Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Онзи, който стои, ще устои; и твърдият в истината ще е твърд винаги. Защото не е добър и велик онзи, който сам мисли че е такъв, но онзи, за когото Истината гласи.
Време е вече да тръгнем през пустинята, да преминем реката Йордан и да вземем чрез сила Земята и да я направим вечно наследие на светиите, на Господа, наречени царе и свещеници – царе на Доброто, а свещеници на Истината.
Господ ще дойде от Своето свято място, от жилището на праведните Си чрез пътя на Истината. Той ще бъде жених, идещ да възвести, че трапезата за брачния съюз е готова и всеки, който люби Истината, да дойде на великата вечеря на Бога, нашия Отец.
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете Слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала Земята? И нима мислите по-добри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който отначало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знаете и какво ще учите? – Няма душа – и Мен ме няма; значи, че няма ум, че Моят Дух не съществува, че да живееш добре, да любиш Истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е, не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и Доброто друга им е целта? Ето Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
Ще въздигне и въдвори Правдата Си, Любовта Му ще роди Истината.
Ето на тези, тружениците на Истината, благослови ги, за да приемат своята плата за честния труд.
И тъй, братя мои, честни и добри работници на всичките клонове на общото дело в царството на Истината, които се трудите за просвещението на света и подобрението участта на всеки страдующ, приемете Благословението Божие. Неговият Мир и веселие, които превъзхождат всякой ум, да изпълнят сърцето ви и Бог на Истината да благослови делото Си във век.
Онова, което Аз освещавам, може ли да бъде нечисто? Защото не Съм ли Аз, който изпълнява закона? И ако Аз действам, кой ще Ме изобличи, че върша грях? Не Съм ли Аз мерило, Свят път, Правда, Истина, Милост, Любов, Вяра, Надежда и Благост? Защото Истината Ми е същинска Добродетел, Любовта Ми е непоколебима и Благостта Ми пребъдва във век– Моят Мир ще пребъдва сега в теб и присъствието на Духа Ми да те осени.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Онзи, който стои, ще устои; и твърдият в истината ще е твърд винаги.
Защото не е добър и велик онзи, който сам мисли че е такъв, но онзи, за когото Истината гласи.
Време е вече да тръгнем през пустинята, да преминем реката Йордан и да вземем чрез сила земята и да я направим вечно наследие на светиите, на Господа, наречени царе и свещеници - царе на Доброто, а свещеници на Истината.
Господ ще дойде от Своето свято място, от жилището на праведните Си чрез пътят на Истината. Той ще бъде жених, идещ да възвести, че трапезата за брачния съюз е готова и всеки, който люби Истината, да дойде на великата вечеря на Бога, нашия Отец, защото така говори Бог Йехова: Гладний ще се насити и плачущий ще се развесели, и съкрушений духом ще се благослови, защото Аз съм Бог един и няма кой да Ме възпре.
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала земята? И нима мислите подобри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който от начало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знайте и какво ще учите? - Няма душа - и мене ме няма, значи, че няма ум, че моят дух не съществува, че да живееш добре, да любиш истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е? Не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и доброто друга им е целта? Ето, Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
Ще въздигне и въдвори Правдата Си, Любовта Му ще роди Истината.
Ето на тези, тружениците на Истината, благослови ги, за да приемат своята плата за честния труд.
И тъй, братя мои, честни и добри работници на всичките клонове на общото дело в царството на Истината, които се трудите за просвещението на света и подобрението участта на всеки страдующ, приемете Благословението Божие. Неговият Мир и веселие, които превъзхождат всякой ум, да изпълнят сърцето ви и Бог на Истината да благослови делото Си във век.
Онова, което Аз освещавам, може ли да бъде нечисто? Защото не Съм ли Аз, който изпълня закона? 1-1 ако Аз действувам, кой ще Ме изобличи, че върша грях? Не Съм ли Аз Мерило, Свят Път, Правда, Истина, Милост, Любов, Вяра, Надежда и Благост? Защото Истината Ми е същинска Добродетел, Любовта Ми е непоколебима и Благостта Ми пребъдва във век - Моят Мир ще пребъдва сега в тебе и присъствието на Духа Ми да те осени.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Онзи който стои ще устои; и твърдия въ истината, ще е твърдъ винаги. Защото не е добъръ и великъ онзи който самъ мисли, — че е такъвъ, но онзи за когото истината гласи.
Врѣме е вече да тръгнемъ прѣзъ пустинята, да прѣминемъ рѣката Йорданъ и да вземемъ чрѣзъ сила земята и да я направимъ вѣчно наслѣдие на свѣтиитѣ, на Господа, наречени царе и свѣщеници, царе на доброто, а свѣщеници на истината.
Господъ ще дойде отъ своето свято мѣсто отъ жилището на праведнитѣ си чрѣзъ пѫтьтъ на истината. Той ще бѫде женихъ идящъ да възвѣси, че трапезата за брачния съюзъ е готова и всѣки който люби истината да дойде на вѣликата вечеря на Бога, нашия Отецъ, защото така говори Богъ Иехова: гладний ще се насити, и плачущии ще се развѣсели и съкрушений духомъ ще се благослови; защото Азъ Богъ единъ, и нѣма кой да ме въспре, ето ще кажа, и ще бѫде; ще рекѫ и ще стане, ето Азъ се клѣхъ въ святото си име и нѣма да, се измѣни думата ми; ще изведа своитѣ чада, синове и дъщери, и ще ги облѣка въ прѣкрасни одежди, които никога нѣма да овехтеятъ, и ще туря вѣнци на главитѣ имъ, и ще дамъ китара въ рѫцѣтѣ имъ, и ще ги развеселя съ пълнотата на вѣселието като Богъ: ще ги науча да пѣятъ и свирятъ всичко що моята вѣчна любовь ражда за тѣхното добро. Но глупци, какво очаквате да придобиите отъ своя нечестивъ трудъ? Прѣдставете си, ако имахте сила да прѣмахнитѣ слънцето което съмъ поставилъ, на какво би замѣзала земята? И нима мислитѣ, по-добри ли слѣдствия ще послѣдватъ? Кажете ми отъ гдѣ сте придобили тая мъдрость, и кой ви е убѣдилъ на опитъ, че добро ще послѣдва? Кой ще е другъ, ако не баща ви, дявола, (който отъ начало е лѫжецъ и когато може отъ своето си лѫже? Питамъ ви защо се самооблощавате съ думи, които не разбирате и непроумѣвате? Не стои ли достойностьта на ума въ височината, дълбочината и широчината на мислитѣ и тѣхното истинско разумѣние? Но ако мислитѣ ви нѣматъ никаква височина, дълбочина и ширина, тогава гдѣ стои прѣвъзходството на вашия умъ? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другитѣ; та какво знайтѣ, и какво ще учитѣ? Нѣма душа, и мене ме нѣма, значи че нѣма умъ, че моя духъ не сѫществува, че да живѣешъ добрѣ, да любишъ истината — е суета.
Ще въздигне и въдвори правдата си, любовьта му ще роди истината, Господъ ще се укрѣпи като силенъ за бранъ.
Словото ми е духъ и истината.
Ето на тѣзи труженнцитѣ на истината, благослови ги, за да приематъ своята плата за честния трудъ.
И тъй братя мои, честни и добри работници по всичкитѣ клонове на общото дѣло въ царството на Истината, които се трудите за просвѣщението на свѣта, и подобрението участьта на всѣкъ страждующъ; приемете благословението Божие. Неговия Миръ и веселие, които прѣвъзхождатъ всѣкой умъ, да изпълни сърдцето ви — и Богъ на Истината да благослови дѣлото си въ вѣкъ.
Онова което Азъ освѣщавамъ, може ли да бѫде нечисто? Защото не съмъ ли Азъ който изпълня закона? И ако азъ дѣйствувамъ, кой ще ме изобличи че върша грѣхъ? Не съмъ ли азъ Мѣрило, Святъ Пѫть, правда, истина, милость. любовь, вѣра, надѣжда и благость? Защото истината ми е сѫщинска добродѣтель, любовьта ми е непоколебима и благостьта ми прѣбѫдва въ вѣкъ — моятъ миръ да прѣбѫдва сега съ тебе, и присѫтствието на духа ми да те осени.
2.10.1898г.
3. Избраникът Божий и Вождът на Истината, ИБ , Варна
Изпитът, който ти беше даден – да се бориш лично с княза на тоя свят, с тая старовременна змия, на която видя главата, че светеше като свещ в своя блясък, е изпит, който Небето позволи, да покаже твоята вътрешна и духовна сила – че си този, който е верен във всичко; че си този, на когото душата стои непоколебимо в пътя на Истината; че си този, на когото Духът е благ и възвишен пред лицето на Бога.
Бъди благословен ти от Бога, Вожд на Истината, Спасител на света и съветник велик на Ангелските чинове и Бог, всемъдра Любов на Херувимските сърца, Бог крепкий, водител на всичко, който крепиш и поддържаш всичко в себе си.
20.10.1898г.
4. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Аз ида от горе, по висше разпореждане на Бога – вашия Небесен Отец, Който ме е натоварил с великата мисия да ви предвардя от лошия път и ви благовествувам Истината на живота, която слиза от Небесното жилище на вечната Виделина, да просвети всякой ум, да възобнови всякое сърце и да въздигне и обнови всички духове – отбрани чада на Истината, предназначени да съставят зародиша на Новото човечество, на което славянското семейство, коляното Юдино, ще стане огнище.
Не огорчавайте Бога с вашето поведение, не се съмнявайте в Истината Му, която ви носи от Небесното жилище в знак на Неговата към вас вярност и любов. Просветете се, елате на себе си, съзнайте Истината на живота.
Направете всеки потребните самопожертвувания, да възтържествува Истината.
Времето е близо и при вратата на тоя свят, Истината ще възтържествува и ще се възцари в пълната си хубост и красота, която ще озари лицето на тоя свят със сияние небесно. Ето деня на Истината, който ви е родил за Негова слава.
Аз пристигам в тоя развратен свят в минута важна, да упражня нужното влияние, да ви отвърна от тоя пагубен път, в който народите по земята са се втурнали да следват безразсъдно Знайте, в случай че отхвърлите моите благи съвети и се възпротивите на моите Божествени диктувания, които ви давам, защото сте близки на сърцето ми, то ще употребя и други мерки, много по-лошави, с които съм натоварен да приложа в замяна на вашето непослушание на светите Божии заповеди Вие сте под мое покровителство и съм длъжен да ви ръководя и изпитвам в Словото на Истината Аз съм ваш хранител и върховен водител в Небесните ликове Когато встъпих, да ви взема под своя охрана, аз предвиждах всичките мъчнотии, които времето щеше да ми създаде, догде ви изведа в безопасно място Аз знаех колко препятствия, колко несполуки щяха да ме срещнат с вас наедно в тая велика борба, но моят Дух не отстъпи своето намерение Моята любов за вас ми продиктува свято задължение и аз встъпих напред, да ви взема под моята върховна охрана В това отдалечено минало вашият дух не притежаваше никаква красота, която да ме привлече, да ви обичам Вие бяхте отвратителни наглед и който ви погледнеше, се отвращаваше от грубото ви сърце. Затова благоволих да извикам отдалеч, открай Небесата, двамата братя, светила на славянския род, и да им връча Словото на Истината и Словото на Живота, да ви го донесат и ви научат на пътя, по който да възлезете във вечната Виделина, в която обитавам Виделината на живота, която ви проводих, за да пребъдете в нея, която светът не прие, но я отхвърли и предаде Помазаника ми на завета Исуса на поругание и смърт, защото делата на тоя род бяха лукави.
Обръщам се към вас сега, мои служители, водители и учители, и към вас, книжници, фарисеи и лицемери, и ви заповядвам да не развращавате народа ми, който съм ви поверил Престанете от лошите си пътища, време е за вас да поразмислите, водете народа ми в пътя на Истината и не го заблуждавайте, помагайте на беззащитните в теготите им и не оскърбявайте бедните.
25.2.1899г.
5. Свидетелствата Господни, ИБ , Варна
Заверете Истината на Завета Ми чрез Живота си. Засвидетелствайте Истината на Бога чрез изповед пред Негова Свидетел. Изповядайте пред Бога и Неговото лице Истината, засвидетелствайте я пред Небето.
12.3.1899г.
6. Отговори на Свидетелствата Господни, ИБ , Бургас
Ето нашето обязание пред Бога, Небето и теб, нашия брат в Христа Господа, което подписваме в следующите десет свидетелства, което Духът на Истината ни дава:
Вярвам в Господа, моя Спасител, който ми говори сега и чрез Силата на Неговото Слово съм дошъл в съзнание до познание на Истината!
8.7.1900г.
7. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
Трябва да се осветлиш сам от себе си и да приемеш Истината като Виделина в душата си – да ти покаже кое е добро, кое е лошо.
Словата на Истината ще се сбъднат през този ден, идущия ден и ще се утвърдят всичките думи Господни, които е казал на всички свои раби, пророци и свещеници. Време е вече, когато всички трябва да се утешат в Истината на Неговото присъствие.
13.7.1900г.
8. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ ,
Работата е да говорим Истината, а не да я прикриваме. И Аз затова съм дошъл – да ти говоря за Истината, да я разбираш и да я проумяваш, и да я имаш винаги в животът си за ръководител.
14.7.1900г.
9. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Всяка душа има нужда да се храни със словесното мляко на Истината, която е животворящият огън. Тъй както при земането на веществената храна Промисълът е турил посредством свои установени закони на света предпазителни средства у самите человеци, тъй също и в душата има такива взети мерки и даже по-добри, за да може всякой, който иска, да се предпази от едно измамливо учение, от една престорена истина, която има вида на Истината, но не и същността.
Ето опасността на человеческия живот – человеците мислят, че имат Истината и че се учат от нея, а пък в действителност що виждаме? Техният живот е отпаднал, той е заразен от главата до петите с пороци.
Но Истината, която Аз полагам пред теб, е тази: опитай ме и ще ме познаеш, че съм благ Аз и благоутробен; повикай ме и Аз ще ти отговоря, и ти ще ме познаеш.
Защото онзи, който е разбрал Словото и не иска да го изпълни, понеже се усъмнява, че то е неприложимо и неизпълнимо, като почне да го гризе съвестта му, той ще си състави хиляди тълкувания, които не са нищо друго, освен едно извинение да изнасили Истината и да успокои пак изново себе си, че тъй не трябва да се разбира еди кой си стих, ами другояче. И то защо – само да се избави от Истината, която го заставлява да стори това тъй, както е разбрал от Духът Божий. Не е ли самата Светлина и Топлина, която всякой усеща и чувства най-доброто свидетелство за Истината? Несъмнено.
Защото е казано: „Които Бог научи, няма да имат нужда друг да ги учи да познаят Истината.“ Но Бог ще ги поучава в закона Си всеки ден.
18.7.1900г.
10. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Но изпитът е тук, долу, гдето е съдено всекиму, който се роди, да премине през всичките изпити на Живота, за да се приближи към пътя на съвършенството, към пътя на светостта. „Свети бъдете, казва Господ, защото и Аз Съм свят.“ Тия са важните неща на Живота – познанието на Истината, която има по-голяма цена от всяко друго нещо. Истината е сам Бог и който Го възприема, ще бъде свободен и блажен.
Аз ти отговарям: когато вижда в себе си отличителните черти, които са свойствени на Бога, когато Любовта, Истината, Добродетелта обитават в него в своята пълнота; когато има в него самаго Мир и съгласие помежду всяка мисъл, помежду всяко чувство, когато противоречията на живота престават да смущават ума му; когато незадоволството напуща сърцето му; когато злобата и похотливостта престават да хвърлят сянка на душевния му живот и той с ново самосъзнание, като един новороден, новоизбавен человек се вижда да стои в един свят, съвсем друг по естество, и да го вълнуват неща и мисли от съвсем други род; когато благостта, милостта, чистосърдечието, благонамерението, състраданието и пълното вътрешно самозабравяне да предава живота си в жертва жива и света благоугодна Богу за доброто и славата на Неговото дело, без да търси своята си воля или своите си щения.
Всичко ще премине, всичко ще се забрави, що са казали человеците, но Истината на Господа Бога твоего ще стои вечно като стълб непоколебим, като основание, на което цялото Небе е съградено.
Не може онзи да е роден от Духа на Истината, който върши грях, в когото лъст и похот владеят и господстват.
Важното е твоето просвещение да познаваш Истината, която е сам Бог.
И тъй, като знаеш Истината, остава да я възприемеш.
18.7.1900г.
11. Седем разговора с Духа Господен - Разговор четвърти - Животът и възраждането, ИБ ,
Затова и присъствам, за да извърша това дело в твоята душа, която според предопределението Божие, който в Своето вечно усмотрение е решил да ти стори това добро, да те облече в живота на безсмъртието и да те възприеме в Своето царство като син на Истината, когото определя да Му служиш. И всеки, който иде към Виделината, възприема Бога в душата си; и всеки, който слуша Негова глас, възприема Духа в сърцето си, за да се запечати и пази Истината.
