Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


5.12.1913г.
1. Ще постигнем, ИБ ,
Може би ще си кажем ние, че искаме да вършим добри дела, но сме слаби, бедни и какво можем да направим? Не е така, ние сме изправени, т.е. изпратени тук в едно училище и трябва да се учим от всичко – и от слънцето, и от звездите, тревата, камъните и пр. Нека знаем, че докато слънцето грее на небето и звездите светят, ние не трябва да губим надежда, защото светлина има, а на светлината всичко се поправя.
14.1.1917г.
2. Марта и Мария,  НБ , София
Някои питат: „Къде е Господ? Как да го намерим?“ Господа могат да намерят и малките деца. 2,000 години вече става как философите аргументират да докажат де е Господ – на небето ли е, на звездите ли е, на земята ли е, или в човешкото сърце.
23.7.1918г.
3. Заведеевата майка,  НБ , София
Като дойдете до Астралния свят, някои мислят, че той е далеч от тях, някъде зад звездите.
3.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Като дойдете до астралния свѣтъ, нѣкои мислятъ, че той е далечъ отъ тѣхъ, нѣкѫде задъ звездитѣ.
25.8.1918г.
4. Скритият квас,  НБ , София
Бог е навсякъде, във всички красиви форми: в камъните, в цветята, в животните, в изворите, в звездите, в хората.
4.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Богъ е навсѣкѫде, въ всички красиви форми: въ камънитѣ, въ цвѣтята, въ животнитѣ, въ изворитѣ, въ звездитѣ, въ хората.
15.12.1918г.
5. И рече баща му,  НБ , София
Както астрономите се нуждаят от телескопи, за да виждат звездите на небето, така и вие се нуждаете от съответни телескопи, за да видите културата, която съществува на онзи свят.
5.2 И рече баща му ( втори вариант )
Както астрономитѣ се нуждаятъ отъ телескопи, за да виждатъ звездитѣ на небето, така и вие се нуждаете отъ съответни телескопи, за да видите културата, която сѫществува на онзи свѣтъ.
25.5.1919г.
6. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Кой от тях е спечелил? Вие сте умни, как бихте разрешили тази гатанка? Първият, който взел короната, станал цар, вторият – банкер, третият – най-прочутия генерал в държавата, четвъртият – правник, най-великия законоведец и писател, защото той се занимавал с Божественото право в света, сегашното право е човешко право; петият, който взел далекогледа, станал астроном, да изучава звездите, оттогава започнала астрономията; шестият, който взел жизнения еликсир, станал лекар; седмият, който взел пергела, станал инженер; осмият, който взел житното зърно, станал земеделец; деветият, който взел книгата на мъдреца, станал учител, и последният, който взел яйцето, не спечелил нищо.
30.11.1919г.
7. И отиде та се представи,  НБ , София
От звездите, месеца и слънцето той придобива нови знания, които спират вниманието му върху величието на Твореца.
14.12.1919г.
8. Работи на лозето ми,  НБ , София
Казано е в Писанието: „Когато слънцето потъмнее, луната престане да свети и звездите почнат да падат една след друга, тогава ще се яви знамението на Сина Человечески, Който ще прати ангели на земята да съберат Неговите избраници” – Какво ли означава това събиране? Дано не дойде скоро това време! – Няма време за отлагане.
8.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Кой е този, който ще върши волята Божия? Христос казва, че когато слънцето потъмнее и луната когато няма да дава светлина, звездите ще започнат да падат.
1.2.1920г.
9. Земният и небесният,  НБ , София
Бог е навсякъде и във всичко, а не само на небето, на слънцето или на звездите.
Когато излизате вечер да наблюдавате звездното небе, вие виждате звездите, но не ги познавате, нищо не знаете за тях.
9.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Тъй че, като мислиш за Бога, ще мислиш и за всички същества, защото Бог е навсякъде и за всички, а не специално за небето, за слънцето, за звездите и т.н.
26.2.1920г.
10. Великата майка, ИБ , БС , София
Ако хората излизаха да наблюдават небето, облаците и звездите, тяхното настроение щеше да се измени, а ние, съвременните хора от бялата раса, щяхме да бъдем по-благородни, отколкото сме сега.
18.4.1920г.
11. Молих се,  НБ , София
Според някои вярващи, душите на умрелите отивали на звездите, дето прекарват до второто пришествие.
9.5.1920г.
12. Запалят свещ,  НБ , София
Мислите ли, че мравките, които живеят в мравуняка, виждат звездите? Освен мравуняка, за тях не съществуват нито небе, нито звезди. Не само мравките, но и по-висшите животни не виждат звездите, на които ние се радваме.
19.8.1920г.
13. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Ако сте добри деца, ще ви изпратя горе и ще ви туря да живеете в една от тези красиви звезди.“ Но вие казвате: „Нека тук, на Земята ни даде по едно бонбонче, а звездите да остави за друг път.“ Земята е само една работилница, на нея не може да имате собственост.
21.8.1920г.
14. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Лошите мисли, лошите желания образуват едно мрачно, облачно небе, през което не може да се наблюдават Слънцето и звездите.
5.6.1921г.
15. Ангелът отговори,  НБ , София
Материята за красивите форми се взима от звездите и планетите. Като казвам, че звездите имат голямо значение за създаване на красивите форми на земята, мнозина гледат на това като на проста работа.
15.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
И когато казвамъ на съврѣменнитѣ хора, че звѣздитѣ иматъ значение, тѣ казватъ, че това е празна работа.
9.10.1921г.
16. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
А сега как се разбира небето? Поизправят се, погледнат звездите и казват, че астрономите изследвали небето.
30.10.1921г.
17. Синът Божий,  НБ , София
Такава е тази велика енергия, която слиза от слънцето и звездите, която изтича от Бога, но чрез видимия свят. И вие се питате, защо са звездите? – „Ти научи ли предисловието на яденето, какво е най-необходимо за живота?“ – „Не зная.“ – Кое е най-приятно? – „Не зная, не съм го научил.“ – Кое е най-велико? – „Не го зная.
6.11.1921г.
18. Ненаписаните закони,  НБ , София
И ти ще се разговаряш със звездите.
18.12.1921г.
19. И Петър се грееше,  НБ , София
Да дадем един подтик навсякъде и всички да бъдете бодри и весели! Този Господ е жив, Той не е на небето и на звездите, Той е навсякъде, Той е в нас, и ние живеем в Него, и всичко можем да направим чрез Него.
26.2.1922г.
20. Царството Божие,  НБ , София
Щом турим тази основа, тогава ще имаме условия да проучаваме дълбочината на битието, дълбочината на небесата, на звездите, на далечните светове, на другите същества, които са минали нагоре по тази йерархия.
17.5.1922г.
21. Методи за чистене, МОК , София
Значи при чешмата вие може да сте имали някои философски разсъждения: как е направен света, колко са далеч звездите, колко милиона години има откак е създадено слънцето, кои са причините за социалното положение, но сте забравили да напълните шишето.
21.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Дохождате до края на града, спирате се пред една чешма и сядате на сянка да си починете; почивате и размишлявате върху разни философски въпроси - как е създаден светът, от колко години съществуват звездите и Слънцето, как ще се разрешат социалните въпроси и т.н.
12.11.1922г.
22. Не знаете, що искате,  НБ , София
Аз зная, какво има на слънцето, на луната, на звездите, на онзи свят.
19.11.1922г.
23. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Ще възпяваш някой извор, някоя планина, слънцето, което изгрява, звездите, реката, ще възпяваш добродетелите на някой човек, който е жив, реален.
10.12.1922г.
24. Ще ви научи,  НБ , София
Много ли са 25 години? Това е най-малкото благоприятно време да изправите живота си. – Какво ще правим след тези 25 години? – Ще пътувате по звездите.
7.1.1923г.
25. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Нали е хубаво да говоришъ съ Господа въ мълчание? Въ мълчание да глѣдашъ звездитѣ, месѣчината, слънцето, да имъ се радвашъ.
25.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Ще гледаш звездите, луната, слънцето в мълчание и ще им се радваш.
24.1.1923г.
26. Гордост и тщеславие,  МОК , София
И наистина, когато изучава звездите, Слънцето, човек развива въображението си. Който иска да развие въображението и разсъдливостта си, той непременно трябва да изучава звездите, да наблюдава небето.
11.2.1923г.
27. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Ако имашъ такъвъ единъ слуга, ако имашъ такава една жена, ако имашъ такъвъ единъ мѫжъ, ако имашъ такова едно дѣте, ако имашъ такъвъ единъ братъ, ако имашъ такава една сестра, ако имашъ такъвъ единъ приятель или който и да е, благодари, че ти си въ връзка съ онзи великъ законъ, който работи въ свѣта, и не ходи да търсишъ истината нѣкѫдѣ по звездитѣ.
Напримѣръ, нѣкои астрономи дойдатъ съ инструментитѣ си, измѣрватъ какво е отклонението на свѣтлината, и отъ тукъ съдятъ за разстоянието на звездитѣ, дали се отдалечаватъ или приближаватъ къмъ земята, точно измѣрватъ.
27.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Те наблюдавали звездите по небето и правели своите заключения.
14.2.1923г.
28. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Като говорите и пишете за значението на слънцето, на луната и на звездите, виждали ли сте ги? Не сте ги виждали.
Слънцето, луната, звездите са символи на нещо. В Писанието се казва, че слънцето, луната и звездите ще потъмнеят и ще изгубят светлината си. Звездите пък представят великите хора на земята. Поетите възпяват слънцето, луната и звездите.
Да се върнем към предназначението на слънцето, луната и звездите. Какво е казано в Библията за предназначението на слънцето, луната и звездите? — Бог създаде слънцето, луната и звездите, за да отдели деня от нощта, светлината от тъмнината, доброто от злото и да бъдат знамение за дни, за години и за времена.
Върху зададената тема „Предназначение на слънцето, луната и звездите" някои се въздържат да пишат, с което искат да кажат, че не знаят какво е предназначението им. — Не, каквато тема и да ви се даде, пишете нещо.
Луната представя самия човек, а звездите — любовта на човека към ближните. Слънцето е Бог, луната — човекът, звездите — неговите ближни. Следователно, за да познаете звездите, трябва да мислите за луната; за да познаете луната, трябва да мислите за слънцето. Когато луната се скрие, тя хвърля светлината си върху звездите и те стават видими за нас. И луната трябва да се скрие, за да се видят звездите.
Със зададената тема „Предназначение на слънцето, луната и звездите" имах предвид да помислите не само върху физическото слънце, но и върху онова вътрешно, духовно слънце, което е свързано с духовния живот на човека.
25.2.1923г.
29. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Слънцето, месѣца звездитѣ, това сѫ забавлѣния за врѣмена и години, значи да има съ какво да се занимаватъ дѣцата прѣзъ разнитѣ врѣмена и години.
29.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Слънцето, луната, звездите са забавления за времена и години, да има с какво да се занимават децата през разните времена и епохи. Както звездите, така и химията са играчки за детето.
28.2.1923г.
30. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Излизайте вечер вън да наблюдавате звездите, луната, да видите колко е велик светът и какво ви предстои да изучавате.
20.5.1923г.
31. За Името Ми, НБ , София
Мнозина поддържат мисълта, че и без вяра може. – Ако можеш да спреш слънцето в неговия път и звездите – в тяхното движение, ще спреш и живота.
31.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Ако можеш да спреш слънцето в неговия път и звездите в своето движение, ще можеш да спреш и живота.
2.7.1923г.
32. Разцъфтяване на човешката душа,  МС , София
И когато Божественият лъч ви озари, тогава, още първата вечер, като излезете и погледнете небето, всички звезди ще ви проговорят и ще ви кажат по една сладка дума; ще разберете, че и звездите, и те могат да говорят.
6.7.1923г.
33. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Един банкер друго какво може да научи? Може ли той да научи какви са новите теории за откриването на звездите? - Не, той има само тефтерите и парите в ума си.
15.7.1923г.
34. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Ако имаш светлина, и беден да си, да живееш в колиба, пак ще бъдеш доволен, ще гледаш небето, ще се разговаряш със звездите.
24.10.1923г.
35. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
Защо да не се радваш, като погледнеш звездите? Всяка звезда е Божествена мисъл. Ако пак питате звездите защо Бог е Любов, те ще ви отговорят: „Ние живеем, защото обичаме Бога, защото Бог е Любов!“ Тъй ще ви каже една звезда.
18.11.1923г.
36. Бог на живите,  НБ , София
Сега науката казва, че светлината на звездите се подчинява на общия закон на трептенията, че имало едно отклонение в лъчите на светлината и туй се върши под влиянието на тия трептения. Е, какво ще кажат на туй съвременните учени хора? Преди милиарди години вие сте били такъв един лъч, но при излизането си от звездите, след като сте се движили и дошли на земята, вие сте се намерили като хора, и днес, в тази аудитория, ме слушате.
Казвам: Ти звездите видял ли си? „А – казва, – виждам ги.“ Чудни са хората, като казват, че са ги видели! Тази част от звездата, която виждаш, знаеш ли каква част съставлява от една истинска звезда? Сириус, който е 300,000 пъти по-голям от слънцето, ти го виждаш като една малка звездица, няма никакъв диск.
Следователно ще учим защо Бог е създал звездите, защо е създал мушиците, буболечиците, комарчетата, жените, мъжете.
5.12.1923г.
37. Свобода, знание и мир, ООК , София
Някои казват, че човек трябва да владее звездите. Не, няма какво да владее звездите, но трябва да се води по съвета на звездите.
16.12.1923г.
38. Езикът на природата,  МОК , София
Мислите ли, че вие можете да живеете в един такъв свят? Днес хората се въодушевяват от звездите и като се възхитят от някого, казват, че очите му изпушат искри, светещи очи имал.
10.2.1924г.
39. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
И ако някой път се усещате недоволни, то е защото знаете вашето наследство на звездите.
30.4.1924г.
40. Добрите и лошите, ООК , София
Ако Му разправят големи работи, например от какво са направени звездите, планетите, изобщо цялата Вселена, Бог не иска да слуша, но ако ти направиш едно малко Добро, каквото никой друг не може да направи, Бог ще се заинтересува от това.
18.5.1924г.
41. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Когато излезете вън, да наблюдавате небето и да се любувате на звездите, това е, защото душата ви се простира до тях. Ако сте в съгласие с живата природа, ще се свържете със звездите: те ще ви разберат и ще ви проговорят. Малко хора обръщат внимание на звездите.
25.5.1924г.
42. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
„И тутакси след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, и луната няма да даде светенето си, и звездите ще паднат от небето, и силите небесни ще се поколебаят. " (29 ст.) Някои ще тълкуват тези стихове буквално, както, например, „звездите от небето ще паднат на земята." От гледището на съвременната наука това е абсурд. – Как ще паднат звездите? Възможно ли е слънцето да потъмнее, и луната да не свети? – Да оставим този стих настрана и да дойдем до звездите. Звездите, за които се говори в стиха, не са онези, които Бог е поставил на небето.
6.7.1924г.
43. Да възлюбиш, МС , София
43.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Вие излизате вечер, заглеждате небето, звездите, учите астрономия.
19.10.1924г.
44. Настанало е царството Божие, НБ , София
Но, когато човѣкъ иска да изучава другитѣ методи, великитѣ закони на царството Божие, той трѣбва да избира звѣздитѣ. „И ако азъ“, казва Христосъ, „чрѣзъ разумното, чрѣзъ великото въ свѣта, чрѣзъ Неговата сила, изпѫдя бѣсоветѣ, които се вмъкнали въ васъ, всички глупави заблуждения, настанало е царството Божие“.
44.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Но, когато човек иска да изучава другите методи, великите закони на царството Божие, той трябва да избира звездите. „И ако аз“, казва Христос, „чрез разумното, чрез великото в света, чрез Неговата сила, изпъдя бесовете, които се вмъкнали във вас, всички глупави заблуждения, настанало е царството Божие.“ Казва се в Писанието: „Търсете първо царството Божие и Неговата Правда, и всичко друго ще ви се приложи.“ В какво седи тази Правда? Правдата Божия седи в това: Всеки човек да вземе това, което му се пада, а не да чака да му го дадат.
2.11.1924г.
45. Роденитѣ, НБ , София
Ще си легнемъ заедно на едно легло, и на другия день пакъ ще вземемъ мотиката, ще се разговаряме за философия, за слънцето, за звѣздитѣ но и ще работимъ.
45.2 Родените ( втори вариант )
Ще си легнем заедно на едно легло, и на другия ден пак ще вземем мотиката, ще се разговаряме за философия, за слънцето, за звездите но и ще работим.
9.11.1924г.
46. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Сега, Господь иде въ този свѣтъ! Казва се тамъ въ Евангелието, че слънцето ще потъмнѣе, луната нѣма да дава свѣтлината си, звѣздитѣ ще паднатъ. Какви ли не тълкувания е дала църквата на тия изрѣчения! Азъ давамъ друго едно обяснение и то много просто. „Слънцето ще потъмнѣе“ – това значи, че малко любовь ще има въ църквата. „Мѣсечината нѣма да дава свѣтлината си“ – това значи, че църквата ще се обезвѣри, малко вѣра ще остане въ нея. „Звѣздитѣ ще паднатъ“ – това значи, че много малко знание ще остане въ църквата и невѣжеството ще дойде.
46.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Сега, Господ иде в този свят! Казва се там в Евангелието, че слънцето ще потъмнее, луната няма да дава светлината си, звездите ще паднат. Какви ли не тълкувания е дала църквата на тия изречения! Аз давам друго едно обяснение и то много просто. „Слънцето ще потъмнее“ – това значи, че малко любов ще има в църквата. „Месечината няма да дава светлината си“ – това значи, че църквата ще се обезвери, малко вяра ще остане в нея. „Звездите ще паднат“ – това значи, че много малко знание ще остане в църквата и невежеството ще дойде.
9.11.1924г.
47. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
47.2 Условия лежащи в триъгълника ( втори вариант )
И това, че хората се различават, се дължи на звездите, които са безброй – оттам съществува и разнообразието между хората.
12.11.1924г.
48. Забравените неща, ООК , София
Някоя вечер може да погледнеш небето, звездите, но с това няма да разрешиш великия въпрос за звездите, обаче важното в дадения случай за теб е, че ще възприемеш някоя свещена мисъл.
Той е основан на един прост закон: светлината, която иде от звездите, към които се приближаваме, обхваща по-широко място.
16.11.1924г.
49. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Туй ще бѫде една положителна, обективна наука, както е положително изгрѣването и залѣзването на слънцето, както е положително и изгрѣването на звѣздитѣ; тази наука ще бѫде тъй положителна, както е положително всичко на земята, защото вие считате всичко на земята за реално, за положително.
Казвате: можемъ ли да говоримъ за звѣздитѣ? – Можете.
49.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Туй ще бъде една положителна, обективна наука, както е положително изгряването и залязването на слънцето, както е положително и изгряването на звездите; тази наука ще бъде тъй положителна, както е положително всичко на земята, защото вие считате всичко на земята за реално, за положително.
