Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Както за първия бе тъй лесно и естествено да съгреши и да не удържи обещанието и заповедта, тъй за втория бе обратното – който беше сам в сила, чрез Своя Дух да възстанови това, което беше изгубено, и да примири единството на Живота.
1903г.
2. Мисли и упътвания, ИБ ,
Единството на всяка мисъл и чувство са силата, която постига целта.
7.1.1916г.
3. Рождението*,  НБ ,
А мирът е закон на хармонията, на единството на разсъдъка, на възвишения характер, на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Добротата, на Правдата – това е мирът.
14.1.1917г.
4. Марта и Мария,  НБ , София
Така трябва да стои единството в ума ви.
13.5.1917г.
5. Бог е съчетал,  НБ , София
Обединението, единството дава сила на хората и ги прави мощни.
16.1.1919г.
6. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
И тъй, аз, узник в Господа, моля ви да ходите достойно на званието, в което бидохте призвани, с всяко смиреномъдрие и кротост, с дълготърпение да си претърпявате един друг с любов, като се стараете да увардите единството на Духа в свръзката на мира. (4:1-3)
„Като се стараете да увардите единството на Духа в свръзката на мира” значи да се стараете да свързвате един урок с друг, да имате тази вътрешна връзка, която Духът, т.е.
Докле достигнем всинца в единството на вярата и на познанието на Сина Божия в съвършен мъж, в мярата на възрастта на Христовата пълнота. (4:13)
22.3.1919г.
7. С Любов се взима, НБ , София
Духът е единството, което се проявява във всички хора.
15.6.1919г.
8. Учител и Господ,  НБ , София
Раздвояването е всякога във вреда на единството.
20.8.1919г.
9. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Та нашата сила ще седи само в единството ни. Имайте предвид, че ако сега не можем да възстановим единството и хармонията в нашето съзнание, в нашите мисли, в нашите желания и действия – не еднообразие, а единство и хармония, – ние ще служим на себе си, на народа, всред който живеем, и на хиляди други желания, но не и на Бога.
24.8.1920г.
10. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
За въдворяване единството на Духа.
27.4.1922г.
11. Окултни правила, ООК , София
11.2 Правила за живота ( втори вариант )
Единството подразбира приложение на волята с Любов.
19.8.1922г.
12. Съвършеният мъж, СБ , В.Търново
И сега апостол Павел в 13-ия стих на тази глава казва: „Докле достигнем всинца в единството на вярата и на познанието на Сина Божий в съвършен мъж, в мярата на възрастта на Христовата пълнота.“ Вяра подразбира знанието, дълбокото познание на тази вяра. „Но аз вярвам в Господа!“ Вярване подразбира да се качиш горе на Мусала и да се върнеш, без да се разболееш, и на втория ден да отидеш на нивата да работиш.
„В единството на вярата докле достигнем всинца, в единството на вярата и познанието на Сина Божий в съвършен мъж, в мярата на възрастта на Христовата пълнота, да не сме вече младенци, блъскани и завличани от всеки вятър на учението, с човеческото лъстене, с пронирство по ухищрението на измамата, но с истинство в Любовта да порастем по всичко в Него, който е главата – Христос.“ „Познание на Сина Божий“ – познанието става всякога чрез Любовта.
Мечки има, трябва да се пазим. „Докле достигнем всинца единството на вярата.“ Единството седи в следното: когато някой тръгне да прави този опит, ние казваме: „Той няма да го направи.“ – Не, трябва да му кажем, че ще го направи.
26.11.1922г.
13. Лама савахтани,  НБ , София
Какво се разбира под „единство"? Де е единството? – В безграничното, безпределното.
29.11.1922г.
14. Единство на съзнанието,  МОК , София
По аналогия на това казваме, че Животът е в единството на съзнанието.
От каквато болест да заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да се вдигнете от леглото си здрав и бодър.
15.4.1923г.
15. Чий е този образъ?,  НБ , София
Богъ живѣе въ хората; Богъ се изявява на хората като множество, а ние, за да разбѣремъ множеството, Бога, трѣбва да търсимъ Единството.
15.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Значи, за да разбереш множеството, първо трябва да разбереш единството.