И сега Аз съм, който се застъпям за теб и желая ти да растеш в познанието на Истината, която ще те направи свободен.
Ето това е моето свидетелство – да знаеш, което съм свидетелствал за Истината. И когато те осени Духът на Истината, да знаеш, че Аз съм говорил това, твоят Господ, който мъртъв бях и сега Съм жив и действам за твоята душа.
Истината е Духът на Словото. Истината съм Аз, Господ твой, и Животът съм Аз, Бог твой, и Духът ми е твоят ръководител, който те ръководи, който те учи и който оживотворява Словото ми всякой ден в твоето сърце, за да ме познаваш.
21.7.1900г.
12. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Положи в сърцето си всичко, което съм ти казал досега, защото времето ще оправдае моите думи и ще потвърди Истината, която ти говорих по сърце, защото Аз съм истий днес и утре.
Умът ти досега е бил занят с много неща, но не и с Истината.
Ти щеше да разбираш езика на нещата, които говорят и свидетелстват сами за себе си и за Истината.
22.7.1900г.
13. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Разумей, прочее, Истината, която имам да ти представя в тоя си разговор.
Един человек от Бога ще излезе и ще провъзгласи Истината.
14.10.1900г.
14. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Храни се с Дървото на Живота и ще изцелееш – това дърво е Христос и неговият плод е Истината.
1903г.
15. Мисли и упътвания, ИБ ,
А всякой, който се обленява да проумява Истината, ще пострада – неговият светилник ще угасне, затова внимавай в живота си, да не би да сториш това да станеш немарлив към вечните начала и съградиш щастието си на пясък.
Не се колебай в пътят на Истината и не казвай какво ще се ползваш, ако я следваш, защото тъй ако мъдруваш, непременно в рова ще слезеш и ще бъдеш забравен от всички заради постъпката си, че си я презрял.
Знай, че целта на Живота е Добродетелта, а целта на Добродетелта е щастието, а целта на щастието е человека, а целта на человека е Истината, а целта на Истината е Бог, а целта на Бога е Любовта, а целта на Любовта е Всичко.
Защото целта на человека е Истината, а целта на Истината е Знанието, а целта на Знанието е просвещаването, а целта на просвещаването е облагородяването, а целта на облагородяването е възпитанието, а целта на възпитанието е възраждането, а целта на възраждането е Добродетелта, а Добродетелта е основа на всичко, защото е вечна в порядъка на света.
И тъй, разумей Истината, че целта на Живота е раждането, а целта на раждането е Любовта, а целта на Любовта е страданието, а целта на страданието е характерът, а целта на характера е Добродетелта, а целта на Добродетелта е Бог, а целта на Бога е Любов, а Любовта е крайната цел на безпределната вечност, в която всичко е в Мир и Радост.
Каква полза ще добиеш, ако отлагаш и каква, ако отказваш? И тъй, отхвърли двоумието и упорството в пътя на твоя живот, за да благоволява Истината в теб.
1903г.
16. Своенравието, ИБ ,
Затова укрепи се в Добродетелта, облечи се в Истината, въоръжи се в Правдата и вземи оръжията на Любовта и ще бъдеш винаги свободен от тяхната власт.
25.12.1903г.
17. Мир да бъде на всички ви, ИБ , Русе
Махнете всяка преграда, която ви спъва да растете в познанието на Истината и в пълнотата на Любовта. Не съм ли Аз, който ви дадох първата Виделина? Не съм ли Аз истият, който ви разкрих Истината и ви изявих Своята Любов? И не съм ли Аз истият, който ви уча всеки ден? Обърнете се към Мен с всичкото си сърце и Ме призовете, и ще ви отговоря.
17.2 Слово 1903, Русе ( втори вариант )
Махнете всяка преграда, която ви спъва да растете в познанието на Истината и в пълнотата на Любовта. Не съм ли Аз, който ви дадох първата Виделина? Не съм ли Аз истият, който ви разкрих Истината и ви изявих Своята Любов? И не съм ли Аз истият, който ви уча всеки ден? Обърнете се към Мен с всичкото си сърце и Ме призовете, и ще ви отговоря.
4.9.1904г.
18. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
Ако дълго търпя, то е за вашето добро, за да дойдете всички в познанието на истината.
Какви знамения мога да направя пред вас, когато сте слепи? Какво мога да сторя, за да ви въведа в истината, когато вашият ум е помрачен? Вие ме мислите, че съм подобен на вас (когато сте слепи), който говори днес едно, утре – друго, и че най-малките препятствия могат да отклонят намеренията ми.
А който се съмнява в мене, не може да вярва в истината, нито да я намери.
Сега, укрепете се във вярата и постоянно не се съмнявайте, заради плевелите не изтръгвайте и пшеницата, заради лъжата не отхвърляйте истината.
Умът ви трябва да бъде тих и спокоен, да възприема истината, а не да си натрапвате плътските си желания, които никнат естествено и се отразяват във вътрешността на душата ви.
Ето, аз ви говоря чрез устата на вашия брат и ако вярвате, ще опитате истината на моите думи, защото истинността на моите думи се опитва в живота.
28.8.1907г.
19. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Човешкият живот започва с Истината.
Един човек, осветен чрез Истината, ако и в ада да слезе, той и там ще хвали Светлината.
Затова ние поставяме Истината да съответства на очите на човека, гдето основата на неговия мозък може да се осветлява. Затова основният камък на мозъка е Истината на ума и всякой, който гради знанието си без Истината, това знание ще се срути. И затова основа на Знанието е Истината. Само Истината е, която разкрива творческата деятелност на Бога. Вас ви се струва, че Истината е нещо неодушевено, само една дума, но Истината е един акт. И така, да живее човек с Истината, значи да бъде заобиколен със Светлината на Божествения Дух, който работи.
Истината е едно велико течение, което слиза от Царството на Виделината на Божествените светове и в по-низшите светове образува краските. Истината във физическото поле се появява в червената краска – основна краска на Живота, гдето подкача всяко органическо развитие.
Когато Истината слиза Отгоре към физическото поле, в каквото състояние намира човека, такива и вибрации ще възпроизведе.
Понякога Истината се поставя в най-простия вид, но само когато едно цвете се развие, тогава ще видите какво е то.
Онези, които са избрали Мъдростта, обърнаха се към стола на Мъдростта (Истината), а тези, които са избрали Любовта – към стола на Любовта (средния стол).
Открил си ни Пътя Си и виждаме Твоята благост, изявил Си ни милостта Си и виждаме дълготърпението Ти, показал Си ни Любовта Си и виждаме Твоята доброта, посочил Си ни Истината и виждаме Твоята святост, изявил Си ни Името Си и виждаме Твоята Правда, научил Си ни на всяка Мъдрост и знание и виждаме Твоите велики дела, обърнал Си сърцата ни и виждаме Твоето присъствие навсякъде, просветил Си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са добри, опасал Си ни в Силата Си и гледаме Твоето могъщество.
22.8.1908г.
20. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
И тогава излиза, че там, гдето са петте основни принципа (Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта и Истината), там е и Господ.
Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта и Истината са пет – пет Велики творчески сили, които се съдържат в тези числа – 2 и 3.
28.8.1909г.
21. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
А засега ще говоря върху три думи, които Христос казва: „Пътят, Истината и Животът.“
И затова казва Христос: „Аз съм Пътят, Истината и Животът.“
Истината, това е Знание, Мъдрост – всичкото Знание, всичката Мъдрост, това е Истината.
Да ходите в Истината, това още не значи, че любите Господа, и с това вие може да сте далеч от Истината.
Буквата на закона са обрядите, а Истината е в духа на нещата.
Аз не искам да бъдете напрегнати, като че ли ви съдят, а да бъдете свободни, за да можете да разберете Истината.
Заверете Истината на завета Ми чрез живота си. Засвидетелствайте Истината на Бога чрез изповед явна пред Неговия Свидетел (Пророка). Изповядайте пред Бога и Неговото лице Истината, засвидетелствайте я пред Небето.
Вземете д-р Миркович: докато той беше жив, неговите племеннички не искаха и да знаят за Истината, а откакто той си отиде, те почнаха да се интересуват.
Гумнеров: „Ходи в пътя на Истината и да се не боиш от никого!“ На М.
Добродетелта, Правдата, Любовта, Мъдростта, Истината, Животът, Духът – тези са добродетелите, които представлява тази картина.
27.8.1910г.
22. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Второто представлява еманципацията, която е петоъгълник, гдето са петте велики добродетели, които са правдата, любовта, добродетелта, истината, мъдростта.
С думата „чудо“ иска да се каже Господ да извади истината и да я покаже на света.
— Тук думите „път“ — това е тялото, „истината“ — то е душата, а „животът“ — то е духът. „Пътят“ — то са всички человеци, „истината“ — това са духовете.
Всякой един от н ас да бъде по едно малко огнище, на което Господ да запали огъня на живота, огъня на истината и върху това огнище Той ще бъде олтара, върху който вие ще принесете вашите молитви и те ще бъдат чути и приети.
Ако искате да растете в истината, намерете човек, който винаги говори истината и вие ще си помогнете.
Истината сама по себе си е ясна.
31.8.1910г.
23. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Мъдростта – това е второто проявление на Бога и то е Неговият творчески акт; а пък Любовта е в по-горната сфера, гдето Истината е най-чиста.
14.10.1910г.
24. Бележки, ИБ ,
Вие, които сте в единадесетия час, които срещнете, трябва да ги отпратите, за да вървят в пътя на истината.
23.8.1911г.
25. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Ще гледате да нямате лошо разположение, когато предавате истината у хората, защото това ваше разположение ще го предадете на хората mot a mot. Затова трябва да се молите предварително, щото Господ да изпрати Духа Своего, за да подготви хората за истината, която ще им се предаде чрез нас.
Но в истината като влезете, ще ви срещне Христос; ще минете тогава през втората врата — Божественото око, Божествения Дух, Който ще ви научи как да разбирате Божествените истини.
На такива ще кажете: „Ние нямаме обичай да се препираме, не сме разположени за препиране.“ Но, разбира се, гдето е необходимо, особено за истината, ще влезете в прение, обаче за малки работи прението трябва да се избягва.
— Сега ще ви говоря върху думите: „Истината ще ви направи свободни“. При все това, обаче, всички още не са я придобили, а Христос велигласно казва: „Истината ще ви направи свободни“.
В този път на придобиване на свободата истината е посредница, тя е ръководител, който може да изведе душата към мястото на свободата, която е извор, от който тя, душата, всякога трябва да се ползува. Истината е метод в Божествената икономия, чрез който се изправят всичките грешки на миналото. Тя е сила — истината е сила, която може да разедини злото от доброто и да развърже връзките, с които човек е стегнат. Истината е, която може да даде на човека знание, мъдрост и да свърже человека с Божествената любов. И когато вие схванете истината, тя ще даде на душата онази вътрешна пълнота, от която сега имате нужда. Само истината е, която внася в душата мир и спокойствие Когато човек знае причините, от които известни последствия са произлезли, той не се безпокои, защото всичко може да се провери. Гдето няма истината, там е ад, вечното безпокойство, вечната тъмнина. Защото само истината е единствената сила, която въздига, усъвършенствува и развива човешките души. По този начин думите Христови стават ясни, когато казва: „Аз съм пътят към Истината в този живот“. Истината е център и Той казва: „Аз Съм пътят към тази Истина, която може да направи вас свободни.
Значи, истината е врата за влизане и излизане от материалния свят в духовния и от духовния в материалния — през нея влизат и излизат. На мнозина от вас тия думи не са живи, но тия думи ще оживеят, когато призовете истината на помощ и тя започне да действува във вашия ум. И ако искате да знаете дали истината е във вас, питайте себе си дали сте мирни и дали не се колебаете — това е мерилото. Истината не е нещо, което се натрапва, а моментално се появява и изчезва. Но на този въпрос само истината може да ви отговори. Призовете Истината и тя ще ви каже какво ще бъде вашето бъдеще. Прочее, ако искате да знаете какво е било миналото ви и какво ще бъде бъдещето, призовете Истината и тя ще ви обясни. Коя църква е по-добра, кой народ е по-добър, кой човек е по-добър — призовете Истината и тя ще ви каже.
Скърбите ли — призовете Истината и скръбта ще изчезне. Истината е нещо живо, тя е Бог, Който твори и създава и иска доброто на всички свои създания. Когато у вас се зароди страдание, любовта може да ви утешава, но само Истината може да ви направи свободни, да ви приведе при Бога, като оправи вашето бъдеще. Истината, това е любовта, която се проявява в духовния свят; Истината, това е Бог, Който се проявява между духовете. Няма по-лесно нещо на света от това да призовеш Истината. И така, ако искате да разрешите въпроса кои са причините за вашето страдание, то призовете Истината, която ще ви разправи подробно и обстоятелствено, ще ви упъти и опази от бъдещи грешки.
В света има два вида хора: едните са способни да знаят истината, а другите не. Така е с истината. Истината трябва да я пуснем в живота ни и един човек, който слугува на Бога, трябва да пусне Истината в себе си, да постави себе си на съд и да се не щади. Когато не възприемате истината всецяло, няма да ви върви нито духовно, нито материално. Виждате: аз свързвам и материалното благословение с възприемането на истината.
Мнозина искат да им съдействувам, но те не са съгласни с мен, не действуват в съгласие с мен и тогава как ще им помагам? Затова най-първо, аз искам между Веригата да дойде Истината, да има не само привидно, външно съгласие, а да настане между членовете й същинско съгласие. Плашим се от много работи, когато трябва да имаме истината заедно с един свят, който да ни служи като опорна точка в живота.
Съвременните хора са обезсолени, защото те са изгубили истината у себе си, а знаем, че които се обезсоляват, изхвърлят се навън, за да се тъпчат. Сега, истината е киселината, която трябва да реагира в човека, за да причини осоляването. Щом ние изгубим истината и останем без Бога, такива по Божие повеление се изнасят навън, за да се не засмърдяват. Следователно, причината за падането на човешката душа е защото е изгубила истината в небето.
Прилагайте Истината в живота си и викайте винаги Христос да ви осолява, защото ако не е Христос с нас и не пребъдва постоянно в нас, има опасност постоянно да се обезсоляваме.
Сформирайте всякой от вас по една мисъл върху вчерашната буря и през годината като стане, ще проверите дали сте били близо до истината. Главно гледайте вътрешно да укрепнете и да имате мир, спокойствие, силна вяра, силна любов, да е истината във вас.
С това искам да кажа, че когато Господ хлопа, оглушки да не си правите, а отворете да влезе във вас и да очисти сърцето ви, защото само с чисто сърце имате мир и истината всякога ще се отразява във вас.
А пък ако вие имате нужния нож, ножа на истината, тогава бягат всичките пъклени сили.
Тогава ще ви се отвори вратата. която виждате, и ще започнеш да вървиш и отиваш в пътя на истината, гдето ще започнеш да разсъждаваш за дълбоките Божии наредби, за кармата например, и изобщо за вътрешната страна на живота.
Ходете в пътя на истината и живота, в Който Аз пребъдвам.
10.3.1912г.
26. Събрание, водено от г-н Петър Дънов на 26 февруари 1912 г., ИБ ,
"Истината ви казвам: ако се не обърнете и бъдете като децата, няма да влезете в Царството Небесно.
31.3.1912г.
27. Що значи съдба?, ИБ ,
В продължение на горните мисли и когато отговаряме на въпроса, що е съдба, неволно заставаме пред истината, че за да можем да намерим правилен отговор, необходимо е да знаем по-напред, че ще настъпи процесът, за да се изпитаме.
28.4.1912г.
28. Да бъдем готови, ИБ ,
Именно - "За да бъде човек силен, трябва да бъде добродетелен"; "За да бъде човек силен, трябва да бъде праведен"; "За да бъде човек силен, трябва да бъде умен"; "За да бъде човек силен, трябва да бъде мъдър"; "За да бъде човек силен, трябва да има истината в себе си."
5.5.1912г.
29. Силната отрова, ИБ ,
При това истината е, че тази година ако живеете добре, ще ви бъде добре идущата година; днес ако живеете добре, ще ви бъде добре утре; ако живеете през този живот добре, ще ви бъде добре следующия живот и т.н.
16.7.1912г.
30. Ще дойде като светлина, ИБ ,
От много условия в света зависи да се поквари истината, но ние трябва да бъдем умни и да прецеждаме, също както пясъкът прецежда водата, когато премине през глинеста почва, ще бъде по-мътна.
28.8.1912г.
31. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ , В.Търново
Синята краска е на Истината.
6.9.1912г.
32. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Тъй, чрез тия неща, които ще ви се дадат тая година, аз искам да опитате истината.
Всички разногласия помежду вас, тайни и явни, да ги изгладите защото ако страда Господ, страдат още Неговите последователи, свещеници и проповедници, за които носи голям товар и гледа те да дойдат в познание на истината.
Синята краска е на Духа и истината.
Но аз ще ви кажа: Не очаквайте от никой писател и автор да ви открие истината. Такъв може да ви даде само намеци, но истината открива само Господ.
