Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


5.4.1914г.
1. Житното зърно, НБ , София
Да критикувате, но как? Критиката, като хирургията – да изрязвате болно място от човешкото тяло, разбирам, тя е полезна, но да изрязвате здраво място, не разбирам.
22.10.1916г.
2. Да я не пия ли?,  НБ , София
Има писатели, които, като напишат една книга, преживяват голям страх от критиката.
11.8.1918г.
3. Две жени,  НБ , София
Значи, страхът от критиката прави хората нервни.
Критиката не изправя хората.
3.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Значи, страхътъ отъ критиката прави хората нервни.
Критиката не изправя хората.
15.9.1918г.
4. Не може да се укрие,  НБ , София
Ще кажете, че съмнението и критиката водят към Знанието.
Тези философи са поставили за основа на Знанието мисълта, че човек се домогва до Знанието по пътя на критиката и на съмнението. Критиката и съмнението са необходими, когато нямаш Светлина, когато не си град, поставен на планина. Съмнението и критиката имат значение, когато се приложат на място.
4.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Ще кажете, че съмнението и критиката водятъ къмъ знанието.
Тѣзи философи сѫ поставили за основа на знанието мисъльта, че човѣкъ се домогва до знанието по пѫтя на критиката и на съмнението. Критиката и съмнението сѫ необходими, когато нѣмашъ свѣтлина, когато не си градъ, поставенъ на планина.
Съмнението и критиката иматъ значение, когато се приложатъ на мѣсто.
9.2.1919г.
5. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Някой иска да си поживее, да изпита всички удоволствия от живота, но веднага се излага на критиката на хората.
9.3.1919г.
6. Моето иго,  НБ , София
Защо трябва да се смущава сърцето ви? Писателят се смущава за своето произведение, да не би критиката да се произнесе много строго.
29.6.1919г.
7. Старият книжник,  НБ , София
Критиката трябва да се обуславя от такова вътрешно разбиране, което би било в състояние да измени и поправи нашия живот.
24.8.1919г.
8. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Ако се поставите предварително на критична почва, вие ще възприемете нещата невярно, а от това и критиката ви ще бъде неразумна.
11.4.1920г.
9. Отиде след Него,  НБ , София
Критиката не е наука, но казвам: Трябва да изправите грешките си.
6.3.1921г.
10. Вярата,  НБ , София
Критиката започва да говори: Еди-кой си написал отлична статия. — Написал дим! Самата статия е толкова вярна, колкото и димът на цигарата му.
10.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Критиката започва да говори: "Еди-кой-си написал отлична статия". - Написал дим! Самата статия е толкова вярна, колкото и димът на цигарата му.
25.5.1921г.
11. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Критиката е пиявица, която ще ви спъне.
21.8.1921г.
12. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
Критиката е една краста – психическа краста.
24.2.1922г.
13. Трите живота, ООК , София
13.2 Трите живота ( втори вариант )
Не е въпрос в критиката, но в работата.
5.4.1922г.
14. Двете посоки, МОК , София
14.2 Двете посоки ( втори вариант )
Критиката не е нищо друго, освен глождене, а гложденето е качество на гъсениците - в този смисъл критиците наричаме психологически гъсеници. Първата погрешка седи в това, което сте направили вече, а не сте го изправили; втората погрешка седи в критиката.
В правата човешка реч, в правата мисъл критиката е изключена.
26.4.1922г.
15. Проява на кармическия закон, МОК , София
15.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Критиката пък трябва да бъде по правилата на Новото учение - да критикувате значи да кажете само това, което е истинно и в което сте напълно сигурни; критикуването подразбира изнасяне на нещата така, както са в Природата.
4.8.1922г.
16. Превръщане на енергиите, ООК , София
Няма да се спираме да разсъждаваме за критиката. Спрем ли се да разсъждаваме, даваме сила на критиката.
16.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Ако се спрем да отговаряме на критиката, ние ще ѝ дадем повече сила.
19.2.1923г.
17. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Е, каква полза? Туй не е ли критиката? Казвам: Ако умееш, мърдай го, но ако не умееш, не го бутай по-добре! Ти знаеш ли изкуството да лекуваш крака, бутай го; ако не знаеш, не го бутай, поне ще ми направиш една услуга.
