Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Завистта е едно свойство на духовете, които са напреднали умствено, но не са довършили своето духовно развитие.
19.7.1914г.
2. Любовта, НБ , София
Разбира се, не казвам, че завистта, че гордостта няма да посетят никога нашето сърце; по някой път ще дойдат като гости, но и затуй няма да ни съдят; работата е да не правим приятелство с тях. Но някой път се хванем ръка за ръка със завистта и казваме за хората: „Той е лош, трябва да се пазите от него“, и правим живота на човека нещастен. Завистта не е нещо отвлечено, както виждате, това са съществата, които са добили отрицателни качества; дори има на земята хора, които са олицетворение на завистта.
15.10.1916г.
3. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Например, омразата и завистта са венозната кръв в човека; любовта и радостта са артериалната кръв.
Ако завистта и омразата ви посетят, дайте и на тях работа.
Казвам: Идете при Бога и любете без страх от омразата и завистта.
На същото основание, и омразата, и завистта са сили с велико предназначение, но те трябва да се приложат на място.
3.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Например омразата и завистта са венозната кръв в човека; любовта и радостта са артериалната кръв.
Ако завистта и омразата ви посетят - дайте и на тях работа.
Казвам: идете при Бога и любете без страх от омразата и завистта.
На същото основание и омразата, и завистта са сили с велико предназначение, но те трябва да се приложат намясто.
5.11.1916г.
4. Христа да придобия,  НБ , София
Това са стремежи на вашето сърце, защото гневът и завистта са неща, приятни на сърцето; окултистите биха казали, че това са стремежи на Астралното тяло.
Знайте, че може да употребите омразата и завистта като една работа на вашето сърце.
14.1.1917г.
5. Марта и Мария,  НБ , София
Омразата и Любовта постоянно работят в света, а вие имате толкова лошо мнение за омразата, за завистта.
21.1.1917г.
6. Двамата господари,  НБ , София
Между лошите хора лъжата, силата, омразата, завистта – всички тези неща са съвместими; те са естествени неща и когато двама лоши се набият, усещат временно удоволствие.
1.4.1917г.
7. Виделината,  НБ , София
Това, което разрушава, разваля съвременните хора, са следните 7 елемента: гордостта, гневът, сладострастието, леността, скъперничеството, завистта и лакомството. Бих желал в България всеки да се стреми към труд; това се отнася до гражданите, защото за тях се явява опасност от леността, а не за селяните. – Пети елемент, който руши виделината, е завистта. Завистта и гордостта са брат и сестра. Оня, когото е обладала завистта, се наслаждава, когато гледа, че другите страдат. Има и много други примери, дето се проявявала тъй злорадно завистта. Завистта се явява и у политическите хора.
20.10.1918г.
8. Дух Господен,  НБ , София
Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гневът, омразата, завистта отнемат соковете на техните чувства и мисли.
8.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Противоречията, недоразуменията, неразбирането, гнѣвътъ, омразата, завистьта отнематъ соковетѣ на тѣхнитѣ чувства и мисли.
27.10.1918г.
9. Двете заповеди,  НБ , София
Например, омразата, завистта са отрицателни сили, които тровят човешкия организъм.
9.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Напримѣръ, омразата, завистьта сѫ отрицателни сили, които тровятъ човѣшкия организъмъ.
3.11.1918г.
10. Призваните,  НБ , София
За да заминавате за онзи свят по свобода и да се връщате по свобода, трябва да се откажете от омразата, от ревността, завистта, от всички дребнавости.
10.2 Призванитѣ ( втори вариант )
За да заминавате за онзи свѣтъ по свобода и да се връщате по свобода, трѣбва да се откажете отъ омразата, отъ ревностьта, завистьта, отъ всички дребнавости.
17.11.1918г.
11. Като чуха,  НБ , София
Много просто, ще се откажете от лъжата, от кражбата, от омразата, от завистта. – “Може ли да се живее така?” – Може.