Ние, които вървим в истината, не трябва да роптаем, когато дойде нещастието; също както Исус Христос казва: „Благодарим Ти, Господи, че си се утаил от мъдрите и си се открил на младенците и глупавите.“ И действително, мъдростта на света прилича на мехур, който щом надуем, унищожава се.
Трябва да се изпитаме готови ли сме да възприемем истината.
Ние сме в едно предградие; истината не се бои, но съществува известна дисхармония, която става причина щото Черната ложа да упражнява лошо влияние.
Защото това, което нас ще подигне, то е истината и самата истина — никакви догадки, предположения и слухове не бива да ни влияят.
Засяга ли се, обаче, някой религиозен въпрос, ще употребим всички стихове за синята краска, които се отнасят до истината и тогава Духът на истината ще хвърли светлина върху умовете, та да не спорят.
Следователно, беднотията е, която ни смущава, но Господ казва: „Вярвайте и никой няма да ви вземе това, което имате!“ Отец ни даде да възприемем истината чрез Христа и като възприемем този закон, ние никога няма да допуснем съмнението, което много лесно можем да предадем на някой наш брат и да го спънем.
И затова Господ иска да изцери тялото, та да можем да възприемем истината.
—Сега аз ще ви поговоря върху думите: „Аз затова се родих, затова дойдох на този свят, да свидетелствувам Истината“. Той обаче се ражда, за да свидетелствува върху Истината, само че мнозина хора забравят своето предназначение. Защо са дошли тук и не свидетелствуват за Истината? Христос казва: „Аз затова се родих, за да свидетелствувам за Истината“. Без истината не може да се появи никакъв умствен и духовен прогрес и развитие, на които тя е носителка. Когато вечерно време някой пътник изгуби пътя си и вие му подадете свещ, това значи, че сте му посочили истината. И тогава значи, че всякой един от нас трябва да носи истината. Съвременната човешка раса е изпратена да бъде носителка на Истината, но някои са се отказали от нея, та затова са останали назад, вследствие на което и имаме разни народи и разни култури — последното обяснява първото.
Христос казва, че се е родил, за да свидетелствува за Истината. Развитието на един народ зависи от неговото разположение — дали той ще свидетелствува за Истината. А за да свидетелствуваме за Истината, трябва да разбираме, че ние сме слуги на Господа, а не господари и да си спомняме какви са нашите задължения. Да, Истината за да се провери, трябва търпение; за да проверите истината, изискват се години. А вие казвате, че разбирате Истината. Нямаше да имате тогава нужда от лампа, защото истината сама по себе си е светлина; щеше да придаде своите вибрации, та нямаше да имате нужда от лампа. Оттук вече ни е ясно защо тия хора, които живеят в Истината, ги наричат светли или както в Индия ги наричат „Бялото Братство“.
Сега, който е разбрал Истината, разбрал е и Любовта. Настъпили това положение, страданията изчезват, защото те са от неразбиране на Истината. Всякой би си помислил защо са тия паразити, защо имаме по пет пръста и прочее, но ако знаехте Истината, щяхте да разберете какво е съотношението на ръцете ви, нозете ви, тялото ви и прочее спрямо създанието. Като тъй, по-добре е да ходим с вяра в тези, които ни ръководят и наставляват в Истината.
Всички неща трябва да минат през Божествения огън, който като ни пречисти и станем чисти и светли, ще си кажем: „Ние се родихме, за да свидетелствуваме за Истината.“ Следователно тия, които възприемат Христа, могат да станат светли като Него, защото Христос и ние сме едно.
Затова отсега вие си задавайте питането: Родил ли се е Христос у мен, за да свидетелствувам за истината? И ако отговорите на тоя въпрос в смисъл, че Христос се е родил да свидетелствувате за Истината, аз ви поздравявам като мои братя и приятели и ви моля да поздравите всички други, в които Христос е дошъл, за да свидетелствуват тоже за Истината.
24.8.1912г.
33. Вие сте поканени да работите, ИБ , В.Търново
Истината не се бои, но съществува известна дисхармония, която става причина, щото черната ложа да упражнява лошо влияние.
Всички вие трябва да знаете и изпълнявате правилото, че не бива да говорите за неща, които не знаете и които с очите си не сте видели и проверили, защото това, което нас ще повдигне, то е истината и самата истина – никакви догадки, предположения и слухове не бива да ни влияят.
20.10.1912г.
34. Обсадно положение, ИБ ,
Първото нещо, за което трябва да се стремите, то е мъдростта, а чрез нея вие ще се домогнете до истината, тогава ще бъдете свободни, защото, ако не сте свободни, не сте в истината.
Истината не може да ви я даде човек, а тя ще ви се даде от Духа вътре във вас. Онзи, Който ще ви даде истината, действува по един вътрешен начин. Затова всякой един от вас трябва да търси дълбоко истината.
Прочие, истината е у вас, отвътре ще дойде, и никой човек, никоя книга и учебник не е в състояние и не може да ви научи на нея.
3.11.1912г.
35. Името Господне, ИБ ,
А и в този псалом има важните думи "Не нам, Господи, не нам, но на името Си дай слава, за милостта Си и за истината Си."
10.11.1912г.
36. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
Защо се казва само за "двама"? Двете, това е тъмнината и светлината, то е доброто и лошото, истината и лъжата.
26.8.1913г.
37. Назидавайте себе си, ИБ , София
Но всичко това е за вас урок, който трябва да разберете и схванете, и проумеете, и да сте готови да посрещнете Господа на Истината.
5.12.1913г.
38. Като младенци, ИБ ,
Когато не сме познавали Бога и истината, служехме на тия, които не са богове, но след като познахме Бога, или по-добре – Бог, като ни позна, отсега нататък трябва да служим само Нему или ще се повърнем пак към Луцифера, пак ще се върнем към слабите, скудни стихии, на които пак искаме да служим Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил Апостол Павел е бил в мъки на раждание, докле се роди Христос в неговите ученици.
5.12.1913г.
39. Ще постигнем, ИБ ,
Истината да освети, защото там, където има светлина, не дохождат крадци да ни обират, а крадци ги има както тук на земята, така и на небето.
19.12.1913г.
40. Постоянството. Благословение от Бога, ИБ , В.Търново
Често вие се заблуждавате, когато мнозина ви разправят за истината. Вие гледайте истината, която е във вашето сърце, какво ви говори.
Христос ви е казал истината и от нея се ръководете в живота, бъдете верни и постоянни на това, което имате, за да не ви пресаждат. Сега, ако прочетете каквато и да било книга, първоначално мислите, че ще разберете истината, но като я завършите, ще видите, че авторът е казал много работи, но самата истина остава скрита – сами да си я намерите. Трябва да изработите известни качества, които ви са потребни за възприемане на истината.
19.1.1914г.
41. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Затова трябва да търсим тази помощ, да бъдем готови "да се облечем във всеоръжието Божие", като се препашем с истината, облечем с бронята на правдата, вземем шлема на спасението и меча на Духа - Словото Божие, като се молим духом на всяко време.
5.4.1914г.
42. Житното зърно, НБ , София
Когато Истината се яви в света, Тя няма да се облече в празнична премяна, а в най-скромна дреха, и затова и Христос се яви между еврейския народ в тази проста форма. Тази е причината, дето хората не могат да проумеят Истината.
Не може да ви се обясни защо у хората съществува злото, защо те предпочитат омразата пред любовта, лъжата пред истината.
Добродетелта изключва злото, Любовта – омразата, Мъдростта – безумието, Истината – лъжата.
29.4.1914г.
43. Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ , Бургас
Истината е условие да се възвърне свободата на духа. Христос казва: "Истината ще ви направи свободни." Истината ще ни покаже пътя към свободата.
В Христовото учение стойността на човешката душа зависи от вътрешните качества - да бъдем свързани с Господа, т.е да бъдем облечени в Истината, а то е да бъдем облечени в Любовта.
Бога познаваме по Истината и Любовта. Когато Истината влезе в нашия ум - ние мислим, а когато Любовта влезе в нас - ние действуваме Истината е вътрешният зародиш на душата.
3.5.1914г.
44. Явлението на Духа, НБ , София
Тъй че имаме четири категории хора в света, които мъдруват: едни казват: „Светът е калпав, развратен, не заслужава да се живее“; други казват: „В него царува егоизъм, по-лош не може да бъде“; трети: „Светът е хубав, приятен“; те са по-близо до истината.
10.5.1914г.
45. Талантите, НБ , София
Няма съмнение, много пъти сте чели тази глава, спирали сте се върху талантите да размишлявате; може би сте правили и известни заключения, някои от които са били по-близо до истината, други – по-далеч.
Човек, лишен в пълния смисъл на думата от слух, е глупав човек; да си лишен психически от зрение, значи да си лишен от възможност да видиш истината; да си лишен от обоняние в психическо отношение, значи да си лишен от своя интелект; да си лишен от вкус, значи да си лишен от любов и т.н. – такива неща можем изброи доста. Всяко наше сетиво съответства на една велика Божествена добродетел, и всеки от нас трябва да наблюдава дали чувствата му са в хармония с неговото сърце, дали са в свръзка с истината. Ако погледнем на този свят, той е облекло на истината; видимият свят е израз на истината; във всеки лист, камъче, извор, скала има велики уроци; вътре са скрити велики знания.
Не бива да го лъжем, а трябва да му кажем истината.
Трябва да спазвате един основен закон при подквасването: трябва да имате добри чувства, добри желания, да подквасвате човека с добра мая, да го подквасвате така, че да не се вкисне, да го заквасвате с истината, и ако го заквасите с нея, вие сте хора с два таланта, тогава ще имате четири, а като имате четири таланта, вие сте вече хора спасени, значи сте минали през закона на Исуса, през процеса на самоусъвършенстването, очистването от лоши желания.
19.7.1914г.
46. Любовта, НБ , София
Сега само това ще ви кажа: ако вземете първо да изучите търпението в живота – всякога и всичко да претърпявате със смирение и радост – ще намерите истината.
2.8.1914г.
47. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Когато почнете да разбирате, да отделяте съществените работи от несъществените, преходните от трайните, когато вашият характер се изработи и заякне, когато тия плодове по дърветата на вашата градина почнат да узряват, тогава вие ще бъдете извадени из затвора и представени пред Господаря на тоя свят да си кажете тълкуването за двата съня на живота и ще изнесете истината не като затворници, а като свободни. Тогава истината ще ви бъде венец на главата, а снопите на нивата ще ви се поклонят, и слънцето и луната и единадесетте звезди на Небето ще ви поздравят.
9.8.1914г.
48. Законът на служенето, НБ , София
Вие от дълго време сте християни, всички Христос следвате, но ако Той ви повика на изпит сега, колцина от вас бихте издържали изпит върху търпението и смирението, ако ви даде да разрешите задачата не само теоретично, но и практично, или пък върху другите човешки добродетели: Правдата, Любовта, Истината, Мъдростта? Мислите ли, че не бихте пропаднали на изпита? Дали ви обичат хората, вие го разбирате, но дали вие обичате другите, не сте го разбрали. Хората търсят истината, и Христос турва тази истина в живота, в онова синапово зърно.
16.8.1914г.
49. Важността на малките неща, НБ , София
Господ всеки ден ви опитва ума, да види колко Го обичате и колко говорите истината.
Бих желал целият свят ден по-скоро да подивее, да стане чист, благороден, да не презира малките неща, които Бог обича, и да тури Любовта, Правдата, Мъдростта, Истината и силата на онова високо място, на което те трябва да стоят.
23.8.1914г.
50. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
А пък, за да може да се разбере истината, човек трябва да е събуден и които се събудят, за тях е възкресението.
Трето: За изпълнението на Волята на Господа Бога Нашего на земята, както е Горе на Небето, между светлите ангелски ликове; и да се въдвори законът на Истината, Любовта и Правдата, за да бъдем всички в едно тяло и в един дух; и да се въдвори ред и съзвучие, и хваление, да ни се даде знание да Го славим и да се радваме всички на Господа и Неговите дела; и да се всели Той в нашия живот и в делото на ръцете ни.
На пръв поглед всякой мисли, че има познание за черешата или крушата или сливата, но ако ни запитат в що се състои нашето познание, едва ли можем да дадем точно съответствуващ на истината отговор.
Защо днес ви се даде истината за душата и духа, сърцето и ума, мъжа и жената? Чрез сърцето си ние научаваме чувствата и то трябва да влезе в съприкосновение със света.
Когато един ден ние разберем вярата, то тя ще се превърне в Истина, а Истината ще се превърне в знание.
Времената са толкова назрели, щото Христос ще се яви, но как ще вас да намери? Между нас не може да има противоречия, каквото и да говорят свещениците и владиците, стига те да говорят истината. Но аз казвам, че Го познавам и самого тебе, дяволе, мога да те накарам да вървиш в пътя на истината.
После, ако искат да разберат истината много от вас, обърнете се към Господа и Го попитайте.
Когато ви разказват приказки в роде на ония от „1001 нощ", те не са много далече от истината, защото четем, че Мойсей произнесе само една дума, вдигна жезъла и морето се раздвои, вдигна ръце към Небето и слезе манната, изкочи вода и т.н.
Например, вашите очи са превод на Истината, следователно, има съотношение между очите и Истината.
4.10.1914г.
51. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Той казва: „Аз съм пътят, истината и животът“. Пътят – това е метод, истината – това е вашият ум, чрез който вие трябва да се запознаете с нещата, кои са добри и кои – лоши, животът – това е изкуство, с което вече знаете как да направите плата и да се облечете с него.
Той ще отговори в тази форма: „Аз съм пътят, истината и животът; значи, когато изпъдите всичко навън и приемете в себе си Мене, когато познаете за Бог Моя Отец, Който живее в Мене, Който е дал живот вечен Мене, ще даде такъв и на вас“.
18.10.1914г.
52. Фарисей и Митар, НБ , София
И Господ му казва: „Не говориш истината“.
Ако говориш истината, пише в книгата на живота, че си говорил истината; ако лъжеш, пише, че си лъгал.
Придобий ги, за да бъдеш такъв. – „Ама аз съм свободомислещ.“ – Имаш ли благородните черти на честните свободомислещи хора? Под думата „свободомислещ“ разбирам човек, който е приятел на Истината. Никой не казва истината. Ваши неприятели ще ви кажат: „Ти си вагабонтин, лъжец, калпазанин“ – те говорят по-скоро истината, отколкото онзи, който ви ласкае: „Ти си благороден“. Може да срещнем наш приятел, който ни обича и ще ни каже някои неща, които са верни; не казвам, че трябва да подозираме, че всички са лъжци, не; но ако 100 души ви похвалят, между тях може да ви кажат истината само трима; другите ще ви кажат истината или много грубо, или в много ласкателна форма – две крайности. Истината не е там, а е в онзи среден път – като вземете добрите черти на фарисея, неговия отличен ум, схващането и порядъка, а от митаря неговото милосърдие, дълбоката религиозност, вътрешното съзнание да познава погрешката си и да се стреми да изправи живота си.
25.10.1914г.
53. Условията на вечния живот, НБ , София
И право е казано: „Открил Си го на младенците“. – Този млад момък не е далеч от истината.
Метафизиците спорят върху тоя предмет, но когато влезем в областта на опитната философия, да проверяваме Божествените закони, изводите ни трябва да бъдат основани на истината, и резултатите да бъдат правилни.
Но средата е само една трета от истината.
Затова Той казва: „Аз Съм пътят от Истината за живота; Аз свръзвам тия два свята и водя еднакво и към света на ангелите, и към света на Бога, на Истината. От горното заключаваме следното: Пътят – това е движението на Духа в разумното приложение на законите в природата; животът – това е хармоничното организиране на елементите и развитието на силите в Божествената душа; Истината – това е проявлението на Единия Бог, Който създава условията, при които човешкия дух и човешката душа могат да се стремят към нещо по-добро и светло в тоя обширен свят.
Затова Христос казва: „Аз излязох от Истината – от Бога – и слязох в материалния свят, за да помогна на хората, да ги напоя с тази жива вода“.
1.11.1914г.
54. Страхът, НБ , София
Трябва да говорим всякога истината, както си я знаем в себе си.
Ако вие сте добили опитност от толкова хиляди години, страдали сте, държали сте високо знамето на Истината, не сте се плашили от ония, които убиват тялото, и сте се жертвали за възтържествуването на Правдата, за тържеството на Царството Божие, Господ ще ви въздигне наново, Той ще ви възкреси. Всеки друг път, който ви отклонява от Истината, е пагубен и за тялото ви, и за душата ви.
15.11.1914г.
55. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Нека се освободим от страха, нека си турим за девиз да говорим истината поне пред Бога.
21.11.1914г.
56. В начало бе, НБ , София
Онези, които искат да следват Христовия път, трябва да имат определен възглед за Истината.
Например, ако някой ни попита на какво е превод думата река, на какво са превод думите ''извор, светлина, топлина,'' ще кажем, че светлината е превод на Истината, а топлината е превод на Любовта, че между думите има известно съотношение, че както светлината осветява външните предмети, така и Истината осветява човешкия ум отвътре, че както топлината помага на растенията да израстват, така и Любовта, когато влезе в нас, задвижва ония чувства, които карат човека да прорасте и да се повдигне.
