Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


8.3.1899г.
1. Божието обещание, ИБ , Варна
Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, от жестокосърдечието се огорчавам.
8.7.1900г.
2. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
Обаче, ако Божието дълготърпение се е съкратило, що има да кажеш на това? Зная, че всички неща могат да се спират или карат до известна мярка, но вън от тая граница, която Бог е положил, всичко е риск и злото може да сполети кого и да е. Да, злото, казвам, неугасимия огън на ада, който търси жертви и разрушения.
13.7.1900г.
3. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ ,
Но Бог, който е виждал всичките твои добри усилия, Той ги е благославял, Той е поразявал злото още на мястото си и го е оставял като звяр без зъби и нокти, за да ти служи за Добро.
14.7.1900г.
4. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Ето злото на църквата, нейните тълкувания и извъртания на Словото Божие.
18.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Ти си поставен помежду два лагера на действующи сили – силите на Доброто и злото, които се състезават кой да има своето първенство в държавата на Духа ти.
Защото в самото начало, когато Бог създаде Адама, Той го създаде сам, като го предпази от всяко падение и всяко подплъзване, за да няма злото място да се загнезди в неговата душа.
Но можеше ли той да напълни Земята и да я обладава, без да престъпи заповедта, без да вкуси от плода на познанието на доброто и злото и без да разбере тоя вътрешен смисъл на Живота? Не, то беше невъзможно в границите на самите неща на самия живот, който беше възприел. Ето неизбежният момент на падането и злощастният път, по който се промъкна злото и влезе в живота с всичките свои последствия и ужасии.
Злото вече не ще да има място, защото всички, които са вече изкупени чрез силата на Словото на Господа, като са опитали и вкусили всичко и са се научили от дълбока вътрешна опитност, и знаят вече последствията, които произлизат от всяко желание, от всяка постъпка, ще отхвърлят бремето на греха и престъплението, което може да ги вплита и което може пак изново да произведе тяхното падение.
Колкото е благ и снизходителен да помилва една кающа се душа, толкова е строг и праведен, и свят да осъди стар грешник, закоравял в злото.
1903г.
6. Своенравието, ИБ ,
И ти, който искаш да избегнеш от злото, знай, че своенравието е негов баща, а немаренето – негова майка, упорството – негов брат, а безразсъдието – негова сестра.
Пази се следователно от подобен лош нрав, който ражда злото от себе си.
И ще станеш разсадник на злото и стежание на ада, който ще разполага с теб както иска.
23.8.1903г.
7. Слово 1903, Варна, ИБ , Варна
Вие гледате мрачно на бъдещето, колебаете се често, опасявате се от напора на изпитите и често мислите, че злото е неизцелимо и Бог е престанал да слуша и да милва.
Аз съм дошъл да разруша злото, да отмахна греха и престъплението от сърцето на тези човеци.
28.8.1907г.
8. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Излишъкът на нещата създава злото и щом се изчисти злото и остане самата сграда, остава Доброто.
Затова в прочетеното се казва: „Освети ги чрез твоята истина“, защото ако така сте осветени, злото няма да има почва.
14.8.1909г.
9. Поздрав на всички мои братя, ИБ ,
Вие гледате мрачно на бъдещето, колебаете се често, опасявате се от напора на изпитите и често мислите, че злото е неизцелимо и Бог е престанал да слуша и да милва.
Аз съм дошъл да разруша злото, да отмахна греха и престъплението от сърцето на тези човеци.
25.8.1909г.
10. Любовта, ИБ ,
ЗЛОТО – без него не може, всякога и във всякой человек трябва да го има. Злото за душата има същото назначение, каквото жлъчката за тялото на човека. Злото е полезно за человека, когато не бездействува, а работи, ако бездействува, то ни разлага, ако работи, то ни учи. Злото трябва да побеждаваме с добро. Имаме ли зла мисъл, веднага да противопоставяме на нея добра – ето работа на злото. Със знания трябва да побеждаваме злото, но не и да се възгордяваме с тях.
28.8.1909г.
11. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, а от жестокосърдечието се огорчавам.
Но ще бъдете натоварени с редица отговорности: и Доброто, и злото ще се стоварят върху вашите гърбове – ще стане една нова еволюция за вас.
Злото ще се увеличи – това са войните, които се готвят.
27.8.1910г.
12. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Ако някой има против някого нещо, нека отиде и да му го каже лично, та по този начин да се предотврати злото.
Злото може да има отношение само спрямо вас, затова не бива да изкушавате Господа, защото за Бога няма лоши неща.
14.1.1911г.
13. Добро сърце и добър ум, ИБ , В.Търново
Бог в нас възраства и доброто, и злото.
Хората учат да се борим със злото, но това е грешка.
Злото, което е в нас, Бог ще го преобърне на добро.
23.8.1911г.
14. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Не давайте ухо на шепненето на лукавия, защото в тия шепнения се крие отровата на злото.
Човек, който не се моли, за него са прекратени отношенията с Бога и като по тоя начин не се сношава вече с Него, злото настъпва.
И тези хора са извор на злото.
Тя е сила — истината е сила, която може да разедини злото от доброто и да развърже връзките, с които човек е стегнат.
10.10.1911г.
15. Мисли от г-н П.Дънов, ИБ , София
В тия три години именно ще се развържат узите на злото и на всичките отрицания на ред и порядък, на всичките безверни и безбожни маси.
И както едно време всичко зло и добро царяха в Ерусалим, така днес това се вижда в Европа, защото тя е, която засега дава тон в управлението на света; доброто излиза от нея, злото – също.
17.3.1912г.
16. Любов и единство, ИБ ,
Процесът на разрушението, злото е необходим, но пък необходим е и процесът на доброто, който процес гради. Излиза, че най-първият учител на човека е злото.
8.4.1912г.
17. Съединителната линия, ИБ ,
И за да можете вие да влезете в Царството Божие, трябва да бъдете анархисти спрямо злото – не анархисти в смисъл да разделите богатството на хората, а анархисти против злото.
5.5.1912г.
18. Силната отрова, ИБ ,
Що е злото? Злото не е нищо друго освен малко количество добро и от там следва, че то е отиване в място, гдето не можеш да намериш никакво добро, което да възпроизведе каква-годе реакция.
6.9.1912г.
19. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Щом ние й противодействуваме, ние получаваме също противодействия и злото винаги произвежда лоши отпечатъци.
Но ние не бива да правим компромис със злото и доброто, а следва да бъдем или на страната на доброто или на страната на злото.
Злото и страданието не са от Бога и който казва, че злото е от Бога, греши.
Някога аз казвам на Бога, че аз ще понеса всичко и Божествената любов аслъ го изисква да понасям всичко, защото тази любов има това свойство, щото да преобръща злото в добро.
И тогава, значи, злото е един преходен период, в който нашите лоши мисли се преобръщат в активно състояние.
26.8.1913г.
20. Назидавайте себе си, ИБ , София
Ако речем, че всичките тези години вие добрувате, то душите ви къде ще са? Когато и след изминаването на петдесетте години вие остареете, тялото ви рухне и силите ви напуснат, кой ще ви помогне? Не се заблуждавайте, на временните форми не уповавайте! Тия големи и солидни здания виждате ли? Камък на камък няма да остане от тях - дотолкова е злото, което иде за нечестивия свят.
8.12.1913г.
21. Делението, ИБ ,
Добродетелите не може да се разделят, защото разделиш ли ги – ражда се злото.
Яви ли се неустоявание, ражда се злото, омразата, противоположностите, а всичко това не е нищо друго освен празнини. И тъй, разделението причинява празнини в живота, а те са място на злото.
12.12.1913г.
22. Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ ,
Злото е, че ние сме снели ада и рая тук на земята и го опитваме с всичкия му огън и ужас, както и рая с всичките му хубости, тъй както нам е угодно.
30.12.1913г.
23. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Господ е допуснал всичко да расте и да се развива; и на доброто, и на злото е определил място.
И аз ще пристъпя да Ви посоча где започва злото.
22.3.1914г.
24. Беседа за празника на пролетта, ИБ , София
Христос дойде да ни избави от злото.
Когато мислиш за злото, култивираш го.
5.4.1914г.
25. Житното зърно, НБ , София
Не може да ви се обясни защо у хората съществува злото, защо те предпочитат омразата пред любовта, лъжата пред истината.
Всякога злото се ражда от това желание да бъдем сами и да станем център на света. Добродетелта изключва злото, Любовта – омразата, Мъдростта – безумието, Истината – лъжата. Злото не е в яденето.
Злото не се гнезди в ума, а в сърцето.
19.4.1914г.
26. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ , Бургас
Добрият ни казва нещо, ние го отхвърляме, но не сме свободни, защото духът на злото ни чака. Христос иде да ни научи, когато дойде доброто, да казваме "мога", и когато дойде злото, да казваме "не мога". Една нива не може да бъде притежание на двама господари, трябва да бъде или на доброто, или на злото - така е и човекът.
3.5.1914г.
27. Явлението на Духа, НБ , София
Злото е привидно; те са външните обвивки на нещата. Та злото произлиза от помрачаването на човешкия ум.
Има две крайности, две противоположности в действителния живот, които трябва всякога да имаме предвид; това са: доброто и злото – два полюса, крайните допирни точки на земния човешки живот.
Ако в един живот Бог те свързва със злото, благодари Му. Не търси да примириш доброто и злото в себе си: то е невъзможно.
19.7.1914г.
28. Любовта, НБ , София
Трябва да съжаляваме само ония хора, в които се е пробудило Божественото съзнание, които разбират Любовта, доброто и злото, които страдат и се терзаят.
Любовта не завижда, на неправдата не отговаря с неправда, на злото не отвръща със зло, всичко претърпява.
23.8.1914г.
29. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Да, злото вече започва отляво и отдясно – правият път и кривият път.
Да даде живот и здраве, и дългоденствие на всички, които Нему уповават, и да ги избави от всички напасти на злото и лукавия, да внесе мир в душите им, да им даде изобилие на Своите благости; да спомни Господ Бог наш Своите обещания, да се смили над всички страдующи, да благослови всички верующи, да укрепи своите избрани, да им даде сила, знание, мъдрост и любов, да побеждават заради Него и Неговото Свято Име.
Сега вече гонел злото, за което му било дадено „Ружо" – така нарече той една иконка с две лица, за която каза, че му дошла от Горе.
4.10.1914г.
30. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
В първата глава на Битието се казва, че Бог поставил човека в рая и му казал да обработва и да използва всичко в него, но му забранил да се докосва само до едно дърво – дървото за познаване доброто и злото. Казва се в тази глава, че змията се увила около дървото на познанието и почнала разговор с Ева, като ѝ задала въпроса: „Как така, вие като сте господари на рая и се ползвате от всички райски дървета, да не се ползвате и от дървото, което крие в себе си велика тайна?“ Жената запитала от своя страна: „Каква тайна?“ – „Ако ядете от това дърво, ще имате познанието на Бога, ще знаете защо живеете, ще познавате доброто и злото, ще бъдете много силни на земята, тъй както Бог е силен“.
По-напред 33 години Той беше затворен заедно с нас и Той ни научи как да излезем от този затвор, как да победим смъртта и злото.
11.10.1914г.
31. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Когато Бог е казал в първата глава на Битието, че е направил човека по Неговия образ и подобие, Той е искал човек да мисли и действа, както Бог мисли и твори, да има воля; а „подобие“ значи да уподобяваме нещата, т.е. да правим разлика между доброто и злото, да произвеждаме хармония.
15.11.1914г.
32. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Че това е факт, свидетелстват двете дървета, за които се говори в Писанието: „дървото на живота“ и „дървото за познание на доброто и злото“. И каза Господ на първия човек: „В дървото за познание на доброто и злото се крие голяма опасност, и в който ден посегнеш на него, ще изгубиш всичко – елементите, скрити в това дърво, не са за тебе, ти не си достатъчно силен, за да ги владееш. В бъдеще може да ги изучиш, но засега ще се ползваш от всички други дървета, от всяко нещо в живота, но не и от дървото за познание на доброто и злото“.
Доброто има стремление към злото, а злото – към доброто; затуй именно онзи, който иска да живее на земята, непременно трябва да има за приятели лоши хора, па и лошите трябва да имат за приятели добри хора. Злото се ражда, когато и двамата искат да станат господари.
По този закон за подобието, злото не можем да превърнем в добро, нито доброто в зло.
3.2.1915г.
33. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Духовете, с които сме свързани, са в нашата материя по закона за кармата и трябва прераждане, за да се избавим от тях - в нас са, защото сме яли от дървото на злото.
4.4.1915г.
34. Великден, НБ , София
Как се появи смъртта в света? Знаем, че когато Адам беше в рая, Бог изрази живота и смъртта във вид на две плодни растения, от които едното нарече „Дърво на Живота“, а другото – „Дърво за познание на доброто и злото“. То е приливът, който расте. „Дърво за познание на доброто и злото“, обаче, идва отгоре надолу.
23.5.1915г.
35. Новото основание, НБ , София
По закона за наследството нашите прадеди ни оставят някое богатство и то е добродетел, а другото е джамчета – то е злото у нас.
Трябва да се запитаме как трябва да се възпитават нашите поколения, какви трябва да бъдат нашите бъдещи съдии, учители, свещеници, бащи, майки, сестри, приятели, търговци, машинисти и прочее. – „Времето, казват, ще ги създаде“ – но времето не пита: „Какво искате да създам за вас?“ Както при Ева се явила змията и казала: „Защо не ядете от плода на дървото за познаване доброто и злото?“, така сега и Христос се явява при нея и казва: „Защо от хиляди години не ядете от плода на Дървото на Живота?“ – „Защото ни е забранено“ – казва Ева. – „Защо ви е забранено?“ На Ева й се иска да излъже, но после се решава да каже истината: „Защото съгрешихме.“ – „Ха – казва Христос, – щом изправите вашия грях, щом го хвърлите от себе си, ще ви се позволи да ядете от това Дърво на Живота. И както, когато ядохте от забранения плод на дървото за познание доброто и злото, изпитахте неговата зараза, така и сега, като вкусите от плода на Дървото на Живота, ще последва друга наука, друг обществен строй, диаметрално противоположен на съвременния.“ За вас тия неща може да са алегорични, но за мен са една действителност – тия дървета са в нашия мозък. Едното дърво – за познание доброто и злото – е отзад, а другото – на Живота – отпред.
Та сега Христос казва: „Готови ли сте вече да мислите – не да живеете със задния си ум, не да опитвате, а да мислите, да градите както Аз ще кажа?“ А вие казвате, както съвременните неутрални държави: „Какви гаранции ни даваш?“ Всеки иска гаранция – и Италия, и Сърбия, и Гърция, и Румъния, и България: „Без гаранции не можем да напуснем неутралитета.“ Така и ние казваме на Христа: „Ние вкусихме от дървото за познание доброто и злото и видяхме какво зло ни сполетя; чакайте да обмислим малко дали няма да ни сполети същото зло, ако вкусим пък от Дървото на Живота.“ – „Неутралитет пазим“ – казва ни дядо Радославов, но с неутралитет няма да се свърши работа.
17.8.1915г.
36. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Доброто в човека е одяланата страна, злото – неодяланата.
Доброто и злото, или развратът, на който сме изложени, се дължат на формите. Не може да се борим със злото, докато не измените формата, докато не измените течението на нещата.
Злото, казват, е принцип, начало и прочее. Злото и доброто в света са еднакви по своя растеж, различават се само по това, че злото е безплодно, а доброто е плодовито. Злото се развива, но е безплодно, няма плод в себе си. А защо злото е зло? Ще ви кажа.
Защо, именно, злите хора не обичат виделината? Злото действа върху тях по един умъртвителен начин.
Не хитростта, а Виделината е необходима за вас, не злото, а доброто. Стиска те мозъкът, зло има в него; излез към Виделината, нека се пукне злото.
