Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Ами че изпитанията вие сами си ги създавате, защото се оплитате в други чужди кръгове и тогава страдате.
10.3.1912г.
2. Събрание, водено от г-н Петър Дънов на 26 февруари 1912 г., ИБ ,
Изпитанията, които ни идат, трябва да знаете, че от Небето се изпращат.
22.10.1916г.
3. Да я не пия ли?,  НБ , София
Ако при изпитанията човек мени характера си, казваме, че той няма характер.
3.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Ако при изпитанията вие се мените и тази черта се мени, значи у вас няма характер, а всички същества, които нямат характер, те са безлични и нямат индивидуалност.
18.1.1917г.
4. Достатъчна ти е моята благодат, ИБ , София
Колкото изпитанията са по-големи, то и Божествената благодат е по-голяма.
25.2.1917г.
5. Спасението,  НБ , София
Видите ли, че някой много роптае против страданията и изпитанията си, ще знаете, че той е още в началото на мъчнотиите си.
29.3.1917г.
6. Волята Божия, ИБ , БС , София
Допуснете, че сте в първите времена на християнството – колко от вас сте готови да претърпите гоненията и изпитанията? Вие имате малки изпитания в дома си – с мъжа си, с децата си, но те са нищо.
29.9.1918г.
7. В мое име,  НБ , София
Чрез страданията и изпитанията, Той заставя всички хора да отворят прозорците си, да влезе отвън необходимата Светлина за живота им.
7.2 Въ мое име ( втори вариант )
Чрезъ страданията и изпитанията, Той заставя всички хора да отворятъ прозорцитѣ си, да влѣзе отвънъ необходимата свѣтлина за живота имъ.
6.10.1918г.
8. Да се роди,  НБ , София
Наистина, мъчнотиите, изпитанията, на които човек се натъква, до известна степен спъват неговото развитие, но той трябва да прави усилия, да ги преодолява.
8.2 Да се роди ( втори вариант )
Наистина, мѫчнотиитѣ, изпитанията, на които човѣкъ се натъква, до известна степень спъватъ неговото развитие, но той трѣбва да прави усилия, да ги преодолява.
17.11.1918г.
9. Като чуха,  НБ , София
Каква Вяра е тази, която не може да ти помогне при изпитанията в живота? Какво е това знание, което не може да премахне облаците в твоето съзнание? Страданията на хората показват, че те не са изпълнили задълженията си към Бога и към своя ближен.
9.2 Като чуха ( втори вариант )
Каква вѣра е тази, която не може да ти помогне при изпитанията въ живота? Какво е това знание, което не може да премахне облацитѣ въ твоето съзнание? Страданията на хората показватъ, че тѣ не сѫ изпълнили задълженията си къмъ Бога и къмъ своя ближенъ.
12.1.1919г.
10. Великите условия на живота,  НБ , София
Защо идат изпитанията и страданията? – За да се усилят вярата, надеждата и любовта на хората.
19.1.1919г.
11. Голямата вяра,  НБ , София
Нали имаш вяра, знание, защо се отчайваш? Силата на човека се познава в изпитанията. – Ще умре детето ми, а то трябва да живее. – Ако е нужно да живее, ще живее; ако преждевременно умре, бъди доволен, че е свършило някаква работа на земята и след време ще дойде пак между вас, да продължи работата си. – Вярно ли е това? – Ако си вярващ, сам ще провериш това; ако не вярваш, ще се мъчиш, без да се домогнеш до истината.
30.11.1919г.
12. И отиде та се представи,  НБ , София
Щом дойдат изпитанията, те бягат назад и намират, че тази работа не е за тях.
31.12.1920г.
13. Всичкият дълг,  ИБ , Русе
Изпитанията са кал, която се хвърля от черната ложа.
24.4.1921г.
14. В рова на лъвовете,  НБ , София
Изпитанията, през които минават хората, имат различен характер: индивидуален, семеен, обществен, народен и общочовешки. Каквито и да са изпитанията, от какъвто характер и да са, те имат нещо общо.
14.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Сега изпитанията въ свѣта сѫ общи, тѣ сѫ индивидуални, сѣмейни, обществени, народни и общочовѣшки.
29.5.1921г.
15. Да ги изпита,  НБ , София
Но дойдат ли до изпитанията, никой не иска да го изпитват. Те казват: „Всичко е добро, но да не са изпитанията“.
Всеки знае как се разрешават изпитанията.
15.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Всички хора искатъ да се събиратъ, всички искатъ да се умножаватъ, да се степенуватъ, това го желаятъ всички, това е турено въ основата, но съврѣменнитѣ хора не искатъ да бѫдатъ изпитвани; щомъ дойде до изпитанията, казватъ: „Всичко добрѣ, но тѣзи изпитания да не сѫ…“
23.8.1921г.
16. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Значи възмъжали са и минават през първата фаза на изпитанията.
6.11.1921г.
17. Ненаписаните закони,  НБ , София
Само животът на изпитанията и страданията, и то не само на индивидите, но и на народите, или, както казват, „законът на историята“ говори сега.
2.3.1922г.
18. Трите методи на природата, ООК , София
18.2 Методи на природата ( втори вариант )
Много трудности ще срещне той, но като разбира смисъла на изпитанията, ще може да се справи с тях.
4.4.1922г.
19. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
19.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Човек не може изведнъж да се освободи от изпитанията и изкушенията си, но ще прави опити, ще се бори, докато победи.
11.5.1922г.
20. Мястото на човека в природата, ООК , София
20.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Ако не може да се справи с изпитанията си, той не е готов да изпълни Божията воля.
Той трябва да носи изпитанията и обидите с радост.
18.5.1922г.
21. Необятната любов, ООК , София
21.2 Необятната любов ( втори вариант )
Затова, именно, идат страданията и изпитанията.
7.6.1922г.
22. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
22.2 Мисъл, чувство и действие ( втори вариант )
Съзнателно или несъзнателно човек трябва да мине през изпитанията и мъчнотиите в Живота - те не могат да се избегнат.
29.6.1922г.
23. Мечешкият капан!, ООК , София
23.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Следователно изпитанията могат да бъдат кармически, или не, но човек трябва да бъде умен, да знае как да се справя с тях.
Защо и за какво идат изпитанията, не трябва да знае.
27.7.1922г.
24. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
24.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Изпитанията и страданията са пробният камък за човека, както киселините – за златото.
4.8.1922г.
25. Превръщане на енергиите, ООК , София
25.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Изкушенията и изпитанията, горчивините и мъчнотиите неизбежно следват човека, но той трябва да знае как да ги посреща.
Чрез изпитанията, мъчнотиите и горчивините Бог изпитва хората, доколко са готови да плащат задълженията си.
27.8.1922г.
26. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
26.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Ако имате благоприятни условия и сте чисти, това е отлично, но трябва да знаете дали можете в изпитанията да запазите чистотата си.
25.10.1922г.
27. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Когото подложат на изпит, поставят го в реторта и там започват изпитанията.
14.1.1923г.
28. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
28.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Голяма част от страданията и изпитанията на днешното човечество се дължат главно на клетвите, произнесени в името Божие.
21.2.1923г.
29. Първата родена мисъл,  МОК , София
Така именно ще се калите да издържате на изпитанията.
28.2.1923г.
30. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Изпитанията имат предвид да калят човека, да го заставят да учи, да работи, да разбере дълбокия смисъл на живота.
8.4.1923г.
31. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
31.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Като дойдат изпитанията, готови са да се отрекат.
29.4.1923г.
32. Живот вечен, НБ , София
Отговарям: Не скърбете! Изтърпете изпитанията на трите години, та като дойде новият живот, да влезете в тия 25 хиляди години.
9.5.1923г.
33. Движение на разумните сили,  МОК , София
В Живота тези опити не са нищо друго, освен изпитанията, страданията и мъчнотиите, които хората преживяват.
21.6.1923г.
34. Приложение, ИБ , БС , София
Например вие не сте имали изпитанията на Христа. Някои от вас имали ли са изпитанията на апостол Павел? Удариха му пет пъти по тридесет и девет, след което той каза: „Братя, с голяма скръб ще влезем в Царството Божие.
23.3.1924г.
35. Мощните сили на разумната воля,  МОК , София
И вие трябва да ги употребите, когато дойдете до изпитанията. Мнозина от вас ще дойдат до изпитанията. Вие ще кажете: изпитанията ни ще дойдат, понеже влязохме в този път.
