Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1914г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Защото съвременната наука фалира и тези елини познаха и се убедиха, че само Христос е, Който може да тури в порядък енергията, която се иждивява за пушки, ножове и копия.
4.10.1914г.
2. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Среда за човешката воля е силата, деятелността и енергията за работа: без работа волята се атрофира.
23.1.1915г.
3. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Изчезва ли енергията? Не.
2.5.1915г.
4. Многоценният бисер, НБ , София
И съвременната наука го потвърждава – че всякога енергията се проявява в отрицателния полюс на електрическите токове.
17.8.1915г.
5. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Вземете безжичния телеграф: отначало енергията трябва да върви през известни форми в пространството.
Зададат на човека една задача и той не може да я разреши, и почне да се чеше с показалеца си отзад; а с това той казва: „Аз съм още млад, трябва да се уча, и понеже тук е енергията, ако я прекарам в челото си, ще намеря отговора на този въпрос, тази сила трябва да излезе напред". Най-първо се чеше отвън и прекарва енергията напред в мозъка.
Където се появява счупена линия, тя преплита енергията, когато има хармония във физическия свят.
И затуй именно, тези форми, които са на работа в нашия мозък, ще претърпят известни промени: кръвоносните съдове, дихателната система, стомахът, всички клетки ще претърпят изменение; енергията от физическото поле трябва да се трансформира в духовния свят.
17.9.1916г.
6. Милосърдието, НБ , София
Но ние имаме три вида органи и три вида функции: органи, които произвеждат енергията; органи, които отпускат енергията; и органи, които предават енергията. Ако вземем един снаряд в съвременно бойно оръдие и този малък удар, който възпламенява взривното вещество, питам оръдието създава ли някаква енергия? То само пропуска и направлява енергията. Има и други органи, които предават енергията. Тъй и енергията на човешката мисъл си съществува и след като мозъкът се разруши.
17.12.1916г.
7. Спаси ни, НБ , София
Когато енергията, произвеждана от Слънцето, дойде до очите ви, тя се разбива и щом стигне до зрителния нерв, вие усещате светлина.
21.1.1917г.
8. Двамата господари,  НБ , София
Бог предоставя енергията си на втория принцип, и когато тя дойде, разумният Му Дух почва да гради.
28.1.1917г.
9. Все що е писано,  НБ , София
Сѫщо така се изчислява и енергията, която се взима отъ слънцето, за което има специални електромѣри, знаятъ всичко, което си иждивялъ и слѣдъ като си живѣлъ 100 години, знаете ли колко струвате на Бога? – Сто милиона лева струвате на Господа.
18.2.1917г.
10. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Това е законътъ на самопожертвуването, да трансформирашъ енергията.
25.3.1917г.
11. Солта,  НБ , София
Аз казвам: Той е изгубил солта си, неговата нервна система е изгубила солта си, у него енергията изтича. Ако бихме разгледали с окото на ясновидец нервите, артериите на един неврастеник, ще видим на много места пукнатини, от които изтича енергията.
22.4.1917г.
12. Божията воля,  НБ , София
12.2 Волята Божия ( втори вариант )
Неврастенията е изтичане на енергията отъ васъ, на флюидитѣ, вслѣдствие на което настѫпва обѣдняване, осиромашаване.
29.4.1917г.
13. Чистосърдечните,  НБ , София
За да премине от един свят в друг, енергията на чистотата трябва да се трансформира. Който знае тези методи и може да си служи с тях, той се ползува от енергията на чистотата и става чист във всяко отношение.
13.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Когато материята има това състояние, тази сила, то понеже между духовния и физическия свѣтъ има една прѣграда, една срѣда, та за да може тази чистота, тази сила да прѣминава отъ едно положение въ друго, отъ единъ свѣтъ въ другъ, трѣбва да се нагоди, съобразно законитѣ на този свѣть, трѣбва енергията да се трансформира.
20.5.1917г.
14. Доброто съкровище,  НБ , София
Не постъпват ли така и градинарите? Те се ползуват първо от енергията на главния източник, като пущат водата през малки вадички, за да напои и най-отдалечените кътчета на градината.
Целувките на някои изсмукват енергията на човека.
27.5.1917г.
15. Пребъдете,  НБ , София
15.2 Пръбѫдване ( втори вариант )
Ралото е човѣшкото тѣло или споредъ теософитѣ, окултиститѣ, двата вола сѫ жизненото тѣло на човѣка, чрѣзъ което се прѣдава енергията.
10.6.1918г.
16. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Докато сте били млади, енергията, която сте имали в организма си, е била толкова голяма, че сте били склонни да мислите, че тя е неизчерпаема до веки веков.
Най-опасните елементи за изразходване на енергията са страстите.
Ако пък опитът ви някой ден излезе несполучлив, ще имате малка загуба от енергията си.
7.7.1918г.
17. Трите положения,  НБ , София
В четвърт хляб има толкова енергия, колкото и в седем килограма – от човека зависи как ще използва енергията.
17.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Въ четвъртъ хлѣбъ има толкова енергия, колкото и въ седемь килограма — отъ човѣка зависи, какъ ще използува енергията.
8.9.1918г.
18. Да го посрещнат,  НБ , София
Коя е втората буква? Начинът за запазване на енергията в човека, за повдигане на човешката душа, за освобождаването й от греха.
18.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Коя е втората буква? — Начинътъ за запазване на енергията въ човѣка, за повдигане на човѣшката душа, за освобождаването ѝ отъ грѣха.
15.9.1918г.
19. Не може да се укрие,  НБ , София
Понеже са много активни, трябва по някакъв начин да впрегнат енергията си на работа.
19.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Понеже сѫ много активни, трѣбва по нѣкакъвъ начинъ да впрегнатъ енергията си на работа.
22.9.1918г.
20. Двамата братя,  НБ , София
Когато косата побелява, човек губи енергията си.
20.2 Двамата братя ( втори вариант )
Когато косата побѣлѣва, човѣкъ губи енергията си.
13.10.1918г.
21. Двата полюса,  НБ , София
Когато туряте дърва на огнището и с една клечка кибрит запалите голям огън, в кибритената клечка ли се крие енергията? В дървата. Кибритената клечка е само условие за проява на енергията. Значи, има условия и причини вън от човека, които служат като подтик за проява на енергията, скрита в него.
Енергията, която се развива при удара, се превръща в топлина.
21.2 Двата полюса ( втори вариант )
Когато туряте дърва на огнището и съ една клечка кибритъ запалите голѣмъ огънь, въ кибритената клечка ли се крие енергията? — Въ дървата. Кибритената клечка е само условие за проява на енергията. Значи, има условия и причини вънъ оть човѣка, които служатъ като потикъ за проява на енергията, скрита въ него.
Енергията, която се развива при удара, се превръща въ топлина.
20.10.1918г.
22. Дух Господен,  НБ , София
Защо само някои частички от материята губят енергията си, която после се набавя отвън? Значи, и в организма на човека се извършват процесите печалба и загуба, както и в самия Живот. Енергията от горивото минава в яденето, което домакинята готви. Физиката ни учи, че енергията в Природата се трансформира, т.е. минава от едно състояние в друго, без да се губи или създава. Значи, енергията само се видоизменя.
Ако всеки ден се гневи и не използва енергията му за работа, човек сам се разрушава.
22.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Защо само нѣкои частички отъ материята губятъ енергията си, която после се набавя отвънъ? Значи, и въ организма на човѣка се извършватъ процеситѣ „печалба и загуба,” както и въ самия животъ. Енергията отъ горивото минава въ яденето, което домакинята готви. Физиката ни учи, че енергията въ природата се трансформира, т. е. минава отъ едно състояние въ друго, безъ да се губи или създава. Значи, енергията само се видоизмѣня.
Ако всѣки день се гнѣви и не използува енергията му за работа, човѣкъ самъ се разрушава.
5.12.1918г.
23. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Това подразбира, че енергията, която е твърда, трябва да се нахрани, да се тури в масло, за да омекне.
Тази изпредена нишка показва откъде иде енергията.
23.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Хурката представя Божествения свѣтъ, а нишката, която се преде, показва посоката, отдето иде енергията.
26.1.1919г.
24. Лозата и пръчките,  НБ , София
Що се отнася за енергията и живота на Бога, това е друг въпрос.
2.2.1919г.
25. Като себе си,  НБ , София
Няма атом, йон, молекула, които да не съдържат енергията на любовта.
20.4.1919г.
26. Като го видя Петър,  НБ , София
Изчислете, колко струва енергията, която слънцето изпраща на земята. Достатъчно е да проучи земята, слънцето, енергията, която то отделя, за да схване отчасти величието на космоса.
Защо тогава след смъртта да няма енергия? Енергията съществува преди и след смъртта на съществата.
26.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Вие, учените хора на този век, сметнете каква ще бъде енергията на тази светлина, която изпълва пространството на цялата слънчева система.
15.6.1919г.
27. Учител и Господ,  НБ , София
Знаете ли какво значи думата „подчинение“? – Да се подчиняваш, значи да възприемеш енергията, да я обработваш.
Добрите хора ще дойдат в бъдеще; те стават негативни и ще започнат да обработват енергията, която имат.
Тази половина, която е обърната с лицето си към Бога, събира енергията си. Ще ме попитате: „Как тъй една и съща слънчева енергия някога е добра, а някога лоша?“ Сутрин слънчевата енергия представлява майчината любов, а следобед, когато мине меридиана, енергията се изражда, става лоша. А когато се обърнеш към Бога, енергията ти е пасивна, съзнателна.
В природата енергията трябва да се превърне. Енергията е велика сила, която прониква в нас и строи живота.
Коремоболието показва, че енергията в стомаха трябва да се превърне от положителна в отрицателна по отношение към другите енергии.
19.6.1919г.
28. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Аз говоря за енергията, която протича в Живота.
Ако няма да взема, той е сгрешил и затова казва: „Твоят баща има да ми дава, а ти, понеже имаш възможност да платиш, плати вместо него!” Когато имате едно добро разположение, трябва да съхраните енергията му в себе си. Важна наука е да съхранявате енергията на добрите мисли и желания.
Енергията на Земята сутрин е положителна, а следобед е отрицателна.
22.6.1919г.
29. Малкият закон,  НБ , София
Сега вече ще вървиш по енергията на втория конус.
29.2 Малкият закон ( втори вариант )
Сега вече ще вървиш по енергията на втория конус.
29.6.1919г.
30. Старият книжник,  НБ , София
Ако неговата брада е много широка и дълга, това показва, че енергията на този човек не е само много възбудена, но и много активна, затова дето мине, той ще произведе разрушение.
Тогава ние бихме го избегнали, без да подклаждаме повече огън, или бихме пуснали парата да излезе навън, за да се намали малко енергията у него. На хора, у които енергията е намаляла, трябва да употребим малко гориво, за да я накладем отново. Днес хората са много нервни, но това не е нищо друго, освен повишение на енергията им, затова тяхната енергия трябва да се трансформира и препрати в едно по-висше състояние на материята.
Българите знаят този начин за обмяна на енергията и затова правят сборове.
Има хора, на които енергията е много тягостна и затова на такива хора не бих дал да ми шият дреха.
Такива хора, според мене, страдат от недоимък, от изтичане на енергията им.
19.8.1919г.
31. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Косата представя енергия, която чака бъдеще развитие, от там иде енергията.
20.8.1919г.
32. Правият път, СБ , В.Търново
Аз не говоря за Доброто и злото в Природата, защото Доброто си остава Добро и злото – зло, но говоря за енергията, която служи за изпълнение на Доброто и злото; енергията е, която може да се превръща от едно състояние в друго.
Например вие искате да превърнете лошите течения, които идат сега в България, в добри, сиреч да измените направлението на енергията, да й дадете нова насока, да я отклоните от ляво към дясно; никога не можете да измените тази енергия от ляво на дясно, ако сами не вървите от ляво към дясно.
Ще видим дали ви е ясно как става превръщането на енергията, дали ще можете до следната година да превърнете енергията от ляво към дясно. Като измените енергията от ляво към дясно, вие ще прокарате в градините си по една малка вадичка, за да поливате; и тогава ще имате зеле, праз, бобец, ряпа, моркови, жито и разни плодове.
Най-лесният начин е Божественият – да въздействате морално, сиреч да се превърне енергията на едно същество от едно състояние в друго.
Другите заобикват тази енергия в него и искат да я използват; то е от обич не към душата му, а към енергията му.
22.8.1919г.
33. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Никога не пийте вода, изложена на север, защото енергията им е положителна.
Ритането не е нещо лошо, но трябва да знаете как да ритате – как да предадете ползотворно енергията, която имате. Злото в света седи именно в това, че енергията се предава на неподходящи места и с това се причинява вреда.
В ущърб на вярата се развива друго чувство, което поглъща енергията и слиза между астралния, етерния и физическия свят.
Етерното тяло е така свързано с физическото, че през неговите канали се предава енергията и се оплодотворява Земята.
Като ги намерите, пазете ги като зеницата на окото си – те ще ви предадат от енергията си и вие ще почувствате това, което трябва да почувствате.
Но като ритате, енергията, която излиза от вас, трябва да лекува хората.
Така ще си набавя енергията, която съм изгубил.
24.8.1919г.
34. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Питате се дали нямам задни цели, а ще повярвате за Слънцето? Че Слънцето е добре разположено към нас, това се вижда от енергията, която изпраща на Земята, от добрините, които повседневно ни приготвя, защото без тази енергия животът е немислим.
Страданията показват, че ние сме изгубили енергията на своя живот.
16.11.1919г.
35. Двамата свидетели,  НБ , София
Във физиката има един закон, че всеки, който иска да спести енергия, трябва да иждивява време; следователно, ако в едно отношение вие искате да спестите енергия на вашия ум, ще иждивите енергията на вашето сърце; и наопаки, ако искате да спестите енергията на вашето сърце, ще иждивите енергията на вашия ум. А енергията е подтик на това движение отвътре. Ако иждивим енергията на ума, пестим енергията на сърцето, и наопаки, ако иждивим енергията на сърцето, пестим енергията на ума. Ако почнат да говорят изведнъж двамата, съдията ще им каже: „Чакайте!“ Единият, значи, ще определя времето, другият енергията.
7.12.1919г.
36. Ще живее,  НБ , София
36.2 Ще живее ( втори вариант )
Този младеж прави своите уравнения, като иждивява енергията си, а пести времето си.
22.1.1920г.
37. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Енергията, която сега притежавате, е създадена в разстояние на много хиляди години; не мислете, че този организъм и тази енергия, които имате, са създадени веднага; да се сътворят, най-малко е взело 100—200 хиляди години.
Предчувствам вашата мисъл и вашия въпрос: „Отде и как да добием топлината и светлината ние, които искаме да светнем като желязото?" – Като минава енергията по онази жица, виждате как лампата свети; също така през вас трябва да мине Божественият ток.
22.1.1920г.
38. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Енергията се набавя много мъчно. Когато човек е здрав, той никога не губи енергията си. Но, когато започнат да се образуват тези вътрешни празнини, енергията сама по себе започва да изтича навънка от вас, и тогава вие заприличвате на една счупена стомна.
Новото раждане значи обновление – да можете да живеете едновременно и в този, и в онзи свят, или, друго яче казано, да знаете да трансформирате енергията от физическия свят в духовния, и обратно.
5.2.1920г.
39. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Ако разберете недоволството като подтик за мъчение и труд, вие сте разрешили правилно задачата на живота; но, ако го разберете, че сте поставени в неблагоприятни условия, че туй не трябвало, онуй не трябвало, енергията във вас ще се превърне в омраза и завист – ще се роди злото.
29.2.1920г.
40. Що казва Духът,  НБ , София
Когато енергията на физичния свят започне да се намалява, ние се приближаваме към правата линия; когато енергията на физичния свят започне да се увеличава, ние се приближаваме към кръга.
40.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Следователно, когато енергията на физическото поле започва да се намалява, ние се приближаваме към правата линия, а когато енергията на физическото поле започва да се увеличава, ние се приближаваме към кръга.
4.4.1920г.
41. Зачудиха се,  НБ , София
Ако можете да запазите мир и спокойствие и насочите енергията си върху очите на слепия, в него ще стане известно просветление, и той ще вижда по-ясно.
27.6.1920г.
42. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Енергията, която иде отгоре и се спира в нашия мозък, за да се прояви, ние наричаме Бог.
19.8.1920г.
43. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Младостта и енергията, която виждате в труженици, които се занимават с идеята за perpetuum mobile, се дължи именно на нея.
23.8.1920г.
44. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Светлината е произведена по един прост, обикновен начин, но енергията е окултна и се трансформира по определени закони.
30.10.1920г.
45. Две лепти,  НБ , В.Търново
В едно направление трябва да се вложи енергията.
6.3.1921г.
46. Вярата,  НБ , София
Ние считаме дългия срок за едно закръглено движение на енергията вътре в душата.
Питате: Защо остаряваме? — Ами въглищата, които са изгорели, нали трябва да нагорещят желязото? Значи, енергията от въглищата минава в желязото.
46.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Ние считаме дългия срок за едно закръглено движение на енергията вътре в душата.
Ами въглищата, които са изгорели, нали трябва да нагорещат желязото? Значи, енергията от въглищата минава в желязото.
20.3.1921г.
47. Фарисей и садукей,  НБ , София
Както учените превръщат водата в пара, а енергията на парата в електричеството, така и вие трябва да научите тоя велик закон за трансформиране – да превръщате злото в добро.
47.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Ти усѣщашъ, че нѣщо изтича отъ организъма ти, часть отъ енергията ти и се разболѣвашъ.