Злото осем хиляди години е вербувало своите адепти от нас.
Като се разрушат всички изби на земята, няма да има място за злото и тогава ще се изпълнят думите: „Ще бъде едно стадо и един пастир". Долу ония духове, които ни мислят злото! Ние сме били досега техни роби.
Това са двата принципа: всякой, който прави зло, значи, който обича злото, мрази Виделината и ще стой вързан, а онзи, който прави добро, отива към Виделината.
7.1.1916г.
37. Рождението*,  НБ ,
Няма такъв закон, дето един източник да излива и сладка, и горчива вода: както горчивата вода е винаги горчива, и сладката винаги сладка, тъй и доброто е винаги добро, а злото винаги зло. Какво нещо е доброто и какво злото, това е един много дълбок въпрос, и ако мислите, че в 5–10–100 години ще го изучите, вие се лъжете; трябва най-малко 1000 години да ви учи Христос, тогава ще имате какво-годе понятие върху едното и другото.
17.9.1916г.
38. Милосърдието, НБ , София
Любовта винаги носи след себе си омраза: ако обичаш Доброто, ще мразиш злото; ако обичаш злото, ще мразиш Доброто. Божественото Милосърдие е ключът, който примирява Правдата с неправдата, Мъдростта с глупостта, Доброто със злото, за да не се карат в нас.
Колкото пъти съм говорил за Милосърдието, всякога ми се гневят и ми казват: “Ти ни мислиш злото, не ни разбираш”.
8.10.1916г.
39. Поради радостта, НБ , София
Там е злото на света, това значи неразбиране на собственото положение.
15.10.1916г.
40. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Лошото, злото крие в себе си сила, която трябва да се употреби на място. Не се ли употреби на място, злото се явява като разрушител.
Ще възразите: „Казано е в Писанието да се противим на дявола, на злото в света".
40.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Лошото, злото, крие в себе си сила, която трябва да се употреби намясто. Не се ли употреби намясто, злото се явява като разрушител.
Ще възразите: „Казано е в Писанието да се противим на дявола, на злото в света."
5.11.1916г.
41. Христа да придобия,  НБ , София
Всеки, който е тръгнал в Правия път, в пътя на човечеството или, казано в най-висш смисъл, в Божествения път, той трябва да различава двете съществени неща – да различава злото от Доброто, лъжата от Истината, неправдата от Правдата, омразата от Любовта, глупостта от Мъдростта.
16.11.1916г.
42. Петте разумни девици,  НБ , София
Добрият и разумен човек приема истината с любов, затова разполага с елементите, чрез които превръща злото в добро. –Възможно ли е това? – Възможно е, разбира се. В тоя смисъл, религиите не са нищо друго, освен методи за добър живот, за превръщане на злото в добро.
Запитали Хермес, великия Учител на Египет, защо съществува злото.
42.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
И тъй, добрият човек, разумният човек владее тези елементи и преобръща злото в добро. Ще кажете: „Това нещо е много интересно, да владее човек злото, да обръща злото в добро."
26.11.1916г.
43. Закхей, НБ , София
Защото гордостта се явява от ума, а злото – от сърцето.
Злото в света произлиза от това, че ние искаме само за себе си. И затова, когато станем господари, трябва да се пазим от злото, да се пазим от тези фалшиви монети, които развалят света.
3.12.1916г.
44. Ще ви въздигна, НБ , София
Когато разглеждаме нещата философски, не трябва да ги разглеждаме тъй, както сега се гледа на тях, защото доброто е добро в едно определено отношение, а злото е зло пак в едно определено отношение.
Например, мъжът обича жена си, но я ревнува (това е типично у българите) и само ако погледне към друг, той ще й каже: “Ти защо го поглеждаш?” Жената обича мъжа си, но и тя го ревнува и ако поглежда към други жени, тя го пита: “Ти защо я погледна?” Защо е направен светът? Злото не е в поглеждането, а в пожелаването, което се явява.
24.12.1916г.
45. Ще бъдат научени,  НБ , София
Вие сте от арийската култура, от културата на доброто и на злото.
От тоя момент започва втората култура – на познаване на доброто и на злото.
45.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Вие сте от арийската култура, от културата на доброто и злото, следователно не може да разберете този стих.
1.1.1917г.
46. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
За да бъдете като Христа и близо до Него, трябва да научите закона на безкористното служене, да мислите право: на омразата да отговаряте с любов, на злото с добро.
46.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
За да бѫдетѣ като Христа и близо до Нѣго, трѣбва да научитѣ закона на безкористното служене, да мислитѣ право: на омразата да отговарятѣ съ любовь, на злото съ добро.
21.1.1917г.
47. Двамата господари,  НБ , София
Първоначалният принцип, от който произлиза злото, омразата и лъжата, сам по себе си не е лош.
Когато човек иска да стане енергичен, трябва да се подсоли: злото в света е подсоляване, и човек трябва да стане лош, за да се осоли. Това е първият принцип у вас – злото, което действа, и когато дойде, казва: „Аз ще руша“.
28.1.1917г.
48. Все що е писано,  НБ , София
Мѣсто за злото въ свѣта нѣма, то е нѣщо прѣходно или казано въ научна смисъль: всички онѣзи земни идеали, човѣшки идеали, ще изчезнатъ.
48.2 Все що е писано ( втори вариант )
Днес няма вече условия за злото. Син Человечески дойде на земята, именно, затова: да освободи човечеството от злото, от лошите хора и животни.
15.2.1917г.
49. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Нищо че злото иде, нека си иде, но вие не трябва да го приемате – да не ставате едно с него и да не влизате в греха като блудния син.
18.2.1917г.
50. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато познаемъ Бога, ще придобиемъ вѫтрѣшенъ миръ, ще ни се отворятъ очитѣ, ще видимъ, че свѣтътъ е живъ, тогава ще знаемъ причината за омразата и любовьта, защо сѫществува доброто и злото, истината и лъжата, ще разберемъ тѣзи отношения и тогава само Истината ще бѫде не мъртва, а жива.
Господь ще ни изпитва и ще ни каже: „Синко, ти какъ научи уроцитѣ на доброто и злото?“ Ще почнешъ, тъй и тъй, ще разказвашъ.
Злото не може да издържи Божествената свѣтлина и ще се скрие.
50.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Какво страшно има в Смъртта? Любещият не се страхува нито от смъртта, нито от злото. Щом е така, не се страхувайте нито от смъртта, нито от злото. Благодарете за злото, защото Бог го е турил на работа, да подтиква човека към дейност, да преработи инертната материя в него. Злото създава в човека противоречия, съмнения, за да се произведе в него търкане, което образува огън.
Един ден, когато очите му се отворят, той ще види, че всичко около него е живо; тогава той ще разбере, защо съществува омразата и любовта, злото и доброто, лъжата и истината.
Там ще проверят, дали сте научили законите на доброто и на злото, на любовта и на омразата, на истината и на лъжата.
Който отговаря на злото със зло, той следва пътя на падналите духове.
И злото не може да издържи на тази светлина – то ще се стопи и изчезне. Иде краят на злото в света.
25.2.1917г.
51. Спасението,  НБ , София
Докато живее в Мойсеевия закон, човек служи още на злото, в което се прилага убийството, лъжата, кражбата, прелюбодейството и т.н. Докато служи на злото, човек живее в закона на раждането и прераждането.
51.2 Спасението ( втори вариант )
Когато сте богати, тамъ е вашето нещастие, тамъ е злото.
22.3.1917г.
52. Кръстът,  НБ , София
Само тогава ще бъде унищожено злото.
29.3.1917г.
53. Волята Божия, ИБ , БС , София
Където се увеличава Доброто, там се увеличава и злото.
1.4.1917г.
54. Виделината,  НБ , София
За мене злото не съществува.
8.4.1917г.
55. Яков и Исав,  НБ , София
55.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Раздвояването на ума, на сърдцето, на волята, ето гдѣ е злото.
22.4.1917г.
56. Божията воля,  НБ , София
Когато се говори на хората за учене, за работа, те казват, че не могат да се борят със злото и с дявола в свята. – Свърши се царството на злото и на дявола.
Какво печели човек, ако служи на злото и на лъжата? Не само че нищо не печели, но губи всичко и се разрушава.
3.5.1917г.
57. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Дойде ви една горчива мисъл, едно горчиво желание – това е от дървото на познание на доброто и злото.
6.5.1917г.
58. Вземане и даване,  НБ , София
Бог е допуснал злото, но Той не го е създал. Всеки да се вгледа в себе си, да разбере, че злото е в самия него, в неговите изопачени разбирания.
58.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Казваме: „Тази кѫща е хубаво съградена, солидна е, но е нехигиенична и който влѣзе въ нея, заболѣва.“ Гдѣ е злото? Рекохъ, на тази кѫща ѝ трѣбватъ голѣми прозорци.
Той е създалъ само добритѣ, мислящитѣ хора, така че всичко, което виждате въ свѣта, не е направено отъ Господа, но Той го е допусналъ, злото Богъ го е само направилъ.
20.5.1917г.
59. Доброто съкровище,  НБ , София
В райската градина имало много дървета, между които две от тях се отличавали: едното било «дърво на живота", а другото – «дърво за познаване на доброто и на злото." Ката създал първите човеци и ги поставил в рая, Бог им казал: „От всички дървета можете да ядете, но не и от дървото за познаване на доброто и на злото. Като забранил на първите човеци да ядат от дървото за познаване на доброто и на злото, Бог искал да им каже, че те не са готови още за тази наука. Първата обвивка подразбира науката за живота, за външния свят, а втората – науката за познаване на доброто и на злото.
„Добрият человек от доброто съкровище на сърцето изважда добрините, а злият человек от злото съкровище изважда злините." Всеки човек трябва да извади тора от своето бунище, т.е. да извади злините от злото съкровище и да ги тури на своята нива, да я натори, да превърне злото в добро.
Злото не е в погрешките, които човек прави, но в неизправянето на погрешките.
Тази е мисълта, която Христос вложил в стиха за доброто и за злото съкровище.
.Доброто и злото съкровище." Доброто се върши при светлина, а злото в тъмнина. Доброто съкровище подразбира звонковите монети, а злото – книжните пари.
59.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Въ райската градина имало двѣ дървета: едното дърво било за живота, а другото – за познание на доброто и злото.
Не е лошо, че злиятъ човѣкъ изважда злото отъ своето съкровище, но трѣбва да го тури на нивата си и да превърне лошото въ добро и тогава ще бѫде богатъ.
Злото не е въ това, че правимъ грѣшки, но трѣбва правилно да се развиваме и да бѫдемъ и ние свободни и да дадемъ самостоятелность и на другитѣ хора.
Затова доброто се върши въ свѣтлина, а злото – въ тъмнина.
27.5.1917г.
60. Пребъдете,  НБ , София
Искате ли да се освободите от злото и престъпленията вън от себе си и вътре в себе си, дръжте Божиите заповеди и пребъдвайте в любовта.
31.5.1917г.
61. Простотата, ИБ , БС , София
Животът се предава чрез контакт, чрез влияние, при което предавате и доброто, и злото.
26.6.1918г.
62. Пълнене и празнене, БС , София
Ще се молите Бог да подкрепи всички ваши сестри и братя, където и да са те, да помогне Господ на всички страдащи, на всички, които се борят със злото.
7.7.1918г.
63. Трите положения,  НБ , София
В разговора между Христа и адепта на злото, на лице излиза хлябът, като израз на реалността.
Дойде ли до злото, да не го търси в Божествения свят, но да знае, че то царува в света на сенките.
Адептът на злото, който се шири в света, постъпва с хората, както лошият господар с коня си.
63.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Въ разговора между Христа и адепта на злото, на лице излиза хлѣбътъ, като изразъ на реалностьта.
Дойде ли до злото, да не го търси въ Божествения свѣтъ, но да знае, че то царува въ свѣта на сѣнкитѣ.
Адептътъ на злото, който се шири въ свѣта, постѫпва съ хората, както лошиятъ господарь съ коня си.
4.8.1918г.
64. Доброто вино,  НБ , София
Христос представлява Разумният принцип, който превръща злото в Добро; учениците Му представляват хората, а майката Христова – съединителната връзка между Духовния и физическия свят.
Така постъпвам и със злото.
Нищият е силен за Доброто, за великото в света, но не и за злото и низкото.
Две категории хора познаваме: стари, мъдри хора, които прилагат Доброто, и стари, които си служат със злото.
Докато Христос е у вас, превръщайте черното в бяло, злото в Добро, загубата в печалба.
64.2 Доброто вино ( втори вариант )
Христосъ представя разумния принципъ, който превръща злото въ добро; ученицитѣ Му представятъ хората, а майката Христова — съединителната връзка между духовния и физическия свѣтъ. Така постѫпвамъ и съ злото.
Нищиятъ е силенъ за доброто, за великото въ свѣта, но не и за злото и низкото.
Две категории хора познаваме: стари, мѫдри хора, които прилагатъ доброто, и стари, които си служатъ съ злото.
Докато Христосъ е у васъ, превръщайте черното въ бѣло, злото въ добро, загубата въ печалба.
18.8.1918г.
65. Погледна Петра,  НБ , София
Христос, т.е. висшият разум в човека се бори със злото, а петелът – нисшият разум показва погрешките на човека, за да ги изправи.
Да се бори човек със злото, това е в реда на нещата, но да се бие мъж с жена си, брат с брата си, сестра със сестра си, това не е естествено. Дом и народ се повдигат, когато се борят против злото.
65.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Христосъ, т. е. висшиятъ разумъ въ човѣка се бори съ злото, а пѣтелътъ — нисшиятъ разумъ показва погрѣшкитѣ на човѣка, за да ги изправи.
Да се бори човѣкъ съ злото, това е въ реда на нѣщата, но да се бие мѫжъ съ жена си, братъ съ брата си, сестра съ сестра си, това не е естествено. Домъ и народъ се повдигатъ, когато се борятъ противъ злото.
25.8.1918г.
66. Скритият квас,  НБ , София
Който лъже и заблуждава другите, който се радва на злото на другите, той прави зло първо на себе си.
Ще кажете, че злото е взело надмощие в света. Щом злото вземе надмощие, всички хора ще започнат да плачат, и Бог ще слезе на земята да изсуши сълзите им. Когато злото умъртви хората, Бог ще ги възкреси.
66.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Който лъже и заблуждава другитѣ, който се радва на злото на другитѣ, той прави зло първо на себе си.
Ще кажете, че злото е взело надмощие въ свѣта. Щомъ злото вземе надмощие, всички хора ще започнатъ да плачатъ, и Богъ ще слѣзе на земята да изсуши сълзитѣ имъ. Когато злото умъртви хората, Богъ ще ги възкреси.
8.9.1918г.
67. Да го посрещнат,  НБ , София
Като изучава Доброто и злото, човек придобива Божествената музика.
67.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Като изучава доброто и злото, човѣкъ придобива Божествената музика.
15.9.1918г.
68. Не може да се укрие,  НБ , София
Кой човек е праведен? Кой може да каже за себе си, че е чист от всякакъв грях? Злото не е в обирането, но в разгневяването ви, в лошите думи и мисли, които сте отправили по адреса на този, който ви е обрал.
Първият, които разкъсал котката, прескочил през плета и не дал възможност на злото да се разпространява. Вторият не прескочил плета, допуснал злото в своя дом. След това и десет котки да разкъса, злото не се плаши.
68.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Кой човѣкъ е праведенъ? Кой може да каже за себе си, че е чистъ отъ всѣкакъвъ грѣхъ? Злото не е въ обирането, но въ разгнѣвяването ви, въ лошитѣ думи и мисли, които сте отправили по адреса на този, който ви е обралъ.