3.6.1923г.
18. Напразно Ме почитат, НБ , София
Онзи художник, който не познава грешките си, не приема критиката.
31.10.1923г.
19. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
И в критиката си пак ще се разберем.
19.12.1923г.
20. Окултната музика в живота, ООК , София
Хубаво е да слушаш тъй, като критикуват този-онзи, но сега от мое гледище аз изказвам мнение да се въздържате в критиката.
Казвам: и похвалата, и критиката не струват нищо, защото перото е намазано с пари.
3.2.1924г.
21. Елементи в геометрията, МОК , София
Например някой учен е онеправдан от някого в критиката си и той се разгневи, но веднага взима брадвата, нацепва няколко дърва и се успокоява.
19.11.1924г.
22. Несъизмеримите неща, ООК , София
Ако се намерят няколко души да кажат, че поезията ви е отлична, ще се намерят други, които ще я разкритикуват по всички правила на критиката, ще те насолят.
31.12.1924г.
23. Малката радост, ООК , София
Критиката трябва да оставите за мъдреците, за адептите, за най-учените хора, а ученикът – ни дума за критика. Критиката не донася никакво благо за човека, особено за ученика.
18.2.1925г.
24. Причини за противоречия, ООК , София
Действително критиката е по-лесна, отколкото изпълнението.
15.3.1925г.
25. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Вие може да имате критически умъ, този умъ ви е потрѣбенъ, но въ критиката си трѣбва да бѫдете разумни. Познание трѣбва! Нѣкои мислятъ, че критиката е основно нѣщо; нѣкои мислятъ, че хората трѣбва да се съмнѣватъ.
25.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Вие може да имате критически ум, този ум ви е потребен, но в критиката си трябва да бъдете разумни. Познание трябва! Някои мислят, че критиката е основно нещо; някои мислят, че хората трябва да се съмняват.
8.7.1925г.
26. Теория и практика, ООК , София
Ние сме виждали такива прехвалени светци.“ Казвам: имате право да критикувате, но всеки, който иска критиката му да бъде вярна, нека се постави на изпит заедно с този светец и да провери не само на теория нещата, но и на практика, в проявите на живота.
29.8.1925г.
27. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Казвам: „Нищо, гладен няма да умра.“ Напечатил съм някаква книга, с която искам да преобразя умовете на хората, но критиката я отхвърля. – „Нищо, доброто желание живее в мен.“ Когато аз живея в Божията Любов, каквото и да стане в света, това не ме смущава.
27.12.1925г.
28. Пълнене и празнене,  МОК , София
Като я напишеш, критиката ще се произнесе добре за нея, тя ще се търси много и ти ще се прославиш.“ Напишеш книгата, напечаташ я, но в края на краищата не само че не се прославяш, не само че не търсят книгата ти, но тя минава съвсем незабелязано, а ти пропадаш материално и морално.
28.2 Пълнене и празнене ( втори вариант )
Не само не са я отбелязали, но и критиката ще ви нареже тъй, че втори път няма да помислите да пишете.
21.2.1926г.
29. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Само критиката може да се превърне в едно вътрешно изправление на живота, което може да ни доведе до едно пълно съвършенство.
14.3.1926г.
30. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Ние знаем само “Критиката на чистия разум” от Кант, но как е дошъл той до тази теория, нищо не знаем.
24.3.1926г.
31. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Не е лошо нещо критиката, но когато критикувате, трябва да бъдете справедливи. Сега, като знаете какво нещо представлява критиката, пазете се да критикувате не на място.
12.5.1926г.
32. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Сегашните хора са хора на критиката. Мъчно може човек да избегне критиката.
Той трябва да престане с критиката, със съмнението.
14.7.1926г.
33. Право мисли!, ООК , София
Освободите ли се от критиката, вие ще имате вече условия за създаване на вашия характер.
12.12.1926г.
34. Малките мъчнотии,  МОК , София
Обаче, критиката не руши само, но и създава. Критиката едновременно събаря и гради.
Същият закон трябва да се приложи и по отношение на критиката. Ако черепът на критика е неправилен, и критиката му ще бъде такава.