Както днесъ ученитѣ знаятъ да прѣвръщатъ водата въ пара, а енергията на тази пара да се прѣвръща въ електричество, тъй и вие трѣбва да научите този великъ законъ за трансформиране на злото въ добро.
27.3.1921г.
48. Сеятелят,  НБ , София
На съвременен език казано, енергията на житните зрънца се използвала в трудова повинност: за съграждане на къщи, улици, шосета, железници.
3.4.1921г.
49. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
„Ако не ядете, нямате живот в себе си.“ Аз не отричам процеса на яденето, но трябва да знаем начина за трансформиране на енергията. Като се нахраниш, трябва да трансформираш енергията, която си възприел.
Енергията трябва да се трансформира.
49.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Азъ не отричамъ яденето, но трѣбва да знаемъ начинъ за трансформиране на енергията. Слѣдъ като се наядешъ, трѣбва да трансформирашъ енергията, която си възприелъ; ако не знаешъ какъ да я трансформирашъ, тази енергия ще остане въ стомаха ти, дѣто ще станатъ наслоявания, наслоявания, докато шишето ти се затвори и ще кажешъ: „Не знамъ какво ми стана, но нѣмамъ апетитъ“.
И тъй енергията трѣбва да се трансформира.
17.4.1921г.
50. Огнената пещ,  НБ , София
50.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Слѣдователно, може да се изчисли, каква е енергията, която се употрѣбява вѫтрѣ въ това движение и т.н.
15.5.1921г.
51. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
На същото основание казвам: Енергията, която се предава към носа с удължаването му. колкото и да е малка, ще се влее в целия организъм.
25.5.1921г.
52. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Това подразбира съзнателно пренасяно на енергията от стомаха в дробовете и от дробовете в мозъка.
5.6.1921г.
53. Ангелът отговори,  НБ , София
Ония, които прилагат законите на изваждането, трябва да знаят не само простото действие изваждане, но и ония дълбоки вътрешни закони, които трансформират енергията, т.е. превръщат я от състояние на събиране в състояние на изваждане.
53.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Добрѣ, ако паритѣ ви станатъ причина да се разсипе енергията на мозъка ви, питамъ: колко струва богатството ви? Ако паритѣ ви сѫ една пукната дамаджана, едно буре или една недобрѣ устроена бъчва, въ която наливате вашето съдържание, вашия нектарь и всичко това изтече навънъ, какво ви струва бурето или дамаджаната? Изобилно бурета не ни трѣбватъ и пукнати бурета и дамаджани не ни трѣбватъ.
9.6.1921г.
54. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Енергията от стомаха трябва да се препраща нагоре.
19.8.1921г.
55. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Той е вложен в душите ви, той е вложен в мозъците ви, той е вложен във вашите тела, тъй както енергията е вложена в семето, а семето е вложено в земята.
20.8.1921г.
56. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
Не трябва да изменяме енергията на Природата, но да се съгласяваме с нейните действия, и тогава да няма думите мога, не мога, а да казваме само: „Мога“.
21.8.1921г.
57. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Които са много енергични, ще предадат от енергията си на ония, които са по-малко енергични, така ще почне обмяна на енергиите ви.
21.8.1921г.
58. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
Затова трябва да любим, понеже само Любовта е в състояние да съкрати времето и да спести енергията, като даде при това най-добрите резултати.
22.8.1921г.
59. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Не трябва да съзнаваме енергията само като физическа проява, а и да схващаме, че всяка енергия произвежда известен род приятно или неприятно впечатление, защото физическата енергия може или да ни подтикне да вървим напред, или да ни спъне.
22.8.1921г.
60. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
А когато техният път не съвпада с нашия, вие и от едната страна, и от другата страна ще харчите енергията си напразно.
Да се настройвате вътрешно и да пласирате енергията в себе си.
22.8.1921г.
61. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Енергията на единия се отбива в друга насока.
През тази година ще съсредоточавате енергията си.
2.10.1921г.
62. Поздравът на Любовта, НБ , София
Като ядеш, ще трансформираш енергията правилно, в тебе ще се явят дълбоки чувства, светли мисли и стремеж към прилагане.
Всяка душа има нужда от поздрава на слънцето, от енергията на неговите лъчи.
30.10.1921г.
63. Синът Божий,  НБ , София
Обаче, ако във вас имате съзнателния живот, настроени сте любовно към всички живи същества, вие ще превърнете тази енергия в „акаша“, и ще усещате в себе си една велика, приятна Божествена музика, и по цялото ви тяло ще се носи един велик трепет, и ще искате да предадете енергията си на всички хора.
25.12.1921г.
64. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Целунал първата си братовчедка, то е един символ, трансформиране на енергията от небето към земята, и от земята към небето.
1.1.1922г.
65. Сродни души,  ИБ , София
Така се урегулира енергията и се възстановяват нарушенията в организма.
5.2.1922г.
66. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Често енергията, която трябва да дойде за нашето сърце, не иде навреме.
2.3.1922г.
67. Трите методи на природата, ООК , София
Обаче, ако ние нямаме разположение, образуват се течения – кръгообразни, конусовидни, елипсовидни, после хиперболични, и тия течения почват да се вълнуват, и става изтичане на енергията. (II правило за хранене).
Следователно, чрез краката си възприемаме енергията.
Това е хабене на енергията.
67.2 Методи на природата ( втори вариант )
А аз казвам: Обикни храната и яж с Любов, за да използваш разумно енергията ѝ. Обаче ако храната се приема без разположение, в организма се образуват различни течения, които внасят известна дисхармония и изтичане на енергията.
Такава храна на място ли е? – Не е, това е хабене на енергията.
8.3.1922г.
68. Сила на волята,  МОК , София
68.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
Уморени сте, изгубили сте енергии; яжте рано и в 8 часа да сте на леглото си, да си почините, да наберете енергията, която сте изгубили.
9.3.1922г.
69. Четирите правила, ООК , София
Следователно, този темперамент е необходим, за да събира енергията.
69.2 Важни правила ( втори вариант )
Ако не впрегнете енергията на гнева на работа, дето мине, ще причини големи пакости: ще изкорени младите дръвчета, ще счупи клончетата, ще обрули пъпките и цветовете им. И гневът е на място, но когато енергията му се използва разумно.
26.3.1922г.
70. Които вас приемат,  НБ , София
Вашата любов е негативна, отрицателна, слаба е енергията ви.
2.4.1922г.
71. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Какво показва това? Това е само смяна на енергията, нищо повече! И когато някой говори за смъртта, ние ще му кажем, че смъртта не е нищо друго, освен сменяване на енергията в природата от едно състояние в друго.
20.4.1922г.
72. Предназначението на музиката, ООК , София
Ако вие имате тази сила, всякога може да регулирате вашия темперамент; тия възбудени състояния може да ги поляризирате и да пренасяте енергията на мозъка от едно място на друго.
72.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Ако се разгневите, ще се събуди енергията около ушите – център на разрушителните способности в човека.
27.4.1922г.
73. Окултни правила, ООК , София
Една дарба, това е накопление на енергията в дадена посока, вътре в човешката душа, от хиляди години.
73.2 Правила за живота ( втори вариант )
Как? – Енергията на омразата се връща към своя причинител.
10.5.1922г.
74. Закон на енергията, МОК , София
Ако енергията остане на лявата страна на тялото, той ще бъде умърлушен, недоволен от себе си. Какъв е церът? – Ней трябва друга приятелка, която да асимилира енергията.
74.2 Закон за енергиите ( втори вариант )
Двете приятелки, които се обичат повече, взаимно асимилират своето електричество; във втората обаче, която е по-малко обичана, остава неизползвана част от енергията и, вследствие на което се събира или в дясната, или в лявата част на тялото и.
Енергията, която тече през онзи, който дава, и през този, който взема, е Божествена и за нея се държи сметка, тя не може и не трябва напразно да се изразходва.
26.5.1922г.
75. По пътя, ООК , Витоша
Когато искаме да приемем енергията от живото слово, тя се възприема чрез ушите. Когато искаме да възприемем енергията от миризмата на цветята, ние я приемаме чрез обонянието си.
И всички трябва да имате пред вид, че за да се появи Божествената Любов у нас, Духът дълго време трябва да работи върху нашето физическо и духовно тяло, за да може да го подготви да възприеме енергията.
От растенията ние ще се научим как да употребяваме енергията в малко време, да вършим много работа.
Енергията на този камък се е предала в хляба, а от хляба се е предала на нас, в ума ни.
75.2 Правият път ( втори вариант )
Например, енергията за стомаха иде чрез храната, за дробовете – чрез въздуха, за очите – чрез светлината, за ушите – чрез живото слово, за носа – чрез аромата на цветята и т.н. Например, енергията на Любовта влиза и през устата, и през очите, и през ушите, и през носа.
2.6.1922г.
76. Изгрев и залез, ООК , София
Ако туй препятствие вървеше по този начин, щеше да има изхабяване на енергията.
7.6.1922г.
77. Мисъл, чувство и действие, МОК , София
77.2 Мисъл, чувство и действие ( втори вариант )
Не, този опит изключва всякакъв пост; определено е всеки ден да употребите малко труд, за един-два часа поне, да изразходите част от енергията си, която после да набавите чрез храната - само така ще се научите да уповавате на великия закон, който движи Живота.
15.6.1922г.
78. Мисъл и действие, ООК , София
Всеки от вас като се разгневи, какво ли не прави в къщи, а щом изчезне енергията и той е кротък като агне.
78.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Човек трябва да знае как да използва енергията от природата, да я приеме от нейния първичен източник, а не от животните. Друго щеше да бъде здравословното състояние на човека, ако той по един разумен и съзнателен начин сам би използвал енергията на природата. Засега енергията, която хората придобиват от природата, е ограничена, понеже и те сами са ограничени.
Щом изразходва енергията си, той става кротък като агне.
5.7.1922г.
79. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
Като мислите за тях, те ви стимулират с енергията си.
79.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Като мислите за животните, вие се свързвате с тях, и те ви стимулират с енергията си.
Когато някой изпадне в състояние на леност, нека мисли за животните, те обикновено са пъргави, подвижни - нуждата от храна ги е заставила по цял ден да се движат, за да задоволят глада си; като мислите за животните, вие се свързвате с тях и те ви стимулират с енергията си.
20.7.1922г.
80. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Човек съзнателно в себе си трябва да балансира енергията, физическата в астралната, астралната в умствена и после обратното.
80.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Докато сте между боровете, изучавайте ги, разговаряйте се с тях, да придобивате малко от енергията им.
2.8.1922г.
81. Деятелност на сърцето, МОК , София
Казвам: „Относителните неща се определят от времето, в което енергията и деятелността се сменят“.
4.8.1922г.
82. Превръщане на енергиите, ООК , София
Запример, заслужава ли да се превръща енергията, имате ли достатъчно енергия да я движите и т.н.
Това е трансформиране на енергията.
19.8.1922г.
83. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
Има такива машинисти, които, като карат машините, задръстват ги, не могат да използват енергията им, уморяват ги; а онзи майстор разбира как да ги поправи и разбира как да подкара своята машина.
20.8.1922г.
84. Много плод принася, СБ , В.Търново
И сега искам онези, които се мислят за стари, да се върнат най-малко 20 години назад! Вие казвате: „Остаряхме, но да са живи децата.“ – Не, ще кажете в себе си: „Аз съм млад, мога още 20 години да работя усърдно.“ Всички можем да учим и туй, което ще учим от Живата Природа, то е толкова интересно, че даже и на най-старите от вас ще може да се възобнови енергията: те ще се възродят или най-малко ще се подобрят условията за бъдещите им въплътявания, а това е от голяма полза.
21.8.1922г.
85. Истината, СБ , В.Търново
Енергията е била в шишетата, но шишетата не са самата енергия.
22.8.1922г.
86. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Не бързай, най-накрая бързай! Ще прахосаш енергията си.
1.10.1922г.
87. Живият Господ,  НБ , Русе
Парите представят енергията, която трябва да се пренесе, като необходимост за човешкото развитие.
8.10.1922г.
88. Обичен и скъп, НБ , София
По този начин, то отправя енергията си към центъра на земята.
88.2 Обичен и скъп ( втори вариант )
А котката казва: „С такова приятелство аз не искам да си хабя енергията, ние в нашата раса не искаме тази черта на кучето.
Когато енергията е свързана с центъра на земята, лицето става продълговато и мускулесто. В туй отваряне на очите енергията отива към центъра на земята.
11.10.1922г.
89. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Щом мисълта му почне да работи, енергията на новата мисъл прониква в него, започва да напоява и горните центрове на мозъка.
15.10.1922г.
90. Ангел Господен говори, НБ , София
Работниците, които влагат енергията си, от баща ти ли останаха? Питам те още: Отде взе ума си, с който се гордееш? - Даден ми е от майка ми и баща ми. Камъните са чужди, енергията е чужда, умът е чужд.
Като приемеш малко от тази храна, т.е. от слънчевата енергия, щом дойде някой при тебе, кажи му: Приятелю, днес се грях на слънце, имам достатъчно запас от енергията му, ще дам и на тебе малко.
90.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Камъните са чужди, енергията е чужда, умът е чужд, само работата е ваша, упражненията са ваши.
Да ви докажа, че съществува слънце, то значи да ви въведа в този свят, да се ползвате от силите, от енергията на слънцето.
15.10.1922г.
91. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Така ще се свърши работата и ще спестите енергията си. Вие ще се научите чрез музиката да трансформирате енергията си.
Сега тия упражнения може да ги употребиш и когато си в едно възбудено състояние, за сменяване на енергията.
18.10.1922г.
92. Психическо наблюдение,  МОК , София
Значи, когато човек е слизал от невидимия свят, по-голямата част от енергията е минавала през дясната му ръка.
22.10.1922г.
93. Окултна музика, ООК , София
И съвременните хора страдат от натрупване на енергията. На някои хора пък в горната част на ръката е натрупана енергията им, те не обичат там да ги бутат. Ако енергията е груба, тя произвежда всички тия отлагания.
1.11.1922г.
94. Нагласяване на силите,  МОК , София
Когато енергията минава от едно състояние в друго това преминаване наричаме време; разширяването при всеки даден момент наричаме пространство.
8.11.1922г.
95. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
В случая за вас не е важен характерът на буквите, нито символът, който те изразяват, но е важна интензивността на енергията, която всяка буква съдържа в себе си и която е необходима за нейното произнасяне. Белегът на звука „б" в различните народи може да бъде различен, но енергията, която е свързана със самия звук, не е произволна.
12.11.1922г.
96. Не знаете, що искате,  НБ , София
Резултатите на катетите, във време и пространство, са равни на енергията, която ги е произвела. Същото казваме и за енергията, която снарядът развива. Изчислено е, че енергията, която даден снаряд произвежда, се крие в самия снаряд.
Учените правят ред изчисления, да намерят отношението между енергията, която снарядът развива, и количеството енергия в самия снаряд, преди избухването му. Питам: Енергията, която ябълчната семка развива в процеса на развитието, в самата семка ли е? Част от енергията е в семката, част от енергията е в почвата, водата, въздуха и част – в слънчевата светлина и топлина. Като се посее в земята, семката има възможност да събере енергията на всички тези елементи и да си направи една малка къща – ябълчно дърво.
19.11.1922г.
97. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Сегашният свят е създаден от такъв един център на този свят и съединен с друг един по-велик свят, на който енергията е 100 милиона пъти по-голяма от енергията на нашия център.
22.11.1922г.
98. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Когато човек има много желания, които не може да реализира, част от енергията, която е била определена за тяхното реализиране, остава неизползвана – тази енергия е причина за гнева в човека.
13.12.1922г.
99. Закон за съотношения,  МОК , София
Източникът на енергията определя възможностите. Значи между енергията и възможностите, които тази енергия съдържа, има известно съотношение.
Значи между интензивността на енергията и продължителността на времето има съотношение.
Енергията, която се развива в първия период от живота на човека, когато той расте физически, е точно определена по количество и по време на траене. Оттам енергията минава в третия период, когато човек се развива повече умствено. Като стигне до долу, енергията взема обратно движение нагоре и образува един кръг, едно обръщане на силите. Като се знае това нещо, може да се изчисли математически след колко години, как и де ще се прояви енергията.
2.1.1923г.
100. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Следователно съзнанието и самосъзнанието са като едно условие да трансформирате енергията си.
3.1.1923г.
101. Прояви на съзнанието,  МОК , София
От точка m енергията върви по две посоки: mC и mD.
21.1.1923г.
102. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
102.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Много естествено, енергията на нашия физически, умствен, даже и морален живот иде от слънцето.
Така и възвишените същества използват енергията, т.е. огъня на вашия мозък, за своята индустрия.
7.2.1923г.
103. Добри навици,  МОК , София
Такъв човек трябва да изпраща енергията от този център към центъра на милосърдието.
Благороден човек е този, който вижда и най-малките недостатъци на своето сърце и употребява енергията си за постигане на своите най-малки желания.
Когато искате някои от вашите удове да си почине, отнемете енергията от него, да стане като мъртъв. Отнемете енергията от нея временно и тя ще бъде в пълен покой. Човек трябва да знае еднакво да разпределя енергията си по всичките части на тялото. Когато в задната част на мозъка има повече енергия, човек изпитва едно състояние; когато енергията се събира повече в слепоочните места, човек изпитва друго състояние; когато енергията се събира повече зад ушите, човек изпитва трето състояние. Ученикът трябва да учи дълго време, за да може правилно да разпределя енергията по цялото си тяло.
103.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Някой път енергията е в задната част на мозъка - ние имаме едно състояние. Ако енергията е при ушите, имаме друго състояние. Значи енергията не е еднакво разпределена.
11.2.1923г.
104. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
104.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Енергията, която се събирала в хората води към голяма опасност.
14.2.1923г.
105. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Тази линия се е образувала благодарение на енергията, складирана в един мозъчен център над слепите очи.
18.2.1923г.
106. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
106.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Не, ако праведният преяде, ще го боли коремът също, както и грешника, когато преяжда. – В какво трябва да се проявява праведният? – Първо, той трябва да бъде умен, да знае, как да яде; да се задоволява с малко храна; да използува енергията и на най-малкото количество храна.
19.2.1923г.
107. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Дойде един апаш при тебе, иска да те обере, но ти със своята мисъл може да измениш енергията вътре в неговия ум.
Ето къде е опасността: от тази вълна става събиране на енергията, затова отсега вече някои усещате нещо като сърцебиене, нещо ви бутне в нервната система.
21.2.1923г.
108. Първата родена мисъл,  МОК , София
Щом се свържете с тях, енергията, която е складирана в чувството „любов към Бога" веднага протича и към вас.
Щом енергията се разреди, кръвта почва да циркулира правилно по целия организъм и положението на болния се подобрява.
28.2.1923г.
109. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Енергията им не е еднакво разпределена по всички техни удове, вследствие на което някои органи, някои центрове страдат от излишък, а други от недоимък.
11.3.1923г.
110. Видѣхме Господа,  НБ , София
На хората мозъцитѣ не сѫ еднакво развити, въ свѣта има прѣливане на енергията – отъ положителния полюсъ на живота къмъ отрицателния полюсъ.
Слѣдователно, туй, което прѣди врѣме е било положително, слѣдъ врѣме става негативно, и прѣзъ този центъръ енергията става негативна. Енергията се напластява, напластява и тогава започватъ да ставатъ извѣстни взривове.
Като му говори и то не те гледа, то не е ангелче, въ него енергията е набрала, толкозъ гъста е, че има опасность.
110.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
С други думи казано: Енергията на мъжа излиза от морето и отива към сушата – прилив; енергията на жената върви от сушата към морето – отлив.
12.3.1923г.
111. Влияние на планетите, ООК , София
Събирайте енергията в Природата и я пращайте в слънчевия възел, в сърцето, в гортана, в челото, в задната част на главата, в горната част на главата и след туй прекарайте тази енергия около тялото си.
8.4.1923г.
112. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
112.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Енергията на храната ще проникне в целия организъм и ще му предаде нещо ново.
11.4.1923г.
113. Житно зърно,  МОК , София
Докато цъфти, то има възможност да се ползва от енергията на природата.
Сега ще ви задам задача, в продължение на една седмица да трансформирате енергията, която съдържа в тази обида и да се справите с нея.
113.2 Житното зърно ( втори вариант )
То е трансформиране на енергията.
18.4.1923г.
114. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
Енергията в природата иде главно от два източника: от центъра на слънцето и от центъра на земята.
Ако се събере много необработено, неприложено знание, енергията на това знание ще се натрупа в задната част на главата, дето са личните чувства на човека. У религиозните хора енергията е натрупана повече в центъра, в горната част на главата, дето е религиозното им чувство, вследствие на което те държат главата си изправена.
Хората представляват скачени съдове помежду си, вследствие на което може да стане преливане на енергията от един човек на друг, както се преливат течности от един скачен съд в друг.
В това отношение природата държи точна сметка за енергията, която изразходва.
Докато имате желание, вътрешен подтик в себе си за работа, вие ще имате възможност да използвате енергията, условията, които природата е предвидила за вас.
Човек трябва да бъде цвят, отворен за слънцето, да възприема енергията му, която единствена е в състояние да го оплоди.
22.4.1923г.
115. Петимата братя, НБ , София
Това може да стане в един ден, в една минута, но такава, в която енергията е толкова интензивна, че да се равнява на интензивността на 35 милионите градуси топлина на Любовта.
22.4.1923г.
116. Правилни отношения, ООК , София
Следователно никога не прекарвайте енергията си в слепите очи. Щом прекарате енергията си в слепоочните места, вие въздействате на стомаха си, а той е съставен от хиляди такива нервни ганглии. По този начин вие се обезсилвате, изтощавате енергията си, демагнетизирате се. Винаги пращайте енергията си към горната част на челото, не я оставяйте в задната част на главата си.
29.4.1923г.
117. Живот вечен, НБ , София
Как смеят богатите да ядат труда и енергията на милионите поколения без тяхното позволение? Животните, на които кожите са одрани, ще кажат на Господа: „Господи, този търговец забогатя от нашите кожи“.
13.5.1923г.
118. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Някой път е обратно: енергията от тялото може да се пренесе към раменете. Тия, у които енергията се пренася към духовния свят, раменете им нагоре стават широки, а когато енергията отива към умствения свят, главата постепенно се разраства.
Вследствие на това в Америка има следните случаи: на някой религиозен човек му дадат възможност да поговори уж само 5 минути, а той, като започне, че половин час, че 1 час, че 2, 3, 5 часа, отпуснал енергията, че не спира.
20.5.1923г.
119. Закон за контрастите, ООК , София
Никога не подпушвайте енергията на вашия мозък! Дойде ви едно желание да поскачате, да си поиграете, не го подпушвайте, дайте му ход! Вие казвате: „Е, стар човек съм, що ми трябва!“ Не се подпушвайте! Природата не обича подпушване. Ще кажете: „Време за пеене ли е?“ Ами че как ще се упражните вие, как ще си въздействате, как ще калите вашата воля? Време за калене е, да калите вашата воля, да трансформирате енергията си, защото вашата енергия, от която и да е част на мозъка, се отразява върху музикалните ви центрове.
20.6.1923г.
120. Опити,  МОК , София
Запример, опорната точка на електрическите лампи е мястото, дето енергията се проявява.
120.2 Опити ( втори вариант )
Например на тия лампи - мястото, дето се проявява енергията, е опорна точка.
Туй състояние ще се стремите да видоизменяте, да видоизменяте енергията.
22.6.1923г.
121. Първичната връзка, ИБ , София
Следователно енергията, която иде от висшите светове, остава в низшето ви естество, без да се прояви. Щом направите връзка с Бога, обмяната е правилна, енергията се използва разумно и мъчнотиите се разрешават лесно.
28.6.1923г.
122. Божественото и човешкото, ООК , София
Това е състояние, което произтича от напрежение на енергията зад ушите, но заблуждението е там, че някои, като мислят да те ударят, искат да ти внушат, че ще те убият.
1.7.1923г.
123. Ще дойдем при него, НБ , София
Тя е първият подтик на енергията.
15.7.1923г.
124. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Като се вглеждала в живота, тя дошла до заключението: Енергията, с която разполага природата, е определена точно математически.
9.9.1923г.
125. Три правила за ученика, ИБ ,БР , София
Енергията от всяка твоя дума се връща в душата ти (кога се изповядаш) и ти се очистваш.
1.10.1923г.
126. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Малко сламица му трябва.“ Парите, това са енергията, която трябва да се пренесе за нашето развитие.
21.10.1923г.
127. Разумният живот,  МОК , София
Ако правите несъзнателни движения, вие напразно харчите енергията си.
24.10.1923г.
128. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
От точка А тази енергия възлиза от физическия свят към Духовния, т.е. енергията, която минава през сърцето, възлиза към духовната страна на Божествения свят.
7.11.1923г.
129. Божественото съвършенство, ООК , София
Че ти си направил някаква къща за 100 000 лева, за това и помен няма, но енергията, която си иждивил, се отбелязва. Как и где си иждивил енергията на своя живот – това иска да знае Божественият свят, а че си бил министър, не иска да знае – това е човешко.
11.11.1923г.
130. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Тази монада B чрез своята проекция нагоре връща енергията, възприета от монадата A и образува първия клон нагоре в монадата C.
14.11.1923г.
131. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
И тъй, ще знаете закона: в Природата излишък няма и недоимък няма, затова енергията, която ви е дадена, ще я употребите разумно. А разпиляването на живота, разпиляването на енергията не е жертва.
18.11.1923г.
132. Гняв и страх,  МОК , София
Тук вече става подпушване на енергията.
28.11.1923г.
133. Волята Божия, ООК , София
Казваш: „Сърцето ме боли.“ – Не, сърцето не може да те боли, но понеже накоплението на енергията, която се набира в сърцето, е голямо и не може да изтича правилно, влюбеният почва да усеща едно стягане в сърцето, едно голямо напрежение и тогава всички казват: „По-малко любов трябва.“ Т. е., казано на наш език, по-малко напрежение трябва.
2.12.1923г.
134. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Енергията, която ние събираме в нашите тела от земята, един ден ще бъде полезна за други, по-висши същества. Щe кажете: Какво от това, ще дадем енергията си.
Атавистически, гледам, и във вас се заражда същата характерна черта – да разпръсквате енергията си във всички посоки.
2.1.1924г.
135. Единство на обичта, ООК , София
Събере ли се много електричество, енергията от мозъка трябва да се превърне в магнетическа.
6.1.1924г.
136. Отношения между проявите в природата, МОК , София
Ако енергията, която минава през окото, действа еднакво навсякъде, то центърът на вашето око ще бъде на една равнодействаща линия AB, която ще минава през гледеца C.
13.1.1924г.
137. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
Значи, енергията AB към линията МН образува един прилив.
Значи енергията AB образува един прилив към линията МН, а един отлив към линията РК. Защо е така? Понеже по линиите МН и РК се намира една разумна сила, която привлича енергията на линията AB.
16.1.1924г.
138. Приливи и отливи, ООК , София
Ако някой път енергията прави известно отклонение, трябва да знаете, че нейното естество първоначално не е било такова.
20.1.1924г.
139. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Иначе, напишеш ли нещо и го забравиш, това е изхабяване на енергията ти.
При това онези, които вървят в пътя на Божественото развитие ще изхарчат повече от своята енергия, но това харчене на енергията трябва да става разумно.
27.1.1924г.
140. Трансформиране на енергиите, МОК , София
Това е практически начин за трансформиране на енергията.
3.2.1924г.
141. Елементи в геометрията, МОК , София
Всичката опасност седи в това, че тази енергия се повръща към своя източник. (– Вредно ли се отразява това повръщане на енергията към своя източник?) – В повечето случаи се отразява вредно. При новото положение, в което се намирате сега, у вас наместо да се развива умът ви, интелигентността ви, развива се чувствителността ви и то не чувството на милосърдие, а личните чувства, честолюбието – силно се възбужда във вас енергията на задната част на главата ви.
13.2.1924г.
142. Трите състояния у човека, ООК , София
Във физиката имате един закон, че силата, енергията Е е равна на обема на масата Т, т. е. в материята всякога стават известни прояви. Следователно енергията е равна и на височината, и на ширината, и на броя на трептенията. Физиката казва, че енергията е равна на масата. Някой път обемът на масата е по-голям от енергията, а в някои случаи силата на енергията е по-голяма от масата. И в него има известна енергия, но енергията може да бъде специфична, както се взема във физиката. На какво е проява самата енергия в света? Зад енергията седи една разумна сила. Следователно вие трябва да знаете, че между отношенията на енергията и масата постоянно стават промени. Някой път движението на енергията може да спомага за вашето морално повдигане, а някой път тази енергия спомага за вашето морално падане. Един ден масата намалява, т. е. парите изчезват и остава само енергията вътре във вашия ум. Сега във физическия свят всички физици казват, че човек трябва да има достатъчно маса, в която енергията може да се прояви, т. е. постоянно трябва да има гориво за живота си.
Знаете ли какво нещо е енергията на сто и петдесет свещи? Двеста души по сто и петдесет свещи прави тридесет хиляди свещи.
16.3.1924г.
143. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
В човека сега се създава един център, който се намира още по-високо от A и пред този център енергията на личния егоизъм трябва да отстъпи.
23.3.1924г.
144. Брат ти си дойде,  НБ , София
Следователно, щом животът ти се обезсмисли, знай, че си изгубил обекта си, към който може да съсредоточиш енергията си.
9.4.1924г.
145. Тъчете мислите си!, ООК , София
Щом се реализира мисълта, умът отслабва, енергията му се изразходва и той се нуждае от набавяне на нова енергия.
Туй, което можеш да направиш в дадения случай, не седи в самите палци, а зависи от силата, от енергията, която можеш да прекараш през своите палци.
20.4.1924г.
146. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
Има естествен начин как да трансформирате енергията си.
Числото 3 означава енергията, която е извадена от почвата.
23.4.1924г.
147. Точилото и ножът, ООК , София
Когато енергията е разрушителна, ударението пада винаги върху първия слог. Когато енергията е мека, ударението пада върху последните слогове.
27.4.1924г.
148. Съграждане на доброто,  МОК , София
И когато в движението си нагоре тялото достигне своята крайна точка, то е изгубило всичката си кинетическа енергия; енергията му вече се превръща в потенциална.
Ученикът: Енергията е пропорционална на височината.
След време енергията B, като дойде до своя максимум, минава в противоположната страна и активността на B ще бъде превърната в пасивност, върху която A ще почне да расте.
30.4.1924г.
149. Добрите и лошите, ООК , София
Енергията може да се превръща.
Вие трябва да се стремите да използвате енергията, която се накопява във вашия организъм, за ваше добро.
Следователно вие ще се стремите да превръщате енергията, да я трансформирате.
По този закон вие ще се стремите да използвате разумно енергията, която е вложена във вас.
4.5.1924г.
150. Каквото попросите,  НБ , София
То било твърдо тяло, динамически акумулатор, който събира енергията от пространството и, като динамична сила, я изпраща на земята и на другите планети. Тъй щото, светлината и топлината не идват от Слънцето, но се образуват на земята от енергията, която иде от него. Действително, енергията иде от видимото Слънце, но светлината и топлината се образуват на земята. – Как се образува светлината? – Ще се помолиш на Бога, и светлината ще се яви.
11.5.1924г.
151. Млади и стари,  МОК , София
Следователно енергията от задната част на главата се уравновесява с енергията от предната част на главата. Ако космите ви стават дебели, това показва, че енергията ви, освен динамическа, станала е още и по-груба.
14.5.1924г.
152. Четирите проекции, ООК , София
Ако чувствате, че сте изгубили ума си, това значи, че енергията ви е минала във физическото ви тяло.
18.5.1924г.
153. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Енергията през пролетта е най-силна, понеже асимилирането в растенията е най-силно. Енергията през лятото отслабва, тя е два пъти по-слаба.
И енергията, която е потребна, ще се изпрати да работи във вашия мозък.
6.7.1924г.
154. Да възлюбиш, МС , София
Който разбира, защо грее слънцето, ще се ползва от енергията му.
6.7.1924г.
155. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
155.2 Разумното тълкувание на природните действия ( втори вариант )
Ако страданието насочи енергията на един поет да напише едно стихотворение за благото на човечеството, туй страдание е благословение, но ако от туй страдание той се ожесточи и напише едно злъчно стихотворение, рекох, това страдание не е разумно.
13.7.1924г.
156. Новата азбука, СБ , Мусала
От студа материята се сгъстява, сцеплението между частиците се увеличава, а енергията се намалява. Когато материята се разредява, сцеплението се намалява, а енергията се увеличава, казваме, че тялото е нагорещено.
В заключение на горното казвам: съществува закон за смяна на енергията.
12.8.1924г.
157. Каляване на материята, СБ , Мусала
Значи, за да станат тези развалини, част от енергията е била извадена нагоре, а част от енергията – надолу.
12.8.1924г.
158. Общи въпроси, СБ , ИБ , Мусала
Значи, за да станат тези развалини, част от енергията е била извадена нагоре, а част от енергията - надолу.
31.8.1924г.
159. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Набралата се енергия в младите трябва да се използува – това е една машина, енергията на която трябва да се използува.
7.9.1924г.
160. Царе – слуги на Господа, СБ , София
В духовния живот отрицателна величина е всяка величина, в която енергията е изразходвана безразборно, неразумно. Положителна величина наричат всяка величина, в която енергията е изразходвана разумно.
160.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
В духовният живот отрицателна величина е всяка величина, в която енергията е изразходвана безразборно, неразумно. Положителна величина наричат всяка величина, в която енергията е изразходвана разумно.
15.10.1924г.
161. Абсолютна справедливост, ООК , София
Мислите ли, че енергията, която се проявява в този кръг, е равномерна навсякъде? – Не. Енергията, която действа във всичките радиуси, не е равномерна.
Енергията на СD се връща пак в същия кръг, а CN е два пъти по-голям от СD като диаметър в окръжността В.
Сега някои от вас изразходват енергията си само в бърборене.
19.10.1924г.
162. Новите схващания на ученика ., МОК , София
162.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Но понеже те не са научили законите за трансформиране на енергията, вследствие на това се изявяват грубо.
22.10.1924г.
163. Възможности и прояви на Любовта, КД , София
Защото ако умът е активен, той поглъща енергията на сърцето.
Обмяна има между действията на енергията отвътре.
22.10.1924г.
164. Добрата постъпка, ООК , София
Горе, на Божественото дръвче, вие трябва да бъдете едно самостоятелно клонче, да проявите вашата самостоятелност, но ще черпите вашата енергия от енергията на това Божествено дърво.
26.10.1924г.
165. Природа и геометрия,  МОК , София
Общо взето, тогава обществените чувства, това са съзнателни растения, които изтеглят и превръщат енергията на животинското царство.
165.2 Природа и геометрия ( втори вариант )
Това не е нищо друго, освен отклонение на енергията в човешкия организъм.
26.10.1924г.
166. Раздай всичко!, НБ , София
Наистина, не всичкото желѣзо, но часть отъ енергията на желѣзото може да се трансформира въ енергия отъ златото и да влѣзе въ него.
166.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Наистина, не всичкото желязо, но част от енергията на желязото може да се трансформира в енергия от златото и да влезе в него.
