,  НБ , София
Какви трябва да бъдат новите социални възгледи и закони? Новите възгледи изискват нови хора, които са готови да се откажат от насилието, от лъжата, от лицемерието, от користолюбието.
23.3.1930г.
242. Възпитателни методи,  МОК , София
Някой човек често хваща малкия пръст на ръката си. - Защо? - Понеже малкият пръст обича да послъгва, и той несъзнателно го хваща, пази го от лъжата.
30.3.1930г.
243. В сила,  НБ , София
Ако оглупява, човек се храни с лъжата.
13.4.1930г.
244. Господар на съботата,  НБ , София
Под думата „самоотричане” Христос разбира отричане на човека от всички свои глупости и беззакония, от лъжата, от безверието, малодушието недоволството, болестите, от всички лоши наследствени черти.
18.4.1930г.
245. Направления в живота,  МОК , София
245.2 Направления в живота ( втори вариант )
Някой път лъжата може да е съзнателна. У учените хора има вложена лъжата.
20.4.1930г.
246. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Например грехът, престъплението, лицемерието, лъжата, омразата, безверието са най-страшните болести в света.
23.4.1930г.
247. Доброто оръжие, ООК , София
Затова е казано в Писанието: Побеждавайте злото с добро, а лъжата с истина.
247.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Писанието казва: „Побеждавай злото с добро, лъжата с истината.“ Оставете Бог да се прояви в своята любов, в своята мъдрост във вас.
27.4.1930г.
248. Доведете ми го тук,  НБ , София
Всеки, който прилага лъжата в живота си, сам ще се натъкне на нея.
Ако приложиш истината по отношение на нея, ти се повдигаш; ако приложиш лъжата, ти сам се унижаваш.
В сегашния морал влиза и лъжата, а човещината изключва всякаква лъжа.
11.5.1930г.
249. Да влезеш,  НБ , София
Особено лесно се предава лъжата. Някои си служат с лъжата, и сами вярват в нея.
4.6.1930г.
250. Точност, ООК , София
И тъй, лошият човек, който лежи в затвора за някакво престъпление, е безпощаден към лъжата. Той приема лъжата за истина и добре я посреща.
Като говоря за лъжата, аз я разглеждам в нейните широки прояви. Дето точността отсъствува, там лъжата взима широки размери.
250.2 Точност ( втори вариант )
Казвам, ако ние държим лъжата в себе си за истина, навсякъде я гощаваме с баници, а пък онзи другият, който седи в затвора, казва: „Ще идеш да работиш като мене. Аз съм работник, и ти ще работиш.“ Прати лъжата да работи.
Сега вземете лъжата не тъй, в обикновения смисъл. Лъжата ще се вземе със смисъл, преди да свършите една работа, но да стане точна.
11.6.1930г.
251. Двата принципа, ООК , София
За да придобиете тия принципи спазвайте правилото: Абсолютно никаква лъжа! Абсолютно никаква кражба! Всички погрешки на човека могат да се извинят, но лъжата – никога! Който злоупотребява с доверието, което му е дадено, той злоупотребява с любовта.
251.2 Двата принципа ( втори вариант )
Лъжата. Другите погрешки може да извиня, но лъжата не извинявам.
И смъртта произтича от лъжата.
15.6.1930г.
252. Преди Авраама,  НБ , София
Бог дава Богатство на онзи, който е готов през целия си живот да не си служи с лъжата.
18.6.1930г.
253. Абсолютна вяра, ООК , София
Който си позволи да лъже, той непременно ще понесе и последствията на лъжата. Лъжата е нарушение на известен закон, а всеки закон е свързан с динамическите сили на природата.
253.2 Абсолютно доверие ( втори вариант )
Затуй в българите лъжата е най-голяма.
29.6.1930г.
254. Близо е лятото,  НБ , София
За лъжата, за престъпленията има закон, но за доброто, за истината няма закон. Понеже в Божествения свят няма закон за лъжата и за престъпленията, затова, който се провини там, пращат го на земята да го съдят.
Мина времето на лъжата.
2.7.1930г.
255. Морални правила, ООК , София
Дойдат ли до лъжата, още повече загазват. Какво представя лъжата? Лъжата не е нищо друго, освен нечиста храна.
Той изключва кражбата и лъжата от живота си.
255.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Защото лъжата започва от лизане. Сега казва: какво нещо е лъжата? Да ядеш най-нечистото.
Обикновено българските вестници са майстори на лъжата.
4.7.1930г.
256. Освобождаване,  МОК , София
Като ял и пил много, човек придобил едно отрицателно качество - лъжата. Значи, произходът на лъжата се крие в яденето.
Обаче, щом ядоха от забраненото дърво, те прибягнаха към лъжата, да се оправдаят. За да се освободи от лъжата, човек трябва да се справи с храната, с начина на храненето. Има храни, които внасят лъжата в човека. Ядете ли безразборно, непременно ще дойдете до лъжата. Докато изчистите съзнанието си от лъжата, вие трябва да бъдете безпощадни към нея. Хванете ли лъжата в себе си, веднага я извадете извън и я питайте, защо лъже. Това значи: не затваряйте очите пред лъжата в себе си. Бъдете строги, както към лъжата, така и към всички погрешки.
Следователно, хванете жената за косата, а мъжът - за брадата и ги разтърсете добре, да се откажат от лъжата и греха.
Ако можете да се освободите абсолютно от лъжата, която е залегнала дълбоко в душата ви, това е достатъчно. Преди да се освободи от лъжата, човек трябва да я види, защото често той си служи с нея несъзнателно. Отворете широко очите си, да виждате и най-малките прояви на лъжата, които наричат "бели лъжи". Човек трябва да бъде герой, да се освободи от лъжата.