Казвате: Можем ли да говорим за звездите? – Можете.
8.2.1925г.
50. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Изобщо, звѣздитѣ се отличаватъ по своята свѣтлина. Добрѣ, азъ ще ви попитамъ: нима мислитѣ, че мравитѣ ще видятъ съ очитѣ си онѣзи звѣзди, които ние виждаме? – Тази свѣтлина на звѣздитѣ е непонятна за тѣхнитѣ очи. Тѣ не могатъ дори да си представятъ една такава висока философия, една такава висока култура, споредъ която да познаватъ и да виждатъ звѣздитѣ и тѣхната свѣтлина.
Първото нѣщо за единъ ясновидецъ, за единъ човѣкъ, у когото е развито шестото чувство е това; той трѣбва да вижда звѣздитѣ на всички хора, били тѣ по-малки, или по-голѣми. Сега казвамъ: звѣздитѣ сѫ, които внасятъ въ насъ новитѣ идеи. Звѣздитѣ сѫ едни отъ най-добритѣ признаци.
Тѣзи който описваха звѣздитѣ, не ги описаха както трѣбва.
50.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Изобщо, звездите се отличават по своята светлина. Добре, аз ще ви попитам: Нима мислите, че мравките ще видят с очите си онези звезди, които ние виждаме? – Тази светлина на звездите е непонятна за техните очи. Те не могат дори да си представят една такава висока философия, една такава висока култура, според която да познават и да виждат звездите и тяхната светлина.
Първото нещо за един ясновидец, за един човек, у когото е развито шестото чувство е това: той трябва да вижда звездите на всички хора, били те по-малки, или по-големи. Сега казвам: Звездите са, които внасят в нас новите идеи. Звездите са едни от най-добрите признаци.
Тези които описваха звездите, не ги описаха както трябва.
15.2.1925г.
51. Послѣдното мѣсто, НБ , София
И тъй, Любовьта трѣбва да дойде отвънъ – отъ слънцето, отъ звѣздитѣ, отъ хората, отъ растенията.
Щомъ се качишъ на планината, ти можешъ да наблюдавашъ звѣздитѣ, мѣсеца, но не и самата планина.
51.2 Последното място ( втори вариант )
И тъй, Любовта трябва да дойде отвън – от слънцето, от звездите, от хората, от растенията.
Щом се качиш на планината, ти можеш да наблюдаваш звездите, месеца, но не и самата планина.
8.3.1925г.
52. Моето царство,  НБ , София
И сегашнитѣ учени хора се намиратъ прѣдъ едно безизходно положение, запитватъ се: дали сѫществуватъ други свѣтовѣ, освѣнъ тия, които ние виждаме? Добрѣ, какво ще кажете вие, когато видитѣ, какъ ангелитѣ насочватъ телескопитѣ отъ своя свѣтъ и наблюдаватъ звѣздитѣ, слънцето и други небесни тѣла? Нѣкои отъ васъ може да не вѣрватъ, че сѫществуватъ ангели, че могатъ да си служатъ съ телескопи и да си правятъ своитѣ научни изслѣдвания.
52.2 Моето царство ( втори вариант )
И сегашните учени хора се намират пред едно безизходно положение, запитват се: Дали съществуват други светове, освен тия, които ние виждаме? Добре, какво ще кажете вие, когато видите, как ангелите насочват телескопите от своя свят и наблюдават звездите, слънцето и други небесни тела? Някои от вас може да не вярват, че съществуват ангели, че могат да си служат с телескопи и да си правят своите научни изследвания.
8.3.1925г.
53. Равностранният триъгълник, МОК , София
Излизайте вечерно време вън и наблюдавайте звездите на небето около половин час, за да намерите между тях един равностранен триъгълник. Така ще размишлявате върху отношенията на звездите едни към други, върху тяхното значение, и т.н.
И тъй, тази вечер ви дадох две задачи: да напишете по едно писмо на Общия и на Специалния клас и да наблюдавате вечерно време звездите, докато намерите един равностранен триъгълник.
19.7.1925г.
54. Учтивият човек,  МОК , София
Да допуснем, че вие излизате вън от стаята си, за да наблюдавате звездите по небето.
23.8.1925г.
55. На отворено и на затворено, СБ , В.Търново
Да служим тъй, както Бог служи, както Слънцето служи, както звездите служат, както Земята служи.
29.8.1925г.
56. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Пъкъ като излѣзатъ звѣздитѣ вечерно врѣме, като израстнатъ тия дървета, да знаешъ, че Богъ ги е направилъ само заради тебе.
56.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Пък като излезат звездите вечерно време, като израстнат тия дървета, да знаеш, че Бог ги е направил само заради тебе.
Пък като излязат звездите вечерно време, като израснат тия дървета, да знаеш, че Бог ги е направил само заради тебе.
11.10.1925г.
57. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
И като излѣзешъ вънъ и погледнешъ звѣздитѣ, сърдцето ти да трепне.
57.2 Великият закон ( втори вариант )
И като излезеш вън и погледнеш звездите, сърцето ти да трепне.
15.11.1925г.
58. Заведоха Исуса, НБ , София
Бог ме е заставил да мисля като пръста; Бог ме е заставил да мисля като водата; Бог ме е заставил да мисля като облаците; Бог ме е заставил да мисля като звездите и най-после Бог ме е заставил да мисля и като самия Него.
18.11.1925г.
59. Козативни сили, ООК , София
Колко е хубаво човек вечер да излезе под открито небе, да накладе огън, да седне на земята и да наблюдава звездите на небето! След това да се прибере в дома си да спи и сутринта бодър, свеж да продължи работата си.
22.11.1925г.
60. Тридесет и осем години, НБ , София
Казвате: де е Господ? – Горе на небето, в звездите.
13.12.1925г.
61. Символи в природата, МОК , София
61.2 Живите символи в природата ( втори вариант )
Сега например онези от вас, които изучават астрология, този закон трябва да спазвате спрямо звездите.
27.12.1925г.
62. Показа им ръцете си,  НБ , София
И сега, всички съвременни учени хора изучават слънцето, изучават звездите, изучават малките буболечици и т.н.
17.1.1926г.
63. Благ,  НБ , София
Сега съвременните учени хора с какво ли не се занимават. – Те се занимават със слънцето, със звездите.
Когато духът на човека е във възходящо състояние, всичките неща, към които той се стреми, колкото и да са надалеч от него, както са надалеч и звездите от него, все пак ще има известно съотношение между него и между тия възвишени неща, към които се стреми.
Излизай всяка вечер да наблюдаваш звездите, погледни към Сириуса и кажи: Господи, нищо не разбирам, но нека от тук да капне малко медец.
21.2.1926г.
64. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Има учени хора, астролози, които четат по звездите.
Изпраща ни светлина, изпраща ни звездите, изпраща ни Слънцето, приготвя храна за всички.
28.3.1926г.
65. Петте разумни,  НБ , София
Някога отправяме тръби към звездите и наблюдаваме, но питам: без тръба не можеш ли да виждаш? Ще кажете, че без тръба не може да се вижда. Да, не могат да се виждат звезди от величина 10-15 степен, но могат да се виждат звездите от величина 7-8 степен. Как ще разрешите тогава въпроса? Сега ние казваме, че без тръба звездите не могат да се виждат, обаче ние говорим, че и електричеството без жици не може да се предава.
2.5.1926г.
66. Влияние на цветовете,  МОК , София
Животните например не виждат звездите.
5.5.1926г.
67. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
По звездите пък се определя, как човек може да направи някое изключително добро.
9.5.1926г.
68. Ще бъде жив,  НБ , София
Някои от тия учени могат да четат и по звездите, астролози се наричат те.
6.6.1926г.
69. Ще се наситят,  НБ , София
Преди милиони години звездите са били на едно място, а сега са на друго място. Следователно, ако имаме една астрономическа таблица на звездите от преди милиони години, щяхме да видим, че сегашните звезди не са на същото място, на каквото са били и преди години.
Идейното седи на това, когато излезеш вечерно време, да погледнеш на звездите, без да се породи у теб желание да ги пипнеш, нито да ги целунеш.
Ние ще говорим за звездите, за целувките, но не за такива целувки, каквито ти може да дадеш.
16.6.1926г.
70. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Красота има само в училището! Звездите например представляват един от предметите за изучаване в Божественото училище. Кой от вас знае имената на 19-те първокласни звезди? Тъй както звездите са поставени на небето, те имат външен, а също така и вътрешен смисъл, който трябва да се проучва.
20.6.1926г.
71. В малкото,  НБ , София
И всяка душа като погледне на небето, ако знае да чете по звездите, ще може да прочете, какво е написано там. Който знае да гадае по звездите, ще може да чете своята съдба; а който не знае, звездите ще представляват за него малки светулки.
27.6.1926г.
72. В своите си,  НБ , София
И ние като гледаме звездите, виждаме космическия човек. В тяхната глава има светящи клетки, както звездите.
7.7.1926г.
73. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Външните процеси пък, които виждаме в природата, като цъфтене на цветята, разрушение на скалите, течение на водите, изгряване на слънцето, появяване на планетите и на звездите, раждането на хората - всичко това в духовния свят представлява проявление на Божествения Дух.
14.7.1926г.
74. Право мисли!, ООК , София
На напредналите души Бог казва: “Вие не се нуждаете от пари, от богатства, от ниви; вие трябва да обърнете погледа си нагоре, към необятния небосклон и там да наблюдавате и проучвате звездите, луната и слънцето.” Някой от учениците, който иска да работи за Бога, хваща едно от децата в света, което още се забавлява, и го довежда в школата да го направи ученик, като му казва, че трябва да се откаже от всички свои кукли и забавления.
22.8.1926г.
75. Отвън и отвътре, СБ , София
Представете си следното изяснение: излизаме вечерно време, гледаме звездите, възхищаваме се от тяхната светлина, но ако не дойде слънцето да внесе в нас живот, какво ни ползват тези звезди? Или ако влезем вечерно време в един модерен град, добре устроен, осветен с електрически лампички, ние пак ще се радваме, но ако не дойде слънцето да внесе живот в нас, какво ни ползва този хубав град? Следователно, ако Божията Любов не изгрее в душите ни, както слънцето изгрява всяка сутрин, животът ни няма смисъл.
28.8.1926г.
76. Правосъдие, СБ , София
Човек е онзи, който, като стане сутрин, отправя очите си към Бога и започва да разсъждава, защо е направено небето, защо грее слънцето, защо са създадени звездите и т.н.
22.9.1926г.
77. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Когато гледате звездите на небето, вие спирате погледа си на една или на друга звезда. Защо? – Понеже една от звездите привлича вниманието ви повече от другите.
26.9.1926г.
78. Посока на растене,  МОК , София
Колкото повече се развива съзнанието на човека, толкова повече той се свързва със звездите и планетите.
Като сте дошли на земята, вие трябва да изучавате планетите и звездите в слънчевата система, да знаете, какво влияние упражняват върху вас.
78.2 Посока и растене ( втори вариант )
Защото със звездите е вложено по нещо за сегашния живот и когато използувате всичко, което козмосът е вложил в тези всички слънца, то човек ще бъде почти съвършен.
Сега сте на Земята, ще използувате влиянието на Луната, на Слънцето, на планетите в Слънчевата система и влиянието на звездите.
10.10.1926г.
79. Внушение,  МОК , София
79.2 Внушението ( втори вариант )
Сега, вашите наблюдения, опитът, който имахте върху звездите? Луната никой не видя – беше облачно. – Марс? – Сряда, Меркурий никой не го видя.
10.10.1926г.
80. Затова се родих,  НБ , София
Ако човек развива своето духовно тяло, той ще започне да вижда звездите тъй светли, както и слънцето, и ще влезе във връзка с тях.
17.10.1926г.
81. Любов и вяра,  МОК , София
81.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Казва: «Накъде се движат звездите? Аз ще се движа не по техния път, а по своя път.» Всеки човек се движи в своя си път, той си има определена посока.
14.11.1926г.
82. Поглед и движение,  МОК , София
82.2 Поглед и движение ( втори вариант )
Право гледай, нагоре гледай, към звездите, към небето.
21.11.1926г.
83. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Те гледат звездите на небето и казват, че звездите са големи светещи тела, но повече от това не виждат и не знаят.
26.12.1926г.
84. Тази притча,  НБ , София
Тъй говореше този учител: “Ако хапнеш от плода на дървото за познаване доброто и злото”, всички тайни ще се открият пред твоя поглед: ти ще виждаш слънцето, звездите и луната, ще ги разбираш, ще четеш по тях, и така ще се движиш във всички светове.
2.1.1927г.
85. Влизане,  НБ , София
Дигни очите си нагоре към небето, погледни звездите и кажи: Господи, благодаря Ти за всичко, което Си създал! Ако и след това искаш нещо хубаво, обърни внимание на бубулечиците, на птичките, на растенията, на чистите кристални извори и нека в тебе се зароди велико вътрешно желание да се позанимаеш с тях, да научиш, защо са създадени те.
26.1.1927г.
86. Което оправя, ООК , София
Сега ще ви задам следния въпрос: Защо Господ създаде слънцето, луната и звездите? Те са символи, които трябва да се разберат. Ще кажете, че слънцето, луната и звездите са създадени да светят.
13.2.1927г.
87. Новата земя,  НБ , София
Единственото нещо, което ще остане от света, който виждаме около нас, са месецът, звездите и слънцето.
Ако човек излиза всяка вечер на открито и съзнателно, със свещен трепет в себе си, повдигне очите си към небето и наблюдава звездите около 5 – 10 – 15 минути вдълбочен в себе си, всичките мъчнотии които го очакват на другия ден, ще се разрешат по Божествен начин.
Астролозите казват, че звездите разрешават въпроса на живота.
13.2.1927г.
88. Светото място,  МОК , София
88.2 Святото място ( втори вариант )
И двете са слезли от звездите.)
16.2.1927г.
89. Великата задача на човека, ООК , София
Не, окултният ученик трябва да има някакво познание за небето, за звездите, да може по тях да се ориентира, да чете. Някой ще възрази, че той не се нуждае от познание за звездите, но търси само спасението, т.е. пътя към Бога. – Бог не е вън от човека.
20.2.1927г.
90. Трите зрънца,  МОК , София
90.2 Трите зрънца ( втори вариант )
Влиянието на звездите.
27.2.1927г.
91. Здрави връзки,  МОК , София
91.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Как го разбирате вий? Сега какво разбирате вий, дали Методий говори за цялата вселена на звездите или говори за своята вселена? (- За своята вселена.) Вярно е, цялата вселена... Пространството, в което звездите живеят, е живо.
27.2.1927г.
92. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Дейността на слънцето, на луната, на звездите, както и на всички небесни светила упражняват грамадно влияние върху душевния живот на човека, независимо от това, дали той го съзнава или не.
Те са звездите на нашето небе. В душата на човека се включват и луната, и звездите, и всички небесни светила, които ние виждаме по небето.
Какво показват тия промени на цветовете? Ония физиогномисти, които разбират дълбоките причини на тия промени, които разбират слънцето, луната и звездите, знаят, защо, например, цветът на лицето у някой човек е жълт, на друг – червен и т. н.
20.3.1927г.
93. Двете страни,  МОК , София
Фигурите, в които са наредени звездите, представляват центрове на сили, които оказват известно влияние върху човека.
93.2 Двете страни ( втори вариант )
Бялата раса се отличава – тя тегли нещата, теглилка, и затуй, откак е дошла, все тегли нещата, Слънцето, звездите.
27.3.1927г.
94. Планетни влияния,  МОК , София
От астрологическо гледище какво влияние имат звездите върху човека? Влиянието на неподвижните звезди не е конкретизирано, сегашните астролози изучават влиянието само на ония неподвижни звезди, които са близо до зодиака.
Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове, и всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие; следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом. За да разберете влиянието на звездите, вие трябва да изучавате тяхното естество.
Изобщо растенията и плодовете съдържат такъв род енергии, в зависимост от планетите, с които са свързани; планетите пък са свързани със звездите от зодиака.
Сега, като казвам да изучавате небето и звездите по него, имам предвид да се свързвате с Разумните сили, които действат в тях, за да се облагородите.
94.2 Планетни влияния ( втори вариант )
От астрологическо гледище, какво влияние имат звездите върху човека? (- Влиянието на неподвижните звезди не е конкретизирано.) Сегашните астролози изучават влиянието само на ония неподвижни звезди, които са близо до зодиака.
Следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива, ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом. За да разберете влиянието на звездите, вие трябва да изучавате тяхното естество.
А планетите са свързани със звездите извън зодиака.
Всеки ден може да си избирате по една звезда и да се влюбвате в звездите. Когато звездите ви се показват, достатъчно е, в туй се облагородява душата на човека.
27.4.1927г.
95. Забравената дума, ООК , София
Идват дни на скърби и страдания, за които Писанието казва, че слънцето, звездите и луната ще потъмнеят.
29.5.1927г.
96. Благо и леко,  НБ , София
Като говоря за венерини типове аз нямам предвид онази Венера, която се движи на небето между звездите, но имам предвид друга Венера, която е на земята.
Тогава аз поставям на разглеждане следния въпрос: щом Бог е Любов и ние живеем и се движим в Него, щом Бог е светлина и Истина, как е възможно тогава Той да ни остави на произвола на съдбата? Това е абсолютно невъзможно! Ако някой учен е мислил дълго време върху създаването на слънцето и на звездите, както и върху създаването на света изобщо, и създал своя теория, най-после той трябва да отиде при Господ и да каже: Господи, аз имам своя теория за създаването на света, но Ти, Който си го създал, моля Те, коригирай моята теория и ми покажи доколко тя е съгласна с Истината.
8.6.1927г.
97. Основни мисли, ООК , София
Човек трябва да обича слънцето, луната и звездите, за да ги изучава.
15.8.1927г.
98. Правата мисъл, МС , София
Тогава ти ще разбираш смисъла на звездите, ще имаш хубави, светли посещения от същества на други слънчеви системи и ще се разговаряш с тях.
19.8.1927г.
99. Духът на Господа, СБ , София
Луната, звездите също са образи на Божията мисъл.
20.8.1927г.
100. Братя в единомислие, СБ , София
Ако ти искаш да проникнеш в смисъла, който Бог е вложил в звездите, ако искаш да проникнеш във великото, което те крият в себе си, ти можеш да бъдеш ученик.
21.8.1927г.
101. Ще се превърне в радост, СБ , София
Следователно, когато говорим за слънцето, за звездите, ние ги разбираме дотолкова, доколкото имаме известна връзка, известни отношения с тях.
22.8.1927г.
102. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
И направи Бог двете големи светила, голямото светило, за да владее на деня, а малкото светило, за да владее на нощта; и направи и звездите... И стана вечер, и стана утро – ден четвърти.“ В този ден Бог създаде инсталацията на земния живот, да го осветлява, а именно: слънцето, месечината и звездите. И в този смисъл всеки може да каже: „Господ създаде слънцето, месечината и звездите заради мене, за да определям дните, годините и времената в моя живот.
23.8.1927г.