Нали сте чели „Великите посветени“ и знаете какви са изпитанията на онзи ученик в пирамидата? Първо е минал през огъня; после през пропастта; след това през водата и най-после е преминал през онази стаичка, в която имало чаша с нектар.
30.3.1924г.
36. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Затова, когато дойдат изпитанията в живота ви, няма да губите присъствието на духа, ще бъдете разположени.
Ако 10 души те теглят и ти устоиш, въжето ти не се къса, ще устоиш и на изпитанията, но ако аз те потегля и въжето ти се скъса, казвам: не можеш да устоиш.
13.4.1924г.
37. Търпение, МОК , София
Запример, някой път трябва да видите дали може да издържате изпитанията и доколко ги издържате.
1.6.1924г.
38. И валя дъждът,  НБ , София
Идат вече изпитанията.
21.12.1924г.
39. Божественото буталце, МОК , София
Изпитанията ще дойдат и трябва да можете да издържате.
39.2 Божественото буталце ( втори вариант )
Изпитанията ще дойдат и трябва да ги издържите.
Изпитанията ще дойдатъ и трѣбва да можете да издържате.
17.6.1925г.
40. Успоредните линии, ООК , София
Изпитанията се занимават с духовни работи, а учението се занимава с чисто Божествения живот.
5.8.1925г.
41. Разумни наблюдения, ООК , София
Изпитанията му не се спират дотук. За всичко, дошло върху него, Йов казва: „Господ дал, Господ взел.“ Отнеха синовете, дъщерите му, Йов казва: „Господ дал, Господ взел.“ Най-после страданията и изпитанията дойдоха върху него самия, засегнаха тялото му.
25.8.1925г.
42. Високият връх, СБ , В.Търново
Ще дойдат изпитанията и ще ви заставят да проявите Любовта.
23.12.1925г.
43. Три вида служене, ООК , София
Който не разбира смисъла на противоречията и изпитанията, като се намери пред тях, казва: „Аз ли съм най-големият грешник в света, че всичко най-лошо да се струпа върху моята глава? Аз ли съм най-лошият човек, че всички да говорят против мен?" - Нито си най-големият грешник, нито си най-лошият човек, но небето те изпитва.
30.12.1925г.
44. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Малките същества се подлагат на едни изпитания, по-големите - на други, а най-големите -на трети, обаче изпитанията за всяко същество са специфични.
17.1.1926г.
45. Благ,  НБ , София
Когато дойдат изпитите, изпитанията в живота ви, радвайте се, не защото ги искате, но те ще ви дадат възможност да проверите силите си, да видите, до колко можете да приложите Божията благост и да пренесете всичко с търпение.
7.3.1926г.
46. Домовит човек,  НБ , София
Човекът се познава във време на изпитанията си.
11.4.1926г.
47. Малкото съпротивление,  МОК , София
Когато разумно понесе страданията и изпитанията си, човек се повдига в съзнанието си.
47.2 Малкото съпротивление ( втори вариант )
Когато разумно понесе страданията и изпитанията си, човек се повдига в съзнанието си.
23.5.1926г.
48. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Само така ще можете да преодолеете изпитанията и мъчнотиите в своя живот.
13.6.1926г.
49. Когато страданията произтичат,  МОК , София
49.2 Произход на страданията ( втори вариант )
Не е достатъчно да каже, че изпитанията му са големи, но той трябва да знае външни или вътрешни са изпитанията му. Ако страданията и изпитанията на човека произтичат от неговото естество, той трябва да се радва, да благодари, че му са дадени условия да расте.
Каквото и да правите, изпитанията ви чакат, не можете да ги избегнете. Той се е калил в живота, вследствие на което може да се справя с мъчнотиите и изпитанията.
16.6.1926г.
50. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Каквото и да ви се случи, кажете си: “Аз зная, че това е велик изпит, които непременно трябва да издържа.” От изпитанията вие ще се учите, ще се калявате.
25.8.1926г.
51. Имената са ви записани, СБ , София
Разликата е само в това, че светските хора не знаят, защо и за какво идват изпитанията, а вие знаете. В тази беседа аз няма да ви разправям защо и за какво идват изпитанията, но четете беседите, проучвайте ги, там са дадени много обяснения.
Ако можете да понесете изпитанията си в живота като светията, на когото ударили две плесници, вие ще разберете и Божествените закони.
28.8.1926г.
52. Правосъдие, СБ , София
Сега, изпитанията в света не са нищо друго, освен условия да се проверим, да видим какви сме.
6.10.1926г.
53. Двата полюса, ООК , София
Когато човек разбира и преживява опитностите, страданията и изпитанията на хората, той става по-мек, по-снизходителен и по-добър към тях.
17.10.1926г.
54. Любов и вяра,  МОК , София
Докато не дойде до тази мисъл, човек всякога ще се обезсърдчава от изпитанията и ще каже, че не се интересува от нищо.
21.11.1926г.
55. Освобождаване,  МОК , София
55.2 Освобождаване ( втори вариант )
А изпитанията, които има в живота, това са задачи, които ви са дадени в това съществувание.
2.1.1927г.
56. Малката мисия,  МОК , София
Дойдат ли изпитанията, ще дойдат и разочарованията, но човек трябва да работи, да не се обезсърдчава.
12.1.1927г.
57. Предназначение, ООК , София
Едни от изпитанията са тежки, вследствие на което гърбът на някои от учениците се огъва, а на други – се строшава.
23.1.1927г.
58. Едно стадо,  НБ , София
И тъй, изпитанията, страданията, мъчнотиите и съблазните ще дойдат в света, но праведният човек не се смущава от това.
2.2.1927г.
59. Стари и нови възгледи, ООК , София
Няма по-красиво нещо от това, когато човек се натъкне на изпитания, да остане тих и спокоен в себе си, да дочака края на изпитанията с търпение и да вярва, че всичко ще се нареди добре.
13.2.1927г.
60. Новата земя,  НБ , София
Същият ден Христос, като размишлявал върху спасението на човечеството, върху страданията и изпитанията, които ще дойдат в бъдеще, поради неразбиране на Неговото учение, излязъл от Йерусалим и тръгнал по посока към този прокажен.
13.2.1927г.
61. Светото място,  МОК , София
Кои са благоприятните условия в живота? Да бъде човек в благоприятни условия, това значи да има храна, която да поддържа физическия му живот; да бъде млад, да може да възприема, да бъде герой, да носи мъчнотиите и изпитанията в живота.
12.6.1927г.
62. Дойде на себе си,  НБ , София
Следователно, чрез страданията и изпитанията, невидимият свят или разумната природа желае да насочи мисълта на хората в права насока.
15.6.1927г.
63. Връзка на съзнанието, ООК , София
Изпитанията, страданията, сиромашията стават причина да се прекъсва съзнанието на човека.
20.7.1927г.
64. Работа на природата, ООК , София
Изпитанията, мъчнотиите и страданията в живота на човека са необходими, за да разклатят и уякчат неговата вяра.
19.8.1927г.
65. Пътят на ученика, СБ , София
В старозаветния живот е казано: „Много са страданията и изпитанията на праведния, но от всички тях Бог ще го избави“.
4.9.1927г.
66. Мнозина казваха,  НБ , София
Изпитанията в живота не са нищо друго, освен условия, чрез които се опитва, дали основата, на която сме поставили вече живота си, е трайна и устойчива.
25.9.1927г.
67. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
Като изучавате физиогномията, вие можете да определите към кой тип спадате, какви възможности носите в себе си за справяне с изпитанията и изкушенията в живота.
9.10.1927г.
68. Божествените условия,  МОК , Русе
Ако говорим за ученика на Божественото училище, задачата му е да стане силен човек, да се справя лесно с мъчнотиите и изпитанията си.
30.10.1927г.
69. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Изобщо, окултните науки показват на човека какво може да го сполети, но същевременно те му посочват и методи за справяне с мъчнотиите и изпитанията, които го очакват.
13.11.1927г.
70. Целесъобразни среди,  МОК , София
Като говорим за мъчнотиите и изпитанията, за страданията и болестите, ние имаме предвид разумните мъчнотии, които ползват човека, а не онези, които нищо не допринасят.
16.11.1927г.
