Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1914г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Давидов: Всичко туй не обяснява ли се с притчата за богатия и сиромах Лазар?
25.6.1920г.
2. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Болшевиците сега вкарват насила свободата и младоженеца в Царството Божие! Болшевиците са сиромахът Лазар. Буржоазията – това са богатите – богатият Лазар, който отива на мъчение.
8.8.1920г.
3. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
И този брат (посочи Лазар Котев) ме питаше за къщата, аз му казах: Един да я вземе.
10.10.1920г.
4. Без съмнение и без отсрочка,  ИБ , В.Търново
После пристъпи към изпълнение на своята работа и знай, че тогава ще ти върви във всичко, което предприемеш и вършиш, а предпочетеш ли или предприемеш ли да свършиш първом своята работа по каквито и да било причини, по нямание време и др., или отсрочиш поради съмнения и др., то ще заприличаш на оня български Лазар, който, като отивал една сутрин на лозето, казал на жена си: „Жено, аз отивам на лозето да работя.“ Жена му му казала: „Мъжо, кажи, ако е рекъл Господ, ще отида на лозето“, а той сърдито ѝ отвърнал: „Рекъл-не рекъл, аз ще отида на лозето“ и тръгнал.
10.10.1920г.
5. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Сега за вашия град и аз ще кажа: Дошъл ли е Исус, народът излязъл ли е да Го посрещне? Лазар възкръснал ли е? Мария помазала ли е нозете Му? Казвам ви, че който иска да не разпне Исуса, да изпълни доброволно волята Божия и тогава Царството Божие ще дойде тук, на земята, и тогава живият Господ ще му се изяви.
20.3.1921г.
6. Фарисей и садукей,  НБ , София
Нека възкръсне Той в душите ви! Идват вашите ангели отгоре, да вдигнат камъка от гроба ви и да кажат: „Лазаре, излез вън!“ Като ви извикат, ще ги послушате ли? Лазар чу тия думи и веднага излезе вън, дето свалиха плащаницата му.
6.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Идватъ, приближаватъ се вашитѣ ангели отгорѣ и ще започнатъ да отварятъ вратитѣ на вашитѣ гробища и да казватъ: „Лазаре, излѣзъ навънъ!“ Като ви извикатъ, ще ги послушате ли? Когато Лазаръ излѣзе отъ гроба, нали тогава му снеха плащеницата? Послѣдното слово, което ще чуете, е: „Лазаре, излѣзъ навънъ!“ Казвамъ ви, излѣзте отъ гробищата на фарисейството и садукейството и влѣзте въ Божествения свѣтъ на Любовьта и Мѫдростьта, снемете този плащъ отъ себе си! Тогава ще видите лицето на Божиитѣ ангели и ще се зарадваме всинца и вие и азъ.
22.10.1922г.
7. Възлюби го,  НБ , София
„И умря Лазар и го заведоха в лоното Аврамово.” Като умря Лазар, нямаше музика; попове, владици също нямаше.
22.4.1923г.
8. Петимата братя, НБ , София
Как ще се примирим тогава? Лазар показа, че ако човек от низшата култура, с низши разбирания, влезе между хора с висша култура, той не може да живее с тях в братство и равенство. Лазар е човек от висша култура и попадна между хора от низша култура. Умря Лазар и се върна в културата на мира и любовта.
Това е културата на Аврама, в лоното на когото влезе бедният Лазар.
17.2.1924г.
9. Царството Божие се благовества,  НБ , София
Ще чакаме ние на онзи свят да се примирим! Лазар и богатият можаха ли да се примирят? Извика богатият: „Отче Авраме, помилвай ме! Проводи Лазаря да накваси езика ми с вода, защото съм на мъки в този пламък“. Този богатият казва: „Отче Авраме, изпрати Лазаря да ми накваси гърлото“. – „Лазар не може да ти благовества по този начин.“ – „Моля ти се, отче, прати го в бащиния ми дом, защото имам петима братя, и на тях да засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място.“ – „И там не може да благовества.“ – „Е, ако това не може, прати Синът да благовества.“ Казва му Аврам: „Имат Мойсей и пророците, тях да слушат“.
Лазар бил посрещнат от ангелите, те го занесли горе и го предали в обятията на Аврама.
2.9.1924г.
10. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
Финансистите спъват материално нашите приятели, за да ги разсипят материално: така например кожите на Деньо Цанев и Никола Ватев, така е и с Лазар Котев.
1.3.1925г.
11. Сега скърбь имате, НБ , София
Христосъ отиде при гроба на умрѣлия Лазаръ и му каза само една дума: „Лазаре, стани!“ Лазаръ тръгна. Ученитѣ ще кажатъ, че Лазаръ не билъ умрѣлъ, но заспалъ летаргически сънь.
11.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
Христос отиде при гроба на умрелия Лазар и му каза само една дума: „Лазаре, стани!“ Лазар тръгна. Учените ще кажат, че Лазар не бил умрял, но заспал летаргически сън.
21.4.1925г.
12. Възкресение,  ИБ , София
Тази е притчата – Лазар в лоното на Авраама, а богатият в мястото на мъчението.
18.4.1926г.
13. Зазоряване,  НБ , София
Те цитират известни стихове от Писанието и казват: Лазар се мъчи на Земята, но затова на Небето благуваше. Лазар никога не се мъчил. Лазар беше един възвишен дух. Лазар беше едно предметно обучение за богатия.
27.5.1928г.
14. Бог е Дух,  НБ , София
В Евангелието на Лука, глава 16 се разправя за един богат човек и за друг сиромах, на име Лазар. „И умря сиромахът, и занесоха го ангелите на лоното Авраамово" – при благоприятните условия на живота; „умря и богатият и погребан бе. Аврам му рече: „Синко, припомни си, че ти си приел твоите добрини на земята, а Лазар – злините; сега той е на утешение, а ти на мъки".
25.7.1928г.