34.2 Малките мъчнотии ( втори вариант )
От какво произтича думата «критика»? (- «Критика» значи воювам.) Откъде идва коренът? Българите имат корена «крея» – едва се държи; после – «крия», после – «крътя»* – нещо, което не е на мястото си. (- После – «кръст».) Англичаните имат (...) В критиката има и създаване.
Сега – за критиката. Каква е задачата на критиката? Защо трябва да се критикува някой? Този приятел, който изнесе реферата, ще може по-добре да го критикувате. (Беше представена за критика скица на един реферат от един брат.) Някой от вас да изнесете един малък реферат с критика. (- Братът, който предлага скица на тезата си, най-добре той да прочете реферат и тогава да се критикува.) (- На пръв поглед изглежда малко изкуствено съпоставяне на евангелистите с тези народи.) (- После, в Рим се намират още 50 евангелия, сега се явява въпрос защо са избрали само 4.) Христос толкова е говорил, много работи е казал, но много малко са написани.
И в критиката зависи – има два вида критици.
22.6.1927г.
35. Отличителни черти, ООК , София
Ако критиката на двамата художници е на място, всеки сам ще изправи картината си и взаимно ще се усъвършенстват. Обаче, ако критиката не е на място, и двете картини ще останат непоправени. От резултатите, които критиката произвежда, се съди, дали тя е била права, или не.
20.7.1927г.
36. Работа на природата, ООК , София
Критиката не разрешава въпросите.
19.8.1927г.
37. Духът на Господа, СБ , София
Критиката, съмнението, подозрението, всички недъзи, изобщо, спъват хората.
13.11.1927г.
38. Целесъобразни среди,  МОК , София
Защо трябва да се обезсърчава? Ако пък не може да понесе критиката и се обезсърчи, нека си постави за задача да изучава обезсърчението, условията, при които се появява и т.н.
11.1.1928г.
39. Нови възгледи и методи, ООК , София
И критиката има смисъл, но да бъде на място.
22.1.1928г.
40. Животът във формите,  МОК , София
Критиката е опасна, но и без критика е опасно.
9.5.1928г.
41. Създаване на нови органи, ООК , София
Ето защо, преди да дойде критиката и анализът, нещата трябва да се филтрират.
12.10.1928г.
42. Закон за постижение,  МОК , София
Критиката е спомагателно средство на науката, но не е наука.
42.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
Но да оставим критиката. Критиката не е наука. Но критиката е едно спомагало за науката.
12.12.1928г.
43. Разбиране на живота, ООК , София
Пазете се от еднообразието, но пазете се и от критиката.
10.4.1929г.
44. Спорни въпроси, ООК , София
Ученият е недоволен от критиката на своето съчинение. Някъде критиката е по-мека, някъде е остра, язвителна.
44.2 Спорни въпроси ( втори вариант )
Там критиката е по-мека, но по-язвителна.
13.12.1929г.
45. Смени в природата,  МОК , София
Защо иде критиката? За обяснение на известни факти. Колкото по-голяма е светлината, толкова по-правилна е критиката.
45.2 Двете смени в природата. Богатство и сиромашия ( втори вариант )
Защо именно ученият слиза? Сега каква е критиката от тези процеси? Когато човек критикува, какъв процес е това? (Критиката спада към слизането.) Хубаво, към слизане. За да разберете какво нещо е критиката, критиката е да дадеш известно обяснение за известна обстановка.
2.4.1930г.
46. Права мисъл, ООК , София
Като дойде до разсъжденията и критиката на Сатурна, той ще му каже, че е готов на критика, но само по отношение на човешкото.
4.6.1930г.
47. Точност, ООК , София
Сега, като говорим против критиката и одумването, имаме предвид запазване чистотата на човешката мисъл.
22.10.1930г.
48. Един и същ, ООК , София
Аз съм против критиката, но поддържам Истината.
17.1.1932г.
49. Освободени,  НБ , София
Всичкото заблуждение е, дето ние мислим, че допринасяме по някакъв начин, за изменението на нещата с критиката.
27.4.1932г.
50. Трите принципа, ООК , София
Ако критиката им е права, благодари за това.
