Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.1.1920г.
1. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Кои са въглищата, които трябва да турнете на огнището? Въздухът, който е потребен за горението, са вашите мисли; те образуват процеса на горението, а въглищата? (''Обаждат се:'' ''Чувствата'').
18.4.1920г.
2. Молих се,  НБ , София
Изгарянето му подразбира, да се внесе в него правото по такъв начин, че да насочи хората към правия живот.
10.5.1920г.
3. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Например имате обикновени лампи, които горят с газ и издават миризма; после, има други лампи, в които газът се превръща във въздухообразно състояние и така се запалва – горението в тези лампи е по-силно; най-сетне има и газове, на които им се вкарва допълнително въздух – те изгарят по-пълно и дават по-голяма светлина.
13.3.1921г.
4. Новият човек,  НБ , София
4.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Нима има по-голѣмъ огънь отъ любовьта? Нѣкоя мома, като люби нѣкого и не знае какъ да люби, казва: „Изгори ме този огънь.“ Изгарянето показва, че противоположни елементи не могатъ да любятъ, затова ще изгорятъ.
12.11.1922г.
5. Не знаете, що искате,  НБ , София
При нея горението трябва да бъде пълно. – Не можем да живеем така. – Можете, но още се колебаете между стария и новия живот.
21.1.1923г.
6. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Вие за тѣхъ сте като запалени свещи, и тѣ, споредъ интензивностьта на свѣтлината, която излиза отъ вашия умъ, знаятъ, какво е горението, дали правилно горитѣ или не, какво е веществото.
2.12.1923г.
7. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
В такъв случай, мислите ли, че ония същества, които са оставили своите кости, своите тела долу в почвата да се ползвате от тях няма един ден да търсят тази своя собственост? Голямото зло в света днес иде именно от каменните въглища Чието от окултно гледище много от тия същества които хиляди години са били свързани със земята, днес при изгарянето на въглищата, било във фабриките в параходите, в треновете и другаде, се освобождават и създават големи злини на света.
7.12.1924г.
8. Ти си!, НБ , София
Да, но горението не е любовь.
18.1.1925г.
9. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
В дадения случай водородът е силен негатив и при тази ниска температура човек може да замръзне.) Какво придава кислородът на водата? (– Повече свежест.) После, и топлинка придава, по-енергичен е той като положителен елемент, и усилва горението.
10.1.1926г.
10. Давам власт,  НБ , София
Казвам: стой настрана! Духай повече, за да се усили горението, та от устата ти да излиза пламък! Някой като ми говори, казва: чакай малко, да го смотолява.
24.1.1926г.
11. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
Те се намазват с дървено масло, понеже то поглъща топлината в себе си и по този начин освобождава организма от излишната енергия, която е приел чрез изгарянето.
14.3.1926г.
12. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Ако дори изгарянето на вашата къща, или ако всички страдания, които минавате, могат да изменят вашия живот, могат да скъсат онази връзка, която ви държи с онова велико Битие на живота, вие не сте човек на съзнателния живот.
3.10.1926г.
13. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
Там горението е вечно.
13.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Идеи, които се изгасват, са слаби, горението не е пълно в тях.
10.10.1926г.
14. Внушение,  МОК , София
Водородът и кислородът са газове, от които първият гори, но не подържа горението; вторият подържа горението, но сам той не гори. Получената от тях вода нито гори, нито подържа горението.
14.2 Внушението ( втори вариант )
Защо именно и двата елемента в газообразно състояние поддържат горението и горят, а като се съединят, не горят? Има трети един елемент, той е водата; водата тогава е символ на живота.
24.10.1926г.
15. Ако говоря,  НБ , София
Ако топлината е достатъчно голяма, образува се горение, при което се отделя светлина, дим и пепел - зависи какво е горението, дали е пълно или непълно. Изобщо, хората наричат горението любов.
19.12.1926г.
16. Те свидетелстват,  НБ , София
Не, горението не е топлина. Наистина при горението се образува и топлина, но това, което гори и изгаря, същевременно се разлага.
26.12.1926г.
17. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
17.2 Живот, сила и интелигентност ( втори вариант )
Горението трябва да става в стомаха, топленето на храната, а топлината трябва да е горе, в мозъка.
2.1.1927г.
18. Малката мисия,  МОК , София
Ако имат повече вода, горението ще бъде по-слабо.
6.2.1927г.
19. Меки и твърди вещества,  МОК , София
19.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
В студа горението е вътре.
20.2.1927г.
20. Трите зрънца,  МОК , София
20.2 Трите зрънца ( втори вариант )
А синът няма да участва в изгарянето.
22.4.1927г.
21. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
В материалния живот как се поддържа горението - натрупват дърва повече.
14.8.1927г.
22. Мислещият човек, МС , София
Вие изучавате горението и казвате, че то е особена енергия. Това може да е вярно, но ние взимаме горението като форма, като условие.
19.8.1927г.
23. Духът на Господа, СБ , София
При треската горението се забелязва на повърхността на тялото, при което температурата на болния се повишава с няколко градуса.
11.9.1927г.
24. Денят Господен,  НБ , София
Питам: ще Го познаят ли, като дойде? Христос казва: „Когато Син Человечески дойде, ще намери ли достатъчно вярващи? Ще познаят ли хората, че Божественият огън е дошъл? Какво ще кажете за тези вярващи, които и след изгарянето си пак не повярват? И като горят, грешните пак не вярват.
30.10.1927г.
25. Посред тях,  НБ , София
Причината за изгарянето й се дължи на това, че аз я поставих на електрически ток от 220 волта, а тенджерата била пригодена за 150 волта.
29.1.1928г.
26. Синове на възкресението,  НБ , София
Докато тия разумни същества натискат меха, има вятър, има и горение; щом те престанат да натискат меха, и вятърът престава, и горението престава.
22.3.1928г.
27. Изгревите на слънцето,  ИБ , София
Аз желая на всинца ви да няма дим и пушек из стаите ви, стените ви да бъдат чисти, кюнците ви отпушени и горението в печките да бъде пълно.
27.5.1928г.
28. Бог е Дух,  НБ , София
Не преживявайте нещата, но ги живейте! Когато някой каже, че е преживявал много неща ние казваме: този човек е преживял изгарянето на къщата си, умирането на баща си ,на майка си, на жена си, на децата си и т. н...
19.12.1928г.
29. Израз на живота, ООК , София
Дето има дим горението не е пълно. Когато горението е пълно, никакъв дим, никакви сажди не се образуват.
Обаче, и при електричеството горението не е пълно. Като се качим в умствения свят, ще видим, че и там горението не става пълно. Често и комините в живота на отделния човек не са поставени на мястото си, вследствие на което горението не става правилно.
21.12.1928г.
30. Методи за наблюдения,  МОК , София
30.2 Методи за наблюдения. Обикновени и научни ( втори вариант )
Какво подразбираме, когато кажем, че нещо е доказано? Как ще докажеш, че собата гори? Двама философи седят, единият казва: „Собата гори.“ Другият казва: „Не, не гори.“ Той може да му докаже: „Тури си пръста.“ Другият си тури пръста и го оттегли. „Защо го оттегляш?“ -“Е, пари собата.“ Значи, в горението има парене.
17.2.1929г.
31. На този камък,  НБ , София
Нима онзи, който изгори ефеския храм, беше глупав човек? С изгарянето на този храм, той искаше да каже на хората, да съградят нещо по-хубаво от него.
3.10.1929г.
32. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Вярата е елемент, който подържа горението. Престане ли горението и животът изгасва. Когато горението е правилно, пламъкът е светъл, без дим.
22.11.1929г.
33. Природни гами,  МОК , София
33.2 Природни гами в живота ( втори вариант )
Горението зависи от материалите, които имаш и които туряш. Горението е постоянно превръщане на известни материали. Горението в дадения случай е превръщане на известни сили от едно състояние в друго.
27.11.1929г.
34. Ново разбиране, ООК , София
Следващите моменти са дотолкова важни, доколкото горението продължава. Запали ли се веднъж огънят, горението трябва да се подържа.