15. Единство на съзнанието, ООК , София
Това виждаме в случая с възкресението на Лазар. Христос дойде при гроба на Лазар и каза: „Лазаре, излез вън!“
Кой е причина за възкресението на Лазар: Христос, или Лазар? – И двамата. Лазар беше човек с будно съзнание, вследствие на което щом чу гласа на Христос, веднага стана и излезе от гроба.
21.11.1928г.
16. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Бедният Лазар, който живееше пред вратата на богатия, беше гениален човек. Затова, именно, Лазар отиде в лоното на Аврама, а богатият - в ада.
19.12.1928г.
17. Израз на живота, ООК , София
Казва се в Писанието: „Умря бедният Лазар и го занесоха в лоното на Авраама.
8.3.1929г.
18. Отворени форми,  МОК , София
В притчата на Христа за богатия и за Лазара виждаме този закон добре изразен: Лазар страдаше на земята, а на небето се радваше.
10.3.1929г.
19. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Лазар беше съзнателен човек - той мислеше, разбираше, чуваше всичко и само чакаше, някой да му каже - да стане и да излезе вън. Христос каза на Лазаря: „Лазаре, излез вън"! След това, Той застана пред гроба и следеше, какво ще направи Лазар. Трябваше ли Лазар да чака, да дойдат хора, да го дигнат за ръцете и краката, и така да го изнесат вън? Ако очакваше на хората, Лазар и до днес щеше да лежи в гроба.
„Лазаре, излез вън!" Кой и какъв беше Лазар? Защо Христос отиде, именно, при гроба на Лазаря, а не отиде на други гробове, да вика мъртвите да излязат вън? По това време, в Израил имаше само един човек, който, след като умря, още можеше да чува и да разбира, какво му се говори отвън. Този човек беше Лазар. Когато Христос дойде на земята, Той искаше да провери този закон, затова отиде при гроба на Лазаря и извика: „Лазаре, излез вън!" И действително, в отговор на тези думи, Лазар излезе от гроба.
В прочетената глава се казва, че Лазар имал две сестри, Марта и Мария. Когато чу Христовите думи „Лазаре, излез вън" – Лазар веднага излезе от гроба, т.е. върна се от онзи свят. Лазар беше тръгнал по работа за другия свят, но когато Христос го извика, той веднага се върна и каза: Господи, какво искаш? Каквото ми заповядаш, ще направя.
Ако се намери такъв, той непременно ще бъде Лазар.
„Лазаре, излез вън!" Когато Лазар чу Христовите думи, той веднага отговори: „Чувам, Господи"! Христос продължи по-нататък: „Махнете превръзките му"! Това значи - освободете го от мъчнотиите на живота! И тъй, първо, човек трябва да повярва в себе си, в гласа, който отвътре му говори.
Лазар трябваше да се освободи от всички връзки, от всички недъзи и заблуждения, и да излезе вън.
Лазар пък, мина през четвъртото посвещение, след което беше абсолютно готов, да се подчини на Божествения глас. Ако не беше се подчинил на този глас, Лазар и досега щеше да лежи в гроба. Когато чу гласа на Христа, Лазар не запита, защо трябва да излезе, как да излезе и т.н. Лазар, обаче, не запита Христа, кой си Ти, но веднага каза: „Какво ще заповядаш, Господи?" – Излез вън! И той веднага излезе. Лазар слушаше, разбираше гласа и изпълняваше всичко, каквото му казваше.
Един ден, когато чуе гласа на Божественото в себе си, човек ще излезе вън и ще придобие живота, както и Лазар го придоби.
28.4.1929г.
20. Момчето ми,  НБ , София
Сега ни учат, че като умре човек, ангели дохождат, взимат го и на ръце го занасят на небето. – Ние имаме само един такъв случай – с бедния Лазар. Три пъти анализираха мозъка на Лазар и след това го занесоха в лоното на Аврам.
Защо е трябвало богатият да гори на този огън? Защо той не каза на Аврам: Отче Авраме, покажи ми начин, как да изправя греховете си! Защо не се разкая и не потърси начин да изправи греховете си, а пожела да изпратят Лазар при него да му облекчи положението? И в мястото на мъчението богатият прояви своето старо аристократство и каза на Аврам: Нека бедният Лазар дойде при мене. Какъв по-голям срам за мене от този, той да седи в мястото на блаженството, а аз – при тези лоши, тежки условия! – Тези са вътрешните причини, заради които богатият искал да доведат Лазар при него. Аврам му отговорил: Лазар не може да дойде при тебе.
Човек постепенно е изгубвал своята мисъл, своята сила, докато най-после се намерил или в положението на Лазар, или в положението на богатия.
8.5.1929г.
21. Аксиома на живота., ООК , София
21.2 Една аксиома ( втори вариант )
В оня свят Лазар не беше беден, там Лазар имаше.
12.5.1929г.
22. Ще ти въздаде,  НБ , София
Той излекува момчето на стотника, а Лазар възкреси.
29.5.1929г.
23. Определени движения, ООК , София
Когато отиде при гроба на Лазар, Христос дигна очите си нагоре, отправи своя любовен поглед първо към Бога, а после към Лазар и каза: "Лазаре, излез вън!" Като чу гласа на Христа Лазар веднага излезе от гроба.
23.2 Любовният поглед ( втори вариант )
Повдигна очите Си нагоре, погледна го, любовен поглед беше, и Лазар излезе от гроба.
8.12.1929г.
24. Да ида да го събудя,  НБ , София
Кого е събудил Христос? – Лазар. Лазар заспал и Христос отишъл да го събуди.
Христос обичаше Марта, Мария и брат им Лазар. Марта, Мария и Лазар представят ума, сърцето и волята на човека. Когато се казва, че Христос отиде да събуди Лазар, имаме пред вид съвършения човек.
Значи, Лазар бил заспал, затова трябвало Христос да отиде да го събуди. От примера за събуждането на Лазар виждаме, че всеки човек трябва вътрешно да се събуди.
Това събуждане се отнася не само до Лазар, но до всички души. Човек може да намери своя възлюбен, т.е. истината, само тогава, когато дойде до положение да събуди заспалия Лазар в себе си.