71. Превръщане на киселините, ООК , София
В това отношение изпитанията представят Божествен метод, чрез който хората се лекуват от своите физически и психически болести.
Така той ще се кали и ще стане силен да носи изпитанията, които му се дават. Мъчнотиите, изпитанията ще бъдат повече вътрешни, отколкото външни.
21.12.1927г.
72. Благото на човека, ООК , София
Защо и за какво са нужни изпитанията, не е важно. Изпитанията ще минат и ще заминат, но вие не трябва да се смущавате.
28.12.1927г.
73. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Болестите и изпитанията ще дойдат, но зад всяка болест, зад всяко изпитание има кръгове, които играят важна роля в процесите на съзнанието.
5.2.1928г.
74. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Един от видните български писатели, като бил в странство, писал на един от своите приятели: Дотегна ми вече животът! Дотегнаха ми изпитанията! Да имам револвер, бих свършил с живота си. – Защо му дотегнало? Защото си въобразил, че никой не мисли за него, че никой не го обича.
2.2.1928г.
75. Състояния на материята, ООК , София
Те не са имали онзи елемент на вярата, с който да издържат на изпитанията.
Спокойствие се иска от човека, за да издържа на изпитанията. Който има силно развито въображение, той може да понася изпитанията с голямо спокойствие.
15.2.1928г.
76. Къси и дълги линии, ООК , София
„Станете като децата!" Който има вярата на децата, той по-лесно ще носи страданията и изпитанията в живота си.
7.3.1928г.
77. Двете точки, ООК , София
Мъчно се издържат изпитанията, но за да се понасят леко, човек трябва да разбере философията на живота.
14.3.1928г.
78. Живата наука, ООК , София
Като дошъл до пълно отчаяние, той си казал: „Ако е трябвало да мина през такива изпитания, за да видя, че Бог ме обича, по-добре да нямах Божията Любов.” – Не, дойдат ли изпитанията, кажете като Йова: „Бог дава, Бог взема. Който издържи на изпитанията, той ще получи двойно благословение.
20.4.1928г.
79. Будният ден,  МОК , София
Това е начало на изпитанията, които няма да преминат скоро.
22.4.1928г.
80. За съдба дойдох,  НБ , София
Обаче, ако българите не изменят поведението си спрямо небето, ако не се решат да служат на Бога, страданията и изпитанията ще дойдат.
Та страданията и изпитанията в живота ни, това са тласъците, ударите от страна на Провидението, които ни подтикват към работа, към нов живот.
25.4.1928г.
81. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Каквото са бурите и ветровете за морето, такова нещо представят изпитанията и изкушенията в света.
Казано е още, че заради избраните ще се съкратят дните на изпитанията и скърбите.
29.4.1928г.
82. Който се отмята,  НБ , София
Кой е този ден? – Денят на изпитанията и нещастията.
Всеки, който се е отрекъл от тази Истина, който е скъсал връзката с Първичната Причина, се страхува от страданията и изпитанията в живота, бои се от земетресенията и си казва: какво ли ще стане сега със София? Да бягам ли вън някъде, или да седя в къщата си? Казвам: дръжте връзката с Първичната Причина и не се страхувайте! Обичайте великата Истина, бъдете нейни поклонници, и животът ви ще се запази.
2.5.1928г.
83. Добри и лоши условия, ООК , София
Ще кажете, че земетресенията, наводненията, изобщо изпитанията на хората са предсказани.
16.5.1928г.
84. Разумни отношения, ООК , София
Страданията, изпитанията не са нищо друго, освен огънят, който идва да пречисти света.
23.5.1928г.
85. Плащане и прощаване, ООК , София
Следователно, ако изпитанията, през които е минал пророк Исая, се дадат на някой обикновен човек, в най-скоро време главата му би побеляла и узряла.
30.5.1928г.
86. Придобиване на щастие, ООК , София
Придобиването на щастието е в зависимост от миналия живот на човека, от усилията му, от паданията и ставанията, от страданията и изпитанията, през които е минал.
20.6.1928г.
87. Задна стража, ООК , София
Като погледнете кората на този дъб, вие четете по нея изпитанията, през които той е минал.
9.7.1928г.
88. Без окови!, МС , София
Във всички тежки случаи на неговия живот, Духът Божий тихо му нашепва: "Не се обезсърчавай, напред върви! Учи, люби, Истината обикни!" Проговори ли ви този глас, борбите, изпитанията непременно ще дойдат, но вие ще имате сила да ги понесете.
88.2 Без окови! ( втори вариант )
Във всички тежки случаи на неговия живот, Духът Божий тихо му нашепва: "Не се обезсърчавай, напред върви! Учи, люби, Истината обикни!" Проговори ли ви този глас, борбите, изпитанията непременно ще дойдат, но вие ще имате сила да ги понесете.
7.9.1928г.
89. Мъртвата точка,  МОК , София
89.2 Мъртвата точка ( втори вариант )
И когато дойдат изпитанията на тия точки, човек трябва да се обръща към Бога, да му покаже правия път, да излезе из този пункт на живота си.
19.10.1928г.
90. Развиване на дарбите,  МОК , София
Който мисли право, той вижда доброто, което се крие в мъчнотиите и изпитанията.
28.11.1928г.
91. Насока на живота, ООК , София
Като ученици, вие трябва да знаете, че страданията, изпитанията, сиромашията, болестите неизбежно ще ви следват.
Сегашните хора се страхуват от изпитанията, от сиромашията, защото са наплашени.
1.2.1929г.
92. Значение на смените,  МОК , София
Мъчнотиите и изпитанията, през които минават и великите хора, имат възпитателно въздействие върху тях.
10.2.1929г.
93. На Бога живаго,  НБ , София
Когато някой казва, че не иска да живее, той има предвид да се прекратят страданията, мъчнотиите и изпитанията му.
13.2.1929г.
94. Силни и слаби желания, ООК , София
Човек трябва да дойде до голямо вътрешно самообладание, да понася изпитанията и страданията разумно.
24.3.1929г.
95. Сам Отец, НБ , София
Мнозина са говорили и говорят за изпитанията и страданията на Христа, но те не знаят причините, поради които Той е бил подложен на тези изпитания.
16.6.1929г.
96. Да изпълня,  НБ , София
Страданията на хората, изпитанията на държавите, сиромашията, болестите, земетресенията, наводненията, всичко това говори за разумно, вътрешно отклоняване от първичния закон – от любовта.
3.7.1929г.
97. Двата стълба, ООК , София
Когато изпитанията дойдат в живота, тогава Бог се изявява най-силно.
Мнозина питат, защо идат изпитанията. Изпитанията са необходими, за да познае човек Божията Любов, да разбере, че не е сам в света, че има кой да мисли и да се грижи за него.
16.8.1929г.
98. На планината,  МОК , Рила
За да бъде силен, да издържа на мъчнотиите и изпитанията, човек трябва да има някакъв светъл образ, който да носи постоянно в съзнанието си.
21.8.1929г.
99. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Ако не се безпокои и разбира смисъла на изпитанията и страданията, човек носи в себе си трезви, прави мисли, благородни и възвишени чувства, които го свързват с Бога и дават простор и полет на неговата дейност.
8.9.1929г.
100. Стотникът,  НБ , София
Колкото повече издържате на изпитанията, толкова повече вярата ви ще се усилва.
Страданията, изпитанията не са нищо друго, освен предупреждения от невидимия свят, които имат за цел да предпазят човека от смърт.
22.9.1929г.
101. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Обаче, дойдат ли изпитанията във вашия живот, вие трябва да ги разглеждате като наука.
25.9.1929г.
102. Разумни методи, ООК , София
Много от изпитанията и страданията на човека са създадени от разумния свят съзнателно, за да го изпитат.
29.9.1929г.
103. Дух Господен,  НБ , София
Той понася страданията и изпитанията в живота си с радост и съзнание, че изпълнява волята Божия.
16.10.1929г.
104. Закон за благоприличие, ООК , София
Потъва ли надолу, под тежестта на изпитанията, той знае, че Бог е над него, ще го изтегли нагоре.
10.11.1929г.
105. Сторете да насядат,  НБ , София
Тя го накарала да обикне живота, да не се страхува от изпитанията и герой да стане.
17.11.1929г.
106. Сам се опасваше,  НБ , София
Христос беше силен човек, твърдо понасяше изпитанията и страданията.