256.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Лъжата е произлязла от яденето. Затова, когато аз говоря за яденето, най-първо човек трябва да регулира хубаво яденето, за да се избави от лъжата. Лъжата се е явила, когато човек се е научил да яде. Така предстоя лъжата. Лъжата ще покажете, че е голям човек, той с треска се чеше, а е голям. В това отношение, в морално отношение човек като употребява известна храна, като пояде, непременно той ще дойде до закона на лъжата. Винаги изявявайте лъжата у себе си.
Първото нещо - освобождавайте се от лъжата в себе си. Абсолютно освобождение от лъжата в себе си, в съзнанието си вътре. Сега лъжата къде е? Казва: „Аз толкова време изгубих."
13.8.1930г.
257. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Зад любовта стои омразата, зад истината – лъжата, зад правдата – неправдата. И обратно: зад омразата стои любовта, зад лъжата – истината, зад неправдата – правдата.
257.2 Начало и край ( втори вариант )
Началото на всяко нещо е истината, краят на всяко нещо е лъжата. Щом ти чакаш един край, ти ще дойдеш до лъжата. Един ден не те обича, потърси парите, казва: „Имаш да ми даваш.“ Любовта се е свършила, дойде лъжата на място.
Дойде някой и ме пита какво има зад лъжата. Зад лъжата има истина.
15.8.1930г.
258. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Когато истината в човека отсъства, лъжата присъства. Значи злото, омразата, лъжата запълват големи празнини в живота. За да не се отварят празнини в живота ви, в които се настаняват злото, омразата и лъжата, като неканени гости, насадете всичко със семена от доброкачествени плодове.
258.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Що е лъжата? Дето истината я няма. Празните места в живота, или аз ги наричам пропасти, защото лъжата е една пропаст.
19.8.1930г.
259. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Някой казва: „Какво да правим със страха?“ Вашите напреднали братя казват: „Ако се занимавате с Любовта, страхът ще излезе навън.“ – „Какво да правим с лъжата?“ – „Занимавайте се с Истината!“ – „Какво да правим с глупостта?“ – „Занимавайте се с Мъдростта!“ Напредналите братя ви поздравяват с думите: „Ако искате да бъдете свободни, занимавайте се с Любовта, с Мъдростта и с Истината!“
10.9.1930г.
260. Отличителна черта, ООК , София
Ако хората от любов го търпят, това е друг въпрос, но лъжата и престъплението си остават.
21.9.1930г.
261. Абсолютната Истина,  УС , София
Лъжата е двоен грях.
Всеки да види Божественото във вас. – „Слабости имаме, нали сме хора?“ – Всеки може да си има някаква слабост, обаче лъжата се изключва. Не е позволено на човека да лъже! Аз имам най-голямото отвращение към лъжата. Всичко може да се прости на човека, но лъжата – никога. Другите ви грехове могат да се простят, но лъжата никога не се прощава. Като ви срещна, едно нещо искам от вас: да сте свободни от лъжата. Абсолютно никаква лъжа! Не позволявай на лъжата да застане между тебе и Бога като препятствие. Където е лъжата, там всички работи се развалят. Преди да дойдете до чистотата, вие трябва да изключите лъжата от своя път. След лъжата иде смъртта.
Работете върху себе си, за да се освободите от лъжата. С лъжата си служат, а за мир говорят! Мирът ще дойде, когато лъжата престане. Кажете: „Учителят иска от нас да се освободим абсолютно от лъжата“. Има нещо, в което не мога да участвувам – това е лъжата.
Всички грехове могат да ви се простят, но лъжата – никога! За предпочитане е всеки грях, но не и лъжата! Ако един човек не е направил нито един грях, а само лъже, все едно, че той е извършил всички грехове. Дяволът е баща на лъжата. Помнете: Лъжата не се прощава. – „Какво да правя, когато мине през ума ми една лъжлива мисъл?“ – Хвани я за ухото и я изнеси навън с думите: „Никаква лъжа!“ Това са думи на Учителя. – „Какво да правя след това?“ – Ще говориш истината. И като те питат какво говори Учителят, кажи: „Учителят ни говори да изхвърлим лъжата навън“.
Повтарям: Никаква лъжа! Помнете: Ако искате да имате Божието благословение през тази година, откажете се от лъжата. Ако ви оставя с лъжата, вие съвсем ще се объркате. Лъжата не е присъщо качество на човека; тя е присадена от друга култура. Лъжата има животински произход.
„Никой никога не е видял Бога: Единородният Син, Който е в пазухата на Отца, Той Го изяви.“ (– 18-ти стих.) – Защо никой не е видял Бога? – Защото повечето хора си служат с лъжата. Ако искаш да Го видиш, освободи се от лъжата.
„И казва му: „Истина, истина ти говоря: От нине ще видите небето отворено, и ангелите Божии да възлизат и слизат над сина Человеческаго“.“ (– 51-ви стих.) – Синът дойде, когато лъжата трябваше да се изхвърли навън.
Още със ставането ще си кажете: „Без лъжа!“ Ще скъсате връзките си с лъжата. Лъжата е жената, а вие сте мъжът. Никой няма право да се жени за лъжата. Ще останете девствени! Лъжата е първата жена – блудница. Ако се свържете с нея и родите деца, мислите ли, че те ще бъдат добри? Мислите ли, че те ще имат възвишени желания? Никакъв съюз с лъжата! Ако се жените, съветвам ви да се свържете с истината. Който влиза в клас, трябва да се разведе с лъжата и да се ожени за истината. Ако бащата е свързан с лъжата, и него ще напуснете. Ако роднините ви са свързани с лъжата, и тях ще напуснете.
21.9.1930г.
262. От Египет,  НБ , София
И лъжата върви след учените, като сянка.