Обаче, ако критиката е пристрастна, тия критици губят доверието на хората.
1.6.1932г.
51. Любов, обич и почит, ООК , София
Критиката ви трябва да почива на истината» Не говорете за неща, които не сте проверили.
18.11.1932г.
52. Живот и благо,  МОК , София
Но изведнъж, геният на критиката се събуди и славата ти изчезва. Пипне ли те критиката в ръцете си, така ще те смачка, че не можеш да се покажеш пред хората.
52.2 Живот и благо ( втори вариант )
След като си написал ти като поет някаква поема, събуди се геният на критиката.
18.1.1933г.
53. Влияние на музиката, ООК , София
Значи някой пуснал лъжлив слух по адрес на проповедника и критиката веднага го възприела.
25.1.1933г.
54. Новата песен, ООК , София
Отивам по-далеч и казвам: Ако не можеш да пееш и свириш, не можеш да се наречеш човек. – „Срам ме е да пея.“ – Защо те е срам? – „От критиката.“ – Остави критиката настрана.
27.1.1933г.
55. Времето на доброто,  МОК , София
Критиката не може да доведе до истината.
55.2 Времето на доброто ( втори вариант )
Защо е туй? Човек чрез критиката не може да намери истината.
5.2.1933г.
56. Божествен импулс,  УС , София
Веднага критиката се произнася за това стихотворение.
7.5.1933г.
57. Овчарите,  НБ , София
Той нарисувал една своя картина и направил изложение и той сам отива да види каква е критиката.
16.6.1933г.
58. Свещеното сърце,  МОК , София
Може критиката да не е на място.
58.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Може критиката да не е на място.
24.10.1934г.
59. Добри проводници, ООК , София
Оставете настрана за един месец критиката.
10.3.1935г.
60. Най-голямото изкуство,  УС , София
60.2 Какво ще говори Учителят ( втори вариант )
Тъй както сега говоря, критиката може да се обърне и против мене, и против вас.
9.6.1935г.
61. Път към разумността,  УС , София
61.2 Пътят на разумното ( втори вариант )
В света критиката нищо не допринася.
12.7.1935г.
62. Мисъл, сила и любов,  МОК , София
Може да критикувам, защото критиката според мене е един метод за намиране истината.
6.12.1935г.
63. Същественото,  МОК , София
Критиката ще дойде.
11.12.1935г.
64. Трите връзки, ООК , София
Казвам сега: Не ходете по стария път само на критиката.
13.12.1935г.
65. Неразбраното,  МОК , София
Каква ще бъде критиката [му] върху музиката? – /„Неправилна“./ Каква е нормата за правилната критика? Ако вземете, един свири на пиано.
19.1.1936г.
66. Всичко, което чух,  НБ , София
Хората на Сатурн са хора на ума, на критиката.
22.4.1936г.
67. Пречистване на мисълта, ООК , София
Критиката не е наука.
26.8.1936г.
68. Човешко и Божествено, СБ , София
В човешкия свят критиката се отнася до всички хора. – Еди-кой си не живее добре. – Това е в реда на нещата.
68.2 Човешкото и Божественото ( втори вариант )
Критиката в този свят не се отнася само до тебе.
В човешкия свят критиката се отнася до всички хора. - „Еди-кой си не живее добре.
27.9.1936г.
69. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
Вие можете да си давате мнението, понякога не е лошо и да критикувате, но гледайте поне да сте справедливи в критиката си.
18.10.1936г.
70. Шестото чувство,  УС , София
Може и да се критикувате, нямам нищо против критиката, но тя трябва да почива на опит.
70.2 Вярата и Любовта. Шестото чувство ( втори вариант )
Нямам нищо против критиката.
13.1.1937г.
71. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Но и критиката не е лошо нещо, понеже тя поправя шивача.
7.2.1937г.
72. Разумният човек,  НБ , София
Сега ще дойде критиката.
10.2.1937г.
73. Музикална забава, ООК , София
Обаче критиката в света е за философи.
9.5.1937г.
74. Единият и многото,  УС , София
Сега, аз не обичам критиката, нито самокритиката, но казвам, че съществува един свят, дето всичко, което става там, е на мястото си.