27.12.1929г.
107. Собственик и наемател,  МОК , София
Доколко са негови, познаваме по изпитанията, в които Провидението го поставя.
1.1.1930г.
108. Личност и душа, ООК , София
Обаче когато изпитанията дойдат в живота им, те виждат истинската си стойност.
108.2 Личност и душа ( втори вариант )
Обаче, когато изпитанията дойдат в живота им, те виждат истинската си стойност.
5.1.1930г.
109. От сърцето излизат,  НБ , София
109.2 От сърцето ( втори вариант )
Изпитанията ще съществуват дотогава, докато всички неща се представят в техния естествен вид.
2.2.1930г.
110. Аз съм,  НБ , София
Нито една човешка философия досега не е могла да освободи един народ от мъчнотиите и изпитанията му.
Кой човек, при изпитанията, в които се е намирал, не се е съблазнил в Бога, а с това отклонил от правия път? Кой цар, след като е бил детрониран, не се е съблазнил в Бога, а с това заедно нарушил чистотата на своя живот? Кой човек, отначало до края на живота си, е останал верен на Бога? Велико и славно нещо е да остане човек верен на своя Създател през всички времена и условия.
110.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Та казвам, кой от вас при изпитанията си в живота не би се съблазнил в Бога? Кой от вас, ако е бил цар и Бог му вземе всичкото богатство, всичкото положение и го остави последен бедняк, и той не се съблазни, но счита, че всичко това Бог е направил със смисъл? Имаме такъв пример с Йова.
5.2.1930г.
111. Новите веяния, ООК , София
111.2 Новите веяния ( втори вариант )
И започват изпитанията.
14.3.1930г.
112. Дисонанси в живота,  МОК , София
Като наблюдаваме вашия живот, ще видите, че много от мъчнотиите и изпитанията ви се дължат на това, че не знаете, как да постъпвате.
26.3.1930г.
113. Съзнателният живот, ООК , София
Чрез изпитанията човек придобива търпение, което му е необходимо да преодолява мъчнотиите в живота си.
4.4.1930г.
114. Огъната плоскост,  МОК , София
С тези разбирания вие не можете да издържите на изпитанията в живота.
114.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
С тези разбирания вие не можете да издържите на изпитанията в живота.
13.4.1930г.
115. Господар на съботата,  НБ , София
Защо ще даваш лош пример? Защо ще даваш възможност на тщеславието в тебе да се шири? Ще се хвърлиш от някоя канара, или ще се обесиш и ще оставиш писмо до близките си, че не си могъл да издържиш страданията и изпитанията в живота си.
27.4.1930г.
116. Доведете ми го тук,  НБ , София
Колкото по-велик и гениален е човек, толкова по-големи са изпитанията му.
7.5.1930г.
117. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Запример, когато изпитанията се трупат върху някой човек едно след друго, в първо време той страда, но после претръпва или изтръпва.
11.5.1930г.
118. Да влезеш,  НБ , София
Изпитанията на съвременните хора не са нищо друго, освен игра на бащата с детето.
16.5.1930г.
119. Линията на живота,  МОК , София
Знаете ли, какво впечатление ще произведе този педагогически метод на господаря? Това значи, да се отнася човек философски към мъчнотиите и изпитанията в живота си. Не може ли да издържи на изпитанията си, човек върви по законите на кривата линия.
119.2 Правата линия на живота ( втори вариант )
Казват - много са изпитанията на праведния.
4.6.1930г.
120. Точност, ООК , София
Мислите ли, че при мъчнотиите и изпитанията в живота човек може да има отмерени движения и постъпки? Който се качва по високи места, той непременно ще се изпоти.
25.6.1930г.
121. Закон и принцип, ООК , София
Какви са възгледите на човека, широки или тесни, това се вижда при изпитанията. Само при изпитанията се познава, докъде е достигнал човек в развитието си.
Като се освободи от тях, човек лесно се справя с мъчнотиите и изпитанията си.
Защо идат болестите и изпитанията в живота? За да приложите търпението си.
2.7.1930г.
122. Морални правила, ООК , София
Изпитанията и страданията следват човека и подир смъртта.
4.7.1930г.
123. Освобождаване,  МОК , София
По отношение на изпитанията, животните по-лесно се възпитават.
9.7.1930г.
124. Форма и съдържание, ООК , София
В широк смисъл на думата, калугер е онзи, който се е посветил да служи на Бога всред съблазните и изпитанията на света.
6.8.1930г.
125. Задължително право, ООК , СБ , 7-те езера
125.2 Правата на Душата и на Духа ( втори вариант )
Понеже, когато дойдат изпитанията в живота, туй, което не е от Божественото естество, всичко си отива.
15.8.1930г.
126. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
Следователно, насочете мисълта си към силите на Природата, към изпитанията и страданията, да измените теченията им.
1.9.1930г.
127. Две категории хора, ООК , София
Обаче ако развивате търпението си, вие ще бъдете силни, ще понасяте разумно изпитанията и ще се учите от тях.
10.9.1930г.
128. Отличителна черта, ООК , София
Като знаете това, не казвайте, че изпитанията ви са много големи.
8.10.1930г.
129. Вътрешни прояви, ООК , София
Такъв човек проявява самообладание и в живота си, в изпитанията и страданията, които му се дават.
12.10.1930г.
130. Разумното Слово,  НБ , София
Каква вяра е тази, при която лъвовете могат да те разкъсат, и огънят да те изгори? Апашът, който краде, има ли вяра? Той отива да краде с вяра, но като дойдат изпитанията, никаква вяра няма.
26.11.1930г.
131. Точка на равновесие, ООК , София
Какъв е смисълът на изпитанията? Чрез изпитанията човек познава себе си. Значи изпитанията са бури и ветрове, чрез които човек се изпитва.
31.12.1930г.
132. Условия и възможности, ООК , София
Като изреждал изпитанията си той дълго време размишлявал, търсил причината за това, но не могъл да я намери.
Той ще разбере, че изпитанията са необходими в живота му, както вятърът за дърветата.
14.1.1931г.
133. Гредите на живота, ООК , София
Някои запитват защо трябва човек да минава през изпитания? Не може ли без изпитания и страдания? Изпитанията имат свой вътрешен смисъл. В изпитанията има нещо разумно, което показва, че без тях не може. Кое е за предпочитане: да се облече с дреха, скроена и ушита по мерките на тялото му или да се огъне в един плат? Следователно, който се справя разумно с изпитанията и мъчнотиите си, той се мъчи в началото, накрая благува. Който иска да избегне изпитанията, в началото благува, накрая се мъчи.
28.1.1931г.
134. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Щом дойдат изпитанията те закачат убежденията си на гвоздея и бягат.
4.3.1931г.
135. Послушание, ООК , София
Какво представят страданията за съвременния човек? Изпитанията и страданията са условия за проява на любовта, която човек крие в душата си.
6.3.1931г.
136. Ханизе,  МОК , София
В изпитанията, в мъчнотиите, в сиромашията и в глада природата крие големи блага.
10.4.1931г.
137. Човешките идеали,  МОК , София
Изпитанията и страданията имат за цел да ви предпазят от по-големи злини, на които ще се натъкнете.
15.4.1931г.
138. Специфична работа, ООК , София
Те представляват мъчнотиите и изпитанията, през които човек минава.
21.4.1931г.
139. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
Човек трябва да работи съзнателно, ден и нощ; и като спи, пак да работи. – Ще минеш ли през изпитания? – Изпитанията неизбежно ще дойдат, не може без тях. Никой не може да избегне изпитанията.
27.5.1931г.
140. Разбрани неща, ООК , София
Ако дойдат изпитанията за Цялото, и частта ще мине по същия път.
5.6.1931г.
141. Трите отношения,  МОК , София
Разбрахте ли това, което днес ви говорих? Ако не сте го разбрали, като минете през изпитанията, ще го разберете.
17.6.1931г.
142. Музикален живот, ООК , София
Като ученици, вие трябва да бъдете внимателни, да се вглеждате във всичко, което ви обикаля; да знаете защо идват изпитанията и изкушенията.
12.7.1931г.
143. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
Изпитанията са привилегия за хората. Едно от изпитанията в планината е дъждът.
14.7.1931г.
144. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Нима изпитанията на човека не са екскурзии? Като вървите по високи, стръмни места, вие се ужасявате, страхувате се да не се подхлъзнете и паднете.
22.7.1931г.
145. Недоказани истини, СБ , РБ , 7-те езера
Ще дойдат изпитанията – никой няма да избяга от тях.
21.8.1931г.
146. Отиване и връщане, СБ , София
Герой е онзи, който може да понесе четирите гвоздея и копието – от такива герои именно се нуждае светът! В този смисъл страданията идват да направят човека силен – леко да носи изпитанията в живота и да каже като Христа: „Господи, в Твоите ръце предавам Духа си.” Кажете ли веднъж така, повече не трябва да съжалявате.
7.10.1931г.
147. Оставената торба, ООК , София
147.2 Оставената торба ( втори вариант )
И аз уча за Бога, но качим ли се в парахода, и дойдат изпитанията.
Сега, като дойдат изпитанията, вие ставате недоволни, че нещата не стават така, както вие ги мислите.
25.10.1931г.
148. През онези дни,  НБ , София
След него обаче иде онова тежко кръщение чрез изпитанията в живота, когато човек трябва да се освободи от ограничителните условия, да разбере съотношенията, които съществуват между доброто и злото.
28.10.1931г.
149. Предназначението на носа, ООК , София
Между хората най-умен е този, който може да понася мъчнотиите и изпитанията с най-голямо търпение.
И лоши думи да ви казват, ще знаете, че всичко е за добро. – „Не може ли Бог да ни помогне да издържим на изпитанията?“ – Бог помага, но не по механически начин.
25.11.1931г.
150. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Изпитанията, изкушенията, недоразуменията са условия за дисциплиниране на човека.
23.12.1931г.
151. Сила, живот и здраве, ООК , София
Неизбежни са изпитанията. Трябва да минете през изпитанията, за да станете смели.
15.1.1932г.
152. Свободата,  МОК , София
Като дойдат изпитанията върху вас, мушкат ви с ножове, докато ви изтече кръвта.
17.2.1932г.
153. Доброто разположение, ООК , София
Колкото по-високо се издига човек по стълбата на живота, толкова по-големи са страданията и изпитанията му.
153.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Колкото по-високо човек се издига по лестницата на живота, толкова по-големи са страданията и изпитанията му.
27.4.1932г.
154. Трите принципа, ООК , София
Защо идат изпитанията? Казвате: Божията воля е такава.
Изпитанията, които идат от Бога, внасят нещо ново в човешкия ум и не го смущават.
154.2 Трите типа ( втори вариант )
Нещастията са относителни неща, изпитанията са относителни неща.
12.5.1932г.
155. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Когато дойдат дните на изпитанията, трябва да сте готови. Трябва да вървите по Пътя на Мъдростта сега, та когато дойдат дните на изпитанията, като се обърнете към Мъдростта, да я повикате и тя да ви говори.
19.5.1932г.
156. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Изпитанията са Божествени блага, които са скрити, за да ви опита Бог.
29.5.1932г.
157. Постоянна благодарност,  УС , София
Чрез изпитанията косата побелява. – Как ще се почерни? – Ако можеш в 24 часа да забравиш всички мъчнотии и изпитания, през които си минал.
12.7.1932г.
158. Езикът на истината,  ИБ , София
Слънцето милиони години огрявало, много растения са създадени, много реки са образувани, но питам, всички тия растения, всички тези реки какво са допринесли на земята? Ако вземем живота, развитието, както се е развивало, какво е допринесло слънцето? Животът станал ли е по-добър? Освен че страданията и изпитанията не са се намалили, но са се увеличили.
24.8.1932г.
159. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Преди всичко изкушенията, изпитанията и мъчнотиите в живота на човека са дадени точно според неговата сила.
7.9.1932г.
160. Изключителни условия, ООК , София
Изпитанията, през които мина Христос, ще се наложат и върху вас.
16.10.1932г.
161. Даване и вземане,  УС , София
Казваш: Ако не мога да се справя с изпитанията си, ще замина за другия свят. – Важно е, как ще заминеш: ще възкръснеш, или ще останеш в гроба.
19.10.1932г.
162. Правилно отношение, ООК , София
162.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Тепърва за Русия идват изпитанията. И ако вие сте живи, ще видите какви са изпитанията, изпитанията за Европа и за цялото човечество, разумни изпитания.
23.10.1932г.
163. Като дете,  НБ , София
Питам тогава, трябва ли да отстъпим, когато идват изпитанията в живота.
163.2 Като дете ( втори вариант )
Питам тогава: трябва ли да отстъпим, когато дойдат изпитанията в живота? Не.
23.11.1932г.
164. Три типа хора, ООК , София
Тъй щото, изпитанията в света не са нищо друго, освен външните неблагоприятни условия, външната влага.
164.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Тъй щото изпитанията в света не са нищо друго, освен външните неблагоприятни условия, външната влага, която те спъва.
14.12.1932г.
165. Една похвала, ООК , София
Има една похвала, при която човек минава през изпитанията на Йов и Христа.
1.1.1933г.
166. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Помагайте на всички хора, без да ги освобождавате от изпитанията им. – „Как ще се оправи светът?“ – Не мислете за това.
11.1.1933г.
167. Две правила, ООК , София
Сега аз не говоря за изпитанията, които носи новата година.
1.2.1933г.
168. Значение на удовете, ООК , София
Следователно и вие, докато сте на това дърво, не се страхувайте от изпитанията.
Ако вие минете през изпитанията, които аз съм минал, досега главата ви десет пъти да е побеляла.
31.3.1933г.
169. Закон на доброто,  МОК , София
Чрез изпитанията всеки познава доколко е свободен.
17.5.1933г.
170. Въжделения на душата, ООК , София
Изпитанията разтърсват съзнанието на човека и проверяват, доколко той е буден. – Нужно ли е Бог да изпитва човека? Не знае ли, колко е будно съзнанието му и доколко е готов за Божествения свят. – Ти знаеш, че дърветата растат, но щом си ги посадил, непременно трябва да отиваш при тях, да видиш, как растат.
170.2 Въжделенията на човешката душа ( втори вариант )
И не сме дошли още до края на изпитанията.
Тогава той е в пътя на изпитанията. Той трябва да премине този път на изпитанията, на противоречията.
12.7.1933г.
171. Красивите линии в природата, ООК , София
Щом изгубиш тези линии, веднага идат изпитанията.
2.9.1933г.
172. Един удар, СБ , София
Тази тъмна област се отнася до изпитанията. Всички хора се запитват: „Защо са изпитанията в живота? Без изпитания не може ли?“ Кои хора се изпитват? Изпитват се силните хора, а не слабите; изпитват се знаещите, а не невежите. Следователно само онези, които не разбират законите и реда в природата, могат да задават въпроса, защо съществуват изпитанията.
Казвам: както виждате, изпитанията, противоречията в сегашния живот са необходими. Колкото по-големи са изпитанията, толкова повече човек се приближава към Бога. Само чрез изпитанията той ще разбере какво представлява истинската любов, вяра и надежда.
10.12.1933г.
173. Законът на молитвата,  УС , София
Страданията и изпитанията са пробният камък, с който се опитва дали сте свободни или не сте свободни.
17.12.1933г.
174. Две правила, УС , София
Дойдат страданията и изпитанията, от които вие много пъти страдате, негодувате, а не знаете, че те си имат причини.
17.12.1933г.
175. Освободеният роб,  НБ , София
Ако не дойдат изпитанията, съвременното човечество не може да се подигне.
24.12.1933г.
176. Трите изпитания,  УС , София
Но когато дойдат изпитанията, не издържа.
22.3.1934г.
177. Разумно разбиране,  ИБ , София
Без търпение човек само ще се запитва, защо светът е така създаден, защо му са дадени изпитанията, защо носи една или друга форма и, в края на краищата, не ще може да си отговори.
25.3.1934г.
178. Възстановете Любовта, УС , София
Изпитанията и страданията в света, това са методи и пътища, по които хората се пречистват.
10.6.1934г.
179. Умно дете,  НБ , София
В какво седят изпитанията на човека? Чудни са хората, когато казват, че много големи страдания имали.
8.8.1934г.
180. Граници на живота, СБ , Витоша
Казвате: "Докога ще идват изпитанията и страданията в живота ни?" – Докато се усъвършенствате.