11.2 Като чуха ( втори вариант )
„И като чуха, зачудиха се.” Азъ се чудя на вашитѣ заблуждения, а вие — на моитѣ думи и се запитвате, какъ трѣбва да живѣете. — Много просто, ще се откажете отъ лъжата, отъ кражбата, отъ омразата, отъ завистьта. — Може ли да се живѣе така? — Може.
19.1.1919г.
12. Голямата вяра,  НБ , София
Ако вярата ви е голяма, лесно ще се справите с отрицателните чувства в себе си, например, с омразата, завистта и др.
4.5.1919г.
13. Изгряващото слънце,  НБ , София
И тъй, да се върнем към Бога и да живеем без религията на омразата, завистта и користолюбието.
11.5.1919г.
14. Светило на тялото,  НБ , София
Но с това ние се ограничаваме и завистта става наш спътник.
18.5.1919г.
15. Гредата,  НБ , София
Христос казва: „Извади гредата от твоето око“, а греда в твоето око е ревността, подозрението, омразата, злото, алчността, завистта и т.н.
12.2.1920г.
16. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Завистта, омразата и всички подобни отрицателни качества, това са съборени греди вътре във вашето здание – вашето тяло.
10.5.1920г.
17. Работете с Любов, ИБ , БС , София
При всички хора на маловерието гневът, омразата, завистта, лъжата и много други неща са неизбежни.
26.9.1920г.
18. С любов и вяра,  ИБ , В.Търново
Най-първата тъмнина е завистта.
20.3.1921г.
19. Фарисей и садукей,  НБ , София
Вие сте заприщили омразата, завистта, всички лоши чувства, но казвам: Братя, стената ще се събори! Джонстаун ще отиде.
19.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Вие сте запушили умразата, завистьта си, всички лоши чувства, но казвамъ ви – братя, стѣната ще се събори, Джонстаунъ ще отиде! И сега, ще се свикватъ свещеницитѣ на съборъ да ме сѫдятъ.
15.5.1921г.
20. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Съмнението е недъг на ума, а завистта, злобата – на сърцето.
20.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Съмнѣнието е единъ недѫгъ на човѣшкия умъ, а умразата, завистьта сѫ недѫзи на човѣшкото сърце.
19.6.1921г.
21. Дойди след Мене,  НБ , София
Изобщо всички положителни неща идат по закон, а отрицателните – смъртта, омразата, завистта, са без закон.
20.4.1922г.
22. Предназначението на музиката, ООК , София
От гордостта е произлязла завистта.
22.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
От гордостта е произлязла завистта.
4.10.1922г.
23. Допирните точки в природата,  МОК , София
Любовта изключва нечистотата, страданието, завистта, омразата.
6.10.1922г.
24. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Мислите ли за крадеца, за омразата, за завистта, всичко туй ще го привлечете около себе си. „Ама какво да правим?“ Ще почнеш да мислиш за доброто, ще привлечеш вибрациите на доброто, на Истината, на Мъдростта, на милосърдието, на самопожертването.
25.2.1923г.
25. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
25.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Например, егоизмът, користолюбието, завистта някога са представяли методи за работа.
14.3.1923г.
26. Силата на тъмнината и светлината,  МОК , София
Омразата, завистта, злобата – изобщо всички отрицателни чувства се дължат пак на тъмните сили в Природата.
29.4.1923г.
27. Живот вечен, НБ , София
Омразата, антагонизмът, завистта между хората, кой да управлява, кой да вземе надмощие между държавите, са причина за глад, лишения и мор.
Завистлив си, тури завистта настрана; злобен си, тури злобата настрана.
9.5.1923г.
28. Движение на разумните сили,  МОК , София
Понеже Луната събужда завистта у човека, растенията се крият от нея, в смисъл – престават да се развиват.
7.9.1924г.
29. Царе – слуги на Господа, СБ , София
Някои хора казват: „Е, грехът!“ Какво хубаво е допринесъл грехът на хората? Я ми кажете какво е допринесла лъжата на хората? Какво са допринесли злобата, омразата, завистта, всички тия грехове на хората? Нека се намери един човек, който да каже, че от всички тези пороци е донесено едно благо за хората.