4.7.1937г.
75. Смекчаване на злото,  УС , София
Ако нямаш любов, ще критикуваш; ако имаш любов, критиката ти ще почива на истината и на свободата.
75.2 Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото ( втори вариант )
И ще бъдеш най-добрия критик! А щом имаш Любов, критиката ти ще бъде една свободна Любов.
21.7.1937г.
76. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
По отношение на критиката, кокошката и петелът са големи критици.
1.8.1937г.
77. Разбиране и съзнание, СБ , РБ , 7-те езера
Кой ще пази нечистите дрехи? Кой ще дава отчет за всичко останало? Аз не съм против критиката, но не бързайте да давате мнението си. Критиката е потребна, лошите мисли и чувства са потребни, гневът, сприхавостта са потребни.
10.10.1937г.
78. Да видят,  УС , София
В невидимия свят не се допуска критиката.
28.11.1937г.
79. Малките заповеди, НБ , София
В критиката няма никаква философия.
2.1.1938г.
80. Доброто и светлината,  УС , София
Не съм против критиката, но тя трябва да бъде на място.
19.1.1938г.
81. Ден без стълкновение, ООК , София
Отде произтича критиката? Ние нямаме една истинска любов.
Критиката ще влезе в твоите дробове.
23.1.1938г.
82. Радостни и весели,  УС , София
Ние сме против критиката.
30.1.1938г.
83. Новата любов,  НБ , София
Критиката, с която съвременните хора си служат, не е нищо друго, освен метене на стаята с метла и вдигане на прах. Ние не сме против критиката.
30.1.1938г.
84. Учене и служене,  УС , София
Критиката е огрибката, специалната лопатка. – Защо стържем хляба? – Да се премахне изгорялото.
9.3.1938г.
85. Божието дихание, ООК , София
А пък и втората толкоз разбира! Оная сестра поне дрънка малко, а пък тая сестра, която прави критиката, тя и наполовината не знае.
27.3.1938г.
86. Великите пътища,  УС , София
Критиката ви да почива на истината.
8.5.1938г.
87. Отворени за доброто,  УС , София
Понеже тогавашните християни виждали лошото в света и често го критикували, за да избегнат критиката, употребявали в писмата си, вместо думата „мълчание“, образа на рибата. Не е лесно човек да се откаже от критиката и роптанието.
13.7.1938г.
88. Видове храни, СБ , РБ , 7-те езера
Не го ли сменя, тя ще бъде изложена на критиката на общественото мнение.
24.7.1938г.
89. Азбука на разбирането, СБ , РБ , 7-те езера
Ако сте майстори в критиката, свободно можете да се критикувате.
Не е лошо да критикува човек, но майстор трябва да бъде в критиката си.
Тъй щото, не е въпрос да отричаме критиката и одумването, но който практикува това изкуство, той трябва да бъде майстор.
5.8.1938г.
90. Трудни задачи, СБ , РБ , 7-те езера
Ако той е доволен от себе си, и критиката е доволна от него. – Защо? – Защото е правилно предадено от него и правилно възприето от другите.
12.10.1938г.
91. Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК , София
Аз нямам нищо против критиката, но критикът трябва да бъде човек много учен.
19.2.1939г.
92. Благо и блаженство,  УС , София
Разсъждавайте върху критиката.
3.5.1939г.
93. Иде и иди, ООК , София
А пък ако имаш петна, ще кажат: „Хубаво облечен, но се оцапал.“ И ти, по твоето радио, ще слушаш критиката и това вече те смущава.
19.7.1939г.
94. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Какво означава думата „критика"? Критиката подразбира естествена, Божествена мярка, с която се мерят нещата. Ако прилагате тази мярка правилно, критиката е на място. Не я ли прилагате правилно, критиката не е на място.
94.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
Каква е задачата на критиката? Понеже гледам тук, че доста ученици са критици. Ако правилно я прилагаш, тогава критиката ти е на место.
1.9.1939г.
95. Красиви движения,  МОК , София
Нищо не значи критиката.
19.11.1939г.
96. При Бога, ангелите и добрите хора,  УС , София
Трябва да нарисувам една картина, за да се види, че критиката ми е на място.“ А пък ние сега казваме за картината, че светлината била повече от някое място, че това, онова не било хубаво и пр.