9.3.1930г.
25. Призовете ги на сватба,  НБ , София
В притчата за бедния Лазар се казва, че когато заминал за онзи свят, Лазар влязъл в лоното на Аврам. Като видял Лазар в лоното на Аврам, богатият помолил Аврам да изпрати Лазар при него, да накваси малко устните му с вода. Богатият се обърнал пак към Аврам с молба, да изпрати Лазар повторно на земята, за да покаже на братята му, как трябва да живеят. Лазар е завършил своето развитие на земята. Ако не слушат Мойсей, и да възкръсне Лазар от мъртвите, те пак няма да го слушат.
14.3.1930г.
26. Дисонанси в живота,  МОК , София
Защо съществува ад и рай, страдание и радост? Христос дава пример за Лазар и за богатия - два диаметрално противоположни живота, които вървят успоредно. Богатият живее в палат, а Лазар няма какво да яде. При това, богатият не вярва в Бога и в Провидението, а Лазар вярва. Това са положения, в които се намират богатият и Лазар. Обаче, като заминат за онзи свят, положенията им се сменят: богатият отива в ада, а Лазар - в рая.
26.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Ако ние питаме: „Не може ли животът без страдание?", тогава защо съществува адът и раят? И виждаме онзи пример, дето Христос дава за Авраам и Лазар. Вие вече имате разгадката на онази притча за богатия, който ял и пил на земята, а Лазар е бил при най-неблагоприятните условия, седял при неговата врата отвън и нямал какво да яде. В другия свят вече Лазар отива в богато положение, а богатият изпада в трудно положение.
30.11.1930г.
27. Дигнете камъка!,  НБ , София
Важно е, тези камъни от там да се махнат. – Защо? – Защото, ако Лазар иска да излезе, този камък ще му препятства.
Лазар имаше такива две сестри.
Лазар трябваше да отиде при Бога, да изкаже благодарността си, че животът му е възвърнат.
6.5.1931г.
28. Правата посока, ООК , София
От разказа за богатия и за бедния Лазар се вижда, че между ада и рая има голяма преграда, голяма пропаст, която мъчно се минава.
24.5.1931г.
29. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
Шест дни преди пасхата, дойде Исус във Витания, където беше бившият умрял Лазар, когото възкреси от мъртвите. – Всеки човек, ограничен в своите възгледи, се счита за умрял. „Тогаз Мария взе един литър чисто драгоценно миро и помаза нозете Исусови.“ (– 3-ти стих.) – Когато възгледите на човека се изменят, всякога умът и сърцето му взимат участие, и в душата му се явява особено състояние.
17.6.1931г.
30. Музикален живот, ООК , София
Христос каза само три думи на Лазар и той излезе вън от гроба. – На какво се дължи силата на изказаните думи от Христос? – На тяхната музикалност. Не можете ли и вие, като Христос, да си кажете три думи и да възкръснете? Кажете и вие на вашия Лазар: „Лазаре, излез вън!“ Ако Лазар излезе от гроба, езикът ви е музикален.
27.12.1931г.
31. Думата му държа,  НБ , София
Знаете онзи пример с бедния Лазар, който седял при вратата на богатия. Един художник трябваше да нарисува портрета на този Лазар, на бедния Лазар, който седял при вратата на богатия. Надали в цялата история на евреите има по-красив образ от този Лазар, който седял там и търпеливо изчакал смъртта. Лазар мислеше: докато аз съм на твоята врата, ще ядеш и пиеш.
Докато твоят Лазар - докато твоето хубаво сърце, докато твоят хубав ум, докато твоята хубава воля седят на твоята врата, ти ще ядеш и ще пиеш, ще бъдеш човек, но в деня, в който твоят Лазар те напусне, ти ще бъдеш в пъкъла.
24.1.1932г.
32. Доведете ми го,  НБ , София
Умира Лазар и отива в небето, умира богатият и отива в ада. Лазар бил в лоното на Авраама. Лазар живял и отишъл при Авраама, който казва: "Синко, този наш събрат, богатият, много зло е сторил, но аз сега искам да залича всичките му грехове." Лазар беше забравил земните унижения, затова беше в лоното на Авраама да заглади лошото преживяване. Лазар му казва: "Те имат Мойсея, и да възкръсне някой, пак няма да му вярват."
19.5.1932г.
33. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Христос дава една притча: бедния Лазар никой не го погребва, турят го в една кола и му правят просто погребение; умира богатият и му правят тържествено погребение с музика и с кимвали. В другия свят турят богатия в пъкъла, а пък Лазар, когото замъкват с таргата в гроба, Ангелите занасят в лоното Авраамово...
24.8.1932г.
34. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Следователно три фактора са необходими за познаване на една истина: Марта – силният принцип, Мария – мекият принцип и Лазар – посятото семе. Питам: можете ли да определите на какво в човека съответствува Марта, на какво – Мария и на какво – Лазар? Вие сами ще разрешите тази задача. Тогава Христос ще каже: „Да отидем да събудим нашия приятел Лазар“. Ако разрешите задачата си правилно, Лазар ще възкръсне; ако не я разрешите правилно, Лазар няма да възкръсне. Обаче, кога и да е, Лазар трябва да възкръсне! Ако разрешите задачата си правилно, всички ваши противоречия ще изчезнат и ще бъдете готови на всички жертви. Казано е в Евангелието, че и Христос беше на угощението, на което и Лазар прислужваше. Щом я разрешите, ще видите как Лазар ще възкръсне от гроба.
22.9.1932г.
35. Свещен трепет,,  ИБ , София
В гроба 4 дни стоя Лазар, но пак излезе.
20.11.1932г.
36. Време и пространство,  УС , София
Аз желая вашият Лазар да възкръсне и да престанат сълзите на онази сестра, която плаче.
7.12.1932г.