Първиятъ, който разкѫсалъ котката, прескочилъ презъ плета и не далъ възможнось на злото да се разпространява. Вториятъ не прескочилъ плета, допусналъ злото въ своя домъ. Следъ това и десеть котки да разкѫса, злото не се плаши.
22.9.1918г.
69. Двамата братя,  НБ , София
Има право човек да негодува, но против злото.
Всяка смърт подразбира умиране на злото и на престъпленията и започване на нов живот, пълен с добрини.
Когато човек предпочита Доброто и отхвърля злото в себе си, душата му се проявява.
69.2 Двамата братя ( втори вариант )
„Възнегодуваха за двамата братя.” Има право човѣкъ да негодува, но противъ злото.
Всѣка смърть подразбира умиране на злото и на престѫпленията и започване на новъ животъ, пъленъ съ добрини.
Когато човѣкъ предпочита доброто и отхвърля злото въ себе си, душата му се проявява.
29.9.1918г.
70. В мое име,  НБ , София
Истинската война подразбира да воюваш със злото, с кражбата, с лъжата и да ги победиш. Колко ваши братя и сестри е отправил той на онзи свят! Колко ваши деца, ваши възвишени мисли и чувства е поробил и потъпкал! Христос казва, че, за да победите общия враг, трябва да прощавате на всички, които са ви обидили и напакостили; трябва да изпъдите злото вън от себе си.
Две течения съществуват в света: на злото и на Доброто. Едни хора са поданици на злото, а други – на Доброто. Злото отстъпва вече своята власт и място на Доброто.
Днес България има нужда от герои на фронта срещу злото, които да проявят търпение.
70.2 Въ мое име ( втори вариант )
Истинската война подразбира да воювашъ съ злото, съ кражбата, съ лъжата и да ги победишъ. Колко ваши братя и сестри е отправилъ той на онзи свѣтъ! Колко ваши деца, ваши възвишени мисли и чувства е поробилъ и потъпкалъ! Христосъ казва, че, за да победите общия врагъ, трѣбва да прощавате на всички, които сѫ ви обидили и напакостили; трѣбва да изпѫдите злото вънъ отъ себе си.
Две течения сѫществуватъ въ свѣта: на злото и на доброто. Едни хора сѫ поданици на злото, а други — на доброто. Злото отстѫпва вече своята власть и мѣсто на доброто.
Днесъ България има нужда отъ герои на фронта срещу злото, които да проявятъ търпение.
6.10.1918г.
71. Да се роди,  НБ , София
Трета категория хора, като видят, че идеите, които поддържат, се разцъфтяват, те спират дотук и започват да се организират в общества и казват: "Да приложим вече идеите си в борба със злото. Няма защо да се спираме върху Христовите думи, да не се противим на злото." Тръгват те в борба против злото, но нямат никакъв резултат.
71.2 Да се роди ( втори вариант )
Трета категория хора, като видятъ, че идеитѣ, които подържатъ, се разцъвтяватъ, тѣ спиратъ дотукъ и започватъ да се организиратъ въ общества и казватъ: Да приложимъ вече идеитѣ си въ борба съ злото. Нѣма защо да се спираме върху Христовитѣ думи, да не се противимъ на злото. Тръгватъ тѣ въ борба противъ злото, но нѣматъ никакъвъ резултатъ.
13.10.1918г.
72. Двата полюса,  НБ , София
Сборът от единиците в числото 11 представлява борба между Доброто и злото.
72.2 Двата полюса ( втори вариант )
Сборътъ отъ единицитѣ въ числото 11 представя борба между доброто и злото.
20.10.1918г.
73. Дух Господен,  НБ , София
Нека всеки от вас се обяви доброволец за новия фронт – до воюва против злото, против отрицателните прояви в себе си.
73.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Нека всѣки отъ васъ се обяви доброволецъ за новия фронтъ — да воюва противъ злото, противъ отрицателнитѣ прояви въ себе си.
27.10.1918г.
74. Двете заповеди,  НБ , София
Има два вида ябълки: едните се раждат на Дървото за познаване на Доброто, а други – на Дървото за познаване на злото.
Осем хиляди години се изминаха, откак тя яде от плода на дървото за познаване на Доброто и на злото, но и до днес още не е изплатен този обяд.
Както се помни човек със злото, което ви е направил, така се помни и с Доброто, и с Любовта си към вас.
74.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Има два вида ябълки: еднитѣ се раждатъ на дървото за познаване на доброто, а други — на дървото за познаване на злото.
Осемь хиляди години се изминаха, откакъ тя яде отъ плода на дървото за познаване на доброто и на злото, но и доднесъ още не е изплатенъ този обѣдъ.
Както се помни човѣкъ съ злото, което ви е направилъ, така се помни и съ доброто, и съ любовьта си къмъ васъ.
3.11.1918г.
75. Призваните,  НБ , София
Онзи, на когото ръцете са вързани за злото, сърцето му е развързано и отворено за Любовта.
За кои слепи говори Христос? За онези, на които очите са затворени за злото, а отворени за Доброто и възвишеното.
Всички хора – свещеници, учители, съдии, управници, майки и бащи трябва да се молят за победа над злото. – “На коя страна да бъдем?” – На страната на Бога и на Христа. Ако всички хора воюват против злото, първо в себе си, а после – вън от тях, светът лесно ще се оправи.
75.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Онзи, на когото рѫцетѣ сѫ вързани за злото, сърдцето му е развързано и отворено за любовьта.
За кои слѣпи говори Христосъ? — За онѣзи, на които очитѣ сѫ затворени за злото, а отворени за доброто и възвишеното.
Всички хора — свещеници, учители, сѫдии, управници, майки и бащи трѣбва да се молятъ за победа на злото. — На коя страна да бѫдемъ? — На страната на Бога и на Христа. Ако всички хора воюватъ противъ злото, първо въ себе си, а после — вънъ отъ тѣхъ, свѣтътъ лесно ще се оправи.
10.11.1918г.
76. Да наеме работници,  НБ , София
Като прибавите още 30 пари към 120, получавате 150 – число, при което злото излиза навън.
76.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Като прибавите още 30 пари къмъ 120, получавате 150 — число, при което злото излиза навънъ.
17.11.1918г.
77. Като чуха,  НБ , София
Аз признавам само онези анархисти, които се борят против злото в себе си.
77.2 Като чуха ( втори вариант )
Азъ признавамъ само онѣзи анархисти, които се борятъ противъ злото въ себе си.
1.12.1918г.
78. Изобилният живот,  НБ , София
Проявявайте Доброто, но бъдете будни към злото, което всеки момент ви дебне. Иде време, когато и злото, и крадецът, и дяволът ще се обезсилят.
78.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Проявявайте доброто, но бѫдете будни къмъ злото, което всѣки моментъ ви дебне. Иде време, когато и злото, и крадецътъ, и дяволътъ ще се обезсилятъ.
8.12.1918г.
79. Разделено царство, НБ , София
Добродетелите не може да разделяш, защото разделиш ли ги – ражда се злото. Яви ли се неустояване, ражда се злото, омразата, противоположностите, а всичко това не е нищо друго, освен празнини. И тъй, разделянето причинява празнини в живота, а те са мястото на злото.
Злото е обаче в това, че искаме да сменяме един с друг.
15.12.1918г.
80. И рече баща му,  НБ , София
Значи, образът, идеята на картината представлява Доброто, а сенките – злото.
Така постъпва и злото с хората.
Заедно с него и злото постепенно излиза. Щом напусне царството си, втори път злото не може да царува.
80.2 И рече баща му ( втори вариант )
Значи, образътъ, идеята на картината представя доброто, а сѣнкитѣ — злото.
Така постѫпва и злото съ хората.
Заедно съ него и злото постепенно излиза. Щомъ напусне царството си, втори пѫть злото не може да царува.
19.1.1919г.
81. Голямата вяра,  НБ , София
Природата използва всичко и най-после превръща злото в добро.
Умният предвижда злото и го избягва, а глупавият не може да го предвиди и се натъква на него.
Голяма сила се иска от човека, за да се справи със злото в себе си.
26.1.1919г.
82. Лозата и пръчките,  НБ , София
Той разбира законите на живота, знае причините и последствията за нещата, разбира вътрешния смисъл на доброто и на злото.
Ще кажете, че Бог е създал и доброто, и злото.
2.2.1919г.
83. Като себе си,  НБ , София
Който искрено ги търси, ще се научи да различава доброто от злото и няма да се лъже от външните неща, т.е. от опаковката им.
9.2.1919г.
84. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
С явяването на този принцип се яви и злото в света.
Следователно, ако умът те съблазнява и пожелаеш да извършиш някакво престъпление и насочиш волята си в тази посока, спри ги и въздействай върху себе си, да се запазиш от злото.
Напротив, Христос казва: „Възлюби врага си“. „Не се противи на злото“.
Кой е добър човек? – Който помни доброто и забравя злото.
Според мене, само онзи има силна воля, който може да се откаже от злото, което е намислил да прави, и да го замести с добро. Знаели са го, но не са разбирали, по какъв начин може злото да се превърне в добро.
Дето е злото, там са и неговите последствия. Премахнете злото, като причина, за да се справите и с последствията му.
2.3.1919г.
85. Ако не бях дошъл,  НБ , София
В първата глава от Битието, Бог заповяда на Адам и Ева да не ядат от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото.
Докато хората тлеят и се мъчат, а не се топят, злото ще се шири и управлява света.
22.3.1919г.
86. С Любов се взима, НБ , София
Според този велик закон вие трябва да обичате еднакво и Доброто, и злото – там е силата на човека. Злото в света се явява, когато престанем да любим Духа, т. е. злото е отсъствие на Любов към Духа.
30.3.1919г.
87. Детето растеше,  НБ , София
При доброто всякога трябва да имате разположение; при злото всякога трябва да си неразположен. Който живее само за себе си, той служи на злото, т.е. на дявола.
Това се разбира от думите, които Христос изказал: „Не се противи на злото“.
6.4.1919г.
88. Господ му рече,  НБ , София
Да се твърди, че злото на земята е добро на небето, е голямо противоречие. Помнете: От Божествено гледище, злото на земята е добро на небето.
Ако не ме послушате, ще изпратя моите бирници, с тях да се разправяте.” – Какво представят бирниците? – Злото в света, т. е. Казахме, че злото на земята е добро на небето.
88.2 Господ му рече ( втори вариант )
Да се твърди, че злото на земята е добро на небето, е голямо противоречие.
Помнете: от Божествено гледище злото на земята е добро на небето.
Какво представят бирниците? Злото в света, тоест Божието добро. Казахме, че злото на земята е добро на небето.
13.4.1919г.
89. Нито тържик,  НБ , София
Когато умът в човека се свърже с чувствата, явява се злото.
89.2 Нито тържик ( втори вариант )
Когато умът в човека се свърже с чувствата, явява се злото.
17.4.1919г.
90. Това учение, ИБ , БС , София
Злото си е пак зло, та ако ще някой да се облече и в златни дрехи.
Когато кажете за някого, че е лош, разбирайте, че той е вратата, през която ще мине злото, ще минат всички нечистотии.
20.4.1919г.
91. Като го видя Петър,  НБ , София
Ако намислиш да направиш едно зло, приложи Божията сила и спри желанието си към злото. Бог каза на първите човеци, че, ако ядат от плода на дървото за познаване на доброто и на злото, ще умрат. Добре е понякога хората да не вярват в нещо, например, в злото.
Намерих те вече и ще ти отмъстя за злото, което ми направи.
91.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Господ каза на първите хора, че ако ядат от дървото за познаване доброто и злото, ще умрат и ще отидат да живеят на земята, и след много хиляди години ще се върнат при Бога отново.
Бих желал в някои случаи хората да не вярват в някои неща, например в злото.
27.4.1919г.
92. Кога се молиш,  НБ , София
Кога се молиш.” Молитвата е процес, който уравновесява силите на доброто и на злото.
92.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Молитвата е процес, който уравновесява силите на доброто и на злото.
4.5.1919г.
93. Изгряващото слънце,  НБ , София
Тъй пояснявам злото – като материя, която не можем да контролираме, защото не е подчинена на нашата воля. Как? – Част от материята, която Бог ни е дал, ние не може да я управляваме и затова създаваме злото. Следователно лошите форми създават злото, затова се препоръчва на хората да си създават красиви форми.
18.5.1919г.
94. Гредата,  НБ , София
Христос казва: „Извади гредата от твоето око“, а греда в твоето око е ревността, подозрението, омразата, злото, алчността, завистта и т.н.
25.5.1919г.
95. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Защото злото и грехът са само ребуси за хората.
1.6.1919г.
96. Отхвърленият камък,  НБ , София
В това отношение доброто и злото в света са двете сили, които действат.
Злото се състои в това, че зидарите отхвърлили този камък.
19.6.1919г.
97. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Може да сме родени в Доброто или в злото, но само в момента, когато действаме, ние сме добри или лоши.
Трябва да знаете, че Доброто се учи само на сватбата, а злото – на свадата.
Доброто е положителна енергия, злото – отрицателна.
22.6.1919г.
98. Малкият закон,  НБ , София
Злото започва оттам, отдето започват малките закони.
Обаче като се стимулират лошите мисли, злото дохожда много скоро. Това показва колко силни сме в злото. Злото е, че ние сме свалили ада и рая тук на земята и ги опитваме тъй, както на нас е угодно.
Няма сега да ви обяснявам защо в това въртене има постоянна борба между светлината и тъмнината, между доброто и злото, между реалното и сенките на живота.
И доброто, и злото, което сега сте минали, оставят отпечатък във вашия живот.
98.2 Малкият закон ( втори вариант )
Това показва колко сме силни в злото.
И доброто, и злото, което сега сте минали, оставя отпечатък във вашия живот, и втори път вие ще минете през съвсем друго място, през съвсем друг живот, в който ще има само отражения на първия.
29.6.1919г.
99. Старият книжник,  НБ , София
Причината на това е, че от едната или другата страна остава излишна непласирана енергия, и тя произвежда злото.
20.8.1919г.
100. Правият път, СБ , В.Търново
Но тази сила вие употребявате само за себе си и злото в света е именно там, че вие употребявате благата, които добивате, само за своя полза.
Като ви го даде, тя ще ви каже като Великия учител: „Ще носите славата на своето величие – последиците на вашата алчност.“ Според това какви искате да сте, малки или големи, ще опитате двете положения – ще опитате плодовете и на Доброто, и на злото. Аз не говоря за Доброто и злото в Природата, защото Доброто си остава Добро и злото – зло, но говоря за енергията, която служи за изпълнение на Доброто и злото; енергията е, която може да се превръща от едно състояние в друго. Енергия, която е служила за добро, като се превърне в услуга на злото, изменя вече състоянието и вибрациите си на добро. Същото нещо е и за злото.
Като онзи ученик вие ще кажете: „Велика тайна е да може да превръщаме енергиите“, но като дойде една енергия в един народ, вие ще трябва да знаете и как да я отклонявате, защото на енергия, която служи за добро, като извърши тя своята служба, трябва да й се даде нова насока – правия път; не направите ли това, тя ще влезе в услуга на злото.
А не може и да обърнеш един човек към Бога, докато не преживееш и доброто, и злото, които са вложени в него.
В Писанието се казва: „Ще се всели Бог в душите им, ще им се изяви и всички ще са Му синове и дъщери.“ Трябва всички да се подготвят, за да възприемат Неговите мисли и желания; тогава злото от нас ще изчезне, няма да има спорове и ще се възстанови Царството Божие.
Ако един човек в света е тласнат по посока на злото, а вие искате да му помогнете, по-добре е да не се противопоставяте, да не се изпречвате насреща му, а да му дадете място, нека си замине, отколкото да се мъчите да го спрете.
20.8.1919г.
101. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
От това пропукване на нашето съзнание се заражда изопачаване на мислите и злото.