2.11.1924г.
167. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
167.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
Отговор: Във физиката законът на енергията казва в какъв случай тялото се движи праволинейно и равномерно.
В новата психология трябва да се пазите от следното: ако не разбирате законите на Природата, то дълбоките преживявания, дълбоките морални сътресения, изживени неправилно, могат да ви състарят преждевременно и да ви лишат от енергията на вашата младост.
23.11.1924г.
168. Да угоди на народа, НБ , София
Слънцето изпраща само енергията, тамъ нѣма никакъвъ студъ.
168.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Слънцето изпраща само енергията, там няма никакъв студ.
23.11.1924г.
169. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
Следователно за да спре тия води, колкото и големи да стават тези реки или колкото по-големи са перпендикулярите, толкова енергията, която трябва да употребим, за да подпушим водата, ще бъде по-голяма.
АВ представлява енергията по-разредена, а АС представлява енергията по-гъста.
169.2 Светлина и знание. Музика ( втори вариант )
Следователно тия води, колкото по-големи стават, толкова по-големи са и перпендикулярите: толкова и енергията, която трябва да употребим, за да подпушим водата, ще бъде по-голяма.
10.12.1924г.
170. Неразбраното, ООК , София
Това са математически изчисления: да знае какво направление да даде на енергията.
17.12.1924г.
171. Хармонична деятелност, ООК , София
Буквата а означава енергията, която е излязла от ума ви.
21.12.1924г.
172. Миротворци, НБ , София
Каква е разликата между силата на една бомба и силата или енергията, която иде отъ слънцето? Разликата е тази, че бомбата извѣднъжъ избухва и разрушава всичко на около си, а онѣзи енергии, които идватъ послѣдователно отъ слънцето, постепенно падатъ върху човѣка, като го подигатъ и възрастватъ неговитѣ сѣменца.
172.2 Миротворци ( втори вариант )
Каква е разликата между силата на една бомба и силата или енергията, която иде от слънцето? Разликата е тази, че бомбата изведнъж избухва и разрушава всичко наоколо си, а онези енергии, които идват последователно от слънцето, постепенно падат върху човека, като го подигат и възрастват неговите семенца.
24.12.1924г.
173. Образи на живата природа, КД , София
Студът и топлината, това са две състояния на енергията, защото цялото пространство е живо.
4.1.1925г.
174. Насока и направление на енергията, МОК , София
174.2 Направление на енергиите ( втори вариант )
Затова енергията на единицата трябва да се прокара в числото 2.
14.1.1925г.
175. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Когато човек мисли, енергията преминава от едното мозъчно полушарие в другото.
18.1.1925г.
176. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
На това се дължи упадъкът на шотландската раса, когато в бялата раса енергията е положителна, има разширяваща сила на мисълта.
176.2 Двете възможности ( втори вариант )
На това се дължи упадъкът на атлантската раса, докато в бялата раса, обратно, енергията е положителна, влияе за разширение на мисълта.
18.1.1925г.
177. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Слѣдователно, ние ще се възползуваме отъ една малка нишка, ще бутнемъ едно малко бутонче, и енергията на живота ще се прояви у насъ, като топлина и свѣтлина.
177.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Следователно, ние ще се възползваме от една малка нишка, ще бутнем едно малко бутонче, и енергията на живота ще се прояви у нас, като топлина и светлина.
25.1.1925г.
178. Който иска славата, НБ , София
Иначе, вие може да имате нѣкоя хубава, хигиенична кѫща, но тя ще бѫде пропита отъ лошитѣ неразположения на работницитѣ, около която тѣ сѫ изпили до 100-ина клгр. бира, 50 клгр. вино и ракия, и тази отровена кръвь на работницитѣ е влѣзла, чрѣзъ енергията имъ, въ камънитѣ.
178.2 Който иска славата ( втори вариант )
Иначе, вие може да имате някоя хубава, хигиенична къща, но тя ще бъде пропита от лошите неразположения на работниците, около която те са изпили до 100-тина кг. бира, 50 кг. вино и ракия, и тази отровена кръв на работниците е влязла, чрез енергията им, в камъните.
4.2.1925г.
179. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Енергията, която се е набрала на повърхността на неговия мозък, се променя и човекът се освобождава от нея.
Ако парата е съзнателно същество, ще каже: „Каква е тази неправда, кой ме натиска?“ Но в това време същата външна енергия натиска върху буталото на друг цилиндър, скачен с първия, вследствие на което в първия цилиндър настава обратно движение: енергията на парата натиска сега върху буталото, то излиза постепенно от цилиндъра, парата се разширява, радва се и казва: „Настана светъл ден за мене!“ Това състояние обаче е само временно, защото има предел, додето буталото може да излиза.
25.2.1925г.
180. Отличителни черти на човешката интелигентност, ООК , София
Не казвам да хванете някои малки клончета, защото те изхабяват енергията ви, т.е. тия сили, които Природата е вложила във вас. Съвременната, бялата раса е подпушила у хората енергията около ушите им.
Туй е подпушване на енергията.
4.3.1925г.
181. Истинско служене, ООК , София
Например трябва да знаете положителна или отрицателна е енергията, която протича в предната част на вашия мозък.
Ние остаряваме преждевременно, понеже са ни отделили от слънчевата енергия, а са ни свързали с енергията на Земята.
8.3.1925г.
182. Равностранният триъгълник, МОК , София
Тогава енергията на вашата идея, ако е вода, ще изтече навън; ако е пара, пак ще излезе навън, без да извърши определената работа.
11.3.1925г.
183. Равностранният триъгълник, ООК , София
Това показва, че енергията на този човек е съсредоточена към центъра на Земята.
15.3.1925г.
184. Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК , София
Когато енергията на човека се разлива, в какво състояние се намира той? – В изпъкнало състояние.
Това показва, че енергията ви се разпилява и вие се намирате във въздухообразно състояние, у вас настава голяма сухота.
Вие трябва да изучавате и законите как да трансформирате енергията от един орган в друг.
Веднага изваждаш нож срещу този човек и му казваш: „Чакай, сега ще ти кажа на тебе!“ – Не, това е напразно харчене на енергията.
25.3.1925г.
185. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Коя е основната мисъл сега? Правилото на разумния живот е следното: количеството на храната не определя силата на живота, а качеството, разумното използване на енергията.
5.4.1925г.
186. Законътъ на внушението,  МОК , София
Щом човек има недъзи, ще знае, че е станало отбиване на енергията от правилния Ă вървеж, поради което, чрез закона на внушението, трябва да я върне в правия Ă път.
14.6.1925г.
187. Успоредните пътища,  МОК , София
Тогава енергията ще се съсредоточава в екватора.
21.6.1925г.
188. Проявленията на ума,  МОК , София
Това изтичане на енергията започва от главата, минава през гръбначния стълб и отива към центъра на Земята. И затова българите често казват за някого: „Надул нос!“ Щом се подпушите и енергията ви се събере на върха на носа, как ще се лекувате? Има един психически начин за лекуване.
Той представлява начин за отпушване на пътищата, през които тече енергията. Направите ли един малък масаж на носа си, и енергията протича.
Апостол Павел в посланията си употребява почти същите думи: „Да умъртвим тялото си.“ Аз вземам думата умъртвяване в смисъл на трансформиране на енергията.
Преди да измените наклона на енергията си, ще трябва да се спрете, да обмислите добре как да постъпите.
5.7.1925г.
189. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Какво ще бъде качеството на енергиите, които ще протичат през точките l и n? – Енергията, която ще протече през точката l, ще бъде отрицателна и низходяща, а енергията, която ще протече през точката n, ще бъде положителна или възходяща – затова отбелязваме точките с буквите –l и +n.
Сутринта енергията ви се е движила от ляво към дясно, по посока +n – възходящо състояние, качване нагоре. Следобед енергията ви се е движила от дясно към ляво, по посока –l – низходящо състояние, слизане.
Светлината усилва енергията на мозъчните клетки. Но имате ли такава малка част от енергията на някоя разумна природна сила, тя ще има грамаден ефект и с нея ще можете да дигнете Земята нагоре в пространството.
19.7.1925г.
190. Учтивият човек,  МОК , София
Тя дава по малко енергия и изисква от съществата, които са свързани с нея, да бъдат внимателни, да пестят енергията, която е вложена в техния организъм.
И тъй, причината за песимистичните състояния, които се зараждат у младите и у старите хора, се дължи главно на неразумното използване на енергията на техния организъм, вследствие на което настава преждевременно изтощение на силите им.
26.7.1925г.
191. Свободни движения,  МОК , София
При правия път времето се съкращава, а енергията се изразходва; при криволинейния път времето се изразходва, а енергията се пести. Казвам: който е силен, нека бърза; който е слаб, бавно да върви, да пести енергията си. С това Природата иска да ви каже: „Слабият не трябва да върви в праволинейния път, а трябва да криволичи в пътя си.“ Значи слабият човек трябва да пести енергията си, а силният човек трябва да пести времето си. И двете неща са еднакво важни: и енергията, и времето.
Мнозина не се интересуват от въпроса, има ли живи същества на Слънцето, или няма, защото те не са в състояние да използват енергията на тия същества.
29.7.1925г.
192. Съвместими отношения, ООК , София
След силния тон трябва да предизвикаме мек, за да може да използваме енергията на силния тон.
5.8.1925г.
193. Разумни наблюдения, ООК , София
Питам: енергията, която ви дава господарят сега, същата ли е като първата? Той ви дава сега повече енергия, понеже вие работите заради него двойно повече.
25.8.1925г.
194. Високият връх, СБ , В.Търново
То е преобразуване на енергията от едно по-гъсто състояние в едно по-рядко, от едно спящо състояние в едно будно.
29.8.1925г.
195. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Направете упражнението и произнесете формулата: свѣтлина за ума, топлина за сърдцето и душата, и чистота за тѣлото и клѣткитѣ! Чистота се изисква отъ всинца ви! Това е цѣла наука! Трѣбва да има тукъ една дъска, за да ви покажа, какъ се събира енергията въ човѣшката глава, но то ще остане за въ бѫдеще, когато бѫдете по-готови. Тогава ще се заемемъ съ изучаване набирането енергията въ човѣшкия мозъкъ.
195.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Направете упражнението и произнесете формулата: светлина за ума, топлина за сърдцето и душата, и чистота за тялото и клетките! Чистота се изисква от всинца ви! Това е цяла наука! Трябва да има тук една дъска, за да ви покажа, как се събира енергията в човешката глава, но то ще остане за в бъдеще, когато бъдете по-готови. Тогава ще се заемем с изучаване набирането енергията в човешкия мозък.
Чистота се изисква от всинца ви? Това е цяла наука! Трябва да има тук една дъска, за да ви покажа как се събира енергията в човешката глава, но то ще остане за в бъдеще, когато бъдете по-готови. Тогава ще се заемем с изучаване на набирането на енергията в човешкия мозък.
15.11.1925г.
196. Време и сила, МОК , София
Като се свърши с творчеството, започва се вътрешната обработка на материята и на енергията.
Това показва, че изтичането и втичането на енергията от техния организъм става леко, без съпротивление.
196.2 Време и сила ( втори вариант )
Като се свърши творчеството, започва се вътрешната обработка на материята и на енергията.
Това показва, че изтичането и втичането на енергията от техния организъм става леко, без съпротивление.
18.11.1925г.
197. Козативни сили, ООК , София
Следователно тази енергия трябва да има за знаменател число, което да представлява формативна сила, която ще може да превърне енергията на единицата в производна.
22.11.1925г.
198. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Следователно, ако подпушите известно ваше желание, енергията на това желание се сгъстява и ви заставя да се движите в по-гъста среда.
10.1.1926г.
199. Действие и противодействие,  МОК , София
Следователно, когато човек противодейства на своите морални чувства, енергията от тази област слиза долу, зад ушите, в ада.
Щом забележите известен застой на енергиите си, започнете да пеете, да отпушите центровете си, за да потече енергията през тях.
17.1.1926г.
200. Изваждане,  МОК , София
Щом стигне върха, той ще си даде сметка колко енергия е изразходвал и тогава ще си отговори струва ли си човек да изразходва толкова много енергия, за да се качи на върха, или е по-добре да запази енергията си и да предпочете пътя на малките съпротивления.
27.1.1926г.
201. Външни влияния, ООК , София
Един българин казваше, че с енергията на един тон въглища той могъл с един локомотив и 60 вагона да обиколи земята три пъти. - Възможно е.
31.1.1926г.
202. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
Природата дава на човека време и енергия, като му заповядва да пести енергията за сметка на времето. Тя не позволява да се харчи енергията ѝ напразно. Природата разполага с изобилна енергия, но на никого не позволява да иждивява енергията ѝ напразно. Тази е причината, поради която на ученика се препоръчва съзнателна работа върху себе си, за да хармонизира своите мисли и чувства, да дойде до положение разумно да иждивява енергията на Природата.
14.2.1926г.
203. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Когато Невидимият свят създава специална работа на човека, той има предвид да впрегне енергията му, да отклони вниманието му от мрачните състояния, на които човек се е натъкнал, и по този начин да му помогне.
14.2.1926г.
204. Позвах Сина си,  НБ , София
Следователно, тия две състояния на водата са като полюси за акумулиране на енергията, т.е. те са необходими като обнова на енергията при сегашното й състояние.
21.2.1926г.
205. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Страхът се появил, когато енергията в своите проявления е била чрезмерно силна.
24.2.1926г.
206. Обмяна, ООК , София
Обикновено в скръбта си човек усеща едно особено разбъркване, едно скъсяване на мозъчните нерви, вследствие на което енергията в организма му не тече правилно.
17.3.1926г.
207. Редът на числата, ООК , София
Колкото по-интензивна е енергията, която нашият организъм съдържа, толкова по-благотворна е тя. Колкото по-малко интензивна е енергията, толкова по-вредна е тя.
Казвате: „И с духовния човек ли става това нещо?“ Дали вие сте духовен или светски човек, безразлично е това; има периоди в живота на човека, когато енергията в него се пробужда.
За пример, енергията в неговия мозък се движи спиралообразно, като минава постепенно от едно в друго полушарие. Ако този човек не е страхлив, енергията протича спокойно от едното полушарие в другото, без той да изпитва някакви сътресения или неправилности.
21.3.1926г.
208. Закон на съпоставяне,  НБ , София
В какво седи закона на щастието? - Ще обикнеш един човек, не той да те обича, но ти да го обичаш, и тъй да вложиш енергията си в него, че никаква сила в света да не е в състояние да те разедини.
24.3.1926г.
209. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Казано е, обаче, да се пести енергията, а да се харчи времето. Дойде ли до времето, може да се дава, колкото искаме: 100–200–300 и повече години нищо не са за нас; дойде ли до енергията, ние я теглим на везни до една стохилядна част от грама. Човек, който е изразходвал енергията си без сметка, той скоро остарява и казва: „Тежък е животът, остарях вече!“ Ние знаем как е остарял този човек. Той е изхарчил преждевременно енергията си и когато трябва да живее, той се намира вече пред фалит и затова умира.
18.4.1926г.
210. Зазоряване,  НБ , София
Енергията на вълка са енергии, които отиват към центъра на Земята.
25.4.1926г.
211. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Сега онези, които не разбират закона за превръщането на енергията се смущават от противоречията, които съществуват в света.
28.4.1926г.
212. Здравословни условия, ООК , София
Знае се само, че енергията на дясната ръка се прелива в лявата.
16.5.1926г.
213. Ще ми изявиш,  НБ , София
Енергията от тяхното тяло започва да изтича много бързо и неправилно, без да спира, вследствие на което по някой път цялото тяло пожълтява.
19.5.1926г.
214. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
От физиката знаете, че енергията от положителния полюс минава в отрицателния.
30.5.1926г.
215. Окултни познания,  МОК , София
С други думи казано: веднъж дошъл на Земята, човек трябва да знае как да трансформира енергията си от по-високо в по-ниско състояние.
215.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Или казано в друг смисъл, да имаш онова съзнание да трансформираш енергията си от едно високо състояние в едно по-ниско състояние.
Следователно сега 8, енергията на тези разумни същества, има специални качества.
И в цялото ходене енергията не трябва да се иждивява.
2.6.1926г.
216. С чия воля?, ООК , София
Ябълката, като вижда, че е родила толкова много плодове, които не ще може да отгледа изведнъж без ущърб на своя живот, тя задържа част от енергията за себе си, а другата част изпраща само към известен брой плодове, които се развиват правилно. Изразходва ли се енергията на човека, организмът се изтощава и животът му се обезсмисля.
16.6.1926г.
217. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
За пример как се движи енергията във вашия мозък не знаете. Според закона на еволюцията енергията във вашия мозък се движи спиралообразно, отгоре надолу и отдолу нагоре.
За пример вие трябва да знаете каква енергия излиза от всеки пръст на ръката, както и от цялата ръка; след това трябва да знаете към кои центрове отива и какво направление взима енергията, която излиза от ръката ви.
29.8.1926г.
218. Добро и съвършенство, СБ , София
Значи, енергията, тази разумна сила, която се проявява в корените на вашия живот, която действа долу в земята, ще се прояви и в клоните, т.е. в по-висшите области на вашия живот.
Не губете напразно енергията си, защото другояче ще имате същата опитност, каквато са имали всички хора, които са живели преди вас.
Затова за всички идеи, които искате да прокарате в света, трябва да имате една усилена интензивност, т.е. енергията, която ще изразходвате за постигането на тази идея, трябва да съответства на самата реалност.
3.10.1926г.
219. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
Тела, от енергията на които става постоянно изтичане, горят и изгарят.
219.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Известни тела, на които енергията е влята, имат изтичане, те изгарят, свършват се. [В] тела, в които няма нито вливане, нито изливане, може ли да има горение? Не може.