37. Изпити на ученика, ООК , София
Ето, бедният Лазар умря и отиде в лоното на Аврама. Богатият запита Аврам, защо бедният Лазар е в лоното на Аврама, защо и той не е при него. Аврам отговори: Лазар през целия си живот страда, а ти яде и пи, за никого не помисли. Сега Лазар ще яде и пие, а ти ще страдаш. – Тогава прати Лазар да ми накваси устните. Ти трябва да измениш възгледите си, да мислиш по нов начин, за да влезеш във връзка с Лазар.
1.1.1933г.
38. На двама господари,  НБ , София
Този човек мяза на богатия, в дома на който живял Лазар.
38.2 На двама господари ( втори вариант )
Този човек прилича на богатия, в дома на който живял Лазар.
8.1.1933г.
39. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Онези, със старите дрехи, питат: „Какво ще бъде положението ни в онзи свят?“ – Ако и там отидете със старите си възгледи, ще бъде същото, както и на земята. – „Как бедния Лазар го приеха в лоното на Аврама?“ – На земята той беше външно беден, а вътрешно богат. Едни художници рисуват Лазар недоволен от положението си, със сълзи на очи; гледа как богатият минава край него, всякога добре облечен и нахранен. Други художници рисуват Лазар с усмивка на лицето. На земята Лазар бил предметно учение за богатия, а в другия свят обратно – богатият бил предметно учение за Лазар. Тих и спокоен седял Лазар пред вратата на богатия и търпеливо понасял съдбата си. Казвам: Ако заставиш твоята лоша мисъл, лошо чувство или лоша постъпка да ближат твоите рани и да ги излекуват, ти си като Лазар.
19.3.1933г.
40. Верен в малкото,  НБ , София
Че като се обърнал богатият човек към Авраама, Авраам казал да не отива Лазар. Понеже Лазар толкова време седял пред твоята врата, не ти дойде наум да го нахраниш. Както Лазар умря, така и ти ще умреш. Че как ще повярват? Ако отиде Лазар, те няма да го послушат.
40.2 Верният в малкото ( втори вариант )
В притчата за богатия и бедния Лазар, богатият човек помолил да изпратят Лазар да му помогне. Казал: Лазар толкова време седя пред твоята врата, на тебе не ти дойде наум да го нахраниш. Както Лазар умря, така и ти си вече мъртъв, но искаш да живееш добре и в ада. Авраам му казал: Ти в ада не можеш да живееш добре, в ада трябва да умреш, за да възкръснеш като Лазар. Как ще повярват? Ако отиде Лазар, те няма да го послушат. “Колкото ти послуша, толкова и твоите братя ще послушат.”
18.6.1933г.
41. Отворените прозорци,  УС , София
Когато Христос видя умрелия Лазар, Той се обърна към Господа с думите: „Господи, всякога си ме слушал, послушай ме и сега заради вярата на своя народ."
19.11.1933г.
42. Истинската добродетел,  УС , София
Като видял бедния Лазар, когото не погребвали с толкова почести, учудили се, че той е в Царството Божие. Това противоречие – Лазар и богатия, съществува и на Земята. Навсякъде ти виждаш един беден Лазар и един богат, ама богатият е сиромах в Царството Божие. Там богатият няма и колиба даже, а бедният Лазар има хубава къща.
27.12.1933г.
43. Постигни реалността, ООК , София
Бедният Лазар мина през страдания и отиде в другия свят, дето имаше живот без страдания. Лазар нямаше тук на земята това, което желаеше.
25.2.1934г.
44. Ако имате Любов,  НБ , София
За това мнение богатият се намери в същото положение, в каквото беше Лазар на Земята.
Когато Лазар влезе в дома на богатия, той не се сърдеше, но казваше: „Толкова разбира.“ Но когато богатият видя Лазаря в другия свят, той се обърна към него за помощ. Но Лазар беше в дома, а богатият – в участъка.
25.3.1934г.
45. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
Ние имаме примера от Евангелието за богатия и за бедния Лазар.
29.4.1934г.
46. Бедният Лазар и богатият, УС , София
Христос представя два примера: единият – богат, облечен хубаво, със способности, с пари, с къщи, с музика, децата му, жена му, всички щастливи; а другият – Лазар, със съвсем друго положение. Да се махне оттук! Лазар се молеше на Господа да даде добро сърце, меко сърце на богатия, да се смекчи малко и да прати нещо от богатата си трапеза! И единият се моли да дойдат ангелите, и другият се моли да дойдат ангелите. Единият се моли да дойдат ангелите да дигнат Лазар, а другият се моли да дойдат ангелите да смекчат сърцето на богатия. И като се намери Лазар в този свят, видя, че този порядък не е такъв, какъвто е на Земята. Там Лазар беше облечен с багреница и висон, с хубави дрехи, с музика и градини, пълни с плодове, с ябълки наоколо и ангелите му пеят. Как ще си го обясните това? Богатият, като се молеше за Лазар, стана нещастен, а Лазар, като се молеше за богатия, стана щастлив.
Ще им тръгне напред така, както на Лазар.
27.5.1934г.
47. Има време,  НБ , София
Питат я: „Как?“ – „Не зная.“ Че, Христос казва на този: „Дигни одъра си и върви!“ Казва на слепия: „Иди, умий се и прогледай!“ Казва: „Лазаре, излез вън!“ и Лазар излиза.
19.8.1934г.
48. Часът на Любовта, СБ , София
Такъв пример имаме в Евангелието, дето се представят два образа: един в лицето на богатия, който се ползвал с уважението на всички, и друг – в лицето на бедния Лазар, който живял при входа на богатия дом, и то болен, покрит с рани, гладен, изоставен от хората. Като минавал покрай пазара, богатият поглеждал към него с презрение и се запитвал: "Защо ли Бог търпи този грешник на Земята?" Но какъв бил краят на тия два живота? Лазар умрял и го занесли в Рая, в Божествения живот.
21.10.1934г.
49. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
В това отношение имаме един пример с бедния Лазар. Сиромах Лазар като отиде пред вратата на богатия, наблюдаваше го, изучаваше характера му и си казваше: Така не се живее. Лазар беше щедър човек. Бедният Лазар изяждаше по една красива ябълка или круша. Тогава Лазар му казваше: Аз нали ти казах, че не може само с ядене и пиене.
9.12.1934г.
50. Добри вести, НБ , София
Казва се, че бедният Лазар отишъл на небето. Лазар е бил смирен човек, но някога и той е ял и пил като богатия. Но какво става? Умира Лазар и отива на небето.
16.12.1934г.
51. Когото възкръси,  НБ , София
Лазар представлява емблем не на нещо старо, но на нещо ново.
„Да видят и Лазара, когото възкръси от мъртвите.“ Понеже умът на съвременните хора е критически, мнозина от тях казват: Лазар не е бил умрял, той е паднал в каталептически сън, но понеже Христос е знаял този закон, разбирал е малко от медицина, Той отишъл при Лазара, бутнал го, Лазар се сепнал и възкръснал от гроба. Според тях, това не е било никакво чудо, но Лазар е недоумрял, вследствие на което малко му трябвало, за да се събуди. Ако действително Лазар е възкръснал, според думите на Писанието, тогава в мозъците на човечеството трябва да остане едно клише. В такъв случай това клише може да се намери и да се провери, дали Лазар е възкръснал или не. Не е достатъчно само да се провери дали Лазар е възкръснал или не, но може да се провери дали той е бил болен от каталепсия или не.
„Да видят Лазара, когото възкръси Христос.“ Лазар не беше прост човек.
Ще кажете, че Лазар бил заспал каталептически сън. Добре, Лазар бил заспал такъв сън, но какво ще кажете за Христа, Който беше закован с гвоздеи и Който беше прободен с копие в гърдите, отдето протече кръв и вода? Нека сега направим такъв опит.
Питам: Какво е било състоянието на Лазара? Възкръсналият Лазар представя бъдещата култура.
13.1.1935г.
52. Причинният свят,  УС , София
Докато живеят в старите си разбирания, хората ще бъдат в положението на богатия, който като замина за другия свят, поиска пак да заповядва на бедния Лазар.
23.1.1935г.
53. Новият опит, ООК , София
В притчата за богатия и Лазаря Лазар умира и се връща в небето.
Умира Лазар и се освобождава от кучетата. Лазар може да служи само за себе си. Има идеята, да дойде Лазар и да му слугува. Ако имаш любов, Лазар може да ти служи. Но Лазар не може да ти служи, като нямаш любов.
13.3.1935г.
54. Най-добрият плод, ООК , София
Виждаме, че когато богатият беше на печене, не искаше много, но казваше: "Отче Аврааме, да дойде Лазар да накваси края на пръста си във вода и малко само да ми разхлади езика, защото съм на мъки в този пламък." Сега имаме факта, че Лазар не отиде. Защо не отиде Лазар? Защото богатият не беше щедър, а търпението при скържавите хора не отива.
3.4.1935г.
55. Първото стъпало на Любовта, ООК , София
А пък като умрял Лазар, който донякъде беше оглашен, той живя според Мойсеевия закон - завели го в рая. Лазар като изпълни този закон, отиде при Господа.
5.5.1935г.
56. Четирите елемента,  УС , София
Там го посрещат по два начина: или като бедния Лазар, когото въведоха в лоното на Аврама, да се весели и да се учи, защо е създаден светът, или като богатия, когото въведоха в ада, да разбере, защо е създаден светът и да изправи живота си. - Защо трябва да слезе човек в ада? - Да опита мъчението.
56.2 Четири неща в ума си ( втори вариант )
Два вида ангели има, които въздигат хората от земята – едни, които въздигат както Лазар и го занасят в лоното на Аврама да се весели и разбира защо Господ създаде света, а вторите, които викат богатите и ги задигат в ада, за да разберат защо Господ създаде света, и да изправи глупавите хора, които не го разбират.
17.11.1935г.
57. Вътрешният закон,  УС , София
Че, кои са бедните? Доколкото знаем, онзи Лазар (Евангелие от Лука, гл. 16, от ст. 19 до края) те го наричат беден, но той не беше беден. Лазар беше най-големият богаташ. Този богат Лазар влезе в дома на друг богат и вижда колко е затворено сърцето му. Този, богатият Лазар се е смирил, съзнал, че животът не седи в богатството, не седи и в сиромашията, но и той бил богат. Но когато минавал богатият покрай него, той си казал: „Аз седя сега пред твоите врата, пък и ти някой път при моите ще бъдеш.“ И Христос представя, че този Лазар не е бил беден. Значи той е на вратата, вън, на богатия Лазар.
57.2 Вътрешният закон ( втори вариант )
Такъв е бил бедният Лазар, който лежал болен пред къщата на богатия. В това положение Лазар разбрал, че истинският живот не се заключава нито в богатството, нито в сиромашията, но в прилагането на Любовта. Че наистина Лазар не бил беден, се вижда по това, че след смъртта си влязъл в лоното на Аврама, между богатите.
15.3.1936г.
58. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
58.2 Новият метод ( втори вариант )
Така се разговарял богатият с Аврама, от когото искал да изпрати бедния Лазар, да му донесе вода, за да накваси пресъхналото си гърло. Христос дава примера с богатия и с бедния Лазар, за да изнесе положението на двамата, докато били на земята, а после и в другия свят. Лазар не мислеше само за ядене и пиене и научи много неща, които му определиха място в рая.
29.3.1936г.
59. Да се възприеме Словото, УС , София
Нали в повестта е казано: богатият отива в другия свят, става той сиромах; а Лазар, от този свят сиромах е, отива в другия свят – богат.
Защо Авраам не пусна Лазара? Казва: невъзможно е Лазар да дойде при богатия. Той седи в ада и иска Лазар да му служи. Значи, иска Лазар да му стане слуга, да иде да му служи. То е друг род аристократизъм – в ада седи, на огън е и казва: „Нека дойде Лазар, да ми намаже гърлото.