103. Дойде глас, СБ , София
След като отвори книгата, този ученик пише, решава, излиза вечерно време да наблюдава звездите, а сутрин – да наблюдава изгряването на слънцето, изучава минералите, растенията, животните, хората, учи изкуства, свири на цигулка и т.н.
24.8.1927г.
104. Явно говорих, СБ , София
Слънцето, звездите, всичко в света е създадено за онези, които са родени да свидетелстват за Истината.
31.8.1927г.
105. Малките резултати, ООК , София
Обект за размишление могат да бъдат слънцето, звездите и т. н.
11.9.1927г.
106. Денят Господен,  НБ , София
Звездите пък са великите хора, които ще паднат и няма да светят, ще потъмнеят, ще изгубят светлината си. Било е време, когато човек е виждал звездите само от първа, втора най-много до трета величина, а сега вижда и тия от пета, шеста и седма величина; и останалите звезди, до 20 величина вижда, но вече с телескоп. Какъв ще бъде онзи човек, който би видял направо с очите си звездите от 20 величина?
6.11.1927г.
107. И рече Бог,  НБ , София
Той иде вече в света! Казвате: Кога ще бъде това? – Когато луната потъмнее, когато слънцето изгасне, когато звездите се разрушат.
9.11.1927г.
108. Космически възприятия, ООК , София
Щом настане тази нощ, всичко запустява: луната, звездите, животът загасват.
Когато гледа нагоре, човек се увлича от слънцето, от звездите, а това пречи на молитвата му.
20.11.1927г.
109. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Ако влезете в духовния свят със съзнанието, което сте имали на земята, както и със земните си познания за слънцето, за звездите, за разните планети, вие ще се намерите в голямо противоречие.
11.12.1927г.
110. За приятелите си,  НБ , София
Тогава и звездите ще имат дискове, каквито днес нямат.
18.12.1927г.
111. Твърдата храна,  НБ , София
Първият човек още говори за небето, за звездите.
Тя често казвала: Аз нося на ръката си целия свят – земята, слънцето, луната, звездите, както и всички хора.
25.12.1927г.
112. Идат дни,  НБ , София
Неговите идеи отиват до слънцето, до звездите.
1.1.1928г.
113. В образ Божи,  НБ , София
Факт е, че слънцето, звездите изгряват и залязват.
8.1.1928г.
114. Жлебът,  НБ , София
Много майки се радват, че децата им се развиват добре, че се интересуват от въпроса за слънцето, за звездите и от много още велики въпроси.
Човек е на прав път само тогава, когато изучава небето, слънцето, звездите, планетите, планините, реките, изворите, растенията, както и устройството на земята.
15.1.1928г.
115. Творец на съдбата си,  МОК , София
За да усилите зрението си, излизайте вънка след полунощ, от 12 до 1 часа, когато небето е звездно, да наблюдавате звездите.
18.1.1928г.
116. Малки и големи придобивки, ООК , София
Срещате двама учени: и единият, и другият изучават небето, звездите, но единият разбира едно, другият – друго. Единият се разговаря със звездите, а другият само ги наблюдава и описва. Защо първият учен се разговаря със звездите? – Той знае по какъв начин може да влезе във връзка с тях.
22.1.1928г.
117. Никодим,  НБ , София
Не Го търсете и на звездите.
29.1.1928г.
118. Синове на възкресението,  НБ , София
Като погледнат към слънцето, към звездите, те намират, че всичко е създадено само за тях.
Такъв човек разбира смисъла на звездите, на слънцето, на растенията, на животните, на цялата природа около себе си и благодари за всичко, което му се случва.
5.2.1928г.
119. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Срещате някой, работи за отечеството си, или за известна партия, или за дома си, или за себе си, но какво представят тия идеи в сравнение с небето и звездите по него? Всички тия идеи са временни, а небето и звездите – вечни. Ако вземете един народ, колкото голям да е, и го сравните с една от звездите на небето, той представя малко яйце.
С каквато сила и да разполага, човек никога не може да изгаси звездите на небето; обаче, той може да изгаси звездите в своята душа.
Изобщо, звездите показват условията за човешкото развитие. Като говоря за слънцето, за звездите, вие ще се чудите, каква връзка съществува между тях и думите „дерзай, дъще!" Като погледнете към небето, вие няма да казвате, че то не е за вас, но ще бъдете смели, като тази страдаща жена.
2.2.1928г.
120. Състояния на материята, ООК , София
Слънцето, луната и звездите могат да се поставят на човешкото лице.
Слънцето, луната, звездите са създадени за човека, да ги изучава, да се свързва с онези разумни, възвишени същества, които живеят там.
4.3.1928г.
121. Изново,  НБ , София
След това ще ви изпратят в друго някое, учено общество, което живее на звездите, да видите, как там разрешават този въпрос.
И Моисей е казал, че Бог е създал слънцето, луната и звездите, за времена и години.
7.3.1928г.
122. Двете точки, ООК , София
Звездите, луната, слънцето, това е предметно учение за човека.
1.4.1928г.
123. Славата човеческа,  НБ , София
Бъдещите храмове, дето хората ще се молят, ще са откритото небе: вечер, когато луната и звездите светят, а сутрин, когато слънцето изгрева.
15.4.1928г.
124. По-драгоценен,  НБ , София
Учете се от звездите, вслушвайте се в техния шепот.
29.4.1928г.
125. Който се отмята,  НБ , София
Като погледне към звездите, към слънцето, към растенията, към животните, към камъните – на всичко трябва да се радва, понеже всичко има един и същ произход.
6.5.1928г.
126. Глас от града,  НБ , София
Всичко, което виждаме на небето – слънцето, месеца, звездите – всичко това е проявената Божия Любов, Която казва: „Аз създадох всичко, заради вас.
Вие ще се радвате на тия временни къщи, но като гледате небето, слънцето, месеца и звездите, ще знаете, че ви очаква живот, по-хубав, по-красив от земния.
20.5.1928г.
127. Той дойде при Пилата,  НБ , София
За да разберете, доколко вашето съзнание е пробудено, излезте вечерно време вън и наблюдавайте звездите по небето.
Следователно, всичко, което ни заобикаля – тревите, растенията, животните, звездите, слънцето – е израз на Божественото съзнание, което изгрява и функционира във всички свои части.
23.5.1928г.
128. Плащане и прощаване, ООК , София
Сутрин, когато виждате изгряването на слънцето, вечер – явяването на звездите, а хората и животните – всеки момент, нека сърцата ви трептят, като че Божият Дух присъства между вас.
27.5.1928г.
129. Бог е Дух,  НБ , София
В живота ще срещнете много такива хора, които са свършили четири факултета, но нищо не знаят за Любовта, за Духа, за душата, за ангелите, за звездите, за слънцето, за планетите и т.н.
6.6.1928г.
130. Божествена светлина, ООК , София
Ако иска син абажур, нека мисли за Истината; или нека излиза вечер да наблюдава звездите.
27.6.1928г.
131. Елипса и парабола, ООК , София
Достатъчно е всяка вечер да наблюдава звездите, да ги изучава, за да се свърже с тях като с живи, разумни същества. Така той ще разбере, че между звездите и него съществува известно отношение.
4.7.1928г.
132. Началото на добродетелта, ООК , София
Казвате още, че слънцето и звездите били създадени за времена и за години.
31.8.1928г.
133. Гордост и ревност,  МОК , София
Някой му казва: Погледни небето, виж, колко са светли звездите. – Няма защо да гледам небето и звездите; аз зная, от какво и как са направени звездите; зная, каква светлина имат, зная, че са населени с разумни същества – няма какво повече да уча.
Който люби Бога, може да се радва на всичко, което Той е създал – небето и земята, звездите, слънцата, растенията и животните.
Някой казва, че се движи само по земята, не може да отиде на слънцето и на звездите.
133.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
Каквото и да се каже на такъвъ човѣкъ, той все казва: „Азъ зная всичко това.“ – Погледни небето, вижъ какви сѫ свѣтли звѣздитѣ! – Нѣма какво да гледамъ небето и звѣздитѣ. Азъ зная отъ какво сѫ направени звѣздитѣ, зная каква свѣтлина иматъ, зная, че сѫ населени отъ разумни сѫщества – нѣма какво повече да уча.
Който обича Бога, всичко, което сѫществува въ свѣта – небето, звѣздитѣ – всичко е заради него.
Питамъ нѣкого: „Ти можешъ ли да отидешъ на звѣздитѣ?“ – Не мога. – Значи не живѣешъ въ пространството.
5.9.1928г.
134. Планински върхове, ООК , София
Щом постигнете това, вие имате възможност вече да изучавате звездите, небето, природните сили и да се ползвате от тях.
Който е придобил тази свобода в себе си, той свободно може да си каже: „ Аз живея и се радвам на Божия свят, на всичко, което Той е създал.” Когато някой иска да му се докаже съществуването на всичко, което Бог е създал, ще го хвана за ръка и ще го заведа в градината си, в библиотеката си, в кабинета си, където правя своите научни изследвания и ще поставя пред очите му един телескоп, който увеличава десет милиона пъти, после – друг, който увеличава няколко милиарда пъти и ще го заставя да наблюдава звездите.
134.2 Планински върхове ( втори вариант )
Може да изучавате небето, може да изучавате звездите, природните сили -ще имате един малък опит.
Значи, както създаде звездите, земята - ти създай доброто.
12.9.1928г.
135. Много знания, ООК , София
Бог никога не изгасва своите свещи: звездите, луната, слънцето.
19.9.1928г.
136. Разумни наредби, ООК , София
Някои хора гледат ограничено на живота и казват, че не искат да се интересуват от звездите, но се интересуват само за себе си. – Не, синът трябва да се интересува от живота на баща си, на майка си, на сестра си, на брата си, на господаря си, на приятеля си и т.н.
12.10.1928г.
137. Закон за постижение,  МОК , София
Както астрономът изучава планетите и звездите чрез наблюдения и математически изчисления, така човек може да определи силата на своите желания, големината и посоката, отдето излизат те.
137.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
Щом дойдем до онази наука, с която гадаем, те с тогава положителни науки, както астрономията; както астрономът определя големината и движенията на звездите, така и всяко желание.
Че къде с звездите, слънцето и прочие? Глупаво е това учение. Той ще каже: “Аз разбирам да се понаядеш, да си ушиеш дрехи, а пък това за звездите и прочие, това не е за нас.” Така ще каже онзи критик.
7.11.1928г.
138. Дадено по нещо, ООК , София
За пример, той познава какво ще бъде времето, чете по звездите и т.н. – Възможно е това.
23.11.1928г.
139. Не противи се на злото,  МОК , София
Как ще пипнеш слънцето, звездите? Ще каже някой, че вярва само в онези неща, които може да пипне.
139.2 Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) ( втори вариант )
Как ще пипнеш ти Слънцето? Как ще пипаш звездите? Казват: „Това, което аз мога да пипна, в него ще вярвам, и това, което не мога да пипна, не вярвам в него.“ Некога ще пипнеш, но всички неща не можеш да пипаш.
30.11.1928г.
140. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
Ако видите, че някой астроном гледа към небето, ще кажете, че той наблюдава звездите.
140.2 Деятелност и замисъл на природата ( втори вариант )
Но какво ще кажете за астронома, който гледа все през тръбата си? И този астроном е един влюбен, който търси своята възлюблена по звездите и не може да я намери.
9.1.1929г.
141. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Какво е мнението на астрономите за слънцето и за звездите, не е важно в дадения случай, но слънцето ни говори, че човек трябва да бъде мъдър, силен. Тъй щото, ако човек иска да знае, какъв трябва да бъде, нека погледне към слънцето, към луната и към звездите. Луната го учи как да се пълни и празни, как да разбогатява и осиромашава, а звездите го учат, как да задържа благословението в себе си. Звездите представят учените хора, капацитетите в живота.
3.2.1929г.
142. Учителю благи,  НБ , София
Въз основа на това, всеки човек може да каже, че слънцето, звездите, както и всички останали светила на небето, са създадени заради него, но не да ги владее, а да се учи от тях.
10.2.1929г.
143. На Бога живаго,  НБ , София
Човешкото съзнание не е будно за много от звездите на космоса.
17.2.1929г.
144. На този камък,  НБ , София
В свободното си време, правил научни изследвания на небето, изучавал звездите, планетите, за която цел си служил с особена тръба.
22.2.1929г.
145. Закон за действие и противодействие,  МОК , София
145.2 Силите на противодействието и законът на съпротивлението ( втори вариант )
Запример, вие може да предадете тия познания, може да разправяте за Месечината, за Слънцето, за звездите, за строежа им.
24.2.1929г.
146. Променява времената,  НБ , София
Когато погледнем към слънцето, към звездите, ние имаме предвид Божията Любов.
17.3.1929г.
147. Който има невестата,  НБ , София
Месечината, звездите, хората могат само да се радват на слънцето, т.е. на жениха и на неговата невеста.
31.3.1929г.
148. Вързано и развързано,  НБ , София
Който иска да намери определения, правия път в морето, или в пространството, той трябва да бъде учен човек, да познава изкуството на плаване и на летене, да познава звездите и тяхното движение, да разполага с нужните инструменти за изчисления, да знае, какви препятствия може да срещне на пътя си и как да ги избягва.
5.5.1929г.
149. Ела след мене!,  НБ , София
Един съвременен астроном имал желание отблизо да види слънцето, звездите, различните планети, да разбере, как са устроени, какъв живот има там и т.н.
Като наблюдава звездите, да се радва на техния живот. Звездите пък са писмото, което Свещената книга съдържа.
19.5.1929г.
150. Голямото благо,  НБ , София
И при едното, и при другото положение той се радва на слънцето, на звездите, на ветровете, доволен е, че е изкарал един хляб за деня.
26.5.1929г.
151. Другата събота,  НБ , София
Слънцето, звездите също така са съставени от безгранично число малки частици, с определена форма и определен обем.
16.6.1929г.
152. Да изпълня,  НБ , София
Когато се говори за слънцето, за звездите, човек трябва да има възможност да ги посети.
19.6.1929г.
153. Естествени връзки, ООК , София
Например като знаят положението, формата, големината и мястото на звездите, след години учените ще говорят друго нещо за тях. – Защо? – Защото и те се менят, както всички неща в природата.
25.8.1929г.
154. По Бога направени, СБ , София
Вярно е, че Бог е направил земята, слънцето, месеца, звездите и всички останали небесни светила, а най-после е направил и човека, но в никой случай не можем да кажем, че Той е създал и живота.
Сутрин, когато наблюдаваме изгрева на слънцето, а вечер – звездите, пак трябва да бъдем внимателни. На земята се забелязва едно слабо клатушкане, вследствие на което ние нямаме всякога едно и също отношение към слънцето, месеца и звездите. Понякога слънцето и звездите не изпращат към земята нужното количество светлина, от която ние се нуждаем.
30.8.1929г.
155. Служене, почит и обич, МОК , София
155.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Или изучавате небето и звездите. Какво ще придобиете от това? Може един астроном да изучава небето и той само да се радва, че изучава звездите.
1.9.1929г.
156. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Ако го запитат, къде е небето, той ще покаже нагоре. – Къде е раят? – Горе. – Ами какво представят звездите? – Светове.
156.2 Да имат живот ( втори вариант )
Но ако посочите нагоре, това е небето; ако посочите към звездите - това са светове.
8.9.1929г.
157. Стотникът,  НБ , София
Той е убеден вече в големината на слънцето, на звездите, но стане ли въпрос да си ги представи, не може.
Хранете петела си с жито! Това значи: хранете ума си със светли и възвишени мисли! Четете хубави книги, в които се говори за слънцето, за луната, за звездите, за животните, растенията и минералите – за всичко, което живата, разумна природа е създала.
157.2 Стотникът ( втори вариант )
И след като разберем тази реалност, едва ли можем да си представим какво нещо е слънцето, какво нещо представляват звездите.
Ще вземеш една хубава книга и ще размишляваш върху някой предмет - било за слънцето, за месечината, за звездите или за растенията, за живота - и по такъв начин ще храниш своя ум, своя петел.
15.9.1929г.
158. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
158.2 Тридесет и осем години ( втори вариант )
Ще разгледа съчетанието на звездите, на планетите, ще знае какви нещастия те дебнат, какво щастие и т.н. Обикновеният материалист ще каже: „Какво съотношение имат звездите, планетите с хората и с тяхното щастие и нещастие?" Астролозите ще каясат, че Венера или Марс, или Юпитер имат известно влияние върху даден човек и т.н.
13.10.1929г.
159. Вечно благовестие,  НБ , София
Слушате някой човек да говори и казвате: Отлично говори този човек, като че звездите сваля от небето. – Според мене, това не е голямо изкуство. Ако с говора си, един човек може да сваля звездите от небето, това показва, че тези звезди трябва да са малки, микроскопически. Невъзможно е човек да сваля звездите от небето. В буквален смисъл, това е невъзможно, а в преносен смисъл, свалянето на звездите подразбира нещо друго, някакъв символ.
159.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Като го слушаш да говори, като че ли звездите снима от небето." Опасни хора са тия, които могат да снимат звездите от небето. Че могат да снимат звездите, може в това да има някакъв символ. Но ако вземем в буквален смисъл думите, че този човек снима звездите от небето, друго нещо се разбира.
Ти натрупваш много знания, всичко знаеш - и звездите снимаш от небето, но си беден човек, пари нямаш.
3.11.1929г.
160. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Те сами се задушават и обезсмислят своя живот. – Не, докато слънцето изгрява, докато звездите блещукат на небето, докато хората се раждат, докато растенията цъфтят, докато птичките пеят, човек не трябва да се обезсърчава.
160.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
Ние още не знаем защо е създаден света, защо са създадени звездите и казваме: „Звезди са това." Докато слънцето изгрява, докато звездите изгряват, докато хората се раждат, докато растенията цъфтят, докато петлите пеят, не трябва да се обезсърчавате.
1.12.1929г.
161. Пасха Господня,  НБ , София
По едно време те чули, как звездите се разговаряли. В този случай, звездите знаят повече, отколкото боговете.
Кой човек досега е разбрал Откровението, което евангелистът е дал? Кой е разбрал смисъла на седемте светилника, на падането на звездите от небето, на завързването на четирите духа? Мнозина се заемат да тълкуват тия символи, но не попадат в истинския им смисъл.
161.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Една вечер, като били така събрани боговете, чули звездите да се разговарят помежду си: „Вярно е, че най-светлата звезда се изгуби, но вселената е така направена, че нищо в нея не може да се изгуби." Звездите знаели повече, отколкото боговете.
Даже и тези откровения, които сега са дадени, кой от вас ги е разбрал? Кой от вас е разбрал смисъла на седемте светилника, на падането на звездите, на завързването на онези четири духа.
3.1.1930г.
162. Пътища на природата,  МОК , София
162.2 Пътища на природата ( втори вариант )
Ако имаш астрономически интерес, наблюдавай всяка вечер звездите.
17.1.1930г.
163. Самосветеща лампа,  МОК , София
163.2 Самосветеща лампа ( втори вариант )
Той за звездите знае, социология знае, езици знае, а чака да го назначат проповедник.