И ако ме попитате какво трябва да правите, ще ви отговоря, че трябва Слънцето да ви огрее, трябва Христос да изгрее във вашата душа, да се яви на вашия хоризонт и със Своите лъчи на Истината да въздейства върху вас.
Но лъжата е сянка на Истината. Лъжата е спътница на Истината – където има Истина, има и лъжа и обратното.
Хубаво, но аз, който обичам да говоря Истината, който не обичам нито да лъжа, нито да се лъжа, искам да си прокарате по една тръба от този изобилен извор, от който аз черпя, да я прокарате до вашия двор и щом дойде време, да отворите крана и да пиете.
Защо се съмнявате – имате свещ, с която можете да видите дали говорим Истината. Например, ти си евангелист, казваш, че като твоята вяра друга няма, а как тогава не можеш да познаеш Истината? Приятелю, ти си човек, който и себе си, и другите лъже. Истината има само един образ и той е хармония, самоотричане, Добродетел, Мъдрост, Правда.
20.12.1914г.
57. Учителите, НБ , София
Христос мълчи, но когато заговори и каже истината, ще ни заболи много дълбоко.
5.1.1915г.
58. Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя на 5 януари 1915г., ИБ , Бургас
Отсега нататък, който иска да му върви, да казва ИСТИНАТА, а който иска да си загуби гражданските права,, нека лъже.
18.1.1915г.
59. Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин, ИБ , Бургас
Когато човек добие истината, ще получи равновесие.
23.1.1915г.
60. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Мъдростта, правдата, истината са една необходимост.
24.1.1915г.
61. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ , Бургас
Той е баща на лъжата и затова бяга от истината, от светлината.
28.1.1915г.
62. Ако солта обезсолее, с какво ще се осоли, ИБ , Бургас
Има три неща, които ни лъжат, и три противовесни на тях, които казват истината: нашият вкус може да приеме една развалена храна, подправена с нещо, и тя да му се види приятна. Обаче, като дойде храната в стомаха, той ще каже истината и може да я повърне обратно.
Който говори за пари, не говори истината.
4.4.1915г.
63. Великден, НБ , София
Главният жрец на храма на Изида, като го развеждал, завел го пред една статуя и му казал: „Това е Истината“. – „Защо не ме доведохте по-напред при Истината, ами ме развеждате другаде? Трябваше още първия път да ме доведете тук“ – възразил ученикът. „Не може“, рекъл жрецът и добавил: „Да не вдигаш завесата на тази статуя, не се докосвай до нейното було, изучавай я отвън“. У ученика се заражда голямо желание да види какво има отдолу, под туй було; рекъл си: „Като вдигна това було, ще намеря Истината и когато се върна в Гърция, ще обладавам голяма сила“. Какво е научил той? Някой казва: „Я вдигнете завесата, искам да видя Истината“.
А що е доказване? Ще заведеш човека на известен път, ще му посочиш начина, ще опита и ще провери истината.
2.5.1915г.
64. Многоценният бисер, НБ , София
Когато Любовта и Мъдростта се оженят, ражда се Истината. Искате ли да узнаете Истината, трябва да намерите баща си – Мъдростта, и майка си – Любовта, и те, като ви родят, ще ви кажат кое е Истина – ще се прояви тази Истина. Истината е по бащина линия, тя е пак мъжки пол – тя е синът на тия двама. А Добродетелта и Истината съединени, това е Правдата.
Децата са носители на Истината. Вие, които искате да разберете Истината, само вашите деца могат да ви я разправят; вие, които искате да научите смирението, само вашите деца ще ви кажат какво нещо е смирението.
23.5.1915г.
65. Новото основание, НБ , София
Когато Христос е казал: „Аз съм пътят и истината“, с това Той е посочил двете опорни точки, а Животът е един процес, който произтича от този Път и от Истината – върху тази основа ние не можем да градим другояче.
Трябва да се запитаме как трябва да се възпитават нашите поколения, какви трябва да бъдат нашите бъдещи съдии, учители, свещеници, бащи, майки, сестри, приятели, търговци, машинисти и прочее. – „Времето, казват, ще ги създаде“ – но времето не пита: „Какво искате да създам за вас?“ Както при Ева се явила змията и казала: „Защо не ядете от плода на дървото за познаване доброто и злото?“, така сега и Христос се явява при нея и казва: „Защо от хиляди години не ядете от плода на Дървото на Живота?“ – „Защото ни е забранено“ – казва Ева. – „Защо ви е забранено?“ На Ева й се иска да излъже, но после се решава да каже истината: „Защото съгрешихме.“ – „Ха – казва Христос, – щом изправите вашия грях, щом го хвърлите от себе си, ще ви се позволи да ядете от това Дърво на Живота.
Човекът иска култура и в тази култура Христос е внесъл основанието Аз съм Пътят и Истината, и Животът и Любов към Бога и Любов към ближния.
3.7.1915г.
66. Изкушението, НБ , София
Не мислете, че лесно може да се добие безсмъртие; който проповядва такова учение, той не проповядва Истината.
3.7.1915г.
67. Блудният син, НБ , София
Тези от тях, които са носители на Истината, нека да проповядват без пари, нека всеки да има по един занаят и с труд да си изкарва прехраната.
Всички, които ви проповядват за Истината, са сиромаси; и който каже за Христос, че не Го познава, ще бъде лъжец.
17.7.1915г.
68. МОЛИТВА,  НБ , София
Сега, ще ви кажа едно нещо: в многото говорене Истината не се казва.
25.7.1915г.
69. Стари и нови мехове,  НБ , София
Никога не трябва да мислим в живота, че сме разбрали напълно истината и че вече няма какво да учим: ще бъдем такива стари мехове, които са спрели своето развитие на земята. „Учени сме.“ – Ама в какво седи вашата ученост? – „Чели сме много писатели.“ – Що от това? Трябва да вникнем в онази философия, която може да изправи живота ни и да ни даде онова щастие, което търсим.
17.8.1915г.
70. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
В Истината влизат следующите думи, които я обясняват: постоянство, въздържание, вяра, вдъхновение, доброта, упование. Който иска да познае Истината, не може без тия помагала.
Някой път езикът, като се подхлъзне, казва истината.
Следователно, когато Истината се проявява на физическото поле, тя се проявява, именно, в изменение на формите. И колкото една форма е по-близо до изразяване външната страна на Истината, да я въплъти, толкози тя е по-силна.
И тъй, когато се казва, че „Главата на Твоето Слово е Истината", под думата „глава" разбираме известни форми и човека, ценим за неговата глава, за неговото лице. И когато ви потрябва Истината, която е глава на Славата Божия, тази форма ще се разкрие и ще видите, че вътрешната страна на формата не е добър източник.
Кажете тогава, кое е умно? Да клекнем – глупаво, да си вдигнем ръцете – глупаво, кое е умното? Коя форма тогава изразява истината? Тези неща са много умни.
Когато дойдем до Истината, какво трябва да разбираме като едно външно изявление? Външното изявление на Истината е красотата. Човекът си казва истината. Не трябва да лъжем, а трябва да говорим истината. На главата на твоята слава е Истината.
За да бъдем смели, решителни, трябва Истината непременно да изработи форми, които сме изгубили в миналото.
Сега ще ви задам един въпрос: в тази стая кое ви прави най-голямо впечатление, коя от видимите форми на вас най-вече апелира? Искам да кажете истината.
И ако ни го кажат, когато го заслужаваме, аз казвам: „Браво, благодаря, че ми казваш истината в очи". Всякога трябва да обичаме хората, които ни казват истината.
Черното Братство употребява магията по два начина, то се разделя на две категории: един играе роля на истината, дигизира се, облича се в светли дрехи, в хубава премяна и казва, че е служител на Господа и иска да те тури в известен път; други дойде да ви плаши и в края на краищата, ще ви изиграе.
Истината трябва да бъде най-главна и за всяко нещо да се допитвате до нея. Когато се спрем и проектираме своя разум към Истината и чакаме за действията й, тя ще каже как да настроим ума си. Каквото отношение има тялото към нашата глава, такова отношение имат нашите мисли и чувства спрямо Истината, която е глава в нашия живот.
Мислете върху стиха „Главата на Твоята Слава е Истината". Истината за в бъдеще да стане глава на всичко.
Истината никога не може да бъде стара.
Значи, истината е сила, която прави формите на тесто.
Истината в най-простото разбиране е тази сила, която произвежда същината на нещата и техните форми, или можем да кажем, че Истината е същината, вътрешната страна на нещата. Истината, когато прави формата, влиза във времето и пространството; тя не се ограничава от времето и пространството.
Но който прави истината, иде към виделината, за да се явят делата му, че са по Бога направени".
Когато излезем към Виделината и говорим Истината, то е нашата невяста, която ни чака, която осем хиляди години проповядва: „Излезте из избите и ме възлюбете".
Кажете му истината. „Ама ние ще живеем в избата".
7.1.1916г.
71. Рождението*,  НБ ,
А мирът е закон на хармонията, на единството на разсъдъка, на възвишения характер, на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Добротата, на Правдата – това е мирът.
24.4.1916г.
72. Истината,  НБ , София
Истината в себе си е нещо конкретно, реално, неизменяемо – вечна светлина, вечна мъдрост, вечна любов, вечна правда, вечен живот. Но самото пък туй определение изисква да установим по-конкретно какво нещо е Истината. Ще се спра на мисълта: Истината е, която дава свобода. Свободата е стремеж на човешкия ум, сърце, душа, дух; свободата – това е животът; а животът е предназначен да търсим Истината и да я търсим не както Толстой разправя в своята книга: „Моето обръщане“. Когато изследвате Истината, трябва да стоите изправени на краката, а не да лежите на гръб; само умрелите лежат така.
Истината ще ви направи свободни.“ Истината е реална, тя е същинският живот. И още: „Аз за това се родих – да свидетелствам за Истината“. Господ – това е Истината. Когато един ден вие се почувствате радостни и весели и започнете да пеете, ето че Истината – живият Господ – е във вас. Истината – тя е движение, подтик. В Истината влизат четирите аритметически действия: събиране и изваждане, умножение и деление.
Христос казва: „Истината ще ви направи свободни“. Всеки се стреми към свобода и има право да живее свободно; но тази свобода ще му се даде дотолкова, доколкото той може да използва благата на Истината. Долу козунаците! Ето това е свободата, а също и Истината.
Истината е независима от вашите и моите схващания; дали ще мислите по един или друг начин, дали се приближавате или отдалечавате от нея, вие няма да измените нейните отношения, тя винаги ще съществува, каквато си е, в този свят, който е много разумно създаден. Виделината, която имаме, произтича от светлината на Истината. Любовта идва отгоре, от Истината, и когато тя завладее света, ще ви направи свободни. Любовта има всякога стремеж към Истината. Красотата е също израз на Истината: каквото е красотата по отношение на човека, такава е Истината по отношение на Божествения свят; тя е едното лице на тоя свят, който е свят на хармония, на красота. И когато кажете: „Защо сме нещастни?“, Истината ви отговаря: „Защото сте невежи, защото престъпвате Закона“. Но това не е разбиране на Истината. Истината е наука: да научим какви трябва да бъдат взаимните разумни отношения между хората. Докато човек не доведе своя ум, своето сърце в равновесие, в съгласие с Истината, не може да бъде свободен.
Ние на земята имаме тъкмо ония отношения, които Бог е поставил и за които Неговите закони свидетелстват, и когато ги прилагаме според Истината, резултат техен ще бъде свободата. И който иска да изучи Истината, трябва да изучи качеството на свободата.
Я кажете, българският народ кои величае – ония ли страхливци, които в турско време предаваха народа, или пък ония, които са страдали за тоя народ? А колко повече ще бъдат възвеличени ония, които страдат за Истината! Принципът е същият. Затуй науката за Истината е наука за обществения живот. Истината прави хората всякога свободни. Когато Истината започне да се ражда във вас, вие ще захванете да чувствате свободата. Жена, когато се омъжи, иска да има деца, защото тя се прониква от Истината, че само така може да спази закона – да наследи имот. И в духовния свят е така – нямаш ли Истината, не можеш да наследиш Божественото богатство. Значи трябва да се роди Истината във вас. Става овчарят и казва: „Колко съм радостен, че Господ слезе и изяде агнето!“ И когато Истината слезе във вас, нейният огън, Любовта, ще направи жертвоприношение угодно Богу. Това е реалният свят на Истината. Млади, красиви момиченца, мине ли известно време, почнат да се бръчкат лицата им и донякога станат стари баби; питам, де отидоха ония момиченца, от които по-рано толкова много се възхищавахме? Също и с момците: де се дяна тяхната левентност? Вие още не познавате себе си; когато научите закона на Истината, той ще ви даде власт над материята, да разбирате нейните вътрешни съчетания и да усъвършенствате вашия живот. То е законът на движението – човек да се видоизменява постоянно и да премине от временното към вечното, за да разбере неизменяемата същина на Истината.
Хората казват: „Христос се роди и проповядва Истината“.
17.9.1916г.
73. Милосърдието, НБ , София
Истината прави човека свободен, учи го кое е добро и кое е зло, кой е глупав, кой е мъдър, но тя няма в себе си елемента да примирява хората.
Разбирам, че обичате Истината, Правдата, но още не съм срещнал между хората милосърден човек.
8.10.1916г.
74. Поради радостта, НБ , София
Истината е, че Бог обича децата и Той заставя родителите им да ги гледат.
15.10.1916г.
75. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Всеки сам трябва да докаже нещата; всеки сам трябва да намери истината.
75.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Всеки сам трябва да докаже нещата; всеки сам трябва да намери истината.
22.10.1916г.
76. Да я не пия ли?,  НБ , София
Докато не се е домогнал до истината, човек се страхува и казва: Какво ще стане с мене? – Няма нищо страшно в живота. Опитайте новото учение, в което е скрита истината на живота. Истината всякога може да се опита, защото сама тя е живот.
Затова казвам: Любете се, говорете истината.
76.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Може да опитате това учение, защото истината всякога може да се опита, истината е живот.
29.10.1916г.
77. Мъдростта,  НБ , София
И ако аз не проповядвам Истината, ще кажа: “Извинете ме, аз проповядвам Истината наполовина.
Това е вътрешният смисъл на Живота, т. е. от Любовта към Мъдростта и от Мъдростта към Любовта, от Истината към Мъдростта и от Мъдростта към Истината, от Правдата към Любовта и от Любовта към Правдата, от Правдата към Истината и от Истината към Правдата, от Правдата към Доброто и от Доброто към Правдата.
5.11.1916г.
78. Христа да придобия,  НБ , София
Всеки, който е тръгнал в Правия път, в пътя на човечеството или, казано в най-висш смисъл, в Божествения път, той трябва да различава двете съществени неща – да различава злото от Доброто, лъжата от Истината, неправдата от Правдата, омразата от Любовта, глупостта от Мъдростта.
Някои могат с хиляди години да ви проповядват, но няма да ви кажат Истината. Свещеник, който ви казва, че тази или онази църква е най-добра, не ви говори Истината.
Истината, Любовта, Мъдростта, Правдата и Доброто – това е храната, с която ще придобиете Христа.
Ето защо Павел казва: „Да придобия Христа.“ Христос е един Велик учител и в каквато форма и да го посрещнете – във форма на жена или мъж, във форма на дете или слуга, Той всякога може да ви покаже пътя на Истината.
16.11.1916г.
79. Петте разумни девици,  НБ , София
Истината е една, но тя трябва да се приеме с любов. Не се ли приеме с любов, истината причинява смъдене, болка в човека, както когато го болят очите, стомаха, дробовете. Възприемайте истината правилно, за да не стават обратни реакции във вас. Добрият и разумен човек приема истината с любов, затова разполага с елементите, чрез които превръща злото в добро. –Възможно ли е това? – Възможно е, разбира се. Обикновено, който продава евтино, стои далеч от истината.
Те искат да се оженят за царския син – за Истината и да родят нещо разумно.
В който ден се отворят очите ви, ще пожелаете да се ожените за Царския син, т.е. да влезете в света на Истината и да станете разумни.
79.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
И когато им се говори, представлява истината, тази истина им причинява смъдяване, тъй както хора, които имат болезнени очи, имат често смъдяване.
Всеки, който продава евтино, той не носи истината в себе си.
26.11.1916г.
80. Закхей, НБ , София
Който казва, че евтино се влиза в Царството Божие, той не казва Истината.
3.12.1916г.
81. Ще ви въздигна, НБ , София
Положителната страна на чувствата е Любовта, а отрицателната е ненавистта; положителната страна на съгласието е Истината, а отрицателната е заблуждението; положителната страна на усещанията е удоволствието, а отрицателната е страданието.
Под “чувства” разбирам човек да може да създаде условия за проява на Любовта и Истината, да даде воля на сетивата да се проявят като истински усещания.
Добродетелта е по отношение на душата, Знанието е по отношение на разума, Любовта – по отношение на чувствата, Истината – по отношение на съгласието, а удоволствието – по отношение на усещането.
Вземете от Любовта, от Истината и от удоволствието на Божествения живот.
17.12.1916г.