Като дойде някой ангел на Земята, вие казвате: „Ти трябва така да направиш, трябва иначе да направиш, ние сме собственици, царски синове и т.н.“ Та злото е в това, че ние се мислим за богове.
22.8.1919г.
102. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Злото в света седи именно в това, че енергията се предава на неподходящи места и с това се причинява вреда.
Дайте път на злото да си върви.
28.9.1919г.
103. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Питате: Как е възможно, човек, произлязъл от Бога, Който е Любов, да греши и да не изпълнява закона Му? Източникът на злото и на греха е съвсем друг, а не тоя, от който излиза доброто и любовта. Злото в Бога е в потенциал, но когато се прояви, то слиза в по-низка сфера от тая на доброто. Когато слиза от по-висока сфера, човек неизбежно минава през сферата на злото и се заразява от него. В това отношение, грехът, злото е преходна сила. Като излезе от сферата на злото, човек отново става чист.
103.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Питате как е възможно човек, произлязъл от Бога, Който е любов, да греши и да не изпълнява закона Му? Източникът на злото и на греха е съвсем друг, а не тоя, от който излиза доброто и любовта. Злото в Бога е в потенциал, но когато се прояви, то слиза в по-ниска сфера от тая на доброто. Когато слиза от по-висока сфера, човек неизбежно минава през сферата на злото и се заразява от него. В това отношение грехът, злото е преходна сила. Като излезе от сферата на злото, човек отново става чист.
9.11.1919г.
104. Бог е говорил,  НБ , София
Ако роптаете против злото, защо го държите в себе си? Ако жената роптае против мъжа си, защо е станала негова наложница? Ако мъжът говори лошо за жена си, защо й е станал наложник? Разберете тоя въпрос принципално, а не в тесен смисъл.
Аз казвам: Не противи се на злото.
Що се отнася до новото учение, което препоръчва да не се противим на злото, да дадем и другата си страна, ако ни ударят по едната, то е далеч от нас.
Той е ден, в който доброто и злото се примиряват.
104.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Ако роптаете против злото, защо го държите в себе си? Ако жената роптае против мъжа си, защо е станала негова наложница? Ако мъжът говори лошо за жена си, защо й е станал наложник? Разберете тоя въпрос принципално, а не в тесен смисъл.
Аз казвам: не противи се на злото.
Що се отнася до новото учение, което препоръчва да не се противим на злото, да дадем и другата си страна, ако ни ударят по едната, то е далеч от нас.
Той е ден, в който доброто и злото се примиряват.
16.11.1919г.
105. Двамата свидетели,  НБ , София
А ние, когато слугуваме на себе си, не се разбираме, и от това произтича злото в света.
30.11.1919г.
106. И отиде та се представи,  НБ , София
Знаете ли на колко са равни неизвестните на доброто и на злото? Не ги знаете, но сте ги опитвали отчасти.
Най-после човек умира за злото и заблужденията, за да се върне при баща си и започне нов живот.
7.12.1919г.
107. Ще живее,  НБ , София
Тя се уви около дървото за познаване на доброто и на злото и изкуси Ева.
Според мене, мина времето на злото.
107.2 Ще живее ( втори вариант )
Не, времето на злото мина.
14.12.1919г.
108. Работи на лозето ми,  НБ , София
Искаш да си добър, ставаш добър; искаш да си лош, ставаш лош. – Защо? – Защото и в доброто, и в злото се крият известни блага.
108.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Защо? Защото и в доброто, и в злото има известни блага.
Злото, което сме направили на ангелите, от това, че сме наскърбили някой човек, се дължи на това, че сме свързани с него кармически.
21.12.1919г.
109. Денят на доброто,  НБ , София
Той е подразбирал: първото светило, голямото, е умът, а второто – сърцето, чрез които човек да прави разлика между доброто и злото, т.е. да разграничава едно състояние от друго.
18.1.1920г.
110. Добрият пастир,  НБ , София
Под право мислене не разбирам логично мислене; право мислене е когато във всяка мисъл взимат участие и умът, и сърцето, и волята, Там, дето умът, сърцето и волята се проявяват отделно, злото се вмъква.
Това зависи от момента, когато проявява доброто или злото.
Бъдете слаби за греха и за злото в света. Бъдете силни за доброто, слаби за злото.
110.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Там, дето умът, сърцето и волята се проявяват отделно, злото се вмъква.
Това зависи от момента, когато проявява доброто или злото.
Бъдете слаби за греха и за злото в света. Бъдете силни за доброто, слаби за злото.
18.1.1920г.
111. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Злото е процес на слизане, а доброто — процес на възлизане. Значи, доброто и злото са процеси на движение.
1.2.1920г.
112. Земният и небесният,  НБ , София
Христос казва: „Ако земните работи не разбирате, как ще разберете небесните?” Следователно, като живеете на земята, не питайте, защо иде злото, но разберете, какво представя то. Злото е резултат на еднообразието, а доброто – на разнообразието. Не ви упреквам, но казвам, че някога възгледите ви са прави по отношение на доброто, а някога са прави по отношение на злото. Кажеш ли, че си лош, ти си прав по отношение на злото – влязъл си в еднообразието на живота.
Христос казва: „Когато Духът дойде, ще ви научи на всичко.” Говори се, че в света съществуват две начала: Христос – доброто начало и антихрист – злото или частната собственост.
112.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Квадратът е плоскост на злото и върху него падат всички тежести.
Христос казва на Никодима: „Ако земните работи не разбирате, как ще разберете небесните?" Защо идва злото в света и що е зло? Аз определям злото в света като едно еднообразие, а доброто - като разнообразие.
Нямам намерение да опровергавам вашите възгледи, защото вашите възгледи някога са прави по отношение на злото, а някога - прави по отношение на доброто.
В съвременния свят злото седи в това, че са се събрали един от първо отделение, друг - от второ, трети - от прогимназиите, а четвърти - от университетите и искат да се разберат.
Злото, антихристът, е частната собственост.
5.2.1920г.
113. Мъчението, ИБ ,ООК ,
На изсъхналото място, когато валят дъждове, събира се нечиста вода и утайки, и в тези малки локви, в които животът е застанал, се образуват миазми – злото, изразено в омраза и злоба.
Злото е в нашето неразбиране на света и в желанието светът да се прояви по друг начин.
Ако разберете недоволството като подтик за мъчение и труд, вие сте разрешили правилно задачата на живота; но, ако го разберете, че сте поставени в неблагоприятни условия, че туй не трябвало, онуй не трябвало, енергията във вас ще се превърне в омраза и завист – ще се роди злото.
12.2.1920г.
114. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Някой път, когато ми се отдаде случай, ще ви поговоря върху произхода на греха – как е влязло злото в света.
19.2.1920г.
115. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Така аз примирявам този морал, така гледа окултизмът на Доброто и на злото.
22.2.1920г.
116. Аз съм жив,  НБ , София
Казвате: Как да се освободим от злото? Това е крива мисъл. Щом си ял от забранения плод, не можеш да се освободиш нито от доброто, нито от злото. В забранения плод е скрит принципът на доброто и на злото. Всеки ден ядете от плода на дървото за познаване на доброто и на злото, а искате да се освободите от злото.
Как гледам на хората в света? Като на условия, чрез които мога да се освободя от злото и от нечистотиите в живота.
Ние доброволно я приемаме. – Докога ще умираме? – Докато ядете от плода на дървото за познаване на доброто и на злото. – Кой е тоя плод? – Той е плодът на мравешката култура.
116.2 Аз съм жив ( втори вариант )
После някои запитват: „Има ли в света зло и добро? Да се освободим от злото!" Това е крива философия. Щом си ял от този плод, не можеш да се освободиш нито от доброто, нито от злото, понеже в яденето на този плод се съдържа принципът и на доброто, и на злото. Ядем всеки ден от плода на познанието добро и зло, искаме да се ползваме от плода на дървото, но искаме да се изолираме и от злото.
Тези хора ни помагат да извлечем злото навън в света.
Ако смъртта съществува, тя съществува по причина на един определен закон непринуден, защото ние доброволно я приемаме, ние доброволно ядем от плода на познанието на доброто и злото. Докога ще умираме? До който ден ядем от плода на доброто и злото, от забранения плод.
29.2.1920г.
117. Що казва Духът,  НБ , София
Затова, като говорите за мене, не преувеличавайте нито доброто, нито злото ми.
Злото може да бъде отвън и отвътре в човека.
117.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Тъй че вашите очи няма да бъдат нито много изпъкнали, нито много отворени, защото такива очи са алчни и груби; но няма да бъдат и много вдлъбнати, защото те са присъщи на хора, които не виждат доброто у другите, а само злото.
Следователно злото може да бъде отвънка, а може да бъде и вътре.
4.3.1920г.
118. Труд и мъчение,  ИБ , София
Злото в съвременното общество е в това, че всички се движат нагоре, всички искат да имат знания, да бъдат богати, да са добри, но това създава днешната анархия.
9.3.1920г.
119. Девети март (22 март),  ИБ , София
Не е това злото, че къщи ще изгарят, че деца ще умират, но злото е в това, че вие не прощавате.
4.4.1920г.
120. Зачудиха се,  НБ , София
Можеш ли за тази малка услуга да считаш, че дъбът е твой? Това било право на собственост, на владение! Орехът казва: Ти имаш право да се ползуваш от плодовете ми, докато ме ограждаш от злото.
11.4.1920г.
121. Отиде след Него,  НБ , София
За да се избегне злото, което иде на земята, повтарям: Христос трябва отново да слезе между хората.
25.4.1920г.
122. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Във второто положение думите „мрази и люби“ означават: мрази злото, а за да мразиш злото, значи да мразиш любовта и само тогава ще се излекуваш.
2.5.1920г.
123. По предание,  НБ , София
Злото се заключава в това, че всички хора живеят все по предания.
Преклонена главичка към доброто – разбирам, но не и към злото.
Злото се заключава в това, че всеки иска светът да се оправи индивидуално за него, на него да е добре.
9.5.1920г.
124. Запалят свещ,  НБ , София
Новата, положителна наука ще впрегне злото на работа.
13.6.1920г.
125. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
Там, дето любовта влиза, зло не влиза; и там, дето любовта не влиза, злото не излиза.
23.6.1920г.
126. Три процеса,  ИБ , Бургас
Не се ли подчиняват, злото ще дойде.
8.8.1920г.
127. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
В злото Бог го няма.
19.8.1920г.
128. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Ако ни постигне някое зло, да не казваме, че и Бог е такъв, щом допуска злото.
19.8.1920г.
129. Новото човечество, СБ , В.Търново
Аз не мога да търпя злото в света, не мога да гледам спокойно, когато един човек оскърбява друг.
21.8.1920г.
130. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Следователно Доброто произвежда у човека Добро, злото – зло, Истината – Истина, т.е. всяка реалност си има отражение.
23.8.1920г.
131. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Те са сегашните хора, в които доброто и злото са преплетени.
19.9.1920г.
132. Добри ученици,  ИБ , В.Търново
А грехът, злото съсипва и добрия, и лошия човек.
12.10.1920г.
133. Само хляб,  ИБ , В.Търново
Не е злото, че сме богати или бедни.
14.10.1920г.
134. Нито се променя, нито се изменя,  ИБ , В.Търново
И злото е, че хората правят на складове главите и те се събарят.
30.10.1920г.
135. Две лепти,  НБ , В.Търново
Доброто и злото не са по наследство.
Има два вида давание: ако аз дам 2000 лева на някоя бедна жена, вдовица, или пък на някой разбойник, питам – где е доброто? В парите? В двамата ли? Или в човека? Злото е в избора на даванието.
В духовния свят има друг закон, който препятствува на злото. Отдалечавайте разумния свят от злото. В духовния свят нямаш възможност да правиш зло – злото можеш да направиш само на земята. Злото е наше дете, създадено от човека. Значи злото е дяволът. Злото ако не се храни, зло не може да се прави.
Първата дума, с която Господ е започнал, е: „От всички дървета ще ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото няма да ядеш. “Кое е това дърво? То е човешкият егоизъм.
31.12.1920г.
136. Всичкият дълг,  ИБ , Русе
Не споменувайте името на злото и защо Бог го е дал.
Ако злото не бе вътре в земята, тя не би се въртяла. Злото, силите на злото извършват трудовата работа – вулкани и други процеси.
2.1.1921г.
137. Двата велики закона, ИБ , Русе
Доброто - добро ражда; и злото - зло ражда.
25.1.1921г.
138. Кротките, НБ , ИБ ,
Кой живот? – Злото от доброто.
Числото 800 означава победа над злото.
Това е злото.
Злото не е в яденето и пиенето, но в кривото разбиране на живота, като мислим, че щом ядем много и станем тлъсти, добре ще ни бъде.
Едно време, преди да се яви Ева, мъжът имаше 13 ребра, но Бог извади едното ребро от него, именно тринадесетото, и каза на Адама: "Бъди внимателен с числото 13, то е едновременно числото на правдата и злото в света."
27.2.1921г.
139. Любовта,  НБ , София
Любовта като напече, всички недоразумения ще изчезнат, и злото и доброто ще се примирят; от студената вода ще излезат чисти, кристални извори, които ще утоляват жаждата на уморените пътници, а от изцапаната дреха ще израснат хубави плодове.
139.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Любовта като напече, всички недоразумения ще изчезнат, и злото и доброто ще се примирят; от студената вода ще излязат чисти, кристални извори, които ще утоляват жаждата на уморените пътници, а от изцапаната дреха ще израснат хубави плодове.
6.3.1921г.
140. Вярата,  НБ , София
Когато дойдат върху нас тия страдания, те показват, че в миналото ние сме нарушили Божествените закони, съзвучието на Божествения свят, от което нарушение се е родило злото в сегашния свят.
Защо? Само злото може да е скрито.
140.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Когато дойдат върху ни тия страдания, те показват нарушение, в миналото, на божествените закони, елементите, съзвучието на божествения свят, от което нарушение на ума се е родило злото в сегашния свят.
Защо? Само злото е скрито.
13.3.1921г.
141. Новият човек,  НБ , София
Те внесоха злото в света.
От злото излиза зло, от доброто – добро.
Ти може да бъдеш проводник на злото, но може да бъдеш проводник и на доброто.
141.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Мразишъ нѣкого и мислишъ, че той ще направи нѣщо лошо и съ това създавашъ злото.
Отъ злото излиза зло, отъ доброто – добро.
Може да станете проводникъ на злото, на ада, но може да станете проводникъ и на доброто.
20.3.1921г.
142. Фарисей и садукей,  НБ , София
Злото не е в кваса.
„Всичко изпитвайте, доброто дръжте!“ Изпитвайте и доброто, и злото, но задържайте само доброто, като условие за вашето повдигане.
Както учените превръщат водата в пара, а енергията на парата в електричеството, така и вие трябва да научите тоя велик закон за трансформиране – да превръщате злото в добро. Не е лошо нещо злото, но кога? Когато се използва като сила за трансформиране на всички отрицателни сили в добро.
Играта е отлично средство за тониране. – „Сега не ни е до игра.“ – Докато сте в злото, не трябва да играете, но щом влезете в доброто, и на млади, и на стари препоръчвам да играят.
142.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Злото не е въ това, че всѣки е заквасенъ, но важното е, какъвъ може да бѫде резултатътъ отъ този квасъ.
И тъй, радвайте се на всичко, изпитвайте и доброто и злото, но въ края на краищата задръжте доброто, като принципъ за вашето подигане.
И тъй, злото не е вънъ въ свѣта, а е вѫтрѣ въ васъ.
Както днесъ ученитѣ знаятъ да прѣвръщатъ водата въ пара, а енергията на тази пара да се прѣвръща въ електричество, тъй и вие трѣбва да научите този великъ законъ за трансформиране на злото въ добро. Злото не е лошо нѣщо, то е сила, посрѣдствомъ която ще се трансформира всичко въ добро.