25.12.1929г.
35. Степени на съзнанието, ООК , София
Изгарянето на сърцето не е качество на Любовта.
35.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Изгарянето на сърцето не е качество на любовта.
28.2.1930г.
36. Закони на доброто,  МОК , София
Като надникнете в печката, и в трите случая казвате, че става горене, но резултатите на горенето са различни: въглищата дават по-висока температура, но при изгарянето им остават много примеси; дървата дават по-ниска температура, но остават по-малко примеси; плявата дава ниска температура и малко остатъци.
12.3.1930г.
37. Идейната обич, ООК , София
37.2 Идейната обич ( втори вариант )
Изгарянето на писмата в огъня показва, че трябва да се пречистват чувствата.
25.4.1930г.
38. Светлина и знание,  МОК , София
В тази любов горението е непълно.
38.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Та непременно всякога, когато любовта не минава през разумността на човека, тя образува дим и кадеж, тя е неприета, горението е непълно.
30.4.1930г.
39. Положително знание, ООК , София
39.2 Положително знание ( втори вариант )
Изгарянето е нещо друго.
Изгарянето зависи от нашето съзнание. Запример главоболието не иде от слънцето, изгарянето не иде от слънцето.
12.10.1930г.
40. Разумното Слово,  НБ , София
Като наблюдавали изгарянето му, видели, че светлината на варницата се увеличила – станала някаква химическа промяна.
26.12.1930г.
41. Любов и милосърдие,  МОК , София
41.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Какво показва опърлянето и изгоряването? Когато трептенията на Любовта са по-силни от трептенията на човешкия организъм, човек се опърля.
20.2.1931г.
42. Живот и радост,  МОК , София
42.2 Живот и радост! Принципи на здравето ( втори вариант )
Като поспрем един човек и му внушим, че има изгаряне на някоя част от тялото си; той ще има изгаряне; после като му внушим, че няма изгаряне, ще се махне изгарянето.
13.3.1931г.
43. Справедливост,  МОК , София
43.2 Справедливи! ( втори вариант )
Нали той улеснява горението? Нали хората запалват своите огнища, духат там и дървата се запалват. Въздухът като иде там, идва на помощ, той улеснява горението.
29.3.1931г.
44. Истински поклонници,  УС , София
Изгарянето е процес, както изгряването и залязването на слънцето.
5.6.1931г.
45. Трите отношения,  МОК , София
45.2 Първите отношения ( втори вариант )
Имате едно малко кандилце, имате и фитил, но масло нямате, какъв резултат ще имате? Ако вие драснете една клечка и запалите вашия фитил, но нямате никакво масло, как ще бъде горението? Нали бързо? Ако горението става бързо, показва, че в кандилото няма масло. А ако горението става медлено, какво показва това? Ако бързо става горението, показва, че този фитил сам гори или че малко масло има в кандилото. А когато фитилът е съединен с маслото, в този случай маслото спомага на горението и то става по-медлено.
Изгарянето е един процес – разлагане на предметите, на телата, а растенето е един процес – събиране на тези елементи и тургане в една нова форма.
26.6.1931г.
46. Красивите линии,  МОК , София
46.2 Линиите на красотата в природата! ( втори вариант )
Не само едно, но хиляди въгленчета трябва да поддържат горението.
21.8.1931г.
47. Отиване и връщане, СБ , София
Както светията спаси една душа с изгарянето на своя пръст, така и вие можете с Истината в себе си да помагате на по-малките от вас.
20.1.1932г.
48. Раждане и растене, ООК , София
Като знаете условията за горението, прилагайте ги навреме, за да не се разпали огънят неочаквано и да причини нещастия.
5.2.1932г.
49. Свещеното място,  МОК , София
49.2 Свещеното място ( втори вариант )
Защото смъртта иде от изгарянето.
22.3.1932г.
50. Единният живот,  ИБ , София
Не е въпросът огъньт да бъде голям, но да гори хубаво, горението да е пълно, без дим, със силна светлина.