17.10.1926г.
220. Любов и вяра,  МОК , София
220.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Дали ти ще се гневиш, или ще мислиш добро или зло, той мисли най-първо - енергията, която ще излезне из твоята мисъл, електричеството, той използува тази енергия за себе си.
Без скръб е десет пъти по-лошо, само че [на] тази скръб да се трансформира енергията в радост, във възходяща степен.
20.10.1926г.
221. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Между енергията, която носи мисълта от тялото А, и тази, която се връща назад в тялото В, има известно отношение.
24.10.1926г.
222. Ако говоря,  НБ , София
Дотогава ще им давам малко енергия, ще развалям стомасите им, защото те ме пекат на огън.” И наистина, когато се вари боб, първата му люспа се напуква, и всичко хранително, както и голяма част от енергията, която се съдържа в нея, отлетява, излиза навън, а от боба остава главно онова, което надува стомаха, без да го ползва много.
Ако можете да задържите енергията, която днес имате, вие много ще се ползвате.
3.11.1926г.
223. Човешкият дух, ООК , София
Те изчерпват енергията на човека, без да му дадат нещо.
7.11.1926г.
224. Моисей и Христос,  НБ , София
И като планински върхове, те събират енергията от живата природа - от снеговете, от атмосферата, от светлината, от топлината и от ветровете и я изпращат в долините. Например, те изпращат енергията от снеговете в потоци жива вода, като напояват долините и развиват всякаква култура по тях.
Всъщност така ли е? - Електрическата лампа свети само тогава, когато е свързана с жици, по които енергията се пренася. Прекъсне ли се енергията, и светлината изчезва.
10.11.1926г.
225. Доброто сърце, ООК , София
При това енергията на земята не е еднаква навсякъде. Има места, дето енергията е положителна, а в същото време на друго място на земята енергията е отрицателна.
14.11.1926г.
226. Поглед и движение,  МОК , София
226.2 Поглед и движение ( втори вариант )
Който успоредно ходи, спестява енергията си и това движение придава едно разположение на духа. Тя стъпва на пръстите си и спестява енергията си, и после, тя не допира петата. Всяко едно движение е пласиране на енергията. Махане на ръцете – изпращаме енергията в природата. С движенията ние или отнемаме от енергията си, или придаваме.
Тогава ще смените енергията си.
21.11.1926г.
227. Освобождаване,  МОК , София
Енергията, както и материята, може да се складира, но не да се натрупва.
Бъдещата култура носи методи, чрез които човек може да впрегне енергията на своите мисли и чувства и да я използува като светлина и топлина.
227.2 Освобождаване ( втори вариант )
И следователно енергията може да се складира, но не да се натрупа.
Точно е определена енергията на Земята, но ние, хората на Земята, ние не можем да турим Земята на везни, да я претеглим.
Там ще се дифузира енергията, ще се уравновеси, ще стане едно балансиране.
5.12.1926г.
228. Пулс,  МОК , София
Всеки ден, по три пъти – сутрин, на обед и вечер, вглъбете се в себе си и си кажете: Аз искам моето сърдце да бие ритмично, да се слее с пулса на слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както слънцето изпраща енергията си по целия свят.
5.12.1926г.
229. Умовете им,  НБ , София
Първият лъч е признак на това, че енергията на сърцето започва да прелива.
229.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Първиятъ лѫчъ е признакъ на това, че енергията на сърцето започва да прѣлива.
8.12.1926г.
230. Последната постъпка, ООК , София
При такива познания вие приблизително само ще знаете теглото на земята, но тази земя се нуждае от енергията на слънцето.
5.1.1927г.
231. Право разбиране, ООК , София
Значи тук става смяна на енергията от положителна в отрицателна. Да бъдеш положителен, това подразбира да се пълниш; да бъдеш отрицателен, това подразбира трансформиране на енергията, т.е. изпразване, изливане на енергията навън.
9.1.1927г.
232. Сам с ума си,  НБ , София
Значи, след хиляда години хората ще се осветяват от енергията на своята мисъл, домовете им ще бъдат по друг, нов начин построявани; отношенията между хората ще бъдат разумни, движенията им ще бъдат хармонични и т. н.
12.1.1927г.
233. Предназначение, ООК , София
Ние наричаме тази загуба трансформиране, т.е. превръщане на енергията от едно състояние в друго.
Между възприемането и харченето на енергията трябва да има пълно равновесие, да няма никакъв излишък, нито недостиг.
Човек трябва да използва енергията на въглищата.
30.1.1927г.
234. Неизвестни величини,  МОК , София
Използувайте енергията си за разумна работа.
9.2.1927г.
235. Свещеният олтар, ООК , София
Между такъв човек и вас трябва да има няколко души още, 10 или 15 най-малко като трансформатори, та като мине енергията през тях, да засегне и дадения човек.
13.2.1927г.
236. Светото място,  МОК , София
Преди всичко храната трябва да се задържа по-дълго време в устата, за да може част от енергията и да се всмуче от езика; чрез езика енергията се предава в мозъка, а оттам - в сърцето.
20.2.1927г.
237. Праведният,  НБ , София
Енергията, която ще излиза от човешкото сърце, ще осветява и отоплява света.
23.2.1927г.
238. Природните звукове, ООК , София
Следователно Доброто е водата в реката; Разумността е изворът, от който изтича тази вода, а Правдата е онова Неизвестно, скрито място, откъдето иде енергията.
27.2.1927г.
239. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Този стар човек не е оглупял, но енергията, която е причина за неговата интелигентност, се оттегля някъде.
6.3.1927г.
240. Възпитание и самовъзпитание,  МОК , София
Когато сте разтревожени, мислете за слънцето, за енергията, която иде от него.
240.2 Мислете за слънцето! ( втори вариант )
Тъкмо се свърши работата, мозъкът събира енергия, дойде вторият обяд, той погълне енергията.
13.3.1927г.
241. Няма тайно,  НБ , София
Като се съберат, те образуват числото две, което представлява магнетически метод, смекчаване на енергията.
20.3.1927г.
242. Двете страни,  МОК , София
Ако някой е бързорек, такъв да си остане -той е извор, от който водата изобилно блика; ако си бавен, тежък в речта си, ти си щерна, която има малко вода - щом имаш малко вода, бавно ще течеш и малко ще даваш; ако си страхлив, ще приложиш страха си в живота, за да развиеш благоразумие; ако си сприхав, ще прилагаш енергията си в работа, да придобиеш нещо - има коне сприхави по характер, но крайно работливи и такъв кон е за предпочитане пред кроткия, който върши малко работа.
22.3.1927г.
243. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Има и друго място, дето може да се натрупва енергията.
23.3.1927г.
244. Малкият повод, ООК , София
Когато работи умствено, или духовно, той знае, в кои центрове да локализира енергията си. Ето защо, духовният човек никога не иждивява енергията си напразно. И вие, като ученици, трябва да научите закона за трансформиране на енергията и да го прилагате в живота си. Понякога човек поставя ту левия крак върху десния, ту десния върху левия, с което мести енергията по цялото си тяло.
27.3.1927г.
245. Лозените пръчки,  НБ , София
Енергията на много растения взема участие при създаване на човешкия организъм, а отчасти и при създаване на човешкия мозък.
27.3.1927г.
246. Планетни влияния,  МОК , София
Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове, и всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие; следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом.
246.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива, ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом.
Човек не възприема правилно енергията на видимия козмос.
После, трябва ви живот, енергия, радост, веселие – ще внесете енергията на Слънцето.
3.4.1927г.
247. Скрити сили,  МОК , София
Докато човек не е дал път на съмнението в себе си, но го оставя свободно да минава и заминава, приятелските отношения продължават; задържи ли съмнението в себе си, човек се подпушва и щом се подпуши, енергията на съмнението, която иде отвън, предизвиква вътрешно напрежение и като няма път да излезе, тя причинява отблъскване между двамата приятели.
247.2 Скрити сили ( втори вариант )
Енергията е отвътре.
Друг ден, ако друг стане долина, ще изпращат енергията си в друга посока.
10.4.1927г.
248. Образи на реалността,  МОК , София
Китаецът не обича да изразходва енергията си напразно; той е практичен и се задоволява и с малко, и с много: ако няма много ядене, той се задоволява с малко; ако има много ядене на разположение, той яде за четирима души.
20.4.1927г.
249. Посоки и възможности, ООК , София
На какво се дължи това разстройство? То се дължи на факта, че част от енергията, която трябваше да се употреби за храносмилането, се изразходва при гнева.
Ако сами не пробиете този пласт, ще дойдат някои приятели да ви помогнат, но ще задържат енергията за себе си.
24.4.1927г.
250. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
250.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
Мислете за слънцето, което изпраща енергията си по целия свят.
4.5.1927г.
251. Принципи на нещата, ООК , София
Който умее правилно да възприема енергията на дъждовните капки, той се е домогнал до онази първична материя, която алхимиците са търсили.
8.5.1927г.
252. Координиране на силите,  МОК , София
252.2 Координация на силите ( втори вариант )
Окото ще изпрати енергията в ухото.
Може да кажат, че Слънцето упражнява – енергията от него, туй е един факт, но не е истина. Съвременните окултисти намират, в мозъка има известен център, в неговия етерен двойник – той събира тази енергия от пространството и когато тази енергия вътрешна на мозъка се координира с енергията, която идва отвън, той усеща топлина в себе си.
11.5.1927г.
253. Четирите кръга, ООК , София
С това не искам да кажа, че сегашните хора нямат вяра; хората имат вяра, но в съзнанието им има малки пропуквания, отдето част от енергията им изтича навън. Вследствие на това изтичане на енергията, човек се демагнетизира.
Когато поетът и писателят пишат хубави неща, това се дължи на енергията, която изтича от тях. Какво ще напише, или какво ще направи човек, това зависи от количеството на енергията, която разумната природа дава всеки ден. Който не разбира силата на тази енергия, той казва: Какво ме ползва тази енергия? Щом каже така, енергията се разпръсва.
22.5.1927г.
254. Седмият кръг на живота,  МОК , София
254.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Шест хиляди дървета е нарязал от мъка, за да трансформира енергията, иначе ще полудее.
Някой път дойде ти хубава, светла идея, те кажат: «Не му е времето.» Ти се спреш – погълнат енергията.
22.5.1927г.
255. Що искате,  НБ , София
Казвате: как да приемем това нещо? То е превръщане на енергията от едно състояние в друго. За такова превръщане на енергията говорят и съвременните учени. От превръщането на енергията от едно състояние в друго и ние се ползуваме, като трансформираме енергиите в нашия организъм.
29.5.1927г.
256. Хармонични положения,  МОК , София
Като ученици, спазвайте закона на равномерното движение - без никакво бързане и пресилване; ако бърза, човек изразходва енергията си, която мъчно може да набави.
5.6.1927г.
257. Трениране,  МОК , София
257.2 Трениране ( втори вариант )
Енергията, която минава през гръбначния стълб, се спира в малкия мозък. Щом се спре енергията в малкия мозък, ако вий не знаете да работите, ще се родят най-лошите работи. От малкия мозък енергията може да потече странично, в долнята част на мозъка, има една плоскост, тогава ще се зародят разрушителните инстинкти.
Колкото ръката ви е по-халтава, отпусната, толкова енергията е по-слаба.
12.6.1927г.
258. Дойде на себе си,  НБ , София
Клончето само не може да се развива, но енергията, необходима за развитието му, иде от цялото дърво.
15.6.1927г.
259. Връзка на съзнанието, ООК , София
Това изтичане на енергията от човека се нарича в науката демагнетизиране.
22.6.1927г.
260. Отличителни черти, ООК , София
Когато енергията на планините стане устойчива, снеговете започват да се топят и да слизат надолу, въ долините. Енергията от техните планински върхове, т.е. от техните мозъци понякога тече правилно, равномерно, надолу към долините им, а понякога тече неправилно, неравномерно.
От френологическо гледище, това показва, че хората около него се занимават с дребнавости, които препятстват на енергията да се прояви правилно.
21.8.1927г.
261. Обич към знанието, СБ , София
Това значи, че енергията на мисълта тече именно по тия гънки, и по тях пак излиза навън.
4.9.1927г.
262. Божествената мисъл,  МОК , София
Следователно дето и да вложите енергията си – да копаете, да пишете, да се молите, да правите добро, тя ще произведе един и същ резултат. По същество енергията е една и съща, но различна по направление. Който иска да се благослови трудът му, нека вложи енергията си за повдигане на цялото човечество, т.е. за общото благо. Ако вложи енергията си само за свое, лично благо, той постепенно се понижава и остарява.
Значи енергията, която се съдържа в храната, минава през ред процеси на огъвания, страдания, докато се превърне във фина, организирана енергия, от каквато се нуждае човек.
Следователно енергията на човека, който се жертва за общото благо, се влива в много същества, които възприемат неговите енергии и ги разпространяват.
Стремете се да превръщате енергията на завистта в положителна.
23.10.1927г.
263. По-долен от ангелите,  НБ , София
Как ще стане това? В една от теориите на учени хора, адепти, се казва, че всички живи същества, както и слънцето постепенно изгубват енергията си, изтощават се.
9.11.1927г.
264. Космически възприятия, ООК , София
В човешкия живот е точно обратно: хората вечер събират енергията, която денем обработват. Значи, хората вечер събират енергията, денем я обработват.
16.11.1927г.
265. Превръщане на киселините, ООК , София
След това видение този човек трябваше да започне да работи върху себе си, да използва енергията, която му е дадена чрез видението.
20.11.1927г.
266. Скритите сили,  МОК , София
Като изучават трептенията на светлината, както и вълните, които тя образува, учените дохождат до заключението, че енергията, която излиза от слънцето, докато дойде до земята, претърпява ред трансформирания и най-после се проявява като светлина, която ние възприемаме чрез очите си.
27.11.1927г.
267. Мерки в живота,  МОК , София
Едно докосване на учителя до някой център на главата на ученика може да трансформира енергията му и да го облекчи.
27.11.1927г.
268. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Ако някой земеделец има десет декара земя и може така да концентрира мисълта си към слънцето, че да отправи енергията му към земята си, по този начин, тя ще се оплодотвори много по-добре, ще даде по-добри резултати, отколкото, ако би я наторявал.
7.12.1927г.
269. Вечно обновяване, ООК , София
За да не стане това, Провидението му създава някаква изненада, от която той губи част от енергията си, но започва вътрешно да се обновява.
11.12.1927г.
270. За приятелите си,  НБ , София
Ако някой е болен, не може да диша добре, нека се обърне към слънцето и дълбоко в душата си пожелае да се свърже с него, да приеме от енергията му.
Енергията от Венера ще внесе любовта в човека, а енергията от Меркурий ще го направи гениален по ум.
25.12.1927г.
271. Човешки и природни енергии,  МОК , София
Свържете ли се с него, той ще ви импулсира, ще ви предаде част от енергията си и вие ще станете активен.
1.1.1928г.
272. В образ Божи,  НБ , София
Човек може да отрича само тия неща, за които има известни понятия и с енергията на които става известна промяна.
11.1.1928г.
273. Нови възгледи и методи, ООК , София
Нулата представя колело в движение, т. е. път, по който енергията се движи. Да разбереш нулата, това значи да намериш пътя, по който енергията се движи. Който намери този път, той намира вече начин да впрегне енергията на работа. Щом впрегне енергията на работа, човек вече придобива знания.
18.1.1928г.
274. Малки и големи придобивки, ООК , София
Движението на енергията постоянно се усилва, докато мине през всички монади и после се върне пак към центъра, към централната монада. Първоначално земята се е движила много бързо около своята ос, вследствие на което част от енергията й станала излишна. Енергията в малките монади, която постепенно се усилва, е причина за движението в космоса.
274.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Най-първо, тази енергия върви в права линия, после се връща в плоскост, после, всички тия телца се усилват и енергията минава в куб.
9.2.1928г.
275. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Златото е емблем на слънцето, на енергията, на здравето, на чистотата.
22.2.1928г.
276. Възкресение, ООК , София
Като не знаят как да се справят с енергията на гнева, хората сами си създават пакости.
26.2.1928г.
277. Дванадесетте племена,  НБ , София
Не само това, но и енергията, която излиза от мозъка, трябва да се разпределя еднакво по всички органи на тялото.
Вие имате здраво, добре устроено тяло, здрав мозък, здраво сърце, и нищо друго не ви остава, освен да работите с тях и да се ползвате от енергията им.
4.3.1928г.
278. Изново,  НБ , София
Част от енергията на желанията, които не могат да се изпълнят, произвеждат в ума на човека някаква отрицателна мисъл.
7.3.1928г.
279. Двете точки, ООК , София
Който иска да развива гърдите си, той трябва да се гневи, да използва енергията на гнева.
14.3.1928г.
280. Живата наука, ООК , София
Енергията на любовта не търпи никакво преливане.
21.3.1928г.
281. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Използвайте енергията, която имате, за хубави мисли, за хубави чувства. Някой казва: „Ще ме извините, аз често избухвам, сприхав човек съм“; казвам: не си сприхав, а си енергичен – впрегни енергията си на работа и ще бъдеш добър, ще запазиш спокойствието на своята душа.
Голяма е енергията, която можете да придобиете чрез това упражнение.
22.3.1928г.
282. Изгревите на слънцето,  ИБ , София
Слънцето никога не казва: от толкова години ви топля и осветявам, платете си данъка! Обаче, хората продават, използват енергията на слънцето.
25.3.1928г.
283. Остани с нас!,  НБ , София
Същевременно, от енергията, която се съдържаше в тия удари, се помете и цялата Римска империя.