29.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Какво хубаво е допринесъл греха на хората? Я ми кажете, какво е допринесла лъжата на хората? Какво са допринесли злобата, умразата, завистта, всички тия грехове, на хората? Нека се намери един човек, който да каже, че от всички Тези пороци е донесено едно благо за хората.
26.10.1924г.
30. Природа и геометрия,  МОК , София
Съревнованието е хубаво, а завистта е една спънка.
30.2 Природа и геометрия ( втори вариант )
Защото там, дето съществува завист, напредък не може да има; съревнованието е хубаво, а завистта е спънка - за да напредвате, необходимо ви е съревнование.
22.2.1925г.
31. Най-важното,  МОК , София
Омразата, завистта, съмнението – това са малки ограничения, които съществуват в едно малко пространство на човешкия ум.
15.3.1925г.
32. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Въ тѣзи корени живѣе умразата, завистьта, злобата.
32.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
В тези корени живее омразата, завистта, злобата.
21.2.1926г.
33. Изразително лице,  МОК , София
Като се оглеждате, изучавайте отличителните черти на недоволството, на гнева, на завистта и т.н.
2.1.1927г.
34. Влизане,  НБ , София
Когато хората възприемат новото учение и заживеят в космическото съзнание, омразата, завистта, недоволството – всички отрицателни черти в живота на човека ще изчезнат.
4.9.1927г.
35. Божествената мисъл,  МОК , София
Завистта е опасно чувство, защото в него няма даже микроскопическа светлинка или радост.
Стремете се да превръщате енергията на завистта в положителна.
Един художник представил завистта картинно във вид на висок планински връх, като идеал на човечеството. Идеалът привлича всички, но, поради завистта, никой не може да го постигне.
23.10.1927г.
36. По-долен от ангелите,  НБ , София
С хиляди години можете да тропате на вратата на Царството Божие, но докато не изхвърлите от себе си съмнението, подозрението, безверието, омразата, завистта и тем подобни, нито тази врата ще ви се отвори, нито учен човек ще станете.
13.11.1927г.
37. Така е писано,  НБ , София
Обаче, в този случай, завистта е проказа.
16.11.1927г.
38. Превръщане на киселините, ООК , София
Как се промъква завистта в човека? Имате един слуга, когото не обичате. Щом знаете това свойство на киселините, правете опити да замествате омразата, завистта или съмнението с такива елементи, че да се получи съвършено ново съединение, с нови и безвредни свойства в сравнение с киселината. И завистта е киселина за психическия живот, но тя става опасна, когато се придружава от омразата. Докато работи сама, завистта не е вредна киселина, но щом дойде при нея омразата, тя става опасна. Запример, какъв е произходът на завистта? – Завистта се е явила с първата проява на творческия ум в човека, и то главно в областта на неговото стяженолюбие, на желанието му да придобива повече богатства, повече знания. И всякога, когато поставят някакво препятствие в тази област, веднага в човека се явява завистта.
За следния път всеки да отговори какво чувство или какъв метод трябва да употреби срещу завистта. Някой ще каже, че срещу завистта може да се постави любовта. – Не, и най-добрите приятели могат да се скарат с любовта. За да намерите метод срещу завистта, трябва дълго време да мислите, да правите опити, да се самонаблюдавате.
Запример, омразата, завистта са психически болести, от които човек съзнателно трябва да се лекува.
Така ще намерите почвата, върху която се е развивала завистта, омразата и т. н. Съмнението, отмъщението, омразата, завистта се развиват на специфични за себе си основи, които трябва да се изучават. Например завистта не може да се развива на всякаква почва – специална почва има за нея.
Борбата между боговете, предадена в митологическите разкази, се дължи именно на тия отрицателни прояви в човека, специално на завистта.
23.11.1927г.