29.4.1932г.
51. Пътят на възможностите,  МОК , София
Като изгори, те събират пепелта и образуваните при горението газове и доказват, че веществото на свещта не е изгубено, но само се е изменило. Теглото на свещта и на погълнатия кислород е равно на теглото на получените при горението вещества. Свещта има ли свойствата на получените вещества? При горението на свещта се образували водни пари, газове и пепел.
30.8.1932г.
52. Новата работа, СБ , София
Тогава вече изгарянето на дърветата е на място.
52.2 Новата работа ( втори вариант )
Тогава вече изгарянето на дърветата е намясто.
21.10.1932г.
53. Възможности и постижения,  МОК , София
53.2 Постижения и възможности (Кому да обещаваме) ( втори вариант )
Следователно в края на краищата отношението към горението на една къща може да произведе два резултата. Горението някой път на една къща може да произведе гениална мисъл у някой човек. Но този отчаян човек вижда, че гори една къща - в този момент в него настава цял преврат и той си казва: „Мен не ми трябва да се безпокоя.“ Върху него изгарянето на къщата произвежда един друг - положителен, процес.
20.11.1932г.
54. Време и пространство,  УС , София
В този смисъл, изгарянето е на мястото си.
25.11.1932г.
55. Силата на ума,  МОК , София
Какъв процес е изгарянето: положителен, или отрицателен? В една от приказките на „Хиляда и една нощ“се разказва, как действа топлината на хората.
55.2 Силата на ума ( втори вариант )
Опарването, изгарянето какъв процес е? Как определяте изгарянето? Положителен процес ли е, или отрицателен? Топлината умните хора ги милва.
12.2.1933г.
56. И проводи ги,  НБ , София
Страданията, които имаме, това е горението, което става отдолу.
24.3.1933г.
57. Постоянни и променливи сили,  МОК , София
57.2 Отношение между ума и сърцето ( втори вариант )
За да накарате една лоена свещ да гори, нали трябва да имате един материал? Лойта в дадения случай ще бъде само като едно средство, за да бъде горението постоянно.
28.4.1933г.
58. Председател на фирмата, МОК , София
Ти имаш вече представа за горението. Знаеш, че при горението се отделя светлина и топлина.
5.5.1933г.
59. Стотният път,  МОК , София
Човекът го открил, той изучил горението като процес.
15.10.1933г.
60. Ще се зарадва,  НБ , София
Процесът на горението е процес на чистене, а не на унищожаване.
13.12.1933г.
61. Пътят към свободата, ООК , София
Изгарянето на дървата, какво е? Дървата са овцата.
21.1.1934г.
62. Синовно отношение, УС , София
Изгарянето на окото, това е едно криво тълкуване.
29.4.1934г.
63. Разпаленият въглен,  НБ , София
В горението всякога се забелязва процес на разширяване или процес на видоизменение. Горението може да бъде и от физически характер, т.е. само материята да се превърне от едно състояние в друго и да изчезне. А също така горението може да става така медлено, че с материята да не става почти никаква промяна. Колкото и да е малка промяната при горението, все-таки става известна промяна.
20.5.1934г.
64. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Същото може да се каже и за Слънцето: горивната материя е в него, но енергията, която се развива при горението, иде отвън някъде.
19.10.1934г.
65. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Питам, тази история защо е написала изгарянето на Чикаго? Или, че станало една война преди хиляди години, че някой си Александър Велики воювал.
65.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Питам: Тази история защо е описала изгарянето на Чикаго.
11.11.1934г.
66. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Аз не съм против свещите, нека се продават, но съм против изгарянето на свещите.
22.2.1935г.
67. Практическа философия , МОК , София
Ако горението става правилно, няма кадеж, тогава човек мисли добре, но ако има кадеж, то този човек не мисли добре.
28.4.1935г.
68. Трите врати,  УС , София
68.2 Любовта. (Три стъпки – три врати) ( втори вариант )
Горението на тази свещ има смисъл.
21.6.1935г.