82. Спаси ни, НБ , София
Няма човек на Земята, който да се не вълнува, и ако твърди това, той не говори Истината.
Когато Христос се събуди, събуждат се следните пет принципа: да следвате Истината, да ходите с Правдата, да се учите в Мъдростта, да дружите с Добродетелта, да се радвате в Любовта. Непременно трябва да ходиш с Правдата, да се радваш в Любовта, да се учиш в Мъдростта, да следваш Истината и да дружиш с Добродетелта – това е висшият принцип.
Аз бих желал всички проповедници, свещеници и съдии така да мислят – всички да ходят с Правдата, да се радват с Любовта, да се учат от Мъдростта, да следват Истината.
А Той ще се събуди само по пет начина: когато бъдете едно с Добродетелта, Правдата, Истината, Мъдростта и Любовта.
24.12.1916г.
83. Ще бъдат научени,  НБ , София
Пръв се явил пред Господа ангелът на Истината и казал: Господи, не създавай това същество.
Не можеш ли да направиш това, ще дойдат ангелите на истината, на правдата и на мира пред Господа, да кажат, че са били прави, когато са Го съветвали да не създава човека.
Настоял да му кажат истината.
83.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Но ангелът на истината се явил и Му казал: „Не създавай това същество.
Как ще имате вие Дух Божий, милосърдието, ако не Го слушате? Ангелът на истината е казал: „Не го създавай, Боже."
Настоял да му кажат истината и те му отговорили: „Едно време тук живееше един много благочестив свещеник на име Захарий, който често ни говореше и изобличаваше, а ние го мразихме и го убихме."
31.12.1916г.
84. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
И вие не се сърдете, че ви говоря истината.
Да полъгваш, това значи, да скриваш истината.
84.2 Отдайте Божието Богу ( втори вариант )
Ще ви кажа какво е да полъгваш, да прикриваш истината.
1.1.1917г.
85. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Когато ви говоря за човека, вие трябва да се вдълбочите, да си представите онзи човек, създаден по образ и подобие на Бога, т.е. на Истината и Любовта.
С тях ще градите тази обвивка, дето ще се зачене тялото на Истината, която ще ви направи свободни. Истината е първото тяло, върху което трябва да работите сега. Без Истината няма свобода. Колкото и да плачете, ако Истината не е във вас, не може да бъдете свободни. С тях ще влезете в тялото на Истината и ще бъдете свободни.
Мечът на Духа е изваден и тежко на ония, които се противят на истината.
Тогава как можеш да любиш Бога? Има три пътя, които можете да следвате: пътят на Любовта, пътят на Мъдростта и пътят на Истината. Ако не можете да влезете в този път, влезте в пътя на Истината. Значи пътят на Любовта, Мъдростта и Истината – това са трите пътя, по които трябва да вървите.
85.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Когато ви говоря за човѣка, вие трѣбва да се вдълбочитѣ, да си прѣдставитѣ онзи човѣкъ, създаденъ по образъ и подобие на Бога, т.е. на Истината и Любовьта.
Съ тѣхъ ще градитѣ тази обвивка, дѣто ще се зачене тѣлото на Истината, която ще ви направи свободни. Истината е първото тѣло, върху което трѣбва да работитѣ сега. Безъ Истината нѣма свобода. Колкото и да плачетѣ, ако Истината не е въ васъ, не може да бѫдетѣ свободни. Съ тѣхъ ще влѣзетѣ въ тѣлото на Истината и ще бѫдетѣ свободни.
Мечътъ на Духа е изваденъ и тѣжко на ония, които се противѣтъ на истината.
Тогава какъ можешъ да любишъ Бога? Има три пѫтя, които можетѣ да слѣдватѣ: пѫтьтъ на Любовьта, пѫтьтъ на Мъдростьта и пѫтьтъ на Истината. Ако не можетѣ да влѣзетѣ въ този пѫть, влѣзтѣ въ пѫтя на Истината. Значи пѫтьтъ на Любовьта, Мъдростьта и Истината – това сѫ тритѣ пѫтя, по които трѣбва да вървитѣ.
7.1.1917г.
86. Растете в благодат!,  НБ , София
От земята ние можем да предполагаме и едното, и другото, но когато човек стане духовен, той ще бъде в състояние да провери истината за това растене, за което Павел говори.
28.1.1917г.
87. Все що е писано,  НБ , София
Затова Христосъ казва: Всѣко дърво, което не съгради подходящо тѣло, ще бѫде изкоренено, всѣки човѣкъ, който не обедини Истината, Божествената Любовь, ще бѫде изкорененъ, защото вънъ отъ Любовьта нѣма животъ.
Не ви обиждамъ, азъ ви говоря истината.
87.2 Все що е писано ( втори вариант )
Откажете се от лъжата, на която сте служили с години и приемете истината.
Истината разкрива произхода на човека.
Дяволът не говори истината.
4.2.1917г.
88. Блажените,  НБ , София
Не трябва да се заблуждаваме, но трябва да знаем истината, да поставим една рязка граница между Божественото и човешкото. Не само думата „Любов“ не разбирате, но не разбирате Правдата, Истината, Мъдростта.
Писанието казва: „Благославяйте, не кълнете, казвайте истината направо в лицето, като на брат, на приятел, никого не одумвайте“: одумването е повръщане от стомаха, устата пък е създадена не за повръщане, а за сладките слова на Любовта.
88.2 Блажените ( втори вариант )
Не трябва да се борим, но трябва да знаем истината - трябва да поставяме една рязка граница между Божественото и човешкото, или небожественото. Не само думата „любов" не разбирате, но не разбирате нито правдата, истината и мъдростта.
Писанието казва: „Благославяйте, не кълнете; казвайте истината направо в лицето като на брат, на приятел; никога не одумвайте."
11.2.1917г.
89. Децата,  НБ , София
Ако не любите някого, не го лъжете, кажете му истината и той ще си намери друга.
Да не се обиждаме от истината. Но всякой, който се обижда от истината, Бог го счита за стар човек. Когато говоря истината, никой да се не докача.
Когато някой голям бук дойде и каже: „Аз съм малък“, той не говори истината.
15.2.1917г.
90. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Ако главата ви боли, нарушили сте Истината, няма я във вас.
Иди и му кажи Истината и ако е сбъркал, оправи го.
Хвърлете овцата, изчистете си почвата или къщата и ще се изгуби миризмата! Това е законът на Истината.
18.2.1917г.
91. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато познаемъ Бога, ще придобиемъ вѫтрѣшенъ миръ, ще ни се отворятъ очитѣ, ще видимъ, че свѣтътъ е живъ, тогава ще знаемъ причината за омразата и любовьта, защо сѫществува доброто и злото, истината и лъжата, ще разберемъ тѣзи отношения и тогава само Истината ще бѫде не мъртва, а жива.
Когато обичашъ, сѣнката ще бѫде [отзадъ], когато мразишъ – [отпрѣдъ], когато говоришъ истината, сѣнката ще бѫде [отзадъ], когато говоришъ лъжа – [отпрѣдъ].
И ако нѣкои хора не искатъ да го разбератъ, за врѣмето за въ бѫдеще ще покаже истината, ще покаже гдѣ е Богъ.
91.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Един ден, когато очите му се отворят, той ще види, че всичко около него е живо; тогава той ще разбере, защо съществува омразата и любовта, злото и доброто, лъжата и истината.
Който обича, който говори истината, сянката му е отзад; който мрази и не говори истината, сянката му е отпред.
Там ще проверят, дали сте научили законите на доброто и на злото, на любовта и на омразата, на истината и на лъжата.
25.2.1917г.
92. Спасението,  НБ , София
Защо не каже истината, че платът, който продава, не е чиста вълна, но смес от памук и вълна? Ако всякога казва истината, търговията ще му върви по-добре, отколкото ако си служи с лъжата. Ако искате да бъдете свободни, всякога говорете истината.
92.2 Спасението ( втори вариант )
Казвайте си всѣкога истината. Ако не можете да кажете истината, по-добрѣ си прѣмълчи.
22.3.1917г.
93. Кръстът,  НБ , София
Обичате ли, ще ви обичат; правите ли добро, ще ви правят добро; справедливи ли сте към другите, ще бъдат справедливи към вас; обичате ли Истината, така ще се отнасят и другите към вас.
25.3.1917г.
94. Солта,  НБ , София
Всички философски школи, с техните дебели томове, в които се третират въпроси за Бога, са все пипания, едни по-близо, други по-далеч от истината.
1.4.1917г.
95. Виделината,  НБ , София
По какво се отличава добрият от лошия човек? Който лъже, той говори бързо, а който говори истината, той говори тихо, спокойно и иска казаното от него да се провери. Има някои медиуми, които не разбират езика на духовете, и като се мъчат да убедят другите, че говорят с духове, почват да изопачават истината и да послъгват. Не лъжете, кажете си истината, защото на лъжата краката са къси. Истината се движи с голяма бързина, и нейните крака са дълги, за да може да помага на нещастните духове.
5.4.1917г.
96. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Дойде някой приятел и ви каже: „Да отидем на разходка, но не далече, защото ме боли глава, сърцебиене имам, не съм свикнал.” Значи вие сте хора с къси крака, докато Истината иска да ходи с дълги крака.
Кажете колко българки има, които живеят идеално с мъжете си и никога не са си казвали лоша дума? Аз ще ви оставя да размишлявате и сами да констатирате истината. Истината трябва да изпъкне – ни повече, ни по-малко! Тази истина не искам да ви я представя толкова бляскава, че да ви ослепи.
8.4.1917г.
97. Яков и Исав,  НБ , София
Като научил истината, първият братовчед отишъл при роднината си, когото изпъдил от дома си, извинил се и го поканил да отиде при него и да остане, колкото време желае. – Късно е вече, отговорил богатият роднина.
Който служи на Бога, всякога говори истината.
97.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Отъ това той разбралъ, кой е истински и безкористно разположенъ къмъ него и открилъ истината.
15.4.1917г.
98. Радвайте се, НБ , София
Лъжата е сянка на истината. Както сянката е признак за съществуването на даден предмет, така и лъжата е признак за съществуването на истината.
Задачата на човека не се заключава в печелене на пари, но в прилагане на истината, правдата и добродетелта. Ако човек не говори истината, не постъпва справедливо и не прилага доброто, ще дава отчет за делата си.
Достатъчно е, да направите един малък опит, за да се уверите в истинността на моите думи. – Като отидем в онзи свят, тогава ще проверим нещата. – Не отлагайте работите, защото, още днес, можете да проверите истината.
98.2 Радвайте се ( втори вариант )
Лъжата е признакъ, че истината сѫществува, тъй както сѣнката е признакъ, че прѣдметътъ сѫществува.
Ще кажете: „Башъ, не се знае дали е така.“ Вѣрно е, че не се знае, но това е по отношение на вашитѣ твѣрдения, а истината въ природата си остава всѣкога тъй както си е, нито прѣувеличавамъ нѣщата, нито ги намалявамъ.
22.4.1917г.
99. Божията воля,  НБ , София
Аз съм длъжен да им кажа истината.
Едно от двете: или добро, или зло; или истината да ви говоря, или да скрия истината от вас. Ако скрия истината, това показва, че живея в свят на безпорядък; ако говоря истината живея в съгласие с Божията воля. Какво нещо е лъжата? – Сянка на истината, сянка на цялото Битие.
99.2 Волята Божия ( втори вариант )
Азъ съмъ като единъ сказчикъ, ще ви кажа истината, пъкъ ще си вървя.
Много пѫти си казвате: „Какво мисли този човѣкъ?“ Какво може да мисля? Мисля едно отъ двѣтѣ: или да ви направя добро или зло; или да ви кажа истината, или да ви кажа лъжата. Да говоря лъжа значи да живѣя въ свѣта на безпорядъка; да говоря истината, значи да живея съ разумната Божествена воля.
29.4.1917г.
100. Чистосърдечните,  НБ , София
Влагата представя живота, топлината – любовта, а светлината – истината. Какво са, в същност, любовта и истината, не може да се определи в няколко думи.
100.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Влагата, това е животътъ, топлината – Любовьта, свѣтлината – Истината.
6.5.1917г.
101. Вземане и даване,  НБ , София
Понеже говоря истината, прилагам и трите вида логика.
101.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Когато говоря на хората истината, говоря въ тѣзи три логики, като при това логиката на мисъльта има прѣимущество у мене прѣдъ другитѣ двѣ.
13.5.1917г.
102. Бог е съчетал,  НБ , София
Защо не е изнесена истината, която стихът съдържа в себе си? – По две причини: от една страна - невежеството на тези, които говорят върху него; от друга страна – съзнателното забулване на истината, да не би тя да ги изобличи. Обаче, да знае човек истината и съзнателно да я прикрива, това не се извинява, нито се оправдава. Истината е велик принцип. Само чистият може да говори истината. Ако нечистият се опита да говори истината, тя ще го умъртви. Също така, само чистият може да разбере истината. Някой иска да му се каже истината. За да чуе истината, той трябва да е готов да умре. С други думи казано: Не можеш да чуеш и да разбереш истината, ако не си готов да се пожертваш за нея.
Трябва ли невежият човек да разваля това, което Бог е съчетал? Кой човек е невежа? – Който не говори истината, който не разбира мъдростта, който не постъпва според правдата и любовта.
Човек не трябва, съзнателно, да затваря очите си пред истината.
102.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Азъ виждамъ двѣ причини: едната е невѣжеството, незнанието, което е и оправдателно, защото когато човѣкъ не знае, ще говори това, което знае и както мисли; втората причина е тази: когато човѣкъ знае истината, но не говори, защото тя ще го изобличи. Истината е принципъ въ живота и когато човѣкъ я говори, ако го намѣри нечистъ, тя го умъртвява. Нѣкои ми казватъ: „Кажи ми истината!“ Рекохъ, готовъ ли си да умрешъ? Всѣки човѣкъ, който не е готовъ да умре, не може да разбере великата Божествена истина.
20.5.1917г.
103. Доброто съкровище,  НБ , София
Който е писал книгата, или съзнателно е скрил истината, или не е разбирал дълбокия смисъл на нещата.
103.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Слѣдователно въ тази книга трѣбва на всѣко изречение да поставите друго, съ противоположно понятие, защото този, който е писалъ книгата, или е скрилъ истината или не е разбиралъ дълбокия смисълъ на нѣщата.
27.5.1917г.
104. Пребъдете,  НБ , София
Човек знае истината, а сам допуща съмнението в себе си.
104.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Ние знаемъ истината.
3.6.1917г.
105. Бог е Дух,  НБ , София
Ако искаме да определим, какво нещо е истината, обръщаме се към Евангелието, дето се казва: „Глава на Твоето Слово е истината." Значи, словото, чрез което се изказваме, представя тяло на истината.
Всеки търси, истината, познава я и когато някой му говори, той иска да знае, истината ли му говори, или не. Истината определя отношенията между душите. Да носиш истината в себе си, това значи, да имаш светлина в ума и топлина в сърцето си, да си свободен в своите вярвания и убеждения. Истината внася вътрешна свобода и сила в човека. Изгуби ли истината, човек започва да се колебае и съмнява. Истината е жива величина, затова, дето влезе, тя осмисля и одухотворява нещата. Да говорим за истината като понятие само, това е все едно, да казваме само имената на хората, без човека, без живата представа за него. Често, за истината се говори като за нещо мъртво, но, когато се каже, че истината е глава на Словото, или „Бог е Истина", веднага тя се одухотворява и оживява. Ето защо, който носи истината в себе си, е здрав, умен, щастлив, красив, силен човек. Искате ли да бъдете красиви, да ви обичат хората, приложете истината в живота си. Много просто – той трябва да приложи истината. Истината е алхимическият, философският камък, който превръща нещата. Който носи истината в себе си, той е безсмъртен; той е господар на положението, цялата природа го познава и отдето мине, всичко живо го поздравява: цветя, животни, хора. Който не носи истината в себе си, постоянно се натъква на противоречия и мъчнотии. Срещнете ли човек, когото всички нападат, ще знаете, че или той не носи истината в себе си, или обществото, в което се движи, стои далеч от нея.
Духът е жената, истината – мъжът. Дето е Духът, Истината и служенето, там е Бог.
Бог е център на вселената, Духът – извор на живота, а Истината – глава на Словото, на разумния живот. Духът и Истината трябва да се съединят в едно и така да се върнат към Бога, да станат едно с Него.
Някой обижда, като мисли, че казва истината. Той трябва да знае, че истината се отличава с едно качество – тя носи свобода за човешката душа. Когато истината стане глава на Словото, човек се освобождава и става щастлив.
Днес пожелавам, да дойде Духът и да стане глава на жената, а Истината – глава на мъжа. Кога ще дойде това време? – Когато жената приеме за глава Духа, а мъжът – Истината. Всеки сам трябва да приеме Духа и Истината в себе си и да не очаква, отвън да му проповядват за тях и да му ги налагат. Уповавайте на вашия дух и на истината в себе си.
Нека мъжът си каже: Аз съм Истината.