Ако енергията на „Луда Яна" се впрегне разумно, тя може да извърши хубави работи.
4.4.1928г.
284. Служба на уравненията, ООК , София
284.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Следователно ще използваш енергията в правата посока.
18.4.1928г.
285. Доброта и разумност, ООК , София
Този опит ще помогне за спестяване на енергията ви, която бихте изхарчили при гнева, при неразположението си.
2.5.1928г.
286. Добри и лоши условия, ООК , София
Сега, като ученици, от вас се иска да научите закона на трансформиране на енергиите, да отправяте енергията от един мозъчен център в друг.
11.5.1928г.
287. Методи за хранене,  МОК , София
Една трета от енергията на човека се изразходва от стомаха.
Изкуство е да се знае как да се отправя енергията от стомаха в сърцето и от сърцето в мозъка.
13.5.1928г.
288. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
И тъй, ако възприемете и използувате енергията, която се образува сега в света при земетресенията и бурите, тогава всички мъчнотии, страдания и противоречия, на които ще се натъкнете. няма да ви причинят никакви пакости.
16.5.1928г.
289. Разумни отношения, ООК , София
Който знае законите, той може да извлича енергията от всички неща и правилно да я използва.
30.5.1928г.
290. Придобиване на щастие, ООК , София
Ако старецът знае начин, по който може да регулира енергията на своите очи, а също така и да уравновесява своята нервна система, той никога не би изпаднал в положение да не вижда.
Тия двамата представляват два центъра, които взаимно се обменят: енергията от единия център тече към енергията на другия. Спирането на енергията в междуатомното пространство се придружава с голяма експлозия.
3.6.1928г.
291. Вечно веселие,  НБ , София
Ако някой употреби енергията на Любовта за омраза или за престъпление, той сам ще се опорочи, но не и Любовта.
10.7.1928г.
292. Към свобода, МС , София
Тогава ще обработваме енергията, която сме възприели при светлината, при благоприятните условия.
5.9.1928г.
293. Планински върхове, ООК , София
Колкото повече гневът в човека се намалява, толкова повече и енергията, която той предизвиква, се намалява.
Ще дойде момент, когато силата, енергията, която кара тялото да се движи, ще се преустанови и то ще спре.
Докато дойде този ден, човек трябва разумно да използва енергията на гнева.
Значи възвишените същества се ползват от енергията на по-нискостоящите от тях същества. По същия начин и хората могат да използват енергията на по-нискостоящите от тях същества, без да питат защо светът е създаден по този, а не по-друг начин.
Като се бори с плътта, духът докарва енергията и в движение и по този начин я възпитава.
293.2 Планински върхове ( втори вариант )
Започва да се увеличава енергията.
Казват: „Спрете вашите мехове - да не слиза вода, да не се топят снеговете; ще се спре водата," И вие по същия начин използвайте енергията на по-низшите същества.
Енергията вътре използвай.
Ако турите известен опит разумно, ако използвате енергията си разумно - най-първо се постарайте да използвате енергията си разумно - ще се избавите от това нервно състояние.
Ако твоето сърце с игла изнася навън, енергията се е отклонила и един ден съвършено ще се отклони.
Ако духът, който е разумен, трябва да се бори с плътта, тогава духът привежда енергията на плътта в хармония и той я възпитава. Неразумната плът, на която енергията се изменя, става красота.
14.9.1928г.
294. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
Така той трансформира състоянието на детето: част от енергията му минава в пръчицата, а оттам в бащата, който я складира в себе си като богатство, което ще предаде в бъдеще на детето си.
294.2 Външни и вътрешни влияния ( втори вариант )
Понеже детето е вървяло по една наклонена площ и тогава енергията от пръчката се предава на детето. Минава енергията, тя се трансформира.
В първия случай ще харчите повече енергия, а при втория случай, ще печелите енергията и работата по-лесно ще се свършва.
21.9.1928г.
295. Възможни неща,  МОК , София
Като дойде до някакво препятствие, енергията спира, не може да върви нагоре. Същото става и с енергията, която влиза в канала С и изтича през канала Д. Такова движение на енергия става в житното зърно, което се намира под напора на две енергии: собствената – на зародиша, която действа отвътре-навън, и енергията на природата, която действа отвън-навътре. Идеята не е загубена, но енергията на тази идея е отишла в пространството, да свърши някаква работа. Ако черупката на вашия морал не се пукне, да изтече енергията му навън, вие никога няма да се домогнете до новия морал.
Не сте ги унищожили, но сте приели енергията им в себе си. Енергията на човешките мисли и чувства се предава и чрез пространството – нищо не може да я ограничи. При това, колкото по-разумно е едно същество, толкова по-бързо се предава енергията на неговите мисли и чувства.
На каквато мъчнотия и да се натъкнеш, кажи си: Всичко е възможно! Кажеш ли, че мисълта е светлина, трябва да имаш предвид енергията, която излиза от Първата Причина.
295.2 Всичко е възможно ( втори вариант )
Представете си, че щом дойде енергията по канала до А, то не може да се върне по същия канал. Постоянно иде енергията и затова ще се върне по друг канал.
Част от енергията ще се даде на природата.
Значи има изтичане на енергията от центъра, към периферията и друго течение от периферията към центъра.
С енергията на ябълките не може да извършите това, което може да извършите с крушите.
26.9.1928г.
296. Акустика на съзнанието, ООК , София
Ако хората от центъра B са разумни, те веднага ще пренесат енергията си от B към A.
Когато енергията в човешкия организъм не може да се отправя към посоката, която ѝ е определена, тя създава известни страдания на човека.
28.9.1928г.
297. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
Тя го поставя в такова положение, че да използва енергията на водата.
Какво ще стане с воденицата, ако колелото не може да се върти? Задачата на човека се заключава в това, именно, така да постави колелото, че при всички условия да използва енергията на водата и да се върти. Следователно, както колелото използва енергията на реката, така и човек трябва да използва енергията на живота. – Трябва ли човек всякога да върви по течението на живота? – Това зависи от неговите разбирания и интереси.
Ето защо, разумният човек, за да не губи енергията си, трябва да върви по течението на реката, а не срещу течението й.
Ако енергията на водата се използва за някакво разумно предприятие, тя трябва да се употреби за някаква възвишена цел.
Разумната природа пести енергията си.
297.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
Както това колело използува енергията, така и вие трябва да използувате живота. „Но трябва ли да вървим с живота заедно?" Това е частично разсъждение, че колелото непременно трябва да седи на своето място и да се върти, да използува тази енергия.
Хабенето на енергията показва степента на човешката интелигентност.
3.10.1928г.
298. Без прегради, ООК , София
Значи животът, енергията на магарето се локализира главно в неговите уши.
5.10.1928г.
299. Творческа линия,  МОК , София
299.2 Творческата линия на битието ( втори вариант )
По цялата земя енергията работи.
19.10.1928г.
300. Развиване на дарбите,  МОК , София
Както инженерът може да изчисли енергията, която се развива при спускането на водата по известен наклон, така и психофизикът може да определи количеството енергия, която даден човек проявява.
Както горивото изгаря, за да се използва енергията му в топлина, така и при превръщане на мъчнотиите, енергията им трябва да се увеличава. Енергията на мъчнотиите трябва да се превърне от потенциална в кинетическа. Попадне ли по наклонената плоскост, по която се стича водата, той може да се удави; натъкне ли се на енергията, която се развива при движението на водата, той може да изгори. За да не се удави, нито да изгори, трябва да дойде никой разумен човек, да впрегне енергията на водата или за каране на воденица, или за осветление.
Достатъчно е да знае човек, как да впрегне енергията им, да създаде нещо ценно и полезно от нея, за да се освободи от тях.
Енергията, предадена чрез неговата ръка, носи благословение за човека. Не бягайте от мъчнотиите, но използвайте разумно енергията, която се развива във вас и кажете си: Ще работя върху себе си, ще вървя в съгласие с природата, за да стана истински човек.
300.2 Методи на природата за събуждане на дарбите ( втори вариант )
Обаче дохожда един инженер и използува енергията на водата.
9.11.1928г.
301. Главният фактор,  МОК , София
301.2 Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ ( втори вариант )
Онзи, който не обича да разсъждава, може да каже: „Наследствено е това, тъй са родени баща ми, майка ми, дядо ми.“ То е все същото да се отговори за въпроса, защо реката има бентове? „Река е това, направила си е бентове.“ Обаче, друг един човек, който гледа разумно на нещата, ще забележи, че тия бентове са направени от същества, които използуват енергията на тази река. И това са разумни същества, които използуват енергията на водата.
30.11.1928г.
302. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
Като ученици, вашата задача не се заключава в търсене методи, как да се освободите от страданията, но да използвате енергията, която се крие в тях.
12.12.1928г.
303. Разбиране на живота, ООК , София
И тъй, когато енергията отива от главата към опашката, образува се един кръг. При това преминаване на енергията се произвежда светлина.
21.12.1928г.
304. Методи за наблюдения,  МОК , София
304.2 Методи за наблюдения. Обикновени и научни ( втори вариант )
Тази далечина е точно определена според енергията на тия организми, според тия същества, които трябва да дойдат на Земята и за всичко онова, което те трябва да развиват у себе си.
18.1.1929г.
305. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
305.2 Наблюдение и интуиция ( втори вариант )
Това може да стане, но в коя лаборатория той ще развие тази енергия? Енергията, скрита в тази капка, може да кара за 10 години всички машини по целия свят.
25.1.1929г.
306. Смяна на енергиите,  МОК , София
За да се справи с личните си чувства, човек трябва да отправи енергията им към горната част на главата, дето се намира центъра на милосърдието.
306.2 Смяна на енергията ( втори вариант )
Например някое дете се е разгневило и ако барнем носа му, то енергията на ушите веднага се сменя, защото тази част на носния връх е свързана с енергиите около ушите.
Вие не можете да преодолеете личните чувства, ако не пренесете енергията на личната обида в центъра на милосърдието горе.
Трябва да знаем как да пренасяме енергията от животната линия отзад напред.
1.2.1929г.
307. Значение на смените,  МОК , София
Предаването на енергията от един уд на друг става по същия начин, както се предава електричеството по жици, или водата – по тръбите. Ако жиците са здрави, енергията тече правилно; ако тръбите са здрави, водата също тече непрекъснато. На същото основание, казваме, че ако нервите на човека са здрави, енергията се предава правилно. Значи, предаването на енергията от един уд на друг става с помощта на нервите.
Как се сменя енергията? Какво означава думата „енергия“? Тя е гръцка дума – енергос, и означава размножаване. Защо трябва да се сменя енергията? – За да не става натрупване. Според френолозите, енергията на глада се съсредоточава в областта на слепите очи в човека.
Не може ли правилно да възприема енергията на знанието, ученикът се натъква на противоречия и мъчнотии. Така, именно, се сменя енергията на глада.
Ако не ги задоволи, енергията им се сменя и се превръща в мъчение.
Как може да се смени, например, енергията на гнева? Представете си, едно дете се обижда от родителите си, че на по-голямото му братче са купили нови дрешки, а на него не са купили.
Например, който се е разгневил, може да смени енергията на гнева по няколко начина.
Човек трябва да прекара енергията от задната част на мозъка си в предната част, да развие моралните си чувства и да осмисли живота си.
307.2 Смяна на състоянията (продължение от миналата лекция) ( втори вариант )
Какво подразбирате вие под смяна на енергията? Какво е вашето понятие за смяна на енергията? Защото всякога може да се намерите в известно затруднително положение.
За смяна на енергията вие казвате: „Не знаем.“ Но за смяна на товар, разбирате какво е, една идея, която е по-достъпна за вас, нали? Носите известен товар в едната ръка, (А) като почувствувате известно умаляване, сменяте товара в другата ръка, после пак сменяте. Пък когато двете ръце се намират в нормално положение, всеки от вас разбира, ако стомната е в дясната ръка, тогава тургаш я в лявата и пренасяш енергията в противоположния полюс.
Какво отношение има между тежестта и енергията? Имате известна сила, която тече по жиците или можем да кажем, енергията тече тъй както водата. Можем да уподобим, че енергията е едно водно течение в духовния свят. Когато нервите са в изправно състояние, тогава енергията се предава в право състояние.
Рекох, какво нещо е смяна на енергията? Можете ли да смените една енергия или едно състояние? Има начини за смяната. Някой от вас може ли да ми каже, как обясняват в физиката или в химията енергията или смяната на енергията? Ако се вземе произхода на думата „енергос“, тя е гръцка и означава „размножение“. Изблик да намери път да се смени енергията, това е да не става натрупване. Смяната на енергията подразбира размножаване, защото ако тази енергия не се смени, ще се образува едно вътрешно натрупване.
Но като сте избягали, как трябва да смените енергията? Вие казвате: ако се върнете в къщи ще ви се смеят всички. Това правдоподобно ли е? Давам ви един пример само за смяна на енергията. Заради обичта към онова братче в къщи, ти вече си сменил енергията. Красивите образи са вече побудителна причина, за да се пренесе енергията от едно състояние в друго.
Препращаш енергията от задната част на главата си отпред.
Та при смяна на енергията трябва да се яви какъв и да е образ противоположен на първия.
Не, хиляди пъти ще падаш, ще ставаш, ще се самоубиваш, ще възкръсваш, какво няма да ти дойде на ум, докато най-после кажеш: „Чакай да разсъждавам малко!“ Това е все напластяване, за да се смени енергията.
Ето един начин за смяна на енергията.
Значи енергията на омразата трябва да се свали в планината. „Р“-то е чука, ръката. „А“-то е един бременен човек с известна идея, той трябва да роди нещо. „З“-то е закон на размножаване. Мразенето е един процес за развиване на енергията.
Та Трябват ви известни образи за смяна на енергията.
Трябва да има човек методи за смяна на състоянията. във всички окултни школи от старо време, все са имали такива методи за смяна на енергията.
И Толстой дълго време се е борил, докато е прекарал енергията в горната част на главата си, за да се развият моралните му чувства.
15.2.1929г.
308. Силата на движенията,  МОК , София
308.2 Замисъл на природата ( втори вариант )
Физически и умствено става преливане на енергията.
Или когато сте силно раздразнен от вътре, има един, който се е раздразнил у вас, допрете ръката си до носа няколко пъти, няма да се мине много време и веднага ще се смени енергията.
20.2.1929г.
309. Форми в природата, ООК , София
Тия философи са прави в едно отношение, а именно, материята и енергията в природата не се увеличават нито намаляват, но се видоизменят.
27.2.1929г.
310. Отношение между числата, ООК , София
Какво значи, да превърнете енергията на числата в себе си от положителна в отрицателна? Представете си, че някой човек засегне вашата чест, вашето достойнство, вследствие на което силно се разгневите.
8.3.1929г.
311. Отворени форми,  МОК , София
Значи, човек влага енергията и средствата си там, отдето очаква да получи нещо.
10.3.1929г.
312. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
За да се възприеме енергията от Божия глас, той трябва да мине през девет сфери, т.е. през девет превода.
20.3.1929г.
313. Непреривно движение, ООК , София
Та когато казваме, че някои дни, седмици, месеци или години са неблагоприятни за човека, разбираме, че енергията на природата през това време е ограничена.
10.4.1929г.
314. Спорни въпроси, ООК , София
Днес еволюцията на човека е съкратена, вследствие на което той трябва да пести времето и енергията си.
14.4.1929г.
315. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Ходих да губя само времето си, да изразходвам енергията си.
17.4.1929г.
316. Трудни задачи, ООК , София
При равенството на такива величини е от значение работата, която се извършва, а не енергията, която се изразходва.
316.2 Трудни задачи ( втори вариант )
При равенството не е въпрос за енергията, която иждивява, не каква енергия иждивява, но работата, която съществува, работата, която трябва да се свърши.
21.4.1929г.
317. Наклали огън,  НБ , София
Животът, енергията, която се дава за сърцето и за ума на човека, както и за неговата физическа сила, струва милиони и милиарди лева.
24.4.1929г.
318. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
За да не изразходва напразно енергията си, щом се намери пред известни неприятности, мъчнотии и страдания, човек трябва да трансформира състоянията си, по-леко да понася тия неща.
8.5.1929г.
319. Аксиома на живота., ООК , София
И ако човек чете на светлината на тази свещ, той приема енергията й и я използва за възприемане на мислите, които книгата съдържа в себе си.
Материята пък е формата, чрез която силата и енергията работят. Колкото по-голяма и по-интензивна е силата и енергията, толкова по-голямо напрежение предизвикват върху материята.
319.2 Една аксиома ( втори вариант )
Следователно силата е необходима, за да може с тази материя да се използва и да се образува едно тяло, за да може да се прояви Божественото, да се прояви енергията. Енергия значи това разумното, което работи, а силата е вече интензивността, с която в даден случай енергията се проявява.
2.6.1929г.
320. Огън да запаля,  НБ , София
Как? – Запалвам свещта и му казвам, че енергията, която излиза от свещта, е взета от слънцето.
16.6.1929г.
321. Да изпълня,  НБ , София
Тъй щото, както е възможно да се събуди енергията на един бръмбар, така е възможно да се събуди и неговата интелигентност.
28.6.1929г.
322. Светът на ограниченията ,  МОК , София
Значи, енергията, която майката и бащата съдържат, може да се прояви само при условия, които нулата им дава.
25.7.1929г.
323. Верният образ,  МОК , София
Това значи превръщане на енергията от нисша във висша и от висша в нисша. Който знае да превръща енергията от нисша във висша и от висша в нисша, той може да тълкува и изправя погрешките си.
28.7.1929г.
324. Що трябва да речете,  НБ , София
Второто колело е успяло да впрегне част от енергията на водите, с които движи параходи, автомобили и др.
16.8.1929г.