59.2 Възприемане на словото ( втори вариант )
В притчата за бедния Лазар и богатия виждаме, че като напуснал земята, Лазар отишъл в лоното на Аврама, между богатите и праведните. Аврам му отговорил, че това е невъзможно, защото има пропаст между тях. – Тогава нека Лазар слезе при братята ми на земята, да ги научи, как да живеят. – И това е невъзможно, отговори Аврам. – Защо богатият се обърна за помощ към Лазара? – Защото не беше се освободил още от своето господарство.
3.5.1936г.
60. Защо е позволено някой да прави добро,  НБ , София
И оттам виждаме, че Лазар, който страдал на земята, като отишъл на небето, там намерил своето щастие.
3.7.1936г.
61. Отношението на трите живота,  МОК , София
Че сиромахът Лазар, който живял при къщата на един богат човек, който ял и пил, умрял и богатият човек и Лазар умрял. Представят, че Лазар отишъл в другия свят при по-благоприятни условя, богатият като умрял, отишъл в ада.
21.8.1936г.
62. Външна и вътрешна любов , СБ , София
В Евангелието се говори за богатия, който след смъртта си отишъл в ада на вечни мъки и страдания, а бедният Лазар отишъл в лоното Аврамово, да благува. Лазар пък изучавал вътрешната любов и живял в нея, поради което в онзи свят бил поставен при добри условия.
22.8.1936г.
63. Основни черти на новото, СБ , София
Тук може да сте близо едни до други, както бяха богатият и Лазар, но в невидимия свят те бяха далеч.
63.2 Основната черта на новото ( втори вариант )
Как ще ви приемат? Съвсем другояче седи работата: богатият и сиромах Лазар са наблизо, казват си. Едно вътрешно състояние е това, дето богатият не може да бъде на мястото на Лазар и Лазар не може да бъде на мястото на богатия.
23.8.1936г.
64. Проникване , СБ , София
64.2 Проникване ( втори вариант )
Казва Христос, че Лазар отишъл в лоното на Авраам, а богатият при кого е отишъл? В лоното на кого е отишъл богатият? За да ви посрещне Христос, Той трябва да ви посрещне отвътре.
20.9.1936г.
65. За Слава Божия, СБ , УС , София
Аз ще се спра върху един стих: (11 ст.) „Това рече, и подир това казва им: „Лазар, нашият приятел, заспа, но да ида да го събудя.“ Да иде да го събуди.
Но и всеки има по един заспал Лазар в себе си. Този Лазар живее у всинца. Този Лазар е заспал и следователно нуждае се да дойде в този смисъл Исус да го събуди.
Защото умрелият Лазар трябва да се събуди.
„Но да идем да събудим Лазара.“ И аз ви казвам: Оставете сега Господ да събуди във вас, по който и да е начин, да събуди заспалия Лазар.
65.2 За Слава Божия ( втори вариант )
Съвременните хора ще кажат, че Лазар умрял, т. е. дошъл до края на живота си, а не е заспал.
Като слушат да се говори за възкресението на Лазара, мнозина се запитват, какво общо има между тях и заспалия преди две хиляди години Лазар? Общото се заключава в това, че у всеки човек има по един заспал Лазар, който очаква да дойде Христос при него да го събуди.
Христос трябва да дойде на земята да събуди заспалия Лазар у хората.
„Да ида да го събудя". – Защо е заспал Лазар? – За слава Божия.
Пожелайте и вие да дойде Исус при вас, да събуди вашия заспал Лазар. И четиридневен да е, дигнете камъка на гроба му и с висок глас извикайте: Лазаре, излез вън! Щом Лазар излезе от гроба, кажете му да отиде у дома си.
На вас казвам: Оставете се в ръцете на Бога, да дойде Той при вас и, по какъвто и да е начин, да събуди вашия заспал Лазар.
10.1.1937г.
66. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
Ако Лазар не беше умрял и Христос нямаше да се прослави.
Лазар беше болен и после умря, но Христос отиде в този дом, защото обичаше Марта и Мария и брат им Лазара. Затова отиде Христос при умрелия Лазар, за да го върне от онзи свят. Но и Марта, и Мария, и Лазар обичаха Христа. Като се разболя Лазар, Марта отиде при Христа и каза: „Брат ми Лазар умря.“ Отиде Христос в дома им и върна техния брат.
Сега и на вас казвам: Ако обичате, вашият брат Лазар ще се върне.
Христос каза на Лазара да излезе вън, и Лазар излезе. Знае се, че Христос обичаше Марта и Мария и брат им Лазар, но и те Го обичаха.
17.1.1937г.
67. Царството небесно,  НБ , София
В какво седи Божията благост? Когато бедният Лазар умрял, той отишъл в рая, а богатият отишъл в ада.
20.1.1937г.
68. Съработници на Бога, ООК , София
Пришепна му нещо и той си отваря очите! Христос като отиде при Лазара каза: "Лазаре, стани!" И стана Лазар.
7.2.1937г.
69. Първият и последният,  УС , София
И Лазар трябваше да се откаже от стария живот, за да възкръсне.
69.2 Първият и последният! ( втори вариант )
И Лазар защо умре? Старият живот трябваше да умре.
Та сега аз искам вашият Лазар да възкръсне във вас. Лазар то е вашето сърдце.
21.2.1937г.
70. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Къде отиде Лазар след излизането си от гроба? Той се върна в своя дом, където беше и Христос, да слуша Божието Слово.
70.2 Ликвидация със стария живот и приложение на новия ( втори вариант )
Като го извади Христос от гроба, къде отиде той? На търговия ли отиде, докато беше в гроба При посещението на Христа в дома на Лазара, Лазар остана като гост да слуша Божественото учение.
11.4.1937г.
71. Виделината и тъмнината,  НБ , София
Вие имате един пример от Свещената книга, дето се казва как е умрял бедният Лазар и как – богатият, при вратата на когото живял бедният Лазар.
18.4.1937г.