12.8.1934г.
181. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
Казвам: характерът на хората се познава при изпитанията в живота.
В 7-а глава от Деянията на апостолите се говори за историята на еврейския народ, за живота и изпитанията на Йосиф.
19.8.1934г.
182. Часът на Любовта, СБ , София
Всеки човек ще мине през изпитанията на Давид, на Йосиф.
За да се справяте със страданията, с мъчнотиите и изпитанията в живота си, вие трябва да придобиете търпение.
16.9.1934г.
183. Вярата и новото (Вярата и Небето), УС , Мусала
Страданието трябва да дойде, понеже изпитанията са едно средство, една подготовка на човека за нов живот.
7.10.1934г.
184. Посвещения в живота,  УС , София
Като мине през страданията и изпитанията на света, човек е минал вече през ред посвещения.
7.10.1934г.
185. С какво тяло?,  НБ , София
А това, страданията и изпитанията, които минавате, те са временни.
16.12.1934г.
186. В Ниневия,  УС , София
От страданията и изпитанията вие трябва да се учите, да станете силни.
9.1.1935г.
187. Ново раждане, ООК , София
Та казвам сега, изпитанията ще дойдат. Изпитанията са една необходимост, както вятърът е една необходимост за растенията, за да ги раздвижи. Ако дойдат изпитанията, то е за да се развива животът.
13.1.1935г.
188. Здравото учение,  НБ , София
Аз говоря за изпитанията, които са в реда на нещата.
26.5.1935г.
189. Възходящият път,  УС , София
Разликата е само в понасянето: праведният, светията носят геройски страданията и изпитанията, а грешните и обикновените хора падат, стават, колебаят се. Следователно, не се страхувайте от изпитанията, но молете се да не изгубите вярата си.
23.6.1935г.
190. Човек и природа,  УС , София
Какво верую е това, което не може да ви избави от изпитанията и мъчнотиите?
190.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
Говори се за изпитанията в живота.
14.7.1935г.
191. Слово и Живот,  УС , София
За да се освободят от изпитанията, от мъчнотиите и страданията си, хората трябва да се съблекат от старите си възгледи, както Мойсей събу обувките си и тогава стъпи на мястото, което Бог му посочи.
3.9.1935г.
192. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
От страданията и изпитанията, които преживявате, можете да садите за вашето минало.
29.9.1935г.
193. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
193.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Ето защо, изпитанията в живота не са нищо друго, освен условия за преценка на човешките добродетели.
Приложение се иска от сегашните хора, да знаят как да понасят изпитанията.
3.11.1935г.
194. Герои,  УС , София
194.2 Героите ( втори вариант )
В 15-та глава от Евангелието на Марка се описват страданията и изпитанията на Христа пред старейшините и свещениците, пред Пилата, пред римските войници, докато Го заведоха на Лобното място и Го разпнаха.
3.11.1935г.
195. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Я му вземи тези богатства, тогава ще го видиш!“ И след този разговор идват изпитанията на Йова.
10.11.1935г.
196. Свещеният огън,  УС , София
И като дойдат изпитанията в живота, всичко туй ще изгори и ще се помете.
196.2 Свещеният огън ( втори вариант )
И тогава, като дойдат изпитанията и страданията, той ще устои. Като дойдат изпитанията върху този живот, всичко ще изгори, ще се превърне на пепел.
17.11.1935г.
197. Вътрешният закон,  УС , София
Две блага са изключени. „Много са изпитанията на праведния, но от всички тях ще го избави Господ.
Големи изпитания мина Иов, но и изпитанията на Давида не бяха по-малки.
Тогава ще започнат изпитанията – този те обере, онзи те обере.
Ако устоите на изпитанията, златни сте; ако не устоите на изпитанията, позлатени сте.
Щом дойдат изпитанията, вие трябва да се свържете с Невидимия свят. Не знаете кога ще дойдат изпитанията.“ Христос се моли да Му изпратят помощ от горе, по кой начин да разреши въпроса.
197.2 Вътрешният закон ( втори вариант )
Много са изпитанията на праведния, но Бог ще го избави от тях, ще превърне всичко на добро.
Те са Божествени закони. – „Защо идат изпитанията?“ – За да те възпитат. Когато се говори за изпитанията, някои ги схващат като противоречия, като фаталности в живота. Какво трябва да правите, за да издържате на изпитанията? Ще се свържете с разумния свят, за да ви помагат възвишените същества.
Бъдете всякога будни, защото не знаете кога ще дойдат изпитанията“. „Ето, оставя се вам домът ваш пуст; истина ви казвам, че няма да ме видите, докато дойде времето, когато ще речете: „Благословен, който иде в името Господне“.“ (– 35-ти стих.) С други думи казано: Благословен е този, който може да ви въведе в пътя на Любовта, чрез която ще разберете Божия Дух.
1.12.1935г.
198. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
198.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Големи са мъчнотиите и изпитанията на онзи, който е изгубил ключа на живота.
8.12.1935г.
199. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
199.2 Трите книги ( втори вариант )
Ето защо, казва се, че изпитанията и страданията дойдоха, за да заставят човека да мисли, да развива ума си, да различава противоположностите в живота.
15.12.1935г.
200. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
Вие ще го минете, никой не може да ви освободи от мъчнотиите, от страданията и от изпитанията, които има да минете.
200.2 Коприненият конец ( втори вариант )
Изпитанията, мъчнотиите и страданията са неизбежни.
22.12.1935г.
201. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
201.2 Земята като училище ( втори вариант )
Който спазва тези правила, лесно се справя с изпитанията и страданията си.
19.1.1936г.
202. Непроменливи величини, УС , София
Бих желал да ви видя, когато дойдат изпитанията, тъгите, скърбите, тъй да пеете новата песен (Учителят пее):
22.1.1936г.
203. Петте врати, ООК , София
Този порядък е порядък на изпитанията.
Като дойдат външните изпитания, ще кажете "Защо ми трябваше този път?" Този път на изпитания не можете да го избегнете! Вие ще минете райски живот на Земята, но ще дойдат и изпитанията.
203.2 Петте врати ( втори вариант )
Този порядък е порядък на изпитанията.
Вие ще минете райски живот на земята, но ще дойдат и изпитанията.
26.1.1936г.
204. Слуги на Доброто, УС , София
204.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Изкушенията и изпитанията са професорите и професорките.
8.3.1936г.
205. Абсолютна справедливост, УС , София
205.2 Абсолютна справедливост ( втори вариант )
Не може ли, тогава, човек да гладува поне 24 часа, без да се оплаква и без да го съжаляват? Човек трябва да носи геройски изпитанията и страданията си.
19.4.1936г.
206. Светило на тялото,  НБ , София
Изпитанията не са нищо друго, освен бурите в природата, които идат да подобрят кръвообращението, теченията във вашия живот.
26.4.1936г.
207. Което човек сее,  НБ , София
Сега аз не искам да се спирам върху изпитанията на света. Изпитанията са многобройни.
26.4.1936г.
208. Правата мисъл, чувство и говор, УС , София
208.2 Права мисъл, чувство и говор ( втори вариант )
Как ще се разговаряш с Него, ако не знаеш езика Му? Ако отидеш при Христа и започнеш да Му разправяш за изпитанията, които си имал на земята, Той няма да те разбере. – Защо? – Защото всичко това му е известно.
5.7.1936г.
209. Идете в Галилея,  НБ , София
Изпитанията и на бедния, и на богатия са еднакви, и резултатите са еднакви.
21.8.1936г.
210. Външна и вътрешна любов , СБ , София
210.2 Външна и вътрешна любов ( втори вариант )
Ти, като завършиш изпитанията си, ще имаш двойно.
23.8.1936г.
211. Проникване , СБ , София
Когато изпитанията дойдат, умът на човека се помрачава, и той не вижда никакъв изход.
Какво представят изпитанията? – Те са условия за познаване на себе си, за познаване на своите ближни. Щом дойдат изпитанията, вие трябва да кажете: Иде часът! Така е казал Христос: „Иде часът на изпитанията, когато ще остана сам".
211.2 Проникване ( втори вариант )
Ако изпитанията в живота не дойдат, вие няма да имате никакво разбирателство помежду си. Щом дойдат изпитанията, ще кажете: „Иде часът."
20.9.1936г.