69. Ферменти,  МОК , София
Де е причината? Вие казвате: "Нали имаме чисто природно явление? Нали горението е процес на природата?" Но къде е причината? – В туй неразумно дете, което запали цялата гора.
8.9.1935г.
70. Всичко чрез Него стана,  НБ , София
И при изгарянето от студ, и при изгарянето от топлина, имате нужда от превръзка, само при изгарянето от студ не можете да направите същата превръзка, каквато ще направите при изгарянето от топлина, от горещина.
13.10.1935г.
71. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Германците, които разбират по техника, като им забраниха там да се увеличава флотата, после ги ограничиха да си правят аероплани, да не се въоръжават, тия германци след дълго време намериха начин, по който да спират горението в мотора на аероплана.
10.11.1935г.
72. Свещеният огън,  УС , София
Тогава почва димът, горението не става правилно, кръвообращението не става.
1.12.1935г.
73. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
Този въздух, който влиза в дробовете, поддържа горението – на живота.
12.1.1936г.
74. Топлината на Любовта, УС , София
74.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Как е станало изгарянето? – Като се влюбили в злото.
19.4.1936г.
75. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС , София
Запример сегашните хора горят, но горението не е пълно.
16.9.1936г.
76. Личното и безличното, ООК , София
Де е сега неправилността? И ако се запали тая свещ, като се е изкривила, горението не става правилно, ще има капане.
7.10.1936г.
77. Път, истина и живот, ООК , София
И ще знаем, че това, което иде чрез кислорода, поддържа горението. Изгарянето седи в онова неестествено положение, в което хората се намират.
22.1.1937г.
78. Поводи на мисълта,  МОК , София
Ако знаете, ще намерите лек, за да намалите болката от изгарянето; ако не знаете, ще оставите нещата произволно.
78.2 Поводи на мисълта ( втори вариант )
Ако знаеш, ще намериш един лек да намалиш болката на изгарянето; ако не знаеш, ще оставиш нещата произволно. При изгарянето какво правите вие? Как се лекувате? Някои от вас може да знаят, че има няколко начина.
24.1.1937г.
79. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
Като вляза в един дом и видя, че вътре дими, казвам: Добре е това, огънят се е запалил, не гори още добре, правилно, но горението ще се усили. – „Не може ли без дим?“ – И без дим може, но при сегашните условия по-добре е да има дим, защото ще има и силен огън след време, отколкото да няма никакъв дим.
9.4.1937г.
80. Мисълта – изходен път, МОК , София
Първо имате усещане, което е едно неподвижно състояние; после веднага си задвижвате ръката и ако изгарянето е голямо, явява се болка и вие започвате да мислите как да намерите цяр и да го намажете.
21.5.1937г.
81. На място и не на място, МОК , София
Дървото изгаря ли? В изгарянето се разрушава една форма, но от същата енергия, която е дошла в туй дърво от слънцето, се развива онази първична енергия.
30.5.1937г.
82. Упование на Божественото,  УС , София
Във време на пост горението в организма е по-силно, благодарение на което става изгаряне на всички вещества, които са причина за различни болести, неразположения и недоволства.
2.6.1937г.
83. Правилно приемане, ООК , София
Сега някой може да каже: „Какво нещо е кислородът?“ – Поддържат, че кислородът увеличава горението.
4.8.1937г.
84. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
84.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Който би се опитал да целуне този въглен, той за вечни времена ще носи върху устата си последствията на изгарянето от този въглен.
22.8.1937г.
85. Съществени връзки, СБ , РБ , София
Кое от двете положения предпочитате: да горите, или да не горите? Казвате, че горението е лошо нещо.
1.9.1937г.
86. Не нарушавайте свободата, ООК , София
Някого гледате, пълно е горението, приятна е светлината, понеже горението е пълно.
Ако горението е силно, светлината се проявява, но и светлината си има качества.
19.9.1937г.
87. Идете при чистите извори,  НБ , София
Но огънят на ангелите е един процес на чистене, горението е светлина. Както водата за нас уталожва нашата жажда, така е в ангелския свят горението.
17.10.1937г.