8.7.1923г.
16. Упътване, ООК , София
„В единството на Божията Любов (ръцете надолу) и Мъдрост (нагоре) Истината (надолу) постига своите цели (нагоре).“
2.1.1924г.
17. Единство на обичта, ООК , София
Сега въпросът е какво трябва да подразбираме под думата единство? Единството – това е съдържанието на нещата. Единство в Обичта, в Любовта, в Знанието: тия неща, които са реални – в тях единство може да съществува, но в тия неща, които не са реални – за тях единството се изключва.
9.3.1924г.
18. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Ние, съвременните хора, искаме да оправим света по човешки, започваме от единството и вървим към множеството.
30.3.1924г.
19. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Това е единството в природата.
6.4.1924г.
20. Кажи само реч,  НБ , София
Единството осмисля живота.
5.11.1924г.
21. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
Никакво раздвоение! Силата, красотата, хубостта на човека зависи от единството, от еднородността в съзнанието му.
17.12.1924г.
22. Хармонична деятелност, ООК , София
като се стараете да увардите единството на Духа в свръзката на мира:
11.1.1925г.
23. Квадратурата на кръга, МОК , София
23.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
Първото нещо: всеки от вас трябва да се стреми да научи закона на единството – единство на мисълта.
22.3.1925г.
24. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Съ тѣхъ ще се похвалимъ, съ множеството, а не съ единството.
Не само въ единството ще Го търсимъ.
24.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
С тях ще се похвалим, с множеството, а не с единството.
Не само в единството ще Го търсим.
5.7.1925г.
25. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Подъ думата „красивъ свѣтъ“ разбирамъ свѣта и на единството, и на множеството.
25.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Под думата „красив свят“ разбирам света и на единството, и на множеството.
19.7.1925г.
26. Учтивият човек,  МОК , София
А всяка дисхармония нарушава единството както в отделния човек, така и между всички хора изобщо. Единството се нарушава тогава, когато съществата, на които Природата е дала неограничена Свобода, не развиват силите, които имат в себе си.
21.2.1926г.
27. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Когато единството иска да прояви своята сила, то се проявява в множеството. И когато множеството иска да прояви своето сцепление или връзка, която съществува между него, то се проявява в единството, за да покаже, че източникът на всички същества е един и същ.
Защо хората са слаби и умират? Защото като се отделят от единството, от Бога, отричат го от себе си, а по този начин се отричат от себе си. При това, като се отделят от единството, отричат и мнозинството и казват: с много не може да се живее. Досега, както и в миналото, имаше много неща, които ви радваха, но сега, като минавате в тази нова фаза на живота, какво може да ви радва? Сега може да ви радва само единството.
Днес всички умни хора, които живеят в курниците на грубия материализъм, страдат благодарение на този материализъм именно, понеже той, със своя морал, отричаше единството. Аз не визирам само известен род хора, но казвам, че всеки човек, у когото няма възвишен идеал, чрез който да разбира какво нещо е единството, какво нещо е множеството, какво нещо е да обича своите ближни, идеалът на такъв човек е подобен на този на материалиста.
28.2.1926г.
28. Приех от Отца Си,  НБ , София
Тази заповед се отнася до единството, обаче в света има един закон на раздробление, от който е произлязъл греха.
Казвам: това е единството, към което ние се приближаваме. Навлезеш ли в закона на единството, ти ще разбираш нещата и от техните резултати, от техните последствия - ще разбираш причините. В какво? - В закона на единството. Тъй освежително действа единството върху човешкия организъм. Законът на единството показва пътя на човешкото избавление.
Та казвам: всички трябва да проповядваме закона на единството! Как ще го проповядваме? Вие трябва да знаете, че сте един орган от този Божествен организъм; ще имате известна мисия, която, колкото и малка да е, трябва да я изпълните.
Бъдете каквито искате, но се стремете към съвършенството, стремете се и към единството! В моите очи и вълкът, по някой път, се реформира.
Това може да стане, когато хората живеят по закона на единството.
29.8.1926г.