212. За Слава Божия, СБ , УС , София
212.2 За Слава Божия ( втори вариант )
Никой не може да избегне изпитанията в живота. Когато Христос слезе на земята, и Той не избегна изпитанията. „Да ида да го събудя". Колкото по-големи са били изпитанията и страданията му, толкова по-голяма сила е придобил.
3.1.1937г.
213. Реалността в живота,  УС , София
Изпитанията не са реални неща, но са необходими.
213.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
Изпитанията в света не са нещо реално.
26.2.1937г.
214. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
И така, когато дойде до изпитанията в Живота, човек трябва да има концентрация.
28.2.1937г.
215. Три необходими неща,  УС , София
Вярата се познава в изпитанията.
Значи връзката се дължи на изпитването на учителите, както и на изпитанията, през които ние минаваме. Чрез изпитанията човек закрепва, а връзката му с Бога се усилва.
7.3.1937г.
216. Обмяна в Божественото,  УС , София
Мнозина от вас страдат от неразбиране на живота и като дойдат изпитанията до тях, те се нахвърлят върху Господа като виновник за всичко.
14.3.1937г.
217. Приложение на вярата, любовта и надеждата,  УС , София
Питате: „Защо идат изпитанията и страданията в живота?“ – За да се изпита любовта на хората, да се види на каква основа е поставена.
217.2 Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота ( втори вариант )
Тъй щото, когато питате, защо идат изпитанията в света, казвам: Изпитанията идат, за да се види, каква е Любовта на човека и на каква основа е поставена.
25.4.1937г.
218. Да идем във Витлеем,  НБ , София
Тогава идат вече изпитанията в живота и богатството ви постепенно ще се вземе.
2.5.1937г.
219. Стана невидим,  НБ , София
За да може човек да издържи изпитанията и страданията, природата му дава известен запас сила.
16.5.1937г.
220. Първото място,  УС , София
Който има любов в себе си, лесно се справя с опасностите и изпитанията в живота си.
13.6.1937г.
221. Запалят свещ,  НБ , София
Ако дойдат изпитанията, вие напущате идеята за Бога и казвате: „Що ми трябва да ходя да страдам за Господа!? Да идем в света, да живеем добре.“ Един ден, когато дойде Царството Божие, всички ще кажете: „Господи!“ Този китаец изля тази чаша и каза: „Ако можеш да събереш туй масло.“
25.7.1937г.
222. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
Обикновеният човек не може да си представи изпитанията, през които светията минава. „Аз съм лозата, вие – пръчките."
1.8.1937г.
223. Червен и светъл, СБ , РБ , 7-те езера
И в новия живот, да влезете, изпитанията пак ще ви следват.
8.8.1937г.
224. Двете състезания, СБ , РБ , 7-те езера
Човек трябва да има будно съзнание, да разбира, отгде идат изпитанията и изкушенията в живота му.
11.8.1937г.
225. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
225.2 Хармонични и дисхармонични съпоставяния ( втори вариант )
Рекох, някой път като дойдат изпитанията, те са пороите, ветровете, да ви подвижат.
22.8.1937г.
226. Свободно даване, СБ , РБ , София
Огънят, това са изпитанията, страданията, през които всички хора трябва да минат.
14.11.1937г.
227. Първата песен,  УС , София
Питате: Защо идат изпитанията? – Много просто, за да правите избор между доброто и злото, между живота и смъртта. Една сестра от Изгрева ми каза, че изпитанията и страданията, които имате, са създадени от мене. – Тя не е права.
5.12.1937г.
228. Неизменни величини,  УС , София
На тях ли ще вярвате, или на себе си? Ако духът в човека е силен, той ще издържи на изпитанията; ако не е силен, ще тръгне по общото течение на живота. Чрез изпитанията и страданията човек може да определи степента на развитието си.
Казвам: Турете здрава основа на живота си. – Нямаме ли основа? – Имате, но основата ви не издържа на бурите и изпитанията в живота.
Не се заблуждавайте! Изпитанията са дадени за онези, които не мислят. Следователно, изпитанията в живота идат, за да се провери, кой е позлатен, и кой е от чисто злато.
Докато страда, човек се нуждае от Бога. – Защо идат страданията и изпитанията в живота ни? – Кажете, какво трябва да ви се даде вместо тях? – Защо трябва да се храним с хляб? – С какво друго ще се храните? Заместете хляба с друго нещо, и вижте, какъв ще бъде животът ви.
Като мина през изпитанията, като пострада, Христос научи много неща.
23.1.1938г.
229. Няма нищо ново под слънцето,  НБ , София
Той видя колко е малодушен и не може да издържа на изпитанията. Христос му каза: Така, както аз издържам изпитанията и мъчнотиите, така и ти трябва да издържаш.
6.3.1938г.
230. Новата храна,  УС , София
За да бъдеш студент, ще слушаш лекции и ще държиш изпити. – Защо идват изпитанията? – Защото сте студенти.
27.3.1938г.
231. Великите пътища,  УС , София
Какво е човекът? Какъв е неговият характер? Той се познава при изпитанията. Докато изпитанията бяха външни, той лесно понасяше.
Изпитанията се явиха и в самата черква.
3.4.1938г.
232. Под тебе и над тебе,  УС , София
Защо идват изпитанията в живота? Има едно мистическо тълкуване на въпроса.
29.4.1938г.
233. Една основна идея,  МОК , София
Вашата основа е съградена върху пясък, и като дойдат изпитанията, казва Христос: „Една къща, съградена върху пясък, като дойдат бурите и ветровете, рухне“.
При всичките изпитания в света, като дойдете до изпитанията, да видите сила, да се не обезсърчите, да минат година, две, десет, двайсет години, да опитате, че вашата идея, върху която сте съградили вашия живот е вярна.
8.5.1938г.
234. Който не носи кръста си,  НБ , София
Този човек не е като сегашните хора, които при изпитанията на живота се обезсърчават и казват: „Свърши се нашата.“ Той е човек, който се е подмладил.
3.7.1938г.
235. Слизане и качване,  УС , София
Някога вярата помага на човека да се справи с изпитанията си, но някога е слаба, не може да му помогне.
13.7.1938г.
236. Видове храни, СБ , РБ , 7-те езера
Сладкото, киселото и горчивото могат да се уподобят на мъчнотиите, на изпитанията, които се дават на хората.
22.7.1938г.
237. Късият и дългият път, СБ , РБ , 7-те езера
За лошо ли пострада Христос? За лошо ли идат изпитанията на народите? След големите мъчения Христос възкръсна.
24.7.1938г.
238. Резултати и последствия, СБ , РБ , 7-те езера
Достатъчно е да измени своя живот, за да престанат изпитанията му, от които се оплаква.
14.8.1938г.
239. Азбука на Божествения език, СБ , РБ , 7-те езера
Изпитанията, страданията са благословение за човечеството.
31.8.1938г.
240. Кибритени клечки, ООК , София
Ползата от страданията е, че при големите страдания, през изпитанията, през които е минавал човек в миналото, както индивидуално, така и колективно цялото човечество, той се е научил да мисли.
19.10.1938г.
241. Посещение на Бога, ООК , София
Ако си прекарал един много щастлив живот, като дойдат дните на изпитанията, забравяш всичко.
16.11.1938г.
242. Добри и лоши хора, ООК , София
Не зная колко милиона години трябва да чакате? А пък страданията, изпитанията съкратяват този период.
21.12.1938г.
243. Обич и преценка, ООК , София
Изпитанията идват само тогава, когато Бог преценява нашата любов.
15.1.1939г.
244. Ще го поставя над всички си имот,  НБ , София
Сега вие ще попитате, защо са дошли изпитанията.
26.4.1939г.
245. Симфония на щастието, ООК , София
Вие казвате: „Големи са изпитанията.“ Да кажем, че си остарял.
21.5.1939г.
246. Който знае и който не знае,  НБ , София
Понеже, чрез страданията, чрез изпитанията се усилва човешкото тяло.
9.6.1939г.
247. Бял и черен кюп,  МОК , София
Един ден, като дойдат изпитанията, ще рухне всичко.
11.6.1939г.
248. Пред новата епоха,  УС , София
Всички онези евреи минаха през изпитания и които минаха изпитанията, влезнаха в християнската епоха.
18.6.1939г.