105.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
За да опрѣдѣлимъ думата „истина“, обръщаме се къмъ Писанието, въ което се казва: „Глава на Твоето слово е Истината“, значи словото, чрѣзъ което се изказваме, съставлява тѣло на Истината. Въ духовно отношение човѣкъ се опрѣдѣля по качеството на истината, която е вѫтрѣ въ неговата душа.
Всѣки е запознатъ съ думата „истина“ и вие често казвате: „Говоришъ ли ми истината, истина ли е това?“ Истината всѣкога опрѣдѣля отношенията, които сѫществуватъ. Всѣки, който не е сигуренъ въ истината, ще се колебае. Слѣдователно колебанието у насъ е признакъ, че ние нѣмаме още тази абсолютна истина, защото истината като понятие сѫществува, но тя сама по себе си е жива. Понѣкога се изразяваме за истината тъй, както за самото име Иванъ и въ това отношение истината е мъртва, тя е една прѣдстава, но когато кажемъ: „Глава на Твоето слово е Истината“, когато кажемъ: „Богъ е Истина“, ние подразбираме една жива сѫщность. Онѣзи, които искатъ да бѫдатъ красиви, нека намѣрятъ истината и всички ще ги обичатъ. Нѣкой казва: „Пожълтѣлъ съмъ.“ Рекохъ, намѣри истината, тя ще ти придаде каквито искашъ краски.
Слѣдователно истината е онзи алхимически камъкъ, който може да прѣвръща нѣщата.
Духътъ е жената, истината – мѫжътъ. Като се съединятъ духътъ, истината и кланянето, това създава истинското служене на Бога.
Духътъ е изворъ на живота, а Истината е глава на Словото, на разумния животъ, затова тѣзи два елемента трѣбва да се съединятъ въ Бога, да се върнатъ към Бога и да станатъ едно съ Него.
Когато дойде духътъ, когато истината стане глава, тази истина ще ви направи щастливи. Бихъ желалъ духътъ да стане глава на жената, а истината – глава на мѫжа и тогава Христосъ ще дойде и ще си направи жилище между васъ. Ще кажете: „Кога ще дойде Христосъ?“ Когато жената направи за глава духа, а мѫжътъ – истината.
Затова рекохъ на българитѣ: „Имайте вѣра вѫтрѣ въ себе си, не се уповавайте никому, освѣнъ на Бога, на васъ, на вашия духъ, на истината, на този Богъ, Който е наредилъ всичко въ света.“ Всичко, което става сега въ свѣта, не е случайно, то е въ реда на нѣщата.
14.8.1917г.
106. Писмо - 14 септември 1917 г., ИБ , Варна
За мене истината сега е ясна.
2.9.1917г.
107. До всички приятели, ИБ , Варна
Дръжте Истината, изложена в Неговото живо Слово, което е Христос.
21.12.1917г.
108. Писмо - 21 декември 1917 г., ИБ , Варна
Служете на душата си с истината и великият, живият Баща на мира, Отец на бъдещите векове ще бъде с вази и вие с Него; само тогава ще познаете истинския Бог и Христа.
9.2.1918г.
109. Писмо - 9 февруари 1918 г. Варна, ИБ , Варна
Стани, стани и истината облечи "
Всички, които горещо обичат истината, на които сърцата са пълни със смирение Божествено, с милостиво сърце Господне могат да си препишат тия думи.
22.3.1918г.
110. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Говори право, защото с истината ти ограждаш своята глава.
30.6.1918г.
111. Доведете го,  НБ , София
Магарето е правдиво, обича Истината, но човекът го наказал за искреното му мнение. Понеже конят не казал Истината, Бог го назначил на служба при човека, да ходи навсякъде с него: на нивата, на война.
С това Той искаше да възстанови Истината. Който прилага Истината, той ще победи.
Ослицата, т.е. човешкото тяло, трябва да бъде свободно, да прилага Истината, а не да бъде вързано. Защо? Не защото говорят Истината, но защото се страхуват от нея. Понеже на времето си магарето каза Истината, днес само го бият; конят не каза Истината, затова ходи с господаря си на война и там го обстрелват.
Има хора, които за Истината всякога излизат на пръв план; има и такива, които остават на последно място. Дойдат ли до Истината, те приличат на циганина, който когато поканвали на ядене, на пиене, всякога пръв отивал.
Помнете: Истината не може да се залъже.
111.2 Доведете го ( втори вариант )
Магарето е правдиво, обича истината, но човѣкътъ го наказалъ за искреното му мнение. Понеже коньтъ не казалъ истината, Богъ го назначилъ на служба при човѣка, да ходи навсѣкѫде съ него: на нивата, на война.
Съ това Той искаше да възстанови истината. Който прилага истината, той ще победи. Ослицата, т. е. човѣшкото тѣло трѣбва да бѫде свободно, да прилага истината, а не да бѫде вързано. Защо? Не защото говорятъ истината, но защото се страхуватъ отъ нея. Понеже на времето си магарето каза истината, днесъ само го биятъ; коньтъ не каза истината, затова ходи съ господаря си на война и тамъ го обстрелвать.
Има хора, които за истината всѣкого излизатъ на пръвъ планъ; има и такива, които оставатъ на последно мѣсто. Дойдатъ ли до истината, тѣ приличатъ на циганина, който, когато поканвали на ядене, на пиене, всѣкога пръвъ отивалъ.
Помнете: истината не може да се залъже.
7.7.1918г.
112. Трите положения,  НБ , София
Човек влиза в пътя на Истината, с желание да следва Бога, да придобие Неговата Любов.
Желая да бъдете силни в Любовта, в Мъдростта, в Истината, в Правдата и в Добродетелта, в кротостта и смирението, във вярата и в надеждата.
112.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Човѣкъ влиза въ пѫтя на истината, съ желание да следва Бога, да придобие Неговата Любовь.
Желая да бѫдете силни въ любовьта, въ мѫдростьта, въ истината, въ правдата и въ добродетельта, въ кротостьта и смирението, въ вѣрата и въ надеждата.
14.7.1918г.
113. В истия час,  НБ , София
Кой каквото ще да казва, Духът знае Истината, а душата търси Знанието и Свободата.
113.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Кой каквото ще да казва, Духътъ знае истината, а душата търси знанието и свободата.
23.7.1918г.
114. Заведеевата майка,  НБ , София
Красотата има отношение към Истината.
114.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Красотата има отношение къмъ истината.
28.7.1918г.
115. Събличане и обличане,  НБ , София
Като ставате сутрин от сън, облечете дрехата на Надеждата, на Вярата, на Любовта, на Истината, на милосърдието.
Както обличате и събличате ризата си, така може да се облечете в новите дрехи на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Вярата, на Надеждата, на мира и т.н.
Днес мъжете и жените взаимно се лъжат, скриват Истината, а после се карат. Какво благословение могат да очакват мъжете и жените, ако се лъжат и надхитряват? Ако мъжът говори Истината, жената няма да се съмнява в него.
Той я запита защо се смее, но тя скри Истината и каза, че не се смее.
115.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Като ставате сутринь отъ сънь, облѣчете дрехата на надеждата, на вѣрата, на любовьта, на истината, на милосърдието.
Както обличате и събличате ризата си, така може да се облѣчете въ новитѣ дрехи на любовьта, на мѫдростьта, па истината, на вѣрата, на надеждата, на мира и т. н.
Днесъ мѫжетѣ и женитѣ взаимно се лъжатъ, скриватъ истината, а после се каратъ. Какво благословение могатъ да очакватъ мѫжетѣ и женитѣ, ако се лъжатъ и надхитряватъ? Ако мѫжътъ говори истината, жената нѣма да се съмнява въ него.
Той я запита, защо се смѣе, но тя скри истината и каза, че не се смѣе.
4.8.1918г.
116. Доброто вино,  НБ , София
Следователно, като мине лоша мисъл през ума ви, отправете към нея Мъдростта; като мине лошо чувство, например, омраза, в сърцето ви, отправете към него Любовта; и най-после, като се натъкнете на лъжата, отправете към нея Истината.
116.2 Доброто вино ( втори вариант )
Следователно, като мине лоша мисъль презъ ума ви, отправете къмъ нея мѫдростьта; като мине лошо чувство, напримѣръ, омраза, въ сърдцето ви, отправете къмъ него любовьта; и най-после, като се натъкнете на лъжата, отправете къмъ нея истината.
11.8.1918г.
117. Две жени,  НБ , София
Вярващият си служи с Любовта, с Мъдростта и с Истината като със звонков капитал и разчита на тях.
Къде трябва да бъде Той – пред човека, или вътре в него? По този въпрос могат да се правят различни тълкувания, но важно е да се знае Истината.
117.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Вѣрващиятъ си служи съ любовьта, съ мѫдростьта и съ истината като съ звонковъ капиталъ и разчита на тѣхъ.
Кѫде трѣбва да бѫде Той, предъ човѣка, или вѫтре въ него? По този въпросъ могатъ да се правятъ различни тълкувания, но важно е да се знае истината.
18.8.1918г.
118. Погледна Петра,  НБ , София
Той ще му проговори чрез устата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Добродетелта.
118.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Той ще му проговори чрезъ устата на любовьта, на мѫдростьта, на истината, на правдата и на добродетельта.
25.8.1918г.
119. Скритият квас,  НБ , София
Обаче, всяка проповед, която има за основа Любовта, Мъдростта и Истината, не заблуждава.
Не ви упреквам, че не любите, но ви казвам Истината, която ще ви освободи от заблужденията.
Говорете на дъщерите и на синовете си Истината дотолкова, доколкото те могат да ви разбират. Какво става днес? Майките се страхуват да говорят Истината пред синовете и дъщерите си, но им търсят подходяща партия – богати или учени.
119.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Обаче, всѣка проповѣдь, която има за основа любовьта, мѫдростьта и истината, не заблуждава.
Не ви упрѣквамъ, че не любите, но ви казвамъ истината, която ще ви освободи отъ заблужденията.
Говорете на дъщеритѣ и на синоветѣ си истината дотолкова, доколкото тѣ могатъ да ви разбиратъ. Какво става днесъ? Майкитѣ се страхуватъ да говорятъ истината предъ синоветѣ и дъщеритѣ си, но имъ търсятъ подходяща партия — богати или учени.
1.9.1918г.
120. Вкъщи,  НБ , София
И духовните къщи са направени по същия начин, но материалите им са фини – материали на Добродетелите: на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието, на Вярата и др.
Те не говорят Истината – от страх се качват на дървета – те не са смели; други пък лягат на земята и се преструват на умрели – и те са страхливи.
120.2 Вкѫщи ( втори вариант )
И духовнитѣ кѫщи сѫ направени по сѫщия начинъ, но материалитѣ имъ сѫ фини — материали на добродетелитѣ: на любовьта, на мѫдростьта, на истината, на правдата, на добродетельта, на милосърдието, на вѣрата и др.
Тѣ не говорятъ истината — отъ страхъ се качватъ на дървета.
15.9.1918г.
121. Не може да се укрие,  НБ , София
Не само това, но и децата си изработват своя философия за Живота и казват: „Не е нужно всякога да се говори Истината.
На какво? На Истината.
Детето ви е там, дето вие сте били преди сто години. – „Аз не помня нищо.” – Че ти не помниш нищо, това не опровергава Истината. Помните ли, че сте били в утробата на майка си? Ако не помните, и това не опровергава Истината.
121.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Не само това, но и децата си изработватъ своя философия за живота и казватъ: Не е нуждно всѣкога да се говори истината. Думата „попъ” означава баща; всѣки свещеникъ е баща. — На какво? — На истината.
Детето ви е тамъ, дето вие сте били преди сто години. — Азъ не помня нищо. — Че ти не помнишъ нищо, това не опровергава истината. Помните ли, че сте били въ утробата на майка си? Ако не помните, и това не опровергава истината.
22.9.1918г.
122. Двамата братя,  НБ , София
Каже ли някой, че нищо не е получил от майка си и от баща си, той не говори Истината. И той не говори Истината.
122.2 Двамата братя ( втори вариант )
Каже ли нѣкой, че нищо не е получилъ отъ майка си и отъ баща си, той не говори истината. И той не говори истината.
29.9.1918г.
123. В мое име,  НБ , София
Защо се събират двама или трима заедно? Да намерят Истината, която ще внесе спокойствие и мир в душата им.
Божият поклонник носи със себе си Божията Правда и се обръща към всички народи с думите: "Народи, въдворете Божията Правда на земята!" Ако иде от север, Той проповядва на хората Истината.
123.2 Въ мое име ( втори вариант )
„Тамъ съмъ и Азъ срѣдъ тѣхъ.” Защо се събиратъ двама или трима заедно? — Да намѣрятъ истината, която ще внесе спокойствие и миръ въ душата имъ.
Божиятъ посланикъ носи съ себе си Божията Правда и се обръща къмъ всички народи съ думитѣ: Народи, въдворете Божията Правда на земята! Ако иде отъ северъ, Той проповѣдва на хората истината.
6.10.1918г.
124. Да се роди,  НБ , София
Такова разнообразие съществува и в проявите на хората в приложението на Любовта, на Мъдростта и на Истината.
124.2 Да се роди ( втори вариант )
Такова разнообразие сѫществува и въ проявитѣ на хората въ приложението на любовьта, на мѫдростьта и на истината.
20.10.1918г.
125. Дух Господен,  НБ , София
Понякога се позволява и бялата лъжа, но само за опаковка на Истината. Когато някой иска да знае Истината, казвам му: извади опаковката на това, което ти е казано, и сам ще намериш Истината. Същото се отнася и до Истината. Това показва, че, като се стреми да изнесе Истината, човек попада на лъжата. Значи, формата, чрез които човек иска да изнесе Истината, излиза лъжлива. Лъжата пък представлява карикатура на Истината.
Хората не могат още да прилагат Истината.
Тъй щото, слушайте този, който проповядва Истината.
Ако човек лъже, той може да говори и Истината; ако мрази, може и да обича; ако взема, може и да дава.
Отворете умовете и сърцата си, да влезе Истината в тях.
125.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Понѣкога се позволява и бѣлата лъжа, но само за опаковка на истината. Когато нѣкой иска да знае истината, казвамъ му: Извади опаковката на това, което ти е казано, и самъ ще намѣришъ истината. Сѫщото се отнася и до истината. Това показва, че, като се стреми да изнесе истината, човѣкъ попада на лъжата. Значи, формата, чрезъ която човѣкъ иска да изнесе истината, излиза лъжлива. Лъжата пъкъ представя карикатура на истината. Хората не могатъ още да прилагатъ истината.
Тъй щото, слушайте този, който проповѣдва истината.
Ако човѣкъ лъже, той може да говори и истината; ако мрази, може и да обича; ако взима, може и да дава.
Отворете умоветѣ и сърдцата си, да влѣзе Истината въ тѣхъ.
3.11.1918г.
126. Призваните,  НБ , София
Не се съмнявайте в Истината.
Във влагата, във водата се крие Божественият живот, в топлината – Любовта, а в светлината – Истината.
Прилагайте Истината и Любовта в живота си. Излезте от своята черква и влезте в Божествената църква на Любовта, на Правдата, на Истината, на Добродетелта.
126.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Не се съмнявайте въ истината.
Въ влагата, въ водата се крие Божествениятъ животъ, въ топлината — любовьта, а въ свѣтлината — истината.
Прилагайте истината и любовьта въ живота си. Излѣзте отъ своята черква и влѣзте въ Божествената църква на любовьта, на правдата, на истината, на добродетельта.
17.11.1918г.
127. Като чуха,  НБ , София
Да се чуди човек, това не показва, че е убеден в Истината. ”И като чуха, зачудиха се."
Вие не сте приложили Истината, Любовта, Правдата, Доброто, а се питате как може да живее човек с тях.
Как ще разбереш един инструмент, ако не го опиташ? Чудни са хората, които мислят, че като турят нещо на своята маса, веднага ще намерят Истината. Истината не може да се постави на никаква маса.
Всички познавате Истината, защото сте излезли от Бога. – “Не сме добри, не сме учени.” От осем хиляди години насам вие сте давали дан само на кесаря.
127.2 Като чуха ( втори вариант )
Въ това отношение, човѣкъ е кесарь на земята. „Като чуха, зачудиха се.” Да се чуди човѣкъ, това не показва, че е убеденъ въ истината.
Вие не сте приложили истината, любовьта, правдата, доброто, а се питате, какъ може да живѣе човѣкъ съ тѣхъ.
Какъ ще разберешъ единъ инструментъ, ако не го опиташъ? Чудни сѫ хората, които мислятъ, че като турятъ нѣщо на своята маса, веднага ще намѣрятъ истината. Истината не може да се постави на никаква маса.
Всички познавате истината, защото сте излѣзли отъ Бога. — Не сме добри, не сме учени.
1.12.1918г.
128. Изобилният живот,  НБ , София
Който много обещава, не говори Истината.
128.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Който много обещава, не говори истината.
5.12.1918г.
129. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Тя „съглежда нива” с очите си, защото очите представляват извор на Истината.
129.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Съглежда нива съ очитѣ си, защото очитѣ представятъ изворъ на истината.
29.12.1918г.