Лъжата има отношение главно към официалната наука, която аз наричам „специфична наука".
Освободете се от лъжата и приемете истината.
5.10.1930г.
263. Иде Исус,  НБ , София
Иде богатството, но иде и сиромашията; иде животът, но иде и смъртта; иде здравето, но иде и болестта; иде любовта, но иде и омразата; иде истината, но иде и лъжата.
19.10.1930г.
264. Отец люби Сина,  НБ , София
Този човек е изключил абсолютно лъжата от себе си.
26.10.1930г.
265. Живият хляб,  НБ , София
Обикновеният човек непрекъснато си задава въпросите: що е животът и що – смъртта, що е истината и лъжата, що е пълно и празно пространство и т. н.
31.10.1930г.
266. Правилни отношения,  МОК , София
Казано е: „Побеждавайте злото с доброто, омразата – с любовта, лъжата – с истината“. Омразата приема нещо от любовта, лъжата – от истината. Само по този начин злото, омразата и лъжата могат да се задоволят.
Лъжата е моя стока, на мене няма да я продаваш.
266.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Писанието казва:Побеждавайте злото с доброто, омразата с любовта, лъжата с истината. Омразата, като срещне любовта, казва: има едно същество, което ме разбира правилно; лъжата, като срещне истината и тя каже същото.
Иска да го лъже, големият дявол му казал: ти остави лъжата, мене няма какво да лъжеш, аз създадох лъжата за другите, на мене истината ще кажеш, и му ушил две плесници. Който постоянно лъже, казва: не искам да ме лъжеш, за лъжата аз съм майстор, говори ми истината.
7.11.1930г.
267. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
Обаче ако човек е невежа за злото, за лъжата, за омразата, това е щастие.
Човек трябва да отрече лъжата, за да възприеме истината.
9.11.1930г.
268. Него видя Исус,  НБ , София
Един голям дявол, тарторът, изпратил едно малко дяволче в света, да изучи лъжата. Като се върнало при тартора, то казало: Обърках целия свят. – Кажи ми истината. – Научих хората да правят зло. – Слушай, лъжата е за мене, аз си служа с нея, а ти ще ми говориш истината. Казвам: Когато човек задържа лъжата за себе си, а иска другите да му говорят истината, това показва, че дяволчето живее в него.
Времето на лъжата е минало.
16.11.1930г.
269. Ще ме видите,  НБ , София
Аз се чудя на съвременните хора, които предпочитат лъжата пред истината. Някой лъже и сам си вярва. – Защо? – Защото основата на лъжата е в истината.
26.11.1930г.
270. Точка на равновесие, ООК , София
Ако външно са добре облечени, а вътрешно не са, те внасят лъжата в своя живот; ако вътрешно са добре облечени, а външно не са, без да искат, те пак внасят лъжата в света.
3.12.1930г.
271. Просветено съзнание, ООК , София
В този смисъл погрешката, кражбата, лъжата, престъплението, страстта са. все данъци, които човек се е задължил да плаща на някого.
За пример, ако човек се намира под влиянието на невежеството, на лъжата, на омразата, по никой начин не може да устои на своето убеждение.
7.12.1930г.
272. Важността на размишлението,  УС , София
При лъжата и кражбата връзките се късат. Лъжата е кривият път на истината.
24.12.1930г.
273. Единица време, ООК , София
За да се върне към изгубеното, понякога човек прибягва към лъжата. Той мисли, че с лъжата ще получи повече от това, което ще получи с истината. И да страда с истината, за предпочитане е човек да живее с нея, отколкото с лъжата.
28.1.1931г.
274. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
В който момент се откаже от лъжата, от гнева, от злото, човек става добър. И лъжата ще претърпи видоизменение. Като минава от лъжата към истината човек придобива големи знания.
30.1.1931г.
275. Разумността,  МОК , София
Лъжата може да бъде съзнателна и несъзнателна. Освен това лъжата може да бъде по отношение на хората, а може да бъде и по отношение на природата.
275.2 Разумното! ( втори вариант )
Значи децата, които са на удоволствието, обичат живота, те обичат лъжата. Сега разбира се лъжата, тъй както я разглеждаме, може би в обществения живот има известно ограничение.
Какво е лъжата? Какви качества ще дадете на лъжата? Да вземем в математиката, смяташ и кажеш една математическа лъжа. (Да кажа една математическа лъжа, значи съзнателно да пренебрегна някои математически правила.) В дадения случай лъжата може да бъде съзнателна или несъзнателна. Лъжата може да има няколко отношения във формите.
13.2.1931г.
276. Няколко необходими неща,  МОК , София
276.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
После да поизлъжеш малко; след лъжата иде желанието: да го сметна малко; след смятането иде плащането.
1.5.1931г.
277. Разумно прилагане,  МОК , София
277.2 Разумното употребление ( втори вариант )
Та в природата съществува един закон, дето лъжата е невъзможна.
13.5.1931г.
278. Свещеният трепет, ООК , София
Любовта не търпи даже микроскопическа частица от лъжата.
19.7.1931г.
279. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Казвате: „Как се познава кой говори истината и кой – лъжата?“ Представете си, че отивате при един човек, който ви дава чаша вода, чиста, свежа, и ви казва да пиете от нея, да я опитате.
2.8.1931г.
280. Хигиена на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Лъжата включва в себе си неразбраните неща.
3.8.1931г.
281. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Лъжата пък ще създаде болезнени състояния в него.
7.8.1931г.
282. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Дяволът му казал: „Слушай, лъжата на която те учих, ще прилагаш към всички хора, но не и към мен. Значи този голям дявол, който преподава уроци по лъжата, съзнава, че истината е необходима в живота.
9.8.1931г.
283. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ , 7-те езера
Затова е казано в Писанието: „Истината оживява, лъжата умъртвява“.