249. Новите форми на Любовта,  НБ , София
Та казвам: В днешния век изпитанията идат да ни освободят от онези неестествени неща.
12.7.1939г.
250. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
250.2 Силата на Любовта ( втори вариант )
Когато дойдат изпитанията и мъчнотиите, страданията, това показва, че е излязал некой между вас и Господа.
2.8.1939г.
251. Умен, добър и силен, СБ , РБ , 7-те езера
Следователно, не се страхувайте от изпитанията, т. е. от обрязването.
6.8.1939г.
252. Светлина, топлина и сила, СБ , РБ , 7-те езера
Човек познава силата си само при изпитанията. Преди да са дошли изпитанията, лесно се говори за хладнокръвие, но опитайте се да вземете красивата дъщеря на някоя майка и ще видите, колко е хладнокръвна; опитайте се да вземете сина на някой баща, да видите, колко е хладнокръвен; опитайте се да вземете парите на богатия човек, да видите, колко е хладнокръвен; вземете красотата на младата мома, да видите, колко е хладнокръвна; вземете здравето на човека, да опитате хладнокръвието му; вземете оръжието на войника, ще видите, дали е хладнокръвен.
Кога употребяват думата „хладнокръвен"? Когато искат да кажат, че някой човек понася спокойно страданията и изпитанията.
13.8.1939г.
253. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
253.2 Гласът на Любовта ( втори вариант )
Всички съвременни хора се намират в изпитанията на ученика и на тия, които са получавали плесници.
8.10.1939г.
254. Мощните сили в природата,  НБ , София
Вие няма да постигнете всичко изведнъж, но всичко ще ви върви с радост и лесно ще понасяте изпитанията и мъчнотиите.
1.11.1939г.
255. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
Изпитанията не са нещо лошо.
255.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
Изпитанията не са нещо лошо.
26.11.1939г.
256. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Колкото по-високо се подига човек, толкова и изпитанията стават по-трудни.
В страданията, в изпитанията, в паданията си човек се изпитва доколко любов има в себе си. В изпитанията и страданията се изпитва любовта на човека към Бога, към неговите ближни и към самия себе си.
17.12.1939г.
257. Идете в Галилея,  НБ , София
Трябва да държим ума си свързан с възвишения свят, за да се избавим от изпитанията, които сега идат в света.
21.1.1940г.
258. Ако имате вяра,  НБ , София
Онези от вас, които не са ходили в света на изпитанията, да отидат. А онези, които са вече в света на изпитанията, да дойдат назад. Та, едни от вас ще отидат в света на изпитанията, а другите, които са в света на изпитанията, ще дойдат в новия свят, който сега се създава.
18.2.1940г.
259. Словото бе Бог,  НБ , София
Изпратил си ме на Земята само да страдам.“ Изпитанията ни, страданията произтичат от хората, не от Бога.
Ето защо, вие трябва да се радвате на изпитанията, през които минавате сега.
10.3.1940г.
260. Трите обещания,  УС , София
Изпитанията са процес на растене. Изпитанията на сърцето и те са за растене.
21.4.1940г.
261. Каквото попросите,  НБ , София
И ако дните на изпитанията не се съкратят, мъчно ще издържите. Но дните ще се съкратят, изпитанията ще се намалят заради избраниците Божии.
2.6.1940г.
262. Четири неща,  УС , София
Изпитанията ще дойдат.
16.6.1940г.
263. Свещено чувство,  УС , София
Трябва да имаме едно свещено чувство, когато дойдем на изпитанията, на които сега хората се намират.
24.7.1940г.
264. Частите и цялото, ООК , СБ , РБ , Мусала
Мен ми казаха тази слабост и аз не исках да се призная.“ Когато ние не сме на изпитание, мислим, че сме силни, но когато дойдат изпитанията, характерът на човека там се проявява.
264.2 Закон за частите и за Цялото ( втори вариант )
Сегашният живот е живот на злото и на изпитанията, бъдещият ще е живот на Доброто и на Любовта.
15.8.1940г.
265. Магическата сила на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Какъв смисъл има за вас да знаете колко ви обича вашият приятел? Представете си, той ви казва, че ви обича над всичко в света, но не може да издържи на изпитанията, на които Любовта го поставя.
28.8.1940г.
266. Учение и служение, СБ , РБ , София
Силата на човека се изпитва в страданията и изпитанията.
Като прилагате учението на Христос, изучавайте себе си, защото изпитанията идват.
8.12.1940г.
267. Вечер и сутрин,  НБ , София
Но и като вярват, дойдат изпитанията.
14.9.1941г.
268. Двама или трима, СБ , НБ , София
268.2 Двама или трима ( втори вариант )
Умен ли е този отговор? Ако мъжът се оплаква на жената за изпитанията си, като мъж, и тя му каже, че никой не е виновен, където се е родил мъж, и този отговор не е на място.
14.9.1941г.
269. Единственото нещо, УС , СБ , София
Като ученици, вие трябва да работите върху търпението, да понасяте изпитанията с радост.
16.11.1941г.
270. Да обичаш и да те обичат,  УС , София
Изпитанията, които сега имате, не са нищо друго, освен проба на силата, която имате във вас.
10.12.1941г.
271. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Ако имате любов и обич, вие ще бъдете свободен човек, няма да бъдете изложен на голямо изпитание и изпитанията, които ги имате, лесно ще ги разрешавате.
28.12.1941г.
272. На прага е!,  НБ , София
Съвременното човечество минава през изпитанията на Йова, не че Йов беше един грешен човек, но се изпитваше колко му стига умът, какво благородно сърце има и каква воля има, може ли да се бори със злото.
18.1.1942г.
273. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Ако мога да издържа на изпитанията на една жена, в света са нищо. Сегашните мъже, ако не могат да издържат изпитанията на жената, във второто прераждане те ще станат жени, жените ще станат мъже.
18.1.1942г.
274. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Защо се съмнявате? Ако вас не ви обичат, ще имате ли тия блага, които сега имате? Вие имате толкоз блага, какво има да се съмнявате, че не ви обичат? Какво сте дали сега? Каква признателност имате за тази обич, която имате? По някой път вие не можете да издържите на изпитанията.
15.2.1942г.
275. Съживява,  НБ , София
Ако малкото изпитание не можете да понесете, как ще понесете голямото изпитание? – Сега изпитанията в света, не произтичат от добрите същества. Изпитанията идат от по-нисши същества от нас.
16.8.1942г.
276. На зазоряване, СБ , РБ , София
За да получи Божието благословение, човек трябва да мине по пътя на изпитанията и мъчнотиите.
27.9.1942г.
277. Проявление,  НБ , София
В тази борба вековете се борят, а хората се опитват доколко са герои да понесат изпитанията.
25.10.1942г.
278. Възлюблени,  НБ , София
Евреите минаха изпитанията на Сара.
20.12.1942г.
279. Трите изкушения,  УС , София
Сатана иска да изпита Христа, три са изпитанията.
27.12.1942г.
280. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
По някой път изпитанията в живота идат да опитаме силата на човешкия живот.
21.3.1943г.
281. На първо място,  УС , София
Христос казва: „Като дошли изпитанията, всички онези, които не са съградили живота си върху истината, всичко туй ще се разруши.“
15.8.1943г.
282. Вечното благо, СБ , РБ , София
Голямо изкуство е да знае човек да мести мъчнотиите и изпитанията си.
15.8.1943г.
283. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Колкото си по-богат, толкова по-големи ще бъдат изпитанията и страданията ти.
1.9.1943г.
284. Номер първи, СБ , РБ , София
Моли се преди да са дошли изпитанията.
17.10.1943г.
285. Трите пътя, НБ , София
Какво трябва да правиш, като дойдат изпитанията? – Да пееш.
31.10.1943г.
286. Новото начало,  УС , София
Благодарете на Бога не само за доброто, но и за изпитанията и мъчнотиите, на които се натъквате.
286.2 Новото начало ( втори вариант )
Знаете, като дойдат изпитанията, благодарете.
Когато дойдат изпитанията, когато дойдат болестите, благодарете и на туй.
10.11.1943г.
287. Мажорни и минорни гами, ООК , София
287.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Когато Господ му даде изпитанията, той иска да се съди защо Господ му даде всичко това.
24.12.1943г.
288. Сянка и реалност, МОК , София
Чрез изпитанията вие се укрепвате и придобивате знания.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.