39. Свещ, която не гасне, ООК , София
Те говорят за омразата, за завистта.
30.11.1927г.
40. Вероятности и възможности, ООК , София
Несгодите, съмненията, завистта, омразата в живота, това е миналото на човека. Тази мисъл е завистта, която иска да ви спъне в пътя.
18.12.1927г.
41. Естествена среда,  МОК , София
Може да дойде у вас съмнението, страхът, омразата, завистта; ще се наклоните наляво, но пак ще се изправите.
22.4.1928г.
42. За съдба дойдох,  НБ , София
Всичко се отпечатва върху човешкото лице! Когато злобата, омразата, завистта и ред други пороци се загнездят у човека, те хвърлят отпечатък върху неговото лице, което започва постепенно да се деформира и обезобразява.
2.5.1928г.
43. Добри и лоши условия, ООК , София
Новият живот изключва безлюбието, омразата, завистта.
21.8.1929г.
44. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Пиянството, лакомията, одумването, завистта са елементи на нечистота.
44.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Завистта и ред още пороци са нечистота.
26.8.1929г.
45. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Това е наука! Коя е положителната черта на завистта, на ревността? – Любовта.
2.3.1930г.
46. Както светът дава,  НБ , София
Омразата, недоволството, завистта са последствия от закона на света.
Какви по-страшни бомби можете да търсите от омразата, от завистта, от лицемерието? Даже и ангелите се пазят от тях.
Натъкне ли се на лъжата, на омразата, на завистта, човек се превръща в прах и пепел – нищо не остава от него.
12.7.1930г.
47. Право си отсъдил, МС , София
Омразата, завистта, съмнението, подозрението и онази цяла плеада от недъзи, които ние познаваме, представляват бръчки на стария живот.
16.11.1930г.
48. Ще ме видите,  НБ , София
Нужна е такава любов, която да премахне злото в света; да премахне всички болести, всички несгоди; да премахне сиромашията, завистта, омразата, съмненията и раздорите.
13.3.1932г.
49. Приложете добродетел,  НБ , София
Не сме свободни от злобата, омразата, не сме свободни от завистта.
17.3.1932г.
50. Истина и Живот,  ИБ , БС , София
Не че е лош дяволът, но той подушва и щом подуши, че отиваш при Бога, той ти предава завистта.
10.4.1932г.
51. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
И най-после от тях той придобива тщеславието и казва: всичките овци трябва да дойдат в моите ръце, заради което убил брата си Авела, който бил овчар В Писанието се казва, че причината за убийството на Авела била завистта на Каина, че жертвата на брата му била приета от Бога, а тази на Каина не била приета.
24.8.1932г.
52. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Когато ленивият се влюби, той става трудолюбив, започва да работи; когато скъперникът се влюби, той става щедър; когато завистливият се влюби, завистта, омразата изчезват от него, и той става нов човек.
13.11.1932г.
53. Младост и старост,  УС , София
Подозрението, съмнението, безверието, завистта също са дългове.
5.3.1933г.
54. Истина и добро,  УС , София
Радостта е отзвук на небето, а мъчението, ревността, завистта са плод на ада.
8.3.1933г.
55. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Бутнеш друго място и се оказва, че си бутнал мястото на завистта.
55.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Запример вие бутате известни места на носа, които са свързани със страха и ставате страхливи, после бутате известни места, които са свързани с завистта и ставате завистливи.
7.6.1933г.
56. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Какво ще спечелиш от това? Нищо друго, освен завистта на хората.
16.7.1933г.
57. Елате да обядваме,  НБ , София
Когато тя влезе в човека, ще премахне сиромашията, страданията, болестите, омразата, злобата, презрението, завистта.
57.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Когато тя влезе в човека, ще премахне сиромашията, страданията, болестите, омразата, злобата, презрението, завистта.
3.9.1933г.