Злото, омразата, лъжата, престъплението по никой начин не могат да се обичат.
Следователно иска ли човек да бъде свободен, той трябва да познава истината, да я различава от лъжата.
Лъжата и измамата са старият живот, с който трябва вече да се ликвидира! Щом се ликвидира със стария живот, ще дойде новият живот, с нови системи и наредби, които почиват върху законите на Любовта, Мъдростта и Истината.
19.8.1931г.
284. Сила, разумност и добро, СБ , София
Казват, че Разумността е за хората; право е това, но те не можаха да я използват както трябва, обърнаха я натук-натам, огънаха я малко и в края на краищата в света влезе лъжата и лицемерието – това наричат хората грехопадане. Защо дойде лъжата в света? Лъжата дойде в света, защото като отстъпиха от животните, от силата, хората трябваше да дадат, да пожертват нещо от себе си, но като не можаха, те огънаха Разумността. Дето Разумността се огъва, там лъжата изпъква; когато човек огъва Разумността, той изпада в положението на онзи, който получава някаква сума за благотворителни цели и задържа част от нея и за себе си – той вземе парите, оглежда се натук-натам и казва: „Аз ще взема част от тези пари, но ще ги върна.” По този начин именно е влязла лъжата в света.
Днес лъжата върви в стъпките на хората – те говорят за Истина, за Правда, но все пак лъжата ги следва. И знаете ли каква е дрехата на лъжата? Лъжата е облечена с копринена дреха, със златни, с блестящи етикети; когато човек иска да прокара някаква лъжа, той говори в името на Любовта, в името на някакви високи идеали, в името на човещината, но в края на тази работа ще се види дали всичко това е било истина, или лъжа. Също така постъпват хората и по отношение към Бога: те грешат, вършат престъпления и след това се обръщат към Бога с думите: „Прости ми, Господи, слаб човек съм, затова сгреших.” Не, никой не може да излъже Бога – Той чува тази молитва и казва: „Дайте му според думите!” Хората се чудят защо Бог не отговаря на молитвите им; както виждате, Той отговаря на молитвите им, но според съдържанието на техните молитви – в лъжата обаче няма съдържание.
Дойде ли лъжата, в съзнанието на човека настава тъмнина и той постепенно оглупява – лъжата е мантия на неразумния живот.
Кое е по-хубаво за вас – да срещнете едно същество, което има пълно доверие у вас за Доброто, което някога сте му направили, или да ви поглежда с недоверие? Обичта изключва всякаква лъжа навън; лъжата разрушава човека, затова тя не може да се извини – който се опитва да извини лъжата, той се опетнява. Срещна ли лъжата, аз не се спирам пред нея, но я отхвърлям настрана, както Христос отхвърли сатаната и каза: „Махни се, сатано, оттук!” Какво значат думите махни се? Това значи: „Иди да изпълниш Волята Божия; щом изпълниш Волята Божия, тогава ще дойдеш при Мен.” Кажете ли, че някой ви е изпъдил, това подразбира, че този човек ви е изпратил да изпълните Волята Божия; щом изпълните Волята Божия, ще се върнете при него – искате ли да ви обича някой, преди всичко вие трябва да изпълните Волята Божия.
Овцете допуснаха в себе си една малка лъжа и изгубиха силата си; същото може да се каже и за човека: първоначално човек бил облечен с огнена дреха, вследствие на което нищо не било в състояние да му причини зло – значи, като допуснал лъжата в себе си, той отворил вратата на злото.
Казвате: „Какво трябва да се прави тогава?” Ето какво трябва да правите: изключете насилието от себе си, изключете лъжата от себе си, изключете злото от себе си! Не е въпросът външно да се освободите от тях, аз не говоря за външните отношения – важно е вътрешно да се освободите от тях, да дойдете в единство с Бога, да Му се подчините. – „Как ще се подчиним на Бога?” Като не вършите насилие, като не говорите лъжливи работи, като не правите зло – по този начин само човек може да види красивото лице на Бога, да се съедини с Него и да получи Неговото одобрение.
Когато един пръст от ръката заболее, болката ще се предаде на цялото тяло, следователно докато насилието, лъжата и злото съществуват в света, в най-малката форма даже, те винаги се отразяват върху Божествения организъм, в който и ние живеем – при това положение вече ние не можем да бъдем щастливи. Ето защо всички трябва да работим заедно с Бога, да изхвърлим от Божественото тяло, в което и ние живеем, насилието, лъжата и злото.
Ако човек изключи от себе си насилието, лъжата и злото, той ще се свърже с Божественото начало в себе си; тогава всички болести, всички недъзи в тялото, ума и сърцето ще изчезнат – те ще се съблекат от нас така, както змията съблича кожата си.
Казвате: „Как ще се спаси светът?” Когато всички хора – майки и бащи, братя и сестри, учители и ученици, свещеници и проповедници, управляващи и управляеми – изключат от себе си насилието, лъжата и злото, светът ще се поправи.
Някой казва: „Защо тия методи не се дават на управляващите, за да знаят как да постъпват.” Преди всичко управляващите трябва да изключат от себе си насилието, лъжата и злото като стари методи на работа, за да получат новите.
Нека поетът пише: „Откакто те видях, от силата ми изчезна насилието, от ума ми изчезна лъжата и от сърцето ми изчезна злото. В теб, кокиче, в твоята белота и невинност видях съвършеното Божие лице.” В това кокиче се крие един Ангел, който седи със затворени очи, мълчи, срамува се да погледне наоколо си; обаче каже ли поетът, че сърцето му трепва при вида на кокичето, той веднага отваря очите си и го поглежда – защо? За да покаже, че от този момент насилието изчезва от поета и остава Силата, лъжата изчезва и остава Разумността, злото изчезва и остава Доброто.