88. Сърцето и умът,  УС , София
Лошите духове, които бяха във въглищата, чрез изгарянето им, се освободиха, и днес хората се намират в чудо – не знаят, как да се справят с тях.
26.11.1937г.
89. Великата работа на водата, въздуха, . топлината и светлината, МОК , София
Но окисляването е оня процес, при който нечистотиите, които са непотребни чрез горението излизат навън, а кръвта се очиства.
1.4.1938г.
90. Отворени и затворени очи,  МОК , София
Дето ще разправяш с часове, като го опариш с огъня, той веднага разбира, какво нещо е горението.
Та природата най-първо ни осведомява с реалността да почувствуваме, какво нещо е горението. След това тя започва да ни обяснява, какво нещо е изгарянето.
22.6.1938г.
91. Добрият живот, ООК , София
Туй показва, че горението във вас не е правилно.
3.7.1938г.
92. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Изгарянето не е нищо друго, освен разкъсването.
8.7.1938г.
93. Освобождаване,  МОК , София
Потребно ли е човек да опита какво нещо е изгарянето? Да кажем, че някой ви разправя, че изгорил пръста си. Когато някой ви разправя за своето изгаряне на пръста, доколко разбирате изгарянето? Понеже и вие сте имали опитност на изгаряне, щом ви разправя и във вас се събуждат минали впечатления на изгарянето.
14.9.1938г.
94. Четирите елемента, ООК , София
От водорода се ражда водата, от въглерода – твърдата почва; от кислорода се образува горението, а от азота се образува устоя на елементите.
23.12.1938г.
95. Трите закона,  МОК , София
Сърцето, след като гори няколко години наред, и то трябва да се почисти, защото всякога в горението, колкото и правилно да гори нашето сърце, колкото и правилно да гори нашият ум, тази светлина, която се развива, се оставя една малка пепел.
10.3.1939г.
96. Ценност, съдържание и форма,  МОК , София
Тогава как определят философите, какво нещо е Бог? Сегашните философи как определят какво нещо е Бог? Нали знаете някои философи, какви са техните мисли? Ако една къща изгори, кои са причините за изгарянето? Ако един човек умира, кои са причините за умирането? Ако един човек се ражда, кои са причините за раждането? Ако един човек осиромашава, кои са причините за осиромашаването? Или ако един човек стане учен, кои са причините за учението? Ако един човек изгуби здравето, кои са причините за изгубване на здравето? Или ако придобива здравето, ако става красив или погрознява, кои са причините? Всяко нещо си има причини.
26.7.1939г.
97. Път към живота, СБ , РБ , 7-те езера
97.2 Той е! ( втори вариант )
Горението, това е една обмена. Обмена между какво е горението, според съвременното разбиране? (Учителят запита една сестра : “Какво гори?” (-Гори веществото и се образуват газове.) Значи, веществата се разлагат.
27.8.1939г.
98. Запалка на свещения огън, СБ , РБ , София
Изгарянето на човека представя една от неговите минали опитности.
5.11.1939г.
99. Призова учениците Си,  НБ , София
Изправянето на една погрешка е подобно на дигането на един лист от земята и изгарянето му в печката.
6.12.1939г.
100. Търсене на изгубената дума, ООК , София
Сега аз не говоря за горението.
17.1.1940г.
101. Налягане, напрежение, разумност, ООК , София
При изгарянето какво получаваш? Получаваш нещо, но и даваш повече. Даваш повече, вземаш по-малко – то е изгарянето.
14.6.1940г.
102. Студ и топлина,  МОК , София
Изгарянето, това е висока лихва.
26.6.1940г.
103. Бъдете яки!, ООК , София
Какво има, че си се изгорил? В какво седи изгарянето? Изгарянето седи в неразбирането на нещата.
3.7.1940г.
104. Най-добрите условия, ООК , София
Новородените хора не знаят какво нещо е изгарянето.
23.7.1940г.
105. Правила на Любовта, СБ , РБ , Мусала
Не търсете вън от вас виновници за изгарянето или за замръзването си.
26.7.1940г.