29. Обяснение на старите гимнастически упражнения, СБ , София
Съединението на ръцете, това представлява проявление на единството, което всички хора проучават. Значи, това упражнение изразява проявление на единството в множеството, то служи за развиване на силата.
17.10.1926г.
30. Любов и вяра,  МОК , София
30.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
В разнообразието седи красотата, а в принципа на единството, в стремежа към Бога седи силата.
24.10.1926г.
31. Ако говоря,  НБ , София
Ето защо съвременните хора трябва да изучават закона на единството.
27.10.1926г.
32. Устойчиви съединения, ООК , София
На окултен език казано: ти трябва да живееш в душата на другите и те да живеят в твоята душа, т. е. единството да се включва в множеството и множеството в единството.
26.12.1926г.
33. Тази притча,  НБ , София
Някой казва: “Бог, Христос и аз сме едно.” - В какво сте едно? Единството трябва да се изразява чрез послушанието. Единството не подразбира еднообразие.
23.1.1927г.
34. Едно стадо,  НБ , София
Обаче, важно е да се каже, кое място в нея представлява единството, единението. Единението, единството се намира вън от Библията, а не вътре в нея.
В какво се проявява единството на вашите мисли, чувства и действия? Мнозина остават разрешението на този въпрос в бъдещето и казват: Като отидем на онзи свят, тогава ще се занимаваме с тази работа.
Единството е раят за човешката душа.
Обаче, за в бъдеще, когато дойдат новите автори, които ще живеят в закона на единството, понеже те ще разбират връзката между явленията в целокупния живот, техните герои никога няма да умират; те няма да ги поставят пред тежки изпити, за които не са готови.
Царският син, обаче, като душа, която съзнава единството си с Бога, не се нуждае от пари.
27.3.1927г.
35. Лозените пръчки,  НБ , София
Сега, като говорим за лозовата пръчка, ние разбираме единството, което съществува във вътрешния свят.
25.8.1927г.
36. Великото и красивото, ООК , София
Ето защо, по силата на единството, което съществува между хората, всички общества и народи трябва да се обединяват, но не да се разделят.
2.2.1928г.
37. Състояния на материята, ООК , София
Божията сила не се проявява в множеството, но в единството, в хармонията между душите.
18.3.1928г.
38. Помаза ме,  НБ , София
Сега, за развиване на човешкия дух, трябва да се обърне внимание на единството на нещата, което съществува в човешката еволюция, В такъв случай, всички науки имат смисъл само при здрав, разумен човешки дух.
3.6.1928г.
39. Вечно веселие,  НБ , София
Единството, което прониква и владее всичко, това е цялото, т.е. съзнанието на Бога.
18.7.1928г.
40. Единство и общност, ООК , Мусала
Сега ще се спра върху думите единство и общност – какво се разбира под тях? В Божествения свят единството подразбира закон на Цялото, който включва благото на всички; на физическия свят под единство се разбира това, което душата съдържа в себе си като лъч от Бога – тя е подобна на Цялото.
Да обичаш всички души – това значи да изучаваш закона на единството. В закона на единството човек постепенно слиза; той започва да работи първо за Бога, после за ближния си и най-после за себе си.
Работете със законите за общността и единството, като имате предвид изпълнението на волята Божия.
Колкото е по-добър човек, толкова по-внимателно стъпва – той знае къде да стъпи, спазва законите за общността и за единството.
И тъй, при закона на единството човек работи за Славата Божия; при закона на общността Бог работи за доброто на човека.
Той не разбира закона на единството: докато търси Славата Божия, всякога ще бъде нахранен; щом прилага законите за единството и общността в живота си, той всякога ще бъде задоволен.
Помнете: законът на единството се отнася до Славата Божия, а законът на общността – до доброто на човека.
25.7.1928г.
41. Единство на съзнанието, ООК , София
Силата на ученика се състои в запазване на вътрешната връзка с живота, в единството на неговото съзнание.
31.8.1928г.
42. Гордост и ревност,  МОК , София
Когато човек разбере външната страна на физическия живот и вътрешната страна на духовния живот, той влиза вече в Божествения свят – в закона на единството.