Грехът на първите човеци не е само в това, че престъпиха Божията заповед, като ядоха от забраненото дърво, но те си послужиха с насилието, с лъжата и със злото. Раят беше определен за развитието на първите човеци, но те пуснаха насилието, лъжата и злото вътре и по този начин изгубиха своето място.
Дето Бог минава, всичко лошо, всичко криво изчезва – насилието, лъжата и злото моментално изчезват. Достатъчно е за момент само да мине Бог покрай хората, за да ги лиши от насилието, от лъжата, от злото, което са техен капитал, помощна сила, с която те работят. Следователно някои хора са нещастни, а други са щастливи – защо? Първата категория хора Бог лишава от възможността да си служат с насилието, лъжата и злото; втората категория хора Бог пък освобождава от тия отрицателни прояви на Живота.
Сега всички заедно трябва да благодарите, че Бог ви е освободил от насилието, а в замяна на него ви е дал Силата; освободил ви е от лъжата, в замяна на която ви е дал Разумността; освободил ви е от злото, в замяна на което ви е дал Доброто. Тъй щото животинското, човешкото трябва да остане настрана: насилието е животинско качество – да остане настрана, лъжата е човешко качество – да остане настрана, злото е придобито от падналите Ангели – и то да остане настрана.
20.8.1931г.
285. Най-високото място, СБ , София
Тогава аз му казах: „Слушай, това, което правиш, не е хубаво, аз мога и сега да ти помогна, но ти си служиш с лъжата, която няма да те изведе на добър път – с тази лъжа и жена ти все болна ще бъде, и децата ти гладни ще ходят.
21.8.1931г.
286. Отиване и връщане, СБ , София
Казвате: „Възможно ли е да живеем без лъжа? Веднъж човек дошъл на Земята, той все ще се оцапа от лъжата, все ще се поддаде на нейната миризма.” Не, човек може да живее и без лъжа; докато живее с лъжата, той няма да има доверие нито на хората, нито на животните.
7.10.1931г.
287. Оставената торба, ООК , София
Това показва, че в природата има известно отношение между един силен и един слаб момент, между една разумна и една неразумна сила, между доброто и злото, между истината и лъжата. - Кога лъже човек? - Когато обещава на хората неща, които никога не може да направи.
287.2 Оставената торба ( втори вариант )
В природата всякога един момент на истината се съвпада с един момент на лъжата.
В лъжата всякога има някакво заблуждение.
18.10.1931г.
288. Отношение на два закона,  НБ , София
Сега хората вярват повече на лъжата, отколкото на истината. От толкова хиляди години насам хората се лъжат и все още вярват в лъжата. Като видял приготовленията на тази експедиция, Нойчо си казал: „Ами ако наистина намерят там заровено злато? Я чакай и аз да тръгна с тях!" И той повярвал в лъжата си.
21.10.1931г.
289. Разбраната скръб, ООК , София
Като го видя, Ева се изненада и си каза: Невъзможно е този човек да си служи с лъжата.
30.10.1931г.
290. Силови центрове,  МОК , София
Следователно, той говори само истината, никога не лъже. – Какво представя Лъжата? – Неверни факти.
290.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
В даден случай вие трябва да говорите Истината и не трябва да лъжете! Запример, какво нещо е лъжата? Това са невероятни неща. Питам сега, как тъй? Защо в този слуга е влязла мисълта да каже: Аз оставих стомната на мястото, но я няма там? Кои са съображенията? За мен сега е по-важен един въпрос, аз оставям лъжата настрана, но си правя своите научни изследвания, КАК МУ ДОЙДЕ НА ТОЗИ СЛУГА НА УМА, именно голямо откритие е направил той, той е допуснал една теория, той казва, че една стомна може да стои на две места, не само на едно место; и той доказва теорията си на господаря.
4.11.1931г.
291. Правилният тон, ООК , София
Ако влязат между хора, които се бият, боят трябва да спре; ако влязат между крадци и лъжци, кражбата и лъжата трябва да престанат.
8.11.1931г.
292. Син человечески отхожда,  НБ , София
Ако говорите някому една истина и ако му говорите една лъжа, за него е все едно; даже на лъжата той може да вярва повече, отколкото на истината. Ако му говорите лъжата, той ще ви каже, че е така - ще се съгласи с вас. Засега лъжата господствува навсякъде, лъжата е основа на всичко. Всичкото нещастие на съвременния строй седи в лъжата. Лъжата господствува навсякъде - и в религията, и в науката - навсякъде. Ако една култура е култура на лъжата, ако една култура е култура на престъпленията, на измамите, на вечния спор, на вечните страдания, на измъчванията, на инквизицията - аз се отричам от такава култура.
15.11.1931г.
293. Няма да угаси,  НБ , София
И лъжата има същата подкладка - мързелът е основа на лъжата. Все таки, когато лъже човек, той трябва да знае от къде се е зародила лъжата. Лесно е да се каже сега, че лъже, но да се изясни произхода на лъжата, откъде иде тя, е по-мъчно. Ако ние не знаем произхода на лъжата, ние никога не можем да се освободим от нея. Ние говорим за лъжата като за незавършен процес - това не е просто лъжа, това е едно престъпление. Аз не искам сега да ви занимавам с лъжата, защото искам да ви занимая с капитала, който сте приложили.
20.11.1931г.
294. Човешките косми,  МОК , София
Сега се явява въпрос: Защо човек не трябва да лъже, или защо трябва да лъже? – Лъжата всякога разрушава. Лъжата деформира чертите на човешкото лице. Значи, страхът е спътник на лъжата.