27.3.1921г.
143. Сеятелят,  НБ , София
Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите доброто и злото като противодействащи сили в цялата природа; щяхте да видите как живеят съществата в ада и рая. Само така ще разбере той защо съществуват злото и доброто.
143.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Ако бѣхте ясновидци, щѣхте да видите и доброто и злото въ свѣта, щѣхте да видите въ едно отношение ада, а въ друго – рая. Тогава и двата свѣта ще бѫдатъ за васъ видими и ще разберете защо сѫществува злото и доброто.
1.5.1921г.
144. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Само така ще се справите със злото.
15.5.1921г.
145. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Като знаете това, не мислете, че злото може само по себе си да изчезне. Злото и доброто са непреривни. Казвате: „Да унищожим злото!“ – Това е невъзможно. За да разберете злото като сила, а не като проява, трябва да познавате законите на разумната природа, както и тия на психологията. Изучавали ли сте злото като сила, като чувство и като принцип? Мнозина наричат злото с думата дявол и се питат: „Отде дойде тоя дявол между нас?“ – Защо са недоволни хората от дявола? – Защото той кара човека да работи, а сам никога не работи.
Вие трябва да изучавате силите на злото, да ги хармонизирате. Не се страхувайте от силите на злото, но работете с тях, да ги превърнете в положителни.
Злото трябва да се сгъстява, но не и да се разширява.
Ето защо, ако питате на какво се дължи злото, казвам: Злото произтича от факта, че хората са роби на своите страсти.
Злото увеличава злото, доброто увеличава доброто, Любовта увеличава Любовта. Единственото нещо, което може да ви избави от злото, е Любовта.
145.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Не мислете, че злото само по себе си може да изчезне. Не, злото е непрѣривно въ всичкитѣ свои проявления и доброто е непрѣривно въ всичкитѣ свои проявления. Злото не може да се унищожи. Онѣзи отъ съврѣменнитѣ хора, които не се занимаватъ съ психологически закони или съ законитѣ на природата, не разбиратъ какво нѣщо е злото като сила, а не като проява. Изучавали ли сте вие какво нѣщо е злото като стремежъ, злото като чувство, злото като сила в свѣта? Вие тукъ се нахвърляте на дявола и казвате: „Този пусти дяволъ, дѣ се яви въ свѣта? Той разбърка всичко.“ Защо да е пустъ? Знаете ли защо го наричатъ „пустъ“? – Защото той на хората умъ дава, а самъ не работи.
Сгѫстяване трѣбва на злото, а не разширяване!
Слѣдователно злото въ свѣта произтича отъ това, че хората сѫ роби на своитѣ страсти.
Злотозлото увеличава, доброто – доброто увеличава, любовьта – любовьта увеличава.
25.5.1921г.
146. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Бъди сляп и глух, както за доброто, така и за злото.
Новият живот иска нов метод — методът на любовта, според който ще бъдеш сляп и глух, както за доброто, така и за злото. Закон е: Щом виждаш доброто на човека, ще виждаш и злото, не можеш да го избегнеш.
Не можем да изкореним погрешките си, ако не знаем, де се крие злото.
Да бъдете слепи за доброто и за злото! Някой иска да знае, какво мнение имам за него.
29.5.1921г.
147. Да ги изпита,  НБ , София
И до днес се питате защо съществуват доброто и злото, защо едни хора са добри, а други – лоши.
Тази е причината за съществуването и на доброто, и на злото, но сами ще си носите последствията. Значи Любовта се познава по това, че е допуснала злото. – Защо хората са недоволни? – Защото са сложили Любовта отвън, а не вътре в себе си. Когато Любовта се изявява на физичното поле отвън, веднага иде злото. Следователно, когато Любовта се проявява само отвън, ражда се злото; когато се проявява отвътре, ражда се доброто.
Всяка жена, която прави разлика между любовта на своя мъж и на другите мъже, създава условия за злото.
147.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Ако ме питате, какъ се доказва сѫществуването на Божията любовь, ще ви кажа, че се доказва по това, че злото сѫществува. Слѣдователно, когато ви питатъ по какво се познава любовьта, ще отговорите: „Любовьта се познава по това, че тя допуща злото.“ А защо хората сѫ недоволни, зли? – Защото любовьта не е отвѫтрѣ, а отвънка.
Слѣдователно, когато любовьта се ражда само на физическия свѣтъ, ражда се злото, а когато любовьта се върне вѫтрѣ въ човѣка, ражда се доброто.
5.6.1921г.
148. Ангелът отговори,  НБ , София
Всеки индивид, всеки дух, който пожелае да бъде равен на Бога по сила, по разум, по големина, се натъква на злото.
И тъй, злото се ражда по причина на стремежа на човешкия дух да бъде равен на Бога по големина и по сила.
148.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Всѣки индивидъ, всѣка душа или всѣки духъ, комуто се ревне да бѫде като Бога по величина, по сила, по разумъ, у него се ражда прѣстѫпление, защото абсолютната величина е една и всѣки, който иска да образува друга величина, ражда злото.
И тъй, злото се явява отъ стремежа да бѫдемъ като Бога, и то не по друго нѣщо, а по величина, по сила.
9.6.1921г.
149. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Има друг един метод, той е най-добрият и е следният: да не казваш никому нищо, нито да хвалиш, нито да укоряваш, да бъдеш индиферентен, да се правиш, че не виждаш, като че ли си сляп и за доброто, и за злото.
За в бъдеще новият метод на любовта е да бъдеш сляп за всичко - злото и доброто да го не виждаш в света, защото законът е такъв. Ще виждаш доброто на един човек, ще му видиш и злото, не можеш да го избегнеш, това е поляризиране.
Не можем да изкореним нашите погрешки, ако не знаем где се корени злото.
12.6.1921г.
150. Двете жени, НБ , София
Прилагайте доброто, избягвайте злото не от страх, но от разбиране на законите. Низшия живот, т.е. злото, ще използвате за корените на вашия живот, а висшето, т.е. доброто – за цветовете и плодовете на вашия живот.
Сега ще питате защо съществува злото в света. Отговарям: Злото съществува като необходимост в развитието на Битието, но не като благо.
Черният цвят поглъща всичко, затова е символ на злото; белият цвят отразява, дава, затова е символ на доброто.
150.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Когато дойдемъ въ свѣта, трѣбва да работимъ за доброто и да избѣгваме злото не отъ страхъ, а да разбираме законитѣ, че тѣзи два свѣта сѫ несъвмѣстими.
Злото въ свѣта, това е една необходимость въ развитието на битието, едно благо.
Черниятъ цвѣтъ е емблемъ на злото, а бѣлиятъ – на доброто.
19.6.1921г.
151. Дойди след Мене,  НБ , София
Буквата „Р“ показва, че като е живял на земята, човек се научил да различава доброто от злото. Той знае причините за съществуване на злото и доброто.
151.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Послѣдната буква отъ името му, буквата „Р“ показва човѣка, който се научилъ да разбира причинитѣ на доброто и злото въ свѣта. Значи митарьтъ е човѣкъ, който се занимава съ математиката на мѫдростьта, приложилъ е тѣзи знания на математиката въ полза на себе си и на ближнитѣ си, да изучи закона на любовьта и мѫдростьта, да върши волята Божия, да знае защо е доброто и злото въ свѣта.
26.6.1921г.
152. В правда, истина и святост,  НБ , София
Който е доволен от живота, той е сляп за злото. Ако ме питате защо съществува злото в света, казвам: Злото съществува само за ония хора, които не са се влюбили в царската дъщеря, не знаят какво ще иска от тях и не са готови още да се жертват за нея. За да покажат любовта си към нея, те ще пожертват очите си и ще ослепеят за злото.
Ще срещате хора с извадени очи без да е подобрен живота им и без да се ликвидирали със злото.
152.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
И тъй, известни хора въ този свѣтъ сѫ слѣпи за злото, а други – не сѫ.
Ако ме попитате, защо царува злото въ свѣта, ще ви кажа. Злото царува въ свѣта, защото всички тѣзи хора не сѫ ходили при царската дъщеря, не сѫ се влюбили въ нея, не знаятъ какво иска тя отъ тѣхъ и тя не е извадила очитѣ имъ, но единъ день, когато се явятъ при нея, тя ще постѫпи съ тѣхъ тъй, както съ всичкитѣ си кандидати и тѣ ще пожертвуватъ за нея очитѣ си.
19.8.1921г.
153. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Ако използваме тези причини, може да подобрим този живот, може да се борим със злото в света, може да го победим.
Следователно, от окултно гледище ние мязаме на малки цветенца, които сега са цъфнали, т.е. нашето съзнание е на такава степен на развитие, че едва сега сме почнали да различаваме доброто от злото.
19.8.1921г.
154. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
Доброто иде от Бога, злото – от нас. Когато Господ не е в нас, злото се ражда, а когато Господ е в нас, Доброто се ражда.
20.8.1921г.
155. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
В злото няма съвършенство. Когато отричаме съвършенството и Добродетелите, ние подразбираме злото.
Щом човек не може да направи Добро, злото е на мястото му.
20.8.1921г.
156. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
Направил си някоя погрешна стъпка – отстъпи назад (което става в упражненията) и поправи грешката си! Намислил си да правиш зло – отстъпи сега по същия закон! По който начин правиш доброто, по същия ще изгладиш и злото в себе си.
Щом влязат най-малките ограничения, вече се създава злото в света. Злото в света не е нищо друго, освен ограничение на Доброто. Доброто е да се върши всичко това, което Бог е създал, а злото значи, че нямате всички възможности да правите Добро.
Защото както Доброто, така и злото е общо за всички нас.
21.8.1921г.
157. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Злото има винаги предвид една личност, а Доброто има предвид всички.
22.8.1921г.
158. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Отрицателните енергии се предават и положителните енергии на злото също се предават.
И когато злото вземе надмощие в света, започваме да имаме разбирания като тези на касапина и казваме: „Това месо е грубичко – не става за пържоли.“ Това не е разумно схващане на нещата в този свят, по такъв начин ние не може да се развиваме правилно.
22.8.1921г.
159. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Ще се пазите, ще затворите умовете си за злото.
И когато апостол Павел казва: „Аз се хваля със своята немощ“, това значи да бъдем немощни в злото, а силни в Доброто.
25.8.1921г.
160. Разумно служене, СБ , В.Търново
Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото и се придържайте към доброто. Не отвръщайте на никому за злото със зло, а залягайте за това, което е добро за всички. Не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто.“
6.11.1921г.
161. Ненаписаните закони,  НБ , София
Казват: доброто и злото се връщат към своя извор.
10.11.1921г.
162. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Тъй както човек скъса веднъж за всякога със злото.
13.11.1921г.
163. В Египет,  НБ , София
Да, „папото“ е, според тяхната философия, причината на злото.
Отде е това? Ами само това ли е? Аз съм толкова доблестен, че ви говоря една истина и не ви желая злото, не трябва да се лъжете, това не е българщина, но това е варващина.
16.11.1921г.
164. Плачът,  НБ , София
То не е целувка, то е един начин да се отмахне злото.
18.12.1921г.
165. И Петър се грееше,  НБ , София
Не мислете, че ние трябва да пуснем злото вкъщи, но това зло можем да го заместим.
19.12.1921г.
166. Живо течение, ИБ , София
ИСКАШ. - И - за да искаш, трябва да знаеш закона на слизане и възлизане, да разбираш доброто и злото, да разбираш причините и последствията.
25.12.1921г.
167. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Да развързваш вързаните от злото, затворените да ги развързваш; ако развържеш вързаните на земята, те ще бъдат развързани и горе на небето.
И в нищо не вижда зло, не само че не вижда злото, но той е майстор и всички неща може да превръща в добри.
1.1.1922г.
168. Сродните души,  НБ , София
Като видя някой лош човек в света, аз му се радвам, защото този човек, като дойде в познание на истината, ще бъде пак също така ревностен в доброто, както е бил в злото.
8.1.1922г.
169. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
По-добре е да отнемеш злото на хората и да им дадеш добро.
8.1.1922г.
170. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Следователно целувката е един пряк начин да се освободим от злото. Следователно онзи, който иска в Природата правилно да се освободи от злото, от ограничението, което е над него, непременно трябва да махне горната, затворената линия, за да възприеме слънчевите лъчи, и трябва да бъде отворен квадратът.
И така, целувката според нейния произход е начинът, по който ние можем да се спасим от злото, което съществува сега в света.
Когато някой пита кой те е целунал, подразбирам злото, а кого си целувал – подразбирам Господа.
Дето се целува дяволът, язва се явява, и злото се ражда.
22.1.1922г.
171. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Казва: „Оставете ги да растат!“ Сега туй, което спъва съвременните хора, е, че те искат да се освободят от злото, те искат да се освободят от всички тия неприятни чувства, от всички неприятни мисли, от всички неприятни действия, и всичко да им върви като по мед и масло.
Всеки философ, от каквато и да е категория, трябва да примири тия две противоречия: да остави и доброто, и злото, еднакво да имат условия да растат и да се развиват. Туй ни най-малко не означава, че трябва да поощряваме злото. Вие казвате: „Той поощрява злото и доброто“. Когато ние казваме „поощряване“, разбирам, да оставим доброто да расте тъй, както неговите закони изискват, да оставим и злото да расте тъй, както изискват неговите закони.
И ако във вашия ум се зароди мисълта да премахнете злото, знаете ли какво ще стане с вас? Аз слушам често да казват: „Това зло аз искам да го премахна, да го изкореня от душата си“.
И ако вие решите да унищожите злото, ще подигнете такава воня, ако е в София това, че от София нищо няма да остане и всички софиянци трябва да избягат.
Затуй е казал господарят: „Оставете ги да растат и двете“, не бутай, има голяма воня, нека да бъдат заровени, и корените на тия два живота да се хранят от своите сокове до скончанието на века, и тогава има един метод, с който злото може да се отдели от доброто.
Когато ние се занимаваме да изкореним злото, изгубваме всички условия, при които нашата душа може да расте; а когато приемем тези факти тъй, както са, ние растем правилно.
И ако някой ти направи упрек, кажи тъй: „Аз съм оставил доброто и злото да растат в мене, и в края на века Господ да отсъди тази работа“. Злото е една необходимост при сегашните условия на живота, и доброто е друга необходимост за растенето на човека.
И казва господарят: „Оставете ги да растат, и доброто, и злото“. И не казвай, че ако оставим злото, да не се борим с него, то щяло да се увеличи – те може и двете да се развиват. Следователно, ако съвременните културни хора биха запитали: „Какво трябва да правим?“, ще им кажем: Оставете всичко да си върви, дайте условия на всичко, на доброто и на злото, и в края на века, когато дойде новата култура, всички тия неща ще се изменят.
И всеки, който от памтивека се е опитал да се бори със злото, да го изкорени, всякога е излизал оцапан, и хиляди години му трябвали, за да се очисти само от миризмата на това зло.
24.2.1922г.
172. Трите живота, ООК , София
172.2 Трите живота ( втори вариант )
Бог каза на Адам: „От всички плодове яжте, но не и от дървото за познаване на доброто и на злото“.
8.3.1922г.
173. Сила на волята,  МОК , София
За да освободи човека от това еднообразие, невидимият свят е допуснал злото в света. Злото създава разнообразието в живота.
Според мене злото е месоядство, а доброто – плодоядство, но не вегетарианство.
173.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
Според мене, злото е месоядство, а доброто е плодоядство, а не вегетарианство. Месото, всякога в астралния свят, седи като емблема на злото.
26.3.1922г.
174. Които вас приемат,  НБ , София
А животинското в тебе казва: „Не, не може да се търпи, сега направи злото“. Следователно това са тия два принципа: злото е животинското, а доброто е Божественото в нас, които постоянно действат и ние трябва да ги различаваме строго.
29.3.1922г.