22.1.1930г.
164. Опитна школа, ООК , София
Звездите, които са изгрявали в миналото, изгряват и в настоящето, но ще изгряват и в бъдещето.
164.2 Опитна школа ( втори вариант )
Че звездите изгрявали преди векове, нима сега няма нужда да изгряват? Има нужда.
5.2.1930г.
165. Новите веяния, ООК , София
Затова е казано, че знанието иде отгоре - от слънцето и от звездите.
12.2.1930г.
166. Съчетания на числата, ООК , София
Кое подига растението? Слънцето, луната, звездите.
166.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Месечината, звездите влияят, но най-главният фактор на земята е слънцето.
16.2.1930г.
167. Изпитай и виж,  НБ , София
Мойсей казва, че в четвъртия ден Бог е създал небесните светила: слънцето, луната, звездите.
14.3.1930г.
168. Дисонанси в живота,  МОК , София
168.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Когато един учен човек погледне на звездите и мисли сериозно, той ще се усмихне на себе си. А който е разбрал, в него има едно движение, той се зарадва и каже: „Хубаво е направено небето, звездите, това е проява на разумни същества. - И казва: - Аз се радвам, че виждам какво мога да направя, като гледам онези, които са разумни какво правят.
16.3.1930г.
169. С благодат и истина,  НБ , София
По тъмните и светли линии в спектроскопа, както и от разстоянието на линиите една от друга, учените определят още, на какво разстояние се намират звездите от земята.
28.3.1930г.
170. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
Бог не е нито на слънцето, нито на звездите.
170.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
Господ не е в звездите, не е и в слънцето, защото съществува един свят, вънка от този видния свят.
16.4.1930г.
171. Хваление, ООК , София
„Брои множеството на звездите; нарича ги всички по име.“ (– 4-ти стих.) Под думата „звезда“ ние разбираме разумното в света.
171.2 Хваление ( втори вариант )
„Брои множеството на звездите, нарича ги всички по име.
20.4.1930г.
172. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Слънцето, което изгрява и залязва; звездите, които светят вечер; водите, които текат — всичко това е създадено за човека — да се учи, да расте и да се развива. — Възможно ли е това? — Възможно е. Погледне ли към звездите, той се разговаря с тях като с разумни същества.
Мнозина се чудят, как може човек да говори със звездите. Както се разговаря с хората, така може да се разговаря и със звездите. Някои от звездите са се проявили, а някои още не са проявени.
Не само красивата мома и красивият момък са отражение на Бога, но и всичко, което ни обикаля: камъните, растенията, животните, хората, звездите — цялата вселена.
14.5.1930г.
173. Добрият ден, ООК , София
173.2 Добрият ден ( втори вариант )
Казвате: „Учителят какво се занимава с такива работи, нека се занимава светът.“ Господ, който създаде земята, слънцето да изгрява, звездите, растенията, които растат, бръмбарите, които ровят земята, ти научи ли тази книга? Мислите, че аз като ви говоря тук, то е Учителят сега.
28.5.1930г.
174. Правилно разбиране, ООК , София
Вие можете да обичате слънцето, звездите, земята, дърветата, растенията, животните и хората, но не можете да им се наложите.
174.2 Правилно разбиране на живота ( втори вариант )
Може да обичате земята, слънцето, звездите, всичко може да обичате.
8.6.1930г.
175. Който влиза,  НБ , София
Правилни отношения към ближния подразбират правилни отношения към звездите. Как ще обичаш ближните си? Както обичаш звездите. Сутрин и през деня ще се ползваш от слънцето и ще му се радваш, а вечер ще се радваш на луната и на звездите.
Никой учен не е ходил на луната, на звездите. Ще кажете, че планетите и звездите могат да се изучават чрез телескопи.
11.6.1930г.
176. Двата принципа, ООК , София
176.2 Двата принципа ( втори вариант )
Тия неща и у човека, и у животните, и у птиците, и у растенията, и във водата, и в месечината, и в звездите - навсякъде са едни и същи, всички ги разбират по един и същи начин, две мнения няма.
То са два велики принципа, които в цялото Битие, в слънцето, в месечината, в звездите - навсякъде действат, няма изключение.
Аз живея във всичките хора, живея във всичките животни, живея във всичките растения, живея във водата, във въздуха, в светлината, живея в слънцето, в звездите, навсякъде живея.
Ти и на месечината да идеш, и на слънцето да идеш, и на звездите да идеш, тази идея е една и съща.
25.6.1930г.
177. Закон и принцип, ООК , София
Обаче, човек трябва да си зададе въпроса: Защо съм неразположен? Защо съм недоволен? Слънцето, звездите, добрите хора са разположени и доволни.
177.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Звездите горе са разположени.
29.6.1930г.
178. Близо е лятото,  НБ , София
Често цитират стиха от Писанието, че слънцето ще потъмнее, звездите и луната ще паднат, но какво означават те, малцина знаят.
4.7.1930г.
179. Освобождаване,  МОК , София
179.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Ти ще обърнеш погледа си към небето и звездите.
11.7.1930г.
180. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
Когато изпаднете в тъмната нощ на живота си, мислете за звездите, които светят на небето, и за слънцето.
180.2 Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека ( втори вариант )
В тъмната нощ при парахода помислете за светлите звезди, защо светят звездите, мислете за слънцето 5-10 минути, един час, и веднага ще настане една промяна, едно вътрешно просветление ще дойде.
21.8.1930г.
181. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Значи и днес, заедно с вчерашния ден, благодарете на Бога, че можете да виждате Слънцето и Луната на небето, а вечерно време – и звездите.
Например, като наблюдавате сутрин изгряващото Слънце, а вечер – Луната и звездите по небето, сърцата ви да трептят, да чувствате Божието присъствие.
12.9.1930г.
182. Светът на правата линия,  МОК , София
182.2 Светът на правата линия ( втори вариант )
Щом е на кривата линия, той и звездите да снема, но той не може да снема звездите. А глупавите хора все снемат звездите. В това отношение, всеки един от вас може да снеме звездите; щом забъркате една каша, вие сте снели вече звездите. И писано е в Писанието, че звездите ще паднат от небето и месечината ще потъмнее. И ще бъде смешно да се каже, че глупавите хора в света могат да снемат звездите от небето. Намериш ли човек, който да ти каже: аз мога да снемам звездите. Теб не ти трябва да имаш работа с хора, които снемат звездите и луната.
21.9.1930г.
183. От Египет,  НБ , София
Вижте астронома, какво спокойствие изпитва, когато наблюдава звездите!
26.9.1930г.
184. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
184.2 Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл ( втори вариант )
Как ще познаете един човек, който мисли? Каква е позата на мислещия човек? Вие трябва да се намерите някой път в една обсерватория, дето някой астроном, който дълго време е наблюдавал звездите, че така се е вглъбил той там, изправя се и мисли той.
1.10.1930г.
185. Права мисъл, ООК , София
Бъдещето представя далечния живот на звездите, но днес те са недостъпни за човека. Като погледне към звездите, човек се радва, че има условия за работа, но за него е важен настоящият момент, който може да се реализира. Следователно, ако човек още днес не свърши работата, която му е дадена, той никога не може да отиде на звездите.
5.10.1930г.
186. Иде Исус,  НБ , София
Мойсей, който разбирал този закон, за да не се заблуждават хората, казвал: „Не се кланяйте нито на слънцето, нито на луната, нито на звездите, защото те са външен израз на онова, което не виждате.
12.10.1930г.
187. Разумното Слово,  НБ , София
Когато се говори за слънцето, за звездите, аз гледам на тях като на резултати от дейността на разумни същества, живели преди милиони, милиарди години.
7.11.1930г.
188. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
188.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Ти търсиш смисъла по един начин, по втори, раждаш се, развиваш се, растеш, остаряваш и пак кажеш: какво постигнах аз? Погледнеш на небето, на звездите, кажеш, всичко това нищо не струва, то е непостижимо.
9.11.1930г.
189. Него видя Исус,  НБ , София
Изучавайте небето и звездите. Много хора са станали учени, видни астрономи, защото са изучавали звездите и пътя на тяхното движение.
14.11.1930г.
190. Разумни промени,  МОК , София
190.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
Има геометрически сечения и плоскости на звездите, слънцето и земята образуват целия организъм, те го поддържат.
16.11.1930г.
191. Ще ме видите,  НБ , София
Повечето хора не разбират, защо са създадени земята, луната, звездите.
28.11.1930г.
192. Кръгово движение,  МОК , София
192.2 Смяна на енергиите ( втори вариант )
Той гледа небето, звездите и казва, не зная дали има Господ, не го виждам.
30.11.1930г.
193. Дигнете камъка!,  НБ , София
За мене, слънцето, звездите, месецът – всичко живо е църква.
24.12.1930г.
194. Единица време, ООК , София
За тази Любов съществува всичко: за нея слънцето грее, за нея звездите светят, за нея водите бликат, за нея цветята цъфтят, за нея птичките пеят, за нея хората мислят и живеят.
7.1.1931г.
195. Новата епоха, ООК , София
Казано е още, че слънцето, луната и звездите ще потъмнеят.
19.6.1931г.
196. Свиване и разширяване,  МОК , София
Излизайте сутрин, да наблюдавате изгрева на слънцето, и вечер, да наблюдавате звездите, да видите красивите линии на природата.
12.7.1931г.
197. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
Когато слънцето, звездите и луната изгряват, те представляват делегати, изпратени от Бога.
13.7.1931г.
198. Старите накити,  РБ , 7-те езера
Преди да се създадат слънцето, луната и звездите, навсякъде беше само тъмнина.
19.7.1931г.
199. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Той много пъти е виждал изгряването и залязването на слънцето, на луната, на звездите и ги описва.
Днес хората се движат в широкия свят, създаден от Бога, радват се на слънцето, на луната, на звездите, на всички растения и животни, но не знаят кой е създал всичко това.
Кажете на този човек: „Братко, целият свят – небето, земята, слънцето, луната, звездите – всичко е създадено за тебе.
6.8.1931г.
200. Тези три неща, СБ , РБ , 7-те езера
Казвам: главното нещо, което трябва да занесете в домовете си, като спомен от прекарването си на Рила, е да проникне у вас идеята, че както слънцето, звездите, луната и останалите планети имат свой определен път на движение, така и вие имате свой определен път, който неизбежно трябва да следвате.
20.8.1931г.
201. Най-високото място, СБ , София
И ние сме се събрали тук, защото Бог ни обича; Слънцето изгрява, защото Бог ни обича; звездите изгряват, защото Бог ни обича.
21.8.1931г.
202. Отиване и връщане, СБ , София
Съвременните хора се ориентират по звездите.
4.10.1931г.
203. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
Щом обичаме всичко в Бога, тогава ще ни е приятно; погледнем към звездите - приятно ни е. Понякога аз казвам, че се разговарям със звездите, а вие смятате това за едно заблуждение. Бог живее навсякъде: и в звездите, и в растенията, и в животните.
Но денят, в който вие решите да служите на Бога, тогава Бог ще ви каже в душата така: „Всичко, каквото виждаш, е за теб.” Ти ще кажеш в душата си; „Господи, всичко е за Теб.” Но Той ще ти проговори в душата: „И слънцето, и звездите, и луната -всичко, каквото виждаш, съм създал заради теб.”
И най-после, обичайте дърветата, Слънцето, звездите, луната, водите, вятъра, изворите, въздуха - обичайте всичко в света! Казвате: „Как може това?” - С въпроса „как” аз не се занимавам.
14.10.1931г.
204. Проводници на любовта, ООК , София
204.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
Нека снема и звездите от небето, ако иска, но той няма никаква любов към теб.
Това е окултно твърдение, философите, като не разбират тази дълбока тайна, казват: "Кокошката ли е била по-напред, или яйцето?" А онзи учител разправя на децата: "Господ създал най-първо голямата кокошка и под нейните крила турил целия свят - и звездите, и планетите.
25.10.1931г.
205. През онези дни,  НБ , София
Когато слънцето изгрява, това е добро; когато звездите изгряват, това е добро; когато вятърът духа, това е добро; когато водата тече, това е добро; когато земята ражда, това е добро; когато растенията растат и се развиват, тава е добро.
20.11.1931г.
206. Човешките косми,  МОК , София
Те казват, че на звездите няма никакъв органически живот.
206.2 Човешките косми ( втори вариант )
Наблюдавали ли сте вие какви хора са астрономите? Кои са тези наблюдателните хора? Кои обичат звездите? Сега разбира се, астрономията трябва да дойде после. За сега астрономите приготовляват само данни върху слънцето, върху вътрешните състояния на слънцето, за отношението на звездите. Според сегашната астрономия, слънцето е горящо тяло, (в) звездите почти никакъв органически живот не съществува.
22.11.1931г.
207. За кого ме мислите,  НБ , София
Като няма с какво да се занимаваш на Земята, ще гледаш звездите, астроном ще станеш.
Казвате: „Аз не се интересувам от небето, от звездите, от планетите." Само ония хора, които се интересуват от Слънцето, от звездите, от планетите, от всичко това, те са хора на новото.
16.12.1931г.
208. Правилен живот, ООК , София
Казват за някого, че е учен човек, звездите сваля от небето. Истински учен е онзи, който държи звездите на мястото им, не ги снема от небето. Какво ще стане с небето, ако звездите паднат на земята? Звездите са нужни като светила, като мярка за определяне на времето и годините. Като знаете това, не се мъчете да сваляте слънцето, месечината и звездите.
208.2 Правилен живот ( втори вариант )
Казват за някого, че е учен човек, звездите сваля от небето. Истински учен е онзи, който държи звездите на мястото им, не ги снема от небето. Какво ще стане с небето, ако звездите паднат на земята? Звездите са нужни като светила, като мярка за определяне на времето и годините. Като знаете това, не се мъчете да сваляте слънцето, месечината и звездите.
20.12.1931г.
209. Според делата,  НБ , София
Да живееш, да ходиш по земята, да гледаш небето, да гледаш звездите, светлината, всичко туй има смисъл.
3.1.1932г.
210. От смърт в живот,  НБ , София
Една наука, която се простира до 120 години, какво може да знае? Една наука, която не знае какво има на Слънцето, една наука, която не знае какво има на месечината, една наука, която не знае какво има на планетите, която не знае какво има на звездите, която не знае какво има в празното пространство, която не знае какво има долу в центъра на Земята, която не знае какво има в самия човек, не знае как е направен неговият мозък, какви жлези има, как се изявяват те - каква наука е тя? При това като гледаш тези големите, учените хора, големите деца, научно разправят, доказват нещо и след няколко години го отричат, доказват друго.
10.1.1932г.
211. Вземи детето,  НБ , София
Ние се учудваме на величието Божие, на света, на звездите.
17.1.1932г.
212. Освободени,  НБ , София
Господ вече готви слънцето, звездите.
Питам: всеки един човек, вън от хората, какъв щеше да бъде неговият живот? Представи си, че не ядеш, че не дишаш, не чувстваш, не се движиш - в какво ще седи животът? Представи си, че ти не приемаш нито едно любовно писмо отникъде, нито един мил поглед, слънцето е загаснало, звездите са загаснали, нищо няма, ще настане абсолютен мрак в душата ти, питам тогава, какво ще бъде положението ти? Съвременните хора искат щастието на абсолютния мрак.
24.1.1932г.
213. Доведете ми го,  НБ , София
В края на краищата имаме два резултата: когато аз виждам сухата трева, в моя ум имам съвсем друга идея, когато гледам звездите, друга идея имам.
27.1.1932г.
214. Двете отверстия, ООК , София
Кой може да го снеме от мястото му? – Как трябва да живеем? – Като слънцето, като луната и като звездите. – Какво трябва да правим? – Каквото те правят.
214.2 Двете отверстия ( втори вариант )
Ама какво трябва да правя? Каквото прави месечината и каквото звездите.
29.1.1932г.
215. Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК , София
Вие изучавате астрологически някои работи, но знаете ли взаимното влияние, което съществува между планетите и взаимното влияние, което съществува между звездите.
215.2 Съзнателни и несъзнателни движения ( втори вариант )
Вие изучавате астрологически някои работи, но знаете ли взаимното влияние, което съществува между планетите и взаимното влияние, което съществува между звездите.
17.2.1932г.
216. Доброто разположение, ООК , София
Кой от вас е оценил слънцето, звездите, цветята, хората? Никой не ги е оценил, както трябва, затова Бог се е принудил да наложи военно положение и да каже: Нямаш право да гледаш дъщеря ми и жена ми и да се разговаряш с тях.
216.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Казвате: "Как да не сме извършили?" Питам, кой от вас, като е отишъл в някоя Божествена къща, не се е представил първо за бял брат, а после е излязъл сив брат? Кой от вас е оценил, както трябва, слънцето, звездите, цветята или хората? Никой не ги е оценил.
13.3.1932г.
217. Приложете добродетел,  НБ , София
Такава музика има в изгрева на слънцето, такава музика има в звездите, такава музика има в цъфтежа на растенията.
20.3.1932г.
218. Що да сторя,  НБ , София
Естествено, там по звездите го викат, какво се разправя с жена си! Жената има толкова право на него, колкото и те.
От звездите най-хармоничен диск има Сириус, после всичките тия от първа величина деветнадесет звезди.
22.3.1932г.
219. Единният живот,  ИБ , София
И звездите, като слънцето, привидно изгряват, но в същност те непрекъснато вървят по своя начертан път и вършат известна работа.
27.3.1932г.
220. Верният в малкото,  НБ , София
Той погледна звездите и каза: "Аз не се задоволявам да бъда в Райската градина прост градинар и да гледам животните, аз мога да бъда господар на вселената."
1.4.1932г.
221. Значение на числата,  МОК , София
Например слънцето, звездите са незнайни, но в тях се крие богатството на човешкия дух и на човешкия ум.
221.2 Значение на числата ( втори вариант )
Слънцето, звездите са незнайни, но там седи всичкото богатство на човешкия дух, на човешкия ум и като погледнеш кажеш: Не зная.
13.4.1932г.
222. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Знайте, че Бог се проявява във всяка форма: в камъка, в дървото, в слънцето, в звездите, в човека, в ангела - в малките и в големите форми.
222.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Във всеки един човек, в камъка, в дървото, в слънцето, в звездите, в ангелите - навсякъде може да видите Бога - в малките неща и в големите неща.
1.5.1932г.
223. Когато беше по-млад,  НБ , София
Той трябва да мисли за всички хора на земята, да мисли за Бога, за ангелите, за светиите, за всички същества, за звездите, за бръмбарите, за животните, за млекопитающите, за дърветата.
8.5.1932г.
224. Обич и знание,  УС , София
Като запееш, всичко разумно да те слуша: земята и небето, звездите и водите, растенията и дърветата, животните и човекът.
29.5.1932г.
225. Постоянна благодарност,  УС , София
Слънцето, звездите, луната са деца на Бога.
12.7.1932г.