Време е вече, хората да се откажат от лъжата. Доста са лъгали! Какво е създала сегашната култура с лъжата? Лъжата прави човека страхлив и несамостоятелен.
294.2 Човешките косми ( втори вариант )
Запример, ако ще имаш интерес отнякъде, ти ще му кажеш истината, но когато нямаш интерес, ти ще му кажеш лъжата. Обратното е, ако богатият човек знае, че той може да осиромашее, ако каже истината, той няма да я каже! Ще каже лъжата. Днешните хора, като кажат, кажи истината, те разбират – ти нямаш право да колиш чуждото агне! До там са дошли! Истината, като е за твой интерес, ти можеш да я кажеш, но като е против, ти тургаш лъжата на място.
Но работата е защо човек не трябва да лъже? Или защо трябва да каже истината? В лъжата има едно качество, тя винаги руши! Всяка лъжа, каквато и да е тя, от какъвто и да е характер, тя все ще разруши нещо у човека. Защото страхът е спътник на лъжата.
И виждате, цялата тази култура какво е произвела? – Лъжата вътре в тази култура. Разбира се ред елементи има, които лъжата е покрила. Но всякога лъжата прави човека крайно несамостоятелен! Най-първо да говориш истината не значи да разправяш на хората всичко. – Къде си ходил? Кой е най-разумният отговор? Колко отговора могат да се дадат на този въпрос? Срещне те някой и те пита: Къде си ходил? Ако си крайно неразположен, какво ще отговориш? Или ще махнеш с ръка или ще отминеш и няма да кажеш нищо.
22.11.1931г.
295. За кого ме мислите,  НБ , София
Ще дам всичко, но на хора, които мислят като мен, когато човек дойде до една фаза, при която лъжата да е изключена.
11.12.1931г.
296. Щастливи числа,  МОК , София
Казвате за нещо, че е лъжа, но и в лъжата има реалност.
13.12.1931г.
297. Пред всичкия народ,  НБ , София
Онова считам за нещастие, което носи заблуждение в света, което носи смърт в света; онова, което носи разврат, онова, което носи лъжата - това е заблуждение.
20.12.1931г.
298. Според делата,  НБ , София
Всички болести в света се дължат на лъжата, без изключение.
10.1.1932г.
299. Вземи детето,  НБ , София
Има линии ефимерни, отражения, и ако по линията на лъжата върви и нарежда зърната, а не по реалните линии, и заключенията му не са права.
27.1.1932г.
300. Двете отверстия, ООК , София
300.2 Двете отверстия ( втори вариант )
Та ние нямаме никакво знание и човешкото знание започва е лъжата.
5.2.1932г.
301. Свещеното място,  МОК , София
Каквато работа и да започнете, все същият край ще има. – Защо? – Защото, дето е лъжата, нищо не може да се гради.
301.2 Свещеното място ( втори вариант )
Защото в лъжата ти не можеш да съградиш нищо.
27.3.1932г.
302. Верният в малкото,  НБ , София
Но ако лъжата има съдържание в себе си, то онзи, който я е създал, трябваше да обича своето произведение. Но когато дяволът е създал лъжата, научил едно малко дяволче на това изкуство.
Тогава, каква е разликата между една реалност и една нереалност, или между една истина и една лъжа? В истината животът се увеличава, а в лъжата животът се намалява. В истината безсмъртието продължава, а в лъжата се намалява. В истината щастието идва, пък в лъжата нещастието царува. Защо тогава хората обичат лъжата? Ще кажеш: "Без лъжа не може в живота." Че не може, не може - тъй както е устроен сега светът, навсякъде се шири лъжата.
31.3.1932г.
303. Вярата като закон, ИБ , БС , София
Тогава какво е лъжата?Лъжата показва отсъствието на любовта.
3.4.1932г.
304. Наклали огън,  НБ , София
Днес всички хора проповядват истината, но да им дам аз няколко правила: вярата в лъжата е смърт в истината; вярата в истината е живот в лъжата. Какво ще кажете на това отгоре? Който вярва в истината, той и в лъжата ще има живот. Който вярва в лъжата, той в истината умира. Някой казва: защо да не вярвам в лъжата? - Ще умреш - нищо повече.
29.5.1932г.
305. Постоянна благодарност,  УС , София
Който се опитва да докаже истината, той попада в лъжата.
1.6.1932г.
306. Любов, обич и почит, ООК , София
Бог не обича лъжата.
306.2 Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния ( втори вариант )
И тогава носиш лъжата в себе си.
29.6.1932г.
307. Отец ми живее, ООК , София
Не е въпросът във вземането на парите, но в лъжата. Човек трябва да бъде смел, да се откаже от лъжата. Всичко може да се прости на човека, но лъжата никога не се прощава.
Като знаете това, пазете се от лъжата. Всички грехове и престъпления на човека могат да се простят, лъжата - никога. Лъжата и любовта, лъжата и истината, лъжата и животът са несъвместими.
Причината за грехопадението се дължи на лъжата.
Лъжата опропастява човешкия живот. Ще кажеш: Господи, снеми обявлението за лъжата от гърба ми. Лъжата е първият червей, който се е вмъкнал в човека.
Помнете: Това, което опропастява човешкия живот, е лъжата. Цялото богатство на света да ви дават, пазете се от лъжата. Щом се освободиш от лъжата, ще се освободиш от всички пороци. Някой страда от предразположение към лъжата.
Желая ви да се откажете завинаги от лъжата и да бъдете възлюбени деца на Господа.
307.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Това е лъжата. Пазете се от лъжата. Убийствата са нищо в сравнение с лъжата. Всички други грехове не могат да се сравнят с лъжата. Лъжата е най-малкото зло, но това най-малко зло произвежда всичките други злини.