175. Старият и новият живот, МОК , София
Туй окултистите го наричат, аз го наричам: „Дърво на познание – доброто и злото“.
175.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Следователно вие трябва да имате предвид, че старият човек, който живее у вас, както и всички стари възгледи и разбирания за науката, за Живота, представляват голямо дърво, подобно на дъба, и ако не се отдалечите от корените на това дърво, каквато и работа и да започвате, няма да успявате - защо? Това дърво ще изсмуква соковете на вашия живот; окултистите го наричат Дърво за познаване на доброто и злото.
И, както виждате, насилието въздейства по-силно върху хората - те вършат и доброто, и злото чрез насилие; но този метод е временен, а резултатите му са безплодни, те носят ред страдания и нещастия на хората.
4.4.1922г.
176. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
176.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Както човек има дясна и лява ръка, които вършат специфична служба, така и в природата е неизбежно съществуването на злото и доброто като велики, космически сили.
5.4.1922г.
177. Двете посоки, МОК , София
177.2 Двете посоки ( втори вариант )
Злото не седи в стремежа на хората към центъра на Земята, но в това, че този стремеж в тях е несъзнателен.
16.4.1922г.
178. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Може да вярваш в доброто и да не вярваш в злото, а може да вярваш в злото и да не вярваш в доброто. И следователно, ако те убеждавам сега да не вярваш в злото, тогава неверието е положително; ако някой сега те убеждава да не вярваш в доброто, да имаш неверие към доброто, а вяра в злото, тази вяра е отрицателна.
19.4.1922г.
179. Разбор на думи, МОК , София
Именно, когато пишеш, че няма зло, като ти бръкне някой в джеба, няма да мислиш злото, че парите били в твоя джеб или в другия. Той или ти – то е все едно, философски като разсъждавате, нали? Ето къде е злото.
179.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Някой говори на теория, че зло не съществува в света, но ако се докоснат до джоба му, той веднага изменя мнението си - казва, че злото съществува. Ако между теорията и практиката на този човек имаше единство, и да бръкнат в джоба му, той не трябваше да мисли за злото, не трябваше да го допуска; дали парите са в неговия или в друг някой джоб, това не трябва да го смущава. Ето къде седи злото: ако един гладен човек вижда, че друг някой яде и като се нахрани, оставя част от храната си, гладният има право да вземе тази храна и да задоволи глада си; но ако някой сит вземе останалата храна, той върши престъпление, защото не е имал нужда от храна.
20.4.1922г.
180. Предназначението на музиката, ООК , София
180.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Бог никога не желае злото на човека.
26.4.1922г.
181. Проява на кармическия закон, МОК , София
Но в една школа как ще се зароди злото между вас? Злото е, че вие ще почнете да искате да господарствувате с вашето знание.
Нали тогава значи: в доброто бъдете бързи, т.е. отпред, а в злото бъдете мудни, отзад. Значи голямата скорост означава добродетелта, а малката скорост означава злото.
181.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Питам как се ражда злото между учениците на една школа - злото между учениците се ражда тогава, когато някой от тях пожелае да бъде господар, да разполага със Знанието на другите; злото се ражда и тогава, когато някой от учениците иска да се наложи на другите: той има някаква идея в себе си и желае всички да приемат тази негова идея; или някой има известен навик в характера си, известни сили, които непременно иска да прокара между другите.
На какво съответства голямата бързина - на Добродетелта; значи бъдете бързи в Доброто, т.е. ходете отпред, и бъдете бавни в злото, т.е. ходете отзад - това е превод на явленията в Живота и в Природата. Значи голямата скорост означава Добродетелта, а малката скорост - злото.
2.5.1922г.
182. Символически, окултни правила и мерки, ООК , София
Но не се спира злото там.
7.5.1922г.
183. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
И злото в сегашния свят е, че всички искат да бъдат учители.
18.5.1922г.
184. Необятната любов, ООК , София
Питам ви, като ученици на окултизма: Как се роди злото в света? Как? Като слезе Любовта, роди се и злото заедно с нея.
Следователно, щом човек иска да създаде един образ, веднага злото се ражда в света. Корен на злото са желанията на образи. Защото формите носят злото в себе си.
Или както казваме ние: вечното, като се ограничи, злото се ражда.
184.2 Необятната любов ( втори вариант )
Ако любите човека, ще го познаете и ще разберете, че няма нищо опасно в него. – „Какво да се прави със злото?“ – Ще се учите от него. – „Кога се родило злото в света?“ – Когато се родила Любовта. Злото е дошло заедно с Любовта. – „Защо Бог, Който е съвършен, допусна злото в света?“ – Бог допусна злото за уравновесяване силите на доброто. Злото е горчив корен, без който растението не може да се развива.
Пожелаеш ли да създадеш един образ, веднага ще отвориш пътя на злото в себе си. Значи коренът на злото се крие в желанието на човека за създаване на образи.
Дето са формите, там е и злото. С други думи казано: Когато вечното се ограничи, ражда се злото.
25.5.1922г.
185. Без Бога и без любов не може, ИБ , Витоша
Когато истинският закон на любовта проникне, тогава любовта има нужда от злото. Злото, омразата, това са въглища, любовта се радва, че има такива работи, и турга в своята пещ, и работи, но когато няма любов, тия горения стават по друг начин и разрушават.
26.5.1922г.
186. По пътя, ООК , Витоша
186.2 Правият път ( втори вариант )
Този закон има отношение към доброто, а не към злото.
28.5.1922г.
187. Неговата заповед,  НБ , София
Добро и зло – това са слуги, които те упътват към Бога, и едното, и другото те упътват, те са живи същества – злото те упътва по един начин, доброто по друг начин. Злото казва: „Слушай, ако ти не изпълниш Божия закон, ще мязаш на мен, желаеш ли това? Ако ти търсиш друг смисъл на живота, върни се!“ А като минеш при доброто, то казва: „Ако търсиш смисъла на живота, работи, както аз работя, и ще намериш този път“. Следователно и доброто, и злото ни упътват към Бога.
2.6.1922г.
188. Изгрев и залез, ООК , София
188.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Кои врати ще останат затворени? – Вратите на злото и на неправдата.
7.6.1922г.
189. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
Злото в съвременния свят е, че ние се осигуряваме.
189.2 Мисъл, чувство и действие ( втори вариант )
Вън от физическия свят има други закони, които регулират нашия живот, но понеже не познават тези закони, хората мислят, че всичко се нарежда от законите на физическия свят; благодарение на това разбиране на съвременните хора се ражда злото.
8.6.1922г.
190. Окултна хигиена, ООК , София
За туй той трябва да бъде положителен в Любовта, за да може от нея да привлича добрите качества, а злото да изхвърля на страна.
190.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
За туй той трѣбва да бѫде положителенъ въ Любовьта, за да може отъ нея да привлича добритѣ качества, а злото да изхвѫрля на страна.
14.6.1922г.
191. Какво се изисква от ученика, МОК , София
191.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Каквато и пакост да направите някому, първо тя има отглас, отражение във вашето съзнание; всяка крива мисъл, всяко криво чувство или всяка крива постъпка е лош, грозен образ, който се отпечатва първо в съзнанието на онзи, от когото е излязъл или от когото е направен - значи злото, лошото се излива в нехармонични, в неправилни форми или образи, а Доброто се излива в хармонични, в правилни образи.
15.6.1922г.
192. Мисъл и действие, ООК , София
192.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
На първо място е участието на разумната сила, която прилага механическите сили в действия. – „Защо съществуват злото и доброто?“ – Върху този въпрос не може да се разисква. Да питате защо съществува злото, това е все едно да питате защо съществуват изверженията. Щом престанете да ядете, ще изчезне и злото, и грехът. – „Може ли без ядене?“ – Не може без ядене, но и без зло не може.
25.6.1922г.
193. Гладуват и жадуват,  НБ , София
За доброто ще говориш на време и за злото ще говориш на време, тъй казвам аз. Аз казвам обратното: Говори на време за доброто и говори без време за злото. Злото е един инцидент непредвиден, без време.
13.7.1922г.
194. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
194.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Докато дойде този ден, не примирявайте доброто със злото, не поставяйте на едно и също място добрите и лошите мисли и чувства.
20.7.1922г.
195. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Сега, когато мислите за вълка, вие може да го вземете в негативен смисъл, да бъдете към злото тъй непримирими, както вълка е непримирим към овцата, т.е. както той има жестоко отвращение към овцата, тъй и вие да имате отвращение към злото.
195.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Мечката помни за дълго време доброто, което ѝ направи някой, но и злото не забравя.
26.7.1922г.
196. Възможности, МОК , Чамкория
Злото в света е една възможност, която съществува в Битието.
196.2 Възможности ( втори вариант )
Днес говорих за възможностите в Живота: злото и Доброто са възможности, които съществуват в Битието; неразположението и разположението на духа са възможности, скръбта и радостта са възможности.
27.7.1922г.
197. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
197.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
В този смисъл и злото, и изкушението са на място.
2.8.1922г.
198. Деятелност на сърцето, МОК , София
Така е и за доброто, така е и за злото.
198.2 Деятелност на сърцето ( втори вариант )
Затова именно злото и Доброто са относителни величини - относителните неща се определят от времето, през което тяхната енергия и деятелност се сменят. Когато казват за някого, че не може да прави зло, това е защото правенето на злото се определя астрологически от влиянието на известни планети върху човека; на обикновен език казано, това значи: има условия, при които човек може да върши зло, а щом излезе от тези условия, вратата за правене на зло пред него се затваря.
4.8.1922г.
199. Превръщане на енергиите, ООК , София
И там е мъчното, понеже злото, това са интелигентни същества от черното братство и те казват: „Противи се на злото, защото само така ще проявиш своя характер“. Както в Бялата ложа е изключено злото и всеки се наказва за него, така и в черната ложа е изключено доброто, и всеки се наказва, когато върши добро.
199.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Затова Христос казва: „Не противи се на злото“. Следователно, да се не противиш на злото, това значи да мислиш за доброто; да се не противиш на омразата, това значи да мислиш за Любовта. В Бялото Братство са изключени злото и омразата, а в черното – доброто и Любовта.
Какво означава закона за превръщане на енергиите? – Плащане за отрицателното в живота с нещо положително, на злото – с добро. В двата случая гладът, който ви измъчва, представя обидата или злото, което ви сполетява. Шапката и обущата ви представят добрите и положителни сили, които имате в себе си, за да превърнете енергиите на обидата и на злото в приятни и хармонични тонове. Следователно превръщайте енергиите на злото с енергиите на доброто в себе си. Всеки човек има нещо добро в себе си, с което може да излезе срещу енергиите на злото и по този начин да ги задоволи или неутрализира. Ако в даден момент човек не разполага със средства, с които да посрещне злото, трябва да се обърне към Бога с молба да му помогне по някакъв начин.
Той не отговаря на злото със зло, затова не проявява своя гняв. Това подразбира стиха: „Не противи се на злото“. Това значи: не ходи в пътя на злото, който си опитал и който не отговаря на твоите вътрешни убеждения и стремежи.
Вместо да се противопоставя на злото чрез мисълта и чувствата си, той прилага доброто срещу него и запазва силите и вътрешния си мир. Рече ли много да философства, той губи силите си и в края на краищата злото му става господар. Тъй щото, ако се натъкнете на злото, не казвайте, че не можете да търпите.
19.8.1922г.
200. Новият живот, СБ , В.Търново
Ако българите мислят, че аз нося зло на България, че искам да я разруша, казвам: ако мислите тъй, че аз ви желая злото, не мисля за вашето щастие, аз съм готов да напусна дома ви и да отида другаде.
Една невидима стена имаме, която спира злото.
20.8.1922г.
201. Много плод принася, СБ , В.Търново
Смъртта е двояка: има смърт за злото, има смърт и за Доброто.
Казано е: „Не противи се на злото.“ Защото, ако се противим на злото, ние тогава му даваме сила. В името на този закон на Любовта злото не го признавам, и то, като дойде, ще вземе само туй, което е негово.
И тъй, ще дойде законът на Любовта без противене на злото: ще се освободим от това зло и ще дойдем, както казва Христос, в благодатта, в закона на Любовта, а не без Любов и без Дух.
Ние се радваме, че доброто живее братски със злото – другояче ни една овца не би останала в света.
22.8.1922г.
202. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Разбирате ли? Морал всякога трябва да има и в Доброто, и в злото.
26.8.1922г.
203. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Аз бих желал главата на българина да бъде дебела за злото, а тънка за Истината.
30.8.1922г.
204. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ , В.Търново
Жената иска да влезе между Бога и Божествения Дух, да влезе между душата на своя мъж и Бога; в такъв случай тя дава място на злото.
3.9.1922г.
205. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Сега две течения работят, вървят заедно в света: доброто и злото – два духа, две интелигентни страни работят в човека, човешката душа. Първото съзнание – съзнаваш себе си, второто съзнание, което те кара към доброто, и третото съзнание, което те кара към злото. Самия човек аз представям душата му като една мома, която ще се жени, а злото и доброто – като двама момци кандидати. Тъй казва злото на душата. "Той не е за мене" – момата злото предпочита. Туй е четвъртото Божествено съзнание, което обединява всичко в себе си, защото доброто и злото, те и двете разполагат с Божествените сили, които са вътре и в доброто, и в злото.
Злото е зло, защото тази сила не е употребена за целта си.
22.9.1922г.
206. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Който не приеме Любовта, Господ му праща скръб, а който не приеме скръбта, Господ му праща злото. Който и злото не признава, Господ му праща разрушението. За вас, като ученици, това е една дълбока философия, с която ще се освободите от злото. Злото е закон.
Злото не е зло, а е една необходимост за Живота.
24.9.1922г.
207. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Злото не е в това, че се събира богатство, но в неправилното му разпределяне.
207.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Злото не е в събирането на това богатство, а в неговото разпределение.
1.10.1922г.
208. Живият Господ,  НБ , Русе
Какво представя злото? – Обратен процес на доброто.
Този ум е Божественото, което те въздържа от злото.
1.10.1922г.
209. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
Това е характер, това е воля! Диамантена воля! „Ами аз тъкмо се моля, дойде ми някоя дяволска мисъл и се отклоня.“ Ами че злото е там! Не, ти ще се молиш, а той нека те бодва.
4.10.1922г.
210. Допирните точки в природата,  МОК , София
Всички хора се запитват какво представлява злото и какво — доброто в живота. Злото е потреба в живота, както и в природата, но не е необходимост. Свързано с отрицателните сили в природата, злото става вече потреба. Това е окултното разбиране на злото. Туй обяснение обаче не трябва да поощрява злото, но трябва да се разбира неговия дълбок смисъл като закон в природата, като временна потреба.
Доброто и злото в света са две училища със съвършено различни програми и методи.
Това е двойствен морал: когато става въпрос за Бога, ще работя с първия морал; когато става въпрос за злото, ще работя с двата морала. При избора на първия метод, вие постепенно ще се научите да мислите правилно, ще разберете, че злото не е някакво наказание, нито нещо излишно, непотребно, което вие можете да реформирате. Едно се иска от вас — да бъдете внимателни, да не нарушавате равновесието, което съществува между доброто и злото. Отношението, пропорцията между злото и доброто е определено от самата природа: на сто добри хора се падат десет лоши и обратно: на сто лоши — десет добри.
И тъй, знайте, че положителните и отрицателните сили, т.е. доброто и злото са потребни за вас, но вие трябва да се справите с тях по най-разумен начин.
Това значи да се бори човек със злото. Който веднъж само се е опитал да се бори със злото, той е бил победен. Няма адепти, нито учители, които, като са се борили със злото, да не са били победени. Злото нито се подчинява, нито се побеждава, нито се ограничава. Като окултист Апостол Павел е казвал: „Побеждавайте злото чрез доброто!" Значи, доброто само може отчасти да ограничи злото, да се балансират тия две сили.