72. Синаповото зърно,  НБ , София
Не само тия двама са на изпитание, но на същото изпитание се намирали и бедният Лазар, [и] богатият, при когото Лазар често се явявал. Ако сиромахът Лазар, като вижда богатия, всякога добре облечен и нахранен, а също така и целият му дом, децата и жената, и каже, че какъв е този Господ, Който е дал в изобилие всичко на богатия, а на него е дал само сухи корички хляб, този сиромах е на крив път.
А Лазар представяше един невежа, човек несретник. Лазар си учеше урока много добре. Сиромахът Лазар беше благ човек. Лазар взе мястото на богатия, а богатият – мястото на Лазара.
23.6.1937г.
73. Временно и постоянно, ООК , София
Лазар, който беше нещастен, като умря отиде в рая на блажените, при всичките удобства. Питам: Защо този човек от щастието на земята отиде в нещастието на духовният свят и защо Лазар от нещастието на земята, отиде в духовният свят? Вие, които не разбирате законите сте в едно противоречие.
5.9.1937г.
74. Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ , София
Какво ще се познавате? И отиде бедният Лазар в лоното на Авраама, а богатият отиде в ада.
14.1.1938г.
75. Противоречията в живота,  МОК , София
Умря Лазар и отиде в лоното на Авраама, умря богатия и отиде в пъкъла.
23.1.1938г.
76. Радостни и весели,  УС , София
В притчата за богатия и бедния Лазар, Христос изнася последствията от добрия и лошия живот. Там той видя Аврама, бедния Лазар и себе си.
13.2.1938г.
77. Четири погледа,  УС , София
Богатият познаваше ли бедния Лазар? Те си разменяха по две–три думи: „Лазаре, как си?“ – „Добре съм, господарю.“ Богатият влизаше вътре, а Лазар оставаше вън. И двамата заминаха за другия свят: Лазар влезе в лоното на Аврам, а богатият остана вън. Той каза: „Отче Авраме, аз познавам Лазар. Както едно време Лазар не можа да влезе в твоя дом, така и сега не може да влезе.
26.6.1938г.
78. И прослави Бога,  НБ , София
Лазар беше на твоето място. Ако действително ти имаш такива страдания, каквито казваш, Лазар седеше няколко години пред твоите врата, ти ядеше и пиеше и ни най-малко не обърна внимание на Лазара. Лазар играе една роля, а ти сега играеш своята роля.
11.9.1938г.
79. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Ето, Бог говореше на Христа, затова, когато Лазар умря, Христос се изправи на гроба му и каза да излезе от гроба си, и Лазар излезе от гроба си, и възкръсна.
9.11.1938г.
80. Да станем едно, ООК , София
Казва: „Нека дойде при Мене.“ Тогава, като идеш в оня свят, при Господа, как ще бъде? Христос дава един пример: Някой имало, един беден Лазар, който седял като страж пред вратата на един богат човек. Умира Лазар и отива в лоното Авраамово, да гледа лицето Божие. Богатият вижда Лазара в Рая и казва: „Отче Аврааме, нека дойде Лазар и с кръста си да ми намаже гърлото.“ Този не иска да види лицето Божие, не иска и да види лицето на Лазара. Трябваше да повика Лазара, да сготви, да яде Лазар и той да го гледа.
25.12.1938г.
81. Страдание и радост, УС , София
Христос дава един пример, че при един богат човек идва един беден човек, който бил свят, светия бил голям, наречен Лазар. Лазар отива на небето. И като се намерил богатият в туй несносно положение, той видял, че Лазар е излекуван и познал го, че е светия Лазар. И му се поревнало и той да има състоянието на Лазар. Да дойде Лазар и с малко влага на пръста си да ми накваси гърлото. Лазар е на служба сега и не може да напусне службата си.
Умря и Лазар. И Лазар отиде с аероплан.
4.1.1939г.
82. Здравословното състояние на човешката душа, ООК , София
Като дойде Христос до гроба на Лазаря, казва му: „Лазаре, стани!“ И Лазар веднага стана и излезе. Но като излезе отвън, този Лазар, понеже беше увит, казва Христос: „Развържете го сега.“ Та вие трябва да станете, да имате вяра, да ви развържат.
18.1.1939г.
83. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
Като идете в оня свят, как ще изтълкувате онези притчи на Христа: Лазар в лоното Авраамово, а богатият, вътре в ада и се гледат и се чуват, като си говорят. Онзи огън, който гореше в богатия, Лазар ни най-малко не го виждаше.
25.1.1939г.
84. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Другите, които виждат, как ги наричаме? При слепият човек, питаха учениците Христа: „Той ли е съгрешил, че сляп се е родил или баща му и майка му?“ Христос казва: „Нито той е съгрешил, нито баща му, нито майка му, но за да се яви Славата Божия.“ Когато се помина Лазар казва: „Нашият брат Лазар заспа. Ако беше Христос там, Лазар [не] щеше да умре. Казват Му: „От 4 деня как е в гроба.“ И като отварят, Той казва: „Лазаре, излез вън!“ И Лазар излиза. Лазар се е надумал, че ще умре и искали да завладеят света. Какво ще направите с тази мисъл, ако проникне? Ако Лазар се е престорил, започва да ти се вижда, че не е никакво чудо това.
7.5.1939г.
85. Божественото право,  НБ , София
Някои си представят рая, от едната страна седи Аврам с бедният Лазар, а от другата страна богатият, който се мъчи в ада и от там се разговарят.
14.5.1939г.
86. Божието благословение,  НБ , София
Като отидоха в оня свят, богатият се намери в положението на Лазаря, а Лазар се намери в положението на богатия.
8.10.1939г.
87. Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС , София
Единият беше Лазар, възкръсналият, другите бяха Марта и Мария. Лазар на кое място е? От кое посвещение е? Марта от кое посвещение е? И Мария от кое посвещение е? Втори стих. Този Лазар излезе от своите посвещения.
8.11.1939г.