226. Езикът на истината,  ИБ , София
Вие разглеждате реките, които текат по лицето на земята, усещате теченията, въздушните течения, греенето на слънцето, на звездите, хилядите промени, които стават в природата, наблюдавате ги.
7.8.1932г.
227. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
Същината пък е цялото битие: растенията, животните, хората, слънцето, луната, звездите, въздухът, водата, почвата и т.н.
28.8.1932г.
228. Видяхме славата, СБ , София
Ако вие нямате тази обич, вие не може да разберете вътрешния смисъл, да видите силата на звездите.
228.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Ако нямате тази обич, вие не може да разберете вътрешния смисъл и силата на звездите.
29.8.1932г.
229. Три пътя, СБ , София
Казва: "Безброй са звездите."
229.2 Три пътя ( втори вариант )
Казва се, че безброй са звездите.
14.9.1932г.
230. Любов към Бога, ООК , София
230.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Учените казват, че Бог е направил всичко туй, небето, звездите.
22.9.1932г.
231. Свещен трепет,,  ИБ , София
Кое ще наблюдаваме? Астрономът наблюдава звездите.
Той не е някъде вън физически, някъде между звездите. Звездите са по-малки от нас.
21.10.1932г.
232. Възможности и постижения,  МОК , София
Всички явления в природата – изгряването и залязването на слънцето, изгравянето на звездите, духането на вятъра, шумоленето на листата, валенето на дъжда, на снега се отразява благоприятно върху хода на човешкия живот.
23.10.1932г.
233. Като дете,  НБ , София
Англичаните, които са толкова обективни, преди да започне работа, някоя търговска операция, ще отиде при някой астролог, да каже дали звездите и планетите ще му помагат.
233.2 Като дете ( втори вариант )
Англичаните, които са толкова обективни, преди да започнат работа, някоя търговска операция, отиват при астролог, да каже дали звездите и планетите ще им помагат.
2.11.1932г.
234. Любов към Бога, ООК , София
234.2 Люби Бога ( втори вариант )
Ако стана цар, какво ще постигна? Мога ли да заповядвам на Слънцето, да изгрее или не? И да има цар на Земята и да няма, то Слънцето, звездите, ветровете си работят, както си знаят.
6.11.1932г.
235. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
Могат ли слънцата във вселената да се съберат на едно място, като вас, да си приказват? Знаете ли, какво грамадно е разстоянието между звездите? Например, светлината на Алфа Центаурис, най-близката звезда до нас, идва до земята приблизително за четири години, като всяка секунда изминава по 300 хиляди километра. И вие имате желание да бъдете велики, като слънцето и звездите.
20.11.1932г.
236. Време и пространство,  УС , София
И звездите изглеждат неподвижни, но те са в постоянно движение.
28.12.1932г.
237. Вътрешни опити, ООК , София
Казват му: Виж, как изгрява слънцето. – Зная, много пъти съм го виждал. – Виж, как светят звездите. – Зная, виждал съм ги.
1.1.1933г.
238. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Като влезеш в необятната природа, мисли за въздуха, за светлината, за изворите, за звездите, но никога не мисли за себе си.
4.1.1933г.
239. Работа на природата, ООК , София
Вечер, като излизам на открито, радвам се, че виждам звездите.
Ето, тези, които създадоха Вселената – земята, слънцето, звездите, бяха милиардери.
8.1.1933г.
240. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Как ще види всичко това слепият? Колкото и да му говориш за небето и земята, за слънцето и звездите, той казва: „Нищо не виждам.
29.1.1933г.
241. Защо възкръсна,  НБ , София
Ние всеки ден виждаме звездите, но какво се крие зад тях, не знаем.
8.2.1933г.
242. Честното ухо, ООК , София
242.2 Честното ухо ( втори вариант )
Всичко онова, което виждаш: и изгряването на слънцето, на звездите, камъните, които ти виждаш, всичко, което ти виждаш, което расте и се развива, то е ухото, ухото расте с тях заедно.
5.3.1933г.
243. Мир на този дом,  НБ , София
Слънцето ни най-малко не се нуждае от моята защита и от моите похвали; звездите също така не се нуждаят от моите похвали и животът не се нуждае от нашата защита и похвали.
243.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Слънцето ни най-малко не се нуждае от моята защита и от моите похвали; звездите също така не се нуждаят от моите похвали и животът не се нуждае от нашата защита и похвали.
12.3.1933г.
244. В Неговата любов,  НБ , София
После казват, че звездите ще паднат. Къде ще паднат те? Тия религиозните хора казват, че всичките звезди ще се стопят на земята, и досега още звездите не са стопени.
Звездите ще паднат, подразбирай, че тия хора няма да имат толкова знание. Това са звездите.
9.4.1933г.
245. Познаването на истината,  НБ , София
Вие ще видите звездите само малко по-светли, ще видите месечината малко по-голяма.
245.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Вие ще видите звездите малко по-светли, ще видите месечината малко по-голяма.
14.5.1933г.
246. Добродетелната жена,  НБ , София
Мислите ли вие, че звездите, които са създадени, са създадени само за едни очи.
28.5.1933г.
247. Не се мълви,  НБ , София
Слънцето се управлява от тях, звездите се управляват от тях, въздухът се управлява от тях, реките се управляват от тях, движението на цялата земя се управлява от тях.
247.2 Не се мълви ( втори вариант )
Ако няма в света такива разумни същества, на които да разчитате, на кого ще разчитате? Слънцето се управлява от тях, звездите се управляват от тях, въздухът се управлява от тях, реките се управляват от тях, движението на цялата земя се управлява от тях.
11.6.1933г.
248. Надеждата ти,  НБ , София
Писанието казва, че звездите падат.
248.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Питам ви: Всички звезди, които сега виждаме на нашето небе, след хиляди години къде ще бъдат? На мястото им ще има други звезди, нали? Писанието казва, че звездите ще паднат.
25.6.1933г.
249. Добрите дарби,  НБ , София
Онези планети, които ни заобикалят, звездите, всичко това е украшение – като едно труфило.
249.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Планетите, които ни заобикалят, звездите, всичко това е украшение, едно труфило на света.
2.7.1933г.
250. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Слънцето е друг завършен процес, звездите са друг завършен процес, човекът е завършен процес, всички растения и животни, водата, въздухът са процеси завършени.
250.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Слънцето е друг завършен процес, звездите втори завършен процес, човекът - трети завършен процес.
7.7.1933г.
251. Великата Реалност,  МОК , София
Той ми каза: „Знаеш ли, че ако се обърна към Реалността с молба, да спре движението на слънцето, тя ще ме послуша?“ – Направи опит, сам да се убедиш в силата си. – „Мога да направя опита, но не искам.“ – Защо трябва да изпитваш Реалността? Ако е въпрос да изпитваме нейните възможности, виждаме, че тя е създала слънцето, звездите – цялата вселена.
251.2 Великата Реалност ( втори вариант )
Той ми каза: „Знаеш ли, че ако се обърна към реалността с молба да спре движението на слънцето, тя ще ме послуша?“ „Направи опит, сам да се убедиш в силата си.“ „Мога да направя опит, но не искам.“ Защо трябва да изпитваш реалността? Ако е въпрос да изпитваме нейните възможности, виждаме, че тя е създала слънцето, звездите - цялата вселена.
9.7.1933г.
252. Мъдростта съгради,  НБ , София
Гледаме към звездите, далече са.
252.2 Мъдростта съгради ( втори вариант )
Гледаме към слънцето, звездите, далече са, непонятни са.
12.7.1933г.
253. Красивите линии в природата, ООК , София
Ползваме се от луната и звездите, също непостижими за нас. Ако ви говоря за слънцето и звездите, за космоса, вие ще се уплашите.
26.7.1933г.
254. Основа на знанието, ООК , София
Каквото друго и да ви говорят – за небето, за рая, за звездите, за ангелите, това не е важно. – Защо? – Трън е влязъл в крака ви.
254.2 Основа за знанието ( втори вариант )
Няма какво да ти разправям за небето, за звездите за рая, за това, за онова.
2.9.1933г.
255. Един удар, СБ , София
Чудно нещо! Небето, звездите, слънцето – всичко ви обича.
15.10.1933г.
256. Ще се зарадва,  НБ , София
А мене ме интересува знанието и на Слънцето, и на другите планети, на звездите.
29.10.1933г.
257. За да благовествувам,  НБ , София
Ставате сутрин, поглеждате Слънцето, а вечер поглеждате Луната, звездите, разните течения, но какво отношение има Слънцето към вас, какво – Луната, какво – звездите, какво – Земята, нищо не знаете.
15.11.1933г.
258. Най-малката любов, ООК , София
Още от едно време астрологията се е считала наука, която е гадаела според съчетанието на звездите. И при това астролозите са делили звездите на такива от първа, втора, трета четвърта, пета, 16 величина, на степени са ги делили.
Първо той ще види, какво е отношението на месечината на звездите и на слънцето към него.
19.11.1933г.
259. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Ние виждаме само Неговите творения – Слънцето, звездите, растенията, но някъде да сме Го срещали, да сме се разговаряли с Него, не сме [Го] виждали.
31.12.1933г.
260. Да живее душата ми!,  НБ , София
Трябва да имаш общество, условия, народ; Слънцето, звездите, това са материалната страна.
Няма да остави нито слуги, нито животни, но ще те остави да се радваш на чистия въздух, на звездите; каквото пожелаеш, ще го имаш.
24.1.1934г.
261. Най-малкият опит, ООК , София
И затова казвам: Трябва да станете носители на Божията Любов, през вас да мине Божията Любов, та Бог да говори чрез вас така, както Бог говори чрез слънцето, чрез изворите, чрез звездите.
28.1.1934г.
262. В какво седи духовният живот, УС , София
Всички тези имена са на мястото си, както и звездите са на мястото си, както всички реки са на мястото си, както всички ветрове, които духат, са на мястото си, в дадения случай, в който ние се намираме.
4.2.1934г.
263. Разумните ще разберат,  НБ , София
Този свят астролозите наричат влиянието на планетите, на звездите върху човека, но не в този ограничен смисъл, както днес го разбират.
11.2.1934г.
264. Мене слушайте,  НБ , София
Онзи, който е обезсърчен, като погледне небето, почва да мисли за звездите, за тяхната светлина, някои са сини, някои са червени... Човек вечерно време от звездите може да вземе достатъчно светлина, с която да лекува една [своя] болест.
Когато някой заболее от неврастения или анормално състояние, този чесън го поставяте цяла седмица вън, когато нощите са ясни, за да може чесънът да възприеме светлината от звездите.
18.2.1934г.
265. Усилни времена,  НБ , София
Господ трябва да бъде тъй близък на душата, както звездите.
25.2.1934г.
266. Ако имате Любов,  НБ , София
Който страда от неврастения, нека излиза всяка вечер вън, да наблюдава небето и звездите по него. Излизайте всяка вечер да наблюдавате небето със звездите по него, които биват с различни цветове: сини, жълти, портокалови, червени, зелени, тъмносини и т.н.
15.4.1934г.
267. Наяве,  НБ , София
Има хора, които малко се интересуват от небето и звездите. Звездите определят културата. За да се занимава човек със звездите, той трябва да е напреднал.
Трябва да изучавате отношението на звездите към човешкия организъм.
Те трябва да разберат Земята, трябва да разберат Слънцето, трябва да разберат след това звездите и най-после Онзи, Който е построил света.
29.4.1934г.
268. Разпаленият въглен,  НБ , София
Те са разделили небето на градуси и са намерили в какво положение се намират звездите, на какво отклонение са поставени едни от други и т.н.
20.5.1934г.
269. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Питам: Ако Бог е ваш Баща, какво има да се смущавате? Той е направил цялата вселена, Той е създал Слънцето, Луната, звездите, Той всичко е наредил.
8.7.1934г.
270. Върховният авторитет, УС , София
С какво може да подкрепите това? Аз виждам небето, звездите, въздух, вода, изобилно блага.
29.7.1934г.
271. Вътрешният човек,  НБ , София
Вземете съвременните хора, не знаят какво влияние упражнява Слънцето, не знаят какво влияние упражнява Месечината и какво влияние упражняват звездите.
19.8.1934г.
272. И помаза, СБ , София
Аз изучавам Природата, познавам добре законите ѝ, познавам нейния език, зная езика на звездите, на Слънцето, познавам влиянието на всички известни и неизвестни за вас планети.
9.9.1934г.
273. Мечът на Духа,  НБ , София
Растенията, животните, човекът, Слънцето, звездите, всичко това съставя едно цяло, един организъм, в който функционира един дух.
3.10.1934г.
274. Милосърдие, смирение и молитва, ООК , София
Някой казва за някого: "Звездите му помагат." Въздухът е едно условие, звездите са условие, но те не помагат.
7.10.1934г.
275. С какво тяло?,  НБ , София
Вие трябва да обичате и най-малките треви, и звездите, и небето, и слънцето, и всички живи същества, както и всички хора – били те добри или лоши.
14.10.1934г.
276. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Това противоречие седи в обстоятелството, че ние търсим Бога някъде отвън, търсим Го в звездите, на небето, на слънцето, в човешката душа, в човешкото сърце и т. н.
21.10.1934г.
277. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Мнозина се запитват как могат звездите и планетите да влияят върху хората.
Човек трябва да стане овчар, за да наблюдава небето, звездите и влиянието им върху човека. Но за да стане философ, човек дълго време трябва да е бил овчар, да е наблюдавал небето, звездите и след като е напуснал овчарството, овцете, да тръгне да търси някоя загубена овца някъде.
25.11.1934г.
278. Петте постижения,  УС , София
Тази хронология е важна за евреите, но какво се ползвате вие и всички ония, които четат Битието? То е все едно да ви заставят да изучавате звездите на небето според тяхната големина. Като дойдете до звездите от втора величина, там ще намерите около 120 звезди. Като се домогнете до звездите от трета величина, ще видите, че те са още повече на брой. Колкото по-надолу слизате, броят на звездите се увеличава, а големината им намалява.
2.12.1934г.
279. Помни Създателя си!,  НБ , София
Засега учените си служат с далекогледи да изучават звездите на небето, но един ден, когато хората развият своето зрение, възстановят първоначалното си зрение, те ще си служат с очите, както с далекогледи. Засега хората няма нужда да развиват повече очите си, защото няма какво хубаво да виждат на земята, но един ден, когато и те се развият духовно, тогава ще развият очите си и ще виждат с тях не само най-отдалечените предмети на земята, но и всичко, което става на слънцето, на звездите и на другите планети.
14.12.1934г.
280. Философия на трептенията,  МОК , София
Другояче звездите ще изгреят за тебе.“ Кажи му: „Днес всичко е разцъфнало, израсло, тъй че бъдете щедри.“ В света съществува един закон.
20.1.1935г.
281. Плод стократен,  НБ , София
Като сте изгубили същественото, вие търсите днес Бога навсякъде, търсите го на небето, на звездите, но никъде не го намирате.
27.1.1935г.
282. Подмладяване,  УС , София
Ако виждате автомобила на човека и казвате, че виждате самия човек, защо като наблюдавате слънцето, звездите, цялата природа, не кажете, че виждате Бога? Ако по автомобила на човека, т.е. по неговото тяло, отчасти познавате човека, защо от всичко онова, което Бог е създал, не повярвате в Него? Ще кажете, че не можете да вярвате в Бога, защото не сте го видели в някаква определена форма.
22.3.1935г.
283. Да мисли,  МОК , ИБ , София
Единственото нещо, което е за придобиване, е да мисля върху това, което Бог е създал в небето, в звездите, в чистата вода, в чистата храна.
283.2 Да мисли ( втори вариант )
Единственото нещо, което е за придобиване, е да мисля върху това, което Бог е създал в небето, в звездите, в чистата вода, в чистата храна.
Затова, мислете единствено върху онова, което Великото Начало в живота е създало; мислете за звездите, за слънцето, за небето, за чистия въздух, за чистата вода, за храната, за растенията и животните, за човека.
31.3.1935г.
284. Придобиване и задържане,  УС , София
284.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
Звездите за него са били непонятни.
16.6.1935г.
285. Каза ми всичко,  НБ , София
Запример, това знание, което сега ние имаме за природата, за земята, за слънцето, за звездите, за тревите, един ден съвсем ще се измени. Ако един ден посетиш звездите, няма ли да се изменят възгледите ти за тех? Не само ще се изменят, но ще се допълнят.
23.6.1935г.
286. Сгърбената жена,  НБ , София
Питам: Как ще си обяснят учените това нещо? Какво ще кажат те за тези звезди, които пътуват в пространството от преди милиарди години и до днес още светлината им не е дошла до нашата земя? Питам тогава: За какво ни говорят звездите? Звездите ни говорят за онази велика закономерност, за онзи велик Промисъл, Който съществува в природата и според който всяко нещо е поставено точно на своето место.
Затова, онези, които изучават астрономията, говорят за влиянието на звездите и на планетите.
3.7.1935г.
287. Филмът на живота, ООК , София
Чрез лъчите на слънцето, чрез звездите Той ви посещава, чрез растителното царство ви посещава, чрез въздуха ви посещава, чрез водата, чрез храната ви посещава, чрез всичко ви посещава.
10.7.1935г.
288. Мисъл, сила и любов, ООК , София
Имате дълг от десет или от петдесет хиляди лева, казвате: „Какво ще правя с дълга?" Вие мислите, че сте християни, че сте посветен на Христа, че сте чедо Божие, че сте богат, че Бог е направил месечината и звездите за вас, и имате петдесет хиляди лева дълг и не можете да го платите.
1.9.1935г.
289. С человечески езици, СБ , РБ , София
Някои мислят, че знанието ще дойде само по себе си, т. е. и без да учат, ще придобият знания. – Не, човек трябва дълго време да чопли, да наблюдава, да изучава небето и земята, слънцето и луната, звездите, растенията, минералите и животните, докато се домогне до истинското, до положителното знание.
1.9.1935г.
290. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
Забележете, Бог никъде не е казал, че е създал небето и земята, че е създал слънцето и звездите, че е създал цялата вселена.
2.9.1935г.
291. Стари и нови разбирания, СБ , РБ , София
Без да е астроном, без да изучава съзнателно звездите, от дълго наблюдаване, той все ще се домогне до някакви знания, все ще се ориентира върху известни положения.
4.9.1935г.
292. Отворени книги, СБ , РБ , София
Звездите за вас ли са създадени? Ако са създадени за вас, вие трябва да се ползувате от тях. В същност, колцина се ползуват от звездите? Ще кажете, че те са далеч от вас. Любовта изключва всякаква близост, всякакво прегръщане. – Ами Бога, Христа не можем ли да прегърнем? – Как ще Го прегърнете, като е далеч от вас? Как ще прегърнете слънцето, звездите? – Като отидем на небето, при Христа, тогава ще Го прегърнем. – Христос не обича прегръдки.
22.9.1935г.
293. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Като излизате вечер, взирайте се в небето да различавате звездите от шеста и седма степен величина.
Те трябва да разбират от астрология, за да знаят кога съчетанията на планетите, на звездите, на слънцето е благоприятно, за да дадат онези жизнени сокове и енергии в детето.