130. Неизвестното,  НБ , София
Казано е, че нито в Ерусалим ще се кланяте, нито на тази планина, но ще отправите ума, сърцето и душата си към Господа на Любовта, на Мъдростта и на Истината.
130.2 Неизвестното ( втори вариант )
Казано е, че нито въ Ерусалимъ ще се кланяте, нито на тази планина, но ще отправите ума, сърдцето и душата си къмъ Господа на любовьта, на мѫдростьта и на истината.
12.1.1919г.
131. Великите условия на живота,  НБ , София
Казано е в писанието: „Бог е възлюбил истината в човека.“ Който съзнава това, той е носител на истината, той никога не отпада, никога не лъже. Който отрича истината, живее в сянка, в тъмнина.
Този кон може да каже, че се е разговарял с царя, но другите, или трябва да вярват на думите му, или да отрекат истината, че царят може да се разговаря с конете.
Светлината има отношение към истината. Както светлината разкрива всички скрити неща, така и истината, дето мине, всекиго докосва. Истината разкрива човека във всичката му голота. Ще кажете, че истината е страшна. – Защо да е страшна? – Защото съблича човека.
Човек става откровен и готов да говори истината, само когато се напие.
Ще дойде ден, когато всички хора ще познаят Отца си, ще бъдат готови да говорят истината и ще положат живота си заради Неговите овце.
Светъл ум е нужен на човека, за да възприеме любовта без омраза, истината без лъжа, мъдростта без глупост.
Поставете любовта и истината за основа на вечния живот, а мъдростта – за украса! Само така ще познаете Отца си и ще положите живота си за Неговите овце.
16.1.1919г.
132. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
Да се съблечете от вехтия человек, според по-предишното си поведение, който тлее в прелъстителните похоти; и да се подновявате в духа на вашия ум, и да се облечете с новия человек, създадения по образа на Бога в правда и в светост на истината. (4:22-24)
Затова отхвърлете лъжата, която е качество на ума, негов недостатък и всякога с ближните си говорете само истината.
19.1.1919г.
133. Голямата вяра,  НБ , София
Нали имаш вяра, знание, защо се отчайваш? Силата на човека се познава в изпитанията. – Ще умре детето ми, а то трябва да живее. – Ако е нужно да живее, ще живее; ако преждевременно умре, бъди доволен, че е свършило някаква работа на земята и след време ще дойде пак между вас, да продължи работата си. – Вярно ли е това? – Ако си вярващ, сам ще провериш това; ако не вярваш, ще се мъчиш, без да се домогнеш до истината.
Говори за истината, без да я познава.
26.1.1919г.
134. Лозата и пръчките,  НБ , София
Той мисли, че от всичко може да се учи, но всъщност никога не дохожда до познаване на истината.
Който мисли, че е лоза, той или не разбира истината, или се заблуждава.
Така Той изнасял истината на хората без да ги засегне. Мощен е езикът на истината, но за онези, които го разбират. Който не разбира този език, казва, че истината е горчива.
2.2.1919г.
135. Като себе си,  НБ , София
На всички е позната истината, че хората не обичат старите неща.
Кой е ходил на онзи свят и се е върнал оттам, за да опише, какво има и какво го очаква? Нека дойдат учените, философите, които говорят за онзи свят, да се разберат помежду си, да видят, на какъв език пишат и обясняват истината.
Истината, любовта, се обличат в стари, окъсани дрехи.
9.2.1919г.
136. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
И за развитието на човечеството учените дават различни обяснения, но истината стои далеч от тях.
Затова Христос казва: „Аз съм пътят, истината и животът.“ И Христос не е проповядвал някаква религия, но е говорил за пътя, истината и живота, към които човек трябва да се стреми.
Мнозина се запитват, защо Христос е говорил повече с притчи и символи. – Целта на Христа е била да каже истината на хората, да им посочи правия път, без да ги обижда.
Истината не се нуждае от доказателства.
2.3.1919г.
137. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Когато се говори истината, хората казват, че ги съблазняват. Бог казва: „Не съизволява душата ми в смъртта на грешника.“ Каже ли някой, че умира от любов, той не говори истината.
Сродството между душите подразбира единство в проявите им, единство във възгледите им, в разбиране на великите добродетели: любовта, мъдростта, истината, правдата и доброто. Истината е квасът на Божествения живот. Всички търсят истината, но не я намират, защото я търсят по крив път, там, дето не е. Вместо на истината, те се натъкват на птичар, който ги туря във своя кафез, при други птички.
Христос е пътят, истината и животът.
При новото възпитание, майката трябва да каже истината на дъщеря си, а бащата – на сина си.
Той казва: Аз не се нуждая от българи, които не се разтопяват, не са кротки и нажалени, не гладуват и жадуват за правдата и истината.
„Ако не бях дошъл.“ Понеже истината е дошла, човек или ще живее, или ще умре – едно от двете.
9.3.1919г.
138. Моето иго,  НБ , София
Трябва ли кадията да се сърди на турчина, че му казал истината? Кой от вас е изпълнил Божията воля както трябва? Нека всеки си отговори, какво е направил за Господа. – Аз ли съм най-голям грешник? Не е въпросът, дали си грешник, или не; важно е, всеки да изпълни волята на Онзи, Който го е изпратил тук на земята.
Ако съчинението ви почива на истината, няма защо да се смущавате.
22.3.1919г.
139. С Любов се взима, НБ , София
На петата си дъщеря бащата написал: “Дъще, твоите дрехи са сини, защото ти носиш Истината, носиш начина, по който хората да не изстиват, т. е. начина как да се запазва Божествената топлина в душата на хората”. Следователно, Истината означава да имаш онзи вътрешен метод, чрез който да не изстиваш. Истината е метод, начин, сила за задържане на Божествената топлина в човешката душа.
Тогава започват да дирят истината, да търсят кой народ е най-благородният.
Щом един човек не ми казва Истината, това показва, че не съм толкова истинолюбив. Всеки пратеник трябва да говори Истината, защото Господ не търпи лъжи и ще освободи хората от тях.
Има два вида вяра: да вярваш в лъжата и в Истината.
30.3.1919г.
140. Детето растеше,  НБ , София
Тогава ще дойдат истинските писатели в света, които ще служат на Истината. Светът се нуждае от истински учени, музиканти, художници, които да разбират Истината и да я прилагат.
6.4.1919г.
141. Господ му рече,  НБ , София
Понеже всякога си служи с лъжата, той казва: Аз лъжа, никога не говоря истината. В това отношение, човек е неиздържано същество: някога говори истината, някога скрива истината. Дяволът казва за човека, че и Бог не знае де е, защото някога си служи с истината, а някога с лъжата.
Желая ви да бъдете Ананиевци – хора на новата мисъл, да ви говори Господ, а вие да говорите истината.
141.2 Господ му рече ( втори вариант )
Понеже всякога си служи с лъжата, той казва: „Аз лъжа, никога не говоря истината." В това отношение човек е неиздържано същество: някога говори истината, някога скрива истината. Дяволът казва за човека, че и Бог не знае де е, защото някога си служи с истината, а някога с лъжата.
Желая ви да бъдете Ананиевци - хора на новата мисъл, да ви говори Господ, а вие да говорите истината.
13.4.1919г.
142. Нито тържик,  НБ , София
Горко на ония, които не оставят своите тържици! Горко вам книжници и фарисеи! Горко вам лицемери! Това са силни изречения. – Защо? – Защото ние обличаме своите заблуждения в хубави форми и, ако някой се осмели да каже истината, вижда ни се грубо.
Ако кажа, че вярвам в друго нещо, не говоря истината.
Долу философските системи, които отдалечават хората от истината! Аз съм сит от тия философски системи.
142.2 Нито тържик ( втори вариант )
Защо? Защото ние обличаме своите заблуждения в хубави форми и ако някой се осмели да каже истината, вижда ни се грубо.
Ако кажа, че вярвам в друго нещо, не говоря истината.
Долу философските системи, които отдалечават хората от истината! Аз съм сит от тия философски системи.
17.4.1919г.
143. Това учение, ИБ , БС , София
Не искам да кажа, че вие не сте на Пътя, че сега търсите Истината.
Някой казва за себе си, че е глупав, но той не говори истината, защото ако това някой друг му го каже, той ще се разсърди.
Това значи да разбираме Истината, която ни се проповядва, да се научим да говорим истината, без да прекаляваме.
Говорете истината тъй, както си е! Само така Господ ще ви научи на всичко и другите хора ще ви съдействат в мислите и желанията ви.
20.4.1919г.
144. Като го видя Петър,  НБ , София
Противоречията водят към истината, но истината не е в тях. Който обича истината и живее в нея, той не се измъчва, не измъчва и другите; той не работи за пари. Такава част представя човешката истина от истината на слънчевите жители.
Питам сегашните хора: Трябва ли да им се проповядва истината? Трябва ли да им се говори за Бога? Някои хора приемат, че Бог съществува, и Го проповядват. Това значи, че всички разбират истината от свое лично гледище.
Истината не се нуждае от доказателства.
Това не е за упрек, но изнасям истината така, както никой досега не я изнасял. На всеки човек се дава съответна част от истината, както на всяко растение – съответен лъч от светлината.
Това не значи, че искам да философствам пред вас, но говоря истината.
Аз дойдох в България да кажа на българите истината, да им посоча правия път.
Любовта, мъдростта и истината са за всички.
Ония, които се казват Петър, нека ме извинят, но аз изнасям истината, И аз съм Петър, но ще знаете, че бъдещето е на Йоановците.
144.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Човек, който обича истината, не се измъчва, не се изтезава, не проповядва за пари.
Следователно ние, съвременните хора на културата, хората на двайсети век, които живеем в слънчевата система и сме далеч деветдесет и девет милиона мили от слънцето, сме намалили истината деветдесет и девет милиона пъти от действителната и с такава истина си служим в света. Значи нашата истина е деветдесет и девет милионна част от истината на слънцето. Бих запитал съвременните хора защо трябва да им се проповядва истината? Едни казват, че има Господ, а други казват, че няма Господ. Като казвам, че всички проповядват за пари, то значи, че всички разбират истината от свое лично, индивидуално гледище.
Думата „лъжа" я употребявам в силната форма на истината.
Не мислете, че искам да ви подиграя, но ви казвам истината тъй, както никой не ви я казвал.
27.4.1919г.
145. Кога се молиш,  НБ , София
Ето защо, нашите мисли, нашите философски разсъждения са на 23° далеч от истината.
Влезете ли в стаичката си, истината, правдата, любовта ще царуват във вас.
145.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Ето защо нашите мисли, нашите философски разсъждения са на двайсет и три градуса далеч от истината.
Влезете ли в стаичката си, истината, правдата, любовта ще царуват във вас.
18.5.1919г.
146. Гредата,  НБ , София
Не, не ви съдя, не съдя никого, но казвам истината.
25.5.1919г.
147. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Това е вярно, но вие изяснявате само една трета част от истината; защото има и друга причина, която съединява тези взривни вещества и вследствие на тези няколко сили се извършва тази експлозия.
1.6.1919г.
148. Отхвърленият камък,  НБ , София
Само когато научим Божествената Мъдрост, само тогава ние ще бъдем в състояние да разбираме Истината, да станем господари на положението, и само тогава ще преобразим света.
8.6.1919г.
149. Гърбавата жена,  НБ , София
Първото положение в живота е да се представи истината в нейната действителна форма.
Този път той още повече се разсърдил и започнал да вика против хората, които му поставяли препятствия на пътя, за да не може да открие истината. Не господине, когато търсиш истината, трябва да гледаш отпреде си, а не нагоре.
Палецът означава: дръж се с Божествения свят, не презирай Божията воля и ум; показалецът – бъди чист и пази правото, което Бог ти е дал; средният – отсъждай всяко нещо с Божествената мярка, за да бъдеш винаги справедлива и милостива към всекиго във всички свои действия; прави това, което искаш и другите да правят на тебе; безименният – обичай Божествената наука: истината, хубавото и красивото в природата, в търговията не лъжи хората; кутрето или най-малкият пръст се отнася за търговията и иска да каже: изпреди добре своята прежда и тъчи добре.
22.6.1919г.
150. Малкият закон,  НБ , София
Така всички се оплакват, всички казват, че не съществува Бог, че истината, доброто, любовта са неща относителни, всичко в живота е относително.
Ако съм проповедник, ще трябва да заобикалям истината, да не ви я кажа в очите, за да не ви обидя.
Аз казвам: Всичко туй е велика лъжа, Истината е вътре във вас.
150.2 Малкият закон ( втори вариант )
Тогава всички се оплакват, всички казват, че Бог не съществува, че истината, доброто, любовта са неща относителни - всичко в живота е относително.
Ако съм проповедник, ще трябва да заобикалям истината, да не ви я кажа в очите, за да не ви обидя.
Не вярвам и в съвременната глупава наука, но вярвам в друга - Божествена наука; не вярвам в глупавата мъдрост, в истината тук на земята, която хората са облекли привидно в истина, а всъщност това е една велика лъжа. Истината е вътре у вас.
19.8.1919г.
151. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, СБ , В.Търново
След това ще се възкачи през пътя на правдата, после ще слезе в пътя на истината, и тогава веч ще се съедини с Бога. Добротата, мъдростта, любовта, правдата и истината — това е пътят, през който човек се възкачва.
В изпълнение волята на Бога чрез любовта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез мъдростта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез правдата е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез добродетелта е силата на човешката душа; в изпълнение волята на Бога чрез истината е силата на човешката душа.
151.2 Обяснения върху обстановката на залата за събрания ( втори вариант )
Слѣдъ това ще се възкачи прѣзъ пѫтя на правдата, послѣ ще слѣзе въ пѫтя на истината, и тогава вечъ ще се съедини съ Бога. Добротата, мѫдростьта, любовьта, правдата и истината — това е пѫтьтъ, прѣзъ който човѣкъ се възкачва. Надписътъ на пентограмата е: въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ любовьта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ мѫдростьта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ правдата е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ добродѣтельта е силата на човѣшката душа; въ изпълнение волята на Бога чрѣзъ истината е силата на човѣшката душа.
20.8.1919г.
152. Правият път, СБ , В.Търново
Следователно за нас Христос е почвата, в която като се посадим, виждаме Бога, светлината и топлината, сиреч Истината и Любовта.
20.8.1919г.
153. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Сега какво ще кажете вие на вашия Баща? (Ще Го слушаме.) Тогава Бог казва: „Аз ще изпратя отгоре по един от Моите служители, от ангелите, за да проверят у всекиго едного дали казва Истината.“ Като се върнат назад при Бога, те ще Му кажат какво правят малките богове на Земята. Всеки от вас да започне да мисли върху Истината, а за това има възможност – винаги има възможност да я разбере.
22.8.1919г.
154. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Като срещнете брата си, кажете му истината: „Братко, имаш едно петно около един сантиметър, едва се забелязва, дай да го изтрия.“ Не казвайте, че петното е много голямо и много тъмно – констатирайте нещата тъй, както са си, винаги говорете истината, ни повече, ни по-малко.
Това може да ви се види схоластично или, както казват, извъртане на истината.
23.8.1919г.
155. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ , В.Търново
Схващате ли ме ясно? Когато трябва да кажете правдата, истината, кажете я, макар и Земята да се обърне с главата надолу, дори когато това ви коства и живота. Много пъти се питате: „Какво ще кажат хората, ако кажа истината?“ Каквото и да кажат хората, заливайте къщата с котли вода и я гасете.
Друга Добродетел е Истината. Само в света на Истината може да се намери цената на всички неща. Понеже Истината е светлина и топлина, тя е тясно свързана с Любовта и дава възможност на Любовта да развива скритите сили отвътре навън.
24.8.1919г.
156. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Аз искам да направя Истината достъпна за вашите умове, затова ще си послужа с езика, с който разполагаме.
Ако отидете на Слънцето, ще видите че тамошните жители имат много милиарди енергия за културата на България, за Обич, за религиозни вярвания и за повдигане в пътя на Истината.
24.8.1919г.
157. Методи за приложение, СБ , В.Търново
Метод за уякчаване на Истината: през цялата година да намерите най-малко 40 същества, онеправдани в нещо или намиращи се в някое нещастие, и да ги успокоите в името на Истината. Спрете се пред тях и кажете: „Господи, аз искам да бъда истинолюбив, искам да влея Истината в тези души“; или: „Господи, Великото Благо на Живота, тъй си казвал в миналото, тъй казваш и сега: „Аз съм Истината“; ние искаме да работим и да внесем Истината в нашите души и в душите на нашите ближни.“ Ако постъпвате така, като ви срещна след една година, няма да ви позная.
24.8.1919г.
158. Начин за себеконтрол, СБ , В.Търново
Ако умът ви право разрешава въпросите на Истината и вярата, ще поставите синя точица – има подем. Ако сте били смели и решителни в Истината и вярата, ще поставите виолетова точица. Ако е твърда и положителна в Истината – синя точица. А ако е непоколебима в пътя на Истината – виолетова точица.
26.8.1919г.
159. Първи наряд за 1919/20 г., СБ , В.Търново
Ако ще имате повече дни на пост, тогава ще четете още и Приливи и отливи, Новото основание, Многоценният бисер, Учителите, Марта и Мария и Истината.