88. Правилно възприемане и правилно даване, ООК , София
Ти трябва да дойдеш.“ У този богатия човек няма смирение, защото [не] казва: „Отче Аврааме, както едно време Лазар седя при мене и аз като него ще отида с всичкото си смирение при него.“ А пък сега казва аристократически: „Я го изпрати при мен.“ Аристокрация да няма! Някой казва: „Това християнство ли е? Така ли се обхожда човек?“ Тогава вие играете ролята на този, богатия.
18.2.1940г.
89. Добрият път,  УС , София
Казват: „Какво ме ползува да говоря.“ Една дума, която каза Христос, като дойде при гроба на Лазар, каза: „Лазаре, излез вън!“ Ако вие имате любовта ще опитате.
21.2.1940г.
90. Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София
Аз ще ви приведа един пример: Кое положение вие искате да имате – положението на богатия от този свят или положението на сиромаха Лазар в този свят? В другия свят как са? В този свят богатият е горе, Лазар е долу; в оня свят Лазар е горе, богатият е долу.
Лазар през целия живот, като минаваше богатият, казваше: „Господ е милостив, ще се науча.“ И се научи. Но докато беше на Земята, Лазар никога не поропта, беше доволен. Обаче, като дойде богатият в оня свят, в положението, той поропта: „Отче Аврааме, засъхна ми гърлото в тия страдания, изпрати ми Лазара.“ Авраам му каза: „Както Лазар си учи урока в другия свят, където ти понесе всичките Божии благословения, сега Господ те тури ти да се учиш. И Лазар беше предметно учение. Както Лазар изтърпя, така и ти трябва да изтърпиш.“
Сърцето е Лазар в този свят. То е вашият Лазар. Ако вие не се обърнете към този Лазар във вас, да влезете в неговото положение, да му помогнете, един ден сърцето ще се намери в положението на ума.
25.8.1940г.
91. Двете царства, СБ , РБ , София
Когато беше при умрелия Лазар, Христос се обърна към Отца си с думите: „Отче, всякога си ме слушал. След това той се обърна към гроба на Лазар и каза: „Лазаре, излез вън!“ Правете и вие опити, да видите каква е силата на любовта ви.
29.9.1940г.
92. Съгласуване на мислите,  УС , София
Тогава, как благослови богатия, при който живееше бедният Лазар? Как го благослови Господ? Че туй ни най-малко не е благословение.
15.12.1940г.
93. Едно ви недостига,  НБ , София
Че Лазар като отишел в лоното Аврамово. Че Лазар беше учен човек.
26.1.1941г.
94. Младият син,  НБ , София
Всеки говори, че Христос като се изправи пред гроба на Лазаря, каза: Лазаре, излез навън. – И Лазар излезе. И вие може да кажете, Лазаре, излез навън, но Лазар няма да излезе.
16.2.1941г.
95. Търпение,  УС , София
Държавата може да има затвор, тя може да разполага, то е оня свят, дето казват, че отишъл богатият и Лазар.
30.3.1941г.
96. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Някои ме питат: „Като умрем, къде ще идем?“ Цитирате, че умрял сиромахът Лазар и отишъл в лоното Авраамово. Лазар беше на посвещение.
2.4.1941г.
97. Музика и здраве, ООК , София
Да ида да имъ проповѣдвамъ, да имъ разправя какво мѫчение има (въ ада).“ Топло му бѣше въ ада, казва: „Лазаръ да напусне небето, да иде да проповѣдва“.
97.2 Музика и здраве ( втори вариант )
Да ида да им проповядвам, да им разправя какво мъчение има (в ада).” Топло му беше в ада, казва: „Лазар да напусне небето, да иде да проповядва”. И в ада като се мъчи, (богатият) пак заповядва: „Да пратят Лазар”. (Авраам) казва: „Не може да иде”.
1.6.1941г.
98. Стана плът,  НБ , София
Привеждам примера за слепия Лазар. Как да го примирите? Лазар какво го застави да седи при този богаташ, дето Христос привежда примера? Когато вляза в една къща, виждам, че има тенджери, тиган.
14.1.1942г.
99. За добро е!, ООК , София
В другия свят богатият отива в ада, а Лазар отива в рая. Там Лазар беше на работа.
3.1.1943г.
100. Пътят на праведния, НБ , София
Как дойдохте до това място? Когато Лазар седеше при вратата на богатия, той казваше: „Това низко същество!“, а той ядеше [и] пиеше с музика.
3.2.1943г.
101. Подмладяване, ООК , София
Третият? Кой ще изпее? (Брат Лазар изпя „Махар Бену Аба“, „Добър ден“, „Тъги, скърби, са богатство“.) Три сола стигат ли?
28.3.1943г.
102. Два пъти родени,  УС , София
Казваш: „Той умря.“ Умря Лазар и отиде в лоното Авраамово. Казва богатият: „Отче Аврааме, изпрати Лазара да ми понамаже гърлото.“ Казва: „Не може да дойде Лазар.“ Казвам, сега едно от двете – или като Лазара ще идете при Христа, или като богатия ще идете в ада.
По какво се отличават богатият и Лазар? Богатият беше постоянно недоволен. Лазар имаше струпеи, седеше при вратата на богатия и беше доволен.
28.3.1943г.
103. Доброто училище, НБ , София
Христос дава един пример, че богатият отишъл в ада, а Лазар – в лоното Авраамово и оттам си приказват.
4.7.1943г.
104. Оживяване, НБ , София
Когато Христос дойде, Той даде един пример за богатия и бедния Лазар. Умрял Лазар и отишъл в лоното на Авраама. И да иска Лазар, не може да дойде при тебе.“ Седи той и мисли друго: „Прати го в онзи свят да каже на братята ми, та те поне да не дойдат тук.“ Не че го е грижа за братята му, но той не може да търпи Лазара, да го вижда на хубавото място.
Вие казвате: кой е Лазар, кой е богатият? Този Лазар в едно семейство може да бъде мъжът, богатият може да бъде жената. В друго семейство Лазар може да бъде жената, този Лазар може да бъде дъщерята, този Лазар може да бъде синът в даден случай.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.