42.2 Гордость и ревность. ( втори вариант )
И тъй, слѣдъ като човѣкъ разбере външната страна на физическия животъ и послѣ разбере вѫтрѣшната страна на духовния животъ, той влиза вече въ Божествения животъ, въ закона на единството.
17.5.1929г.
43. Единство в живота,  МОК , София
Да възстанови човек връзката между ума, сърдцето и волята си, това значи, да възстанови единството между физическия, духовния и Божествения свят в себе си.
29.5.1929г.
44. Определени движения, ООК , София
Щом обръчите на нещата се късат, с това заедно се нарушава и единството в живота.
44.2 Любовният поглед ( втори вариант )
Скъсат се обръчите, изгуби се единството.
17.11.1929г.
45. Сам се опасваше,  НБ , София
Любовта показва единството, което съществува между човешката душа и Първата Причина на нещата.
45.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Следователно любовта е един закон, който показва единството между човешката душа и първичната причина.
24.11.1929г.
46. Влязоха в ладията,  НБ , София
Който не разбира закона на единството, да търси Бога отвътре, той ще го търси в множеството, и все ще Го намери някъде: в баща си, в майка си, в приятеля си, в някой велик човек, в някой музикант, поет, художник.
25.12.1929г.
47. Степени на съзнанието, ООК , София
47.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Един от въпросите, който занимава всички хора, е въпросът за единството на съзнанието.
9.3.1930г.
48. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Щом се прекъсне тази връзка, прекъсва се единството между мислите, чувствата и постъпките на човека.
12.3.1930г.
49. Идейната обич, ООК , София
Но Бог се проявява и в единството.
Смисълът на живота се заключава в това, да възлюбиш Господа и да бъдеш едно с Него и в множеството, и в единството.
14.3.1930г.
50. Дисонанси в живота,  МОК , София
50.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
И щом доброто е по същество, то обикновено е по закона на единството.
4.4.1930г.
51. Огъната плоскост,  МОК , София
Когато не може да изпълни своето предназначение като душа, човек нарушава единството си с Бог.
51.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Когато не може да изпълни своето предназначение като душа, човек нарушава единството си с Бога.
20.4.1930г.
52. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Обаче, най-малкото нарушаване на тази хармония разколебава единството между клетките, внася известна дисхармония в организма, и човек заболява.
Къде остава равновесието, единството и съгласието в целия организъм? Може да се проповядва равновесие само тогава, когато всички органи са здрави и задоволени.
14.7.1930г.
53. Чрез Него стана, МС , София
Единството е в множеството. Вие трябва да изучавате закона на единството.
15.8.1930г.
54. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
54.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Той е хармонизатор на единството към множеството и човек трябва постоянно да се хармонизира с Бога.
29.8.1930г.
55. Вътрешно единство,  ИБ ,БР , София
Аз съм за единството, да има един господар.
31.8.1930г.
56. Условия за растене,  НБ , София
Те не знаят, че единството в живота се крие в разнообразието.
12.11.1930г.
57. Правилно отношение към числата, ООК , София
Той не вижда единството в живота, вследствие на което за него всичко се е обезсмислило.
5.12.1930г.
58. Елементи на планетите,  МОК , София
Какво разбирате под думата „единство“? – В какво се заключава единството на водата? – В състава и формата на всяка нейна капка.
58.2 Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове ( втори вариант )
В какво седи единството във водните капки? (Химически водата във всички капки е една и съща.) Но същевременно посоката на движението каква е? Да вземем земната повърхност като една плоскост.
8.5.1931г.
59. Обикновени и необикновени идеи,  МОК , София
Ето защо, когато се казва, че „гладна мечка хоро не играе“, имаме предвид единството между идеите в трите свята.
10.6.1931г.
60. Свобода на съзнанието, ООК , София
Никаква външна сила не е в състояние да скъса тази връзка, нито да наруши единството в техния живот.
18.10.1931г.
61. Отношение на два закона,  НБ , София
Де е единството на закона? Бог казва не убивай, а гражданският закон казва, че трябва да се убива всеки, който престъпва съботата.
29.1.1932г.
62. Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК , София
Буквата Л означава законът на единството.
62.2 Съзнателни и несъзнателни движения ( втори вариант )
Буквата Л означава законът на единството.