Не е въпросът да бъдете слепи за злото, но да знаете, че то е потребно в света. Веднъж потребно, злото има право да съществува.
И тъй, доброто и злото, отрицателните и положителните сили в природата са необходими, както са необходими приливите и отливите в морето. Това е прилив на злото, който е бил насочен спрямо вас.
Освен приливи на злото, в природата съществуват и приливи на доброто. Ако това не беше станало, животът ми щеше да отиде. — Много такива случаи има в живота и за добрите, и за лошите хора: за добрите — да им се покаже доброто, а за лошите — да ги избавят от злото.
Под зло и добро, под отрицателни и положителни сили разбирам ония, които работят в две противоположни посоки: злото работи в корените, а доброто — в клонищата, в цветовете. Обаче и злото, и доброто са нужни за развитието на живота изобщо.
Доброто ще изпъди злото навън. Не търся злото у вас, за да ви упреквам, но да ви покажа методи как да посадите доброто вместо злото.
6.10.1922г.
211. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Сега във вашия ум може да се роди някое противоречие: „Защо съществуват доброто и злото в света?“ Няма да се впущам дълбоко във философията, понеже някои от вас не сте готови и ако река философски и научно да ви обясня това, мнозина от вас, на които стомасите са слаби, ще ги хване диария. Но ще ви обясня причината, защо съществуват доброто и злото в света, за да може да се ползвате.
Злото в света е една потреба; то е толкова потребно, колкото и доброто. Във всяко едно дърво съществуват два принципа, от плода на което, като вкуси човек, ще може да познава и доброто, и злото. Аз не искам да изкореня злото. Злото трябва само да се ограничава.
Доброто в света иде чрез добрите хора, пък злото в света си отива чрез злите хора. Устата, това е доброто на човека, а задният му канал, това е злото. Тогава доброто в света седи в главата, а злото – в стомаха. А вие, щом се запитате защо е злото, не може ли без него, веднага умът ви потъмнява. Сега злото в света аз го определям така. Злото, това е по възможност най-малкото добро, начало на доброто в своите най-малки проявления.
И тъй, злото в света е начало на доброто.
Ако злото се умъртви във физическия свят, то ще се прояви във вас. Не тъжете за злото в света.
Злото е една потребност вътре в света.
Намалят ли ги повече от 10, те унищожават корените на своя живот, и обратното – като увеличиш злото от 75% нагоре, ще причиниш смърт.
Е, къде са праведните хора в света? Сега злото не е там, че ние ядем овцете.
Сега в туй общество ние казваме: „Защо между нас да съществуват лоши хора?“ Питам: Защо в Божествения свят да съществуват тия лоши хора? Защо Бог, който е толкова всемъдър, силен, изпълнен с Любов и знания, защо е допуснал Той злото? Не е ли Той всесилен? Ако Той го е допуснал, Той го е допуснал по такива съображения, за които ние нямаме понятие, ние не знаем защо, но Господ, като е разгледал всички възможни начини, по които животът може да се постави, е намерил, че този е единственият начин, най-добрият при сегашните условия, при които ние живеем. И като ученици на тази окултна Школа, ще имате едно широко понятие за злото, че то е една потреба на живота.
Същият процес е и за доброто и злото, същият процес е и за положителните и отрицателните сили в Природата.
Ние започваме оттам, и след туй, като погледнем своите ближни, ние знаем, че между ближните злото съществува.
Сега вашите понятия за доброто и злото са лъжливи.
Всеки един от вас, който мисли, че злото е непотребно в света, той е прост като фасул, който и да е той. А онзи, който мисли, че всичко е на мястото си, и доброто, и злото е на мястото си, него го очаква едно велико бъдеще. И всеки един от вас, който се бори със злото, той ще слезе в стомаха, ще стане канал за злото. Не взимайте участие в ония площадни философски разсъждения на вестниците и на съвременните философи и учени, но вземете едно положение здраво и кажете тъй: „Злото е една потреба вътре в еволюцията“. Не мисли за злото, за нещастията, макар и да се сипят отгоре ти хули като дъжд от гранати.
12.10.1922г.
212. Практическо приложение на музиката, ООК , София
Защо е злото, краен отговор не може да ни се даде.
15.10.1922г.
213. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Злото например, от музикално гледище, то е един дисонанс в живота.
22.10.1922г.
214. Възлюби го,  НБ , София
Когато съществува злото, това показва, че светът е в еволюционно състояние – гради се, създава се нещо. Когато се завърши цялата еволюция, когато целият космос се съгради, злото ще изчезне. Злото е само една фаза, не е нещо съществено.
1.11.1922г.
215. Нагласяване на силите,  МОК , София
В този смисъл ние можем да означим злото като отрицателна величина, която създава страдания на хората, а доброто като положителна величина, която причинява радости на хората.
Изобщо доброто и злото са два процеса, които се проявяват в съзнателния живот на човека. В този смисъл злото е процес на деление. Когато хората се делят, когато между тях се извършва деление и изваждане, това е злото в света.
Така разсъждавате по отношение на злото. Де отиде вашата реалност? Де отиде злото в света? Но деятелността на слънцето не спира тук. Де отиде злото? Злото трябваше да слезе долу, да се стопи, да изчезне, за да дойде доброто вместо него.
Доброто и злото се определят в света на времето и пространството.
5.11.1922г.
216. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Вие сте извършили престъпление, за което ще отговаряте. – Има ли престъпление в любовта? – Има два вида престъпления: в злото и в доброто.
Сега всички се радват, когато властта преследва злото и наказва престъпниците.
Там няма закон за злото.
8.11.1922г.
217. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Той помни злото с години. Каква вяра е тази, която помни злото?
Следователно противоположната сила на светлината е тъмнината, на любовта — омразата, на доброто — злото. Светлината, любовта и доброто са положителни думи, а тъмнината, омразата и злото — отрицателни.
12.11.1922г.
218. Не знаете, що искате,  НБ , София
Докато любиш по човешки, ще ограничаваш злото и в себе си, и в другите хора. Значи, човешката любов е мярка, чрез която се ограничава злото. Следователно, като забравиш грешките на хората, като ограничиш злото в себе си и в другите, ти дохождаш до ангелската и Божествената любов. Злото е ограничение, изстиване.
Най-после, ще вдигнеш своя ближен на раменете си, ще го поставиш на вечната канара и ще му кажеш: Сега ще научиш да забравяш грешките на хората, да ограничаваш злото и пороците в себе си и в своите ближни и най-после ще се домогнеш до смисъла на живота. – Не може без пороци. – Знаете ли, какво нещо е порокът? Трябва да имате ясна, конкретна представа за порока.
Бъди доблестен, всякога говори истината! Не туряй лъжата при истината, нито злото при доброто.
Природата работи по два начина: с метода на доброто и с метода на злото. Злото е добър метод за разбиране на живота. Това е методът на злото. В бъдеще, като ви срещна, ще ви питам: Какво учение следвате? Имате ли любов в душата си? Божествена ли е вашата любов? Стоиш ли на речната канара, на която целият космос почива? Имате ли чистотата на ангелите? Вашата любов може ли да ограничава злото? Може ли да забравя всичко, като животинската? Ако любовта ви има тези качества, дайте ми ръката си! Това е любов.
Много естествено, гледа те, защото те обича. – Как ме обичаш? Каква е твоята любов? – Моята любов е Божествена, ангелска, човешка и животинска. – Щом е и животинска, ти ще ме изядеш. – Не, няма да те изям, но искам да забравя всичките ти грешки. – Щом е човешка, ще ме ограничиш. – Няма да те огранича, но ще огранича злото в себе си. – Ако имаш ангелска любов, това значи, че искаш да ме изгориш. – Не, искам този огън да стопи и да изгори всичко нечисто в мене.
19.11.1922г.
219. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Самият живот, който сега преживяваме, той носи злото със себе си. Животът без сенки носи злото със себе си. Красотата носи злото със себе си.
3.12.1922г.
220. Окултна музика, ООК , София
Затуй налагам музиката като средство за лекуване – аз наричам тази отрова психическа, органическа отрова, и под нейното влияние ние ставаме толкова жлъчни, че не можем да виждаме доброто у хората, а виждаме само злото.
10.12.1922г.
221. Ще ви научи,  НБ , София
Злото не може да стане добро.
17.12.1922г.
222. Добрата земя,  НБ , София
В средните векове, един виден английски учен се заел с изучаването на доброто и злото, с желание да се бори със злото, но изчезнал.
Това не се отнася до лошия човек, защото злото изменя онези отношения, които сега съществуват, изменя реда им, както са нагласени.
20.12.1922г.
223. Самоопределение,  МОК , София
Какво представляват злото и Доброто в Живота? Злото е най-малкото проявено Добро; Доброто е най-голямото проявено Добро. С други думи казано, злото е началото на Доброто, а Доброто е краят на Доброто. Злото се явява и при случаи, когато човек се натъкне на някои свои идеи от преди хиляди години. Следователно в съвременния живот злото не е нищо друго, освен идеи на миналото, които са отживели времето си.
И тъй, що е злото? Злото представлява отживели идеи, несполучливи опити на миналото. Значи злото е изминатият път, по който човек не трябва да се връща; Доброто е пътят, по който човек върви вече, за да реализира своите желания по нов, по Божествен начин и да разбере смисъла на Живота.
В този смисъл злото представлява ледена епоха, леден период, който носи смърт за човечеството.
Сега знаете какво представляват злото и Доброто.
2.1.1923г.
224. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Добър човек или добър ученик е онзи, който помни доброто, а забравя злото.
Къде е злото? Не е в старите дрехи.
3.1.1923г.
225. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Или злото със зло се лекува.
7.1.1923г.
226. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Казвамъ: „Анархисти противъ злото, свобода искатъ тѣ!“ И всички тия най-красивитѣ елементи, хората на крайнитѣ идеи, Христосъ ги събира и казва: „Елате вие, чрѣзъ васъ ще дойде Царството Божие“.
226.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Злото ще ви измъчва, а доброто ще ви благославя.
Те искат свобода и се борят против злото в света.
14.1.1923г.
227. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
227.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Ако едно дете иде за пръв път на земята, отде е научило толкова похвати в доброто и в злото? Отде се научило да краде, да лъже? Ако това е в реда на нещата, разбирам, но всичко не може да бъде така. – Добре е хората да се раждат един път на земята. – Може би, за пръв път идват в България, но те носят своя багаж със себе си; те носят своята стара култура.
21.1.1923г.
228. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Не е злото тамъ,че му плащатъ, но въ него още не е проникналъ онзи Божественъ принципъ.
А сега трѣбва да вързваме и да развързваме: да вързваме туй доброто, да дойде у насъ, а да развързваме злото у всички наши братя, и да имъ покажемъ по кой начинъ може да се живѣе.
228.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Каза им: От всичките дървета на райската градина ще ядете, само от дървото за познаване на доброто и злото, няма да ядете.
Злото не е в парите, в това, че му се плаща, но в него още не е проникнал Божественият принцип – да работи с любов.
Да развързваме злото, за да се освободим от него.
9.2.1923г.
229. Свещеното правило, КД , София
И там злото е изключено.
Злото се е помъчило да хване светилната и да я зароби, това е злото.
11.2.1923г.
230. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Отъ дѣ е дошло злото? – Всички мълчатъ.
230.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Същевременно, на екрана ще се видят такива добри дела на човека, че ще се чудите, как е възможно у един и същ човек, едновременно да живеят и доброто, и злото. Как се е зародило у човека и доброто и злото? На това не можем да отговорим. Той е всесилен, всемъдър, всезнаещ. – Тогава, отде е дошло злото в света? При този въпрос всички млъкват.
Така и всички хора трябва да се познават, да познаваме и доброто, и злото в себе си.
11.2.1923г.
231. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
Какъв неприятел? Който убива злото в него и вместо да го повали мъртъв на земята, го освобождава от всички ограничения.
14.2.1923г.
232. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Какво е казано в Библията за предназначението на слънцето, луната и звездите? — Бог създаде слънцето, луната и звездите, за да отдели деня от нощта, светлината от тъмнината, доброто от злото и да бъдат знамение за дни, за години и за времена.
Що е злото в случая? — Злото представлява висок планински връх, със своите вечни снегове, които замразяват човека, както омразата заледенява човешкото сърце. В духовния свят нещата са обратни: долината символизира злото, а височината — доброто.
Човек трябва да знае, че зад топлината някъде седи студът; зад светлината седи тъмнината; зад доброто седи злото; зад учеността седи невежеството.
18.2.1923г.
233. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Не се лъжете! Врѣмето на злото мина, ще прѣстанатъ прѣстѫпленията.
233.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Ето защо, всеки народ трябва да бъде духовен, да знае законите, как да отблъсва злото и отрицателното в живота.
Казано и свършено: Времето на злото мина.
21.2.1923г.
234. Първата родена мисъл,  МОК , София
Камъкът, дървото, в които се спъвате, са предназначени да ви отстранят от злото, което сте намислили да правите.
25.2.1923г.
235. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Някой път констатирай злото и извади поука за себе си, пък и друг нека извади поука, но никога не се занимавай с него, да го държиш като един светия в ума си, да мислиш за всичките негови прегрешения, защото ти ще се спънеш в своята еволюция.
7.3.1923г.
236. Педагогическа лекция,  МОК , София
Чистото при всички условия е чисто, нечистото при всички условия е нечисто; Доброто при всички условия е Добро, злото при всички условия е зло; Истината при всички условия е Истина, лъжата при всички условия е лъжа.
Той е допуснал злото, но в Него няма абсолютно никакво зло. Злото е човешко изобретение, а не на Бога. Не приписвайте злото и погрешките си на Бога, но молете се Той да трансформира злото в Добро, да изправите погрешките си. – Ама нямало правда в света.
236.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Доброто при всички условия е добро, злото при всички условия, каквито и да са, е зло.
Злото, което съществува в света, то не е Негово, а е наше, абсолютно е наше. Ние сме развалили света и злото е произведение на нас.
21.3.1923г.
237. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Колкото по-малко се говори за злото, толкова по-добре.
Ако под думата едного разбирате Единния, Безграничния, идеята ви е права, понеже Той включва в себе си всички същества. – "Обичаш ли и мене?" Щом някой ви зададе този въпрос, той вече внася злото в себе си.
Кажеш ли, че не обичаш всички, ти отваряш в себе си врата за злото, врата за твоето падане.
22.3.1923г.
238. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Той постепенно всичко може да превърне, и злото може да превърне въ добро.
238.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Той постепенно всичко може да превърне в добро, и злото може да превърне в добро.
8.4.1923г.
239. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
Тамъ е злото, прѣраждането.
239.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Значи, злото е в прераждането.
3.6.1923г.
240. Напразно Ме почитат, НБ , София
Злото е създадено за доброто, а доброто е създадено за злото.
17.6.1923г.
241. Вяра и съмнение, ООК , София
Злото не е там, че можем да се усъмним в Бога, в нашите близки и в приятелите си, но в това, че можем да се усъмним в себе си и да се спрем в развитието си.
241.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Злото не е тамъ, че можемъ да се осъмнимъ въ Бога, въ нашитѣ близки, и въ приятелитѣ си, но въ това, че можемъ да се осъмнимъ въ себе си и да се спремъ въ развитието си.
1.7.1923г.
242. Проява на разумните сили в природата, ООК , София
Защото злото е нещо случайно, нещо изключително. Злото е едно проявление на повърхността, следователно ние не трябва да го туряме вътре в нашето съзнание.
Едните носят добродетелите, а другите носят злото в света.
1.7.1923г.
243. Ще дойдем при него, НБ , София
Доброто изключва злото, като свой антипод. – Интелигентността какво прави? – Тя изключва заблуждението, невежеството и неправдата.