22.9.1935г.
294. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
Вечерно време като излезнете, погледнете небето със звездите – ще видите такива малки светлинки, като светулки.
Ако ти в Слънцето виждаш Божието присъствие, ако в звездите виждаш Божието присъствие, ако в света ти виждаш Божието присъствие, ако в малките ручеи виждаш Божието присъствие, ако в болестта ти виждаш Божието присъствие, ако в богатството виждаш Божието присъствие, ако в знанието, ако в смъртта, ако във всичко виждаш Божието присъствие, ти си в правия път! Ами че там е величието!
11.10.1935г.
295. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Разбира се, звездите трябва да ги свържеш с разумни същества; тези, които светят, са разумни. Откъде иде стимулът? Музикантите често трябва да гледат звездите, защото музиката иде от звездите. Всичките като се движат из пространството, има една симфония – бетховеновата симфония е нищо пред симфонията на звездите.
13.10.1935г.
296. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Вселената е създадена, звездите са създадени, какво ние ще направим в света? Да направиш един мост от месечината до земята не може.
27.10.1935г.
297. Умих се и гледам,  НБ , София
Вие трябва да видите Бога чрез растенията, чрез животните, чрез хората, чрез всички живи същества, чрез слънцето, звездите и т. н.
30.10.1935г.
298. Единият лев, ООК , София
Слънцето, звездите изгряват точно навреме, всичко в природата работи с точност.
1.11.1935г.
299. Знание и чувствителност,  МОК , София
В небесното пространство слънцето, звездите се движат правилно.
Ние, запример, изучаваме небето, изучаваме звездите, всички тия планети, но те са резултат на същества, които са строили.
10.11.1935г.
300. Роденото от плътта,  НБ , София
Значи, има една норма, която определя разстоянията между планетите, между слънцата и между звездите.
27.11.1935г.
301. Към извора, ООК , София
Има един път, какъв е той? Ние мислим, че виждаме Слънцето, Месечината, звездите и пр.
Човек сам си е създал Слънцето, звездите и пр., няма такива работи.
1.12.1935г.
302. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Звездите, това са всички добри хора, всички учени от всички отрасли на науката, те ще бъдат тези плеяда звезди, които ще украсяват небето.
8.12.1935г.
303. Дванадесетият час,  НБ , София
При това положение няма да го карат да отиде тук-там, да носи вода, да отива на пощата, но като дойде учителят, ще почне да му разправя за слънцето, за луната, за звездите, за съединяването на елементите, ще му прави опити по химия, по физика, какви ли не научни работи ще му се преподават.
15.12.1935г.
304. Да се не изгуби нищо,  НБ , София
Казвате: Какво ни интересуват тия неща? Вас трябва да ви интересува слънцето, луната, звездите.
Звездите, с които можеш да се разбереш, са твои.
22.12.1935г.
305. Да имат живот,  НБ , София
Че какво има да се проверява? Учените хора говорят за звездите, но те са ги измерили, знаят тяхната големина, светлината им е такава, намират се на еди-какво си разстояние от земята и т. н.
Изучавайте себе си, изучавайте ближните си, изучавайте природата, изучавайте растенията, животните, водата, въздуха, звездите, слънцето.
22.12.1935г.
306. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
И след това вие, който имате толкова малки знания и такива малки разбирания, някой път пък имате друго качество, че като сте се молили на Господа, тъй, веднъж, дваж, три, четири пъти, че се докачате, казвате: „Не ме слуша Господ.“ Молиш се три пъти и се докачиш – „Не ме слуша Господ.“ Ей, че ти звездите горе може ли да ги знаеш как се въртят? Не можеш.
306.2 Земята като училище ( втори вариант )
Той прави ред наблюдения, изчислява разстоянието на звездите една от друга, изчислява за колко време дохожда светлината им до земята и т.н. Той посвещава целия си живот на звездите.
29.12.1935г.
307. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Тя е в съобщение със звездите, със слънцето, с всички планети, с всичката вселена изобщо, както и с Бога.
3.1.1936г.
308. Двата вида пеене,  МОК , София
В какво седи [то]? Поетът е човек, който хвърка из пространството, посещава звездите, слънцата. Сега аз може да ви подаря звездите, месечината.
5.1.1936г.
309. Онова, което дава живот,  НБ , София
Сегашните астрономи изучават състоянието на звездите. Някои астрономи сега започват да изучават звездите, които от милиони години са били създадени.
12.1.1936г.
310. Не съдете по лице, НБ , София
Следователно, мисълта поддържа земята и слънцето, и звездите, както и всички хора тя поддържа всичко в живота и вселената.
Слънцето, звездите, всичко е във вечно движение.
17.1.1936г.
311. Основният тон,  МОК , София
Изгряха звездите, аз заспах на леглото.“
Изгряха звездите – заспах. Ако заспиваш, звездите изгряват. При изгрева на звездите – спане има. И тъй кога изгряват звездите? – Когато спиш. А пък звездите определят един живот на спокойствие, на почивка, на равновесие на енергиите. Какво значи асцендент? Когато слънцето е асцендент, месечината и звездите. Щом имат влияние звездите, ще те приспят. Звездите, това са определени, това са функции на листата. Това са звездите.
Най-после ангажирани са и звездите с тия металически пари. Третият изгрев на звездите – това са медните пари.
Ако в тебе звездите не са изгрели, тогава и почивка не можеш да имаш. Ясно небе, в което звездите да греят, това са новите мисли. Изгревът на звездите, то е метод. Защо изгряват звездите? – Да почиваш. Отиваш да почиваш, когато звездите изгряват. Звездите свирят, пеят, музика има. То е най-хубавата почивка, когато звездите пеят. Като изгреят звездите, небето ти да е ясно. Нали на небето слънцето се явява, месечината тогава се явява и звездите и те се явяват. На този екран трябва да се яви и месечината и звездите.
Като изгряваха звездите, отивах да спя и спях през цялото време, докато звездите залезат. Като изгряваше слънцето, пак отивах на работа.“ Като изгрее слънцето – работи; като изгрее месечината – връща се вкъщи и яде; като изгреят звездите – спи.
Каквато е била работата вън, такова ще бъде и връщането вкъщи, такъв ще бъде изгревът на звездите.
Ако ти не разбираш законите на слънцето, ако ти не разбираш законите на месечината, ако ти не разбираш законите на звездите, ти не можеш да спестиш енергията си тъй както трябва. Ако ти, когато слънцето изгрява, спиш, ако отиваш да работиш когато месечината изгрява и гладуваш и когато звездите изгряват ти правиш рандеву, ти съвсем ще загазиш. Като изгряват звездите – никакво рандеву, ще спиш, никакви срещи! Нищо повече. Сегашните хора, когато звездите изгряват, търсят своето щастие.
Всичко в живота е постижимо, когато звездите изгряват.
19.1.1936г.
312. Всичко, което чух,  НБ , София
Както един астроном може да предскаже след колко години една планета може да направи едно обръщение, даже сега се мъчат да изчислят движението на слънцето, изчислява движението на звездите.
Както намираме камъните и правим къщи, така и тия същества от вечността намират туй вещество и образуват атомите, с които е построена цялата наша земя, слънчевата система, звездите.
5.2.1936г.
313. Работете с доброто, ООК , София
Мнозина от вас гадаете на боб, по картини, някои от вас сте астролози - гадаете по звездите.
12.2.1936г.
314. Тониране, ООК , София
Запример голямо знание е какво казват звездите за човека. Нищо не казват звездите за човека. Той казва: „Чакайте да видим какво говорят звездите за човечеството.“ Нищо не говорят звездите.
16.2.1936г.
315. Знайното и незнайното,  НБ , София
Вие мислите, че планетите, че звездите, нямат никакво отношение към вас? Вие мислите, че съществата от другия свят, от разумния свят нямат никакво отношение към вас? Но дали знаете или не знаете светът упражнява известно влияние върху вас – нищо повече.
21.2.1936г.
316. Дух и материя,  МОК , София
Ако наблюдавате небесната механика, като изчислявате пътищата на звездите и планетите, вие ще намерите тия линии там.
5.4.1936г.
317. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Детето е ясно небе, и при такова небе то лесно може да види звездите. Обаче, учените хора, поради мъглата на своя ум, не могат да видят звездите на небето.
Той е създал небето, звездите – всичко е създал за вас.
19.4.1936г.
318. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва, УС , София
318.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Затова апостол Павел казва: „Отчасти знаем, отчасти пророкуваме.“ Благодарение на частичното знание на нещата, геологът изследва земните пластове, химикът изучава елементите и техните съединения, астрономът и астрологът – звездите, планетите и влиянието им върху човека.
3.5.1936г.
319. Четирите качества, УС , София
Нищо повече! Любовта не се интересува от Слънцето, от звездите; не се интересува от царете, а се интересува от малките работи, дето никой не обръща внимание.
319.2 Четирите качества ( втори вариант )
Като не разбирали това, в далечното минало на човечеството се кланяли на слънцето, на луната, на звездите, като на божества.
21.8.1936г.
320. Външна и вътрешна любов , СБ , София
Тогава слънцето, звездите ще изгаснат, и който може да запали своята свещ, той ще бъде на светло.
320.2 Външна и вътрешна любов ( втори вариант )
Всичко ще изгасне, нито Слънцето, нито звездите, тъмнота ще бъде.
16.10.1936г.
321. Същественото за младите,  МОК , София
Казвам: промяна! Сега е така: ти ще смъкнеш своя кабинет, защото, ако не го смъкнеш, няма кредит отвън, няма кредит от Небето, от Слънцето, от звездите.
321.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Кредит няма отвън, от Слънцето, от звездите.
8.1.1937г.
322. Което мислиш, става,  МОК , София
322.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Какви са били причините, които са създали Слънцето; какви са били причините, които са създали планетите, кометите, звездите и т.н.
10.1.1937г.
323. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
Само онзи астроном знае какво е движението на звездите и планетите, който ги е наблюдавал и изучавал със своя далекоглед.
27.1.1937г.
324. Свещеното правило, ООК , София
Ти гледаш на животните, на облаците, на растенията, на небето, на слънцето, но като мислиш най-хубавото за Бога, ще видиш, че Бог работи в света и всички неща ги турил на място, и ще видиш кои са подбудителните причини, защо са създадени птиците, млекопитающите, растенията, реките, планините, полетата, звездите.
31.1.1937г.
325. Да сторя,  НБ , София
Той е поставил на [тяхното] място и жената, и мъжа, и ангелите, звездите, Слънцето, Луната, всички планети и звезди – на всяко нещо е определил мястото и времето на [неговото] движение из пространството.
7.2.1937г.
326. Разумният човек,  НБ , София
Погледни всичко, което виждаш: Земята, Слънцето, звездите, плодовете, растенията и животните – всичко това е създадено от Бога.
28.2.1937г.
327. Три необходими неща,  УС , София
Докато умът на човека е тих и спокоен, неговото небе е ясно и звездите се виждат добре. Когато небето на човека се помрачи, звездите не се виждат.
327.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Докато на някой умът му е тих и спокоен, небето е ясно, звездите се виждат.
7.3.1937г.
328. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Ако един обикновен човек погледне с телескоп към небето, той ще види много неща: ще види звездите, разните планети, но нищо повече не ще може да каже.
Като погледнете към небето, Слънцето, Луната, звездите – в тях е Бог.
7.3.1937г.
329. Обмяна в Божественото,  УС , София
Вечер наблюдавай звездите, изучавай съзвездията.
14.3.1937г.
330. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
А очите ѝ били толкова дълбоки, че звездите се оглеждали в тях. Толкова се надигнала тази наша дъщеря, че не можеш да се приближиш при нея.“ Какво трябва да правите с тази дъщеря? Ако аз бях майка на Петранка, ето какво щях да ѝ кажа: „Я ми кажи, Петранке, какво може да стане от моя нос, за каква работа го бива? Виж после могат ли звездите да се оглеждат в очите ми.
Знаете нещо и за звездите, за разните планети, но това знание е частично, не е още пълно, истинско знание.
4.4.1937г.
331. Степени на любовта,  УС , София
Това, за което ви говоря, е написано навсякъде: на листата на растенията, на клоните на дърветата, на минералите и кристалите, на звездите, на слънцето.
Като изучаваме слънцето, ще изучаваме и звездите, както и пътя, по който те се движат.
331.2 Степените на любовта ( втори вариант )
Онова, което ще ви говоря, то е написано на листата на растенията, в клонищата, в цветовете, в кристалите е написано, в звездите, Навсякъде, в слънчевата светлина, Навсякъде са написани Божиите закони.
И после ще изучаваме светлината и топлината на звездите.
9.4.1937г.
332. Мисълта – изходен път, МОК , София
Мислите ли, че пътят на звездите е най-лесният? Невъзможно е да вървим по този път.
28.4.1937г.
333. Умни, здрави и богати, ООК , София
Ти по биология нищо не разбираш; по геология нищо не разбираш, по астрономия нищо не разбираш, нищо не разбираш от звездите. Я ми говори за небето, за звездите. – Тия работи мен не ме интересуват. – Как не те интересуват? Какво те интересува? – Че небето Бог направи, звездите Бог направи.
9.5.1937г.
334. Ново сърце,  НБ , София
Четеш един автор и се възхищаваш; природата, която е отворена книга за тебе; Слънцето, което изгрява за тебе; звездите, които изгряват за тебе; вятърът, който лъха; водата, която тече – всички тия неща няма ли да ми говорят? Едно Същество има в тебе, То е всесилно – да имаш свещено чувство, а ти ще идеш да питаш някой философ има ли Господ, няма ли Господ.
19.7.1937г.
335. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
Цялата природа – светлината, въздухът, водата, слънцето, звездите, камъните, растенията и животните – носят в себе си частици от Божествения свят.
Същевременно среброто се намира и във водата, във въздуха, в слънцето, в луната, в звездите – почти навсякъде, но в различни количества.
335.2 Божието слово е опитано ( втори вариант )
Цялата природа и тревата, и водата, и въздухът, и камъните, и Слънцето, и звездите, и малките цветя, всичко, което вие виждате, носи нещо от Божествения свят.
Среброто се намира в звездите.
15.8.1937г.
336. Да познават, СБ , РБ , 7-те езера
Мъчнотията на съвременните хора не седи нито в слънцето, нито в звездите, но в земята, върху която те живеят.
22.8.1937г.
337. Свободно даване, СБ , РБ , София
Земята, слънцето, звездите сами трябва да се разбират, да не очакват други да ги разбират.
25.8.1937г.
338. Естественият живот, ООК , София
Ти ако си един астроном ще знаеш нещо за звездите.
29.8.1937г.
339. Но Аз ще погледна,  НБ , София
Този ангел трябва да дойде да ти покаже звездите, светлината и да те прати да разправяш на приятелите си, че той те е извел.
5.9.1937г.
340. Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ , София
Те наредиха музикално всички орбити, по които Слънцето се движи, както и звездите.
12.9.1937г.
341. Доброта и справедливост,  НБ , София
Казва се в стиха, че „турил под печат звездите“ (Иов, гл. 9, ст. 7) и неизследимите богатства Христови (вж.
19.9.1937г.
342. Идете при чистите извори,  НБ , София
Радвайте се на звездите – в тях Бог се проявява.
19.9.1937г.
343. Любов и приравняване,  УС , София
Кой от вас е направил слънцето? Кой е направил звездите, дърветата, цветята? — Ние говорим за любовта. — Това нищо не значи.
343.2 Приравняване и Любов ( втори вариант )
Как ще докажете, че обичате някого? Как ще докажете, че ме обичате? Какво сте направили за мене? Нито един от вас не е направил Слънцето, нито един от вас не е направил плодните дървета, нито един не е направил звездите.
26.9.1937г.
344. Ликвидация на века,  УС , София
Някога си разположен и гледаш към слънцето, луната, звездите – светло ти е в душата.
1.10.1937г.
345. Възможности на красотата,  МОК , София
Четете, да кажем един съвременен роман, какво ви подбужда вътре да четете романа? Ако един млад човек чете един роман, и ако един стар човек чете един роман, какви ще бъдат подбудителните причини у младия и какви у стария? Да допуснем, че вие се интересувате от астрономия, интересувате се от звездите, някои от които са на хиляди години далеч от нас.
3.10.1937г.
346. Оценяване и прилагане,  УС , София
Ето, аз не зная, колко милиарди звезди има на небето; не зная и какви същества живеят на звездите.
10.10.1937г.
347. Да видят,  УС , София
Всъщност, така ли е? Виждаш, че звездите трептят като малки светли точки на небето.
21.11.1937г.
348. И виделината свети, НБ , София
Може би тази причина да е в звездите, може да е в планетите, в земята, в самата природа, може да е в силите, които функционират.
21.11.1937г.
349. Разрешение на въпросите,  УС , София
Покрай големите си изчисления за бързината, с която се движат звездите и планетите, той се спрял върху една дребна работа, а именно: изчислил, за колко време ще се изпарят пет кубически метра вода, ако приеме, че за една година се изпарява само една капка вода.
26.11.1937г.
350. Великата работа на водата, въздуха, . топлината и светлината, МОК , София
Кое е по-хубаво, звездите да ги снемеш или да ги качваш? Какво разбирате под звезди? Сега в Холивуд има звезди. Онези, които изучават пророчествата казват: Звездите щели да снемат.
31.12.1937г.
351. Дишане, МОК , София
Ако разбираш слънцето, звездите, всичко в света е заради тебе създадено.
2.1.1938г.
352. Който приеме свидетелството Негово,  НБ , София
И тогава ще настане една епоха, че като изучавате Слънцето, звездите, растенията, животните, навсякъде ще намирате смисъл.
7.1.1938г.
353. Бъдете щедри,  МОК , София
Звездите светят, обичат ви.
2.2.1938г.
354. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
Звездите казват: „Бог в нас работи“.
6.2.1938г.
355. Красотата на Душата,  УС , София
Наблюдаваш изгряването на слънцето, на луната и звездите – нищо не оценяваш.
16.2.1938г.
356. Божественият глас, ООК , София
Слънцето, звездите Бог ги е създал за онези, които Го любят.
27.2.1938г.
357. Възвиси ме Духът,  НБ , София
Но какво може да ти предскаже един боб, едно черно кафе? Някой казва: „Звездите.“ Всяка една звезда по своя път върви.
27.3.1938г.
358. Добрата круша,  НБ , София
Една вечер този астроном, като наблюдавал звездите, вижда един грамаден човек, с километри, но той се движил така медленно в орбитата на телескопа и се чудил, казва си: „Дали главата ми е побъркана?“ Един човек, дълъг с километри.
3.4.1938г.
359. Под тебе и над тебе,  УС , София
Говори се за разстоянието на звездите и планетите от земята, но и това мъчно се схваща.
24.4.1938г.
360. Всичките народи,  НБ , София
Слънцето, звездите, топлината, въздухът, всичко, каквото съществува, Той го създал за тебе.
6.5.1938г.
361. Причина, среда, факти,  МОК , София
Обикновените хора даже не подозират за тия работи, те не подозират отношението на звездите една към друга, както мравите не подозират, че има някакви хора на земята.