Лъжата и любовта са две несъвместими неща. Лъжата и истината са две несъвместими неща. Животът и лъжата са две несъвместими неща. И в рая грехопадането започва с лъжата. То беше лъжата.
Ще кажеш на Господа: "Господи, снеми обявлението на лъжата от гърба ми.
Лъжата е много умен червей.
Единственото отвратително нещо, което опропастява човека, това е лъжата. Лъжата съвършено опропастява. Значи, като се откажеш от лъжата, ти всички други грехове може да ги коригираш и да се избавиш от тях.
Предпазвам ви не от лъжата, но от предразположението, което имате.
6.7.1932г.
308. Деца на Бога, ООК , София
Ще кажа още нещо за лъжата.
12.7.1932г.
309. Езикът на истината,  ИБ , София
Има хора, на които е казана лъжата, и са станали добри.
Всеки, който би искал да говори истината, той говори лъжата. Ако един човек не е проводник, а само говори, той говори лъжата, но ако е проводник, той само по себе си говори истината.
4.8.1932г.
310. С притчи, СБРБ , 7-те езера
Лъжата пък придружава сиромашията.
8.8.1932г.
311. Книжници и фарисеи, СБРБ , 7-те езера
Човек всякога трябва да говори истината, без да мисли за лъжата.
Той извърта фактите, обикаля законите, и ако успее да го оправдае, съдиите казват: „Добър адвокат е този човек, умее да говори!“ На този адвокат аз казвам: за лъжата ти си учен, но за истината си невежа. На онзи пък, който обича истината, казвам: за истината ти си учен човек, но за лъжата си първокласен невежа. Който се усмихва и е доволен от мене, той е невежа за лъжата.
13.8.1932г.
312. Път на зазоряване, СБРБ , 7-те езера
Следователно човекът на лъжата олеква по тегло, губи тежестта си, а човекът на истината увеличава своята тежест.
15.8.1932г.
313. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VII), СБРБ , 7-те езера
Търси Истината, която не се придружава от лъжата.
4.9.1932г.
314. Ценни мисли,  НБ , София
Търси истината която не се придружава от лъжата
7.9.1932г.
315. Изключителни условия, ООК , София
Слабите аз ги наричам хора на лъжата.
25.9.1932г.
316. Превръщане на числата,  НБ , София
Аз съм ви привеждал този пример, дето един турски султан повикал един ходжа, много учен, и му казал: „Кажи ми една лъжа.“ Той казва: „Не мога да ти кажа лъжата, защото ми трябват такъми, без нищо не мога да кажа лъжа.“ „Колко ти трябват за такъми?“ „Трябват ми 250 жълтици.“ „Дайте му 250 жълтици.“ Пратил той адютанта си да ходи с него.
2.10.1932г.
317. Намерената овца,  НБ , София
Сега в какво седи лъжата? Като слязъл дяволът на земята, той взел формата на един вълк – седи, почива, овцете страдат, умират.
317.2 Намерената овца ( втори вариант )
Сега в какво седи лъжата? Като слязъл дяволът на земята, той взел формата на вълк, седи, почива, овцете страдат, умират.
9.10.1932г.
318. Свобода и ограничение,  УС , София
Лесен е пътят на лъжата, но в него няма постижения. – Защо да не правя зло? – Защото в пътя на злото няма постижения.
16.10.1932г.
319. Чуваш ли,  НБ , София
Но че той има намерение да отгледа детето ѝ, туй е лъжата сега. Лъжата е толкоз голяма, че едва една лъжа може да се събере в човешката уста. Лъжецът, за да каже лъжата, трябва да каже една истина. Може, но лъжата ще излезе като последствие на истината.
319.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Лъжата е толкова голяма, че едва една лъжа може да се събере в човешката уста. Лъжецът, за да каже лъжата, трябва да каже една истина. Може, но лъжата ще излезе като последствие на истината.
30.10.1932г.
320. Възкресение,  НБ , София
Когато влезе в дисхармония с великата причина, наруши един от великите закони в света, първият човек внесе в света лъжата и кражбата.
Понеже и двамата излъгаха и понеже лъжата не се прощава в невидимия свят, Господ казва: „Хайде навън.
320.2 Възкресение ( втори вариант )
Все ще има в лъжата известна истина.
Първият човек внесе в света лъжата и кражбата. Понеже и двамата излъгаха и понеже лъжата не се прощава в невидимия свят, Господ казва: Хайде навън.
20.11.1932г.
321. Време и пространство,  УС , София
Няма по-големи майстори на лъжата от духовете.
2.12.1932г.
322. Зависимост в природата,  МОК , София
– Каква е разликата между постъпка, подтикната от истината, и постъпка, подтикната от лъжата? За да се определи вътрешната, субективната страна на живота, ние се ползваме от външния, обективния свят. – По какво се отличават дебелите и тънките линии? Как се измерват те? Някои си служат с паяжината като мярка.
1.1.1933г.
323. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Мога да ви забавлявам, но всички забавления почиват на лъжата.
4.1.1933г.
324. Работа на природата, ООК , София
Ред поколения те са си служели с лъжата и днес, по атавизъм, носят отпечатъка и на своето лице.
8.1.1933г.
325. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
И аз ви казвам в името Божие: Да излезе лъжата от вас и да остане истината.
8.1.1933г.
326. Духът дава живот,  НБ , София
Ако влезе в рая и не се откаже от лъжата, после, като го изпъдят от рая, и след 10 хиляди години няма да се върне назад. От всички други неща най-голяма е лъжата. Лъжата е началото на всички грехове.
Това е лъжата вътре, която ви мъчи. Най-голямата отрова, която в света съществува, това е лъжата. Истината ли търся, или лъжата търся? Онзи, който търси лъжата, той търси своето разрушение. Та онези хора, които вървят по пътя на лъжата, това се нарича инволюция. Пътят на лъжата е път на слизане, отдалечаване от Бога.