За нас огънят от 35 милиона градуса е демаркационна линия, през която се минава от физическия в Божествения свят; от нещастието към щастието; от лъжата към истината; от злото към доброто.
6.7.1923г.
244. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Злото е отрова, чрез която някой иска да те трови, за да използува това благо, което притежаваш, за себе си. В какво седи злото? Ако мишката влезе в един съндък, ще прояде всичките дрехи; тя прави това, защото предните й зъби растат много бързо и е принудена да гризе било дрехи, било дървета и книги, за да спре растенето на зъбите.
8.7.1923г.
245. Речи само реч, НБ , София
Развитието има отношение към силата, силата – към проявите на човека, а проявите – към доброто и злото като фактори на човешкия живот.
Ако съдията не реши делото правилно, това не говори ли против държавата? Ако служителите на държавата не прилагат правилно законите ѝ, това не говори ли против нея? Значи злото иде отвътре, а не отвън. Когато не вижда злото, в съзнанието му настава нощ. Значи виждаш доброто – ден е; не виждаш злото, нощ е. И обратно, не виждаш доброто, нощ е; виждаш доброто, ден е; не виждаш злото; нощ е. Оптимистът вижда само доброто, песимистът – злото. Обаче човек трябва да бъде едновременно и песимист, и оптимист, да вижда и доброто, и злото в себе си.
8.7.1923г.
246. Упътване, ООК , София
Злото не е в това, че не искате да го гледате, но злото е в това, че у вас се заражда страх и отвращение.
12.7.1923г.
247. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Ученикът, у когото се е вселил един от Божествените духове, забравя лошия живот и злото се заличава от него.
26.8.1923г.
248. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
248.2 Черни връх ( втори вариант )
Някой намисли да извърши едно убийство, но вземе и откъсне от твоята ябълка, като я изяда, той възприеме твоята мисъл и се отрече от злото.
10.9.1923г.
249. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
У всинца ви има тази слабост, щом дойде злото.
16.9.1923г.
250. Бъдете разумни!,  НБ , София
Ако един човек дойде в света, иска да разрушава едно общество, което Бог е създал, действително, всички хора имат право да го отстранят, но ако един човек дойде в света, иска да внесе подобрение, а те го гонят, те внасят злото в себе си.
23.9.1923г.
251. Съблазните,  НБ , София
И ние всякога мислим, че злото е в отрицателната страна.
1.10.1923г.
252. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
А що е злото? Злото е обратен процес – когато оставиш своите ниви необработени.
21.10.1923г.
253. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
Любовта Любов ражда; Истината Истина ражда; доброто добро ражда; омразата омраза ражда; злото зло ражда; всичко отрицателно – отрицателно ражда.
24.10.1923г.
254. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
Знаете ли тогава защо Доброто и злото са допуснати в света? Доброто и злото съществуват вътре в Разумния свят. Злото е зло само заради нас в дадения случай.
И тъй, в човека реално е само Доброто, а злото е само едно отражение на непостигнатите негови желания.
11.11.1923г.
255. Който има уши,  НБ , София
И най-после, дойде във вас мисълта: „Какво ще кажат хората? Тия двамата ученици от новото учение се бият!“ Аз си казвам тъй: Слънцето, като грее, направило ли е всички хора щастливи? Бог, като е направил света, защо е допуснал злото, не е ли Негово? Някой ще направи мене виновен.
14.11.1923г.
256. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Тази вечер ще говоря върху темата „От какво произтича злото в света“ .
Злото е излишък в Природата.
Тия излишни енергии в Природата създават злото.
Само злото пита: „Аз добро ли съм?“ Следователно щом дойде такова раздвояване във вас, вие трябва да знаете, че тук действа принципът на монадата А.
21.11.1923г.
257. Силовите линии в природата, ООК , София
Питам сега: кой е виновен? Зъбите ли са виновни, или ние сме виновни? Ние можем да извадим зъбите на един човек, но злото пак не се поправя. Злото не е в зъбите. Злото в зъбите е дошло вторично, когато човек ги е употребил в това направление – за зло.
2.12.1923г.
258. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Злото седи в това именно, че ако вървите в низходяща степен на своето развитие, вие ще бъдете заплетени в тази материя и няма да може да се освободите.
5.12.1923г.
259. Свобода, знание и мир, ООК , София
Ученикът трябва да има умствен усет за доброто и за злото. Злото – това са тия неща, които действат в ущърб на твоето развитие.
16.12.1923г.
260. Езикът на природата,  МОК , София
Опасността на това колело е там, че като е излязло злото, което създава мъчението на всички хора в кръста, след него иде другото, специалното зло.
Това е злото, което те могат да ви направят.
23.12.1923г.
261. Упътвания и образи,  МОК , София
От чисто окултно гледище злото в света може да произтича само от един принцип.
Сега ние говорим за злото, но трябва да се знае какво нещо е зло.
Вие по този начин ограничихте злото.
30.12.1923г.
262. Нашите длъжници,  НБ , София
Красивото в Бога е това, че Той помни само доброто, което сме направили, а не помни злото.
31.12.1923г.
263. Четвърти урок, КД , София
И тогава има един закон: Любовта разкрива доброто, но открива и злото. Обратният закон: Злото покрива омразата, но потъпква и доброто. А другият закон е, че онзи, който ви обича, винаги, без да иска, ще разкрие злото у вас.
6.1.1924г.
264. Едно ти не достига!,  НБ , София
Не е злото в ревността.
Питам сега: Къде се крие злото? Ще кажете: „Това са обикновени работи“.
8.1.1924г.
265. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Злото всякога е съединителна нишка между две точки на Доброто.
13.1.1924г.
266. Оздравяха,  НБ , София
Злото, това е едно отклонение. Злото в света е едно от най-силните доказателства, че съществува доброто. И човек, който никога не е опитал злото, той не може да приложи доброто в света.
В Бога има само една цел: Той иска всички същества да бъдат щастливи, да знаят смисъла и на Любовта, и на омразата, и на радостите, и на скърбите, и на доброто, и на злото, и като знаят всички тези контрасти, да разберат, че всичко това е дадено за разумния човек.
20.1.1924г.
267. Допреният въглен,  НБ , София
Аз не се отричам от злото, нито от доброто. Доброто аз направих, и злото аз направих, но аз, който мога да направя туй зло, мога да направя и доброто.
20.1.1924г.
268. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Тъй че злото в света, това са разумни, интелигентни същества, това са въплътени дипломати, които действат със силите на природата.
23.1.1924г.
269. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
Злото е само един резултат. Кога се ражда злото? Ти вземи парите на богатия, той после се научава да краде, да лъже, защото кражбата, лъжата и насилието се раждат само при неблагоприятни условия.
27.1.1924г.
270. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
В злото, ако не си доволен от малкото зло, голямото зло ще дойде, а при доброто е обратно.
И понеже този въпрос не е разрешен, всичките спорове, туй честолюбие, туй вътрешно докачение, туй разногласие, този дисонанс, който държи злото, се дължи на онази язва вътре в нас, която остава неизлекувана.
3.2.1924г.
271. Елементи в геометрията, МОК , София
И злото, и доброто ще дойдат. Защо и за какво, вие не можете да знаете, но едно нещо трябва да знаете, че не можете да измените отношенията на доброто и злото към вас. Като почнете да се справяте с ума си и то по един най-разумен начин, ще разбирате и отношенията на доброто и злото към вас.
Не се оплаквайте от злото, което е във вас. Аз взимам злото в много широк смисъл.
3.2.1924г.
272. Плодовете на Духа,  НБ , София
Не е злото, че сме дошли на земята и сме почернели. Не е злото в тази чернота, тя не е отвътре, навън излиза тя.
10.2.1924г.
273. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Ако речем да не се противим на злото, те ще ни поробят“.
Да, но преди да ме зачне майка ми, аз бях в доброто, а злото, грехът ме обвиха отпосле. Трябва да знаем, че този великият закон на Любовта е по-велик от злото и като дойде този закон на Любовта, всички ще се разберем.
Трябва да имате смелостта на онзи факир, да забиете пръстите си в очите на вашите погрешки, на злото във вас, че то да ослепее.
17.2.1924г.
274. Морални чувства,  МОК , София
Питам: умно ли е, морално ли е да спасяваш някого, когато не знаеш как да го спасиш? (– Не е умно.) Тогава какво трябва да направите? – В дадения случай ще повикате някого, който може да му помогне, защото когато се давят двама души, това показва, че между тях има любов, обаче и злото между тях става двойно.
274.2 Морални чувства ( втори вариант )
Питам: умно ли е, морално ли е да спасяваш някого, когато не знаеш как да го спасиш? (– Не е умно.) Тогава какво трябва да направите? – В дадения случай ще повикате някого, който може да му помогне, защото когато се давят двама души, това показва, че между тях има любов, обаче и злото между тях става двойно.
20.2.1924г.
275. Обектът на съзнанието, ООК , София
И доброто, и злото по рефлексия се предават.
24.2.1924г.
276. Моралният тип,  МОК , София
Никой в света не е толкова силен, щото във всички моменти да може да отбие злото. Заминете си, не човъркайте това желание! Имате някоя лоша мисъл, не я човъркайте! Това, което казва Христос: „не противи се злому“, подразбира: не изследвай, не човъркай злото.
24.2.1924г.
277. Що е това?,  НБ , София
Абсолютно чист живот е да не обръщаш никакво внимание нито на доброто у човека, нито на злото. Да не виждаш нито доброто у човека, нито злото – това е правото учение! Радвай се на онова Божествено проявление, което виждаш в себе си.
И защо е туй безпокойствие, което е обхванало днес хората? Някои искат да турят причините за злото в света на едно или друго място, но причините се крият някъде дълбоко. Злото не се крие даже и в самите хора. Ние хората само проявяваме злото. Злото и доброто са вън от нас.
27.2.1924г.
278. Истинско и относително знание, ООК , София
Там е злото.
5.3.1924г.
279. Двете граници, ООК , София
Злото не е в това, че се пораждат такива желания, но щом материалният живот вземе надмощие над духовния, явява се злото в света. Но щом се натрупа повече, отколкото трябва, заражда се злото.
Та казвам: вие сте влезли в тази Школа и трябва да разбирате истинския Живот, трябва да разбирате Доброто и злото. Злото и Доброто – това са двете важни граници на живота.
9.3.1924г.
280. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Той казвал, че злото на хората се крие в техните очи.
16.3.1924г.
281. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
По какъв начин могат да го изкоренят? – Злото седи само в постъпките на хората. После, като съзнаете злото, което сте направили, казвате: за да нямам подобни изкушения, ще унищожа огъня.
Вътре в себе с вие няма какво да се пазите! Онзи човек, който най-много се бори против злото, най-много греши. Почне ли човек да се бори със злото, той се цапа. Не трябва да се борите със злото. Никога не се борете със злото, но турете вместо него доброто и вижте как ще постъпи то! Не смесвайте вашите погрешки с ония разумни сили, които работят в живота.
Аз не искам да говоря върху отрицателните сили на природата, но ако вие имате едно отрицателно, ще си отидете от света с мисълта, че злото в света е силно. Злото е силно по причина на това, че вие го обичате. Обичта към злото му дава сили. Злото черпи сили от любовта.
Злото е само в тяхното приложение – нищо повече! Значи вие сте приложили известни Божествени мисли и желания, но природата, за да ви научи един урок, усилва тия желания у вас, вследствие на което идват тия вътрешни страдания.
19.3.1924г.
282. Познай себе си, ООК , София
Не мислете, че вие може да избегнете от тия по-висши интелигентни сили, наречени адепти на злото, на тъмните сили.
26.3.1924г.
283. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Някои изпъждат злото, а туй зло се загнездва в тях. Злото чрез изпъждане се загнездва, а чрез възприемане бяга. Тя като влезе, ти само я наблюдавай! Дойде ли Доброто, посрещни го, отвори му вратата, нека влезе! По същия закон и двете ще влязат – и Доброто, и злото. При злото ще се скриеш да гледаш, при Доброто ще излезеш да го посрещнеш и ще останеш при него. И злото е неизбежно, и Доброто е неизбежно. Ако се противиш на злото, то ще дойде. Ако приемете злото, имате обратно действие – то си заминава. Ако се противите на злото, имате обратно действие – то остава.
Великите мисли, които минават през ума ви, възприемайте ги и не се спирайте! Ще си кажете: „Каква странна мисъл ми дойде снощи в главата – искаше ми се да стана цар.“ Ами че в какво седи царуването на един човек? – Като станеш цар, да освободиш хората от злото – това разбирам под царуване. „Да царува Господ и да се весели Земята, да бъде Волята на Бога!“ Това значи: като се възцари най-силният, най-добрият, той ще тури ред и порядък в света и всичките хора ще бъдат свободни. Все трябва злото да се излее през някъде. Тези, които кашлят, през тях злото излиза навън.
Не се противопоставяйте на злото, мислете за причините и последствията – защо и какво е дошло. Онзи, който изтърпява злото, е по-силен от онзи, който му се противи.
283.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Нѣкой изпѫждатъ злото, и туй зло се загнѣздва въ тѣхъ. Злото чрѣзъ изпѫждане се загнѣздва, а чрѣзъ възприемане бѣга. Тя като влѣзе, ти само я наблюдавай! Дойде ли доброто, посрещни го, отвори му вратата, нека влѣзе! По сѫщия законъ и двѣтѣ ще влѣзатъ — и доброто и злото. При злото ще се скриешъ да гледашъ, при доброто ще излъзешъ да го посрещнешъ и ще останешъ при него. И злото е неизбѣжно, и доброто е неизбѣжно. Ако се противишъ на злото, ще дойде, Ако не приемешъ доброто, ще избѣга. Ако приемете злото, имате обратно дѣйствие, то си заминава. Ако се противите на злото, имате обратно дѣйствие то остава. Ами че въ какво седи царуването на единъ човѣкъ? — Като станешъ царь, да освободишъ хората отъ злото — това разбирамъ царуване. „Да царува господъ и да се весели земята, да бѫде волята на Бога”! Това значи: като се възцари най-силниятъ, най-добриятъ, Той ще тури редъ и порядъкъ въ свѣта, и всичкитѣ хора ще бѫдатъ свободни. Все трѣбва злото да се излѣе прѣзъ нѣкѫдѣ. Тѣзи, които кашлятъ, прѣзъ тѣхъ злото излиза навънъ.
Не се противопоставайте на злото, мислете за причинитѣ и послѣдствията, защо и за какво е дошло. Прѣнесете тия мисли, това е най-добро, онзи, който изтърпѣва злото е по-силенъ отъ онзи, който му се противи.
30.3.1924г.
284. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Ако подчиниш злото на доброто, ти си мощен човек. Щом подчиниш истината на лъжата, правдата на неправдата, доброто на злото, ти ще станеш един изсъхнал лист. Ти имаш толкова възможности за доброто, колкото и за злото; ти си господар, ти можеш да постъпиш, както искаш.“
30.3.1924г.
285. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
По какво се познава слизането на Духа между хората? – Когато злото се увеличава, когато болестите и неправдата между хората се увеличават, Духът е далеч от тях. Щом злото се намали, болестите и неправдата изчезнат, Духът е между хората.
2.4.1924г.
286. Разумното сърце, ООК , София
Злото всякога произтича от отказването ни да вършим Добро. Злото е ненаправено Добро.
27.4.1924г.
287. Съграждане на доброто,  МОК , София
Значи, в известна епоха злото е плюс, то има надмощие, а в друга епоха доброто е плюс, то има надмощие.
Но този, който не прави зло, е по-добър, въздържа се от злото; а онзи, който не прави добро, е по-лош в случая.
Искат ли да станат богати, ще се яви едно състезание и ще се роди злото.
27.4.1924г.
288. Ще го изцеля,  НБ , София
Когато им говорим за доброто, подразбираме, че те служат на злото.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.