5.1.1940г.
97. Идеален и реален живот,  МОК , София
Мислите ли, че критиката е лесна работа? То е най-твърдата храна, с която хората може да се хранят.
31.1.1940г.
98. Трите връзки, ООК , София
Критиката я оставете за в бъдеще, за по-нататък.
28.2.1940г.
99. Минало и настояще, ООК , София
Критиката на този, който седи по-долу, е безпредметна.
24.3.1940г.
100. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Критиката е хубаво нещо.
4.8.1940г.
101. Реалност на живота, СБ , РБ , УС , София
Какво трябва да правят великите хора, писатели, поети, музиканти, художници, които са изложени на критиката на цял свят?
16.8.1940г.
102. Господаруване и слугуване, СБ , РБ , 7-те езера
Критиката не влиза в хармоничния живот.
6.10.1940г.
103. Работа за цялото,  УС , София
Отлична работа е критиката, но ето в какво отношение.
19.2.1941г.
104. Слушайте съвета, ООК , София
Когато вие критикувате единъ човѣкъ, какво показва, когато турите една шепа соль на критиката? Та нѣкой пѫть ние се намираме въ положението на Настрадинъ ходжа.
104.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Когато вие критикувате един човек, какво показва, когато турите една шепа сол на критиката? Та някой път ние се намираме в положението на Настрадин Ходжа.
30.3.1941г.
105. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Според мене критиката показва, че има едно болезнено състояние, което трябва да се поправи. Но критиката ни най-малко не дава цяр.
25.6.1941г.
106. Ново воюване, ООК , София
Азъ съмъ за критиката.
106.2 Ново воюване ( втори вариант )
Аз съм за критиката.
2.7.1941г.
107. Самообладание, ООК , София
Критиката ужасно действува, обезвѣрява хората.
107.2 Самообладание ( втори вариант )
Критиката ужасно действува, обезверява хората.
30.11.1941г.
108. Роденият,  НБ , София
Значи, ако нямам в себе си простор, широта и съдържание – съдържанието зависи всеки предмет да е поставен на своето място – аз не съм художник, критиката на художниците може да не е Божествена.
14.1.1942г.
109. За добро е!, ООК , София
Щом дойдеш там, спри критиката и кажи: „За добре е.“ Щом дойдеш до Бога, кажи: „За добро е.“ Не казвай: „Господ защо направи това, защо го допусна?“ – ще направиш прегрешение.
25.6.1942г.
110. Живите числа, СБ , РБ , 7-те езера
Време е вече хората да излязат от сегашното си положение, да се откажат от старите разбирания, от критиката, която повече ги спъва, отколкото ги осветява.
25.11.1942г.
111. Да благодарим, ООК , София
Аз не съм за критиката. За мене критиката нищо не значи.
16.5.1943г.
112. В любещите ръце,  УС , София
Понеже не разбираме живота, се явява критиката.
4.6.1943г.
113. Умът и сърцето,  МОК , София
Като имате критиката предвид, плаши ви.
15.8.1943г.
114. Вечното благо, СБ , РБ , София
Там критиката е абсолютно изключена.
27.8.1943г.
115. Жилища на човешката душа, СБ , РБ , София
Какво представя критиката? – Търкане кожата па човека. Но ако излизаш вече от банята и си окъпан добре, критиката не е на място, ще ти причини голяма болка.
17.11.1943г.
116. Любов и безсмъртие, ООК , София
Попаднеш ли под критиката на Сатурн, мъчно ще се решиш да излезеш на сцената.
3.12.1943г.
117. Най-голямото изкуство, МОК , София
Дойдете ли до човешкото, там критиката е на място.
9.1.1944г.
118. Божественият ден,  УС , София
118.2 Божественият ден ( втори вариант )
Вътре слушах критиката, спях.
16.4.1944г.
119. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
119.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
Сега аз искам да се освободите от критиката.
15.11.1944г.
120. На фокус, ИБ , ПС , София
120.2 На фокус ( втори вариант )
Обаче, в гимназията и университета критиката между учениците е голяма.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.