Ако вие приложите тия двата метода, ако вие си представите лъжата и истината... Вземете двама души: единия, който е образ на лъжата, и единия, който е образ на истината. Онзи го съжалява и изважда 500 гроша, дава му и казва: „На, да го погребеш.“ „Тази е последната лъжа, която казах.“ Съвременните хора така са свикнали с лъжата, че не ги е срам. Лъжата е произтекла от отношенията, които имаме с хората.
Ти никога няма да видиш Бога, когато говориш лъжата. Като кажеш лъжата, тогава ще дойде истината. Ще ти даде едно благо, понеже лъжата не може да носи туй благо, ти ще страдаш през целия си живот.
Когато искам да се забавлявам, казвам: „Слушай, аз ще ти кажа много хубави работи, но петстотин лева ще платиш.“ „По-малко не може ли?“ „Не може.“ Лъжата се продава.
Сега не разбирайте така, както вие разбирате за лъжата. Лъжата седи в много малки работи.
Ти от лъжата не може да се избавиш.
Но човек трябва да дойде до онова положение – да изключи лъжата съвършено от себе си.
326.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Откъде научиха първите хора това изкуство? Можем да приемем, че преди Адам е имало други хора, които са живели и са учили един от друг лъжата. Лъжата, като изкуство на хората, съществува от памтивека.
Ако влезе в рая и не се откаже от лъжата, после като го изпъдят от рая и след 10 хиляди години няма да се върне там. Не е лесно да се отучат хората от лъжата. Единственото нещо, с което природата сега се занимава, най-трудният въпрос за разрешаване не е убийството, не е разврата, а лъжата. От всички други пороци ще се освободи човек, когато се освободи от лъжата. От лъжата започват престъпленията. Лъжата е начало на всички грехове.
Това са крайните, лошите резултати от лъжата. А това е лъжата вътре, която ни мъчи. Най-голямата отрова, която съществува в света, това е лъжата. Вие мислите, че чрез лъжата ще постигнете нещо, или, че ако излъжете, ще се повдигнете. Всеки, който иска да бъде човек, трябва да се запита: истината ли търси или лъжата? Онзи, който търси лъжата, той търси своето разрушение. Така че онези хора, които вървят по пътя на лъжата, вървят по пътя на инволюцията. Пътят на лъжата е път на слизане, отдалечаване от Бога. Вземете двама души, единият, който е образ на лъжата и другият, който е образ на истината. Съвременните хора така са свикнали с лъжата, че не ги е срам от нищо - всичко могат да измислят. Лъжата е произлязла от това, че отношенията ни с хората са неискрени.
И на вас, на разумните от вас говоря: откажете се от лъжата, откажете се от смъртта.
Като кажете лъжата, тогава ще дойде истината. Понеже лъжата не може да ви донесе това благо, вие ще страдате през целия си живот.
Лъжата се продава.
Вие имате особено разбиране за лъжата. Лъжата седи в много малки работи.
Ти от лъжата не можеш да се избавиш, но Всякога, като дойдеш до нея, не я казвай. Но човек трябва да дойде до онова положение да изключи лъжата съвършено от себе си.
25.1.1933г.
327. Новата песен, ООК , София
„Затова отхвърлете лъжата и всеки с ближнаго си говорете истина; защото сме удове един на друг.“ (– 25-ти стих.)
Отхвърлете лъжата, защото човек сам се лъже. – За кого е писана тази глава? – За мнозина.
1.2.1933г.
328. Значение на удовете, ООК , София
Любов, в която влиза лъжата, не е истинска. Някога несъзнателно ставаш проводник на лъжата. Будност се иска, да не допускате лъжата в себе си.
10.2.1933г.
329. Отношение между линиите,  МОК , София
Така се открила лъжата им.
19.2.1933г.
330. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Някой казва: „Ама той може да ме излъже.“ Лъжата е възможна само при известни условия.
Тя е много щедра, но излъжеш ли я веднъж – тя не обича лъжата, веднага се затваря за вас.
330.2 А другото падна ( втори вариант )
Лъжата е възможна само при известни условия.
Аз ви казвам каква е природата Тя е много щедра, но излъжете ли я веднъж, тя не обича лъжата, веднага се затваря за вас.
5.3.1933г.
331. Истина и добро,  УС , София
Съществата на небето обичат истината и доброто, а тези на ада – лъжата и злото.
Който не разбира какво нещо е доброто, ще го изучава по отрицателен път – чрез злото; ако не разбере истината, ще разбере лъжата. Щом човек не може да живее на небето, щом не може да разбере истината и доброто, ще се натъкне на лъжата и злото. Не можеш да отречеш истината и доброто. – Защо? – Ако ги отречеш, ще се натъкнеш на лъжата и злото. Злото съществува по единствената причина, че не вървиш в правия път – в пътя на истината и доброто. – По какво се отличава лъжата? – Тя заробва човека и го лишава от свобода.
Той иска да издигне лъжата на такава висока, че да мине за истина, а истината да постави на мястото на лъжата. Иска да превърне лъжата в истина и злото в добро, но опитите му остават безрезултатни. Ако лъжата стане истина, тя късно се явила в света.
И тъй, не правете грешките на дявола, да превръщате лъжата в истина и злото в добро. И лъжата има право да съществува, но като контраст на истината. Щом се яви човекът на истината, ще се яви и човекът на лъжата. Адът иска да ни убеди в това, че лъжата може да стане истина, а злото – добро. Не позволявай на злото и на лъжата да те уморят преждевременно.
5.3.1933г.
332. Мир на този дом,  НБ , София
Лъжата, това е адът. Злото и лъжата в света са основа на всички наши нещастия.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.