8.5.1938г.
362. Който не носи кръста си,  НБ , София
Обикновените хора виждат звездите, но какво представят звездите, те не знаят.
20.5.1938г.
363. Опорна точка,  МОК , София
Ти със синия цвят може да бъдеш отличен астроном, да наблюдаваш звездите.
25.5.1938г.
364. Правият и кривият път, ООК , София
Ще има фотографии, но отношението, което съществува между звездите, какви са законите, с които то е един закон, то е една земя, неизвестна – тера инкогнита.
19.6.1938г.
365. Три фази,  НБ , София
Всеки ден виждате Господа, а казвате: „Де да го видя?“ Ако ти в светлината не може да видиш Бога, ако ти в плодните дървета не може да видиш Бога, ако ти в изворите не може да видиш Бога, ако ти в звездите не може да видиш Бога, ако във ветровете не може да видиш Бога, ако във всеки гениален човек, ако във всеки музикант, във всеки един художник не може да видиш Бога, тогава де ще го видиш? Някой се напъва и казва: „Да стана ясновидец.“ Казвам: Ти си сега ясновидец.
17.7.1938г.
366. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
Същото се отнася и до светлината на звездите. Що се отнася до обикновените хора, които гледат звездите направо с очите си, без никакви телескопи, те нищо не могат да възприемат от тяхната светлина. Те не могат да възприемат физическата светлина на звездите, а искат да възприемат Божествената. – Не, светлината на Божествената мъдрост не е достъпна още за човешките умове.
26.8.1938г.
367. Великият подтик, СБ , РБ , София
Добре е да изучавате звездите на небето.
28.8.1938г.
368. Желаният мир, СБ , РБ , София
Обаче, без тъмнина звездите нямаше да светят. Значи, в човешкия живот тъмнината е необходима, за да се проявят добродетелите – звездите.
14.9.1938г.
369. Четирите елемента, ООК , София
Ако има, ще разбереш от звездите, ако няма, няма да има. Сега няма да питаш звездите.
Любовта на звездите е най-малка, а тази на месечината е още по-малка.
21.9.1938г.
370. По закон и по любов, ООК , София
Чрез спектроскопа се разлага светлината на звездите, както и на слънцето.
28.9.1938г.
371. Закони на Любовта, ООК , София
Излез някоя вечер, за десет минути, гледай звездите, мисли за хубавото, което е [в] звездите.
2.10.1938г.
372. Любовта дава живот,  НБ , София
Всички форми, които съществуват в света, слънцето, земята, звездите, планетите, това са енергии,т.е. плод на енергии, които съществуват в природата.
6.1.1939г.
373. Основни положения на живота, МОК , София
Ако е облачна, пълна с гръмотевици е едно, ако е ясна мрачната нощ, може да видите звездите. Ще турите тръбата, ще разгледате звездите, ще влезете в съобщение с невидимия свят. И когато вечерно време излезете, че видите звездите, всичкото ви обезсърчение да се отмахне.
А пък по същия начин вечерно време звездите ще ти бъдат на помощ, че като влезеш в един салон, нали има звезди, светещи звезди, дават възможност да стане концерта. Звездите показват пътя на възможностите.
8.1.1939г.
374. Посрещането на Господа,  УС , София
Де е същественото: вкъщи, или същественото е вън от къщи? На физическото поле същественото е вън от къщи, понеже вън са слънцето и звездите, а пък вкъщи слънцето ще го видиш през един малък прозорец.
15.1.1939г.
375. Година на работа,  УС , София
Те са ви казвали: „Не бойте се, Бог нас създаде и вас създаде.“ Звездите казват: „Бог създаде нас заради вас и вас заради нас.“ Всичко в света е създадено заради нас.
15.1.1939г.
376. Ще го поставя над всички си имот,  НБ , София
Като излезете вечер да наблюдавате звездите, трябва да чуете гласа им: „За вас сме създадени.
25.1.1939г.
377. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Казват: „Нямаме място.“ Но лятна нощ е, хубаво, небето ясно, виждаш звездите, не е ли хубаво да останеш вън, да съзерцаваш? Ако те приемат вкъщи, дадат ти топла храна, вода, легло и то е хубаво.
1.2.1939г.
378. Постъпвайте съвършено!, ООК , София
Обичай Господа за добрият ден, за слънцето, за звездите.
12.2.1939г.
379. Жената самарянка,  НБ , София
Звездите на небето са механизирани, не се организирани още.
22.2.1939г.
380. Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК , София
Мнозина от вас не излизате да гледате звездите. Интересувайте се от звездите. Вие ще кажете: „Какво ще ми донесат звездите? Какво ме интересува Библията?“ Интересуват ме мислите, които са вложени в нея.
5.3.1939г.
381. Зрелостният изпит,  УС , София
Излезте да погледнете – ясно небе и звездите, облечени в най-красиви дрехи. Защото звездите са облечени с красиви дрехи. Щом излезеш и видиш, че небето е ясно и видиш звездите, то звездата, като те види, тя се покланя и ти казва: Добър вечер. Че звездите могат да се разговарят. Понеже звездите са завършили учението си, качили са се нависоко и гледат отвисоко.
19.3.1939г.
382. Божественият параход и станцията „Благовещение“,  УС , София
Ти виждаш по-малко, до шеста величина звездите.
19.3.1939г.
383. Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ , София
Че слънцето грее, че звездите изгряват, че вятърът вее, че водите и реките текат, че растенията цъфтят и дават плодове, че майките и бащите раждат, всичко това е от Бога.
31.5.1939г.
384. Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК , София
Вечерно време попитай звездите и приеми от тях някоя идея.
4.6.1939г.
385. Истинският човек,  НБ , София
Та казвате, как са станали промените със звездите.
30.8.1939г.
386. Бог иска това, ООК , София
Онези астрономи, които изучават небето и звездите, знаят следното: Ако някои звезди на небето се сближават, ако разстоянието между тях се намалява, това показва, че земята се отдалечава от тях.
3.9.1939г.
387. Слугиня на Божествената Любов,  УС , София
Да видиш звездите също струва повече от 200 000 лева.
10.9.1939г.
388. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
И днес нали виждате, че земята съществува? И слънцето, луната, звездите нали съществуват? Това са факти, които потвърждават обяснението за войната между възвишените същества.
22.9.1939г.
389. Нито близо, нито далече, МОК , СБ , РБ , София
389.2 Близо и далеч ( втори вариант )
За да може да вижда ясно звездите, астрономът трябва да постави телескопа си на точно определено разстояние от всяка звезда. Постави ли го на такава точка, на каквато звездите трябва да попаднат в фокуса, те се виждат ясно.
6.10.1939г.
390. Смяна на състоянията,  МОК , София
Вие искате да имате една хубава стая, маса, хубави обуща, да седите и да гледате слънцето, звездите и да философствате как е направен светът.
18.10.1939г.
391. Малките Божествени подтици, ООК , София
Ние знаем вече за онзи свят.“ Имате право да мислите така ето при какви условия: когато вие проговорите, умрелите да станат от гробищата; когато проговорите на камъните, и те да станат; като проговорите на замръзналата вода, тя да се разтопи; когато проговорите на Слънцето и звездите, те да ви слушат; когато заговорите на вятъра – също. Тогава може да кажете: „Аз съм човек, който като кажа една дума, умрелите стават; като кажа на водата, тя тръгва; като кажа на леда да се стопи, той се разтопява; като кажа на вятъра, той ме слуша; като кажа на Слънцето, то изгрява; като кажа на звездите и те ме слушат.“ Вече имате тогава факти.
391.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Като проговорите на замръзналата вода - тя да се разтопи; когато проговорите на слънцето и звездите - те да ви слушат; когато заговорите на вятъра - също. Тогава имате право да кажете: "Вие знаете ли аз кой съм?" Тогава може да кажете: "Аз съм човек, който, като кажа една дума - умрелите стават; като кажа на водата - тя тръгва; като кажа на леда да се разтопи -той се разтопява; като кажа на вятъра - той ме слуша; като кажа на слънцето - то изгрява; като кажа на звездите - и те ме слушат."
12.11.1939г.
392. Кротките, миротворците,  НБ , София
Провидението е взело предпазителни мерки да не стане закъсняване или избързване в движението на планетите и звездите.
6.12.1939г.
393. Търсене на изгубената дума, ООК , София
Я вижте учените колко книги са написали за звездите.
24.12.1939г.
394. Даром,  УС , София
В звездите ли е, или другаде.
29.12.1939г.
395. Право, добро, истинно,  МОК , София
На туй основание те доказват: от земята доказват, от слънцето доказват, от планетите доказват, от звездите, от храната, хиляди аргументи доказват, че ги обича Господ.
4.2.1940г.
396. Светлината на Любовта,  НБ , София
Старите астролози, които са изучавали човека по влиянието на планетите и звездите, били в общение, какво влияние имат планетите и звездите.
10.3.1940г.
397. Най-великото,  НБ , София
Чрез появяването на човека на Земята, като е създаден човек, отбелязано е на звездите, че на Земята се е появило едно същество, под името „човек“.
22.3.1940г.
398. Жилище ще направим,  МОК , София
Обича ги, понеже им е дал храна, вода, въздух, земята е създал и слънцето, и звездите е създал.
3.4.1940г.
399. Влюбване и любов, ООК , София
За тях са всичките животни в света, растенията, водите, облаците и Слънцето, и звездите, всичко за нас Бог създаде.
14.4.1940г.
400. Дървото на живота,  НБ , София
Казано е в Писанието, че Слънцето ще потъмнее, звездите ще угаснат, Луната ще потъмнее.
8.5.1940г.
401. Постижения на Любовта, ООК , София
Няма що [да] ида да се ровя в небето, в Слънцето, в Луната, в звездите – мен не ме интересуват тия работи.“
12.6.1940г.
402. Реални величини, ООК , София
Вие забелязвате звездите: когато ще се разваля времето, трептят, тяхната светлина трепти.
19.7.1940г.
403. Мъчение, труд, работа,  МОК , София
Иска звездите да изгреят, и изгряват; иска растенията да растат, и растат; иска реките да текат, и текат.
11.8.1940г.
404. Да имате любов, СБ , РБ , София
Той насочва своя телескоп към небето и вижда звездите, изучава ги и прониква в техния живот. Чрез силно увеличаване на звездите някои астрономи изучават устройството им и казват, че и там живеят разумни същества, по-интелигентни от хората на земята.
28.8.1940г.
405. Учение и служение, СБ , РБ , София
Какво ще стане с живота на земята, ако слънцето не дава изобилно своята енергия? Какво ще стане с живота на земята, ако слънцето престане да изгрява и да залязва? Моисей е казал на евреите да не се кланят на слънцето и на звездите, да не се правят никакви земни кумири и идоли.
Астрономите си служат с телескопи, за изучаване на звездите и на планетите, но все още нямат такива усъвършенствани телескопи, с които да виждат светлината и на най-малките звезди.
1.9.1940г.
406. Добрата покана, СБ , РБ , София
Съвременните астрономи изучават небето и звездите по него, от най-голямата до най-малка величина. Когато говори за светлината на звездите, астрономът трябва точно да знае разстоянието, на което те се намират от земята.
22.9.1940г.
407. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Ако имате телескоп и познавате астрономията, с помощта на телескопа можете да изучавате цялото небе, със звездите и планетите по него.
8.11.1940г.
408. Проводници,  МОК , София
Изучавате окултните науки, звездите, планетите.
10.11.1940г.
409. Процепът на Любовта,  УС , София
Звездите светят, понеже Бог ни обича.
Ще се радвате на звездите.
20.11.1940г.
410. Усилвайте връзката, ООК , София
Погледнете небето, погледнете звездитѣ, дърветата, нѣкои животни – намѣрете добрата страна.
410.2 Усилвайте връзката ( втори вариант )
Погледнете небето, погледнете звездите, дърветата, някои животни – намерете добрата страна.
22.11.1940г.
411. Обработване,  МОК , София
Ще кажете: туй, което слънцето има, и вие го имате, туй, което месечината има, и вие го имате, туй, което звездите го имат, и вие го имате.
1.12.1940г.
412. Старото и новото,  НБ , София
Да благодариш на Бога за звездите, които виждаш, за слънцето.
22.12.1940г.
413. Което е и което не е,  УС , София
Някой, учен човек, със звездите се занимава.
25.12.1940г.
414. Врата на доброто и на любовьта, ООК , София
Събира свѣтлина отъ месечината, събира и складира свѣтлината отъ звездитѣ и отъ това прави финитѣ материали, образитѣ на мислитѣ.
414.2 Врата на Доброто и на Любовта ( втори вариант )
Събира светлина от месечината, събира и складира светлината от звездите и от това прави фините материали, образите на мислите.
29.12.1940г.
415. Божествена мярка,  УС , София
Земята играе, месечината играе, слънцето играе, звездите играят, въздухът играе, водата играе, всичко играе в света, само че ние не виждаме играта.
Ако мисълта на човека не лети с аероплан и не обикаля целия свят, каква мисъл е тя? Ако с окото си човек не може да вижда и най-отдалечените звезди на небето, какво око е това? Астрономите си служат с телескопи за изучаване на звездите и планетите, но все още няма такива усъвършенствани телескопи, с които да виждат светлината и на най-малките звезди.
1.1.1941г.
416. Съработници, ООК , София
Рекитѣ, които текатъ, планинитѣ, плодоветѣ, ябълкитѣ, крушитѣ, сливитѣ, скѫпоценнитѣ камъни, звездитѣ горе – всички сѫ оставили отпечатъци.
416.2 Съработници ( втори вариант )
Реките, които текат, планините, плодовете, ябълките, крушите, сливите, скъпоценните камъни, звездите горе – всички са оставили отпечатъци.
5.1.1941г.
417. Дева зачна,  НБ , София
И месечината вечерно време току те търси и звездите те търсят. Всичко се постига, когато месечината грее, всичко се постига, когато звездите греят.
10.1.1941г.
418. Чистене съзнанието,  МОК , София
Като мислиш Божествено, ти оценяваш: слънцето изгрява заради тебе, звездите изгряват заради тебе, земята се върти заради тебе.
12.1.1941г.
419. Голямата радост,  НБ , София
Сега от старо време хората са се занимавали със звездите.
19.1.1941г.
420. Новото в живота .,  НБ , София
Аз, като разсъждавам за едно дърво и за човека, за един камък, за водата, за въздуха, за слънцето, за звездите, гледам Бога, който се проявява в цялото.
Да благодари на Бога за всички дървета, да благодари на Бога за слънцето, за звездите, за животните – за всичко което действува да благодари на Бога.
12.2.1941г.
421. Правъ пѫть, ООК , София
Въ такава нощь единъ астрономъ ще се радва, че може да наблюдава звездитѣ.
421.2 Прав път ( втори вариант )
Нощта беше прекрасна. в такава нощ един астроном ще се радва, че може да наблюдава звездите.
14.2.1941г.
422. Живот, светлина и сила,  МОК , София
Да кажем, вие не обръщате внимание на звездите.
23.2.1941г.
423. Малката любов,  УС , София
Някой ден аз реша да си дам почивка, казвам: Искам днес да си почивам, да размишлявам, да ходя, да се разхождам, да мисля за слънцето, за звездите, за големи работи.
23.3.1941г.
424. Възпитанието,  НБ , София
Като дал своето благоволение, турил слънцето, турил звездите, направил едно забавление на хората.
15.6.1941г.
425. Да просветнат,  УС , София
Ако излезете вечерно време, да се греете на звездите, ще се стоплите ли? Може да са красиви тия звезди, но вие не разбирате тяхното предназначение. Звездите са за времето, определят го хронологически. Следователно, като гледаш звездите, то е твоя минал живот. Звездите представят миналия живот, слънцето представя настоящия живот.
29.6.1941г.
426. И рече им,  НБ , София
И слънцето ще си замине, и луната ще си замине, и звездите, всичко туй ще си замине.
2.7.1941г.
427. Самообладание, ООК , София
Какво зная? На слънцето не съмъ ходилъ, на месечината не съмъ ходилъ, по звездитѣ, всичката земя не съмъ заобиколилъ, на дъното на океана не съмъ билъ.
Вие седите и казвате: „Какво съмъ азъ?“ Слънцето изгрѣва заради тебе, вѣтърътъ вѣе заради тебе, звездитѣ свѣтятъ заради тебе, всичкитѣ хора се движатъ заради тебе.
427.2 Самообладание ( втори вариант )
Какво зная? На слънцето не съм ходил, на месечината не съм ходил, по звездите, всичката земя не съм заобиколил, на дъното на океана не съм бил.
Вие седите и казвате: „Какво съм аз?” Слънцето изгрява заради тебе, вятърът вее заради тебе, звездите светят заради тебе, всичките хора се движат заради тебе.
6.7.1941г.
428. Три възгледа,  НБ , София
Разните мисли от слънцето, от звездите, от месечината, от Юпитер разни мисли идат.
Звездите особено изгряват. Звездите нямат туй съчетание, както преди хиляди години са имали.
13.7.1941г.
429. Вер Аллах – да даде Господ,  УС , София
Слънцето те обича, звездите те обичат, въздухът те обича, водата те обича, ангелите те обичат.
24.8.1941г.
430. Същината на човека, СБ , София
Достатъчно е човек да се запита кой създаде слънцето, звездите, водите, всичките блага, за да си отговори съществува ли Бог или не.
430.2 Същината на човека ( втори вариант )
Достатъчно е човек да се запита кой създаде слънцето, звездите, водите, всичките блага, за да си отговори съществува ли Бог, или не.
31.8.1941г.
431. Служение с Любов, СБ , УС , София
Ако слънцето и звездите не вършат работата си, както трябва, и те ще объркат пътя си.
7.9.1941г.
432. Което не е, УС , СБ , София
Благодарете за слънцето, за звездите, за месечината.
432.2 Законът на лъжата ( втори вариант )
Слънцето, звездите, природата, всичко е за нас.
14.9.1941г.
433. Единственото нещо, УС , СБ , София
Значи астрологията е слово за звездите. Следователно само онзи може да изучава астрологията и да се ползва от нея, който гледа на звездите като на живи, разумни същества, които говорят.
433.2 Единственото нещо ( втори вариант )
Пророците са знаели това. “Астро” значи звезда, “логос” значи слово словото на звездите.
22.9.1941г.
434. От север към юг, СБ , София
Бог е създал слънцето, луната, звездите, всички добри условия за вас да учите, да се развивате, да се радвате и след всичко това се питате: „Съществува ли Бог, или не?“ Това е все едно, като виждаш любовта, грижите на родителите си към тебе, да питаш имам ли майка и баща, или нямам.
8.10.1941г.
435. Малкият подтик, ООК , София
Ще можеш да идеш до Месечината, до звездите, ще имаш съобщение с ангелите, ще помагаш.
22.10.1941г.
436. Положителна мисъл, ООК , София
Едно време звездите не грееха както сега.
Очаквайте от Слънцето, от звездите, отвсякъде да дойдат тия блага.
16.11.1941г.