106. Млад и стар,  МОК , София
Ако вие ги разделите, тогава кислородът усилва дишането, горението, образува топлина.
8.11.1940г.
107. Проводници,  МОК , София
Тогава какво трябва да правите? Ако сте много топли, ще намалите горението.
27.12.1940г.
108. Едно, две, три,  МОК , София
Сега по какво се отличава изгарянето, по какво се отличава измръзването? Имаме два начина, не може да се освободим от страданието.
19.2.1941г.
109. Слушайте съвета, ООК , София
Въ любовьта горението е пълно. Само любовьта е единствената сила, въ която горението не остава никаква пепель, никакъвъ димъ нѣма.
109.2 Слушайте съвета ( втори вариант )
Аз какво разбирам? Изкуствено горение има. в любовта горението е пълно. Само любовта е единствената сила, в която горението не остава никаква пепел, никакъв дим няма.
26.2.1941г.
110. Тритѣ връзки, ООК , София
Гледайте тази лампа, която свѣти, горението е пълно. Колкото и да е пълно горението, нѣмаме туй правилното горение.
110.2 Трите връзки ( втори вариант )
Гледайте тази лампа, която свети, горението е пълно. Колкото и да е пълно горението, нямаме туй правилното горение.
18.4.1941г.
111. Свободен човек,  МОК , София
Защо? Защото, щом се свърши маслото, ще спре горението.
25.8.1941г.
112. Тя иде, СБ , София
112.2 Любовта иде ( втори вариант )
Безлюбие има човек, когато е много нагорещен, туря малко сняг, малко лед, да мине изгарянето, да се лекува.
29.8.1941г.
113. Правилно дишане, СБ , София
113.2 Дишането ( втори вариант )
Ако бързаш в дишането, горението става неправилно и кръвта не може да се пречисти, остава доста венозна кръв.
14.9.1941г.
114. Двама или трима, СБ , НБ , София
114.2 Двама или трима ( втори вариант )
Кислородът поддържа горението, но сам не гори.
17.10.1941г.
115. Основният тон,  МОК , София
Някой път и в изгарянето на вашите мисли, постоянно духате.
7.11.1941г.
116. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Каква е подбудителната причина на прилежанието? Каква е подбудителната причина на горението? Когато някой предмет гори, коя е подбудителната причина? Или когато човек пее, коя е подбудителната причина? Или коя е подбудителната причина да прилежава човек? Или човек обича да спи, коя е подбудителната причина? Имате един камък, искате да го строшите.
7.12.1941г.
117. Мнозина звани,  НБ , София
Ако не разбирате законите на кислорода, ще станете сприхав човек, ще се увеличи горението.
18.1.1942г.
118. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Като елемент химически, водородът гори, но не поддържа горението, кислородът не гори, но поддържа горението. Кислородът, който поддържа горението, и водородът, който гори, като се съединят във водата, изгубват тия свойства.
Затова дробовете изискват елемент, който поддържа горението. Дробовете изискват елемент, който не гори, но поддържа горението, пречиства се кръвта.
23.1.1942г.
119. Сто двадесет и три,  МОК , София
Защо става туй свиване? За да се усили горението.
28.1.1942г.
120. Здравословното състояние, ООК , София
В изгарянето има излишна топлина. Изгарянето прекратява функциите на тялото.
13.2.1942г.
121. Гордост и смирение,  МОК , София
Стреми се да задуши туй състояние на кислорода, да намали горението.
15.2.1942г.
122. Съживява,  НБ , София
Когато горението в дробовете отслабне, човек ще се разболее.
22.3.1942г.
123. Пристъпиха при Исуса,  НБ , София
Ако запример имаш повече кислород, който поддържа горението, ще бъдеш много импулсивен.
10.4.1942г.
124. Разумни, справедливи и добри,  МОК , София
Видиш, че горението е силно, обърни на средното или на слабото горение.
26.4.1942г.
125. Неразбраните неща,  НБ , София
Горението не е Любов. Любовта поддържа горението, но в нея никога работите не изгарят.
17.7.1942г.