325. На планината,  МОК , Рила
Благодарете за енергията, която придобихте тук.
21.8.1929г.
326. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Когато учителят влиза в клас с пръчка, голяма част от енергията му отива в нея.
326.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Когато учителят влиза в клас с пръчка, голяма част от енергията му отива в нея.
26.8.1929г.
327. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Следователно, силите, енергиите на триъгълника, се проявяват в основата му, а върхът показва посоката, от която иде енергията. И затова, докато има снегове на върха на триъгълника, докато те се топят и пращат енергията си към основата, дотогава човек ще бъде силен и ще може да действа.
Енергията, която тече от върха на този триъгълник, отива надолу, в центъра на земята, в корените на живота. Това изтичане на енергията може да се уподоби на изпразването на някое шише. Значи, енергията може да излиза от два центъра: единият център е върхът на триъгълника, в който върхът е горе.
Божествената наука не препоръчва никакъв род убийства, но тя казва, че низшето трябва да се подчини на висшето, за което дава разни методи, които трансформират енергията на низшите чувства и желания.
30.8.1929г.
328. Служене, почит и обич, МОК , София
328.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
След като мине през този процес, най-хубавото от енергията ще мине в Божествения свят, ще се асимилира там, ще направи един голям завършен кръг.
13.9.1929г.
329. Отношения към природата,  МОК , София
Да прави безполезни опити, това значи, да изразходва напразно енергията си. Ако философът използва енергията си, да стане физически силен, той ще изгуби умствената си сила.
18.9.1929г.
330. Проявеният живот, ООК , София
Значи, енергията, чрез която прави това движение, има посока отвътре навън. Енергията пък е резултат на някакво желание в човека.
20.9.1929г.
331. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Ако вие сам не можете да канализирате енергията си, други хора ще я канализират, т.е. други хора ще ви възпитават.
29.9.1929г.
332. Дух Господен,  НБ , София
332.2 Духът Господен ( втори вариант )
Онзи, който има милиони, да даде половината на другия, който няма пари, а онзи, който има вътрешно богатство, да даде половината от своето богатство на първия, за да стане правилна обмяна на енергията.
25.10.1929г.
333. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Не само това, но той трябва да употреби тази храна разумно, да използва правилно енергията й.
333.2 Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) ( втори вариант )
Тогава, ако водата погълне всичката енергия или по-голямата част от енергията, която се е образувала от кислорода, на кой елемент тя ще окаже влияние? На въглерода.
Питам тогава, какво ще спечелиш от тия коне, като само ги храниш в обора си? Това са парите, това е енергията.
27.10.1929г.
334. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Златото, което всеки човек, всеки народ притежава, е равноценно на енергията, която природата е вложила, както в отделния човек, така и във всеки народ.
22.11.1929г.
335. Природни гами,  МОК , София
Там, дето не става превръщане на материята и на енергията от едно състояние в друго, никакво горене не може да се очаква.
13.12.1929г.
336. Смени в природата,  МОК , София
Така запазени, те не пръскат енергията си, вследствие на което всякога имат излишък, който държат като запасна енергия.
336.2 Двете смени в природата. Богатство и сиромашия ( втори вариант )
Най-първо определете вашето състояние, в което се намирате, защото светлата мисъл, или енергията на човека, зависи от онова вътрешно здраво разбиране, което имате в даден момент.
18.12.1929г.
337. Наука за езика, ООК , София
Ще кажете, че не е правилно човек да се бори със студа чрез мисълта си, т. е. не е правилно да изразходва енергията на мисълта си напразно.
20.12.1929г.
338. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Изразходваната енергия трябва да се набави от енергията, която храната дава.
25.12.1929г.
339. Степени на съзнанието, ООК , София
При всеки възел става спиране и изтичане на част от енергията. Щом се яви прекъсване на жиците, и енергията се прекъсва.
339.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
При всеки възел става спиране и изтичане на част от енергията. Щом се яви прекъсване на жиците, и енергията се прекъсва.
27.12.1929г.
340. Собственик и наемател,  МОК , София
340.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
Всякога енергията от слънцето дава резултати, но енергията, която иде от месечината, не дава резултати.
22.1.1930г.
341. Опитна школа, ООК , София
Имате ли онова вътрешно, положително знание, вие ще превръщате енергията, която събирате от природата, във валута, с която работите на земята, и всякога ще бъдете богати.
26.1.1930г.
342. Богове сте,  НБ , София
Значи, когато стомахът работи, мозъкът временно спира своята дейност, за да изпрати част от енергията си на стомаха, да му помогне.
7.2.1930г.
343. Напрежение,  МОК , София
Представете си, че от енергията, която се образува при напрежението или налягането на тежестите върху мозъка, се произвежда светлина, от която лампите започват да светят.
343.2 Пружините, товарът и светлината ( втори вариант )
Може половината да ви обичат, а половината да не ви обичат, и тогава ще се раздвои енергията.
12.2.1930г.
344. Съчетания на числата, ООК , София
Чрез неблагоприятните условия енергията, която се намира в задната част на главата, ще мине отпред, към челото и ще помогне за развиване на умствените способности.
Енергията, която действува в природата, е огън, който пече хората.
Те няма да се интересуват само от материята на телата, но и от енергията, която действува в тях.
Значи, между енергията на даден човек и любимото от него животно има известно съответствие, или допълване.
14.2.1930г.
345. Човек и природа,  МОК , София
345.2 Единност и общност на природата и човека ( втори вариант )
Някой път енергията на този ден съвпада някак си със строежа на вашия организъм, с неговите трептения.
Та казвам, в природата има едно съвпадение, един закон, който регулира отношенията, количеството на енергията, количеството на топлината и благата, които ще дойдат.
16.2.1930г.
346. Изпитай и виж,  НБ , София
Следователно, ако не знае, как да употребява тази мярка, човек не би могъл да се ползва от енергията на слънцето и на луната, нито от енергията на останалите светила.
346.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
Има начини, по които можеш да използваш не само енергията на слънцето, но и енергията на месечината.
28.2.1930г.
347. Закони на доброто,  МОК , София
347.2 Доброто и времето ( втори вариант )
Сега според енергията, от която зависи температурата, защо силната топлина вреди, а слабата топлина ползва човешкия организъм? Каква е температурата на човешкия организъм? Нормалната температура 37 градуса ли е? (36.8 градуса.) Така е у човека.
2.3.1930г.
348. Както светът дава,  НБ , София
Най-големите грехове и престъпления на човека струват по-малко, отколкото енергията, която Бог би изразходвал за неговото изправяне.
Енергията, която християнството криеше в себе си, е почти към своя край.
7.3.1930г.
349. Идеалният човек,  МОК , София
349.2 Идеалният човек ( втори вариант )
Някой казва: „Защо трябва да страдам?" За да станеш добър проводник на енергията в природата.
23.3.1930г.
350. Възпитателни методи,  МОК , София
Значи, пръстите възприемат енергията, която иде от възвишения свят.
Юмрукът показва, че той пази енергията си, страхува се да не се демагнетизира.
30.3.1930г.
351. В сила,  НБ , София
Той използва енергията, която се крие в тях, за свое лично благо, както и за благото на своите ближни.
9.4.1930г.
352. Значение на числата, ООК , София
Ето защо, между количеството на енергията и големината на формата, през която енергията минава, трябва да има известно съответствие.
18.4.1930г.
353. Направления в живота,  МОК , София
Енергията, която излиза от мозъка, трябва да се отразява в очите.
353.2 Направления в живота ( втори вариант )
Енергията, която излиза от мозъка, трябва да се отразява в очите.
При това енергията, която излиза от човешкия ум, трябва да бъде като един фокус в окото.
25.4.1930г.
354. Светлина и знание,  МОК , София
354.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Може би енергията е скрита.
30.4.1930г.
355. Положително знание, ООК , София
Както тоновете се различават по броя на трептенията, така и числата се различават по енергията.
2.5.1930г.
356. Показване,  МОК , София
356.2 Демонстрация ( втори вариант )
Ако вие не знаете да сменяте енергията на вашите полюси, една мисъл трябва да прекарате във вашето чувство и едно чувство трябва да го прекарате във вашата мисъл.
9.5.1930г.
357. Състояние на материята,  МОК , София
В бъдеще, когато можете да прилагате закона за трансформиране на енергията, ще превръщате водата от въздухообразна в лъчиста материя и ще се ползувате от нея.
23.5.1930г.
358. Музика и работа,  МОК , София
358.2 Музика и работа ( втори вариант )
Обаче вече известна част от енергията е изчезнала, изразходвана е напразно.
Да кажем, свирите нещо от Бах или Менделсон, или от Скрябин, но, да кажем, вие не разбирате тези класически музиканти - какво трябва да правите тогава? Ако знаете някое българско парче, ще свирите него, но ако не знаете? Но в природата е така - всеки един от вас има един метод за пение, този метод трябва всички да научите. (Учителят свири леко на цигулката.) Какво ви коства това? Как ще го изпеете сега? Това е за един меланхоличен, ако искаш да дадеш усилване на енергията. (Учителят свири пак същата мелодийка.) Турете сега една дума, която да съответства на музиката.
28.5.1930г.
359. Правилно разбиране, ООК , София
За да не се гневи и да не изразходва енергията си, човек не трябва да си поставя желания, изпълнението на които зависи от други хора.
30.5.1930г.
360. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
Изобщо, стомахът е трансформатор на енергията, която се образува от храната; дробовете са трансформатори на енергията, която се образува от превръщането на въздуха; мозъкът е трансформатор на енергията, която възприема отвън.
360.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Изобщо стомахът е трансформатор на енергията, която се образува от храната. Дробовете са трансформатори на енергията, която се образува от превръщането на въздуха. Мозъкът е трансформатор на енергията, която възприема отвън.
Следователно, ако твоят стомах не може да трансформира енергията за дробовете и ако твоите дробове не могат да трансформират тази енергия за мозъка, и ако мозъкът не може да трансформира тази енергия; и тогава, ако този човек не може да трансформира енергията вън от тялото - тогава този човек не е здрав.
Най-първо трябва да започнат да се премахват всичките вътрешни мъчнотии и препятствия за трансформиране на енергията. Ако ти не можеш да трансформираш енергията, която е в дробовете ти, пътищата на твоето развитие са затворени.
4.6.1930г.
361. Точност, ООК , София
361.2 Точност ( втори вариант )
Когато енергията минава от първото лице в третото, се изменя.
Накъде отива енергията? Къде тече енергията в природата? Всичкото движение е към изток.
2.7.1930г.
362. Морални правила, ООК , София
362.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Всички нейни методи, които тя употребява, те са с най-малки разходи на енергията.
4.7.1930г.
363. Освобождаване,  МОК , София
Охлювът е по-благоразумен от човека в това отношение, че не изразходва енергията си напразно. Един ден човек ще плаща за неправилното и неразумно изразходване на енергията. Когато заставят човека да плаща за неразумното използуване на енергията си, за направените дългове, той плаче, страда, моли се да му простят.
363.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
И според мене, не че ние не разбираме, но ние изхарчваме енергията си напразно.
14.7.1930г.
364. Чрез Него стана, МС , София
Щом не разбира тези движения, той напразно иждивява енергията си.
18.7.1930г.
365. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
365.2 Четиритях етапа на развитието. Отлагането ( втори вариант )
Енергията, изразходвана за линията АВ, може да се различава. Ако вие се движите по морето, енергията, която ще изразходвате по морето, ще се различава от тази енергия, която се изразходва на един планински връх.
1.8.1930г.
366. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
Като ги хвърлите, вие възприемате енергията им и сменяте състоянието си.
366.2 На езерата ( втори вариант )
Като ги хвърлите, вие възприемате енергията им и сменяте състоянието си.
Имаш едно неразположение или една лоша мисъл - хвърли четири-пет камъни, веднага енергията от канарите е влязла в тебе и ти се усещаш бодър и свеж.
13.8.1930г.
367. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Като се обичат, енергията от Духа слиза върху тях и се прелива от единия в другия.
19.8.1930г.
368. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Доколкото съзнанието ви е будно и окото ви е чисто, дотолкова ще можете да се ползвате и от енергията на въздуха.
Енергията може да се превръща, да се видоизменя, но трябва да се знаят законите, чрез които става това превръщане.
26.9.1930г.
369. Милосърдие и користолюбие,  МОК , София
Запример, повече работници свършват повече работа не само защото са повече на брой, но защото енергията им е повече.
10.10.1930г.
370. Нов мироглед,  МОК , София
Понеже иска да се прояви, енергията предизвиква голямо напрежение в него.
Ако едно същество от духовния свят слезе на земята, то ще се ползва от физическата енергия няколко хиляди години и пак ще остане част от енергията неизползвана. Физическият човек, обаче, едва изкарва 50–60 години с енергията, която му е дадена, и като я свърши, заминава за другия свят.
370.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
По-силни изтичания на енергията стават. И колкото пръстите са по-тъпи, толкова и наклонът е по-малък, и изтичането на енергията е по-малко. Това е напрежение на енергията, която иска да се прояви.
Това не е скъперничество, в Божествения свят няма никакво пропиляване на енергията, там всичко се използува. В духовния свят по-малко се използува, а във физическия свят най-много енергия е дадена, в изобилие, но там енергията се разпилява и след като се разпилее ние пак ходим да вземем на заем.
15.10.1930г.
371. Определено време и място, ООК , София
Не знае ли точно ъгъла, под който една идея се проявява, човек не може да се ползва от енергията и светлината на тази идея.
17.10.1930г.
372. Единица мярка,  МОК , София
За да използвате енергията на този капитал, извадете го от хамбара и го посейте на нивата, да покълне, да израсте и плод да даде. 6 е число и на търпение.
24.10.1930г.
373. Движение на силите,  МОК , София
Така постъпват съвременните хора с водата, да използват енергията ѝ като светлинна и топлинна.
373.2 Посока на движението на световете. Развитие на линиите ( втори вариант )
Веднага в него енергията ще се измени, и настроението ще се смени.
31.10.1930г.
374. Правилни отношения,  МОК , София
Задачата на всеки човек е да разбира своите мисли и чувства, да знае какво отношение съществува между тях, за да може разумно да се ползва от енергията, която те съдържат. Причината е същата – пропукване на канализацията, по която тече енергията на разсъдъка.
374.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Те се уравновесяват, енергията остава в едно и също положение.
2.11.1930г.
375. Да се благовествува,  НБ , София
Затова казваме на някого: Изгаси или намали малко интензивността на енергията, която минава през организма ти. В заключение на това, има два резултата: усилване и отслабване на енергията.
21.11.1930г.
376. Влизане и излизане,  МОК , София
За да не се пропукат те, силата на енергията трябва да се намали. За да не става това, тръбиците на нервната система трябва да се намират под известен наклон, да се намалява напрежението на енергията.
Като свържем деветорката с шесторката, енергията слиза в шесторката и чрез един малък фонтан се излива надолу, да полива градината.
376.2 Влизане и излизане. Изборът на числата и природата ( втори вариант )
Да вземем отношението на вашата нервна система, тя е приспособена за известна енергия и ще трябва да увеличим енергията, но същевременно трябва да знаете дали тази тръба ще издържи напрежението? Нали в тръбата 2. ще има по-голямо напрежение? (да) А в тръбата 10 течението ще върви свободно.
От 9 енергията слиза в 6 долу.
28.11.1930г.
377. Кръгово движение,  МОК , София
Представете си, че точка A е изток, т.е. място, дето енергията се проявява.
Какво става с енергията, която този човек съдържал? – Отива в пространството. – От пространството тази енергия се възприема от друг проводник, дето претърпява известно превръщане.
От тази точка енергията става волева.
Енергията не се е намалила, но се е сменила. Понякога пък енергията е била отрицателна и се превръща в положителна. Някой се оплаква, че изгубил вярата си, по-рано бил вярващ. – Станало е смяна на енергията, от положителна в отрицателна.
377.2 Смяна на енергиите ( втори вариант )
Ако се увеличи умствената деятелност на който и да е учен човек, сгъстява ли се тази енергия или се разширява? Ако има интензивност в деятелността на учения човек (енергията се разширява).
Единият процес се отнася към ума на човека, другият към неговите чувства, а третият към неговата енергия, към света на енергията.
Ние можем да сменим енергията и състоянието, на който и да е човек.
Помнете едно, не става намаляване на енергията, а смяна става. Нали казвате, че нищо не се губи в природата, тогава, ако енергията се е намалила, къде е отишла? Смяна става. Значи, под думата намаление, или намалила се умствената деятелност, се разбира, смяна е станало; енергията не се е намалила, не се е загубила, тя не е загубена. Това е смяна на енергията.
Той е дал на земята енергията си, но и земята му е предала два пъти повече енергия.
5.12.1930г.
378. Елементи на планетите,  МОК , София
За да уравновеси енергията на Марс, той трябва да приложи своята разумност, т.е. да тури спирачка на голямото напрежение.
Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната.
378.2 Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове ( втори вариант )
Така че като слизат буйните течения да слизат по тази плоскост и като слизат да се уравновесяват, и да се впрегне по един нов начин енергията на природата. Та казвам, енергията, която съществува в природата, иде при нас по един много голям наклон.
Не е нужно да бъдат само хора, но ще намерите две живи същества; може да намерите две растения, едното, което да има енергията на слънцето, а другото растение, което има енергиите на луната, тогава тези две растения ще се впрегнат и ще ви помогнат; или може да намерите две животни; две пеперуди може да намерите, пък може да впрегнете и два кристала, но трябва да знаете дали този кристал е построен под формата на слънцето, а другият – по принципа на луната; можете да поставите и животните, и най-после и човека да впрегнете.
31.12.1930г.