26.8.1919г.
160. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ , В.Търново
За постигането на Истината в нашите духове.
28.9.1919г.
161. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Блажен оня народ, който Бог ръководи и отправя в пътя на правдата и истината.
161.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Блажен оня народ, който Бог ръководи и отправя в пътя на правдата и истината.
9.11.1919г.
162. Бог е говорил,  НБ , София
Всички казват: „Мойсея познаваме, но Тоя отде е, не знаем.” Право казват евреите, че не познават Христа защото не можеш Да познаеш истината, докато не я опиташ.
Щом приемем любовта и мъдростта, ще дойдат истината и правдата.
Който казва, че времето още не е дошло, той не говори истината.
Само три закона съществуват: законите на любовта, на мъдростта и на истината. Казвам: Щастлива България I Освободете се от тия връзки, от тия вериги и от хората, които не говорят истината. Имайте добрината да ме изслушате, един ден ще проверите истината.
Той е ден, в който лъжата и истината заживяват заедно. Знаете ли, какво значи, да се оженят лъжата и истината? Лъжата казва: От тоя ден аз ще мълча, ще говоря само истината.
162.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Право казват евреите, че не познават Христа, защото не можеш да познаеш истината, докато не я опиташ.
Щом приемем любовта и мъдростта, ще дойдат истината и правдата.
Който казва, че времето още не е дошло, той не говори истината.
Само три закона съществуват: законите на любовта, на мъдростта и на истината.
Казвам: „Щастлива България!" Освободете се от тия връзки, от тия вериги и от хората, които не говорят истината.
Имайте добрината да ме изслушате, един ден ще проверите истината.
Той е ден, в който лъжата и истината заживяват заедно.
Знаете ли какво значи да се оженят лъжата и истината? Лъжата казва: „От тоя ден аз ще мълча, ще говоря само истината."
16.11.1919г.
163. Двамата свидетели,  НБ , София
Защо именно на двама души свидетелството е вярно, а не на единия, и кои са тия двамата? Ако в съвременните съдилища двама съдещи се повикат двама, трима или десет души свидетели, които обичат да лъжат, или които не обичат да говорят истината, съдиите няма да вземат под внимание тяхното свидетелство.
Само ония неща в природата говорят истината, които са неменяеми.
Какво има тук да се аргументира, че еди-кой си автор казал това или онова? И хората четат разни философи, четат, докато най-после биват принудени да погледнат истината в природата: как са нещата действително в живота – това, което говорят сърцето и умът. Бъдете верни на тези два принципа, и вие ще имате подкрепата на невидимия свят, който е около вас и помага на всекиго, който търси истината.
Предпочително е да носи човек халат и да има свеж ум, да говори истината, отколкото да носи корона, да заема високо положение в света и да бъде последен лъжец.
30.11.1919г.
164. И отиде та се представи,  НБ , София
Тези величини са любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта.
Този е пътят, който води към любовта, мъдростта и истината.
7.12.1919г.
165. Ще живее,  НБ , София
Тя е живот на любовта, на мъдростта, на истината, на правдата и на свободата. Като си истинолюбив и говориш истината, това е дарба.
Не говорите истината.
Нека втория ден облече костюма на истината – синият цвят, и така да се покаже на своя възлюбен.
Ако е за истината, готов съм да я слушам и от децата, и от жабите, и от мухите.
165.2 Ще живее ( втори вариант )
Втория ден ще облече облеклото на истината, синия костюм, и така да се хареса на обичния си.
Ако една жаба ми говори истината, аз ще я слушам най-внимателно.
14.12.1919г.
166. Работи на лозето ми,  НБ , София
Човек трябва да бъде искрен към себе си, да не карикатури истината.
Защо се страхуват? Ако има човек в България, който говори истината, който изнася нещата, както са в целокупния живот и в разумната природа, това съм аз.
166.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Всички хора не представят истината тъй, както си е, а й поставят гарнитури.
Оставям всички, които разбирате истината, да си припомните какво ви е говорил някога вашият Баща и какво сте извършили, защото Той е говорил на всинца ви.
21.12.1919г.
167. Денят на доброто,  НБ , София
Правдата, Истината, Мъдростта, Любовта са силите, които работят за доброто, за да се реализира то в човешкия живот.
Ако ме слуша някой евангелист, ще каже: „Евангелист ли е?“ Ако не е, ще каже: „Не го слушайте, не може да говори истината“.
8.1.1920г.
168. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Ония, които отбягват истината, сами се натъкват на страдания. Учението, което се преподава от поколение на поколение, че истината не може да ни спаси, не е право.
Какво става днес? Дойде един, изопачава истината.
И така ме съдите, поне да бях взел и тях. – Похвалявам обвиняемия, който си казал истината.
168.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Ония, които отбягват истината, сами се натъкват на страдания. Учението, което се преподава от поколение на поколение, че истината не може да ни спаси, не е право.
Какво става днес? Дойде един, изопачава истината.
Похвалявам обвиняемия, който си казал истината.
16.1.1920г.
169. Надеждата,  ИБ , Русе
Кажи му истината — имам пари, но не мога, не искам да ти дам.
169.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Кажи истината - имам пари, но не мога, не искам да ти дам.
18.1.1920г.
170. Добрият пастир,  НБ , София
Религията е само една трета от истината. Значи, религиозните познават само една трета от истината. Следователно, не им се сърдете, когато правят погрешки. – Ти духовен ли си? – Духовните познават две трети от истината – и на тях липсва нещо. – Ти Божествен човек ли си? – Божествените хора познават цялата истина, т.е. три трети от нея. Ето защо, за да познае човек истината, трябва да бъде едновременно и религиозен, и духовен, и Божествен. – Как се проявява религиозният? – Като срещне беден, окъсан човек, той ще го заведе в един магазин, ще му купи дрехи и ще го изпрати да си върви. Среща го Божественият човек, поканва го в дома си и започва да му говори, дава му знания, запознава го с истината, която му дава възможност да живее добре.
Животът е борба. – Това е една трета от истината.
При всяко отклоняване от тоя въпрос, всякога ще ни липсва или една трета, или две трети от истината — все ще липсва нещо.
България се нуждае от искрени хора, които говорят истината.
Казваш: Добре съм. – Не говориш истината.
170.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Религията е само една трета от истината. Значи религиозните познават само една трета от истината. Следователно не им се сърдете, когато правят погрешки. „Ти духовен ли си?" Духовните познават две трети от истината - и на тях липсва нещо. „Ти Божествен човек ли си?" Божествените хора познават цялата истина, тоест три трети от нея.
Ето защо, за да познае човек истината, трябва да бъде едновременно и религиозен, и духовен, и Божествен. Среща го Божественият човек, поканва го в дома си и започва да му говори, дава му знания, запознава го с истината, която му дава възможност да живее добре.
Това е една трета от истината.
При всяко отклоняване от тоя въпрос всякога ще ни липсва или една трета, или две трети от истината - все ще липсва нещо.
България се нуждае от искрени хора, които говорят истината.
Не говориш истината.
18.1.1920г.
171. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Следователно, истината трябва да се говори, но само в името Божие.
22.1.1920г.
172. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Когато Христос е казал: „Вие сте гробища варосани", не е бил далеч от истината.
22.1.1920г.
173. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Добре е човек да заема първо място в истината, в любовта, в добродетелта, в мъдростта, но, ако иска да заеме първо място в този свят, ще изгуби изкуството да бъде смирен и кротък.
Бих желал всички да сте първи в любовта, в истината, в мъдростта, в правдата, в кротостта, в смирението, в милосърдието.
5.2.1920г.
174. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Трябва да разберете истината, без да се разочаровате: колкото повече връзки имате в света, толкова повече мъчения ще имате.
8.2.1920г.
175. Молитвата, НБ , ИБ , София
Затова Христос казва, че само когато отидеш при твоя Отец, Той ще те научи как да говориш разумно, понеже казва в Писанието: “Глава на Словото е Истината.” Само тогава ние ще говорим добре. А за да намерим тази глава, казва Христос: “Влез в тайната си стаичка и моли се Отцу твоему.” Който е глава на Истината. Истината е глава на твоето Слово. Следователно, ако вие дадете истината на хората, ако тази истина е храна и ако вие им дадете тази храна, вие ще им влияете.
Вие може да опитате моите думи, без да ви кажа кой е виноват, който казва истината ли? И аз искам да ви кажа как да съградите къщите си.
Приятел на Бога е всеки човек, който прави добро, който обича Истината и на когото сърцето е винаги топло. Всеки човек, който върши добро и говори Истината, той е израилтянин.
Аз не говоря задкулисно, а казвам истината право в очите. Който казва, че Бог живее в църкви, направени от камъни, не говори истината.
19.2.1920г.
176. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Всичкото изкуство на този човек се състояло в това да им казва направо истината.
22.2.1920г.
177. Аз съм жив,  НБ , София
Казвам: Приятели, всички сте прави, но вашите шишета са толкова малки, че не могат да съберат даже една стомилионна част от водата на истината. Не казвам, че не сте взели от водата на истината, но тя не е всичката.
Задачата на бъдещата култура е да разкрие истината в проста, ясна и приложима форма. Плодът на истината е тоя, който Христос изразява чрез стиха: „Аз съм жив”.
Прав съм, наистина, по отношение на тях, но не съм прав по отношение на истината.
Важно е да се изнесе истината. Който говори истината, той е истински човек, той е едно с Бога. Ако едно дете говори истината, и него бих слушал, както и големия човек.
Моето достойнство се заключава в това, което правя за своята душа; моето достойнство се заключава в истината, на която служа; моето достойнство се заключава в любовта, която нося в душата си; моето достойнство се заключава в живота, който е даден на мене и на всички хора.
Аз ще ти покажа истината.
Това значи, да му каже истината.
От много философстване, някои евангелисти са дошли до извъртане на истината. Извъртането отдалечава човека от истината.
Арахангел Михаил представя истината, която ще затръби чрез човешката уста.
177.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Бъдещата култура ще седи само в това, да се разкрие истината тъй, че да бъде тя проста, ясна и приложима.
Да, по отношение на тях съм прав, но по отношение на истината съм крив, защото православните не са такива, каквито ги казах.
Безразлично е кой е изказал истината. Онзи човек, който казва истината, той е едно с Бога. Може да е някое дете, но казва ли истината, аз ще го слушам тъй, както бих слушал всекиго, ще се ползвам от това дете.
Моето достойнство се състои в това, което аз правя зарад своята душа; моето достойнство се състои в истината, на която служа, която произвежда любовта; моето достойнство се състои в извършването на туй, което ми дава живот, и което на хората дава живот.
Когато ти изпитваш туй жило, Христос, Който е жив, ти казва: „Не бой се, Аз ще ти покажа истината, тази отрова не ти е потребна."
Свещеникът не трябва да го залъгва, а да извади всичката отрова от неговата душа, трябва да му каже истината.
Какво искам да ви кажа? (Учителят вдига ръцете си нагоре.) Българите като играят ръченица, тези две семена на истината, положени долу в почвата, дават най-добрия живот вечен.
26.2.1920г.
178. Великата майка, ИБ , БС , София
Няма ли противоречие, вие сте далеч от Истината.
Вие търсите тайната, Истината на Живота някъде вън и ми казвате: "Научи ни как да я намерим!" Научете се да разбирате себе си и да намирате тази тайна в себе си.
Казвам ви истината.
29.2.1920г.
179. Що казва Духът,  НБ , София
Кой е обърканият: който притежава шестото чувство, или оня, който отрича истината? Не е въпрос да се доказва, кой е объркан, но да се докаже, че съществува шесто чувство в човека.
Христос казва: „Когато Духът на Истината дойде във вас, Той ще ви научи, какво да правите, и ще ви припомни всичко онова, което аз съм ви казал.” Духът ще ви научи на всичко.
179.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Христос казва тъй: „Духът на истината като дойде у вас, Той ще ви настави и припомни всичко, което Аз съм казал."
5.3.1920г.
180. Вяра, ИБ , БС , София
Някои казват: „Ние сме готови за всичко, готови сме да те слушаме!” Тъй се говори, но истината е, че не сте готови да слушате всичко.
7.3.1920г.
181. Ще управлява всички народи,  НБ , София
И аз няма да аргументирам този въпрос, защото земята е така създадена, че ние, сами по себе си, ще се убедим в истината.
Умът на човека трябва да бъде бистър, трезв, да схваща истината.
Ставайте търговци, учители, свещеници, адвокати, съдии, но никога не изопачавайте истината.
Мнозина казват: Това учение не е за българите. – Ако българите не приемат това учение, както го слушат, след десетина години ще разберат, говоря ли истината, или не. Архангел Михаил ще им докаже, по всички правила, дали съм говорил истината. Аз вярвам, че истината е във вас.
Аз говоря истината.
Желая, Бог да проговори на българите, да дойдат мирът, любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта между тях.
9.3.1920г.
182. Девети март (22 март),  ИБ , София
Тъй като слънцето иде от северното към южното полушарие, т.е. от единия полюс на битието към другия, северният всякога означава истината, а южният – добродетелта.
Северозападният вятър, който духа, показва, че всяко нещо, което правите, трябва да става по подбуждение на истината. Защото, гдето е истината, там е и светлината. Като те погледне човек, лицето ти, очите ти трябва да показват готовност да правиш добро, да си справедлив, умен, да любиш и да говориш истината. Когато лицето ти е сериозно, трябва да означава, че мислиш да говориш истината; когато мълчиш, лицето ти да показва, че мислиш да действуваш.
22.3.1920г.
183. Ден на равноденствие,  ИБ , София
Север означава истината, а още и смъртта; юг означава добродетелта и живота.
28.3.1920г.
184. Законът и пророците,  НБ , София
Тя е образ на истината.
Всичко това не почива на истината. Защо да не кажеш на дъщеря си и на сина си всичко, което си научила? Защо да не кажеш цялата истина? Щом знаят истината, те ще гледат на живота с отворени очи; ще бъдат като опитния архитект, който предварително знае, какви сгоди и несгоди ще срещне в работата си.
4.4.1920г.
185. Зачудиха се,  НБ , София
Да казвате, че светът, създаден от Бога, е лош, това значи, че или не говорите истината, или не я разбирате. Той не казва истината.
11.4.1920г.
186. Отиде след Него,  НБ , София
Ако мислите, че не е така, не разбирате истината.
Достатъчно е човек да няма абсолютно никакво съмнение в Божественото, да е проникват от искрено желание да намери истината. Като дойде Христос на земята, убеди ли евреите в истината? Приеха ли те учението Му? – Не Го приеха. Този път ще говоря истината така, както никой не я е изнасял. Когато изнеса истината, в света няма да има вече затвори и бесилки, няма да има вече пролетариат и буржоазия – навсякъде ще има братство.
А за мене казват, че заблуждавам народа. – Не, братя, никого не заблуждавам; вие сте заблудени, а аз говоря истината.
Когато Духът на истината дойде във вас, Той ще ни каже, коя е тази мисъл.
18.4.1920г.
187. Молих се,  НБ , София
Ако християните решат само за един ден да говорят истината, те щяха да оправят света. Този човек не говори истината.
И тъй, ние се нуждаем от великата Божествена наука, чрез която да превърнем страданията си в радост, недъзите си в добродетели; всички болести, всички затвори да изчезнат, и животът на земята да се превърне в музика и песен. – Възможно ли е това? – Възможно е. – Кога? – Когато християните решат, само един ден да говорят истината и да пожертвуват всичко за Господа.
25.4.1920г.
188. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
А какво нещо е дълбочината? – Тя е истината. После идва движението на куба, проявяването на истината. Това означава, че истината прониква във всички плоскости на куба и дава смисъл на любовта. Любовта не е преходна, тя е интензивна; тя може да бъде постоянна само тогава, когато истината почне да действува.
2.5.1920г.
189. По предание,  НБ , София
Според мене, това с само една трета от истината.
Това е старо предание, което не отговаря на истината.
9.5.1920г.
190. Запалят свещ,  НБ , София
Да се приспособяваш на какво? На студ, на лоши хора, които не търпят истината? – Не, истината не търпи тези неща.
И това са благочестиви хора, които говорят истината.
Като говоря така, мнозина ме запитват: Кажи истината направо. По кой начин можем да се очистим и освободим? – Наистина, аз често прикривам истината. На същото основание, и аз пазя истината. Истината, с която всеки ден правя опити, никога не ме е излъгала; всичките ми опити са сполучливи.
После казва: Изнесох нещата, както са в действителност, не скрих истината. Добре е да кажеш истината на човека, но да знаеш, как да я кажеш, как да я посадиш. Значи, ако кажеш истината, кажи я на време и на място.
Дълго време ще сновете! Дълго време ще сричате, докато започнете да говорите и четете, докато разберете истината.
Казвате: Като отидем на онзи свят, там ще научим всичко; там ще разберем истината. Ако на земята не се стремите към истината, и в другия свят няма да се стремите. Следователно, колкото и да е слаб стремежът ви към истината, приложете го, докато сте на земята. Търсете истината! Бъди готов, за най-малкия скъпоценен камък, да продадеш всичко.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.