20.3.1932г.
63. Що да сторя,  НБ , София
Законите за единството са едни и законите за множеството са други.
"Що да сторя?" Ние искаме от Бога закона на единството.
22.3.1932г.
64. Единният живот,  ИБ , София
В това положение ще видите Божиите чудеса и ще изучавате закона на единството.
12.6.1932г.
65. И видя там човек,  НБ , София
Действително, единството оказва голямо влияние: вятър, вода земя, слънце – всичко това оказва влияние на човека.
16.8.1932г.
66. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Искате ли да се подмладите, трябва да се свържете със закона на единството: между постъпките, мислите и чувствата ви трябва да има пълна хармония.
30.8.1932г.
67. Новата работа, СБ , София
Единството какво означава? Не нещо откъснато, но всички заедно.
67.2 Новата работа ( втори вариант )
Единството какво означава? Не нещо откъснато, но всички заедно.
7.9.1932г.
68. Изключителни условия, ООК , София
По какво познавате хората, които са намерили истината? – По единството в техните възгледи.
2.11.1932г.
69. Любов към Бога, ООК , София
Който се е домогнал до Великото начало, той е разбрал единството си с Битието.
69.2 Люби Бога ( втори вариант )
И като дойде това великото, ти ще почувствуваш единството ти с всичкото битие.
4.12.1932г.
70. Яви им се,  НБ , София
Човек ще види единството.
70.2 Яви им се ( втори вариант )
Човек ще види единството.
8.1.1933г.
71. Духът дава живот,  НБ , София
Но да излезе вън от единството на природата, то е абсолютно невъзможно. Не само хората, но никой не е в сила – нито боговете са в сила да излязат вън от единството. Туй, което наричаме живата природа, единството в живата природа или единството в разумната природа, то е закон, който не ограничава, но показва посоката, в която всички разумни същества трябва да вървят без изключения.
71.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Той може всичко да направи, но да излезе вън от единството на природата е абсолютно невъзможно. Не само хората, но никой не е в сила, нито боговете, да излязат вън от единството.
Единството в живата природа, или единството в разумната природа, то е закон, който не ограничава, но показва посоката, в която всички разумни същества трябва да вървят без изключение.
15.1.1933г.
72. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Питам, в какво да вярвам? Вярвам в единството на живота, вярвам, че всички хора имат един произход.
72.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Аз вярвам в единството на живота, вярвам, че всички хора имат един произход.
25.1.1933г.
73. Новата песен, ООК , София
Така разбира апостол Павел. „Докле достигнем всинца в единството на вярата и на познаването на Сина Божий в съвършен мъж, в мярата на възрастта, на Христовата пълнота.“ (– 13-ти стих.)
19.11.1933г.
74. Истинската добродетел,  УС , София
Не е било никога време, когато да съм просил нещо от Него и Той да не ме е послушал.“ И Христос всякога поддържа единството – „Аз и Отец Ми едно Сме.
26.11.1933г.
75. Красивата страна на живота,  УС , София
Когато Писанието казва, че един господар трябва да имате, това подразбира единството в живота, да се премахнат всичките противоречия в живота.
А човекът е единството на живота.
5.9.1934г.
76. Изпит на ученика, ООК , София
Ти си тогава в закона на единството. Щом си в закона на единството, не трябва да искаш нищо.
12.12.1934г.
77. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
Божественият живот е в множеството, а пък при единството живее само най-малкото.
13.2.1935г.
78. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
Буквата „л”, обърната с върха нагоре, показва единството на двата принципа.
16.6.1935г.
79. Каза ми всичко,  НБ , София
Реалността седи в единството на мисълта.
23.6.1935г.
80. Сгърбената жена,  НБ , София
Това, в което човек вярва и което желае, всичко зависи от единството на съзнанието. Щастието на човека зависи от единството на неговото съзнание. От единството, от вярата на човека се определя онова, което той може да постигне в живота и в природата.
28.7.1935г.
81. Положителни качества,  УС , София
Който иска да бъде Син Божи, трябва да признава закона за единството: една воля, една мисъл, едно чувство.