58. Едно звено, СБ , София
Момата, която губи конкурса, казва на първата: „Аз ще ти дам да разбереш!“ – Колко видни красавици са изгубили красотата си, благодарение на завистта! Какви ли нещастия не са ставали с красиви моми и момци! Четете по вестниците, че на еди-коя си мома, или на еди-кой си момък пръснали в лицето сярна киселина, вследствие на което се обезобразили и изгубили красотата си.
24.12.1933г.
59. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Следователно, когато ние схващаме криво работите, отде се ражда завистта в света? Завистта и ревността, това е криво схващане на живота.
26.8.1934г.
60. Който прави истината,  НБ , София
Завистта ражда ред болести.
14.10.1934г.
61. Каин и Авел,  УС , София
Благодарение на това се ражда завистта, която става причина за престъпленията в света.
17.2.1935г.
62. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Иначе, как ще обясним ние противоречията между хората? Как ще обясним омразата, или как ще обясним завистта, или убийството между хората? Вие можете да дадете каквото и да е обяснение на тези неща, но трябва да се даде едно психологическо обяснение.
3.3.1935г.
63. Насилията под слънцето,  УС , София
Завистта ще изчезне, когато човек разбере, че само онзи може свободно да яде, който предварително е работил.
3.11.1935г.
64. Герои,  УС , София
64.2 Героите ( втори вариант )
Завистта, злобата, омразата не виреят там. Завистта пак ще остане в сърцето ти.
26.2.1936г.
65. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
С това царят искал да изпита омразата и завистта на човешкото сърце.
8.3.1936г.
66. Ето младоженецът иде,  НБ , София
В сиромаха се явява завистта, в богатия – алчност.
29.3.1936г.
67. Да се възприеме Словото, УС , София
67.2 Възприемане на словото ( втори вариант )
Недоволството, съмнението, подозрението, завистта са стари навици, които причиняват разрушения.
27.9.1936г.
68. Той създава,  УС , София
Страданието, подозрението, съмнението, завистта се дължат на недоимък на Любов.
17.1.1937г.
69. Учение и служение,  УС , София
Всеки е опитал завистта на старото към новото.
17.3.1937г.
70. Плосък и объл говор, ООК , София
Гласът е резултат на омразата, завистта, самолюбието, тщеславието, на всички отрицателни черти.
21.3.1937г.
71. Старото отмина,  УС , София
Грехът, злото, завистта, безверието, безнадеждието са също ограничения, от които човек трябва постепенно да се освобождава.
22.3.1937г.
72. На своето място и на своето време,  ИБ , София
Обаче, човек не може да влезе в света на любовта, в новия живот, докато абсолютно не се откаже от омразата, от завистта – от всичко отрицателно. Който дойде до границата на любовта, той ще бъде подложен на щателно пречистване, да не остане никаква следа от омразата или завистта.
1.8.1937г.
73. Червен и светъл, СБ , РБ , 7-те езера
Запример, завистта, злобата в човека произвежда един вид страдание, омразата – друг вид. Завистта е във връзка с личните чувства на човека.
16.4.1939г.
74. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
Апостол Павел казва: „Любовта търпи, благосклонна е, не завижда.“ Завистта спада към един полуинтелигентен свят, тя не е от висок свят.
12.7.1939г.
75. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
75.2 Силата на Любовта ( втори вариант )
И у вас се заражда завистта, защо Господ е дал дрехи на ония, а на вас не, за да ги облечете.
11.8.1939г.
76. Господар и слуга, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
76.2 Служене ( втори вариант )
Щом влезе завистта в него, то започва да се смущава и да страда.
14.9.1941г.
77. Единственото нещо, УС , СБ , София
Ако някога остане свободна, тя ще се занимава със завистта, като наука. Понеже никога не е свободна, Любовта абсолютно изключва завистта като предмет, с който заслужава да се занимава.
30.6.1943г.
78. Любов и обич, ООК , София
Завистта има място на лицето.
1.9.1943г.
79. Номер първи, СБ , РБ , София
Злобата, завистта, омразата, невежеството, подозрението, користолюбието изгарят в любовта.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.