126. Химични елементи,  МОК , София
Горението е по-добро отколкото мраза.
Та казвам: Ако вие имате много водород, вие се заплашвате да горите, кислорода поддържа горението.
В какво вярваш? Ако в къщи вие имате повече дим какво показва? – Че горението не е пълно.
Да остане толкоз колкото е необходимо за горението, за всичко онова, което се нуждаеш.
5.8.1942г.
127. Ценни добродетели, СБ , РБ , София
За да помогне на горението, той духа. Така той внася повече въздух и усилва горението.
26.8.1942г.
128. Устойчиви връзки, СБ , РБ , София
Като влезе доброто между тях, горението се прекратява.
27.9.1942г.
129. Проявление,  НБ , София
Не зная какви светли мисли може да се зародят от изгарянето на тютюна, не зная какви светли мисли могат да се зародят от изпиването на едно шише ракия.
4.11.1942г.
130. Разумни отношения, ООК , София
Сега, за да може да се подобри тяхното състояние, ние ги изгаряме, а с изгарянето на тия въглища, освобождават се лошите енергии, които направиха хората, да се бият.
13.11.1942г.
131. Бяло и черно,  МОК , София
Не знаете колко енергия се образува в мозъка при горението.
4.12.1942г.
132. Правилна мярка,  МОК , София
Какво допринася миенето? Водата гаси огъня, но водата винаги усилва горението. Като се миеш, винаги се усилва горението. Тази, съставната част на водорода, предава на горението и щом се докосне до ръцете, усилва горението.
9.7.1943г.
133. Червеният цвят,  МОК , София
Изгарянето е в хората, дето казват: Любовта ме изгори, то е от материалите, които запалката внесла.
3.12.1943г.
134. Най-голямото изкуство, МОК , София
Кога изгарянето е по-голямо? – Когато въгленът е стоял дълго време на ръката.
22.12.1943г.
135. Безопасното място, ООК , София
135.2 Посока на движение ( втори вариант )
В Божествения свят нещата не изгарят, поддържат горението.
19.3.1944г.
136. Пребъдване, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
136.2 Пребъдване ( втори вариант )
Горението не е любов.
25.8.1944г.
137. Поливане, ИБ , ПС , в.Острец
Единият елемент поддържа горението, сам не гори, а другият гори. Ако няма кой да поддържа горението, той престава да гори. Иде кислородът на помощ да поддържа горението. Човешкият ум се нуждае от любов, която поддържа горението. Умът не се нуждае от горене, от поддържане на горението. Туй, което поддържа горението е светлина. Щом поддържаш горението, ти си кислород. Любовта не гори, а поддържа горението.
Що е мъж? Туй, което поддържа горението, то е светлина.
Защо българинът нарекъл туй, което гори и поддържа горението, като се съедини, нарекъл го вода.
137.2 Поливане ( втори вариант )
Водородът гори, но не поддържа горението; кислородът поддържа горението, а сам не гори. Ако няма кой да поддържа горението, то престава. Водородът отива в сърцето, дето става горение, и в резултат на горението се образува топлина. В помощ на тоя процес иде кислородът, който поддържа горението. Умът се нуждае от любов, която подържа горението и образува светлина. Това, което поддържа горението, е светлина; това, което гори, е топлина. Щом гориш, ти си водород; щом поддържаш горението, ти си кислород.
Любовта не гори, но подържа горението.
Всяка мисъл, която поддържа горението и го прави достъпно и за другите, е светлина.
24.9.1944г.
138. Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево
Да не чакаме да дойде второто пришествие на изгарянето.
12.11.1944г.
139. Като малките деца, ИБ , ПС , София
139.2 Като децата ( втори вариант )
После го извади от печката, и горението престава.
8.12.1944г.
140. Постижения, ИБ , ПС , София
Ако имате два елемента както кислорода и водорода, кой бихте предпочели – кислорода или водорода? Кислородът е скандалджия, той не гори, скандали може да направи навсякъде, поддържа горението. Водородът гори, но не поддържа горението, разумно свършва работата.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.