379. Условия и възможности, ООК , София
Свържете се с вечния Извор на живота, дето енергията постоянно приижда.
7.1.1931г.
380. Новата епоха, ООК , София
Вместо да прибави нещо към енергията си, той я изразходва.
Ако употребявате енергията си безразборно в една вътрешна борба животът ви ще се обезсмисли.
16.1.1931г.
381. Колелото на съзнанието,  МОК , София
Материята и енергията в природата нито се губят, нито се създават, но само се видоизменят.
6.2.1931г.
382. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Мнозина познават свойствата на водата, но добре е, ако могат да превърнат енергията ѝ в електричество и светлина.
382.2 Методите на самовъзпитанието ( втори вариант )
Само че енергията на слънцето служи като параван или като една книга, на която да се отрази светлината.
4.3.1931г.
383. Послушание, ООК , София
Като сняг неговата енергия била потенциална; като се превърнал във вода, енергията му станала кинетическа. Следователно добър човек наричаме онзи, в когото енергията на доброто минава от потенциална в кинетическа, за да може да се прояви като работа.
18.3.1931г.
384. Закон на числата, ООК , София
Доброто се измерва с енергията, която сте приели от него и можете да я вложите като градивен материал в своя организъм.
20.3.1931г.
385. Действия на силите, МОК , София
Всички техници си служат с този закон, като забелязват, че положителните сили винаги взимат част от отрицателните, поради което първите увеличават енергията си, а вторите я намаляват.
385.2 Езикът на природата ( втори вариант )
На какво основание? Това зависи от количеството на материята, която има в себе си и от количеството на енергията, която има в себе си.
27.3.1931г.
386. Знание и прилагане,  МОК , София
Колкото и да се увеличи енергията, все пак има известен предел, до който тя може да стигне. Всяко раздробяване на материята и на енергията подразбира някакъв вътрешен процес.
Обаче от значение е още и качеството на материята и на енергията.
386.2 Знание и приложение ( втори вариант )
Може да се съсредоточи енергията във вас и да упражни известно давление върху вас, върху известен пункт върху вас.
Природата е като една сметководителка, тя си има книги и каквато операция направиш, тя никога не дава енергията да се изразходва напразно.
3.4.1931г.
387. Тригон,  МОК , София
387.2 Тригон ( втори вариант )
Не по този обикновен начин, но ти можеш да използуваш енергията на слънцето, щом можеш да се храниш добре.
15.4.1931г.
388. Специфична работа, ООК , София
Ето защо, дадат ли ти парче хляб, започни първо да ядеш, после – да мислиш и най-после – да използваш енергията, която си приел от него, за правене на добро.
24.4.1931г.
389. Опитности в живота,  МОК , София
389.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Но да държа това перо в ръката си, без да напиша нещо, това е губене на енергията, при това ще ми оцапа пръстите и като ида аз ще изхарча много малко мислова енергия за 500 лева, за да си изчистя пръстите.
1.5.1931г.
390. Разумно прилагане,  МОК , София
И тъй, дойдете ли пред извора, не се стремете да съберете всичката му вода във вашата чаша, но направете едно разумно усилие, да впрегнете енергията на водата му в работа, да я превърнете в светлина.
390.2 Разумното употребление ( втори вариант )
Запример, вие разправяте за електричеството, как се образува енергията.
Та когато казва Христос, за всяка празна дума, която хората казват, ще дадат ответ, значи тази празна дума ще се реализира; а щом се реализира, тогава част от енергията на природата ще се изразходва.
20.5.1931г.
391. Музикални прояви, ООК , София
Той знае кога да прояви самообладанието си, вследствие на което никога не изразходва напразно енергията си.
Добре е да не се гневи човек, за да не изразходва напразно енергията си.
5.6.1931г.
392. Трите отношения,  МОК , София
Те изтеглят енергията на човека и го обезсилват.
Силата им се заключавала в това, че енергията на Сенкел минавала в мисълта на Мууди, а мисълта на Мууди имала влияние върху музикалността на Сенкел.
За пример, като ходи ту с десния, ту с левия крак, човек мени енергията си.
392.2 Първите отношения ( втори вариант )
Та енергията като дойде, онзи математик може да прояви своята способност. Значи, ако енергията на храната е минала и може да се трансформира, да мине в неговите органи, той може да си служи с нея и може да работи.
Силата седи в това, че енергията на Сенкел минаваше в мисълта на Муди.
Та и в ходенето енергията постоянно се сменя: положителна, отрицателна – постоянно се сменят.
17.6.1931г.
393. Музикален живот, ООК , София
Ако нервният употребява енергията си разумно, нервността е ценно качество.
21.6.1931г.
394. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
Енергията, която излиза от мозъка, се намира навсякъде по земята.
9.10.1931г.
395. Опитност и знание,  МОК , София
Някога енергията, която употребяваш за изказването на една дума, струва сто хиляди лева.
395.2 Десетях възпитани деца ( втори вариант )
Но някой път ти за да изкажеш една дума, енергията, която ще употребиш в изказването на една дума, може да струва сто хиляди лева, а ти изказваш тези думи за 8 хиляди лева.
23.10.1931г.
396. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
За воденицата се казва, че, като се намали енергията й, намалява се и работата, която произвежда.
Както мисълта се предава от един човек на друг, така се предава и енергията на паметта. Значи, артистът предаваше част от енергията на своето музикално чувство на ония музиканти, които се отличават с добре организирано музикално чувство и с голяма чувствителност.
От страха капилярите се свиват и част от енергията на тялото изтича. При безстрашието тялото запазва енергията си и човек се справя лесно с окръжаващата среда и условия, с всички противоречия.
Приемете противоречията с любов, за да се ползвате от енергията, свързана с тях. – Защо е така? – Така е, не питай.
396.2 Памет. Методи за усилване на паметта ( втори вариант )
Аз му казвам, от неправилното разпределение на енергията. Ям както всички хора; спа спокойно; обличам се, чета, занимавам се, а при това отслабнала ми е паметта ми. (Както воденицата отслабва.) Вие не можете да сравнявате една воденица с една памет; защото паметта е складиране на енергията, а воденицата в даден случай е произвеждането на известна енергия, на известна работа. И право е, че като се намали енергията, тя по-малко произвежда, а в паметта процесът е друг. Разпределението на енергията.
Те изпускат повече енергия от себе си навън, изтича енергията.
Но ето какво ще стане, най-първо от страха ще стане едно свиване и част от енергията ще изскочи от тялото. Тогава част от енергията ще се запази.
28.10.1931г.
397. Предназначението на носа, ООК , София
397.2 Предназначението на носа - служба и функция ( втори вариант )
И той трябва да си каже: "Това право ли е, или не?" Значи енергията, която кара човека да мисли, животните ще кажат - бягаш.
6.11.1931г.
398. Везните на природата,  МОК , София
398.2 Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата! ( втори вариант )
Всяка една лоша мисъл, лошо чувство и всяка лоша постъпка изразходва енергията.
11.11.1931г.
399. Двоен дял, ООК , София
Енергията от дясната половина на мозъка минава в лявата, затова съвременният човек мисли само с лявата половина на своя мозък.
399.2 Полюси на доброто и злото (Двоен дял) ( втори вариант )
Енергията от дясното полушарие минава в лявото.
Имате онези желания неестествени, за които ще изразходвате енергията си.
Ако нямате любов, тя е сила, която регулира, тя е сила, която може да превръща енергията.
11.12.1931г.
400. Щастливи числа,  МОК , София
400.2 Щастливи числа ( втори вариант )
И следователно, две показва едновременно отношение към 1 и количеството от енергията, която от 1 пада в 2.
13.12.1931г.
401. Пред всичкия народ,  НБ , София
Енергията минава през носа, но той е само едни външен обект.
20.12.1931г.
402. Според делата,  НБ , София
Ти си нарушил енергията за регулирането на твоето сърце.
6.1.1932г.
403. Граници в живота, ООК , София
Майката е акумулатор, който събира енергията на любовта от Божествения свят. Бащата е акумулатор, който събира енергията на мъдростта от Божествения свят.
Богати трябва да станете! С какво? - С енергията на любовта и на мъдростта.
8.1.1932г.
404. Бавни и бързи движения,  МОК , София
Храната трябва да се дъвче дълго време, за да се използва енергията, която се съдържа в нея.
404.2 Бавни и бързи движения ( втори вариант )
Смилането зависи от енергията, която е в мозъка.
Онзи, който се движи с микроскопическата бързина, на него се дължат всичките изводи, енергията ще преработи и животът ще добие смисъл.
17.1.1932г.
405. Освободени,  НБ , София
Ако можеш да извършиш този процес, ще бъдеш здрав, ако не можеш да извършиш този процес, ще хабиш енергията напразно.
17.2.1932г.
406. Доброто разположение, ООК , София
Под “палене и гасене на лампите” се разбира минаване на енергията от едно състояние в друго. Някога енергията минава от по-низко в по-високо състояние, а някога от по-високо в по-низко.
406.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Под думата "изгасване" се разбира минаване на енергията от едно състояние в друго.
19.2.1932г.
407. Фактори в природата,  МОК , София
407.2 Фактори на храносмилането ( втори вариант )
След като спре растенето нагоре и след като спре надебеляването, и ти постоянно ядеш, къде отива енергията на яденето; тази енергия отива в префиняването на тялото.
2.3.1932г.
408. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Лицето е акумулатор, който събира енергията от външния свят и я предава вътре в мозъка и вън от мозъка.
408.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Значи лицето е един акумулатор, който събира енергията от външния свят.
4.3.1932г.
409. Движения в природата,  МОК , София
Енергията започва да тече изобилно през тръбата ти. Ти стесняваш тръбата си на края и енергията не може да изтича. Щом кажеш така, тръбата веднага се разширява и енергията започва да тече правилно.
409.2 Съзнателни и механически движения ( втори вариант )
Имаш желание, но щом дойдеш до изпълнение, оттам, дето изтича енергията, или ние казваме, че условията не са така благоприятни.
16.3.1932г.
410. Начало на Мъдростта, ООК , София
410.2 Две състояния ( втори вариант )
И тогава последният ще предаде енергията на първия.
18.3.1932г.
411. Петък и събота,  МОК , София
И да извадят нещо от тях, те трябва да превърнат материята и енергията на тия елементи в друго нещо. Както материята и енергията претърпяват превръщане, така и мислите, желанията и постъпките на хората се променят.
20.3.1932г.
412. Що да сторя,  НБ , София
Слънцето праща, но някъде мрежата на земята не е толкова гъста, и част от енергията изтича.
Един светия, след като живее 20 години в пустинята, създава нещо такова в ума си, той долавя неща, за които обикновеният човек няма хабер, и има известни сили, понеже с тази мрежа хваща енергията и може да я тури в работа. Сегашните учени хора имат клетки да хващат енергията, но те търсят нови пътища и начини да схванат скритата енергия, която е в природата.
3.4.1932г.
413. Наклали огън,  НБ , София
Определя се енергията на светлината и силата, с която се движат частиците на материята.
6.4.1932г.
414. Входни врати, ООК , София
Понеже той те обича, ще ти предаде част от енергията си, от своето добро разположение. Следователно, като заболееш, или си неразположен, потърси човек, който те обича; хвани го за двете ръце, погледни го в очите и му благодари за енергията, която си получил от него.
1.5.1932г.
415. Когато беше по-млад,  НБ , София
Тия бели жички са енергията, през които минава тя.
5.5.1932г.
416. Узрял плод, ИБ , БС , София
Гневът си има ключ – завърти ключа и му кажи: „Чакай, сега имам малко работа!” Ако спреш гнева в себе си, то енергията му можеш да я пренесеш в някоя по-горна област на твоя мозък – с тази енергия ти ще помислиш за светиите, за Бога.
8.5.1932г.
417. Обич и знание,  УС , София
Енергията на дървата трябва да се превърне на топлина.
Енергията на Любовта може да се сгъсти, да се превърне на течност.
Ще дойде ден, когато човек ще разлага енергията на атома и ще го обезсили. Значи енергията на Любовта не се разлага.
Помнете: Енергията на Любовта не се разлага, но тя разлага енергията на човешките мисли и чувства, докато ги доведе до неразложимото, до същественото в човека.
11.5.1932г.
418. Слаби и силни положения, ООК , София
418.2 Слаби и силни положения ( втори вариант )
В природата има за вас блага, доколкото сте проводници, да мине през тебе енергията.
10.6.1932г.
419. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
И това разширяване има предел, не е безгранично. – По какво се отличават още телата? – По своя вътрешен строеж. – Какъв е атомът на радия: твърд, течен или въздухообразен? – Твърд. – На какво се дължи изтичането на енергията от него? Ако 30 хиляди години радиевият атом излъчва от себе си енергия, ще олекне ли? – Ще олекне.
26.6.1932г.
420. Добрата воля Божия,  УС , София
Ако можете да използвате енергията на водата, вие сте постигнали нещо. Ако можете да използвате енергията на гнева, вие сте разумни хора.
Природата всякога държи сметка за енергията си – да не се изразходва излишно. – „Не съм ли свободен да изразходвам енергията си, както разбирам?“ – Свободен си, но ще плащаш, както плащаш за изразходваното електричество. И вие, докато не мислите за плащане, използвате енергията безразборно, но като дойде да плащате, намирате се в затруднение.
Затова е енергията на реката, но, въпреки това, тя принася известна полза.
Енергията на една чаша вино е равна на енергията на всички останали чаши.
26.6.1932г.
421. Малцина избрани,  НБ , София
Отдолу, в центъра на земята, има учени хора, те пращат енергията. – В центъра на земята няма ли огън? – Има учени хора, които живеят в огъня, както ние живеем във въздуха и колкото по-голям е огънят, по-добре.
29.6.1932г.
422. Отец ми живее, ООК , София
Еднаква ли ще бъде енергията, която вие ще изразходвате при слизане в долината, а той - при изкачване на върха? Оня, който се качва, изразходва повече енергия от тоя, който слиза.
Значи, енергията на две слаби жени е по-голяма от енергията на двама силни мъже.
Слънцето всеки ден изгрява и залязва, праща енергията си на земята, без да знаете дълбоките причини.
422.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Енергията, произведена от 2, от две слаби жени, е по-голяма, отколкото енергията, произведена от двама силни мъже.
8.7.1932г.
423. Разумният свят,  МОК , София
Какво е отношението между човека и центъра, откъдето идва животът? По каква линия идват силите, които действат в човека? Човек се е повдигнал до известна степен благодарение на енергията, която идва от слънцето.
11.8.1932г.
424. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
Човек трябва да пести енергията си.
2.9.1932г.
425. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Трябва да знаеш как да сменяш енергията си. Ако искаш да смениш енергията на сопрана с енергията на баса, ще изпаднеш в сянка.
425.2 Тънки и дебели линии ( втори вариант )
Трябва да знаете как да смените енергията. Ако ти може да смениш една енергия, енергията на сопрана, с енергията на баса, басът е сянка на сопрана.
Трябва трансформиране на енергията, на Любовта, на Истината.
14.9.1932г.
426. Любов към Бога, ООК , София
426.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Не всички енергии на слънцето ние виждаме, но енергията, която приемаме.
22.9.1932г.
427. Свещен трепет,,  ИБ , София
Но някои предполагат, че туй слънце, от което иде енергията за нашето слънце, е 25 милиона пъти по-голямо, и тогава пресметнете: ако нашето слънце е 1 милион и 500 хиляди пъти по-голямо от Земята, то колко ще бъде диаметърът на това слънце, което е 75 милиона пъти по-голямо от нашето слънце, каква ще бъде топлината и светлината му? Пресметнете какъв ще бъде неговият диаметър.
23.9.1932г.
428. Великата разумност,  МОК , София
Правилно е, енергията от едното полушарие да тече в другото – да се разпределя равномерно.
428.2 Разумност ( втори вариант )
Най-първо енергията от едното полушарие трябва да тече правилно в другото полушарие.
7.10.1932г.
429. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
Половината от енергията на човека е вложена в палеца.
429.2 Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) ( втори вариант )
Именно животните имат само тия четири пръста, те нямат енергията на палеца, туй разумното разбиране - приложението.
Та казвам, когато имате едно желание, на което не знаете неговия произход, вие се намирате в енергиите на вашите пръсти, отдето изтича енергията.
Но ако ти се качиш и се върнеш, без да раздадеш никому правото, тогава какво си спечелил? Губене на енергията е това.
21.10.1932г.
430. Възможности и постижения,  МОК , София
Такива вежди представят отсечка от окръжността, т.е. част от енергията с която се движи кръгът.
26.10.1932г.
431. Вътрешните сили, ООК , София
Тук то изучава законите на енергията, от която изработва известна форма.
28.10.1932г.
432. Постигнати резултати,  МОК , София
432.2 Постигнати резултати ( втори вариант )
Щом си военен, няма да сполучиш, понеже ще изхарчиш енергията си.
18.11.1932г.
433. Живот и благо,  МОК , София
Ако времето се удължи, енергията ще се спести. Значи, когато енергията се увеличава, времето се съкращава; когато енергията се намалява, времето се удължава.
23.11.1932г.
434. Три типа хора, ООК , София
434.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Ако от три хиляди килограма гюл изкарате само един килограм розово масло, знаете ли колко работници и колко време трябва да работят, за да изкарат това малко количество розово масло? При това, знаете ли, колко време ще отнеме, докато тези работници пренесат гюла на разстояние от един километър най-малко? Тъй щото има смисъл човек да се жертвува, когато придобитото от тази жертва оправдае енергията на работниците, както и средствата, които са отишли по тази работа.
25.11.1932г.
435. Силата на ума,  МОК , София
Какво означава “храненето“във физиката? – Смяна на енергиите: енергията от детето е минала в шейната.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.