437. Да обичаш и да те обичат,  УС , София
Да благодарим на Бога всеки ден за хубавите опитности, които имаме, за хубавите мисли, които имаме, за сърцето, което имаме, за приятелите, които срещаме, за звездите, които виждаме, за цветята, които цъфтят, за бръмбарите, за рекичките, които виждаме.
19.11.1941г.
438. Повече спокойствие, ООК , София
Даром те разхожда и храна ти дал, и облекло, всичко даром ти дал, какво има да съжаляваш? На разходка си в пространството, ще държиш бележки, изучаваш звездите, Слънцето, Земята, всичко, което е направено.
Помнете, че всеки един от вас си има път, както Земята си има, както Месечината си има, както звездите си имат.
7.12.1941г.
439. Мнозина звани,  НБ , София
Кои неща в този свят са верни? – Вярно ли е, че слънцето е толкоз малко? Вярно ли е, че месечината е толкоз малка? – Вярно ли е, че звездите са толкоз малки? – Вярно ли е, че земята е по-голяма от слънцето? – Не е вярно.
Направили го тъй, че някой път да залезе, че да виждаме звездите и другите работи, не целия ден да гледаме само него.
12.12.1941г.
440. Махар Бену Аба,  МОК , София
Звездите него го имат за идеал.
14.1.1942г.
441. За добро е!, ООК , София
Тяло ти е дал, сърце, което тупти постоянно, ум, който мисли, всичките тия хора наоколо, които ти услужват, Слънцето ти служи, звездите, растенията ти служат, всичко ти служи и ти казваш: „Де е Господ?“ Чудни са хората.
21.1.1942г.
442. Млад, възрастен, стар, ООК , София
Виждаш: звездите светят.
25.1.1942г.
443. Не съдете, но садете!,  НБ , София
Като изучаваме съвременния свят от гледището на Любовта, тогава ще разберем, какво отношение има слънцето към нас, какво отношение има луната към нас, какво отношение имат звездите към нас, какво отношение имат растенията към нас, какво отношение има въздухът към нас, какво отношение има цялата земя към нас и най-дребните частици на материята какво отношение имат? – Дадат ти подарък един скъпоценен камък и ти му се радваш.
8.2.1942г.
444. И пак пишеше,  НБ , София
Направи такава нишка, че астрономите я вземат за секторите на своите телескопи, да могат да видят звездите в коя част на небето се падат.
15.2.1942г.
445. Съживява,  НБ , София
Ако ти не разбираш езика на водите; ако ти не разбираш езика на вятъра; ако ти не разбираш езика на светлината; ако ти не разбираш езика на звездите, че в какъв Господ ти вярваш? – Този, Който говори на всичките езици, на толкоз езици говори.
22.3.1942г.
446. Великият път,  УС , София
Какво има? Всеки един човек казва, че онзи, който изучава астрология, че звездите влияят. Всичките хора на земята са подобни на звездите.
29.3.1942г.
447. Да изповядваме!,  НБ , София
Де ще паднат, на кое място ще паднат? – Простите хора казват – звездите падат.
5.4.1942г.
448. Бъди верен,  НБ , София
Казва: Учен човек е, звездите снема от горе.
448.2 Бъди верна ( втори вариант )
Казва: „Учен човек е, звездите снема отгоре.“ Щом дойде дотам, трезвен е вече, разсъждава.
19.4.1942г.
449. Настана денят,  НБ , София
Пожелавам месечината, която Бог създал днес, да ви се усмихне; звездите, които Бог създал, да ви се усмихнат и вятърът в цветята и всичко, което Бог е създал, да ви се усмихне.
17.5.1942г.
450. Новото в света,  УС , София
Разговарят се със звездите на небето, навсякъде. Всичките косми, които имате, двеста и петдесет хиляди косми, това са антени за приемане говора на звездите, на слънцето, на месечината, приемат говора на растенията.
10.6.1942г.
451. Най-малкото добро, ООК , София
Отдето мина, доволен съм; каквото гледам, доволен съм; звездите като гледам, доволен съм; Слънцето като гледам, доволен съм; малките птиченца като гледам, вението на вятъра, теченията на реките, цветята като гледам, малките песъчинки като гледам, доволен съм.
5.7.1942г.
452. Неделимото,  НБ , София
В природата държавата е слънцето, религията е месечината, великите хора са звездите, преходните мисли са облаците, животът е водата, мисълта е въздухът.
Гледай на звездите – да имаш добри отношения към хората.
9.8.1942г.
453. Любов и обич,  УС , София
Светът както е направен, както изгрява слънцето, както изгряват звездите, както растат растенията, както текат реките, както духа вятърът, всичко туй за мене е проявление на Божията любов.
16.8.1942г.
454. На зазоряване, СБ , РБ , София
Звездите на небето символизират хората.
26.8.1942г.
455. Устойчиви връзки, СБ , РБ , София
Учените Го търсят по небето, по звездите – в големите неща.
29.8.1942г.
456. Любов и обич, СБ , РБ , София
456.2 Вложи в сърцето ( втори вариант )
Гледаш месечината, гледаш слънцето, гледаш звездите, те са надалече.
Казва: “Да виждате Бога.” Аз, като погледна звездите на небето, виждам лицето на Бога.
30.8.1942г.
457. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Виждайте Бога навсякъде – в камъните, във водите, в растенията, в звездите, в животните, в хората и кажете: Благословен е Господ, Който се проявява навсякъде и ни говори чрез всички живи същества.
27.9.1942г.
458. Проявление,  НБ , София
За мен звездите са свещени, Слънцето е свещено, Луната е свещена, дърветата са свещени, водата е свещена, въздухът е свещен – всичко онова, което проявява Бог, за мен е свещено.
30.9.1942г.
459. Ден на почивка и ден на радост, ООК , София
Да знаем как да се ползваме от изгряването на Слънцето и от залязването на Слънцето; да знаем да се ползваме от изгряването на Луната и от залязването на Луната; да знаем да се ползваме от звездите, от изникването на растенията, от теченията на водите и от всичко друго да се ползваме.
4.10.1942г.
460. Важни и належащи неща,  УС , София
Човек е здрав, когато звездите изгряват.
11.10.1942г.
461. Отмерени принципи и изявени факти,  НБ , София
Светът си върви по същия начин: Слънцето си изгрява, както си знае; звездите изгряват, както си знаят; реките текат по същия начин; житото расте, както знае; сливите растат, както знаят.
Денят премина, нощта настана, светът потъна, на небето се появиха звездите, в големия град светнаха къщите.
14.10.1942г.
462. Пред лицето Божие, ООК , София
Виждаш Слънцето, звездите, всичко онова, което виждаш, Господ ти говори чрез него, радвай се за това.
25.10.1942г.
463. Учител мой,  УС , София
Слънцето не създаде света, нито месечината създаде света, нито звездите създадоха света.
1.11.1942г.
464. Да направим човека,  УС , София
Когато Мойсей е писал за звездите, много ограничени понятия са имали хората.
4.11.1942г.
465. Разумни отношения, ООК , София
Казваш: „Какво ли има на звездите?“ Първо, като видя звездите, аз ще прочета заглавието на звездите, като видя книгата Библия, аз ще прочета само заглавието „Библия“.
Излезеш вечерно време, да погледнеш ясното небе, да погледнеш Луната, да погледнеш, когато изгряват звездите.
8.11.1942г.
466. Новият път,  УС , София
Христос е в светлината, във въздуха, във водата, в звездите – навсякъде е.
Като погледнеш звездите, да видиш Христа.
29.11.1942г.
467. Връзване и развързване,  НБ , София
Мене ме интересува сегашният въздух, мене ме интересува сегашното Слънце, което изгрява, интересуват ме звездите, интересуват ме сегашните жени.
16.12.1942г.
468. Три неща, ООК , София
Щом стомахът ти е здрав, ти си в съгласие със Слънцето, ти си в съгласие и със звездите, с всичко си в съгласие.
20.12.1942г.
469. Трите изкушения,  УС , София
Търсим Го някъде извън нас, търсим Го в звездите.
20.12.1942г.
470. Търсете Царството Божие,  НБ , София
Търсете Божията Мъдрост навсякъде, и в небето, и в звездите.
27.12.1942г.
471. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Ако остане вие да живеете на светлината на звездите, ако остане да уповавате на лъчите на хората, ще останете на сухо.
1.1.1943г.
472. Нова основа,  МОК , София
Като вижда звездите, да знае, че и чрез тях Бог се проявява.
Истински ученият вижда това по съчетанието на звездите, на планетите, в изгряването на слънцето.
20.1.1943г.
473. Вратата на Любовта, ООК , София
Вечерно време свири на овцете, гледа звездите и овцете пасат. „Надувай кавала“.
31.1.1943г.
474. Бог е виделина, НБ , София
Казвате: „Какъв трябва да бъде животът?“ Както звездите светят на небето, така и хората трябва да бъдат малки свещи.
7.2.1943г.
475. Ще бъдат научени, НБ , София
Когато ви говори чрез тъмнината, чрез звездите, слушайте Го.
17.2.1943г.
476. Три съзнания, ООК , София
Ангелите посещават звездите, пътуват от една звезда в друга.
28.2.1943г.
477. Мъдростта съгради, НБ , София
Имаш право да изучаваш звездите, имаш право да изучаваш водата, имаш право да изучаваш облаците, имаш право да изучаваш скъпоценните камъни, имаш право да изучаваш човешките умове, имаш право да изучаваш човешките сърца.
Имайте вяра в Онзи, Който е промислил, Който е направил Слънцето да ви свети, да ви помага, Който е направил звездите и цялата природа.
14.3.1943г.
478. Навреме и без време, НБ , София
Слънцето, което грее, звездите, които светят, вятърът, който духа, във всичко онова, което носи благо за нас, там е Бог.
25.4.1943г.
479. Слуги, ученици, синове,  УС , София
Какво ще видиш на небето, когато е покрито само с облаци? Как ще наблюдаваш звездите? Нито слънцето може да видиш. Когато небето се очисти, тогава виждаме звездите, които представят всичките велики добродетели.
13.6.1943г.
480. Сила и слабост,  УС , София
Реките, през които ходи, го обичат, звездите, всички го обичат.
20.6.1943г.
481. Създаде Небето и Земята, НБ , София
Тя трябва на мъжа да каже: „Гледай звездите. Всяка вечер да гледаш звездите и като се върнеш, ще се разговаряме.“ Никога не трябва една жена да допусне един мъж да се разговаря, докато не [е] гледал звездите. Тя да му каже: „Кажи ми какво ти казаха звездите“ и тогава да говорят.
4.7.1943г.
482. Оживяване, НБ , София
Бог се проявява в звездите.
Залюбете се с Любовта на Слънцето, залюбете се с Любовта на Месечината, залюбете се с Любовта на звездите, на растенията, на реките, на въздуха, на хляба и Бог ще ви се изяви.
7.7.1943г.
483. Иоа, ООК , София
Виждаш звездите, духа вятър – там е Господ.
11.7.1943г.
484. Озарени от Любовта, НБ , София
Месечината и звездите са отрицателната страна на живота, туй, което взема само.
21.7.1943г.
485. Онаследено и вложено, ООК , София
Тази вода може да е била под влиянието на нощта, под влиянието на звездите, може да е била под влиянието на облаците.
8.8.1943г.
486. Даровити, НБ , София
Казвам: Ако вие не може да се радвате на Слънцето, което изгрява; ако вие не може да се радвате на Слънцето, което залязва; ако ние не може да се радваме на звездите, които изгряват, на небето; ако не може да се радваме на вятъра, който духа; ако ние не може да се радваме на ония облаци, които дават напоителния дъжд сега; ако не може да се радваме на песента на онзи, който свири; ако не може да се радваме на поета, как ще разберем живота?
11.8.1943г.
487. Факти, закони, принципи, ООК , София
Изгревът на Слънцето, изгревът на звездите, с всички тия положения Природата иска да събуди спящите сили и човек да започне да мисли.
487.2 Мисли, чувства, постъпки и пеене ( втори вариант )
Изгревът на слънцето, изгревът на звездите са всичките тия положения.
15.8.1943г.
488. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Радвайте се на всичко, което виждате: на небето, на слънцето и луната, на звездите, на дърветата, на цялата природа.
22.8.1943г.
489. Новото в живота, СБ , РБ , София
Днешните страдания не може да се сравнят с бъдещата слава, която ни очаква за в бъдеще в звездите и в слънцата.
489.2 Новото в живота ( втори вариант )
Тогава всеки ще каже: „Заслужава си да страда човек, за да придобие Божията Любов.“ Днешните страдания не могат да се сравнят с радостта и славата, които ни очакват в бъдеще на Земята, на Слънцето и на звездите.
29.8.1943г.
490. Единствената сила, СБ , РБ , София
Земята, слънцето, звездите, хората, животните се движат по силата на любовта, мъдростта и истината.
3.9.1943г.
491. Проявен и непроявен, СБ , РБ , София
Съвременните хора живеят в свят, дето нещата привидно са разхвърляни, както звездите и планетите в пространството. На пръв поглед изглежда, че между звездите, планетите, островите, хората има празни пространства, които ги отдалечават едни от други, правят ги независими, разхвърляни, чужди помежду си.
3.10.1943г.
492. Проявеният живот, СБ , РБ , София
Защо и човек да не се усмихва като слънцето? Отде придоби той навика да се мръщи и навъсва? Нито луната и звездите, нито дърветата и растенията, нито камъните даже се мръщят.
10.10.1943г.
493. Двата пътя,  УС , София
Радвайте се на звездите.
17.10.1943г.
494. Синовно отношение,  УС , София
494.2 Синовно отношение ( втори вариант )
Звездите, растенията, земята не е наша.
17.10.1943г.
495. Трите пътя, НБ , София
Какво представя слънцето, какво звездите, какво цветята, пеперудите, тя не знае.
20.10.1943г.
496. Послушание, ООК , София
Звездите, дърветата, реките са също общества.
Слънцето, луната, звездите, цялата земя – всичко е създадено за тях. Ще кажете, че нямате крепостен акт за владение на слънцето, на луната, на звездите. Вие се ползвате от слънцето, от звездите, от водата, от въздуха, от всичко окръжаващо без крепостен акт, а отгоре на това, питате, може ли да живеете без крепостен акт.
496.2 Послушание ( втори вариант )
Слънцето, звездите, всичко, каквото става вас не ви интересува.
Звездите са друго общество.
Без крепостен акт може да се ползвате от звездите, от въздуха, от водата, от всичко може да се ползвате.
24.10.1943г.
497. Плодовете на Духа,  УС , София
Не се стремете да изгасите слънцето! Не се стремете да изгасите звездите! Това е огън, който нито се пали, нито се гаси.
Питам: Какво ще стане с нас, ако Бог се оттегли или ни напусне? Слънцето, звездите, луната ще изгаснат; дърветата и цветята ще изчезнат пред очите ни; красотата на вселената ще изчезне; животът ни напълно ще се помрачи.
497.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Не се старайте да угасите слънцето, не се старайте да угасите звездите, нека си горят.
29.10.1943г.
498. Млад и стар, МОК , София
Виждаш слънцето – обнадеждаваш се; виждаш звездите – обнадеждаваш се.
31.10.1943г.
499. Новото начало,  УС , София
Небето, със звездите и слънцата, е създадено за хората, да се учат и ползуват от тях.
Гледай вечер звездите и луната, радвай се на светлината им, но не разчитай на тях. Горко на оня, който разчита на светлината и на топлината на звездите.
499.2 Новото начало ( втори вариант )
Пожелали сме звездите, направил ги.
Аз считам, че някоя вечер звездите може да правят светлина или месечината да прати светлина, то не може да крепи човека. Ако остане звездите или месечината да ни пращат светлина, не зная какво би станало. Хубаво е да гледаш звездите.
14.11.1943г.
500. В Негово име, НБ , София
Радвайте се, че и слънцето, и луната, и звездите предсказват бъдещето.
Радвайте се и на звездите, които помагат за развиване на вашите дарби.
17.11.1943г.
501. Любов и безсмъртие, ООК , София
Цялата вселена пее – слънцето, земята, звездите – всички пеят.
19.11.1943г.
502. Доволен и благодарен, МОК , София
Видял си морето, небето, звездите, учен човек си, но това още не е знание.
24.11.1943г.
503. Ново разбиране, ООК , София
Докато звездите изгряват, Бог е с нас.
503.2 Ново разбиране ( втори вариант )
Господ е с нас дотогава, докато звездите [светят].
17.12.1943г.
504. Активност, МОК , София
Радвайте се на звездите, на реките и на дърветата, които виждате.
9.1.1944г.
505. Божественият ден,  УС , София
Слушайте, какво ви говорят лошите хора, но търсете добрите, както търсите светлината на звездите.
Ще отидеш в гората между дърветата; ще отидеш при изворите; вечер ще излизаш на открито да наблюдаваш звездите и да ги изучаваш; сутрин ще посрещаш изгряването на слънцето. Ще видиш, какво ще приемеш от дърветата, от изворите, от звездите и от слънцето.
505.2 Божественият ден ( втори вариант )
Ще излезеш в гората при дърветата, ще идеш при изворите, вечерно време ще излезеш да погледаш звездите, ще ги изучаваш. Ще видиш какво ще ти дадат звездите.
16.4.1944г.
506. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
Човек ако разчита на звездите остарял е съвсем, според българина.
506.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
Според българите, ако човек разчита на звездите, остарял е вече.
22.6.1944г.
507. Неразбрана и разбрана любов, ИБ , ПС , в.Острец
Може да посещаваш слънцето, месечината, звездите.
507.2 Разбрана и неразбрана любов ( втори вариант )
Ще посещаваш слънцето, месечината, звездите.
24.9.1944г.
508. Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево
За звездите не можеш да имаш тапия.
508.2 Зовът на новото ( втори вариант )
Звездите не могат да бъдат твоя собственост, да имаш тапия за тях.
22.10.1944г.
509. Милият поглед, ИБ , ПС , София
Всички растения, камъни, изгрева на слънцето, звездите, после има хиляди работи, които са останали от поколенията, трябва да ги учим.
509.2 Милият поглед ( втори вариант )
Всички камъни, растения, извори, планини, изгряването на слънцето, звездите и хиляди работи, които са останали от поколенията – всичко това трябва да се изучава.
8.12.1944г.
510. Постижения, ИБ , ПС , София
510.2 Постижение ( втори вариант )
Когато искате да се примирите с някого, изберете най-хубавия ден, когато няма нито един облак на небето; когато нощта е тиха, спокойна, и звездите светят ясно на небето; когато дърветата са пълни с плодове; когато хората живеят братски помежду си; когато Божествените прояви господстват в света.
10.12.1944г.
511. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
Звездите си знаят работата.
511.2 Нова земя ( втори вариант )
Звездите си знаят работата.
22.3.1941г.
512. Божественият параход, ИБ , София
Всички се ползуваме при тази екскурзия от всички блага, които ни се дават при пътуването из пространството: от слънцето, от звездите, от дърветата, от цветята, от реките и прочее.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.