81.2 Не лъжете себе си ( втори вариант )
Там е вече законът на единството.
23.10.1935г.
82. Безкрайните неща, ООК , София
Къде е единството на вярата тогава? Някой ще каже: "Мен не ми трябва много ядене, много плът не ми трябва" – но все таки трябва да има една връзка между плътта и духа.
30.10.1935г.
83. Единият лев, ООК , София
Изисква се време, докато поправиш погрешката, докато се възстанови единството в ума ти.
1.12.1935г.
84. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Като обичаш Бога, ще спазваш Любовта и към своя ближен, и заради единството, което Бог внася.
15.12.1935г.
85. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
85.2 Коприненият конец ( втори вариант )
Вътрешно той спазва закона на единството.
26.1.1936г.
86. Ти кой си?,  НБ , София
И ако ти можеш да живееш във всички, и те могат да живеят в тебе, това показва, че ти имаш единството на Бога и ти си едно с Бога.
1.3.1936г.
87. Познат от Бога, УС , София
87.2 Познат от Бога ( втори вариант )
В това велико разнообразие на прояви и добродетели се крие единството между душите. Приложете любовта, за да разберете закона на единството.
23.8.1936г.
88. Проникване , СБ , София
Човек трябва вътрешно да се домогне до своята мисъл, до единството в себе си и него да слуша.
22.9.1936г.
89. Двете полушария, СБ , София
Когато казвам, че човек трябва да обича всички хора, аз имам предвид единството в природата.
17.1.1937г.
90. Учение и служение,  УС , София
Единството ще бъде в изпълнение на Божията воля, а разнообразието – в работата, която всеки ще извърши.
24.1.1937г.
91. Конкретното в Любовта,  УС , София
Единството образува и началото, и края.
14.3.1937г.
92. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Психически силата на човека седи в неговата мисъл, в единството на неговата мисъл, а не в раздвояването ѝ.
13.6.1937г.
93. Проводници на любовта,  УС , София
Още много въпроси възникват между християните, но онова, което може да ги обедини, е единството в техните възгледи.
11.7.1937г.
94. Аз ще дойда,  НБ , София
В единството на любовта, когато хората се обичат, формата не се изменя.
11.8.1937г.
95. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
В закона на единството е и законът на множеството.
6.2.1938г.
96. Красотата на Душата,  УС , София
Той е в единството и в множеството. В единството, в едното Той е неразбран за нас.
27.2.1938г.
97. Единство в живота,  УС , София
В тези думи се крие единството в живота.
Щом дойдеш до единството, няма вече роптание.
12.7.1938г.
98. Двигатели в живота, СБ , РБ , 7-те езера
И тъй, искате ли да дадете условия на доброто семе в себе си, вярвайте в единството на любовта и не правете усилия да я делите.
7.9.1938г.
99. Ценност и посока, ООК , София
Следователно, когато Бог създаде света, в Бога се проявява множеството, не единството.
12.2.1939г.
100. Жената самарянка,  НБ , София
Единството трябва да се образува в ума.
5.6.1940г.
101. Двата закона, ООК , София
Отде изхождате вие? Идеята за единството е само едно начало, към което всички ние трябва да имаме еднакви отношения, не еднакви права.
7.6.1942г.
102. Добрият път,  УС , София
Казва: „Аз и Отец Ми, едно сме.“ Всички трябва да изучаваме закона на единството, на любовта.
28.6.1942г.
103. Космичната любов, СБ , РБ , 7-те езера
За да разбере и оцени Великата любов, човек трябва да дойде до единството на живота, да схваща всички прояви като едно цяло, неразделно Начало.
16.8.1942г.
104. Божиите блага,  УС , София
Тогава ще разберем какво е единството между душите.
1.12.1943г.
105. Малките величини, ООК , София
Бог е и в един човек, и в много хора, т. е. в единството, и в множествено.
105.2 Малките работи ( втори вариант )
И в множеството е Бог, и в единството е Бог.
29.12.1943г.
106. Малкото добро, ООК , София
Може ли тогава да искате свят без добро и без зло? Доброто е закон на едното, на единното, на единството, а злото – закон на множеството.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.